del av kvarteret Ekorren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "del av kvarteret Ekorren"

Transkript

1 Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län

2 För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt enligt Sverigemodellen i befintligt skick. Viss kontrollmätning utförd maj/juni Medverkande konsulter : Mats Sandqvist, uppdragsansvarig, rapport, MAF Pia Brändström, rapport, MAF Åsa Lundberg, Temaarkitekter Stockholm Kalle Danielsson Temaarkitekter Stockholm AB Pitebo : Maria Adlers Robert Johansson Carl-Johan Åhlund Medverkande tjänstemän, Piteå kommun: Ulf Hedman, Samhällsbyggnad Gudrun Åström, Stadsarkitekt Margareta Erstam, kartor, GIS Helena Rutström, Planhandläggare September 2013

3 Innehållsförteckning INLEDNING 5 Bakgrund 5 Planprogrammets syfte och mål 5 Planområde 5 ALLMÄNNA INTRESSEN 6 Mål & visioner 6 Boende i centrum 6 Hållbarhet 6 Nationella miljökvalitetsmål 7 Regionala miljökvalitetsmål 7 Kommunala miljökvalitetsmål 7 RIKSINTRESSEN 8 Miljökvalitetsnormer 8 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 9 Översiktsplan 9 Detaljplaner 9 Gestaltningsprogram Piteå centrum 9 STADENS KARAKTÄR 10 Rutnätsstaden 10 Gator och trafik 12 Gång och cykelnät 12 Kollektivtrafik 12 Teknisk försörjning 12 Service 12 PLATSENS KARAKTÄR 13 Omgivning 13 Platsens användning 13 FÖRÄNDRINGAR - ANALYS 14 Utformning av byggnad 14 Höjdstudie 18 Skuggstudie 20 Parkering 22 Friytor 23 Utemiljö 23 FÖRÄNDRINGAR - FÖRSLAG 24 Situationsplan 24 MILJÖASPEKTER I PROJEKTET 26 Generella råd om buller i planeringen 26 Påverkan av buller 27 Markföroreningar 29 FORTSATT ARBETE 30 Behovsbedömning 30 Detaljplan 30 REFERENSER 31

4 Sammanfattning Piteå kommun och kommunens fastighetsbolag AB PiteBo, har i september 2011 ingått ett markanvisningsavtal avseende Stadsön 2:1. Avtalet ger AB PiteBo ensamrätt att förhandla med Piteå kommun om förutsättningarna för exploatering inom det ifrågavarande markområdet. Tomten ligger intill Kv. Ekorren vid Österbo, söder om Sundsgatan, vid Strömsundskanalen och nyttjas idag till parkering. AB PiteBo önskar uppföra ett höghus på den aktuella platsen. Tre arkitektföretag har anlitats som vart och ett har lämnat ett bidrag. Pitebo har valt att vidareutveckla Temaarkitekters förslag. Byggnaden avsågs bli 16 våningar hög. I planprogram redovisas alternativa höjder och parkeringslösningar. Planområde För att byggprojektet ska kunna realiseras måste en ny detaljplan tas fram. Projektet avser ett nytt höghus som genom sin höjd, storlek, form och placering i rutnätsplanen avviker från tidigare bebyggelse. Om projektet genomförs kommer byggnaden att ta plats och bli ett nytt landmärke i staden. Detta planprogramm syftar till att redovisa projektet samt till att redovisa planeringsförutsättningarna på berörd plats. Viktiga frågor att diskutera är : Påverkan på stadsbild Skuggbildning Trafikbuller Markens disposition, parkeringar och friytor Gestaltning byggnad och gård Markföroreningar Trafik, angöring till området Ortofoto översikt Piteå centrum. 4

5 Inledning Bakgrund Kvarteret Ekorren i centrala Piteå är idag bebyggt med flerbostadshus. Intilliggande fastighet, Stadsön 2:1 är idag obebyggd och används som markparkering. Piteå kommun och kommunens fastighetsbolag AB PiteBo, har i september 2011 ingått ett markanvisningsavtal avseende Stadsön 2:1. Avtalet ger AB PiteBo ensamrätt att förhandla med Piteå kommun om förutsättningarna för exploatering inom det ifrågavarande markområdet. Planområde Planområdet ligger söder om Sundsgatan i nordöstra delen av Piteå centrum, nära Strömsundskanalen. Planområdet omfattar den östra delen av kvarteret Ekorren 14 samt del av Stadsön 2:1. Piteå kommun är idag markägare av Stadsön 2:1. AB PiteBo är markägare av Ekorren 14. Planområdet innefattar således inte enbart området enligt markanvisningsavtalet, utan även en del av AB PiteBos egen fastighet, Ekorren 14. AB PiteBo vill upprätta en detaljplan med avsikten att uppföra ett höghus på den aktuella platsen. Samhällsbyggnad i Piteå bedömer att bebyggandet bör föregås av ett planprogram där de planmässiga förutsättningarna utreds. EKORREN 14 STADSÖN 2:1 Planprogrammets syfte och mål Programmet syftar till att utifrån befintliga förutsättningar utreda möjligheterna att uppföra ett bostadshus i form av ett höghus på del av fastigheten Stadsön 2:1 samt del av Ekorren 14. Planprogrammet utgör underlag för den behovsbedömning som syftar till att utreda om planens genomförande kan tänkas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Om kommunen bedömer att planen ska miljöbedömas kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. Miljöbedömningen sker då parallellt med detaljplaneprocessen. Planområde Karta som visar var planområdet ligger i Piteå centrum. Planområdet innefattar del av Stadsön 2:1 samt del av Ekorren 14. Del av Stadsön 2:1, anvisat område enligt markanvisningsavtal. Areal ca 2250kvm. 5

6 allmänna intressen Mål & visioner Kommunens vision är: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. För att nå visionen har kommunen formulerat fyra strategiska områden varav ett är Livsmiljö. Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och leva! Övergripande mål för området livsmiljö är : Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen. I översiktsplanen Fördjupning för Piteå stadsbygd 2001 anges följande vision för boende: Piteå har en bra livsmiljö i ekologisk balans, där människor lever med god hälsa och har glädje av en fin natur. Den goda livsmiljön gör att allt fler företag etablerar sig här. Bostadsområden och stadsdelar bedriver ett aktivt grannskapsamarbete för lokal utveckling. Piteå stad och kommun ska vara en attraktiv bostadsort för ungdomarna och bidra till en inflyttning av unga familjer. Policy för kommunens bostadspolitik (antagen ): I Piteå Kommun finns goda och trygga boendemiljöer för alla. För människor som har särskilda behov i sitt boende eller har svag ställning på bostadsmarknaden tar kommunen ett särskilt ansvar. Kommunens viktigaste målområden för bostadspolitiken är att: Bostaden är en social rättighet som ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader Skapa förutsättningar för alla att växa upp och leva i stimulerande och trygg miljö Främja social, ekonomisk och etnisk integration samt bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden Utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar Ge människor eget inflytande i boendefrågan boende i centrum Det finns stor efterfrågan på fler hyreslägenheter i Piteå. AB PiteBo har uthyrt alla lägenheter i centrum. Idag är det många som köar för att få bo i ett centralt läge. hållbarhet En högre exploatering är bra ur hållbarhetssynpunkt. En förtätning av staden gör att fler människor kan bo och arbeta på samma plats. Transporterna och bilåkandet kan därmed minska i förhållande till om ny bostadsbebyggelse uppförs i externa lägen. Förtätningen ger också bättre underlag för handel och service i Piteå centrum. Om Norrbottniabanan byggs blir det också möjligt att cykla eller promenera till det nya resecentrumet och därefter ta tåg vid arbetspendling till andra orter. 6

7 allmänna intressen Nationella miljökvalitetsmål Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål samt ett sextiotal delmål. Målen beskriver de kvaliteter vår miljö måste ha för att vara miljömässigt hållbar på lång sikt. Dessa skall uppnås inom 2020 medan de flesta av delmålen skulle vara uppnådda redan 2005 samt I vissa fall integreras miljömålen i en kommuns översiktsplanering. Av de nationella miljömålen bedöms främst nummer 15, God bebyggd miljö att beröras. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljömässigt sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Regionala miljökvalitetsmål De regionala miljömål som fastställdes för Norrbotten under 2003 har ambitionen att minst uppfylla de krav som ställs i de nationella miljökvalitetsmålen med delmål. De kan ses som en grov utgångspunkt för att beskriva miljösituationen i kommunen. För det aktuella planförslaget berörs främst miljömål 15 God bebyggd miljö som tidigare beskrivits. Det regionala målet är identiskt eller likvärdigt med motsvarande nationellt mål. Miljömålet God bebyggd miljö behandlar två relevanta underrubriker där regionala delmål beskrivs närmare. Dessa är God bebyggd miljö - Samhällsplanering samt God bebyggd miljö - Hållbar bebyggelse och infrastruktur. Här framhävs vikten av att den fysiska planeringen och samhällsbyggandet grundas på program och strategier så att grön- och vattenområden i tätortsnära områden bevaras samt att kulturhistoriska och estetiska värden tas tillvara och utvecklas, något som ses som ett krav senast år Andelen hårdgjord yta bör dessutom inte öka. Även buller behandlas inom miljömålet, ett miljöproblem som ofta glöms bort. Särskilt störande upplevs de ljud man inte själv kan påverka. kommunala miljökvalitetsmål Piteå har inte antagit några egna miljökvalitetsmål. Kommunen stödjer sig på de nationella och regionala miljömålen. Lokala miljömål finns formulerade i kommunens Klimat och energiplan, antagen i Kommunfullmäktige Denna behandlar mål inom energi, transporter, fysisk planering och konsumtion. 7

8 riksintressen Riksintressen Området berör två riksintressen enligt miljöbalken rörligt friluftsliv (miljöbalken 4:2) samt riksintresse för friluftslivet (miljöbalken 3:6). Dessa två riksintresseområden omfattar både land och vatten öster om riksväg E4 längs hela Norrbottenskusten. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) utgörs av föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön. Enligt 5 kap. 3 miljöbalken (1998:839) skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Luften i Piteå är relativt bra. Ingen av de miljökvalitetsnormer som finns för luftens olika föroreningar överskrids i Piteå. Normerna klaras men halterna är sådana att fortsatta mätningar krävs. Samhällsbyggnad (f.d. Miljö- och byggkontoret) har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört luftmätningar på åtta olika platser i Piteå under 2011, bland annat vid Prästgårdsgatan, Hamnplan och Sundsgatan. Resultatet av mätningarna visar att MKN för NO 2 ej sannolikt överskrids som årsmedelvärde. Medelvärdet av dygnsmätningar av PM 2,5 på Prästgårdsgatan är lägre än nedre utvärderingströskeln men mätningarna täcker inte in ett helt kalenderår, varför det inte går att dra någon slutsats om hur PM 2,5 -halten förhåller sig till miljökvalitetsnormen. 8

9 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan En fördjupad översiktsplan för Piteå stadsbygd antogs av kommunfullmäktige Översiktsplanen redovisar berört markområde som bostadsområde. Upprustning och förtätning av äldre bostadsområden i centrala staden föreslås i översiktsplanen. Särskild vikt skall läggas på de offentliga rummen. Planeringen ska ta tillvara de möjligheter som finns att skapa gröna ytor. Möjligheten att skapa utblickar mot och ordna tillgänglighet till vattnen runt staden skall tas till vara. Vid utbyggnad av områden är planlagda områden i centrala piteå och förtätning av staden högt prioriterade av kommunen för att nyttja befintlig infrastruktur på bästa sätt. Detaljplaner Gällande stadsplan, D0071, antogs den 22 november Planen avsåg en ändring av stadsplan för Centrala Piteå avseende parkering vid kyrkan och Kurirenkajen samt i kv Ekorren. För aktuellt område i kv Ekorren ges möjlighet till att bygga parkeringsdäck i två våningar. Aktuellt projekt strider mot gällande detaljplan. Detta planprogram har kommit till stånd för att utreda planeringsförutsättningarna och medge ett samråd kring ett nytt bostadsprojekt i ett tidigt skede. gestaltningsprogram piteå centrum Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, Häggholmen, Piteå kommun är antagna i Kommunfullmäktige juni Planerat bostadsprojekt är ej avstämt mot riktlinjer för bebyggelsen. Riktlinjerna förhåller sig till utvecklingen av Piteå som stad över tid och har den befintliga bebyggelsen och dess värden i fokus. Ritlinjer att beakta är följande: Förändringar av bebyggelsen ska stärka stadsstrukturens historiska kontinuitet. Rutätsplanen ska i alla avseenden beaktas. Träfasad ska alltid övervägas vid ny- och ombyggnad. Gårdsmiljöerna ska alltid utformas med tanke på de boendes eller verksamheternas behov av god utemiljö. Parkeringar och tekniska anordningar får aldrig uppta hela gårdsutrymmet. Verksamheter och allmänt tillgängliga funktioner ska alltid prioriteras i gatuplan. Stor vikt ska läggas vid anpassning i gestaltningen. Byggnadens volym, ingående enheters bredd, anpassning av detaljer avseende tak, sockel, fönstersättning, färg etc. ska förhålla sig till historia och omgivande bebyggelse. Sluten kvartersform men alltid med publik tillgänglighet till gårdsmiljön eftersträvas. Husfasad ska läggas i liv med gatan. Stora enhetliga byggnadsvolymer ska undvikas. Stora volymer utformas på sådant sätt att de delas upp och uppfattas vara av mindre skala. Nya byggnader ska förhålla sig till det befintliga, understryka det karaktäristiska och skapa en ny tilltalande helhet. Balkonger ska vara helt eller halvt indragna. Möjligheten att tillskapa mötesplatser ska alltid eftersökas. Bebyggelsen i Piteå Centrum ska bidra till ett socialt stadsliv. Mötesplatser kan vara såväl kulturella som kommersiella, offentliga, halvprivata eller privata. 9

10 Stadens karaktär RUTNÄTSSTADEN År 1666 brann Öjebyns centrala delar ner. Uppgrundningen gjorde att stadens gamla läget inte längre var tillfredsställande. År 1668 flyttades Piteå till Häggholmen och byggdes där enligt en tidstypisk rutnätsplan. Centrum för planen var det nuvarande Rådhustorget, ett så kallat hörnomslutet torg. Torget har fortfarande kvar sin ursprungliga form fast de flesta byggnaderna härrör sig från 1800-talet. Bild Rådhustorget i Piteå I enlighet med 1877 års stadsplan anlades den breda Sundsgatan över Sundskanalen. Denna esplanad kom att skilja det på 1780-talet anlagda Norrmalmsområdet, nordöst om Sundsgatan, från gamla Häggholmsstaden. Stadens äldre trähusbebyggelse är koncentrerad kring Rådhustorget, Storgatans östra del samt Norrmalmsområdet. På 1970-talet antogs den generalplan som fått ett stort inflytande över de senaste 30 årens planering i Piteå. Det övergripande temat för generalplan 70 var zonering av Piteå. Varje funktion skulle placeras på sin bestämda plats i staden. För Häggholmen innebar det att området öster Kyrkbrogatan skulle vara ett renodlat bostadsområde. I enlighet med detta revs större delen av stadsdelen och ersattes av ett skivhusområde som en del i miljonprogrammet. Området väster om Kyrkbrogatan skulle förbli område för handel och bostäder. Förnyelsen av innerstaden fortsatte under hela 70-talet. Mot slutet av decenniet gjordes en insats från kommunens sida för att bevara de sista äldre byggnaderna. Nytt möter gammalt. Storgatans småskaliga träbebyggelse möter miljonprogrammets storskaliga skivhus. År 1980 genomfördes en bebyggelseinventering på Häggholmen där man kunde konstatera att det endast fanns 29 byggnader kvar från tiden före De kvarvarande byggnaderna skulle därefter skyddas mot fortsatta rivningar. År 2003 har antalet äldre byggnader reducerats till 16 stycken. Under slutet av 1980-talet genomfördes en större utvidgning av stadskärnan när Timmerleden flyttades till sitt nuvarande läge. Trafiken på Sundsgatan har därmed avlastats men den är fortfarande mycket trafikerad. Häggholmen Stadens karaktär bestäms till stora delar av bebyggelse som inryms inom den rutnätsplan som stakades ut över Häggholmen år I Piteås centrala del längs Storgatan och Uddmansgatan finns många äldre hus bevarade. Längs med Storgatan och vid Rådhustorget är bebyggelsen småskalig och intim. Gaturummen är smala och den ursprungliga karaktären från början av 1900-talet har behållits. Under 1950 och -60 talet har Häggholmen genomgått en omfattande stadsförnyelse. Skalan på byggnader och innergårdar är genomgående större i de yttre delarna av Häggholmen. Häggholmen. Byggnader markerade med rött är uppförda före Koncentrationen av äldre trästadsbebyggelse finns vid Rådhustorget och utmed Storgatan. 10

11 Stadens karaktär Centrumområdet På Häggholmens sydöstra del har den ursprungliga rutnätsplanen byggts bort när zonområdet byggdes omkring Zonområdets arkitektur bryter mot Häggholmens i övrigt rådande kvartersindelning. Arkitekturen är storskalig, rätlinjeformad och enkel, helt enligt modernismens ideal. Byggnadskropparna är placerade i räta vinklar mot varandra och fasaderna är klädda med brunt tegel och Plannjaplåt. Zonområdets storskaliga arkitektur, uppförd under början av 1970-talet. Norrmalm Norrmalm har en välbevarad stadsplan av rutnätstyp från 1781 och fina gårdsmiljöer. Byggnaderna härrör från 1700-talet och är representativa för en bebyggelsekategori som tidigare dominerade de Öster- och Västerbottniska städerna. Denna typ av stadsmiljö är idag ganska unik. Bebyggelsen karaktäriseras av byggnadernas placering i gatulinje. Bostadshusen är uppförda i en och en halv våning. Fönsterplacering, dörrar och den enkla utsmyckningen följer traditionell träbyggnadskonst. Bland den ursprungliga bebyggelsen finns inslag av hus från 1900-talet. De har anpassats till stadsplanen så till vida att de vanligen ligger i liv med gatan men är i övrigt av helt avvikande karaktär. Kvarteret närmast planområdet består av moderna byggnader i form av handelslokaler och kontor uppförda på 1970-talet. Norrmalms bebyggelse ligger inom en småskalig rutnätsplan. Rödmarkerade byggnader är uppförda före Strömsundskanalen Strömsundskanalen sträcker sig från Sörfjärden till Nordfjärden genom centrala Piteå. Kanalen gör det möjligt för fritidsbåtar som vill kunna besöka både norra och södra sidan av inre skärgården utan att behöva runda Pitholm/ Bondön. Planområdet för Strömsundshuset ligger i direkt närhet till Badhusparken i söder och Stadsparken i norr. Strömsundskanalen omsluter parkerna. Badhusparken och Stadsparken Badhusparken, Piteås största anlagda park, är belägen vid Strömsundskanalen i centrala Piteå. Parken har stora öppna ytor som lämpar sig väl både för en picknick i det gröna, solbad eller spel. I Badhusparken arrangeras många aktiviteter under sommaren vilket i kombination med den gröna omgivningen ger en mycket välbesökt park. Konstparken Konstparken ligger vid Norra hamnen i närheten av Strömsundskanalen. Här finns även Fiskestugan, där välbesökta trivselkvällar arrangeras under sommaren, och en labyrint där barn ibland ses leka. I Konstparken ges konstnärer, främst regionala, en möjlighet att ge uttryck för kreativt skapande med anknytning till kust, fiske och hantverk. 11

12 Stadens karaktär Gator och trafik Kvarteret Ekorren ligger mellan Sundsgatan i nordost, Prästgårdsgatan i sydväst och Trädgårdsgatan i sydost. Sundsgatan har byggts om till en trafiksäkrare och grönare stadsgata med ett körfält i vardera riktningen, fler träd och planteringar, nya och förbättrade gång- och cykelbanor samt vägbelysning färdigställdes ombyggnaden av Sundsgatans sista etapp. Sundsgatan har dubbelsidig gång- och cykelbana separerad med kantsten. Samtliga lokaltrafiklinjer trafikerar Sundsgatan och hållplats ligger i anslutning till planområdet. Trafiken har uppmätts till ca 4200 fordon/årsmedeldygn, varav 6 % tunga fordon (2010). Prästgårdsgatan fungerar som infart för boende i området. Längst Prästgårdsgatan finns smal dubbelsidig gångbana separerad med kantsten. Trafiken har uppmätts till ca 2100 fordon/årsmedeldygn, varav 2,5 % tunga fordon (2004). Trädgårdsgatan fungerar som infart för boende i området, för besökare till vård- och omsorgsboendet Österbo samt för transporter till Badhusparken. Trädgårdsgatan har dubbelsidig separerad gång- och cykelväg mellan Sundsgatan och Prästgårdsgatan. Gång och cykelnät Gång och cykelvägnätet är väl utvecklat utanför rutnätsstadens centrumområde. I de mer centrala delarna får gång och cykeltrafiken samsas med biltrafiken. På Sundsgatan som är livligt trafikerad finns flertalet övergångsställen. Gångvägen upp till skolorna norr om Sundsgatan bedöms som trygg. Många bor och arbetar i centrala Piteå. Boende i centrum ska ha god tillgång till cykelparkering. Planområde Förklaring gång och cykelvägnät kollektivtrafik Busslinjenätet passerar längs Sundsgatan förbi planområdet. Både lokalbussar och länsbussar färdas på Sundsgatan. Avståndet till busstationen är ca 800 meter. Busslinjen Citylinjen trafikerar Prästgårdsgatan och Trädgårdsgatan vardagar mellan 9.30 och Teknisk försörjning Det är möjligt att ansluta ny bebyggelse inom planområdet till kommunens vatten-, dagvatten- och avloppssystem. Eventuell tryckstegring och brandvatten anordnas av exploatören. Möjlighet finns att ansluta sig till el, fjärrvärme och bredband. Avfall med källsortering ordnas inom fastigheten. service Eftersom planområdet ligger i centrum är det korta avstånd till skolor och förskolor. Handel och annan dagligvaruservice finns i närområdet. Avståndet till större dagligvarubutiker som COOP Forum och ICA Kvantum är ca meter. Stora dagligvarubutiker ligger inom cykelavstånd från planerat bostadsområde. Karta som visar cykellederna (underlag 2005). 12

13 Platsens karaktär Omgivning Platsen Användning Kv. Ekorren är en av få obebyggda platser på Häggholmen och här har tidigare legat en bensinstation. Utredningsområdet ligger i nordösta delen av centrum i hörnet av den täta rutnätstaden. Här möts två riktningar i stadsbebyggelsen som är tydliga i sin utformning och till sin karaktär. Tomten i sig ligger i kanten av den ursprungliga rutnätsplanen och saknar idag en gestaltningsmässig koppling till befintlig bebyggelse. Utredningsområdet ligger i ena änden av Sundsgatan. Sundsgatan är en lång gata och föredetta genomfart som delade staden. Gatan sträcker sig längs hela innerstaden och mynnar så småningom ut i E4:an. Under senare år har gatan byggts om för att bli en stadsgata. Gatan har idag karaktären av en esplanad. Sundgatan - den föredetta kanalen - bildar historiskt sett ett brett stråk som fysiskt delar staden. En cirkulationsplats närmast Strömsundskanalen markerar ett avslut på Sundsgatan. Söder om Sundsgatan är kvarteren vanligtvis stora med tät sammanhållen bebyggelse som sluter gaturummet. Längs med Sundsgatan ligger dock fem stycken sjuvåningars punkthus, grupperade i en gles och regelbunden rad. Arkitekturen är funktionell och har sin gestaltningsgrund i den rationalitet som ofta präglade 1960-talet. Dessa hus formar till stor del Sundsgatans karaktär, då de förutom kyrkan, är de mest iögonfallande byggnaderna. Genom sin storlek, höjd, form och regelbundna gruppering bildar husen en stark riktning i staden. Längs med Trädgårdsgatan ligger en lång tät rad med lamellhus som också på ett tydligt sätt bildar en riktning och avgränsar stadsbebyggelsens mot öster, mot det det omgivande gröna parklandskapet. I Kv. Vargen avslutas den ursprungliga rutnätsstaden i en klassiskt formard kvartersbyggnad - Österbos äldreboende. Norr om Sundsgatan ligger Norrmalm med småskalig trähusbebyggelse i ett klassiskt rutnät. Husen är en till två våningar höga. Den del av Stadsön 2:1 som omfattas av markanvisningsavtalet mellan Piteå kommun och AB PiteBo används idag till parkeringsplats och ägs av Piteå kommun. Totalt inryms 52 parkeringsplatser. Parkeringen är avgiftsbelagd och hyrs ut bland annat till angränsande verksamhet i Österbo. Parkeringsplatsen ligger på kvartersmark och används både till lång- och korttidsuthyrning. Ekorren 14 ägs av AB PiteBo och nyttjas idag till största delen som parkering. En del av fastigheten används som utemiljö för de boende i Ekorren 14. Gården är upphöjd över parkeringen i nivå med byggnaden. Det finns ingen utgång direkt från byggnaden till gården. Markbeläggning på gården utgörs av gräs och möbleringen består av en midre antal bänkar, gröna buskar och mindre träd. Utredningsområdet ansluter i öster till den organiska strukturen i Stadsparken och Badhusparken utmed Strömsundskanalen. Kv. Ekorren är anknutet till centrum genom läget vid Prästgårdsgatan. Ekorren 14 Stadsön 2:1 Punkthusen längs Sundsgatan. I folkmun benämnt vatten och bröd Utredningsområdet, nuvarande parkering Ortofoto som visar dagens markanvändning av planområdet. 13

14 förändringar - Analys utformning av byggnad Förslaget till bebyggande av den aktuella tomten har börjat som en idé om ett högt hus. Byggnaden har som utgångspunkt föreslagits bli 16 våningar hög. Olika former och placering på tomten har utretts av olika arkitekter. Valet att arbeta vidare med den nu föreslagna byggnaden har med viljan att forma ett landmärke att göra. Det är viktigt att byggnaden får en landmärkeskaraktär. Byggnaden föreslås utformas som en rektangulär byggnadskropp med avfasade hörn. En elliptisk form skapas genom ovala glasklädda balkonger som kragar ut från byggnaden. Våningsplanen utformas med fasader av plåt. Färgsättningen är ännu ej fastställd. Planerad byggnad avviker i höjd, form och färg från befintlig bebyggelse. Den framstår som en solitär som på ett tydligt sätt markerar entrén till rutnätsstaden, eller ett avslut av centrumkärnan beroende på i vilken riktning man färdas. Formspråket är modernistiskt. Byggnaden gestaltas som ett torn, med en fri placering i kvarteret. Den utformas med fyra lägenheter per våningsplan med planlösningar i en rektangulär form. Den skulpturala formen skapas med hjälp av omslutande rundade och inglasade balkonger. Balkongerna som kan prefabriceras, underlättar uppförandet av fasaderna. Inglasningen bidrar till att skapa ett bra klimat och skydd mot vinden. Från 16:e våningen där gemensam lokal planeras ges utsikt mot havet och upp efter älven. Byggnaden får genom sin höjd och sitt fria förhållningssätt till stadens bebyggelse stor påverkan på stadsbilden. Byggnaden ger olika intryck beroende på vridning och betraktelsevinkel. Eftersom byggnaden avses innehålla hyresbostäder med skäliga hyror måste den vara rationell och kostnadseffektiv att bygga. Bostadshuset integreras med ett parkeringshus i två våningar. Parkeringshuset föreslås byggas med u-glasprofiler i fasaden runt om hela huset. Glasprofilerna kommer ge ett ljust och lätt intryck och dessutom harmoniera med bostadshusets glasade balkonger. Invändigt kommer parkeringshuset förses med ljus färgsättning för att förstärka det ljusa intrycket. De glasade fasaderna i bostadshuset och parkeringshuset kommer ge olika intryck dagtid och nattetid och på så sätt skapa en levande atmosfär. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar. Vy från Strömsundskanalens norra del. (bild Tema arkitekter) Bild som visar hur takterassen kan utformas. Illustrationen visar vy från taket på närmaste punkthus, motsvarande 9:e våningen. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.. Vy från Strömsundskanalens södra del. (bild Tema arkitekter). 14

15 förändringar - Analys Motivering till den valda utformningen Kv Ekorren är en plan tomt utan tydlig karaktär. Runt Kv. Ekorren finns byggnader av olika slag från 1950-, 1960-, och 1980-talen. Ingen karaktär är dominerande och enkel att ansluta till stilmässigt. Samtliga byggnader runt omkring är utförda i tegel men från olika tider och av olika typ. Arkitektonisk sett erbjuder platsen olika möjligheter. Det går att förlänga raden av bostadshus med plats för två nya 7 vånings punkthus. En annan möjlighet är att avsluta rutnätsstaden i en tydlig kvartersstruktur. En tredje är att skapa arkitektur som avviker från den tidigare byggda miljön. Detta erbjuder en möjlighet att göra ett avslut och föra in ett element från vår egen tid, att skapa något som accentuerar Sundsgatans ände med en byggnad med tydlig gestaltning. AB PiteBo har i sin planering av projektet valt det senare förhållningssättet. En hög byggnad går inte att gömma. I detta fall blir det en solitär med skulptural karaktär. Förhoppningen är att byggnaden får ett så starkt uttryck att den ger platsen en identitet som den idag saknar. Ett argument på senare tid för att bygga höga hus i städerna är att bygga inåt, att komplettera staden med höghus på platser där man kan ansluta sig till befintlig infrastruktur och samtidigt skapa accenter i stadskärnorna. I Piteå saknas byggnader som erbjuder utsikt över bygden. Gemensamhetslokalen högst upp i detta hus berikar staden med en sådan kvalitet. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar. Vy från Sundsgatan (bild Tema arkitekter). 15

16 förändringar - Analys Ljusförhållanden Genom att bygga ett högt hus på platsen utnyttjas den till många bostäder och behåller samtidigt känslan av ljus och luft. Efter solstudier visar sig Kv Ekorren, ur denna aspekt, vara lämplig att bebyggas med ett högt hus eftersom skuggan inte i någon högre grad drabbar andra byggnader i omgivningen. Solstudier har även gjorts på fasaden och byggnadens vridning har påverkats av detta. Iakttagandet av byggnader längre upp på Sundsgatan, exempelvis vid parkeringsdäcket Löjan, visar att obruten fasadlängd alltid ger mörka skuggor. Även längs raden av punkthus intill skapas en skuggad och ganska kylig miljö pga att solen aldrig når marken och de nordöstra fasaderna som vetter mot Sundsgatan är nästan alltid mörka. På denna ovala byggnad kommer solen alltid att skönjas då ljuset smiter runt hörn under dygnets alla ljusa timmar och kommer att upplevas från alla håll. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.vy från Prästgårdsgatan (bild Tema arkitekter). Här gestaltas parkeringshuset med en fasad av glas och betong. Här gestaltas parkeringshuset med en fasad av glas och trä. 16

17 förändringar - Analys Brand Byggnadens brandskydd ska projekteras enl. BBR eller senare. Det innebär att byggnaden utförs i klass BR 1. Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon är möjlig från gatan. Utrymning av bostäder kommer att ske via brandskyddat trapphus. Geoteknik Inom området för planerade byggnader råder goda grundförhållanden med avseende på bärförmågan och sättningar. Planerat bostadshus rekommenderas att grundläggas med hel kantförstyvad platta på mark på packad fyllning av friktionsjord i materialtyp 2 efter urbottning till naturligt lagrad jord, fast silt eller morän. Grundläggning ska utföras på frostfritt djup alternativt isoleras, då förekommande siltjordar är mycket tjällyftande. Isolering utförs även för grundläggning av kalla byggnadsdelar. Om sulfidjordshaltig jord påträffas vid schaktarbeten krävs omhändertagning och särskild deponi enligt instruktioner från beställaren eftersom uppschaktad sulfidjord klassas som miljöfarligt avfall. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.. Vy från Svartuddsvägen (bild Tema arkitekter). 17

18 förändringar - Analys höjdstudie Bildserien visar hur planerad byggnad påverkar stadsbilden beroende på hushöjd. Pitebo;s huvudalternativ (HA) är att låta uppföra en byggnad i 16 våningar. Som jämförelsealternativ redovisas även byggnadshöjden 12 våningar (JA1) samt ett jämförelsealternativ med 20 våningar (JA2) Ju högre byggnaden blir, desto slankare intryck ger den, samtidigt som den den blir mer synlig och ger en större påverkan på stadsbilden. Bilderna visar att byggnaden blir mycket framträdande. Stor omsorg måste ägnas gestaltningen. Ju högre byggnad desto mer dominerande för omgivningen. Bilden visar huvudalternativet (HA), en föreslagen byggnad på 16 våningar. Bild Temaarkitekter 18

19 förändringar - Analys Bilden visar jämförelsealternativ 1 (JA 1) en en byggnadskropp till 12 våningar höjd. Bild Temaarkitekter Bilden visar jämförelsealternativ 2(JA 2) en en byggnadskropp till 20 våningar höjd. Bild Temaarkitekter. 19

20 förändringar - Analys skuggstudie Bildserien visar hur skuggbildningen gestaltar sig om byggprojektet genomförs. Skuggbildningen avser huvudalternativet (HA) 16 våningar. Den övre raden visar skuggbildningen vid sommarsolståndet (midsommar 22 juni). Den nedre bildserien visar skuggbilningen under vår/ höstdagjämningen ( 20 mars/22sept). Planerad byggnad placeras i ett fritt läge på tomten. Tomten omges av gator från tre sidor. Skuggbildningen får ingen stor påverkar på omgivande bostadsbebyggelse. Angränsande punkthus i väster påverkas kl 8 på morgonen. Omgivande gator kommer däremot att skuggas. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 22 juni (sommarsolståndet) kl Solen är på väg upp över horisonten. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 22 juni (sommarsolståndet) kl Morgonsol. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 20 mars/22 september(vårdagjämning) kl Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 20 mars/22 september(vårdagjämning) kl Morgonsol. 20

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer