Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020"

Transkript

1 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

2 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av utrustningen. *S-ICD, SQ-RX och Q-TRAK är registrerade varumärken som ägs av Cameron Health, Inc. Q-GUIDE och Q-TECH är varumärken som ägs av Cameron Health, Inc. Handböcker och annan skriftlig dokumentation får inte kopieras eller spridas utan tillstånd av Cameron Health, Inc. Cameron Health, Inc. 905 Calle Amanecer Suite 300 San Clemente, CA USA Tel: Gratis: SICD Fax: Cameron Health BV World Trade Center Nieuwe Stationsstraat KS Arnhem Nederländerna Tel: Gratis: +800 SICD 4 YOU Fax:

3 Innehållsförteckning Allmän beskrivning 6 Beskrivning 6 Indikationer 6 Kontraindikationer 6 Varningar och försiktighetsåtgärder gällande programmeringsenheten 6 Allmänt 6 Batterier 7 Elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge, ESD) 7 Varningar och försiktighetsåtgärder gällande S-ICD-systemet 7 Allmänt 8 Användning av andra medicinska terapier/diagnosförfaranden 8 Elektromagnetisk inferens (EMI) utanför sjukhusmiljön 8 Potentiella komplikationer 9 Drift 10 Installation av Q-TECH programmeringsenhet 10 Förpackning 10 Att sätta in huvudbatteripaketet 10 Att installera reservbatterierna 11 Att ladda programmeraren 12 Att använda Q-TECH programmeringsenhet 12 Att sätta på programmeraren 12 Att försätta programmeraren i lågenergiläge 13 Att använda programmerarens pekskärm 13 Pekpenna 13 Tangentbord 14 Att använda programmeringsstaven 14 Navigering 14 Skärmhuvud 15 Navigeringsfält 15 Återställning av programmeraren 17 Att konfigurera Q-TECH programmeringsenhet 17 Att konfigurera programinställningar 17 Format för datum och tid 18 Tidszon 18 Välj språk 19 Val av skrivare 19 Programmerarens programvaruversion 21 3

4 Innehållsförteckning (forts.) Funktionslägen för Q-TECH programmeringsenhet 22 Funktion online 22 Funktion offline 22 Lagrade patientsessioner 22 SQ-RX-enhetens funktionslägen 22 Förvaringsläge 23 Funktionsläge Terapi på 23 Funktionsläge Terapi av 23 Att uppta och avbryta förbindelsen med SQ-RX-enheten 23 Genomsökning efter enheter 23 Att uppta förbindelsen med SQ-RX-enheten 24 Att avsluta en patientsession 25 Att programmera SQ-RX-enheten vid implantation 26 Inmatning av elektrodinformation 26 Att skapa patientjournalen 28 Automatisk installation 29 Att programmera terapiparametrarna 32 Defibrilleringstest 34 Att genomföra en SQ-RX-uppföljning 36 Avkänningskonfiguration och automatisk inställning 36 Att granska enhetsstatus 36 Att granska lagrade episoder 37 Att skriva ut rapporter från programmeraren 38 Att skriva ut rapporter 38 Sammanfattande rapport 38 Rapport om fångat S-EKG 39 Episodrapport 39 S-EKG-funktioner 40 Remsmarkörer för S-EKG-rytm 40 Skalinställningar för S-EKG 41 Fångst och granskning av S-EKG-remsor 41 Verktygsmeny 42 Att erhålla S-EKG referensdata 43 Reglering av ljudsignal 44 Manuell installation 44 Helautomatisk uppladdning 46 Ytterligare programmerarfunktioner 47 Räddningschock 47 Magnetanvändning 48 4

5 Innehållsförteckning (forts.) Underhåll av programmeringsenheten 49 Rengöring och underhåll 49 Slutet av programmeringsenhetens livslängd 49 Tänkbara problem och lösningar 50 Ingen utskrift 50 Ingen skrivare tillgänglig 50 Förlust av förbindelse med skrivaren 50 Ingen förbindelse med SQ-RX-enheten 50 Deklarationer om överensstämmelse 51 FCC 51 EMI/RFI 51 Deklarationstabeller 52 Deklaration om elektromagnetiska utsläpp 52 Deklaration om elektromagnetisk immunitet Del 1 52 Deklaration om elektromagnetisk immunitet Del 2 53 Rekommenderade separationsavstånd 54 Specifikationer 55 Produktriktlinjer 55 Specifikationer 55 Förklaringar av symboler på förpackningens etiketter 56 Garanti 57 Garanti för Cameron Health Q-TECH programmeringsenhet 57 Service 57 Ansvarsfriskrivning 57 5

6 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Beskrivning Q-TECH programmeringsenhet ( programmeraren ), modell 2020, är en komponent i Cameron Healths S-ICD-system, De övriga komponenterna i S-ICD-systemet inbegriper SQ-RX pulsgenerator ( SQ-RX-enheten ), Q-TRAK subkutan elektrod ( elektroden ) och Q-GUIDE insättningsverktyg till subkutan elektrod (Electrode Insertion Tool, EIT ). Programmeraren står i trådlös förbindelse med SQ-RX-enheten för att möjliggöra justering av programmerbara inställningar och datainsamling. S-ICD-systemet är utformat för lätthet i användningen och enkel patientbehandling. S-ICD-systemet har ett antal automatiska funktioner som är utformade för minska den tid som krävs för implantation, inledande programmering och patientuppföljning. Indikationer Avsikten med S-ICD-system är att tillhandahålla defibrilleringsterapi för behandling av livshotande ventrikeltakyarytmi. Kontraindikationer S-ICD-systemet kontraindiceras för patienter med symptomatisk bradykardi, ihållande ventrikeltakykardi och patienter med dokumenterad spontan, ofta återkommande sådan takykardi som avslutas tillförlitligt med stimulering mot takykardi. Monopolära pacemakrar kontraindiceras för användning med S-ICD-systemet. Varningar och försiktighetsåtgärder gällande programmeringsenheten Allmänt Extern defibrilleringsutrustning ska vara tillgänglig för omedelbar användning under implantationsproceduren och uppföljningen. För risk för elektrisk stöt ska undvikas, får programmeraren bara anslutas till en skyddsjordad huvudledning. Isolering av huvudledningen åstadkommes genom att anslutningsdonet för växel- eller likström kopplas bort från strömförsörjningen. Placera inte programmeraren så att det blir svårt att koppla från de elektriska anslutningarna. US-nätsladden är avsedd för anslutning till huvudledning med 110 V växelström Alla andra nätsladdar är avsedda för anslutning till huvudledning med 230 V växelström. Kontrollera att programmeraren har förbindelse med den SQ-RX pulsgenerator som är avsedd att implanteras. Programmeraren är avsedd för användning enbart av yrkespersonal inom hälsovården. Programmeraren kan orsaka radiointerferens eller störa driften av utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt att vidta åtgärder för att mildra detta, såsom att omorientera eller omplacera programmeraren eller att avskärma platsen. Genom sin utformning utsänder programmeraren radiofrekvenser (403,5 MHz och 2,5 GHz). Detta kan interferera med utrustning i närheten. Övervaka noggrant medicinsk elektrisk utrustning i närheten då programmeraren används. Närvaron av andra apparater i samma frekvensband (403,5 MHz för SQ-RX pulsgenerator och 2,5 GHz för skrivaren) kan interferera med förbindelse. Om problem med förbindelse uppstår, se avsnittet Tänkbara problem och lösningar i denna handbok. Om programmeraren används nära annan medicinsk utrustning eller annan kontorsutrustning ska all utrustning observeras för kontroll av normalt arbetssätt. Annan utrustning kan interferera med programmeraren, även om den andra utrustningen uppfyller emissionskraven från International Special Committee on Radio Interference (CISPR). Användning av andra tillbehör än dem som specificerats av Cameron Health kan leda till ökade emissioner eller minskad funktionsduglighet hor programmeraren och kan orsaka oavsedda driftsstörningar hos programmeraren. Försök inte avlägsna kortet för trådlös förbindelse eller kortet för trådlös skrivare. Användning av icke godkända Cameron Health-komponenter gör garantin ogiltig och kan orsaka oförutsägbart arbetssätt hos SQ-RX pulsgenerator. Ingen förändring av programmeraren är tillåten. Använd bara Cameron Health programmerare och passande programvara för att förbindelse med och programmering av SQ-RX pulsgenerator. Ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för assistans eller reservdel. 6

7 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Batterier Följande varningar gäller säker hantering av de batterier och den strömförsörjning som används med programmeraren. För att förhindra att batteriet läcker, alstrar värme eller exploderar, iaktta följande försiktighetsmått: Använd batteriet enbart med godkänd elektrisk adapter från Cameron Health. Kassera inte batteriet i eld, genom förbränning eller genom att utsätta battericellerna för temperaturer över 100 C/212 F. Detta kan leda till skadliga utsläpp eller explosion. Batteriet har inbyggda säkerhetsanordningar. För att säkerställa dessas korrekta funktion, montera inte isär batteriet och ändra inga delar av det. För att förebygga brand, använd inte återuppladdningsbara AAA-batterier. Sätt bara in alkaliska AAA-batterier i programmeraren. Kortslut inte batteriet genom att direktansluta någon av de blottlagda polerna till metallföremål. Transportera eller lagra inte batteriet tillsammans med metallföremål såsom halsband, hårnålar etc. Använd eller lämna inte batteriet nära en värmekälla såsom eld eller värmeelement. Sänk inte ned batteriet i vatten. Låt bli att krossa, punktera, öppna, demontera eller på annat sätt göra mekanisk åverkan på batterierna. Låt bli att direkt löda batteriet. Placera inte batteriet i en mikrovågsugn eller tryckbehållare. Använd inte batteriet tillsammans med primärbatterier, såsom torrbatterier eller batterier med olika kapaciteter eller av olika märken. Avlägsna genast batteriet från programmeraren och avsluta användningen om batteriet avger en lukt, alstrar värme, missfärgas eller deformeras eller på något sätt ter sig onormalt under användning. Fortsätt inte uppladdningen av batteriet om det inte återuppladdas inom den angivna laddningstiden. Om batteriet skulle läcka, låt inte innehållet komma i kontakt med hud eller ögon. Om så sker, tvätta genast med kallt vatten och sök medicinsk rådgivning. Förvara inte batteriet i lokal med temperaturer utanför intervallet för lagring (-10 C till 55 C/14 F till 131 F). Om batteriet utsätts för höga temperaturer kan det överhettas eller antändas och eventuellt få minskad prestanda och förkortad livslängd. Batterier kan betraktas som riskavfall och ska kasseras i enlighet med tillverkarens anvisningar, lämnas i passande lokal batteriåtervinningsanläggning eller återsändas till Cameron Health för lämplig hantering. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Obs: Avlägsna huvudbatteriet om programmeraren troligen inte ska användas under en längre period. Återinställning av tidszonkrävs då programmeraren återupptar aktiv förbindelse. Elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge, ESD) Programmeraren kan råka ut för ESD. Om ESD inträffar och programmerarens funktion påverkas, försök återställa programmeraren eller kontakta lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för anvisningar. Vidrör eller anslut inte programmeringsstaven till programmeraren utan att vidta försiktighetsåtgärder mot ESD. Varningar och försiktighetsåtgärder gällande S-ICD-systemet Före användning av S-ICD-systemet, läs och iaktta alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i denna handbok. Se handböckerna till SQ-RX pulsgenerator, Q-TRAK elektrod eller Q-Guide insättningsverktyg till subkutan elektrod för upplysningar om implantation och explantation av S-ICD-systemet. S-ICD-systemet innehåller sterila produkter, avsedda enbart för engångsbruk. Får ej resteriliseras. Hantera alltid S-ICD-systemet med varsamhet och upprätthåll korrekt steriliseringsteknik. 7

8 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Allmänt Att placera en magnet ovanför SQ-RX pulsgenerator inhiberar arytmidetektering och terapisvar. Att avlägsna magneten återupptar arytmidetektering och terapisvar. SQ-RX pulsgenerator kommer så småningom att sluta fungera på grund av batteritömning. Defibrillering och ett överdrivet antal laddningscykler förkortar livslängden för batteriet till SQ-RX pulsgenerator. Användning av andra medicinska terapier/diagnosförfaranden Extern defibrillering eller kardioversion kan skada den implanterade enheten. Strömflöde genom SQ-RX pulsgenerator kan minimeras genom att man undviker att placera defibrillatorns paddlar direkt ovanför enheten. Utsätt inte en patient med implanterat S-ICD-system för diatermibehandling. Samverkan av diatermiterapi med en implanterad SQ-RX pulsgenerator kan förorsaka åverkan på pulsgeneratorn och skada patienten. Utsätt inte patienten för magnetröntgen. Magnetröntgen kan skada SQ-RX pulsgenerator och skada patienten. Elektrisk interferens eller brus från sådana källor som elektrokirurgisk och övervakande utrustning kan interferera med förbindelsen mellan programmeraren och SQ-RX pulsgenerator eller förorsaka olämplig terapi. Om interferens uppstår, flytta och omorientera programmeraren eller staven bort från interferenskällan. Terapi med joniserande strålning, såsom radioaktiv kobolt, linjära acceleratorer och betatroner kan inverka ogynnsamt på S-ICD-systemets drift. Terapeutisk joniserande strålning kan inte detekteras omedelbart; dock kan den skada de elektroniska komponenterna i SQ-RX pulsgenerator. Iaktta följande för att minimera riskerna för joniserande strålning: Avskärma SQ-RX pulsgenerator med ett strålningssäkert material, oavsett avståndet mellan SQ-RX pulsgenerator och strålknippet. Förlägg inte strålporten i omedelbar närhet av SQ-RX pulsgenerator. Utvärdera alltid S-ICD-systemets arbetssätt efter varje strålbehandling. Ultraljudsbehandling och annan terapeutisk användning av ultraljud kan skada SQ-RX pulsgenerator. Om så erfordras, undvik direktflöde av pulsvågor nära stället för den implanterade SQ-RX pulsgeneratorn. Iaktta försiktighet vid ablation. Programmera S-ICD-systemet till Therapy Off (Terapi av). Håll strömbanan (elektrodspetsen till jord) så långt borta som möjligt från den implanterade SQ-RX pulsgeneratorn och elektroden. Programmeraren är inte lämpad för användning i närvaro av antändliga anestetiska blandningar med luft, syrgas eller lustgas. Elektromagnetisk inferens (EMI) utanför sjukhusmiljön Exponering för EMI eller statiska magnetfält kan förhindra takykardidetektering och möjligen orsaka temporär inhibering av terapileverans. EMI kan också utlösa chockleverans i frånvaro av takykardi. Automatisk avkänning och detektering av takykardier återupptas då patienten flyttas bort från källan för EMI eller det statiska magnetfältet. För att minimera risken, råd patienten att undvika källor till EMI eller statiska magnetfält med en styrka på mer än 10 gauss eller 1 mtesla. Bland källor till EMI återfinns bland annat: Högspänningskraftledningar Utrustning för bågsvetsning Elektriska smältugnar Stora radiofrekvenssändare (såsom radar) Växelströmsgeneratorer i bilmotorer i gång. Kommunikationsutrustning (såsom radiosändare av hög effekt) 8

9 ALLMÄN BESKRIVNING AV Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET Källor till starka magnetfält kan innefatta följande: Industritransformatorer och motorer Stora stereohögtalare Magnetstavar, såsom de som används vid säkerhetskontroller på flygplatser Patienter ska söka medicinsk vägledning av läkare innan de beträder ett område där ett anslag förbjuder patienter med implanterbar defibrillator eller pacemaker. Potentiella komplikationer Potentiella komplikationer förknippade med implantation av S-ICD-systemet kan innefatta, men är inte begränsade till, följande: Arytmiacceleration Allergisk reaktion Blödning Ledningsbrott Cystabildning Dödsfall Rubbning av elektroden Fallerande elektrodisolering Deformering av och/eller brott på elektroden Erosion/utstötning Felaktig anslutning av elektroden till enheten Olämplig postchockstimulering Olämplig chockleverans Infektion Hematom Hemotorax Keloidbildning Migration eller rubbning Potentiell sjuklighet på grund av oförmåga att defibrillera eller stimulera Muskelstimulering Nervskada Luft i lungsäcken Postoperativ obehagskänsla Förtida batteritömning Slumpmässiga komponenthaverier Vävnadsnekros Ventrikelarytmi Om några komplikationer tillstöter, kan invasiva korrektionsåtgärder och/eller modifiering eller avlägsnande av S-ICD-systemet erfordras. Patienter som erhåller ett S-ICD-system kan också utveckla psykiska störningar som kan inbegripa, men som inte begränsas till, följande: Depression Rädsla för stötar Fantomstötar 9

10 Installation av Q-TECH programmeringsenhet (programmeraren) Förpackning I programmerarens komponenter ingår: Programmerare modell 2020 med förinstallerad programvara. Pekpenna till skärmen Återuppladdningsbart litiumjonbatteri. Icke återuppladdningsbara alkaliska AAA-reservbatterier Trådlöst skrivarkort Trådlöst kommunikationskort till Cameron Health programmerare med telemetristav modell 4510 Nätsladd till växelströmsadapter och kraftförsörjning för batteriladdning Granska förpackningen för att säkerställa att innehållet är komplett. Får ej användas om det föreligger: Tecken på skada eller sprickning Tecken på batteriläckage eller korrosion Återsänd produkten till Cameron Health om något av dessa tillstånd föreligger. Ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health för anvisningar och returemballage. Att sätta in huvudbatteripaketet Programmeraren försörjs av en återuppladdningsbar sats av litiumjonbatterier eller med växelström via nätsladden till växelströmsadaptern. Obs: Se till att programmeraren, om den är ansluten till växelström, är i vänteläge innan ett nytt batteripaket installeras. Se avsnittet Att försätta programmeraren i vänteläge. Huvudbatteriet är beläget på baksidan av programmerarens underdel. För att installera huvudbatteripaketet: 1. Skjut in batteriet så att den yttre regeln är vänd mot programmerarens baksida (Figur 1). Huvudbatteri Figur 1: Huvudbatterilock 10

11 2. Sätt in batteripaketet på plats (Figur 2). Figur 2: Att sätta in batteripaketet 3. Säkra batteripaketet med skjutlocket genom att skjuta in det på plats. Att installera reservbatterierna Två interna AAA-batterier tjänar som reservkraftkälla för situationer då programmeraren inte är ansluten till en extern kraftkälla, huvudbatteripaketet är avlägsnat eller huvudbatteripaketets laddningsnivå är låg. Användaren kan ta bort och byta ut de två alkaliska AAA-batterierna efter behov. För att installera eller byta ut de två interna batterierna: 1. Placera programmeraren i vänteläge genom att hålla nere tangenterna FN och ESC On/Off samtidigt. 2. Öppna batterifacket (Figur 3). Locket till reservbatterierna är beläget överst till vänster på tangentbordet. Vinkla programmerarskärmen framåt för att komma åt locket. Tryck nedåt mot mitten av batterilocket och skjut det i riktning mot programmerarens framsida. Figur 3: Att sätta in reservbatterier 11

12 3. Avlägsna de uttjänta alkaliska AAA-batterierna. 4. Sätt in två AAA-batterier och ge akt på polindiceringen. 5. Stäng batterifacket genom att skjuta locket över batteriernas ovansida och samtidigt trycka lockets mitt nedåt. Att ladda programmeraren Programmeraren är i första hand avsedd för växelströmsdrift, men kan också operera på batterier, förutsatt att de interna batterierna är tillräckligt laddade. Huvudbatteripaketet återuppladdas automatiskt närhelst programmeraren får kraftförsörjning med användande av växelströmsadaptern. Ett batteripaket blir helt uppladdat inom 4 timmar. Batteristatusindikatorn som är belägen i skärmens övre högra hörn visar huvudbatteriernas laddningsstatus status då enheten används: Alla de fyra strecken är upplysta (grönt) - Batteriet är laddat till 100%. Tre streck är upplysta (grönt) - Batteriet är laddat till 75%. Två streck är upplysta (gult) - Batteriet är laddat till 50%. Ett streck är upplyst (blinkande rött) - Batteriet är laddat till 25%. Programmeraren visar en av följande varningsskärmar då batteriladdningen undan för undan sjunker. Svagt batteri i programmeraren Kritisk batterinivå i programmeraren Ingen ström För att ladda programmeraren: 1. Kontrollera att huvudbatteripaketet är installerat i programmeraren. 2. Anslut växelströmsadapterns nätsladd till programmeraren. 3. Stick in nätsladden i ett växelströmsuttag. Att använda Q-TECH programmeringsenhet Att sätta på programmeraren Programmeraren kan vanligen startas genom att man helt enkelt öppnar dess lock. Om programmeraren inte startar, tryck på tangenten ESC On/Off i det övre högra hörnet av tangentbordet (Figur 4). ESC On/Off Figur 4: Att sätta på och stänga av programmeraren 12

13 Att försätta programmeraren i lågenergiläge Programmeraren har ett vänteläge som aktiveras automatiskt för att spara energi. I detta läge är skärmen tom. Programmeraren går i vänteläge om: Den har varit inaktiv i mer än 15 minuter Tangenterna för avstängning av strömmen (FN och ESC On/Off) trycks ned Locket med pekskärmen stängs Knappen Power Off (Ström av) väljs från huvudmenyn Om programmeraren går i vänteläge under aktiv förbindelse med SQ-RX-enheten så kommer telemetrilänken att kopplas ur. Emellertid kommer programmeraren att bevara aktuell skärm och spara pågående session i minnet. Att trycka ned knappen ESC On/Off eller att öppna pekskärmen från nedvikt läge avslutar vänteläget. Att använda programmerarens pekskärm Programmen har en LCD-pekskärm Genom att använda pekpennan och tangentbordet kan an vändaren välja alternativ på skärmen och mata in patientuppgifter. Pekpenna Pekpennan används för att mata in kommandon, ändra parametrar och navigera bland programmerarens skärmar. Obs: Använd inte något slags bläckpenna i stället för pekpennan; detta kan orsaka permanentmissfärgning och vålla skada på bildskärmen. För att använda pekpennan: 1. Tryck på pekpennans fyrkantiga utmatningsknapp på höger sida av programmerarens underdel. Pekpennan skjuts ut från hållaren (Figur 5). Strömkontakt Pekpenna Pekpennans utmatningsknapp Figur 5: Att ta ut pekpennan 2. Använd pekpennan till att lätt knacka in önskade funktioner på pekskärmen, eller tryck och håll pennan för att flytta en rullningslist. 3. Skjut tillbaka pekpennan in i dess hållare efter användning. 13

14 Tangentbord Det kompakta datortangentbordet med 58 tangenter i full storlek används för att mata in text och numeriska uppgifter. Att använda programmeringsstaven Använd enbart Cameron Healths programmeringsstav modell 4510 ( staven ) för att kommunicera med SQ-RX-enheten. Obs: Staven är ett icke-sterilt instrument. STERILISERA INTE. Staven måste vara innesluten i ett sterilt hölje för att få användas i det sterila området. För att ansluta staven till programmeraren, sätt in stavens sladdanslutning (med grön etikett) i kommunikationskortets anslutningsport belägen på sidan av programmeraren (också märkt med grön etikett) så som visas i Figur 6. Figur 6: Anslutning av staven För uppnående av bästa möjliga telemetri ska staven placeras direkt ovanför den implanterade SQ-RX-enheten. Även om programmeraren kan ta emot S-EKG-telemetri över större avstånd, ska programmering utföras med staven placerad ovanför SQ-RX-enheten. Då telemetriförlust inträffar blir bildskärmen gul och ett meddelande framträder med texten Communication Loss (förbindelsen förlorad) för att varsko användaren. Positionera om staven för att upprätta förbindelse. Programmeraren kommer att visa en skärm som upplyser användaren om enheten hittades och programmeringen kan återupptas. Obs: Om förbindelse inte kan återupprättas ska sessionen avslutas och startas om genom sökning efter SQ-RX-enheten. Navigering Programmerarens grafiska användargränssnitt (Graphic User Ìnterface, GUI) underlättar hantering och styrning av S-ICD-systemet. Navigationsfältet och ovala knappar på skärmen låter användaren navigera bland programmerarens programskärmar. Dessutom visas ett kontinuerligt subkutant elektrokardiogram (S-EKG) längs underkanten av skärmen under (aktiv) förbindelse online med SQ-RX-enheten. 14

15 Skärmhuvud Då programmeraren är offline (inaktiv förbindelse) visas indikatorn för batteristatus i skärmhuvudet. Vid granskning av sessioner lagrade offline visar skärmhuvudet: Patientens namn Terapi på/av Indikator för batteristatus Då programmeraren är online (aktiv förbindelse) visar skärmhuvudet: Terapi på/av Patientens namn Patientens hjärtfrekvens Indikator för programmerarens batteri och telemetri Skärmrubrik Ikon för räddningschock Navigeringsfält Navigeringsfältet är det främsta redskapet för att navigera bland programmerarens skärmar online. Fältet är beläget längs den vänstra sidan av programmerareskärmen och motsvarande skärm framträder med vald ikon upplyst. Tabell 1 innehåller en lista på programmerarens ikoner och deras respektive beskrivningar. 15

16 Tabell 1: Ikonbeskrivningar Ikon Beskrivning Användarapplikation Main Menu Button (Huvudmenyknapp) Låter användaren återvända till huvudmenyn Auto Setup Button (Knapp för automatiska inställningar) Device Settings Button (Knapp för inställningar av enheten) Device Status Button (Knapp för enhetsstatus (öppen mapp och stängd mapp)) Patient View Button (Knapp för patientgranskning) Captured Episodes S-ECG Button (Knapp för fångade S-EKG-episoder) Induction Test Button (Knapp för induktionstestning) Ger användaren åtkomst till menyn för automatiska inställningar Ger användaren åtkomst till skärmen för inställningar av SQ-RX-enheten Ger användaren åtkomst till SQ-RX-enhetens statusskärm Användaren kan se antalet levererade chocker sedan förra uppdateringen och även SQ-RXenhetens batterilivslängd. Ger användaren åtkomst till skärmen för patientjournaler Ger användaren åtkomst till skärmar för fångade S-EKG och lagrade episoder Ger användaren åtkomst till induktionsskärmen Manual Shock Button (Knapp för manuell chock (öppen hand och sluten hand)) Battery & Telemetry Meter (Batteri- och telemetrimätare) Ger användaren åtkomst till skärmen för manuell chock Mätarens vänstra sida låter användaren granska programmerarens batteristatus. Den högra sidan medger granskning av telemetrisignalen. Capture S-ECG (S-EKG-fångst) Låter användaren fånga ett direktvisat S-EKG S-ECG Display Settings (Skärminställningar för S-EKG) Låter användaren ändra zoomning och svephastighet på direktvisat S-EKG Heart Rate Icon (Ikon för hjärtfrekvens) Rescue Button (Räddningsknapp) Toggle Switch (Vippströmbrytare) Låter användaren granska aktuell hjärtfrekvens Låter användaren administrera en chock från vilken som helst av programmerarens skärmar Låter användaren sätta igång eller stänga av funktioner 16

17 Återställning av programmeraren Då och då kan programmeraren behöva återställas om: Man inte kan lämna en skärm Operativsystemet slutar svara Man inte kan sätta på programmeraren med tangenterna ESC On/Off En röd varningsskärm visas med uppmaningen att trycka CTL-ALT-DEL Programmeraren kan återställas genom att man trycker och håller nere CTL-ALT-DEL i 5 sekunder. Om programmeraren inte svarar på återställningsprocessen, ta kontakt med lokal representant för eller kundtjänstavdelning vid Cameron Health. Att konfigurera Q-TECH programmeringsenhet Att konfigurera programinställningar Programmeraren ska konfigureras innan man försöker upprätta förbindelse med en SQ-RX-enhet. Detta innefattar att ställa in format för datum och tid, tidszon, språk och skrivare. Då dessa inställningar väl konfigurerats under den inledande installationsprocessen, kommer de att bli förvalsparametrar och kommer normalt inte att behöva ändras vid varje session. Obs: Om energiförlust inträffar och batteriet töms, behöver dessa inställningar inte konfigureras om. För att konfigurera programmerarens inställningar: 1. Välj knappen Programmer Settings (Inställningar av programmeringsenheten) på skärmen Startup (startskärmen) (Figur 7) för att visa skärmen Programmer Settings (Figur 8). Figur 7: Startskärm Figur 8: Skärmen Programmer Settings (Skärmen för inställningar av programmeraren) 2. Välj för varje inställning motsvarande rad för åtkomst. De inställningar som kan konfigureras är bl.a.: Format för datum och tid Tidszon Språk Skrivare 17

18 Format för datum och tid För att ställa in format för datum och tid: 1. Välj Set Date and Time Format (Format för datum och tid) på skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren) (Figur 9). Skärmen Date and Time Settings (Inställning av datum och tid) visas (Figur 10). Figur 9: Skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren) Figur 10: Skärmen Date and Time Settings (Inställning av datum och tid) 2. Välj önskat format för datum. 3. Välj knappen Automatically Adjust for Daylight Savings Time (Automatisk justering för sommartid) för att aktivera alternativet sommartid. En grön förbockningssymbol visas då denna funktion är aktiv. 4. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Tidszon För att ställa in den tidszon där programmeraren ska användas: 1. Välj Set Time Zone (Ställ in tidszon) på skärmen för inställningar av programmeraren. Skärmen Set Time Zone (Ställ in tidszon) visas. 2. Välj knappen country/time zone (land/tidszon) för den zon i vilken programmeraren ska användas. En grön förbockningssymbol visas i den valda knappen (Figur 11). SQ-RX-enhetens linjefrekvens på 50 Hz eller 60 Hz programmeras automatiskt på grundval av val av land/tidszon. 18

19 Figur 11: Skärmen val av tidszon 3. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Välj språk För att välja språk: 1. Välj Set Language (Välj språk) i skärmen för inställningar av programmeraren. Skärmen Language Settings (Välj språk) visas. 2. Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. Val av skrivare För att välja skrivare som ska används med programmeraren: 1. Sätt in det trådlösa förbindelsekortet i skrivarens USB-uttag. 2. Välj Printer Setup (Installation av skrivare) i skärmen för inställningar av programmeraren. En på förhand konfigurerad skrivare blir förvald skrivare och visas nu. Om en förvald skrivare inte redan har valts och konfigurerats kommer programmeraren att genomsöka området för att lokalisera trådlösa skrivare. Ett fält Sökningsförlopp öppnas och upplyser användaren om att programmeraren söker efter skrivare. 3. Välj önskad skrivare (Figur 12). Om inga skrivare hittas kommer ett fönster att öppnas och upplysa om att det inte finns någon skrivare. Välj knappen Scan Again (Sök igen) eller Cancel (Annullera) för att stoppa sökprocessen. Om skrivare har valts under en annan session, så öppnas skärmen för installation av skrivare. 19

20 4. Så snart scanningen är klar, visas skärmen Installation av skrivare (Figur 12). Obs: Se avsnittet Tänkbara problem och lösningar angående problem med skrivare. Figur 12: Skärmen Printer Selection (Val av skrivare) 5. Välj namn på önskad skrivare och mata in namnet på tangentbordet (högst 15 tecken). En unik skrivarigenkännare ska visas vid valet av skrivare (Figur 13). Figur 13: Använd tangentbordet för att mata in ett namn på vald skrivare Välj knappen Save (Spara) för att spara ändringarna och återvänd till skärmen Programmer Settings (Inställningar av programmeraren), eller välj Cancel (Annullera) för att återvända till skärmen för inställningar av programmeraren utan att spara ändringarna. En bekräftelseskärm visas då skrivarkonfigurationen är fullbordad (Figur 14).

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 3200 Copyright 2014 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning

Läs mer

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Copyright 2010 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av

Läs mer

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 2020EU

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 2020EU Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 2020EU Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA. Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av utrustningen.

Läs mer

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Januari 2017 Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Bäste läkare, Detta brev ger viktig information om produktprestanda beträffande risken för RF-störningar (radiofrekvens) som

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK 3200 Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av utrustningen.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY BRUKSANVISNING SVENSKA HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU LADDAR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga. Den innehåller viktiga användarinstruktioner.

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Användarmanual Sida 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 SKÄRM OCH KNAPPSATS... 4 GRÄNSSNITT... 5 FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER BRT-12... 6 HUVUDMENY... 7 BYTA BATTERI... 8 BYTA SPRÅK... 9 INFORMATION OM BRT-12... 10

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5

CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5 MAG CD 42 Juni 2008 Informationsblad för Citroëns diagnostikinstrument LEDARE Äntligen är sommaren här! Citroën tar tillfället i akt genom att skapa en LEXIA-portal där vi har utökat och samlat flera funktioner

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

MasterPower 12 V 700 A

MasterPower 12 V 700 A Bruksanvisning S MasterPower 12 V 700 A ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach 10 59 60 D - 28059 Bremen Telefon +49 / (0)421 / 54 90 6-0 Telefax +49 / (0)421 / 54 90 619 vertrieb@elektron-bremen.de

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer