tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn A0007A Ergonomi Datum LP Material Kursexaminator Instuderingsfrågor Stig Karlsson Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdat av Johanna Hamne

2 Instuderingsfrågor till Ergonomikursen. 1. Vilka uppgifter har slemhinnorna i luftvägarna? Rensa inandningsluften från partiklar för att de inte ska nå lungorna. 2. Luftvägarna innehåller flimmerhår. Vad händer med dessa när vi röker och vilken praktisk effekt har detta? Flimmerhåren förlamas och då kan de inte hindra partiklas från att ta sig ned i lungorna. 3. Var i lungorna sker gasutbytet av syre och koldioxid. Alveolerna 4. Förklara vad som menas med spirometri samt när detta kan vara aktuellt att göra Spirometri innebär att man gör en bedöming av utandningsluften. Detta kan användas för att eventuellt identifiera sjukdomar, såsom astma och kol. 5. Förklara den fysiologiska anledningen till att det är farligt att ha för lång snorkel när du badar. Har man för låmg snorkel kan det hända att luften som finns i snorkeln inte hinner bytas ut till ny luft innan man tar ett nytt andetag, vilket då innebär att man andas in syrefattig luft. 6. Förklara översiktligt systemkretsloppet och lungkretsloppet. Systemkretsloppet pumpar syrerikt blod ut i kroppen och lungkretsloppet syresätter blodet i lungorna. 7. Reglering av hjärtats sammandragningar sker via två centrum för elektrisk aktivitet. Vilka är dessa hos ett friskt hjärta? Sinusknutan och AV-knutan. 8. Varför stiger hjärtfrekvensen om du blir rädd? Hjärtat påverkas av våra känslor, exempelvis stress som kan upplevas då man blir rädd. 9. Anger två orsaker till att vilopulsen sjunker när du förbättrar din kondition. Hjärtat blir starkare och kan då pumpa ut mer blod i varje slag samt 10. Anders är 48 år, hur hög teoretisk maxpuls har han. Visa hur du räknar =172 bpm 11. Vad är det man mäter när man undersöker det arteriella blodtrycket? Trycket i artärerna vid hjärtats arbetsfas och vilofas. 12. Hur högt är ett normalt arteriell blodtryck? / Diskutera varför det är viktigt med ett högt maximalt syreupptag om du har ett fysiskt tungt arbete. För att kunna utföra ett tungt arbete, behöver musklerna arbeta hårdare. Detta kräver ett högt syreupptag. Det är viktigt för att man ska klara sitt arbete utan skador. 14. Förklara sambandet mellan syreupptag och belastning

3 När musklerna arbetar hårdare krävs att kroppen kan transportera och använda mycket syre i musklerna. 15. Ange en yrkesgrupp där ett högt maximalt syreupptag kan vara viktigt Brandmän. 16. Ange fyra faktorer som påverkar en människas maximala syreupptag. Ange också vilken som är den viktigaste. Hjärtats förmåga att pumpa ut blod (den viktigaste) Kärlens förmåga att sprida blodet. Antalet mitokondrier i muskelcellerna. Blodvärdet, dvs koncentrationen av hemoglobin 17. Vad betyder arteriovenösa syredifferensen? Det är skillnaden i syreupptag mellan artärer och vener. 18. Varför kan ett högt blodvärde öka en persons maximala syreupptag? Blodvärde är koncentrationen av hemoglobin. Hemoglobin transporterar syre. Ett högt blodvärde betyder alltså att mer syre transporteras fortare vilket ger en högre syreupptagningsförmåga. 19. Från vilka energikällor får vi energi? Kolhydrater och fett. 20. Lagringsformen för kolhydrater heter glykogen. Var i kroppen kan vi lagra fett och glykogen? Vad är skillnaden mellan att använda fett respektive kolhydrater som bränsle om du är ute och springer? Fett samt glykogen lagras i fosfatföreningarna ATP i musklerna. Om kroppen förbränner fett vid en springtur kommer du att hålla ett lägre tempo. 21. Vilka skillnader finns generellt avseende fysisk kapacitet mellan kvinnor och män Män är generellt sett starkare än kvinnor, då de har större muskelmassa. De har även högre maximal syreupptagningsförmåga. 22. Vilka två stora huvudgrupper består nervsystemet av? Centrala nervsystemet och perifera nervsystemet. 23. Vår kropp har tre olika former av muskelvävnad, vilka är dessa tre? Skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur. 24. Lårmuskulaturen, framför allt framsida lår är flera olika muskler men gemensamt för alla dessa är att de består av 3 olika sorters muskelfibrer. Vad heter dessa tre och vad har de för funktion? Typ 1: långsamma och uthålliga Typ 2a: snabba och starka Typ 2x: explosiva 25. Ange de tre olika celltyperna som finns i benvävnaden. Osteoblaster, osteocyter, osteoklaster. 26. Ange funktionen för var och en av dessa celltyper. Osteoblaster: producerar ben

4 Osteocyter: underhåller bensubstansen (bildas av osteoblaster) Osteoklaster: bryter ned benvävnad 27. Ange var i kroppen vi kan finna dessa leder. a. Kulled: höft, axel b. Sadelled: tumme 28. Vad beror ökad muskelmassa och ökad styrka först och främst på? Ökning av muskelfibrernas innehåll av myofilament och cytoplasma samt ökning av antalet muskelfibrer. 29. Vad är det som gör att vår skelettmuskulatur är tvärstrimmig? Z-band skiljer sarkomererna i muskeln åt. 30. Vad innebär egentligen "konstansproblemet" när man diskuterar perception? Konstansproblemet innebär att vi uppfattar omvärlden som konstant även om våra sinnesintryck ändras. T.ex. upplever vi ett rum som lika/konstant även om vi befinner oss på olika platser i rummet och då har olika sinnesintryck. 31. Beskriv två olika yttre ledtrådar för perception av djup. Rörelseparallax: hur saker förflyttas i förhållande till mig själv. Konvergens: ihopdragning t.ex ser en väg smalare ut på längre håll 32. Utgå från ett eget konkret exempel och beskriv hur datadrivna (bottom-up) och teoridrivna (top-down) processer samverkar vid mönsterigenkänning. Om man ser ett ofullständigt A (H) kan det vara svårt att veta om det är ett A eller H. Den datadrivna bearbetningen (bottom up) är ofullständig och därför vet vi ej. Sätts däremot H i ett sammanhand till exempel CHT, vet vi med hjälp av den teoridrivna bearbetningen (top down) att det är just ett A. 33. Vilka faktorer styr hur enkelt eller svårt det är att utföra parallella uppgifter så kallad delad uppmärksamhet? Förklara kort. Resurskrav: hur stora mentala resurser som krävs. Kan en uppgit automatiseras kommer den andra uppgiften inte att påverkas. Resurslikhet: om uppgifterna kräver att samma sinne används. Växlingen mellan uppgifterna 34. Vilka arbetsuppgifter ställer typiskt krav på delad uppmärksamhet? Exempel på arbetsuppgifter som kräver delad uppmärksamhet kan vara då man kör ett fordon. 35. Ge två egna, konkreta exempel på psykofysiska frågeställningar. Hur högt måste ett ljud vara för att vi ska uppfatta det? Hur stor måste skillnaden mellan två toner vara för att vi ska märka skillnaden? 36. Hur kan illusioner förklaras? (Exempel på förklaringar). Illusioner uppstår då en iaktagare fyller i mer av varseblivningen än vad det finns underlag för. Kan uppstå då det saknas ledtrådar eller då ledtrådarna är motsägande samt då man gör felaktiga antaganden som bygger på tidigare erfarenheter.

5 37. Vad innebär begreppet arbetsanalys Arbetsanalys innebär att man beskriver människa-maskin, människa-människa samt maskinmaskin. Hur påverkar dessa varandra? 38. Vad menas med ett systems/en produkts livscykel? Vilka steg ingår? Livscykel beskriver produktens/systemets gång från idé tillfärdiganvänd. De steg som ingår är: -Behovsidentifiering -Naturresurser -Utformning -Produktion -Distrubution -Användning (estetik, användargränssnitt, ergonomi) -Urdifttagning -Deponering/Återvinning 39. Varför är det bra att genomföra en arbetsanalys? En arbetsanalys är bra att genomföra för att öka säkerhet, produktivitet samt tillgänglighet. 40. Beskriv ett par metoder för att beskriva en uppgift HTA Hierarkisk uppgiftsanalys, beskriver en uppgift i steg och delsteg med första steget högst upp. Länkanalys (LA)/sambandsanalys beskriver mer grafiskt hur en uppgift ska utföras i olika steg. 41. Ge exempel på sex tillämpningar av arbetsanalys Kartlägga arbetsuppgifter Undersöka belastningen på personalen Specificera gruppens organisation Skaffa kunskap om arbetsuppgiften Klargöra informationsflödet Identifiera kopplingar mellan funktioner 42. Vilka är fördelarna med att utforma arbetsplatser, miljö och utrustning för så många som möjligt? Så många som möjligt kan använda detta. Kostnadseffektivt. Rotation på en arbetsplats. Både ung som gammal ska kunna arbeta kvar. 43. Vad är antropometri och vad används den till? Antropometri är läran om människans kroppsmått. Används som hjälpmedel för att utforma människan miljö. 44. Man skiljer mellan statisk och dynamisk antropometri. Vad innebär det? Statisk antropometri är fasta kroppsmått som t.ex. längd. Dynamisk antropometri är mått i arbete som t.ex. räckvidd. 45. Ange några karakteristiska fysiska könskillnader som man måste beakta vid utformningsarbete. Mannen är generellt sett större än kvinnan. T.ex. både längre (stående och sittande), bredare och djupare. 46. Vilken information krävs vid design av utrustning och arbetsplatser? -Antropometriska värden på användarpopulationen -På vilka sätt dessa värden kommer förbättra utformningen

6 -Kriterier som definierar en effektiv användning mellan produkt och användare 47. Vilka är huvudmålen för praktisk antropometri? -uppnå optimal arbetsställning -höja arbetseffektiviteten -förbättra säkerhet och komfort 48. Vilka sätt ur antropometrisk synpunkt finns det för utformning av produkter och arbetsplatser för att klara variabiliteten hos en population? -Design för extremindividen (100 percentilen) -Design för medelindividen -Design för 5-95 percentilen (reglerbarhet) -Design med avseende på funktionshinder/funktionsnedsättning 49. Vilka egenskaper hos människan måste beaktas vid utformning av en arbetsplats/utformning av arbete? Olika kroppsmått: längd, breddm vikt (antropometriska mått). Även rörliga mått som t.ex. räckvidd och rörelseutrymme. 50. Ge några exempel på mänskliga egenskaper som förändras med åldern. Förklara! Toleransnivån ökar med åldern, fram till ca 30 år för att sedan minska. Erfarenhet/skicklighet ökar med åldern. Prestationsförmågan har sin peak vid år, därefter minskar den 51. Vad menas med begreppet metod? En metod är ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat. Då samma metod används flera gånger ska man få samma resultat. 52. Vad menas med validitet resp. reliabilitet? Validitet: Stämmer värdet överrens med det sanna värdet? Mäter man det som är relevant? Reabilitet: Stämmer flera mätningar av samma sak överens med varandra? Utförs mätningen på ett tillförlitligt sätt? 53. Till vilka ändamål är det bra att använda olika metoder? 54. Metoder kan karakteriseras genom sina egenskaper. Vad menas med a. Empiriska egenskaper: utförs i verkligheten, jobbar med användaren analytiska egenskaper: teoretiska analyser av experter b. Objektiva egenskaper: en mätning subjektiva egenskaper: uppskattning av användaren c. Kvantitativa egenskaper: Mycket data, ofta siffror Kvalitativa egenskaper: en mindre grupp som t.ex. intervjuas d. Participativa egenskaper: användaren styr undersökningen 55. Redogör för minst fyra huvudtyper av datainsamlingsmetoder och deras karaktär. För och nackdelar. 1. Videoinspelning, fördelar: ger dynamik, tidsangivelser, kan backa, spola framåt, pedagogiskt. Nackdelar: 2. Enkät, fördelar: lätt att sammanställa för att få statistik, lätt för den som svarar, känner ingen press. Billigt, effektivt. Nackdelar: måste ha svar på minst 50%, bör prova enkäten i förväg för att undvika missförstånd.

7 3. Intervjuer: kan vara ostrukturerad (öppna-/följdfrågor), semistrukturerad ( färdiga frågor, men något fritt med följdfrågor), strukturerad (fasta frågor). Fördelar: subjerktiv, flexibel metod. Kan ställa följdfrågor och därmed minska misstolkning. Nackdelar: intervjueffekt dvs den intervjuade svarar för att tillfredsställa intervjuaren. Intervjuaren påverkar. Man får inget svar från större grupper och kan inte dra några slutsater. 4. Fokusgrupp: Diskussionsgrupp med 6-10 personer samt en moderator. Diskuterar ett antal förutbestämda frågor men med en lös struktur. Fördelar: Man kan få annan info i jämförelse med en strukturerad intervju. Resursbesparande. Nackdelar: endast vissas åsikter kan komma fram om det finns någon/några dominanta deltagare. 56. Vad menas med en fokusgrupp Diskussionsgrupp med 6-10 personer samt en moderator. Diskuterar ett antal förutbestämda frågor men med en lös struktur. 57. Vad är en användarprofil och hur kan man indela olika användare. En användarprofil beskriver vem som ska använda en produkt. Kan delas in i faktiska och fiktiva (personas). 58. Vad menas med ett fiskbensdiagram. Hur använder man det. Används för att identifiera orsakerna till ett problem, där man tar hänsyn till mätning, miljö, metod, människa, maskin, management, material. 59. Det finns olika typer av Borg-skalor för bedömning av belastning. Vilka är de och vad är skillnaden mellan dom? Borgs PRE-skala bedömer den upplevda ansträngningen. Går från 6-20 och syftar till pulsen. Borgs CR-10 skala går från 0-10 och mäter den upplevda förnimmelsen. 60. Vad menas med en kroppskarta? En kroppskarta används för en subjektiv bedömning av var i kroppen förnimmelse känns. 61. Vad är skillnaden mellan OWAS, RULA och REBA? OWAS: mäter främst helkroppsbelastning vid tunga lyft RULA: mäter endast överkroppen REBA: mäter hela kroppen 62. Hur väljer man ut kroppsställningar vid analys med RULA och REBA? Man kontrollerar de kroppsdelar som finns med på checklistan. 63. Vad är PLIBEL. Beskriv. PLIBEL är en analys med flertalet frågor gällande arbetsmiljö samt belastning för att identifiera problem som kan medföra skador vid arbetet. Ett speciellt schema används där man fyller i framtagna värden som leder till ett slutgiltigt värde som ger arbetsmiljön ett betyg mellan Vad kan man simulera med datormanikiner? Man kan simulera en människas rörelser vid arbete för att identifiera eventuella problem. 65. Redogör för några faktorer som bör beaktas vid utformning av handhållna verktyg? Storlek Form Vikt Kraftöverföring

8 Friktion Arbetsställning Vibrationsöverföring Yttryck 66. Vad innebär begreppet participation? Participation innebär att användare/anställda deltar i ett förändringsarbete. 67. Ange några motiv till varför ett participativt förhållningssätt är bra vi utvecklingsarbete. Användaren får äganderätt i lösningar De blir mer engagerade i förändringarna Bätter information som leder till bättre lösningar Samlade idéer Använda människan som resurs 68. Finns det några nackdelar/problem med ett participativt förhållningssätt. Lite teori och praktik att falla tillbaka på Historiskt har det ej varit nödvändigt Hot mot ledarroll/tekniska specialister Brist på stöd/resurser Deltagarnas ovillighet Stöd från företagsledningen 69. Redogör för dom allmänna principerna vid arbetsplatsutformning (De tio buden) 1. Arbetaren ska kunna ha en upprätt och framåtriktad position. 2. Undvika obalanserad hållning (böja och vrida) och muskelaktivitet för att stödja ben och överarmar. Precisionsarbete kröver stöd för armar. 3. När syn krävs ska de viktiga delarna i arbetet vara synliga med huvudet upprätt eller lätt framåtböjt. 4. Arbetaren ska kunna inta olika ställningar utan att det påverkar arbetet. 5. Arbetaren ska om möjligt välja mellan sittande och stående. Vid sittande ska det finnas ryggstöd. 6. Jämn viktfördelning på båda fötterna. 7. Inte konstant arbete ovanför hjärtnivå. 8. Lederna ska hållas i dess medelpunkt vid arbete. 9. När muskelkraft krävs ska det utföras av de största muskelgrupperna. 10. När upprepad kraft krävs, möjligt att använda armar eller ben utan att förändra utrustning. 70. Redogör för principerna vid utformning av en kravspecifikation. En kravspecifikation fastlägger vad produkten/systemet ska uträtta, innefattar: -ergonomiska krav -estetiska krav -ekonomiska krav -produktionskrav -funktionskrav -kvalitetskrav Ger inga problemlösningar. 71. Beskriv hur ett bra idéarbete kan genomföras Ett bra idéarbete är brainstorming. En typ av seminarium med 6-8 personer + ledare. Ledaren kommer med vilda idéer för att släppa på självcensuren. Ingen kritik bör ges då det hämmar kreativiteten. Därefter görs en utvärdering av idéerna där flera idéer kan kombineras till slutlig idé.

9 72. Vad innebär det att man funktionsklassar och ställer upp funktionssamband på ett arbete? Man tar reda på vad som ska uppnås och vilka delar som ingår, samt hur dessa samverkar. 73. Vilka är dom allmänna kriterierna för en god arbetsställning? -Variation -Undvik framåtlutad kropp och huvud -Överarmar intill kroppen, händer över axelhöjd endast korta perioder -Inte vridna och assymetriska ställningar -Ej leder i ytterläge under lång tid -Lämpligt stöd för ryggen vid sittande -Vid stor muskelkraft ska musklerna befinna sig i position för maximal kraft -Undvik högt tryck på känslig vävnad då stöd används 74. Redogör för fördelar resp. nackdelar med a. sittande arbetsställning: Fördelar: Mindre belastning för ben och fötter, bätter venöst återflöde, mindre energikrävande, lättare att utföra pedalarbete. Nackdelar: Orsak till ryggproblem, mindre kraftförmåga b. stående arbetsställning: Fördelar: mer kraftförmåga Nackdelar: mer belastning för ben, fötter. Mer energikrävande. Svårare att utföra pedalarbete. 75. Vad krävs för en bra a. sittande arbetsställning: vinkel: sits-ryggstöd ryggstöd ska följa ryggens kurvatur sitsen ska inte vara längre/djupare än nödvändigt ryggstöd för avlastning stolen ska inte hämma rörelser ge bra variation naturlig koppling mellan, stol, ställning, uppgift b. stående arbetsställning: stabil fotställning ska kunna intas precisionsarbete: mm över armbågshöjd lätt manuellt arbete: mm under armbågshöjd tungt arbete: mm under armbågshöjd 76. Beskriv problemlösningsprocessen kortfattat -Identifiera ergonomiska problem -Definiera arbetskraven -Vilka risker finns för varje berörd kroppsdel? -Analys: varför finns riskerna? -Strategi för att angripa orsaken till problemen (minst 3) -Välj den mest kostnadseffektiva lösningen som reducerar ergonomiska problemen. 77. Vilka är fördelarna med att utforma arbete, arbetsplatser, utrustning och miljö för så många som möjligt? Så många som möjligt kan använda detta. Kostnadseffektivt. Rotation på en arbetsplats. Både ung som gammal ska kunna arbeta kvar. 78. Vilka egenskaper hos människan används vid arbete. Räckvidd, styrka, perception, tänkande, minne, kondition, uthållighet,

10 79. Vid utformning av utrustning skall man ta hänsyn till ett antal aspekter. Vilka är de och vad innebär dom? Allmänna beaktanden: fysisk kapacitet, miljö,säkerhet Underhållet: moduluppbyggt, utbytbara delar, tydlig märkning Design av displayer: bra användargränssnitt 80. Beskriv några viktiga principer vid utformning av handhållna verktyg med avseende på a. Storlek, form: överföring av kraft, moment, komfort, kontroll över verktyget, skaderiskminimering, män och kvinnor b. Vikt: så lätt som möjligt (undantag då massan är av betydelse), fördelning av massa, tyngdpunkt nära handled (undantag: hävarm) c. Kraftöverföring och friktion: hög friktion i handtag, hårdhet d. Arbetsställning: ej böjd, vriden rygg, ej extrema handledsvinklar, naturlig handställning e. Vibrationsöverföring: minska vibrationsöverföringen, men inte för sladdrigt material för att behålla kontrollen f. Yttryck: g. Skänkelverktyg: avstånd mellan skänklar för maximal kraftöverföring h. 81. Beskriv några viktiga principer vid utformning av a. Förararbetsplatser: manöverdon ska vara placerade i förhållande till stolen. Stolen ska uppmana till goda ställningar och b. kontors och datorarbetsplatser: Justering av stol och bord för variation. Även stående arbete. Bildskärm ska kunna justeras i höjdled, strax under ögonhöjd. Tiltbar. c. arbetsplatser för funktionshindrade: personligt anpassade hjälpmelde. Olika stöd för kroppen (enkla lösningar) kan betyda mycket. 82. Ge exempel på när det är bra att använda a. taktil/haptisk information: används när andra sinnen är öcerbelastade. ex b. auditiv information: larm, uppmärksammande c. visuell information: komplexa meddelanden i bullrig miljö 83. Vad menas med begreppet ljusmiljö? Ljusförhållanden i omgivningen. Beror på ljuskällor, deras egenskaper, hur mycket ljus som träffar objektet, spektral sammansättning samt relexion-absorbtion. 84. Vad innefattar begreppet synergonomi? Synbehov vid olika arbetssituationer 85. Bländning är ett vanligt problem som uppkommer då ljus träffar ögat, ange några vanliga orsaker till bländning. -Hög ljusintensitet som ögat inte adapterar tillräckligt -Ljus faller in i perifirin, stör uppfattningen av den centrala bilden. -Stora intensitetsskillnader i synfältet. -Snabb växling mellan ljus och mörker. 86. Vad menas med ackommodation? Ögats förmåga att ändra fokalvidden så att vi på olika avstånd kan få en skarp bild av ett föremål. Linsens krökningsradie ändras.

11 87. Inom belysningsläran används speciella fotometriska storheter för att beskriva de strålningseffekter som avges från ljuskällor, som träffar ytor och som reflekteras till människans ögon. Vilka är dessa fotometriska storheter, förklara. -Ljusstyrka: effekt/rymdvinkelenhet, viktad efter ögats känslighet, som emitteras från en ljuskälla i en viss riktning -Ljusflöde: total effekt, viktad efter ögats känslighet, från en ljuskälla eller belyst yta -Belysningsstyrka: viktad effekt/areaenhet -Luminans: ljusstyrka/areaenhet 88. Vilka olika huvudgrupper delas ljuskällor in i? Glödlampor och urladdningslampor. 89. Vilken uppgift har belysningsarmaturen? Fördela och rikta ljuset, samt se till att bländning undviks. 90. Ange vilka riktlinjer det finns för bedömning och utformning av synergonomiska förhållanden på en arbetsplats gällande: a. Luminans: 5:3:1 förhållandet. Infält, omfält, yttre synfält. b. Undvikande av bländning: Direktbländnind, ljuskällan träffar ögat direkt. Indirekt bländning: reflexer i blanka material. Kontrastbländning: luminansskillnader. Adaptionsbländning: växling mellan mörkt och ljust. c. Färgsättning: färgåtergivningsegenskaper efter behov. Färgblindhet. Rött/grönt. d. Synavstånd: anpassat till individens ackommodation och upplösningsförmåga. Detaljseende mitt i synfältet.undiva statiska belastningar e. Synobjektets kontrast: Objekt ska ha hög kontrast (färg eller luminans). Små objekts begränsningslinjer ska ha höf luminansgradiet till bakgrund. f. Underhåll: rutiner för rengöring, underhåll, lampbyte. Även väggar vars återgivning är viktigt ska rengöras. g. Dagsljus: undivka bländning, men samtidigt utnyttja dagsljuset. h. Utformning för synskadade: högre belysningsstyrka, mjuks skuggor genom allmänt och riktat ljus, punktbelysning för särskilda funktioner, undvika bländning (känslighet), färgsättning ljus och matt, särsklija olika ytor. i. Arbeten med särskilda synkrav: 91. Valet av en belysningsanläggnings komponenter kan återverka på andra arbetsmiljöfaktorer och på den yttre miljön, medan andra miljöfaktorer kan påverka belysningssituationen. På vilka olika sätt? Luftföroreningar kan smutsa ner ljuskällor vilket leder till sämre ljus. Ljus avger värme, vilket då kräver ventilation. Urladdningslampor avger UV, påverkan på ögon och hud. Dålig belysning ger upphov till dåliga arbetsställningar. Hantering av använda lampor, miljö. 92. Genom vilka olika sätt sker kroppens värmeutbytet med omgivningen? Förklara mer ingående varje sätt. Konvektion: Konvektion är ett värmeutbyte mellan kroppsyta och luft kring kroppen samt andra medier som kroppen kommer i kontakt med. Den varma eller kalla luften förs bort från kroppen genom fri eller påtvingad strömning. Påtvingad strömning kan t.ex. vara luftströmmar. Strålning: Alla kroppar emitterar och absorberar värmestrålning. Människans (värme)utbyte med omgivningen bestäms av ytornas temperatur, emissionstal/absorbtionstal, storlek, avstånd från kroppen samt kroppens effektiva strålningsarea. Konduktion: Konduktion är detsamma som ledning, dvs att värmen kan förflytta sig utan att själva materialet förflyttar sig. Detta påverkas av kroppens hudtemperatur, kontaktytans storlek, yttertemeperatur, ledningsförmåga samt värmekapacitet.

12 Avdunstning: Avdunstning är ett värmeutbyte ned omgivningen, dels via hudytan och dels via andningsvägarna. Då man inte är svettig sker hälften av avdunstningen via hudytan och hälften via andningsvägarna. Avdunstningen via hudytan sker genom att vattenmolekyler diffunderar genom hornlagret på huden. Avdunstningen via andningsvägarna bestäms av lungventilationen. Denna ökar vid högre belastning/aktivitet. 93. Vad är det övergripande målet för kroppens värmereglering? Att hålla kroppens inre temperatur, kärntemperatur, inom ett litet temperaturintervall. 94. Förklara varför svetten kan kyla kroppen? Svetten består mestadels av vatten och har ett högt ångbildningsvärme och därmed kan kroppen kylas. 95. Vad står Lewis reaktion för? Då en mindre del av kroppen kyls ner, sker en genomblödning genom kroppsdelen för att förhindra att delen förfryser, Detta sker med regelbundna intervall. 96. Hur påverkas kroppen av värme? Ökat perifert blodflöde, svettning, hudtemperaturen stiger, hjärtfrekvens och minutvolym ökar. Långvarig svettning leder till salt och vätskeförlust. Individuella reaktioner. 97. Vid upprepade vistelse i värme, särskilt i kombination med fysisk aktivitet, sker en fysiologisk anpassning, förklara hur denna sker. Svettningsintensiteten ökar, svettningen aktiveras vid en lägre kroppstemperatur, förbättrad cirkulationsreglering. Detta leder till att kroppstemperaturen inte höjs lika mycket vid värmebelastning. Max anpassning kräver daglig exponering under några timmar i 7-9 dagar. 98. Vilka tre typer av insatser kan man göra för att minska problemen i en värmebelastad miljö? -Fysiska åtgärder för att minska värmeutbyte mellan människa och omgivning -Arbetsorganisatoriska åtgärder för att minska belastningen på enskild person -Åtgärder för att förbättra en persons förmåga att klara belastningen 99. Hur påverkas kroppen av kyla? Komfortproblem. Längre exponering kan ge allmänna kylskador(inre kroppstemperaturen sjunker, skyddsåtgärder, tex huttringar, börjar känna sig varm) eller lokala kylskador (lokal syrebrist, vävnadsskada) 100. Hur påverkas arbetsprestationen vid arbete i kyla? Då kroppstemperaturen sjunker minskar den maximala syreupptagningsförmågan. Tjocka otympliga kläder. Sämre handfunktion- sämre finmotorik, känsel Hur beskriver man kallt klimat? Lufttemperaturen understiger 10 C Vad innebär komfortklimat? Komfortklimat är det klimat som människan mår bäst i och kan prestera som bäst i. Vad detta är för klimat är olika från person till person. Detta även om de har samma beklädnad och utför samma aktivitet. På grund av detta är det svårt att hitta ett optimalt klimat som passar alla Utveckla vad PMV-talet står för PMV (predicted mean value) är den förväntade medelupplevelsen av det termiska klimatet, Detta baseras på fyra klimatparametrar; lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, luftfuktighet, lufthastighet, beklädnad samt aktivitet. Värdena baseras på en skala där 0 är lagom, negativa tal är för kallt och positiva tal, för varmt.

13 104. Hur bör man gå tillväga vid ett systematiskt bullerbekämpningsarbete? Rangordna de olika stegen/strategierna och förklara vad dessa innebär. -Åtgärda källan: hindra att buller uppstår -Hindra utbredning: minska spridningen av buller -Aukustisk planering: välja rätt metoder, maskiner, planera! -Hörselvård: hörselskydd, kontroller. Ej permanent lösning Varför blir den ljuddämpande effekten av en bullerskärm ofta mindre än 10dB? Vad kan man göra för att förbättra skärmens ljuddämpande effekt (utan att påverka dess storlek)? Komplettera gärna förklaringen med en figur. För att det krävs andra hjälpmedel för att maximera skärmens effekter. Exempelvis absorbenter. Dessa absorberar det ljud som studsar från skärmen Hur bör en inkapsling av en bullrande maskin utföras d.v.s. hur ska den vara uppbyggd? En inkapsling kan t.ex. bestå av omslutande väggar som skyddar maskinen. Dessa har invändigt absorbenter som hindrar ljudet från att spridas i väggarna. Där till bör absorbenter under maskinen finnas för att hindra spridningen genom golvet Varför mäter man ofta ljudtrycksnivån i db(a) istället för db? DB(A) mäter den upplevda ljudstyrkan, inte den fysikaliska som mäts i db Hur påverkas vår hörsel med stigande ålder? Med stigande ålder blir vår förmåga att uppfatta höfrekventa ljud avsevärt sämre Förklara ljudvågens väg genom örat till dessa att vi upplever ett ljud. Tryckvariationer i luften går in genom ytterörat, örat, hörselgången, når sedan trumhinnan i mellanörat, som då vibrerar. Vibrationerna sprids via hammaren städet och stigbygeln till ovala fönstret i innerörat. Vibrationerna överförs till membranet via vätskai innerörat. Membranets rörelse når hårcellernas sinneshår som är kopplade till hörselnerven som leder till hjärnan Ange enheten för följande storheter; a. Ljudtryck: Pa, Pascal b. Ljudtrycksnivå: db, decibel c. Frekvens: Hz, Hertz d. Acceleration: m/s Vad menar man med stomljud och varför är det viktigt att i ett tidigt skede av bullerbekämpningen åtgärda stomljudet? Stomljud är ljud som alstras direkt mot en stomme. T.ex. ett tåg på en räls alstrar stomljud i spåret. Kan höras på mycket långt avstånd. Därför är det viktigt att åtgärda detta Ge två exempel på hur man kan minska den ljudstrålande ytan. Genom att perforera den strålande ytan minskas ljudet som alstras eftersom det blir fler kanter på ytan där ljudet kan ta ut varandra. Man kan även försöka att separera vissa delar från varandra så att den strålande ytan blir mindre. T.ex kan ett hydraulagregats instrument panel separeras från själva agregatet Hur ändras ljudnivån med avståndet från en bullerkälla inomhus respektive utomhus? Komplettera gärna förklaringen med skisser och/eller diagram. Utomhus minskar ljudnivån generellt sett ju längre bort från ljudkällan man befinner sig. Så behöver det inte vara inohus. Då kan ljudet studsa tillbaka till dig pga av föremål/väggar som finns inomhus.

14 114. Ge exempel på hur man kan åtgärda resonansproblem i bullrande maskiner. Varför är det viktigt att åtgärda dessa resonanser? Genom att leda bort resonansen kan ljudnivån minskas. Man lägger an något fast material för att leda bort resonansen. Viktigt då resonans ger upphov till buller Vad är ekvivalent ljudtrycksnivå? Ge exempel på varför man mäter ekvivalent ljudtrycksnivå? Ekvivalent ljudtrycksnivå är ett medelvärde för ett ljud som varierar med tiden. Man mäter den ekvivalenta ljudtrycksnivån för att få ett överskådligt värde av vilken ljudnivå man utsätts för udner en längre tid Nämn två negativa effekter av buller förutom risken för hörselskador. Kan ge obehagskänslor, sömnproblem samt sämre arbetsförmåga. Kan leda till att kommunikationen försvinner i bullret vilket i sin tur kan leda till sämre säkerhet Hur skiljer sig longitudinal våg och trasversal vågor sig åt? Longitudinal våg: utbredning i samma riktning som ljudkällan. Transversell våg: utbredning vineklrätt mot ljudriktningen I varje mening nedan saknas ett ord, din uppgift är att fylla i de saknade orden. a. Snabbare förlopp ger upphov till mer högfrekvent_ buller. b. Två lika starka ljudkällor (okorrelerade) medför att ljudtrycksnivån blir 3 db högre än med bara en ljudkälla. c. I efterklangsfältet kan ljudnivån minskas genom att absorbenter monteras. d. En dubblering av avståndet till en liten ljudkälla medför (vid ljudutbredning utomhus) att ljudtrycksnivån minskar med 6 db Från anatomisk synpunkt kan örat delas in i tre delar, vilka? Ytteröra, mellanöra, inneröra Förklara vad följande figur visar? Hörnivåkurvor som visar hur högt ett ljud måste vara vid olika frekvenser för att man ska kunna uppfatta det Vad är ett audiogram?

15 Ett audiogram visar gränserna för vad som klassa som normal hörsel, lätt bullerskada samt svår bullerskada Ljudfältet i ett rum kan delas in i två delar, vilka? Hur påverkas ljudtrycksnivån i respektive ljudfält med avseende på avstånd till ljudkällan? Rummet kan delas in i direktfält och efterklangsfält. I direktfältet minskar ljudtrycksnivån med avståndet. Då avståndet fördubblas minskar ljudtrycksnivån med 6 db. I efterklangsfältet är ljudtrycksnivån densamma även om avståndet ökar Hur definieras efterklangstiden? Efterklangstiden är den tid det tar för ljudtrycket att efter en ljudstöt sjunka till en tusendel, dvs för ljudtrycksnivån att sjunka 60 db i efterklangsfältet Hur kan en porös absorbent göras effektivare för att absorbera låga frekvenser? En absorbent för låga frekvenser kan göras bättre genom att göra dem tjockare, ha ett luftytrymme mellan absorbent och vägg eller låta lägga ett tunt skikt på absorbenten. Eventuellt ett perforerat skikt Vad är det typiska frekvensområdet för helkroppsvibrationer respektive hand-armvibrationer? Helkropp: 1-80 Hz. Hand-arm: Hz Vad är vita fingrar och vad är orsaken bakom detta fenomen? Vita fingrar är kramper i blodkärlen i fingrarna som leder till nedsatt blodflöde och därmed bleknar fingrarna. Kan uppstå då händerna utsätts för vibrationer, t.ex. då man arbetar med vibrerade verktyg Varför är det svårt att veta att skadorna/problemen som uppstår då man utsätts för helkroppsvibrationer verkligen är orsakade av vibrationerna och inte av något annat? Man kan inte göra några tester där man utsätter människan för vibrationer under längre perioder då de skador man undersöker faktiskt kan uppstå.

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

Utveckling av pannlampa. För användning av kirurger vid operation. Lilian Forsgren, Frida Halt, Ajdin Hrnjica,

Utveckling av pannlampa. För användning av kirurger vid operation. Lilian Forsgren, Frida Halt, Ajdin Hrnjica, Utveckling av pannlampa För användning av kirurger vid operation Kandidatarbete i Teknisk design Lilian Forsgren, Frida Halt, Ajdin Hrnjica, Andreas Höglind, Samuel Lunde och Tobias Olsson CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:2 ARBETE I STARK VÄRME

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:2 ARBETE I STARK VÄRME ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:2 ARBETE I STARK VÄRME AFS 1997:2 2 ARBETE I STARK VÄRME Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme samt styrelsens allmänna råd om

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer

Bättre bevakningslokaler

Bättre bevakningslokaler Bättre bevakningslokaler n BÄTTRE BEVAKNINGSLOKALER Bevakningspersonal ofta en lösning på andras arbetsmiljöproblem Bra arbetslokaler kan göra under med trivsel, hälsa och prestation. Det vet de flesta

Läs mer

arbetsmiljön i privattandvården

arbetsmiljön i privattandvården arbetsmiljön i privattandvården arbetsmiljön i privattandvården Prevent 2002 Första upplagan, första tryckningen. Denna version av arbetsmiljön i privattandvården som pdf är uppdaterad i december 2003.

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Arbeta rätt ergonomiskt Rätt förberedd / Belysning Belysning. Kolla allmänbelysningen, är den tillräcklig? Fördelas ljuset jämt över hela rummet?

Läs mer

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv

Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv Vad det innebär att vara koncentrerad och hur klassrummets fysiska miljö ser ut Moa Duvner och Katharina Sparrwardt Specialpedagogiska institutionen

Läs mer

Yvonne Andersson, Krossens förskola

Yvonne Andersson, Krossens förskola För den som aldrig varit i en förskola är det svårt att förstå hur vardagen där kan låta. Många ljud har blivit så vanliga att vi inte reflekterar över dem, utan i stället envist överröstar dem. Vi tänker

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

HID. Försvarsmaktens

HID. Försvarsmaktens FM HID Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst FÖRSVARSMAKTEN 2009-10-13 02 760:54792 Högkvarteret FM HID Försvarsmaktens Handbok i Dykeritjänst M7739-350016 (FM HID) fastställs för tillämpning. Beslut

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

!"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&*

!#$%&'()%&*+,#-(*#$./,&&* !"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&* Problemstudie av arbetsplatsen samt konceptutveckling av portabelt stopp*!!!!!!kandidatarbete i Teknisk design!!!!!"#$%&'%()*+"))"(%,&'--"&+'('!-$"(,&'$%!&./%01'$$,&2*+"!&)"3!400*!,&

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Syn och belysning för äldre i arbetslivet. Kunskapsöversikt. Rapport 2012:16

Syn och belysning för äldre i arbetslivet. Kunskapsöversikt. Rapport 2012:16 Syn och belysning för äldre i arbetslivet Kunskapsöversikt Rapport 2012:16 Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet Federico Favero, doktorand och ljusdesigner Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT ISSN 1404-059X DÖVBLINDA: TAKTILT ÖVERFÖRD INFORMATION OM SKEENDEN I OMGIVNINGEN Erik Borg, Jerker Rönnberg AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT Rapport nr 3 2001 Regionsjukhuset Örebro Örebro Universitet Linköpings

Läs mer