AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innehåll Det nya Banverket Produktion 2007 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad Kvalitet och miljö Medarbetare, arbetsmiljö och säkerhet Finansiell redovisning Flerårsöversikt Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisors rapport Styrelse Ledning Banverket Produktion Banverket Produktion är en resultatenhet inom myndigheten Banverket. Banverket tillämpar en beställar-utförar modell. Mer information om Banverkets organisation finns på dess hemsida Banverkets resultatenheter drivs under affärsmässiga förhållanden. Banverkets beställarorganisation tillämpar lagen om offentlig upphandling vid köp från Banverkets konkurrensutsatta enheter. För Banverket Produktion, som tillhör den utförande delen, har konkurrensutsättningen genomförts stegvis, och merparten av uppdragen är nu tagna i konkurrens. Styrningen av Banverket Produktion utövas genom krav från ägaren Banverket under så företagsliknande former som möjligt med staten som ägare.

3 Det nya Banverket Produktion Banverket Produktion är Sveriges ledande entreprenör av järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad. I samarbete med våra kunder driver vi utvecklingen av värdeskapande tjänster och produkter för att göra trafiken säker, punktlig och miljöanpassad. Genom att bilda det nya Banverket Produktion och förnya vårt arbetssätt vill vi fördjupa samarbetet med kunderna och möta morgondagens krav på en väl fungerande infrastruktur med effektiva lösningar. Bland våra kunder finns järnvägsförvaltningar som Banverket, norska Jernbaneverket och danska Banedanmark. Vi utför även uppdrag åt andra spårägare som AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Öresundsbrokonsortiet, Botniabanan AB, AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen 4,3 miljarder kronor och vid utgången av året var antalet anställda

4 2007 i korthet Spårbytesarbete Nettoomsättning 2007 (MSEK) Tele 111 Verkstad 107 Nettoomsättning och rörelseresultat (MSEK) Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Nettoomsättning proforma Rörelseresultat proforma Maskin 217 Service Entreprenad Rörelseresultat Ökad volym och mycket bra resultat * Nettoomsättningen uppgick till (3 741) msek. Rörelseresultatet förbättrades under året med 132 till 178 msek. Rörelsemarginalen blev därmed 4,1 (1,2) procent. Kassaflödet var under året 8 ( 47) msek. Antalet anställda har under året minskat med 46 till Marknad Fokus har legat på den svenska järnvägsmarknaden där omfattande investeringar pågår. Banverket Produktion har även genomfört ett spårbyte i Danmark. Konkurrensen tilltar inom både Service och Entreprenad. Av de 25 konkurrensutsatta upphandlingar av serviceuppdrag som Banverket hittills genomfört har vi vunnit 16, under 2007 bland annat banorna Uppsala Sundsvall, Inlandsbanan och Luleå Gällivare. Banverket Produktion har genomfört stora insatser i Stockholmsområdet för att komma till rätta med tågtrafikens punktlighet inom ramen för den så kallade Marshallplanen. * Jämförelsetalen för 2006 avser de sammanlagda värdena (proforma) för Produktion och Industridivisionen. Nya Banverket Produktion formas Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen har slagits samman under namnet Banverket Produktion för att stärka den gemensamma konkurrenskraften. Under året har en ny divisionschef tillträtt, en ny organisation har utarbetats som gäller från 2008 och en ny divisionsledning har rekryterats. I oktober presenterades Christina Rogestams utredning om bolagisering av Banverket Produktion. Bolagiseringen föreslås bli genomförd den 1 januari Olyckor och krisberedskap Två elolyckor inträffade under året. En skedde i Virsbo, där två medarbetare skadades, och en skedde i tunnelbanan i Stockholm. I början av året drabbades Sverige av stormen Per och omfattande snöoväder. Under sommaren var det översvämningar i Småland och på Malmbanan inträffade en större tågurspårning. Vid händelser av denna typ visar Banverket Produktion sin styrka genom snabba åtgärder och god krisberedskap. Under året har tre större bränder inträffat. Växelrevisionsverkstaden i Luleå, en spårriktare och en spårstabilisator har total förstörts. 4 årsrapport 2007

5 Chefen har ordet En plattform för framtiden Ett framgångsrikt år har nått sitt slut. Jag kan med glädje konstatera att rörelseresultatet blev 178 miljoner kronor med en omsättning på 4,3 miljarder kronor. Banverket Produktion gör sitt bästa resultat någonsin. Trots omfattande förändringar i vår egen organisation, och hos vår största kund Banverket, har våra medarbetare klarat av sina uppgifter på ett föredömligt sätt. Vi visade även att vi är att lita på i krissituationer som efter stormen Per i början av året, då kontaktledningar rivits ner av omkullfallna träd och omfattande insatser krävdes för att få igång tågtrafiken. Eller när vi på 36 timmar fick byta sliprar efter tågurspårningen i Alingsås i maj. Miljön i fokus I vår omvärld talas det om klimatpåverkan, råoljepris och hur man ska lösa transportbehoven, inte minst i våra storstadsregioner. Järnvägen blir det naturliga svaret i de flesta fall. Banverket Produktions verksamhet är högaktuell och blir allt viktigare i en allt mer miljömedveten värld. En aktiv medverkan Utvecklingen på transportmarknaden visar en tydlig tendens på ökade godsmängder och fler resenärer som väljer järnvägen. I Banverkets Framtidsplan lyfts de stora investeringarna fram som exempelvis Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Dessa är viktiga för att nå en fungerande logistik med minskade utsläpp från biltrafiken. Satsningarna behövs för att ge möjlighet till en ökad rörlighet mellan våra städer och arbetsplatser. Med vår erfarenhet av att bygga nya spår, och anpassa befintliga anläggningar i hårt trafikerade miljöer, kommer vi att vara en viktig aktör som medverkar till en effektiv infrastruktur med minskade utsläpp. Pendeltågstrafiken i Stockholm Mälardalen har varit väldigt drabbad av förseningar under det gångna året. Många har uttryckt sitt missnöje över att ständigt bli försenade. Nu görs riktade satsningar för att förbättra punktligheten. Nya spår och växlar samt hastighetshöjande åtgärder ska bidra till en smidigare trafik. Jag är glad över att vi även här kan göra förebyggande insatser som minskar risken för störningar i trafiken och får fler att välja tåget. Kompetensutveckling en nyckelfråga De stora järnvägsinvesteringarna kommer under de närmaste åren att efterfråga kompetens inom alla teknikområden. Samtidigt som branschen genomgår en generationsväxling behövs allt fler medarbetare för att säkerställa ett effektivt genomförande, både inom byggnation av nya spår och underhåll av befintliga anläggningar. Under året har vi satsat på utbildning och rekrytering för att stimulera återväxt och kompetensöverföring. Sammanslagningen av Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen har varit en viktig uppgift för mig för att öka konkurrenskraften. Dels stärks kompetensen, dels får vi en bättre resursanvändning och lönsamhet. 5

6 Samgåendet har gått som planerat under året och det nya Banverket Produktion startade vid årsskiftet Vi är därmed en komplett leverantör som kan erbjuda ett brett tjänsteutbud samtidigt som vi lockar till oss många kompetenta medarbetare som vill utvecklas i»vi leder utvecklingen för och med våra kunder«sitt arbete. Miljö, kvalitet och säkerhet är grunden i vårt arbete. För oss har det blivit en självklarhet med det förbättringsarbete och de certifieringar som genomförs. Tyvärr har olyckor ändå inträffat, vilket visar hur viktigt det är att säkerheten går först. Alla våra kunder ska kunna förlita sig på att vi alltid levererar tjänster och produkter som håller för en granskning oavsett om det gäller miljö, kvalitet eller säkerhet. Arbetssäsongen har varit längre än vanligt och bidragit till ett bra resultat för året, samtidigt som vår entreprenadverksamhet ökat jämfört med föregående år. Marknaden i våra nordiska grannländer är intressant med de omfattande investeringar som kommer, och jag räknar med att vi ska kunna öka våra marknadsandelar ytterligare. Hos våra konkurrenter sker också samgåenden med nya konstellationer som följd. Även de blir starkare och gör satsningar för att öka sina marknadsandelar i Sverige. Redo för bolagisering Regeringens utredning om bolagisering av Banverkets och Vägverkets producerande enheter föreslår att Banverket Produktion blir ett statligt bolag från den 1 januari För oss medför en bolagisering en del praktiskt arbete som sätter igång när de formella besluten är fattade. Det viktigaste är att vi får tydligare gränser mot Banverket och en helt annan frihet att verka internationellt. Banverket kommer även i fortsättningen vara vår absolut största kund och vi kommer att erbjuda bra tjänster till rimliga priser. Det är viktigt att vi finns tillgängliga för våra kunder, att vi kan kraftsamla vid större insatser och att vi löser uppgifter på ett bra sätt. Men det är inte allt. Vår roll förändras från att vara en avgörande kugge i maskineriet till att fortsättningsvis vara bäst inom vår bransch. Med en ny centraliserad organisation kommer vi att agera som ett företag med närhet till våra kunder. Marknaden utvecklas Banverket Produktion är i förändring och skapar en plattform för framtiden. Marknaden inom järnvägsbranschen ser ljus ut under de närmaste åren. Vår marknadsandel kommer dock att minska i takt med den pågående konkurrensutsättningen. För att behålla vår verksamhetsvolym kommer vi att öka vårt engagemang i övriga Norden, men Sverige kommer fortsatt att vara vår huvudmarknad. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi redan idag järnvägens konkurrenskraft för att möta de förväntningar som finns på ett hållbart och effektivt transportslag som järnvägen är. Vi är den naturliga partnern för byggande av infrastruktur och samtidigt den leverantör man först tänker på i branschen. Vi leder utvecklingen för och med våra kunder! Borlänge februari 2008 Niclas Filipson Reinikainen chef för banverket produktion 6 årsrapport 2007

7 Vision, affärsidé och strategiska mål Norden är vår bas Visionen och affärsidén är grunden för allt vårt arbete. Under året har både vision och affärsidé anpassats till den breddade verksamhet som är resultatet av sammanslagningen mellan Banverket Industridivisionen och dåvarande Banverket Produktion till dagens Banverket Produktion. Fem strategiska mål De strategiska målen för fem perspektiv av verksamheten ger stöd i arbetet för att nå visionen. Kund marknad Vi ska vara ledande på den svenska marknaden och etablerade på övriga nordiska marknader. Våra kunder ska se oss som sina förstahandsval. Genom bildandet av nuvarande Banverket Produktion den 1 januari 2007 befästes vår ledande ställning på marknaden ytterligare. Under året har vi utarbetat en strategi för hur vi ska stärka vår etablering på den nordiska marknaden. Strategin kommer att bli vägledande för det framtida arbetet i Danmark, Norge och Finland. Anbudsframgången och avgjorda anbud exklusive Banverket Industridivisionen, har minskat från 66 procent 2006 till 62 procent Omsättningen var (3 741) msek, inklusive Industridivisionen. Processer Vår affärsprocess ska ständigt utvecklas, effektiviseras och svara upp mot kundkrav och krav på arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet. Under året har fokus lagts på att föra samman verksamheten i de två sammanslagna enheterna till en helhet. En organisation formas som innebär att stödfunktionerna centraliseras och att effektiviteten ökar. Banverket Industridivisionen och dåvarande Banverket Produktion var redan före sammanslagningen certifierade när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Uppföljande revisioner under 2007 visar att organisationen fortsätter att uppfylla kraven. Utveckling Vi ska förädla och utveckla nya affärskoncept och nya metoder, som bidrar till att Banverket Produktion är lönsamt och effektivt även i framtiden. Allt större kraft läggs på att utveckla produkter och arbetsmetoder som gör att tiderna för arbete i spår kortas ner, vilket marknaden efterfrågar. Ett exempel på vår utveckling av arbetsmetoder är växelbyten, som nu utförs betydligt snabbare än tidigare. Utvecklingsprojekt pågår inom det nya trafikledningssystemet ERTMS och när det gäller slipersbyten. Medarbetare Banverket Produktion ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom branschen. En rad aktiviteter har genomförts för att stimulera ungdomar, invandrare och kvinnor att söka sig till järnvägsbranschen. Flera projekt pågår också för att underlätta generationsväxling. Kabelmontage. Spårbytesarbete. 7

8 Under året har förbättringar gjorts utifrån de önskemål och synpunkter som kom fram i förra årets medarbetarenkät. Finansiellt * Rörelsemarginalen ska i genomsnitt vara i nivå med branschen, omkring 3,5 procent, med en långsiktig soliditetsnivå som är högre än 30 procent. Kombinationen av ökade satsningar i järnvägsbranschen och ökad effektivitet i vår verksamhet gjorde att resultatet för 2007 blev betydligt bättre än föregående år. Rörelsemarginalen var 4,1 procent jämfört med 1,2 procent för Soliditeten vid årets slut var 51 (44) procent och räntabiliteten på eget kapital var 11,4 (neg) procent. Vår vision Banverket Produktion ska vara Nordens ledande entreprenör avseende järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Vår affärsidé Banverket Produktion levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Norden som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar vi till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. * Jämförelsetalen för 2006 avser de sammanlagda värdena (proforma) för Produktion och Industridivisionen. 8 årsrapport 2007

9 Marknad och omvärld Nya affärsrelationer Banverket Produktion har i sin nya form stärkt ställningen på den nordiska marknaden. Vår tjänsteportfölj har blivit större, vilket har lett till att Banverket Produktion nu är en komplett entreprenör i järnvägsbranschen. Vi verkar på växande marknader, där konkurrensen ständigt ökar och där stora förändringar sker genom företagsförvärv och samarbeten. Vi möter konkurrensen genom attraktiva anbud och genom att ställa upp och vara en pålitlig leverantör. Den nordiska marknaden Marknaden i Norden går nu in i ett intensivare skede än tidigare med många investeringar och stora projekt. I Sverige är Botniabanan, Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm exempel på stora projekt, vid sidan av den framtidsplan som Banverket har prioriterat. I Danmark ska tre stora spårentreprenader genomföras under 2008 och i Norge görs satsningar på dubbelspår och godsterminaler. Den marknadsundersökning som genomfördes under visade hur våra kunder uppfattar Banverket Produktion som entreprenör på den nordiska marknaden. Generellt är kunderna mycket nöjda med oss och våra insatser, men det finns också saker att utveckla. Konstruktiva synpunkter från undersökningen vägleder oss nu i arbetet med att forma det nya Banverket Produktion. Våra kunder Vår största kund är fortfarande Banverket, vars uppdrag står för 84 (82) procent av vår omsättning. AB Storstockholms lokaltrafik (SL) är en viktig kund liksom Inlandsbanan AB som är ny för Stora industrikunder är LKAB i Kiruna och SSAB i Oxelösund. Andra kunder av dignitet är Öresundsbrokonsortiet och Botniabanan AB. Bland övriga kunder finns hamnar, kommuner, anläggningsföretag och trafikutövare. Relationer till kunderna Det är viktigt för oss i Banverket Produktion att ha ett gott samarbete med våra kunder. Vi strävar efter att sluta avtal och göra överenskommelser som gynnar båda parter. Ytterligare ett sätt att bygga goda relationer med kunder är utgivningen av den tidning som vi startade hösten 2007 Banbrytaren. Som ledande aktör på den nordiska järnvägsmarknaden har vi ett ansvar för att rapportera om vad som händer i branschen och vad vi själva gör för att föra utvecklingen framåt. I Banbrytaren får våra kunder den informationen. En viktig plats för möten med kunder var mässan Nordic Rail i Jönköping i oktober. Där var Banverket Produktions monter en av de mest besökta. Det serverades rikligt med kanelbullar under Nordic Rail. Järnvägsmässan Nordic Rail

10 Förändringar i konkurrensen Tendensen med företagsförvärv och samarbete mellan konkurrenter i järnvägsbranschen har förstärkts under året. Strukton Rail har stärkt sin position på den nordiska marknaden genom att införliva de norska företagen Jernbaneservice och Betonmast i verksamheten. Strukton Rail har också förvärvat återstoden av aktierna i Svensk Banproduktion. Balfour Beatty Rail har förvärvat Carillion Rails bolag i Sverige och Danmark. Tidigare under året förvärvade de även Saab Communications verksamhet inom signaloch telekommunikation. En ny aktör på den svenska marknaden är Volker Weiss som vunnit anbud på både spårbyte och slipersbyte. Andra utländska konkurrenter på den svenska marknaden är norska Baneservice AS, som fått uppdrag på Bohusbanan och Uppsala bangård, och VR-Track som fått spårarbeten i mellersta Sverige. Upprustning av Haparandabanan. 10 årsrapport 2007

11 Våra affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad Bredare verksamhet Banverket Produktion är en komplett leverantör av järnvägstekniska entreprenader och tjänster. Vi är den största aktören på den svenska marknaden och vinner allt fler uppdrag i Norden. Vi är ledande när det gäller kunskap, bredd och erfarenhet och har spetskompetens inom alla teknikslag. Anbudsframgången under 2007 var 62 (66) procent, exklusive Banverket Industridivisionen. Banverket Produktion har från och med i år fem affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad. Service svarar för drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Ungefär två tredjedelar av den svenska marknaden är konkurrensutsatt och konkurrensutsättningen fortsätter. Entreprenad * bygger nya spår och utför järnvägsentreprenader på en marknad som är helt konkurrensutsatt. Maskin säljer maskintjänster och hyr ut maskiner. Tele erbjuder installations- och underhållstjänster för tele- och datakommunikation som framför allt är anpassade till järnvägssektorn. Verkstad bygger utrustning för signalteknik och tillverkar annan järnvägsteknisk utrustning inklusive svetsning av långräler. AFFÄRSOMRÅDE SERVICE Omsättningen under 2007 var msek, vilket är en ökning jämfört med 2006 då den var msek. Inriktningen för affärsområdet är att erbjuda prisvärda produkter och tjänster som ger ett högt kundvärde. Under 2007 har flera nya drift- och underhållsentreprenader från Banverket kommit ut i konkurrens. Marknadsmässigt är bilden fortfarande den, att endast ett fåtal konkurrenter lämnar anbud och att priserna pressas ytterligare. Till affärsområdets ökade omsättning bidrar i hög grad volymökningen i vår verksamhet i Stockholm. Där är vi bland annat engagerade i åtgärderna för att förbättra tåg trafikens punktlighet, den så kallade Marshallplanen. Under året har vi arbetat med marknadsstrategin för år 2007 och framåt. Ett antal utvecklingsprojekt har startats för att nå våra framtida marknadsmål. Genom utveckling av produkter och arbetsmetoder som skapar mervärden för våra kunder, exempelvis minskad tid i spår, ska vi även fortsättningsvis visa lönsamhet. I dialog med kunden ska vi ta initiativ till att förbättra järnvägsanläggningarna så att oförutsedda händelser undviks. * Namnbyte till Anläggning den 1 februari Nettoomsättning 2007 (MSEK) Internt ej i konkurrens (26 %) Externt 691 (16 %) Anbudsframgång, konkurrensutsatta uppdrag, alla affärsområden exkl Banverket Industridivisionen Avgjorda anbud, MSEK varav direkt mot Banverket Erhållna kontrakt i procent av värdet av avgjorda anbud varav direkt mot Banverket Internt i konkurrens (58 %) 11

12 Kartan visar upphandlingar av underhåll på järnvägarna i Sverige. På de blå sträckorna har Banverket Produktion fått underhållsavtalen i konkurrens. De röda sträckorna har gått till andra entreprenörer. De grå linjerna visar banor som den 31 december 2007 inte var upphandlade i konkurrens, men där Banverket Produktion ansvarade för underhållet. Luleå Gävle Stockholm Göteborg Banverket Produktion Andra entreprenörer Ej upphandlat Malmö 12 årsrapport 2007

13 För att underlätta kunddialogen har vi ett kundcenter centralt beläget i Stockholm, dit kunder kan ringa dygnet runt. Banverket Produktion ska alltså fortsätta att vara den mest eftertraktade aktören i Norden inom drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Avtal i konkurrens Flera viktiga upphandlingar av drift och underhåll har avgjorts under Banverket Produktion tog hem underhållet på Blekinge kustbana, Ostkustbanan, Södra malmbanan och Jönköpingsbanan. Dessutom fick vi underhållet på Inlandsbanan och därmed en ny kund Inlandsbanan AB. Under året har vi lämnat ifrån oss underhållskontraktet på Södra stambanan mellan Katrineholm och Mjölby till Strukton Rail. Vi har förlorat upphandlingarna på sträckan Mjölby Arlöv på Södra stambanan samt på sträckan Kolbäck Snyten, som numera ingår i kontraktet på Dalabanan. Fler industrikunder Under 2007 har ett nytt avtal tecknats med Jernhusen Verkstäder AB för felavhjälpning på deras spår och elanläggningar. Affärsområdet fortsätter därmed att öka antalet industrikunder. Sedan tidigare har vi uppdrag åt bland andra SSAB, Stora Enso, LKAB, Volvo och Billerud. Avtal finns också med flera hamnar, exempelvis Luleå, Piteå, Göteborg, Halmstad och Helsingborg. Under året skrevs ett nytt avtal med Skellefteå kommun om underhåll av industrispår. Oförutsedda händelser Vi på Banverket Produktion värnar om att tågtrafiken alltid ska fungera. Tack vare en flexibel organisation kommer vi snabbt igång med insatser vid oförutsedda händelser som stoppar trafiken. Under 2007 har vårt snabba agerande i ett flertal sådana fall fått mycket beröm av våra kunder. När året inleddes pågick vårt arbete för fullt med att återställa Bohusbanan vid Småröd efter det svåra raset före julen Banan återinvigdes 24 februari I januari arbetade vi med uppröjning efter stormar i både Västmanland och Småland. Andra väderförhållanden som ledde till stopp i trafiken, och som vi snabbt redde upp, var översvämningar i Småland under sommaren och en tromb i Virsbo norr om Västerås i maj. Vi var också snabbt på plats för att återställa spåren vid två omfattande urspårningar. Den ena inträffade utanför Alingsås i maj och den andra på Malmbanan i september. Storstockholms lokaltrafik näst störst AB Storstockholms lokaltrafik (SL) fortsätter att vara affärsområdets näst största kund. Under 2007 fick vi kontrakt på underhåll av Tvärbanan och Nockebybanan, och i december vann vi ett antal el- och signalupphandlingar på tunnelbanans gröna linje. Uppdragen att sköta underhållet på Saltsjöbanan och Lidingöbanan upphörde dock under året. Färre fel i Öresundsbroförbindelsen Våra insatser på järnvägen i Öresundsbroförbindelsen har blivit mycket uppskattade, inte minst sedan vi minskat fuktproblemen i tunnlarna genom att öka isolationen på spåret. Tack vare att vi bytt ut spårisolatorer, befästning och underläggsplattor fungerade signalsystemen i tunnlarna under försommaren trots att luftfuktigheten var 100 procent. Sedan mitten av 2006 har vi minskat felstatistiken i anläggningen med 40 procent. Det femåriga underhållsavtalet på Öresundsbro förbindelsen gäller till Tågvarnare vid Munkbron i Gamla stan, där t-banetrafiken är intensiv och utrymmet för teknikerna begränsat. Banverket Produktion installerar telelänk för Mobisir högst upp i ena pylonen på Almöbron/Tjörnbron. 13

14 Makadamtåg Botniabanan. 14 årsrapport 2007

15 Inlandsbanan ny kund Banverket Produktion fick 100 nya mil att underhålla när kontraktet med Inlandsbanan AB undertecknades i april. Inlandsbanan sträcker sig från Mora till Gällivare och kontraktet gäller till 2012 med option på ytterligare ett år. En bidragande orsak till att vi fick jobbet är vår kompetens i alla teknikslag. AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD Omsättningen för 2007 var msek jämfört med msek för Den stora ökningen beror på att många stora entreprenader varit ute på marknaden under året, exempelvis fem riktigt stora spårbyten. Sammanslagningen mellan Banverket Industridivisionen och Banverket Produktion har påverkat verksamheten positivt, eftersom samordningen av resurser har förbättrats. Den ojämna fördelningen av arbeten över landet och över tiden ställer dock stora krav på flexibilitet och rörlighet. Konkurrensen är hård och priserna pressade inom entreprenadverksamheten. Balfour Beatty Rail är dominerande konkurrent. Exempel på andra konkurrenter som vunnit uppdrag är SPL Powerline, SVEAB, Volker Weiss, Baneservice, Svensk Banproduktion och Strukton Rail. Omfattande spårbyten Under året har flera stora spårbyten genomförts. Strategiskt viktigt är Skelbaek Köge i Danmark, 48 kilometer, som har gett nyttiga erfarenheter av arbete med dansk järnväg. Viktiga spårbyten i Sverige har bland annat varit: Haparandabanan, 65 kilometer. Grevaryd Alvesta, 30 kilometer. Årets enda större spårbyte i totalavstängt spår. Kiruna Riksgränsen (etapp två) 28 kilometer. Bollnäs Ljusdal, 26 kilometer. Kiruna sjöbangård Banverket Produktion är med och bygger en del av det nya Kiruna, nämligen ombyggnaden av LKAB:s sjöbangård. Arbetet innebär bland annat att riva och flytta ett stort antal växlar. Sex kilometer spår ska byggas liksom sju kilometer kontaktledning. Under tiden ska trafiken på Malmbanan rulla som vanligt. Signalställverket i Karlberg På grund av den intensiva tågtrafiken i Stockholm byggs signalställverket i Karlberg om. Arbetet startade i januari 2007 och ska pågå till slutet av Arbetet är ytterst komplicerat eftersom tågtrafiken måste fungera som vanligt trots att stora förändringar genomförs. Botniabanan I september 2007 fick Banverket Produktion ytterligare ett stort uppdrag i anslutning till Botniabanan. Det gäller stationen Umeå Östra där Banverket Produktion kommer att utföra ban-, el-, signal- och telearbeten. Arbetet startade i mitten av oktober med spårarbeten. Andra uppdrag som vi har på Botniabanan är ERTMS-arbeten som underleverantör till Bombardier Transportation, spårläggning som underleverantör till Strukton Rail samt kontaktledningsarbeten. Minskade störningar Att utveckla metoder som gör att vårt arbete i trafikerade spår går så snabbt som möjligt är viktigt för oss. Ett exempel på det är det stora växelbyte som genomfördes på den hårdtrafikerade stambanan vid Älvsjö i södra Stockholm. Ett sådant växelbyte tar normalt 15 timmar, men genom att dela växeln i två delar och genomföra bytet under två helgnätter blev störningarna minimala. Bildtext Vy över Kirunasprickan. Ombyggnad av signalställverket i Karlberg ska öka kapaciteten för tågtrafiken i Stockholm. 15

16 Slipning av reviderad växel, midjanprojektet i Göteborg. Andra större uppdrag under året Torbacken Hede, Västlänken (dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan). Breddning av midjan i Göteborg. Virkeslastningsdepå, Stockaryd. Kommunen är kund. Virkeslastningsdepå, Falköpings kommun. En så kallad dry port (torrhamn). Kontaktledningsarbeten, upprustning, Brattheden Fagersta. Kontaktledningsarbeten, upprustning, Rörvik Alvesta. Signalteknik. Utbyggnad av fjärrblockering Gnosjö Hillerstorp. Signalteknik. Omkopplingsautomatik Vännäs Boden. Ombyggnad Luleå malmbangård. Upprustning av Nynäsbanan. mätningar av spänningsfria temperaturer med verse-metoden. Ett samarbete har inletts med Vossloh när det gäller växeltransporter. Till uppdragen under året hör maskinarbeten i samband med affärsområde Entreprenads spårbyten vid Köge i Danmark. I anslutning till det uppdraget har maskintjänster sålts även till andra aktörer på den danska marknaden. Andra större uppdrag under året Spårbyten vid Ljusdal, på Malmbanan, Haparandabanan och Alvesta Grevaryd. Spårjustering i Småland. Spårjustering och transporter åt Balfour Beatty Rail och Strukton Rail på Botniabanan. Under året drabbades verksamheten av två större bränder. I juli totalförstördes en spårriktare och i november brann en spårstabilisator. Maskinverkstaden i Kristianstad. AFFÄRSOMRÅDE MASKIN Omsättningen för 2007 var 217 (192) msek. Ökningen beror bland annat på ökade satsningar på underhåll inom Banverket. Den viktigaste anledningen är emellertid att Banverket Produktion vunnit ett antal maskintunga upphandlingar inom och utom Sverige. Affärsområdet fortsätter att utvecklas till en leverantör av maskintjänster över hela Norden. En investering har gjorts i en högpresterande maskin för spår- och växelriktning anpassad för den nordiska marknaden. Även de nya elfordon, som kommer att levereras under 2008, är anpassade för Norden. Affärsområdet ska via nyinvesteringar bidra till att Banverket Produktion stärker sin position som den dominerande leverantören av maskintjänster och därmed öka konkurrenskraften. Under året har efterfrågan varit stor på spårriktningstjänster, vegetationsbekämpning, sliperstransporter, långrälstransporter samt AFFÄRSOMRÅDE TELE Affärsområdet bildades 2005 och nådde under 2007 en omsättning på 111 (98) msek. Omkring nio procent av omsättningen hänförs till kunder utanför Banverket. Stora delar av året har ägnats åt att konsolidera verksamheten och skapa en enhetlig verksamhet, vilket lett till att televerksamheten nu kan marknadsföras på ett mer aktivt sätt. Vi är idag rustade för att kunna erbjuda tjänster inom kärnverksamheten järnvägskommunikation samt även utanför järnvägssfären. Affärsområdet har sedan 2005 haft två prestigekontrakt som vunnits i full konkurrens. Det är landsomfattande kontrakt med Banverket ICT avseende teleentreprenader respektive akut felavhjälpning. Kunden valde under 2007 att utnyttja optionsklausulen i kontrakten för att förlänga dem ytterligare ett år, vilket är ett godkännande och en kvalitetsstämpel av verksamheten. 16 årsrapport 2007

17 Teletekniker installerar ett digitalt urverk för Örebro Central. Efterfrågan på IP-baserade tjänster ökar liksom satsningen på detektoranläggningar inom järnvägen. Banverket Produktions tekniker är utbildade inom dessa områden, vilket gör att vi är ett naturligt val inom dessa tjänster. Affärsområdet har verksamhet över hela landet och erbjuder dygnet runt-support till kunderna. Ett arbete har påbörjats med att forma en stark och långsiktig nationell tjänsteportfölj, där Banverket Produktions styrkor vävs in med ett framtidsperspektiv för telemarknaden. AFFÄRSOMRÅDE VERKSTAD Affärsområdet har haft en bra beläggning under i stort sett hela året. Omsättningen har varit 107 (117) msek. Traditionellt har affärsområdet många mindre uppdrag, men under året har flera stora leveranser av signalteknisk utrustning gjorts. Den allra största leveransen gick till ställverksombyggnaden i Karlberg norr om Stockholms central. Verkstadsarbetet omfattade cirka timmar. En leverans till Falkenbergs station omfattade cirka verkstadstimmar och en leverans till Gnosjö och Hillerstorps stationer var ungefär lika omfattande. Under året har även ett antal medelstora ställverksleveranser gjorts. Bland dessa kan nämnas stationerna Åstorp samt Eksjö. Anläggningen för svetsning av långräler i Sannahed har haft hög beläggning under året. Under vår och sommar har beläggningen lett till arbete i tvåskift under tio veckor. Leveranserna har i första hand gått till norra Sverige. Den mekaniska verkstaden har haft bra beläggning under Leveranserna präglas av korta serier och många produktvarianter. Verkstaden för fordonsunderhåll har främst haft interna uppdrag. För att effektivisera produktionen har affärsområdet startat ett långsiktigt arbete som ska leda till att arbetet utförs smartare och med minskad användning av tid och material. Banverket Produktions verkstad i Nässjö. 17

18 Kvalitet och miljö Samordning och effektivisering Personal från Kvalitetsgruppen i Stockholm. Det nya Banverket Produktion bildades av två enheter som sedan tidigare var certifie rade inom kvalitet och miljö. Under året har uppföljande revisioner gjorts som visar att den nya enheten uppfyller de krav som ställs i certifikaten. Nyanställda medarbetare får en grundläggande miljöutbildning. Sammanslagningens effekter Under året har ett omfattande arbete lagts ner på att sammanföra de två enheternas verksamhetssystem och att forma en organisation som är uthållig för framtiden. Den nya organisationen bygger på att stödfunktionerna är centraliserade, vilket förväntas leda till ökad effektivitet. Antalet styrande dokument har minskat och ett arbete pågår med att anpassa verksamhetssystemet för Norden. En följd av sammanslagningen är också att nya Banverket Produktion måste ha ett trafikeringstillstånd från Järnvägsstyrelsen. Säkerhetsstyrningen ska vara anpassad till den nya organisationen och till de gemensamma processerna. I oktober lämnade vi in ansökan om trafikeringstillstånd. Bra miljöresultat Ett långsiktigt mål för Banverket Produktion är att utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ska minska med 40 procent i relation till utförd produktion fram till år Basår för beräkningen är Under perioden fram till 2010 ska utsläppen minska med tio procent. Mätningar under 2007 visade att utsläppen har minskat med cirka sex procent i förhållande till produktionen. Minst 85 procent av de bilar som köps in eller hyrs för mer än tolv månader ska vara miljö bilar, enligt Vägverkets definition av miljöbil. Andelen miljöbilar som Banverket Produktion köpt eller hyrt under 2007 var 95 procent. De bilar som beställts under 2007 är försedda med alkolås och under året har eftermontering av alkolås påbörjats i befintliga bilar. 18 årsrapport 2007

19 19

20 Medarbetare, arbetsmiljö och säkerhet En arbetsplats för framtiden Syftet med flera rekryteringsprojekt har bland annat varit att anställa fler kvinnor. Säker arbetsplats. Både Sverige och övriga nordiska länder satsar på utveckling och underhåll av järnvägen. Samtidigt sker en generationsväxling i branschen, eftersom många medarbetare närmar sig pensionsåldern. Under 2007 har Banverket Produktion agerat på olika fronter för att informera om branschens möjligheter och därmed locka nya medarbetare att söka sig till oss. Flera projekt pågår också för att garantera att erfarna medarbetares kunskaper förmedlas till nyanställda. Den medarbetarenkät som genomfördes 2006 har resulterat i olika handlingsplaner lokalt för att genomföra önskade förbättringar. Attraktiv arbetsgivare Under 2007 har ett projekt pågått för att göra Banverket Produktion mer känt som en attraktiv framtida arbetsgivare. Presentationsmaterial har tagits fram, webbplatsen har moderniserats och uppdaterats. En strategi har gjorts för hur skolor, arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder ska informeras. Representanter för Banverket Produktion har deltagit i en rad rekryteringsmässor runt om i landet och haft kontakt med gymnasieskolor och kvalificerade yrkesutbildningar. Banverket Produktion har också varit på plats i sammanhang där många ungdomar samlas, exempelvis på Hultsfredsfestivalen och på Peace & Love i Borlänge. Nya medarbetare Eftersom efterfrågan på framför allt tekniker inom järnvägen är stor, och förväntas bli ännu större, hittar Banverket Produktion olika vägar för att söka nya medarbetare. Våren 2007 startade projektet» Järnvägsjobb «i Stockholm med syftet att hitta och utbilda medarbetare inom el- och banteknik. Projektet var främst riktat till kvinnor, långtidsarbetslösa och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Banverket Produktion anställde 19 av deltagarna i projektet. I Malmö fick 30 personer anställning som ett resultat av det projekt som inleddes 2006 för att öka mångfalden i Banverket Produktion. Nio av de nyanställda är kvinnor och 60 procent har annan etnisk bakgrund än svensk. Under året har Banverket Produktion anställt 153 nya medarbetare. Motsvarande siffra, exklusive Industridivisionen, för 2006 var 99. Generationsväxling Ett arbete har påbörjats i syfte att ta fram en gemensam modell för överföring av kompetens från äldre till yngre medarbetare. Därmed minskar riskerna för att värdefull kunskap försvinner när medarbetare går i pension. Modellen ska i första hand användas bland tekniker, och den bygger på att en äldre och en yngre medarbetare jobbar tillsammans under en period. På det sättet överförs» tyst «kunskap, som sällan skrivs ner eller vidarebefordras på annat sätt. 20 årsrapport 2007

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 80 Fax 0243-44 50 84 www.banverket.se/telenat Årsrapport 2002 Pangea design

781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 80 Fax 0243-44 50 84 www.banverket.se/telenat Årsrapport 2002 Pangea design Årsrapport 2002 2002 Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (169) och resultatet efter finansnetto till 6 Mkr (122). Totalt sett uppgick intäkterna till 571 Mkr (662). Affärsområde Telefoni uppvisar en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

2010 ett år i omställning för Apoteket

2010 ett år i omställning för Apoteket Årsredovisning 2010 2010 ett år i omställning för Apoteket Utmaning under året 35% 2010 var ett år i omställning för Apoteket med många stora utmaningar. Den stora omvandlingen av den svenska apoteksmarknaden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:10

Regeringens proposition 2009/10:10 Regeringens proposition 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Prop. 2009/10:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

Posten Norden. Årsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Årsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Årsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat KONCERNENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL Koncernens förvaltningsberättelse omfattar sidorna I III,

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

Årsredovisning ncc 2006

Årsredovisning ncc 2006 Årsredovisning NCC 2006 INNEHÅLL Detta är NCC 1 Vd kommenterar 2 Koncernöversikt 6 Strategisk inriktning 10 Finansiella mål och utdelningspolicy 13 Marknad och konkurrenter 16 Medarbetarna 22 Miljö och

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE LESSEBO ÖPING SJÖBO RISTIANSTAD DEGERFORS IGGESUND TRELLEBORG SALA ÖSTERSUND ÄNGELHOLM LIDKÖPING HELSINGBORG VÄNERSBORG SÖLVESBORG ÖREBRO VÄRNAMO NORRKÖPING ÖVERTORNEÅ MORA STRÖMSUND Årsredovisning HÖRBY

Läs mer

Halvårsrapport för perioden januari - juni 2010

Halvårsrapport för perioden januari - juni 2010 Halvårsrapport för perioden januari - juni 2010 Nyckeltal MSEK Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 119 (1 917) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2010 Rejlers - en översikt ii Affärsidé, mål och strategi 1 Taktik, strategi och mål 2 värdegrund 4 koncernchefens

Läs mer