Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2007"

Transkript

1 Slutrapport för Europeiska flyktingfonden Programår 2007 Europeiska flyktingfonden Migrationsverket Fondenheten SE Norrköping, Sweden Telefon: Telefax:

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Operativt sammanhang 1. Betydande förändringar i Sverige jämfört med situationen som redovisas i årliga programmet 2. Konsekvenser av ovan nämnda förändringar för programmets genomförande 3. Åtgärder som syftar till sammanhang och komplementaritet B. Programmets förvaltning 1. Programmets förvaltning 2. Ändringar i hantering, uppföljning och kontroll 3. Åtgärder för tekniskt bistånd 4. Information och reklam 5. Kontroller av projekt 6. Risker som är förenade med genomförandet av programmet C. Genomförande av programmet 1. Tidsplan 2. Ekonomiska aspekter 3. Genomförande av programåtgärder 4. Transnationella verksamheter 5. Problem som uppstått vid genomförandet D. Kontrollverksamhet 1. Ändringar i kontrollsystemet 2. Företagna kontroller 3. Kontrollbesök från EU-kommissionen 4. Bedrägeri och oegentligheter Bilaga A Förteckning över projekt 2007 Bilaga B Sammanfattande beskrivning av 2007 års projekt 3

4 A. OPERATIVT SAMMANHANG 1) Betydande förändringar i Sverige jämfört med situationen som redovisas i årliga programmet Konflikter och oroligheter i världen ledde till att programperioden under ERF II har präglats av stora variationer i asylinströmningen. En nedåtgående trend 1 i antal flyktingar i världen bröts år 2006 och vände uppåt. I Sverige nådde den oanade dimensioner Skillnaderna mellan antal asylsökande som kom under ERF II:s första respektive sista år var nästan personer. I jämförelse med 2006 utgjorde de som sökte asyl 2007 nästan en fördubbling av antalet. Som en internationell jämförelse hade Sverige under 2007 redan efter årets fyra första månader mottagit fler asylansökningar (12 122) än de som sammanlagt gavs in i Danmark, Norge och Finland (10 239) under hela Den kraftiga asylinströmningen påverkade i första hand Migrationsverket, främst asylmottagning 3 och asylprövning genom att kapaciteten i systemet var byggt på betydligt lägre inströmningstal. Inom verket ökningen följder som nyrekryteringar, utbyggnad och omdisponeringar av resurser. Framförallt i senare faser av asylprocessen och efter att asylärendet avgjorts påverkades också migrationsdomstolarna, polisen och kommunerna med flera. Ungefär hälften av de asylsökande som kom till Sverige var irakiska medborgare. En av de bidragande orsakerna till den kraftiga inströmningen hit kan enligt UNHCR vara det stora antalet irakier redan i Sverige och starka nätverk. Den därpå följande största gruppen under året kom från Somalia (9 %) följt av Serbien (7%) av de asylsökande var ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Även bland barnen var Irak det vanligaste medborgarskapet följt av Somalia. Majoriteten av barnen var i åldern år. 1 Asylum levels and trends in industrialized countries" 2 Migrationsverkets årsredovisning Kommunerna ansvarar sedan 1 juli 2006 för mottagningsverksamheten för ensamkommande barn. 4

5 Jämförelser i siffror under ERF II År Antal asylsökande varav ensamkommande barn Antal inskrivna i mottagningssystemet Tid i mottagningssystemet 5 Handläggningstid ( totalt) handläggningstid barn Beviljade uppehållstillstånd Varav -ensamkommande barn 881 Överklaganden Återvändandeärenden 10 -självmant Under 2007 avgjorde Migrationsverket asylärenden vilket var en ökning med 58 % jämfört med föregående år. 53 % av ärendena avgjordes inom sex månader som var målsättningen för Den genomsnittliga handläggningstiden bland det totala antalet ärenden var 218 dagar. I genomsnitt har antalet inskrivna per dygn ökat med personer mellan 2006 och Under året fanns det i genomsnitt personer inskrivna i verkets mottagningssystem. Asylsökande som beviljades uppehållstillstånd framgår av tabellen ovan. Av dessa beviljades personer uppehållstillstånd p.g.a. som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt. Resterande bedömdes ha andra skäl. 4 Genomsnittssiffra 5 Genomsnitt antal dagar 6 Genomsnitt antal dagar 7 Beviljade tillstånd till flyktingar m.fl Asylärenden till migrationsdomstol 9 Utlänningslag (2005:716) 10 Ej polisärenden 5

6 334 ensamkommande barn fick uppehållstillstånd p.g.a. som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt. Resterande 547 ensamkommande barn beviljades uppehållstillstånd av andra skäl. Migrationsverket mottog överklaganden i asylärenden av dessa överlämnades till någon av migrationsdomstolarna 11. Enligt Domstolsverket 12 avgjordes asylmål av migrationsdomstolarna under personer med avlägsnandebeslut lämnade självmant Sverige under året ärenden överlämnades till polisen för verkställighet av avvisnings eller utvisningsbeslut. Verkställigheterna försvåras av att få asylsökande uppvisar passhandling vid ansökningstillfället ( endast 6% år 2007). För att öka möjligheten för personer att självmant återvända till hemlandet när deras skäl prövats finns det ett ekonomiskt stöd för återetablering. IOM (International Organization for Migration) administrerar utbetalningarna av återetableringsstödet för Migrationsverkets räkning på plats i Irak och Afghanistan. Migrationsverkets avtal med den tyska organisationen AGEF (Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und der Entwicklungzusammenarbeit) trädde i kraft den 1 februari Organisationen är etablerad i norra Irak och arbetar med personer som återvänder och kan erbjuda stöd i form av kompetensförsörjning och ökade möjligheter till anställning. Uttagning på flyktingkvoten Regeringens uppdrag till verket gällande flyktingkvoten 2007 avsåg uttagningar av vidarebosättningsfall. De uttagna skulle samtliga vara kvalificerade för konventionsflyktingskap eller tillhöra kategorin övriga skyddsbehövande. I samråd med FN:s flyktingorgan UNHCR har beslut gällande flyktingkvoten fattats varav personer accepterats för vidarebosättning. Konflikten i Irak har medfört att majoriteten av de uttagna var irakier. 11 Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län eller Länsrätten i Göteborg 12 Domstolsverkets årsredovisning

7 2) Konsekvenser av ovan nämnda förändringar för programmets genomförande Det ökade antalet asylsökande, den tillfälliga lagen som gällde till 31 mars 2006 i förening med en hög andel bifall medförde att andelen anhöriga 13 som ansökte och bifölls uppehållstillstånd också ökade. Cirka fick tillstånd som anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande. I samband med Integrationsverkets avveckling den 1 juli 2007 övergick ansvaret att underteckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande till Migrationsverket. I slutet av 2007 fanns överenskommelser med totalt 268 kommuner i landet. Överenskommelserna med kommunerna innebär i stort ett åtagande att ta emot ett visst antal flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dem. Målet med introduktionen är att personen ska bli delaktig i det svenska samhällslivet, komma ut i sysselsättning och få egen försörjning. Det är därför viktigt att introduktionen är anpassad efter individens förutsättningar. Varje kommun är ansvarig för utformningen av introduktion i sin kommun och ersätts av staten för mottagandet. De kommunala resurserna för introduktion av nyanlända ansträngdes kraftigt främst under programperiodens senare del. Totalt under 2007 togs personer emot av kommunerna och personer anvisades en kommunal introduktionsplats. Väntetiderna för kommunal introduktionsplats skiljde sig också, från att introduktionen inleddes under den första månaden till de som fick vänta mer än fyra månader. För majoriteten startade introduktionen inom 2 till 4 månader. Det finns stora skillnader i introduktionsinsatserna mellan de mottagande kommunerna. En rapport från Integrationsverket Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället, Ett förlorat år 14 pekade på flera brister gällande arbetsmarknadsinsatser, sfi undervisning etc. Statistiska centralbyråns rapport i december 2008 Integration en beskrivning av läget i Sverige 15 om skillnader och likheter mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom områdena utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati visade också att det fanns utrymme för förbättringar och mycket återstår innan målet uppnåtts. Integrationsverkets avveckling under 2007 fick också till följd att deras medverkan i fondarbetet upphörde. 13 Lag (SFS 2005:762) om ändring i utlänningslagen 14 Integrationsverkets rapport, INT

8 3) Åtgärder syftande till sammanhang och komplementaritet För att skapa helhetssyn och sammanhang inom migrations- och integrationsområdet fungerade under 2007 flera typer av samverkansorgan och samarbeten. Samverkan var inriktad på att försöka optimera användningen av fondmedel, undvika dubbelarbete och till nytta för så många som möjligt. Migrationsverket har, som central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet, ett samordningsansvar för ärendeprocesserna asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Central överenskommelse följs av regionala och lokala Den s.k. centrala överenskommelsen är kanske den viktigaste åtgärden för att skapa sammanhang och säkra att olika aktörers insatser i introduktionen av asylsökande och flyktingar kompletterar och förstärker varandra. Den första versionen av den centrala överenskommelsen om introduktion för nyanlända undertecknades redan 2001 av fyra verkschefer och Svenska Kommunförbundets ordförande. Den har därefter utvecklats och reviderats vid flera tillfällen och successivt kompletterats och konkretiserats med regionala och lokala överenskommelser. I överenskommelserna formuleras åtagandena för respektive part. Nationell samsyn om hälsa och första tiden i Sverige Ett motsvarande arbete sker inom hälsoområdet, där aktörer som Integrationsverket, Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för skolutveckling, Migrationsverket, Karolinska institutet, Riksförsäkringsverket, Statens folkhälsoinstitut och Försäkringskassan slutit upp kring en nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige. Samverkan mellan fonder För att optimera effekterna av de insatser som görs och förhindra oönskade överlappningar mellan ERF-projekt och projekt finansierade genom programmet Equal inom Europeiska socialfonden, ingick 2007 samordnaren för EQUAL i Europeiska flyktingfondens operativa arbetsgrupp. Likaså var under samma period flyktingfondens nationella koordinator i Sverige ordinarie ledamot i övervakningskommittén för EQUAL. Ett övergripande mål för samarbetet i olika fora är att med hjälp av fonden bidra till att ge ett nationellt plusvärde. Dessutom finns ett fortlöpande informations- och erfarenhetsutbyte mellan de olika programmen på ledningsnivå. Kännedom om närliggande program på europeisk nivå finns i begränsad omfattning inom berörda organisationer i Sverige. Samverkansdelegationen Samverkansdelegationen är en arbetsgrupp har skapats för samverkan mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och AMS (Arbetsförmedlingen). Där finns även Sveriges kommuner och landsting (SKL) representerade. Delegationen fattar beslut och bereder frågor som till exempel gemensamma 8

9 planeringsförutsättningar, policyfrågor och rutiner för uppföljning. European Asylum Curriculum (EAC) Migrationsverket deltar i projektet European Asylum Curriculum (EAC). Verket ansvarar för projektledningen. 9

10 B. PROGRAMMETS FÖRVALTNING Gemenskapsramar I december 2004 fattade Europeiska Unionens Råd beslut att inrätta Europeiska flyktingfonden (fonden) för perioden Av beslutet framgår fondens mål och uppgifter samt vilka insatser och målgrupper medfinansiering av fondmedel är avsedda att stödja. I beslutet anges också att medlemsstaterna ska utse en ansvarig myndighet som ska svara för alla kontakter med kommissionen och genomförandet av insatserna som beviljats medel från fonden. Dessutom regleras förvaltningen av fonden av följande beslut av EUkommissionen: Om genomförandebestämmelser till rådets beslut vad gäller utgifter som berättigar till stöd inom ramen för åtgärder som medfinansieras genom fonden 17 Om genomförandebestämmelser för rådets beslut i fråga om förfaranden för att genomföra finansiella korrigeringar beträffande åtgärder som medfinansieras av fonden 18. Om genomförandebestämmelser för rådets beslut i fråga om medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem samt regler för administrativ och finansiell förvaltning av projekt som medfinansieras av fonden 19. Nationella ramar Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet enligt instruktion 20 för verket. Genom förordning 21 förvaltar verket fonden. Migrationsverkets generaldirektör har i arbetsordningen delegerat beslut gällande Europeiska flyktingfonden i Sverige till chefen för verksamhetsområdet europeiskt och internationellt samarbete (EIS). Beslutanderätten har därefter vidaredelegerats till fondenhetens chef, samt därefter vidare till fondens nationella koordinator (delegation t.o.m enligt GD-protokoll 39/2008). Nationella prioriteringar Utarbetandet av det svenska fleråriga och årliga programmet görs efter inhämtande av information om de tre åtgärdsslagen, internt inom verket och från olika externa källor, om arbetsområdenas situation och var de mest angelägna behoven finns. En mycket viktig källa till kunskap om det aktuella läget, var brister finns och vilka behov som är mest trängande är mötet med alla frivillig organisationer och alla berörda institutioner som verkar inom migrationsområdet och som fått namnet NTG- Forum. 16 (2004/904/EG) 17 (2006/400/EG) 18 (2006/401/EG) 19 (2006/402/EG) 20 SFS:2004: SFS 2008:57 10

11 Sammanställningarna från mötet utgör en av grunderna för utformning av de slutgiltiga programmet och prioriteringarna. Generaldirektören fattade beslut om det nationella fleråriga programförslaget och chefen för förvaltning och internationella frågor fattade beslut om det årliga programförslaget års programansökan arna för programåret 2007 som de formulerades i Programansökan och i Programansökan 2007 hade sin utgångspunkt i Rådets beslut 22 om inrättandet av fonden och de nationella prioriteringarna. För insatser inom mottagning är det övergripande syftet att det ska bidra till att asylprocessens effektivitet utvecklas sett ur både samhällets och den asylsökande individens perspektiv. Insatserna ska: verka för en rättssäker och effektiv asylprocess ge fördjupade underlag för rättssäkrare och snabbare beslut förkorta handläggningstiderna och förbättra de asylsökandes sociala situation under väntetiden i samverkan med berörda sakmyndigheter bidra till att sakmyndigheterna möter de asylsökandes behov med nödvändiga insatser och att samtliga aktörer kring individen strävar mot samma mål; genom att aktörernas insatser samordnas utifrån en enhetlig syn undviks resursslöseri och motstridiga budskap öka antalet ärenden där individen återvänder självmant öka andelen av- eller utvisade med lagakraftvunna beslut som återvänder självmant inom de lagstadgade 4 veckorna öka personalens kompetens och möjligheter att ge ett adekvat stöd i ställningstagandet inför återvändandet De utvecklingsprojekt som planerades medfinansieras under området integration ska: öka den enskildes möjligheter till egenförsörjning och delaktighet. förbättra kommuners, landstingens, myndigheters, institutioners och andra aktörers introduktionsinsatser, i syfte att främja nyanländas egenförsörjning och delaktighet i samhällslivet. Målen för introduktionen framgår av bilagda måldokument. bidra till att tillräckligt många kommunala introduktionsplatser tillkommer bidra till att nya aktörer i introduktionsarbetet snabbt kan utveckla sina roller och finna samverkansformer som effektiviserar de nyanländas arbetsmarknadsinträde och egenförsörjning Syftet med insatserna planerade inom frivillig återvandring är att: skapa möjligheter och undanröja hinder för individen att återvandra. ge den presumtive återvandraren stöd inför sitt val de åtgärder som riktas till den enskilde ökar hans/hennes möjligheter till egenförsörjning och reintegration efter återvandringen samtliga aktörer kring återvandrare strävar mot samma mål 22 (2004/904/EG) 11

12 aktörernas insatser samordnas utifrån en enhetlig syn för att undvika resursslöseri och motstridiga budskap arna med ovanstående prioriteringar var att med medfinansiering av fondmedel bidra till en ökad samsyn och samverkan mellan alla aktörer inom asyl-, mottagnings-, integrations och återvandringsprocessen till stöd såväl för individuella behov som för en effektivisering av samhällsresurserna. 1. Programmets förvaltning Systemet för förvaltning av flyktingfonden, som byggdes upp när fonden startade, fungerar i grunden fortfarande men har förändrats och förbättrats kontinuerligt. Inom Migrationsverkets verksamhetsområde europeiskt och internationellt samarbete; Fondenheten, har en organisation och ett förvaltningssystem för administration av fonden byggts upp. Systemet har sin grund i rådets beslut, kommissionens genomförandebestämmelser och nationella beslut och regelverk. Värdefulla synpunkter vid uppbyggnaden och utvecklingen av administrationen har också tillhandahållits från EU-kommissionen, Riksrevisionen, representanter för andra EU-fonder och nationella utvecklingsverksamheter som SIDA samt av Europeiska revisionsrätten. Förvaltningsorganisation med varierande arbetsbelastning Förvaltningsorganisationen har omfattat befattningshavare vid enheten, som ansvarat för olika delar av förvaltningen av fonden (beslut, ekonomi, projektsamordning, personaladministration mm). De insatser som gjorts i arbetet med fonden har varierat i tid mellan olika befattningshavare och också över olika tidsperioder; arbetet har exempelvis varit mycket intensivt vid handläggning av de aktuella ansökningarna och vid slutrapporteringarna. Vid en given tidpunkt löper dessutom det aktuella årets projekt och ett antal av de två föregående årens projekt parallellt med varandra. När det gäller detta programår skulle också förvaltningen för de nya fonderna flyktingfonden III och återvändandefonden byggas upp, vilket krävde extra resurser av befintlig personal. Till förvaltningsorganisationen fanns kontaktpersoner knutna från Integrationsverket (t.o.m. den 30 juni 2007) och även från Migrationsverkets olika verksamhetsområden. Kontaktpersonerna/experterna har varit tillgängliga för stöd, hjälp och information och har också i olika grad uppsökande verksamhet gentemot organisationer och tilltänkta projektägare. Som ett led i tillsynen av projekten ska de också genomföra uppföljnings-/kontrollbesök. Kontaktpersonerna har hanterat fondrelaterade frågor och ärenden vid sidan av sina övriga arbetsuppgifter och finansierats av sina respektive organisationer. Det finns stora variationer i de insatser som kontaktpersonerna avsatt för arbetet med fonden. 12

13 Förvaltningssystemet har beskrivits i detalj i dokumentet Beskrivning av styr- och kontrollsystem med bilagor, som överlämnats till kommissionen (senast uppdaterade versionen ). Från ansökan till slutrapport Nedan följer en sammanfattande beskrivning av systemet och förloppet från det att en ansökan om medfinansiering kommer in, beviljas medfinansiering och avslutas eller ansökan avslås: Ansökan om medfinansiering från ERF kommer in från sökande Operativa arbetsgruppen bereder ansökan och ger förslag till beslut Ansvarig nationell koordinator fattar beslut i ansökan Sökande meddelas beslutet Ansökan om medfinansiering avslås p g a den inte överensstämmer med de formella kraven, med strategin. NEJ JA Ansökan om medfinansiering beviljas eftersom den överensstämmer med strategin och uppfyller de formella kraven. Kontrakt undertecknas 50% av beviljad medfinansiering utbetalas Delrapport kommer in Kontroll och granskning, Om godkänt utbetalas 30% Slutrapport kommer in Kontroll och granskning Om godkänt utbetalas 20% Om redovisningen underkänns, återkrav på utbetalda medel Arbetsgång Samtliga ansökningar om medfinansiering bereds i operativa arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av befattningshavare från förvaltningsorganisationen, kontaktpersonerna/experterna från Migrationsverkets verksamhetsområden och (t.o.m ) 13

14 Integrationsverkets kontaktpersoner/experter. Kontaktpersonerna bereder ansökningarna/projektförslagen och föredrar dem inför arbetsgruppen. Arbetsgruppen lämnar ett gemensamt förslag till beslut till beslutsfattaren/koordinatorn, inkl skriftliga bedömnings- PM. Beslut i ansökningarna om projektbidrag fattas av ansvarig för fonden eller bemyndigad ställföreträdare. Om en ansökan om medfinansiering motsvarar de kriterier (strategiska och formella) som uppställts beviljas ansökan. I samband med detta utbetalas 50% av den beviljade summan. Utbetalning av det beviljade stödbeloppet signeras och utanordnas av annan befattningshavare än beslutsfattaren. Om ansökan inte motsvarar de kriterier som finns avslås den. Ett negativt beslut på en ansökan om medfinansiering meddelas den sökande skriftligen med motivering för avslag. Beslutet kan inte överklagas. De projekt som beviljas medfinansiering kan, efter att ha förbrukat minst 80 procent av den förskotterade medfinansieringen från ERF, lämna in en delrapport (samt ansökan om utbetalning), om de önskar få ytterligare 30 procent utbetalt. Den ska ge en verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av projektet fram till redovisningstillfället. När delrapporten granskats och godkänts utbetalas 30 procent av den beviljade summan ut. En slutrapport med en ingående verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av hela projekttiden och eventuell utvärdering ska inkomma till förvaltningsmyndigheten senast tre månader efter projekttidens slut. Vid granskningen av slutrapporterna kontrolleras att utgifterna och kostnaderna är stödberättigade i enlighet med kommissionens regelverk. Om granskningarna av slutrapporterna leder till att de godkänns betalas de resterande 20 procenten av medfinansieringen ut. Granskningarna kan också leda till att ett beslut om återkrav fattas. Såväl del- som slutrapport granskas av kontaktpersonerna, som även lämnar yttrande om verksamhetsresultatet. Kontaktpersonerna kan också begära in ytterligare kompletteringar från projektägarna. Efter Integrationsverkets nedläggning har en sakkunnig inom området asyl och integration knutits till fondförvaltningen med uppgift att granska del- och slutrapporter samt lämna ett skriftligt yttrande om innehållet. 14

15 2. Ändringar i hantering, uppföljning och kontroll Hantering Blanketter och annan information, som används vid fondens förvaltning, har ytterligare förfinats och utvecklas kontinuerligt. Precis som programåret 2006 ingår förvaltningsmyndigheten individuella överenskommelser med stödmottagarna. Finansplan- och ekonomirapportblanketter har förfinats och är anpassade för fleråriga projekt. Syftet är att förtydliga och underlätta för de samverkande organisationerna utan att ge avkall på redovisningskraven. Fr o m programåret 2005 som då gäller även programår 2007 genomförs kontraktsmöten. Under ERF I sammankallades alla projekt, som beviljats medfinansiering, till upptaktsmöten. Modellen med upptaktsmöten visade sig emellertid inte vara framgångsrik. Stödmottagarna fick inte den kunskap de behöver inför redovisningstillfällena. Det har bl.a. visat sig i att bristen på dokumentation och underlag varit stor. Inför programåret 2005 (ERF II) infördes istället kontraktsmöten, där varje enskilt projekt träffar förvaltningsmyndigheten en halv dag. Under kontraktsmötet går man tillsammans igenom allt som rör projektet; villkor för medfinansiering, redovisningsformalia, osv. Först därefter skrivs överenskommelse och beslut om medfinansiering av ERF-medel. Överenskommelsen skrivs i två exemplar (med signerade sidor och en förstasida underskriven av båda parter) och innehåller överenskommen projektplan, finansplan, medfinansieringsintyg, kommissionens regelverk och särskilda villkor för medfinansiering från ERF. Utöver detta skrivs ett myndighetsbeslut från Migrationsverket för varje projekt med avtalade formalia kring projektet. För ERF II medgav regelverket att medfinansiering kunde ges till fleråriga projekt. Denna nya möjlighet har i stor utsträckning utnyttjats och vid fleråriga projekt skrivs en ny överenskommelse för varje redovisningsperiod (d.v.s. programår). Uppföljning och kontroll Fram till och med år 2005 har Arbetsmarknadsstyrelsens Kontrollgrupp ESF genomfört externa finansiella kontroller av ett urval projekt. För programåret 2006 upphandlades Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för uppdraget att genomföra kontrollerna. För programår 2007 upphandlade kontrollmyndigheten återigen Öhrlings för att göra kontroller av projekt. Se vidare under avsnitt D. En kontrollresa till Bosnien och Hercegovina har genomförts av personal från fondenheten under december De två projekten under arbetsområde återvandring besöktes på plats för att stämma av hur projekten bedrivits och hur resultaten fallit ut. Besöken skedde efter uppmaning från Kommissionens representanter som genomförde kontrollbesöket i Sverige 2 till 5 juni En särskild rapport rörande resultatet av kontrollbesöken kommer att skickas till Kommissionen så snart den är färdigställd och fastställd. 15

16 3. Åtgärder för tekniskt bistånd Förvaltningsorganisationen har till uppgift att förena och svara mot de krav som ställs dels av kommissionens genomförandebestämmelser och dels av svensk statsförvaltning. Den ska vidareutveckla och etablera arbetsformer, arbetssätt och rutiner och den ska utveckla samverkansformer internt och externt. Eftersom förändringar i omvärlden sker hela tiden, måste organisationen vara öppen och lyhörd för synpunkter, som kan leda till vidareutveckling och förbättringar. EU:s medfinansiering till kostnaderna för förvaltning av fonden (tekniskt bistånd) ökade i ERF II jämfört med ERF I. Det innebar att en större del av personalkostnaderna kunde täckas och att fondsekretariatet kunde förstärka informationsarbetet. Kostnaderna för att förvalta fonden får inte överstiga 7 procent av medlemsstatens anslag från fonden plus ett fast belopp på EUR. För programår 2007 motsvarar det totalt EUR (ca miljoner SEK). Förvaltningens konkreta arbetsområden programåret 2007 framgår av följande tabell: Arbetsområden, aktiviteter och vissa resultat av aktiviteterna Arbetsområde Aktiviteter av aktiviteterna Information och reklam om fonden Handläggning, uppföljning och granskning Information på Migrationsverkets- och Integrationsverkets webbsidor Utskick av ca 750 brev till potentiella projektägare Granskning Kontroll Uppdateras kontinuerligt Totalt 84 ansökningar kom in (två utlysningar: okt 06 och juni 07) Fonden alltmer känd nationellt 45 projekt beviljades medel från programår 2007 (46 projekt registrerade men ett projekt fick medfinanisering för två perioder). Samordning och samverkan med andra bidragsgivare, fonder och EU. Oberoende kontroller (Öhrlings PwhC) Operativ arbetsgrupp med representanter från Migrations- och Integrationsverket, programmet EQUAL (NTG), UNHCR Styrgruppsengagemang inom NTG-asyl & Del- och slutrapporter har granskats för samtliga 10% av stödberättigade kostnader har även kontrollerats externt Beslut om återkrav och utbetalning har fattats efter intern och extern kontroll Arbetsmöten för utveckling och planering. Gemensam uppföljning av projektverksamheten för att optimera effekter av insatser och förhindra oönskade överlappningar. 16

17 Vidareutveckling arbetsformer, arbetssätt och rutiner integration Kontraktsmöten med projekten Ändringar i avtal och blanketter Förbättrat stöd till projekt. Utvärdering av resultat från programår 2007 Rapport från Ramböll Management Vidareutveckling av mål, arbetsformer, arbetssätt och rutiner Utfall av tekniskt bistånd (tkr SEK) för programåret 2007 Programår 2007 Totalt ERF-finansierat Personalkostnader , ,89 Resor , ,71 Köp av tjänster , ,50 Köp av varor , ,70 Summa , ,80 Tabellen ovan visar det bokförda utfallet av det tekniska biståndet för I de redovisade beloppen i tabellen ingår: Personalkostnader (lön, skatt och sociala avgifter) är andel av kostnaden för enhetens personal (bl a för mottagande och granskning av ansökningar, del- och slutrapporter, begäran om kompletteringar etc.) Utbildning av personal, kontaktpersoner, upptaktsmöten för projekt, uppföljningsdagar etc. Resor till kommissionen, arbetsgruppmöten, för kontrollbesök, resor för möten Kostnader för finansiella kontroller enligt EU-kommissionens beslut om genomförandebestämmelser av rådets beslut 2004/904/EG, kostnader för extern utvärdering samt kostnader för slutrapportering Kostnader för informationsspridning (faktablad, utskick av brev mm) Kostnader för utformning och tryckning av blanketter, beslutsprotokoll, webbinformation I beloppen i tabellen ingår inte : Kontaktpersonernas arbetstid som har bekostats av Migrationsverket respektive Integrationsverket. Kostnader som lokalhyra, städning, värme, el, webbtjänster, datoroch telefon, registrators- och växeltelefonitjänst, säkerhet, portokostnader, kontorsmaterial som har bekostats av Migrationsverket. 17

18 4. Information och reklam Information om flyktingfonden och möjligheten att söka medfinansiering lockade 84 sökande vid två utlysningstillfällen (36 resp. 48). Både Migrationsverkets och Integrationsverkets hemsidor användes för att sprida informationen liksom direktutskick till vissa tänkbara projektägare som kommuner, landsting, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kyrkor, m.fl. Information till allmänheten om fonden finns på Migrationsverkets hemsida. T.o.m. juni 2007 fanns samma information på Integrationsverkets hemsida 23. Där finns bakgrundsmaterial, som den aktuella svenska ansökan om medfinansiering, en sammanställning av beviljade projekt, oberoende utvärdering och slutrapport. För potentiella projektägare finns faktablad om medfinansiering, ansökningsblankett samt blanketter för finansplan, projektplan och medfinansiering, som ska bifogas ansökan. För att underlätta rapporteringsarbetet för projekten finns även en s k ekonomihjälpreda och mall för ekonomirapport på hemsidan. För dem som vill gå längre bak i tiden finns slutrapporter och oberoende utvärderingar från 2002 och framåt samt länkar till ansvariga kontaktpersoner vid Migrationsverket. Det finns länkar till e-postlådorna hos samtliga personer, som arbetar med fonden. De är även tillgängliga per telefon för att svara på frågor, eller ta emot synpunkter från allmänhet, projektägare och andra intresserade. Ett nyhetsbrev har skickats ut kontinuerligt till de som anmält sig som prenumeranter. I dagsläget har vi ca 700 prenumeranter på nyhetsbrevet. Nyhetsbreven innehåller såväl information om kommande utlysningar som information om pågående och avslutade projekt. Övriga planerade insatser från fondenheten såsom seminarier presenteras också. Alla projekt ska visa EU-flagg EU-symbolen finns på framträdande platser i Migrationsverkets lokaler. Förvaltningsorganisationen använder EU-symbolen på allt informationsmaterial om fonden, som faktablad, broschyrer, utställningsmaterial och information på Internet. Detsamma gäller vid muntlig information. EU-symbolen finns också på alla olika slags blanketter och formulär som tagits fram för fonden. Samtliga projektägare informeras om kravet på att, i både tal skrift, tydliggöra att den Europeiska flyktingfonden är medfinansiär till projektet. Kravet på tydlig information om Europeiska flyktingfondens medfinansiering finns även med i den överenskommelse, som upprättas mellan projektägare och 23 Till 30 juni 2007 då Integrationsverket lades ned 18

19 Migrationsverket vid beviljande av projektmedel. En EU-logotyp i olika filformat står till projektens förfogande via ERF:s sida på Migrationsverkets Internetplats 5. Kontroller av projekt Kommissionens beslut om genomförandebestämmelser för rådets beslut 2004/904/EG i fråga om medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem (art 7) fastslår att medlemsstaterna måste kontrollera ett urval av projekten för att säkerställa att det förvaltnings- och kontrollsystem som förelagts kommissionen efterföljs enligt beskrivning. Kontrollerna måste täcka minst 10 % av de totala stödberättigade kostnaderna inom ramen för det nationella programmet, och måste baseras på ett representativt urval av stödberättigade projekt. Följande principer har tagits i beaktande vid urvalet: 1. Totala kostnader för projektet ska vara omväxlande, både små och stora projekt måste beaktas 2. Fördelningen ska vara så jämn som möjligt mellan åtgärdsområdena mottagning, integration och frivillig återvandring 3. Hänsyn ska tas till riskfaktorer som eventuellt identifierats i nationella kontroller (t ex vid bordskontroller eller tidigare års kontroller) De stödmottagare som kontrollerades under programår 2007 var: Två privata företag, två frivilligorganisationer och en kommun. Urvalet av projekt resulterade i fem stycken som kontrollerades på plats (av totalt 45 projekt). Ett projekt arbetade inom asylmottagning, tre var verksamma inom integration och ett projekt hanterade frivillig återvandring. Projektens budgetar varierade från SEK till SEK. Kontrollerat belopp: SEK Totala stödberättigade kostnader: SEK 10% stödberättigade kostnader: SEK För mer information om resultaten av kontrollerna, se avsnitt D i denna rapport (samt bilaga D). 6. Risker som är förenade med genomförandet av programmet De förväntade och önskvärda resultaten för utveckling av asylsystemet, integrationsområdet och frivilligt återvändande beskrevs i programansökan till fonden Risker förenade med genomförandet av programmet var: 19

20 Låg kvalitet på ansökningar om medel till projekt Avsaknad av projekt som arbetade inom prioriterade arbetsområden Kvalitetskontroll av projektansökningar De två utlysningstillfällena resulterade i 84 ansökningar. Av dessa beviljades 45 olika projekt medfinansiering. Besluten föregicks av ingående bedömningar av projektens planerade verksamhet, ekonomi och förutsättningar. Med varje enskilt projekt som beviljats medel hålls kontraktsmöten. Under hela projektperioden övervakades projekten löpande genom kontroller i samband med del- och slutrapporter. 10% av stödberättigade kostnader har även kontrollerats externt. Dessutom finns omfattande information om fonden att hämta från Migrationsverkets hemsida. Prioriterade arbetsområden Fördelningen av projekten mellan de olika insatsområdena var ojämn under Inom mottagning och asylförfaranden fanns 10 projekt, inom integration 33 och inom återvandring 2 projekt. Fördelning speglar att Migrationsverket under ERF II inte enligt regelverket kunde vara projektägare. I Sverige är verket ansvarig för asyl- och mottagningsprocessen och hade således det största intresset av utveckling av området. Samma argument kan föras vad det gäller återvandring, som också ligger inom Migrationsverkets ansvarsområde. Återvandring representerades endast av 2 projekt och gjorde det under hela ERF II:s programperiod. Flera av projekten täckte fler än ett prioriterat område och flera målgrupper. Ett exempel på det senare var projektet MedTod som utvecklade arbetsmaterial för översättare. Det fanns flera arbetsområden som saknade projekt som t.ex. förkortning av handläggningstider i asylärenden, insatser som bidrar till att öka antalet kommunala mottagningsplatser etc. 20

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2008 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 1. ALLMÄNNA

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2012-32348 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2010-25754 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2011 Reviderad version 2, 2011-10-20 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET:

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX I 111-2008-1744 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Flerårigt program 2008-2013 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Flyktingfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket VERKSAMHETSPERIOD:2008 2013 1.SITUATION

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN 111-2012-33619 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2013 Rev version 2, 2013-04-16 slutlig SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (2, datum 16/04/2013) efter dialog med kommissionen

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN ANNEX I 111-2008-4737 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Flerårigt program 2008-2013 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket VERKSAMHETSPERIOD:2008 2013 1.

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet 2010:4 Uppföljning av återetableringsstödet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-23 2009/236-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-11-05 Ju2009/8893/SIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

En medelstor svensk stad. i oviss väntan. Sysslolöshet medför ohälsa

En medelstor svensk stad. i oviss väntan. Sysslolöshet medför ohälsa Tema Asyl En medelstor svensk stad År 2003 kom drygt 31 000 asylsökande till Sverige. För de flesta av dem väntar en lång period, kanske år, av ovisshet. Den 31 december 2003 väntade omkring 40 000 asylsökande

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Slutrapport för Europeiska flyktingfonden Programår 2004

Slutrapport för Europeiska flyktingfonden Programår 2004 Europeiska flyktingfonden Migrationsverket Internationella samordningsenheten SE-601 70 Norrköping, Sweden Telefon: +46 11 156000 Telefax: +46 11 108155 migrationsverket@migrationsverket.se Nationell koordinator:

Läs mer

Slutrapport Projekt INLAND

Slutrapport Projekt INLAND Slutrapport Projekt INLAND Norsjö, Malå, Lycksele och Vilhelmina är alla fyra mindre kommuner i Västerbottens inland. Samtliga kommuner har en överenskommelse om mottagande av flyktingar och på grund av

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Revisionsledare, Riksrevisionen Granskning av Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning.

Revisionsledare, Riksrevisionen Granskning av Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning. CV Elin Törner Tfn: 0707 19 21 81 E-post: Arbetslivserfarenhet 2012 - Egenföretagare, Spira utvärdering Utvärderingar, utredningar och utveckling av kvalitetssystem inom välfärdsområdet, främst inom utbildningsområdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer