möter i styrelsen för ett år i taget. Styrelsen direktör Kari Jordan (vice ord- Ursula Ranin, direktör Veli Sundbäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "möter i styrelsen för ett år i taget. Styrelsen direktör Kari Jordan (vice ord- Ursula Ranin, direktör Veli Sundbäck"

Transkript

1 F ÖRVALTNINGSPRINCIPER Koncernstruktur möter i styrelsen för ett år i taget. Styrelsen Finnairkoncernens moderbolag är Finnair utser en vice ordförande inom sig för ett Abp. Moderbolaget har 18 dotterbolag. år i taget. De största underkoncernerna är Finlands Finnair Abp:s ordinarie bolagsstämma Resebyrå Ab, Finnair Catering Oy samt som hölls den 23 mars 2006 utsåg minister Northport Oy. Andra viktiga dotterbolag Christoffer Taxell till styrelseordförande och är Resebyrå Ab Area, Oy Aurinkomatkat - följande personer till ordinarie ledamöter i Suntours Ltd. Ab, Finnair Aircraft Finance Oy styrelsen: finansrådet Kalevi Alestalo, vice och Finnair Cargo Oy. Flygbolag som ingår i verkställande direktör Markku Hyvärinen, Finnairkoncernen förutom moderbolaget är verkställande direktör Satu Huber, verkställande direktör Kari Jordan (vice ord- Aero Airlines AS och svenska Nordic Airlink Holding AB. Finnairkoncernen består av förande), vicehäradshövding, diplomekonom Ursula Ranin, direktör Veli Sundbäck 22 affärsenheter och dotterbolag som är organiserade i följande fyra affärsområden: och direktör Helena Terho. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållan- Reguljärtrafik, Semestertrafik, Resetjänster och Flygverksamhet. de till bolaget och bolagsledningen. Kalevi Alestalo är anställd hos finska staten som Bolagsstämma och rösträtt vid är största aktieägare i Finnair Abp. Styrelsen är vald för en mandatperiod intill slu- bolagsstämman Bolagsstämman är det forum där aktieägarna tet av nästa ordinarie bolagsstämma den utövar den högsta beslutanderätten inom 22 mars Finnair Abp. Bolagets styrelse sammankallar bolagsstämman. Bolagsstämman Uppgifter och sammanträden skall enligt lagen om aktiebolag besluta Styrelsen ansvarar för bolagets verksamhet om bland annat följande frågor: och ekonomi, fattar beslut om när bolagsstämman skall sammankallas och bereder styrelseledamöter antal, val och arvoden ärenden som skall behandlas vid bolagsstämman. Styrelsen ansvarar också för att revisorer antal, val och arvoden bokslutet godkännande och bolagsstämmans beslut verkställs. fastställande Styrelsen anställer och avsätter verkställande direktören och beslutar om verkstäl- utdelning av dividend ändringar i bolagsordningen lande direktörens lön samt utnämner och avsätter verkställande direktörens ställföreträdare. Styrelsen utser personerna i kon- Finnair Abp:s bolagsordning innehåller ingen skyldighet om köp eller inlösen cernens högsta ledning och beslutar om av egendom eller om röstgränser. Bolaget deras anställningsvillkor med hänsyn till har endast ett aktieslag. principerna i personalstrategin, som följer bolagets Corporate Governance samt Styrelsen incitamentprogrammet. Styrelsen ansvarar Sammansättning och mandatperiod för att bolagets bokföring, budgetuppföljningssystem, internrevision och riskhan- Finnair Abp:s styrelse består av ordförande samt minst fyra och högst sju ledamöter. tering organiseras så att de är i linje med Bolagsstämman utser ordförande och leda- bolagets Corporate Governance. Styrelsen ansvarar dessutom för att bokslutet följer principerna om öppenhet och korrekthet i bolagets information som en god företagsstyrning förutsätter. Bolaget representeras av styrelseordföranden och bolagets verkställande direktör samt av verkställande direktörens ställföreträdare (ensam), av styrelseledamöterna (två tillsammans) och av de personer som styrelsen gett rätten att företräda bolaget (gemensamt med en styrelseledamot eller en annan person som har samma rätt). Styrelsen fattar beslut om teckning av bolagets firma per prokura. Styrelsen sammanträder i genomsnitt åtta till tio gånger under ett räkenskapsår. Under 2006 hade styrelsen 11 sammanträden varav två telefonkonferenser. Styrelseledamöterna hade en genomsnittlig deltagarfrekvens på 90 procent. Finnair Abp:s verkställande direktör eller en annan medlem i Finnairkoncernens direktion som har fått detta i uppdrag av verkställande direktören är fördragande vid styrelsens sammanträden. Sami Sarelius som är ansvarig för juridiska ärenden inom Finnairkoncernen är sekreterare i styrelsen. Styrelsen utvärderar sitt arbetssätt regelbundet. Styrelsens arbetsordning är utlagd på Finnairkoncernens webbplats finnair.fi/konserni för den finska versionen. Den engelska versionen finns under Styrelsens utskott Styrelsen har tillsatt ett ersättnings- och nomineringsutskott samt ett revisionsutskott inom sig. Ersättnings- och nomineringsutskottet består av styrelseordförande Christoffer Taxell samt styrelseledamöterna Kalevi Alestalo, Kari Jordan och Ursula Ranin. Verkställande direktör Jukka Hienonen är 69

2 70 föredragande i utskottet. Utskottet sammanträdde sex gånger under Ordförande i revisionsutskottet är Markku Hyvärinen och övriga medlemmar Satu Huber, Veli Sundbäck och Helena Terho. relsen anställer och avsätter verkställande direktören och beslutar om hans eller hennes anställningsvillkor samt utser och avsätter verkställande direktörens ställföreträdare. Jukka Hienonen var verkställande direktör efterträdare till koncernchef Keijo Suila som avgick med pension den 31 december Innan Hienonen kom till Finnair var han vice verkställande direktör och direktör för varuhusgruppen vid Stock- Verkställande direktör Jukka Hienonen är för Finnair Abp under 2006 och Henrik mann Abp. föredragande i utskottet. Utskottet sam- Arle var hans ställföreträdare. Vicehäradshövding Henrik Arle som är manträdde två gånger under Bolaget betalade ut euro i direktör för Reguljärtrafik utnämndes till Sami Sarelius som är ansvarig för juri- lön och euro i naturaförmåner till vice verkställande direktör i Finnair Abp diska ärenden inom Finnairkoncernen är verkställande direktören Jukka Hienonen den 1 januari Arle blev samtidigt sekreterare i bägge utskotten. under En lön på euro och utnämnd till Accountable Manager, som Utskottens arbetsordningar finns under naturaförmåner på euro betalades förutsätts i tillståndet för trafikflyg. länken på ut till vice verkställande direktören Henrik Följande förändringar skedde inom Finnairkoncernens webbplats. Arle under Inom ramen för bolagets Finnair Abp:s ledningsgrupp i början av aktierelaterade program överläts : Jarmo Vilenius som varit direktör Arvoden och andra förmåner stycken aktier till verkställande direktören för Finnair Teknik blev direktör för Finn- Bolagsstämman beslöt om följande må- och stycken aktier till vice verkstäl- air Facilities Management den 15 janua- natliga arvoden och sammanträdesarvode lande direktören under Det sam- ri Kimmo Soini tillträdde som ny för 2006: manlagda beskattningsvärdet på aktierna direktör för Finnair Teknik. Han var tidi- styrelseordförande euro och kontantdelen i verkställande direktö- gare ansvarig direktör för tekniska tjänster per månad rens bonusbaserade lön uppgår till 758 inom Reguljärtrafik. styrelsens vice ordförande 901 euro utgående från marknadsvärdet. Mauri Annala som lett affärsområde euro per månad Beskattningsvärdet på vice verkställande na Resetjänster och Semestertrafik gick i styrelseledamöterna euro direktörens bonusbaserade lön uppgår pension den 1 mars Till hans efter- per månad till euro. Aktiebonus omfattas trädare utsågs Kaisa Vikkula. Hon utsågs samt ett arvode på 500 euro av vissa försäljningsrestriktioner. till ledamot i Finnairs styrelse Kaisa per sammanträde och ledamot Verkställande direktören och vice verk- Vikkula lämnade sin styrelsepost den 16 ställande direktören har rätt att gå i pension februari Styrelseledamöterna har rätt till dag- vid 60 års ålder. Full pension motsvarar 60 Personaldirektör Tero Palatsi läm- traktamente och resekostnadsersättningar procent av den pensionsgrundande lönen. nade sin anställning vid Finnair den 15 enligt Finnair Abp:s allmänna reseregle- Verkställande direktören och vice verkstäl- februari Avdelningsdirektör Ari mente. Styrelseledamöterna har dessutom lande direktören har en uppsägningstid Kuutschin skötte tjänsten som personal- begränsad rätt att flyga med personalbil- på sex månader enligt anställningsavta- direktör fram till 31 januari Anssi jetter enligt Finnair Abp:s regler. len. Om anställningen upphör på grund Komulainen tillträdde befattningen som Månatliga arvoden och sammanträ- av omständigheter som inte beror på dem personaldirektör den 1 februari desarvoden på totalt euro beta- själva får de utöver lönen för uppsägnings- Han kom närmast från posten som verk- lades ut till ledamöterna i Finnair Abp:s tiden ett avgångsvederlag som motsvarar ställande direktör vid Finnair Catering styrelse under månaders lön. Oy. Kristina Inkiläinen har utsetts till ny verkställande direktör för Finnair Cate- Verkställande direktören och VD:s Förändringar i bolagets förvaltning ring Oy och direktör för cateringverk- ställföreträdare under 2006 och i början av 2007 samheten. Hon tillträder den 30 april Finnair Abp skall ha en verkställande direktör Ekon.mag. Jukka Hienonen tillträdde Hon kommer närmast från Select med uppgift att leda bolagets verksamhet som verkställande direktör för Finnair Service Partner Finland Oy där hon varit enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Sty- Abp den 1 januari Han utsågs som verkställande direktör.

3 71 Finnairs chefsjurist Sami Sarelius har utnämnts till direktör för juridiska ärenden inom bolaget från den 1 februari Han är också sekreterare i styrelsen och direktionen. (från 30 april 2007). Dessutom ingår Hannu Juppi, Markku Kaukanen, Mauri Koskenniemi och Juhani Sinisalo som personalrepresentanter. Direktionen skall bland annat informeras om kon var cirka 50. Belöningskriterierna i bonusprogrammet är avkastning på sysselsatt kapital och resultat per aktie. Styrelsen fastställer målnivåerna för dessa nyckeltal en gång per år. Aktiebonus omfattas Ledningens arbete omorganiserades den cernens och affärsområdesbolagens av vissa försäljningsrestriktioner. 1 januari Finnair Abp:s ledningsgrupp affärsplaner och resultatutveckling. ansvarar för bolagets strategiska ledning. Direktionen beslutar om investeringar Revisorer och kontrollsystem Ledningsgruppen består av direktörerna som verkställande direktören har ansvar Revisorer för de viktigaste affärsområdena. för. Direktionen sammanträder cirka tio Bolaget skall ha minst två och högst fyra gånger per år. revisorer som väljs av ordinarie bolags- Finnair Abp:s ledningsgrupp stämma. Revisorns mandatperiod är ett Finnair Abp:s ledningsgrupp sammanträder Förvaltning av dotterbolag räkenskapsår. Uppdraget gäller för tiden cirka 20 gånger per år. Ledningsgruppen Medlemmarna i de viktigaste dotterbolagens från ordinarie bolagsstämma fram till slutet skall bland annat driva koncernövergri- styrelser utses bland personer i Finnairkon- av nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en pande utvecklingsprojekt samt ta ställning cernens ledning. Dessutom väljer perso- revisor skall vara en auktoriserad revisor eller till principer och policys på koncernnivå. nalgrupperna sina egna representanter. auktoriserat revisionsbolag som godkänts Ledningsgruppen skall dessutom få infor- Dotterbolagens styrelser skall först och av Centralhandelskammaren. mation om bland annat koncernens och främst formulera en strategi, fastställa Finnair Abp:s ordinarie bolagsstäm- affärsområdesbolagens affärsplaner och verksamhetsplan och budget samt besluta ma 2006 utsåg två ordinarie revisorer för resultatutveckling samt ärenden som led- om investeringar och ansvarsförbindelser bolaget, CGR-revisionsbolaget Pricewa- ningsgruppen är med och bereder innan inom de gränser som Finnair Abp:s styrelse terhousecoopers Oy med Eero Suomela de behandlas i styrelsen. fastställt i sina direktiv. som huvudansvarig revisor och CGR-revi- Ledningsgruppen har följande sam- sorn Jyri Heikkinen. CGR-revisorn Matti mansättning: verkställande direktör Juk- Incitamentprogram för nyckelpersoner Nykänen och CGR-revisorn Tuomas Hon- ka Hienonen (ordförande), vice verkstäl- Styrelsens ersättnings- och nominerings- kamäki från CGR-revisionsbolaget Price- lande direktör Henrik Arle, ekonomidirek- utskott bereder frågor som rör belönings- waterhousecoopers Oy valdes till revisors- tör Lasse Heinonen, Mika Perho som är program för nyckelpersoner. Beslut fattas suppleanter. Revisionsbolaget Pricewater- direktör för kommersiella gruppen, perso- av bolagets styrelse. Bonus för ledningen housecoopers eller revisorer anställda hos naldirektör Anssi Komulainen, Kaisa Vik- fastställs en gång per år och baseras på bolaget utför större delen av revisionen i kula som är direktör för Semestertrafik det operativa resultatet (rörelsevinsten Finnairkoncernens dotterbolag. och Resetjänster och Kimmo Soini som utan realisationsvinster och förändringar Under 2006 betalades euro är direktör för Finnair Teknik. i verkligt värde på derivat), avkastning på ut i revisionsarvoden till revisorer i Finland sysselsatt kapital, affärsenheternas egna och utlandet. Finnair köpte dessutom tjäns- Finnairkoncernens direktion kvalitets- och processmått samt utvärdering ter som inte gällde revision (bland annat Koncernens direktion består av medlem- av personliga prestationer. Bonusbeloppet skatterådgivning och granskning av SAP- marna i ledningsgruppen samt kommu- utgör högst fyra månaders lön. system) av revisorer för euro. nikationsdirektör Christer Haglund, Cirka 120 nyckelpersoner inom kon- Hannes Bjurström som är direktör för cernen omfattades av optionsprogram- Kontroll- och rapporteringssystem Flygtjänster, Finnair Cargo Oy:s verk- met under 2000 och Teckningstiden Den lagstadgade revisionen skall konstatera ställande direktör Antero Lahtinen, för aktier med stöd av optioner avslutades att bokslutet i allt väsentligt ger en korrekt Northport Oy:s verkställande direktör den 31 augusti Antalet nyckelper- bild av koncernens resultat och ekonomiska Tero Vauraste och Finnair Catering Oy:s soner inom koncernen som omfattades ställning under räkenskapsåret. Revisorerna verkställande direktör Kristina Inkiläinen av optionsprogrammet mellan 2004 och avlägger rapport om sina granskningar till

4 72 styrelsen minst en gång per år och avger en revisionsberättelse till aktieägarna som ingår i årsredovisningen. Finnair Abp:s ledningsgrupp som också fungerar som en styrgrupp för riskhante- utom handlar Finnair Abp i överensstämmelse med Rekommendationer för förvaltning och styrning av börsnoterade bolag som utkom 2003 samt Insiderdirektivet. den kommersiella gruppen och direktören för Semesterflyg, avdelningsdirektörerna för avtalsfrågor och HR-tjänster inom Finnair samt övriga personer som skall antecknas i registret efter beslut som Finnairs verkstäl- ring utvärderar koncernens processer inom Personer med insynsställning lande direktör fattar från fall till fall. riskhantering, kontroll och förvaltning och När det gäller personer med insynsställning Finnair Abp:s styrelse har godkänt ett försäkrar sig om att de är ändamålsenliga eller insiders särskiljer Finnairkoncernen insiderdirektiv för bolaget som innehål- och effektiva. mellan primära insiders och sekundära ler anvisningar för primära och sekundära Finnair Abp:s styrelse har fastställt prin- insiders. insiders samt fastställt organisation och ciperna för den interna kontrollen inom Primära insiders består dels av personer policy för hantering av insiderfrågor inom koncernen. Den interna revisionen skall se som är skyldiga att anmäla sitt innehav till bolaget. Bolagets insiderdirektiv har delats till att bolagsledningens skyldighet att kon- det offentliga insiderregistret, dels perso- ut till alla personer med insynsställning i trollera och granska fullföljs enligt aktie- ner som bara finns antecknade i bolagets bolaget. bolagslagen. eget insiderregister. Juridiska avdelningen ansvarar för inne- Den interna revisionen skall granska Personer som får insiderinformation hållet i direktivet. Ekonomi- och finans- riktigheten i affärstransaktionerna samt medan de utför ett uppdrag eller genom- avdelningen övervakar att direktivet följs. i den interna och externa redovisningen för ett projekt för bolaget kallas sekun- Bolaget har ett temporärt förbud mot han- samt ta ställning till om kontrollen fung- dära insiders. De noteras i företagets eget del för personer med insynsställning. Det erar, tillgångarna finns kvar i bolaget och projektbaserade insiderregister, som inte innebär att de inte får köpa eller sälja aktier verksamheten bedrivs i linje med koncer- är offentligt. i bolaget eller värdepapper som kan kon- nens mål. De interna revisorerna medver- Personer med primär insynsställning i verteras till sådana 30 dagar innan delårs- kar också vid revisioner av Finnair Abp:s Finnair Abp är medlemmarna av lednings- rapporter offentliggörs. dotterbolag tillsammans med de externa gruppen, verkställande direktören, vice verk- Finnair Abp:s insiderregister förs av revisorerna. Prioritetsområden för den ställande direktören, anställda som är direkt Finlands Värdepapperscentral Ab (VPC). interna revisionen bestäms utifrån kon- underställda verkställande direktören samt En förteckning över primära insiders samt cernens strategi för riskhantering. revisorerna inklusive den huvudansvariga aktuella uppgifter om deras innehav av Den ekonomiska rapporteringen som revisorn i ett revisionsbolag. aktier och optioner finns tillgänglig hos omfattar hela koncernen är ett system för Följande primära insiders finns anteck- VPC, Urho Kekkonens gata 5 C. Förteck- att kontrollera att målen uppnås. Rap- nade i bolagets eget insiderregister: per- ningen är också utlagd på Finnairs webb- porteringen innehåller utfall och aktuella soner som deltar i arbetet inom Finnairs plats för den finska prognoser under en rullande 12 månaders direktion, de verkställande direktörerna för versionen. Den engelska versionen finns period. Interna månadsrapporter redogör Amadeus Finland Oy, Resebyrå Ab Area, under länken för det ekonomiska mervärde som skapas. Finlands Resebyrå Ab, Oy Aurinkomatkat Information om koncernens intäkter per - Suntours Ltd Ab, Finnair Travel Services Uppdatering av Corporate Governance passagerarkilometer ges i ett börsmedde- Oy, Finnair Facilities Management Oy och Avsnittet Corporate Governance uppdateras lande en gång per månad. Finnair Aircraft Finance Oy; sekreterarna regelbundet och finns att läsa på bolagets Bolaget har tecknat sedvanliga försäk- åt Finnairs verkställande direktör och eko- webbplats (på eng- ringar för egendom, avbrott, skador och nomidirektör; Finnairs jurister och interna elska: Finnair Abp: ansvar för att minimera riskerna inom den revisorer; de ekonomiska informatörerna, s webbsidor finns på finska och engelska. löpande verksamheten. direktörerna och de biträdande direktö- Årsredovisningen publiceras i tryckt och rerna för ekonomi- och finansavdelning- elektroniskt format på svenska, finska och Tillämpliga bestämmelser en, finanscheferna, ekonomicheferna och engelska. Finnair Abp följer gällande lagstiftning och planeringschefen för ekonomistyrning och bestämmelser samt bolagsordningen. Dess- kontroll inom Finnair, direktörerna inom

5 RISKHANTERING RISKHANTERING INOM FINNAIR som är underställda Accountable Manager Riskhantering är en del av ledningssystemet skall regelbundet granska åtgärder som inom Finnairkoncernen och rör främst risker som kan hindra koncernen att uppnå företaget och dess underleverantörer. påverkar flygsäkerheten både i fråga om sina operativa mål. Finnair är beredd att ta kontrollerade och övervägda risker med Omvärldsrisker hänsyn till risktagningsförmågan för att Faktorer som mest inverkar på efterfrågan inom passagerartrafik och lasttrafik kunna tillvarata affärsmöjligheter. Däremot tar Finnair inga risker när det till exempel är de globala ekonomiska cyklerna och gäller flygsäkerheten. konkurrensen i branschen samt oväntade Finnair har en riskhantering där risker företeelser av olika slag såsom terrorism, som är förknippade med verksamheten naturkatastrofer och epidemier. Företaget analyseras och hanteras med planering har färdiga handlingsplaner för att minimera och framförhållning. Riskerna har delats de operativa effekterna av yttre störande in i fyra riskklasser: strategiska, operativa faktorer på flygtrafiken. och ekonomiska risker samt skaderisker. Dagens utveckling visar att konkurrenskraften inom flygtrafiken är beroende av hur Finnairkoncernen tillämpar samordnade metoder för riskhantering för att kunna smidigt företaget kan möta och anpassa identifiera och klassificera risker. sig till oväntade händelser, fluktuationer i efterfrågan och en ständigt föränderlig Hur riskhanteringen är organiserad konkurrensmiljö. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för riskhanteringsstrategin och riskhantebilitet i verksamheten är att kunna anpas- En kritisk faktor när det gäller att få flexiringsprinciperna inom koncernen och för att sa de fasta kostnaderna till fluktuationer i risker som kan hindra koncernen att uppnå efterfrågan. Med tanke på lönsamheten är sina mål hanteras inom fastställda ramar. det också nödvändigt att företaget snabbt Verkställande direktören ansvarar för att kan reagera genom att anpassa kapacitet, linjer och kostnader till förändringar riskhanteringen i övrigt är ändamålsenligt organiserad. Direktörerna för affärsenheterna och de verkställande direktörerna för tal genomförda och pågående projekt har i efterfrågan och säkerhetsläget. Ett fler- dotterbolagen ansvarar för riskhanteringen bidragit till att öka flexibiliteten i Finnairs inom sina egna områden. verksamhetsstrukturer. Finnair Abp:s ledningsrupp som är styrgrupp Europeiska unionen har framlagt ett för riskhanteringen utvärderar samt fastställer ramar och riktlinjer för riskhanteringen tas till handeln med utsläppsrätter från förslag om att flygtrafiken skulle anslu- inom Finnairkoncernen. Företagets interna år Finnair anser att utsläppshandeln revisionsavdelning samordnar rapporteringen är en bra början till styrning av miljöpåverkan från flygtrafiken. Det system för om riskhantering och kontrollerar att den valda verksamhetsmodellen följs. utsläppshandel som presenteras i förslaget bedöms inte utgöra någon betydande Finnair Abp:s tillstånd att bedriva kommersiell flygtrafik förutsätter att företaget risk för Finnair, vilket bland annat beror på utser en Accountable Manager. Flygsäkerhetsavdelningen och kvalitetsavdelningen skonsam mot att företaget har en flygplansflotta som är miljön. Finnair försvarar sina trafikrättigheter Ett flygbolag som är registrerat inom EU kan fritt bedriva flygverksamhet inom hela unionen. Fram till nu har Finland i likhet med övriga europeiska länder träffat trafikavtal med länder utanför Europa efter bilaterala förhandlingar. Den reglering som sker på EU-nivå kommer att förändra situationen. I framtiden kommer förhandlingar om luftfartsavtal mellan ett EU-land och länder som inte är medlemmar i unionen att föras i Europakommissionens regi. Existerande bilaterala trafikavtal fortsätter att gälla även efter att läget förändrats. Unionen är en starkare förhandlingspart än ett enskilt land och kan därmed stärka de europeiska flygbolagens position vid förhandlingar om flygrättigheter. Detta kan dock i vissa fall ha negativa konsekvenser för Finnair och försvaga företagets konkurrensställning i förhållande till andra europeiska flygbolag. Finnair strävar efter att aktivt påverka parterna vid förhandlingar om trafikrättigheter för att säkra sina intressen. Företagets verksamhet är utsatt för förändringar i lagstiftning, statliga regleringar samt fluktuationer i flygplatsavgifter och skatter både nationellt och internationellt. Företaget följer förändringar aktivt och ser det som viktigt att utöva påverkan genom samarbetsorganisationerna i branschen såsom internationella lufttransportförbundet IATA och de europeiska flygbolagens samarbetsorganisation AEA. Marknadsrisker Flygtrafiken är känslig för både cykliska och säsongsrelaterade förändringar. Konkurrensen är hård inom branschen och marknadsläget förändras oavbrutet, vilket avspeglar sig i sjunkande biljettpriser 73

6 74 i ett längre perspektiv. Flygbolagen sänker priserna för att öka volymerna, generera ett tillräckligt stort kassaflöde och behålla sina marknadsandelar. Finnair gör kontinuerliga analyser av På så sätt fattas de effektivaste besluten med hänsyn till helhetssituationen. Finnair Teknik har en punktlig service och en bred kompetens. Den tekniska verksamheten är dessutom reglerad in i minsta detalj. anläggningstillgångar har försäkrats till ett belopp som motsvarar minst deras verkliga värde. Försäkringsbeloppen för ansvarsrisker inom flygverksamheten är högre än de miniminivåer som lagen kräver. marknadsläget och följer aktivt förändringar Detta garanterar en tillförlitlig flygverk- Finnair följer aktivt effekterna av före- i konkurrenternas prissättning och utbud. samhet. tagets verksamhet på energiförbrukning, Finnair kan snabbt reagera på prisföränd- Också samarbetspartner och intres- utsläpp och buller. En gång per år publi- ringar på marknaden genom att tillämpa senter spelar en viktig roll i den operativa cerar Finnair en särskild miljöredovisning system för avkastningsoptimering inom verksamheten. Finnair kontrollerar externa som innehåller åtgärder och nyckeltal för passagerar- och lasttrafiken. leverantörers kvalitet inom ramen för stan- utvärdering av miljöeffektiviteten. En förändring med en procentenhet i darder som fastställts i förväg och bestäm- den genomsnittliga prisnivån inom regul- melser som gäller flygverksamheten. Operativa risker järtrafiken påverkar koncernens rörelse- Finnairs ankomstpunktlighet gick ned En hög flygsäkerhetskultur bildar basen i vinst med över 10 miljoner euro. På mot- under 2006 enligt statistik som sammanställs Finnairs verksamhet. Den bibehålls genom svarande sätt innebär en förändring med från europeiska nätverksflygbolag. Före- ett kontinuerligt och långsiktigt säkerhetsar- en procentenhet i den genomsnittliga last- taget hör dock fortfarande till de främsta bete. Företaget har formulerat en operativ faktorn en positiv effekt på rörelsevinsten flygbolagen i Europa i denna kategori. säkerhetspolicy och den direktör som an- med över 10 miljoner euro. Förseningsrisken kommer att öka på svarar för drifttillstånd och andra konces- Finnair hanterar restvärdesrisken som kort sikt på grund av passagerare och res- sioner är ansvarig för att säkerhetspolicyn är förknippad med att äga flygplan genom gods som är på väg till eller från Asien och genomförs. Alla anställda och underleve- att ha en flygplansflotta som till hälften befinner sig i transit på Helsingfors Vanda rantörer som direkt eller indirekt arbetar köpts genom operationella leasingavtal flygplats. Där är brist på terminalutrym- med flygverksamhet måste förbinda sig med olika löptider. Leasing av flygplan me. Den nya terminalen som skall stå klar att följa policyn. ger också flexibla möjligheter att anpas- hösten 2009 kommer att förbättra situa- När operativa beslut fattas, ges flygsä- sa kapaciteten efter behovet både på kor- tionen avsevärt. kerheten alltid högsta prioritet i förhållande tare och längre sikt. till andra faktorer som påverkar besluten. Skaderisker Flygsäkerheten genomsyrar all verksamhet Tillförlitlig flygverksamhet Hanteringen av skaderisker är indelad i och företaget förutsätter att både egen Tillförlitlighet är en absolut förutsättning två huvudområden: flygsäkerhet och fö- personal och underleverantörer arbetar för att kunna bedriva en framgångsrik retagssäkerhet. Arbetet med att utveckla på ett säkerhetsinriktat sätt. flygverksamhet. Å andra sidan är flygtra- skaderiskhanteringen samordnas av flygsä- Den viktigaste principen i flygsäker- fiken känslig för olika störningar såsom kerhetsavdelningen och företagssäkerhets- hetsarbetet är en icke-straffbar rappor- förseningar, omslag i vädret och strejker. avdelningen. Hanteringen av skaderisker tering som sker enligt luftfartslagen och Försenade flyg inverkar på kvaliteten på omfattar bland annat risker som hänför företagets egna regler. Syftet med rappor- verksamhet och service. Dessutom stiger sig till flyg, passagerare, information, teringen är att hitta orsaker, inte skyldiga. kostnaderna. egendom, miljö, ansvar och avbrott samt Företaget accepterar dock inte att någon Finnair gör ständiga satsningar på att försäkringsskydd. Tyngdpunkten i skade- avsiktligt handlar på ett sätt som står i strid förbättra totalkvaliteten i den operativa riskhanteringen ligger på förebyggande med regler, metoder eller det arbetssätt verksamheten samt avgångs- och ankomst- verksamhet. Koncernen är dock beredd som beskrivits ovan. Även beslut som inte punktligheten. Alla parter som kan tänkas på att riskerna kan förverkligas genom att direkt rör den operativa verksamheten bör har en kritisk roll vid en flygning medverkar ha en effektiv situationshantering och för- stödja företagets ambition att uppnå och i Network Control Centers verksamhet. säkringar. Flygplan och andra betydande ha en fortsatt hög säkerhetsnivå.

7 75 Finnair är IOSA-certifierat *. IOSA är en standard för att värdera ett flygbolags säkerhet, kvalitet och operativa ledning. För att få IOSA-certifiering måste ett flygbolag genomgå en revision där det konsta- IT-risker Datateknik används i många olika former som ett hjälpmedel inom verksamheten och användningen ökar. Systemen är sårbara. Samtidigt uppträder nya globala riskfaktorer styrelse godkänt. Policyn definierar högsta och lägsta risknivå för varje risktyp. En styrgrupp för finansiella risker styr och övervakar den finansiella riskhanteringen. Det praktiska genomförande av den finansiella teras att verksamheten fyller kraven i den i en omvärld som bygger på nätverksbild- riskhanteringen sköts centralt av finansav- internationella IOSA-standarden. ning. Finnair utvecklar datasäkerhet och delningen inom Finnairkoncernen. situationshantering kontinuerligt för att ha Bolaget använder olika derivatinstru- Olycksrisker beredskap för eventuella allvarliga störningar ment såsom terminer, ränteswappar och Hälsa och säkerhet i arbetet är ett mång- i datasystem och datakommunikation. optioner för att skydda valuta-, ränte- och fasetterat område som bjuder på många Dessa åtgärder har en direkt inverkan på flygbränslepositioner. utmaningar, eftersom Finnairkoncernens kostnaderna för IT och datasäkerhet. verksamhet är spridd på flera olika affärs- Utvecklingen av systemlösningar och En närmare redogörelse för finansiella områden. Det är ett faktum att olycksfalls- systemmiljö kräver fortlöpande investe- risker ges i not 28 till bokslutet. risken är stor inom service, livsmedelsin- ringar. Genom att noggrant välja samar- dustri, tungt underhåll, lagerhållning och betspartners för IT-lösningar kan teknolo- transporter som är Finnairs huvudsakliga girisken minskas. Finnairkoncernen sam- affärsområden. arbetar bland annat med IBM som har Det är ett långsiktigt arbete att utveck- bidragit med teknologikompetens. la hälsa och säkerhet i arbete. Finnair har noll olycksfall som mål. Företaget har gjort Principer för hantering av satsningar på hälsa och säkerhet under finansiella risker Det har lett till en positiv utveckling Finnairkoncernen har en sådan typ av verk- när det gäller olycksfallsfrekvensen inom samhet att bolaget exponeras för valuta-, praktiskt taget alla affärsenheter i Finn- ränte-, kredit- och likviditetsrisker samt airkoncernen. prisrisker för flygbränsle. Koncernens po- Metoder att utveckla säkerheten i arbete licy går ut på att begränsa den påverkan är att identifiera och bedöma risker samt som dessa risker kan ha på kassaflödet, förebygga olycksfall och olyckstillbud. Alla resultatet och det egna kapitalet. rapporterade risksituationer och olycks- Hanteringen av finansiella risker bygger fall undersöks. på den finansiella policy som Finnair Abp:s *) IOSA = IATA Operational Safety Audit IATA = The International Air Transport Association

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: Den 27 april 2017, kl. 11.30. Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Ersättningsförklaring 2013

Ersättningsförklaring 2013 Ersättningsförklaring 2013 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå affärsmålen.

Läs mer

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 D-2271140-v2 Förslag om fastställande av arvoden till

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande. Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Härmed

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB

SIP Nordic Fondkommission AB SIP Nordic Fondkommission AB Ersättningspolicy Fastställd av Styrelsen i mars 2014 Revideras av styrelsen årligen eller vid behov Ersättningsansvarig i styrelsen; Jan Österberg, ordförande Om policyn In

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer