ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE)"

Transkript

1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE) Finlands Betalskydd Ab FO-nummer High Tech Center Märaholmsgatan Helsingfors

2 FINLANDS BETALSKYDD AB:S ALLMÄNNA AVATALSVILLKOR FÖR 1 (5) 1. Parter Dessa allmänna avtalsvillkor (härefter Avtalet ) utgör en helhet tillsammans med antingen det anslutningsavtal som separat ingåtts mellan Finlands Betalskydd Ab (härefter Finlands Betalskydd ) och vederbörande Webhandlare som via Internet idkar distansförsäljning (härefter Webhandlare ) eller det meddelande om ibruktagande av Maksuturva-tjänsten som Webhandlaren sänt Finlands Betalskydd. 2. Definitioner Finansinstitut är ett kreditinstitut, finansieringsbolag eller samfund som förmedlar kreditkortsbetalningar och som har beviljat Finlands Betalskydd rätten att använda Finansinstitutets för webbutiker avsedda betalningsfunktioner, betalningssätt eller finanstjänster. Kund är vederbörande privatperson eller samfund som vid varje given tidpunkt handlar i en sådan Webhandlares webbutik som är ansluten till Maksuturva-tjänsten och som använder Maksuturvatjänsten antingen för att betala sitt uppköp från Webhandlaren eller för att bekräfta att betalningen av uppköpet från Webhandlaren kommer att göras genom utnyttjandet av det faktura- eller avbetalningsalternativ som Finansinstitutet erbjuder. Kundmedelskonto är det bankkonto som Finlands Betalskydd vid varje given tidpunkt anvisat och till vilket Kundens eller Finansinstitutets betalning styrs. Medel som finns på Kundmedelskontot hålls åtskilda från Finlands Betalskydds egna medel. Maksuturva-tjänst är den tjänst och verksamhetsprincip som Finlands Betalskydd vid varje given tidpunkt tillämpar och genom vilken Finlands Betalskydd på uppdrag av Kunden eller Finansinstitutet, för Kundens eller Finansinstitutets räkning, tar emot och förvarar medel på Finlands Betalskydds Kundmedelskonto samt förmedlar en sådan mottagen betalningsprestation vidare till vederbörande Webhandlare som anslutit sig till Maksuturva-tjänsten. På Finlands Betalskydds www-sidor och nedan i punkt 3 finns en mera detaljerad beskrivning av den tjänst och verksamhetsprincip som Finlands Betalskydd vid varje given tidpunkt tillämpar. Rekommenderad försändelse är en frakt, paket eller brevförsändelse som Webhandlaren medelst Transportföretaget skickat åt Kunden och till vilken Transportföretaget givit en individuell kod för leveransen. Finlands Betalskydd skickar åt Kunden en bekräftelse varav framgår huruvida den produkt eller tjänst som Kunden beställt av Webhandlaren levereras som Rekommenderad försändelse eller på något annat sätt. Transportföretag är den fraktförare som Finlands Betalskydd separat godkänt och med hjälp av vilken Webhandlaren kan leverera den produkt som Kunden beställt till Kunden. 3. Maksuturva-tjänstens verksamhetsprincip 3.1 Nätbanks-och kortbetalningar Webhandlaren godkänner med detta Avtal Maksuturva-tjänstens verksamhetsprincip enligt vilken Finlands Betalskydd, i enlighet med villkoren i detta Avtal, för Kundens räkning förvarar de medel på Kundmedelskontot som Finlands Betalskydd mottagit antingen direkt från Kunden eller via ett Finansinstitut och förmedlar en sådan av Kunden till Webhandlaren anvisad betalningsprestation till det bankkonto som Webhandlaren anvisat, efter att Finlands Betalskydd har fått en tillförlitlig utredning att Kunden tagit emot den produkt som Kunden beställt av Webhandlaren och/eller att karenstidsförfarandet enligt punkt 11 nedan upphört. I fråga om tjänster som Kunden beställt/köpt av Webhandlaren förmedlar Finlands Betalskydd de på Kundmedelskontot tillhörande Kundens medel till Webhandlaren efter att Finlands Betalskydd har fått en tillförlitlig utredning att Webhandlaren utfört den tjänst som Kunden beställt och/eller att karenstidsförfarandet enligt punkt 10 nedan upphört. 3.2 Faktura och avbetalning Vid faktura och avbetalningsköp överför Webhandlaren sin fordran på Kunden till Finansinstitutet. Webhandlaren godkänner i en sådan situation med detta Avtal Maksuturva-tjänstens verksamhetsprincip enligt vilken Finlands Betalskydd, i enlighet med villkoren i detta Avtal, för Finansinstitutets räkning förvarar de medel på Kundmedelskontot som Finlands Betalskydd mottagit från Finansinstitutet och förmedlar den betalningsprestation som Finansinstitutet anvisat och som Finansinstitutet med anledning av ovannämnda överföring/köp av fordran är skyldig Webhandlaren till det bankkonto som Webhandlaren anvisat, efter att Finlands Betalskydd har fått en tillförlitlig utredning att Webhandlaren avsänt eller att Kunden tagit emot den produkt som Kunden beställt. I fråga om tjänster som Kunden beställt/köpt av Webhandlaren förmedlar Finlands Betalskydd de på Kundmedelskontot tillhörande Webhandlarens medel till Webhandlaren, efter att Finlands Betalskydd har fått en tillförlitlig utredning att Webhandlaren utfört den tjänst som Kunden beställt. 4. Ränta Ingen ränta betalas åt Webhandlaren för de medel som finns på Finlands Betalskydds Kundmedelskonto. 5. Anslutning till Maksuturva-tjänsten Webhandlaren ansluter sig till Maksuturva-tjänsten antingen genom att underteckna ett separat anslutningsavtal eller genom att skicka ett separat meddelande om ibruktagande till vilket vardera alternativ dessa allmänna avtalsvillkor (detta Avtal) bifogas. När Webhandlaren ansluter sig till Maksuturva-tjänsten får Webhandlaren välja tillgång till de nätbetalningssätt och finanstjänster som vederbörande Finansinstitut vid varje given tidpunkt har beviljat Finlands Betalskydd. Ibruktagandet av nätbetalningssätten och finanstjänsterna kan emellertid förutsätta att vederbörande Finansinstitut först godkänner Webhandlaren. Vederbörande Finansinstitut kan även när som helst förbjuda användandet av Finansinstitutets nätbetalningssätt och/eller finanstjänster, varvid nämnda nätbetalningssätt och/eller finanstjänster borttas från Webhandlarens förfogande utan någon som helst ersättningsskyldighet för Finlands Betalskydds del. Webhandlaren skall meddela Finlands Betalskydd minst en (1) månad i förväg ifall Webhandlaren tänker avlägsna Maksuturvatjänsten från sin webbutik. 6. Uppgifter som skall ges vid anslutandet När Webhandlaren ansluter sig till Maksuturva-tjänsten skall Webhandlaren meddela Finlands Betalskydd Webhandlarens bankkontonummer och betalningsförbindelse samt de identifierings- och kontaktuppgifter som Finlands Betalskydd vid varje given tidpunkt erfordrar.

3 2 (5) Webhandlaren skall utan dröjsmål meddela Finlands Betalskydd sina nya identifierings- och kontaktuppgifter samt nytt bankkontonummer och betalningsförbindelse om dessa ändras. Webhandlaren godkänner att Finlands Betalskydd kan kontrollera de uppgifter som Webhandlaren givit ur exempelvis Befolkningsregistercentralens, Suomen Asiakastieto Oy:s och/eller Patent- och registerstyrelsens databaser. 7. Rätt att överlåta uppgifter om Webhandlaren Webhandlaren ger med detta Avtal sitt samtycke till att Finlands Betalskydd kan överlåta samtliga uppgifter som Webhandlaren givit Finlands Betalskydd samt andra uppgifter som erhållits om Webhandlaren till de Finansinstitut som Finlands Betalskydd vid varje given tidpunkt använder i anslutning till Maksuturva-tjänsten. 8. Webhandlarens ansvar för uppgifterna Finlands Betalskydd förmedlar till Webhandlaren den betalningsprestation som Kunden eller Finansinstitutet anvisat till Webhandlaren på basis av de uppgifter som Webhandlaren meddelat Finlands Betalskydd. Webhandlaren ansvarar för att Webhandlaren meddelar Finlands Betalskydd de identifierings-, kontakt- och uppdragsuppgifter som Finlands Betalskydd vid varje given tidpunkt erfordrar. När Webhandlaren till Finlands Betalskydd överlåter identifieringsuppgifter beträffande försändelsen och Transportföretaget, ger Webhandlaren samtidigt sitt samtycke till att Finlands Betalskydd kan använda ifrågavarande identifieringsuppgifter för uppföljning av försändelserna. Webhandlaren ansvarar för riktigheten av uppgifterna nämnda i denna punkt 8. Webhandlaren ansvarar även för att grunden och beloppet av Webhandlarens fordran på Kunden är ostridigt samt i överensstämmelse med detta Avtal. Finlands Betalskydd ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att de identifierings- kontakt-, eller uppdragsuppgifter som Webhandlaren i enlighet med denna punkt 8 meddelat Finlands Betalskydd innehåller fel eller brister, eller på grund av att den betalningsprestation som Kunden eller Finansinstitutet anvisat till Webhandlaren förmedlas till fel person eller fördröjs till följd av de uppgifter om betalningsförbindelsen som Webhandlarens meddelat enligt punkt 6 ovan är felaktiga. 9. Avgifter och kostnader Finlands Betalskydd uppbär av Webhandlaren en i anslutningsavtalet eller i meddelandet om ibruktagande avtalad provision för varje enskild betalningsprestation som Kunden eller Finansinstitutet (för det fall att Webhandlaren överfört sin fordran till Finansinstitutet) har anvisat till Webhandlaren och som har överförts till Finlands Betalskydds och som Finlands Betalskydd förmedlat vidare till Webhandlaren i enlighet med anslutningsavtalet eller meddelandet om ibruktagande och detta Avtal. Den i anslutningsavtalet eller i meddelandet om ibruktagande avtalade provisionen dras automatiskt av från den betalningsprestation som Finlands Betalskydd i överensstämmelse med detta Avtal förmedlar till Webhandlaren. Eventuella övriga avtalade avgifter eller kostnader faktureras skilt. Finlands Betalskydd är berättigat att av Webhandlaren uppbära en i anslutningsavtalet eller i meddelandet om ibruktagande avtalad provision även för avbrutna uppdrag om den betalningsprestationen som Kunden eller Finansinstitutet anvisat till Webhandlaren har överförts till Finlands Betalskydds Kundmedelskonto. Finlands Betalskydd är berättigat att ändra provisionens belopp. Finlands Betalskydd är berättigat att uppbära den nya provisionen eller avgiften tidigast en (1) månad efter det att ändringen meddelats Webhandlaren. Detta Avtal fortsätter i förändrad form om inte Webhandlaren inom en (1) månad från att meddelandet sändes skriftligen meddelar Finlands Betalskydd att Webhandlaren inte accepterar beloppet av den nya provisionen eller avgiften. Om Webhandlaren inte accepterar ändringen av den nya provisionen eller avgiften, kan Webhandlaren säga upp detta Avtal att upphöra i överensstämmelse med punkt 27 nedan. 10. Karenstid 10.1 Nätbanks- och kortbetalningar Om Webhandlaren inte kan leverera den produkt eller tjänst som Kunden beställt eller om den levererade produkten eller tjänsten inte motsvarar det som har avtalats, så kan Kunden under karenstiden återkalla beställningen och därigenom uppdraget beträffande förmedlingen av betalningsprestationen till Webhandlaren och ge Finlands Betalskydd ett nytt uppdrag att i sin helhet eller till ett belopp som Kunden anger returnera de medel som man tagit emot av honom. Karenstiden börjar direkt. Karenstiden för Rekommenderade försändelser utgår ett (1) dygn efter att Finlands Betalskydd har fått en tillförlitlig utredning av Transportföretaget att Kunden tagit emot den produkt som Kunden beställt av Webhandlaren. Karenstiden för andra leveranssätt än Rekommenderade försändelser utgår fem (5) dygn efter att Webhandlaren har meddelat Finlands Betalskydd att leveransen har avsänts, kommit fram eller tjänsten utförts. Med Finlands Betalskydds samtycke kan karenstiden även vara längre förutsatt att så separat avtalats. I en sådan situation meddelar Finlands Betalskydd den längre karenstiden åt Kunden. Medlen returneras till Kunden enligt ovanstående efter att Finlands Betalskydd har erhållit en tillförlitlig utredning att den eventuella felaktiga eller defekta produkten har återlämnats till Webhandlaren och/eller att Webhandlaren har godkänt återkallandet av beställningen av produkten eller tjänsten. Om Kunden har gjort en kreditkortsbetalning men krediten ännu inte har betalts av Kunden till vederbörande Finansinstitut, så returnerar Finlands Betalskydd betalningsprestationen till Finansinstitutet. Om Kunden inte tillställer Finlands Betalskydd ovannämnda meddelande under karenstiden och om inte annat föranleds av punkterna 11 eller 12, förmedlar Finlands Betalskydd Kundens till Webhandlaren anvisade betalningsprestation till Webhandlaren utan obefogat dröjsmål efter att karenstiden löpt ut Faktura och avbetalning Om Webhandlaren inte kan leverera den produkt eller tjänst som Kunden beställt eller om den levererade produkten eller tjänsten inte motsvarar det som har avtalats, så kan Kunden under karenstiden meddela Finlands Betalskydd om sin önskan att återkalla beställningen. Karenstiden börjar direkt. Karenstiden för Rekommenderade försändelser utgår ett (1) dygn efter att Finlands Betalskydd har fått en tillförlitlig utredning av Transportföretaget att Kunden tagit emot den produkt som Kunden beställt av Webhandlaren. Karenstiden för andra leveranssätt än Rekommenderade försändelser utgår fem (5) dygn efter att Webhandlaren har meddelat Finlands Betalskydd att leveransen har avsänts, kommit

4 3 (5) fram eller tjänsten utförts. Med Finlands Betalskydds samtycke kan karenstiden även vara längre förutsatt att så separat avtalats. I en sådan situation meddelar Finlands Betalskydd den längre karenstiden åt Kunden. En återkallelse av beställningen beaktas i Finansinstitutets kommande uppgörelser med Webhandlaren beträffande fakturaoch avbetalningsköp och beaktas efter att Finlands Betalskydd fått en tillförlitlig utredning att den eventuella felaktiga eller defekta produkten har returnerats till Webhandlaren och/eller att Webhandlaren har godkänt återkallandet av beställningen. 11. Kundens vägran att ta emot beställningen 11.1 Nätbanks- och kortbetalningar Ifall Kunden vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta den produkt eller tjänst som Webhandlaren med Rekommenderad försändelse sänt till Kunden eller ifall en Kund som är i en konsuments ställning inom ramen för karenstiden enligt punkt 10 ovan före mottagandet av produkten eller tjänsten meddelar Finlands Betalskydd att han använder sig av sin ångerrätt enligt konsumentskyddslagen, så returnerar Finlands Betalskydd till Kunden antingen direkt eller via Finansinstitutet de medel som man tagit emot av honom efter att både Webhandlaren och Kunden gjort en anmälan om saken till Finlands Betalskydd. Ifall Webhandlaren har levererat produkten eller tjänsten till Kunden på något annat sätt än som Rekommenderad försändelse, så måste Kunden inom ramen för karenstiden enligt punkt 10 ovan meddela Finlands Betalskydd om sin vägran att ta emot eller underlåtelse av emottagandet för att Finlands Betalskydd skall vara skyldigt att returnera medlen till Kunden enligt förfarandet och villkoren ovan. Med undantag för det ovannämnda, ifall Kunden inom ramen för karenstiden enligt punkt 10 ovan vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta en produkt eller tjänst som omfattas av kapitel 6 16 i konsumentskyddslagen, kan Finlands Betalskydd till denna del avhålla sig från att returnera de medel som man tagit emot av Kunden, förutsatt att Webhandlaren tillställt Finlands Betalskydd en tillförlitlig utredning över att produkten eller tjänsten inte omfattas av ångerrätten i konsumentskyddslagen. Webhandlaren skall omedelbart meddela Finlands Betalskydd om Kunden vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta den produkt eller tjänst som Kunden beställt av Webhandlaren eller om Kunden meddelar Webhandlaren om användandet av sin ångerrätt i enlighet med konsumentskyddslagen Faktura och avbetalning Ifall Kunden vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta den produkt eller tjänst som Webhandlaren med Rekommenderad försändelse sänt till Kunden eller ifall en Kund som är i en konsuments ställning inom ramen för karenstiden enligt punkt 10 ovan före mottagandet av produkten eller tjänsten meddelar Finlands Betalskydd att han använder sig av sin ångerrätt enligt konsumentskyddslagen, så meddelar Finlands Betalskydd Finansinstitutet om händelsen efter att både Webhandlaren och Kunden gjort en anmälan om saken till Finlands Betalskydd. Ifall Webhandlaren har levererat produkten eller tjänsten till Kunden på något annat sätt än som Rekommenderad försändelse, så måste Kunden inom ramen för karenstiden enligt punkt 10 ovan meddela Finlands Betalskydd om sin vägran att ta emot eller underlåtelse av emottagandet för att Finlands Betalskydd skall vara skyldigt att meddela Finansinstitutet om händelsen enligt förfarandet och villkoren ovan. Ifall Finansinstitutets betalningsprestation redan har förmedlats till Webhandlaren, avdras sagda betalningsprestation från Finansinstitutets kommande uppgörelser med Webhandlaren beträffande faktura-och avbetalningsköp. Med undantag för det ovannämnda, ifall Kunden inom ramen för karenstiden enligt punkt 11 ovan vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta en produkt eller tjänst som omfattas av kapitel 6 16 i konsumentskyddslagen, förmedlas Finansinstitutets betalningsprestation till Webhandlaren och inga avdrag görs till denna del från Finansinstitutets kommande uppgörelser med Webhandlaren, förutsatt att Webhandlaren tillställt Finlands Betalskydd en tillförlitlig utredning över att produkten eller tjänsten inte omfattas av ångerrätten i konsumentskyddslagen. Webhandlaren skall omedelbart meddela Finlands Betalskydd om Kunden vägrar att ta emot eller underlåter att avhämta den produkt eller tjänst som Kunden beställt av Webhandlaren eller om Kunden meddelar Webhandlaren om användandet av sin ångerrätt i enlighet med konsumentskyddslagen. De förändringar som eventuellt görs i Kundens faktura eller avtal om avbetalningsköp sköts direkt mellan Kunden och Finansinstitutet. 12. Utebliven leverans 12.1 Nätbanks- och kortbetalningar Ifall Webhandlaren inte inom en mellan Webhandlaren och Kunden avtalad tid till Kunden har levererat den produkt eller utfört den tjänst som Kunden beställt av Webhandlaren, och Kunden inom ramen för karenstiden enligt punkt 10 ovan har meddelat detta till Finlands Betalskydd, returnerar Finlands Betalskydd till Kunden antingen direkt eller via Finansinstitutet de medel som man tagit emot av honom efter att Finlands Betalskydd har erhållit en tillförlitlig utredning över den uteblivna leveransen eller outförda tjänsten Faktura och avbetalning Ifall Webhandlaren inte inom en mellan Webhandlaren och Kunden avtalad tid till Kunden har levererat den produkt eller utfört den tjänst som Kunden beställt av Webhandlaren, och Kunden inom ramen för karenstiden enligt punkt 10 ovan har meddelat detta till Finlands Betalskydd, meddelar Finlands Betalskydd Finansinstitutet om händelsen efter att Finlands Betalskydd har erhållit en tillförlitlig utredning över den uteblivna leveransen eller outförda tjänsten. Ifall Finansinstitutets betalningsprestation redan har förmedlats till Webhandlaren, avdras sagda betalningsprestation från Finansinstitutets kommande uppgörelser med Webhandlaren beträffande faktura-och avbetalningsköp. De förändringar som eventuellt görs i Kundens faktura eller avtal om avbetalningsköp sköts direkt mellan Kunden och Finansinstitutet. 13. Funktionsduglighet och dataskydd Finlands Betalskydd ansvarar för att Maksuturva-tjänsten fungerar i överensstämmelse med detta Avtal. Finlands Betalskydd och Webhandlaren svarar var för sig i fråga om sina egna datasystem för att dataskyddet är ändamålsenligt arrangerat och att systemen på ett tillförlitligt sätt är skyddade mot olovlig användning. 14. Reklamationer Reklamationer som i enlighet med detta Avtal gäller fel i Maksuturva-tjänsten skall tillställas Finlands Betalskydd inom fjorton (14) dagar från att felet upptäckts varefter rätten att åberopa felet är förlorad.

5 4 (5) Reklamationen skall skickas med e-post till adressen 15. Villkor som berör Webhandlarens tjänst Webhandlaren förbinder sig att producera och marknadsföra sina till Maksuturva-tjänsten anslutna tjänster och produkter sakligt och skäligt och på så sätt att Webhandlarens förfarande överensstämmer med lag, förordning, myndighetsbeslut samt i övrigt med god sed. Webhandlaren skall i sin marknadsföring sörja för att Webhandlarens tjänst och Finlands Betalskydds Maksuturva-tjänst och ansvaret för dessa inte är förväxlingsbara. Webhandlaren sörjer för att Webhandlarens tjänst tekniskt produceras på så sätt att den ekonomiska säkerheten, datasäkerheten eller dataskyddet för Kunden som använder Webhandlarens tjänster, eller för Finlands Betalskydd inte äventyras. Webhandlaren skall skicka Kunden en bekräftelse av beställningen antingen i skriftlig eller elektronisk form eller alternativt ge Kunden en möjlighet att läsa bekräftelsen i elektroniskt format (exempelvis på dess www-sidor). 16. Rättshandlingen mellan Kunden och Webhandlaren Webhandlaren ansvarar för att Webhandlaren uppfyller sin prestationsskyldighet gentemot Kunden i överensstämmelse med Webhandlarens erbjudande och avtalsvillkor. Finlands Betalskydd ansvarar inte för Webhandlarens och Kundens rättshandling, såsom beställning, avtal eller leverans. Finlands Betalskydd ansvarar inte heller till någon del för egenskaper, funktionsduglighet, fel, försening eller avhållen leverans beträffande den produkt eller tjänst som är föremål för Webhandlarens och Kundens rättshandling. Webhandlaren skall sörja för att Kunden har möjlighet att tillställa anmärkningar, reklamationer och anspråk gällande Webhandlarens verksamhet, tjänster och produkter direkt till Webhandlaren och att anmärkningar, reklamationer och anspråk behandlas utan dröjsmål och på ett sakligt sätt. Webhandlaren skall för eventuella anmärkningar, reklamationer och anspråk i sin tjänst meddela Kunden sina kontaktuppgifter. Finlands Betalskydd är inte heller part i återlämnandet av den produkt eller tjänst som Kunden tagit emot av Webhandlaren eller delaktig andra motsvarande situationer och svarar inte heller för därtill hörande kostnader. Om Finlands Betalskydd genom beslut av konsumentmyndigheterna eller domstol åläggs att erlägga avgifter eller ersättningar som grundar sig på Webhandlarens verksamhet eller fel eller dröjsmål i den produkt eller tjänst som Webhandlaren erbjudit, förbinder sig Webhandlaren, om Finlands Betalskydd så kräver, att kompensera Finlands Betalskydd med beloppet av ovannämnda avgift eller ersättning jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om Finlands Betalskydd på Finansinstitutets anfordran i enlighet med villkoren i Finansinstitutets vid varje given tidpunkt tillämpliga avtal för kortbetalningar i distanshandel, åläggs att antingen direkt eller via Finansinstitutet göra en krediteringstransaktion till Kunden, förbinder sig Webhandlaren att på Finlands Betalskydds anfordran betala det krediterade beloppet eller ersättningen till Maksuturva jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen. 17. Force Majeure Finlands Betalskydd ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller motsvarande orsak som i oskälig grad försvårar Finlands Betalskydds verksamhet. Ett sådant hinder som befriar från ansvar kan till exempel utgöras av: åtgärd av myndighet, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, en av Finlands Betalskydd oberoende störning i postdistributionen, i den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, i annan elektronisk telekommunikation eller i eltillförseln, såsom ström-, kabel- eller datakommunikationsavbrott, vederbörande Finansinstituts verksamhet, avbrott eller förseningar i Finlands Betalskydds verksamhet, vilka förorsakats av eldsvåda eller annan olyckshändelse, arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad oberoende om denna berör Finlands Betalskydd eller inte. Ett oöverstigligt hinder eller annan ovannämnd omständighet berättigar Finlands Betalskydd att avbryta verksamheten tillsvidare. 18. Begränsning av ansvar för skada Utöver punkterna 16 och 17 ovan ansvarar Finlands Betalskydd inte för indirekt skada som förorsakas Webhandlaren, såsom exempelvis utebliven vinst, förlust av inkomst eller annan motsvarande skada. Finlands Betalskydds maximala ansvar är i alla situationer begränsat till det belopp som Kunden eller Finansinstitutet anvisat till Webhandlaren och som överförts till Finlands Betalskydds Kundmedelskonto i enlighet med detta Avtal. 19. Avbrytande av Maksuturva-tjänsten Finlands Betalskydd är berättigat att avbryta användandet av Maksuturva-tjänsten ifall en ansökan om försättande av Webhandlaren i likvidation eller konkurs eller påbörjande av företagssaneringsförfarande inlämnas, ifall Webhandlaren beläggs med kvarstad, blir föremål för utmätning eller någon annan motsvarande exekutiv åtgärd. Finlands Betalskydd är berättigat att avbryta användandet av Maksuturva-tjänsten också då Finlands Betalskydd har befogad anledning att misstänka att Maksuturvatjänsten används lagstridigt eller i strid med detta Avtal eller om användningen av tjänsterna äventyrar Finlands Betalskydds datasäkerhet. 20. Användningstider för Maksuturva-tjänsten Webhandlaren kan använda Maksuturva-tjänsten 24 timmar i dygnet och sju (7) dagar i veckan, med undantag för avbrott vilka beror på service, uppdateringar, upprätthållande, störningar eller andra liknande orsaker. Finlands Betalskydd garanterar inte att Maksuturva-tjänsten oavbrutet står till Webhandlarens förfogande. Finlands Betalskydd ansvarar heller inte för fel eller störningar som uppstår i tjänsterna eller datasystemen hos Finlands Betalskydd, den bank som Kunden eller Webhandlaren använder, vederbörande Finansinstitut eller vederbörande Transportföretag. Field Code Changed

6 5 (5) 21. Upphovsrätt och varumärken Upphovsrätten och varumärkena i anslutning till Maksuturvatjänsten tillhör antingen Finlands Betalskydd eller vederbörande Finansinstitut. Alla rättigheter i fråga om upphovsrätten och varumärken har förbehållits. Den Webhandlare som använder Maksuturva-tjänsten förbinder sig att inte utan skriftligt samtycke av upphovsrättsinnehavaren med elektroniska medel eller via annan kommunikationskanal publicera, kopiera eller vidarebefordra den information som ingår i tjänsterna. 22. Varumärket Maksuturva Oaktat punkt 21 ovan får Webhandlaren med stöd av detta Avtal rätt att använda Finlands Betalskydds Maksuturva-varumärke i anslutning till Maksuturva-tjänsten. Webhandlaren förbinder sig att följa de instruktioner som Finlands Betalskydd vid varje given tidpunkt ger om användandet av Maksuturva-varumärket. villkor eller om Webhandlarens förfarande, tjänst eller marknadsföring inte är förenlig med lag, förordning, myndighetsbestämmelse, god sed eller om Webhandlaren blir betalningsoförmögen, försätts i konkurs, likvidation eller blir föremål för företagssaneringsförfarande. Webhandlaren skall omedelbart meddela Finlands Betalskydd om Webhandlarens eventuella betalningsoförmåga eller risk för det. 28. Tillämplig lag På detta Avtal tillämpas finsk lag. 29. Tvister och forum Tvister rörande detta Avtal eller tolkning av detsamma skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Ifall förhandlingarna inte leder till resultat, avgörs tvisterna av Helsingfors tingsrätt i första instans. Maksuturva-varumärket får inte överlåtas eller användas i andra sammanhang än i samband med Maksuturva-tjänsten. Rätten att använda Maksuturva-varumärket upphör när detta Avtal upphör, varvid Webhandlaren förbinder sig att genast avlägsna Maksuturva-varumärket från sin tjänst. 23. Webhandlarens firma Finlands Betalskydd är berättigat att använda Webhandlarens namn firmamärke som referens bland annat i sin marknadsföring, om inte Webhandlaren skriftligen skilt förvägrar detta. 24. Uppgifternas konfidentialitet Utan att begränsa Finlands Betalskydds rättigheter enligt punkt 7 ovan, håller Finlands Betalskydd och Webhandlaren var för sin del information om motparten rörande affärshemligheter, Maksuturvatjänstens förverkligande, säkerhetslösningar, uppgifter om detta Avtals villkor samt uppgifter som parterna i övrigt erhåller i sin verksamhet under detta Avtal konfidentiella på så sätt att dessa inte yppas åt tredje person samt så att tredje person inte heller i övrigt har möjlighet att få tillgång till uppgifterna. 25. Ändring av avtalsvillkoren Finlands Betalskydd är berättigat att ändra detta Avtals villkor. Finlands Betalskydd meddelar Webhandlaren skriftligen eller elektronisk form om ändringen av villkoren i Avtalet. Ifall Webhandlaren inte säger upp Avtalet med iakttagande av uppsägningsförfarandet i punkt 27 nedan, träder de ändrade villkoren i kraft vid den tidpunkt som Finlands Betalskydd angett, dock tidigast en (1) månad från att meddelandet skickades Webhandlaren. 26. Överlåtelseförbud Webhandlaren får inte överlåta detta Avtal eller sina rättigheter och förpliktelser enligt detta Avtal till tredje person. 27. Avtalets giltighet, uppsägning och hävning Detta Avtal är i kraft tillsvidare. Parterna kan skriftligen säga upp detta Avtal att upphöra en (1) månad efter uppsägningen. Finlands Betalskydd kan häva detta Avtal så att det upphör omedelbart om Webhandlaren väsentligen bryter mot detta Avtals

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE) Finlands Betalskydd Ab FO-nummer 2121703-0 Gräsviksgatan 23 00180 Helsingfors www.maksuturva.fi 20.3.2014 2 (2) 1. Parter Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (WEBHANDLARE) Maksuturva Group Ab FO-nummer 2121703-0 Gräsviksgatan 23 00180 Helsingfors www.maksuturva.fi 25.3.2015 2 (2) 1. Parter Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (E-HANDLARE)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (E-HANDLARE) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR MAKSUTURVA-TJÄNSTEN (E-HANDLARE) Payments with intelligence. Maksuturva Group Ab FO-nummer 2121703-0 Kägelstranden 5 02150 Esbo www.maksuturva.fi 30.12.2016 1 (5) 1. Parter Dessa

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst 1. Allmänt Dessa användningsvillkor tillämpas på Waltti-tjänsten (nedan Tjänsten), som produceras av Vasa stads kollektivtrafik (nedan

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

I detta avtal överenskoms inte om Bolagets tjänster som levereras via flertjänstnätet, såsom till exempel bredbandstjänster och kabel-tvtjänster.

I detta avtal överenskoms inte om Bolagets tjänster som levereras via flertjänstnätet, såsom till exempel bredbandstjänster och kabel-tvtjänster. SPECIALVILLKOR FÖR ANSLUTNING TILL FLERTJÄNSTNÄT 1. Allmänt I dessa avtalsvillkor fastställs villkoren för anslutning av en i avtalet avsedd fastighet, byggnad, lägenhet eller ett motsvarande objekt (i

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning Dnr 625.15.0002 Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning Andelslaget BKF Brändö Kumlinge fiber sid 2 (8) 1. Allmänt Dessa villkor tillämpas på leveranser av den fiberanslutning som kunden valt av Andelslaget

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD. FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad )

AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD. FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad ) AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD (Översättning) KÖPARE Pargas stad FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad ) Faktureringsadress: Pargas stad Servicetjänster Brinkasvägen

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

1. Användarvillkorens tillämpningsområde och godkännande av användarvillkoren

1. Användarvillkorens tillämpningsområde och godkännande av användarvillkoren Användarvillkor för Internettjänster Uppdaterad 4.4.2013 Innehåll 1. Användarvillkorens tillämpningsområde och godkännande av användarvillkoren... 1 2. Användandet och omfattningen av Tjänsterna... 2 3.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer