365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002"

Transkript

1 365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

2 Innehåll Y Inledning 3 Sydkraft i korthet 4 Kort om Koncernchefen har ordet 6 Strategisk inriktning 8 Marknad och omvärld 11 Så möter Sydkraft marknaden 15 Samordnad riskhantering 20 Affärsområden Y Affärsområde Marknad och Försäljning 24 Y Affärsområde Elproduktion 25 Y Affärsområde Värme och Avfall 26 Y Affärsområde Distribution 27 Y Affärsområde Energy Trading 28 Y Affärsområde Services 29 Sydkrafts olika roller 31 Y Verksamhetsutövaren 32 Y Arbetsgivaren 36 Y Marknadsaktören 40 Y Samhällsmedborgaren 42 Sydkraft och miljöarbetet 44 Y Från strategi till handling 46 Y Affärsutveckling och miljö 49 Y Positiva utsläppstrender 51 Y Miljöåret Y Morgondagens lösningar 54 Styrelse och revisorer 56 Koncernledning dagar i siffror Y Förvaltningsberättelse 60 Y Koncernens resultaträkning 62 Y Koncernens kassaflödesanalys 64 Y Koncernens balansräkning 66 Y Moderbolaget 68 Y Redovisningsprinciper och noter 69 Y Förslag till vinstdisposition 79 Y Revisionsberättelse 79 Y Definitioner och begrepp 80 Y Fem år i sammandrag 81 Y Bolagsstämma 82 Kontakter 82 Adresser 83

3 Vår verksamhet präglas av ansvar. Att leva upp till ett ansvarsfullt åtagande innebär förändringsbenägenhet, öppenhet och flexibilitet. Vi måste hela tiden pröva nya vägar, testa nya idéer, omvärdera, förändra, bryta upp och omformulera våra arbetsmetoder. Inte på möten då och då, eller på en kick off inför ett nytt år eller på ett måndagsmöte utan 365 dagar om året, ständigt lärande, ständigt utvecklande. En traditionell årsredovisning visar normalt en begränsad bild av ett företag. I den här vill vi ge dig flera bilder. Därför fokuserar årsredovisningen för 2002 på mer än att bara redovisa den operativa verksamheten och dess siffror. Jag hoppas att du därmed får en bättre bild av vår dagliga verksamhet och hur vi arbetar på att förverkliga de visioner och mål som vi har formulerat. Lars Frithiof Koncernchef

4 Sydkraft i korthet I Sydkraftkoncernen finns ett 35-tal rörelsedrivande dotterbolag, som omsätter cirka 20 miljarder kronor medarbetare arbetar med el, naturgas, gasol, värme, kyla, vatten och avlopp, energi- och materialåtervinning ur avfall, energihandel och kommunikationslösningar. Dotterbolagen bildar, tillsammans med ett antal koncernledningsfunktioner, en komplett energikoncern. Sydkraft är verksamt i Norden och Polen. Sedan maj 2001 ingår Sydkraft i den tyska E.ON-gruppen, som är noterad på börserna i Frankfurt och New York. E.ON äger cirka 55 procent av aktierna. Statkraft, som ägs av norska staten, äger cirka 45 procent av aktierna. I E.ON-gruppen ingår ett 50-tal underkoncerner och dotterbolag i Europa och USA. E.ON-gruppen, som har sitt huvudkontor i Düsseldorf i Tyskland, omsätter Sydkraft E.ON

5 Sydkrafts ägare % av röstantalet % av aktiekapitalet 54 5 cirka 750 miljarder kronor och har cirka anställda. E.ON är Europas största privata energibolag med cirka 25 miljoner kunder inom främst el, gas och vatten. 0,1 0,4 43,4 44,6 56,5 55 E.ON Energie Statkraft Övriga E.ON Energie Statkraft Övriga Kort om 2002 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansnetto, Mkr Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr, vilket är en ökning med 170 Mkr eller cirka en procent jämfört med Omsättningen påverkades av ett antal faktorer som verkade i olika riktningar. Under året ökade prisnivåerna för de olika energislagen. Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool ökade kraftigt under de sista månaderna, särskilt under december, till följd av den hydrologiska situationen i Norden. Avyttringen av konsult- och IT-verksamheten medförde en minskning av den externa försäljningen med cirka 800 Mkr. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat minskade med Mkr och uppgick till Mkr. I resultatet ingick realisationsvinster på försäljning av aktier om sammanlagt 46 Mkr, främst avseende försäljning av aktier i WM-data Utilities. I rörelseresultatet för motsvarande period 2001 ingick realisationsvinster om sammanlagt Mkr. Därav utgjorde vinsten i samband med avyttring av aktieinnehavet i HEW Mkr. Exklusive realisationsvinster minskade rörelseresultatet med tre procent. De högre prisnivåerna för energi, förbättrade marginaler inom elförsäljningsverksamheten och ett förbättrat resultat för koncernens tjänsteverksamhet kunde inte fullt ut uppväga effekterna av lägre vatten- och kärnkraftproduktion. Den dramatiska elprisuppgången under årets avslutning hade en begränsad effekt på koncernens resultat till följd av att huvuddelen av elproduktionen var säkrad till prisnivåer som rådde före uppgången. Resultat efter finansnetto Finansnettot försämrades med Mkr och uppgick till -963 Mkr. I finansnettot föregående år ingick en realisationsvinst i samband med avyttringen av det finansiella innehavet i E.ON AG, uppgående till Mkr. Exklusive denna realisationsvinst förbättrades finansnettot med 259 Mkr. Förbättringen var en följd av lägre räntenivåer på koncernens upplåning samt positiva valutakursdifferenser, främst hänförliga till koncernens handel i norska kronor. Koncernens resultat efter finansiella poster minskade med Mkr, motsvarande 47 procent, och uppgick till Mkr. Exklusive realisationsvinster förbättrades resultatet efter finansnetto med 114 Mkr, motsvarande fyra procent.

6 Koncernchefen har ordet Sydkraft är ett dotterbolag i Europas största privata energikoncern E.ON. Vi räknar med att vår omsättning ökar med några miljarder kronor till 2005, att vår energiförsäljning ökar och att våra investeringar kommer att uppgå till cirka 3 miljarder kronor per år. Konkurrensen kommer att vara mycket hård, även om vår ställning inom det samlade energiområdet är stark. Tillväxten kommer i huvudsak att ske genom företagsförvärv. Fokus kommer att vara där vi redan är etablerade. Om den geografiska närheten saknas, kan det ändå vara intressant att förvärva tillräckligt stora enheter för att skapa nya marknadsområden. Sydkrafts kärnområden är södra Sverige samt de regioner som omger Sundsvall, Örebro och Norrköping. Utanför Sverige inriktas Sydkrafts aktiviteter mot Danmark, där tillväxtstrategin kommer att realiseras genom en aktiv bevakning och genom att söka partnerskap med danska bolag. Den polska verksamheten, som inriktas på förvärv av värmeverksamheter, kommer att konsolideras. I januari 2003 slöts avtal där Sydkraft sålde sina tillgångar i Norge till finska Fortum. Försäljningen var en del i en affärsuppgörelse mellan E.ON och Fortum och handlar indirekt om E.ON:s övertagande av det tyska gasföretaget Ruhrgas. Sydkraft erhåller Fortum Distribution Småland AB och kontanter så att uppgörelsen är ekonomiskt neutral för Sydkraft. Affären beräknas vara genomförd den 1 april Med Ruhrgas i E.ON-koncernen får Sydkraft tillgång till en omfattande gaskompetens. Ruhrgas kunskap och erfarenheter kommer att ha stor betydelse när Sydkraft expanderar gasverksamheten i Sverige. Ruhrgas äger dessutom 30 procent av Sydkrafts nuvarande gasleverantör Nova Naturgas. Sydkraft får nya nätkunder i Småland. Förvärvet av Fortum Distribution Småland AB passar väl in i Sydkraft Näts tillväxtstrategi, som i första hand går ut på att förtäta inom befintligt område. Elmarknaden 2002 blev ett unikt år. I slutet på året uppstod en situation som inte inträffat på cirka 50 år. På grund av den torra sommaren och hösten med liten vattentillrinning som följd blev vattennivån i de nordiska vattenmagasinen låg. Sydkraft var tidigt ute med att be kunderna om att vara återhållsamma med elförbrukningen under vintern. I februari 2003 gick den norska branschorganisationen och regeringsrepresentanter ut och talade om en eventuell ransonering. När detta skrivs i mars 2003 är det vår bedömning att någon elransonering inte kommer att bli nödvändig, men att marginalerna är utomordentligt små. Denna mycket ovanliga situation fick elpriserna på Nord Pool i december 2002 att stiga mycket kraftigt allt enligt kända marknadsmekanismer om utbud och efterfrågan. Det mest ansträngda läget var i början av 2003 då i stort hela den nordiska elproduktionskapaciteten togs i anspråk. Med en utnyttjandegrad som var mycket nära kapacitetstaket steg spotpriset till över 1 krona/kwh. Såväl vårt oljeeldade kraftverk i Karlshamn som ett antal av våra gasturbiner bidrog till att upprätthålla elbalansen. Dessutom kunde kärnreaktorn i Oskarshamn, O1, efter ombyggnad, starta i januari 2003 efter ett års renovering. Under ett par månader rådde en period med för vissa kunder mycket höga priser. Elförsäljningsbolagens prissättning skiljer sig avsevärt åt beroende på företagens olika prisstrategier. Sydkraft kunde relativt de allra flesta konkurrenterna hålla lägre priser på grund av långsiktig elhandelsstrategi. Sydkrafts prisprodukt Flexipris, som lanserades under 2002, var i detta läge en extra stark produkt som fick en bred spridning och därmed stärkte Sydkraft. Under 2003 avskaffar Sydkraft förskottsdebiteringen på förbrukningen av el, värme och gas. Att ta bort förskottsdebiteringen ger en enklare faktura för Sydkrafts kunder. För kunder med timmätning gäller detta redan.

7 6 7 Värme och gas Sydkrafts värme- och gasverksamhet expanderar norrut. Det senaste året har investeringar främst gjorts runt Göteborg, i Mälardalen och i mellersta Norrland. I Kungsbacka byggs ett nytt fjärrvärmeverk och i Malmö planeras både för en anläggning för geotermisk värme och ett naturgaseldat kraftvärmeverk. I Småland fortsätter expansionen av naturgasanvändningen genom att såväl Gnosjö som Gislaved har fått naturgas under hösten Lanseringen har gått bättre än planerat. Utredning pågår om det finns en efterfrågan på naturgas norrut mot i första hand Jönköping, men också vidare upp genom Östergötland mot Mälardalen. Värme är en viktig produkt när avfall tas om hand. Men avfallshantering innefattar hela avfallshierarkin allt från resurseffektivisering, förädling av avfall till nya råvaror samt energiåtervinning ur avfall. Sydkraft EcoPlus är en liten, flexibel organisation med strategisk kompetens. Bolaget driver idag en anläggning för energiåtervinning ur avfall i Mora och ansvarar för avfallsförsörjningen till Sydkrafts nya anläggning för energiåtervinning ur avfall i Norrköping. Dessutom pågår arbetet med att uppföra en ny anläggning för energiåtervinning ur avfall vid Munksjö AB:s returkartongpappersbruk i Timsfors (Markaryd). En annan viktig del i avfallshierarkin är att ta hand om det miljöfarliga avfallet. Sydkraft SAKAB har en unik kompetens för hantering av farligt avfall. Detta tas om hand bland annat genom högtemperaturförbränning, rening av förorenade jordar, våtkemisk behandling, ljuskälleåtervinning, kvicksilverstabilisering samt farligt avfall-deponering. Sydkraft SAKAB bedriver forskning och utveckling för att ytterligare höja kompetensen beträffande hanteringen av kundernas avfallsproblem. I början av 2003 invigde SAKAB tillsammans med Örebro Universitet ett dioxinlaboratorium som innebär att Örebro blir världsledande när det gäller att knyta ihop dioxinforskning och fullskalig praktisk verksamhet. InnoVision Hållbar utveckling och affärsutveckling går hand i hand. Arbetet har därför organiserats för att bättre fokusera på nytänkande. InnoVision, som är Sydkrafts utvecklingscenter, ska i fortsättningen vara själva motorn och katalysatorn för Sydkrafts utvecklingsprocess, en plats som inspirerar till innovativt tänkande och en förebild för nya arbetsformer och förbättringar. Viktiga energifrågor Nästan inom alla energiområden pågår diskussioner och aldrig har det genomförts så många utredningar som just nu. I årets årsredovisning under avsnittet Aktuella energipolitiska frågeställningar i kapitlet Så möter Sydkraft marknaden beskrivs Sydkrafts hållning i viktiga frågor. Den viktigaste av dem alla är den framtida energiförsörjningen och den inkluderar kärnkraft under många år framöver. Enligt regeringens energiproposition, som presenterades i mitten av mars 2002, ska kärnkraften på sikt avvecklas och detta bör ske genom en överenskommelse mellan staten och kärnkraftindustrin. Den svenska kraftbranschen behöver en nödvändig handlingsfrihet och naturligtvis är det bra om den politiska osäkerheten elimineras. Alla förutsättningar måste ingående diskuteras. En förutsättning är en tryggad miljöriktig elförsörjning över tiden för tillväxt och välfärd. Svensk industri, som tillhör våra viktigaste kunder, får absolut inte missgynnas. En annan förutsättning är att kärnkraftskatten ska bort. För Sydkraft handlar det om cirka 550 Mkr varje år. Sverige är det enda land inom EU som har produktionsskatt och detta är inte acceptabelt. Produktionsskatten snedvrider konkurrensen på elmarknaden och gör det svårare att uppnå de miljömål som Kyotoprotokollet föreskriver. Lars Frithiof

8 Strategisk inriktning Värdemodell Våra kunder är grunden för vår verksamhet. Vi ska alltid utgå från och anpassa oss efter kundens behov och önskemål, vilket också innebär att kunden ska uppleva våra produkter och tjänster som prisvärda. Våra produkter ska vara genomtänkta och robusta, vi måste skapa helhetskoncept och utveckla tekniska och affärsmässiga nyheter. För att skapa förtroende över tiden måste vi i ord och handling visa att vi förstår varje kunds situation. Vår vilja och förmåga till förändringar blir avgörande. Vi måste visa ett engagemang för framtiden. Och vi måste våga gå nya vägar. Med denna grund har vi utvecklat vår värdemodell som innehåller vår vision, våra värderingar, affärsidé, vårt ledar- och medarbetarskap och ett beteende som ska driva fram så goda kundrelationer att ett bättre resultat skapas. Vision Y Vi ska vara kundens självklara val Y Vi ska ha branschens starkaste varumärke Y Vi ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna Y Vi ska vara branschens mest lönsamma företag Affärsidé Våra produkter och tjänster inom energi, miljö och kommunikation ger våra kunder på den nordeuropeiska marknaden ökad konkurrenskraft, komfort och trygghet. Värderingar Y Vi utgår från alla människors lika rättigheter och värde oavsett nationell härkomst, ras, hudfärg, etnisk eller social bakgrund, politisk eller religiös uppfattning, kön, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp. Y Vi ska aktivt bidra till en bättre miljö och ökad välfärd samt främja en utveckling mot ett uthålligt samhälle. Y Vi ska med kundfokus ständigt utvecklas genom allas engagemang, delaktighet och samarbete. Y Vårt förhållningssätt ska bygga på öppenhet, ärlighet och seriositet. Ledarskap och medarbetarskap Värderingarna ligger till grund för hur kompetensen hos Sydkrafts medarbetare ska utvecklas. Med kompetens avses summan av en persons kunskaper och färdigheter samt hans eller hennes personliga egenskaper och beteende. För att kunna agera enligt de värderingar som är grundläggande för Sydkraft krävs bland annat affärsmässighet, helhetsperspektiv, inlevelseförmåga, drivkraft samt mod. Med hjälp av de anställdas kompetensutveckling kan organisationen förverkliga och stärka varumärket Sydkraft gentemot sina kunder och andra intressenter i omvärlden. Ledarnas och medarbetarnas agerande avgör hur väl Sydkraft lever upp till sina åtaganden och sitt ansvar. Värdemodell Värdehöjande lösningar Resultat Ledarskap och medarbetarskap Vision Affärsidé Värderingar Förtroende över tiden Kund TomorrowToday

9 8 9 Varumärket Sydkrafts varumärke beskriver vad företaget står för och hur Sydkraft vill uppfattas. Ytterst är det ett löfte från organisationen till kunder och intressenter. Samtidigt är det ett åtagande för varje medarbetare. Varumärkesarbetet vilar på tre kärnvärden: Värdehöjande lösningar Sydkraft erbjuder värdehöjande lösningar. Det innebär att företaget ständigt eftersträvar att öka kundernas upplevda värde. Produkter och tjänster ska vara anpassade till kundens behov. De ska vara enkla och bekväma att använda samt upplevas som innovativa och nya. Förtroende över tiden Förtroende över tiden är den relation som Sydkraft eftersträvar till samtliga intressenter. Detta förtroende måste förtjänas om och om igen och får aldrig tas för givet. Det är medarbetarnas egenskaper och beteende som utgör grunden för relationen till omvärlden. Förtroende bygger på tillgänglighet, trygghet, pålitlighet och kreativitet. TomorrowToday TomorrowToday står för morgondagens lösningar redan idag. Begreppet symboliserar det nya, spännande och ännu outforskade, samtidigt som det speglar företagets allmänna inriktning och anda. Sydkraft arbetar hårt för att vara en föregångare som bidrar till att skapa livskvalitet i vid bemärkelse. TomorrowToday skapar förväntan, såväl hos medarbetare som hos kunder och omvärld. Mål Finansiella mål Finansiell styrka är viktigt för att kunna erbjuda ägarna en långsiktigt god avkastning och att skapa handlingsfrihet i verksamheten. Det överordnade ekonomiska målet för Sydkraft är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för aktieägarna i Sydkraft. Sydkrafts mål är att aktiens utdelning och värdetillväxt ska ligga väl i nivå med branschens och över räntan på riskfria långsiktiga placeringar. För att uppnå detta krävs stabil intjäningsförmåga och långsiktig lönsamhet. Därför prioriterar Sydkraft en god marknadstillväxt med bibehållen lönsamhet. Koncernens konkurrenskraft ska utvecklas vad avser produktutbud, produktkvalitet och effektivitet. Inom respektive affärsområde är målet att lönsamheten mer än väl ska motsvara konkurrenternas nivåer. Ett starkt kassaflöde är en viktig förutsättning för finansiell styrka och handlingsfrihet. Ägarnas avkastningskrav på sysselsatt kapital uppgår till 10 procent. Sydkrafts verksamhet är mycket kapitalintensiv. Mot denna bakgrund och med beaktande av möjligheterna att uppnå önskvärd förräntning på eget kapital är koncernens långsiktiga mål att ha en soliditet på cirka 35 procent. Ekonomiska mål och nyckeltal Mål Vinstmarginal, % Räntabilitet på eget kapital, % 10,7 9,6 9,5 18,6 8,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,9 9,5 9,3 15,6 8,7 10,0 Soliditet, % Nettolåneskuld/Riskbärande kapital, ggr 0,75 0,74 0,81 0,63 0,71 Utdelningsandel, %

10 Icke finansiella mål Genom att systematiskt följa kunskaps- och attitydutvecklingen inom viktiga målgrupper kan organisationen lättare anpassa sig till förändrade förhållanden, men också påverka arbetet i önskad riktning. Såväl på koncernnivå som på dotterbolagsnivå finns system som mäter omvärldskapital, marknadskapital och medarbetarkapital och kopplar förändringarna till medarbetarnas individuella lön. Personalens inställning till koncernens vision, affärsidé och värderingar är viktiga att mäta med jämna mellanrum. Varumärket Sydkraft mäts hos olika målgrupper. Viktiga parametrar är bland andra om Sydkraft uppfattas som ett modernt och framtidsinriktat företag, om affärsidén är tydlig, om företagets inställning till miljöfrågor är offensiv och om personalpolitiken är ansvarsfull. Mätningarna av kundtillfredsställelse görs för såväl privatkund som företagskund. Att vara tillgänglig är centralt för ett energiföretag. Därför mäter vi fortlöpande väntetiderna till vår Kundservice. Strategier Sydkraftkoncernens starka sidor ska utnyttjas för att skapa värde på den nordiska energimarknaden. Sydkraft avser att tillämpa i huvudsak två strategier; tillväxt och breddat utbud. Sydkraft ska växa Tillväxten kommer i huvudsak att ske genom företagsförvärv. Fokus kommer att vara på att förstärka närvaron i områden där Sydkraft redan är etablerat. Om den geografiska närheten saknas kan det ändå vara intressant att förvärva tillräckligt stora enheter för att skapa ett nytt brohuvud eller enheter som ger underlag för samutnyttjande av koncernens kompetens. Sydkraft ska arbeta som ett sammanhållet företag med ett brett utbud inom teknisk försörjning Strategin är att bedriva verksamheten så att flera värdekedjor, som exempelvis elförsäljning, elnät och värme, har samma processutseende. Sydkrafts verksamhet ska vara långsiktig och hållbar Sydkrafts dagliga verksamhet ska präglas av helhetssyn, öppenhet och saklighet och medverka till en globalt bärkraftig utveckling.

11 Marknad och omvärld Utveckling av den nordiska energimarknaden Elmarknaden För sju år sedan påbörjades avregleringen av den svenska elmarknaden. Parallellt har liknande avregleringar skett inom Norden och i övriga Europa, alla med syftet att öka konkurrensen och kundernas valfrihet. Detta har inneburit stora förändringar av marknadsförutsättningarna för såväl elproducenter, elleverantörer som för konsumenter. Avregleringen i Norden har kommit långt och resulterat i en av de bäst fungerande elmarknaderna i världen. Strävan är hög effektivitet i resursutnyttjandet och korrekt prisbildning. Handeln sker på elbörsen Nord Pool. Priset på el bestäms som på alla öppna marknader av utbud och efterfrågan. Den totala förbrukningen på den nordiska elmarknaden, exklusive Island, har under åren ökat med nära 9 procent, från cirka 350 TWh till cirka 390 TWh. Vattenkraftproduktionen har under den senaste tioårsperioden varit över den normala i både Norge och Sverige, men variationerna till följd av nederbörd är stora. Efterfrågan på den nordiska elmarknaden har under motsvarande tioårsperiod ökat med i genomsnitt 4 TWh per år, vilket motsvarar en årlig ökning i storleksordningen 1 procent. Avregleringen har samtidigt medfört att flera dyra reservkraftverk har avvecklats. Det ökade el- och effektbehovet har i ökad omfattning mötts med import. År 2002 Den nordiska elmarknaden påverkades av viss nedgång i konjunkturen, vilket i kombination med en varm väderlek under stora delar av året ledde till en något lägre elförbrukning, 388 TWh (393). Året avslutades dock med kallare väder. De mycket låga vattennivåerna medförde att spotpriset på Nord Pool steg kraftigt och låg under december månad i genomsnitt på rekordhöga 67,7 öre/ kwh. Spotpriset har därefter fallit tillbaka. Norge, som under året haft en nettoexport av elkraft, gick ut med rekommendationer för att minska elkonsumtionen i landet. Sverige vände från en nettoexport på 7,4 TWh för 2001 till en nettoimport på 5,3 TWh under I Finland ökade elimporten under året med närmare 20 procent till strax under 12 TWh. Under 2002 sjönk den svenska vattenkraftproduktionen med 16 procent, vilket motsvarar drygt 12 TWh, jämfört med rekordåret Produktionen var normal under årets första sex månader, men sjönk dramatiskt under hösten till följd av mycket torr väderlek. Totalt sjönk den nordiska vattenkraftproduktionen med 7 TWh, samtidigt som både kärnkraft och värmekraft minskade med drygt 4 TWh vardera. Sammantaget innebar detta att trots en lägre elkonsumtion till följd av konjunkturnedgång och en varm sommar, slutade 2002 med en nettoimport av el för Norden. Storleken på denna import var liksom under 2001 närmare 6 TWh, huvudsakligen från Ryssland. Årsmedelvärdet för systempriset på Nord Pool steg till 24,6 öre/kwh för 2002, att jämföra med ett snittpris på 21,4 öre/kwh för Elförbrukning Norden (exkl Island) , TWh Elproduktion Norden (exkl Island) , TWh Källa: Nordel Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Övrig kraft Källa: Nordel

12 El en allt viktigare del av energisystemet Elektricitetens betydelse i det svenska energisystemet fortsätter att öka. Konsumtionen har ökat i såväl bostäder som i industrin. Kärnkraft och vattenkraft står vardera för cirka hälften av den totala elproduktionen i Sverige. Viss eltillförsel sker också via kraftvärmeproduktion. Vindkraftbaserad el uppgår till mindre än 0,5 procent av den totala produktionen. Se diagram nedan. Utmaningar för eltillförsel Politiskt har stora ansträngningar gjorts för att ställa om energisystemet till ökad produktion av förnybar el. Samtidigt som ambitionen är att minska den totala elkonsumtionen, tyder uppskattningar på att konsumtionen av el kommer att fortsätta att öka med omkring 0,7 procent per år ( Energiförsörjningen i Sverige, korttidsprognos, ). Hur den produktion ska se ut som ska möta det ökade behovet är oklart. Fortfarande lägger skattesystem och oklar energipolitik hinder i vägen för ny storskalig kraftproduktion. Den långsiktiga prisbilden för elkraft är avgörande för om investeringar kan genomföras. Alternativet är ökad elimport, vilket också kräver ökad överföringskapacitet. Småskalig kraftproduktion kan komma att stimuleras med det föreslagna systemet med certifikat för förnybar elproduktion. Ett sådant system planeras träda i kraft i maj Den danska vindkraften har expanderat kraftigt under senare tid och utbyggnaden har nu mattats av. Även i Norge planeras utbyggnad av vindkraft och man överväger också att ta naturgas i bruk för elproduktion. I Finland finns politiska förutsättningar för att bygga en femte kärnkraftreaktor. Hur kommande elproduktion kommer att se ut beror på den förda inhemska energipolitiken, men i allt högre utsträckning även på EU. Den nordiska elmarknaden är beroende av utvecklingen i Europa där energipolitiken baseras på två faktorer: försörjningstryggheten samt klimat- och miljöfrågan. EU är idag långt ifrån självförsörjande på energi och importerar därför stora mängder bränslen, omkring 50 procent av det totala behovet. Beroendet av kol och olja för transporter, uppvärmning och elproduktion är stort och energikonsumtionen antas öka ytterligare framgent något man söker lösningar för. Parallellt försöker man åtgärda de stora utsläppen av växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet. Naturgasmarknaden I Norden svarar naturgasen för cirka 15 procent av energiförsörjningen. Under 2002 förbrukades cirka 104,5 TWh (100) naturgas i Norden, varav 10,6 TWh i Sverige, 48,5 TWh i Danmark och 43,2 TWh i Finland. Norge, som är en av Europas viktigaste naturgasproducenter, använde endast 2,2 TWh under Danmark och Norge har egen naturgasproduktion av väsentlig storlek. Produktionen av naturgas har vuxit kraftigt under senare år och ligger idag på drygt 50 miljarder Nm 3 eller motsvarande 600 TWh. Stora delar av denna produktion går på export, framför allt från Norge. Den nordiska gasmarknaden är fortfarande splittrad. Det är enbart den danska och den svenska naturgasmarknaden som är sammanbunden. Finland importerar sin naturgas från Ryssland. Elförbrukning Sverige , TWh Elproduktion Sverige , TWh Källa: Nordel Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Övrig kraft Källa: SCB och Svensk Energi

13 12 13 Olika erfarenheter av naturgas Trots att naturgas har använts i Syd- och Västsverige sedan 1985 är det fortfarande ett i stort sett okänt bränsle för många svenskar. Det befintliga gasledningsnätet finns idag i huvudsak på västkusten, men under 2002 har även småländska Gnosjö och Gislaved anslutits. I Sverige svarar naturgasen totalt för omkring två procent av den sammanlagda energitillförseln. I de svenska naturgasbygderna där naturgasen är etablerad svarar den dock för procent av den totala energitillförseln. Framför allt har naturgasen fått ersätta olja i industrin samt i kraftvärmeverk. Också som fordonsgas används nu naturgas alltmer. Danmark, som har haft naturgas sedan mitten av åttiotalet, har idag en väl utbyggd infrastruktur och naturgasen svarar för drygt 20 procent av den totala energitillförseln. Precis som i Sverige är industrin och kraftvärmeanläggningar stora naturgasanvändare och svarar för knappt 50 procent av Danmarks naturgasförbrukning. I de danska naturgasbygderna har naturgasen en marknadsandel på 80 procent. I Finland har naturgasanvändningen vuxit starkt sedan den introducerades på sjuttiotalet. Idag svarar naturgasen för 11 procent av landets totala energitillförsel. Tre fjärdedelar av naturgasen används för kraftproduktion i större industrier och kraftvärmeverk. EU satsar på naturgas Naturgasen är det bränsle som ökar mest inom EU. I snitt ligger konsumtionen på runt procent av ländernas energiförbrukning. Detta beror till stor del på de goda miljöegenskaper naturgasen har i förhållande till existerande bränslen som kol och olja. Konsumtionsökningen beror även på att man har breddat användningen till att omfatta uppvärmning, elproduktion, industriprocesser och på senare år även som fordonsbränsle. Just som fordonsbränsle förväntas naturgasen få en allt viktigare roll då gasdrivna fordon ersätter bensin- och dieseldrivna. Naturgasen kan även i Norden komma att spela en viktig roll. För att öka konsumtionen krävs att infrastrukturen byggs ut. I Finland planeras ledningsutbyggnader västerut och i Sverige pågår studier för att förse Mellansverige med naturgas. Planering pågår också för en ny importledning för naturgas från Tyskland till Sverige och Danmark. I Norge har tillstånd givits för ett antal gaseldade kraftverk. Inget av projekten har dock ännu påbörjats. Naturgasens framtid i Norden Etableringen av naturgas i de nordiska länderna har hittills skett på mycket olika sätt. I Danmark har naturgasen introducerats genom en betydande offentlig styrning och med kraftiga subventioner. Naturgasen finns tillgänglig i större delen av landet och till såväl kraftproduktion som uppvärmning av bostäder. I Sverige har naturgasintroduktionen skett på affärsmässiga villkor utan nämnvärda statliga subventioner. Trots lokala framgångsexempel där biogas och naturgas har lyft fram varandra med positiva miljöeffekter, är inställningen till utbyggnad av naturgasnät fortfarande avvaktande. Finland har valt att nästan enbart satsa på naturgas för elproduktion framför allt i kraftvärmeverk. Norge har hittills inte valt att utnyttja sina stora naturgasresurser för eget bruk förutom i ett fåtal industrier, men under 2002 har naturgasdiskussionen tagit fart även i Norge. Under året har arbetet fortsatt med att sammanknyta den svenska, danska och tyska naturgasmarknaden med en ny tillförselväg, Baltic Gas Interconnector.

14 Lars Frithiof på medarbetarturné genom Sverige. Under 2002 reste koncernchefen runt i Sverige i syfte att skapa en dialog och samtidigt informera om Sydkrafts strategiska inriktning när det gäller värderingar/värdemodellen och varumärket. På så sätt fick de anställda i dotterbolagen ta del av och diskutera de strategiska ställningstaganden som görs på koncernledningsnivå. Dialogen mellan chefer och anställda intensifierades, vilket efterfrågades i den interna attitydundersökningen från Under 2003 kommer koncernchefen att bjuda in fyra medarbetare inom olika verksamheter på lunch varannan vecka i syfte att ta del i och informera sig om koncernens alla verksamhetsdelar. Värmemarknaden Den nordiska värmemarknaden domineras av fjärrvärme som står för omkring halva uppvärmningsbehovet. Undantaget är Norge, där fjärrvärmen är av marginell betydelse. Istället är elvärme den dominerande uppvärmningsformen. I småhus har elen blivit den dominerande uppvärmningsformen tillsammans med oljepannor. Biobränslen har tillsammans med värmepumpar för exempelvis berg- och sjövärme vuxit på denna marknad. Bränslet i fjärrvärmeproduktionen har skiftat med åren beroende på tillgång, skatter och subventioner. Andelen fossila bränslen i den svenska fjärrvärmeproduktionen har minskat stadigt och ersatts av mer miljöanpassade bränslen. På vissa orter med nära tillgång på biobränslen, är bränslet närmast 100-procentigt förnybar. Även utnyttjandet av energin i exempelvis byggavfall och returmaterial har vuxit starkt inom fjärrvärmeproduktion främst i Danmark och Sverige. I Norge är just denna typ av energiåtervinning i stort sett den enda sortens fjärrvärme. På flera platser i Sverige sker även energiåtervinning genom utnyttjandet av spillvärme från industrier. I Finland och Danmark har man, i högre utsträckning än Sverige, valt att producera så kallad kraftvärme i sina fjärrvärmesystem. Det innebär att man samtidigt med värmeproduktionen även producerar elektricitet. Kraftvärme ökar energiutnyttjandet i bränslet. Mest effektiv är kraftvärmen när den använder naturgas som bränsle. I Sverige är produktionen i kraftvärmeanläggningar till största delen inriktad på hetvattenproduktion, vilket är en följd av det historiskt sett låga elpriset i Sverige. Den svenska fjärrvärmeproduktionen sker av skattemässiga skäl främst med biobränslen. Under kommande år förutspås de redan väl utbyggda fjärrvärmenäten i Sverige, Finland och Danmark att ytterligare förtätas. Vilken bränslemix som kommer att användas beror, precis som idag, på den energi- och klimatpolitiska utvecklingen i de enskilda länderna. EU är idag starkt pådrivande för att kraftvärmeproduktionen med tillhörande fjärrvärmenät ska växa kraftigt.

15 Så möter Sydkraft marknaden Sydkrafts uppdrag Sydkraftkoncernens uppdrag är att driva, utveckla och effektivisera energiverksamhet i Norden. Detta ska ske genom fortsatt renodling och fokusering inom kärnverksamheten. Under tiden ska Sydkraft stärka sin position som ett av de ledande energiföretagen i Norden. Sydkraft verkar med hela sin bredd och djup i Sverige. I Finland bedrivs verksamheten för närvarande i samverkan med E.ON Energie genom dess dotterbolag Espoon Sähkö. I Danmark bedrivs värmeverksamhet och elhandel i ett delägt bolag. Sydkraft deltar dessutom i en stor vindkraftinvestering i södra Danmark. I Polen bedriver Sydkraft värmeleveranser i ett antal delägda dotter- och intressebolag. Sydkraft ska vara kundens naturliga val. För att kunna leva upp till detta måste vi ha ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke byggs av konkurrenskraftiga produkter och god kommunikation och för att nå dit krävs att vi kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare och det gör vi genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Allt för att göra Sydkraftkoncernen till det lönsammaste bolaget i branschen. Sydkraft ska fortsätta att expandera genom förvärv och framgångsrikt integrera de nya verksamheterna. Sydkraft ska fortsätta att stödja teknisk utveckling och utveckla nya koncept som gör att kunderna uppfattar Sydkraft som det ledande energiföretaget. Sydkraft ska fortsätta att med tidsbegränsade avtal finansiera och driva kundanläggningar i syfte att erbjuda kunderna värdehöjande lösningar. Mål 2005 Y Omsättningen ska öka från drygt 19 miljarder kronor till cirka 22 miljarder Y Fortsatt positiv resultatutveckling förutsatt normal utveckling av marknads- och prisbild Y Fortsatt starkt kassaflöde Y Energiförsäljningen el, gas och värme ska öka med cirka 10 procent Y Fortsatt expansion Y Investeringar på cirka 3 miljarder per år Y Effektivare kundorientering och kundbearbetning Y Kraftfull fokusering på energiåtervinning genom avfallsförbränning och biogasproduktion Y Sydkraft ska fortsätt att integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten och medverka till en globalt bärkraftig utveckling Aktuella energipolitiska frågeställningar Elförsörjningen Ett torrår som 2002 leder till minskat elutbud och därmed högre priser. På en öppen marknad leder detta till att alla tillgängliga produktionsresurser tas i bruk, också de dyraste. Detta leder tidvis till stor import av kolbaserad elproduktion som i sig leder till ökad miljöbelastning. De goda vattenåren bidrog till att konsumenterna vande sig vid konstant låga elpriser. Den gångna vintern har fäst uppmärksamheten på att elpriset bestäms på en marknad. Den avreglerade elmarknaden mognar successivt i takt med att aktörerna anpassar sig till de nya förutsättningarna. Sydkraft ska fortsätta att integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten. Detta ska präglas av helhetssyn, öppenhet och saklighet och medverkan till en bärkraftig utveckling. Nettoomsättning, Koncernen, Mkr Elförsäljning Eldistribution Gasförsäljning Värmeförsäljning Övrig försäljning Summa Nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättning Rörelseresultat per affärsområde, Koncernen, Mkr Affärsområde Marknad och Försäljning Affärsområde Produktion Affärsområde Distribution Affärsområde Services Energihandel Andelar i intresseföretags resultat Koncernintern handel m m Övrigt Summa

16 Den ökande elförbrukningen pekar på behovet av nyinvesteringar i kraftproduktion för att såväl säkerställa elleveranser som för att långsiktigt dämpa de kraftiga fluktuationerna i elpriset. Dessa investeringar kommer när ett långsiktigt elpris etableras som medför tillräcklig avkastning på insatt kapital. En annan förutsättning är stabila och europeiskt harmoniserade villkor avseende energipolitik och skatter. Enligt Nordel, som är ett samarbetsorgan för de nordiska stamnätsbolagen, kommer Norge och Sverige att 2005 få ett samlat importbehov på 16 TWh (motsvarar fyra Barsebäcksreaktorer). Ett torrår i det läget skulle ge höga elpriser i hela Norden, vilket också innevarande vinter visat. Effektbehovet Den avreglerade elmarknaden har medfört att delar av den reservkraft som tidigare upprätthölls för de nordiska ländernas självförsörjning har tagits ur drift, totalt närmare MW. Med tanke på elförsörjningssituationen vintern 2002/2003 har Sydkraft hållit Karlshamnsverket i drift för att därmed bidra till att dämpa såväl elimport som prisutveckling. Avställningen av reservkraft har bidragit till den tidvis ansträngda effektsituationen framför allt i södra Sverige. Det tydliggör behovet av ökad överföringsförmåga av el mellan länderna och/eller nya kraftverk. I denna frågeställning har statsmakterna ett avgörande ansvar för utvecklingen. Svenska Kraftnät har lämnat förslag till regeringen om hur en marknadsmässig effektmarknad ska utformas samt en modell för framtida försörjning med reservkraft. Vikten av klara och stabila spelregler för den framtida effektmarknaden och hållandet av reservkraft kan inte nog understrykas. Sydkraft har arbetat systematiskt med effektstyrning så att perioder med sträng kyla och stark efterfrågan på el ska kunna bemästras på ett bättre sätt. Det innebär bortstyrning av effekt vid höglast mot att kunden får lägre pris. Den möjliga potentialen hos Sydkrafts kunder är att styra bort 150 MW fördelat på industri, värmepumpar, lokaler och småhus. Energiskatterna Energiskatterna spelar en stor roll på elmarknaden. Trots fortsatta statliga utredningar är frågan om ett långsiktigt och stabilt energiskattesystem fortfarande olöst. Till exempel har inte förslaget om en rimlig kraftvärmebeskattning kommit till slutligt beslut. Effektskatten på kärnkraft har inte tagits bort. Energiskatten på el har höjts kraftigt och kommer i praktiken att höjas ytterligare i samband med införandet av de planerade elcertifikaten. Energiskattehöjningarna har mer än väl ätit upp den prissänkning som avregleringen av elmarknaden ledde till. Nu måste skattesystemet förändras så att investeringar i ny kraftproduktion möjliggörs samtidigt som effekthöjningsinvesteringar i befintlig produktion stimuleras. Energiskatterna måste harmoniseras med EU i övrigt så att konkurrensneutrala villkor upprätthålls. Samtal med regeringen Under 2002 inledde regeringen samtal med Sydkraft, Fortum och Vattenfall om villkoren för en överenskommelse om den framtida energipolitiken. De alternativ som enligt energipolitiken ska ersätta produktionsbortfallet från kärnkraft har ännu inte visat sig hållbara. Det innebär att tills vidare kan vare sig Barsebäck 2 eller någon övrig kärnkraftproduktion fasas ut utan att kraftbalansen ytterligare försämras. Gävle Umeå Härnösand Sundsvall EMPEC Ustka, 49% Sydkraft EC Slupsk, 63% MEC Koszalin, 31% Sydkraft Zlotów, 70% Örebro Stockholm Norrköping Sydkraft Term Poznan 100% Göteborg Oskarshamn OZC, Ostrów, 49% Filial i Warszawa till: Sydkraft Polen AB Köpenhamn Malmö

17 16 17 Dagens situation, med lag om avveckling och skatt på kärnkraftproduktion, innebär en ohållbar situation för den långsiktiga energiförsörjningen. I och med bristen på effektiva ersättningsalternativ kommer kärnkraften att spela en viktig roll under ytterligare minst 30 till 40 år framöver. Förhandlingar om en energiomställning måste bygga på förutsättningen att den nuvarande kärnkraften inte kan avvecklas under överskådlig framtid och att kärnkraftskatten avvecklas. Vidare måste konkurrenskraftig och miljöriktig elförsörjning tryggas till kunder i samhälle och industri samt en kraftig satsning på forskning och utveckling genomföras. Sydkrafts organisation För att kunna möta kundernas krav på värdehöjande och innovativa lösningar och åstadkomma förtroende över tiden, har Sydkraftkoncernen organiserat sig i sex affärsområden och ett antal koncernledningsfunktioner som ska stödja verksamheten. Sydkraft spänner över hela energimarknaden, vilket inkluderar el, naturgas, gasol, värme, kyla, vatten och avlopp, energi- och materialåtervinning ur avfall och kommunikationslösningar som till exempel bredband. Se nedanstående organisationsschema. Elnäten och mätarfrågan Den statliga sårbarhetsutredningen slog 2001 fast att elförsörjningen bör ges högsta prioritet i samhällets satsningar på säkerhetsoch beredskapsarbete. Sydkraft genomför nu extra investeringar i ökad leveranssäkerhet. Detta är betydligt angelägnare och för samhällsnyttan viktigare, än de propåer som kommit om timvis mätning hos kund. Den totala investeringskostnaden för timvis mätning uppgår enligt Energimyndighetens utredning till cirka 10 miljarder. Motsvarande summa skulle räcka till att ersätta mil luftledning med jordkabel eller en isolerad ledning. Givetvis ska kunderna få läsa av eller få avläsning av sina mätare på det sätt som önskas men tekniken för detta bör energibolagen själva kunna hantera. Elräkningarna Att kunna erbjuda enklare och översiktligare fakturor är en angelägen uppgift. Sydkraft var därför först bland de stora energibolagen med att avisera en förenklad faktura där preliminärdebiteringen har tagits bort och kommer att införa denna under Koncernorganisation Elproduktion Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värmekraft Värme & Avfall Fjärrvärme Totalvärme SAKAB EcoPlus Distribution El Gas VA Marknad & Försäljning El Gas Värme Varumärke Internet Koncernchef/CEO vvd Energy Trading Sydkraft Energy Trading Elektra Services ElektroSandberg ServicePartner Enista Bredband Koncernledningsfunktioner Ekonomi & Finans/CFO Kommunikation Personal/HR Juridik Internrevision InnoVision IT/CIO

18 Nätpartner Nätpartner innebär att ElektroSandberg tar service- och underhållsansvar för kundens elnät. Samlingsfaktura Samlingsfakturering innebär att kunder med flera energianläggningar har möjlighet att få samtliga anläggningar samlade på en och samma faktura samt E-faktura som skickas elektroniskt till kundens bank. Helimatic Helimatic är en produkt som innebär att Elektro- Sandberg röjer elnätsgator med hög precision och hög hastighet med hjälp helikopter. Privatmarknad Sydkraft har fyra olika prisprodukter riktade till hushållssektorn; Normalpris, Fastpris, Flexipris och Rörligt pris. Med detta utbud kan kunden välja den produkt som passar bäst utifrån kundens önskemål om flexibilitet, pristrygghet, engagemang etc. TotalVärme TotalVärme innebär att Sydkraft levererar värme till kundens fastighet eller industri från en lokalt placerad produktionsanläggning. Sydkraft tar ansvar för investering, bränsleanskaffning, drift, underhåll, övervakning, kontroller och myndighetskontakter.

19 Facilities Management Totalel Totalel innebär att Sydkraft tar ansvar för investering, drift och underhåll av kundens elanläggning. Sydkraft ServicePartner arbetar inom Facilities Management och säljer en rad olika produkter och tjänster inom och utom koncernen. Bland dem kan nämnas fordonsleasing, elektronisk dokumenthantering och fastighetsförvaltning inklusive full kontorsservice. Färdiga bokslut, löneservice med elektronisk tids- och reseregistrering samt bolagsjuridik och upphandling ingår också i företagets utbud av tjänster. Portföljförvaltning Portföljförvaltning innebär att Sydkraft bygger upp och förvaltar en energiportfölj en uppsättning finansiella kontrakt för kunds räkning. Portföljförvaltning innebär att vi som samarbetspartner ger råd och genomför handel för våra kunders räkning. Baserat på en utförlig riskanalys kan kunderna genom handel i finansiella kontrakt på ett flexibelt sätt prissäkra sitt elpris. Sydkraft Energy Trading, som erbjuder produkten, är auktoriserat som värdepappersbolag av Finansinspektionen. Energiloopen Energiloopen är Sydkrafts samarbetsmetod för att effektivisera energianvändningen vid industrier och företag. Metoden omfattar en genomgående analys av företagets totala energiflöden och är ett verktyg för kostnadsminskningar och miljöförbättrande åtgärder. EnergiDirigent Energidialog Energidialog är en Internetbaserad tjänst för uppföljning och analys av energianvändningen, vilket ger en god kunskapsgrund för energieffektiviseringar. EnergiDirigent är ett helautomatiskt system som oftast utnyttjas för att kapa topparna i effektuttaget. EDI-faktura Kommuner och större fastighetsbolag erbjuds möjligheten att få faktura för el, naturgas och värme som EDI-dokument. Detta innebär att vi överför standardiserade, elektroniska fakturor direkt mellan avtalsparternas datorsystemen. Helljus På Plats Helljus innebär att ElektroSandberg erbjuder drift och underhåll av vägbelysning. På Plats innebär att Sydkraft Bredband tillsammans med kommunen eller regionen bygger upp ett höghastighetsnät för kommunikation som är öppet för alla operatörer och där båda parters existerande nät används.

20 Samordnad riskhantering Sydkrafts verksamhet exponeras för ett stort antal risker, vilka kan påverka möjligheterna att uppnå målen i affärsplanen. För att kunna hantera hot och möjligheter driver Sydkraft därför ett omfattande riskhanteringsarbete. Detta är också ett krav i den tyska lagstiftning som koncernen följer som dotterbolag i E.ON-koncernen. Riskhanteringspolicy Koncernens policy för riskhantering slår fast att samtliga intressenters krav ska tillgodoses i arbetet. Det handlar exempelvis om kundernas krav på kvalitet, krav på uppfyllande av lagar och förordningar, medarbetarnas krav på stimulerande arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö samt ägarnas krav på lönsamhet och värdetillväxt. Policyn anger även en övre gräns för koncernens medvetna risktagande. Denna gräns har definierats utifrån ett riskscenario och sannolikheten för att detta inträffar och motsvarar en procentuell andel av sysselsatt kapital. En kvalificerad riskhanteringsorganisation stödjer och samordnar arbetet både på koncernnivå och i affärsområden och dotterbolag. Tyngdpunkten i riskhanteringen ligger på förebyggande åtgärder och arbetet bidrar till att säkra Sydkraftskoncernens värdeskapande tillgångar. Dessa tillgångar utgörs av anläggningstillgångar, finansiella tillgångar, humankapitalet tillsammans med informationstillgångarna samt kunder och partners. Omvärldsrisker Omvärldsriskerna utgörs främst av energimarknadens utveckling tillsammans med den politiska risken, konkurrenternas agerande, vår bedömda kreditvärdighet samt naturkatastrofer. Den största enskilda marknadsrisken är spotprisexponeringen på Nord Pool, som uppgår till cirka 550 miljoner kronor. Bland de politiska riskerna finns de mest väsentliga inom skatteområdet, till exempel produktionsskatten på kärnkraft. Omvärldsrisker kan vi inte påverka direkt. För att hantera omvärldsrisker krävs att vi aktivt medverkar i branschorganisationernas arbeten, myndigheters remissförfarande och den offentliga debatten. Processrisker Processriskerna är en följd av vår verksamhet och stora ansträngningar görs för att reducera dem genom ett aktivt skadeförebyggande arbete. Dessa risker är också till största delen försäkrade via koncernens eget försäkringsbolag (ett så kallat captivebolag) och återförsäkrade på den internationella återförsäkringsmarknaden. De operationella riskerna kan utsätta vår personal, tredje man, miljön och våra anläggningstillgångar för skador och andra farliga förhållanden. De största operationella riskerna finns på kärnkraftverken. Där bedrivs ett systematiskt riskanalysarbete med ständiga förbättringsåtgärder under myndigheternas övervakning. Det lagstadgade ansvaret mot tredje man enligt Atomansvarighetslagen Energimarknadens utveckling Politiska risker Omvärldsrisker Y Konkurrenters agerande Kreditvärdighetsbedömning Naturkatastrofer Koncernens riskbild kan delas upp i tre typer av risker som hanteras på olika sätt. Operationella risker Informationssäkerhetsrisker Processrisker Y Humankapitalrisker Integritetsrisker Finansiella risker Informationsrisker vid beslutsfattande

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning beräknas bli utsänd av VPC den 2 maj 2001 till dem som på avstämningsdagen

Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning beräknas bli utsänd av VPC den 2 maj 2001 till dem som på avstämningsdagen ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Bolagsstämma Bolagsstämma 2 Kort om 2000 3 Koncernchefen har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Den nordiska energimarknaden 9 Risker och riskhantering 15 Förvaltningsberättelse

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft

Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft Kommentar från koncernchefen Öresundskrafts verksamhet under första halvåret 2005 kännetecknades i stor utsträckning av affärer som har betydelse för det regionala

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Fortsat satsning i vedvarende energi

Fortsat satsning i vedvarende energi Fortsat satsning i vedvarende energi Hans von Uthmann vvd, Vattenfall AB Chef Vattenfall Norden 6 oktober 2006 Stark position i norra och centrala Europa Danmark 6 TWh elproduktion 6 TWh värmeproduktion

Läs mer

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - rörligt eller fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB 1 Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB Mina damer och herrar! Bild 1 Det är verkligen trevligt att vara med och delta i firandet av RELCONs 20-årsfirande. Varmt Grattis

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering 22 April 2008 Per Rosenqvist, Vd Statkraft Financial Energy AB www.statkraft.com AGENDA 2008-04-22 Kort om Statkrafts verksamhet Prissäkring av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer