365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002"

Transkript

1 365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

2 Innehåll Y Inledning 3 Sydkraft i korthet 4 Kort om Koncernchefen har ordet 6 Strategisk inriktning 8 Marknad och omvärld 11 Så möter Sydkraft marknaden 15 Samordnad riskhantering 20 Affärsområden Y Affärsområde Marknad och Försäljning 24 Y Affärsområde Elproduktion 25 Y Affärsområde Värme och Avfall 26 Y Affärsområde Distribution 27 Y Affärsområde Energy Trading 28 Y Affärsområde Services 29 Sydkrafts olika roller 31 Y Verksamhetsutövaren 32 Y Arbetsgivaren 36 Y Marknadsaktören 40 Y Samhällsmedborgaren 42 Sydkraft och miljöarbetet 44 Y Från strategi till handling 46 Y Affärsutveckling och miljö 49 Y Positiva utsläppstrender 51 Y Miljöåret Y Morgondagens lösningar 54 Styrelse och revisorer 56 Koncernledning dagar i siffror Y Förvaltningsberättelse 60 Y Koncernens resultaträkning 62 Y Koncernens kassaflödesanalys 64 Y Koncernens balansräkning 66 Y Moderbolaget 68 Y Redovisningsprinciper och noter 69 Y Förslag till vinstdisposition 79 Y Revisionsberättelse 79 Y Definitioner och begrepp 80 Y Fem år i sammandrag 81 Y Bolagsstämma 82 Kontakter 82 Adresser 83

3 Vår verksamhet präglas av ansvar. Att leva upp till ett ansvarsfullt åtagande innebär förändringsbenägenhet, öppenhet och flexibilitet. Vi måste hela tiden pröva nya vägar, testa nya idéer, omvärdera, förändra, bryta upp och omformulera våra arbetsmetoder. Inte på möten då och då, eller på en kick off inför ett nytt år eller på ett måndagsmöte utan 365 dagar om året, ständigt lärande, ständigt utvecklande. En traditionell årsredovisning visar normalt en begränsad bild av ett företag. I den här vill vi ge dig flera bilder. Därför fokuserar årsredovisningen för 2002 på mer än att bara redovisa den operativa verksamheten och dess siffror. Jag hoppas att du därmed får en bättre bild av vår dagliga verksamhet och hur vi arbetar på att förverkliga de visioner och mål som vi har formulerat. Lars Frithiof Koncernchef

4 Sydkraft i korthet I Sydkraftkoncernen finns ett 35-tal rörelsedrivande dotterbolag, som omsätter cirka 20 miljarder kronor medarbetare arbetar med el, naturgas, gasol, värme, kyla, vatten och avlopp, energi- och materialåtervinning ur avfall, energihandel och kommunikationslösningar. Dotterbolagen bildar, tillsammans med ett antal koncernledningsfunktioner, en komplett energikoncern. Sydkraft är verksamt i Norden och Polen. Sedan maj 2001 ingår Sydkraft i den tyska E.ON-gruppen, som är noterad på börserna i Frankfurt och New York. E.ON äger cirka 55 procent av aktierna. Statkraft, som ägs av norska staten, äger cirka 45 procent av aktierna. I E.ON-gruppen ingår ett 50-tal underkoncerner och dotterbolag i Europa och USA. E.ON-gruppen, som har sitt huvudkontor i Düsseldorf i Tyskland, omsätter Sydkraft E.ON

5 Sydkrafts ägare % av röstantalet % av aktiekapitalet 54 5 cirka 750 miljarder kronor och har cirka anställda. E.ON är Europas största privata energibolag med cirka 25 miljoner kunder inom främst el, gas och vatten. 0,1 0,4 43,4 44,6 56,5 55 E.ON Energie Statkraft Övriga E.ON Energie Statkraft Övriga Kort om 2002 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansnetto, Mkr Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr, vilket är en ökning med 170 Mkr eller cirka en procent jämfört med Omsättningen påverkades av ett antal faktorer som verkade i olika riktningar. Under året ökade prisnivåerna för de olika energislagen. Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool ökade kraftigt under de sista månaderna, särskilt under december, till följd av den hydrologiska situationen i Norden. Avyttringen av konsult- och IT-verksamheten medförde en minskning av den externa försäljningen med cirka 800 Mkr. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat minskade med Mkr och uppgick till Mkr. I resultatet ingick realisationsvinster på försäljning av aktier om sammanlagt 46 Mkr, främst avseende försäljning av aktier i WM-data Utilities. I rörelseresultatet för motsvarande period 2001 ingick realisationsvinster om sammanlagt Mkr. Därav utgjorde vinsten i samband med avyttring av aktieinnehavet i HEW Mkr. Exklusive realisationsvinster minskade rörelseresultatet med tre procent. De högre prisnivåerna för energi, förbättrade marginaler inom elförsäljningsverksamheten och ett förbättrat resultat för koncernens tjänsteverksamhet kunde inte fullt ut uppväga effekterna av lägre vatten- och kärnkraftproduktion. Den dramatiska elprisuppgången under årets avslutning hade en begränsad effekt på koncernens resultat till följd av att huvuddelen av elproduktionen var säkrad till prisnivåer som rådde före uppgången. Resultat efter finansnetto Finansnettot försämrades med Mkr och uppgick till -963 Mkr. I finansnettot föregående år ingick en realisationsvinst i samband med avyttringen av det finansiella innehavet i E.ON AG, uppgående till Mkr. Exklusive denna realisationsvinst förbättrades finansnettot med 259 Mkr. Förbättringen var en följd av lägre räntenivåer på koncernens upplåning samt positiva valutakursdifferenser, främst hänförliga till koncernens handel i norska kronor. Koncernens resultat efter finansiella poster minskade med Mkr, motsvarande 47 procent, och uppgick till Mkr. Exklusive realisationsvinster förbättrades resultatet efter finansnetto med 114 Mkr, motsvarande fyra procent.

6 Koncernchefen har ordet Sydkraft är ett dotterbolag i Europas största privata energikoncern E.ON. Vi räknar med att vår omsättning ökar med några miljarder kronor till 2005, att vår energiförsäljning ökar och att våra investeringar kommer att uppgå till cirka 3 miljarder kronor per år. Konkurrensen kommer att vara mycket hård, även om vår ställning inom det samlade energiområdet är stark. Tillväxten kommer i huvudsak att ske genom företagsförvärv. Fokus kommer att vara där vi redan är etablerade. Om den geografiska närheten saknas, kan det ändå vara intressant att förvärva tillräckligt stora enheter för att skapa nya marknadsområden. Sydkrafts kärnområden är södra Sverige samt de regioner som omger Sundsvall, Örebro och Norrköping. Utanför Sverige inriktas Sydkrafts aktiviteter mot Danmark, där tillväxtstrategin kommer att realiseras genom en aktiv bevakning och genom att söka partnerskap med danska bolag. Den polska verksamheten, som inriktas på förvärv av värmeverksamheter, kommer att konsolideras. I januari 2003 slöts avtal där Sydkraft sålde sina tillgångar i Norge till finska Fortum. Försäljningen var en del i en affärsuppgörelse mellan E.ON och Fortum och handlar indirekt om E.ON:s övertagande av det tyska gasföretaget Ruhrgas. Sydkraft erhåller Fortum Distribution Småland AB och kontanter så att uppgörelsen är ekonomiskt neutral för Sydkraft. Affären beräknas vara genomförd den 1 april Med Ruhrgas i E.ON-koncernen får Sydkraft tillgång till en omfattande gaskompetens. Ruhrgas kunskap och erfarenheter kommer att ha stor betydelse när Sydkraft expanderar gasverksamheten i Sverige. Ruhrgas äger dessutom 30 procent av Sydkrafts nuvarande gasleverantör Nova Naturgas. Sydkraft får nya nätkunder i Småland. Förvärvet av Fortum Distribution Småland AB passar väl in i Sydkraft Näts tillväxtstrategi, som i första hand går ut på att förtäta inom befintligt område. Elmarknaden 2002 blev ett unikt år. I slutet på året uppstod en situation som inte inträffat på cirka 50 år. På grund av den torra sommaren och hösten med liten vattentillrinning som följd blev vattennivån i de nordiska vattenmagasinen låg. Sydkraft var tidigt ute med att be kunderna om att vara återhållsamma med elförbrukningen under vintern. I februari 2003 gick den norska branschorganisationen och regeringsrepresentanter ut och talade om en eventuell ransonering. När detta skrivs i mars 2003 är det vår bedömning att någon elransonering inte kommer att bli nödvändig, men att marginalerna är utomordentligt små. Denna mycket ovanliga situation fick elpriserna på Nord Pool i december 2002 att stiga mycket kraftigt allt enligt kända marknadsmekanismer om utbud och efterfrågan. Det mest ansträngda läget var i början av 2003 då i stort hela den nordiska elproduktionskapaciteten togs i anspråk. Med en utnyttjandegrad som var mycket nära kapacitetstaket steg spotpriset till över 1 krona/kwh. Såväl vårt oljeeldade kraftverk i Karlshamn som ett antal av våra gasturbiner bidrog till att upprätthålla elbalansen. Dessutom kunde kärnreaktorn i Oskarshamn, O1, efter ombyggnad, starta i januari 2003 efter ett års renovering. Under ett par månader rådde en period med för vissa kunder mycket höga priser. Elförsäljningsbolagens prissättning skiljer sig avsevärt åt beroende på företagens olika prisstrategier. Sydkraft kunde relativt de allra flesta konkurrenterna hålla lägre priser på grund av långsiktig elhandelsstrategi. Sydkrafts prisprodukt Flexipris, som lanserades under 2002, var i detta läge en extra stark produkt som fick en bred spridning och därmed stärkte Sydkraft. Under 2003 avskaffar Sydkraft förskottsdebiteringen på förbrukningen av el, värme och gas. Att ta bort förskottsdebiteringen ger en enklare faktura för Sydkrafts kunder. För kunder med timmätning gäller detta redan.

7 6 7 Värme och gas Sydkrafts värme- och gasverksamhet expanderar norrut. Det senaste året har investeringar främst gjorts runt Göteborg, i Mälardalen och i mellersta Norrland. I Kungsbacka byggs ett nytt fjärrvärmeverk och i Malmö planeras både för en anläggning för geotermisk värme och ett naturgaseldat kraftvärmeverk. I Småland fortsätter expansionen av naturgasanvändningen genom att såväl Gnosjö som Gislaved har fått naturgas under hösten Lanseringen har gått bättre än planerat. Utredning pågår om det finns en efterfrågan på naturgas norrut mot i första hand Jönköping, men också vidare upp genom Östergötland mot Mälardalen. Värme är en viktig produkt när avfall tas om hand. Men avfallshantering innefattar hela avfallshierarkin allt från resurseffektivisering, förädling av avfall till nya råvaror samt energiåtervinning ur avfall. Sydkraft EcoPlus är en liten, flexibel organisation med strategisk kompetens. Bolaget driver idag en anläggning för energiåtervinning ur avfall i Mora och ansvarar för avfallsförsörjningen till Sydkrafts nya anläggning för energiåtervinning ur avfall i Norrköping. Dessutom pågår arbetet med att uppföra en ny anläggning för energiåtervinning ur avfall vid Munksjö AB:s returkartongpappersbruk i Timsfors (Markaryd). En annan viktig del i avfallshierarkin är att ta hand om det miljöfarliga avfallet. Sydkraft SAKAB har en unik kompetens för hantering av farligt avfall. Detta tas om hand bland annat genom högtemperaturförbränning, rening av förorenade jordar, våtkemisk behandling, ljuskälleåtervinning, kvicksilverstabilisering samt farligt avfall-deponering. Sydkraft SAKAB bedriver forskning och utveckling för att ytterligare höja kompetensen beträffande hanteringen av kundernas avfallsproblem. I början av 2003 invigde SAKAB tillsammans med Örebro Universitet ett dioxinlaboratorium som innebär att Örebro blir världsledande när det gäller att knyta ihop dioxinforskning och fullskalig praktisk verksamhet. InnoVision Hållbar utveckling och affärsutveckling går hand i hand. Arbetet har därför organiserats för att bättre fokusera på nytänkande. InnoVision, som är Sydkrafts utvecklingscenter, ska i fortsättningen vara själva motorn och katalysatorn för Sydkrafts utvecklingsprocess, en plats som inspirerar till innovativt tänkande och en förebild för nya arbetsformer och förbättringar. Viktiga energifrågor Nästan inom alla energiområden pågår diskussioner och aldrig har det genomförts så många utredningar som just nu. I årets årsredovisning under avsnittet Aktuella energipolitiska frågeställningar i kapitlet Så möter Sydkraft marknaden beskrivs Sydkrafts hållning i viktiga frågor. Den viktigaste av dem alla är den framtida energiförsörjningen och den inkluderar kärnkraft under många år framöver. Enligt regeringens energiproposition, som presenterades i mitten av mars 2002, ska kärnkraften på sikt avvecklas och detta bör ske genom en överenskommelse mellan staten och kärnkraftindustrin. Den svenska kraftbranschen behöver en nödvändig handlingsfrihet och naturligtvis är det bra om den politiska osäkerheten elimineras. Alla förutsättningar måste ingående diskuteras. En förutsättning är en tryggad miljöriktig elförsörjning över tiden för tillväxt och välfärd. Svensk industri, som tillhör våra viktigaste kunder, får absolut inte missgynnas. En annan förutsättning är att kärnkraftskatten ska bort. För Sydkraft handlar det om cirka 550 Mkr varje år. Sverige är det enda land inom EU som har produktionsskatt och detta är inte acceptabelt. Produktionsskatten snedvrider konkurrensen på elmarknaden och gör det svårare att uppnå de miljömål som Kyotoprotokollet föreskriver. Lars Frithiof

8 Strategisk inriktning Värdemodell Våra kunder är grunden för vår verksamhet. Vi ska alltid utgå från och anpassa oss efter kundens behov och önskemål, vilket också innebär att kunden ska uppleva våra produkter och tjänster som prisvärda. Våra produkter ska vara genomtänkta och robusta, vi måste skapa helhetskoncept och utveckla tekniska och affärsmässiga nyheter. För att skapa förtroende över tiden måste vi i ord och handling visa att vi förstår varje kunds situation. Vår vilja och förmåga till förändringar blir avgörande. Vi måste visa ett engagemang för framtiden. Och vi måste våga gå nya vägar. Med denna grund har vi utvecklat vår värdemodell som innehåller vår vision, våra värderingar, affärsidé, vårt ledar- och medarbetarskap och ett beteende som ska driva fram så goda kundrelationer att ett bättre resultat skapas. Vision Y Vi ska vara kundens självklara val Y Vi ska ha branschens starkaste varumärke Y Vi ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna Y Vi ska vara branschens mest lönsamma företag Affärsidé Våra produkter och tjänster inom energi, miljö och kommunikation ger våra kunder på den nordeuropeiska marknaden ökad konkurrenskraft, komfort och trygghet. Värderingar Y Vi utgår från alla människors lika rättigheter och värde oavsett nationell härkomst, ras, hudfärg, etnisk eller social bakgrund, politisk eller religiös uppfattning, kön, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp. Y Vi ska aktivt bidra till en bättre miljö och ökad välfärd samt främja en utveckling mot ett uthålligt samhälle. Y Vi ska med kundfokus ständigt utvecklas genom allas engagemang, delaktighet och samarbete. Y Vårt förhållningssätt ska bygga på öppenhet, ärlighet och seriositet. Ledarskap och medarbetarskap Värderingarna ligger till grund för hur kompetensen hos Sydkrafts medarbetare ska utvecklas. Med kompetens avses summan av en persons kunskaper och färdigheter samt hans eller hennes personliga egenskaper och beteende. För att kunna agera enligt de värderingar som är grundläggande för Sydkraft krävs bland annat affärsmässighet, helhetsperspektiv, inlevelseförmåga, drivkraft samt mod. Med hjälp av de anställdas kompetensutveckling kan organisationen förverkliga och stärka varumärket Sydkraft gentemot sina kunder och andra intressenter i omvärlden. Ledarnas och medarbetarnas agerande avgör hur väl Sydkraft lever upp till sina åtaganden och sitt ansvar. Värdemodell Värdehöjande lösningar Resultat Ledarskap och medarbetarskap Vision Affärsidé Värderingar Förtroende över tiden Kund TomorrowToday

9 8 9 Varumärket Sydkrafts varumärke beskriver vad företaget står för och hur Sydkraft vill uppfattas. Ytterst är det ett löfte från organisationen till kunder och intressenter. Samtidigt är det ett åtagande för varje medarbetare. Varumärkesarbetet vilar på tre kärnvärden: Värdehöjande lösningar Sydkraft erbjuder värdehöjande lösningar. Det innebär att företaget ständigt eftersträvar att öka kundernas upplevda värde. Produkter och tjänster ska vara anpassade till kundens behov. De ska vara enkla och bekväma att använda samt upplevas som innovativa och nya. Förtroende över tiden Förtroende över tiden är den relation som Sydkraft eftersträvar till samtliga intressenter. Detta förtroende måste förtjänas om och om igen och får aldrig tas för givet. Det är medarbetarnas egenskaper och beteende som utgör grunden för relationen till omvärlden. Förtroende bygger på tillgänglighet, trygghet, pålitlighet och kreativitet. TomorrowToday TomorrowToday står för morgondagens lösningar redan idag. Begreppet symboliserar det nya, spännande och ännu outforskade, samtidigt som det speglar företagets allmänna inriktning och anda. Sydkraft arbetar hårt för att vara en föregångare som bidrar till att skapa livskvalitet i vid bemärkelse. TomorrowToday skapar förväntan, såväl hos medarbetare som hos kunder och omvärld. Mål Finansiella mål Finansiell styrka är viktigt för att kunna erbjuda ägarna en långsiktigt god avkastning och att skapa handlingsfrihet i verksamheten. Det överordnade ekonomiska målet för Sydkraft är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för aktieägarna i Sydkraft. Sydkrafts mål är att aktiens utdelning och värdetillväxt ska ligga väl i nivå med branschens och över räntan på riskfria långsiktiga placeringar. För att uppnå detta krävs stabil intjäningsförmåga och långsiktig lönsamhet. Därför prioriterar Sydkraft en god marknadstillväxt med bibehållen lönsamhet. Koncernens konkurrenskraft ska utvecklas vad avser produktutbud, produktkvalitet och effektivitet. Inom respektive affärsområde är målet att lönsamheten mer än väl ska motsvara konkurrenternas nivåer. Ett starkt kassaflöde är en viktig förutsättning för finansiell styrka och handlingsfrihet. Ägarnas avkastningskrav på sysselsatt kapital uppgår till 10 procent. Sydkrafts verksamhet är mycket kapitalintensiv. Mot denna bakgrund och med beaktande av möjligheterna att uppnå önskvärd förräntning på eget kapital är koncernens långsiktiga mål att ha en soliditet på cirka 35 procent. Ekonomiska mål och nyckeltal Mål Vinstmarginal, % Räntabilitet på eget kapital, % 10,7 9,6 9,5 18,6 8,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,9 9,5 9,3 15,6 8,7 10,0 Soliditet, % Nettolåneskuld/Riskbärande kapital, ggr 0,75 0,74 0,81 0,63 0,71 Utdelningsandel, %

10 Icke finansiella mål Genom att systematiskt följa kunskaps- och attitydutvecklingen inom viktiga målgrupper kan organisationen lättare anpassa sig till förändrade förhållanden, men också påverka arbetet i önskad riktning. Såväl på koncernnivå som på dotterbolagsnivå finns system som mäter omvärldskapital, marknadskapital och medarbetarkapital och kopplar förändringarna till medarbetarnas individuella lön. Personalens inställning till koncernens vision, affärsidé och värderingar är viktiga att mäta med jämna mellanrum. Varumärket Sydkraft mäts hos olika målgrupper. Viktiga parametrar är bland andra om Sydkraft uppfattas som ett modernt och framtidsinriktat företag, om affärsidén är tydlig, om företagets inställning till miljöfrågor är offensiv och om personalpolitiken är ansvarsfull. Mätningarna av kundtillfredsställelse görs för såväl privatkund som företagskund. Att vara tillgänglig är centralt för ett energiföretag. Därför mäter vi fortlöpande väntetiderna till vår Kundservice. Strategier Sydkraftkoncernens starka sidor ska utnyttjas för att skapa värde på den nordiska energimarknaden. Sydkraft avser att tillämpa i huvudsak två strategier; tillväxt och breddat utbud. Sydkraft ska växa Tillväxten kommer i huvudsak att ske genom företagsförvärv. Fokus kommer att vara på att förstärka närvaron i områden där Sydkraft redan är etablerat. Om den geografiska närheten saknas kan det ändå vara intressant att förvärva tillräckligt stora enheter för att skapa ett nytt brohuvud eller enheter som ger underlag för samutnyttjande av koncernens kompetens. Sydkraft ska arbeta som ett sammanhållet företag med ett brett utbud inom teknisk försörjning Strategin är att bedriva verksamheten så att flera värdekedjor, som exempelvis elförsäljning, elnät och värme, har samma processutseende. Sydkrafts verksamhet ska vara långsiktig och hållbar Sydkrafts dagliga verksamhet ska präglas av helhetssyn, öppenhet och saklighet och medverka till en globalt bärkraftig utveckling.

11 Marknad och omvärld Utveckling av den nordiska energimarknaden Elmarknaden För sju år sedan påbörjades avregleringen av den svenska elmarknaden. Parallellt har liknande avregleringar skett inom Norden och i övriga Europa, alla med syftet att öka konkurrensen och kundernas valfrihet. Detta har inneburit stora förändringar av marknadsförutsättningarna för såväl elproducenter, elleverantörer som för konsumenter. Avregleringen i Norden har kommit långt och resulterat i en av de bäst fungerande elmarknaderna i världen. Strävan är hög effektivitet i resursutnyttjandet och korrekt prisbildning. Handeln sker på elbörsen Nord Pool. Priset på el bestäms som på alla öppna marknader av utbud och efterfrågan. Den totala förbrukningen på den nordiska elmarknaden, exklusive Island, har under åren ökat med nära 9 procent, från cirka 350 TWh till cirka 390 TWh. Vattenkraftproduktionen har under den senaste tioårsperioden varit över den normala i både Norge och Sverige, men variationerna till följd av nederbörd är stora. Efterfrågan på den nordiska elmarknaden har under motsvarande tioårsperiod ökat med i genomsnitt 4 TWh per år, vilket motsvarar en årlig ökning i storleksordningen 1 procent. Avregleringen har samtidigt medfört att flera dyra reservkraftverk har avvecklats. Det ökade el- och effektbehovet har i ökad omfattning mötts med import. År 2002 Den nordiska elmarknaden påverkades av viss nedgång i konjunkturen, vilket i kombination med en varm väderlek under stora delar av året ledde till en något lägre elförbrukning, 388 TWh (393). Året avslutades dock med kallare väder. De mycket låga vattennivåerna medförde att spotpriset på Nord Pool steg kraftigt och låg under december månad i genomsnitt på rekordhöga 67,7 öre/ kwh. Spotpriset har därefter fallit tillbaka. Norge, som under året haft en nettoexport av elkraft, gick ut med rekommendationer för att minska elkonsumtionen i landet. Sverige vände från en nettoexport på 7,4 TWh för 2001 till en nettoimport på 5,3 TWh under I Finland ökade elimporten under året med närmare 20 procent till strax under 12 TWh. Under 2002 sjönk den svenska vattenkraftproduktionen med 16 procent, vilket motsvarar drygt 12 TWh, jämfört med rekordåret Produktionen var normal under årets första sex månader, men sjönk dramatiskt under hösten till följd av mycket torr väderlek. Totalt sjönk den nordiska vattenkraftproduktionen med 7 TWh, samtidigt som både kärnkraft och värmekraft minskade med drygt 4 TWh vardera. Sammantaget innebar detta att trots en lägre elkonsumtion till följd av konjunkturnedgång och en varm sommar, slutade 2002 med en nettoimport av el för Norden. Storleken på denna import var liksom under 2001 närmare 6 TWh, huvudsakligen från Ryssland. Årsmedelvärdet för systempriset på Nord Pool steg till 24,6 öre/kwh för 2002, att jämföra med ett snittpris på 21,4 öre/kwh för Elförbrukning Norden (exkl Island) , TWh Elproduktion Norden (exkl Island) , TWh Källa: Nordel Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Övrig kraft Källa: Nordel

12 El en allt viktigare del av energisystemet Elektricitetens betydelse i det svenska energisystemet fortsätter att öka. Konsumtionen har ökat i såväl bostäder som i industrin. Kärnkraft och vattenkraft står vardera för cirka hälften av den totala elproduktionen i Sverige. Viss eltillförsel sker också via kraftvärmeproduktion. Vindkraftbaserad el uppgår till mindre än 0,5 procent av den totala produktionen. Se diagram nedan. Utmaningar för eltillförsel Politiskt har stora ansträngningar gjorts för att ställa om energisystemet till ökad produktion av förnybar el. Samtidigt som ambitionen är att minska den totala elkonsumtionen, tyder uppskattningar på att konsumtionen av el kommer att fortsätta att öka med omkring 0,7 procent per år ( Energiförsörjningen i Sverige, korttidsprognos, ). Hur den produktion ska se ut som ska möta det ökade behovet är oklart. Fortfarande lägger skattesystem och oklar energipolitik hinder i vägen för ny storskalig kraftproduktion. Den långsiktiga prisbilden för elkraft är avgörande för om investeringar kan genomföras. Alternativet är ökad elimport, vilket också kräver ökad överföringskapacitet. Småskalig kraftproduktion kan komma att stimuleras med det föreslagna systemet med certifikat för förnybar elproduktion. Ett sådant system planeras träda i kraft i maj Den danska vindkraften har expanderat kraftigt under senare tid och utbyggnaden har nu mattats av. Även i Norge planeras utbyggnad av vindkraft och man överväger också att ta naturgas i bruk för elproduktion. I Finland finns politiska förutsättningar för att bygga en femte kärnkraftreaktor. Hur kommande elproduktion kommer att se ut beror på den förda inhemska energipolitiken, men i allt högre utsträckning även på EU. Den nordiska elmarknaden är beroende av utvecklingen i Europa där energipolitiken baseras på två faktorer: försörjningstryggheten samt klimat- och miljöfrågan. EU är idag långt ifrån självförsörjande på energi och importerar därför stora mängder bränslen, omkring 50 procent av det totala behovet. Beroendet av kol och olja för transporter, uppvärmning och elproduktion är stort och energikonsumtionen antas öka ytterligare framgent något man söker lösningar för. Parallellt försöker man åtgärda de stora utsläppen av växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet. Naturgasmarknaden I Norden svarar naturgasen för cirka 15 procent av energiförsörjningen. Under 2002 förbrukades cirka 104,5 TWh (100) naturgas i Norden, varav 10,6 TWh i Sverige, 48,5 TWh i Danmark och 43,2 TWh i Finland. Norge, som är en av Europas viktigaste naturgasproducenter, använde endast 2,2 TWh under Danmark och Norge har egen naturgasproduktion av väsentlig storlek. Produktionen av naturgas har vuxit kraftigt under senare år och ligger idag på drygt 50 miljarder Nm 3 eller motsvarande 600 TWh. Stora delar av denna produktion går på export, framför allt från Norge. Den nordiska gasmarknaden är fortfarande splittrad. Det är enbart den danska och den svenska naturgasmarknaden som är sammanbunden. Finland importerar sin naturgas från Ryssland. Elförbrukning Sverige , TWh Elproduktion Sverige , TWh Källa: Nordel Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Övrig kraft Källa: SCB och Svensk Energi

13 12 13 Olika erfarenheter av naturgas Trots att naturgas har använts i Syd- och Västsverige sedan 1985 är det fortfarande ett i stort sett okänt bränsle för många svenskar. Det befintliga gasledningsnätet finns idag i huvudsak på västkusten, men under 2002 har även småländska Gnosjö och Gislaved anslutits. I Sverige svarar naturgasen totalt för omkring två procent av den sammanlagda energitillförseln. I de svenska naturgasbygderna där naturgasen är etablerad svarar den dock för procent av den totala energitillförseln. Framför allt har naturgasen fått ersätta olja i industrin samt i kraftvärmeverk. Också som fordonsgas används nu naturgas alltmer. Danmark, som har haft naturgas sedan mitten av åttiotalet, har idag en väl utbyggd infrastruktur och naturgasen svarar för drygt 20 procent av den totala energitillförseln. Precis som i Sverige är industrin och kraftvärmeanläggningar stora naturgasanvändare och svarar för knappt 50 procent av Danmarks naturgasförbrukning. I de danska naturgasbygderna har naturgasen en marknadsandel på 80 procent. I Finland har naturgasanvändningen vuxit starkt sedan den introducerades på sjuttiotalet. Idag svarar naturgasen för 11 procent av landets totala energitillförsel. Tre fjärdedelar av naturgasen används för kraftproduktion i större industrier och kraftvärmeverk. EU satsar på naturgas Naturgasen är det bränsle som ökar mest inom EU. I snitt ligger konsumtionen på runt procent av ländernas energiförbrukning. Detta beror till stor del på de goda miljöegenskaper naturgasen har i förhållande till existerande bränslen som kol och olja. Konsumtionsökningen beror även på att man har breddat användningen till att omfatta uppvärmning, elproduktion, industriprocesser och på senare år även som fordonsbränsle. Just som fordonsbränsle förväntas naturgasen få en allt viktigare roll då gasdrivna fordon ersätter bensin- och dieseldrivna. Naturgasen kan även i Norden komma att spela en viktig roll. För att öka konsumtionen krävs att infrastrukturen byggs ut. I Finland planeras ledningsutbyggnader västerut och i Sverige pågår studier för att förse Mellansverige med naturgas. Planering pågår också för en ny importledning för naturgas från Tyskland till Sverige och Danmark. I Norge har tillstånd givits för ett antal gaseldade kraftverk. Inget av projekten har dock ännu påbörjats. Naturgasens framtid i Norden Etableringen av naturgas i de nordiska länderna har hittills skett på mycket olika sätt. I Danmark har naturgasen introducerats genom en betydande offentlig styrning och med kraftiga subventioner. Naturgasen finns tillgänglig i större delen av landet och till såväl kraftproduktion som uppvärmning av bostäder. I Sverige har naturgasintroduktionen skett på affärsmässiga villkor utan nämnvärda statliga subventioner. Trots lokala framgångsexempel där biogas och naturgas har lyft fram varandra med positiva miljöeffekter, är inställningen till utbyggnad av naturgasnät fortfarande avvaktande. Finland har valt att nästan enbart satsa på naturgas för elproduktion framför allt i kraftvärmeverk. Norge har hittills inte valt att utnyttja sina stora naturgasresurser för eget bruk förutom i ett fåtal industrier, men under 2002 har naturgasdiskussionen tagit fart även i Norge. Under året har arbetet fortsatt med att sammanknyta den svenska, danska och tyska naturgasmarknaden med en ny tillförselväg, Baltic Gas Interconnector.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning beräknas bli utsänd av VPC den 2 maj 2001 till dem som på avstämningsdagen

Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning beräknas bli utsänd av VPC den 2 maj 2001 till dem som på avstämningsdagen ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Bolagsstämma Bolagsstämma 2 Kort om 2000 3 Koncernchefen har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Den nordiska energimarknaden 9 Risker och riskhantering 15 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1996 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG

ÅRSREDOVISNING 1996 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG ÅRSREDOVISNING 1996 DEN NYA TIDENS ENERGIFÖRETAG DETTA ÄR SYDKRAFT 3 ÅRET I KORTHET 5 KONCERNCHEFEN HAR ORDET 6 EKONOMISK OCH FINANSIELL ÖVERSIKT 9 AFFÄRSOMRÅDE EL 13 AFFÄRSOMRÅDE GAS 17 AFFÄRSOMRÅDE VÄRME

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Vattenfallkoncernen INNEHÅLL. 1999 i korthet 1. Koncernchefens kommentar 2. Vision och affärsidé, mål 4. Förändring och framtid 6

Vattenfallkoncernen INNEHÅLL. 1999 i korthet 1. Koncernchefens kommentar 2. Vision och affärsidé, mål 4. Förändring och framtid 6 Årsredovisning 1999 INNEHÅLL 1999 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Vision och affärsidé, mål 4 Förändring och framtid 6 Verksamhetsbeskrivning 20 Årsredovisning 31 Förvaltningsberättelse 32 Finansiell

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg. 23 januari Tankställe för fordonsgas invigs i Båstad

18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg. 23 januari Tankställe för fordonsgas invigs i Båstad 15 januari Svedala kommun ersätter naturgas med förnybar biogas från E.ON 18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg 23 januari E.ON välkomnar långsiktiga mål och spelregler inom

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Vattenfall Årsredovisning 2000

Vattenfall Årsredovisning 2000 Vattenfall Årsredovisning 2000 Innehåll År 2000 i korthet 1 Ko n c e r n chefens kommentar 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 Vattenfall en blivande europeisk koncern 6 Gemensamt ansvarstagande

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010 Hållbar samhällsnytta Årsredovisning 2010 Åsa Westerberg mäter in en ny bredbandsförbindelse. Allt för att skapa bästa förutsättningar för Gävle Energis kunder inför framtiden. Innehåll 3 5 VD har ordet

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer