Sveriges Olympiska Kommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Olympiska Kommitté"

Transkript

1 Sveriges Olympiska Kommitté Verksamhetsberättelse

2 SOK:s verksamhetsberättelse är producerad av SOK och Tidningsmakarna AB. SOK svarar för innehållet. Grafisk form Sofia Berry. Foton från Pressens bild och av Ulf Lodin. Tryckt av AB Danagårds Grafiska.

3 Sveriges Olympiska Kommitté Verksamhetsberättelse 1/ /

4 2 SOK:s traditionella Olympiabal ägde rum den 22 november på Grand Hotel i Stockholm. Balen var samtidigt en kick off inför OS i Salt Lake City. Som vanligt var Kung Carl Gustaf på ett strålande humör och bjöd baldeltagarna på många skratt då han intervjuades från scenen av Sven Melander. Två mycket idrottsintresserade personer som fann varandra.

5 Föredragningslista vid SOK:s 89:e årsmöte Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm 23 april 2002, kl Årsmötets öppnande. 1. Upprop och fastställande av röstlängd. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Behandling av styrelsens berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår med därtill hörande resultat- och balansräkningar. 7. Revisorernas berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår. 9. Beslut om deltagande i nästkommande OS. 10. Genomgång av verksamhetsplan för pågående och närmast kommande verksamhetsår. 11. Styrelsens rapport om förberedelser för deltagande i nästkommande OS. 12. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden. 13. Ärenden som OSF, RSF, svensk IOK-ledamot eller RF i vederbörlig ordning hänskjutit till årsmötet. Årsmötets avslutande. 3

6 I. Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) sammansättning Styrelse: Stefan Lindeberg ordförande Björn Rosengren vice ordförande Tomas Gustafson vice ordförande Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson Carl Eric Stålberg Carin Nilsson-Green Lennart Pettersson Ann-Louise Skoglund Gunilla Lindberg generalsekreterare IOK-ledamot Arne Ljungqvist IOK-ledamot 4

7 Ordförande tillika styrelseordförande Stefan Lindeberg Generalsekreterare Gunilla Lindberg, utsedd av styrelsen den 6 februari Olympiska specialförbund (OSF) och recognized specialförbund (RSF) Badmintonförbundet Baseboll/softbollförbundet Basketbollförbundet Bob/rodelförbundet Bordtennisförbundet Boxningsförbundet Bouleförbundet (RSF) Bowlingförbundet (RSF) Brottningsförbundet Budoförbundet (RSF) Bågskytteförbundet Curlingförbundet Cykelförbundet Danssportförbundet (RSF) Flygsportförbundet (RSF) Fotbollförbundet Friidrottsförbundet Fäktförbundet Golfförbundet (RSF) Gymnastikförbundet Gångförbundet Handbollförbundet Handikappidrottsförbundet (RSF) Ishockeyförbundet Judoförbundet Kanotförbundet Konståkningsförbundet Landhockeyförbundet Orienteringsförbundet (RSF) Ridsportförbundet Roddförbundet Rugbyförbundet (RSF) Seglarförbundet Simförbundet Skidförbundet Skidskytteförbundet Skridskoförbundet Sportskytteförbundet Sportdykarförbundet (RSF) Squashförbundet (RSF) Taekwondoförbundet Tennisförbundet Triathlonförbundet Tyngdlyftningsförbundet Vattenskidförbundet (RSF) Volleybollförbundet Militäridrotts- och mångkampsförbundet (modern femkamp) Ledamöter av Internationella Olympiska Kommittén Ledamot jämlikt IOK:s stadgar 32 punkt 1:1.1 och SOK:s stadgar 2:3 Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist. Styrelse Av årsmötet 2000 vald styrelse: Ordförande: Stefan Lindeberg Övriga ledamöter: Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson Tomas Gustafson Carl Eric Stålberg Carin Nilsson Green Lennart Pettersson Björn Rosengren Ann-Louise Skoglund Tomas Gustafson och Björn Rosengren valdes vid sammanträde den 18 december till vice ordföranden för SOK:s styrelse. I styrelsen har enligt IOK:s stadgar 32 punkt och SOK:s stadgar 2:3 ingått IOK-ledamöterna Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist. Kansli Gunilla Lindberg är generalsekreterare och kanslichef med Carina Tovland som assistent. Inger Wickström är ekonomiansvarig med Marja von Stedingk som ekonomiassistent på deltid. Helena Olsson har sedan oktober 2000 varit anställd som assistent på generalsekretariatet. Björn Folin är informationsansvarig. Efter beslut av SOK:s styrelse är Stefan Lindeberg från och med den 1 juli 1998 heltidsarvoderad förtroendeman att leda verksamheten på sportsekretariatet. Peter Reinebo är projketsamordnare och biträdande sportchef. Glenn Östh är projektanställd som projektsamordnare, Helena Elinder Wilén som karriärrådgivare och Olle Anfelt som projektledare på det mentala området. Johnny Nilsson, Hans Rosdahl och Rickard Nilsson (samtliga deltid) har varit knutna till det fysiologiska området på projektbasis och Bengt Saltin har varit vetenskaplig rådgivare. Från och med den 20 november 2001 är Marja von Stedingk anställd på halvtid som assistent på sportsekretariatet. SOK:s kansli är beläget i Sofiatornet i Stockholms Olympiastadion. För sponsorgruppen Olympialaget har ett kontorsutrymme ställts till förfogande i SOK:s lokaler för handläggning av gruppens interna aktiviteter. Revisorer Vid årsmötet 2000 omvaldes Bo Finnhammar och Ulf Egenäs till revisorer. Ola Spinnars omvaldes vid årsmötet 2000 och Bo Johansson nyvaldes vid årsmötet 2000 till revisorssuppleanter. Valberedning Valberedning vald vid årsmötet 2000 för perioden till årsmötet 2005 är Bo Tovland, ordförande, Ivar Brandelius, Thomas Widlund, Lena Wallin Kantzy och Pia Zetterström. 5

8 II. Årsmötet SOK:s 88:e årsmöte hölls den 29 november 2000 i Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm under ledning av riksdagsman Ingemar Josefsson. 39 OSF och nio RSF deltog i mötet. Dessutom var Idrottsminister Ulrica Messing och Lars Bryntesson från Näringsdepartementet närvarande. Vidare representanter från Sveriges Riksidrottsförbund, Olympiska Guldklubben, Sveriges Olympiska Akademi, SISU, Sveriges Olympiahistorikers Förening, Bosöns Idrottsinstitut, Svenska Idrottshistoriska Föreningen, Sveriges Centralförening för Idrottens främjande och representanter från SOK:s sponsorer och massmedia närvarande. I sitt öppningsanförande framförde SOK:s avgående ordförande Carl-Gustav Anderberg följande: Det nu avslutade arbetsåret har varit händelserikt ur flera perspektiv, nationellt och internationellt, organisatoriskt och idrottsligt. Vid förra årsmötet kunde vi lägga 1900-talet bakom oss och därmed också de turbulenta förhållanden som då hade skakat IOK som organisation. Genom ett omfattande reformarbete hade IOK, visserligen under ett starkt yttre tryck, men genom ett i huvudsak internt skapat och genomfört förändringsarbete, återskapat tilltron på IOK som en ansvarsfull och ledande idrottsorganisation. Det förtjänar att upprepas att de Olympiska Spelen som idrottsevenemang inte har berörts eller skadats av de med rätta kritiserade förhållandena. I reningsprocessen har dock utan egentligt samband med reformarbetet kraftfulla åtgärder gjorts i arbetet mot dopning inom idrotten. Ett stort steg har tagits genom inrättandet av WADA World Antidoping Agency med uppgift att löpande kontrollera förbudet mot doping. Lokaliseringen av byrån är ännu inte bestämd, men av tio sökande är fem utvalda för en slutlig prövning och däribland Stockholm, som erbjudit sina tjänster. Det skulle vara ett erkännande av Sveriges roll som föregångsland i kampen mot dopningen, om byrån förlades till Stockholm. Förändringsarbetet i IOK har också avsett sammansättningen av IOK. Det nya är att av sammanlagt 115 medlemmar skall 70 utses av IOK och 15 vardera av de Nationella Olympiska Kommittéerna, de Internationella Olympiska Idrottsförbunden och Athletes Commission. Ändringen förväntas medföra större öppenhet och ökad sakkunskap i behandlingen av de idrottsliga frågorna. Detta gäller inte minst vid valet av arrangörsort för de Olympiska Spelen. I detta sammanhang är det glädjande och angeläget att framhålla att vår generalsekreterare och IOK-medlemmen Gunilla Lindberg valts in som ledamot av IOK:s exekutiv. Ett val som är grundat på hennes kompetens och långa erfarenhet i ett brett spektrum av olympiska frågor. Visserligen gäller att en IOK-medlem är IOK:s representant i sitt hemland och inte tvärtom, men vi är övertygade om att Gunilla kommer att påverka utvecklingen i den riktning som svensk och nordisk idrottskultur företräder och strävar efter. Proceduren för val av OS-ort har också förändrats i hög grad och mot en prövning av kandidaturen på sakliga grunder. Borta är kostsamma marknadsföringsprogram och besök av IOK-medlemmar hos kandidatstäderna eller vice versa. Ansökningarna förgranskas och antalet sökande kan reduceras. Inför OS 2008 reducerades tio sökande orter till fem kandidater. Kandidaterna blir föremål för utvärdering av en särskild kommission sammansatt av representanter för IOK, NOK, och IF. På basis av kommissionens rapport över vilka kandidater som uppfyller kraven för att vara arrangör, bestämmer IOK:s styrelse vilka kandidater som skall presenteras för IOK:s Session, som väljer på sedvanligt sätt. Den nya proceduren öppnar för en saklig prövning av kandidaturen och därmed ökar Sveriges chanser att få värdskapet för ett OS sommar- såväl som vinter-os. Mot bakgrunden av detta aktualiseras på nytt en ansökan från Sverige om värdskapet för ett OS. Vi har i maj haft ett informationsmöte med de tänkbara och ur såväl regel- som lämplighetssynpunkt acceptabla kandidaterna. Från SOK:s synvinkel är de möjliga kandidaterna Stockholm eller Stor-Stockholm för sommar-os och Östersund-Åre för vinter-os. Informationen var en slags hemläxa för överväganden om en ny kandidatur under de nya regler- 6

9 Carl-Gustav Anderberg vid sitt avskedets årsmöte i talarstolen. na. Hittills och helt nyligen har Stockholms Idrottsförbund begärt hos kommunen att en förstudie startas för att utröna möjligheterna till en ny ansökan alternativt att avskriva ett sådant projekt. Längre än så här har arbetet inte kommit. Det är en lång väg att vandra och vi får avvakta fortsättningen. Vi har under året också slutfört förhandlingarna med Riksidrottsförbundet om revision av det mellanvarande samarbetsavtalet. RF sade upp detta för omförhandling i december Vi hade hoppats att intentionerna i Riksidrottsstämmans beslut i Malmö i maj 1999 om samarbetet angående elitidrottstödet skulle utgöra grunden för vårt fortsatta och utvidgade samarbete. Nu blev det inte så, vilket vi från SOK beklagar. Enkelt uttryckt sköter i fortsättningen varje organisation sin del av elitidrottsstödet. En samordning för alla förbunden med som tidigare ett uppdrag till SOK avseende de icke-olympiska förbunden hade av kompetens- och resursskäl varit att föredraga. Mera positivt att erinra om är de resultat som våra olympiska sommarförbund och deras aktiva presterade för två månader sedan vid de Olympiska Sommarspelen i Sydney. Det är tveklöst så och omvittnat av de aktiva själva att SOK:s stödprogram Topp-, Talang- och Supportprogrammen och vårt samarbete med förbunden är av den allra största betydelse för de aktivas möjligheter att kunna utveckla sin prestationsförmåga och förbereda sig inför deltagandet i OS. Utvecklingen till internationell toppelit är ett långsiktigt arbete och våra integrerade utvecklingsprogram har varit i drift bara några år. Horisonten för målsättningen är de Olympiska Spelen 2004 i Aten och 2006 i Turin, men på vägen dit finns det delmål att erövra. Vi ser med intresse och spänning fram emot vinter-os 2002 i Salt Lake City, som är bara 14 månader bort i tiden. För att förbättra vårt arbete tar vi lärdom av allt vi gör. Som ett led i detta ingår den sedvanliga utvärderingen av ett OS tillsammans med förbunden. I förra veckan hade vi ett sådant möte på Bosön med aktiva och ledare från OS i Sydney. Stefan Lindeberg kommer i anslutning till behandlingen av verksamhetsberättelsen att informera närmare härom. Han kommer också att informera om hur vi har stakat ut den fortsatta verksamheten för elitstödet. Vi är observanta på att stödet till de aktiva måste vara individuellt utformat och flexibelt över tiden, men också på att stödet till lagidrotterna måste anpassas till dessas villkor. Ett område som skjuts alltmer i förgrunden är ledarutvecklingen. Vi måste medverka till att också ledarna är väl förberedda för sin uppgift med de krav som ställs i den speciella tävling som de Olympiska Spelen utgör. Vårt arbete och våra satsningar på att höja den svenska olympiska idrottens internationella slagkraft kräver naturligtvis ekonomiska resurser. Utan tillräckliga sådana är det inte möjligt att kunna åstadkomma något med kvalitet och på både bredden och djupet i idrottsleden. Det är vårt samarbete med staten och näringslivet som ger oss de ekonomiska resurserna till våra utvecklingsprogram. Ekonomiavsnittet i verksamhetsberättelsen talar sitt tydliga språk om detta och det är på sin plats att här och nu framföra SOK:s ödmjuka tack för detta. Utan dessa resurser skulle det inte vara möjligt för våra olympier att kunna konkurrera med världens bästa i de Olympiska Spelen. En mycket positiv effekt av våra utvecklingsprogram är att de aktiva vinner större slagkraft också för allt annat tävlande utanför de Olympiska Spelen. Framgångar för svensk idrott är en bra reklampelare för nationen Sverige och det är därför av stor betydelse att prestera bra resultat. Det är också glädjande och viktigt att notera att framgångarna i OS i Sydney har gett till resultat att 7

10 ungdomarna strömmar till idrotten. Handboll, skytte och simning är några av de idrotter som har känt effekterna av detta. Det samhälleliga perspektivet av en sådan utveckling kan inte överskattas. Avslutningsvis vill jag vid låt mig kalla det avskedets årsmöte framföra mitt personliga tack för den tid jag har fått vara med i SOK. Det har varit givande och stimulerande och i huvudsak trevligt. Kontakter och relationer med SOK:s medlemmar har varit de bästa även om meningarna ibland har varit delade. Så är det, men med ömsesidig respekt finns vänskapen kvar. Särskilt vill jag tacka mina kamrater i styrelsen genom åren för ett gott samarbete i ett entydigt arbete för SOK:s arbete och mål. Ett speciellt tack naturligtvis till alla dem som varit verksamma i SOK:s kansli, inte minst till Gunilla, vi som tillsammans ingått i besättningen på skutan under alla år. Med detta vill jag än en gång hälsa er alla varmt välkomna och förklarar årsmötet år 2000 för öppnat. Efter årsmötets öppnande ägde utdelning av olika utmärkelser rum. Sveriges Olympiska Kommitté instiftade 1974 en minnesring till aktiva som tar medaljer vid de Olympiska Spelen. Den aktive erhåller en ring i den valör som medaljen erövrats vid OS. Om en aktiv erhållit en ring vid tidigare spel utdelas en ring endast om valören på den erövrade medaljen är högre. Sverige tog tolv medaljer vid OS i Sydney. Medaljörerna från OS i Sydney hyllades av årsmötet med en varm applåd. Efter Stockholms kampanj för OS 2004 beslutade styrelsen för OS 2004 att skänka behållningen från Stockholms OS-kampanj till Stockholms Idrottsförbund som en gåva vid förbundets 100-årsjubileum. Avkastningen från den generösa gåvan gav möjlighet att instifta ett stipendium, Stockholms OS-stipendium. Stipendiet skall bidra till att ge lovande elitidrottare från Stockholmsdistriktet chansen att ta det sista avgörande steget in i världseliten. Samtidigt skall stipendiet hålla OS-tanken levande inom Stockholmsregionen. Juryn som består av företrädare för Stockholms stad, Sveriges Olympiska Kommitté och Stockholms Idrottsförbund, har i år beslutat utse Sanna Askelöf, Carl-Gustav Anderberg avtackades vid årsmötet av bland annat Gunilla Lindberg, SOK:s generalsekreterare, och valdes också till hedersordförande i SOK. judo, till stipendiat. Sanna fick mottaga en check på kronor av ordföranden i Stockholms Idrottsförbund Lars Liljegren och Olof Stenhammar, kampanjledare för Stockholm Den internationella olympiska kommittén instiftade i början av 1900-talet en Olympisk trofé som skänks till de Nationella Olympiska Kommittéerna att förmedlas till en person inom landet som speciellt arbetat för vissa områden inom den olympiska rörelsen. Årets trofé skall tillägnas en person som på ett aktivt sätt deltagit i arbetet för Sport and Universality. Styrelsen inom Sveriges Olympiska Kommitté beslutade vid sitt sammanträde den 7 november att tilldela generalsekreteraren i Sveriges Olympiska Kommitté, Gunilla Lindberg, IOK:s trofé för år 2000 för hennes engagemang i den svenska och internationella olympiska idrotten. Trofén överlämnades av SOK:s ordförande Carl-Gustav Anderberg. Efter utdelningen av utmärkelserna höll statsrådet Ulrica Messing ett anförande där hon hyllade de svenska olympiernas insatser vid OS i Sydney. Hon bekräftade också regeringens fortsatta stöd till talangutvecklingen och till SOK. Ulrica Messing framförde också regeringens tack till SOK:s avgående ordförande Carl-Gustav Anderberg. 8

11 Efter detta tal inleddes årsmötesförhandlingarna. SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg redovisade verksamhetsplanen för pågående och närmast kommande verksamhetsår. En skriftlig uppföljning av tidigare verksamhetsplan hade innan mötet delats ut till deltagarna. Under behandlingen av verksamhetsberättelsen redogjorde under punkten Sveriges Olympiska Akademi, Akademins ordförande Gösta Gärdin för det gångna årets verksamhet. Under punkt V. Elitprogrammet redogjorde Stefan Lindeberg för det svenska OS-deltagandet i Sydney och för den utvärdering som gjorts gällande de svenska insatserna. Han informerade också om det pågående arbetet gällande topp-, kval- och talangprogrammen och de målsättningar som satts upp för de kommande fyra åren. Gunilla Lindberg redogjorde även för styrelsens rapport för deltagande i nästkommande OS. Efter dessa punkter vidtog kandidatnominering för val. Valberedningens ordförande Bo Tovland redogjorde för valberedningens arbete. Följande personer hade till valberedningen avböjt omval för den kommande perioden: Carl-Gustav Anderberg, ordförande, Göran Johansson, ledamot, Stig Pettersson, ledamot och Carl-Gustav Tollemar, revisorssuppleant. Bo Tovland meddelade att en enhällig valberedning föreslagit följande personer till SOK:s styrelse: Ordförande: Carl Eric Stålberg, skidor Ledamöter på 4 år: Kerstin Bodin, sportskytte Per-Axel Eriksson, simning Tomas Gustafson, skridsko Stefan Lindeberg, kanot Ledamöter på 2 år: Lennart Pettersson, modern femkamp Ann-Louise Skoglund, friidrott Carin Nilsson Green, handboll Björn Rosengren, boxning Under punkten nominerades Stefan Lindeberg som kandidat till ordförandeposten av Svenska Kanotförbundet. Michael Thorén och Inga Arwidsson no- Carl-Gustav Anderberg överlämnar ordförandeklubban till sin efterträdare Stefan Lindeberg. 9

12 Carl Eric Stålberg, Carl-Gustav Anderberg och Stefan Lindeberg i glatt samspråk efter årsmötet. minerades till kandidater till styrelsen av Svenska Triathlonförbundet respektive Svenska Curlingförbundet för en period av fyra år. Valen för perioden november 2000 årsmötet 2005 Röstlängden fastställdes till 37 röster. Gunilla Lindberg meddelade att hon tillsammans med Arne Ljungqvist beslutat att icke utnyttja sina rösträtter i egenskap av IOK-ledamöter gällande valfrågorna. a) Ordförande i SOK, tillika SOK:s styrelse. Föredrogs sluten omröstning med följande resultat: Stefan Lindeberg 23 Carl Eric Stålberg 12 b) Åtta övriga ledamöter av styrelsen. I följd av resultatet av valet till ordförande nominerade valberedningen Carl Eric Stålberg till ledamot för en period av fyra år. Företogs val med sluten omröstning av fyra ledamöter med mandatperiod till årsmötet Röstningen utföll sålunda. Kerstin Bodin 30 Per-Axel Eriksson 30 Tomas Gustafson 30 Carl Eric Stålberg 29 Michael Thorén 5 Inga Arwidsson 5 Förklarades valda till ledamöter med denna mandatperiod: Kerstin Bodin, sportskytte, Per-Axel Eriksson, simning, Tomas Gustafson, skridsko och Carl- Eric Stålberg, skidor. Företogs val av fyra ledamöter med mandatperiod till årsmötet Valberedningens förslag till fyra ledamöter med mandatperiod till årsmötet 2003 accepterades med acklamation. Förklarades valda till ledamöter för denna mandatperiod: Lennart Pettersson, modern femkamp, Ann-Louise Skoglund, friidrott, Carin Nilsson Green, handboll och Björn Rosengren, boxning. SOK:s styrelse för ovannämna period är således följande: Ordförande: Stefan Lindeberg

13 Ledamöter: Kerstin Bodin 2005 Per-Axel Eriksson 2005 Tomas Gustafson 2005 Carl Eric Stålberg 2005 Carin Nilsson Green 2003 Lennart Pettersson 2003 Björn Rosengren 2003 Ann-Louise Skoglund 2003 Dessutom ingår IOK:s ledamöter enligt den Olympiska Chartern Paragraf 32 som ex officio medlemmar i styrelsen. Två revisorer: Bo Finnhammar (omval) Ulf Egenäs (omval) Två revisorssuppleanter: Ola Spinnars (omval) Bo Johansson (nyval) Valberedning: Bo Tovland, ordförande Ivar Brandelius Thomas Widlund Lena Wallin Kantzy Pia Zätterström Dessutom valdes SOK:s avgående ordförande Carl- Gustav Anderberg med acklamation till hedersordförande i Sveriges Olympiska Kommitté. Inga motioner eller övriga ärenden hade hänskjutits till årsmötet. SOK:s nyvalde ordförande Stefan Lindeberg höll efter mötets avslutande ett tacktal till den avgående ordföranden C G Anderberg för hans mångåriga framgångsrika ledarskap. Han överlämnade vid detta tillfälle ett hedersbevis på den olympiska stipendiefond som inrättats i Carl-Gustav Anderbergs namn. SOK:s nye ordförande Stefan Lindeberg talar vid årsmötet. LOL, Liten Olympisk Latmask SOK Sverige Olympiska Kommitté IOK (IOC*) Internationella Olympiska Kommittén NOK (NOC) Nationella Olympiska kommittéer EOK (EOC) Sammanslutning av Europeiska Olympiska Kommitteer ANOK (ANOC) Sammanslutningen av världens 200 olympiska kommitteer RF Riksidrottsförbundet SF Specialförbund IAAF Internationella friidrottsförbundet ENGSO De europeiska riksidrottsförbundens samarbetsorgan OSF Olympiska Specialförbund RSF «Recognized» specialförbund IF Internationella förbund IS De internationella specialförbunden IOA Internationella Olympiska Akademin SOA Sveriges Olympiska Akademi EYOD European Youth Olympic Days WADA World Antidpoing Agency * de engelska förkortningarna 11

14 III. Styrelsens sammanträden m m Styrelsen har under perioden hållit tio protokollförda sammanträden, nämligen den 17/12, 21/ , 17/1, 13/2, 19/3, 29/5, 28/8, 1/10, 13/11 och 19/ I styrelsens arbete har under året principiella diskussioner om inriktningen av SOK:s verksamhet haft en betydande plats. En grundläggande fråga har varit hur SOK på bästa sätt ska lösa sitt avgränsade och målinriktade uppdrag inom den svenska idrottsrörelsen. I detta ligger givetvis också hur samspelet särskilt med specialförbunden ska hanteras på bästa sätt. Styrelsen har konstaterat att den kraftigt förstärkta satsningen mot OS i Aten, som möjliggjorts av de nya topp- och talangprogrammen, i förening med ett allmänt ökande medialt intresse för OS ger nya förutsättningar. Styrelsens inriktning är att försöka ta vara på perioden fram till OS i Aten på bästa sätt för att skapa en hävstång framöver både vad gäller marknadsföring och idrottslig utveckling. Styrelsen har därför beslutat att se över SOK:s informations- och marknadsföringsstrategier. Avsikten är att under de närmaste åren ytterligare stärka den mediala exponeringen av det olympiska och de olympiska idrotterna och att försöka utveckla nya plattformar för exponering och marknadsföring. Det skulle också kunna förstärka enskilda specialförbunds möjligheter på sponsormarknaden och även bidra till att stärka intresset för och rekryteringen till olika olympiska idrotter. SOK:s uppdrag förutsätter ett väl fungerande samspel med andra organisationer. Genom det för SOK, RF och SISU gemensamma elitidrottsrådet, där också SF-representanter finns med, har en arena skapats för att följa och kunna föreslå förbättringar i elitstödet. Under året har SOK representerats av Stefan Lindeberg och Tomas Gustafson i rådet. Styrelsen har dessutom under året vid flera tillfällen principiellt ställt sig bakom olika samverkansinitiativ. Det gäller exempelvis visavi RF och EIC/Bosön om en samordnad hantering av stipendier till elitidrottare och en förstärkning och samordning av test- och idrottsvetenskapliga labresurser. För att ytterligare förstärka samspelet med OSF utsåg styrelsen den 17 januari kontaktpersoner enligt följande: Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson Tomas Gustafson Carin Nilsson Green Lennart Pettersson Björn Rosengren Ann-Louise Skoglund Sportskytteförbundet Bågskytteförbundet Konståkningsförbundet Basketbollförbundet Bordtennisförbundet Simförbundet Seglarförbundet Brottningsförbundet Bob/rodelförbundet Roddförbundet Skridskoförbundet Curlingförbundet Badmintonförbundet Cykelförbundet Landhockeyförbundet Handbollförbundet Gymnastikförbundet Fotbollförbundet Volleybollförbundet Militäridrotts- och mångkampsförbundet Ridsportförbundet Fäktförbundet Triathlonförbundet Boxningsförbundet Judoförbundet Taekwondoförbundet Tyngdlyftningsförbundet Friidrottsförbundet Gångförbundet Kanotförbundet Baseboll/Softbollförbundet 12

15 Carl Eric Stålberg Skidförbundet Skidskytteförbundet Ishockeyförbundet Tennisförbundet Samspelet med regeringen och hanteringen av de statliga medel som tillförs SOK:s verksamhet har varit en återkommande fråga under perioden. I budgetpropositionen hösten 2000 redovisade regeringen sin bedömning att det finns skäl att överväga att fortsättningsvis ställa medel direkt till SOK.. Regeringen pekade på att SOK genom att vara en paraplyorganisation till sin karaktär är lik RF samt att SOK ansvarar för verksamheter som finansieras av medel från statsanslaget särskilt deltagandet i OS och den talangsatsning som genomförs i samverkan mellan SOK, staten och näringslivet. Frågan har behandlats i flera omgångar under året och den 6 december 2001 fattade regeringen beslut i procedurfrågan: Organisationsbidraget till SOK ska fortsatt förmedlas via RF. Samtidigt angavs det aktuella beloppet för Bidraget för deltagande vid olympiska spel ska fortsatt förmedlas via RF. Samtidigt konstaterades att det bör vara RFs uppgift att i samråd med SOK, SHIF och regeringskansliet förvalta medlen på ett sådant sätt att ett svenskt deltagande i olympiska spel och paralympics säkerställs samt att denna nya ordning bör träda i kraft från Bidraget till en talangsatsning inom svensk idrott bör sökas och rekvireras direkt av SOK. Samtidigt slogs fast att en dialog bör inledas mellan staten, näringslivet och SOK under 2002 om hur talangsatsningen bör bedrivas efter utgången av En huvudfråga för styrelsen har givetvis varit att följa upp riktlinjerna för genomförandet av SOK:s elitprogram samt förberedelserna och uttagningen av truppen till vinter-os i Salt Lake City. När det gäller OS-uttagningarna till den svenska truppen till vinter-os i Salt Lake City har styrelsen följt samma strategi som föreslogs av sportsekretariatet inför uttagningarna i Sydney, nämligen tidiga uttagningar för aktiva som ingår i SOK:s Toppgrupp och som under säsongen bevisat sin kapacitet. OS-uttagningarna började den 29 maj och fortgick till den 20 januari. Redovisning över uttagningarna till Salt Lake City sker i särskild bilaga. Frågan om nya försök att söka OS till Sverige har aktualiserats både från Stockholms Idrottsförbund och från Östersunds kommun. När det gäller en ev. ansökan om ett sommar-os fattade Stockholms stad ett beslut att inte söka för Östersunds Kommun har hos SOK aktualiserat frågan om ett vinter- OS till Sverige. SOK har förklarat sig beredda att diskutera frågan tillsammans med regeringskansliet och Östersunds Kommun. En ev. ansökan är dock tidigast aktuell för OS SOK:s hemsida uppdateras kontinuerligt och skall ytterligare förbättras. När det gäller informationsverksamheten i övrigt har 4 nummer av Olympiskt Magasin utkommit. SOK Magasin och SOK:s hemsida svarar för en del av informationsverksamheten. 13

16 SOK anordnade ett Olympiskt seminarium i samband med Olympiabalen den 22 november i OM-gruppens hörsal med bland annat den nyvalde IOK-presidenten Jacques Rogge och IOK:s marknadsdirektör Michael Payne. I samband med seminariet hölls en presskonferens där Gunilla Lindberg, Jacques Rogge, Michael Payne och Stefan Lindeberg medverkade. SOK:s officiella organ är Svensk Idrott. Tomas Gustafson och Björn Folin är ledamöter i redaktionsrådet för Svensk Idrott. framskjutna placeringar vid VM, EM eller andra internationella tävlingar. Olympiabalen SOK:s traditionella Olympiabal ägde rum den 22 november på Grand Hotel i Stockholm. Balen var en kick off för OS i Salt Lake City och arrangerades med amerikanska förtecken. Hedersgäster var DKH Konungen och Drottningen, Prinsessan Lilian, statsrådet Ulrica Messing och IOK:s nyvalde ordförande Jacques Rogge. Inbjudna gäster var också den Olympiska Guldklubben, aktuella aktiva och ledare inför Salt Lake City och Aten, representanter från Riksidrottsförbundet, OSF, media och sponsorer. Vid balen presenterades bland annat den officiella utrustningen för OS i Salt Lake City samt den OSlåt som tagits fram av sångaren Markoolio i samarbete med SOK. Uppvaktningar SOK har lyckönskat svenska och utländska idrottsledare i samband med födelsedagar och har sänt gratulationstelegram till de svenska idrottsmän/ kvinnor eller landslag inom OSF som under året nått Jacques Rogge hälsar på Olympialagets Olof Stenhammar under överinseende av TV-sportens chef Remy Nilsson i samband med marknadsföringsseminariet. 14

17 IV. Internationellt samarbete Nordiska mötet Det 36:e Nordiska mötet för de Nordiska Olympiska Kommittéerna arrangerades i direkt anslutning till det Nordiska Mötet för de Nordiska Riksidrottsförbunden den 31 augusti 2 september 2001 på Åland. SOK representerades av Stefan Lindeberg och Carin Nilsson Green. Dessutom höll SOK:s chefsläkare Bo Berglund ett anförande gällande Elitidrottens etikfrågor med ämnet Är allt tillåtet som inte är förbjudet. Ämnesområden för det Olympiska mötet var: Salt Lake City 2002 Aten 2004 Olympic Solidarity Val inom EOC European Youth Olympic Days Det nordiska samarbetet är av rådgivande och informativ karaktär och är mycket värdefullt för åsiktsutbytet i olympiska frågor och för sammanhållningen inom Norden. Nästa nordiska möte arrangeras på Färöarna den september IOK:s 112:e session IOK:s 112:e session hölls den juli 2001 i Moskva. Det var en på många sätt historisk session. Det nya milleniets första session dominerades av två historiska händelser val av ny ordförande för Internationella Olympiska Kommittén och val av arrangörsort för sommarspelen 2008 enligt en ny ansökningsprocedur. Moskva hade utsetts som värd för den 112:e sessionen eftersom den avgående IOK-ordföranden Juan Antonio Samaranch valdes i Moskva för 21 år sedan. Hela sessionen direktsändes till media via presscentrat. Drygt 1800 mediarepresentanter fanns på plats i Moskva att jämföras med ett drygt 100-tal vid sessionen IOK-ledamöter deltog i sessionen. Återbud hade lämnats av Prince de Merode, Belgien Vera Caslavska, Tjeckien Bob Hassan, Indonesien Lasena Palenfo, Elfenbenskusten IOK-ordföranden Juan Antonio Samaranch öppnade sessionen och meddelade att han besökt samtliga 199 Nationella Olympiska Kommittéer under sin ordförandetid. Han erinrade om IOK:s utveckling sedan 1980, men också om den svåra kris som organisationen genomgick under Krisen hade dock givit möjlighet till modernisering och översyn av IOK och drygt 50 reformer antogs vid IOK:s extra session i december Sessionens första dag ägnades helt åt presentationer av de fem finalisterna till arrangörsskapet av sommar-os 2008 Osaka, Paris, Toronto, Peking och Istanbul. Varje stad fick under en timme presentera sitt koncept varefter möjlighet gavs till frågor från sessionen. Efter städernas presentation redogjorde ordföranden i Evaluation Commission, holländaren Hein Verbruggen, för den rapport som tillställts samtliga ledamöter gällande de tekniska koncepten för varje ansökningsstad. Efter dessa rapporter ägde röstproceduren rum vilken skedde under sluten omröstning. Röstberättigade är samtliga ledamöter av IOK med dock endast en av ledamöterna från det land som har en stad som gått till final. IOK:s ordförande röstar inte. Röstningen gav följande resultat: Omgång I Peking 44 Toronto 20 Istanbul 17 Paris 15 Osaka 6 utslaget Omgång II Peking 56 Toronto 22 Paris 18 Istanbul 6 Absolut majoritet var 53. Peking valdes i andra omgången till värdstad för sommar-os Under sessionens andra dag presenterades rapporter från de kommande OS-arrangörerna Salt Lake City, Aten och Turin. En slutrapport lämnades också av Organisationskommittén för sommar-os i Sydney 2000 under ledning av Michael Knight. Syd- 15

18 neys delegation fick långa applåder och gratulerades till ett mycket framgångsrikt OS. Ordförandena för IOK:s kommissioner lämnade ingående rapporter om verksamheten. Noteras kan under rapporten från Marketing Commission att IOC (via TV-rättigheter och sponsorskap) förmedlade 1,1 miljarder dollar till Organisationskommittén i Sydney mer än 50 procent av SOCOG:s budget och 600 miljoner dollar till Organisationskommittén i Salt Lake City. TOK, transfer of knowledge, -programmet från Sydney innehåller 50 olika verksamhetsområden. Detta program överförs nu till kommande arrangörer med hjälp av expertis från SOCOG. Den största händelsen vid sessionen var val av ny ordförande till IOK. Fem kandidater hade anmält sig och omröstningen gav följande resultat: Omgång I (109 röstberättigade) Jacques Rogge, Belgien 46 Un Yong Kim, Sydkorea 21 Dick Pound, Canada 20 Pal Schmitt, Ungern 11 Anita DeFrantz, USA 9 utslagen Omgång II (112 röstberättigade) Jacques Rogge, Belgien 59 Un Yong Kim, Sydkorea 23 Dick Pound, Canada 22 Pal Schmitt, Ungern 6 Jacques Rogge valdes till ny ordförande i IOK för en period om 8 år. Val till IOK:s exekutivkommitté I och med Rogges val till president fanns nu två vakanser i exekutivkommittén. Un Yong Kim hade avslutat sin mandatperiod och fyllnadsval till Salt Lake City ägde rum av en andra person. Endast en kandidat fanns till vicepresidentposten, Vitaly Smirnov från Ryssland. Smirnov valdes med siffrorna 71 ja, 25 nej och tio avstod. Till ordinarie ledamot i IOK:s exekutivkommitté valdes Lambis Nikolau, Grekland och till en fyllnadsplats Toni Khouri, Libanon. Nomineringskommitténs ordförande Judge Keba M Baye presenterade de sju namn som föreslagits av kommittén att upptagas till nya medlemmar. Röstresultatet blev enligt nedan: Representerade Ja Nej Avstod Timothy Fok, HongKong NOC vald Randhir Singh, Indien NOC vald John Coates, Australien NOC vald Issa Hayatou, Kameroun Ind.medlem vald Adolf Ogi, Schweiz NOC ej vald Juan Antonio Samaranch, Jr Ind.medlem vald Els Van Breda Vriesman, Ned. IF (landhockey) vald Sessionen beslutade också välja den avgående ordföranden Juan Antonio Samaranch till honorary life president. IOK:s 113:e session IOK:s 113:e session ägde rum i Salt Lake City den 4 6 februari WADA World Antidoping Agency Verksamheten i den av IOK grundande organisationen WADA har nu kommit igång och fått sitt permanenta säte i Montreal. Fem städer kandiderade om att få det permanenta kansliet placerat i sin stad, nämligen Bonn, Lausanne, Montreal, Stockholm och Wien. Efter omröstning i WADA:s styrelse tilldelades Montreal värdskapet. IOK har lämnat bidrag om 20 miljoner dollar för verksamhetsåret 2000 och 2001 och man väntar fortfarande på bidrag från regeringarna i framförallt EU-länderna som skall meddela med vilka belopp de kommer att stödja verksamheten. Det verkställande utskottet inom styrelsen för WADA har följande sammansättning Ordförande: Dick Pound, IOK Ledamöter: Prince Alexandre de Merode, IOK Feliciano Mayoral, ANOC Mustapha Larfaoui, IF Hein Verbruggen, IF Johan Olav Koss, Athletes Commission 16

19 SOK:s ordförande Stefan Lindeberg fyrar av startskottet för Olympic Day Run Ngconde Balfour, Idrottsminister Sydafrika Denis Coderre, Statssekreterare Canada Suvi Lindén, Kulturminister Finland Ryuji Matsumura, Statssekreterare Japan Amanda Vanstone, Justitieminister Australien Dessutom finns fem arbetsgrupper: etik och utbildning finans och administration hälsa, medicin och forskning harmonisering juridik Arne Ljungqvist är ordförande i arbetsgruppen för hälsa, medicin och forskning. WADA var närvarande under vinter-os i Salt Lake City och hade ansvaret för alla out of competition tester. WADA kontrollerade även under OS att dopingkontrollerna sköttes enligt reglerna. Olympic Day Run IOK uppmanar samtliga olympiska kommittéer att varje år arrangera ett motionslopp, Olympic Day Run, som en manifestation för breddidrotten. Det tolfte Olymic Day Run arrangerades den 20 augusti 2001 med start och mål i Kungsträdgården i Stockholm personer deltog i evenemanget som var ett samarrangemang mellan Sveriges Olympiska Kommitté, Stockholm Marathon och Olympialaget. Svensk representation i IOK IOK har två ledamöter i Sverige, Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist. Gunnar Ericsson är hedersledamot. Gunilla Lindberg är sedan OS i Sydney ledamot av IOK:s exekutivkommitté. Dessutom har hon under året varit ledamot i IOK:s presskommission, Olympic Solidaritykommissionen (som representant för EOC), Coordination Commission för vinter-os i Turin 2006 samt i arbetsgruppen för översyn av det olympiska programmet för 2004, 2006 och

20 Medaljen utdelades vid en ceremoni i samband med Olympiabalen den 22 november i Stockholm av IOK:s ordförande Jacques Rogge. IOK:s nyvalde president Jacques Rogge gästade Stockholm och SOK i samband med Olympiabalen och det olympiska marknadsföringsseminariet den 22 november. Arne Ljungqvist är ledamot av IOK:s medicinska kommission och av dess subkommission Sports medicine and Coordination with the NOC:s. Björn Rosengren är ledamot av den idrottsdomstol Court of arbitration for sport som IOK bildat av inom idrotten verksamma jurister. Tomas Gustafson är medlem av IOK:s Athletes Commission och är samma kommissions representant i IOK:s presskommission. Tomas Gustafson är också ordförande i Athletes Commissions arbetsgrupp för vinter-os i Salt Lake City Docent Björn Ekblom är ledamot av IOK:s Selection Committee for the IOC Olympic Prize on Sports Science samt tillsammans med docent Per Renström, professor Bengt Saltin och P-O Åstrand, ledamot av IOK:s Olympic Academy on Sports Science. Per Renström är förutom ovanstående, medlem i IOK:s medicinska kommission sedan 1997 och medlem i IOK:s subkommission Public Advisary Committee sedan Före detta statsminister Ingvar Carlsson är ledamot av International Olympic Truce Foundation (IOTF). Pierre de Coubertin-medaljen SOK:s före detta generalsekreterare Wolf Lyberg tilldelades Pierre de Coubertinmedaljen för sina insatser och sitt långvariga arbete för IOK vid IOK:s session i Moskva. Internationella Olympiska Akademin SOK och Sveriges Olympiska Akademi har sänt deltagare till följande sammankomster inom den Internationella Olympiska Akademin under 2001: 9:e post graduate session 5 maj 15 juni Björn Sandahl, Stockholms Universitet 41:a sessionen för aktiva/ledare under 35 åren 19 juni 4 juli Lizze-Lott Magnusson, fotboll Ulf Bjöns, bordtennis 5:e sessionen för högskoleutbildare juli Sören Hjälm, Örebro Universitet Anna Tidén, Stockholms Idrottshögskola 6:e sessionen för nationella olympiska akademier 29 juli 5 augusti Lars-Gunnar Björklund, SOA Christer Lignell, suppleant SOA Sveriges Olympiska Akademi Styrelsen inom Sveriges Olympiska Akademi har under året haft 6 styrelsemöten, den 19 januari, 2 april, 21 augusti, oktober och 12 december. Däremellan har ledningsgruppen utfört aktuella arbetsuppgifter. Tomas Gustafson efterträdde Gösta Gärdin som Akademins ordförande vid styrelsemötet den 19 januari. Styrelsen har för övrigt bestått av Lars-Gunnar Björklund, Lotta Falkenbäck, Gunnar Larsson, Gunilla Lindberg, Inger Lindholm, Jan Lindroth, Björn Walden, Björn Folin, adjungerad och Carina Ribjer Tovland, sekreterare. Ulf Bjöns har varit adjungerad ledamot och Christer Lignell suppleant från SOA. Elisabeth Vestlund har varit adjungerad ledamot med speciellt uppdrag för SOK:s skolprojekt. I ledningsgruppen har ingått Tomas Gustafson, Gunilla Lindberg, Inger Lindholm, Jan Lindroth och Carina Tovland. Akademins verksamhet har framförallt inriktats på SOK:s skolprojekt som startades inför OS i Sydney av Elisabeth Vestlund. Projektet har rönt stor uppskattning både nationellt och internationellt. Ett samarbetsavtal har tecknats med Arla för marknadsföring av projektet på mjölkpaketen under januari februari

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Jennie Ekström, EM 2009, Reykjavik Omslag: Anna Seth, Special Olympics European Summer Games 2010, Polen. Innehållsförteckning KOMMENTARER 4-7 VERKSAMHETEN 8-21 IDROTTERNA 22-31 ORGANISATIONEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Svenska Friidrottsförbundets Årsberättelse 2003 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Styrelsens berättelse 6 Styrelsen 6 Förbundsmötet 6 EM i friidrott 2006

Läs mer

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden GS Kansli Komittéer Idrottskommittéer (5+långlopp) Övriga kommittéer

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 OMSLAG: Jeffrey Ige. FOTO: Karl Nilsson. Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges paralympiska Kommitté Idrottens hus Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H 114 33 Stockholm

Läs mer

Föreningen RV VINTERBULLETINEN 2012

Föreningen RV VINTERBULLETINEN 2012 Föreningen RV VINTERBULLETINEN 2012 Föreningen Riksidrottens Vänner, RV 1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg

Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg Föreningen Riksidrottens Vänner, RV 1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 08 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden Kansli Kommittéer Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige.

Läs mer

Sidan 12. Fotbolls-VM 2006 bollar med miljarderna

Sidan 12. Fotbolls-VM 2006 bollar med miljarderna ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPORT & AFFÄRER ANNONS Sport & Affärer Nummer 1 2006 ARENAN en mötesplats med möjligheter Sedan urminnes tider har arenan varit en viktig mötesplats, vagga

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2011 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundets uppgift, vision och värdegrund Svenska Simförbundet organiserar

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin

Enklare ge gåva SMS och Internet slog igenom efter tsunamin FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer