Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020"

Transkript

1 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

2 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av utrustningen. *S-ICD, SQ-RX och Q-TRAK är registrerade varumärken som ägs av Cameron Health, Inc. Q-GUIDE och Q-TECH är varumärken som ägs av Cameron Health, Inc. Handböcker och annan skriftlig dokumentation får inte kopieras eller spridas utan tillstånd av Cameron Health, Inc. Cameron Health, Inc. 905 Calle Amanecer Suite 300 San Clemente, CA USA Tel: Gratis: SICD Fax: Cameron Health BV World Trade Center Nieuwe Stationsstraat KS Arnhem Nederländerna Tel: Gratis: +800 SICD 4 YOU Fax:

3 Innehållsförteckning Allmän beskrivning 6 Beskrivning 6 Indikationer 6 Kontraindikationer 6 Varningar och försiktighetsåtgärder gällande programmeringsenheten 6 Allmänt 6 Batterier 7 Elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge, ESD) 7 Varningar och försiktighetsåtgärder gällande S-ICD-systemet 7 Allmänt 8 Användning av andra medicinska terapier/diagnosförfaranden 8 Elektromagnetisk inferens (EMI) utanför sjukhusmiljön 8 Potentiella komplikationer 9 Drift 10 Installation av Q-TECH programmeringsenhet 10 Förpackning 10 Att sätta in huvudbatteripaketet 10 Att installera reservbatterierna 11 Att ladda programmeraren 12 Att använda Q-TECH programmeringsenhet 12 Att sätta på programmeraren 12 Att försätta programmeraren i lågenergiläge 13 Att använda programmerarens pekskärm 13 Pekpenna 13 Tangentbord 14 Att använda programmeringsstaven 14 Navigering 14 Skärmhuvud 15 Navigeringsfält 15 Återställning av programmeraren 17 Att konfigurera Q-TECH programmeringsenhet 17 Att konfigurera programinställningar 17 Format för datum och tid 18 Tidszon 18 Välj språk 19 Val av skrivare 19 Programmerarens programvaruversion 21 3

4 Innehållsförteckning (forts.) Funktionslägen för Q-TECH programmeringsenhet 22 Funktion online 22 Funktion offline 22 Lagrade patientsessioner 22 SQ-RX-enhetens funktionslägen 22 Förvaringsläge 23 Funktionsläge Terapi på 23 Funktionsläge Terapi av 23 Att uppta och avbryta förbindelsen med SQ-RX-enheten 23 Genomsökning efter enheter 23 Att uppta förbindelsen med SQ-RX-enheten 24 Att avsluta en patientsession 25 Att programmera SQ-RX-enheten vid implantation 26 Inmatning av elektrodinformation 26 Att skapa patientjournalen 28 Automatisk installation 29 Att programmera terapiparametrarna 32 Defibrilleringstest 34 Att genomföra en SQ-RX-uppföljning 36 Avkänningskonfiguration och automatisk inställning 36 Att granska enhetsstatus 36 Att granska lagrade episoder 37 Att skriva ut rapporter från programmeraren 38 Att skriva ut rapporter 38 Sammanfattande rapport 38 Rapport om fångat S-EKG 39 Episodrapport 39 S-EKG-funktioner 40 Remsmarkörer för S-EKG-rytm 40 Skalinställningar för S-EKG 41 Fångst och granskning av S-EKG-remsor 41 Verktygsmeny 42 Att erhålla S-EKG referensdata 43 Reglering av ljudsignal 44 Manuell installation 44 Helautomatisk uppladdning 46 Ytterligare programmerarfunktioner 47 Räddningschock 47 Magnetanvändning 48 4

5 Innehållsförteckning (forts.) Underhåll av programmeringsenheten 49 Rengöring och underhåll 49 Slutet av programmeringsenhetens livslängd 49 Tänkbara problem och lösningar 50 Ingen utskrift 50 Ingen skrivare tillgänglig 50 Förlust av förbindelse med skrivaren 50 Ingen förbindelse med SQ-RX-enheten 50 Deklarationer om överensstämmelse 51 FCC 51 EMI/RFI 51 Deklarationstabeller 52 Deklaration om elektromagnetiska utsläpp 52 Deklaration om elektromagnetisk immunitet Del 1 52 Deklaration om elektromagnetisk immunitet Del 2 53 Rekommenderade separationsavstånd 54 Specifikationer 55 Produktriktlinjer 55 Specifikationer 55 Förklaringar av symboler på förpackningens etiketter 56 Garanti 57 Garanti för Cameron Health Q-TECH programmeringsenhet 57 Service 57 Ansvarsfriskrivning 57 5

6 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Beskrivning Q-TECH programmeringsenhet ( programmeraren ), modell 2020, är en komponent i Cameron Healths S-ICD-system, De övriga komponenterna i S-ICD-systemet inbegriper SQ-RX pulsgenerator ( SQ-RX-enheten ), Q-TRAK subkutan elektrod ( elektroden ) och Q-GUIDE insättningsverktyg till subkutan elektrod (Electrode Insertion Tool, EIT ). Programmeraren står i trådlös förbindelse med SQ-RX-enheten för att möjliggöra justering av programmerbara inställningar och datainsamling. S-ICD-systemet är utformat för lätthet i användningen och enkel patientbehandling. S-ICD-systemet har ett antal automatiska funktioner som är utformade för minska den tid som krävs för implantation, inledande programmering och patientuppföljning. Indikationer Avsikten med S-ICD-system är att tillhandahålla defibrilleringsterapi för behandling av livshotande ventrikeltakyarytmi. Kontraindikationer S-ICD-systemet kontraindiceras för patienter med symptomatisk bradykardi, ihållande ventrikeltakykardi och patienter med dokumenterad spontan, ofta återkommande sådan takykardi som avslutas tillförlitligt med stimulering mot takykardi. Monopolära pacemakrar kontraindiceras för användning med S-ICD-systemet. Varningar och försiktighetsåtgärder gällande programmeringsenheten Allmänt Extern defibrilleringsutrustning ska vara tillgänglig för omedelbar användning under implantationsproceduren och uppföljningen. För risk för elektrisk stöt ska undvikas, får programmeraren bara anslutas till en skyddsjordad huvudledning. Isolering av huvudledningen åstadkommes genom att anslutningsdonet för växel- eller likström kopplas bort från strömförsörjningen. Placera inte programmeraren så att det blir svårt att koppla från de elektriska anslutningarna. US-nätsladden är avsedd för anslutning till huvudledning med 110 V växelström Alla andra nätsladdar är avsedda för anslutning till huvudledning med 230 V växelström. Kontrollera att programmeraren har förbindelse med den SQ-RX pulsgenerator som är avsedd att implanteras. Programmeraren är avsedd för användning enbart av yrkespersonal inom hälsovården. Programmeraren kan orsaka radiointerferens eller störa driften av utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt att vidta åtgärder för att mildra detta, såsom att omorientera eller omplacera programmeraren eller att avskärma platsen. Genom sin utformning utsänder programmeraren radiofrekvenser (403,5 MHz och 2,5 GHz). Detta kan interferera med utrustning i närheten. Övervaka noggrant medicinsk elektrisk utrustning i närheten då programmeraren används. Närvaron av andra apparater i samma frekvensband (403,5 MHz för SQ-RX pulsgenerator och 2,5 GHz för skrivaren) kan interferera med förbindelse. Om problem med förbindelse uppstår, se avsnittet Tänkbara problem och lösningar i denna handbok. Om programmeraren används nära annan medicinsk utrustning eller annan kontorsutrustning ska all utrustning observeras för kontroll av normalt arbetssätt. Annan utrustning kan interferera med programmeraren, även om den andra utrustningen uppfyller emissionskraven från International Special Committee on Radio Interference (CISPR). Användning av andra tillbehör än dem som specificerats av Cameron Health kan leda till ökade emissioner eller minskad funktionsduglighet hor programmeraren och kan orsaka oavsedda driftsstörningar hos programmeraren. Försök inte avlägsna kortet för trådlös förbindelse eller kortet för trådlös skrivare. Användning av icke godkända Cameron Health-komponenter gör garantin ogiltig och kan orsaka oförutsägbart arbetssätt hos SQ-RX pulsgenerator. Ingen förändring av programmeraren är tillåten. Använd bara Cameron Health programmerare och passande programvara för att förbindelse med och programmering av SQ-RX pulsgenerator. Ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för assistans eller reservdel. 6

7 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Batterier Följande varningar gäller säker hantering av de batterier och den strömförsörjning som används med programmeraren. För att förhindra att batteriet läcker, alstrar värme eller exploderar, iaktta följande försiktighetsmått: Använd batteriet enbart med godkänd elektrisk adapter från Cameron Health. Kassera inte batteriet i eld, genom förbränning eller genom att utsätta battericellerna för temperaturer över 100 C/212 F. Detta kan leda till skadliga utsläpp eller explosion. Batteriet har inbyggda säkerhetsanordningar. För att säkerställa dessas korrekta funktion, montera inte isär batteriet och ändra inga delar av det. För att förebygga brand, använd inte återuppladdningsbara AAA-batterier. Sätt bara in alkaliska AAA-batterier i programmeraren. Kortslut inte batteriet genom att direktansluta någon av de blottlagda polerna till metallföremål. Transportera eller lagra inte batteriet tillsammans med metallföremål såsom halsband, hårnålar etc. Använd eller lämna inte batteriet nära en värmekälla såsom eld eller värmeelement. Sänk inte ned batteriet i vatten. Låt bli att krossa, punktera, öppna, demontera eller på annat sätt göra mekanisk åverkan på batterierna. Låt bli att direkt löda batteriet. Placera inte batteriet i en mikrovågsugn eller tryckbehållare. Använd inte batteriet tillsammans med primärbatterier, såsom torrbatterier eller batterier med olika kapaciteter eller av olika märken. Avlägsna genast batteriet från programmeraren och avsluta användningen om batteriet avger en lukt, alstrar värme, missfärgas eller deformeras eller på något sätt ter sig onormalt under användning. Fortsätt inte uppladdningen av batteriet om det inte återuppladdas inom den angivna laddningstiden. Om batteriet skulle läcka, låt inte innehållet komma i kontakt med hud eller ögon. Om så sker, tvätta genast med kallt vatten och sök medicinsk rådgivning. Förvara inte batteriet i lokal med temperaturer utanför intervallet för lagring (-10 C till 55 C/14 F till 131 F). Om batteriet utsätts för höga temperaturer kan det överhettas eller antändas och eventuellt få minskad prestanda och förkortad livslängd. Batterier kan betraktas som riskavfall och ska kasseras i enlighet med tillverkarens anvisningar, lämnas i passande lokal batteriåtervinningsanläggning eller återsändas till Cameron Health för lämplig hantering. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Obs: Avlägsna huvudbatteriet om programmeraren troligen inte ska användas under en längre period. Återinställning av tidszonkrävs då programmeraren återupptar aktiv förbindelse. Elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge, ESD) Programmeraren kan råka ut för ESD. Om ESD inträffar och programmerarens funktion påverkas, försök återställa programmeraren eller kontakta lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för anvisningar. Vidrör eller anslut inte programmeringsstaven till programmeraren utan att vidta försiktighetsåtgärder mot ESD. Varningar och försiktighetsåtgärder gällande S-ICD-systemet Före användning av S-ICD-systemet, läs och iaktta alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i denna handbok. Se handböckerna till SQ-RX pulsgenerator, Q-TRAK elektrod eller Q-Guide insättningsverktyg till subkutan elektrod för upplysningar om implantation och explantation av S-ICD-systemet. S-ICD-systemet innehåller sterila produkter, avsedda enbart för engångsbruk. Får ej resteriliseras. Hantera alltid S-ICD-systemet med varsamhet och upprätthåll korrekt steriliseringsteknik. 7

8 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Allmänt Att placera en magnet ovanför SQ-RX pulsgenerator inhiberar arytmidetektering och terapisvar. Att avlägsna magneten återupptar arytmidetektering och terapisvar. SQ-RX pulsgenerator kommer så småningom att sluta fungera på grund av batteritömning. Defibrillering och ett överdrivet antal laddningscykler förkortar livslängden för batteriet till SQ-RX pulsgenerator. Användning av andra medicinska terapier/diagnosförfaranden Extern defibrillering eller kardioversion kan skada den implanterade enheten. Strömflöde genom SQ-RX pulsgenerator kan minimeras genom att man undviker att placera defibrillatorns paddlar direkt ovanför enheten. Utsätt inte en patient med implanterat S-ICD-system för diatermibehandling. Samverkan av diatermiterapi med en implanterad SQ-RX pulsgenerator kan förorsaka åverkan på pulsgeneratorn och skada patienten. Utsätt inte patienten för magnetröntgen. Magnetröntgen kan skada SQ-RX pulsgenerator och skada patienten. Elektrisk interferens eller brus från sådana källor som elektrokirurgisk och övervakande utrustning kan interferera med förbindelsen mellan programmeraren och SQ-RX pulsgenerator eller förorsaka olämplig terapi. Om interferens uppstår, flytta och omorientera programmeraren eller staven bort från interferenskällan. Terapi med joniserande strålning, såsom radioaktiv kobolt, linjära acceleratorer och betatroner kan inverka ogynnsamt på S-ICD-systemets drift. Terapeutisk joniserande strålning kan inte detekteras omedelbart; dock kan den skada de elektroniska komponenterna i SQ-RX pulsgenerator. Iaktta följande för att minimera riskerna för joniserande strålning: Avskärma SQ-RX pulsgenerator med ett strålningssäkert material, oavsett avståndet mellan SQ-RX pulsgenerator och strålknippet. Förlägg inte strålporten i omedelbar närhet av SQ-RX pulsgenerator. Utvärdera alltid S-ICD-systemets arbetssätt efter varje strålbehandling. Ultraljudsbehandling och annan terapeutisk användning av ultraljud kan skada SQ-RX pulsgenerator. Om så erfordras, undvik direktflöde av pulsvågor nära stället för den implanterade SQ-RX pulsgeneratorn. Iaktta försiktighet vid ablation. Programmera S-ICD-systemet till Therapy Off (Terapi av). Håll strömbanan (elektrodspetsen till jord) så långt borta som möjligt från den implanterade SQ-RX pulsgeneratorn och elektroden. Programmeraren är inte lämpad för användning i närvaro av antändliga anestetiska blandningar med luft, syrgas eller lustgas. Elektromagnetisk inferens (EMI) utanför sjukhusmiljön Exponering för EMI eller statiska magnetfält kan förhindra takykardidetektering och möjligen orsaka temporär inhibering av terapileverans. EMI kan också utlösa chockleverans i frånvaro av takykardi. Automatisk avkänning och detektering av takykardier återupptas då patienten flyttas bort från källan för EMI eller det statiska magnetfältet. För att minimera risken, råd patienten att undvika källor till EMI eller statiska magnetfält med en styrka på mer än 10 gauss eller 1 mtesla. Bland källor till EMI återfinns bland annat: Högspänningskraftledningar Utrustning för bågsvetsning Elektriska smältugnar Stora radiofrekvenssändare (såsom radar) Växelströmsgeneratorer i bilmotorer i gång. Kommunikationsutrustning (såsom radiosändare av hög effekt) 8

9 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Källor till starka magnetfält kan innefatta följande: Industritransformatorer och motorer Stora stereohögtalare Magnetstavar, såsom de som används vid säkerhetskontroller på flygplatser Patienter ska söka medicinsk vägledning av läkare innan de beträder ett område där ett anslag förbjuder patienter med implanterbar defibrillator eller pacemaker. Potentiella komplikationer Potentiella komplikationer förknippade med implantation av S-ICD-systemet kan innefatta, men är inte begränsade till, följande: Arytmiacceleration Allergisk reaktion Blödning Ledningsbrott Cystabildning Dödsfall Rubbning av elektroden Fallerande elektrodisolering Deformering av och/eller brott på elektroden Erosion/utstötning Felaktig anslutning av elektroden till enheten Olämplig postchockstimulering Olämplig chockleverans Infektion Hematom Hemotorax Keloidbildning Migration eller rubbning Potentiell sjuklighet på grund av oförmåga att defibrillera eller stimulera Muskelstimulering Nervskada Luft i lungsäcken Postoperativ obehagskänsla Förtida batteritömning Slumpmässiga komponenthaverier Vävnadsnekros Ventrikelarytmi Om några komplikationer tillstöter, kan invasiva korrektionsåtgärder och/eller modifiering eller avlägsnande av S-ICD-systemet erfordras. Patienter som erhåller ett S-ICD-system kan också utveckla psykiska störningar som kan inbegripa, men som inte begränsas till, följande: Depression Rädsla för stötar Fantomstötar 9

10 Installation av Q-TECH programmeringsenhet (programmeraren) Förpackning I programmerarens komponenter ingår: Programmerare modell 2020 med förinstallerad programvara. Pekpenna till skärmen Återuppladdningsbart litiumjonbatteri. Icke återuppladdningsbara alkaliska AAA-reservbatterier Trådlöst skrivarkort Trådlöst kommunikationskort till Cameron Health programmerare med telemetristav modell 4510 Nätsladd till växelströmsadapter och kraftförsörjning för batteriladdning Granska förpackningen för att säkerställa att innehållet är komplett. Får ej användas om det föreligger: Tecken på skada eller sprickning Tecken på batteriläckage eller korrosion Återsänd produkten till Cameron Health om något av dessa tillstånd föreligger. Ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för anvisningar och returemballage. Att sätta in huvudbatteripaketet Programmeraren försörjs av en återuppladdningsbar sats av litiumjonbatterier eller med växelström via nätsladden till växelströmsadaptern. Obs: Se till att programmeraren, om den är ansluten till växelström, är i vänteläge innan ett nytt batteripaket installeras. Se avsnittet Att försätta programmeraren i vänteläge. Huvudbatteriet är beläget på baksidan av programmerarens underdel. För att installera huvudbatteripaketet: 1. Skjut in batteriet så att den yttre regeln är vänd mot programmerarens baksida (Figur 1). Huvudbatteri Figur 1: Huvudbatterilock 10

11 2. Sätt in batteripaketet på plats (Figur 2). Figur 2: Att sätta in batteripaketet 3. Säkra batteripaketet med skjutlocket genom att skjuta in det på plats. Att installera reservbatterierna Två interna AAA-batterier tjänar som reservkraftkälla för situationer då programmeraren inte är ansluten till en extern kraftkälla, huvudbatteripaketet är avlägsnat eller huvudbatteripaketets laddningsnivå är låg. Användaren kan ta bort och byta ut de två alkaliska AAA-batterierna efter behov. För att installera eller byta ut de två interna batterierna: 1. Placera programmeraren i vänteläge genom att hålla nere tangenterna FN och ESC On/Off samtidigt. 2. Öppna batterifacket (Figur 3). Locket till reservbatterierna är beläget överst till vänster på tangentbordet. Vinkla programmerarskärmen framåt för att komma åt locket. Tryck nedåt mot mitten av batterilocket och skjut det i riktning mot programmerarens framsida. Figur 3: Att sätta in reservbatterier 11

12 3. Avlägsna de uttjänta alkaliska AAA-batterierna. 4. Sätt in två AAA-batterier och ge akt på polindiceringen. 5. Stäng batterifacket genom att skjuta locket över batteriernas ovansida och samtidigt trycka lockets mitt nedåt. Att ladda programmeraren Programmeraren är i första hand avsedd för växelströmsdrift, men kan också operera på batterier, förutsatt att de interna batterierna är tillräckligt laddade. Huvudbatteripaketet återuppladdas automatiskt närhelst programmeraren får kraftförsörjning med användande av växelströmsadaptern. Ett batteripaket blir helt uppladdat inom 4 timmar. Batteristatusindikatorn som är belägen i skärmens övre högra hörn visar huvudbatteriernas laddningsstatus status då enheten används: Alla de fyra strecken är upplysta (grönt) - Batteriet är laddat till 100%. Tre streck är upplysta (grönt) - Batteriet är laddat till 75%. Två streck är upplysta (gult) - Batteriet är laddat till 50%. Ett streck är upplyst (blinkande rött) - Batteriet är laddat till 25%. Programmeraren visar en av följande varningsskärmar då batteriladdningen undan för undan sjunker. Svagt batteri i programmeraren Kritisk batterinivå i programmeraren Ingen ström För att ladda programmeraren: 1. Kontrollera att huvudbatteripaketet är installerat i programmeraren. 2. Anslut växelströmsadapterns nätsladd till programmeraren. 3. Stick in nätsladden i ett växelströmsuttag. Att använda Q-TECH programmeringsenhet Att sätta på programmeraren Programmeraren kan vanligen startas genom att man helt enkelt öppnar dess lock. Om programmeraren inte startar, tryck på tangenten ESC On/Off i det övre högra hörnet av tangentbordet (Figur 4). ESC On/Off Figur 4: Att sätta på och stänga av programmeraren 12

13 Att försätta programmeraren i lågenergiläge Programmeraren har ett vänteläge som aktiveras automatiskt för att spara energi. I detta läge är skärmen tom. Programmeraren går i vänteläge om: Den har varit inaktiv i mer än 15 minuter Tangenterna för avstängning av strömmen (FN och ESC On/Off) trycks ned Locket med pekskärmen stängs Knappen Power Off (Ström av) väljs från huvudmenyn Om programmeraren går i vänteläge under aktiv förbindelse med SQ-RX-enheten så kommer telemetrilänken att kopplas ur. Emellertid kommer programmeraren att bevara aktuell skärm och spara pågående session i minnet. Att trycka ned knappen ESC On/Off eller att öppna pekskärmen från nedvikt läge avslutar vänteläget. Att använda programmerarens pekskärm Programmen har en LCD-pekskärm Genom att använda pekpennan och tangentbordet kan an vändaren välja alternativ på skärmen och mata in patientuppgifter. Pekpenna Pekpennan används för att mata in kommandon, ändra parametrar och navigera bland programmerarens skärmar. Obs: Använd inte något slags bläckpenna i stället för pekpennan; detta kan orsaka permanentmissfärgning och vålla skada på bildskärmen. För att använda pekpennan: 1. Tryck på pekpennans fyrkantiga utmatningsknapp på höger sida av programmerarens underdel. Pekpennan skjuts ut från hållaren (Figur 5). Strömkontakt Pekpenna Pekpennans utmatningsknapp Figur 5: Att ta ut pekpennan 2. Använd pekpennan till att lätt knacka in önskade funktioner på pekskärmen, eller tryck och håll pennan för att flytta en rullningslist. 3. Skjut tillbaka pekpennan in i dess hållare efter användning. 13

14 Tangentbord Det kompakta datortangentbordet med 58 tangenter i full storlek används för att mata in text och numeriska uppgifter. Att använda programmeringsstaven Använd enbart Cameron Healths programmeringsstav modell 4510 ( staven ) för att kommunicera med SQ-RX-enheten. Obs: Staven är ett icke-sterilt instrument. STERILISERA INTE. Staven måste vara innesluten i ett sterilt hölje för att få användas i det sterila området. För att ansluta staven till programmeraren, sätt in stavens sladdanslutning (med grön etikett) i kommunikationskortets anslutningsport belägen på sidan av programmeraren (också märkt med grön etikett) så som visas i Figur 6. Figur 6: Anslutning av staven För uppnående av bästa möjliga telemetri ska staven placeras direkt ovanför den implanterade SQ-RX-enheten. Även om programmeraren kan ta emot S-EKG-telemetri över större avstånd, ska programmering utföras med staven placerad ovanför SQ-RX-enheten. Då telemetriförlust inträffar blir bildskärmen gul och ett meddelande framträder med texten Communication Loss (förbindelsen förlorad) för att varsko användaren. Positionera om staven för att upprätta förbindelse. Programmeraren kommer att visa en skärm som upplyser användaren om enheten hittades och programmeringen kan återupptas. Obs: Om förbindelse inte kan återupprättas ska sessionen avslutas och startas om genom sökning efter SQ-RX-enheten. Navigering Programmerarens grafiska användargränssnitt (Graphic User Ìnterface, GUI) underlättar hantering och styrning av S-ICD-systemet. Navigationsfältet och ovala knappar på skärmen låter användaren navigera bland programmerarens programskärmar. Dessutom visas ett kontinuerligt subkutant elektrokardiogram (S-EKG) längs underkanten av skärmen under (aktiv) förbindelse online med SQ-RX-enheten. 14

15 Skärmhuvud Då programmeraren är offline (inaktiv förbindelse) visas indikatorn för batteristatus i skärmhuvudet. Vid granskning av sessioner lagrade offline visar skärmhuvudet: Patientens namn Terapi på/av Indikator för batteristatus Då programmeraren är online (aktiv förbindelse) visar skärmhuvudet: Terapi på/av Patientens namn Patientens hjärtfrekvens Indikator för programmerarens batteri och telemetri Skärmrubrik Ikon för räddningschock Navigeringsfält Navigeringsfältet är det främsta redskapet för att navigera bland programmerarens skärmar online. Fältet är beläget längs den vänstra sidan av programmerareskärmen och motsvarande skärm framträder med vald ikon upplyst. Tabell 1 innehåller en lista på programmerarens ikoner och deras respektive beskrivningar. 15

16 Tabell 1: Ikonbeskrivningar Ikon Beskrivning Användarapplikation Main Menu Button (Huvudmenyknapp) Låter användaren återvända till huvudmenyn Auto Setup Button (Knapp för automatiska inställningar) Device Settings Button (Knapp för inställningar av enheten) Device Status Button (Knapp för enhetsstatus (öppen mapp och stängd mapp)) Patient View Button (Knapp för patientgranskning) Captured Episodes S-ECG Button (Knapp för fångade S-EKG-episoder) Induction Test Button (Knapp för induktionstestning) Ger användaren åtkomst till menyn för automatiska inställningar Ger användaren åtkomst till skärmen för inställningar av SQ-RX-enheten Ger användaren åtkomst till SQ-RX-enhetens statusskärm Användaren kan se antalet levererade chocker sedan förra uppdateringen och även SQ-RXenhetens batterilivslängd. Ger användaren åtkomst till skärmen för patientjournaler Ger användaren åtkomst till skärmar för fångade S-EKG och lagrade episoder Ger användaren åtkomst till induktionsskärmen Manual Shock Button (Knapp för manuell chock (öppen hand och sluten hand)) Battery & Telemetry Meter (Batteri- och telemetrimätare) Ger användaren åtkomst till skärmen för manuell chock Mätarens vänstra sida låter användaren granska programmerarens batteristatus. Den högra sidan medger granskning av telemetrisignalen. Capture S-ECG (S-EKG-fångst) Låter användaren fånga ett direktvisat S-EKG S-ECG Display Settings (Skärminställningar för S-EKG) Låter användaren ändra zoomning och svephastighet på direktvisat S-EKG Heart Rate Icon (Ikon för hjärtfrekvens) Rescue Button (Räddningsknapp) Toggle Switch (Vippströmbrytare) Låter användaren granska aktuell hjärtfrekvens Låter användaren administrera en chock från vilken som helst av programmerarens skärmar Låter användaren sätta igång eller stänga av funktioner 16

17 Återställning av programmeraren Då och då kan programmeraren behöva återställas om: Man inte kan lämna en skärm Operativsystemet slutar svara Man inte kan sätta på programmeraren med tangenterna ESC On/Off En röd varningsskärm visas med uppmaningen att trycka CTL-ALT-DEL Programmeraren kan återställas genom att man trycker och håller nere CTL-ALT-DEL i 5 sekunder. Om programmeraren inte svarar på återställningsprocessen, ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health. Att konfigurera Q-TECH programmeringsenhet Att konfigurera programinställningar Programmeraren ska konfigureras innan man försöker upprätta förbindelse med en SQ-RX-enhet. Detta innefattar att ställa in format för datum och tid, tidszon, språk och skrivare. Då dessa inställningar väl konfigurerats under den inledande installationsprocessen, kommer de att bli förvalsparametrar och kommer normalt inte att behöva ändras vid varje session. Obs: Om energiförlust inträffar och batteriet töms, behöver dessa inställningar inte konfigureras om. För att konfigurera programmerarens inställningar: 1. Välj knappen Programmer Settings (Inställningar av programmeringsenheten) på skärmen Startup (startskärmen) (Figur 7) för att visa skärmen Programmer Settings (Figur 8). Figur 7: Startskärm Figur 8: Skärmen Programmer Settings (Skärmen för inställningar av programmeraren) 2. Välj för varje inställning motsvarande rad för åtkomst. De inställningar som kan konfigureras är bl.a.: Format för datum och tid Tidszon Språk Skrivare 17

18 Format för datum och tid För att ställa in format för datum och tid: 1. Välj Set Date and Time Format (Format för datum och tid) på skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren) (Figur 9). Skärmen Date and Time Settings (Inställning av datum och tid) visas (Figur 10). Figur 9: Skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren) Figur 10: Skärmen Date and Time Settings (Inställning av datum och tid) 2. Välj önskat format för datum. 3. Välj knappen Automatically Adjust for Daylight Savings Time (Automatisk justering för sommartid) för att aktivera alternativet sommartid. En grön förbockningssymbol visas då denna funktion är aktiv. 4. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Tidszon För att ställa in den tidszon där programmeraren ska användas: 1. Välj Set Time Zone (Ställ in tidszon) på skärmen för inställningar av programmeraren. Skärmen Set Time Zone (Ställ in tidszon) visas. 2. Välj knappen country/time zone (land/tidszon) för den zon i vilken programmeraren ska användas. En grön förbockningssymbol visas i den valda knappen (Figur 11). SQ-RX-enhetens linjefrekvens på 50 Hz eller 60 Hz programmeras automatiskt på grundval av val av land/tidszon. 18

19 Figur 11: Skärmen val av tidszon 3. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Välj språk För att välja språk: 1. Välj Set Language (Välj språk) i skärmen för inställningar av programmeraren. Skärmen Language Settings (Välj språk) visas. 2. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Val av skrivare För att välja skrivare som ska används med programmeraren: 1. Sätt in det trådlösa förbindelsekortet i skrivarens USB-uttag. 2. Välj Printer Setup (Installation av skrivare) i skärmen för inställningar av programmeraren. En på förhand konfigurerad skrivare blir förvald skrivare och visas nu. Om en förvald skrivare inte redan har valts och konfigurerats kommer programmeraren att genomsöka området för att lokalisera trådlösa skrivare. Ett fält Sökningsförlopp öppnas och upplyser användaren om att programmeraren söker efter skrivare. 3. Välj önskad skrivare (Figur 12). Om inga skrivare hittas kommer ett fönster att öppnas och upplysa om att det inte finns någon skrivare. Välj knappen Scan Again (Sök igen) eller Cancel (Annullera) för att stoppa sökprocessen. Om skrivare har valts under en annan session, så öppnas skärmen för installation av skrivare. 19

20 4. Så snart scanningen är klar, visas skärmen Installation av skrivare (Figur 12). Obs: Se avsnittet Tänkbara problem och lösningar angående problem med skrivare. Figur 12: Skärmen Printer Selection (Val av skrivare) 5. Välj namn på önskad skrivare och mata in namnet på tangentbordet (högst 15 tecken). En unik skrivarigenkännare ska visas vid valet av skrivare (Figur 13). Figur 13: Använd tangentbordet för att mata in ett namn på vald skrivare Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. En bekräftelseskärm visas då skrivarkonfigurationen är fullbordad (Figur 14).

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 2020EU

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 2020EU Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 2020EU Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA. Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av utrustningen.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5

CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5 MAG CD 42 Juni 2008 Informationsblad för Citroëns diagnostikinstrument LEDARE Äntligen är sommaren här! Citroën tar tillfället i akt genom att skapa en LEXIA-portal där vi har utökat och samlat flera funktioner

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013

Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013 Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013 Stanton T.62 LP-Skivspelarens överblick: 1. Skivmatta 2. Center 3. Huvudavbrytare

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-R9-1 (TG-RX-MXL12), TG-R9-11 (TG-RX-MXL28), TG-R9-6 (TG-RX-MXLANY), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

Användning av tangenterna (utanför menyn)

Användning av tangenterna (utanför menyn) Användning av tangenterna (utanför menyn) När man arbetar i BANKS mode, hantering av data minnes banker under mätande. Byte av kalibrations tabellen är inte möjlig. Grafiken av senaste signal som en kurva

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Upphovsrätt. Varumärken

Upphovsrätt. Varumärken Upphovsrätt 2015 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk

Läs mer