Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020"

Transkript

1 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

2 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av utrustningen. *S-ICD, SQ-RX och Q-TRAK är registrerade varumärken som ägs av Cameron Health, Inc. Q-GUIDE och Q-TECH är varumärken som ägs av Cameron Health, Inc. Handböcker och annan skriftlig dokumentation får inte kopieras eller spridas utan tillstånd av Cameron Health, Inc. Cameron Health, Inc. 905 Calle Amanecer Suite 300 San Clemente, CA USA Tel: Gratis: SICD Fax: Cameron Health BV World Trade Center Nieuwe Stationsstraat KS Arnhem Nederländerna Tel: Gratis: +800 SICD 4 YOU Fax:

3 Innehållsförteckning Allmän beskrivning 6 Beskrivning 6 Indikationer 6 Kontraindikationer 6 Varningar och försiktighetsåtgärder gällande programmeringsenheten 6 Allmänt 6 Batterier 7 Elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge, ESD) 7 Varningar och försiktighetsåtgärder gällande S-ICD-systemet 7 Allmänt 8 Användning av andra medicinska terapier/diagnosförfaranden 8 Elektromagnetisk inferens (EMI) utanför sjukhusmiljön 8 Potentiella komplikationer 9 Drift 10 Installation av Q-TECH programmeringsenhet 10 Förpackning 10 Att sätta in huvudbatteripaketet 10 Att installera reservbatterierna 11 Att ladda programmeraren 12 Att använda Q-TECH programmeringsenhet 12 Att sätta på programmeraren 12 Att försätta programmeraren i lågenergiläge 13 Att använda programmerarens pekskärm 13 Pekpenna 13 Tangentbord 14 Att använda programmeringsstaven 14 Navigering 14 Skärmhuvud 15 Navigeringsfält 15 Återställning av programmeraren 17 Att konfigurera Q-TECH programmeringsenhet 17 Att konfigurera programinställningar 17 Format för datum och tid 18 Tidszon 18 Välj språk 19 Val av skrivare 19 Programmerarens programvaruversion 21 3

4 Innehållsförteckning (forts.) Funktionslägen för Q-TECH programmeringsenhet 22 Funktion online 22 Funktion offline 22 Lagrade patientsessioner 22 SQ-RX-enhetens funktionslägen 22 Förvaringsläge 23 Funktionsläge Terapi på 23 Funktionsläge Terapi av 23 Att uppta och avbryta förbindelsen med SQ-RX-enheten 23 Genomsökning efter enheter 23 Att uppta förbindelsen med SQ-RX-enheten 24 Att avsluta en patientsession 25 Att programmera SQ-RX-enheten vid implantation 26 Inmatning av elektrodinformation 26 Att skapa patientjournalen 28 Automatisk installation 29 Att programmera terapiparametrarna 32 Defibrilleringstest 34 Att genomföra en SQ-RX-uppföljning 36 Avkänningskonfiguration och automatisk inställning 36 Att granska enhetsstatus 36 Att granska lagrade episoder 37 Att skriva ut rapporter från programmeraren 38 Att skriva ut rapporter 38 Sammanfattande rapport 38 Rapport om fångat S-EKG 39 Episodrapport 39 S-EKG-funktioner 40 Remsmarkörer för S-EKG-rytm 40 Skalinställningar för S-EKG 41 Fångst och granskning av S-EKG-remsor 41 Verktygsmeny 42 Att erhålla S-EKG referensdata 43 Reglering av ljudsignal 44 Manuell installation 44 Helautomatisk uppladdning 46 Ytterligare programmerarfunktioner 47 Räddningschock 47 Magnetanvändning 48 4

5 Innehållsförteckning (forts.) Underhåll av programmeringsenheten 49 Rengöring och underhåll 49 Slutet av programmeringsenhetens livslängd 49 Tänkbara problem och lösningar 50 Ingen utskrift 50 Ingen skrivare tillgänglig 50 Förlust av förbindelse med skrivaren 50 Ingen förbindelse med SQ-RX-enheten 50 Deklarationer om överensstämmelse 51 FCC 51 EMI/RFI 51 Deklarationstabeller 52 Deklaration om elektromagnetiska utsläpp 52 Deklaration om elektromagnetisk immunitet Del 1 52 Deklaration om elektromagnetisk immunitet Del 2 53 Rekommenderade separationsavstånd 54 Specifikationer 55 Produktriktlinjer 55 Specifikationer 55 Förklaringar av symboler på förpackningens etiketter 56 Garanti 57 Garanti för Cameron Health Q-TECH programmeringsenhet 57 Service 57 Ansvarsfriskrivning 57 5

6 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Beskrivning Q-TECH programmeringsenhet ( programmeraren ), modell 2020, är en komponent i Cameron Healths S-ICD-system, De övriga komponenterna i S-ICD-systemet inbegriper SQ-RX pulsgenerator ( SQ-RX-enheten ), Q-TRAK subkutan elektrod ( elektroden ) och Q-GUIDE insättningsverktyg till subkutan elektrod (Electrode Insertion Tool, EIT ). Programmeraren står i trådlös förbindelse med SQ-RX-enheten för att möjliggöra justering av programmerbara inställningar och datainsamling. S-ICD-systemet är utformat för lätthet i användningen och enkel patientbehandling. S-ICD-systemet har ett antal automatiska funktioner som är utformade för minska den tid som krävs för implantation, inledande programmering och patientuppföljning. Indikationer Avsikten med S-ICD-system är att tillhandahålla defibrilleringsterapi för behandling av livshotande ventrikeltakyarytmi. Kontraindikationer S-ICD-systemet kontraindiceras för patienter med symptomatisk bradykardi, ihållande ventrikeltakykardi och patienter med dokumenterad spontan, ofta återkommande sådan takykardi som avslutas tillförlitligt med stimulering mot takykardi. Monopolära pacemakrar kontraindiceras för användning med S-ICD-systemet. Varningar och försiktighetsåtgärder gällande programmeringsenheten Allmänt Extern defibrilleringsutrustning ska vara tillgänglig för omedelbar användning under implantationsproceduren och uppföljningen. För risk för elektrisk stöt ska undvikas, får programmeraren bara anslutas till en skyddsjordad huvudledning. Isolering av huvudledningen åstadkommes genom att anslutningsdonet för växel- eller likström kopplas bort från strömförsörjningen. Placera inte programmeraren så att det blir svårt att koppla från de elektriska anslutningarna. US-nätsladden är avsedd för anslutning till huvudledning med 110 V växelström Alla andra nätsladdar är avsedda för anslutning till huvudledning med 230 V växelström. Kontrollera att programmeraren har förbindelse med den SQ-RX pulsgenerator som är avsedd att implanteras. Programmeraren är avsedd för användning enbart av yrkespersonal inom hälsovården. Programmeraren kan orsaka radiointerferens eller störa driften av utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt att vidta åtgärder för att mildra detta, såsom att omorientera eller omplacera programmeraren eller att avskärma platsen. Genom sin utformning utsänder programmeraren radiofrekvenser (403,5 MHz och 2,5 GHz). Detta kan interferera med utrustning i närheten. Övervaka noggrant medicinsk elektrisk utrustning i närheten då programmeraren används. Närvaron av andra apparater i samma frekvensband (403,5 MHz för SQ-RX pulsgenerator och 2,5 GHz för skrivaren) kan interferera med förbindelse. Om problem med förbindelse uppstår, se avsnittet Tänkbara problem och lösningar i denna handbok. Om programmeraren används nära annan medicinsk utrustning eller annan kontorsutrustning ska all utrustning observeras för kontroll av normalt arbetssätt. Annan utrustning kan interferera med programmeraren, även om den andra utrustningen uppfyller emissionskraven från International Special Committee on Radio Interference (CISPR). Användning av andra tillbehör än dem som specificerats av Cameron Health kan leda till ökade emissioner eller minskad funktionsduglighet hor programmeraren och kan orsaka oavsedda driftsstörningar hos programmeraren. Försök inte avlägsna kortet för trådlös förbindelse eller kortet för trådlös skrivare. Användning av icke godkända Cameron Health-komponenter gör garantin ogiltig och kan orsaka oförutsägbart arbetssätt hos SQ-RX pulsgenerator. Ingen förändring av programmeraren är tillåten. Använd bara Cameron Health programmerare och passande programvara för att förbindelse med och programmering av SQ-RX pulsgenerator. Ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för assistans eller reservdel. 6

7 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Batterier Följande varningar gäller säker hantering av de batterier och den strömförsörjning som används med programmeraren. För att förhindra att batteriet läcker, alstrar värme eller exploderar, iaktta följande försiktighetsmått: Använd batteriet enbart med godkänd elektrisk adapter från Cameron Health. Kassera inte batteriet i eld, genom förbränning eller genom att utsätta battericellerna för temperaturer över 100 C/212 F. Detta kan leda till skadliga utsläpp eller explosion. Batteriet har inbyggda säkerhetsanordningar. För att säkerställa dessas korrekta funktion, montera inte isär batteriet och ändra inga delar av det. För att förebygga brand, använd inte återuppladdningsbara AAA-batterier. Sätt bara in alkaliska AAA-batterier i programmeraren. Kortslut inte batteriet genom att direktansluta någon av de blottlagda polerna till metallföremål. Transportera eller lagra inte batteriet tillsammans med metallföremål såsom halsband, hårnålar etc. Använd eller lämna inte batteriet nära en värmekälla såsom eld eller värmeelement. Sänk inte ned batteriet i vatten. Låt bli att krossa, punktera, öppna, demontera eller på annat sätt göra mekanisk åverkan på batterierna. Låt bli att direkt löda batteriet. Placera inte batteriet i en mikrovågsugn eller tryckbehållare. Använd inte batteriet tillsammans med primärbatterier, såsom torrbatterier eller batterier med olika kapaciteter eller av olika märken. Avlägsna genast batteriet från programmeraren och avsluta användningen om batteriet avger en lukt, alstrar värme, missfärgas eller deformeras eller på något sätt ter sig onormalt under användning. Fortsätt inte uppladdningen av batteriet om det inte återuppladdas inom den angivna laddningstiden. Om batteriet skulle läcka, låt inte innehållet komma i kontakt med hud eller ögon. Om så sker, tvätta genast med kallt vatten och sök medicinsk rådgivning. Förvara inte batteriet i lokal med temperaturer utanför intervallet för lagring (-10 C till 55 C/14 F till 131 F). Om batteriet utsätts för höga temperaturer kan det överhettas eller antändas och eventuellt få minskad prestanda och förkortad livslängd. Batterier kan betraktas som riskavfall och ska kasseras i enlighet med tillverkarens anvisningar, lämnas i passande lokal batteriåtervinningsanläggning eller återsändas till Cameron Health för lämplig hantering. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Obs: Avlägsna huvudbatteriet om programmeraren troligen inte ska användas under en längre period. Återinställning av tidszonkrävs då programmeraren återupptar aktiv förbindelse. Elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge, ESD) Programmeraren kan råka ut för ESD. Om ESD inträffar och programmerarens funktion påverkas, försök återställa programmeraren eller kontakta lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för anvisningar. Vidrör eller anslut inte programmeringsstaven till programmeraren utan att vidta försiktighetsåtgärder mot ESD. Varningar och försiktighetsåtgärder gällande S-ICD-systemet Före användning av S-ICD-systemet, läs och iaktta alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i denna handbok. Se handböckerna till SQ-RX pulsgenerator, Q-TRAK elektrod eller Q-Guide insättningsverktyg till subkutan elektrod för upplysningar om implantation och explantation av S-ICD-systemet. S-ICD-systemet innehåller sterila produkter, avsedda enbart för engångsbruk. Får ej resteriliseras. Hantera alltid S-ICD-systemet med varsamhet och upprätthåll korrekt steriliseringsteknik. 7

8 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Allmänt Att placera en magnet ovanför SQ-RX pulsgenerator inhiberar arytmidetektering och terapisvar. Att avlägsna magneten återupptar arytmidetektering och terapisvar. SQ-RX pulsgenerator kommer så småningom att sluta fungera på grund av batteritömning. Defibrillering och ett överdrivet antal laddningscykler förkortar livslängden för batteriet till SQ-RX pulsgenerator. Användning av andra medicinska terapier/diagnosförfaranden Extern defibrillering eller kardioversion kan skada den implanterade enheten. Strömflöde genom SQ-RX pulsgenerator kan minimeras genom att man undviker att placera defibrillatorns paddlar direkt ovanför enheten. Utsätt inte en patient med implanterat S-ICD-system för diatermibehandling. Samverkan av diatermiterapi med en implanterad SQ-RX pulsgenerator kan förorsaka åverkan på pulsgeneratorn och skada patienten. Utsätt inte patienten för magnetröntgen. Magnetröntgen kan skada SQ-RX pulsgenerator och skada patienten. Elektrisk interferens eller brus från sådana källor som elektrokirurgisk och övervakande utrustning kan interferera med förbindelsen mellan programmeraren och SQ-RX pulsgenerator eller förorsaka olämplig terapi. Om interferens uppstår, flytta och omorientera programmeraren eller staven bort från interferenskällan. Terapi med joniserande strålning, såsom radioaktiv kobolt, linjära acceleratorer och betatroner kan inverka ogynnsamt på S-ICD-systemets drift. Terapeutisk joniserande strålning kan inte detekteras omedelbart; dock kan den skada de elektroniska komponenterna i SQ-RX pulsgenerator. Iaktta följande för att minimera riskerna för joniserande strålning: Avskärma SQ-RX pulsgenerator med ett strålningssäkert material, oavsett avståndet mellan SQ-RX pulsgenerator och strålknippet. Förlägg inte strålporten i omedelbar närhet av SQ-RX pulsgenerator. Utvärdera alltid S-ICD-systemets arbetssätt efter varje strålbehandling. Ultraljudsbehandling och annan terapeutisk användning av ultraljud kan skada SQ-RX pulsgenerator. Om så erfordras, undvik direktflöde av pulsvågor nära stället för den implanterade SQ-RX pulsgeneratorn. Iaktta försiktighet vid ablation. Programmera S-ICD-systemet till Therapy Off (Terapi av). Håll strömbanan (elektrodspetsen till jord) så långt borta som möjligt från den implanterade SQ-RX pulsgeneratorn och elektroden. Programmeraren är inte lämpad för användning i närvaro av antändliga anestetiska blandningar med luft, syrgas eller lustgas. Elektromagnetisk inferens (EMI) utanför sjukhusmiljön Exponering för EMI eller statiska magnetfält kan förhindra takykardidetektering och möjligen orsaka temporär inhibering av terapileverans. EMI kan också utlösa chockleverans i frånvaro av takykardi. Automatisk avkänning och detektering av takykardier återupptas då patienten flyttas bort från källan för EMI eller det statiska magnetfältet. För att minimera risken, råd patienten att undvika källor till EMI eller statiska magnetfält med en styrka på mer än 10 gauss eller 1 mtesla. Bland källor till EMI återfinns bland annat: Högspänningskraftledningar Utrustning för bågsvetsning Elektriska smältugnar Stora radiofrekvenssändare (såsom radar) Växelströmsgeneratorer i bilmotorer i gång. Kommunikationsutrustning (såsom radiosändare av hög effekt) 8

9 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Källor till starka magnetfält kan innefatta följande: Industritransformatorer och motorer Stora stereohögtalare Magnetstavar, såsom de som används vid säkerhetskontroller på flygplatser Patienter ska söka medicinsk vägledning av läkare innan de beträder ett område där ett anslag förbjuder patienter med implanterbar defibrillator eller pacemaker. Potentiella komplikationer Potentiella komplikationer förknippade med implantation av S-ICD-systemet kan innefatta, men är inte begränsade till, följande: Arytmiacceleration Allergisk reaktion Blödning Ledningsbrott Cystabildning Dödsfall Rubbning av elektroden Fallerande elektrodisolering Deformering av och/eller brott på elektroden Erosion/utstötning Felaktig anslutning av elektroden till enheten Olämplig postchockstimulering Olämplig chockleverans Infektion Hematom Hemotorax Keloidbildning Migration eller rubbning Potentiell sjuklighet på grund av oförmåga att defibrillera eller stimulera Muskelstimulering Nervskada Luft i lungsäcken Postoperativ obehagskänsla Förtida batteritömning Slumpmässiga komponenthaverier Vävnadsnekros Ventrikelarytmi Om några komplikationer tillstöter, kan invasiva korrektionsåtgärder och/eller modifiering eller avlägsnande av S-ICD-systemet erfordras. Patienter som erhåller ett S-ICD-system kan också utveckla psykiska störningar som kan inbegripa, men som inte begränsas till, följande: Depression Rädsla för stötar Fantomstötar 9

10 Installation av Q-TECH programmeringsenhet (programmeraren) Förpackning I programmerarens komponenter ingår: Programmerare modell 2020 med förinstallerad programvara. Pekpenna till skärmen Återuppladdningsbart litiumjonbatteri. Icke återuppladdningsbara alkaliska AAA-reservbatterier Trådlöst skrivarkort Trådlöst kommunikationskort till Cameron Health programmerare med telemetristav modell 4510 Nätsladd till växelströmsadapter och kraftförsörjning för batteriladdning Granska förpackningen för att säkerställa att innehållet är komplett. Får ej användas om det föreligger: Tecken på skada eller sprickning Tecken på batteriläckage eller korrosion Återsänd produkten till Cameron Health om något av dessa tillstånd föreligger. Ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för anvisningar och returemballage. Att sätta in huvudbatteripaketet Programmeraren försörjs av en återuppladdningsbar sats av litiumjonbatterier eller med växelström via nätsladden till växelströmsadaptern. Obs: Se till att programmeraren, om den är ansluten till växelström, är i vänteläge innan ett nytt batteripaket installeras. Se avsnittet Att försätta programmeraren i vänteläge. Huvudbatteriet är beläget på baksidan av programmerarens underdel. För att installera huvudbatteripaketet: 1. Skjut in batteriet så att den yttre regeln är vänd mot programmerarens baksida (Figur 1). Huvudbatteri Figur 1: Huvudbatterilock 10

11 2. Sätt in batteripaketet på plats (Figur 2). Figur 2: Att sätta in batteripaketet 3. Säkra batteripaketet med skjutlocket genom att skjuta in det på plats. Att installera reservbatterierna Två interna AAA-batterier tjänar som reservkraftkälla för situationer då programmeraren inte är ansluten till en extern kraftkälla, huvudbatteripaketet är avlägsnat eller huvudbatteripaketets laddningsnivå är låg. Användaren kan ta bort och byta ut de två alkaliska AAA-batterierna efter behov. För att installera eller byta ut de två interna batterierna: 1. Placera programmeraren i vänteläge genom att hålla nere tangenterna FN och ESC On/Off samtidigt. 2. Öppna batterifacket (Figur 3). Locket till reservbatterierna är beläget överst till vänster på tangentbordet. Vinkla programmerarskärmen framåt för att komma åt locket. Tryck nedåt mot mitten av batterilocket och skjut det i riktning mot programmerarens framsida. Figur 3: Att sätta in reservbatterier 11

12 3. Avlägsna de uttjänta alkaliska AAA-batterierna. 4. Sätt in två AAA-batterier och ge akt på polindiceringen. 5. Stäng batterifacket genom att skjuta locket över batteriernas ovansida och samtidigt trycka lockets mitt nedåt. Att ladda programmeraren Programmeraren är i första hand avsedd för växelströmsdrift, men kan också operera på batterier, förutsatt att de interna batterierna är tillräckligt laddade. Huvudbatteripaketet återuppladdas automatiskt närhelst programmeraren får kraftförsörjning med användande av växelströmsadaptern. Ett batteripaket blir helt uppladdat inom 4 timmar. Batteristatusindikatorn som är belägen i skärmens övre högra hörn visar huvudbatteriernas laddningsstatus status då enheten används: Alla de fyra strecken är upplysta (grönt) - Batteriet är laddat till 100%. Tre streck är upplysta (grönt) - Batteriet är laddat till 75%. Två streck är upplysta (gult) - Batteriet är laddat till 50%. Ett streck är upplyst (blinkande rött) - Batteriet är laddat till 25%. Programmeraren visar en av följande varningsskärmar då batteriladdningen undan för undan sjunker. Svagt batteri i programmeraren Kritisk batterinivå i programmeraren Ingen ström För att ladda programmeraren: 1. Kontrollera att huvudbatteripaketet är installerat i programmeraren. 2. Anslut växelströmsadapterns nätsladd till programmeraren. 3. Stick in nätsladden i ett växelströmsuttag. Att använda Q-TECH programmeringsenhet Att sätta på programmeraren Programmeraren kan vanligen startas genom att man helt enkelt öppnar dess lock. Om programmeraren inte startar, tryck på tangenten ESC On/Off i det övre högra hörnet av tangentbordet (Figur 4). ESC On/Off Figur 4: Att sätta på och stänga av programmeraren 12

13 Att försätta programmeraren i lågenergiläge Programmeraren har ett vänteläge som aktiveras automatiskt för att spara energi. I detta läge är skärmen tom. Programmeraren går i vänteläge om: Den har varit inaktiv i mer än 15 minuter Tangenterna för avstängning av strömmen (FN och ESC On/Off) trycks ned Locket med pekskärmen stängs Knappen Power Off (Ström av) väljs från huvudmenyn Om programmeraren går i vänteläge under aktiv förbindelse med SQ-RX-enheten så kommer telemetrilänken att kopplas ur. Emellertid kommer programmeraren att bevara aktuell skärm och spara pågående session i minnet. Att trycka ned knappen ESC On/Off eller att öppna pekskärmen från nedvikt läge avslutar vänteläget. Att använda programmerarens pekskärm Programmen har en LCD-pekskärm Genom att använda pekpennan och tangentbordet kan an vändaren välja alternativ på skärmen och mata in patientuppgifter. Pekpenna Pekpennan används för att mata in kommandon, ändra parametrar och navigera bland programmerarens skärmar. Obs: Använd inte något slags bläckpenna i stället för pekpennan; detta kan orsaka permanentmissfärgning och vålla skada på bildskärmen. För att använda pekpennan: 1. Tryck på pekpennans fyrkantiga utmatningsknapp på höger sida av programmerarens underdel. Pekpennan skjuts ut från hållaren (Figur 5). Strömkontakt Pekpenna Pekpennans utmatningsknapp Figur 5: Att ta ut pekpennan 2. Använd pekpennan till att lätt knacka in önskade funktioner på pekskärmen, eller tryck och håll pennan för att flytta en rullningslist. 3. Skjut tillbaka pekpennan in i dess hållare efter användning. 13

14 Tangentbord Det kompakta datortangentbordet med 58 tangenter i full storlek används för att mata in text och numeriska uppgifter. Att använda programmeringsstaven Använd enbart Cameron Healths programmeringsstav modell 4510 ( staven ) för att kommunicera med SQ-RX-enheten. Obs: Staven är ett icke-sterilt instrument. STERILISERA INTE. Staven måste vara innesluten i ett sterilt hölje för att få användas i det sterila området. För att ansluta staven till programmeraren, sätt in stavens sladdanslutning (med grön etikett) i kommunikationskortets anslutningsport belägen på sidan av programmeraren (också märkt med grön etikett) så som visas i Figur 6. Figur 6: Anslutning av staven För uppnående av bästa möjliga telemetri ska staven placeras direkt ovanför den implanterade SQ-RX-enheten. Även om programmeraren kan ta emot S-EKG-telemetri över större avstånd, ska programmering utföras med staven placerad ovanför SQ-RX-enheten. Då telemetriförlust inträffar blir bildskärmen gul och ett meddelande framträder med texten Communication Loss (förbindelsen förlorad) för att varsko användaren. Positionera om staven för att upprätta förbindelse. Programmeraren kommer att visa en skärm som upplyser användaren om enheten hittades och programmeringen kan återupptas. Obs: Om förbindelse inte kan återupprättas ska sessionen avslutas och startas om genom sökning efter SQ-RX-enheten. Navigering Programmerarens grafiska användargränssnitt (Graphic User Ìnterface, GUI) underlättar hantering och styrning av S-ICD-systemet. Navigationsfältet och ovala knappar på skärmen låter användaren navigera bland programmerarens programskärmar. Dessutom visas ett kontinuerligt subkutant elektrokardiogram (S-EKG) längs underkanten av skärmen under (aktiv) förbindelse online med SQ-RX-enheten. 14

15 Skärmhuvud Då programmeraren är offline (inaktiv förbindelse) visas indikatorn för batteristatus i skärmhuvudet. Vid granskning av sessioner lagrade offline visar skärmhuvudet: Patientens namn Terapi på/av Indikator för batteristatus Då programmeraren är online (aktiv förbindelse) visar skärmhuvudet: Terapi på/av Patientens namn Patientens hjärtfrekvens Indikator för programmerarens batteri och telemetri Skärmrubrik Ikon för räddningschock Navigeringsfält Navigeringsfältet är det främsta redskapet för att navigera bland programmerarens skärmar online. Fältet är beläget längs den vänstra sidan av programmerareskärmen och motsvarande skärm framträder med vald ikon upplyst. Tabell 1 innehåller en lista på programmerarens ikoner och deras respektive beskrivningar. 15

16 Tabell 1: Ikonbeskrivningar Ikon Beskrivning Användarapplikation Main Menu Button (Huvudmenyknapp) Låter användaren återvända till huvudmenyn Auto Setup Button (Knapp för automatiska inställningar) Device Settings Button (Knapp för inställningar av enheten) Device Status Button (Knapp för enhetsstatus (öppen mapp och stängd mapp)) Patient View Button (Knapp för patientgranskning) Captured Episodes S-ECG Button (Knapp för fångade S-EKG-episoder) Induction Test Button (Knapp för induktionstestning) Ger användaren åtkomst till menyn för automatiska inställningar Ger användaren åtkomst till skärmen för inställningar av SQ-RX-enheten Ger användaren åtkomst till SQ-RX-enhetens statusskärm Användaren kan se antalet levererade chocker sedan förra uppdateringen och även SQ-RXenhetens batterilivslängd. Ger användaren åtkomst till skärmen för patientjournaler Ger användaren åtkomst till skärmar för fångade S-EKG och lagrade episoder Ger användaren åtkomst till induktionsskärmen Manual Shock Button (Knapp för manuell chock (öppen hand och sluten hand)) Battery & Telemetry Meter (Batteri- och telemetrimätare) Ger användaren åtkomst till skärmen för manuell chock Mätarens vänstra sida låter användaren granska programmerarens batteristatus. Den högra sidan medger granskning av telemetrisignalen. Capture S-ECG (S-EKG-fångst) Låter användaren fånga ett direktvisat S-EKG S-ECG Display Settings (Skärminställningar för S-EKG) Låter användaren ändra zoomning och svephastighet på direktvisat S-EKG Heart Rate Icon (Ikon för hjärtfrekvens) Rescue Button (Räddningsknapp) Toggle Switch (Vippströmbrytare) Låter användaren granska aktuell hjärtfrekvens Låter användaren administrera en chock från vilken som helst av programmerarens skärmar Låter användaren sätta igång eller stänga av funktioner 16

17 Återställning av programmeraren Då och då kan programmeraren behöva återställas om: Man inte kan lämna en skärm Operativsystemet slutar svara Man inte kan sätta på programmeraren med tangenterna ESC On/Off En röd varningsskärm visas med uppmaningen att trycka CTL-ALT-DEL Programmeraren kan återställas genom att man trycker och håller nere CTL-ALT-DEL i 5 sekunder. Om programmeraren inte svarar på återställningsprocessen, ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health. Att konfigurera Q-TECH programmeringsenhet Att konfigurera programinställningar Programmeraren ska konfigureras innan man försöker upprätta förbindelse med en SQ-RX-enhet. Detta innefattar att ställa in format för datum och tid, tidszon, språk och skrivare. Då dessa inställningar väl konfigurerats under den inledande installationsprocessen, kommer de att bli förvalsparametrar och kommer normalt inte att behöva ändras vid varje session. Obs: Om energiförlust inträffar och batteriet töms, behöver dessa inställningar inte konfigureras om. För att konfigurera programmerarens inställningar: 1. Välj knappen Programmer Settings (Inställningar av programmeringsenheten) på skärmen Startup (startskärmen) (Figur 7) för att visa skärmen Programmer Settings (Figur 8). Figur 7: Startskärm Figur 8: Skärmen Programmer Settings (Skärmen för inställningar av programmeraren) 2. Välj för varje inställning motsvarande rad för åtkomst. De inställningar som kan konfigureras är bl.a.: Format för datum och tid Tidszon Språk Skrivare 17

18 Format för datum och tid För att ställa in format för datum och tid: 1. Välj Set Date and Time Format (Format för datum och tid) på skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren) (Figur 9). Skärmen Date and Time Settings (Inställning av datum och tid) visas (Figur 10). Figur 9: Skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren) Figur 10: Skärmen Date and Time Settings (Inställning av datum och tid) 2. Välj önskat format för datum. 3. Välj knappen Automatically Adjust for Daylight Savings Time (Automatisk justering för sommartid) för att aktivera alternativet sommartid. En grön förbockningssymbol visas då denna funktion är aktiv. 4. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Tidszon För att ställa in den tidszon där programmeraren ska användas: 1. Välj Set Time Zone (Ställ in tidszon) på skärmen för inställningar av programmeraren. Skärmen Set Time Zone (Ställ in tidszon) visas. 2. Välj knappen country/time zone (land/tidszon) för den zon i vilken programmeraren ska användas. En grön förbockningssymbol visas i den valda knappen (Figur 11). SQ-RX-enhetens linjefrekvens på 50 Hz eller 60 Hz programmeras automatiskt på grundval av val av land/tidszon. 18

19 Figur 11: Skärmen val av tidszon 3. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Välj språk För att välja språk: 1. Välj Set Language (Välj språk) i skärmen för inställningar av programmeraren. Skärmen Language Settings (Välj språk) visas. 2. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Val av skrivare För att välja skrivare som ska används med programmeraren: 1. Sätt in det trådlösa förbindelsekortet i skrivarens USB-uttag. 2. Välj Printer Setup (Installation av skrivare) i skärmen för inställningar av programmeraren. En på förhand konfigurerad skrivare blir förvald skrivare och visas nu. Om en förvald skrivare inte redan har valts och konfigurerats kommer programmeraren att genomsöka området för att lokalisera trådlösa skrivare. Ett fält Sökningsförlopp öppnas och upplyser användaren om att programmeraren söker efter skrivare. 3. Välj önskad skrivare (Figur 12). Om inga skrivare hittas kommer ett fönster att öppnas och upplysa om att det inte finns någon skrivare. Välj knappen Scan Again (Sök igen) eller Cancel (Annullera) för att stoppa sökprocessen. Om skrivare har valts under en annan session, så öppnas skärmen för installation av skrivare. 19

20 4. Så snart scanningen är klar, visas skärmen Installation av skrivare (Figur 12). Obs: Se avsnittet Tänkbara problem och lösningar angående problem med skrivare. Figur 12: Skärmen Printer Selection (Val av skrivare) 5. Välj namn på önskad skrivare och mata in namnet på tangentbordet (högst 15 tecken). En unik skrivarigenkännare ska visas vid valet av skrivare (Figur 13). Figur 13: Använd tangentbordet för att mata in ett namn på vald skrivare Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. En bekräftelseskärm visas då skrivarkonfigurationen är fullbordad (Figur 14).

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker Implantationsmanual Frekvensmodulerad enkammarpacemaker blank blank INNEHÅLL 1. Allmän beskrivning... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 6 3.1. Allmänt... 6 3.2. Eventuella komplikationer...

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer