AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innehåll Det nya Banverket Produktion 2007 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad Kvalitet och miljö Medarbetare, arbetsmiljö och säkerhet Finansiell redovisning Flerårsöversikt Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisors rapport Styrelse Ledning Banverket Produktion Banverket Produktion är en resultatenhet inom myndigheten Banverket. Banverket tillämpar en beställar-utförar modell. Mer information om Banverkets organisation finns på dess hemsida Banverkets resultatenheter drivs under affärsmässiga förhållanden. Banverkets beställarorganisation tillämpar lagen om offentlig upphandling vid köp från Banverkets konkurrensutsatta enheter. För Banverket Produktion, som tillhör den utförande delen, har konkurrensutsättningen genomförts stegvis, och merparten av uppdragen är nu tagna i konkurrens. Styrningen av Banverket Produktion utövas genom krav från ägaren Banverket under så företagsliknande former som möjligt med staten som ägare.

3 Det nya Banverket Produktion Banverket Produktion är Sveriges ledande entreprenör av järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad. I samarbete med våra kunder driver vi utvecklingen av värdeskapande tjänster och produkter för att göra trafiken säker, punktlig och miljöanpassad. Genom att bilda det nya Banverket Produktion och förnya vårt arbetssätt vill vi fördjupa samarbetet med kunderna och möta morgondagens krav på en väl fungerande infrastruktur med effektiva lösningar. Bland våra kunder finns järnvägsförvaltningar som Banverket, norska Jernbaneverket och danska Banedanmark. Vi utför även uppdrag åt andra spårägare som AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Öresundsbrokonsortiet, Botniabanan AB, AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen 4,3 miljarder kronor och vid utgången av året var antalet anställda

4 2007 i korthet Spårbytesarbete Nettoomsättning 2007 (MSEK) Tele 111 Verkstad 107 Nettoomsättning och rörelseresultat (MSEK) Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Nettoomsättning proforma Rörelseresultat proforma Maskin 217 Service Entreprenad Rörelseresultat Ökad volym och mycket bra resultat * Nettoomsättningen uppgick till (3 741) msek. Rörelseresultatet förbättrades under året med 132 till 178 msek. Rörelsemarginalen blev därmed 4,1 (1,2) procent. Kassaflödet var under året 8 ( 47) msek. Antalet anställda har under året minskat med 46 till Marknad Fokus har legat på den svenska järnvägsmarknaden där omfattande investeringar pågår. Banverket Produktion har även genomfört ett spårbyte i Danmark. Konkurrensen tilltar inom både Service och Entreprenad. Av de 25 konkurrensutsatta upphandlingar av serviceuppdrag som Banverket hittills genomfört har vi vunnit 16, under 2007 bland annat banorna Uppsala Sundsvall, Inlandsbanan och Luleå Gällivare. Banverket Produktion har genomfört stora insatser i Stockholmsområdet för att komma till rätta med tågtrafikens punktlighet inom ramen för den så kallade Marshallplanen. * Jämförelsetalen för 2006 avser de sammanlagda värdena (proforma) för Produktion och Industridivisionen. Nya Banverket Produktion formas Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen har slagits samman under namnet Banverket Produktion för att stärka den gemensamma konkurrenskraften. Under året har en ny divisionschef tillträtt, en ny organisation har utarbetats som gäller från 2008 och en ny divisionsledning har rekryterats. I oktober presenterades Christina Rogestams utredning om bolagisering av Banverket Produktion. Bolagiseringen föreslås bli genomförd den 1 januari Olyckor och krisberedskap Två elolyckor inträffade under året. En skedde i Virsbo, där två medarbetare skadades, och en skedde i tunnelbanan i Stockholm. I början av året drabbades Sverige av stormen Per och omfattande snöoväder. Under sommaren var det översvämningar i Småland och på Malmbanan inträffade en större tågurspårning. Vid händelser av denna typ visar Banverket Produktion sin styrka genom snabba åtgärder och god krisberedskap. Under året har tre större bränder inträffat. Växelrevisionsverkstaden i Luleå, en spårriktare och en spårstabilisator har total förstörts. 4 årsrapport 2007

5 Chefen har ordet En plattform för framtiden Ett framgångsrikt år har nått sitt slut. Jag kan med glädje konstatera att rörelseresultatet blev 178 miljoner kronor med en omsättning på 4,3 miljarder kronor. Banverket Produktion gör sitt bästa resultat någonsin. Trots omfattande förändringar i vår egen organisation, och hos vår största kund Banverket, har våra medarbetare klarat av sina uppgifter på ett föredömligt sätt. Vi visade även att vi är att lita på i krissituationer som efter stormen Per i början av året, då kontaktledningar rivits ner av omkullfallna träd och omfattande insatser krävdes för att få igång tågtrafiken. Eller när vi på 36 timmar fick byta sliprar efter tågurspårningen i Alingsås i maj. Miljön i fokus I vår omvärld talas det om klimatpåverkan, råoljepris och hur man ska lösa transportbehoven, inte minst i våra storstadsregioner. Järnvägen blir det naturliga svaret i de flesta fall. Banverket Produktions verksamhet är högaktuell och blir allt viktigare i en allt mer miljömedveten värld. En aktiv medverkan Utvecklingen på transportmarknaden visar en tydlig tendens på ökade godsmängder och fler resenärer som väljer järnvägen. I Banverkets Framtidsplan lyfts de stora investeringarna fram som exempelvis Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Dessa är viktiga för att nå en fungerande logistik med minskade utsläpp från biltrafiken. Satsningarna behövs för att ge möjlighet till en ökad rörlighet mellan våra städer och arbetsplatser. Med vår erfarenhet av att bygga nya spår, och anpassa befintliga anläggningar i hårt trafikerade miljöer, kommer vi att vara en viktig aktör som medverkar till en effektiv infrastruktur med minskade utsläpp. Pendeltågstrafiken i Stockholm Mälardalen har varit väldigt drabbad av förseningar under det gångna året. Många har uttryckt sitt missnöje över att ständigt bli försenade. Nu görs riktade satsningar för att förbättra punktligheten. Nya spår och växlar samt hastighetshöjande åtgärder ska bidra till en smidigare trafik. Jag är glad över att vi även här kan göra förebyggande insatser som minskar risken för störningar i trafiken och får fler att välja tåget. Kompetensutveckling en nyckelfråga De stora järnvägsinvesteringarna kommer under de närmaste åren att efterfråga kompetens inom alla teknikområden. Samtidigt som branschen genomgår en generationsväxling behövs allt fler medarbetare för att säkerställa ett effektivt genomförande, både inom byggnation av nya spår och underhåll av befintliga anläggningar. Under året har vi satsat på utbildning och rekrytering för att stimulera återväxt och kompetensöverföring. Sammanslagningen av Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen har varit en viktig uppgift för mig för att öka konkurrenskraften. Dels stärks kompetensen, dels får vi en bättre resursanvändning och lönsamhet. 5

6 Samgåendet har gått som planerat under året och det nya Banverket Produktion startade vid årsskiftet Vi är därmed en komplett leverantör som kan erbjuda ett brett tjänsteutbud samtidigt som vi lockar till oss många kompetenta medarbetare som vill utvecklas i»vi leder utvecklingen för och med våra kunder«sitt arbete. Miljö, kvalitet och säkerhet är grunden i vårt arbete. För oss har det blivit en självklarhet med det förbättringsarbete och de certifieringar som genomförs. Tyvärr har olyckor ändå inträffat, vilket visar hur viktigt det är att säkerheten går först. Alla våra kunder ska kunna förlita sig på att vi alltid levererar tjänster och produkter som håller för en granskning oavsett om det gäller miljö, kvalitet eller säkerhet. Arbetssäsongen har varit längre än vanligt och bidragit till ett bra resultat för året, samtidigt som vår entreprenadverksamhet ökat jämfört med föregående år. Marknaden i våra nordiska grannländer är intressant med de omfattande investeringar som kommer, och jag räknar med att vi ska kunna öka våra marknadsandelar ytterligare. Hos våra konkurrenter sker också samgåenden med nya konstellationer som följd. Även de blir starkare och gör satsningar för att öka sina marknadsandelar i Sverige. Redo för bolagisering Regeringens utredning om bolagisering av Banverkets och Vägverkets producerande enheter föreslår att Banverket Produktion blir ett statligt bolag från den 1 januari För oss medför en bolagisering en del praktiskt arbete som sätter igång när de formella besluten är fattade. Det viktigaste är att vi får tydligare gränser mot Banverket och en helt annan frihet att verka internationellt. Banverket kommer även i fortsättningen vara vår absolut största kund och vi kommer att erbjuda bra tjänster till rimliga priser. Det är viktigt att vi finns tillgängliga för våra kunder, att vi kan kraftsamla vid större insatser och att vi löser uppgifter på ett bra sätt. Men det är inte allt. Vår roll förändras från att vara en avgörande kugge i maskineriet till att fortsättningsvis vara bäst inom vår bransch. Med en ny centraliserad organisation kommer vi att agera som ett företag med närhet till våra kunder. Marknaden utvecklas Banverket Produktion är i förändring och skapar en plattform för framtiden. Marknaden inom järnvägsbranschen ser ljus ut under de närmaste åren. Vår marknadsandel kommer dock att minska i takt med den pågående konkurrensutsättningen. För att behålla vår verksamhetsvolym kommer vi att öka vårt engagemang i övriga Norden, men Sverige kommer fortsatt att vara vår huvudmarknad. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi redan idag järnvägens konkurrenskraft för att möta de förväntningar som finns på ett hållbart och effektivt transportslag som järnvägen är. Vi är den naturliga partnern för byggande av infrastruktur och samtidigt den leverantör man först tänker på i branschen. Vi leder utvecklingen för och med våra kunder! Borlänge februari 2008 Niclas Filipson Reinikainen chef för banverket produktion 6 årsrapport 2007

7 Vision, affärsidé och strategiska mål Norden är vår bas Visionen och affärsidén är grunden för allt vårt arbete. Under året har både vision och affärsidé anpassats till den breddade verksamhet som är resultatet av sammanslagningen mellan Banverket Industridivisionen och dåvarande Banverket Produktion till dagens Banverket Produktion. Fem strategiska mål De strategiska målen för fem perspektiv av verksamheten ger stöd i arbetet för att nå visionen. Kund marknad Vi ska vara ledande på den svenska marknaden och etablerade på övriga nordiska marknader. Våra kunder ska se oss som sina förstahandsval. Genom bildandet av nuvarande Banverket Produktion den 1 januari 2007 befästes vår ledande ställning på marknaden ytterligare. Under året har vi utarbetat en strategi för hur vi ska stärka vår etablering på den nordiska marknaden. Strategin kommer att bli vägledande för det framtida arbetet i Danmark, Norge och Finland. Anbudsframgången och avgjorda anbud exklusive Banverket Industridivisionen, har minskat från 66 procent 2006 till 62 procent Omsättningen var (3 741) msek, inklusive Industridivisionen. Processer Vår affärsprocess ska ständigt utvecklas, effektiviseras och svara upp mot kundkrav och krav på arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet. Under året har fokus lagts på att föra samman verksamheten i de två sammanslagna enheterna till en helhet. En organisation formas som innebär att stödfunktionerna centraliseras och att effektiviteten ökar. Banverket Industridivisionen och dåvarande Banverket Produktion var redan före sammanslagningen certifierade när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Uppföljande revisioner under 2007 visar att organisationen fortsätter att uppfylla kraven. Utveckling Vi ska förädla och utveckla nya affärskoncept och nya metoder, som bidrar till att Banverket Produktion är lönsamt och effektivt även i framtiden. Allt större kraft läggs på att utveckla produkter och arbetsmetoder som gör att tiderna för arbete i spår kortas ner, vilket marknaden efterfrågar. Ett exempel på vår utveckling av arbetsmetoder är växelbyten, som nu utförs betydligt snabbare än tidigare. Utvecklingsprojekt pågår inom det nya trafikledningssystemet ERTMS och när det gäller slipersbyten. Medarbetare Banverket Produktion ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom branschen. En rad aktiviteter har genomförts för att stimulera ungdomar, invandrare och kvinnor att söka sig till järnvägsbranschen. Flera projekt pågår också för att underlätta generationsväxling. Kabelmontage. Spårbytesarbete. 7

8 Under året har förbättringar gjorts utifrån de önskemål och synpunkter som kom fram i förra årets medarbetarenkät. Finansiellt * Rörelsemarginalen ska i genomsnitt vara i nivå med branschen, omkring 3,5 procent, med en långsiktig soliditetsnivå som är högre än 30 procent. Kombinationen av ökade satsningar i järnvägsbranschen och ökad effektivitet i vår verksamhet gjorde att resultatet för 2007 blev betydligt bättre än föregående år. Rörelsemarginalen var 4,1 procent jämfört med 1,2 procent för Soliditeten vid årets slut var 51 (44) procent och räntabiliteten på eget kapital var 11,4 (neg) procent. Vår vision Banverket Produktion ska vara Nordens ledande entreprenör avseende järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Vår affärsidé Banverket Produktion levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Norden som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar vi till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. * Jämförelsetalen för 2006 avser de sammanlagda värdena (proforma) för Produktion och Industridivisionen. 8 årsrapport 2007

9 Marknad och omvärld Nya affärsrelationer Banverket Produktion har i sin nya form stärkt ställningen på den nordiska marknaden. Vår tjänsteportfölj har blivit större, vilket har lett till att Banverket Produktion nu är en komplett entreprenör i järnvägsbranschen. Vi verkar på växande marknader, där konkurrensen ständigt ökar och där stora förändringar sker genom företagsförvärv och samarbeten. Vi möter konkurrensen genom attraktiva anbud och genom att ställa upp och vara en pålitlig leverantör. Den nordiska marknaden Marknaden i Norden går nu in i ett intensivare skede än tidigare med många investeringar och stora projekt. I Sverige är Botniabanan, Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm exempel på stora projekt, vid sidan av den framtidsplan som Banverket har prioriterat. I Danmark ska tre stora spårentreprenader genomföras under 2008 och i Norge görs satsningar på dubbelspår och godsterminaler. Den marknadsundersökning som genomfördes under visade hur våra kunder uppfattar Banverket Produktion som entreprenör på den nordiska marknaden. Generellt är kunderna mycket nöjda med oss och våra insatser, men det finns också saker att utveckla. Konstruktiva synpunkter från undersökningen vägleder oss nu i arbetet med att forma det nya Banverket Produktion. Våra kunder Vår största kund är fortfarande Banverket, vars uppdrag står för 84 (82) procent av vår omsättning. AB Storstockholms lokaltrafik (SL) är en viktig kund liksom Inlandsbanan AB som är ny för Stora industrikunder är LKAB i Kiruna och SSAB i Oxelösund. Andra kunder av dignitet är Öresundsbrokonsortiet och Botniabanan AB. Bland övriga kunder finns hamnar, kommuner, anläggningsföretag och trafikutövare. Relationer till kunderna Det är viktigt för oss i Banverket Produktion att ha ett gott samarbete med våra kunder. Vi strävar efter att sluta avtal och göra överenskommelser som gynnar båda parter. Ytterligare ett sätt att bygga goda relationer med kunder är utgivningen av den tidning som vi startade hösten 2007 Banbrytaren. Som ledande aktör på den nordiska järnvägsmarknaden har vi ett ansvar för att rapportera om vad som händer i branschen och vad vi själva gör för att föra utvecklingen framåt. I Banbrytaren får våra kunder den informationen. En viktig plats för möten med kunder var mässan Nordic Rail i Jönköping i oktober. Där var Banverket Produktions monter en av de mest besökta. Det serverades rikligt med kanelbullar under Nordic Rail. Järnvägsmässan Nordic Rail

10 Förändringar i konkurrensen Tendensen med företagsförvärv och samarbete mellan konkurrenter i järnvägsbranschen har förstärkts under året. Strukton Rail har stärkt sin position på den nordiska marknaden genom att införliva de norska företagen Jernbaneservice och Betonmast i verksamheten. Strukton Rail har också förvärvat återstoden av aktierna i Svensk Banproduktion. Balfour Beatty Rail har förvärvat Carillion Rails bolag i Sverige och Danmark. Tidigare under året förvärvade de även Saab Communications verksamhet inom signaloch telekommunikation. En ny aktör på den svenska marknaden är Volker Weiss som vunnit anbud på både spårbyte och slipersbyte. Andra utländska konkurrenter på den svenska marknaden är norska Baneservice AS, som fått uppdrag på Bohusbanan och Uppsala bangård, och VR-Track som fått spårarbeten i mellersta Sverige. Upprustning av Haparandabanan. 10 årsrapport 2007

11 Våra affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad Bredare verksamhet Banverket Produktion är en komplett leverantör av järnvägstekniska entreprenader och tjänster. Vi är den största aktören på den svenska marknaden och vinner allt fler uppdrag i Norden. Vi är ledande när det gäller kunskap, bredd och erfarenhet och har spetskompetens inom alla teknikslag. Anbudsframgången under 2007 var 62 (66) procent, exklusive Banverket Industridivisionen. Banverket Produktion har från och med i år fem affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad. Service svarar för drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Ungefär två tredjedelar av den svenska marknaden är konkurrensutsatt och konkurrensutsättningen fortsätter. Entreprenad * bygger nya spår och utför järnvägsentreprenader på en marknad som är helt konkurrensutsatt. Maskin säljer maskintjänster och hyr ut maskiner. Tele erbjuder installations- och underhållstjänster för tele- och datakommunikation som framför allt är anpassade till järnvägssektorn. Verkstad bygger utrustning för signalteknik och tillverkar annan järnvägsteknisk utrustning inklusive svetsning av långräler. AFFÄRSOMRÅDE SERVICE Omsättningen under 2007 var msek, vilket är en ökning jämfört med 2006 då den var msek. Inriktningen för affärsområdet är att erbjuda prisvärda produkter och tjänster som ger ett högt kundvärde. Under 2007 har flera nya drift- och underhållsentreprenader från Banverket kommit ut i konkurrens. Marknadsmässigt är bilden fortfarande den, att endast ett fåtal konkurrenter lämnar anbud och att priserna pressas ytterligare. Till affärsområdets ökade omsättning bidrar i hög grad volymökningen i vår verksamhet i Stockholm. Där är vi bland annat engagerade i åtgärderna för att förbättra tåg trafikens punktlighet, den så kallade Marshallplanen. Under året har vi arbetat med marknadsstrategin för år 2007 och framåt. Ett antal utvecklingsprojekt har startats för att nå våra framtida marknadsmål. Genom utveckling av produkter och arbetsmetoder som skapar mervärden för våra kunder, exempelvis minskad tid i spår, ska vi även fortsättningsvis visa lönsamhet. I dialog med kunden ska vi ta initiativ till att förbättra järnvägsanläggningarna så att oförutsedda händelser undviks. * Namnbyte till Anläggning den 1 februari Nettoomsättning 2007 (MSEK) Internt ej i konkurrens (26 %) Externt 691 (16 %) Anbudsframgång, konkurrensutsatta uppdrag, alla affärsområden exkl Banverket Industridivisionen Avgjorda anbud, MSEK varav direkt mot Banverket Erhållna kontrakt i procent av värdet av avgjorda anbud varav direkt mot Banverket Internt i konkurrens (58 %) 11

12 Kartan visar upphandlingar av underhåll på järnvägarna i Sverige. På de blå sträckorna har Banverket Produktion fått underhållsavtalen i konkurrens. De röda sträckorna har gått till andra entreprenörer. De grå linjerna visar banor som den 31 december 2007 inte var upphandlade i konkurrens, men där Banverket Produktion ansvarade för underhållet. Luleå Gävle Stockholm Göteborg Banverket Produktion Andra entreprenörer Ej upphandlat Malmö 12 årsrapport 2007

13 För att underlätta kunddialogen har vi ett kundcenter centralt beläget i Stockholm, dit kunder kan ringa dygnet runt. Banverket Produktion ska alltså fortsätta att vara den mest eftertraktade aktören i Norden inom drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Avtal i konkurrens Flera viktiga upphandlingar av drift och underhåll har avgjorts under Banverket Produktion tog hem underhållet på Blekinge kustbana, Ostkustbanan, Södra malmbanan och Jönköpingsbanan. Dessutom fick vi underhållet på Inlandsbanan och därmed en ny kund Inlandsbanan AB. Under året har vi lämnat ifrån oss underhållskontraktet på Södra stambanan mellan Katrineholm och Mjölby till Strukton Rail. Vi har förlorat upphandlingarna på sträckan Mjölby Arlöv på Södra stambanan samt på sträckan Kolbäck Snyten, som numera ingår i kontraktet på Dalabanan. Fler industrikunder Under 2007 har ett nytt avtal tecknats med Jernhusen Verkstäder AB för felavhjälpning på deras spår och elanläggningar. Affärsområdet fortsätter därmed att öka antalet industrikunder. Sedan tidigare har vi uppdrag åt bland andra SSAB, Stora Enso, LKAB, Volvo och Billerud. Avtal finns också med flera hamnar, exempelvis Luleå, Piteå, Göteborg, Halmstad och Helsingborg. Under året skrevs ett nytt avtal med Skellefteå kommun om underhåll av industrispår. Oförutsedda händelser Vi på Banverket Produktion värnar om att tågtrafiken alltid ska fungera. Tack vare en flexibel organisation kommer vi snabbt igång med insatser vid oförutsedda händelser som stoppar trafiken. Under 2007 har vårt snabba agerande i ett flertal sådana fall fått mycket beröm av våra kunder. När året inleddes pågick vårt arbete för fullt med att återställa Bohusbanan vid Småröd efter det svåra raset före julen Banan återinvigdes 24 februari I januari arbetade vi med uppröjning efter stormar i både Västmanland och Småland. Andra väderförhållanden som ledde till stopp i trafiken, och som vi snabbt redde upp, var översvämningar i Småland under sommaren och en tromb i Virsbo norr om Västerås i maj. Vi var också snabbt på plats för att återställa spåren vid två omfattande urspårningar. Den ena inträffade utanför Alingsås i maj och den andra på Malmbanan i september. Storstockholms lokaltrafik näst störst AB Storstockholms lokaltrafik (SL) fortsätter att vara affärsområdets näst största kund. Under 2007 fick vi kontrakt på underhåll av Tvärbanan och Nockebybanan, och i december vann vi ett antal el- och signalupphandlingar på tunnelbanans gröna linje. Uppdragen att sköta underhållet på Saltsjöbanan och Lidingöbanan upphörde dock under året. Färre fel i Öresundsbroförbindelsen Våra insatser på järnvägen i Öresundsbroförbindelsen har blivit mycket uppskattade, inte minst sedan vi minskat fuktproblemen i tunnlarna genom att öka isolationen på spåret. Tack vare att vi bytt ut spårisolatorer, befästning och underläggsplattor fungerade signalsystemen i tunnlarna under försommaren trots att luftfuktigheten var 100 procent. Sedan mitten av 2006 har vi minskat felstatistiken i anläggningen med 40 procent. Det femåriga underhållsavtalet på Öresundsbro förbindelsen gäller till Tågvarnare vid Munkbron i Gamla stan, där t-banetrafiken är intensiv och utrymmet för teknikerna begränsat. Banverket Produktion installerar telelänk för Mobisir högst upp i ena pylonen på Almöbron/Tjörnbron. 13

14 Makadamtåg Botniabanan. 14 årsrapport 2007

15 Inlandsbanan ny kund Banverket Produktion fick 100 nya mil att underhålla när kontraktet med Inlandsbanan AB undertecknades i april. Inlandsbanan sträcker sig från Mora till Gällivare och kontraktet gäller till 2012 med option på ytterligare ett år. En bidragande orsak till att vi fick jobbet är vår kompetens i alla teknikslag. AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD Omsättningen för 2007 var msek jämfört med msek för Den stora ökningen beror på att många stora entreprenader varit ute på marknaden under året, exempelvis fem riktigt stora spårbyten. Sammanslagningen mellan Banverket Industridivisionen och Banverket Produktion har påverkat verksamheten positivt, eftersom samordningen av resurser har förbättrats. Den ojämna fördelningen av arbeten över landet och över tiden ställer dock stora krav på flexibilitet och rörlighet. Konkurrensen är hård och priserna pressade inom entreprenadverksamheten. Balfour Beatty Rail är dominerande konkurrent. Exempel på andra konkurrenter som vunnit uppdrag är SPL Powerline, SVEAB, Volker Weiss, Baneservice, Svensk Banproduktion och Strukton Rail. Omfattande spårbyten Under året har flera stora spårbyten genomförts. Strategiskt viktigt är Skelbaek Köge i Danmark, 48 kilometer, som har gett nyttiga erfarenheter av arbete med dansk järnväg. Viktiga spårbyten i Sverige har bland annat varit: Haparandabanan, 65 kilometer. Grevaryd Alvesta, 30 kilometer. Årets enda större spårbyte i totalavstängt spår. Kiruna Riksgränsen (etapp två) 28 kilometer. Bollnäs Ljusdal, 26 kilometer. Kiruna sjöbangård Banverket Produktion är med och bygger en del av det nya Kiruna, nämligen ombyggnaden av LKAB:s sjöbangård. Arbetet innebär bland annat att riva och flytta ett stort antal växlar. Sex kilometer spår ska byggas liksom sju kilometer kontaktledning. Under tiden ska trafiken på Malmbanan rulla som vanligt. Signalställverket i Karlberg På grund av den intensiva tågtrafiken i Stockholm byggs signalställverket i Karlberg om. Arbetet startade i januari 2007 och ska pågå till slutet av Arbetet är ytterst komplicerat eftersom tågtrafiken måste fungera som vanligt trots att stora förändringar genomförs. Botniabanan I september 2007 fick Banverket Produktion ytterligare ett stort uppdrag i anslutning till Botniabanan. Det gäller stationen Umeå Östra där Banverket Produktion kommer att utföra ban-, el-, signal- och telearbeten. Arbetet startade i mitten av oktober med spårarbeten. Andra uppdrag som vi har på Botniabanan är ERTMS-arbeten som underleverantör till Bombardier Transportation, spårläggning som underleverantör till Strukton Rail samt kontaktledningsarbeten. Minskade störningar Att utveckla metoder som gör att vårt arbete i trafikerade spår går så snabbt som möjligt är viktigt för oss. Ett exempel på det är det stora växelbyte som genomfördes på den hårdtrafikerade stambanan vid Älvsjö i södra Stockholm. Ett sådant växelbyte tar normalt 15 timmar, men genom att dela växeln i två delar och genomföra bytet under två helgnätter blev störningarna minimala. Bildtext Vy över Kirunasprickan. Ombyggnad av signalställverket i Karlberg ska öka kapaciteten för tågtrafiken i Stockholm. 15

16 Slipning av reviderad växel, midjanprojektet i Göteborg. Andra större uppdrag under året Torbacken Hede, Västlänken (dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan). Breddning av midjan i Göteborg. Virkeslastningsdepå, Stockaryd. Kommunen är kund. Virkeslastningsdepå, Falköpings kommun. En så kallad dry port (torrhamn). Kontaktledningsarbeten, upprustning, Brattheden Fagersta. Kontaktledningsarbeten, upprustning, Rörvik Alvesta. Signalteknik. Utbyggnad av fjärrblockering Gnosjö Hillerstorp. Signalteknik. Omkopplingsautomatik Vännäs Boden. Ombyggnad Luleå malmbangård. Upprustning av Nynäsbanan. mätningar av spänningsfria temperaturer med verse-metoden. Ett samarbete har inletts med Vossloh när det gäller växeltransporter. Till uppdragen under året hör maskinarbeten i samband med affärsområde Entreprenads spårbyten vid Köge i Danmark. I anslutning till det uppdraget har maskintjänster sålts även till andra aktörer på den danska marknaden. Andra större uppdrag under året Spårbyten vid Ljusdal, på Malmbanan, Haparandabanan och Alvesta Grevaryd. Spårjustering i Småland. Spårjustering och transporter åt Balfour Beatty Rail och Strukton Rail på Botniabanan. Under året drabbades verksamheten av två större bränder. I juli totalförstördes en spårriktare och i november brann en spårstabilisator. Maskinverkstaden i Kristianstad. AFFÄRSOMRÅDE MASKIN Omsättningen för 2007 var 217 (192) msek. Ökningen beror bland annat på ökade satsningar på underhåll inom Banverket. Den viktigaste anledningen är emellertid att Banverket Produktion vunnit ett antal maskintunga upphandlingar inom och utom Sverige. Affärsområdet fortsätter att utvecklas till en leverantör av maskintjänster över hela Norden. En investering har gjorts i en högpresterande maskin för spår- och växelriktning anpassad för den nordiska marknaden. Även de nya elfordon, som kommer att levereras under 2008, är anpassade för Norden. Affärsområdet ska via nyinvesteringar bidra till att Banverket Produktion stärker sin position som den dominerande leverantören av maskintjänster och därmed öka konkurrenskraften. Under året har efterfrågan varit stor på spårriktningstjänster, vegetationsbekämpning, sliperstransporter, långrälstransporter samt AFFÄRSOMRÅDE TELE Affärsområdet bildades 2005 och nådde under 2007 en omsättning på 111 (98) msek. Omkring nio procent av omsättningen hänförs till kunder utanför Banverket. Stora delar av året har ägnats åt att konsolidera verksamheten och skapa en enhetlig verksamhet, vilket lett till att televerksamheten nu kan marknadsföras på ett mer aktivt sätt. Vi är idag rustade för att kunna erbjuda tjänster inom kärnverksamheten järnvägskommunikation samt även utanför järnvägssfären. Affärsområdet har sedan 2005 haft två prestigekontrakt som vunnits i full konkurrens. Det är landsomfattande kontrakt med Banverket ICT avseende teleentreprenader respektive akut felavhjälpning. Kunden valde under 2007 att utnyttja optionsklausulen i kontrakten för att förlänga dem ytterligare ett år, vilket är ett godkännande och en kvalitetsstämpel av verksamheten. 16 årsrapport 2007

17 Teletekniker installerar ett digitalt urverk för Örebro Central. Efterfrågan på IP-baserade tjänster ökar liksom satsningen på detektoranläggningar inom järnvägen. Banverket Produktions tekniker är utbildade inom dessa områden, vilket gör att vi är ett naturligt val inom dessa tjänster. Affärsområdet har verksamhet över hela landet och erbjuder dygnet runt-support till kunderna. Ett arbete har påbörjats med att forma en stark och långsiktig nationell tjänsteportfölj, där Banverket Produktions styrkor vävs in med ett framtidsperspektiv för telemarknaden. AFFÄRSOMRÅDE VERKSTAD Affärsområdet har haft en bra beläggning under i stort sett hela året. Omsättningen har varit 107 (117) msek. Traditionellt har affärsområdet många mindre uppdrag, men under året har flera stora leveranser av signalteknisk utrustning gjorts. Den allra största leveransen gick till ställverksombyggnaden i Karlberg norr om Stockholms central. Verkstadsarbetet omfattade cirka timmar. En leverans till Falkenbergs station omfattade cirka verkstadstimmar och en leverans till Gnosjö och Hillerstorps stationer var ungefär lika omfattande. Under året har även ett antal medelstora ställverksleveranser gjorts. Bland dessa kan nämnas stationerna Åstorp samt Eksjö. Anläggningen för svetsning av långräler i Sannahed har haft hög beläggning under året. Under vår och sommar har beläggningen lett till arbete i tvåskift under tio veckor. Leveranserna har i första hand gått till norra Sverige. Den mekaniska verkstaden har haft bra beläggning under Leveranserna präglas av korta serier och många produktvarianter. Verkstaden för fordonsunderhåll har främst haft interna uppdrag. För att effektivisera produktionen har affärsområdet startat ett långsiktigt arbete som ska leda till att arbetet utförs smartare och med minskad användning av tid och material. Banverket Produktions verkstad i Nässjö. 17

18 Kvalitet och miljö Samordning och effektivisering Personal från Kvalitetsgruppen i Stockholm. Det nya Banverket Produktion bildades av två enheter som sedan tidigare var certifie rade inom kvalitet och miljö. Under året har uppföljande revisioner gjorts som visar att den nya enheten uppfyller de krav som ställs i certifikaten. Nyanställda medarbetare får en grundläggande miljöutbildning. Sammanslagningens effekter Under året har ett omfattande arbete lagts ner på att sammanföra de två enheternas verksamhetssystem och att forma en organisation som är uthållig för framtiden. Den nya organisationen bygger på att stödfunktionerna är centraliserade, vilket förväntas leda till ökad effektivitet. Antalet styrande dokument har minskat och ett arbete pågår med att anpassa verksamhetssystemet för Norden. En följd av sammanslagningen är också att nya Banverket Produktion måste ha ett trafikeringstillstånd från Järnvägsstyrelsen. Säkerhetsstyrningen ska vara anpassad till den nya organisationen och till de gemensamma processerna. I oktober lämnade vi in ansökan om trafikeringstillstånd. Bra miljöresultat Ett långsiktigt mål för Banverket Produktion är att utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ska minska med 40 procent i relation till utförd produktion fram till år Basår för beräkningen är Under perioden fram till 2010 ska utsläppen minska med tio procent. Mätningar under 2007 visade att utsläppen har minskat med cirka sex procent i förhållande till produktionen. Minst 85 procent av de bilar som köps in eller hyrs för mer än tolv månader ska vara miljö bilar, enligt Vägverkets definition av miljöbil. Andelen miljöbilar som Banverket Produktion köpt eller hyrt under 2007 var 95 procent. De bilar som beställts under 2007 är försedda med alkolås och under året har eftermontering av alkolås påbörjats i befintliga bilar. 18 årsrapport 2007

19 19

20 Medarbetare, arbetsmiljö och säkerhet En arbetsplats för framtiden Syftet med flera rekryteringsprojekt har bland annat varit att anställa fler kvinnor. Säker arbetsplats. Både Sverige och övriga nordiska länder satsar på utveckling och underhåll av järnvägen. Samtidigt sker en generationsväxling i branschen, eftersom många medarbetare närmar sig pensionsåldern. Under 2007 har Banverket Produktion agerat på olika fronter för att informera om branschens möjligheter och därmed locka nya medarbetare att söka sig till oss. Flera projekt pågår också för att garantera att erfarna medarbetares kunskaper förmedlas till nyanställda. Den medarbetarenkät som genomfördes 2006 har resulterat i olika handlingsplaner lokalt för att genomföra önskade förbättringar. Attraktiv arbetsgivare Under 2007 har ett projekt pågått för att göra Banverket Produktion mer känt som en attraktiv framtida arbetsgivare. Presentationsmaterial har tagits fram, webbplatsen har moderniserats och uppdaterats. En strategi har gjorts för hur skolor, arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder ska informeras. Representanter för Banverket Produktion har deltagit i en rad rekryteringsmässor runt om i landet och haft kontakt med gymnasieskolor och kvalificerade yrkesutbildningar. Banverket Produktion har också varit på plats i sammanhang där många ungdomar samlas, exempelvis på Hultsfredsfestivalen och på Peace & Love i Borlänge. Nya medarbetare Eftersom efterfrågan på framför allt tekniker inom järnvägen är stor, och förväntas bli ännu större, hittar Banverket Produktion olika vägar för att söka nya medarbetare. Våren 2007 startade projektet» Järnvägsjobb «i Stockholm med syftet att hitta och utbilda medarbetare inom el- och banteknik. Projektet var främst riktat till kvinnor, långtidsarbetslösa och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Banverket Produktion anställde 19 av deltagarna i projektet. I Malmö fick 30 personer anställning som ett resultat av det projekt som inleddes 2006 för att öka mångfalden i Banverket Produktion. Nio av de nyanställda är kvinnor och 60 procent har annan etnisk bakgrund än svensk. Under året har Banverket Produktion anställt 153 nya medarbetare. Motsvarande siffra, exklusive Industridivisionen, för 2006 var 99. Generationsväxling Ett arbete har påbörjats i syfte att ta fram en gemensam modell för överföring av kompetens från äldre till yngre medarbetare. Därmed minskar riskerna för att värdefull kunskap försvinner när medarbetare går i pension. Modellen ska i första hand användas bland tekniker, och den bygger på att en äldre och en yngre medarbetare jobbar tillsammans under en period. På det sättet överförs» tyst «kunskap, som sällan skrivs ner eller vidarebefordras på annat sätt. 20 årsrapport 2007

Detta är Banverket Produktion. Innehåll

Detta är Banverket Produktion. Innehåll Årsrapport 2008 2 4 5 7 9 11 18 20 24 24 25 27 28 30 32 36 38 39 Innehåll Detta är Banverket Produktion 2008 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Orderingången uppgick under perioden till 1 152 MSEK (974) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 584 MSEK (4 790)

Orderingången uppgick under perioden till 1 152 MSEK (974) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 584 MSEK (4 790) Delårsrapport Januari mars 2011 Orderingången uppgick under perioden till 1 152 MSEK (974) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 584 MSEK (4 790) Nettoomsättningen uppgick under perioden till

Läs mer

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens 1 2013-05-03 Banbrytande kompetens Detta är Infranord Infranord ägs av svenska staten, bolagiserades 2010 och hette tidigare Banverket Produktion. 2 600 medarbetare varav drygt 2000 tekniker. 4 516 miljoner

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Innehåll. Banverket Produktion. Banverket Produktion blir Infranord AB

Innehåll. Banverket Produktion. Banverket Produktion blir Infranord AB Årsrapport 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Chefen har ordet 4 Banverket Produktions vision, affärsidé och strategiska mål 5 Marknad och omvärld 6 Affärsområden Service Anläggning Maskin Tele Verkstad

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Pressmeddelande 2009-11-10

Pressmeddelande 2009-11-10 Balfour Beatty Rail AB Pressmeddelande 2009-11-10 Balfour Beatty Rail tar hem tre underhållskontrakt till ett rekordstort ordervärde (ca 970 MSEK) Balfour Beatty Rail AB, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer