HÄNDELÖ GÅRD fd S:T JOHANNES SOCKEN, NORRKÖPINGS KOMMUN KULTURHISTORISK UTREDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNDELÖ GÅRD fd S:T JOHANNES SOCKEN, NORRKÖPINGS KOMMUN KULTURHISTORISK UTREDNING"

Transkript

1 HÄNDELÖ GÅRD fd S:T JOHANNES SOCKEN, NORRKÖPINGS KOMMUN KULTURHISTORISK UTREDNING Stadsbyggnadskontoret i Norrköping /MONIKA JERNELIUS ARKITEKT KTH/KKH, BOX 2143, Norrköping,

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och syfte Sammanfattning Värdebeskrivning Översiktlig historik och ägarlängd Översiktliga beskrivningar av byggnader och anläggningar Slutsats Bilagor Kartor och planer: Bilaga 1A och 1.B Karta över Norrköping med omgivningar av Robert Weisse, Karta över område som ska skyddas, 2008 Monika Jernelius Bilaga 2. Karta från arkeologisk utredning, Etapp 1, utredningsområdets östra del, Bilaga 3. Charta öfwer Hendelö sätesgård med ett hamman frälse uti Melby, Mattias Wallberg, Bilaga 4A och B. Planritningar av huvudbyggnad, 2 st Odaterade. Bilaga 5. Karta över egendomar Hendelö, Lindö, Westerbyholm med underlydande hemman, Bilaga 6. Konceptblan till ekonomisk karta, fältmätning av Rikets kartverk, Planritning av huvudbyggnad. Odaterad. Bilaga 7A och 7B. Förklaringstext och Plankarta för ordnandet av Park och Trädgård till Hendelö, av S Lindh, Bilaga 8. Händelö gård, situationsplan, Norrköpings stadsingenjörskontor, John E. Pettersson, Denna plan finns i Händelö gård i S:t Johannes socken av Lösings härad, Norrköpings kommun, Bo Stafstedt. Bilaga 9. Skiss, Alternativ 1, från Norrköpings Stadsbyggnadskontor med förslag på dragning av järnvägsspår, med kommentarer utifrån vad som framkommit i denna utredning. Bilaga 10. Skiss, Alternativ 2, från Norrköpings Stadsbyggnadskontor med förslag på dragning av järnvägsspår, med kommentarer utifrån vad som framkommit i denna utredning. Källor och medarbetare I denna utredning har diskussioner i samband med besök på Händelö, utförts tillsammans med stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz, som kommer att ta del av rapporten och bilägga synpunkter. Händelö gård i S.t Johannes socken av Lösings härad, Norrköpings kommun av Bo Stafstedt En sammanställniing av Händelö gårds historia. Händelö, fd S:T Johannes socken, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län Rapport 78:2003, Östergötlands länsmuseum av Clas Ternström Arkeologisk utredning, Etapp 1. 2

3 Arkivmaterial från Linköpings länsmuseum och Norrköpings stadsarkiv. Förklaringar RAÄ Obj En av Riksantikvarieämbetet registrerad fornlämning utmärkt på ekonomiska kartan. Möjlig fornlämning. Registrerad fornlämning men ej utmärkt på ekonomiska kartan. Inledning och syfte Händelö är belägen norr om Norrköping, längst in i Bråviken. Idag utgörs Händelö av en ö, avskild från fastlandet genom Bråviken i norr, Lindö kanal i öster, Höga Viken i väster och inloppet till Norrköpings stad i söder. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Händelö gård, Händelö 2:1. Syftet med detaljplanen är att utveckla området till en lokal miljöteknisk nod och samlingsplats som en del av och ett komplement till ett regionalt miljöteknikcentrum. Man har uppmärksammat det strategiska läget och gårdens historiska värde och planerar att på Händelö gård erbjuda bl.a. konferens-och utställningslokaler för kommunen och för miljötekniska företag. I detaljplanen prövas även dragning av nytt industrispår och tillskapande av nya upplagsplatser för hamnområdet. Det är då av största vikt att fastställa gårdens utbredning för att ej förstöra dess värde för framtiden. I denna utredning görs en värdebeskrivning för Händelö gård på fastigheten Händelö 2:1. Utredningen ska ansluta till planarbetet och redogöra för gårdens historiska bakgrund samt klargöra vilka kulturhistoriska bevarande-och utvecklingsvärden som finns. Syftet är att få ett planeringsunderlag för att identifiera de värden som behöver skyddas i detaljplan. Denna utredning har utförts av husbyggnads-och restaureringsarkitekt Monika Jernelius, Arkitekktgruppen GKAK AB/Bengt Groschop, på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Norrköping. 3

4 Sammanfattning Händelö gård har mycket höga kulturhistoriska och antikvariska värden. Urgamla boplatser som Hädelö gård kan uppvisa är av sådan dignitet att bevarandet av den måste säkras och förses med ett oinskränkt skydd i och med framtagandet av detaljplan. Enligt vad som framkommit i denna utredning, visas området och byggnader som ska skyddas, på karta i Bilagorna 1A och 1B. Händelö gård har under 1900-talet behandlats styvmoderligt av Norrköpings kommun. Skulle Händelö gård och marken i dess omgivning exploateras för nytt ändamål, utan hänsyn till dess historia, kommer värdet som finns att försvinna för all framtid. Gården har stor potential, kan väckas ur sin törnrosasömn och utvecklas till en plats för rekreation, inspiration och utbildning. Omgivningarna kring byggnaderna är väsentliga för att kunna sätta in platsen i sitt historiska och politiska sammanhang. Den historia som området besitter kan utvecklas pedagogiskt till ett historiskt utflyktsmål för norrköpingsbor eller förbiresande. Händelö gårds historia är ett konkret exempel på Sveriges historia! Arkitektoniskt utgör byggnaderna tidstypiska exempel och är i huvudbyggnaden, flygeln och läkarvillan väl bevarade som sådana. Läkarvillans läge är betydelsefull i sitt förhållande till huvudbyggnaden och trädgårdsmästarebostaden. Byggnaderna på Händelö Säteri kan endast förstås på rätt sätt i sitt sammanhang med allén, axeln med utsikt mot Bråviken, fruktträdgården och den Engelska Parken. Värdebeskrivning 2000-TALET Den mark som tillhörde Händelö gård är markerad på Ekonomiska kartan som RAÄ 85, bytomt och har status som fornminne enligt Fornminnesregistret. Händelö gård utgörs idag till stora delar av industrimark, men stora åkerytor, bergknallar och partier med ekskog, annan lövskog och viss blandskog finns fortfarande kvar på Händelö. Trycket på exploatering av Händelö har varit stort under förra seklet och det ser ut att fortsätta under 2000-talet med de planer som Norrköpings kommun har att utveckla Händelö till ett transport-och logistikcentrum med plats för järnväg, hamn och omlastningsplatser. Därför är det mycket viktigt att ge Händelö gård med omgivningar ett långsiktigt skydd, så att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat. Genom att utveckla gården till en lokal miljöteknisk nod och samlingsplats, som en del av och ett komplement till ett regionalt miljöteknikcentrum ges möjligheter att bevara Händelö gård. Målsättningen måste givetvis vara att bevara det kulturhistoriska värdet. Därför måste skyddet utformas så att utvecklingen går hand i hand med bevarandet och tydliggörandet av dess historiska värde. Det är av största vikt att gården inte blir en solitär i ett transport, lager - och omlastningslandskap. Den måste omges av ett landskap där dess historia går att avläsa! Kring herrgården behövs ett omland som markerar platsens dignitet talet får inte tränga sig på. Det behövs mark kring byggnaderna för att kunna göra dem rättvisa. Många gamla fruktträd finns kvar. Päronträd, olika gamla sorters äppelträd och körsbärsträd. På alla kartorna finns fruktträdgården inritad. Se bilagor! 4

5 I parken finns mycket stora, gamla ekar som står som solitärer bland sly och aspar. Idag är de slingrande gångvägarna som man kan se på kartor knappt skönjbara. Endast vägen mellan läkarvillan och bryggan går att följa, som en stig som slutar i en gammal stenbro vid strandvägen - kanske var det bryggan. Stallet väster om grinden är välbyggd, återuppbyggd på gammal grund på 1900-talet och i mycket gott skick. Spiltor finns bevarade, vackra fönster och till viss del vackert smide. Den går utmärkt att använda som utställningslokal eller liknande, där grafikens hus vid Mariefred kan utgöra en förebild. Vagnslidret intill står som en inramning av en gårdsplan bakom ladan, som idag är helt gräsbeväxt. Vagnslidret i sig behöver inte mycket åtgärder, för att stå kvar. Det är ett öppet vagnslider som endast kräver underhåll av taket. Magasinet vid grinden kräver däremot till hälften ett nytt tak och en sanering av den ohyra som har angripit byggnadens ena hörn. Grönskan, som växer alldeles för nära huset, måste omedelbart bort. Utan omland är Händelö säteri vingklippt. Kanske det här i framtiden kan bli en oas ett rekreationscentrum och utflyktsmål även för Norrköpingsbor. Kanske kan det bli ett Rosendals trädgård med plats för växthus vid läkarvillan och får på bete i den engelska parken. Skolbarn kan komma till Händelö och få lära om gårdens historia i det gamla magasinet och besöka en utställning i den stora ladan. Man får inte glömma att gården historiskt sett alltid haft ett mycket strategiskt läge mellan havsviken Bråviken och de inre sjölederna med Motala ström. Därför har Händelö gård en så spännande, politiskt intressant historia att berätta. Sveriges historia i ett nötskal! Översiktlig historik Ur Arkeologisk utredning etapp 1, Händelö, fd S:t Johannes socken Norrköpings stad och kommun Östrgötlandslän av Claes Ternström Ur Händelö gård i S:t Johannes socken av Lösings härad, Norrköpings kommun av Bo Stafstedt. Texten kompletterad. Något om Händelö gårds historia. Händelö gård benämns som urgammalt säteri, urgammalt herresäte, gammalt adelsgods etc. Man kan utläsa en för Sverige tidstypisk historia genom att ta del av Händelö gårds ägarlängder. 5

6 FORNTID Landskapsbild Mot norr, blandskog i sluttning mot Bråviken med inslag av mycket gamla ekar, gran och asp. Ett före detta parklandskap, igenvuxet av sly och täta snår. Närmare Bråviksstranden sumpskog och sankmark. Mot söder och öster,en igenvuxen fruktträdgård, hagmark och öppna odlingsytor. Mot väster, mindre bergknallar bevuxna övervägande av enar och mindre lövskogsvegetation som sträcker sig ner mot ett sankmarksområde. Detta var under yngre järnåldern vikar som delade Händelö i två öar, sammanbundna med ett näs. Se Bilaga 2. Inom gårdsområdets parkdel dominerar lövträd, exempelvis lönn, kastanj, ask, ek och lind. Från ö till halvö till ö. Fram till 1600-talet var Händelö avskild från fastlandet genom ett smalt sund, men förvandlades med tiden till en halvö genom landhöjningen. Gården som uppfördes här, tog sitt namn efter ön. 6

7 Genom Lindökanalens tillkomst 1962 blev Händelö återigen en ö och har idag även sammanväxt med den forna ön Grymön. På Händelö finns, enligt Claes Ternströms antikvariska undersökning 2003, 22 lämningar varav 5 fasta fornlämningar och 17 kulturlämningar eller presumtiv fast fornlämning. Dessa ger karaktär i landskapet i form av stensamlingar eller endast som ojämnheter på marken. Inom området RAÄ 85 har inga närmare utredningar eller utgrävningar gjorts hittills men banverket har nyligen beställt en utredning, Etapp 2, som kommer att beröra Händelö gård. Se Bilaga 2. RIDDARTID, MEDELTID Tack vare ett gåvobrev som daterats och undertecknats på Händelö, kan vi sluta oss till att gården existerat i början av 1300-talet. Gåvobrevet är undertecknat 1322 av Ingegärd Svantepolksdotter, dotter till riddaren, lagmannen och riksrådet Svantepolk Knutsson. Svantepolk Knutsson var sonson till kung Valdemar II av Danmark och dennes älskarinna, Helena Jarl. Kung Valdemar II ägde förmodligen en stor mängd gods i Sverige och det är troligt att Svantepolk Knutsson ärvde en del av dessa. Om just Händelö gård varit i Valdemar II s ägo eller kommer från Folkungaätten vet vi inte. Svantepolk Knutsson var gift med Benedicta Sunesdotter och kom från den mäktiga Folkungaätten och kung Sverker d.y. i Danmark. Hennes farmors syster var Drottning Kristina av Sverige. Svantepolk Knutsson kom genom sin hustru även att ärva en avsevärd del av den Sverkerska familje förmögenheten och en stor del av Folkungaättens gods. Han blev därigenom en mycket förmögen man. Svantepolk Knutssons dotter, Ingegärd Svantepolksdotter. Hon kom att äga flera gods i Östergötland som hon ärde från olika håll och 1322 blev hon ägare av Händelö gård genom ovan nämnda gåvobrev. Vi vet inte vem som ärvde gården efter henne. Först 100 år senare, 1429 dyker en ny ägare upp. Birgitta Magnusdotter skrivs då som ensam ägare. Hon var dotter till Magnus Porse och Elin Gregersdotter. Kopplingen till Ingegärd Svantepolksdotter vet vi inte. Händelö var alltså tidigt adelsgods. Först 1470 blev det ett säteri en sätesgård, då riddaren Erland Pedersson (Bååt) tidvis var bosatt här. Sedan följer en rad ägare som avlöser varandra. Många av dess ägare har varit väl besuttna kvinnor som överlevt män i flera äktenskap. RENÄSSANS Många av Händelö gårds manliga ägare har deltagit i Sveriges politiska historia nära den kungliga makten och några har hamnat på fel sida om kungamakten. Bengt Abjörnsson, som halshöggs vid Stockholms blodbad, 1520, eftersom han var motståndare till Kristian Tyrann. Flera välkända adelsnamn figurerar som ägare under 1500-talet som Liljesparre, Bielke, Banér, Lillie drogs gården kortvarigt in till kronan, men eftersom Sten Axelsson (Banér) redan skänkt gården till sin hustru Ingeborg Claesdotter (Tott) gick den tillbaka till henne. Sten Axelsson Banér var en av Sveriges främsta män. Han ansågs dock vara motståndare till hertig Karl och var en av de mäktiga fem män som halshöggs år 1600 i Linköpings blodbad. 7

8 STORMAKTSTIDEN Ätten Bååt kommer tillbaka som ägarnamn på talet. Bååt är en av de tre ätter som pryder Riksvapnet ingick Ingeborg Bååt äktenskap med Johan Lilliehöök som sedan avled 10 år senare endast 44 år gammal efterkrigsskador i Gustaf II Adolfs fälttåg där han tjänstgjort som general vid infanteriet. Sonen till Ingeborg Bååt och Johan Lilliehööh, Anders Lilliehöök, president, friherre och landshövding ärvde Händelö som, vid slutet av 1600-talet beskrevs som ett välbyggd säteri av gammal allodialfrälse TALET. (Rokoko och den gustavianska tiden) Den Sperlingska epoken började på Händelö 1696 i och med att Carin Horn, född Lilliehöök, ärvde säteriet. Hon var då gift med Kasper Otto Sperling. Hon fick behålla sin make i livet till 1709, då han stupade i krig. Tio år senare brände ryssarna gården. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes, under den Sperlingska epoken, på den plats den står idag. Vi vet inte om det var samma plats som före ryssarnas härjningar En karta från1757, Charta över Hendelö sätesgård med hemman frälse uti Melby, avmätt av Mattias Wallberg, visar gården, förmodligen efter storskiftet, som vid denna tid genomfördes i Sverige. Se Bilaga 3. Nyströmska villan, se i texten nedan under översiktliga byggnadsbeskrivningar.., finns med på kartan. Den är där kringgärdad av två byggnader som kan ha varit en del av en större kringbyggd gård. Idag kan man hjälpligt ana var den låg genom att avläsa i vegetationen. Redan på den kartan finns även trädgårdsmästarens bostad, magasinet och en byggnad, där läkarvillan står idag. Det område som nu är en förfallen fruktträdgåd, finns också med på kartan på samma ställe som idag men med en större utbredning ner mot vattnet. Den siste Sperling, Catharina Gustaviana, sålde till brukspatron Christian Eberstien 1789, som omnämnes som Norrköpings rikaste medborgare år TAL Johan Gustaf Norstedt kom så småningom genom arv och inlösen att äga Händelö gård till sin död Under hans tid moderniserades förmodligen gården. Man kan se på Bilaga 5, Karta över egendomar Hendelö, Lindö och Westerbyholm med underlydande hemman 1852, att de utskjutande flyglarna på huvudbyggnaden inte längre finns. (Se även Bilaga 4A och B.) Inte heller finns vid denna tid några fristående flyglar. Den tredubbla allén verkar har sträckt sig ända fram till huvudbyggnaden, platsen på husets norrsida är markerad och finns där även idag. Som i den tidens anda intresserade man sig mycket för trädgården. Man behöll den gamla rutnätsplanen i den befintliga trädgården och byggde på, ända ner mot vattnet med en Engelsk Park som hade slingrande gångar, en åttkantig paviljong och träd i parklandskap. Se även Konceptblad till den ekonomiska kartan av Rikets allmänna kartverk. Fältmätning Bilaga 6. Så kom ånyo ett adelsnamn in i ägarlängden, nämligen en friherre Stjerneld, som köpte Händelö säteri

9 Dagens huvudbyggnad och den västra flygeln uppfördes under åren i nyklassisk stil köptes gården av Herman Wahren. Samma år utfördes en plankarta för utförandet av park och trädgård till Hendelö av S. Lindh, se Bilagorna 7A och B. Man planerade att utöka fruktträdgården mot öster och låta den Engelska Parken breda ut sig även över området rakt nedanför huvudbyggnaden, som förmodligen varit betesmark, för att hålla fri sikt ner mot Bråviken. Det är osäkert hur mycket av planen som genomfördes, men den ovala platsen framför huvudbyggnaden syns än idag. På Karta över Norrköping med omgivningar av Robert Weisse, se Bilagorna 1A och 1B, syns utbredningen av trädgården och den engelska Parken. Utöver huvudbyggnaden och den västraflygeln finns den Nyströmska villan inritad, men endast huvudbyggnaden. Trädgårdsmästarens bostad finns också, liksom växthuset och paviljongen i den äldre delen av Engelska parken. Herman Wahrens hustru Emelie, ärvde sin make och behöll Händelö till När den sedan såldes till C.Th du Rietz, skrevs det för Emelies räkning in en viss nyttjanderätt av boningshusen och parken i kontraktet. Kontraktet överfördes snart, med Pehr Swartz som mellanhand, till Norrköpings stad sommaren Emelie Wahran bodde dock kvar som hyresgäst till Hon beklagade sig över den ohyra som myrorna utgjorde. Enligt henne fanns de redan på Händelö när de övertog säteriet Från 1911 till 1986 utarrenderades huvudbyggnaden med mark. Flera andra byggnader hyrdes ut som sommarbostäder. Många ekonomibyggnader och stadsstugor revs. De som stod kvar fick förfalla och revs efter hand. De som finns kvar idag har mycket eftersatt underhåll lämnade den siste private hyresgästen huvudbyggnaden. Mellan 1986 och 1999 hyrde Norrköpings stad ut huvudbyggnaden och flygeln till behandlingscenter för drogmissbrukare. Övriga byggnader hyrdes även fortsättningsvis ut till sommargäster tills helt nyligen. Idag står byggnaderna i princip tomma. Översiktliga beskrivningar av byggnader och anläggningar Numreringen av byggnaderna nedan överensstämmer med numreringen på Situationsplan i skala 1:4000, upprättad av John E. Pettersson, Norrköpings stadsbyggnadskontor, De byggnader som fanns kvar när denna utredning gjordes, är markerade med en färg. Byggnadsbeskrivningar är delvis hämtade från Händelö gård i S:t Johannes socken av Lösings härad, Norrköpings kommun av Bo Stafstedt. 9

10 1. Huvudbyggnad, Corps de logi På 1700-talet hade huvudbyggnaden två utskjutande flyglar och gårdsplanen vid entrén omgärdades av ytterligare två, fristående flyglar. En allé med träd i tre parallella rader, ledde fram till byggnaden. Vägen med allén följde en axel som pekade rakt mot huvudbyggnaden. Axeln fortsatte rakt genom byggnaden och ledde vidare genom ett öppet landskap med stora ekar, ner mot Bråviken. Det är efter dessa principer som huvudbyggnaden har sin plats i landskapet. I flera hundra år har omgivningarna öster om den bestått av en stor fruktträdgård och förmodligen även en köksträdgård. Idag är allén förkortad men finns till stora delar kvar. Hela entréplatsen är helt gräsbevuxen, men ovalen syns fortfarande. Platser och gångar i de engelska Parken är nästan helt igenväxta och axeln genom huset ner mot Bråviken är en knappt skönjbar uthuggning i lövskogen. Ryssarna brände ner gården Enligt en karta över Händelö 1757 visas huvudbyggnaden med två utskjutande flyglar, se även den odaterade planritningen med kakelugnar inritade. Se bilagor. Om denna byggnad uppfördes på samma plats som den ursprungliga, vet vi ej. Den nuvarande byggnaden ritades och uppfördes i nyklassisistisk stil under åren av bröderna August och Johan Rober Nyström. De var både arkitekter och byggmästare. Enligt tidens anda från slutet av 1700-talet skulle flyglarna vara helt fristående byggnader. Man hade helt gått ifrån den slutna gårdsbebyggelse som härstammar från medeltid och Vasatiden. Se Bilaga 5 med Karta över egendomar Hendelö, Lindö, Westerbyholm med underlydande hemman På kartan har huvudbyggnaden inga framskjutande sidopartier. Några nya flyglar hade ännu inte uppförts. Ytterväggarna är timrade och putsade. Byggnaden kom att inrymma två våningsplan plus vind. 10

11 Beskrivning av planlösningen 1904 i brandförsäkringen: Nedre våningen: tambur, sal 8 rum och kök, 1 skänk, 3 garderober och ett kontor samt trappor till övre våningen som innehåller: 2 tamburer, salong, 8 rum, 4 garderober, kontor och en trappa till vinden, som har 2 rum och många kontor samt lanternin. Alla rum hafva målade golv, kakelugnar och innanfönster. Jämför Bilagorna 5 och 6, med huvudbyggnadens planlösning. Byggnaden renoverades Mindre förändringar i planlösningen skedde under talet. Då huvudbyggnaden övergick från enfamiljsbostad till behandlingscenter, förändrades ändamålet, rörelsemönstret mellan rummen blev ett annat och byggnaden förlorade ett värde som dock enkelt går att återställa. Efter 1999 har byggnaderna i princip stått tomma. Träden har vuxit sig stora alltför nära huset. Byggnadsteknisk beskrivning efteren översiktlig okulär besiktning: Fasaderna har renoverats under de senaste tio åren, men läckande stuprör har medfört vattenskador i putsen. I övrigt är byggnaden i tekniskt gott skick. Dess kraftiga timrade stomme verkar intakt, liksom takkonstruktionen. Ganska många rum har kakelugnar som kan vara från byggnadens uppförande, 1850-tal. Det finns även kakelugnar som förmodligen är från sekelskiftet. 11

12 Tamburen har golv av kolmårdsmarmor. Flera av trägolven har breda golvtiljor, är målade men i salongen och något rum har golven senare slipats och lackats. Fönstren har bytts ut till tvåglasfönster. Vinden har englasfönster som kan vara de ursprungliga.tamburerna och trapphallarnas väggar är marmorerade på typiskt 1700-talsmanér. Snickerierna är mycket välbevarade. I något rum finns höga socklar. Många beslag och gångjärn är av äldre typ. Salongen har mer påkostat listverk på väggarna än övriga rum. Taken är pappspända med mittrosett och hålkälslister. 12

13 Det är relativt enkelt att återställa värdet av huvudbyggnaden genom en restaurering av planen och vissa reparationer av målningarna, snickerier mm. Byggnaden betecknas som skyddsvärd bebyggelse enligt kulturkommiténs förslag Flygelbyggnaden I Bo Stafstedts skrift står det: Efter branden 1719 var den östra flygeln förmodligen i någorlunda gott skick medan den västra var helt nerbränd. Vid mitten av 1800-talet ritades den västra flygeln samtidigt som den nya huvudbyggnaden. Flygeln har två våningar med källare. På kartan från 1757 redovisas endast en flygelbyggnad på den östra sidan. Förmodligen reparerades endast den flygeln efter branden. Den kan också ha varit den förra huvudbyggnaden. När en ny huvudbyggnad hade uppförts revs förmodligen den östra flygeln. Idag ligger en flygelbyggnad väster om huvudbyggnaden. Se Planarta för ordnandet av park och tädgård över Händelö, Här är den västra flygeln inritad. Bilagorna 7A och B. Se Konceptblad till ekonomisk karta. Fältmätning av Rikets allmänna kartverk, Bilaga 6. Vid mitten av 1800-talet ritades den västra flygeln samtidigt som den nya huvudbyggnaden. Den östra flygeln var då redan riven. Byggnaden renoverades 1912, samtidigt som huvudbyggnaden. I början av 1990-talet utsattes byggnaden för ombyggnad, men kan återställas i ursprungligt skick. 13

14 Byggnadsteknisk beskrivning efter en översiktlig okulär besiktning: Byggnaden i mycket gott skick. Dess stomme av timmer verkar intakt, liksom takkonstruktionen. Vissa rum har kakelugnar varav en kan vara en inmonterad talskakelugn, några verkar vara från byggnadens uppförande och något rum har en öppen spis. Flera av trägolven är målade. Fönstren har bytts ut till tvåglasfönster. Vinden har englasfönster och de kan vara de ursprungliga. Snickerierna är mycket välbevarade. I något rum finns höga socklar, något annat har bröstpanel. Många beslag och gångjärn är av äldre typ. Taken är pappspända med hålkälslister. Byggnaden betecknas som skyddsvärd bebyggelse enligt kulturkommiténs förslag Läkarvillan 14

15 Villan uppfördes som sommarbostad åt dottern till ägaren av Händelö säteri, Herman Wahren, som köpt Händelö Hon var gift med lasarettsläkaren Hugo von Unge, därav namnet läkarvillan. Villan måste varit uppförd någon gång mellan 1874 och 1892 och är typisk för sin tid men med ovanligt fina träpaneler helboasering i två rum. Villans övriga snickerier är mycket fina och vackert målade. Den är placerad vinkelrätt rakt österut från huvudbyggnaden på en plats där det tidigare legat en byggnad, se Bilaga 3, Charta Mellan huvudbyggnaden och villan finns en stor fruktträdgård med en stor fruktträdgård emellan. I riktning mot huvudbyggnaden finns så många gamla äppel- päron- plommon- och körsbärsträd kvar att man lätt kan avläsa fruktträdgårdens tidigare utbredning. Byggnadsteknisk beskrivning efter en översiktlig okulär besiktning: Byggnadens takkonstruktion vid trapptornet är delvis rutten. Övriga tak inspekterades inte. Taket är plåtbeklätt med skivtäckning, delvis rostangripet. Syllen är till stora delar upprutten. Byggnaden verkar angripen av ohyra myror. 15

16 Golvbjälklag och väggar verkar huvudsakligen i gott skick. Trägolven är i gott skick. Fönstren är englasfönster. Snickerierna är mycket välbevarade och synnerligen vackert utförda. I något rum finns höga socklar, något annat har bröstpanel. De flesta beslag av sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, gångjärn är ursprungliga. Idag har vegetationen krupit nära inpå huset. 4. Förråd/hemlighus tillhörande läkarvillan Byggnaden finns kvar och är ovanligt fin i sin sort. Den är dock i det närmaste inbäddad i vegetation och är i behov av rensning och uppfräschning. 5. Trädgårdsmästarebostaden Denna byggnad har funnits före huvudbyggnaden, kanske före kakelugnarnas tid, som var i mitten på 1700-talet. På kartan från 1757 finns denna byggnad inritad, se Bilaga 3. Byggnadens tre entréer leder till en bostad med ett rum och kök, en enklare bostad med 16

17 endast ett rum, en vindstrappa till en stor torkvind och en vind för förvaring av frukter från trädgården. Under bostaden finns en mindre källare. Alla bostadsrum har öppna spisar (inga kakelugnar), köket har en spis och bakugn. Takhöjden i bostaden är låg. Byggnadsteknisk beskrivning efter en översiktlig okulär besiktning: En viss upprustning skedde i början av 1900-talet vad gäller tak, fasader, fönster och en utvändig trappa, enligt Arne Carstens ritningar från Fram till 1992 användes byggnaden som sommarbostad. Vegetationen närmast byggnaden behöver tas bort. Vid besök på platsen var alla dörrar uppbrutna. Nya dörrar med lås behöver sättas dit och taket ses över. På sikt kan byggnaden restaureras pietetsfullt och då beskådas som en relativt enkel 1700-talsbostad för trädgårdsmästaren och hans jon. Fruktträdgården bestod vid en inventering 1911 av: 316 stamträd, varav 228 äpple-och päronträd, 16 plommonträd och 17 körsbärsträd. Dessutom fanns 25 st dvärgträd. Här finns även vinbärsbuskar och hallon. Idag syns tydliga spår av fruktträdgården och dess utbredning. 17

18 1. Spannmålsmagasin Magasinet är byggt av timmer, resvirke och bräder. Den är troligtvis uppförd på1700-talet. Källaren kan vara ännu äldre. Den är intressent med sina små gluggar i den mycket kraftiga gråstensmuren, över en meter tjock. Byggnadsteknisk beskrivning efter en översiktlig okulär besiktning: Taket som vetter mot söder har renoverats, men taket mot norr har rasat in, varför det råder fara för allmänheten att gå in i byggnaden. Vidare krävs en omedelbar sanering av den ohyra som har angripit byggnadens ena hörn. Grönskan, som växer alldeles för nära huset, måste omedelbart bort. Byggnaden betecknas som skyddsvärd bebyggelse enligt kulturkommiténs förslag

19 7. Uthus typ hönshus Byggnad till hälften ett timrat hus, till hälften resvirke. Den timrade delen har troligtvis använts som förråd, då den har ett brädgolv. Om vegetationen rensas från huset och taket ses över, kan det bevaras som ett gammal enkelt uthus. Det gör att området blir mer intakt, mer spännande och det blir lättare att föreställa sig hur man levt här. 8. Hemlighus Byggnad uppförd i två delar som uthuset intill, med timmer och resvirke. I den enklare delen finner man ett hemlighus med två dass i samma rum. Om vegetationen rensas från huset, och taket ses över, kan det bevaras som det är. 19

20 9.Stallbyggnad Se bilagda karta över egendomar från Där finns en byggnad på den plats som stallet ligger idag. Nuvarande stall är uppfört , alltså förmodligen på gammal grund. Golvet består av gatsten och betong. Betongsockeln verkar hel likaså stommen. På taket behöver en och annan tegelpanna kompletteras. Frånluftshuven med vindflöjel och stativet för vällingklockan är fint utformade. Själva klockan saknas. Panelen verkar intakt och har en viss bearbetning, så ock fodren kring fönstren. 20

21 10. Vangskövle/redskapsbord Uppförd Byggnaden är i tämligen gott skick. Vegetationen kring byggnaden måste rensas. 12. Ekonomibyggnad. 17. Vattenreservoar av betong med överbyggnad av trä, vindsmotor och pump. Överbyggnaden är ej kvar. 32. Allé av lönnträd. Dubbelallén mot huvudbyggnaden behöver delvis föryngras. Alléträdet vid magasinet behöver tas bort, för att rädda magasinet. 33. Vårdträd. Hög ädelgran. 34. Grindstolpar och vägbom. Senare tillkomst. 21

22 Byggnader som fanns med i Stafstedts utredning men rivits efter 2003: 11. Väderria/luftria. Byggnader som redan demonterats före Stafstedts utredning men som fanns med på kartan från 1932: 13. Smedja/snickareverkstad. Grunden finns kvar. 14. Transformatorstation. Flyttad. 15. Nyströmsvillan. Villan disponerades av arkitekterna och byggmästarna August och Johan Robert Nyström som bostad och kontor under uppförandet av de nya herrgårdsbyggnaderna, huvudbyggnaden och flygeln. Vid den tiden hade de två flankerande husen rivits, se bilagda kartor. 16. Ekonomibyggnad med vagnsskjul, redskapsbod och vedbod till Nyströmsvillan. Grundstenar finns. Platsen övervuxen av vegetation. 18. Växthus med eldstad, murade värmekanaler och 2 skorstenar av klinker. 19. Växthus. 20. Ladugårdsbyggnad för kreatur med två uppkörsbroar av granit. 21. Redskapsskjul. 22, 23, 24, 25. Byggnader tillhörande Nybygget med två bostadshus uthus och potatiskällare. 26. Svinhus/fotogenbod. Grundstenar finns. Platsen övervuxen av vegetation 27. Vid Granskog.Stadsbyggnad. 28. Vid Granskog. Uthus (vedbod, svinhus och avträde) 29. Ångbåtsbrygga med badhus och paviljong. Beskrivning av byggnaden 1903: Badhus med ett 5,5 m högt torn, byggt på pålar och av resvirke och bräder, i Bråviken. Taket är täckt av galvaniserad plåt på bräder. Planen är åttkantig med en diameter av 5 m och innehöll omklädningsrum, badsump och duschrum. En brygga leder ut till badhuset. Badhuset är målat och bryggan tjärad. Ångbåtsbryggan var förfallen och utdömdes år Mindre brygga. 31. Balustrad till läkarvillan. 22

HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17

HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17 HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17 Händelö gård 2008-11-17 Beställare: Uppdrag: Peter Swanborg Etablering Norrköping AB Näringslivets Hus Drottninggatan 24 602 24 NORRKÖPING Inventering och fortsatt utredning beträffande

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 Allmänt Fastigheten är belägen ca 4 km nordväst Emmaboda. Fastigheten omfattar bostadshus och ekonomibyggnad samt ca 1 ha mark i anslutning till byggnaderna.

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Planprogramområde Herstadberg

Planprogramområde Herstadberg UV ÖST RAPPORT 2004:58 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Planprogramområde Herstadberg Planeringsunderlag för Herstadberg och Loddby Kvillinge socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3399-2004 Pia

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus 1 Anna Modin Dnr 2013-0972 Bygglovhandläggare Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus Förslag till

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar.

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. 14 Paradiset vid vägs ände Ibland blir det inte som man tänkt sig. Varken Gunilla eller

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Linnés Hammarby. Uppförande av entrébyggnad. Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Linnés Hammarby. Uppförande av entrébyggnad. Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Linnés Hammarby Uppförande av entrébyggnad Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseet rapport nr 2007:13 Arkeologisk schaktningsövervakning

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Gård på ostört läge, 7,6 ha

Gård på ostört läge, 7,6 ha Gård på ostört läge, 7,6 ha OSBY BJÖRKERÅS 1:6 Välarronderad fastighet på ostört läge mellan Osby och Älmhult. Total areal om ca 7,6 ha varav ca 5 ha skog och 2 ha betesmark. Gedigen och renoverad bostadsbyggnad

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun 2015-03-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/751-214 Projekt 9432 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Varvschefsbostället ombyggnad badrum

Varvschefsbostället ombyggnad badrum Varvschefsbostället ombyggnad badrum Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2009:21 antikvarie Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning...

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast.

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast. Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Börringe Station Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett äldre hus på en fantastisk tomt

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Fogdevägen 2 Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Fogdevägen 2 Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Hamnfogdegården - ett unikt och välbevarat 1850-talshus i Södermanland.

Läs mer