Utlysning 2014 CEF (Fonden för sammanlänkat Europa transporter)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlysning 2014 CEF (Fonden för sammanlänkat Europa transporter)"

Transkript

1 Utlysning 2014 CEF (Fonden för sammanlänkat Europa transporter) Sammanställning av inkomna projektförslag med svenska partners Denna sammanställning baseras på information som inkommit till CEF-sekretariat vid Trafikverket per den 14 januari Under respektive projektförslag anges inom vilken del av utlysningen som ansökan avser. Utlysningen är indelad i en årlig och en flerårig del, inom dessa finns också prioriteringar. Varje projekt som redovisas nedan avslutas med information om regeringens beslut om att stödja projektansökan eller inte. Ett beslut om stöd är obligatoriskt för att ett projekt ska få ansökan om medel ur Fonden för ett sammanlänkat Europa. Årliga programmet (AP) har som övergripande mål och prioritetsindelning. Avlägsnande av flaskhalsar och att överbrygga luckor/hinder i transportnätet, förbättra driftskompatibiliteten för järnvägen och, i synnerhet, förbättra områden för gränspassager. Säkerställande av hållbara och effektiva transporter på lång sikt, med sikte på att förbereda för förväntade framtida transportflöden. Skapa förutsättningar för alla trafikslag att gå över till lågfossila och energieffektiva transport-teknologier, samtidigt som säkerheten optimeras. Öka integreringen, sammankopplingen och kompabiliteten mellan trafikslagen samtidigt som man säkerställer tillgången till infrastrukturen. 1. Järnvägar, inre vattenvägar och vägprojekt i stomnätet, även förbindelser till och utveckling av inlands- och sjöfartshamnar samt flygplatser. 2. Projekt i det övergripande transportnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, inlands- och sjöfartshamnar). 3. Projekt som förbinder TEN-T med infrastruktur i angränsande länder särskilt infrastruktur vid gränspassager (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, inlands- och sjöfartshamnar). 4. Tillämpning av nya tekniker och innovationer, som inte omfattas av det fleråriga arbetsprogrammet. 5. Befraktningstjänster. 6. Åtgärder för att reducera oljud och buller från järnvägstransporter, även ombyggnation av existerande vagnpark. 7. Telematiska tillämpningssystem, som inte omfattas av det fleråriga programmet. 8. Åtgärder för ökad tillgänglighet till transportinfrastrukturen för funktionshindrade personer. 9. Åtgärder som införlivar transportinfrastruktur till knutpunkter i stomnätet, även knutpunkter i städer. 10. Förbindelser till och utveckling av multimodala logistikplattformar. AP, Priority 2 Projects on the comprehensive network 1. Skellefteå Airport Annual Programme, Priority 2 Projects on the comprehensive network (works). Skellefteå Airport och dess ägare Skellefteå kommun söker finansiering för att klara en ny klassificering av rullbana i syfte att bibehålla och framtidssäkra dagens trafikutbud med anledning av ny EU-certifiering. Utan åtgärden kommer flygplatsen inte att få ta emot lika stora flygplan i fortsättningen. Detta kommer att innebära att tillgängligheten påtagligt försämras. Denna investering beräknas uppgå till ca 40 mkr och Skellefteå kommun är den partner som ska delfinansiera åtgärden. Produktionstid för åtgärden är under Flygplatsen har idag alla 1

2 tillstånd klara för kommunens detaljplan. Flygplatsen gällande miljötillstånd är från 1999 och arbete med nytt tillstånd är påbörjat. Detta miljötillstånd omhändertar dessutom förväntade trafikökningar och övriga infrastrukturella investeringar. Skellefteå Airport är idag den enda flygplatsen norr om Arlanda som har reguljär direkttrafik till tre europeiska storstäder. Med anledning av detta pågår arbete med en plan för framtida krav på bland annat landningsbana och passagerarterminal samt miljöförbättrande åtgärder. De beräknade kostnaderna för planering av och produktion av en ny landningsbana med tillhörande terminal med förstärkt terminalkapacitet beräknas uppgå till ca 200 miljoner kronor. Regeringen meddelade avslag på ansökan om stöd den 20 februari Development of the Inland Ports of Mälaren, for increased environmentally friendly transports Annual Programme, Priority 2 projects on the Comprehensive Network, Inland Waterways and Ports (Study). Sökande är Västerås kommun (koordinator), Köpings kommun och Mälarhamnar AB. Ansökan avser studier, förberedelser och projektering i Västerås och Köpings hamnar i syfte att kunna ta emot fler och större fartyg och för att effektivisera lastning och lossning samt transporter till och från hamnarna. De åtgärder som ska projekteras är förstärkning av kajer, förstärkning och planering av hamnens ytor, sanering av förorenade områden i Västerås hamn, omläggning av järnvägsspår inom hamnområde, anslutande vägar inklusive inpassager, terminaler och förbättrad logistik inom hamnområde. Mälaren är definierad som en inre vattenväg i stomnätet. Hamnarna i Västerås och Köping är både vanliga hamnar och inlandshamnar. Båda kommunerna förbereder kommunstyrelsebeslut om medfinansieringen av ansökan, Västerås den 4 februari och Köping den 10 februari. Den långsiktiga finansieringen (även för investeringar) är säkrad i Västerås och för Köpings del sker det i en politisk process som förväntas avslutas med ett beslut till sommaren. 3. South Lapland Airport Projektansökan återkallad. 4. Studies and permission procedures for the relocation and expansion of the port of Norrköping Annual Programme, Priority 2 Projects on the Comprehensive Network (studies). Norrköpings Hamn och Stuveri AB upprättar ansökan för genomförande av studier som till viss del redan är påbörjade och som kommer att slutföras under Syftet med studierna är att ta fram tekniska underlag för en utbyggnad av hamnen och för att beskriva projektets miljökonsekvenser. Projektet motiveras av kopplingen till det övergripande nätets infrastruktur med säkra transportvägar utan flaskhalsar, ett ökat godsunderlag för hållbara och konkurrenskraftiga multimodala transporter samt ett effektivare utnyttjande av gjorda och planerade investeringar i den anslutande infrastrukturen. Arbetena har redan påbörjats och kommer att genomföras även om CEFfinansiering inte beviljas Visby Harbour Expansion 2018 Annual Work Programme, Priority 2, Projects on the comprehensive network (works) Region Gotland leder projektet med avsikt att projektet ska lösa kapacitetsbristen i Visby hamn genom utveckling och utbyggnad av en ny kryssningskaj strax söder om befintlig hamn i syfte att 2

3 kunna ta emot fler och större fartyg och i syfte att koppla ihop Gotland med i synnerhet stomnätshamnarna Köpenhamn och Malmö. Projektet stämmer även överens med EU:s Östersjöstrategi, mål 2 och 3: att länka samman regionen respektive att öka välståndet. Sammanlänkningen sker genom att tillgängliggöra Visby hamn och därmed hela Gotland med dagens allt större fartyg samtidigt som samarbetet med stomnätshamnarna i Malmö och Köpenhamn fördjupas. Välståndet ökas genom att Gotland kan utveckla och stärka sin konkurrenskraft som central ö-region tillsammans med Malmö och Köpenhamn. På Gotland förväntas projektet leda till nya arbetstillfällen samt ökad omsättning för det gotländska näringslivet. Arbetena har till viss del startats och kommer att genomföras även utan CEF-medel. AP, Priority 3 Other sections of the Core Network 6. East Coast Line. Completing of doubletrack Uppsala - Gävle (The section through old Uppsala), double track Skutskär-Furuvik,. Annual Programme, Other Sections on the Core Network (works). Sökande är Trafikverket. Projektet syftar till att minska sårbarheten i systemet, underlätta tidtabellskonstruktioner och trafikledning samt öka kapaciteten för både gods och persontåg. Ansökan avser: Gamla Uppsala: Utbyggnad av järnvägen till dubbelspår, 4km. 610 m av sträckan läggs i tunnel. Samt ombyggnad av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen. Totalt fyra plankorsningar byggs bort. Skutskär-Furuvik: Bygga ny 4.8 km dubbelspårig bana med möjligheter att köra fortare och med tyngre laster. Banan kommer att vara 900 meter kortare än dagens sträckning. 7. Gävle Port increased safety and capacity access fairway and quays Annual Programme, Priority 1 Projects on the Core Network, stomnätet (works). Sökande är Trafikverket. Gävle hamn är medsökande. Ansökan avser muddring av hamnen som genomförts under 2014 (åtgärder under 2014 är också stödbara under CEF 2014) och utbyggnad av kajer i Gävle hamn. Projektet syftar till ökad säkerhet och farledskapacitet för att kunna ta emot större fartyg på ett säkrare sätt. Kajen i Fredriksskans måste också byggas ut för att kunna ta emot större fartyg. AP, Priority 3 Projects to connect with neighboring countries 8. MidNordic Corridor - Electrification and reconstruction of Stora Helvetet, a Cross Border Link Annual Programme, Priority 3 Projects to connect with neighboring countries (studies). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser upprättande av järnvägsplan för Stora helvetet, en hög järnvägsbank på gränsen till Norge, i syfte att kunna öppna banan mellan Sverige och Norge som idag är stängd p.g.a. rasrisk. I järnvägsplanen ingår även att förbereda för elektrifiering mellan Storliens station och norska gränsen, en järnvägssträcka som idag inte är elektrifierad. Norge planerar för en elektrifiering av sträckan från svenska gränsen till Trondheim. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller sökt bidrag genomförs det ändå. 3

4 AP, Priority 4 Development of new technologies and innovations 9. Feasibility, environmental and preparation study of multi-modal LNG supply in Baltic ports of Lübeck and Trelleborg and retro-fitting of existing ferries for LNG propulsion Annual Programme, Priority 4 Development of new technologies and innovations (studies). Lübecks hamnmyndighet leder projektet som omfattar en grundläggande genomförandestudie, förberedelse och planeringsstudie med sikte på en framtida LNG-terminal i Lübecks hamn. Studien kommer även att innefatta tillbyggnad av befintliga RoPax-fartyg som ägs och förvaltas av TT-Line samt trafikerar MOS-länken Lübeck/Travemünde-Trelleborg. I enlighet med artikel 2 (6) i CEFförordningen kommer de sökande att studera ett generellt genomförande, nödvändig grundläggande planering och förberedelse när det gäller utvecklingen av en liten till mellanstor multimodal LNGterminal i TEN-T:s stomnätshamn i Lübeck. Partners är Trelleborgs Hamn AB och TT-Line GmbH & Co. KG. Samtliga styrelser har godkänt föreslagna budgetar i ansökan och kvalificerad och lämplig personal har utsetts, men CEF-medel är en förutsättning för projektet i denna form. AP, Priority 7, Telematic applications systems other than those covered by the multi-annual work programme 10. The Nordic Way Ansökan görs i Annual Programme, Priority 7, Telematic applications systems other than those covered by the multi-annual work programme, (studies). Transportstyrelsen i Finland upprättar ansökan och Trafikverket (SE), Statens Vegvesen (NO) och Vejdirektoratet (DK) deltar som medsökande. I projektet kommer Sverige, Norge, Danmark och Finland att tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon genom s.k. samverkande system. Projektet avser en pilotstudie i enlighet med utlysningens prioritering, och implementering av system där fordonen är uppkopplade mot vägsida och trafikledning (samverkande system) på den nordiska delen av Scan-Med-korridoren. Ansökan stämmer väl överens med Trafikverkets inriktning och färdplan och motivet för att delta är att lyfta fram samverkande system i den egna framtida verksamheten. Problemformuleringar och lösningar ger Sverige och svenskt näringsliv möjlighet att påverka den europeiska problemformuleringen och den framtida europeiska marknaden. Projektet har klara kopplingar till näringslivet genom planerad medverkan av bl.a. Ericsson, Volvo Car och Volvo AB. Trafikverkets beslut om finansiering för kommande år är inte klar, interna tydliga finansieringsbeslut saknas. Eftersom projektet är i överensstämmelse med Trafikverkets prioriteringar och projektvolymen är begränsad, så underlättas hanteringen av projektet i den kommande processen. Projekttiden är med tyngdpunkt på senare år. AP, Priority 9 Core Networks Nodes 11. Enhanced and developed multimodal personal transports in the urban node Norrköping, Region of Östergötland Annual Programme, Objective 3, Priority 9, Core Network Nodes (studies). Sökande är Norrköpings kommun tillsammans med Region Östergötland och Östgötatrafiken. Ansökan avser nio förstudier gällande framkomlighet, gångvägar, trafikinformation m.m. inför beslut om utveckling av främst kollektivtrafiken i anslutning till nytt resecentrum i samband med Ostlänken. 4

5 Syftet med projektet är att skapa optimala förutsättningar för övergångar mellan trafikslagen med fokus på de mer hållbara transportsätten gång, cykel och kollektivtrafik. Prioriterat p.g.a. Ostlänken. Finansieringen är beslutad och medel finns i kommunal budget, länstransportplan (statlig finansiering) och hos Östgötatrafiken. Projektet kommer att genomföras även om fullt bidrag inte erhålls men i mindre omfattning. 12. Integration of national and regional traffic systems in the Urban node, C Linköping, on the Scandinavian-Mediterranean Corridor Annual Programme, Objective 3, Priority 9, Core Network Nodes (studies). Sökande är Linköpings kommun, enda part. Ansökan avser planering för anslutande vägar till nytt resecentrum och ytor för angöring, uppställning, parkering, förbindelser, och hållplatser i anslutning till resecentrumet. Anslutande vägar omfattar bland annat broar och gator för kollektivtrafik, cykeltrafik, biltrafik och för gångare. Syftet är att skapa effektiva transporter till/från resecentrum vid Ostlänkens järnvägsstation i Linköping. Finansieringen är beslutad (Kommunstyrelsen). Om projektet inte erhåller sökt stöd genomförs det ändå. Regeringen meddelade avslag på ansökan om stöd den 20 februari

6 Fleråriga programmet (MAP) har som övergripande mål och prioritetsindelning. Ändamål 1. Avlägsnande av flaskhalsar och att överbrygga luckor/hinder i transportnätet, förbättra driftskompatibiliteten för järnvägen och, i synnerhet, förbättra områden för gränspassager. 1. Föridentifierade projekt i stomnätskorridorerna 2. Föridentifierade projekt i andra delar av stomnätet. 3. Driftskompatibilitet för järnvägen 4. European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) Ändamål 2. Säkerställande av hållbara och effektiva transporter på lång sikt, med sikte på att förbereda för förväntade framtida transportflöden. Skapa förutsättningar för alla trafikslag att gå över till lågfossila och energieffektiva transport-teknologier, samtidigt som säkerheten optimeras. 1. Tillämpning av nya tekniker och innovationer för alla trafikslag, med focus på fossila bränslen, säkerhet och hållbarhet. 2. Säker och trygg infrastruktur, däribland säker och trygg parkering inom vägstomnätet. Ändamål 3. Öka integreringen, sammankopplingen och kompabiliteten mellan trafikslagen samtidigt som man säkerställer tillgången till infrastrukturen. 1. Single European Sky SESAR 2. River Information Services (RIS) 3. Intelligent Transport Services for road (ITS) 4. Motorways of the Sea (MoS) MAP, Funding Objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors 13. Removal of bottlenecks on the Core Rail Network off the Scandinavian - Mediterranean corridor between Åstorp and Teckomatorp in Sweden Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors, (works). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser ombyggnad av signalsystemet på banan för att möjliggöra fjärrstyrning, upprustning av banan, byggande av ersättningsvägar och stängning av plankorsningar i syfte att minska störningskänsligheten samt förbereda banan för persontrafik. Projektet kommer också att göra det möjligt för tåg som idag framförs över Hallandsåsen att istället framföras över sträckan Ängelholm-Åstorp-Teckomatorp. Detta ger kortare transporttider och plats för fler godståg på spåren. Statlig finansiering genom den Nationella transportplanen. Finansiering är beslutad. Om projektet inte erhåller sökt bidrag genomförs det ändå 14. Elimination of bottlenecks on the Core Rail Network of the Scandinavian - Mediterranean corridor between Malmö Fosieby-Trelleborg in Sweden Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (works). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser kapacitetsutbyggnad av banan för att möjliggöra regionaltågstrafik och fortsatt godstrafik i syfte att anpassa Trelleborgsbanan för persontrafik (idag enbart godstrafik). Man kommer att bygga nya pågatågssationer i Trelleborg, Östra Grevie och Västra 6

7 Ingelstad. För att öka säkerheten på banan byggs samtliga obevakade järnvägskorsningar bort (5st). Nya mötesspår byggs och vissa förlängs. Det görs även kringåtgärder som ramper och trappor till plattformarna, parkeringsplatser, busshållplatser, samt väder- och bullerskydd. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller sökt bidrag genomförs det ändå. Statlig finansiering genom den Nationella transportplanen. 15. The West Coast Line - railway tunnel in Varberg Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (studies). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser framtagande av järnvägsplan, systemhandling och bygghandling för projektering i syfte att bygga dubbelspår i tunnel genom Varberg, resecentrum i Varberg samt dubbelspår mellan Varberg och Hamra. Dessa åtgärder kommer att öka kapaciteten och hastigheten på banan. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller sökt bidrag genomförs det ändå. 16. The Western Link - Railway Tunnel in Gothenburg Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (studies). Sökande är Trafikverket. Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Region Halland är medsökande. Ansökan avser studier och förberedande arbeten (projektering framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar) för en tågtunnel under centrala Göteborg som kommer att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Tågtunneln kommer att medföra ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet till staden samt minska sårbarheten i järnvägssystemet. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller ansökt bidrag genomförs det ändå. Projektet har tidigare fått TEN-T-medel (2011-SE S Western Link - railway tunnel in Gothenburg). 17. Gothenburg Port Line Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (works. Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser att bygga ut delar av hamnbanan i Göteborg till dubbelspår i syfte att säkerställa framtida godstransporter till och från hamnen, öka järnvägens kapacitet och bidra till överflyttning av godstrafik från väg till järnväg. De delar av hamnbanan som ska byggas ut i detta projekt är Marieholmsbron, Kvillebangården och Pölsebo Skandiahamnen. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller sökt bidrag genomförs det ändå. Tidigare TEN- T finansiering för planering och projektering enligt beslut 2010-EU P (MoS Hubes and Spokes Project) och byggande 2012-SE P (Gothenburg Port Line - railway bridge at Marieholm). 18. High-speed line Landvetter Airport Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (studies). 7

8 Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser studier för utbyggnad till nytt dubbelspår för höghastighetsjärnväg via Landvetter flygplats mellan Göteborg och Borås och ny station under Landvetter flygplats (järnvägsplan, systemhandling och bygghandling för projektet). Åtgärderna kommer att öka järnvägssystemets kapacitet för all tågtrafik inklusive höghastighetståg och knyta samman regionens två största städer och ansluta dem till Landvetter. Vid förra sammanställningen av vad som ska tillåtlighetsprövas beslutade man att inte ta med banan. Men för att vara säker på att man inte gjorde en missbedömning gör man nu en ny genomlysning av banan. Sannolikt kommer man inte anse att den behöver tillåtlighetsprövas. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller sökt bidrag genomförs det ändå. 19. Sweden's Core Network for freight Hallsberg-Degerön. Section Stenkumla - Dunsjö Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (works). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser utbyggnad till dubbelspår mellan Stenkumla Dunsjö. Syftet är att öka kapaciteten på godsstråket genom Bergslagen och eliminera den flaskhals som finns idag. Åtgärderna ökar möjligheten till miljövänliga transporter till kontinenten genom ökad kapacitet, ökar säkerheten genom planskilda korsningar och eliminerar flaskhals. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller ansökt bidrag genomförs det ändå. OBS Trafikverket har upprättat en motsvarande ansökan för upprättande av järnvägsplaner (studies) se ansökan East Link, development of a High-speed railway between Linköping and Södertälje Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (studies). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser järnvägsplaner, systemhandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar för höghastighetsspår från Järna till Linköping i syfte att skapa Sveriges första höghastighetsbana, vilket kommer medföra kortare restider och mindre störningskänsligt system. Tillåtlighetsprövning för sträckan Järna och 3-4 km innan Linköping kommer att skickas in i mars Beträffande Linköping avser man inte att söka tillåtlighetsprövning eftersom man inte anser att det behövs. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller sökt bidrag genomförs det ändå. Tidigare EU-finansiering har erhållits i projekt 2007-SE P Ostlänken. 21. Sweden's Core Network for freight Hallsberg-Degerön. Section Dunsjö Degerön. Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (studies). Sökande är Trafikverket. Ansökan avser framtagande av järnvägsplaner och bygghandlingar som syftar till att förbereda utbyggnad, dubbelspår mellan Dunsjö och Degerön. Syftet är att öka kapaciteten på godsstråket genom Bergslagen och eliminera den flaskhals som finns idag. Åtgärderna ökar möjligheten till miljövänliga transporter till kontinenten genom ökad kapacitet, ökar säkerheten genom planskilda korsningar och eliminerar flaskhals. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller ansökt bidrag genomförs det ändå. Trafikverket har upprättat av ytterligare en ansökan (no 19) för Sweden's Core Network for freight Hallsberg-Degerön. 8

9 22. Design studies for expansion to four tracks of Mediterranean cooridor at Lund-Flackarp in Sweden Multi-annual Programme, Funding objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors (studies). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser framtagande av järnvägsplan, MKB och systemhandling i syfte att bygga bort en flaskhals på Södra stambanan (från två till fyra spår på sträckan Lund-Flackarp), minska störningskänsligheten och möjliggöra ökad kapacitet för tågtrafik mellan Malmö och Lund (ny station för regionaltåg i Lund) Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller ansökt bidrag genomförs det ändå. Projektet har tidigare beviljats TEN-T-finansiering (2012-SE S Design studies for expansion to four tracks of Nordic Triangle at Arlöv Flackarp in Sweden). MAP, Funding Objective 1, Priority 1, Pre-identified project of the core network corridors 23. Norrbotniabanan, Studies, railway plans and technical design, Phase 1 Umeå-Skellefteå Multi Annual Programme, Funding objective 1, Priority 2 other sections of the Core network (studies) Sökande är Norrbotniabanan AB (NNAB) och Trafikverket. Ansökan avser framtagande av järnvägsplaner med MKB för sträckan Umeå-Skellefteå, detaljerad teknisk specifikation för sträckan Umeå-Dåva samt projektledning och kommunikation. Järnvägsplanerna kommer att genomföras av Trafikverket. Syftet med projektet är att inleda planeringsarbetet för Norrbotniabanan, en ca 27 mil lång ny järnväg mellan Umeå och Luleå, och därigenom bidra till lösa upp flaskhalsar för godstransporter och komplettera Bottniska korridoren. Norrbotniabanan finns sedan 2012 prioriterad i länstransportplanerna, där Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat 80 miljoner respektive 20 miljoner kronor i respektive Länstransportplan. Finansieringen är beslutad. Om projektet inte erhåller ansökt bidrag genomförs det med lägre ambitionsnivå vilket innebär ett färre antal färdigställda järnvägsplaner år Double track Iron Ore Line - increased capacity MAP, Funding objective 1, Priority 2, Pre-identified project of the other sections of the core network (studies). Sökande är Trafikverket, enda part. Ansökan avser framtagande av järnvägsplaner för utbyggnad till dubbelspår, i syfte att öka kapaciteten på Malmbanan för att möjliggöra för mer gods och persontrafik samt bättre punktlighet. Järnvägsplaner ska upprättas för två delsträckor: Peuravaara- Krokvik-Rautas-Rensjön-Bergfors och Kopparåsen-Vassijaure. Någon tillåtlighetsprövning behövs sannolikt inte för detta projekt. Finansieringen är beslutad eftersom Trafikverket har avsatt erforderliga medel i verksamhetsplan Statlig finansiering. Även om projektet inte erhåller sökt bidrag kommer det ändå att genomföras. MAP, Funding Objective 2, Priority 1, Deployment of new technologies and innovation 25. GREAT Green Region for Electrification and Alternatives fuels for Transport Multi-Annual Programme, Objective 1 Priority Deployment of new technologies and innovation (studies and works). 9

10 Region Skåne söker medfinansiering för ett pilotprojekt för alternativbränsleinfrastruktur inkluderande CNG, LNG samt snabbladdning. Vätgas omfattas via annat HIT2 vilket är ett annat beviljat CEF projekt. Projektet syftar också till att fånga upp användarerfarenheter och att sprida kunskap och resultat. Infrastruktur för alternativa bränslen är tydligt efterfrågat i denna utlysning och ansökan har en stark koppling till strategin för Clean Power for Transport samt direktiv 2014/94/EG. DG MOVE, har uttryckt sig mycket positiv till detta projekt. Om projektet inte erhåller ansökt belopp så kommer projektet inte att genomföras. MAP, Funding Objective 2, Priority 2, Safe and secure infrastructure 26. 3C - Bromma Stockholm Airport Annual Programme Sökande är Swedavia AB. Syftet med projektet är att genomföra infrastrukturella åtgärder för att uppgradera Bromma Stockholm Airport från säkerhetsklass 2C till säkerhetsklass 3C. I dagsläget har man en dispens från Transportstyrelsen som bara gäller fram till För att hantera nuvarande trafikprogram har flygplatsen opererat med flertalet beviljade undantag som möjliggjort operationer med luftfartyg med annan klassning än för den tiden gällande certifikatet. I ansökan hos Transportstyrelsen har Swedavia åtagit sig att genomföra flertalet säkerhetshöjande åtgärder för att uppfylla Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS) samt åtgärder kopplat till flygplatsens unika utformning och hindersituation. Projektet kommer att genomföras även om finansiering inte erhålls. MAP, Funding Objective 3, Priority 1 SESAR 27. Remote Tower Services RTS Ansökan görs i Multi Annual Programme, Objective 3, Priority 1 SESAR (Grupp B) Sökande är LFV. Samarbete kommer dock att göras med andra ANSPer i Europa med avsikt att implementera RTS kommer att genomföras i syfte att säkra en harmoniserad och effektiv implementering baserad på internationella förutsättningar rörande bl a safety och operativ användning. Implementering av Remote Tower Services (RTS) är en lokal nationell företeelse, som dock har stor betydelse för regional utveckling genom att flygplatser kan hållas öppna och tillhandahålla anslutningar till större flygplatser. Detta har stor betydelse i ett glest befolkat land som Sverige. Dessutom stödjer det flexibilitet för tillhandahållande av flygtrafiktjänst på flygplatser som i Sverige är konkurrensutsatt. Om en flygplats väljer att byta leverantör av flygtrafiktjänst, får detta minimal socio/ekonomisk inverkan då personal inte behöver byta flytta. Tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänst på flygplatser från anläggningar som inte befinner sig på flygplatserna är beskrivet i ATM Master Plan. Lösningen kan användas för att säkra kontinuerlig drift på flygplatser av alla storlekar i händelse av att ordinarie torn av någon anledning (sabotage, brand etc) inte längre kan användas. Lösningen är också attraktiv för flygplatser med begränsad trafik då öppethållningen kan säkras till rimliga kostnader. Alternativet vore annars i många fall att stänga flygplatserna. Projektet innefattar såväl studie samt implementering. Implementering av RTS i Sverige planeras expandera successivt från 2014 till

11 28. COOPANS evaluation step B2.6 and B3 towards harmonization and convergence in support of SES implementation Multi Annual Programme, Objective 3, Priority 1 SESAR. Sökande är ACG (AS) tillsammans med leverantörerna av flygtrafikledningstjänsterna i IE, SE, DK och CO. Projektet ska bedrivas i form av ett utvecklings- och implementeringsprojekt. Deltagande partners är de parter som ingår i samarbetet COOPANS (COOPeration between Air Navigation Service providers), som är ett samarbete mellan fem leverantörer av flygtrafikledningstjänster (ANSP) i Danmark, Irland, Österrike, Kroatien och Sverige (LFV). COOPANS samarbetet syftar till harmonisering av kravbild för att kunna bedriva inte bara gemensam utveckling, gemensam validering, gemensam utbildning för att få en kostnadseffektiv utvecklingskostnad och produktion av flygtrafikledningstjänsten. Om fler flygledningsleverantörer använder samma system minskar kostnaden för flygbolag och flygplatser och därmed minskar kostnaden för resenärerna. Sedan juni 2014 använder alla fem ANSP:erna i alla våra sju flygtrafikledningscentraler (ATCC) samma programvara. Detta är ett stort steg mot en harmonisering och defragmentering av det europeiska flygtrafikledningssystemet. Detta projekt avser en fortsatt gemensam utveckling av COOPANSsystemet med målet att ytterligare förbättra interoperabilitet, harmonisering och prestanda, samt att förbereda systemet för implementering av nya funktioner som tagits fram inom ramen för SESAR. Budgeten uppgår till euro varav euro söks i bidrag. LFV beräknas finansiera euro. 29. Lower Airspace Optimisation Multi Annual Programme, Objective 3, Priority 1 SESAR. Sökande är LFV. Luftrummet i Sverige ändrades 1998 i samband med ny kravbild på kontrollerat luftrum i det övre luftrummet. Nya och förändrade lagar och regelverk samt Försvarsmaktens behov av bibehållen prioritet i luftrummet medför att en översyn för nytt luftrum bör initieras och det har även framförts som ett behov från Transportstyrelsen. Skälet till detta är att lufrummets utformning skall långsiktigt ge utrymme för den civila trafiken som nyttjar luftrummet. Luftfartslagen, anger att luftrumsförvaltaren, i det här fallet flygplatsägaren, har ansvar för att luftrummet runt en flygplats följer satt kravbild, att vägarna som flygplanen tar är publicerade i rätt dokument och godkända av Transportstyrelsen. Bland annat medför kravbilden enligt EU Performance-förordningen mål på kapacitet vid Arlanda flygplats samt i det övre luftrummet, sk enroute luftrummet där LFV har huvudansvaret. Det innebär att det finns EU direktiv som reglerar hur ett antal flygplatser skall utnyttja det luftrum som de ansvarar för. Detta är et sätta att säkerställa kapacitet i europeiskt luftrum. Det finns en önskan från Swedavia AB på Stockholm/Arlanda flygplats samt Malmö flygplats att översyn med nya flygprocedurer skall genomföras för att bland annat möta ny förordning gällande ny metod för inflygningar. Uppgiften i detta projekt är att gära en översyn över de förändringar som behöver göras för att möte den krav som finns från EU, samt även genomföra dem. Översynen vid dessa flygplatser medför tillika ändringar i angränsande luftrummet. Då det är olika ägare av de berörda flygplatserna innebär det att flera kravbilder skall vävas ihop för att mötas. 11

Projektförslag CEF 2014 - svenska partners

Projektförslag CEF 2014 - svenska partners 1 Skellefteå Airport AP, Priority 2 Projects on the comprehensive network Byggande av vändzoner, platta och anslutning rullbana Skellefteå flygplats EJ GODKÄND AV REGERINGEN 3 736 305 1 868 153 1 868 153

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(250) Datum: VERSION 6 - Internremiss Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(250) Detta är en internremiss av ett preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Synpunkter

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON DEN BREDA KORRIDOREN Förutsättningar och utmaningar för en samlad öst-västlig transportkorridor i mellersta Norden GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON Maj 2015 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE-116

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011 panorama inforegio 38 Sommaren 2011 Europa kopplas samman sv Transport och regionalpolitik Innehållsförteckning contents 3 Ledare Dirk Ahner 4-7 Översikt Ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2013 COM(2013) 475 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första lägesrapport om genomförandet av arbetsdokumentet från kommissionens

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Rapport Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Slutrapport 1 april 2015 Titel: Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Utgivare: Trafikverket Utgivningsdatum: 2015-04

Läs mer