SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak"

Transkript

1 SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher

2 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende Beställare Beställarens ombud Entreprenör Projektledning /Arbetsbeskrivning Antikvarie Objektbeskrivning 4 Beskrivning / Historik 4 Kulturhistorisk status 10 Sid. Åtgärder och genomförande 10 Tillstånd före restaurering / Planerade åtgärder 15 Fotografier före restaureringen Genomförda åtgärder 25 Putsade fasader 25 Fönster 57 Tak- och plåtarbeten, smide 64 Övriga målningsarbeten 75 Antikvariska synpunkter. Avvikelser 78 Källor 80 BILAGOR 1.Åtgärdsprogram, förslag till exteriört åtgärdsprogram, fasader, tak och fönster, Säbrå kyrka, Härnösand, , Byggkultur, Mittkonsult AB. 2. Kompletterande uppgifter , Byggkultur, Mittkonsult AB. 3. Material vid restaurering av Säbrå kyrka 2011, Jämtfasad AB.

3 3 Inledning Objekt / dnr. Säbrå kyrka, Härnösands kommun. Länsmuseets dnr / 65. Länsstyrelsens tillståndsärende Beslut dnr Beställare Härnösands landsförsamlingar, Säbrå Byåker 40, Härnösand. Beställarens ombud Lars Nordin, Härnösands landsförsamlingar. Entreprenör Jämtfasad AB, Sundsvall, Y-Plåt AB (GE), Härnösand, Edströms Måleri AB Projektör /Arbetsbeskrivning Åtgärdsprogram, Byggkultur Mittkonsult AB Bygg- och Målningsbeskrivning Antikvarie Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.

4 4 Objektbeskrivning Beskrivning / Historik Säbrå kyrka ligger på en höjd cirka 5 km nordväst om Hämösand, byggd Arkitekt är Daniel Hagman. Kyrkan har ett rektangulärt långhus, västtorn med karnissvängd huv, dubbla lanterniner som avslutas med en spetsig spira med förgyllt kors och glob. Långhuset täcks av ett högt, brutet och valmat yttertak av kopparskivplåt, fasaderna är vita och slätputsade. Stommen är av natursten. Sakristian ligger på norra sidan och huvudingången är idag i tornet. Kyrkan, som föregicks av en medeltida kyrka är byggd delvis på de gamla murarna, främst de östra delarna. Den är idag förändrad, främst genom tornet, som uppfördes först 1860 och en senare tillbyggd polygonal korabsid. Nuvarande kyrka var biskopskyrka fram till 1848, före uppförandet av nuvarande domkyrka i Härnösands stadskärna. Den äldsta kyrkan byggdes vid den urgamla kustlandsvägen Norrstigen från talet och den medeltida kyrkan är upptagen i påvens insamling, den sk. sexårsgärden från Säbrå socken var tidigare ett centrum före staden Härnösands grundande var kyrkan 36 ¼ x 17 alnar med sakristia i norr. Då Härnösands Stift bildades flyttade den år 1647 utnämnde superintendenten (biskopen)mattias Steuchius till Säbrå, som utgjorde platsen för biskopsgården fram till 1888, då biskopsgården i stället började användas som kyrkoherdebostad. I samband med ryska flottans härjningar längs kusten brändes Härnösand 1721 och delar Säbrå socken, vilket omtalas av Abraham Hülphers. Gamla kyrkan och biskopsgården med Säbrå kyrkoarkiv blev också lågornas rov. Nya biskopsgården som uppfördes 1814 är troligen den högresta byggnaden med två skorstenar till höger på teckningen nedan. Av kyrkan återstod delar av murarna gjordes takreparationer, då sockenborna skulle bidra med spån och näver talets kyrka och Daniel Hagman Den nya kyrkan byggdes betydligt längre och något bredare än den gamla, enligt uppgift 58 ½ x 25 ½ alnar. Som nyutnämnd stiftsbyggmästare utbildad i Stockholm kom Daniel Hagman till länet för att leda uppbyggnaden av kyrkan i Sundsvall efter byggmästaren Anders Romberg. Hagman kom som stiftsbyggmästare att påverka flera kyrkor i stiftet. Hans ledstjärna var Carl Hårleman och rokokon och hans kyrkor har en något ålderdomlig prägel i förhållande till tidens rådande estetik. Exteriört

5 5 innebar nybyggnaden i varje fall en stor förändring i förhållande till den lilla kyrka man varit van. Säbrå kyrka var typisk för Daniel Hagman ; en rektangulär och tornlös kyrka med högt brutet valmat tak och ingång mitt på långfasaden. Södra sidan har en framskjutande frontespis och påminner nästan om en barockkyrka med sin skärmfasad och starka mittcentrering, om man bortser från det senare byggda tornet. Frontespisen har hörnkedjor av kvaderritsad puts och kröns av en svängd gavel dock utan voluter, den centralt placerade huvudingången är ursprunglig men används ej. En skärmfasad har även sakristian mot norr. Abraham Hülphers reste genom det norrländska landskapet 1758 och utgav den ångermanländska delen 1780, då resedagboken genom förmedling av biskopen i Härnösand hade kompletterats med uppgifter och detaljer från ortsbor. Han beskrev Säbrå kyrka så här: Kyrkan af Sten utan Torn, til sin första anläggning uråldrig, men igenom Biskop Kjörnings försorg ombygd 1759, är belägen wid stora Norrlands wägen ½ mil ifrån Hernösand. Innehåller, utom 13 qwarters murar, 54 aln. I längd och 20 aln. i bredd (32,4 m lång och 12 m bred) ljus och prydelig, samt en af de wackrare i Landet. Har et wäl förgyldt altare, efter Hof- Intend. Baron Horlemans (Hårlemans) ritning och inseende förfärdigadt i Stockholm af Slotts Konstnärer med gipsade pelare, jämte annor kostbar Skrud och wanlig prydnad, finnas inga äldre minnes märken utom et Epitaphium öfwer Biskop Sternel, som dog 1744, emedan denna kyrka med dess handlingar och tilhörigheter, wid Ryssarnes oförmodade och häftiga infall, 1721 i pingst-weckan eller Maji månad, blef afbränd. Här äro 2 Capellaner, men bägge bo wid Annexerne. Invändigt fick alltså kyrkan en rokokoinredning med altare utförd efter arkitekten Carl Hårlemans ritningar. Redan på 1730-/40-talet gjordes försök till reparationer av den illa skadade kyrkan och biskop Olof Kiörning fick församlingens tillstånd att beställa en ny altaruppställning och altarmålning på duk från Hårleman, som i Stockholm ledde inredningsarbeten i det nya slottet. Arbetena skulle utföras av de hitkallade franska konstnärer och hantverkarelever som arbetade vid slottet. Altartavlan flankerades av pilastrar och knäböjande änglar på vardera sida. Tavlan kröntes av ett moln med änglahuvuden, ovanpå molnet boken med de sju inseglen och lammet med segerfanan överst. Altaret omgavs av en arkadbåge som vilade på kolonner. Men den beställda altarmålningen (uppståndelsemotiv) accepterades inte av församlingen utan den skickades till Lungön. Målningen togs senare tillbaka. Altaruppställningen är nedmonterad och förgyllda nyklassicistiska dekorelement med äggstav- och pärlstavslister och lagerkransar. Kyrkans predikstol i rokoko tillverkades av Johan Edler dä, Korgens mittersta fyllning mot söder visar de fyra evangelisterna kring ett bord i relief, ett för konstnären typiskt motiv. läktarbarriär, vägglampetter. Bänkinredningen var vid denna tid sluten.

6 6 På 1850-talet genomfördes en förändring av altaruppställningen då de flankerande kolonnerna kring altartavlan försågs med joniska kapitäl, urnor skulle placeras och vissa delar från 1700-talets altarprydnader tycks ha byggts om och återanvänts. Korset med svetteduk och törnekrans (idag på kyrkvinden) nytillverkades sannolikt vid detta tillfälle enligt ett kontrakt från 1847 med byggmästaren J. Arendberg (kyrkoarkivet). Upptäcktsresande C.J.F. Plagemann som reste genom Norrland vid 1800-talets mitt har tecknat Säbrå kyrka före tornets tillkomst. Plagemans teckning av Säbrå kyrka med klockstapel på 1850-talet. Huvudfasadens södra frontespis mötte besökaren som kom resande på Norrstigen söderifrån. Tornbyggnad 1860 År 1860 tillbyggdes kyrkans västtorn med huvudingång från väster efter ritningar av arkitekten Ludvig Hedin. Byggmästaren var Jacob Norin från Norrala i Hälsingland. Med tornet fick kyrkan en mera nyklassicistisk prägel i tidens smak, även om långhusets höga brutna tak visade på en kvardröjande rokoko. Tornet har dubbla lanterniner och små rundbågefönster. Takfallen täcks av kopparplåt omlagd 1967, torntaket hade kopparplåt redan 1911 enligt en besiktning. Stommen är murad av gråsten upp till den nedre lanterninen, övre delen har trästomme. Över entréportalen hänger en minnestavla med inskriften: Tornet bygdt under Carl XV regeringstid år Förberedelser för uppbyggnaden pågick under hela talet. Sand från Hafverön anskaffades för tornets byggande genom hemmansägarna i Locke, sten- och trävirke köps in 1851/52. Timmer, sparrar, murtegel och bräder köps in 1858, liksom

7 7 bandjärn, hyveljärn, sågar och järnplåtar från Wästanå Bruk. Om järnplåtarna skulle utgöra skivtäckning av taken finns inga uppgifter om men taken hade kopparplåt Den 20 juni 1860 införskaffas 250 tunnor vit kalk. I augusti 1860 tillkommer globen av koppar, stuprör, utkastare och vattkupor av järn. Korset, globen och 8 kulor samt urtavlornas siffror förgylls med handslaget guld, liksom bodstäverna på tornets minnetavla. Byggmästaren Norin fick den 28 september Riksd. Rmt. för sitt och 2 medhjälpares arbete maj september med tornbyggnaden och kyrkans reparation, skjuts och underhåll. Den ursprungliga ritningen från 1857 har omfattande skador men på delar av fasadritningen kan man se rusticeringar inritade på södra frontespisens hörnkedjor, kring fönster, port som det ser ut idag och även kring tornets västport. Om ritningen följdes gjorde man alltså en rusticerad slätputs kring tornets västfasad likt södra frontespisens rusticering. På Plagemans teckning av kyrkans tidigare utseende är pilastrarna inritade års omgestaltning och korabsid sker en omgestaltning under ledning av Albert Thurdin då korets byggs ut med en femsidig absid. Kyrkan kom nu att få ett ännu ålderdomligare drag än den haft vid 1700-talets nyuppförande. Blyinfattade dekorativa glasfönster, gipskapitäl i medeltida stil i långhuset, öppna brunmålade bänkar i nygotik, som församlingen idag förvarar på annat ställe. De har troligen vid Thurdins restaurering 1898 försetts med medeltidsinspirerade kapitäl, idag målade i grått. Väggar och valv försågs med schablonmåleri, listerna på det gamla altaret skulle förgyllas (kyrkoarkivet). Den cirkelrunda altarringen med kolonettgalleri och marmorerade fyllningar i arkaderna finns kvar idag. I förslag till reparation från 1889 ville man åtgärda ruttna åsar och bräder i sakristia och kyrkorum (kyrkoarkivet). Troligen användes en del cementbruk invändigt enligt vissa kostnadsförslag. Golvet under altarringen skulle grundläggas med sten och det rötskadade golvet bytas ut. Under altarbordet skulle man mura tegel med cementbruk och ovanpå teglet skulle man lägga en skiva av fura under altarbordet. Pelarnas baser av trä skulle i stället göras av bruk. Från 1911 finns uppgifter om kyrkans takmaterial. Långhuset har haft kyrkspånstäckning fram till 1967, då man lade på kopparplåt på långhuset och ev. lade om delar eller hela torntaket med samma material. Enligt en förteckning signerad kyrkoherden Blix den 3 augusti 1911 var långhus och sakristia avtäckt med takspån, tornet kopparplåt på de olika avsatserna och korutbyggnaden samt värmekammaren järnskivplåt. Takspånen var av handsågad och hyvlad kärnfura med längd 63 cm, bredd 15 cm, tjocklek 2 ½ cm och samma spån som lades 1759 men vid ett flertal tillfällen lagade eller kompletterade.

8 8 Foto från 1953, som visar kyrkans nygotiska inredning. Murberget Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv. Restaureringen 1955 Vid 1955 års restaurering gjordes nästa förändring av interiören, även denna gång i historisk anda, liksom vid den förra omgestaltningen 1898, men nu med ett tillbakablickande på kyrkans 1700-talshistoria. Bänkinredningen återskapades och gjordes sluten. Schablonmåleri på väggarna och i valven försvann då kyrkorummet och vapenhuset målades om i samma ljusa kulör. Men inriktningen mot en talsinteriör kom av sig och idag kvarstår korets nygotiska influens med korabsiden och glasfönstren. På talet uppkom diskussioner kring att återinsätta den gamla altaruppställningen från talet, men utformningen var inte anpassad till det utbyggda koret från 1800-talets slut och förslaget avslogs i Byggnadsstyrelsen. Altarmålningen som hade tillhört altaruppställningen blev dock lagad av konservator 1952 och upphängd på långväggen.

9 9 Restaureringar 1785 Predikstol tillverkad av Johan Edler tal läktargolv. Ombyggnad av altaruppsats reparation av läktarpelare och Kyrkans torn tillbyggt Förgyllning av kors och kula utförs i juli av J.E. Bäckström Omgestaltning då korets byggs ut med en femsidig absid. Blyinfattade dekorativa glasfönster, gipskapitäl i medeltida stil i långhuset, nya öppna bänkar (flera finns idag på läktaren) nytillverkas 9 lufter innanfönster Utvändig restaurering Utvändig fasadrestaurering efter förslag av ark. Ragnar Jonsson. Fasaderna omputsas och avfärgas med kalkcement (se Tillstånd före restaurering). Spåntaken tjärades, plåtavtäckta takytor ommålades. Tornkorset förgylldes och lanterninens oljemålade delar bättrades samt stup- och hängrännor kompletterades och ommålades Ombyggnad invändigt med läktarunderbyggnad med förråd, kapprum och rwc i stället för bef. Wc. Ny läktartrappa med vilplan framför dörr till orgelläktaren och den äldre läktarbarriären återinsattes, läktartaket fick ny panel. Kyrkorummet och vapenhuset målas om i samma ljusa kulör. Den slutna bänkinredningen före 1898 års omgestaltning återskapas. Västra och södra ingångarna fick nya innerdörrar. I vapenhuset läggs golv av polerad kalksten Kyrkan, som var avtäckt med kyrkspån på långhuset ersätts med kopparplåt Fasadrestaurering. Fönstren byttes i långhuset Exteriör och interiör restaurering: Puts- och avfärgningsarbeten, utvändig ommålning av fönster med linoljefärg. Entreprenör: Tremans Fasad. Rosettfönster ovanför porten till vapenhuset sätts in på ursprunglig plats ovanför södra ingången. Invändig rengöring av väggar och valv, avfärgning av valven med kalkfärg och väggarna med gammaldags emulsionsfärg (enligt byggmötesprotokoll). Trägolv i kor och sakristia har slipats och lackats, Bänkinredningen har bättringsmålats. Borttagande av de två främsta bänkraderna. Nummertavlan återplacerad efter förvaring på vinden.

10 10 Den senaste gången väggar och valv målades om var Vapenhusets tak är försett med oljelasyrbehandlad panel från samma restaureringsperiod. Kulturhistorisk status Kyrkan skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4. Åtgärder och genomförande Tillstånd före restaurering / Planerade åtgärder Putsade fasader Tidigare skick De mest omfattande putsskadorna finns på tornets östra och södra fasader, på kyrkans portalomfattning mot söder, på sockeln mellan kyrkans norra fasad och sakristian samt på stigporten. Tornet är murat i gråsten upp till den nedre lanterninen, som är uppförd i trä med utvändigt liggande panel. Den övre delen är klädd med galvad plåt. Båda målade i vitt. Aktuella putsarbeten Länsstyrelsens tillstånd grundas på Åtgärdsprogram upprättat av Byggkultur Mittkonsult AB Enligt detta program ska generellt Samtliga fasader blästras (typ Josblästring) för ommålning med traditionell kalkfärg, kulör lika

11 11 befintlig. All lös puts/bomputs skulle huggas ner och putslagas med lufthårdnande kalkbruk motsvarande befintligt kalkbruk typ Maxit Serpo 142. Putsen på stigporten ska bilas ner och omputsas med hydrauliskt kalkbruk. Vad gäller putslagningarna har församlingen att välja på tre föreslagna alternativ, skillnaderna avsåg tornets fasader mot öster och söder och södra fasadens portalomfattning, som krävde större insatser. Det valda alternativet ska dock godkännas av Länsstyrelsen: 1. Josblästring och allmän putslagning av lös puts och bomputs samt avfärgning. 2. Nerbilning av puts på torn och portalomfattning med minst 25 mm, allmän putslagning av lös puts och bomputs samt avfärgning. Grundning hydrauliskt kalkbruk typ Målarkalk, stockning lufthårdnande kalkbruk typ Målarkalk. 3. Nerbilning av puts in till murverk på tornets fasader mot öster och söder, på södra fasadens portalomfattning. Allmän putslagning av lös puts och bomputs samt avfärgning. Tidigare omputsningar (putshistorik ur Leif Markström, förslag till restaurering ) 1953 Fasadrestaurering efter ark. Ragnar Jonssons förslag. All puts nerbilades och underliggande natursten och tegel skrapades. Sönderslagna stenar skulle ersättas och fogas in med kalkcementbruk. Brukets sammansättning: Förgrundning : cementbruk gjort av 1 volymdel A-cement : 2,75 delar sand. Stockning: 1 volymdel A-cement : 2 volymdelar puderkalk : 15 delar sand. Ytputs: B-bruk. Fasaderna borstruggades med stålborste utom södra gaveln och omfattningar, fönstersmygar och listverk (förslagshandlingar?) Putsningen och avfärgningen fick ett dåligt resultat. Enligt en utredning tillsatt av Riksantikvarieämbetet, utförd av Carl Axel Roos 1985 kom fram till följande: Man kom igång för sent på året med omputsningen och avfärgningens dåliga kvalitet hade berott på otillräcklig karbonatisering pga. av kyla och regn. Genomgång av bygghandlingarna visade att man hade börjat med att bila ner all puts, vilket fördröjt arbetet, dels för att man använt bilyxa och dels för att den ökade mängden bruk krävde längre karbonatiseringstid. Nerbilning till murverk avbröts. Endast en mindre del av fasaden höggs ner till natursten. Rengöringen begränsade sig till nerbilning av Serponit, ett par cm befintlig puts och rostig armering på större delen av fasadytorna.

12 12 Lister skrapades rena. Samtliga ytor vattentvättades med högtryck. Ca 200 kvm armerades av fabr. Ernströms & Co före putslagning. Brukets sammansättning enligt utredningen: Grundning: Kc-bruk 1:1:6. Stockning: Stråbrukens Kalkbruk Special. Ytputs: Stråbrukens Kalkbruk Fin. Lister: Stråkalkfärg, Kalk dolomitfärg Avfärgning. Gotlandskalkfärg Stigportarnas socklar skulle omputsas med cementbruk och avfärgas med dolomitkalkfärg, efter att befintlig puts hade huggits ner Ur Leif Markström, : Kvrkans sockel av frilagd kc-fogad natursten bedömdes vara i bra skick men behövde kompletteringsfogas med hydrauliskt kalkbruk. Fasaden på södra långsidan och tornets södra och östra sida hade kraftiga putsskador(sönderfrysningar). Det fanns en kraftig putsskada(saltutfällning) på sakristians västra fasad och färgskador under fönstren på långhusets norra fasad. Därutöver endast mindre putsskador vid stuprörs- och åskledarfästen. Förslaget var partiell putslagning med lufthårdnande kalkbruk och traditionell kalkavfärgning med gotlandskalk samt utbvte av frostsprängda stuprör till stuprör med utåtvända falsar annars lika befintliga. Byggmötesprotokoll från Arbetena påbörjades pågick nerbilning av skadad puts, tvättning och putsning, vissa fasadpartier var färdiga för avfärgning. Byggmötesprotokoll från anger att 50 kvm hade omputsats och att samtliga putslagningar var färdiga. På södra långfasaden och tornets södra och västra fasader pågick avfärgning, tredje strykningen. Grundning: Stråbrukens hydrauliska grundningsbruk. Stockning: Stråbrukens lufthårdnande kalkbruk. Kulör på fasader 94:1 (35 g guldocker) enligt Kalkfärg 90 färglikare. Byggmötesprotokoll från : avfärgning av kyrkan utvändigt var helt färdig med 8 strykningar på södra och norra långfasaden, tornets östra, norra och västra fasader samt sakristia och korabsid. 9 strykningar gjordes på tornets södra fasad. Partiellt gjordes flera lagningar.

13 13 Fönster Rundbågefönstren på långhusets södra och norra fasader är moderna och kopplade. De tillkom i samband med restaureringen på 1980-talet. Fönstren i torn och sakristia är äldre och troligen originalfönster. Sakristians fönster och dörr med sitt rundbågiga glasade överstycke och halvrunda spröjsprofiler med tärningar kan mycket väl vara från nybyggnadstiden 1760-tal. Vid förra restaureringen 1994 blev de äldre fönstren rengjorda till rent trä och ommålade med linoljefärg, om förslagshandlingar följdes. De relativt nytillverkade fönstren var då i bättre skick. 18 fönsterrutor byttes den gången enligt ett byggmötesprotokoll från Aktuella åtgärder Ytter- och innerbågar på flertalet fönster på kyrkan ska rengöras till fast underlag och målas om med linoljefärg, utom långhusets sentida rundbågefönster på norra fasaden, som endast tvättas före 1 ggr strykning med linoljefärg. Kittkompletteringar ska göras med linoljekitt. På korfönstren med blyinfattade innerfönster målningsbehandlas endast ytterbågar med tillhörande karmar, likaså sakristians fönster, små ovala fönster och rundfönster. Sakristiedörrens överljus med stora renoveringsbehov ska riktas och rengöras med både färg- och kittborttagning. Med syfte att spara energi planerar församlingen att byta ut innerglasen på långhusets moderna 1980-tals fönster till lågemissionsglas och omkittas med Tremco 321. Takarbeten, plåt och smide Aktuella åtgärder Plåtinklädnaden på tornet ska ommålas med linoljefärg i befintlig kulör enligt Åtgärdsprogram (2009). Urtavlor och visare ska ommålas. Rostiga partier slipas och grundas med Isotrol Grund och retuscheras med linoljefärg, enligt bygghandling. Ankarjärn i fasader målas med linoljefärg i befintlig kulör, rostangrepp ska slipas och behandlas med Isotrol grundolja före ommålning.

14 14 Diverse takskyddsanordningar ska installeras, exempelvis snörasskydd utmed södra och västra fasaderna samt ovanför ingången till sakristian. Nockräcken monteras på långhus och sakristia. Takskyddsanordningar bättras i kulör NCS S 3020 G med Beckers Elegant lackfärg, halvblank (ärggrönt), Bygg- och målningsbeskrivning Sönderfrysta stuprör med otäta falsar ersättes med nya i koppar med falsarna utåt. Stuprörsstiften ska justeras. Läckande skarvar och bucklor på hängrännor ska åtgärdas. Komplettering av otäta vindskivor/hängskivor av koppar på långhusets gavel mot öster. Vertikalt kopparbeslag monteras på sidopilastar, skärmfasader mot söder och norr för att förhindra putsskador. Rostiga spikar på inklädnad på norra frontespisens skärmfasad bytes till rostfria skruvar. Ny kopparlist med högre bakkant ska monteras på frontespisen mot söder för att förbättra vattenavrinningen och förhindra putsskador. Västra solbänken ska nytillverkas med förlängd droppkant (Bygg- och målningsbeskrivning 2010). Smide och lister i trä eller plåt ommålas med linoljefärg i befintliga kulörer. Gäller även smide på stigport. Övriga målningsarbeten Sakristians ytterdörr Tvättning och oljebehandling.

15 15 Fotografier före restaureringen Putsskador på tornet, södra och östra fasaderna Putsskador på södra frontespisen.

16 Hörnet södra frontespisen Skador på kapitälbas ovanför västporten.

17 Putsskador på långhusets sydöstra del Putsskador på sakristian, norra och västra fasaderna.

18 Stigportens västra fasader före putslagning och avfärgning Stigportens östra fasader före putslagning och avfärgning.takplåten på norra pelaren är tilltryckt på hörnet (nedan t h).

19 Skador på norra pelaren Takplåten på NO hörnet tilltryckt Del av sakristians östra fönster före ommålning.

20 Färgskador på bottenstycke, sakristians östra fönster Före ommålning av det västra av sakristians två fönster mot norr.

21 Övre delen av långhusfönster mot norr före ommålning Tornet före montage av snörasskydd.

22 Kyrkans norra takytor före montage av snörasskydd Alltför korta ståndskivor som orsakar sämre vattenavrinning och ytliga putsskador (östra långhusfasaden mot kortaket).

23 Förgyllda siffror sekundärt ytbehandlade med färg Sönderfruset stuprör nertill på långhusets SO hörn.

24 Tillbucklad kopparavtäckning över tornets rundfönster mot väster orsakad av tunga snömassor Sakristians dörr före ytbehandling.

25 25 Genomförda åtgärder Putsade fasader Tornets östra och södra sidor samt långhusets södra frontespis Påbörjad nerbilning av nedre delen av södra tornfasaden. Material/teknik På alla fasadytor nerbilade till murverk dvs. tornets östra och södra sidor samt långhusets södra frontespis användes hydrauliskt jurakalkbruk vid omputsningen. På frilagd sten gjordes en tunngrundning med Målarkalk 20/80/475, ballast 0-3 mm. Blandningstiden var 10 min. i planblandare. Tunngrundningen har sprutats med trattspruta. Stockning och ytputs: Målarkalk 35/65/500, ballast 0-3 mm, blandningstid 10 min. i planblandare. På frontespisens rusticering användes Weber 148, ballast 0-3 mm, blandningstid 10 min. i planblandare. Stockningsbruket har pumpats upp till fasaderna med putspump typ Tumac och sedan putsats för hand.

26 26 Socklar: Weber Base 133, ballast 0-3 mm, blandningstid 3 min. i snabbgående blandare. Rengöring/omputsning påbörjades nerbilning av puts från tornet. Efter att man bilat ner puts på södra fasaden upp till 3 meters höjd upptäckte man att putsen var tjockare än beräknat, uppskattningsvis ca cm djupt ner till murverk på djupare ställen. Det satt ett kraftigt korrugerat armeringsnät underst men nätet nådde bitvis också fram i det ytliga putsskiktet, kanske för att plana ut det ojämna murverket under. Rostigt nät och spik togs bort fortlöpande. Östra och södra fasaderna var renbilade och enstaka rester och nät avlägsnades. Man beräknade, att de ekonomiska ramarna ej tillät omputsning till ursprunglig tjocklek på de södra och östra tornfasaderna och beslöt att göra putsen ca 1 dm tunnare. Minsta putspåslag på tornet skulle bli 20 mm. Omputsningen påbörjades i början av maj. 36 ton bruk användes för att komma upp till ytnivån. Till varje putsskikt på 1 cm behövdes 5 ton bruk. Den färdiga putsen kring fönsternischer och ljudluckornas omfattningar måste anpassas till befintliga plåtanslutningar och solbänkar förkortades med 1 dm. I större håligheter murade man in hårdbränt tegel var fasaderna omputsade och avjämnade. Konsekvensen av att putsen gjordes 1 dm tunnare på södra och östra tornfasaden blev att takgesimsens nedersta tunna list blev tjockare och mer markerad på södra och östra tornfasaderna, vilket märks vid övergång till hörnpilastarna, som inte putsades tunnare. Pilastrarna blev något djupare i anslutningen till de tunnare fasadytorna men olikheten är knappast märkbar. Den tunnare putsen medförde även att plåtanslutningar fick förkortas eller byggas på. Vid övergången mellan tornfasad och långhusets tak gjordes små indragningar av fasadlivet på tornets SO och NO hörn, där ca 8 cm djupa putshyllor uppstod, eftersom befintliga plåtavtäckningar inte passade den tunnare putsen. Avsatserna finns högt upp på tornfasaden och märks knappast från mark. Befintliga plåtanslutningar förlängdes och drogs ovanpå avtrappningarna vid dessa hörn. Tornet förbesiktades Putsen bakom ljudluckornas anslag där putsen satt dikt an på gångjärnssidan har åtgärdats och nät för ljudluckorna har återmonterats.

27 Södra tornfasadens nedersta del, putsen nerbilad till murverk Södra tornfasaden, gränsen 3 meter över marknivå där man bilat ner putsen till murverket (bomlag 8-9).

28 Södra tornfasaden (bomlag 8-9) Strax ovanför nerbilade putsytorna längst ner på södra sidan finns partier med ytligt liggande korrugerat armeringsnät.

29 Armeringsnätet sitter både ytligare i putsen och långt in närmare murverket Södra sidan, bomlag 8-9. Ett mörkt sannolikt kc-haltigt påslag synligt under kalkputsen.

30 Pågående utstockning nederst på södra tornfasaden Pågående utstockning nederst på södra tornfasaden.

31 Tornets södra avjämnade fasad före sista påslaget Tornets södra fasad med 1 dm tunnare puts.

32 Putshyllan på tornets södra fasad vid SO hörnet Tornets södra fasad med ny tunnare puts har fått en bredare list nederst jämfört med pilastern med oförändrad putstjocklek (SV hörn).

33 Nedersta listen på tornets södra takfot (foto från mark) Nerbilad puts på södra frontespisens östra pilaster. Foto mot öster.

34 Nerbilad puts på södra frontespisen. Foto mot öster Nät och spikar togs bort före omputsning. Södra frontespisen ovanför entrén.

35 Nerbilad puts på södra frontespisen. Foto mot väster. Tornets övriga fasader, långhus och sakristia: Material/teknik På fasadytor med lufthårdnande puts, där bara själva kalkfärgen skulle tas bort gjordes Josblästring med 2 Bars tryck med kalkross och vatten(myanit 40) i början av maj. På alla Josblästrade ytor användes ett fabrikstillverkat lufthårdnande kalkbruk; Weber 142, ballast 0-3 mm, blandningstid 20 min. i planblandare. Mindre lagningar och sprickor på långhuset fanns i en omfattning av ca 100 kvm. Dessa ytor putslagades med Serpo 142. På de minsta skadorna och på lister och hörn med mycket tunn och slät puts användes Serpo 144. Rengöring/putslagning Skador på gesimser putsades efter beslut under arbetets gång med hydrauliskt bruk. En putsspricka hade uppstått på ett kapitäl på södra pilastern av portomfattningen mot väster efter byggnadsställning mot kapitälets avtäckning. Murarna gjorde en lufthårdnande kant för att kunna ansluta med traditionell kalkfärg, så att inte sugningen skulle bli ojämn vid hörnen mot fasaden (vid byggstart togs sedan beslutet att använda fabriksfärg på luftkalk för avfärgning). Skadad ytputs/vattrivning på långhusets östra gavel ovanför kortaket har putslagats. Ytputsen hade släppt pga av vattenstänk, då ståndskivan mellan långhus och absidtak var alltför kort. Ståndskivan förlängdes (se Tak- och plåtarbeten) och kc-putsen

36 36 bakom ståndskivan höggs upp och lagades med lufthårdnande bruk av fabrikat Weber 142. Alla putsarbeten var slutförda Kapitäl på södra pilastern av portomfattningen mot väster efter putslagning/avfärgning Tornets Josblästrade norra fasad.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPORT 2015:211 ANTIKVARISK MEDVERKAN RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPESTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 1 2 Rappestad kyrka Ommålning av tak Innehåll Bakgrund.............................................................4

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT

BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:07 BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Bergsjö kyrka Bergsjö socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2009-2010 Daniel Olsson BERGSJÖ

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

MO KYRKA. Borttagande av heltäckningsmatta i kor, ytbehandling av korgolv

MO KYRKA. Borttagande av heltäckningsmatta i kor, ytbehandling av korgolv 1 MO KYRKA Borttagande av heltäckningsmatta i kor, ytbehandling av korgolv Mo församling, Örnsköldsviks kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2013:6 Bodil Mascher 2 3 Innehåll: Sid. Inledning 5

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län.

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:76 Skerike kyrka Fasadrestaurering Antikvarisk kontroll Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län Boel Melin Skerike kyrka Fasadrestaurering

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering. Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering. Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Voxtorps kyrka Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:3 Margaretha Engstedt

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Skultuna kyrka-fasadrenovering

Skultuna kyrka-fasadrenovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:48 Skultuna kyrka-fasadrenovering Antikvarisk rapport Skultuna by 3:1 Skultuna socken Västmanland Boel Melin Skultuna kyrka -fasadrenovering Antikvarisk rapport

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

byggnadsvård Öja kyrka Antikvarisk medverkan Takarbeten 2008 Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Eva Wockatz

byggnadsvård Öja kyrka Antikvarisk medverkan Takarbeten 2008 Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Eva Wockatz byggnadsvård Öja kyrka Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Takarbeten 2008 Eva Wockatz Öja kyrka Öja socken, Eskilstuna kommun, Strängnäs stift, Södermanlands

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Ekshärads socken, Hagfors kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:37 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6264-2009 med stöd

Läs mer

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift Kållerstads kyrka Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:7 Anders

Läs mer

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13

Fellingsbro kyrka. Renovering av putsade ytor. Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2013:13 Fellingsbro kyrka Fellingsbro, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Renovering av putsade ytor Charlott Torgén Rapport 2013:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:3 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län.

Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Utvändig målning av Hjulsjö kyrka Hjulsjö socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Tjärning av tak, fönsterrenovering samt slamfärgning Bild 1. Hjulsjö kyrka före ommålning, nordöst. Louise Anshelm

Läs mer

Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster. Ökna socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster. Ökna socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift Ökna kyrka Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster Ökna socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:52 Britt-Marie

Läs mer

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Malsta kyrka Antikvarisk kontroll i Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2005:3 Fönsterrenovering och invändig

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Ullångers kyrka restaurering av fönster

Ullångers kyrka restaurering av fönster Ullångers kyrka restaurering av fönster Ullångers församling, Kramfors kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 26, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Ljusterö kyrka. Hedvig Bellberg. Rapport 2013:3

Ljusterö kyrka. Hedvig Bellberg. Rapport 2013:3 Rapport 2013:3 Ljusterö kyrka Antikvarisk medverkan vid fönsterrestaurering i Ljusterö kyrka, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Ljusterö kyrka Antikvarisk medverkan vid fönsterrestaurering

Läs mer

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland.

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Rapport 2013:11 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Bellberg Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

BERGHAMNS KAPELL. Tak- och fasadrestaurering. Nora-Skogs församling, Kramfors kommun, Ångermanland

BERGHAMNS KAPELL. Tak- och fasadrestaurering. Nora-Skogs församling, Kramfors kommun, Ångermanland BERGHAMNS KAPELL Tak- och fasadrestaurering Nora-Skogs församling, Kramfors kommun, Ångermanland Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2013:16 Bodil Mascher 2 3 Innehåll: Sid. Inledning 4 Objekt / dnr.

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland.

Virsbo kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:58 Virsbo kyrka Renovering av fönster, fasadpanel och mark Antikvarisk rapport Virsbo 2:3 Ramnäs socken Surahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Virsbo kyrka

Läs mer

Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning av Bringetofta kyrka

Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning av Bringetofta kyrka Bringetofta kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning av Bringetofta kyrka Bringetofta socken i Nässjö kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:21

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län byggnadsvård Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Eva Wockatz Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad

Läs mer

K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Renovering och tillbyggnad av

K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Renovering och tillbyggnad av Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Renovering och tillbyggnad av K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2006:2 Tomas Brandt

Läs mer

Degerfors kyrka. Renovering av blyinfattade fönster. Örebro läns museum Rapport 2008:17. Charlott Torgén. Degerfors socken och kommun, Värmland

Degerfors kyrka. Renovering av blyinfattade fönster. Örebro läns museum Rapport 2008:17. Charlott Torgén. Degerfors socken och kommun, Värmland Degerfors kyrka Degerfors socken och kommun, Värmland Renovering av blyinfattade fönster Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:17 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

SKOGS KYRKA. Restaurering av fönster. Skogs församling, Kramfors kommun, Ångermanland. Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:19 Bodil Mascher

SKOGS KYRKA. Restaurering av fönster. Skogs församling, Kramfors kommun, Ångermanland. Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:19 Bodil Mascher 1 SKOGS KYRKA Restaurering av fönster Skogs församling, Kramfors kommun, Ångermanland Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:19 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. Inledning 3 Objekt / dnr. Beställare Beställarens

Läs mer

Tynderö klockstapel Tynderö kyrka. Antikvarisk slutrapport Ommålning av exteriört trä 2008. KONTAKTPERSON Anders Stjernberg, 070-680 14 87

Tynderö klockstapel Tynderö kyrka. Antikvarisk slutrapport Ommålning av exteriört trä 2008. KONTAKTPERSON Anders Stjernberg, 070-680 14 87 Tynderö klockstapel Tynderö kyrka Antikvarisk slutrapport Ommålning av exteriört trä 2008 KONTAKTPERSON Anders Stjernberg, 070-680 14 87 ADRESS Thulegatan 1, 852 32 Sundsvall TELEFON 060-15 67 61 FAX 060-61

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering. Lekeryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering. Lekeryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Lekeryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Lekeryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:46 Anders Franzén

Läs mer

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga församling, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 3, Bodil Mascher, Eva Körberg (konservering) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Ombyggnad av värmesystem i Hässjö kyrka.

Ombyggnad av värmesystem i Hässjö kyrka. Ombyggnad av värmesystem i Hässjö kyrka. Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008: 9 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

SOLLEFTEÅ KLOCKSTAPEL restaurering av tak och fasader

SOLLEFTEÅ KLOCKSTAPEL restaurering av tak och fasader SOLLEFTEÅ KLOCKSTAPEL restaurering av tak och fasader Sollefteå socken, Sollefteå kommun, Ångermanland Murberget Länsmuseet Västernorrland, Dokumentationsenheten, Rapport 2011: 29, Bodil Mascher 2 Innehåll:

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(3) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation

Läs mer

byggnadsvård Lilla Malma kyrka Antikvarisk medverkan Åtgärder på fasad och tak 2012

byggnadsvård Lilla Malma kyrka Antikvarisk medverkan Åtgärder på fasad och tak 2012 byggnadsvård Lilla Malma kyrka Lilla Malma socken, Flens kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Åtgärder på fasad och tak 2012 Eva Wockatz Lilla Malma kyrka Lilla Malma socken,

Läs mer

HÄGGDÅNGERS KYRKA Installation av ny värmeanläggning Dokumentationsavdelningen Rapport 2013: 21, Bodil Mascher

HÄGGDÅNGERS KYRKA Installation av ny värmeanläggning Dokumentationsavdelningen Rapport 2013: 21, Bodil Mascher HÄGGDÅNGERS KYRKA Installation av ny värmeanläggning Häggdångers socken, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen Rapport 2013: 21, Bodil Mascher 2 3 Innehåll: Sid. Inledning 4 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Sundinska huset i Västerås

Sundinska huset i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:79 Sundinska huset i Västerås - fönsterrenovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Lovisa 3 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Sundinska huset

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Emiliakapellet i Porla

Emiliakapellet i Porla Emiliakapellet i Porla Skagershults socken, Laxå kommun, Närke. Utvändig renovering 2012 Anneli Borg Rapport 2012:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning Ramundeboda

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Brand- och inbrottslarm installerat vid Högsjö Nya och Gamla Kyrka samt gravkapellet i Högsjö Högsjö församling, Härnösands kommun

Brand- och inbrottslarm installerat vid Högsjö Nya och Gamla Kyrka samt gravkapellet i Högsjö Högsjö församling, Härnösands kommun Brand- och inbrottslarm installerat vid Högsjö Nya och Gamla Kyrka samt gravkapellet i Högsjö Högsjö församling, Härnösands kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:23 2

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering m Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering Margareta Cramér Putsade fasader ar vanliga på Stockholmshus. Många har en klassicistisk form med olika byggnadsdelar utskjutande från fasadlivet.

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN

RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:18 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Kila kyrka - takomläggning

Kila kyrka - takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16 Kila kyrka - takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Boel Melin Kila kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård

Läs mer

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medvrekan i samband med restaurering av blyfönster Voxtorps socken i Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medvrekan i samband med restaurering av blyfönster Voxtorps socken i Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift Voxtorps kyrka Antikvarisk medvrekan i samband med restaurering av blyfönster Voxtorps socken i Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:06 Margareta

Läs mer

Ladugården vid Hammarby herrgård

Ladugården vid Hammarby herrgård Ladugården vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora kommun och socken, Västmanland Restaurering av ladugården, etapp 2, 2008 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:16 INLEDNING... 3 Översiktlig

Läs mer

Beskrivning och historik

Beskrivning och historik MÖRKÖ KYRKA Kyrkokarakteriseringsprojektet i Strängnäs stift (2002-2008) Uppdragsgivare: Strängnäs stift. Utförare: arkindus (2007) Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av Mörkö kyrka Mörkö socken,

Läs mer

Torsås kyrka. Antikvarisk medverkan vid fasadarbeten Torsås kyrka, Torsås socken, Torsås kommun, Kalmar län, Småland, Torsås pastorat, Växjö stift.

Torsås kyrka. Antikvarisk medverkan vid fasadarbeten Torsås kyrka, Torsås socken, Torsås kommun, Kalmar län, Småland, Torsås pastorat, Växjö stift. Torsås kyrka Antikvarisk medverkan vid fasadarbeten Torsås kyrka, Torsås socken, Torsås kommun, Kalmar län, Småland, Torsås pastorat, Växjö stift. Liselotte Jumme KALMAR LÄNS MUSEUM Kyrkoantikvarisk rapport

Läs mer

RESTAURERING AV FASADER GIDEÅ KYRKA OCH GRAVKAPELL

RESTAURERING AV FASADER GIDEÅ KYRKA OCH GRAVKAPELL RESTAURERING AV FASADER GIDEÅ KYRKA OCH GRAVKAPELL Gideå församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland Murberget Länsmuseet Västernorrland, Kulturmiljöavdelningen, Rapport 2010: 19, Bodil Mascher 2 Innehåll:

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer