EVENEMENTIELLES SUEDE INTEGRATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVENEMENTIELLES SUEDE INTEGRATION"

Transkript

1 BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE SUEDE INTEGRATI ON S V = FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES : OPERATIONS UE DOSSIERS SUEDE PIECES INTEGRATION DATES VERSIONS LINGUISTIQUES : SV

2 4 1958# ^ 1998 ΈΙΒ SVERIGE I I den europeiska integrationens tjänst EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeisl<a unionens bank

3 DETTA ÄR EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN (EIB) tlb or Europeiska unionens bank och dess uppgift or att fràmjo integration samt balanserad ekonomisk utveckling och tillvöxt i den europeiska marknaden. IIIB finansierar investeringar som direkt eller indirekt gynnor Europeiska unionens mal. 1 proktiken kommer ett brett urval investeringar inom olla sektorer i fraga utiâning huvudsakligen pà kapitalmarknaderna. EIB:s hôga kreditvördighet, AAA, môjliggôr en upplâning pâ mycket fôrmânligo villkor. Bankens lòntagare drar nytto αν denna fordel genom att de upplânade medlen lânas ut med endast en liten marginal avsedd att tâcka bankens kostnader. Oom EU-institution verkar banken i nära samarbete med i synnerhet EU-kommissionen. Som bank samarbetor EIB med den intemationella bank- och finanssektorn bâde vad gäller transaktioner ρά kapitalmarknaden och finansiering αν investeringar. tib är en juridisk person med finonsiell autonomi. De femton EU-länderna, som öger banken, utser ledomôterno i de högsta beslutsfottonde organen: râdet (finonsministrarna) och styrelsen (högt uppsotta tjänstemön). Àven EU-kommissionen utser en ledamot i styrelsen. E/ß.s huvud/contor / Luxemburg fòr finansiering genom banken. Rena fòretagsfòrvarv finonsieras emellertid inte. Projekt som främjar kommunikationer och energidistribution inom Europa - genom sa kallade transeuropeiska nätverk (TEN) - ges särskild prioritet. /Viedlemsländerna har gemensomt tecknat bankens kapital, som för nörvoronde uppgar tili totalt ECU 62 miljarder eller SEK 540 miljarder. Sveriges andel ör 3,26 % αν det tecknade kapitalet. Under 1997 lânade EIB ut sammanlagt co ECU 26 miljarder (co SEK 227 miljarder), varav ca 10% utanför EU. Den totala lânestocken uppgick till co ECU 142 miljarder (co SEK miljarder) i slutetav 1997 I syfte att stàrka tillvöxt och sysselsöttning inom EU har banken breddat sitt verksamhetsomròde till att inkludera även bl.a. hàlso- och utbiidningssektorn. Särskilt viktig or bankens möjlighet att salsa pò smà och medelstora fòretag genom att bidra med riskkapital. tlb ger lôngfristiga lân för nyinvesteringar inom sâvol privat som offentlig sektor och finansierar sin I Sverige ingick banken under 1997 lâneavtol motsvorande SEK 8,2 miljarder Det gällde Ιάη för infrastrukturinvesteringar, bl.a. tele-, väg-, bro- och jörnvögsprojekt och investeringar inom kemisk industri samt energi- och miljösektom. Dessutom lömnodes s.k. globala lân eller ramkrediter tili lokala finansinstitutioner för finansiering αν smâ och medelstora investeringar. Lânestocken i Sverige uppgick tili ca SEK 18 miljarder vid ârsskiftet 1997/98.

4 PRIORITERADE SEKTORER KARNAFFAREN - BAHRE BALANSERAD EKONOMISK UTVECKLING Regional utveckling - ElB finansierar investeringar inom industri, industriell infrastruktur och energiförsörjning, som genomförs i prioritérade regionalo utvecklingsomrâden eller som särskilt gynnor sodano omrâden. Transporter, telekommunikation och transeuropeiska nätverk (TEN) - Upprustning och utbyggnad αν vagar, brofòrbindelser och järnvägar; flygplatser, hamnar; telenât samt nät för energidistribution, som bidrar till Integrationen i Europa. Tryggad energiförsörjning - Banken bidrar tili EU:s strövan att säkra tillgângen till energi, att utveckla inhemska energikällor, ott spara energi och att diversifiera Importen αν energi. Miljöinvesteringor - Finansiering αν t.ex. reducering αν luftföroreningar, rening αν ovloppsvotten, dricksvattenförsörjning, naturvard, skogsplantering, upprustning αν stadsmiljö och kulturminnesvârd. Förbättrad konkurrenskroft och industriell Integration inom Europa - Investeringar som bl.a. bidrar tili en bredare användning αν övancerad teknologi eller gynnor samarbete mellon företag frân olika lönder inom Unionen. Investeringar som görs αν smâ och medelstora företag inom industri eller tjönstesektorn finansieras indirekt genom EIB:s ramkrediter via banker och andrà finansinstitut eller med riskkapital via olika somorbetspartners. Hölso- och utbiidningssektorn - Finansiering αν nyinvesteringar inom dessa sektorer. Investeringar i mindre skala finansieras genom EIB:s ramkrediter tili notionella finansinstitut. ÄVEN UTANFÖR EU Merparten eller nörmare 90 % αν EIB:s utiâning gâr till medlemsländema, men banken finansierar investeringar Oven utanför Europeiska Unionen. 1 ca 120 lönder utanför unionen stöder banken med sin lôngfristiga finansiering EU:s integrations-, bistânds- och samarbetspolitik avsedd att främja utvecklingen i dessa lönder. Banken finansierar investeringar i Central- och Osteuropa, Medelhavslönderna, Afrika, Asien och Latinamerika. Dessutom kan EIB finansiero investeringar i EFTA-Iänderna. Ett EIB-Iàn har gâtt lill krattvärmeverket i Skelleftea som drivs med bio- bränslen, främstträpellets. Utanför EU finansierar EIB i huvudsak utbyggnaden αν infrastruktur, men även projekt inom den privata sektorn. Banken finansierar i ökad utsträckning investeringar αν europeiska företag i marknader utanför Europa. Finansieringen sker oftast i samarbete med finansinstitut i medlemslönderna, med EU-kommissionen eller med Vörldsbonken, EBRD och andrà multiloterala finansinstitut EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN EIB ör jämte EU-kommissionen den största aktieögaren i Europeiska investeringsfonden (EIF), som ställer garantier pâ kommersiella villkor för dels infrastrukturinvesteringar ovseende transport, energi och telekommunikationer, dels för medel- och langfristig utiâning frân banker etc. till smâ och medelstora företag. Fondens mal or att attrahera mer privat kapital till finansieringen αν investeringar inom desso sektorer. EIF kan även garantera fôrlogslânefadliteter och go in med egenkapital i riskkapitalbolag for att frömja smaföretag.

5 INDIREKT FINANSIERING Ramkrediter, s.k. globala làn, för smà och medelstora projekt Ramkrediter kan ges tili banker och andrà finansinstitut för finansiering αν mindre investeringar som volts med utgângspunkt i ElB:s kriterier. Det kan gallo företogs investeringar eller mindre investeringar som görs αν lokala myndigheter. Ramkrediterna kombinerar EIB:s fördelaktigo utiâning med den förmedlande bankens flexibilitet och lokalkönnedom. Vem fâr lana: Projekt: Belopp: Företag med högst 500 anstölldo och fasta tillgângar ej ôverstigande ECU 75 milj. Investeringar i nya fasta tillgângar till en kostnad αν högst ECU 25 milj. Upp till 50 % αν investeringskostnaden. Säkerheter / Rönta: Fastställs αν förmedlande finansinstitution/bank. Utbetolning: Via förmedlande finansinstitution/bank. Egenkapital och högrisklan tili tillväxtorienterade smâ och medelstora företag EIB kon sedan 1997 bidra med riskkapital tili smâ och medelstora företag inom högteknologi eller företag med stark tillvöxt. De traditionella ramkrediterna har kompletterats med finansiering som inkluderar riskdelning, förlagslan och Lo.m. eget kapital. Denno typ αν finansiering genomförs i samarbete med banker och finansinstitut samt via Europeiska investeringsfonden (EIF) genom riskkapitalbolag i medlemslönderna. Verksomheten inom riskkapitalomrödet är i ett uppbyggnadsskede. / form av ramkrediter som beviljas tili f'inansinstitulioner i Sverige kan EIB delta i finansieringen av även sma och medelstora företags investeringar samt investeringar i mindre skala inom kommunsektorn. SVENSKA FINANSINSTITUTIONER SOM FÖRMEDLAR RAMKREDITER För smà och medelstora företog somf kommuner och landsting: (Direkt eller via offärsbanker) AB Svensk Exportkredit Evelyn Törnqvist Box Stockholm Tel.: Fax: För kommuner, landsting och kommunala bolag: Kommuninvest i Sverige AB Thomas Werngren Lena Fagerlund Box Örebro Tel.: Fax: DEXIA Kommunbank Thomas Nilsson Box Stockholm Tel.: Fax:

6 LANEVILLKOR bib finansierar storre projekt anfingen direkt eller i samarbete med andrà banker Mindre projekt finansieras genom s.k. globala Ion eller ramkrediter, som förmedlas αν banker och andrò finansinstitut i respektive land. EIB- Ιάη kan vara en del αν ett finansieringspaket, som skapas i nöro samarbete med andrà banker. Banken kan naturligtvis även finansiera svenska företogs investeringar i andrà lönder, t.ex. i utvecklingslönder, eller utlöndska företags investeringar i Sverige. DIREKT FINANSIERING Vem far lana: Lóntogare inom den privata och den offentliga sektorn inklusive banker. Belopp: Lan direkt frân EIB ör normalt minst ca ECU 25 milj. (ca SEK 200 milj.) och kon uppgö tili 50 % αν investeringskostnaden. Eventuella Ιάη i intervallet ECU milj. bedöms frân fall tili fall. Lânetid: Valuta: Upp tili 12 ór för investeringar inom industrisektom och upp tili 20 ór eller mer för investeringar inom infrastruktur och energi. EU-valutor, ecu, eller andrà valutor, t.ex. dollar, yen, schweizisko francs. Lânen kon i stor utströckning skröddorsys. Inom privatsektarn har EIB- lân gaff fill Borealis krackeronläggning i Stenungsund. Omslagsbilden symboliserar bankens.roll inom transportsektom. EIB har deltagit i finansieringen av saväl Öresundsförbindelsen som väg- och järnvägsinvesteringar. Ränta: Fast eller rörlig eller en skröddorsydd kombination. Säkerheter Àterbetalning: Avgifter: Stotsgaranti, kommunal borgen, garantier fron bank eller moderbolag med förstklassig kreditvördighet eller αηηαη sökerhet som αν banken bedöms som acceptabel. Normalt rok amortering holvârsvis eller ârsvis efter en överenskommen amorteringsfri period under projektets uppbyggnadsskede. Även omorteringsfria lân kan ges. Normalt forekommer inga uppläggningsavgifter eller andrò avgifter. Teknisk och ekonomisk projektutvärdering: EIB utvärderar de ekonomiska, finansiella, miljömössiga och tekniska förutsöttningarna för de investeringar/projekt som banken övervöger att finansiera. Detta görs αν en arbetsgrupp sammansott αν bankens egna experter inom fiera omrâden - vanligtvis en lanehandlöggare, en ingenjör och en ekonom. EIB garanteror oft all information rörande projektet och bankens samarbete med kunder behandlas strikt konfidentiellt. Projekt som finansieras αν banken mäste uppfyllo göllande logstiftnings krav ρά miljöskydd och offentlig upphandling.

7 EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN KONTAKTPERSONER Cloes de Neergoard Vice VD Tel:-^ Fox: Paul Donnerup Divisionschef Tel: Fax:-^ Constantin Synadino (senior loan officer) Tel: Lars Graneld Tel: Virginie Casin Tel: Leandro de Jarres Tel: FOR ALLMAN INFORMATION OM EIB: Monica Löfgren Information och kommunikation Tel: Fax: Leandro de Torres (tv.), Paul Donnerup, Chrisliane Klein, som handhar ramkrediter, Claes de Neergoard, Constantin Synadino, Lars Graneld, Virginie Casin och Eric Gällstad, jurist Φ^3 Europeiska investeringsbanken 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg Information om EIB finns Oven tillgönglig ρά Internet:

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765 EIB-gruppen år 2000 Nycketal (miljoner euro) 2000 1999 Avtalade lån 36 033 31 800 I Europeiska unionen 30 644 27 765 Kandidatländerna 2 948 2 373 (varav förmedlemskapsfacilitet) (1 618) (1 467) Partnerländerna

Läs mer

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken 1999 Årsredovisning Europeiska investeringsbanken Nyckeltal (miljoner euro) 1999 1998 Avtalade lån 31 800 29 526 I Europeiska unionen 27 765 25 116 Utanför Europeiska unionen 4 035 4 410 I kandidatländerna

Läs mer

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. 2 012 Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Europeiska investeringsbanken 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 PROVISORISK TEXT. DEN SLUTLIGA TEXTEN FÖR TALET SOM HÖLLS UNDER ÅRSMÖTET FINNS I PROTOKOLLET. TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 Välkomna till

Läs mer

nib 1999 årsredovisning

nib 1999 årsredovisning ÅRSREDOVISNING 1999 2 nib 1999 årsredovisning INNEHÅLL Detta är NIB 4 Mission och strategi 5 Verkställande direktörens översikt 6 Fem år i sammandrag 8 Nordens ekonomi 10 Upplåning och kapitalförvaltning

Läs mer

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket DEN EUROPALISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Φ±ξΐά IB BULLETINEN 5-1997-Nr 95 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

INNEHÅLL. Detta är NIB 4. Mission och strategi 5. Verkställande direktörens översikt 6. Fem år i sammandrag 8. Nordens ekonomi 10

INNEHÅLL. Detta är NIB 4. Mission och strategi 5. Verkställande direktörens översikt 6. Fem år i sammandrag 8. Nordens ekonomi 10 2000 INNEHÅLL Detta är NIB 4 Mission och strategi 5 Verkställande direktörens översikt 6 Fem år i sammandrag 8 Nordens ekonomi 10 Upplåning och kapitalförvaltning 14 NIB:s kapital 16 Nordisk utlåning

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet 1 Innehållsförteckning INLEDNING... sidan 4 DEN KOMMUNALA SJÄLVSTYRELSEN... sidan 4 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN OCH DESS UPPGIFTER... sidan 5 DEN KOMMUNALA SEKTORNS

Läs mer

Verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar

Verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar Årsredovisning 2008 Eropeiska investeringsbanksgrppen Eropeiska investeringsbanksgrppen Eropeiska investeringsbanksgrppen Eropeiska investeringsbanksgrppen Del I Verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2 Presidentens översikt Innehållsförteckning 4 Höjdpunkter under 2014 6 Agera med beslutsamhet mot den ekonomiska krisen 12 18 Innovation för smart tillväxt i Europa Stöd till

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

Ett 020-nummer till Kina

Ett 020-nummer till Kina Ett 020-nummer till Kina 7 förslag som kan öka Sveriges export av miljöteknik september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Det samlade värdet av den svenska exporten av miljöteknik är idag drygt 28 miljarder

Läs mer

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima 2003 Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos Omslagsbild: Somateria mollissima ANDFÅGLAR Andfåglarna omfattar 120 arter i världen. De tjugotal

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 EU:s bank en pålitlig innovatör: Innovativa projekt för att skapa nya arbetstillfällen Innovativa finansieringslösningar Innovativa partnerskap för att maximera resultaten Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering

STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering SCRiesgo STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering Ordinarie session Nr 4052014 Extraordinarie ratificeringssession Nr XXXXX Finansiell information: Oreviderad

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer