del av kvarteret Ekorren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "del av kvarteret Ekorren"

Transkript

1 Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län

2 För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt enligt Sverigemodellen i befintligt skick. Viss kontrollmätning utförd maj/juni Medverkande konsulter : Mats Sandqvist, uppdragsansvarig, rapport, MAF Pia Brändström, rapport, MAF Åsa Lundberg, Temaarkitekter Stockholm Kalle Danielsson Temaarkitekter Stockholm AB Pitebo : Maria Adlers Robert Johansson Carl-Johan Åhlund Medverkande tjänstemän, Piteå kommun: Ulf Hedman, Samhällsbyggnad Gudrun Åström, Stadsarkitekt Margareta Erstam, kartor, GIS Helena Rutström, Planhandläggare September 2013

3 Innehållsförteckning INLEDNING 5 Bakgrund 5 Planprogrammets syfte och mål 5 Planområde 5 ALLMÄNNA INTRESSEN 6 Mål & visioner 6 Boende i centrum 6 Hållbarhet 6 Nationella miljökvalitetsmål 7 Regionala miljökvalitetsmål 7 Kommunala miljökvalitetsmål 7 RIKSINTRESSEN 8 Miljökvalitetsnormer 8 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 9 Översiktsplan 9 Detaljplaner 9 Gestaltningsprogram Piteå centrum 9 STADENS KARAKTÄR 10 Rutnätsstaden 10 Gator och trafik 12 Gång och cykelnät 12 Kollektivtrafik 12 Teknisk försörjning 12 Service 12 PLATSENS KARAKTÄR 13 Omgivning 13 Platsens användning 13 FÖRÄNDRINGAR - ANALYS 14 Utformning av byggnad 14 Höjdstudie 18 Skuggstudie 20 Parkering 22 Friytor 23 Utemiljö 23 FÖRÄNDRINGAR - FÖRSLAG 24 Situationsplan 24 MILJÖASPEKTER I PROJEKTET 26 Generella råd om buller i planeringen 26 Påverkan av buller 27 Markföroreningar 29 FORTSATT ARBETE 30 Behovsbedömning 30 Detaljplan 30 REFERENSER 31

4 Sammanfattning Piteå kommun och kommunens fastighetsbolag AB PiteBo, har i september 2011 ingått ett markanvisningsavtal avseende Stadsön 2:1. Avtalet ger AB PiteBo ensamrätt att förhandla med Piteå kommun om förutsättningarna för exploatering inom det ifrågavarande markområdet. Tomten ligger intill Kv. Ekorren vid Österbo, söder om Sundsgatan, vid Strömsundskanalen och nyttjas idag till parkering. AB PiteBo önskar uppföra ett höghus på den aktuella platsen. Tre arkitektföretag har anlitats som vart och ett har lämnat ett bidrag. Pitebo har valt att vidareutveckla Temaarkitekters förslag. Byggnaden avsågs bli 16 våningar hög. I planprogram redovisas alternativa höjder och parkeringslösningar. Planområde För att byggprojektet ska kunna realiseras måste en ny detaljplan tas fram. Projektet avser ett nytt höghus som genom sin höjd, storlek, form och placering i rutnätsplanen avviker från tidigare bebyggelse. Om projektet genomförs kommer byggnaden att ta plats och bli ett nytt landmärke i staden. Detta planprogramm syftar till att redovisa projektet samt till att redovisa planeringsförutsättningarna på berörd plats. Viktiga frågor att diskutera är : Påverkan på stadsbild Skuggbildning Trafikbuller Markens disposition, parkeringar och friytor Gestaltning byggnad och gård Markföroreningar Trafik, angöring till området Ortofoto översikt Piteå centrum. 4

5 Inledning Bakgrund Kvarteret Ekorren i centrala Piteå är idag bebyggt med flerbostadshus. Intilliggande fastighet, Stadsön 2:1 är idag obebyggd och används som markparkering. Piteå kommun och kommunens fastighetsbolag AB PiteBo, har i september 2011 ingått ett markanvisningsavtal avseende Stadsön 2:1. Avtalet ger AB PiteBo ensamrätt att förhandla med Piteå kommun om förutsättningarna för exploatering inom det ifrågavarande markområdet. Planområde Planområdet ligger söder om Sundsgatan i nordöstra delen av Piteå centrum, nära Strömsundskanalen. Planområdet omfattar den östra delen av kvarteret Ekorren 14 samt del av Stadsön 2:1. Piteå kommun är idag markägare av Stadsön 2:1. AB PiteBo är markägare av Ekorren 14. Planområdet innefattar således inte enbart området enligt markanvisningsavtalet, utan även en del av AB PiteBos egen fastighet, Ekorren 14. AB PiteBo vill upprätta en detaljplan med avsikten att uppföra ett höghus på den aktuella platsen. Samhällsbyggnad i Piteå bedömer att bebyggandet bör föregås av ett planprogram där de planmässiga förutsättningarna utreds. EKORREN 14 STADSÖN 2:1 Planprogrammets syfte och mål Programmet syftar till att utifrån befintliga förutsättningar utreda möjligheterna att uppföra ett bostadshus i form av ett höghus på del av fastigheten Stadsön 2:1 samt del av Ekorren 14. Planprogrammet utgör underlag för den behovsbedömning som syftar till att utreda om planens genomförande kan tänkas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Om kommunen bedömer att planen ska miljöbedömas kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. Miljöbedömningen sker då parallellt med detaljplaneprocessen. Planområde Karta som visar var planområdet ligger i Piteå centrum. Planområdet innefattar del av Stadsön 2:1 samt del av Ekorren 14. Del av Stadsön 2:1, anvisat område enligt markanvisningsavtal. Areal ca 2250kvm. 5

6 allmänna intressen Mål & visioner Kommunens vision är: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. För att nå visionen har kommunen formulerat fyra strategiska områden varav ett är Livsmiljö. Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och leva! Övergripande mål för området livsmiljö är : Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen. I översiktsplanen Fördjupning för Piteå stadsbygd 2001 anges följande vision för boende: Piteå har en bra livsmiljö i ekologisk balans, där människor lever med god hälsa och har glädje av en fin natur. Den goda livsmiljön gör att allt fler företag etablerar sig här. Bostadsområden och stadsdelar bedriver ett aktivt grannskapsamarbete för lokal utveckling. Piteå stad och kommun ska vara en attraktiv bostadsort för ungdomarna och bidra till en inflyttning av unga familjer. Policy för kommunens bostadspolitik (antagen ): I Piteå Kommun finns goda och trygga boendemiljöer för alla. För människor som har särskilda behov i sitt boende eller har svag ställning på bostadsmarknaden tar kommunen ett särskilt ansvar. Kommunens viktigaste målområden för bostadspolitiken är att: Bostaden är en social rättighet som ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader Skapa förutsättningar för alla att växa upp och leva i stimulerande och trygg miljö Främja social, ekonomisk och etnisk integration samt bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden Utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar Ge människor eget inflytande i boendefrågan boende i centrum Det finns stor efterfrågan på fler hyreslägenheter i Piteå. AB PiteBo har uthyrt alla lägenheter i centrum. Idag är det många som köar för att få bo i ett centralt läge. hållbarhet En högre exploatering är bra ur hållbarhetssynpunkt. En förtätning av staden gör att fler människor kan bo och arbeta på samma plats. Transporterna och bilåkandet kan därmed minska i förhållande till om ny bostadsbebyggelse uppförs i externa lägen. Förtätningen ger också bättre underlag för handel och service i Piteå centrum. Om Norrbottniabanan byggs blir det också möjligt att cykla eller promenera till det nya resecentrumet och därefter ta tåg vid arbetspendling till andra orter. 6

7 allmänna intressen Nationella miljökvalitetsmål Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål samt ett sextiotal delmål. Målen beskriver de kvaliteter vår miljö måste ha för att vara miljömässigt hållbar på lång sikt. Dessa skall uppnås inom 2020 medan de flesta av delmålen skulle vara uppnådda redan 2005 samt I vissa fall integreras miljömålen i en kommuns översiktsplanering. Av de nationella miljömålen bedöms främst nummer 15, God bebyggd miljö att beröras. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljömässigt sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Regionala miljökvalitetsmål De regionala miljömål som fastställdes för Norrbotten under 2003 har ambitionen att minst uppfylla de krav som ställs i de nationella miljökvalitetsmålen med delmål. De kan ses som en grov utgångspunkt för att beskriva miljösituationen i kommunen. För det aktuella planförslaget berörs främst miljömål 15 God bebyggd miljö som tidigare beskrivits. Det regionala målet är identiskt eller likvärdigt med motsvarande nationellt mål. Miljömålet God bebyggd miljö behandlar två relevanta underrubriker där regionala delmål beskrivs närmare. Dessa är God bebyggd miljö - Samhällsplanering samt God bebyggd miljö - Hållbar bebyggelse och infrastruktur. Här framhävs vikten av att den fysiska planeringen och samhällsbyggandet grundas på program och strategier så att grön- och vattenområden i tätortsnära områden bevaras samt att kulturhistoriska och estetiska värden tas tillvara och utvecklas, något som ses som ett krav senast år Andelen hårdgjord yta bör dessutom inte öka. Även buller behandlas inom miljömålet, ett miljöproblem som ofta glöms bort. Särskilt störande upplevs de ljud man inte själv kan påverka. kommunala miljökvalitetsmål Piteå har inte antagit några egna miljökvalitetsmål. Kommunen stödjer sig på de nationella och regionala miljömålen. Lokala miljömål finns formulerade i kommunens Klimat och energiplan, antagen i Kommunfullmäktige Denna behandlar mål inom energi, transporter, fysisk planering och konsumtion. 7

8 riksintressen Riksintressen Området berör två riksintressen enligt miljöbalken rörligt friluftsliv (miljöbalken 4:2) samt riksintresse för friluftslivet (miljöbalken 3:6). Dessa två riksintresseområden omfattar både land och vatten öster om riksväg E4 längs hela Norrbottenskusten. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) utgörs av föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön. Enligt 5 kap. 3 miljöbalken (1998:839) skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Luften i Piteå är relativt bra. Ingen av de miljökvalitetsnormer som finns för luftens olika föroreningar överskrids i Piteå. Normerna klaras men halterna är sådana att fortsatta mätningar krävs. Samhällsbyggnad (f.d. Miljö- och byggkontoret) har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört luftmätningar på åtta olika platser i Piteå under 2011, bland annat vid Prästgårdsgatan, Hamnplan och Sundsgatan. Resultatet av mätningarna visar att MKN för NO 2 ej sannolikt överskrids som årsmedelvärde. Medelvärdet av dygnsmätningar av PM 2,5 på Prästgårdsgatan är lägre än nedre utvärderingströskeln men mätningarna täcker inte in ett helt kalenderår, varför det inte går att dra någon slutsats om hur PM 2,5 -halten förhåller sig till miljökvalitetsnormen. 8

9 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan En fördjupad översiktsplan för Piteå stadsbygd antogs av kommunfullmäktige Översiktsplanen redovisar berört markområde som bostadsområde. Upprustning och förtätning av äldre bostadsområden i centrala staden föreslås i översiktsplanen. Särskild vikt skall läggas på de offentliga rummen. Planeringen ska ta tillvara de möjligheter som finns att skapa gröna ytor. Möjligheten att skapa utblickar mot och ordna tillgänglighet till vattnen runt staden skall tas till vara. Vid utbyggnad av områden är planlagda områden i centrala piteå och förtätning av staden högt prioriterade av kommunen för att nyttja befintlig infrastruktur på bästa sätt. Detaljplaner Gällande stadsplan, D0071, antogs den 22 november Planen avsåg en ändring av stadsplan för Centrala Piteå avseende parkering vid kyrkan och Kurirenkajen samt i kv Ekorren. För aktuellt område i kv Ekorren ges möjlighet till att bygga parkeringsdäck i två våningar. Aktuellt projekt strider mot gällande detaljplan. Detta planprogram har kommit till stånd för att utreda planeringsförutsättningarna och medge ett samråd kring ett nytt bostadsprojekt i ett tidigt skede. gestaltningsprogram piteå centrum Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, Häggholmen, Piteå kommun är antagna i Kommunfullmäktige juni Planerat bostadsprojekt är ej avstämt mot riktlinjer för bebyggelsen. Riktlinjerna förhåller sig till utvecklingen av Piteå som stad över tid och har den befintliga bebyggelsen och dess värden i fokus. Ritlinjer att beakta är följande: Förändringar av bebyggelsen ska stärka stadsstrukturens historiska kontinuitet. Rutätsplanen ska i alla avseenden beaktas. Träfasad ska alltid övervägas vid ny- och ombyggnad. Gårdsmiljöerna ska alltid utformas med tanke på de boendes eller verksamheternas behov av god utemiljö. Parkeringar och tekniska anordningar får aldrig uppta hela gårdsutrymmet. Verksamheter och allmänt tillgängliga funktioner ska alltid prioriteras i gatuplan. Stor vikt ska läggas vid anpassning i gestaltningen. Byggnadens volym, ingående enheters bredd, anpassning av detaljer avseende tak, sockel, fönstersättning, färg etc. ska förhålla sig till historia och omgivande bebyggelse. Sluten kvartersform men alltid med publik tillgänglighet till gårdsmiljön eftersträvas. Husfasad ska läggas i liv med gatan. Stora enhetliga byggnadsvolymer ska undvikas. Stora volymer utformas på sådant sätt att de delas upp och uppfattas vara av mindre skala. Nya byggnader ska förhålla sig till det befintliga, understryka det karaktäristiska och skapa en ny tilltalande helhet. Balkonger ska vara helt eller halvt indragna. Möjligheten att tillskapa mötesplatser ska alltid eftersökas. Bebyggelsen i Piteå Centrum ska bidra till ett socialt stadsliv. Mötesplatser kan vara såväl kulturella som kommersiella, offentliga, halvprivata eller privata. 9

10 Stadens karaktär RUTNÄTSSTADEN År 1666 brann Öjebyns centrala delar ner. Uppgrundningen gjorde att stadens gamla läget inte längre var tillfredsställande. År 1668 flyttades Piteå till Häggholmen och byggdes där enligt en tidstypisk rutnätsplan. Centrum för planen var det nuvarande Rådhustorget, ett så kallat hörnomslutet torg. Torget har fortfarande kvar sin ursprungliga form fast de flesta byggnaderna härrör sig från 1800-talet. Bild Rådhustorget i Piteå I enlighet med 1877 års stadsplan anlades den breda Sundsgatan över Sundskanalen. Denna esplanad kom att skilja det på 1780-talet anlagda Norrmalmsområdet, nordöst om Sundsgatan, från gamla Häggholmsstaden. Stadens äldre trähusbebyggelse är koncentrerad kring Rådhustorget, Storgatans östra del samt Norrmalmsområdet. På 1970-talet antogs den generalplan som fått ett stort inflytande över de senaste 30 årens planering i Piteå. Det övergripande temat för generalplan 70 var zonering av Piteå. Varje funktion skulle placeras på sin bestämda plats i staden. För Häggholmen innebar det att området öster Kyrkbrogatan skulle vara ett renodlat bostadsområde. I enlighet med detta revs större delen av stadsdelen och ersattes av ett skivhusområde som en del i miljonprogrammet. Området väster om Kyrkbrogatan skulle förbli område för handel och bostäder. Förnyelsen av innerstaden fortsatte under hela 70-talet. Mot slutet av decenniet gjordes en insats från kommunens sida för att bevara de sista äldre byggnaderna. Nytt möter gammalt. Storgatans småskaliga träbebyggelse möter miljonprogrammets storskaliga skivhus. År 1980 genomfördes en bebyggelseinventering på Häggholmen där man kunde konstatera att det endast fanns 29 byggnader kvar från tiden före De kvarvarande byggnaderna skulle därefter skyddas mot fortsatta rivningar. År 2003 har antalet äldre byggnader reducerats till 16 stycken. Under slutet av 1980-talet genomfördes en större utvidgning av stadskärnan när Timmerleden flyttades till sitt nuvarande läge. Trafiken på Sundsgatan har därmed avlastats men den är fortfarande mycket trafikerad. Häggholmen Stadens karaktär bestäms till stora delar av bebyggelse som inryms inom den rutnätsplan som stakades ut över Häggholmen år I Piteås centrala del längs Storgatan och Uddmansgatan finns många äldre hus bevarade. Längs med Storgatan och vid Rådhustorget är bebyggelsen småskalig och intim. Gaturummen är smala och den ursprungliga karaktären från början av 1900-talet har behållits. Under 1950 och -60 talet har Häggholmen genomgått en omfattande stadsförnyelse. Skalan på byggnader och innergårdar är genomgående större i de yttre delarna av Häggholmen. Häggholmen. Byggnader markerade med rött är uppförda före Koncentrationen av äldre trästadsbebyggelse finns vid Rådhustorget och utmed Storgatan. 10

11 Stadens karaktär Centrumområdet På Häggholmens sydöstra del har den ursprungliga rutnätsplanen byggts bort när zonområdet byggdes omkring Zonområdets arkitektur bryter mot Häggholmens i övrigt rådande kvartersindelning. Arkitekturen är storskalig, rätlinjeformad och enkel, helt enligt modernismens ideal. Byggnadskropparna är placerade i räta vinklar mot varandra och fasaderna är klädda med brunt tegel och Plannjaplåt. Zonområdets storskaliga arkitektur, uppförd under början av 1970-talet. Norrmalm Norrmalm har en välbevarad stadsplan av rutnätstyp från 1781 och fina gårdsmiljöer. Byggnaderna härrör från 1700-talet och är representativa för en bebyggelsekategori som tidigare dominerade de Öster- och Västerbottniska städerna. Denna typ av stadsmiljö är idag ganska unik. Bebyggelsen karaktäriseras av byggnadernas placering i gatulinje. Bostadshusen är uppförda i en och en halv våning. Fönsterplacering, dörrar och den enkla utsmyckningen följer traditionell träbyggnadskonst. Bland den ursprungliga bebyggelsen finns inslag av hus från 1900-talet. De har anpassats till stadsplanen så till vida att de vanligen ligger i liv med gatan men är i övrigt av helt avvikande karaktär. Kvarteret närmast planområdet består av moderna byggnader i form av handelslokaler och kontor uppförda på 1970-talet. Norrmalms bebyggelse ligger inom en småskalig rutnätsplan. Rödmarkerade byggnader är uppförda före Strömsundskanalen Strömsundskanalen sträcker sig från Sörfjärden till Nordfjärden genom centrala Piteå. Kanalen gör det möjligt för fritidsbåtar som vill kunna besöka både norra och södra sidan av inre skärgården utan att behöva runda Pitholm/ Bondön. Planområdet för Strömsundshuset ligger i direkt närhet till Badhusparken i söder och Stadsparken i norr. Strömsundskanalen omsluter parkerna. Badhusparken och Stadsparken Badhusparken, Piteås största anlagda park, är belägen vid Strömsundskanalen i centrala Piteå. Parken har stora öppna ytor som lämpar sig väl både för en picknick i det gröna, solbad eller spel. I Badhusparken arrangeras många aktiviteter under sommaren vilket i kombination med den gröna omgivningen ger en mycket välbesökt park. Konstparken Konstparken ligger vid Norra hamnen i närheten av Strömsundskanalen. Här finns även Fiskestugan, där välbesökta trivselkvällar arrangeras under sommaren, och en labyrint där barn ibland ses leka. I Konstparken ges konstnärer, främst regionala, en möjlighet att ge uttryck för kreativt skapande med anknytning till kust, fiske och hantverk. 11

12 Stadens karaktär Gator och trafik Kvarteret Ekorren ligger mellan Sundsgatan i nordost, Prästgårdsgatan i sydväst och Trädgårdsgatan i sydost. Sundsgatan har byggts om till en trafiksäkrare och grönare stadsgata med ett körfält i vardera riktningen, fler träd och planteringar, nya och förbättrade gång- och cykelbanor samt vägbelysning färdigställdes ombyggnaden av Sundsgatans sista etapp. Sundsgatan har dubbelsidig gång- och cykelbana separerad med kantsten. Samtliga lokaltrafiklinjer trafikerar Sundsgatan och hållplats ligger i anslutning till planområdet. Trafiken har uppmätts till ca 4200 fordon/årsmedeldygn, varav 6 % tunga fordon (2010). Prästgårdsgatan fungerar som infart för boende i området. Längst Prästgårdsgatan finns smal dubbelsidig gångbana separerad med kantsten. Trafiken har uppmätts till ca 2100 fordon/årsmedeldygn, varav 2,5 % tunga fordon (2004). Trädgårdsgatan fungerar som infart för boende i området, för besökare till vård- och omsorgsboendet Österbo samt för transporter till Badhusparken. Trädgårdsgatan har dubbelsidig separerad gång- och cykelväg mellan Sundsgatan och Prästgårdsgatan. Gång och cykelnät Gång och cykelvägnätet är väl utvecklat utanför rutnätsstadens centrumområde. I de mer centrala delarna får gång och cykeltrafiken samsas med biltrafiken. På Sundsgatan som är livligt trafikerad finns flertalet övergångsställen. Gångvägen upp till skolorna norr om Sundsgatan bedöms som trygg. Många bor och arbetar i centrala Piteå. Boende i centrum ska ha god tillgång till cykelparkering. Planområde Förklaring gång och cykelvägnät kollektivtrafik Busslinjenätet passerar längs Sundsgatan förbi planområdet. Både lokalbussar och länsbussar färdas på Sundsgatan. Avståndet till busstationen är ca 800 meter. Busslinjen Citylinjen trafikerar Prästgårdsgatan och Trädgårdsgatan vardagar mellan 9.30 och Teknisk försörjning Det är möjligt att ansluta ny bebyggelse inom planområdet till kommunens vatten-, dagvatten- och avloppssystem. Eventuell tryckstegring och brandvatten anordnas av exploatören. Möjlighet finns att ansluta sig till el, fjärrvärme och bredband. Avfall med källsortering ordnas inom fastigheten. service Eftersom planområdet ligger i centrum är det korta avstånd till skolor och förskolor. Handel och annan dagligvaruservice finns i närområdet. Avståndet till större dagligvarubutiker som COOP Forum och ICA Kvantum är ca meter. Stora dagligvarubutiker ligger inom cykelavstånd från planerat bostadsområde. Karta som visar cykellederna (underlag 2005). 12

13 Platsens karaktär Omgivning Platsen Användning Kv. Ekorren är en av få obebyggda platser på Häggholmen och här har tidigare legat en bensinstation. Utredningsområdet ligger i nordösta delen av centrum i hörnet av den täta rutnätstaden. Här möts två riktningar i stadsbebyggelsen som är tydliga i sin utformning och till sin karaktär. Tomten i sig ligger i kanten av den ursprungliga rutnätsplanen och saknar idag en gestaltningsmässig koppling till befintlig bebyggelse. Utredningsområdet ligger i ena änden av Sundsgatan. Sundsgatan är en lång gata och föredetta genomfart som delade staden. Gatan sträcker sig längs hela innerstaden och mynnar så småningom ut i E4:an. Under senare år har gatan byggts om för att bli en stadsgata. Gatan har idag karaktären av en esplanad. Sundgatan - den föredetta kanalen - bildar historiskt sett ett brett stråk som fysiskt delar staden. En cirkulationsplats närmast Strömsundskanalen markerar ett avslut på Sundsgatan. Söder om Sundsgatan är kvarteren vanligtvis stora med tät sammanhållen bebyggelse som sluter gaturummet. Längs med Sundsgatan ligger dock fem stycken sjuvåningars punkthus, grupperade i en gles och regelbunden rad. Arkitekturen är funktionell och har sin gestaltningsgrund i den rationalitet som ofta präglade 1960-talet. Dessa hus formar till stor del Sundsgatans karaktär, då de förutom kyrkan, är de mest iögonfallande byggnaderna. Genom sin storlek, höjd, form och regelbundna gruppering bildar husen en stark riktning i staden. Längs med Trädgårdsgatan ligger en lång tät rad med lamellhus som också på ett tydligt sätt bildar en riktning och avgränsar stadsbebyggelsens mot öster, mot det det omgivande gröna parklandskapet. I Kv. Vargen avslutas den ursprungliga rutnätsstaden i en klassiskt formard kvartersbyggnad - Österbos äldreboende. Norr om Sundsgatan ligger Norrmalm med småskalig trähusbebyggelse i ett klassiskt rutnät. Husen är en till två våningar höga. Den del av Stadsön 2:1 som omfattas av markanvisningsavtalet mellan Piteå kommun och AB PiteBo används idag till parkeringsplats och ägs av Piteå kommun. Totalt inryms 52 parkeringsplatser. Parkeringen är avgiftsbelagd och hyrs ut bland annat till angränsande verksamhet i Österbo. Parkeringsplatsen ligger på kvartersmark och används både till lång- och korttidsuthyrning. Ekorren 14 ägs av AB PiteBo och nyttjas idag till största delen som parkering. En del av fastigheten används som utemiljö för de boende i Ekorren 14. Gården är upphöjd över parkeringen i nivå med byggnaden. Det finns ingen utgång direkt från byggnaden till gården. Markbeläggning på gården utgörs av gräs och möbleringen består av en midre antal bänkar, gröna buskar och mindre träd. Utredningsområdet ansluter i öster till den organiska strukturen i Stadsparken och Badhusparken utmed Strömsundskanalen. Kv. Ekorren är anknutet till centrum genom läget vid Prästgårdsgatan. Ekorren 14 Stadsön 2:1 Punkthusen längs Sundsgatan. I folkmun benämnt vatten och bröd Utredningsområdet, nuvarande parkering Ortofoto som visar dagens markanvändning av planområdet. 13

14 förändringar - Analys utformning av byggnad Förslaget till bebyggande av den aktuella tomten har börjat som en idé om ett högt hus. Byggnaden har som utgångspunkt föreslagits bli 16 våningar hög. Olika former och placering på tomten har utretts av olika arkitekter. Valet att arbeta vidare med den nu föreslagna byggnaden har med viljan att forma ett landmärke att göra. Det är viktigt att byggnaden får en landmärkeskaraktär. Byggnaden föreslås utformas som en rektangulär byggnadskropp med avfasade hörn. En elliptisk form skapas genom ovala glasklädda balkonger som kragar ut från byggnaden. Våningsplanen utformas med fasader av plåt. Färgsättningen är ännu ej fastställd. Planerad byggnad avviker i höjd, form och färg från befintlig bebyggelse. Den framstår som en solitär som på ett tydligt sätt markerar entrén till rutnätsstaden, eller ett avslut av centrumkärnan beroende på i vilken riktning man färdas. Formspråket är modernistiskt. Byggnaden gestaltas som ett torn, med en fri placering i kvarteret. Den utformas med fyra lägenheter per våningsplan med planlösningar i en rektangulär form. Den skulpturala formen skapas med hjälp av omslutande rundade och inglasade balkonger. Balkongerna som kan prefabriceras, underlättar uppförandet av fasaderna. Inglasningen bidrar till att skapa ett bra klimat och skydd mot vinden. Från 16:e våningen där gemensam lokal planeras ges utsikt mot havet och upp efter älven. Byggnaden får genom sin höjd och sitt fria förhållningssätt till stadens bebyggelse stor påverkan på stadsbilden. Byggnaden ger olika intryck beroende på vridning och betraktelsevinkel. Eftersom byggnaden avses innehålla hyresbostäder med skäliga hyror måste den vara rationell och kostnadseffektiv att bygga. Bostadshuset integreras med ett parkeringshus i två våningar. Parkeringshuset föreslås byggas med u-glasprofiler i fasaden runt om hela huset. Glasprofilerna kommer ge ett ljust och lätt intryck och dessutom harmoniera med bostadshusets glasade balkonger. Invändigt kommer parkeringshuset förses med ljus färgsättning för att förstärka det ljusa intrycket. De glasade fasaderna i bostadshuset och parkeringshuset kommer ge olika intryck dagtid och nattetid och på så sätt skapa en levande atmosfär. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar. Vy från Strömsundskanalens norra del. (bild Tema arkitekter) Bild som visar hur takterassen kan utformas. Illustrationen visar vy från taket på närmaste punkthus, motsvarande 9:e våningen. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.. Vy från Strömsundskanalens södra del. (bild Tema arkitekter). 14

15 förändringar - Analys Motivering till den valda utformningen Kv Ekorren är en plan tomt utan tydlig karaktär. Runt Kv. Ekorren finns byggnader av olika slag från 1950-, 1960-, och 1980-talen. Ingen karaktär är dominerande och enkel att ansluta till stilmässigt. Samtliga byggnader runt omkring är utförda i tegel men från olika tider och av olika typ. Arkitektonisk sett erbjuder platsen olika möjligheter. Det går att förlänga raden av bostadshus med plats för två nya 7 vånings punkthus. En annan möjlighet är att avsluta rutnätsstaden i en tydlig kvartersstruktur. En tredje är att skapa arkitektur som avviker från den tidigare byggda miljön. Detta erbjuder en möjlighet att göra ett avslut och föra in ett element från vår egen tid, att skapa något som accentuerar Sundsgatans ände med en byggnad med tydlig gestaltning. AB PiteBo har i sin planering av projektet valt det senare förhållningssättet. En hög byggnad går inte att gömma. I detta fall blir det en solitär med skulptural karaktär. Förhoppningen är att byggnaden får ett så starkt uttryck att den ger platsen en identitet som den idag saknar. Ett argument på senare tid för att bygga höga hus i städerna är att bygga inåt, att komplettera staden med höghus på platser där man kan ansluta sig till befintlig infrastruktur och samtidigt skapa accenter i stadskärnorna. I Piteå saknas byggnader som erbjuder utsikt över bygden. Gemensamhetslokalen högst upp i detta hus berikar staden med en sådan kvalitet. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar. Vy från Sundsgatan (bild Tema arkitekter). 15

16 förändringar - Analys Ljusförhållanden Genom att bygga ett högt hus på platsen utnyttjas den till många bostäder och behåller samtidigt känslan av ljus och luft. Efter solstudier visar sig Kv Ekorren, ur denna aspekt, vara lämplig att bebyggas med ett högt hus eftersom skuggan inte i någon högre grad drabbar andra byggnader i omgivningen. Solstudier har även gjorts på fasaden och byggnadens vridning har påverkats av detta. Iakttagandet av byggnader längre upp på Sundsgatan, exempelvis vid parkeringsdäcket Löjan, visar att obruten fasadlängd alltid ger mörka skuggor. Även längs raden av punkthus intill skapas en skuggad och ganska kylig miljö pga att solen aldrig når marken och de nordöstra fasaderna som vetter mot Sundsgatan är nästan alltid mörka. På denna ovala byggnad kommer solen alltid att skönjas då ljuset smiter runt hörn under dygnets alla ljusa timmar och kommer att upplevas från alla håll. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.vy från Prästgårdsgatan (bild Tema arkitekter). Här gestaltas parkeringshuset med en fasad av glas och betong. Här gestaltas parkeringshuset med en fasad av glas och trä. 16

17 förändringar - Analys Brand Byggnadens brandskydd ska projekteras enl. BBR eller senare. Det innebär att byggnaden utförs i klass BR 1. Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon är möjlig från gatan. Utrymning av bostäder kommer att ske via brandskyddat trapphus. Geoteknik Inom området för planerade byggnader råder goda grundförhållanden med avseende på bärförmågan och sättningar. Planerat bostadshus rekommenderas att grundläggas med hel kantförstyvad platta på mark på packad fyllning av friktionsjord i materialtyp 2 efter urbottning till naturligt lagrad jord, fast silt eller morän. Grundläggning ska utföras på frostfritt djup alternativt isoleras, då förekommande siltjordar är mycket tjällyftande. Isolering utförs även för grundläggning av kalla byggnadsdelar. Om sulfidjordshaltig jord påträffas vid schaktarbeten krävs omhändertagning och särskild deponi enligt instruktioner från beställaren eftersom uppschaktad sulfidjord klassas som miljöfarligt avfall. Så här kan byggnaden utformas enligt huvudalternativet (HA) 16 våningar.. Vy från Svartuddsvägen (bild Tema arkitekter). 17

18 förändringar - Analys höjdstudie Bildserien visar hur planerad byggnad påverkar stadsbilden beroende på hushöjd. Pitebo;s huvudalternativ (HA) är att låta uppföra en byggnad i 16 våningar. Som jämförelsealternativ redovisas även byggnadshöjden 12 våningar (JA1) samt ett jämförelsealternativ med 20 våningar (JA2) Ju högre byggnaden blir, desto slankare intryck ger den, samtidigt som den den blir mer synlig och ger en större påverkan på stadsbilden. Bilderna visar att byggnaden blir mycket framträdande. Stor omsorg måste ägnas gestaltningen. Ju högre byggnad desto mer dominerande för omgivningen. Bilden visar huvudalternativet (HA), en föreslagen byggnad på 16 våningar. Bild Temaarkitekter 18

19 förändringar - Analys Bilden visar jämförelsealternativ 1 (JA 1) en en byggnadskropp till 12 våningar höjd. Bild Temaarkitekter Bilden visar jämförelsealternativ 2(JA 2) en en byggnadskropp till 20 våningar höjd. Bild Temaarkitekter. 19

20 förändringar - Analys skuggstudie Bildserien visar hur skuggbildningen gestaltar sig om byggprojektet genomförs. Skuggbildningen avser huvudalternativet (HA) 16 våningar. Den övre raden visar skuggbildningen vid sommarsolståndet (midsommar 22 juni). Den nedre bildserien visar skuggbilningen under vår/ höstdagjämningen ( 20 mars/22sept). Planerad byggnad placeras i ett fritt läge på tomten. Tomten omges av gator från tre sidor. Skuggbildningen får ingen stor påverkar på omgivande bostadsbebyggelse. Angränsande punkthus i väster påverkas kl 8 på morgonen. Omgivande gator kommer däremot att skuggas. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 22 juni (sommarsolståndet) kl Solen är på väg upp över horisonten. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 22 juni (sommarsolståndet) kl Morgonsol. Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 20 mars/22 september(vårdagjämning) kl Bilden visar vilka skuggor som uppkommer om projektet genomförs. Datum 20 mars/22 september(vårdagjämning) kl Morgonsol. 20

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Rapport nummer: 2014-119 r03 rev01 Revideringsdatum:2016-05-18 Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Bild: Kvarteret Hugin, vy mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan.

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping UPPDRAGSNUMMER 1182067000 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA RIKARD SJÖHOLM Uppdragsledare, Akustiker

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG Rapport 15-069-R1 2015-08-31 7 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning 1(7) 2012-04-05 Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 rev02: 2013-03-19 Uppdragsnummer: 241866 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt 010-452 25 50

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning RAPPORT: 2016-22 r01 DATUM: 2017-01-04 PROJEKT: Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning BESTÄLLARE: UPPDRAGSANSVARIG: Tema Björn Odéen Box 22078 104 22 Stockholm Lisa Johansson Tel: 072-549 39 66

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Källa: Eniro Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Claus Pedersen/Julia Anding Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

/6. Enligt trafikflödesmätning i juni 2013 har Skulptörvägen knappt 1200 fordon per dygn. Denna lägre siffra har använts i beräkningen.

/6. Enligt trafikflödesmätning i juni 2013 har Skulptörvägen knappt 1200 fordon per dygn. Denna lägre siffra har använts i beräkningen. 2013-11-11 1/6 AB Borätt Kv Bysten 1, Johanneshov Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Bysten 1, Skulptörvägen, Johanneshov.

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö V 150818 datum 2016-06-23 diarienummer SBK-2015-827 ÄDp 5487 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

BULLERUTREDNING GRÄNBY

BULLERUTREDNING GRÄNBY repo001.docx 2012-03-2914 3740043014 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR NYA BOSTÄDER I GRÄNBY I UPPSALA [Sweco Environment] [Rikard Sjöholm] [Ricardo Ocampo Daza] Sweco repo001.docx 2012-03-2914 Sammanfattning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

BULLERUTREDNING KV BÄVERN 9 - KARLSTAD

BULLERUTREDNING KV BÄVERN 9 - KARLSTAD UPPDRAGSNUMMER: 1614855000 SWECO ENVIRONMENT AB LJUD & VIBRATIONER HENRIK NAGLITSCH MATHIEU BOUÉ Akustiker, handläggare Akustiker, kvalitetsgranskare repo002.docx 2013-06-14 Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4407-A / Christoffer Janco / Susanne Andersson Reviderad: (6) Kyrktorget Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2004-01-28 LUDVIG MILLES DNR64/2000-214 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad Handlingar Planhandlingarna utgörs av plankarta

Läs mer

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala 713465 RAPPORT A Handläggare Samuel Tuvenlund Telefon +46 10 505 52 13 E-post samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2016-01-12 Uppdragsnummer 713465 Rapport A Beställare Midroc Property Development AB Östra

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, Häggholmen, Piteå kommun

Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, Häggholmen, Piteå kommun Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, Häggholmen, Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, Häggholmen, Piteåkommun/del av

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Bullerutredning. Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun HÄRRYDA KOMMUN

Bullerutredning. Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun HÄRRYDA KOMMUN HÄRRYDA KOMMUN Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun Bullerutredning ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850

Läs mer

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2015\2015-1 MB Kv_ Nordstjärnan, Trafikbuller, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2015-1_r01_Kv_Nordstjärnan_Trafikbullerutredning.docx Rapport nummer: 2015-1r01 Datum: 2015-08-10, Eskilstuna Trafikbullerutredning

Läs mer

VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN

VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN 21 växtlighet och planteringar Längs de stora omgivande vägarna och järnvägen planteras rikligt med naturliga planteringar. Längs E4 kan befintliga

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Planbeskrivning Utställningshandling

Planbeskrivning Utställningshandling Planbeskrivning Utställningshandling 1(7) Dnr PLA 07-05 Detaljplan för fastigheten Kruthornet 5 inom Haga- Sandbacka, Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun Förskola Bostäder Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Bullerberäkning... 2 2.1 Metod och förutsättningar... 2 2.2 Riktvärden... 2 3. Resultat... 4 4. Slutsats och föreslagna åtgärder... 4 Bilagor 1. Ljudutbredningskarta,

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande Dp 1707 2009-04-14 Dnr 08:10104-BN 540 Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

RAPPORT 10140009.01. Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning 2010-11-19. Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred

RAPPORT 10140009.01. Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning 2010-11-19. Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Roger Fred RAPPORT 10140009.01 Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning 2010-11-19 Upprättad av: Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Handläggare: RAPPORT 10140009.01 Hunnebo 1:156 m.fl. trafikbullerutredning

Läs mer

Utdrag ur beräkningsmodellen

Utdrag ur beräkningsmodellen HÄRRYDA KOMMUN Underlag till detaljplan för Landvetter centrum (Brattåsvägen) Landvetter, Härryda kommun Bullerutredning ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Rapport nummer: 2015-092 r03.2 Datum: 2015-12-17 Reviderad Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Bullerutredning för ny detaljplan C:\jag jobbar hemma\2015-092 MS kv Hästhoven 1, Borås, Structor Miljö

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Fjällnäset 15, Humblegatan 20 i Sundbybergs stad

Detaljplan för del av fastigheten Fjällnäset 15, Humblegatan 20 i Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2006-01-31 Charlotte Richardsson DNR 292/2004-214 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Fjällnäset 15, Humblegatan 20 i Sundbybergs stad Handlingar

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer