Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

2 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Fingerprint Cards ABs ( Bolaget ) aktie kan innebära. Uttalanden om framtiden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Fingerprint Cards och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden har noga övervägts, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Aktieägarna i Bolaget inbjuds därför härmed, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Styrelsen beslutade den 14 september 2009, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2009, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551). Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller emissionen ( Erbjudandet ) förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Erbjudandet att förvärva aktier i Fingerprint Cards omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land, där distribution av Prospektet eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA:na eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Evli Banks hemsida (www.evli.com) samt på Fingerprint Cards huvudkontor och hemsida (www.fingerprints.com). Evli Bank har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Fingerprint Cards styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Fingerprint Cards. Evli Bank har granskat informationen och i övrigt vidtagit sedvanliga åtgärder för att förvissa sig om att den information som lämnas i Prospektet är riktig samt så objektiv, balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen i Fingerprint Cards är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i kapitlet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Förutom vad som anges i kapitlet Revisorsrapport avseende historiska finansiella rapporter har ingen information i detta Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Framtidsinriktad information Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat i kapitlen Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Verksamhetsbeskrivning, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Eget kapital, skulder och annan finansiell information, och inkluderar uttalanden rörande Fingerprints nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under kapitlet Riskfaktorer. Information från tredje part Fingerprint Cards har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt eller redovisat i sina studier, varför sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Fingerprint Cards. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt och, såvitt styrelsen i Fingerprint Cards känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen. 2 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

3 Villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Preliminär tidplan Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen En (1) gammal aktie av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie. En (1) gammal aktie av serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. 2,50 kronor per ny A respektive B-aktie 18 september september 2009 Teckningsperiod 29 september 13 oktober 2009 Handel i BTA 30 september 2009 och till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket Handel i teckningsrätter 29 september - 8 oktober 2009 Teckning med företrädesrätt Teckning utan företrädesrätt Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ISIN KODER B-Aktie Teckningsrätter serie A Teckningsrätter serie B BTA 1 serie A BTA 2* ) serie A BTA 1 serie B BTA 2* ) serie B * ) Förutsatt att delregistrering sker. Teckning sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning Anmälan om önskemål om teckning ska ske under teckningsperioden, d.v.s. senast den 13 oktober 2009 Betalning ska ske enligt utskickad avräkningsnota SE SE SE SE SE SE SE Preliminära datum avseende finansiell information Delårsrapport januari september oktober november 2009 Bokslutskommuniké 2009 februari 2010 Definitioner Om inte annat framgår av sammanhanget gäller att: Med Fingerprint Cards, Fingerprint, Bolaget eller Koncernen avses i detta Prospekt Fingerprint Cards AB (publ) samt i förekommande fall i Koncernen ingående dotterbolag. Med Erbjudandet avses i Prospektet 2009 års nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med Evli Bank avses i detta Prospekt Evli Bank Plc., Stockholmsfilial. Med Stockholmsbörsen avses i detta Prospekt NASDAQ OMX Stockholm. Med Euroclear avses i detta Prospekt Euroclear Sweden AB. Innehåll Sammanfattning 4 Riskfaktorer 9 Inbjudan 12 Bakgrund och motiv 13 Villkor och anvisningar 14 VD har ordet 17 Marknadsöversikt 18 Verksamhetsbeskrivning 21 Finansiell utveckling i sammandrag 28 Kommentarer till den finansiella verksamheten 30 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 32 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 34 Bolagsstyrning 37 Aktiekapital och ägarförhållanden 38 Legala frågor och kompletterande information 40 Bolagsordning 42 Skattefrågor i Sverige 44 Adresser 47 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 3

4 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till Prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta Prospekt ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från respektive investerares sida. En mer uttömmande beskrivning av de respektive avsnitten återfinns i Prospektet. Erbjudandet i korthet Aktieägarna i Fingerprint Cards erbjuds att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Erbjudandet omfattar totalt högst aktier av serie B och aktier av serie A. Rätt att teckna aktier tillkommer i första hand befintliga aktieägare i Bolaget. Erbjudandet medför en utspädning om 50 procent beräknat efter full anslutning till Erbjudandet. Genom Erbjudandet beräknas Bolaget att tillföras cirka 49,6 MSEK beräknat efter full anslutning och före avdrag för emissions- och garantikostnader. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser, avtal om aktieteckning samt emissionsgarantier. Teckningskurs 2,50 kronor per ny A respektive B-aktie. Courtage utgår ej. Preliminär tidplan Teckningsperiod: 29 september 13 oktober 2009 Handel i teckningsrätter: 29 september - 8 oktober 2009 Beräknad första dag för handel i Finger Print Cards BTA: 30 september 2009 Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari september 2009: 30 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: februari 2010 Övrigt ISIN-kod B-aktie: SE Kortnamn på Stockholmsbörsen för B-aktien: FING B Bakgrund och motiv Fingerprint Cards har sedan grundandet 1997 arbetat med att utveckla strömsnåla och kostnadseffektiva system för fingerverifiering. Bolaget erhöll tidigt erkännande för sin teknik och välrenommerade kunder inkluderade bland annat Ericsson, Bewator, Sony och Texas Instruments. Under senare år har Fingerprint Cards fokuserat på att vidareutveckla och utöka den befintliga produktportföljen och på utökade försäljningsinsatser. Kraftfulla åtgärder har även vidtagits för att effektivisera produktionen för att lägga grunden till framtida lönsamhet. Baserat på den senaste utvecklingen i bolaget; lagda ordrar, den samlade marknadsinformationen som Bolaget har erhållit från stora kunder i Kina och beaktat planerade inbrytningar på nya geografiska marknader, planerar Bolaget för väsentligt högre omsättning för 2009 jämfört med De tre huvudsakliga motiven för föreliggande Emission är: 1. Finansiera det ökade rörelsekapitalbehovet som uppkommer i och med den förväntade försäljningstillväxten. 2. Delfinansiera produktutveckling av en världsledande linjesensor som primärt är optimerad för mobiltelefonimarknaden, baserad på den nyligen framtagna sensorplattformen. 3. Finansiera utökade marknads- och säljinsatser på befintliga marknader och segment, samt upparbetande av nya geografiska marknader, som till exempel Indien, Japan och Sydamerika. Översiktlig verksamhetsbeskrivning Fingerprint Cards utvecklar strömsnåla och kostnadseffektiva system för fingerverifiering. Teknikportföljen har ett starkt patentskydd. Bolagets kunder är huvudsakligen utvecklare av slutprodukter och lösningar i vilka Bolagets teknik integreras. Kunderna nås genom direkta kontakter eller via Bolagets uppbyggda nätverk av regionala distributörer och återförsäljare. Marknaden för biometri fortsätter att växa i både djup och mångfald och för allt fler produkt- och systemlösningar ses fördelarna med biometriska metoder. Produkter Fingerprint Cards utvecklar och säljer teknik, komponenter och system för fingerverifiering att integreras i produkter för slutanvändare. Bolagets produkterbjudande består av komponenter, som kan levereras separata eller som kompletta system, samt av fristående biometriska moduler. Samtliga produkter är egenutvecklade av Fingerprint Cards. Bolagets produkter är: Areasensor Linjesensor Processor ASIC Modul (biometriska sub-system) 4 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

5 SAmmanfattning Affärsmodell Fingerprint Cards har två affärsmodeller. Den ena modellen avser ren licensiering av teknik som utvecklats av Bolaget, där licenstagaren själv ombesörjer beställning av produktion och betalar royalty till Bolaget. Denna modell används när det rör sig om stora årliga volymer. Den andra affärsmodellen Bolaget tillämpar innebär att Bolaget låter producera hårdvaran, som tillsammans med mjukvara säljs och levereras till kund. Bolaget arbetar i denna del via återförsäljare och tecknar licensavtal för återförsäljning med distributörer för skilda geografiska regioner. Marknadsföring och försäljning Fingerprint Cards säljer i huvudsak via återförsäljare och distributörer, som i sin tur bearbetar produktutvecklande företag på olika regionala marknader. Bolaget har för närvarande återförsäljare som täcker 17 länder och som geografiskt är spridda från Asien över Europa och Amerika. Bolagets viktigaste återförsäljare är sedan 2002 Hardware & Software Technologies Co. (HST) med huvudkontor på Taiwan och tre regionkontor i Kina. De volymmässigt viktigaste slutprodukterna för Bolagets teknik på den kinesiska marknaden är biometriska loggningsenheter som levereras till Kinas banker. Av HST:s anställda är cirka 15 personer dedikerade till försäljning och support avseende Fingerprints produkter i Kina. För 2008 var Bolagets försäljning till 93 procent koncentrerad till Asien, där Kina är den största enskilda marknaden. Därutöver var EMEA den näst största marknaden med 6 procent av försäljningen, följt av Nordamerika med 1 procent. Försäljningsfördelning per region 2008 l Asien, 92,6% l Amerika, 1,5% l EMEA, 6,0% IP och patent I takt med att volymen levererad biometrisk lågkostnadsteknik fortsätter att stiga ökar också möjligheterna för en affärsmodell inriktad mot ren IP-licensiering. Fingerprint Cards innehar starka IP-rättigheter inom områdena för sensorteknik, algoritm och matchningsmetod. Bolagets viktigaste patent rör sensorarkitekturen, algoritm samt paketeringslösningen. Dessa patent täcker in många av Bolagets viktigaste konkurrensfördelar såsom bildkvaliteten vid avläsning, möjligheten att applicera ett tjockt skyddsskikt på sensorn med bibehållen bildkvalitet, snabb och metodanpassad behandling av inlästa fingermönster, metoden att läsa in delbilder av ett fingeravtryck i rörelse samt möjligheten att tillverka robusta sensorer med lång livslängd. Affärsidé Fingerprint Cards ska tillsammans med ett globalt nätverk av distributörer och återförsäljare leverera kvalitativa och kostnadseffektiva system för fingerverifiering. Målsättningar Bolaget ska skapa värde för aktieägarna genom hög försäljningstillväxt under god kostnadskontroll, samt vidareutveckling av befintlig och ny teknologi för fingerverifiering. Affärsmål Vara en ledande aktör på volymmarknaden inom system för fingerverifiering. Vara den ledande aktören på den kinesiska areasensormarknaden. Bli en etablerad innovatör av linjesensorer för den globala mobiltelefonimarknaden. Strategier För att nå dessa målsättningar avser Fingerprint Cards att driva följande strategier framöver: Bolaget ska säkerställa en stark försäljningstillväxt på den kinesiska marknaden genom en ökad närvaro på distributörs- och kundnivå. Bolaget ska positionera sig för att offensivt kunna lansera sin satsning på mobiltelefonimarknaden. Detta innebär att säkerställa finansiella resurser, samarbetspartners och övrig kompetens med omfattande erfarenhet från mobiltelefonimarknaden. Bolaget ska upparbeta nya geografiska marknader. Marknadsöversikt Biometri Bolaget verkar på den snabbväxande marknaden för biometrisk verifiering. Biometri innefattar lösningar som mäter en persons fysiologi för att verifiera en persons identitet. Det finns två huvudgrupper av biometrilösningar; fysiska och beteendemässiga. Fysiska teknologier inkluderar verifiering via fingeravtryck, iris, röst, ansikte, hand och DNA. Beteendemässig verifiering inkluderar framförallt verifiering via elektronisk signatur. Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 5

6 SAmmanfattning Biometrimarknaden Enligt International Biometrics Groups Biometrics Market and Industry Report uppgår marknaden för biometriprodukter 2009 till drygt miljoner USD och förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på cirka 20 procent fram till Förväntad omsättning i MUSD på biometrimarknaden Styrelsens sammansättning, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare och revisorer Fingerprint Cards styrelse består av Tommy Trollborg (styrelseordförande), Christer Bergman, Géza Fülöp, Anders Hultqvist och Urban Fagerstedt. Bolagets ledande befattningshavare är Johan Carlström (VD), Lars Lundgren Jr (marknadschef), Pontus Jägermalm (teknisk chef) samt Anders Sävfält (ekonomichef), Ordinarie revisorer sedan 2003 är KPMG Bohlins AB med auktoriserad revisor Jan Malm som huvudansvarig revisor P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P Finansiell information i sammandrag Nedanstående sammandrag av Fingerprint Cards räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen, samt de räkenskaper som återfinns på annan plats i detta Prospekt. Källa: Biometrics Groups Biometrics Market and Industry Report, 2009 Verifieringstekniker Från cirkeldiagrammet nedan framgår fördelningen mellan olika verifieringstekniker. Tekniker för fingerverifiering utgör cirka 70 procent av biometrimarknaden och är därmed det största enskilda segmentet. Biometrimarknaden globalt geografisk fördelning l Tekniker för fingerverifiering*, 66,7% l Ansiktsigenkänning, 11,4% l Handgeometri, 1,8% l Irisigenkänning, 5,1% l Middleware, 8,0% l Venigenkänning, 2,4% l Röstigenkänning, 3,0% l Övriga modaliteter, 1,6% Källa: Biometrics Groups Biometrics Market and Industry Report, 2009 * Inklusive Non-AFIS och AFIS Marknadens drivkrafter Det finns ett flertal möjliga konkurrensfaktorer på biometrimarknaden. De viktigaste är framförallt; tillförlitlighet och funktion, användarvänlighet, robusthet, pris, kvalitet, strategiska partnerskap och allianser samt referenskunder. Användarvänlighet, kostnads- och säkerhetsskäl hör till faktorer som i dagsläget driver tillväxten av biometrimarknaden. Rullande 12 månaders försäljningsutveckling 2006 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Finansiering Bolagets likvida medel uppgick till cirka 11,1 MSEK den 30 juni Bolaget hade vid denna tidpunkt inga räntebärande skulder. Tendenser Baserat på den senaste utvecklingen i bolaget; lagda ordrar, den samlade marknadsinformationen som Bolaget har erhållit från stora kunder i Kina och beaktat planerade inbrytningar på nya geografiska marknader, planerar Bolaget för väsentligt högre omsättning för 2009 jämfört med Under det andra kvartalet 2009 uppgick bruttomarginalen till 29 procent. Det är Bolagets bedömning att bruttomarginalen kan förbättras ytterligare under det andra halvåret 2009, baserat på nuvarande marknadspriser. Utöver detta har Bolaget målsättningen att nå en breakevenpunkt någon gång under det andra halvåret Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

7 SAmmanfattning Koncernens nyckeltal MSEK Q Q Q Q Nettoomsättning 7,6 7,4 6,0 6,6 27,5 20,7 11,1 Bruttoresultat 2,2 1,3-1,2-0,4 1,0 12,6 0,2 Rörelseresultat 4,4 5,1-7,1-7,0 24,1 35,4 20,0 Resultat efter skatt 4,4 4,4-6,8-6,7 23,3 34,2 19,7 Balansomslutning 54,5 61,3 60,8 71,4 69,0 74,0 108,4 Eget kapital 49,6 53,3 53,9 60,6 58,1 67,2 100,9 Räntebärande nettoskuld 11,1 15,8-20,8-53,5 22,7 33,8 71,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 4,0 6,8-7,3-3,5 17,1 31,9 28,5 0,7 0,1-3,7-2,0 7,8 5,5 2,3 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 62,0 Periodens kassaflöde 4,7 6,9-11,0-5,5 11,1 37,3 31,2 Omsättningstillväxt 27% 12% 7% 29% 33% 87% 308% Bruttomarginal 29% 18% neg. neg. neg. neg. neg. Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Nettomarginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Soliditet 91% 87% 89% 85% 84% 91% 93% Skuldsättningsgrad 0,22 0,30-0,39-0,88 0,39 0,50 0,70 Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Avkastning på totalt kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. Antal anställda vid periodens slut Omsättning per anställd, MSEK 2,1* 2,2* 0,5 0,6 2,1 1,7 1,0 Data per aktie, SEK Resultat per aktie 0,22 0,22-0,56-0,55 1,92 2,82 2,08 Resultat per aktie efter full utspädning 0,22 0,22-0,56-0,55 1,92 2,82 2,08 Eget kapital per aktie 2,50 2,72 4,43 4,99 4,78 5,53 9,07 Aktiekurs vid periodens slut 4,10 3,94 11,45 9,25 2,58 13,20 16,20 Börsvärde vid periodens slut, MSEK Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning, tusental Utestående antal aktier, tusental *Senaste 12 månader Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 7

8 SAmmanfattning Mot bakgrund av den globala ekonomiska osäkerheten, samt att Bolaget befinner sig på en marknad beroende av stora projekt med införande av ny teknologi på bred front och arbetar på marknader som uppvisar stora säsongsvariationer, är det mycket svårt att förutspå marknadsutvecklingen. Bolagets styrelse har därför valt att avstå från att lämna nya finansiella mål. Riskfaktorer Fingerprint Cards verksamhet är förenad med risker bland annat relaterade till beroende av nyckelpersoner, teknologiutveckling, immateriella rättigheter, marknadsutveckling, leverantörer, priset på råmaterial, distributörer och återförsäljare, konkurrens, skatt, globala ekonomiska förhållanden, politiska risker, behov av ytterligare kapital, valutarisk, kreditrisk, förmåga att hantera tillväxt, utdelning, ägare med betydande inflytande samt aktiemarknadsrisk. Se vidare under kapitlet Riskfaktorer. Aktiekapital Aktiekapitalet i Fingerprint Cards uppgår före Erbjudandet till ,60 SEK, fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Efter slutförandet av Erbjudandet, beräknat under antagande om full anslutning, kommer aktiekapitalet i Fingerprint Cards att uppgå till ,20 SEK, fördelat på aktier varav aktier av serie A och aktier av serie B. Ägarstruktur Fingerprint Cards hade cirka aktieägare per den 30 juni Tabellerna nedan visar Bolagets tio största ägare per den 30 juni 2009, kapital- och röstsorterad. Tillhandahållande av handlingar Alla rapporter, andra handlingar och historisk finansiell information som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta Prospekt kan på begäran inspekteras i pappersformat på Fingerprint Cards huvudkontor i Göteborg. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett Prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. Ägarstruktur Antal aktier Andel Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt Kapital, % Röster, % Imagio Tech AB ,1 23,8 Balling Storkøb ApS ,7 2,1 Avanza Pension Försäkring AB ,0 1,6 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,4 1,1 Johannsen Jørn ,1 0,9 Niels-Jørn Bødker Jensen ,1 0,9 Hougaard Michael ,8 0,6 Gimmersta AB ,8 0,6 Apak Mehmet ,7 0,5 Laffranchi Robert ,6 0,5 Övriga ,7 76,2 Summa ,0 100,0 Källa: Aktieservice.se 8 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

9 Riskfaktorer Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Fingerprint Cards framtida utveckling. Dessa är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget och ska inte ses som uttömmande utan endast som exemplifierande utgångspunkter. Beskrivningar av Fingerprint Cards verksamhet med marknadsförutsättningar och inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på externa källor. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Fingerprint Cards inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i Prospektet är korrekt eller kommer att inträffa. Fingerprint Cards kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Fingerprint Cards framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Fingerprint Cards uppmanas därför att, utöver den information som ges i detta prospekt, göra sin egen bedömning av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida utvecklingen. Verksamhets- och branschrelaterade risker Beroende av nyckelpersoner Biometri är fortfarande ett relativt nytt område som uppvisar en hög tillväxttakt och ställer krav på högt tekniskt kunnande hos medarbetarna. Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner vilka är viktiga för en framgångsrik utveckling av Fingerprint Cards verksamhet. Om nyckelpersoner lämnar Fingerprint Cards kan det, åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten. Vidare är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Fingerprint Cards fortsatta utveckling. Det finns ingen garanti för att Fingerprint Cards lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Fingerprint Cards verksamhet vilket kan få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verksamheten. Förlust av en eller flera sådana nyckelpersoner skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Teknologiutveckling Fingerprint Cards framgång är till stor del beroende av Bolagets förmåga att leda och anpassa sig efter teknologiutvecklingen. Om inte Bolaget snabbt och kostnadseffektivt kan anpassa sig till teknologiutvecklingen kan Bolaget tappa konkurrenskraft och därmed marknadsandelar vilket framledes kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Immateriella rättigheter Fingerprint Cards fortsatta verksamhet är till viss del beroende av att Bolaget skyddar sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter. Bolaget har en patentstrategi som syftar till att skydda de viktigaste delarna av teknologin. Det kan dock inte garanteras att Fingerprint Cards kommer att kunna skydda erhållna patent och att inlämnade patentansökningar beviljas. Det område inom vilket Fingerprint Cards är verksamt uppvisar en snabb teknisk utveckling. Det finns därför en risk att nya teknologier utvecklas vilka kringgår Bolagets patent. Fingerprint Cards bedömning är att Bolagets teknologi ej inkräktar på andra bolags immateriella rättigheter. Trots detta kan inga garantier ges för att Bolaget inte kan anses göra intrång i annans patent eller immateriella rättigheter. I de eventuella fall Fingerprint Cards inte kan skydda sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter eller kan anses göra intrång i andras, kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt. Marknadsutvecklingen Fingerprint Cards är verksamt på en relativt ny marknad. På grund härav försvåras möjligheterna att förutsäga den framtida utvecklingen för Bolagets verksamhet. Bolagets framtida överlevnad är beroende av att efterfrågan på biometriprodukter fortsätter att öka. Marknaden för biometrisk teknik och storskaliga projekt för dess användning fortsätter att ha stort nyhetsvärde och mycket tyder på att det finns en stor potential för Bolagets teknologi och produkter. Marknadsläget kan dock komma att förändras vilket kan innebära att de förväntade försäljningsvolymerna inte uppnås vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Leverantörer Fingerprint Cards har ingen egen produktion. För att tillverka, sälja och leverera produkter är Bolaget beroende av att leveranser från tredje part överensstämmer med avtalade krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 9

10 Riskfaktorer Bolagets leverantörer kan innebära att Fingerprint Cards leveranser till kunder i sin tur försenas eller innehåller fel, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Produktionen av komponenter för Bolagets produkter och system sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med samma framförhållning. Justerade prognoser avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och till en för Bolaget ansträngd likviditet. Pris på råmaterial Ett viktigt material i Fingerprint Cards komponenter är kisel. Skulle utbudet av kisel minska på världsmarknaden finns risk för prishöjningar. Fingerprint Cards inköp från externa leverantörer skulle därmed kunna öka i pris per enhet. Det finns ingen garanti för att Fingerprint Cards i sin tur kan överföra ökade kostnader till sina kunder. Oförmågan att överföra ökade kostnader till Bolagets kunder skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Distributörer och återförsäljare Fingerprint Cards är i stor utsträckning beroende av att distributörer och återförsäljare marknadsför Bolagets komponenter på prioriterade marknader. Bolaget strävar efter att arbeta med ett flertal distributörer och återförsäljare för att minska beroendet av enskilda distributörer och återförsäljare. En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad distributör i Hardware & Software Technologies Co. (HST) som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Under 2008 hänfördes en signifikant andel av Bolagets försäljning till återförsäljning via HST. Förlust av HST eller annan väsentlig distributör eller återförsäljare skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konkurrens Biometrimarknaden i stort präglas av snabb teknisk utveckling och stor konkurrens. Fingerverifiering, det segment som Fingerprint Cards är inriktat mot, är inget undantag från detta. Flera av Fingerprint Cards nuvarande och potentiella framtida konkurrenter kan ha konkurrensövertag i form av till exempel längre historik, ett mer inarbetat varumärke, mer etablerade relationer med slutkunder samt större finansiella-, tekniska- och marknadsföringsresurser. Om Fingerprint Cards inte kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter till den tekniska utvecklingen på marknaden finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket framgent skulle kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt. Skatt Fingerprint Cards arbetar med leverantörer i flera länder samt har försäljning till flera marknader utanför Sverige. Skattelagstiftningen i varje enskilt land kan ändras över tiden. Till följd av detta kan det inte uteslutas att förändringar gällande den skatterättsliga lagstiftningen kan komma att påverka Fingerprint Cards resultat och finansiella ställning. Globala ekonomiska förhållanden Den globala konjunkturutvecklingen påverkar den allmänna investeringsviljan hos Fingerprint Cards nuvarande och potentiella kunder. En svag konjunkturutveckling i hela eller delar av världen kan komma att medföra lägre marknadstillväxt för biometrimarknaden än vad som förväntas. Det finns därmed en risk att Fingerprint Cards förväntade försäljning kan komma att påverkas negativt av en svag konjunkturutveckling vilket skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Politiska risker Fingerprint Cards arbetar med leverantörer i flera länder samt har försäljning till flera marknader utanför Sverige. Förändringar av lagar och andra regleringar avseende exempelvis utländskt ägande, statligt deltagande, skatter, royalties, tullar eller växelkurser kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas av krigshandlingar, terrorism samt politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt. Finansiella risker Behov av ytterligare kapital Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att finansiera Fingerprint Cards verksamhet och fortsatta expansion. Detta kan komma att ske i ett mindre gynnsamt marknadsläge och till villkor som är mindre fördelaktiga än vad styrelsen för Bolaget anser dessa vara idag. Extern finansiering under sådana premisser kan komma att ha en negativ inverkan på Fingerprint Cards verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget erhåller finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexi- 10 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

11 Riskfaktorer bilitet. Det kan inte garanteras att kapital kan anskaffas om behov uppstår eller på för Bolaget acceptabla villkor. Valutarisk Genom att arbeta med leverantörer i flera länder är Fingerprint Cards exponerat för fluktuationer i ett antal valutor. Vidare sker försäljning till marknader utanför Sverige i US-dollar. Det kan därmed inte uteslutas att valutakursförändringar kan komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Kreditrisk Kreditrisk, definierad som risken att motparten inte fullgör sina förpliktelser, är i sin helhet hänförlig till kreditrisk i kundfordringar. Bolagets kunder utgörs i huvudsak av de företag som agerar återförsäljare eller distributör av Bolagets produkter. Den främsta kreditrisken utgörs av fordringar på Bolagets kinesiska distributör HST, vilken en signifikant andel av 2008 års försäljning härrörde sig till. Förmåga att hantera tillväxt Fingerprint Cards befinner sig i en fas av tillväxt, vilket ställer krav på såväl företagsledningen som den operativa och finansiella infrastrukturen. Verksamheten förväntas fortsätta växa substantiellt och i takt med detta behöver Bolaget försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser implementerade för att kunna utveckla Bolaget på en marknad som är under snabb utveckling. Fingerprint Cards är för sin tillväxt även beroende av att produktionskapaciteten hos Bolagets underleverantörer kan tillgodose en ökande verksamhetsvolym. Om inte Bolaget lyckas hantera produktion och leveranser i större volymer än dagens nivåer kan det leda till kundförluster samt påverka Fingerprint Cards verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker Utdelning Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget. Fingerprint Cards förväntas befinna sig i en expansiv investeringsfas de närmaste åren varför Fingerprint Cards eventuella utdelningsbara medel sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. Till följd av detta gör styrelsen för Fingerprint Cards bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna ej kommer att lämnas de närmaste åren. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bolagets aktie främst är beroende av aktiekursen. Ägare med betydande inflytande Efter fullföljandet av Erbjudandet, på samma sätt som innan Erbjudandet, kommer en enskild aktieägare äga en väsentlig röstandel av Bolagets samtliga utestående aktier. Följaktligen har denna aktieägare möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Fingerprint Cards tillgångar samt andra företagstransaktioner. Aktiemarknadsrisk Nuvarande och potentiella investerare i Fingerprint Cards bör beakta att en investering i Fingerprint Cards är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om Fingerprint Cards verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 11

12 Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards Den 14 september 2009 beslutade Fingerprint Cards styrelse, i enlighet med bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 4 juni 2009, att öka aktiekapitalet med högst ,60 SEK från ,60 SEK till ,20 SEK genom nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare av högst aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Emissionsbeslutet innebär att aktieägarna inbjuds att teckna en (1) ny aktie, envar med kvotvärde om 0,20 SEK, för varje en (1) innehavd aktie. Aktier av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och aktier av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Emissionskursen har fastställts till 2,50 kronor per aktie. Vid fullteckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 49,6 MSEK före emissionskostnader 1 och antalet aktier ökar från till , fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Utspädningseffekten för den aktieägare som inte väljer att teckna i emissionen uppgår till 50 procent. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser, avtal om aktieteckning samt emissionsgarantier. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Fingerprint Cards att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget. För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Fingerprint Cards med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för Fingerprint Cards är ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen för Fingerprint Cards försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Fingerprint Cards som skapas av Prospektet. Göteborg den 17 september 2009 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen 1 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 9,1 MSEK, varav 4,2 MSEK utgör garantiprovision 12 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

13 Bakgrund och motiv Fingerprint Cards har sedan grundandet 1997 arbetat med att utveckla strömsnåla och kostnadseffektiva system för fingerverifiering. Bolaget erhöll tidigt erkännande för sin teknik och välrenommerade kunder inkluderade bland annat Ericsson, Bewator, Sony och Texas Instruments. Under senare år har Fingerprint Cards fokuserat på att vidareutveckla och utöka den befintliga produktportföljen och på utökade försäljningsinsatser. Kraftfulla åtgärder har även vidtagits för att effektivisera produktionen för att lägga grunden till framtida lönsamhet. De viktigaste händelserna under första halvåret 2009 har varit: Rekrytering av en ny VD med en gedigen telekomkunskap och ett omfattande kontaktnät inom telekombranschen. Utveckling av en ny produkt- och produktionslösning för sensorkomponenten, vilket medfört att kostnaden för paketering per sensor halverats jämfört med den tidigare lösningen. Projektet slutfördes under första halvåret 2009 och full effekt förväntas under det andra halvåret av Förstudie samt planering för igångsättande av det nya affärssegmentet mobil. Målet är att från den nyligen framtagna sensorplattformen utveckla en linjesensor med världsledande egenskaper med avseende på kostnad, strömförbrukning, storlek och bildkvalitet. Baserat på senaste lagda ordrar och den samlade marknadsinformationen som Bolaget har erhållit från de stora kunderna i Kina och beaktat planerade inbrytningar på nya geografiska marknader, planerar Bolaget för väsentligt högre omsättning för 2009 jämfört med Målet är att fortsätta att förbättra bruttomarginalen samt uppnå en break-even punkt någon gång under andra halvåret De tre huvudsakliga motiven för föreliggande Emission är: 1. Finansiera det ökade rörelsekapitalbehovet som uppkommer i och med den förväntade försäljningstillväxten. 2. Delfinansiera produktutveckling av en världsledande linjesensor som primärt är optimerad för mobiltelefonimarknaden, baserad på den nyligen framtagna sensorplattformen. 3. Finansiera utökade marknads- och säljinsatser på befintliga marknader och segment, samt upparbetande av nya geografiska marknader, som till exempel Indien, Japan och Sydamerika. Göteborg den 17 september 2009 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 13

14 Villkor och anvisningar Erbjudandet Styrelsen beslutade den 14 september 2009 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2009, att genomföra en nyemission om högst aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 23 september 2009 är registrerade som aktieägare i Fingerprint Cards har företrädesrätt att för en (1) befintlig B-aktie teckna en (1) ny B-aktie samt för en (1) befintlig A-aktie teckna en (1) ny A-aktie i Fingerprint Cards. Utspädning Förestående nyemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från B-aktier och A-aktier till totalt aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier om 50 procent. Efter nyemissionen kommer antalet utestående B-aktier att uppgå till och A-aktier till För de aktieägare som avstår från att teckna aktier i det föreliggande Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om totalt nyemitterade aktier motsvarande 50 procent av aktiekapitalet i Fingerprint Cards efter genomfört Erbjudande. Teckningsrätter Aktieägare i Fingerprint Cards erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie och en (1) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie i Fingerprint Cards. ISIN-kod för teckningsrätter av serie A är SE och av serie B SE Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 2,50 kronor per A respektive B-aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka aktieägare som ska erhålla teckningsrätter är den 23 september Sista dag för handel i Fingerprint Cards aktien inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 18 september Första dag för handel i Fingerprint Cards aktie exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 21 september Teckningstid Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 29 september 2009 till och med den 13 oktober Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarens VP-konto. Styrelsen i Fingerprint Cards förbehåller sig rätten att förlänga den tidsperiod under vilken teckning kan ske. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter sker på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 29 september 2009 till och med den 8 oktober Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa alternativt sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare Detta Prospekt och en förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt särskild anmälningsblankett (nr 1) avseende teckning av nya aktier kommer att skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare i Bolaget som på avstämningsdagen den 23 september 2009 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskild förda förteckningen över panthavare med flera erhåller inte emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Fingerprint Cards är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller inget Prospekt och ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning och betalning Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 oktober Teckning genom betalning ska göras antingen med den utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel (nr 1) enligt fastställt formulär i enlighet med följande alternativ. 14 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

15 Villkor och anvisningar Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel (nr 1) ska då ej användas. Observera att teckning är bindande. Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, alternativt att ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning ska en särskild anmälningssedel (nr 1) användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel (nr 1) kan erhållas från Evli Bank på nedanstående telefonnummer eller genom att skicka e-post med fullständiga kontaktuppgifter till nedanstående e-postadress. Aktieägaren ska på anmälningssedeln (nr 1) uppge det antal aktier som denne tecknar sig för samt på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker därmed genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Evli Bank tillhanda senast klockan den 13 oktober Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel (nr 1). I de fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kan därmed lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande. Evli Bank Plc Ärende: Fingerprint Cards Box SE STOCKHOLM Besöksadress: Regeringsgatan Telefon: Fax: e-post: Teckning utan företrädesrätt B-aktier som tecknas utan stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat pro rata i förhållande till vad var och en tecknat sig för, därutöver ska B-aktier tilldelas emissionsgaranterna. A-aktier ska endast kunna tilldelas den som tecknat A- aktier med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga mellan den 29 september 2009 till och med den 13 oktober Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln (nr 2) fylls i och undertecknas och skickas till Evli Bank på adress enligt ovan. Någon betalning ska dock ej ske i samband med anmälan (nr 2) om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med avsnittet nedan, Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt. Den särskilda anmälningssedeln (nr 2) ska vara Evli Bank tillhanda senast klockan den 13 oktober Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsblankett (nr 2). I de fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kan därmed lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 19 oktober Aktierna ska betalas kontant senast tre (3) bankddagar efter det att styrelsen beslutat om tilldelning av aktier. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte betalning i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan försäljning komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under teckningstiden anmälan inkommer. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan eller Australien äger ej rätt att teckna aktier i Erbjudandet. Aktieägare bosatta i andra länder utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet tecknar sig genom att: Betala teckningslikviden via SWIFT. Ange namn, adress, VP-konto och referensnummer som erhållits i emissionsredovisningen från Euroclear. Följande information ska specificeras vid betalning: Evli Bank Plc IBAN account number: SE in favour of Evli Bank Plc Bank: Nordea Bank Sweden Plc SWIFT: NDEASESS Message: Reference number Betalningen måste skickas i god tid före sista teckningsdag och ska vara Evli Bank tillhanda senast klockan den 13 oktober Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 15

16 Villkor och anvisningar Betalda tecknade aktier (BTA) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade Aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna bokförs som BTA på VP-konto tills dess att Erbjudandet blivit registrerad vid Bolagsverket. Delregistrering av emissionen vid Bolagsverket kan ske under vissa i Aktiebolagslagen (2005:551) angivna förutsättningar. Om möjligheten till delregistrering utnyttjas kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första benämns BTA 1 i Euroclear-systemet. Efter en första delregistrering skett hos Bolagsverket kommer BTA 1 att omvandlas till aktier. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning som skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier när den slutliga delregistrering skett hos Bolagsverket. Handel i BTA Handel i BTA kommer att ske på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 30 september 2009 till och med att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket. För de fall delregistrering sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på Stockholmsbörsen. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 inledas. Slutlig registrering av aktier förväntas ske i slutet av vecka 46. Nyemitterade aktier Så snart som Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktie utan avisering från Euroclear. Ombokningarna förväntas ske i slutet av vecka 46. Delregistrering kan dock komma att ske hos Bolagsverket, vilket innebär att ombokningarna kan komma att ske i flera etapper. För de aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer information att erhållas från respektive förvaltare. Fingerprint Cards kommer att ansöka om upptagande för handel av de nyemitterade aktierna ISIN KODER B-Aktie Teckningsrätter serie A Teckningsrätter serie B BTA 1 serie A BTA 2* ) serie A BTA 1 serie B BTA 2* ) serie B * ) Förutsatt att delregistrering sker. SE SE SE SE SE SE SE på Stockholmsbörsen. Aktierna beräknas bli föremål för handel tidigast i slutet av vecka 46. Handel i Fingerprint Cards-aktien Fingerprint Cards är ett Euroclear-anslutet avstämningsbolag. Aktierna i Fingerprint Cards handlas i svenska kronor på Stockholmsbörsen med kortnamnet FING B och har ISIN-kod SE En handelspost omfattar 1 aktie. A-aktien är ej noterad. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret Någon utdelning förväntas dock inte lämnas under de närmaste åren. Se vidare i kapitlet Aktiekapital och ägarförhållanden i avsnittet Utdelningspolitik. Offentliggörande av teckningsresultat i Erbjudandet Utfallet av Erbjudandet beräknas att offentliggöras omkring den 19 oktober 2009 genom pressmeddelande och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Prospekt och anmälningssedlar Prospektet och anmälningssedlar (nr 1 och 2) kan erhållas kostnadsfritt från Fingerprint Cards (telefon eller Evli Bank ( , e-post Prospektet kan även laddas ned från Fingerprint Cards och Evli Banks hemsidor respektive Teckningsförbindelser och Emissionsgarantier Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser, avtal om aktieteckning samt emissionsgarantier. Ersättning till garanterna utgår i form av kontant ersättning från Fingerprint Cards om nio procent av garanterat belopp. Se vidare i kapitlet Legala frågor och kompletterande information. Övrigt Styrelsen äger inte rätt att att avbryta emissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. För det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Fingerprint Cards att ombesörja att överskjutande belopp betalas tillbaka. Aktierna i Fingerprint Cards är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Fingerprint Cards aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. 16 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

17 VD har ordet Det var med spänning och en stor tilltro till Fingerprint Cards möjligheter jag antog utmaningen som VD för fyra månader sedan. Det är som ny VD alltid en utmaning att snabbt ta till sig verksamheten, lära känna Bolaget - dess styrkor, möjligheter och risker - samt förstå Bolagets marknadssituation. Då jag omges av erfarna medarbetare med en gedigen kunskap och förståelse för vår marknad, teknik och produktion har jag känt mig komfortabel sedan jag kom till Bolaget. Dessutom är det en styrka att ha en erfaren och engagerad styrelse med kunskap och expertis inom både biometri och mobiltelefonimarknaden. Sedan jag tillträdde som VD i maj har jag bland annat besökt ett antal av våra distributörer och andra partners i Asien och Europa. Den positiva bild av Bolagets marknadsposition jag hade sedan tidigare har förstärkts efter dessa möten. Den positiva utvecklingen har åskådliggjorts i vårt orderflöde under sommaren. Under juli tillkännagav vi en order ifrån vår återförsäljare Hardware & Software Technologies Co. Ltd (HST) i Kina på drygt 10 MSEK och i augusti fick vi en av Bolagets största orders någonsin på drygt 25 MSEK från HST. Dessa båda orders har avsett vår senaste areasensor, FPC1011F, vilket är ett bevis för att vår nya sensor har mottagits väl av marknaden. Viktigt är dessutom att marginalen för denna nya sensor är betydligt högre än för våra tidigare sensorer. Under det andra kvartalet i år ökade vår omsättning med 27 procent, bruttomarginalen uppgick till 29 procent och effektiviseringarna av produktionsprocessen gick enligt plan. Fingerprint Cards har därmed genomgått en process innehållande ett antal betydande förbättringar de senaste kvartalen och från och med det andra kvartalet i år börjar vi visa resultatet av detta. Jag kommer som VD på Fingerprint Cards att verka för en utökad fokusering på försäljning och marknadsexpansion, dels på befintliga marknader, dels på nya tillväxtmarknader som till exempel Indien, Japan och Sydamerika. Ett nytt affärssegment, fokuserat mot mobiltelefonimarknaden, kommer även att introduceras. Denna satsning stämmer väl överens med min tidigare erfarenhet och mitt nätverk inom telekom och mobiltelefoni. Sist men inte minst ska vår planerade framtida tillväxt ske under en god kostnadskontroll, vilket ska resultera i en bättre lönsamhet än vad vi historiskt sett har visat. Jag ser den senaste positiva försäljningsutvecklingen och lönsamhetsförbättringen som en bekräftelse på att vi är på rätt väg både teknik- och marknadsmässigt. Vi är på väg att utveckla Fingerprint Cards till en ledande aktör på den asiatiska areasensormarknaden och en etablerad innovatör av linjesensorer för den globala mobiltelefonimarknaden. Jag hoppas att ni delar min och hela Bolagets positiva syn på framtiden och att ni vill fortsätta att vara med och bygga en av biometrimarknadens ledande teknikleverantörer. Johan Carlström Verkställande direktör Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 17

18 Marknadsöversikt Biometri Identitetsstölder och utnyttjande av falska identiteter har alltid varit ett stort problem i samhället. Historiskt har dessa identitetsstölder avsett pappersbaserade identitetshandlingar som pass, ID- och körkort. Numera, i en allt större utsträckning, avser dessa stölder av elektroniska identiteter, som är helt avpersonifierade. Som en lösning på denna problematik har biometriska säkerhetslösningar vuxit fram. Biometri är numera det ledande produktsegmentet för elektronisk verifiering av identitet. Biometriska lösningar är den enda teknologi som finns tillgänglig i dagsläget som direkt länkar en specifik person till en funktion eller en tjänst. Biometri innefattar lösningar som mäter en persons fysiologi för att verifiera en persons identitet. Det finns två huvudgrupper av biometrilösningar; fysiska och beteendemässiga. Fysiska teknologier inkluderar verifiering via fingeravtryck, iris, röst, ansikte, hand och DNA. Beteendemässig verifiering inkluderar framförallt verifiering via elektronisk signatur. Utöver dessa huvudgrupper finns det lösningar som kombinerar två eller flera biometritekniker tillsammans, så kallade multibiometriska lösningar. Biometrimarknaden Enligt International Biometrics Groups Biometrics Market and Industry Report uppgår marknaden för biometriprodukter 2009 till drygt miljoner USD och förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på cirka 20 procent fram till Förväntad omsättning i MUSD på biometrimarknaden Biometrimarknaden globalt geografisk fördelning l Nordamerika, 37% l EMEA, 32% l Asia Pacific, 23% l Latinamerika, 8% Källa: Frost & Sullivan, World Biometrics Market, 2007 Enligt Frost & Sullivan World Biometrics Market 2007 förväntas myndighetssektorn utgöra cirka 40 procent av den globala biometrimarknaden och bank och finans cirka 30 procent. Tillsammans utgör dessa två segment cirka 70 procent av den totala biometrimarknaden. Andra sektorer där biometri används i en större utsträckning är inom läkemedelsindustrin och inom utbildningsväsendet. Verifieringstekniker Från cirkeldiagrammet nedan framgår fördelningen mellan olika verifieringstekniker. Tekniker för fingerverifiering utgör cirka 70 procent av biometrimarknaden och är därmed det största enskilda segmentet. Marknadsandel per biometrisk teknik 2008 l Tekniker för fingerverifiering*, 66,7% l Ansiktsigenkänning, 11,4% l Handgeometri, 1,8% l Irisigenkänning, 5,1% l Middleware, 8,0% l Venigenkänning, 2,4% l Röstigenkänning, 3,0% l Övriga modaliteter, 1,6% P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P Källa: Biometrics Groups Biometrics Market and Industry Report, 2009 * Inklusive Non-AFIS och AFIS Källa: Biometrics Groups Biometrics Market and Industry Report, 2009 Frost & Sullivan uppskattar Nordamerika till den största geografiska biometrimarknaden följd av Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Asiens andel beräknas uppgå till cirka 20 procent. Asien har dock kommit längst när det gäller penetrationen av biometri inom vissa applikationer, som till exempel för mobiltelefoner. Anledningen till att fingerverifiering har etablerat sig som den ledande teknologin är bland annat att fingermönster är unika. Vidare är sannolikheten för felmatchning låg, då fingermönstren är stabila i den bemärkelsen att de inte ändras över tid. För mobiltelefoner är det en ökad tillväxt av mobiltelefonitjänster där mobilen i en allt större utsträckning används för betalning som bidragit till det ökade intresset för biometri och fingerverifieringslösningar. Japan och Sydkorea har varit föregångsländer och 18 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

19 Marknadsöversikt där har efterfrågan för mobiltelefoner med biometriska applikationer uppvisat en stark tillväxt under senare år. Penetrationen av fingerverifiering för mobiltelefoner förväntas att starta i det högre prissegmentet, så kallade smart phones. I nedanstående graf illustreras marknadstillväxten avseende smart phones under perioden 2008 och Den totala mobiltelefonimarknaden uppgick till cirka en miljard enheter under Smart phones/handdatorer globalt, P P 2010P 2011P 2012P Källa: Frost & Sullivan, Non-AFIS Fingerprint in Notebook PCs and Wireless Devices Markets, 2008 Marknadsstruktur Biometrimarknaden kan delas in i tre huvudgrupper; systemintegratörer, systemutvecklare och teknikleverantörer. Systemintegratörerna är högst upp i värdekedjan och är den aktör som utför installationen och den specifika kundanpassningen. Dessa följs av systemutvecklare som utvecklar kompletta identifieringssystem baserat på teknologier från ett flertal olika underleverantörer. Därefter kommer teknikleverantörer som utvecklar olika spetsteknologier till ett flertal olika identifieringsapplikationer. Teknikleverantörerna kan delas in i tre undergrupper; hårdvarutillverkare, mjukvarutillverkare och en kombination av de båda. Fingerprint Cards är att klassificera som en teknikleverantör inom kombinationskategorin. Marknadens drivkrafter Det finns ett flertal möjliga konkurrensfaktorer på biometrimarknaden. De viktigaste är framförallt; tillförlitlighet och funktion, användarvänlighet, robusthet, pris, kvalitet, strategiska partnerskap och allianser samt referenskunder. Användarvänlighet, kostnads- och säkerhetsskäl hör till faktorer som i dagsläget driver tillväxten av biometrimarknaden. Ökad bekvämlighet vid autentisering Biometri gör autentiseringen enklare och snabbare och ger också möjlighet till att öka graderna av rättigheter och privilegier vid access. Det blir mindre komplicerat att göra känslig information tillgänglig på ett nätverk som skyddas av biometri jämfört med ett nätverk som skyddas av lösenord. Dessutom slipper en användare behovet av att memorera ett flertal olika koder, då dessa ersätts av biometrisk verifiering. Lägre kostnader Den tekniska utvecklingen på både hård- och mjukvarusidan har pressat ner priserna på biometrisk teknik för autentisering till en acceptabel nivå för den breda kommersiella marknaden. Dessutom har prestanda i datorer, nätverk och databassystem ökat, vilket gjort att biometriska system har blivit snabbare och enklare att hantera. Ökande säkerhetskrav Med dagens högt ställda krav på ökad säkerhet i samband med logisk och fysisk access erbjuder biometri en åtråvärd metod för skydd mot stöld eller förlust av identifieringsbärare som kort eller lösenord. Jämfört med traditionella autentiseringsmetoder kan biometriska system säkerställa en högre grad av säkerhet genom att de enbart låter auktoriserade användare få tillträde. Ökad spårbarhet Växande krav på ökad säkerhet har gjort att behoven av att registrera och aktivera de transaktioner som utförs i ett system har ökat. Genom att använda biometri förbättras dessa möjligheter väsentligt samtidigt som transaktionen kopplas till en individ. Transaktionen blir därmed också enklare att spåra i efterhand. Kostnadsbesparingar Ytterligare en drivkraft för implementering av biometriska autentiseringssystem är kostandsbesparingar för företagen, exempelvis på supportavdelningar då inte längre nya lösenord eller säkerhetskort måste ställas ut. Marknadens dynamik Fingerverifiering blir alltmer vanligt i samband med fysisk access, logisk access, IT-säkerhet samt fristående enheter som USB-nycklar och säkerhetsskåp. Dessa marknader visar stadig tillväxt baserat på det mervärde som dessa produkter levererar och har fördelen av att tekniken för fingerverifiering görs tillgänglig för miljontals slutanvändare till ett överkomligt pris. Flera av dessa slutanvändare kan nu ha både en eller flera biometriförsedda produkter i sin ägo. En annan dynamisk kraft som driver biometrimarknaden framåt är lagar och regleringar som införs för att öka säkerheten inom en viss bransch eller verksamhetsområde. I Kina har exempelvis regler nyligen införts vilka kräver ett långt mer omfattande användande Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) 19

20 Marknadsöversikt av biometri för ökad IT-säkerhet. I de flesta fall rör det sig om biometriska applikationer för inloggning på datorer och nätverk men det förekommer även att tekniken används för fysisk access. Detta har speciellt varit synbart inom den finansiella sektorn i Kina där användningen av biometriska lösningar är stor. De lösningar som levereras till banker i Kina är framförallt avsedda att koppla transaktioner till en enskild anställd. Installationerna av dessa system infördes efter att personligt ansvar lagts på säkerhetschefer och avdelningschefer för transaktioner som utfördes olagligt av bankens anställda. Genom att med biometri koppla transaktionen till en enskild istället för ett säkerhetskort eller lösenord har olagliga transaktioner bland de anställda försvårats. Volymmarknaden De ledande teknikföretagen fortsätter att leverera produkter till volymmarknaden, som kännetecknas av kundstyrda krav på förbättringar. Till övervägande del avser dessa krav leverans av teknik till allt lägre kostnad, men med bibehållna säkerhetskrav och användarvänlighet. Detta är en naturlig del av marknadsdynamiken i denna sektor, till skillnad från den offentliga sektorn och biometri för storskaliga identifieringssystem, där prestanda och interoperabilitet är viktigare. Behovet att reducera kostnaden för biometrin har blivit central på volymmarknaderna och även för de som utvecklar tekniken för dessa produktsegment. Det visar också på att fingerverifiering är den mest lovande av de biometriska teknikerna tack vare dess förmåga att leverera bra prestanda till ett konkurrenskraftigt pris. Utvecklingen visar också på att fingerverifiering lever upp till marknadens förväntningar på lägre kostnad över tiden. 20 Erbjudande till aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Intellecta Finanstryck 0828811 Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Nyemission 2008 Besöksadress Västra Hamngatan 8. Postadress Box 2412, SE-403 16 Göteborg. Telefon 031-60 78

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Foto: Mikael Dubois/Johnér. Inbjudan till teckning av aktier i Bringwell AB (publ)

Foto: Mikael Dubois/Johnér. Inbjudan till teckning av aktier i Bringwell AB (publ) Foto: Mikael Dubois/Johnér Inbjudan till teckning av aktier i Bringwell AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Invent Medic Sweden AB 556682-1046 www.inventmedic.com Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer