möter i styrelsen för ett år i taget. Styrelsen direktör Kari Jordan (vice ord- Ursula Ranin, direktör Veli Sundbäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "möter i styrelsen för ett år i taget. Styrelsen direktör Kari Jordan (vice ord- Ursula Ranin, direktör Veli Sundbäck"

Transkript

1 F ÖRVALTNINGSPRINCIPER Koncernstruktur möter i styrelsen för ett år i taget. Styrelsen Finnairkoncernens moderbolag är Finnair utser en vice ordförande inom sig för ett Abp. Moderbolaget har 18 dotterbolag. år i taget. De största underkoncernerna är Finlands Finnair Abp:s ordinarie bolagsstämma Resebyrå Ab, Finnair Catering Oy samt som hölls den 23 mars 2006 utsåg minister Northport Oy. Andra viktiga dotterbolag Christoffer Taxell till styrelseordförande och är Resebyrå Ab Area, Oy Aurinkomatkat - följande personer till ordinarie ledamöter i Suntours Ltd. Ab, Finnair Aircraft Finance Oy styrelsen: finansrådet Kalevi Alestalo, vice och Finnair Cargo Oy. Flygbolag som ingår i verkställande direktör Markku Hyvärinen, Finnairkoncernen förutom moderbolaget är verkställande direktör Satu Huber, verkställande direktör Kari Jordan (vice ord- Aero Airlines AS och svenska Nordic Airlink Holding AB. Finnairkoncernen består av förande), vicehäradshövding, diplomekonom Ursula Ranin, direktör Veli Sundbäck 22 affärsenheter och dotterbolag som är organiserade i följande fyra affärsområden: och direktör Helena Terho. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållan- Reguljärtrafik, Semestertrafik, Resetjänster och Flygverksamhet. de till bolaget och bolagsledningen. Kalevi Alestalo är anställd hos finska staten som Bolagsstämma och rösträtt vid är största aktieägare i Finnair Abp. Styrelsen är vald för en mandatperiod intill slu- bolagsstämman Bolagsstämman är det forum där aktieägarna tet av nästa ordinarie bolagsstämma den utövar den högsta beslutanderätten inom 22 mars Finnair Abp. Bolagets styrelse sammankallar bolagsstämman. Bolagsstämman Uppgifter och sammanträden skall enligt lagen om aktiebolag besluta Styrelsen ansvarar för bolagets verksamhet om bland annat följande frågor: och ekonomi, fattar beslut om när bolagsstämman skall sammankallas och bereder styrelseledamöter antal, val och arvoden ärenden som skall behandlas vid bolagsstämman. Styrelsen ansvarar också för att revisorer antal, val och arvoden bokslutet godkännande och bolagsstämmans beslut verkställs. fastställande Styrelsen anställer och avsätter verkställande direktören och beslutar om verkstäl- utdelning av dividend ändringar i bolagsordningen lande direktörens lön samt utnämner och avsätter verkställande direktörens ställföreträdare. Styrelsen utser personerna i kon- Finnair Abp:s bolagsordning innehåller ingen skyldighet om köp eller inlösen cernens högsta ledning och beslutar om av egendom eller om röstgränser. Bolaget deras anställningsvillkor med hänsyn till har endast ett aktieslag. principerna i personalstrategin, som följer bolagets Corporate Governance samt Styrelsen incitamentprogrammet. Styrelsen ansvarar Sammansättning och mandatperiod för att bolagets bokföring, budgetuppföljningssystem, internrevision och riskhan- Finnair Abp:s styrelse består av ordförande samt minst fyra och högst sju ledamöter. tering organiseras så att de är i linje med Bolagsstämman utser ordförande och leda- bolagets Corporate Governance. Styrelsen ansvarar dessutom för att bokslutet följer principerna om öppenhet och korrekthet i bolagets information som en god företagsstyrning förutsätter. Bolaget representeras av styrelseordföranden och bolagets verkställande direktör samt av verkställande direktörens ställföreträdare (ensam), av styrelseledamöterna (två tillsammans) och av de personer som styrelsen gett rätten att företräda bolaget (gemensamt med en styrelseledamot eller en annan person som har samma rätt). Styrelsen fattar beslut om teckning av bolagets firma per prokura. Styrelsen sammanträder i genomsnitt åtta till tio gånger under ett räkenskapsår. Under 2006 hade styrelsen 11 sammanträden varav två telefonkonferenser. Styrelseledamöterna hade en genomsnittlig deltagarfrekvens på 90 procent. Finnair Abp:s verkställande direktör eller en annan medlem i Finnairkoncernens direktion som har fått detta i uppdrag av verkställande direktören är fördragande vid styrelsens sammanträden. Sami Sarelius som är ansvarig för juridiska ärenden inom Finnairkoncernen är sekreterare i styrelsen. Styrelsen utvärderar sitt arbetssätt regelbundet. Styrelsens arbetsordning är utlagd på Finnairkoncernens webbplats finnair.fi/konserni för den finska versionen. Den engelska versionen finns under Styrelsens utskott Styrelsen har tillsatt ett ersättnings- och nomineringsutskott samt ett revisionsutskott inom sig. Ersättnings- och nomineringsutskottet består av styrelseordförande Christoffer Taxell samt styrelseledamöterna Kalevi Alestalo, Kari Jordan och Ursula Ranin. Verkställande direktör Jukka Hienonen är 69

2 70 föredragande i utskottet. Utskottet sammanträdde sex gånger under Ordförande i revisionsutskottet är Markku Hyvärinen och övriga medlemmar Satu Huber, Veli Sundbäck och Helena Terho. relsen anställer och avsätter verkställande direktören och beslutar om hans eller hennes anställningsvillkor samt utser och avsätter verkställande direktörens ställföreträdare. Jukka Hienonen var verkställande direktör efterträdare till koncernchef Keijo Suila som avgick med pension den 31 december Innan Hienonen kom till Finnair var han vice verkställande direktör och direktör för varuhusgruppen vid Stock- Verkställande direktör Jukka Hienonen är för Finnair Abp under 2006 och Henrik mann Abp. föredragande i utskottet. Utskottet sam- Arle var hans ställföreträdare. Vicehäradshövding Henrik Arle som är manträdde två gånger under Bolaget betalade ut euro i direktör för Reguljärtrafik utnämndes till Sami Sarelius som är ansvarig för juri- lön och euro i naturaförmåner till vice verkställande direktör i Finnair Abp diska ärenden inom Finnairkoncernen är verkställande direktören Jukka Hienonen den 1 januari Arle blev samtidigt sekreterare i bägge utskotten. under En lön på euro och utnämnd till Accountable Manager, som Utskottens arbetsordningar finns under naturaförmåner på euro betalades förutsätts i tillståndet för trafikflyg. länken på ut till vice verkställande direktören Henrik Följande förändringar skedde inom Finnairkoncernens webbplats. Arle under Inom ramen för bolagets Finnair Abp:s ledningsgrupp i början av aktierelaterade program överläts : Jarmo Vilenius som varit direktör Arvoden och andra förmåner stycken aktier till verkställande direktören för Finnair Teknik blev direktör för Finn- Bolagsstämman beslöt om följande må- och stycken aktier till vice verkstäl- air Facilities Management den 15 janua- natliga arvoden och sammanträdesarvode lande direktören under Det sam- ri Kimmo Soini tillträdde som ny för 2006: manlagda beskattningsvärdet på aktierna direktör för Finnair Teknik. Han var tidi- styrelseordförande euro och kontantdelen i verkställande direktö- gare ansvarig direktör för tekniska tjänster per månad rens bonusbaserade lön uppgår till 758 inom Reguljärtrafik. styrelsens vice ordförande 901 euro utgående från marknadsvärdet. Mauri Annala som lett affärsområde euro per månad Beskattningsvärdet på vice verkställande na Resetjänster och Semestertrafik gick i styrelseledamöterna euro direktörens bonusbaserade lön uppgår pension den 1 mars Till hans efter- per månad till euro. Aktiebonus omfattas trädare utsågs Kaisa Vikkula. Hon utsågs samt ett arvode på 500 euro av vissa försäljningsrestriktioner. till ledamot i Finnairs styrelse Kaisa per sammanträde och ledamot Verkställande direktören och vice verk- Vikkula lämnade sin styrelsepost den 16 ställande direktören har rätt att gå i pension februari Styrelseledamöterna har rätt till dag- vid 60 års ålder. Full pension motsvarar 60 Personaldirektör Tero Palatsi läm- traktamente och resekostnadsersättningar procent av den pensionsgrundande lönen. nade sin anställning vid Finnair den 15 enligt Finnair Abp:s allmänna reseregle- Verkställande direktören och vice verkstäl- februari Avdelningsdirektör Ari mente. Styrelseledamöterna har dessutom lande direktören har en uppsägningstid Kuutschin skötte tjänsten som personal- begränsad rätt att flyga med personalbil- på sex månader enligt anställningsavta- direktör fram till 31 januari Anssi jetter enligt Finnair Abp:s regler. len. Om anställningen upphör på grund Komulainen tillträdde befattningen som Månatliga arvoden och sammanträ- av omständigheter som inte beror på dem personaldirektör den 1 februari desarvoden på totalt euro beta- själva får de utöver lönen för uppsägnings- Han kom närmast från posten som verk- lades ut till ledamöterna i Finnair Abp:s tiden ett avgångsvederlag som motsvarar ställande direktör vid Finnair Catering styrelse under månaders lön. Oy. Kristina Inkiläinen har utsetts till ny verkställande direktör för Finnair Cate- Verkställande direktören och VD:s Förändringar i bolagets förvaltning ring Oy och direktör för cateringverk- ställföreträdare under 2006 och i början av 2007 samheten. Hon tillträder den 30 april Finnair Abp skall ha en verkställande direktör Ekon.mag. Jukka Hienonen tillträdde Hon kommer närmast från Select med uppgift att leda bolagets verksamhet som verkställande direktör för Finnair Service Partner Finland Oy där hon varit enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Sty- Abp den 1 januari Han utsågs som verkställande direktör.

3 71 Finnairs chefsjurist Sami Sarelius har utnämnts till direktör för juridiska ärenden inom bolaget från den 1 februari Han är också sekreterare i styrelsen och direktionen. (från 30 april 2007). Dessutom ingår Hannu Juppi, Markku Kaukanen, Mauri Koskenniemi och Juhani Sinisalo som personalrepresentanter. Direktionen skall bland annat informeras om kon var cirka 50. Belöningskriterierna i bonusprogrammet är avkastning på sysselsatt kapital och resultat per aktie. Styrelsen fastställer målnivåerna för dessa nyckeltal en gång per år. Aktiebonus omfattas Ledningens arbete omorganiserades den cernens och affärsområdesbolagens av vissa försäljningsrestriktioner. 1 januari Finnair Abp:s ledningsgrupp affärsplaner och resultatutveckling. ansvarar för bolagets strategiska ledning. Direktionen beslutar om investeringar Revisorer och kontrollsystem Ledningsgruppen består av direktörerna som verkställande direktören har ansvar Revisorer för de viktigaste affärsområdena. för. Direktionen sammanträder cirka tio Bolaget skall ha minst två och högst fyra gånger per år. revisorer som väljs av ordinarie bolags- Finnair Abp:s ledningsgrupp stämma. Revisorns mandatperiod är ett Finnair Abp:s ledningsgrupp sammanträder Förvaltning av dotterbolag räkenskapsår. Uppdraget gäller för tiden cirka 20 gånger per år. Ledningsgruppen Medlemmarna i de viktigaste dotterbolagens från ordinarie bolagsstämma fram till slutet skall bland annat driva koncernövergri- styrelser utses bland personer i Finnairkon- av nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en pande utvecklingsprojekt samt ta ställning cernens ledning. Dessutom väljer perso- revisor skall vara en auktoriserad revisor eller till principer och policys på koncernnivå. nalgrupperna sina egna representanter. auktoriserat revisionsbolag som godkänts Ledningsgruppen skall dessutom få infor- Dotterbolagens styrelser skall först och av Centralhandelskammaren. mation om bland annat koncernens och främst formulera en strategi, fastställa Finnair Abp:s ordinarie bolagsstäm- affärsområdesbolagens affärsplaner och verksamhetsplan och budget samt besluta ma 2006 utsåg två ordinarie revisorer för resultatutveckling samt ärenden som led- om investeringar och ansvarsförbindelser bolaget, CGR-revisionsbolaget Pricewa- ningsgruppen är med och bereder innan inom de gränser som Finnair Abp:s styrelse terhousecoopers Oy med Eero Suomela de behandlas i styrelsen. fastställt i sina direktiv. som huvudansvarig revisor och CGR-revi- Ledningsgruppen har följande sam- sorn Jyri Heikkinen. CGR-revisorn Matti mansättning: verkställande direktör Juk- Incitamentprogram för nyckelpersoner Nykänen och CGR-revisorn Tuomas Hon- ka Hienonen (ordförande), vice verkstäl- Styrelsens ersättnings- och nominerings- kamäki från CGR-revisionsbolaget Price- lande direktör Henrik Arle, ekonomidirek- utskott bereder frågor som rör belönings- waterhousecoopers Oy valdes till revisors- tör Lasse Heinonen, Mika Perho som är program för nyckelpersoner. Beslut fattas suppleanter. Revisionsbolaget Pricewater- direktör för kommersiella gruppen, perso- av bolagets styrelse. Bonus för ledningen housecoopers eller revisorer anställda hos naldirektör Anssi Komulainen, Kaisa Vik- fastställs en gång per år och baseras på bolaget utför större delen av revisionen i kula som är direktör för Semestertrafik det operativa resultatet (rörelsevinsten Finnairkoncernens dotterbolag. och Resetjänster och Kimmo Soini som utan realisationsvinster och förändringar Under 2006 betalades euro är direktör för Finnair Teknik. i verkligt värde på derivat), avkastning på ut i revisionsarvoden till revisorer i Finland sysselsatt kapital, affärsenheternas egna och utlandet. Finnair köpte dessutom tjäns- Finnairkoncernens direktion kvalitets- och processmått samt utvärdering ter som inte gällde revision (bland annat Koncernens direktion består av medlem- av personliga prestationer. Bonusbeloppet skatterådgivning och granskning av SAP- marna i ledningsgruppen samt kommu- utgör högst fyra månaders lön. system) av revisorer för euro. nikationsdirektör Christer Haglund, Cirka 120 nyckelpersoner inom kon- Hannes Bjurström som är direktör för cernen omfattades av optionsprogram- Kontroll- och rapporteringssystem Flygtjänster, Finnair Cargo Oy:s verk- met under 2000 och Teckningstiden Den lagstadgade revisionen skall konstatera ställande direktör Antero Lahtinen, för aktier med stöd av optioner avslutades att bokslutet i allt väsentligt ger en korrekt Northport Oy:s verkställande direktör den 31 augusti Antalet nyckelper- bild av koncernens resultat och ekonomiska Tero Vauraste och Finnair Catering Oy:s soner inom koncernen som omfattades ställning under räkenskapsåret. Revisorerna verkställande direktör Kristina Inkiläinen av optionsprogrammet mellan 2004 och avlägger rapport om sina granskningar till

4 72 styrelsen minst en gång per år och avger en revisionsberättelse till aktieägarna som ingår i årsredovisningen. Finnair Abp:s ledningsgrupp som också fungerar som en styrgrupp för riskhante- utom handlar Finnair Abp i överensstämmelse med Rekommendationer för förvaltning och styrning av börsnoterade bolag som utkom 2003 samt Insiderdirektivet. den kommersiella gruppen och direktören för Semesterflyg, avdelningsdirektörerna för avtalsfrågor och HR-tjänster inom Finnair samt övriga personer som skall antecknas i registret efter beslut som Finnairs verkstäl- ring utvärderar koncernens processer inom Personer med insynsställning lande direktör fattar från fall till fall. riskhantering, kontroll och förvaltning och När det gäller personer med insynsställning Finnair Abp:s styrelse har godkänt ett försäkrar sig om att de är ändamålsenliga eller insiders särskiljer Finnairkoncernen insiderdirektiv för bolaget som innehål- och effektiva. mellan primära insiders och sekundära ler anvisningar för primära och sekundära Finnair Abp:s styrelse har fastställt prin- insiders. insiders samt fastställt organisation och ciperna för den interna kontrollen inom Primära insiders består dels av personer policy för hantering av insiderfrågor inom koncernen. Den interna revisionen skall se som är skyldiga att anmäla sitt innehav till bolaget. Bolagets insiderdirektiv har delats till att bolagsledningens skyldighet att kon- det offentliga insiderregistret, dels perso- ut till alla personer med insynsställning i trollera och granska fullföljs enligt aktie- ner som bara finns antecknade i bolagets bolaget. bolagslagen. eget insiderregister. Juridiska avdelningen ansvarar för inne- Den interna revisionen skall granska Personer som får insiderinformation hållet i direktivet. Ekonomi- och finans- riktigheten i affärstransaktionerna samt medan de utför ett uppdrag eller genom- avdelningen övervakar att direktivet följs. i den interna och externa redovisningen för ett projekt för bolaget kallas sekun- Bolaget har ett temporärt förbud mot han- samt ta ställning till om kontrollen fung- dära insiders. De noteras i företagets eget del för personer med insynsställning. Det erar, tillgångarna finns kvar i bolaget och projektbaserade insiderregister, som inte innebär att de inte får köpa eller sälja aktier verksamheten bedrivs i linje med koncer- är offentligt. i bolaget eller värdepapper som kan kon- nens mål. De interna revisorerna medver- Personer med primär insynsställning i verteras till sådana 30 dagar innan delårs- kar också vid revisioner av Finnair Abp:s Finnair Abp är medlemmarna av lednings- rapporter offentliggörs. dotterbolag tillsammans med de externa gruppen, verkställande direktören, vice verk- Finnair Abp:s insiderregister förs av revisorerna. Prioritetsområden för den ställande direktören, anställda som är direkt Finlands Värdepapperscentral Ab (VPC). interna revisionen bestäms utifrån kon- underställda verkställande direktören samt En förteckning över primära insiders samt cernens strategi för riskhantering. revisorerna inklusive den huvudansvariga aktuella uppgifter om deras innehav av Den ekonomiska rapporteringen som revisorn i ett revisionsbolag. aktier och optioner finns tillgänglig hos omfattar hela koncernen är ett system för Följande primära insiders finns anteck- VPC, Urho Kekkonens gata 5 C. Förteck- att kontrollera att målen uppnås. Rap- nade i bolagets eget insiderregister: per- ningen är också utlagd på Finnairs webb- porteringen innehåller utfall och aktuella soner som deltar i arbetet inom Finnairs plats för den finska prognoser under en rullande 12 månaders direktion, de verkställande direktörerna för versionen. Den engelska versionen finns period. Interna månadsrapporter redogör Amadeus Finland Oy, Resebyrå Ab Area, under länken för det ekonomiska mervärde som skapas. Finlands Resebyrå Ab, Oy Aurinkomatkat Information om koncernens intäkter per - Suntours Ltd Ab, Finnair Travel Services Uppdatering av Corporate Governance passagerarkilometer ges i ett börsmedde- Oy, Finnair Facilities Management Oy och Avsnittet Corporate Governance uppdateras lande en gång per månad. Finnair Aircraft Finance Oy; sekreterarna regelbundet och finns att läsa på bolagets Bolaget har tecknat sedvanliga försäk- åt Finnairs verkställande direktör och eko- webbplats (på eng- ringar för egendom, avbrott, skador och nomidirektör; Finnairs jurister och interna elska: Finnair Abp: ansvar för att minimera riskerna inom den revisorer; de ekonomiska informatörerna, s webbsidor finns på finska och engelska. löpande verksamheten. direktörerna och de biträdande direktö- Årsredovisningen publiceras i tryckt och rerna för ekonomi- och finansavdelning- elektroniskt format på svenska, finska och Tillämpliga bestämmelser en, finanscheferna, ekonomicheferna och engelska. Finnair Abp följer gällande lagstiftning och planeringschefen för ekonomistyrning och bestämmelser samt bolagsordningen. Dess- kontroll inom Finnair, direktörerna inom

5 RISKHANTERING RISKHANTERING INOM FINNAIR som är underställda Accountable Manager Riskhantering är en del av ledningssystemet skall regelbundet granska åtgärder som inom Finnairkoncernen och rör främst risker som kan hindra koncernen att uppnå företaget och dess underleverantörer. påverkar flygsäkerheten både i fråga om sina operativa mål. Finnair är beredd att ta kontrollerade och övervägda risker med Omvärldsrisker hänsyn till risktagningsförmågan för att Faktorer som mest inverkar på efterfrågan inom passagerartrafik och lasttrafik kunna tillvarata affärsmöjligheter. Däremot tar Finnair inga risker när det till exempel är de globala ekonomiska cyklerna och gäller flygsäkerheten. konkurrensen i branschen samt oväntade Finnair har en riskhantering där risker företeelser av olika slag såsom terrorism, som är förknippade med verksamheten naturkatastrofer och epidemier. Företaget analyseras och hanteras med planering har färdiga handlingsplaner för att minimera och framförhållning. Riskerna har delats de operativa effekterna av yttre störande in i fyra riskklasser: strategiska, operativa faktorer på flygtrafiken. och ekonomiska risker samt skaderisker. Dagens utveckling visar att konkurrenskraften inom flygtrafiken är beroende av hur Finnairkoncernen tillämpar samordnade metoder för riskhantering för att kunna smidigt företaget kan möta och anpassa identifiera och klassificera risker. sig till oväntade händelser, fluktuationer i efterfrågan och en ständigt föränderlig Hur riskhanteringen är organiserad konkurrensmiljö. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för riskhanteringsstrategin och riskhantebilitet i verksamheten är att kunna anpas- En kritisk faktor när det gäller att få flexiringsprinciperna inom koncernen och för att sa de fasta kostnaderna till fluktuationer i risker som kan hindra koncernen att uppnå efterfrågan. Med tanke på lönsamheten är sina mål hanteras inom fastställda ramar. det också nödvändigt att företaget snabbt Verkställande direktören ansvarar för att kan reagera genom att anpassa kapacitet, linjer och kostnader till förändringar riskhanteringen i övrigt är ändamålsenligt organiserad. Direktörerna för affärsenheterna och de verkställande direktörerna för tal genomförda och pågående projekt har i efterfrågan och säkerhetsläget. Ett fler- dotterbolagen ansvarar för riskhanteringen bidragit till att öka flexibiliteten i Finnairs inom sina egna områden. verksamhetsstrukturer. Finnair Abp:s ledningsrupp som är styrgrupp Europeiska unionen har framlagt ett för riskhanteringen utvärderar samt fastställer ramar och riktlinjer för riskhanteringen tas till handeln med utsläppsrätter från förslag om att flygtrafiken skulle anslu- inom Finnairkoncernen. Företagets interna år Finnair anser att utsläppshandeln revisionsavdelning samordnar rapporteringen är en bra början till styrning av miljöpåverkan från flygtrafiken. Det system för om riskhantering och kontrollerar att den valda verksamhetsmodellen följs. utsläppshandel som presenteras i förslaget bedöms inte utgöra någon betydande Finnair Abp:s tillstånd att bedriva kommersiell flygtrafik förutsätter att företaget risk för Finnair, vilket bland annat beror på utser en Accountable Manager. Flygsäkerhetsavdelningen och kvalitetsavdelningen skonsam mot att företaget har en flygplansflotta som är miljön. Finnair försvarar sina trafikrättigheter Ett flygbolag som är registrerat inom EU kan fritt bedriva flygverksamhet inom hela unionen. Fram till nu har Finland i likhet med övriga europeiska länder träffat trafikavtal med länder utanför Europa efter bilaterala förhandlingar. Den reglering som sker på EU-nivå kommer att förändra situationen. I framtiden kommer förhandlingar om luftfartsavtal mellan ett EU-land och länder som inte är medlemmar i unionen att föras i Europakommissionens regi. Existerande bilaterala trafikavtal fortsätter att gälla även efter att läget förändrats. Unionen är en starkare förhandlingspart än ett enskilt land och kan därmed stärka de europeiska flygbolagens position vid förhandlingar om flygrättigheter. Detta kan dock i vissa fall ha negativa konsekvenser för Finnair och försvaga företagets konkurrensställning i förhållande till andra europeiska flygbolag. Finnair strävar efter att aktivt påverka parterna vid förhandlingar om trafikrättigheter för att säkra sina intressen. Företagets verksamhet är utsatt för förändringar i lagstiftning, statliga regleringar samt fluktuationer i flygplatsavgifter och skatter både nationellt och internationellt. Företaget följer förändringar aktivt och ser det som viktigt att utöva påverkan genom samarbetsorganisationerna i branschen såsom internationella lufttransportförbundet IATA och de europeiska flygbolagens samarbetsorganisation AEA. Marknadsrisker Flygtrafiken är känslig för både cykliska och säsongsrelaterade förändringar. Konkurrensen är hård inom branschen och marknadsläget förändras oavbrutet, vilket avspeglar sig i sjunkande biljettpriser 73

6 74 i ett längre perspektiv. Flygbolagen sänker priserna för att öka volymerna, generera ett tillräckligt stort kassaflöde och behålla sina marknadsandelar. Finnair gör kontinuerliga analyser av På så sätt fattas de effektivaste besluten med hänsyn till helhetssituationen. Finnair Teknik har en punktlig service och en bred kompetens. Den tekniska verksamheten är dessutom reglerad in i minsta detalj. anläggningstillgångar har försäkrats till ett belopp som motsvarar minst deras verkliga värde. Försäkringsbeloppen för ansvarsrisker inom flygverksamheten är högre än de miniminivåer som lagen kräver. marknadsläget och följer aktivt förändringar Detta garanterar en tillförlitlig flygverk- Finnair följer aktivt effekterna av före- i konkurrenternas prissättning och utbud. samhet. tagets verksamhet på energiförbrukning, Finnair kan snabbt reagera på prisföränd- Också samarbetspartner och intres- utsläpp och buller. En gång per år publi- ringar på marknaden genom att tillämpa senter spelar en viktig roll i den operativa cerar Finnair en särskild miljöredovisning system för avkastningsoptimering inom verksamheten. Finnair kontrollerar externa som innehåller åtgärder och nyckeltal för passagerar- och lasttrafiken. leverantörers kvalitet inom ramen för stan- utvärdering av miljöeffektiviteten. En förändring med en procentenhet i darder som fastställts i förväg och bestäm- den genomsnittliga prisnivån inom regul- melser som gäller flygverksamheten. Operativa risker järtrafiken påverkar koncernens rörelse- Finnairs ankomstpunktlighet gick ned En hög flygsäkerhetskultur bildar basen i vinst med över 10 miljoner euro. På mot- under 2006 enligt statistik som sammanställs Finnairs verksamhet. Den bibehålls genom svarande sätt innebär en förändring med från europeiska nätverksflygbolag. Före- ett kontinuerligt och långsiktigt säkerhetsar- en procentenhet i den genomsnittliga last- taget hör dock fortfarande till de främsta bete. Företaget har formulerat en operativ faktorn en positiv effekt på rörelsevinsten flygbolagen i Europa i denna kategori. säkerhetspolicy och den direktör som an- med över 10 miljoner euro. Förseningsrisken kommer att öka på svarar för drifttillstånd och andra konces- Finnair hanterar restvärdesrisken som kort sikt på grund av passagerare och res- sioner är ansvarig för att säkerhetspolicyn är förknippad med att äga flygplan genom gods som är på väg till eller från Asien och genomförs. Alla anställda och underleve- att ha en flygplansflotta som till hälften befinner sig i transit på Helsingfors Vanda rantörer som direkt eller indirekt arbetar köpts genom operationella leasingavtal flygplats. Där är brist på terminalutrym- med flygverksamhet måste förbinda sig med olika löptider. Leasing av flygplan me. Den nya terminalen som skall stå klar att följa policyn. ger också flexibla möjligheter att anpas- hösten 2009 kommer att förbättra situa- När operativa beslut fattas, ges flygsä- sa kapaciteten efter behovet både på kor- tionen avsevärt. kerheten alltid högsta prioritet i förhållande tare och längre sikt. till andra faktorer som påverkar besluten. Skaderisker Flygsäkerheten genomsyrar all verksamhet Tillförlitlig flygverksamhet Hanteringen av skaderisker är indelad i och företaget förutsätter att både egen Tillförlitlighet är en absolut förutsättning två huvudområden: flygsäkerhet och fö- personal och underleverantörer arbetar för att kunna bedriva en framgångsrik retagssäkerhet. Arbetet med att utveckla på ett säkerhetsinriktat sätt. flygverksamhet. Å andra sidan är flygtra- skaderiskhanteringen samordnas av flygsä- Den viktigaste principen i flygsäker- fiken känslig för olika störningar såsom kerhetsavdelningen och företagssäkerhets- hetsarbetet är en icke-straffbar rappor- förseningar, omslag i vädret och strejker. avdelningen. Hanteringen av skaderisker tering som sker enligt luftfartslagen och Försenade flyg inverkar på kvaliteten på omfattar bland annat risker som hänför företagets egna regler. Syftet med rappor- verksamhet och service. Dessutom stiger sig till flyg, passagerare, information, teringen är att hitta orsaker, inte skyldiga. kostnaderna. egendom, miljö, ansvar och avbrott samt Företaget accepterar dock inte att någon Finnair gör ständiga satsningar på att försäkringsskydd. Tyngdpunkten i skade- avsiktligt handlar på ett sätt som står i strid förbättra totalkvaliteten i den operativa riskhanteringen ligger på förebyggande med regler, metoder eller det arbetssätt verksamheten samt avgångs- och ankomst- verksamhet. Koncernen är dock beredd som beskrivits ovan. Även beslut som inte punktligheten. Alla parter som kan tänkas på att riskerna kan förverkligas genom att direkt rör den operativa verksamheten bör har en kritisk roll vid en flygning medverkar ha en effektiv situationshantering och för- stödja företagets ambition att uppnå och i Network Control Centers verksamhet. säkringar. Flygplan och andra betydande ha en fortsatt hög säkerhetsnivå.

7 75 Finnair är IOSA-certifierat *. IOSA är en standard för att värdera ett flygbolags säkerhet, kvalitet och operativa ledning. För att få IOSA-certifiering måste ett flygbolag genomgå en revision där det konsta- IT-risker Datateknik används i många olika former som ett hjälpmedel inom verksamheten och användningen ökar. Systemen är sårbara. Samtidigt uppträder nya globala riskfaktorer styrelse godkänt. Policyn definierar högsta och lägsta risknivå för varje risktyp. En styrgrupp för finansiella risker styr och övervakar den finansiella riskhanteringen. Det praktiska genomförande av den finansiella teras att verksamheten fyller kraven i den i en omvärld som bygger på nätverksbild- riskhanteringen sköts centralt av finansav- internationella IOSA-standarden. ning. Finnair utvecklar datasäkerhet och delningen inom Finnairkoncernen. situationshantering kontinuerligt för att ha Bolaget använder olika derivatinstru- Olycksrisker beredskap för eventuella allvarliga störningar ment såsom terminer, ränteswappar och Hälsa och säkerhet i arbetet är ett mång- i datasystem och datakommunikation. optioner för att skydda valuta-, ränte- och fasetterat område som bjuder på många Dessa åtgärder har en direkt inverkan på flygbränslepositioner. utmaningar, eftersom Finnairkoncernens kostnaderna för IT och datasäkerhet. verksamhet är spridd på flera olika affärs- Utvecklingen av systemlösningar och En närmare redogörelse för finansiella områden. Det är ett faktum att olycksfalls- systemmiljö kräver fortlöpande investe- risker ges i not 28 till bokslutet. risken är stor inom service, livsmedelsin- ringar. Genom att noggrant välja samar- dustri, tungt underhåll, lagerhållning och betspartners för IT-lösningar kan teknolo- transporter som är Finnairs huvudsakliga girisken minskas. Finnairkoncernen sam- affärsområden. arbetar bland annat med IBM som har Det är ett långsiktigt arbete att utveck- bidragit med teknologikompetens. la hälsa och säkerhet i arbete. Finnair har noll olycksfall som mål. Företaget har gjort Principer för hantering av satsningar på hälsa och säkerhet under finansiella risker Det har lett till en positiv utveckling Finnairkoncernen har en sådan typ av verk- när det gäller olycksfallsfrekvensen inom samhet att bolaget exponeras för valuta-, praktiskt taget alla affärsenheter i Finn- ränte-, kredit- och likviditetsrisker samt airkoncernen. prisrisker för flygbränsle. Koncernens po- Metoder att utveckla säkerheten i arbete licy går ut på att begränsa den påverkan är att identifiera och bedöma risker samt som dessa risker kan ha på kassaflödet, förebygga olycksfall och olyckstillbud. Alla resultatet och det egna kapitalet. rapporterade risksituationer och olycks- Hanteringen av finansiella risker bygger fall undersöks. på den finansiella policy som Finnair Abp:s *) IOSA = IATA Operational Safety Audit IATA = The International Air Transport Association

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2008 Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 3,8 procent till 2 262,6

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2014 Denna bolagsstyrningsrapport utgör den rapport som avses i avsnitt 7 kapitel 7 i den finska värdepappersmarknadslagen (2012/746) samt bolagsstyrningsrapporten

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

En unik och decentraliserad organisation

En unik och decentraliserad organisation 40 Styrning och ledning Inledning En unik och decentraliserad organisation Läs mer på www.securitas.com/governance. Securitas har publicerat sina principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Så här styrs Nobina. Bolagsordning Bolagsordningen i sin helhet finns på Nobinas webbplats; www.nobina.com.

Så här styrs Nobina. Bolagsordning Bolagsordningen i sin helhet finns på Nobinas webbplats; www.nobina.com. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rapporten beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ)

Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ) Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ) Innehållsförteckning Året i korthet...3 VD har ordet...4 Affärsidé, mål och strategi...5 Marknadsbeskrivning...6 Verksamheten...7 Organisation och personal...10

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com.

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ALLMÄNT OM SWECO Sweco AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i Sweco ligger den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL Bolagsbeskrivning... 4 2014 i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten är granskad av koncernens revisorer och utgör en del av förvaltningsberättelsen. Rapporten beskriver hur bolaget styrs, hur styrelsens arbete är utformat,

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer