del av kvarteret Ekorren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "del av kvarteret Ekorren"

Transkript

1 Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län

2 För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt enligt Sverigemodellen i befintligt skick. Viss kontrollmätning utförd maj/juni Medverkande konsulter : Mats Sandqvist, uppdragsansvarig, rapport, MAF Pia Brändström, rapport, MAF Åsa Lundberg, Temaarkitekter Stockholm Kalle Danielsson Temaarkitekter Stockholm AB Pitebo : Maria Adlers Robert Johansson Carl-Johan Åhlund Medverkande tjänstemän, Piteå kommun: Ulf Hedman, Samhällsbyggnad Gudrun Åström, Stadsarkitekt Margareta Erstam, kartor, GIS Helena Rutström, Planhandläggare September 2013

3 Innehållsförteckning INLEDNING 5 Bakgrund 5 Planprogrammets syfte och mål 5 Planområde 5 ALLMÄNNA INTRESSEN 6 Mål & visioner 6 Boende i centrum 6 Hållbarhet 6 Nationella miljökvalitetsmål 7 Regionala miljökvalitetsmål 7 Kommunala miljökvalitetsmål 7 RIKSINTRESSEN 8 Miljökvalitetsnormer 8 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 9 Översiktsplan 9 Detaljplaner 9 Gestaltningsprogram Piteå centrum 9 STADENS KARAKTÄR 10 Rutnätsstaden 10 Gator och trafik 12 Gång och cykelnät 12 Kollektivtrafik 12 Teknisk försörjning 12 Service 12 PLATSENS KARAKTÄR 13 Omgivning 13 Platsens användning 13 FÖRÄNDRINGAR - ANALYS 14 Utformning av byggnad 14 Höjdstudie 18 Skuggstudie 20 Parkering 22 Friytor 23 Utemiljö 23 FÖRÄNDRINGAR - FÖRSLAG 24 Situationsplan 24 MILJÖASPEKTER I PROJEKTET 26 Generella råd om buller i planeringen 26 Påverkan av buller 27 Markföroreningar 29 FORTSATT ARBETE 30 Behovsbedömning 30 Detaljplan 30 REFERENSER 31

4 Sammanfattning Piteå kommun och kommunens fastighetsbolag AB PiteBo, har i september 2011 ingått ett markanvisningsavtal avseende Stadsön 2:1. Avtalet ger AB PiteBo ensamrätt att förhandla med Piteå kommun om förutsättningarna för exploatering inom det ifrågavarande markområdet. Tomten ligger intill Kv. Ekorren vid Österbo, söder om Sundsgatan, vid Strömsundskanalen och nyttjas idag till parkering. AB PiteBo önskar uppföra ett höghus på den aktuella platsen. Tre arkitektföretag har anlitats som vart och ett har lämnat ett bidrag. Pitebo har valt att vidareutveckla Temaarkitekters förslag. Byggnaden avsågs bli 16 våningar hög. I planprogram redovisas alternativa höjder och parkeringslösningar. Planområde För att byggprojektet ska kunna realiseras måste en ny detaljplan tas fram. Projektet avser ett nytt höghus som genom sin höjd, storlek, form och placering i rutnätsplanen avviker från tidigare bebyggelse. Om projektet genomförs kommer byggnaden att ta plats och bli ett nytt landmärke i staden. Detta planprogramm syftar till att redovisa projektet samt till att redovisa planeringsförutsättningarna på berörd plats. Viktiga frågor att diskutera är : Påverkan på stadsbild Skuggbildning Trafikbuller Markens disposition, parkeringar och friytor Gestaltning byggnad och gård Markföroreningar Trafik, angöring till området Ortofoto översikt Piteå centrum. 4

5 Inledning Bakgrund Kvarteret Ekorren i centrala Piteå är idag bebyggt med flerbostadshus. Intilliggande fastighet, Stadsön 2:1 är idag obebyggd och används som markparkering. Piteå kommun och kommunens fastighetsbolag AB PiteBo, har i september 2011 ingått ett markanvisningsavtal avseende Stadsön 2:1. Avtalet ger AB PiteBo ensamrätt att förhandla med Piteå kommun om förutsättningarna för exploatering inom det ifrågavarande markområdet. Planområde Planområdet ligger söder om Sundsgatan i nordöstra delen av Piteå centrum, nära Strömsundskanalen. Planområdet omfattar den östra delen av kvarteret Ekorren 14 samt del av Stadsön 2:1. Piteå kommun är idag markägare av Stadsön 2:1. AB PiteBo är markägare av Ekorren 14. Planområdet innefattar således inte enbart området enligt markanvisningsavtalet, utan även en del av AB PiteBos egen fastighet, Ekorren 14. AB PiteBo vill upprätta en detaljplan med avsikten att uppföra ett höghus på den aktuella platsen. Samhällsbyggnad i Piteå bedömer att bebyggandet bör föregås av ett planprogram där de planmässiga förutsättningarna utreds. EKORREN 14 STADSÖN 2:1 Planprogrammets syfte och mål Programmet syftar till att utifrån befintliga förutsättningar utreda möjligheterna att uppföra ett bostadshus i form av ett höghus på del av fastigheten Stadsön 2:1 samt del av Ekorren 14. Planprogrammet utgör underlag för den behovsbedömning som syftar till att utreda om planens genomförande kan tänkas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Om kommunen bedömer att planen ska miljöbedömas kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. Miljöbedömningen sker då parallellt med detaljplaneprocessen. Planområde Karta som visar var planområdet ligger i Piteå centrum. Planområdet innefattar del av Stadsön 2:1 samt del av Ekorren 14. Del av Stadsön 2:1, anvisat område enligt markanvisningsavtal. Areal ca 2250kvm. 5

6 allmänna intressen Mål & visioner Kommunens vision är: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. För att nå visionen har kommunen formulerat fyra strategiska områden varav ett är Livsmiljö. Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och leva! Övergripande mål för området livsmiljö är : Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen. I översiktsplanen Fördjupning för Piteå stadsbygd 2001 anges följande vision för boende: Piteå har en bra livsmiljö i ekologisk balans, där människor lever med god hälsa och har glädje av en fin natur. Den goda livsmiljön gör att allt fler företag etablerar sig här. Bostadsområden och stadsdelar bedriver ett aktivt grannskapsamarbete för lokal utveckling. Piteå stad och kommun ska vara en attraktiv bostadsort för ungdomarna och bidra till en inflyttning av unga familjer. Policy för kommunens bostadspolitik (antagen ): I Piteå Kommun finns goda och trygga boendemiljöer för alla. För människor som har särskilda behov i sitt boende eller har svag ställning på bostadsmarknaden tar kommunen ett särskilt ansvar. Kommunens viktigaste målområden för bostadspolitiken är att: Bostaden är en social rättighet som ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader Skapa förutsättningar för alla att växa upp och leva i stimulerande och trygg miljö Främja social, ekonomisk och etnisk integration samt bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden Utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar Ge människor eget inflytande i boendefrågan boende i centrum Det finns stor efterfrågan på fler hyreslägenheter i Piteå. AB PiteBo har uthyrt alla lägenheter i centrum. Idag är det många som köar för att få bo i ett centralt läge. hållbarhet En högre exploatering är bra ur hållbarhetssynpunkt. En förtätning av staden gör att fler människor kan bo och arbeta på samma plats. Transporterna och bilåkandet kan därmed minska i förhållande till om ny bostadsbebyggelse uppförs i externa lägen. Förtätningen ger också bättre underlag för handel och service i Piteå centrum. Om Norrbottniabanan byggs blir det också möjligt att cykla eller promenera till det nya resecentrumet och därefter ta tåg vid arbetspendling till andra orter. 6

7 allmänna intressen Nationella miljökvalitetsmål Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål samt ett sextiotal delmål. Målen beskriver de kvaliteter vår miljö måste ha för att vara miljömässigt hållbar på lång sikt. Dessa skall uppnås inom 2020 medan de flesta av delmålen skulle vara uppnådda redan 2005 samt I vissa fall integreras miljömålen i en kommuns översiktsplanering. Av de nationella miljömålen bedöms främst nummer 15, God bebyggd miljö att beröras. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljömässigt sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Regionala miljökvalitetsmål De regionala miljömål som fastställdes för Norrbotten under 2003 har ambitionen att minst uppfylla de krav som ställs i de nationella miljökvalitetsmålen med delmål. De kan ses som en grov utgångspunkt för att beskriva miljösituationen i kommunen. För det aktuella planförslaget berörs främst miljömål 15 God bebyggd miljö som tidigare beskrivits. Det regionala målet är identiskt eller likvärdigt med motsvarande nationellt mål. Miljömålet God bebyggd miljö behandlar två relevanta underrubriker där regionala delmål beskrivs närmare. Dessa är God bebyggd miljö - Samhällsplanering samt God bebyggd miljö - Hållbar bebyggelse och infrastruktur. Här framhävs vikten av att den fysiska planeringen och samhällsbyggandet grundas på program och strategier så att grön- och vattenområden i tätortsnära områden bevaras samt att kulturhistoriska och estetiska värden tas tillvara och utvecklas, något som ses som ett krav senast år Andelen hårdgjord yta bör dessutom inte öka. Även buller behandlas inom miljömålet, ett miljöproblem som ofta glöms bort. Särskilt störande upplevs de ljud man inte själv kan påverka. kommunala miljökvalitetsmål Piteå har inte antagit några egna miljökvalitetsmål. Kommunen stödjer sig på de nationella och regionala miljömålen. Lokala miljömål finns formulerade i kommunens Klimat och energiplan, antagen i Kommunfullmäktige Denna behandlar mål inom energi, transporter, fysisk planering och konsumtion. 7

8 riksintressen Riksintressen Området berör två riksintressen enligt miljöbalken rörligt friluftsliv (miljöbalken 4:2) samt riksintresse för friluftslivet (miljöbalken 3:6). Dessa två riksintresseområden omfattar både land och vatten öster om riksväg E4 längs hela Norrbottenskusten. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) utgörs av föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön. Enligt 5 kap. 3 miljöbalken (1998:839) skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Luften i Piteå är relativt bra. Ingen av de miljökvalitetsnormer som finns för luftens olika föroreningar överskrids i Piteå. Normerna klaras men halterna är sådana att fortsatta mätningar krävs. Samhällsbyggnad (f.d. Miljö- och byggkontoret) har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört luftmätningar på åtta olika platser i Piteå under 2011, bland annat vid Prästgårdsgatan, Hamnplan och Sundsgatan. Resultatet av mätningarna visar att MKN för NO 2 ej sannolikt överskrids som årsmedelvärde. Medelvärdet av dygnsmätningar av PM 2,5 på Prästgårdsgatan är lägre än nedre utvärderingströskeln men mätningarna täcker inte in ett helt kalenderår, varför det inte går att dra någon slutsats om hur PM 2,5 -halten förhåller sig till miljökvalitetsnormen. 8

9 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan En fördjupad översiktsplan för Piteå stadsbygd antogs av kommunfullmäktige Översiktsplanen redovisar berört markområde som bostadsområde. Upprustning och förtätning av äldre bostadsområden i centrala staden föreslås i översiktsplanen. Särskild vikt skall läggas på de offentliga rummen. Planeringen ska ta tillvara de möjligheter som finns att skapa gröna ytor. Möjligheten att skapa utblickar mot och ordna tillgänglighet till vattnen runt staden skall tas till vara. Vid utbyggnad av områden är planlagda områden i centrala piteå och förtätning av staden högt prioriterade av kommunen för att nyttja befintlig infrastruktur på bästa sätt. Detaljplaner Gällande stadsplan, D0071, antogs den 22 november Planen avsåg en ändring av stadsplan för Centrala Piteå avseende parkering vid kyrkan och Kurirenkajen samt i kv Ekorren. För aktuellt område i kv Ekorren ges möjlighet till att bygga parkeringsdäck i två våningar. Aktuellt projekt strider mot gällande detaljplan. Detta planprogram har kommit till stånd för att utreda planeringsförutsättningarna och medge ett samråd kring ett nytt bostadsprojekt i ett tidigt skede. gestaltningsprogram piteå centrum Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, Häggholmen, Piteå kommun är antagna i Kommunfullmäktige juni Planerat bostadsprojekt är ej avstämt mot riktlinjer för bebyggelsen. Riktlinjerna förhåller sig till utvecklingen av Piteå som stad över tid och har den befintliga bebyggelsen och dess värden i fokus. Ritlinjer att beakta är följande: Förändringar av bebyggelsen ska stärka stadsstrukturens historiska kontinuitet. Rutätsplanen ska i alla avseenden beaktas. Träfasad ska alltid övervägas vid ny- och ombyggnad. Gårdsmiljöerna ska alltid utformas med tanke på de boendes eller verksamheternas behov av god utemiljö. Parkeringar och tekniska anordningar får aldrig uppta hela gårdsutrymmet. Verksamheter och allmänt tillgängliga funktioner ska alltid prioriteras i gatuplan. Stor vikt ska läggas vid anpassning i gestaltningen. Byggnadens volym, ingående enheters bredd, anpassning av detaljer avseende tak, sockel, fönstersättning, färg etc. ska förhålla sig till historia och omgivande bebyggelse. Sluten kvartersform men alltid med publik tillgänglighet till gårdsmiljön eftersträvas. Husfasad ska läggas i liv med gatan. Stora enhetliga byggnadsvolymer ska undvikas. Stora volymer utformas på sådant sätt att de delas upp och uppfattas vara av mindre skala. Nya byggnader ska förhålla sig till det befintliga, understryka det karaktäristiska och skapa en ny tilltalande helhet. Balkonger ska vara helt eller halvt indragna. Möjligheten att tillskapa mötesplatser ska alltid eftersökas. Bebyggelsen i Piteå Centrum ska bidra till ett socialt stadsliv. Mötesplatser kan vara såväl kulturella som kommersiella, offentliga, halvprivata eller privata. 9

10 Stadens karaktär RUTNÄTSSTADEN År 1666 brann Öjebyns centrala delar ner. Uppgrundningen gjorde att stadens gamla läget inte längre var tillfredsställande. År 1668 flyttades Piteå till Häggholmen och byggdes där enligt en tidstypisk rutnätsplan. Centrum för planen var det nuvarande Rådhustorget, ett så kallat hörnomslutet torg. Torget har fortfarande kvar sin ursprungliga form fast de flesta byggnaderna härrör sig från 1800-talet. Bild Rådhustorget i Piteå I enlighet med 1877 års stadsplan anlades den breda Sundsgatan över Sundskanalen. Denna esplanad kom att skilja det på 1780-talet anlagda Norrmalmsområdet, nordöst om Sundsgatan, från gamla Häggholmsstaden. Stadens äldre trähusbebyggelse är koncentrerad kring Rådhustorget, Storgatans östra del samt Norrmalmsområdet. På 1970-talet antogs den generalplan som fått ett stort inflytande över de senaste 30 årens planering i Piteå. Det övergripande temat för generalplan 70 var zonering av Piteå. Varje funktion skulle placeras på sin bestämda plats i staden. För Häggholmen innebar det att området öster Kyrkbrogatan skulle vara ett renodlat bostadsområde. I enlighet med detta revs större delen av stadsdelen och ersattes av ett skivhusområde som en del i miljonprogrammet. Området väster om Kyrkbrogatan skulle förbli område för handel och bostäder. Förnyelsen av innerstaden fortsatte under hela 70-talet. Mot slutet av decenniet gjordes en insats från kommunens sida för att bevara de sista äldre byggnaderna. Nytt möter gammalt. Storgatans småskaliga träbebyggelse möter miljonprogrammets storskaliga skivhus. År 1980 genomfördes en bebyggelseinventering på Häggholmen där man kunde konstatera att det endast fanns 29 byggnader kvar från tiden före De kvarvarande byggnaderna skulle därefter skyddas mot fortsatta rivningar. År 2003 har antalet äldre byggnader reducerats till 16 stycken. Under slutet av 1980-talet genomfördes en större utvidgning av stadskärnan när Timmerleden flyttades till sitt nuvarande läge. Trafiken på Sundsgatan har därmed avlastats men den är fortfarande mycket trafikerad. Häggholmen Stadens karaktär bestäms till stora delar av bebyggelse som inryms inom den rutnätsplan som stakades ut över Häggholmen år I Piteås centrala del längs Storgatan och Uddmansgatan finns många äldre hus bevarade. Längs med Storgatan och vid Rådhustorget är bebyggelsen småskalig och intim. Gaturummen är smala och den ursprungliga karaktären från början av 1900-talet har behållits. Under 1950 och -60 talet har Häggholmen genomgått en omfattande stadsförnyelse. Skalan på byggnader och innergårdar är genomgående större i de yttre delarna av Häggholmen. Häggholmen. Byggnader markerade med rött är uppförda före Koncentrationen av äldre trästadsbebyggelse finns vid Rådhustorget och utmed Storgatan. 10

11 Stadens karaktär Centrumområdet På Häggholmens sydöstra del har den ursprungliga rutnätsplanen byggts bort när zonområdet byggdes omkring Zonområdets arkitektur bryter mot Häggholmens i övrigt rådande kvartersindelning. Arkitekturen är storskalig, rätlinjeformad och enkel, helt enligt modernismens ideal. Byggnadskropparna är placerade i räta vinklar mot varandra och fasaderna är klädda med brunt tegel och Plannjaplåt. Zonområdets storskaliga arkitektur, uppförd under början av 1970-talet. Norrmalm Norrmalm har en välbevarad stadsplan av rutnätstyp från 1781 och fina gårdsmiljöer. Byggnaderna härrör från 1700-talet och är representativa för en bebyggelsekategori som tidigare dominerade de Öster- och Västerbottniska städerna. Denna typ av stadsmiljö är idag ganska unik. Bebyggelsen karaktäriseras av byggnadernas placering i gatulinje. Bostadshusen är uppförda i en och en halv våning. Fönsterplacering, dörrar och den enkla utsmyckningen följer traditionell träbyggnadskonst. Bland den ursprungliga bebyggelsen finns inslag av hus från 1900-talet. De har anpassats till stadsplanen så till vida att de vanligen ligger i liv med gatan men är i övrigt av helt avvikande karaktär. Kvarteret närmast planområdet består av moderna byggnader i form av handelslokaler och kontor uppförda på 1970-talet. Norrmalms bebyggelse ligger inom en småskalig rutnätsplan. Rödmarkerade byggnader är uppförda före Strömsundskanalen Strömsundskanalen sträcker sig från Sörfjärden till Nordfjärden genom centrala Piteå. Kanalen gör det möjligt för fritidsbåtar som vill kunna besöka både norra och södra sidan av inre skärgården utan att behöva runda Pitholm/ Bondön. Planområdet för Strömsundshuset ligger i direkt närhet till Badhusparken i söder och Stadsparken i norr. Strömsundskanalen omsluter parkerna. Badhusparken och Stadsparken Badhusparken, Piteås största anlagda park, är belägen vid Strömsundskanalen i centrala Piteå. Parken har stora öppna ytor som lämpar sig väl både för en picknick i det gröna, solbad eller spel. I Badhusparken arrangeras många aktiviteter under sommaren vilket i kombination med den gröna omgivningen ger en mycket välbesökt park. Konstparken Konstparken ligger vid Norra hamnen i närheten av Strömsundskanalen. Här finns även Fiskestugan, där välbesökta trivselkvällar arrangeras under sommaren, och en labyrint där barn ibland ses leka. I Konstparken ges konstnärer, främst regionala, en möjlighet att ge uttryck för kreativt skapande med anknytning till kust, fiske och hantverk. 11

12 Stadens karaktär Gator och trafik Kvarteret Ekorren ligger mellan Sundsgatan i nordost, Prästgårdsgatan i sydväst och Trädgårdsgatan i sydost. Sundsgatan har byggts om till en trafiksäkrare och grönare stadsgata med ett körfält i vardera riktningen, fler träd och planteringar, nya och förbättrade gång- och cykelbanor samt vägbelysning färdigställdes ombyggnaden av Sundsgatans sista etapp. Sundsgatan har dubbelsidig gång- och cykelbana separerad med kantsten. Samtliga lokaltrafiklinjer trafikerar Sundsgatan och hållplats ligger i anslutning till planområdet. Trafiken har uppmätts till ca 4200 fordon/årsmedeldygn, varav 6 % tunga fordon (2010). Prästgårdsgatan fungerar som infart för boende i området. Längst Prästgårdsgatan finns smal dubbelsidig gångbana separerad med kantsten. Trafiken har uppmätts till ca 2100 fordon/årsmedeldygn, varav 2,5 % tunga fordon (2004). Trädgårdsgatan fungerar som infart för boende i området, för besökare till vård- och omsorgsboendet Österbo samt för transporter till Badhusparken. Trädgårdsgatan har dubbelsidig separerad gång- och cykelväg mellan Sundsgatan och Prästgårdsgatan. Gång och cykelnät Gång och cykelvägnätet är väl utvecklat utanför rutnätsstadens centrumområde. I de mer centrala delarna får gång och cykeltrafiken samsas med biltrafiken. På Sundsgatan som är livligt trafikerad finns flertalet övergångsställen. Gångvägen upp till skolorna norr om Sundsgatan bedöms som trygg. Många bor och arbetar i centrala Piteå. Boende i centrum ska ha god tillgång till cykelparkering. Planområde Förklaring gång och cykelvägnät kollektivtrafik Busslinjenätet passerar längs Sundsgatan förbi planområdet. Både lokalbussar och länsbussar färdas på Sundsgatan. Avståndet till busstationen är ca 800 meter. Busslinjen Citylinjen trafikerar Prästgårdsgatan och Trädgårdsgatan vardagar mellan 9.30 och Teknisk försörjning Det är möjligt att ansluta ny bebyggelse inom planområdet till kommunens vatten-, dagvatten- och avloppssystem. Eventuell tryckstegring och brandvatten anordnas av exploatören. Möjlighet finns att ansluta sig till el, fjärrvärme och bredband. Avfall med källsortering ordnas inom fastigheten. service Eftersom planområdet ligger i centrum är det korta avstånd till skolor och förskolor. Handel och annan dagligvaruservice finns i närområdet. Avståndet till större dagligvarubutiker som COOP Forum och ICA Kvantum är ca meter. Stora dagligvarubutiker ligger inom cykelavstånd från planerat bostadsområde. Karta som visar cykellederna (underlag 2005). 12

13 Platsens karaktär Omgivning Platsen Användning Kv. Ekorren är en av få obebyggda platser på Häggholmen och här har tidigare legat en bensinstation. Utredningsområdet ligger i nordösta delen av centrum i hörnet av den täta rutnätstaden. Här möts två riktningar i stadsbebyggelsen som är tydliga i sin utformning och till sin karaktär. Tomten i sig ligger i kanten av den ursprungliga rutnätsplanen och saknar idag en gestaltningsmässig koppling till befintlig bebyggelse. Utredningsområdet ligger i ena änden av Sundsgatan. Sundsgatan är en lång gata och föredetta genomfart som delade staden. Gatan sträcker sig längs hela innerstaden och mynnar så småningom ut i E4:an. Under senare år har gatan byggts om för att bli en stadsgata. Gatan har idag karaktären av en esplanad. Sundgatan - den föredetta kanalen - bildar historiskt sett ett brett stråk som fysiskt delar staden. En cirkulationsplats närmast Strömsundskanalen markerar ett avslut på Sundsgatan. Söder om Sundsgatan är kvarteren vanligtvis stora med tät sammanhållen bebyggelse som sluter gaturummet. Längs med Sundsgatan ligger dock fem stycken sjuvåningars punkthus, grupperade i en gles och regelbunden rad. Arkitekturen är funktionell och har sin gestaltningsgrund i den rationalitet som ofta präglade 1960-talet. Dessa hus formar till stor del Sundsgatans karaktär, då de förutom kyrkan, är de mest iögonfallande byggnaderna. Genom sin storlek, höjd, form och regelbundna gruppering bildar husen en stark riktning i staden. Längs med Trädgårdsgatan ligger en lång tät rad med lamellhus som också på ett tydligt sätt bildar en riktning och avgränsar stadsbebyggelsens mot öster, mot det det omgivande gröna parklandskapet. I Kv. Vargen avslutas den ursprungliga rutnätsstaden i en klassiskt formard kvartersbyggnad - Österbos äldreboende. Norr om Sundsgatan ligger Norrmalm med småskalig trähusbebyggelse i ett klassiskt rutnät. Husen är en till två våningar höga. Den del av Stadsön 2:1 som omfattas av markanvisningsavtalet mellan Piteå kommun och AB PiteBo används idag till parkeringsplats och ägs av Piteå kommun. Totalt inryms 52 parkeringsplatser. Parkeringen är avgiftsbelagd och hyrs ut bland annat till angränsande verksamhet i Österbo. Parkeringsplatsen ligger på kvartersmark och används både till lång- och korttidsuthyrning. Ekorren 14 ägs av AB PiteBo och nyttjas idag till största delen som parkering. En del av fastigheten används som utemiljö för de boende i Ekorren 14. Gården är upphöjd över parkeringen i nivå med byggnaden. Det finns ingen utgång direkt från byggnaden till gården. Markbeläggning på gården utgörs av gräs och möbleringen består av en midre antal bänkar, gröna buskar och mindre träd. Utredningsområdet ansluter i öster till den organiska strukturen i Stadsparken och Badhusparken utmed Strömsundskanalen. Kv. Ekorren är anknutet till centrum genom läget vid Prästgårdsgatan. Ekorren 14 Stadsön 2:1 Punkthusen längs Sundsgatan. I folkmun benämnt vatten och bröd Utredningsområdet, nuvarande parkering Ortofoto som visar dagens markanvändning av planområdet. 13

14 förändringar - Analys utformning av byggnad Förslaget till bebyggande av den aktuella tomten har börjat som en idé om ett högt hus. Byggnaden har som utgångspunkt föreslagits bli 16 våningar hög. Olika former och placering på tomten har utretts av olika arkitekter. Valet att arbeta vidare med den nu föreslagna byggnaden har med viljan att forma ett landmärke att göra. Det är viktigt att byggnaden får en landmärkeskaraktär. Byggnaden föreslås utformas som en rektangulär byggnadskropp med avfasade hörn. En elliptisk form skapas genom ovala glasklädda balkonger som kragar ut från byggnaden. Våningsplanen utformas med fasader av plåt. Färgsättningen är ännu ej fastställd. Planerad byggnad avviker i höjd, form och färg från befintlig bebyggelse. Den framstår som en solitär som på ett tydligt sätt markerar entrén till rutnätsstaden, eller ett avslut av centrumkärnan beroende på i vilken riktning man färdas. Formspråket är modernistiskt. Byggnaden gestaltas som ett torn, med en fri placering i kvarteret. Den utformas med fyra lägenheter per våningsplan med planlösningar i en rektangulär form. Den skulpturala formen skapas med hjälp av omslutande rundade och inglasade balkonger. Balkongerna som kan prefabriceras, underlättar uppförandet av fasaderna. Inglasningen bidrar till att skapa ett bra klimat och skydd mot vinden. Från 16:e våningen där gemensam lokal planeras ges utsikt mot havet och upp efter älven. Byggnaden får genom sin höjd och sitt fria förhållningssätt till stadens bebyggelse stor påverkan på stadsbilden. Byggnaden ger olika intryck beroende på vridning och betraktelsevinkel. Eftersom byggnaden avses innehålla hyresbostäder med skäliga hyror måste den vara rationell och kostnadseffektiv att bygga. Bostadshuset integreras med ett parkeringshus i två våningar. Parkeringshuset föreslås byggas med u-glasprofiler i fasaden runt om hela huset. Glasprofilerna kommer ge ett ljust och lätt intryck och dessutom harmoniera med bostadshusets glasade balkonger. Invändigt kommer parkeringshuset förses med ljus färgsättning för att förstärka det ljusa intrycket. De glasade fasaderna i bostadshuset och parkeringshuset kommer ge olika intryck dagtid och nattetid och på så sätt skapa en levande atmosfär. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar. Vy från Strömsundskanalens norra del. (bild Tema arkitekter) Bild som visar hur takterassen kan utformas. Illustrationen visar vy från taket på närmaste punkthus, motsvarande 9:e våningen. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.. Vy från Strömsundskanalens södra del. (bild Tema arkitekter). 14

15 förändringar - Analys Motivering till den valda utformningen Kv Ekorren är en plan tomt utan tydlig karaktär. Runt Kv. Ekorren finns byggnader av olika slag från 1950-, 1960-, och 1980-talen. Ingen karaktär är dominerande och enkel att ansluta till stilmässigt. Samtliga byggnader runt omkring är utförda i tegel men från olika tider och av olika typ. Arkitektonisk sett erbjuder platsen olika möjligheter. Det går att förlänga raden av bostadshus med plats för två nya 7 vånings punkthus. En annan möjlighet är att avsluta rutnätsstaden i en tydlig kvartersstruktur. En tredje är att skapa arkitektur som avviker från den tidigare byggda miljön. Detta erbjuder en möjlighet att göra ett avslut och föra in ett element från vår egen tid, att skapa något som accentuerar Sundsgatans ände med en byggnad med tydlig gestaltning. AB PiteBo har i sin planering av projektet valt det senare förhållningssättet. En hög byggnad går inte att gömma. I detta fall blir det en solitär med skulptural karaktär. Förhoppningen är att byggnaden får ett så starkt uttryck att den ger platsen en identitet som den idag saknar. Ett argument på senare tid för att bygga höga hus i städerna är att bygga inåt, att komplettera staden med höghus på platser där man kan ansluta sig till befintlig infrastruktur och samtidigt skapa accenter i stadskärnorna. I Piteå saknas byggnader som erbjuder utsikt över bygden. Gemensamhetslokalen högst upp i detta hus berikar staden med en sådan kvalitet. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar. Vy från Sundsgatan (bild Tema arkitekter). 15

16 förändringar - Analys Ljusförhållanden Genom att bygga ett högt hus på platsen utnyttjas den till många bostäder och behåller samtidigt känslan av ljus och luft. Efter solstudier visar sig Kv Ekorren, ur denna aspekt, vara lämplig att bebyggas med ett högt hus eftersom skuggan inte i någon högre grad drabbar andra byggnader i omgivningen. Solstudier har även gjorts på fasaden och byggnadens vridning har påverkats av detta. Iakttagandet av byggnader längre upp på Sundsgatan, exempelvis vid parkeringsdäcket Löjan, visar att obruten fasadlängd alltid ger mörka skuggor. Även längs raden av punkthus intill skapas en skuggad och ganska kylig miljö pga att solen aldrig når marken och de nordöstra fasaderna som vetter mot Sundsgatan är nästan alltid mörka. På denna ovala byggnad kommer solen alltid att skönjas då ljuset smiter runt hörn under dygnets alla ljusa timmar och kommer att upplevas från alla håll. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.vy från Prästgårdsgatan (bild Tema arkitekter). Här gestaltas parkeringshuset med en fasad av glas och betong. Här gestaltas parkeringshuset med en fasad av glas och trä. 16

17 förändringar - Analys Brand Byggnadens brandskydd ska projekteras enl. BBR eller senare. Det innebär att byggnaden utförs i klass BR 1. Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon är möjlig från gatan. Utrymning av bostäder kommer att ske via brandskyddat trapphus. Geoteknik Inom området för planerade byggnader råder goda grundförhållanden med avseende på bärförmågan och sättningar. Planerat bostadshus rekommenderas att grundläggas med hel kantförstyvad platta på mark på packad fyllning av friktionsjord i materialtyp 2 efter urbottning till naturligt lagrad jord, fast silt eller morän. Grundläggning ska utföras på frostfritt djup alternativt isoleras, då förekommande siltjordar är mycket tjällyftande. Isolering utförs även för grundläggning av kalla byggnadsdelar. Om sulfidjordshaltig jord påträffas vid schaktarbeten krävs omhändertagning och särskild deponi enligt instruktioner från beställaren eftersom uppschaktad sulfidjord klassas som miljöfarligt avfall. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.. Vy från Svartuddsvägen (bild Tema arkitekter). 17

18 förändringar - Analys höjdstudie Bildserien visar hur planerad byggnad påverkar stadsbilden beroende på hushöjd. Pitebo;s huvudalternativ (HA) är att låta uppföra en byggnad i 16 våningar. Som jämförelsealternativ redovisas även byggnadshöjden 12 våningar (JA1) samt ett jämförelsealternativ med 20 våningar (JA2) Ju högre byggnaden blir, desto slankare intryck ger den, samtidigt som den den blir mer synlig och ger en större påverkan på stadsbilden. Bilderna visar att byggnaden blir mycket framträdande. Stor omsorg måste ägnas gestaltningen. Ju högre byggnad desto mer dominerande för omgivningen. Bilden visar huvudalternativet (HA), en föreslagen byggnad på 16 våningar. Bild Temaarkitekter 18

19 förändringar - Analys Bilden visar jämförelsealternativ 1 (JA 1) en en byggnadskropp till 12 våningar höjd. Bild Temaarkitekter Bilden visar jämförelsealternativ 2(JA 2) en en byggnadskropp till 20 våningar höjd. Bild Temaarkitekter. 19

20 förändringar - Analys skuggstudie Bildserien visar hur skuggbildningen gestaltar sig om byggprojektet genomförs. Skuggbildningen avser huvudalternativet (HA) 16 våningar. Den övre raden visar skuggbildningen vid sommarsolståndet (midsommar 22 juni). Den nedre bildserien visar skuggbilningen under vår/ höstdagjämningen ( 20 mars/22sept). Planerad byggnad placeras i ett fritt läge på tomten. Tomten omges av gator från tre sidor. Skuggbildningen får ingen stor påverkar på omgivande bostadsbebyggelse. Angränsande punkthus i väster påverkas kl 8 på morgonen. Omgivande gator kommer däremot att skuggas. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 22 juni (sommarsolståndet) kl Solen är på väg upp över horisonten. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 22 juni (sommarsolståndet) kl Morgonsol. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 20 mars/22 september(vårdagjämning) kl Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 20 mars/22 september(vårdagjämning) kl Morgonsol. 20

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan

Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 14035 C 1 (15) Kund Coop Fastigheter AB Projekt & Drift Jan Eriksson 171 88 Solna Datum Uppdragsnummer 14035 Bilagor C01-C05 2014-10-27 Rapport C Tegelhagen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA RAPPORT LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-17 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 241662, Bullerutredning för forskarbostäder campus solna Ljudmiljöåtgärder KI campus, Solna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan 12172 RAPPORT B(FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Lindholmsvägen 22, 186 45 Vallentuna Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-06-10 12172 B01-B10 Rapport B (Förhandskopia)

Läs mer

RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13)

RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Maxus AB Magnus Wahlbäck Östermalmsgatan 77 114 50 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-10-10 13189 Rapport D (Förhandskopia) Sågtorp 3, Täby Bullerutredning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Detaljplan för Hejaren 16, Kyrkogatan 9-11 i Sundbybergs stad

Detaljplan för Hejaren 16, Kyrkogatan 9-11 i Sundbybergs stad STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2009-01-22 Lisa Brattström DNR 69/2007-214 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Hejaren 16, Kyrkogatan 9-11 i Sundbybergs stad Planprocessen PROGRAM UTSTÄLLNING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer