AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innehåll Det nya Banverket Produktion 2007 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad Kvalitet och miljö Medarbetare, arbetsmiljö och säkerhet Finansiell redovisning Flerårsöversikt Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisors rapport Styrelse Ledning Banverket Produktion Banverket Produktion är en resultatenhet inom myndigheten Banverket. Banverket tillämpar en beställar-utförar modell. Mer information om Banverkets organisation finns på dess hemsida Banverkets resultatenheter drivs under affärsmässiga förhållanden. Banverkets beställarorganisation tillämpar lagen om offentlig upphandling vid köp från Banverkets konkurrensutsatta enheter. För Banverket Produktion, som tillhör den utförande delen, har konkurrensutsättningen genomförts stegvis, och merparten av uppdragen är nu tagna i konkurrens. Styrningen av Banverket Produktion utövas genom krav från ägaren Banverket under så företagsliknande former som möjligt med staten som ägare.

3 Det nya Banverket Produktion Banverket Produktion är Sveriges ledande entreprenör av järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad. I samarbete med våra kunder driver vi utvecklingen av värdeskapande tjänster och produkter för att göra trafiken säker, punktlig och miljöanpassad. Genom att bilda det nya Banverket Produktion och förnya vårt arbetssätt vill vi fördjupa samarbetet med kunderna och möta morgondagens krav på en väl fungerande infrastruktur med effektiva lösningar. Bland våra kunder finns järnvägsförvaltningar som Banverket, norska Jernbaneverket och danska Banedanmark. Vi utför även uppdrag åt andra spårägare som AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Öresundsbrokonsortiet, Botniabanan AB, AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen 4,3 miljarder kronor och vid utgången av året var antalet anställda

4 2007 i korthet Spårbytesarbete Nettoomsättning 2007 (MSEK) Tele 111 Verkstad 107 Nettoomsättning och rörelseresultat (MSEK) Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Nettoomsättning proforma Rörelseresultat proforma Maskin 217 Service Entreprenad Rörelseresultat Ökad volym och mycket bra resultat * Nettoomsättningen uppgick till (3 741) msek. Rörelseresultatet förbättrades under året med 132 till 178 msek. Rörelsemarginalen blev därmed 4,1 (1,2) procent. Kassaflödet var under året 8 ( 47) msek. Antalet anställda har under året minskat med 46 till Marknad Fokus har legat på den svenska järnvägsmarknaden där omfattande investeringar pågår. Banverket Produktion har även genomfört ett spårbyte i Danmark. Konkurrensen tilltar inom både Service och Entreprenad. Av de 25 konkurrensutsatta upphandlingar av serviceuppdrag som Banverket hittills genomfört har vi vunnit 16, under 2007 bland annat banorna Uppsala Sundsvall, Inlandsbanan och Luleå Gällivare. Banverket Produktion har genomfört stora insatser i Stockholmsområdet för att komma till rätta med tågtrafikens punktlighet inom ramen för den så kallade Marshallplanen. * Jämförelsetalen för 2006 avser de sammanlagda värdena (proforma) för Produktion och Industridivisionen. Nya Banverket Produktion formas Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen har slagits samman under namnet Banverket Produktion för att stärka den gemensamma konkurrenskraften. Under året har en ny divisionschef tillträtt, en ny organisation har utarbetats som gäller från 2008 och en ny divisionsledning har rekryterats. I oktober presenterades Christina Rogestams utredning om bolagisering av Banverket Produktion. Bolagiseringen föreslås bli genomförd den 1 januari Olyckor och krisberedskap Två elolyckor inträffade under året. En skedde i Virsbo, där två medarbetare skadades, och en skedde i tunnelbanan i Stockholm. I början av året drabbades Sverige av stormen Per och omfattande snöoväder. Under sommaren var det översvämningar i Småland och på Malmbanan inträffade en större tågurspårning. Vid händelser av denna typ visar Banverket Produktion sin styrka genom snabba åtgärder och god krisberedskap. Under året har tre större bränder inträffat. Växelrevisionsverkstaden i Luleå, en spårriktare och en spårstabilisator har total förstörts. 4 årsrapport 2007

5 Chefen har ordet En plattform för framtiden Ett framgångsrikt år har nått sitt slut. Jag kan med glädje konstatera att rörelseresultatet blev 178 miljoner kronor med en omsättning på 4,3 miljarder kronor. Banverket Produktion gör sitt bästa resultat någonsin. Trots omfattande förändringar i vår egen organisation, och hos vår största kund Banverket, har våra medarbetare klarat av sina uppgifter på ett föredömligt sätt. Vi visade även att vi är att lita på i krissituationer som efter stormen Per i början av året, då kontaktledningar rivits ner av omkullfallna träd och omfattande insatser krävdes för att få igång tågtrafiken. Eller när vi på 36 timmar fick byta sliprar efter tågurspårningen i Alingsås i maj. Miljön i fokus I vår omvärld talas det om klimatpåverkan, råoljepris och hur man ska lösa transportbehoven, inte minst i våra storstadsregioner. Järnvägen blir det naturliga svaret i de flesta fall. Banverket Produktions verksamhet är högaktuell och blir allt viktigare i en allt mer miljömedveten värld. En aktiv medverkan Utvecklingen på transportmarknaden visar en tydlig tendens på ökade godsmängder och fler resenärer som väljer järnvägen. I Banverkets Framtidsplan lyfts de stora investeringarna fram som exempelvis Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Dessa är viktiga för att nå en fungerande logistik med minskade utsläpp från biltrafiken. Satsningarna behövs för att ge möjlighet till en ökad rörlighet mellan våra städer och arbetsplatser. Med vår erfarenhet av att bygga nya spår, och anpassa befintliga anläggningar i hårt trafikerade miljöer, kommer vi att vara en viktig aktör som medverkar till en effektiv infrastruktur med minskade utsläpp. Pendeltågstrafiken i Stockholm Mälardalen har varit väldigt drabbad av förseningar under det gångna året. Många har uttryckt sitt missnöje över att ständigt bli försenade. Nu görs riktade satsningar för att förbättra punktligheten. Nya spår och växlar samt hastighetshöjande åtgärder ska bidra till en smidigare trafik. Jag är glad över att vi även här kan göra förebyggande insatser som minskar risken för störningar i trafiken och får fler att välja tåget. Kompetensutveckling en nyckelfråga De stora järnvägsinvesteringarna kommer under de närmaste åren att efterfråga kompetens inom alla teknikområden. Samtidigt som branschen genomgår en generationsväxling behövs allt fler medarbetare för att säkerställa ett effektivt genomförande, både inom byggnation av nya spår och underhåll av befintliga anläggningar. Under året har vi satsat på utbildning och rekrytering för att stimulera återväxt och kompetensöverföring. Sammanslagningen av Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen har varit en viktig uppgift för mig för att öka konkurrenskraften. Dels stärks kompetensen, dels får vi en bättre resursanvändning och lönsamhet. 5

6 Samgåendet har gått som planerat under året och det nya Banverket Produktion startade vid årsskiftet Vi är därmed en komplett leverantör som kan erbjuda ett brett tjänsteutbud samtidigt som vi lockar till oss många kompetenta medarbetare som vill utvecklas i»vi leder utvecklingen för och med våra kunder«sitt arbete. Miljö, kvalitet och säkerhet är grunden i vårt arbete. För oss har det blivit en självklarhet med det förbättringsarbete och de certifieringar som genomförs. Tyvärr har olyckor ändå inträffat, vilket visar hur viktigt det är att säkerheten går först. Alla våra kunder ska kunna förlita sig på att vi alltid levererar tjänster och produkter som håller för en granskning oavsett om det gäller miljö, kvalitet eller säkerhet. Arbetssäsongen har varit längre än vanligt och bidragit till ett bra resultat för året, samtidigt som vår entreprenadverksamhet ökat jämfört med föregående år. Marknaden i våra nordiska grannländer är intressant med de omfattande investeringar som kommer, och jag räknar med att vi ska kunna öka våra marknadsandelar ytterligare. Hos våra konkurrenter sker också samgåenden med nya konstellationer som följd. Även de blir starkare och gör satsningar för att öka sina marknadsandelar i Sverige. Redo för bolagisering Regeringens utredning om bolagisering av Banverkets och Vägverkets producerande enheter föreslår att Banverket Produktion blir ett statligt bolag från den 1 januari För oss medför en bolagisering en del praktiskt arbete som sätter igång när de formella besluten är fattade. Det viktigaste är att vi får tydligare gränser mot Banverket och en helt annan frihet att verka internationellt. Banverket kommer även i fortsättningen vara vår absolut största kund och vi kommer att erbjuda bra tjänster till rimliga priser. Det är viktigt att vi finns tillgängliga för våra kunder, att vi kan kraftsamla vid större insatser och att vi löser uppgifter på ett bra sätt. Men det är inte allt. Vår roll förändras från att vara en avgörande kugge i maskineriet till att fortsättningsvis vara bäst inom vår bransch. Med en ny centraliserad organisation kommer vi att agera som ett företag med närhet till våra kunder. Marknaden utvecklas Banverket Produktion är i förändring och skapar en plattform för framtiden. Marknaden inom järnvägsbranschen ser ljus ut under de närmaste åren. Vår marknadsandel kommer dock att minska i takt med den pågående konkurrensutsättningen. För att behålla vår verksamhetsvolym kommer vi att öka vårt engagemang i övriga Norden, men Sverige kommer fortsatt att vara vår huvudmarknad. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi redan idag järnvägens konkurrenskraft för att möta de förväntningar som finns på ett hållbart och effektivt transportslag som järnvägen är. Vi är den naturliga partnern för byggande av infrastruktur och samtidigt den leverantör man först tänker på i branschen. Vi leder utvecklingen för och med våra kunder! Borlänge februari 2008 Niclas Filipson Reinikainen chef för banverket produktion 6 årsrapport 2007

7 Vision, affärsidé och strategiska mål Norden är vår bas Visionen och affärsidén är grunden för allt vårt arbete. Under året har både vision och affärsidé anpassats till den breddade verksamhet som är resultatet av sammanslagningen mellan Banverket Industridivisionen och dåvarande Banverket Produktion till dagens Banverket Produktion. Fem strategiska mål De strategiska målen för fem perspektiv av verksamheten ger stöd i arbetet för att nå visionen. Kund marknad Vi ska vara ledande på den svenska marknaden och etablerade på övriga nordiska marknader. Våra kunder ska se oss som sina förstahandsval. Genom bildandet av nuvarande Banverket Produktion den 1 januari 2007 befästes vår ledande ställning på marknaden ytterligare. Under året har vi utarbetat en strategi för hur vi ska stärka vår etablering på den nordiska marknaden. Strategin kommer att bli vägledande för det framtida arbetet i Danmark, Norge och Finland. Anbudsframgången och avgjorda anbud exklusive Banverket Industridivisionen, har minskat från 66 procent 2006 till 62 procent Omsättningen var (3 741) msek, inklusive Industridivisionen. Processer Vår affärsprocess ska ständigt utvecklas, effektiviseras och svara upp mot kundkrav och krav på arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet. Under året har fokus lagts på att föra samman verksamheten i de två sammanslagna enheterna till en helhet. En organisation formas som innebär att stödfunktionerna centraliseras och att effektiviteten ökar. Banverket Industridivisionen och dåvarande Banverket Produktion var redan före sammanslagningen certifierade när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Uppföljande revisioner under 2007 visar att organisationen fortsätter att uppfylla kraven. Utveckling Vi ska förädla och utveckla nya affärskoncept och nya metoder, som bidrar till att Banverket Produktion är lönsamt och effektivt även i framtiden. Allt större kraft läggs på att utveckla produkter och arbetsmetoder som gör att tiderna för arbete i spår kortas ner, vilket marknaden efterfrågar. Ett exempel på vår utveckling av arbetsmetoder är växelbyten, som nu utförs betydligt snabbare än tidigare. Utvecklingsprojekt pågår inom det nya trafikledningssystemet ERTMS och när det gäller slipersbyten. Medarbetare Banverket Produktion ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom branschen. En rad aktiviteter har genomförts för att stimulera ungdomar, invandrare och kvinnor att söka sig till järnvägsbranschen. Flera projekt pågår också för att underlätta generationsväxling. Kabelmontage. Spårbytesarbete. 7

8 Under året har förbättringar gjorts utifrån de önskemål och synpunkter som kom fram i förra årets medarbetarenkät. Finansiellt * Rörelsemarginalen ska i genomsnitt vara i nivå med branschen, omkring 3,5 procent, med en långsiktig soliditetsnivå som är högre än 30 procent. Kombinationen av ökade satsningar i järnvägsbranschen och ökad effektivitet i vår verksamhet gjorde att resultatet för 2007 blev betydligt bättre än föregående år. Rörelsemarginalen var 4,1 procent jämfört med 1,2 procent för Soliditeten vid årets slut var 51 (44) procent och räntabiliteten på eget kapital var 11,4 (neg) procent. Vår vision Banverket Produktion ska vara Nordens ledande entreprenör avseende järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Vår affärsidé Banverket Produktion levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Norden som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar vi till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. * Jämförelsetalen för 2006 avser de sammanlagda värdena (proforma) för Produktion och Industridivisionen. 8 årsrapport 2007

9 Marknad och omvärld Nya affärsrelationer Banverket Produktion har i sin nya form stärkt ställningen på den nordiska marknaden. Vår tjänsteportfölj har blivit större, vilket har lett till att Banverket Produktion nu är en komplett entreprenör i järnvägsbranschen. Vi verkar på växande marknader, där konkurrensen ständigt ökar och där stora förändringar sker genom företagsförvärv och samarbeten. Vi möter konkurrensen genom attraktiva anbud och genom att ställa upp och vara en pålitlig leverantör. Den nordiska marknaden Marknaden i Norden går nu in i ett intensivare skede än tidigare med många investeringar och stora projekt. I Sverige är Botniabanan, Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm exempel på stora projekt, vid sidan av den framtidsplan som Banverket har prioriterat. I Danmark ska tre stora spårentreprenader genomföras under 2008 och i Norge görs satsningar på dubbelspår och godsterminaler. Den marknadsundersökning som genomfördes under visade hur våra kunder uppfattar Banverket Produktion som entreprenör på den nordiska marknaden. Generellt är kunderna mycket nöjda med oss och våra insatser, men det finns också saker att utveckla. Konstruktiva synpunkter från undersökningen vägleder oss nu i arbetet med att forma det nya Banverket Produktion. Våra kunder Vår största kund är fortfarande Banverket, vars uppdrag står för 84 (82) procent av vår omsättning. AB Storstockholms lokaltrafik (SL) är en viktig kund liksom Inlandsbanan AB som är ny för Stora industrikunder är LKAB i Kiruna och SSAB i Oxelösund. Andra kunder av dignitet är Öresundsbrokonsortiet och Botniabanan AB. Bland övriga kunder finns hamnar, kommuner, anläggningsföretag och trafikutövare. Relationer till kunderna Det är viktigt för oss i Banverket Produktion att ha ett gott samarbete med våra kunder. Vi strävar efter att sluta avtal och göra överenskommelser som gynnar båda parter. Ytterligare ett sätt att bygga goda relationer med kunder är utgivningen av den tidning som vi startade hösten 2007 Banbrytaren. Som ledande aktör på den nordiska järnvägsmarknaden har vi ett ansvar för att rapportera om vad som händer i branschen och vad vi själva gör för att föra utvecklingen framåt. I Banbrytaren får våra kunder den informationen. En viktig plats för möten med kunder var mässan Nordic Rail i Jönköping i oktober. Där var Banverket Produktions monter en av de mest besökta. Det serverades rikligt med kanelbullar under Nordic Rail. Järnvägsmässan Nordic Rail

10 Förändringar i konkurrensen Tendensen med företagsförvärv och samarbete mellan konkurrenter i järnvägsbranschen har förstärkts under året. Strukton Rail har stärkt sin position på den nordiska marknaden genom att införliva de norska företagen Jernbaneservice och Betonmast i verksamheten. Strukton Rail har också förvärvat återstoden av aktierna i Svensk Banproduktion. Balfour Beatty Rail har förvärvat Carillion Rails bolag i Sverige och Danmark. Tidigare under året förvärvade de även Saab Communications verksamhet inom signaloch telekommunikation. En ny aktör på den svenska marknaden är Volker Weiss som vunnit anbud på både spårbyte och slipersbyte. Andra utländska konkurrenter på den svenska marknaden är norska Baneservice AS, som fått uppdrag på Bohusbanan och Uppsala bangård, och VR-Track som fått spårarbeten i mellersta Sverige. Upprustning av Haparandabanan. 10 årsrapport 2007

11 Våra affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad Bredare verksamhet Banverket Produktion är en komplett leverantör av järnvägstekniska entreprenader och tjänster. Vi är den största aktören på den svenska marknaden och vinner allt fler uppdrag i Norden. Vi är ledande när det gäller kunskap, bredd och erfarenhet och har spetskompetens inom alla teknikslag. Anbudsframgången under 2007 var 62 (66) procent, exklusive Banverket Industridivisionen. Banverket Produktion har från och med i år fem affärsområden Service, Entreprenad, Maskin, Tele och Verkstad. Service svarar för drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Ungefär två tredjedelar av den svenska marknaden är konkurrensutsatt och konkurrensutsättningen fortsätter. Entreprenad * bygger nya spår och utför järnvägsentreprenader på en marknad som är helt konkurrensutsatt. Maskin säljer maskintjänster och hyr ut maskiner. Tele erbjuder installations- och underhållstjänster för tele- och datakommunikation som framför allt är anpassade till järnvägssektorn. Verkstad bygger utrustning för signalteknik och tillverkar annan järnvägsteknisk utrustning inklusive svetsning av långräler. AFFÄRSOMRÅDE SERVICE Omsättningen under 2007 var msek, vilket är en ökning jämfört med 2006 då den var msek. Inriktningen för affärsområdet är att erbjuda prisvärda produkter och tjänster som ger ett högt kundvärde. Under 2007 har flera nya drift- och underhållsentreprenader från Banverket kommit ut i konkurrens. Marknadsmässigt är bilden fortfarande den, att endast ett fåtal konkurrenter lämnar anbud och att priserna pressas ytterligare. Till affärsområdets ökade omsättning bidrar i hög grad volymökningen i vår verksamhet i Stockholm. Där är vi bland annat engagerade i åtgärderna för att förbättra tåg trafikens punktlighet, den så kallade Marshallplanen. Under året har vi arbetat med marknadsstrategin för år 2007 och framåt. Ett antal utvecklingsprojekt har startats för att nå våra framtida marknadsmål. Genom utveckling av produkter och arbetsmetoder som skapar mervärden för våra kunder, exempelvis minskad tid i spår, ska vi även fortsättningsvis visa lönsamhet. I dialog med kunden ska vi ta initiativ till att förbättra järnvägsanläggningarna så att oförutsedda händelser undviks. * Namnbyte till Anläggning den 1 februari Nettoomsättning 2007 (MSEK) Internt ej i konkurrens (26 %) Externt 691 (16 %) Anbudsframgång, konkurrensutsatta uppdrag, alla affärsområden exkl Banverket Industridivisionen Avgjorda anbud, MSEK varav direkt mot Banverket Erhållna kontrakt i procent av värdet av avgjorda anbud varav direkt mot Banverket Internt i konkurrens (58 %) 11

12 Kartan visar upphandlingar av underhåll på järnvägarna i Sverige. På de blå sträckorna har Banverket Produktion fått underhållsavtalen i konkurrens. De röda sträckorna har gått till andra entreprenörer. De grå linjerna visar banor som den 31 december 2007 inte var upphandlade i konkurrens, men där Banverket Produktion ansvarade för underhållet. Luleå Gävle Stockholm Göteborg Banverket Produktion Andra entreprenörer Ej upphandlat Malmö 12 årsrapport 2007

13 För att underlätta kunddialogen har vi ett kundcenter centralt beläget i Stockholm, dit kunder kan ringa dygnet runt. Banverket Produktion ska alltså fortsätta att vara den mest eftertraktade aktören i Norden inom drift och underhåll av järnvägsanläggningar. Avtal i konkurrens Flera viktiga upphandlingar av drift och underhåll har avgjorts under Banverket Produktion tog hem underhållet på Blekinge kustbana, Ostkustbanan, Södra malmbanan och Jönköpingsbanan. Dessutom fick vi underhållet på Inlandsbanan och därmed en ny kund Inlandsbanan AB. Under året har vi lämnat ifrån oss underhållskontraktet på Södra stambanan mellan Katrineholm och Mjölby till Strukton Rail. Vi har förlorat upphandlingarna på sträckan Mjölby Arlöv på Södra stambanan samt på sträckan Kolbäck Snyten, som numera ingår i kontraktet på Dalabanan. Fler industrikunder Under 2007 har ett nytt avtal tecknats med Jernhusen Verkstäder AB för felavhjälpning på deras spår och elanläggningar. Affärsområdet fortsätter därmed att öka antalet industrikunder. Sedan tidigare har vi uppdrag åt bland andra SSAB, Stora Enso, LKAB, Volvo och Billerud. Avtal finns också med flera hamnar, exempelvis Luleå, Piteå, Göteborg, Halmstad och Helsingborg. Under året skrevs ett nytt avtal med Skellefteå kommun om underhåll av industrispår. Oförutsedda händelser Vi på Banverket Produktion värnar om att tågtrafiken alltid ska fungera. Tack vare en flexibel organisation kommer vi snabbt igång med insatser vid oförutsedda händelser som stoppar trafiken. Under 2007 har vårt snabba agerande i ett flertal sådana fall fått mycket beröm av våra kunder. När året inleddes pågick vårt arbete för fullt med att återställa Bohusbanan vid Småröd efter det svåra raset före julen Banan återinvigdes 24 februari I januari arbetade vi med uppröjning efter stormar i både Västmanland och Småland. Andra väderförhållanden som ledde till stopp i trafiken, och som vi snabbt redde upp, var översvämningar i Småland under sommaren och en tromb i Virsbo norr om Västerås i maj. Vi var också snabbt på plats för att återställa spåren vid två omfattande urspårningar. Den ena inträffade utanför Alingsås i maj och den andra på Malmbanan i september. Storstockholms lokaltrafik näst störst AB Storstockholms lokaltrafik (SL) fortsätter att vara affärsområdets näst största kund. Under 2007 fick vi kontrakt på underhåll av Tvärbanan och Nockebybanan, och i december vann vi ett antal el- och signalupphandlingar på tunnelbanans gröna linje. Uppdragen att sköta underhållet på Saltsjöbanan och Lidingöbanan upphörde dock under året. Färre fel i Öresundsbroförbindelsen Våra insatser på järnvägen i Öresundsbroförbindelsen har blivit mycket uppskattade, inte minst sedan vi minskat fuktproblemen i tunnlarna genom att öka isolationen på spåret. Tack vare att vi bytt ut spårisolatorer, befästning och underläggsplattor fungerade signalsystemen i tunnlarna under försommaren trots att luftfuktigheten var 100 procent. Sedan mitten av 2006 har vi minskat felstatistiken i anläggningen med 40 procent. Det femåriga underhållsavtalet på Öresundsbro förbindelsen gäller till Tågvarnare vid Munkbron i Gamla stan, där t-banetrafiken är intensiv och utrymmet för teknikerna begränsat. Banverket Produktion installerar telelänk för Mobisir högst upp i ena pylonen på Almöbron/Tjörnbron. 13

14 Makadamtåg Botniabanan. 14 årsrapport 2007

15 Inlandsbanan ny kund Banverket Produktion fick 100 nya mil att underhålla när kontraktet med Inlandsbanan AB undertecknades i april. Inlandsbanan sträcker sig från Mora till Gällivare och kontraktet gäller till 2012 med option på ytterligare ett år. En bidragande orsak till att vi fick jobbet är vår kompetens i alla teknikslag. AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD Omsättningen för 2007 var msek jämfört med msek för Den stora ökningen beror på att många stora entreprenader varit ute på marknaden under året, exempelvis fem riktigt stora spårbyten. Sammanslagningen mellan Banverket Industridivisionen och Banverket Produktion har påverkat verksamheten positivt, eftersom samordningen av resurser har förbättrats. Den ojämna fördelningen av arbeten över landet och över tiden ställer dock stora krav på flexibilitet och rörlighet. Konkurrensen är hård och priserna pressade inom entreprenadverksamheten. Balfour Beatty Rail är dominerande konkurrent. Exempel på andra konkurrenter som vunnit uppdrag är SPL Powerline, SVEAB, Volker Weiss, Baneservice, Svensk Banproduktion och Strukton Rail. Omfattande spårbyten Under året har flera stora spårbyten genomförts. Strategiskt viktigt är Skelbaek Köge i Danmark, 48 kilometer, som har gett nyttiga erfarenheter av arbete med dansk järnväg. Viktiga spårbyten i Sverige har bland annat varit: Haparandabanan, 65 kilometer. Grevaryd Alvesta, 30 kilometer. Årets enda större spårbyte i totalavstängt spår. Kiruna Riksgränsen (etapp två) 28 kilometer. Bollnäs Ljusdal, 26 kilometer. Kiruna sjöbangård Banverket Produktion är med och bygger en del av det nya Kiruna, nämligen ombyggnaden av LKAB:s sjöbangård. Arbetet innebär bland annat att riva och flytta ett stort antal växlar. Sex kilometer spår ska byggas liksom sju kilometer kontaktledning. Under tiden ska trafiken på Malmbanan rulla som vanligt. Signalställverket i Karlberg På grund av den intensiva tågtrafiken i Stockholm byggs signalställverket i Karlberg om. Arbetet startade i januari 2007 och ska pågå till slutet av Arbetet är ytterst komplicerat eftersom tågtrafiken måste fungera som vanligt trots att stora förändringar genomförs. Botniabanan I september 2007 fick Banverket Produktion ytterligare ett stort uppdrag i anslutning till Botniabanan. Det gäller stationen Umeå Östra där Banverket Produktion kommer att utföra ban-, el-, signal- och telearbeten. Arbetet startade i mitten av oktober med spårarbeten. Andra uppdrag som vi har på Botniabanan är ERTMS-arbeten som underleverantör till Bombardier Transportation, spårläggning som underleverantör till Strukton Rail samt kontaktledningsarbeten. Minskade störningar Att utveckla metoder som gör att vårt arbete i trafikerade spår går så snabbt som möjligt är viktigt för oss. Ett exempel på det är det stora växelbyte som genomfördes på den hårdtrafikerade stambanan vid Älvsjö i södra Stockholm. Ett sådant växelbyte tar normalt 15 timmar, men genom att dela växeln i två delar och genomföra bytet under två helgnätter blev störningarna minimala. Bildtext Vy över Kirunasprickan. Ombyggnad av signalställverket i Karlberg ska öka kapaciteten för tågtrafiken i Stockholm. 15

16 Slipning av reviderad växel, midjanprojektet i Göteborg. Andra större uppdrag under året Torbacken Hede, Västlänken (dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan). Breddning av midjan i Göteborg. Virkeslastningsdepå, Stockaryd. Kommunen är kund. Virkeslastningsdepå, Falköpings kommun. En så kallad dry port (torrhamn). Kontaktledningsarbeten, upprustning, Brattheden Fagersta. Kontaktledningsarbeten, upprustning, Rörvik Alvesta. Signalteknik. Utbyggnad av fjärrblockering Gnosjö Hillerstorp. Signalteknik. Omkopplingsautomatik Vännäs Boden. Ombyggnad Luleå malmbangård. Upprustning av Nynäsbanan. mätningar av spänningsfria temperaturer med verse-metoden. Ett samarbete har inletts med Vossloh när det gäller växeltransporter. Till uppdragen under året hör maskinarbeten i samband med affärsområde Entreprenads spårbyten vid Köge i Danmark. I anslutning till det uppdraget har maskintjänster sålts även till andra aktörer på den danska marknaden. Andra större uppdrag under året Spårbyten vid Ljusdal, på Malmbanan, Haparandabanan och Alvesta Grevaryd. Spårjustering i Småland. Spårjustering och transporter åt Balfour Beatty Rail och Strukton Rail på Botniabanan. Under året drabbades verksamheten av två större bränder. I juli totalförstördes en spårriktare och i november brann en spårstabilisator. Maskinverkstaden i Kristianstad. AFFÄRSOMRÅDE MASKIN Omsättningen för 2007 var 217 (192) msek. Ökningen beror bland annat på ökade satsningar på underhåll inom Banverket. Den viktigaste anledningen är emellertid att Banverket Produktion vunnit ett antal maskintunga upphandlingar inom och utom Sverige. Affärsområdet fortsätter att utvecklas till en leverantör av maskintjänster över hela Norden. En investering har gjorts i en högpresterande maskin för spår- och växelriktning anpassad för den nordiska marknaden. Även de nya elfordon, som kommer att levereras under 2008, är anpassade för Norden. Affärsområdet ska via nyinvesteringar bidra till att Banverket Produktion stärker sin position som den dominerande leverantören av maskintjänster och därmed öka konkurrenskraften. Under året har efterfrågan varit stor på spårriktningstjänster, vegetationsbekämpning, sliperstransporter, långrälstransporter samt AFFÄRSOMRÅDE TELE Affärsområdet bildades 2005 och nådde under 2007 en omsättning på 111 (98) msek. Omkring nio procent av omsättningen hänförs till kunder utanför Banverket. Stora delar av året har ägnats åt att konsolidera verksamheten och skapa en enhetlig verksamhet, vilket lett till att televerksamheten nu kan marknadsföras på ett mer aktivt sätt. Vi är idag rustade för att kunna erbjuda tjänster inom kärnverksamheten järnvägskommunikation samt även utanför järnvägssfären. Affärsområdet har sedan 2005 haft två prestigekontrakt som vunnits i full konkurrens. Det är landsomfattande kontrakt med Banverket ICT avseende teleentreprenader respektive akut felavhjälpning. Kunden valde under 2007 att utnyttja optionsklausulen i kontrakten för att förlänga dem ytterligare ett år, vilket är ett godkännande och en kvalitetsstämpel av verksamheten. 16 årsrapport 2007

17 Teletekniker installerar ett digitalt urverk för Örebro Central. Efterfrågan på IP-baserade tjänster ökar liksom satsningen på detektoranläggningar inom järnvägen. Banverket Produktions tekniker är utbildade inom dessa områden, vilket gör att vi är ett naturligt val inom dessa tjänster. Affärsområdet har verksamhet över hela landet och erbjuder dygnet runt-support till kunderna. Ett arbete har påbörjats med att forma en stark och långsiktig nationell tjänsteportfölj, där Banverket Produktions styrkor vävs in med ett framtidsperspektiv för telemarknaden. AFFÄRSOMRÅDE VERKSTAD Affärsområdet har haft en bra beläggning under i stort sett hela året. Omsättningen har varit 107 (117) msek. Traditionellt har affärsområdet många mindre uppdrag, men under året har flera stora leveranser av signalteknisk utrustning gjorts. Den allra största leveransen gick till ställverksombyggnaden i Karlberg norr om Stockholms central. Verkstadsarbetet omfattade cirka timmar. En leverans till Falkenbergs station omfattade cirka verkstadstimmar och en leverans till Gnosjö och Hillerstorps stationer var ungefär lika omfattande. Under året har även ett antal medelstora ställverksleveranser gjorts. Bland dessa kan nämnas stationerna Åstorp samt Eksjö. Anläggningen för svetsning av långräler i Sannahed har haft hög beläggning under året. Under vår och sommar har beläggningen lett till arbete i tvåskift under tio veckor. Leveranserna har i första hand gått till norra Sverige. Den mekaniska verkstaden har haft bra beläggning under Leveranserna präglas av korta serier och många produktvarianter. Verkstaden för fordonsunderhåll har främst haft interna uppdrag. För att effektivisera produktionen har affärsområdet startat ett långsiktigt arbete som ska leda till att arbetet utförs smartare och med minskad användning av tid och material. Banverket Produktions verkstad i Nässjö. 17

18 Kvalitet och miljö Samordning och effektivisering Personal från Kvalitetsgruppen i Stockholm. Det nya Banverket Produktion bildades av två enheter som sedan tidigare var certifie rade inom kvalitet och miljö. Under året har uppföljande revisioner gjorts som visar att den nya enheten uppfyller de krav som ställs i certifikaten. Nyanställda medarbetare får en grundläggande miljöutbildning. Sammanslagningens effekter Under året har ett omfattande arbete lagts ner på att sammanföra de två enheternas verksamhetssystem och att forma en organisation som är uthållig för framtiden. Den nya organisationen bygger på att stödfunktionerna är centraliserade, vilket förväntas leda till ökad effektivitet. Antalet styrande dokument har minskat och ett arbete pågår med att anpassa verksamhetssystemet för Norden. En följd av sammanslagningen är också att nya Banverket Produktion måste ha ett trafikeringstillstånd från Järnvägsstyrelsen. Säkerhetsstyrningen ska vara anpassad till den nya organisationen och till de gemensamma processerna. I oktober lämnade vi in ansökan om trafikeringstillstånd. Bra miljöresultat Ett långsiktigt mål för Banverket Produktion är att utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ska minska med 40 procent i relation till utförd produktion fram till år Basår för beräkningen är Under perioden fram till 2010 ska utsläppen minska med tio procent. Mätningar under 2007 visade att utsläppen har minskat med cirka sex procent i förhållande till produktionen. Minst 85 procent av de bilar som köps in eller hyrs för mer än tolv månader ska vara miljö bilar, enligt Vägverkets definition av miljöbil. Andelen miljöbilar som Banverket Produktion köpt eller hyrt under 2007 var 95 procent. De bilar som beställts under 2007 är försedda med alkolås och under året har eftermontering av alkolås påbörjats i befintliga bilar. 18 årsrapport 2007

19 19

20 Medarbetare, arbetsmiljö och säkerhet En arbetsplats för framtiden Syftet med flera rekryteringsprojekt har bland annat varit att anställa fler kvinnor. Säker arbetsplats. Både Sverige och övriga nordiska länder satsar på utveckling och underhåll av järnvägen. Samtidigt sker en generationsväxling i branschen, eftersom många medarbetare närmar sig pensionsåldern. Under 2007 har Banverket Produktion agerat på olika fronter för att informera om branschens möjligheter och därmed locka nya medarbetare att söka sig till oss. Flera projekt pågår också för att garantera att erfarna medarbetares kunskaper förmedlas till nyanställda. Den medarbetarenkät som genomfördes 2006 har resulterat i olika handlingsplaner lokalt för att genomföra önskade förbättringar. Attraktiv arbetsgivare Under 2007 har ett projekt pågått för att göra Banverket Produktion mer känt som en attraktiv framtida arbetsgivare. Presentationsmaterial har tagits fram, webbplatsen har moderniserats och uppdaterats. En strategi har gjorts för hur skolor, arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder ska informeras. Representanter för Banverket Produktion har deltagit i en rad rekryteringsmässor runt om i landet och haft kontakt med gymnasieskolor och kvalificerade yrkesutbildningar. Banverket Produktion har också varit på plats i sammanhang där många ungdomar samlas, exempelvis på Hultsfredsfestivalen och på Peace & Love i Borlänge. Nya medarbetare Eftersom efterfrågan på framför allt tekniker inom järnvägen är stor, och förväntas bli ännu större, hittar Banverket Produktion olika vägar för att söka nya medarbetare. Våren 2007 startade projektet» Järnvägsjobb «i Stockholm med syftet att hitta och utbilda medarbetare inom el- och banteknik. Projektet var främst riktat till kvinnor, långtidsarbetslösa och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Banverket Produktion anställde 19 av deltagarna i projektet. I Malmö fick 30 personer anställning som ett resultat av det projekt som inleddes 2006 för att öka mångfalden i Banverket Produktion. Nio av de nyanställda är kvinnor och 60 procent har annan etnisk bakgrund än svensk. Under året har Banverket Produktion anställt 153 nya medarbetare. Motsvarande siffra, exklusive Industridivisionen, för 2006 var 99. Generationsväxling Ett arbete har påbörjats i syfte att ta fram en gemensam modell för överföring av kompetens från äldre till yngre medarbetare. Därmed minskar riskerna för att värdefull kunskap försvinner när medarbetare går i pension. Modellen ska i första hand användas bland tekniker, och den bygger på att en äldre och en yngre medarbetare jobbar tillsammans under en period. På det sättet överförs» tyst «kunskap, som sällan skrivs ner eller vidarebefordras på annat sätt. 20 årsrapport 2007

Detta är Banverket Produktion. Innehåll

Detta är Banverket Produktion. Innehåll Årsrapport 2008 2 4 5 7 9 11 18 20 24 24 25 27 28 30 32 36 38 39 Innehåll Detta är Banverket Produktion 2008 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden

Läs mer

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens 1 2013-05-03 Banbrytande kompetens Detta är Infranord Infranord ägs av svenska staten, bolagiserades 2010 och hette tidigare Banverket Produktion. 2 600 medarbetare varav drygt 2000 tekniker. 4 516 miljoner

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal:

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 28 procent Rörelseresultatet ökade med 66 procent Rörelsemarginalen var 15,0 procent Nya butiker

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer