25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning"

Transkript

1 Årsredovisning 07

2 Innehåll Detta är Kungsleden i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering 15 Transaktioner Bestånd vid årsskiftet 20 Hyreskontrakt 21 Intjäningskapacitet 25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning 34 Styrelse 36 Koncernledning 38 Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning koncernen 43 Balansräkning koncernen 44 Förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys koncernen 45 Redovisningsprinciper koncernen 48 Noter koncernen 55 Resultaträkning och balansräkning moderbolaget 56 Förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys moderbolaget 57 Redovisningsprinciper och noter moderbolaget 59 Förslag till vinstdisposition 60 Revisionsberättelse 61 Medarbetarförteckning 64 Definitioner Fastighetsförteckning Inbjudan till årsstämma och adresser Den reviderade årsredovisningen omfattar sidorna

3 Detta är Kungsleden Affärsmodell Kungsleden äger och förvaltar fastigheter där fastighetens avkastning ses som viktigare än dess kategori och geo - grafiska läge. Affärsmodellen är inriktad på att kontinuerligt utveckla fastighetsportföljens sammansättning och kvalitet, med målet att förbättra portföljens riskjusterade avkastning. I praktiken innebär detta många köp och försäljningar. Samtidigt lägger Kungsleden stor vikt vid att vara en god och effektiv hyresvärd genom aktiv Avkastningen förvaltning och förädling av fastigheterna. viktigare än Ambitionen är att kassaflödet från rörelsen hustyp eller läge alltid ska vara högt och stabilt. Rörelserisken minimeras och intäkterna stabiliseras genom diversifiering inom fastighetskategorier och geografiskt läge, samt genom olika hyresgästkategorier och längd på hyresavtalen. Omkring hälften av det samlade fastighetsbeståndet hyrs ut till den offentliga sektorn eller till hyresgäster vars verksamhet är offentligt finansierad. Organisation Verksamheten är organiserad i fyra divisioner, där varje division ansvarar för förvaltning och uthyrning inom sitt fastighetsbestånd. Kommersiella fastigheter är i huvudsak koncentrerade till kategorierna Kontor, Industri/lager och Affär. Publika fastigheter är fördelade på kategorierna Äldreboende, Skola och Vård. Inom division Äldreboende Tyskland hanteras förvärv och förvaltning av äldreboendefastigheter på den tyska marknaden. I den fjärde divisionen, Nordic Modular, bedrivs främst uthyrning, men även produktion och Kommersiellt, försäljning av modulbyggnader. publikt, Tyskland Organisationen är flexibel med god regional och moduler förankring och rymmer stor kompetens inom fastighetsaffärer. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Därutöver finns kontor på ytterligare ett tiotal orter i Sverige samt i München i Tyskland. Nya satsningar Under 2006 inledde Kungsleden en geografisk expansion med avsikt att bygga upp en fastighetsportfölj i Tyskland inom äldreboenden. Marknaden för äldreboenden i Tyskland bedöms som intressant då det är en mycket stor marknad som dessutom gynnas av den demografiska utvecklingen. Kundbasen för äldreboenden väntas mer än fördubblas fram till Under 2006 inleddes även en satsning på modulbyggnader. För kunder med lite mer temporära eller varierande behov finns en rad fördelar med att hyra flexibla och kostnadseffektiva lokaler i form av modulbyggnader, för exempelvis skolor, daghem och kontor. Modulbyggnader är ett starkt komplement till erbjudandet inom Publika fastigheter och Kungsleden bedömer att efterfrågan på denna typ av lokaler kommer fortsätta att öka. Vision Kungsleden ska genom gott entreprenörskap och hög kompetens bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. Affärsidé Kungsleden ska äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning. Finansiella mål En avkastning på eget kapital på minst 15 procent. En räntetäckningsgrad på minst 2 gånger. Utdelningspolicy Styrelsens ambition är att upprätthålla en stabil utdel - ning med en hög utdelningsandel. Policyn innebär att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av Kassaflöde från rörelsen i kassaflödesanalysen. Kungsledens bakgrund Kungsleden har alltsedan bolagets tillkomst präglats av hög förändringstakt och en hög omsättningshastighet i fastighetsportföljen. Som en del av såväl Retriva AB som Securum AB-koncernerna, hade Kungsleden till en början i uppdrag att avveckla flera betydande fastighetsbestånd. Under åren 1996 och 1997 hanterade bolaget över 500 fastighets försäljningar omfattande cirka 800 fastigheter till ett sammanlagt värde Namnet Kungsleden anspelar av drygt 4,5 miljarder kronor. på känslan av att fjällvandra I december 1997 avyttrade den de vida perspektiven, överblicken och målet som ligger dåvarande huvudägaren, det statliga klart utstakat i fjärran förvaltningsbolaget Agilia Holding AB, Kungsleden till ett antal institutionella investerare. Affärsidén ändrades till den nuvarande, kopplat till den klara avsikten att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. I samband med ägarförändringen fastlades också ambitionen att notera Kungsleden på Stockholmsbörsen, vilket sedan skedde i april Sedan 2006 ingår aktien i OMX Nordiska Börsens lista för stora bolag.

4 Kraftig tillväxt i fastighetsportfölj och resultat Fastighetsbeståndets utveckling Bruttoresultat och handelsnetto Mkr Mkr Kommersiella fastigheter Publika fastigheter Utland Modulbyggnader Bruttoresultat Handelsnetto Måluppfyllelse Avkastning på eget kapital Räntetäckningsgrad % ggr 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Avkastning på eget kapital Avkastningsmål Räntetäckningsgrad Mål för räntetäckningsgrad Riskbegränsning räntetäckningsgrad Medarbetare i samarbete. En helt nödvändig grund för framgångsrikt företagande. Kungsleden är inget undantag. Här finns en arbetsmiljö som präglas av glädje, nytänkande, handlingskraft och... samarbete. Det är detta som bilderna i den här årsredovisningen vill illustrera. Välkommen till Kungsleden.

5 2007 i sammanfattning Nettoomsättningen ökade med 11 procent till Mkr (2 349). Resultat före skatt uppgick till Mkr (3 574). Årets resultat uppgick till Mkr (3 574), motsvarande 17,60 kronor (26,20) per aktie. Fastighetsbeståndet per 31 december består av 575 fastig - heter (591) med ett bokfört värde om Mkr (23 106). Under året har 213 fastigheter förvärvats för Mkr. Vidare har 222 fastigheter avyttrats för Mkr med ett resultat om 580 Mkr. Totalt har avyttringarna påverkat det utdelningsgrundade resultatet med Mkr. Utdelningsgrundande resultat för 2007 uppgick till Mkr (2 913). Styrelsen föreslår en utdelning på 8 kronor (11) per aktie. Prognos för verksamhetsåret 2008 om ett utdelningsgrundande resultat på 900 Mkr. Intjäningskapacitet Antal fastigheter Uthyrningsbar yta, tkvm Bokfört värde fastigheter, Mkr Hyresintäkter, Mkr Driftsnetto, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94,4 90,2 Överskottsgrad, % 69,9 67,6 Direktavkastning, % 6,4 6,5 Den höga transaktionshastigheten i Kungsledens verksamhet medför att resultaträkningen inte ger den bästa bilden av koncernens framtida intjäningsförmåga. Intjäningskapaciteten visar hur utfallet skulle ha sett ut om fastighetsbeståndet per den 31 december hade ägts under hela året, och ger därmed en mer aktuell bild av fastighetsbeståndet och dess intjäningsförmåga. Direktavkastning Direktavkastning vid årets början, % 6,5 7,2 Årets förändring av direktavkastning Köp och försäljning, % 0,6 0,2 Förvaltning av fastigheter ägda hela året, % 0,1 0,1 Värdeförändringar, % 0,6 0,8 Direktavkastning vid årets slut, % 6,4 6,5 Utdelningsgrundande resultat Mkr Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Delsumma Fastighetsförsäljningar Handelsnetto vid försäljning Realiserade värdeförändringar Delsumma Betald skatt och övriga ej kassaflödespåverkande poster Utdelningsgrundande resultat * * Utdelningsgrundande resultat motsvaras även av Kassaflöde från rörelsen i kassaflödesanalysen i sammanfattning Kungsleden Årsredovisning

6 Konsoliderad verksamhet god bas för framtiden Fjolåret bjöd aktieägarna på ännu ett år med god utdelning tack vare en fortsatt hög transaktionsnivå med många bra affärer. Internt fokuserade vi på att förbereda oss för en mer utmanande marknad med en ökad andel långa hyreskontrakt, samt refinansiering av våra lån. Trots en betydande kapitalöverföring till aktieägarna under året har vi en stark balansräkning. Även om det råder osäkerhet på finansmarknaderna ser vi en fortsatt god underliggande marknad. Tillväxten förväntas ligga på en hög nivå, om än inte uppvisa samma höga takt som tidigare. Arbetslösheten väntas fortsätta minska i år vilket medför ett ökat lokalbehov. Ökad stabilitet i portföljen Det var ett fortsatt transaktionsintensivt år då vi förvärvade sammanlagt 213 fastigheter för 9,6 miljarder kronor och avyttrade 222 fastigheter för 9,5 miljarder kronor. Till de större affärerna hörde avyttringen av ett 80-tal kommersiella fastigheter till Orkla Finans för drygt 4,7 miljarder kronor. Affären slutfördes i slutet av året och stärkte det utdelningsgrundande resultatet med drygt 700 miljoner kronor. Det var ett styrketecken att kunna genomföra affären trots rådande oro på finansmarknaderna. Förvärvet av ett 40-tal fastigheter av Härnösands kommun var en annan viktig affär. I samband med affären tecknade kommunen hyresavtal som i snitt uppgick till 17 år. Affären är ännu ett bevis för att Kungsleden med sin starka position inom publika fastigheter utgör ett attraktivt alternativ till eget ägande för landets kommuner. Affären är en bra referens för en fortsatt dialog med andra kommuner om möjliga samarbeten. Även på den kommersiella sidan gjorde vi intressanta affärer. Bland annat förvärvade vi 20 industri- och lagerfastigheter med hyresgästerna Frigoscandia och ABB, vars hyreskontrakt löper på drygt tolv år i genomsnitt. Sammantaget bidrar fjolårets affärer till att Kungsleden i dag har längre genomsnittliga kontraktstider i såväl den kommersiella som den publika portföljen. Vid årsskiftet uppgick hyresavtalslängden för de kommersiella fastigheterna till i genomsnitt 4 5 år, samt 7 8 år för de publika fastigheterna. Kungsleden fanns representerat i 134 av landets 290 kommuner. Utvecklingen är glädjande då det ger balans i portföljen, och stabilitet vad avser såväl avkastning som kassaflöde under lång tid. Starkare ställning i Tyskland Vi gjorde betydande framsteg under året för att bygga vidare på satsningen på äldreboenden i Tyskland som inleddes Vid årsskiftet hade vi fastigheter och projektuppdrag på drygt 20 orter med ett antal olika vårdföretag som hyresgäster. Så här långt uppgår vår investering till cirka 2 miljarder kronor, ungefär jämnt fördelad på fastigheter som redan tillträtts respektive projektfastigheter som tillträds Ambitionen om en stark närvaro kvarstår då vi fortsatt tror på den tyska marknaden. Fokus ligger inom äldreboenden där vi avser skapa ett bestånd med god geografisk spridning och en bred bas av vårdföretag som hyresgäster. Samtidigt vill jag fastslå att fastigheternas kvalité är viktig för oss och att inga investeringar görs om inte våra kvalitetskrav kan uppfyllas. Under året utsågs Albrecht von Malortie som chef för den tyska verksamheten. Kungsleden har som ny aktör fått positiv uppmärksamhet i Tyskland. Med München som bas kommer vi att arbeta vidare för att ytterligare stärka förutsättningarna för att göra bra affärer. Goda relationer och direktkontakt med vårdföretag och fastighetsägare är centralt i detta arbete. Goda förutsättningar för Nordic Modular Den positiva utvecklingen inom modulverksamheten Nordic Modular under 2007 har stärkt oss i tron att det är en riktig satsning. Proforma ökade försäljningen med 17 procent, jämfört med föregående år. Vi kompletterade verksamheten med förvärvet av Hyrab och stärkte därmed vår ställning inom moduluthyrning i västra Sverige. Vi öppnade en tredje fabrik för tillverkning av moduler i Eslöv, samt ökade produktionskapaciteten något i befintliga fabriker. Orderläget i fabrikerna har aldrig varit bättre än vid årsskiftet. Det finns klara synergier mellan Nordic Modular och vårt publika affärsområde, som har gemensamma kunder och kontakter. Då vi ser intressanta möjligheter på sikt med en nordisk modulverksamhet, påbörjades en expansion utanför landets gränser. Under fjolåret tecknades de första kontrakten i Norge och Danmark. Att bryta ny mark inom denna verksamhet är inte förknippat med motsvarande risker som traditionell fastighetsverksamhet eftersom modulbyggnaderna är flyttbara. Sammantaget ser vi goda förutsättningar för Nordic Modular framöver. Fastighetsmarknaden Hösten och vintern präglades av osäkerhet på de internationella finans - marknaderna där kraftigt ökande problemkrediter på bolånemarknaden i USA var en utlösande faktor. Trots det så fortsatte den underliggande marknaden att utvecklas väl i Sverige med ökad tillväxt och ökat lokalbehov som följd. Kungsledens vakansgrad sjönk med 4 procentenheter under året och uppgick till 5 procent vid årsskiftet. För vår del innebär detta goda förutsättningar för högre förvaltningsresultat och driftsnetton. Marknaden kommer troligen att vara slagig fram till dess att konjunkturläget klarnar i Sverige såväl som internationellt. Marknaden är inte längre lika likvid då det är svårare och tar längre tid att finansiera förvärv, samtidigt som ett antal utländska fastighetsaktörer har lämnat den svenska marknaden åtminstone tillfälligt. Det har bidragit till en förskjutning på fastighetsmarknaden, från högbelånade till mer traditionella aktörer 2 Kungsleden Årsredovisning 2007 VD-ord

7 VD-ord som pensionsförvaltare och noterade fastighetsbolag. Sammantaget innebär detta att vi räknar med lägre transaktionsvolymer 2008, även om volymerna fortsatt kommer att ligga på höga nivåer för den svenska marknaden. Sannolikt kommer vi också att fortsatt få se intressanta affärsmöjligheter skapas. Konsolidering av verksamheten Kungsledens ständiga strävan att förädla portföljen har resulterat i att vi i dag har en hög andel fastigheter där offentlig verksamhet som skola och äldreboende bedrivs. Kommuner och motsvarande hyresgäster tecknar ofta långa hyreskontrakt vilket ger stabilitet i portföljen. Vi ser ett ökat intresse bland investerare för publika fastigheter, vilket är positivt ur ett värderingsperspektiv samtidigt som det är en styrka i ett svagare konjunkturläge. Vi arbetade aktivt med kort räntebindning och så kallade swapar för att få ned snitträntan. Samtidigt vill jag påminna om att även om räntenivån förändras med en procentenhet innebär det en resultatpåverkan på cirka 200 miljoner kronor i dagsläget, vilket får anses vara relativt litet i förhållande till de resultat vi presterar. Under året stärkte vi som planerat organisationen och flera nyckelbefattningar tillsattes. Förutom en Tysklandschef utsågs Cecilia Gannedahl till HR- och kommunikationsdirektör, Per Johansson till chef för Nordic Modular samt Maria Ljung till miljöchef i början av detta år. I dag är Kungsleden en mer mogen organisation som står väl rustad att ta sig an nya utmaningar. Jag vill i det här sammanhanget passa på att framföra mitt tack till kunder och aktieägare för visat förtroende. Jag vill också tacka mina medarbetare för det stora engagemanget och alla betydande arbetsinsatser under året. Att arbeta på Kungsleden innebär att man måste vara beredd på en hög förändringstakt, och jag vill särskilt tacka de medarbetare som har arbetat hos oss tidigare och som fått nya arbetsgivare i samband med fastighetsöverlåtelser. God avkastning Under fjolåret kunde våra aktieägare ta del av en rekordavkastning i form av ordinarie utdelning om 11 kronor per aktie samt ett inlösenprogram värt motsvarande 11,50 kronor per aktie. Vårt finansiella mål är en avkastning om minst 15 procent på eget kapital. För 2007 uppgick avkastningen till 26 procent. Prognosen för det utdelningsgrundande resultatet 2008 är 900 miljoner kronor. Det är visserligen lägre än föregående år, men det ska ses i ljuset av den extremt starka marknad vi har haft på senare år. I den marknad vi nu ser kommer det att bli svårare att uppnå motsvarande avkastningsnivå. Förväntningarna på stigande räntor har dämpats liksom prisuppgången på fastigheter, vilket gör att det finns utrymme att göra intressanta affärer. Sammantaget är jag övertygad om att vår affärsmodell kommer fungera väl även i en mer utmanande marknad, och jag ser därför goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling. Stockholm i mars 2008 Thomas Erséus Verkställande direktör VD-ord Kungsleden Årsredovisning

8 Affärsmodell och genomförande Kungsleden arbetar kontinuerligt med att förbättra fastighetsportföljens riskjusterade avkastning. I praktiken innebär det många fastighetsköp och försäljningar, samt att effektivitet och värde skap ande är ledstjärnor i förvaltningen. För att begränsa rörelserisken diversifieras fastighetsportföljen vad avser kategori och geografiskt läge, samt genom olika hyresgästkategorier och spridning av hyresavtalen över tiden. Arbetet baseras på en styrmodell som löpande ger beslutsunderlag för varje enskild fastighet. Finansiella mål Kungsledens mål är att: avkastningen på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2 gånger. Strategi Kungsleden ska nå sina mål genom att: vidareutveckla en kompetent och affärsmässig organisation med aktiv förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet sträva efter att ha nöjda kunder med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säker- ställa en långsiktigt hög avkastning. Riskbegränsningar Kungsleden begränsar risken genom att: högst 30 procent av hyresintäkterna ska komma från industri- och lagerfastigheter högst 30 procent av hyresintäkterna ska komma från fastigheter i kommuner med färre än invånare räntetäckningsgraden ej ska understiga 1,5 gånger. Optimering av fastighetsportföljen En fastighets avkastning kan inte bedömas utan hänsyn till dess risknivå. Kungsleden arbetar med en modell för verksamhetsstyrning för att löpande identifiera åtgärder som förbättrar portföljens riskjusterade avkastning. Styrmodellen jämför en fastighets direkt - avkastning med dess kapitalkostnad. Fastigheterna jämförs sedan med varandra, vilket visar hur portföljens riskjusterade avkastning kan förbättras genom en förändring i sammansättningen av portföljen och/eller genom förvaltningsåtgärder. Genom modellen får Kungsleden därmed underlag för ett ställningstagande avseende varje enskild fastighet. Identifierade förbättringsmöjligheter genomförs inom ramen för verksamhetens två huvudinriktningar, fastighetsförvaltning och fastighetshandel. Fastighetsförvaltning Inom förvaltningen är målet att öka fastigheternas avkastning och minska risknivån i beståndet. Detta görs genom att förädla och anpassa fastigheterna efter kundernas behov samt genom att optimera fastigheternas hyresgäststruktur och driftsnetto. Väsentliga inslag i denna strävan är bland annat att attrahera rätt hyresgäster, sätta rätt hyresnivåer samt se till att varje fastighet har rätt kostnadsbild. Då beståndet förändras kontinuerligt arbetar Kungsleden med en dynamisk styrmodell baserad på rullande prognoser och rörliga mål. Modellen ger löpande aktuell ekonomisk information, inklusive förändringar i omvärlden, vilket ger goda förutsättningar för att fatta affärsmässigt riktiga beslut. Ambitionen är att styrmodellen ska underlätta för medarbetare på alla nivåer att arbeta effektivare och därmed bidra till ökad lönsamhet. Fastighetshandel Målet med varje köp och försäljning är att höja fastighetsportföljens riskjusterade avkastning. Det ställer höga krav på att kunna värdera varje fastighet vid varje givet affärstillfälle. Kungsleden arbetar enligt en internt utvecklad metod som underlättar för en systematisk analys av potentiella förvärvs- och försäljningsobjekt och ett strukturerat genomförande av hela transaktionsprocessen. Under det senaste året har Kungsleden fortsatt att stärka resurserna för samtliga moment i denna process, som bland annat omfattar ekonomisk och teknisk analys, förhandling, juridisk granskning, miljöanalys, avtalsskrivande och likvidavräkning. Affärsplaner I den transaktionsintensiva verksamhet som Kungsleden bedriver är det, som tidigare nämnts, viktigt att alltid ha en god uppfattning om vad de enskilda fastigheterna är värda och vad de kan säljas för. Affärsplanerna och de interna värderingarna är därför av stor betydelse. En affärsplan innehåller bland annat en nuvärdesberäkning vilket möjliggör en jämförelse mellan nuvärdesberäknat kassaflöde för en fastighet och det bedömda rådande marknadsvärdet. Därigenom erhålls en tydlig indikation på om fastigheten, vid varje givet värde eller pris, är en portfölj- eller säljfastighet. Se vidare avsnittet Fastighetsportfölj Värdering, på sidan 14. Omviktning i beståndet Som ett led i strävan att öka den riskjusterade avkastningen i portföljen har Kungsleden under de senaste åren målmedvetet arbetat för att öka beståndet inom publika fastigheter, främst äldreboenden, vård- och skolfastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av stabila hyresgäster, långa hyresgästrelationer och goda finansieringsmöjligheter. Vid utgången Affärsmodell och genomförande 4 Kungsleden Årsredovisning 2007

9 Affärsmodell och genomförande av 2007 var cirka hälften av antalet fastigheter publika och stod för 54 procent av det totala bokförda värdet om 25,7 miljarder kronor. Även inom kommersiella fastigheter har det skett en omviktning, mot längre hyresavtal och en långsiktigt mer stabil avkastning. Snittavtalslängden inom det kommersiella beståndet är idag 4 5 år. Under 2007 har Kungsleden förvärvat ett stort antal kommersiella fastigheter med långa avtal, med hyresgäster som exempelvis BYGGmax, ABB och Frigoscandia. Sammantaget har denna omviktning och förädling av beståndet genererat en än mer attraktiv risk- och avkastningsnivå i portföljen, i linje med Kungsledens affärsidé. Nya satsningar Under 2006 etablerade Kungsleden verksamhet i Tyskland, ett land med många likheter med Sverige avseende exempelvis demografi, välfärdssystem och levnadsstandard. Samtidigt är den tyska fastighetsmarknaden tio gånger större och mer fragmenterad än Sveriges. Andelen äldre beräknas också öka i en snabbare takt än i Sverige, och så även antalet personer som bor inom äldreboenden. Utifrån den bakgrunden har Kungsleden gjort bedömningen att äldreboenden i Tyskland kommer att ha en god värdestegring framöver. Verksamheten leds från ett kontor i München då en lokal organisation bedöms underlätta för förståelsen för och agerandet på den tyska fastighetsmarknaden. Fram till slutet av 2007 har Kungsleden förvärvat äldreboenden i Tyskland till ett bokfört värde om 933 Mkr. Därtill har avtal tecknats om förvärv av totalt elva äldreboenden för 937 Mkr. Majoriteten av dessa fastigheter är under byggnation och tillträds under 2008 och Under 2007 förvärvade Kungsleden Nordic Modular Group som tillverkar, säljer och hyr ut lokaler i modulbyggnader. Genom erbjudandet av modulbyggnader får Kungsleden ökade möjligheter att tillgodose kundernas behov av mer temporära lokaler. Tillgången till egna produktionsresurser möjliggör även en högre avkastning. Breddningen av erbjudandet gör vidare att Kungsleden kan stärka relationerna och öka träffytorna ytterligare mot framför allt kommuner och landsting. Kungsleden bedömer att efterfrågan på modulbyggnader kommer att öka i takt med att kunderna alltmer värdesätter fördelarna med flexibla och kostnadseffektiva lokaler för exempelvis skolor, daghem, äldreboenden och kontor. Affärsmodell och genomförande Kungsleden Årsredovisning

10 Marknaden Det stora intresset för att investera i svenska fastigheter höll i sig under 2007 och omsättningen uppgick till 147 miljarder kronor, att jämföra med rekordåret 2006 då omsättningen var 153 miljarder kronor. Omsättningen var rekordhög under det första halvåret men den ökande oron på finansmarknaden och de stigande räntenivåerna hade troligen en dämpande effekt under det andra halvåret. Ytterligare ett händelserikt fastighetsår Den ekonomiska utvecklingen i Sverige var stark under 2007, och även om tillväxttakten väntas avta något under 2008 bedöms den fortsatt vara högre än genomsnittet i euroområdet. Arbetsmarknaden stärktes också kraftigt under 2007 med en sysselsättningstillväxt som var hög i större delen av landet, och som i Sydsverige uppgick till hela 3,9 procent, enligt Nordea. För 2008 väntas sysselsättningen öka ytterligare, och med den största tillväxten inom tjänstenäringen bedöms efterfrågan på kontorslokaler utvecklas positivt. Det som dämpar optimismen är den ökande inflationen, vilket bland annat fick Riksbanken att vid flera tillfällen höja styrräntan under Samtidigt skrivs tillväxtprognoserna ner runt om i världen och oron är stor på den internationella kreditmarknaden, vilket i sin tur har påverkat investerarmarknaden. Det har också blivit svårare att finansiera fastighetsaffärer även om investerare som använder en stor andel eget kapital, såsom europeiska pensionsfonder och andra institutionella investerare, fortsätter att förvärva. Då dessa placerare önskar öka exponeringen mot fastigheter innebär det att en stor mängd kapital ska placeras på marknaden vilket underbygger ett fortsatt högt tryck på den svenska fastighetsmarknaden. Investerarmarknaden Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden tillhör de största fastighetsmarknaderna i Europa och är den klart största i Norden. Det stora intresset för att investera i svenska fastigheter höll i sig under 2007 och omsättningen uppgick till 147 miljarder kronor 1, att jämföra med rekordåret 2006 då omsättningen var 153 miljarder kronor. Omsättningen var rekordhög under det första halvåret 2007, men den ökande oron på finansmarknaden och de stigande räntenivåerna hade troligen en dämpande effekt under det andra halvåret. Aktiviteten från utländska investerare har ökat successivt under 2000-talet, och från att i början av millenniet ha spelat en relativt blygsam roll på den svenska fastighetsmarknaden står de idag för en betydande andel av investeringarna. Grundläggande faktorer som talar för Sverige som investeringsland är att marknaden i en internationell jämförelse är enkel och transpararant med lättillgänglig fastighetsinformation, en relativt okomplicerad lagstiftning och standardiserade hyresavtal. Vidare är kostnaderna förknippade med transaktioner jämförelsevis låga och omsättningshastigheten på fastigheter hög. I nu - läget attraheras de utländska investerarna dessutom av den starka ekonomin och arbetsmarknaden, vilket skapar förväntningar om ökade hyresnivåer. Under de första tre kvartalen 2007 stod också de utländska investerarna som köpare i merparten av fastighetsaffärerna, medan det under det sista kvartalet var svenska och nordiska köpare i majoritet. De senaste årens stora intresse för svenska fastigheter har bidragit till att direktavkastningskraven pressats nedåt för flertalet fastighetstyper och regioner. Inledningsvis under 2007 fortsatte avkastningskraven att minska, för att i spåren av högre räntenivåer och ökade kreditrisker bottna under det andra halvåret, och i vissa regioner även börja vända uppåt. Hyresmarknaden Sysselsättningstillväxten har varit tydligast i storstadsregionerna och det är också här efterfrågan på lokaler har ökat mest under året. Särskilt hög har efterfrågan varit på moderna, effektiva och flexibla kontor, med minskade vakanser som följd. Hyresgästerna har blivit mer uppmärksamma på vikten av 1 Avser affärer större än 100 Mkr. Direktavkastningskrav, moderna kontor i bästa läge Hyresnivåer, moderna kontor i bästa läge % kr/m Stockholm Göteborg Malmö Stockholm Göteborg Malmö Regionstäder Större orter Regionstäder Större orter Källa: Newsec Advice Källa: Newsec Advice Marknaden 6 Kungsleden Årsredovisning 2007

11 Marknaden att ha en kontorslokal som med enkla medel kan anpassas efter förändringar i den egna verksamheten. Det är därför rimligt att anta att det framöver blir allt svårare att attrahera hyresgäster till mer omoderna, ineffektiva lokaler och att vakansgraden för dessa lokaler kommer att öka. De generellt lägre vakansgraderna leder på sina håll till ökade hyresnivåer. Detta sker nu snabbare i huvudstadsregionen än i övriga storstäder och regionstäder, vilka historiskt sett har haft en mer stabil hyresutveckling som följd av en jämnare efterfrågeutveckling och en lägre takt i nyproduktionen. Den relativt starka nationalekonomiska utvecklingen tillsammans med den goda sysselsättningsutvecklingen gör att Newsec Advice bedömer att den svenska fastighetsmarknaden, särskilt i storstäderna, kommer att utvecklas positivt under 2008 med lägre vakansgrader och högre hyresnivåer. Publika fastigheter Publika fastigheter i bra lägen representerar ett segment inom fastighetsmarknaden med en attraktiv risk- och avkastningsnivå. Kännetecknande för det här segmentet är att lokalerna används för offentligt finansierade verksamheter samt att hyresgästerna ofta tecknar mycket långa hyresavtal och därmed genererar ett säkert kassaflöde. Inom detta segment sker för närvarande en strukturomvandling då allt fler offentligt finansierade verksamheter börjar drivas av privata aktörer. Då många kommuner och landsting inte ser det som sin primära uppgift att tillhandahålla och ansvara för lokaler för externa hyresgäster väljer många att lämna sin roll som fastighetsägare, för att istället satsa de frigjorda resurserna på sin kärnverksamhet. Samtidigt har investerare börjat värdera stabila hyresintäkter allt högre och Newsec Advice bedömer att denna trend kommer att bestå. Istället för att kategoriskt koncentrera sig på vissa geografiska delmarknader kommer man i högre grad att fokusera på framtida hyresintäkter. Detta gäller inte minst Kungsleden, som genom sin division Publika fastigheter fokuserar på fastigheter för vård, skola och äldreboenden och är den klart största aktören inom detta segment i Sverige. De transaktioner som genomfördes under 2007 understryker Kungsledens position. När Härnösands kommun sålde nästan samtliga sina verksamhetslokaler, totalt 43 fastigheter, till Kungsleden för drygt 900 miljoner kronor var det den i särklass största affären inom publika fastigheter under året. Dessutom förvärvade Kungsleden också ett stort antal publika fastigheter från bland annat Linköpings kommun och Landskrona kommun. Bland andra aktörer som förvärvade publika fastigheter under 2007 kan nämnas Akelius, som köpte äldreboenden i Västerås och Umeå, och Skandrenting, som köpte vårdfastigheter i Eksjö och i Markaryd. I illustrationen nedan framgår inom vilka direktavkastningsintervall de flesta förvärv av publika fastigheter har gjorts under de senaste åren. Äldreboenden i Tyskland Intresset för marknaden för äldreboendefastigheter i Tyskland bygger främst på följande faktorer: En stor marknad med mycket gynnsam demografi. Vårdhemmens kundbas förväntas mer än fördubblas fram till 2040, då antalet personer som behöver äldrevård bedöms uppgå till cirka 3,4 miljoner. Nuvarande beläggningsgrader ligger kring 90 procent. Under 2007 fortsatte den trend som inleddes 2006, då institutionella investerare började intressera sig för den tyska vårdhemsmarknaden. Enligt Axion Consults beräkningar översteg transaktionsvolymen 700 miljoner euro det första halvåret 2007, vilket var avsevärt högre än under motsvarande period Det andra halvåret präglades av den internationella likviditetskrisen och volymen minskade till knappt 400 miljoner euro. Trots detta, och med hänsyn till den generella dynamiken på marknaden, finns tydliga tecken på att intresset ökar bland investerare för äldreboendefastigheter och de säkra intäktsströmmar dessa genererar. I Tyskland står Pflegeversicherung (försäkring för vård och assistans) för cirka hälften av vårdavgifterna. Återstoden finansieras antingen av vårdtagarna själva eller, för de personer som inte har råd, genom andra delar av socialförsäkringssystemet. Sammantaget står staten, direkt eller indirekt, för cirka 70 procent av vårdkostnaderna. Direktavkastningskrav, publika fastigheter % Direktavkastningskrav, högt Direktavkastningskrav, lågt Källa: Newsec Advice Marknaden Kungsleden Årsredovisning

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Välkomna till Kungsleden! Möjligheternas fastighetsbolag Fjärde kvartalet VD Thomas Erséus vvd Johan Risberg

Välkomna till Kungsleden! Möjligheternas fastighetsbolag Fjärde kvartalet VD Thomas Erséus vvd Johan Risberg Välkomna till Kungsleden! Möjligheternas fastighetsbolag Fjärde kvartalet 2011 VD Thomas Erséus vvd Johan Risberg Äga och förvalta fastigheter med nöjda kunder Alltid öppet för nya möjligheter oavsett

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör Stor osäkerhet första halvåret 2009 Fortsatt dramatiskt räntefall Reporäntan 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008 2009 Marknadens ränteprognoser och faktiskt

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Kungsleden 2005. xxxx

Kungsleden 2005. xxxx Kungsleden 25 1 2 Kungsleden 25 xxxx Kungsleden 25 3 Innehåll 4 5 6 8 1 Detta är Kungsleden 25 i sammandrag 1999 25 VD-ord Aktien 36 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Innehåll. Fastighetsförteckning Inbjudan till årsstämma och adresser. Den reviderade Årsredovisningen omfattar sidorna 50 76

Innehåll. Fastighetsförteckning Inbjudan till årsstämma och adresser. Den reviderade Årsredovisningen omfattar sidorna 50 76 Årsredovisning 2008 Innehåll 1 2008 i sammanfattning 2 Detta är Kungsleden 4 Vd-ord 6 Affärsmodell och genomförande 8 Marknaden Kärv kreditmarknad 10 Marknaden Kungsledens marknadsanpassning 12 Kundsamarbete

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. Driftöverskottet ökade med 27 procent till

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör

BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari 2016 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör AGENDA FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET I SAMMANDRAG FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL AFFÄRSPLAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet Thomas Erséus, VD Anders Kvist, VVD

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet Thomas Erséus, VD Anders Kvist, VVD Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2012 Thomas Erséus, VD Anders Kvist, VVD Kvartalet i korthet Nettoomsättningen och bruttoresultatet minskade med 10 procent till 499 Mkr respektive 347 Mkr jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Kungsleden årsr edovisning 2006

Kungsleden årsr edovisning 2006 Årsredovisning 06 Innehåll 2 Kort om Kungsleden 3 2006 i sammandrag 4 VD-ord 6 Affärsmodell och genomförande 8 Organisation och medarbetare 10 Marknaden 12 Fastighetsbestånd och intjäningskapacitet 21

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september 2009 Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef 1 Kvartalet i korthet Förvaltningsresultat ökade med 90% Överskottsgrad

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer