tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn A0007A Ergonomi Datum LP Material Kursexaminator Instuderingsfrågor Stig Karlsson Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdat av Johanna Hamne

2 Instuderingsfrågor till Ergonomikursen. 1. Vilka uppgifter har slemhinnorna i luftvägarna? Rensa inandningsluften från partiklar för att de inte ska nå lungorna. 2. Luftvägarna innehåller flimmerhår. Vad händer med dessa när vi röker och vilken praktisk effekt har detta? Flimmerhåren förlamas och då kan de inte hindra partiklas från att ta sig ned i lungorna. 3. Var i lungorna sker gasutbytet av syre och koldioxid. Alveolerna 4. Förklara vad som menas med spirometri samt när detta kan vara aktuellt att göra Spirometri innebär att man gör en bedöming av utandningsluften. Detta kan användas för att eventuellt identifiera sjukdomar, såsom astma och kol. 5. Förklara den fysiologiska anledningen till att det är farligt att ha för lång snorkel när du badar. Har man för låmg snorkel kan det hända att luften som finns i snorkeln inte hinner bytas ut till ny luft innan man tar ett nytt andetag, vilket då innebär att man andas in syrefattig luft. 6. Förklara översiktligt systemkretsloppet och lungkretsloppet. Systemkretsloppet pumpar syrerikt blod ut i kroppen och lungkretsloppet syresätter blodet i lungorna. 7. Reglering av hjärtats sammandragningar sker via två centrum för elektrisk aktivitet. Vilka är dessa hos ett friskt hjärta? Sinusknutan och AV-knutan. 8. Varför stiger hjärtfrekvensen om du blir rädd? Hjärtat påverkas av våra känslor, exempelvis stress som kan upplevas då man blir rädd. 9. Anger två orsaker till att vilopulsen sjunker när du förbättrar din kondition. Hjärtat blir starkare och kan då pumpa ut mer blod i varje slag samt 10. Anders är 48 år, hur hög teoretisk maxpuls har han. Visa hur du räknar =172 bpm 11. Vad är det man mäter när man undersöker det arteriella blodtrycket? Trycket i artärerna vid hjärtats arbetsfas och vilofas. 12. Hur högt är ett normalt arteriell blodtryck? / Diskutera varför det är viktigt med ett högt maximalt syreupptag om du har ett fysiskt tungt arbete. För att kunna utföra ett tungt arbete, behöver musklerna arbeta hårdare. Detta kräver ett högt syreupptag. Det är viktigt för att man ska klara sitt arbete utan skador. 14. Förklara sambandet mellan syreupptag och belastning

3 När musklerna arbetar hårdare krävs att kroppen kan transportera och använda mycket syre i musklerna. 15. Ange en yrkesgrupp där ett högt maximalt syreupptag kan vara viktigt Brandmän. 16. Ange fyra faktorer som påverkar en människas maximala syreupptag. Ange också vilken som är den viktigaste. Hjärtats förmåga att pumpa ut blod (den viktigaste) Kärlens förmåga att sprida blodet. Antalet mitokondrier i muskelcellerna. Blodvärdet, dvs koncentrationen av hemoglobin 17. Vad betyder arteriovenösa syredifferensen? Det är skillnaden i syreupptag mellan artärer och vener. 18. Varför kan ett högt blodvärde öka en persons maximala syreupptag? Blodvärde är koncentrationen av hemoglobin. Hemoglobin transporterar syre. Ett högt blodvärde betyder alltså att mer syre transporteras fortare vilket ger en högre syreupptagningsförmåga. 19. Från vilka energikällor får vi energi? Kolhydrater och fett. 20. Lagringsformen för kolhydrater heter glykogen. Var i kroppen kan vi lagra fett och glykogen? Vad är skillnaden mellan att använda fett respektive kolhydrater som bränsle om du är ute och springer? Fett samt glykogen lagras i fosfatföreningarna ATP i musklerna. Om kroppen förbränner fett vid en springtur kommer du att hålla ett lägre tempo. 21. Vilka skillnader finns generellt avseende fysisk kapacitet mellan kvinnor och män Män är generellt sett starkare än kvinnor, då de har större muskelmassa. De har även högre maximal syreupptagningsförmåga. 22. Vilka två stora huvudgrupper består nervsystemet av? Centrala nervsystemet och perifera nervsystemet. 23. Vår kropp har tre olika former av muskelvävnad, vilka är dessa tre? Skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur. 24. Lårmuskulaturen, framför allt framsida lår är flera olika muskler men gemensamt för alla dessa är att de består av 3 olika sorters muskelfibrer. Vad heter dessa tre och vad har de för funktion? Typ 1: långsamma och uthålliga Typ 2a: snabba och starka Typ 2x: explosiva 25. Ange de tre olika celltyperna som finns i benvävnaden. Osteoblaster, osteocyter, osteoklaster. 26. Ange funktionen för var och en av dessa celltyper. Osteoblaster: producerar ben

4 Osteocyter: underhåller bensubstansen (bildas av osteoblaster) Osteoklaster: bryter ned benvävnad 27. Ange var i kroppen vi kan finna dessa leder. a. Kulled: höft, axel b. Sadelled: tumme 28. Vad beror ökad muskelmassa och ökad styrka först och främst på? Ökning av muskelfibrernas innehåll av myofilament och cytoplasma samt ökning av antalet muskelfibrer. 29. Vad är det som gör att vår skelettmuskulatur är tvärstrimmig? Z-band skiljer sarkomererna i muskeln åt. 30. Vad innebär egentligen "konstansproblemet" när man diskuterar perception? Konstansproblemet innebär att vi uppfattar omvärlden som konstant även om våra sinnesintryck ändras. T.ex. upplever vi ett rum som lika/konstant även om vi befinner oss på olika platser i rummet och då har olika sinnesintryck. 31. Beskriv två olika yttre ledtrådar för perception av djup. Rörelseparallax: hur saker förflyttas i förhållande till mig själv. Konvergens: ihopdragning t.ex ser en väg smalare ut på längre håll 32. Utgå från ett eget konkret exempel och beskriv hur datadrivna (bottom-up) och teoridrivna (top-down) processer samverkar vid mönsterigenkänning. Om man ser ett ofullständigt A (H) kan det vara svårt att veta om det är ett A eller H. Den datadrivna bearbetningen (bottom up) är ofullständig och därför vet vi ej. Sätts däremot H i ett sammanhand till exempel CHT, vet vi med hjälp av den teoridrivna bearbetningen (top down) att det är just ett A. 33. Vilka faktorer styr hur enkelt eller svårt det är att utföra parallella uppgifter så kallad delad uppmärksamhet? Förklara kort. Resurskrav: hur stora mentala resurser som krävs. Kan en uppgit automatiseras kommer den andra uppgiften inte att påverkas. Resurslikhet: om uppgifterna kräver att samma sinne används. Växlingen mellan uppgifterna 34. Vilka arbetsuppgifter ställer typiskt krav på delad uppmärksamhet? Exempel på arbetsuppgifter som kräver delad uppmärksamhet kan vara då man kör ett fordon. 35. Ge två egna, konkreta exempel på psykofysiska frågeställningar. Hur högt måste ett ljud vara för att vi ska uppfatta det? Hur stor måste skillnaden mellan två toner vara för att vi ska märka skillnaden? 36. Hur kan illusioner förklaras? (Exempel på förklaringar). Illusioner uppstår då en iaktagare fyller i mer av varseblivningen än vad det finns underlag för. Kan uppstå då det saknas ledtrådar eller då ledtrådarna är motsägande samt då man gör felaktiga antaganden som bygger på tidigare erfarenheter.

5 37. Vad innebär begreppet arbetsanalys Arbetsanalys innebär att man beskriver människa-maskin, människa-människa samt maskinmaskin. Hur påverkar dessa varandra? 38. Vad menas med ett systems/en produkts livscykel? Vilka steg ingår? Livscykel beskriver produktens/systemets gång från idé tillfärdiganvänd. De steg som ingår är: -Behovsidentifiering -Naturresurser -Utformning -Produktion -Distrubution -Användning (estetik, användargränssnitt, ergonomi) -Urdifttagning -Deponering/Återvinning 39. Varför är det bra att genomföra en arbetsanalys? En arbetsanalys är bra att genomföra för att öka säkerhet, produktivitet samt tillgänglighet. 40. Beskriv ett par metoder för att beskriva en uppgift HTA Hierarkisk uppgiftsanalys, beskriver en uppgift i steg och delsteg med första steget högst upp. Länkanalys (LA)/sambandsanalys beskriver mer grafiskt hur en uppgift ska utföras i olika steg. 41. Ge exempel på sex tillämpningar av arbetsanalys Kartlägga arbetsuppgifter Undersöka belastningen på personalen Specificera gruppens organisation Skaffa kunskap om arbetsuppgiften Klargöra informationsflödet Identifiera kopplingar mellan funktioner 42. Vilka är fördelarna med att utforma arbetsplatser, miljö och utrustning för så många som möjligt? Så många som möjligt kan använda detta. Kostnadseffektivt. Rotation på en arbetsplats. Både ung som gammal ska kunna arbeta kvar. 43. Vad är antropometri och vad används den till? Antropometri är läran om människans kroppsmått. Används som hjälpmedel för att utforma människan miljö. 44. Man skiljer mellan statisk och dynamisk antropometri. Vad innebär det? Statisk antropometri är fasta kroppsmått som t.ex. längd. Dynamisk antropometri är mått i arbete som t.ex. räckvidd. 45. Ange några karakteristiska fysiska könskillnader som man måste beakta vid utformningsarbete. Mannen är generellt sett större än kvinnan. T.ex. både längre (stående och sittande), bredare och djupare. 46. Vilken information krävs vid design av utrustning och arbetsplatser? -Antropometriska värden på användarpopulationen -På vilka sätt dessa värden kommer förbättra utformningen

6 -Kriterier som definierar en effektiv användning mellan produkt och användare 47. Vilka är huvudmålen för praktisk antropometri? -uppnå optimal arbetsställning -höja arbetseffektiviteten -förbättra säkerhet och komfort 48. Vilka sätt ur antropometrisk synpunkt finns det för utformning av produkter och arbetsplatser för att klara variabiliteten hos en population? -Design för extremindividen (100 percentilen) -Design för medelindividen -Design för 5-95 percentilen (reglerbarhet) -Design med avseende på funktionshinder/funktionsnedsättning 49. Vilka egenskaper hos människan måste beaktas vid utformning av en arbetsplats/utformning av arbete? Olika kroppsmått: längd, breddm vikt (antropometriska mått). Även rörliga mått som t.ex. räckvidd och rörelseutrymme. 50. Ge några exempel på mänskliga egenskaper som förändras med åldern. Förklara! Toleransnivån ökar med åldern, fram till ca 30 år för att sedan minska. Erfarenhet/skicklighet ökar med åldern. Prestationsförmågan har sin peak vid år, därefter minskar den 51. Vad menas med begreppet metod? En metod är ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat. Då samma metod används flera gånger ska man få samma resultat. 52. Vad menas med validitet resp. reliabilitet? Validitet: Stämmer värdet överrens med det sanna värdet? Mäter man det som är relevant? Reabilitet: Stämmer flera mätningar av samma sak överens med varandra? Utförs mätningen på ett tillförlitligt sätt? 53. Till vilka ändamål är det bra att använda olika metoder? 54. Metoder kan karakteriseras genom sina egenskaper. Vad menas med a. Empiriska egenskaper: utförs i verkligheten, jobbar med användaren analytiska egenskaper: teoretiska analyser av experter b. Objektiva egenskaper: en mätning subjektiva egenskaper: uppskattning av användaren c. Kvantitativa egenskaper: Mycket data, ofta siffror Kvalitativa egenskaper: en mindre grupp som t.ex. intervjuas d. Participativa egenskaper: användaren styr undersökningen 55. Redogör för minst fyra huvudtyper av datainsamlingsmetoder och deras karaktär. För och nackdelar. 1. Videoinspelning, fördelar: ger dynamik, tidsangivelser, kan backa, spola framåt, pedagogiskt. Nackdelar: 2. Enkät, fördelar: lätt att sammanställa för att få statistik, lätt för den som svarar, känner ingen press. Billigt, effektivt. Nackdelar: måste ha svar på minst 50%, bör prova enkäten i förväg för att undvika missförstånd.

7 3. Intervjuer: kan vara ostrukturerad (öppna-/följdfrågor), semistrukturerad ( färdiga frågor, men något fritt med följdfrågor), strukturerad (fasta frågor). Fördelar: subjerktiv, flexibel metod. Kan ställa följdfrågor och därmed minska misstolkning. Nackdelar: intervjueffekt dvs den intervjuade svarar för att tillfredsställa intervjuaren. Intervjuaren påverkar. Man får inget svar från större grupper och kan inte dra några slutsater. 4. Fokusgrupp: Diskussionsgrupp med 6-10 personer samt en moderator. Diskuterar ett antal förutbestämda frågor men med en lös struktur. Fördelar: Man kan få annan info i jämförelse med en strukturerad intervju. Resursbesparande. Nackdelar: endast vissas åsikter kan komma fram om det finns någon/några dominanta deltagare. 56. Vad menas med en fokusgrupp Diskussionsgrupp med 6-10 personer samt en moderator. Diskuterar ett antal förutbestämda frågor men med en lös struktur. 57. Vad är en användarprofil och hur kan man indela olika användare. En användarprofil beskriver vem som ska använda en produkt. Kan delas in i faktiska och fiktiva (personas). 58. Vad menas med ett fiskbensdiagram. Hur använder man det. Används för att identifiera orsakerna till ett problem, där man tar hänsyn till mätning, miljö, metod, människa, maskin, management, material. 59. Det finns olika typer av Borg-skalor för bedömning av belastning. Vilka är de och vad är skillnaden mellan dom? Borgs PRE-skala bedömer den upplevda ansträngningen. Går från 6-20 och syftar till pulsen. Borgs CR-10 skala går från 0-10 och mäter den upplevda förnimmelsen. 60. Vad menas med en kroppskarta? En kroppskarta används för en subjektiv bedömning av var i kroppen förnimmelse känns. 61. Vad är skillnaden mellan OWAS, RULA och REBA? OWAS: mäter främst helkroppsbelastning vid tunga lyft RULA: mäter endast överkroppen REBA: mäter hela kroppen 62. Hur väljer man ut kroppsställningar vid analys med RULA och REBA? Man kontrollerar de kroppsdelar som finns med på checklistan. 63. Vad är PLIBEL. Beskriv. PLIBEL är en analys med flertalet frågor gällande arbetsmiljö samt belastning för att identifiera problem som kan medföra skador vid arbetet. Ett speciellt schema används där man fyller i framtagna värden som leder till ett slutgiltigt värde som ger arbetsmiljön ett betyg mellan Vad kan man simulera med datormanikiner? Man kan simulera en människas rörelser vid arbete för att identifiera eventuella problem. 65. Redogör för några faktorer som bör beaktas vid utformning av handhållna verktyg? Storlek Form Vikt Kraftöverföring

8 Friktion Arbetsställning Vibrationsöverföring Yttryck 66. Vad innebär begreppet participation? Participation innebär att användare/anställda deltar i ett förändringsarbete. 67. Ange några motiv till varför ett participativt förhållningssätt är bra vi utvecklingsarbete. Användaren får äganderätt i lösningar De blir mer engagerade i förändringarna Bätter information som leder till bättre lösningar Samlade idéer Använda människan som resurs 68. Finns det några nackdelar/problem med ett participativt förhållningssätt. Lite teori och praktik att falla tillbaka på Historiskt har det ej varit nödvändigt Hot mot ledarroll/tekniska specialister Brist på stöd/resurser Deltagarnas ovillighet Stöd från företagsledningen 69. Redogör för dom allmänna principerna vid arbetsplatsutformning (De tio buden) 1. Arbetaren ska kunna ha en upprätt och framåtriktad position. 2. Undvika obalanserad hållning (böja och vrida) och muskelaktivitet för att stödja ben och överarmar. Precisionsarbete kröver stöd för armar. 3. När syn krävs ska de viktiga delarna i arbetet vara synliga med huvudet upprätt eller lätt framåtböjt. 4. Arbetaren ska kunna inta olika ställningar utan att det påverkar arbetet. 5. Arbetaren ska om möjligt välja mellan sittande och stående. Vid sittande ska det finnas ryggstöd. 6. Jämn viktfördelning på båda fötterna. 7. Inte konstant arbete ovanför hjärtnivå. 8. Lederna ska hållas i dess medelpunkt vid arbete. 9. När muskelkraft krävs ska det utföras av de största muskelgrupperna. 10. När upprepad kraft krävs, möjligt att använda armar eller ben utan att förändra utrustning. 70. Redogör för principerna vid utformning av en kravspecifikation. En kravspecifikation fastlägger vad produkten/systemet ska uträtta, innefattar: -ergonomiska krav -estetiska krav -ekonomiska krav -produktionskrav -funktionskrav -kvalitetskrav Ger inga problemlösningar. 71. Beskriv hur ett bra idéarbete kan genomföras Ett bra idéarbete är brainstorming. En typ av seminarium med 6-8 personer + ledare. Ledaren kommer med vilda idéer för att släppa på självcensuren. Ingen kritik bör ges då det hämmar kreativiteten. Därefter görs en utvärdering av idéerna där flera idéer kan kombineras till slutlig idé.

9 72. Vad innebär det att man funktionsklassar och ställer upp funktionssamband på ett arbete? Man tar reda på vad som ska uppnås och vilka delar som ingår, samt hur dessa samverkar. 73. Vilka är dom allmänna kriterierna för en god arbetsställning? -Variation -Undvik framåtlutad kropp och huvud -Överarmar intill kroppen, händer över axelhöjd endast korta perioder -Inte vridna och assymetriska ställningar -Ej leder i ytterläge under lång tid -Lämpligt stöd för ryggen vid sittande -Vid stor muskelkraft ska musklerna befinna sig i position för maximal kraft -Undvik högt tryck på känslig vävnad då stöd används 74. Redogör för fördelar resp. nackdelar med a. sittande arbetsställning: Fördelar: Mindre belastning för ben och fötter, bätter venöst återflöde, mindre energikrävande, lättare att utföra pedalarbete. Nackdelar: Orsak till ryggproblem, mindre kraftförmåga b. stående arbetsställning: Fördelar: mer kraftförmåga Nackdelar: mer belastning för ben, fötter. Mer energikrävande. Svårare att utföra pedalarbete. 75. Vad krävs för en bra a. sittande arbetsställning: vinkel: sits-ryggstöd ryggstöd ska följa ryggens kurvatur sitsen ska inte vara längre/djupare än nödvändigt ryggstöd för avlastning stolen ska inte hämma rörelser ge bra variation naturlig koppling mellan, stol, ställning, uppgift b. stående arbetsställning: stabil fotställning ska kunna intas precisionsarbete: mm över armbågshöjd lätt manuellt arbete: mm under armbågshöjd tungt arbete: mm under armbågshöjd 76. Beskriv problemlösningsprocessen kortfattat -Identifiera ergonomiska problem -Definiera arbetskraven -Vilka risker finns för varje berörd kroppsdel? -Analys: varför finns riskerna? -Strategi för att angripa orsaken till problemen (minst 3) -Välj den mest kostnadseffektiva lösningen som reducerar ergonomiska problemen. 77. Vilka är fördelarna med att utforma arbete, arbetsplatser, utrustning och miljö för så många som möjligt? Så många som möjligt kan använda detta. Kostnadseffektivt. Rotation på en arbetsplats. Både ung som gammal ska kunna arbeta kvar. 78. Vilka egenskaper hos människan används vid arbete. Räckvidd, styrka, perception, tänkande, minne, kondition, uthållighet,

10 79. Vid utformning av utrustning skall man ta hänsyn till ett antal aspekter. Vilka är de och vad innebär dom? Allmänna beaktanden: fysisk kapacitet, miljö,säkerhet Underhållet: moduluppbyggt, utbytbara delar, tydlig märkning Design av displayer: bra användargränssnitt 80. Beskriv några viktiga principer vid utformning av handhållna verktyg med avseende på a. Storlek, form: överföring av kraft, moment, komfort, kontroll över verktyget, skaderiskminimering, män och kvinnor b. Vikt: så lätt som möjligt (undantag då massan är av betydelse), fördelning av massa, tyngdpunkt nära handled (undantag: hävarm) c. Kraftöverföring och friktion: hög friktion i handtag, hårdhet d. Arbetsställning: ej böjd, vriden rygg, ej extrema handledsvinklar, naturlig handställning e. Vibrationsöverföring: minska vibrationsöverföringen, men inte för sladdrigt material för att behålla kontrollen f. Yttryck: g. Skänkelverktyg: avstånd mellan skänklar för maximal kraftöverföring h. 81. Beskriv några viktiga principer vid utformning av a. Förararbetsplatser: manöverdon ska vara placerade i förhållande till stolen. Stolen ska uppmana till goda ställningar och b. kontors och datorarbetsplatser: Justering av stol och bord för variation. Även stående arbete. Bildskärm ska kunna justeras i höjdled, strax under ögonhöjd. Tiltbar. c. arbetsplatser för funktionshindrade: personligt anpassade hjälpmelde. Olika stöd för kroppen (enkla lösningar) kan betyda mycket. 82. Ge exempel på när det är bra att använda a. taktil/haptisk information: används när andra sinnen är öcerbelastade. ex b. auditiv information: larm, uppmärksammande c. visuell information: komplexa meddelanden i bullrig miljö 83. Vad menas med begreppet ljusmiljö? Ljusförhållanden i omgivningen. Beror på ljuskällor, deras egenskaper, hur mycket ljus som träffar objektet, spektral sammansättning samt relexion-absorbtion. 84. Vad innefattar begreppet synergonomi? Synbehov vid olika arbetssituationer 85. Bländning är ett vanligt problem som uppkommer då ljus träffar ögat, ange några vanliga orsaker till bländning. -Hög ljusintensitet som ögat inte adapterar tillräckligt -Ljus faller in i perifirin, stör uppfattningen av den centrala bilden. -Stora intensitetsskillnader i synfältet. -Snabb växling mellan ljus och mörker. 86. Vad menas med ackommodation? Ögats förmåga att ändra fokalvidden så att vi på olika avstånd kan få en skarp bild av ett föremål. Linsens krökningsradie ändras.

11 87. Inom belysningsläran används speciella fotometriska storheter för att beskriva de strålningseffekter som avges från ljuskällor, som träffar ytor och som reflekteras till människans ögon. Vilka är dessa fotometriska storheter, förklara. -Ljusstyrka: effekt/rymdvinkelenhet, viktad efter ögats känslighet, som emitteras från en ljuskälla i en viss riktning -Ljusflöde: total effekt, viktad efter ögats känslighet, från en ljuskälla eller belyst yta -Belysningsstyrka: viktad effekt/areaenhet -Luminans: ljusstyrka/areaenhet 88. Vilka olika huvudgrupper delas ljuskällor in i? Glödlampor och urladdningslampor. 89. Vilken uppgift har belysningsarmaturen? Fördela och rikta ljuset, samt se till att bländning undviks. 90. Ange vilka riktlinjer det finns för bedömning och utformning av synergonomiska förhållanden på en arbetsplats gällande: a. Luminans: 5:3:1 förhållandet. Infält, omfält, yttre synfält. b. Undvikande av bländning: Direktbländnind, ljuskällan träffar ögat direkt. Indirekt bländning: reflexer i blanka material. Kontrastbländning: luminansskillnader. Adaptionsbländning: växling mellan mörkt och ljust. c. Färgsättning: färgåtergivningsegenskaper efter behov. Färgblindhet. Rött/grönt. d. Synavstånd: anpassat till individens ackommodation och upplösningsförmåga. Detaljseende mitt i synfältet.undiva statiska belastningar e. Synobjektets kontrast: Objekt ska ha hög kontrast (färg eller luminans). Små objekts begränsningslinjer ska ha höf luminansgradiet till bakgrund. f. Underhåll: rutiner för rengöring, underhåll, lampbyte. Även väggar vars återgivning är viktigt ska rengöras. g. Dagsljus: undivka bländning, men samtidigt utnyttja dagsljuset. h. Utformning för synskadade: högre belysningsstyrka, mjuks skuggor genom allmänt och riktat ljus, punktbelysning för särskilda funktioner, undvika bländning (känslighet), färgsättning ljus och matt, särsklija olika ytor. i. Arbeten med särskilda synkrav: 91. Valet av en belysningsanläggnings komponenter kan återverka på andra arbetsmiljöfaktorer och på den yttre miljön, medan andra miljöfaktorer kan påverka belysningssituationen. På vilka olika sätt? Luftföroreningar kan smutsa ner ljuskällor vilket leder till sämre ljus. Ljus avger värme, vilket då kräver ventilation. Urladdningslampor avger UV, påverkan på ögon och hud. Dålig belysning ger upphov till dåliga arbetsställningar. Hantering av använda lampor, miljö. 92. Genom vilka olika sätt sker kroppens värmeutbytet med omgivningen? Förklara mer ingående varje sätt. Konvektion: Konvektion är ett värmeutbyte mellan kroppsyta och luft kring kroppen samt andra medier som kroppen kommer i kontakt med. Den varma eller kalla luften förs bort från kroppen genom fri eller påtvingad strömning. Påtvingad strömning kan t.ex. vara luftströmmar. Strålning: Alla kroppar emitterar och absorberar värmestrålning. Människans (värme)utbyte med omgivningen bestäms av ytornas temperatur, emissionstal/absorbtionstal, storlek, avstånd från kroppen samt kroppens effektiva strålningsarea. Konduktion: Konduktion är detsamma som ledning, dvs att värmen kan förflytta sig utan att själva materialet förflyttar sig. Detta påverkas av kroppens hudtemperatur, kontaktytans storlek, yttertemeperatur, ledningsförmåga samt värmekapacitet.

12 Avdunstning: Avdunstning är ett värmeutbyte ned omgivningen, dels via hudytan och dels via andningsvägarna. Då man inte är svettig sker hälften av avdunstningen via hudytan och hälften via andningsvägarna. Avdunstningen via hudytan sker genom att vattenmolekyler diffunderar genom hornlagret på huden. Avdunstningen via andningsvägarna bestäms av lungventilationen. Denna ökar vid högre belastning/aktivitet. 93. Vad är det övergripande målet för kroppens värmereglering? Att hålla kroppens inre temperatur, kärntemperatur, inom ett litet temperaturintervall. 94. Förklara varför svetten kan kyla kroppen? Svetten består mestadels av vatten och har ett högt ångbildningsvärme och därmed kan kroppen kylas. 95. Vad står Lewis reaktion för? Då en mindre del av kroppen kyls ner, sker en genomblödning genom kroppsdelen för att förhindra att delen förfryser, Detta sker med regelbundna intervall. 96. Hur påverkas kroppen av värme? Ökat perifert blodflöde, svettning, hudtemperaturen stiger, hjärtfrekvens och minutvolym ökar. Långvarig svettning leder till salt och vätskeförlust. Individuella reaktioner. 97. Vid upprepade vistelse i värme, särskilt i kombination med fysisk aktivitet, sker en fysiologisk anpassning, förklara hur denna sker. Svettningsintensiteten ökar, svettningen aktiveras vid en lägre kroppstemperatur, förbättrad cirkulationsreglering. Detta leder till att kroppstemperaturen inte höjs lika mycket vid värmebelastning. Max anpassning kräver daglig exponering under några timmar i 7-9 dagar. 98. Vilka tre typer av insatser kan man göra för att minska problemen i en värmebelastad miljö? -Fysiska åtgärder för att minska värmeutbyte mellan människa och omgivning -Arbetsorganisatoriska åtgärder för att minska belastningen på enskild person -Åtgärder för att förbättra en persons förmåga att klara belastningen 99. Hur påverkas kroppen av kyla? Komfortproblem. Längre exponering kan ge allmänna kylskador(inre kroppstemperaturen sjunker, skyddsåtgärder, tex huttringar, börjar känna sig varm) eller lokala kylskador (lokal syrebrist, vävnadsskada) 100. Hur påverkas arbetsprestationen vid arbete i kyla? Då kroppstemperaturen sjunker minskar den maximala syreupptagningsförmågan. Tjocka otympliga kläder. Sämre handfunktion- sämre finmotorik, känsel Hur beskriver man kallt klimat? Lufttemperaturen understiger 10 C Vad innebär komfortklimat? Komfortklimat är det klimat som människan mår bäst i och kan prestera som bäst i. Vad detta är för klimat är olika från person till person. Detta även om de har samma beklädnad och utför samma aktivitet. På grund av detta är det svårt att hitta ett optimalt klimat som passar alla Utveckla vad PMV-talet står för PMV (predicted mean value) är den förväntade medelupplevelsen av det termiska klimatet, Detta baseras på fyra klimatparametrar; lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, luftfuktighet, lufthastighet, beklädnad samt aktivitet. Värdena baseras på en skala där 0 är lagom, negativa tal är för kallt och positiva tal, för varmt.

13 104. Hur bör man gå tillväga vid ett systematiskt bullerbekämpningsarbete? Rangordna de olika stegen/strategierna och förklara vad dessa innebär. -Åtgärda källan: hindra att buller uppstår -Hindra utbredning: minska spridningen av buller -Aukustisk planering: välja rätt metoder, maskiner, planera! -Hörselvård: hörselskydd, kontroller. Ej permanent lösning Varför blir den ljuddämpande effekten av en bullerskärm ofta mindre än 10dB? Vad kan man göra för att förbättra skärmens ljuddämpande effekt (utan att påverka dess storlek)? Komplettera gärna förklaringen med en figur. För att det krävs andra hjälpmedel för att maximera skärmens effekter. Exempelvis absorbenter. Dessa absorberar det ljud som studsar från skärmen Hur bör en inkapsling av en bullrande maskin utföras d.v.s. hur ska den vara uppbyggd? En inkapsling kan t.ex. bestå av omslutande väggar som skyddar maskinen. Dessa har invändigt absorbenter som hindrar ljudet från att spridas i väggarna. Där till bör absorbenter under maskinen finnas för att hindra spridningen genom golvet Varför mäter man ofta ljudtrycksnivån i db(a) istället för db? DB(A) mäter den upplevda ljudstyrkan, inte den fysikaliska som mäts i db Hur påverkas vår hörsel med stigande ålder? Med stigande ålder blir vår förmåga att uppfatta höfrekventa ljud avsevärt sämre Förklara ljudvågens väg genom örat till dessa att vi upplever ett ljud. Tryckvariationer i luften går in genom ytterörat, örat, hörselgången, når sedan trumhinnan i mellanörat, som då vibrerar. Vibrationerna sprids via hammaren städet och stigbygeln till ovala fönstret i innerörat. Vibrationerna överförs till membranet via vätskai innerörat. Membranets rörelse når hårcellernas sinneshår som är kopplade till hörselnerven som leder till hjärnan Ange enheten för följande storheter; a. Ljudtryck: Pa, Pascal b. Ljudtrycksnivå: db, decibel c. Frekvens: Hz, Hertz d. Acceleration: m/s Vad menar man med stomljud och varför är det viktigt att i ett tidigt skede av bullerbekämpningen åtgärda stomljudet? Stomljud är ljud som alstras direkt mot en stomme. T.ex. ett tåg på en räls alstrar stomljud i spåret. Kan höras på mycket långt avstånd. Därför är det viktigt att åtgärda detta Ge två exempel på hur man kan minska den ljudstrålande ytan. Genom att perforera den strålande ytan minskas ljudet som alstras eftersom det blir fler kanter på ytan där ljudet kan ta ut varandra. Man kan även försöka att separera vissa delar från varandra så att den strålande ytan blir mindre. T.ex kan ett hydraulagregats instrument panel separeras från själva agregatet Hur ändras ljudnivån med avståndet från en bullerkälla inomhus respektive utomhus? Komplettera gärna förklaringen med skisser och/eller diagram. Utomhus minskar ljudnivån generellt sett ju längre bort från ljudkällan man befinner sig. Så behöver det inte vara inohus. Då kan ljudet studsa tillbaka till dig pga av föremål/väggar som finns inomhus.

14 114. Ge exempel på hur man kan åtgärda resonansproblem i bullrande maskiner. Varför är det viktigt att åtgärda dessa resonanser? Genom att leda bort resonansen kan ljudnivån minskas. Man lägger an något fast material för att leda bort resonansen. Viktigt då resonans ger upphov till buller Vad är ekvivalent ljudtrycksnivå? Ge exempel på varför man mäter ekvivalent ljudtrycksnivå? Ekvivalent ljudtrycksnivå är ett medelvärde för ett ljud som varierar med tiden. Man mäter den ekvivalenta ljudtrycksnivån för att få ett överskådligt värde av vilken ljudnivå man utsätts för udner en längre tid Nämn två negativa effekter av buller förutom risken för hörselskador. Kan ge obehagskänslor, sömnproblem samt sämre arbetsförmåga. Kan leda till att kommunikationen försvinner i bullret vilket i sin tur kan leda till sämre säkerhet Hur skiljer sig longitudinal våg och trasversal vågor sig åt? Longitudinal våg: utbredning i samma riktning som ljudkällan. Transversell våg: utbredning vineklrätt mot ljudriktningen I varje mening nedan saknas ett ord, din uppgift är att fylla i de saknade orden. a. Snabbare förlopp ger upphov till mer högfrekvent_ buller. b. Två lika starka ljudkällor (okorrelerade) medför att ljudtrycksnivån blir 3 db högre än med bara en ljudkälla. c. I efterklangsfältet kan ljudnivån minskas genom att absorbenter monteras. d. En dubblering av avståndet till en liten ljudkälla medför (vid ljudutbredning utomhus) att ljudtrycksnivån minskar med 6 db Från anatomisk synpunkt kan örat delas in i tre delar, vilka? Ytteröra, mellanöra, inneröra Förklara vad följande figur visar? Hörnivåkurvor som visar hur högt ett ljud måste vara vid olika frekvenser för att man ska kunna uppfatta det Vad är ett audiogram?

15 Ett audiogram visar gränserna för vad som klassa som normal hörsel, lätt bullerskada samt svår bullerskada Ljudfältet i ett rum kan delas in i två delar, vilka? Hur påverkas ljudtrycksnivån i respektive ljudfält med avseende på avstånd till ljudkällan? Rummet kan delas in i direktfält och efterklangsfält. I direktfältet minskar ljudtrycksnivån med avståndet. Då avståndet fördubblas minskar ljudtrycksnivån med 6 db. I efterklangsfältet är ljudtrycksnivån densamma även om avståndet ökar Hur definieras efterklangstiden? Efterklangstiden är den tid det tar för ljudtrycket att efter en ljudstöt sjunka till en tusendel, dvs för ljudtrycksnivån att sjunka 60 db i efterklangsfältet Hur kan en porös absorbent göras effektivare för att absorbera låga frekvenser? En absorbent för låga frekvenser kan göras bättre genom att göra dem tjockare, ha ett luftytrymme mellan absorbent och vägg eller låta lägga ett tunt skikt på absorbenten. Eventuellt ett perforerat skikt Vad är det typiska frekvensområdet för helkroppsvibrationer respektive hand-armvibrationer? Helkropp: 1-80 Hz. Hand-arm: Hz Vad är vita fingrar och vad är orsaken bakom detta fenomen? Vita fingrar är kramper i blodkärlen i fingrarna som leder till nedsatt blodflöde och därmed bleknar fingrarna. Kan uppstå då händerna utsätts för vibrationer, t.ex. då man arbetar med vibrerade verktyg Varför är det svårt att veta att skadorna/problemen som uppstår då man utsätts för helkroppsvibrationer verkligen är orsakade av vibrationerna och inte av något annat? Man kan inte göra några tester där man utsätter människan för vibrationer under längre perioder då de skador man undersöker faktiskt kan uppstå.

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation.

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation. Belastningsergonomi Mät era högerhänder under föreläsningen Hillevi Hemphälä Avdelningen för Ergonomi Institutionen för designvetenskaper Lunds Universitet Belastningsergonomi Kunskapen om och samspelet

Läs mer

Ergonomi bedömningsexempel

Ergonomi bedömningsexempel Ergonomi bedömningsexempel Allmänt utan kommer till uttryck i olika fo. att delta. Nedan finner du de kunskapskrav i Idrott och hälsa 1 som är kopplade till ergonomi och arbetsmiljö. En kort förklaring

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4 IHM Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ115 Tentamenstillfälle 4 Datum 213-11-7 Tid 4 timmar Kursansvarig Susanne Köbler Tillåtna hjälpmedel Miniräknare Linjal

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF Samhällsbuller i Sverige Idag uppskattas 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för en bullernivå* från flyg, tåg och vägtrafik som överstiger de riktvärden som

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer Gränsvärden för buller och vibrationer EU:s direktiv för arbetarskydd förverkligade i nationella lagar Ökad säkerhet och förbättrat hälsoskydd på arbetsplatsen Direktiv för arbetarskydd mot buller och

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning

Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning 2012 AUDIOMETRI TEORI: Ljud är svängningsrörelser och frekvenser mellan 20 och 20 000 Herz (Hz) kan uppfattas av det mänskliga hörselorganet. Den

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Ergonomi - Uppgift 11

Ergonomi - Uppgift 11 Arbetsplatsanalys av min dataplats hemma Arbetsplatsanalys Efter renoveringar hemma har kontoret fått flytta ut i hallen. Kontorsplatsen är inte fullständig ännu för hyllorna, som skall vara ovanför bordet,

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum LP1 09-10. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum LP1 09-10. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn A0007A Ergonomi Datum LP1 09-10 Material Inlämning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Johanna Hamne Övrig kommentar A007A Ergonomi

Läs mer

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC.

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC. 00 Y16 AFC.364 Ergonomi - Målare Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se Förutsättningar Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid fibromyalgi

Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid fibromyalgi Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid fibromyalgi Hjälpmedel för att underlätta återgång till arbetslivet för personer som har blivit diagnostiserade med fibromyalgi. Framtagna av Sveriges Fibromyalgiförbund

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Risker med kallt vatten vätskebalans

Risker med kallt vatten vätskebalans Risker med kallt vatten vätskebalans SSSKs Iskunskapskurs Version jan 2011 www.paddlingsnyaadress.com har ett par artiklar som jag skrivit om kallt vatten värmebalans och vätskebalans Värmereglering Produktion

Läs mer

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad, utseende och funktion Skelettet

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum LP1 09-10. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum LP1 09-10. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn A0007A Ergonomi Datum LP1 09-10 Material Inlämning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Johanna Hamne Övrig kommentar Projektarbete

Läs mer

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Miniräknare Solcellerna Solcellsräknare finns i två utföranden "Dual Power" och "Äkta solcellsräknare". Dual

Läs mer

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se Center for Vibration Comfort www.cvk.se Center for Vibration Comfort Verklig miljö Test miljö Vibrationsmätning på människor Vibrationsmätning på material Helkroppsoch Hand-arm Vibrationer Direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Belastning, genus och hälsa i arbetslivet, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Rapport 2013:9 1 Kostnader för sjukskrivning / sjukersättning Försäkringskassan 2011

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson För att använda pulsen som en mätare behöver du veta hur snabbt ditt hjärta kan slå maximalt, med andra ord vad du har för maxpuls. Det är viktigt att notera

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-, arm-, nack- eller skulderbesvär vid arbete med händer och armar.

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Uppgift 14 Ergonomi. 1. Arbetsplatsanalys. Ljus. Ergonomiska riktlinjer för en optimal datorarbetsplats. Annika Lundin

Uppgift 14 Ergonomi. 1. Arbetsplatsanalys. Ljus. Ergonomiska riktlinjer för en optimal datorarbetsplats. Annika Lundin Uppgift 14 Ergonomi 1. Arbetsplatsanalys Hjälp - vårt hus är för litet! Det har jag visserligen tänkt på enda sedan 3:e barnet föddes, men det blir extra påtagligt då jag nu ska försöka fotografera det

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

KLÄDER OCH KYLA. Blodcirkulation. Svettning

KLÄDER OCH KYLA. Blodcirkulation. Svettning KLÄDER OCH KYLA Vi bor i en del av Sverige där vi har vinter ca 4-5 månader på ett år och där även höstar och vårar kan vara ganska kyliga ibland. Trots det har alla årstider upplevelser att bjuda i skogen,

Läs mer

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd Ventilerade kläder Ventilerade kläder Kalev Kuklane Användning av luftgenomsläppliga kläder Öka möjligheter för ventilation (designlösningar) Aktiv ventilation Ventilation i skyddsklädsel (t.ex. CBRN)

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Personlig ergonomi OH-Serie

Personlig ergonomi OH-Serie Personlig ergonomi OH-Serie Olika kroppsmått. Stående arbete Kvinnan är 159 cm. Mannen är 199 cm. 95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden. 95% männen är kortare än mannen på bilden. Hon har bordet

Läs mer

Neurosensomotorik och kognition. Ögon- och hållningstränings påverkan på perception och koncentration

Neurosensomotorik och kognition. Ögon- och hållningstränings påverkan på perception och koncentration Neurosensomotorik och kognition Ögon- och hållningstränings påverkan på perception och koncentration Kognitiv neurovetenskap Är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen eller mentala processer,

Läs mer

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Övningar att börja med Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Avslappningssagor kan vara bra att börja med, eleverna får träna

Läs mer

Hur varm är du på utsidan?

Hur varm är du på utsidan? Hur varm är du på utsidan? Inledning När det är riktigt varmt eller vi anstränger oss kanske vi svettas och när det är kallt fryser vi. Du har säkert också hört att kroppstemperaturen ska vara ca 37 C

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Hur länge kan du hålla andan?

Hur länge kan du hålla andan? Inledning Hur länge kan du hålla andan? Varför går det inte att hålla andan så länge som man skulle vilja? Varför går det inte att simma längre stunder under vatten utan snorkel? Vad är det som gör att

Läs mer

AVSNITT I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Artikel 1. Syfte

AVSNITT I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Artikel 1. Syfte Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) Europeiska gemenskapernas officiella

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ Telefon 08-402 02 20 CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer