Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2007"

Transkript

1 Slutrapport för Europeiska flyktingfonden Programår 2007 Europeiska flyktingfonden Migrationsverket Fondenheten SE Norrköping, Sweden Telefon: Telefax:

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Operativt sammanhang 1. Betydande förändringar i Sverige jämfört med situationen som redovisas i årliga programmet 2. Konsekvenser av ovan nämnda förändringar för programmets genomförande 3. Åtgärder som syftar till sammanhang och komplementaritet B. Programmets förvaltning 1. Programmets förvaltning 2. Ändringar i hantering, uppföljning och kontroll 3. Åtgärder för tekniskt bistånd 4. Information och reklam 5. Kontroller av projekt 6. Risker som är förenade med genomförandet av programmet C. Genomförande av programmet 1. Tidsplan 2. Ekonomiska aspekter 3. Genomförande av programåtgärder 4. Transnationella verksamheter 5. Problem som uppstått vid genomförandet D. Kontrollverksamhet 1. Ändringar i kontrollsystemet 2. Företagna kontroller 3. Kontrollbesök från EU-kommissionen 4. Bedrägeri och oegentligheter Bilaga A Förteckning över projekt 2007 Bilaga B Sammanfattande beskrivning av 2007 års projekt 3

4 A. OPERATIVT SAMMANHANG 1) Betydande förändringar i Sverige jämfört med situationen som redovisas i årliga programmet Konflikter och oroligheter i världen ledde till att programperioden under ERF II har präglats av stora variationer i asylinströmningen. En nedåtgående trend 1 i antal flyktingar i världen bröts år 2006 och vände uppåt. I Sverige nådde den oanade dimensioner Skillnaderna mellan antal asylsökande som kom under ERF II:s första respektive sista år var nästan personer. I jämförelse med 2006 utgjorde de som sökte asyl 2007 nästan en fördubbling av antalet. Som en internationell jämförelse hade Sverige under 2007 redan efter årets fyra första månader mottagit fler asylansökningar (12 122) än de som sammanlagt gavs in i Danmark, Norge och Finland (10 239) under hela Den kraftiga asylinströmningen påverkade i första hand Migrationsverket, främst asylmottagning 3 och asylprövning genom att kapaciteten i systemet var byggt på betydligt lägre inströmningstal. Inom verket ökningen följder som nyrekryteringar, utbyggnad och omdisponeringar av resurser. Framförallt i senare faser av asylprocessen och efter att asylärendet avgjorts påverkades också migrationsdomstolarna, polisen och kommunerna med flera. Ungefär hälften av de asylsökande som kom till Sverige var irakiska medborgare. En av de bidragande orsakerna till den kraftiga inströmningen hit kan enligt UNHCR vara det stora antalet irakier redan i Sverige och starka nätverk. Den därpå följande största gruppen under året kom från Somalia (9 %) följt av Serbien (7%) av de asylsökande var ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Även bland barnen var Irak det vanligaste medborgarskapet följt av Somalia. Majoriteten av barnen var i åldern år. 1 Asylum levels and trends in industrialized countries" 2 Migrationsverkets årsredovisning Kommunerna ansvarar sedan 1 juli 2006 för mottagningsverksamheten för ensamkommande barn. 4

5 Jämförelser i siffror under ERF II År Antal asylsökande varav ensamkommande barn Antal inskrivna i mottagningssystemet Tid i mottagningssystemet 5 Handläggningstid ( totalt) handläggningstid barn Beviljade uppehållstillstånd Varav -ensamkommande barn 881 Överklaganden Återvändandeärenden 10 -självmant Under 2007 avgjorde Migrationsverket asylärenden vilket var en ökning med 58 % jämfört med föregående år. 53 % av ärendena avgjordes inom sex månader som var målsättningen för Den genomsnittliga handläggningstiden bland det totala antalet ärenden var 218 dagar. I genomsnitt har antalet inskrivna per dygn ökat med personer mellan 2006 och Under året fanns det i genomsnitt personer inskrivna i verkets mottagningssystem. Asylsökande som beviljades uppehållstillstånd framgår av tabellen ovan. Av dessa beviljades personer uppehållstillstånd p.g.a. som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt. Resterande bedömdes ha andra skäl. 4 Genomsnittssiffra 5 Genomsnitt antal dagar 6 Genomsnitt antal dagar 7 Beviljade tillstånd till flyktingar m.fl Asylärenden till migrationsdomstol 9 Utlänningslag (2005:716) 10 Ej polisärenden 5

6 334 ensamkommande barn fick uppehållstillstånd p.g.a. som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt. Resterande 547 ensamkommande barn beviljades uppehållstillstånd av andra skäl. Migrationsverket mottog överklaganden i asylärenden av dessa överlämnades till någon av migrationsdomstolarna 11. Enligt Domstolsverket 12 avgjordes asylmål av migrationsdomstolarna under personer med avlägsnandebeslut lämnade självmant Sverige under året ärenden överlämnades till polisen för verkställighet av avvisnings eller utvisningsbeslut. Verkställigheterna försvåras av att få asylsökande uppvisar passhandling vid ansökningstillfället ( endast 6% år 2007). För att öka möjligheten för personer att självmant återvända till hemlandet när deras skäl prövats finns det ett ekonomiskt stöd för återetablering. IOM (International Organization for Migration) administrerar utbetalningarna av återetableringsstödet för Migrationsverkets räkning på plats i Irak och Afghanistan. Migrationsverkets avtal med den tyska organisationen AGEF (Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und der Entwicklungzusammenarbeit) trädde i kraft den 1 februari Organisationen är etablerad i norra Irak och arbetar med personer som återvänder och kan erbjuda stöd i form av kompetensförsörjning och ökade möjligheter till anställning. Uttagning på flyktingkvoten Regeringens uppdrag till verket gällande flyktingkvoten 2007 avsåg uttagningar av vidarebosättningsfall. De uttagna skulle samtliga vara kvalificerade för konventionsflyktingskap eller tillhöra kategorin övriga skyddsbehövande. I samråd med FN:s flyktingorgan UNHCR har beslut gällande flyktingkvoten fattats varav personer accepterats för vidarebosättning. Konflikten i Irak har medfört att majoriteten av de uttagna var irakier. 11 Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län eller Länsrätten i Göteborg 12 Domstolsverkets årsredovisning

7 2) Konsekvenser av ovan nämnda förändringar för programmets genomförande Det ökade antalet asylsökande, den tillfälliga lagen som gällde till 31 mars 2006 i förening med en hög andel bifall medförde att andelen anhöriga 13 som ansökte och bifölls uppehållstillstånd också ökade. Cirka fick tillstånd som anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande. I samband med Integrationsverkets avveckling den 1 juli 2007 övergick ansvaret att underteckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande till Migrationsverket. I slutet av 2007 fanns överenskommelser med totalt 268 kommuner i landet. Överenskommelserna med kommunerna innebär i stort ett åtagande att ta emot ett visst antal flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dem. Målet med introduktionen är att personen ska bli delaktig i det svenska samhällslivet, komma ut i sysselsättning och få egen försörjning. Det är därför viktigt att introduktionen är anpassad efter individens förutsättningar. Varje kommun är ansvarig för utformningen av introduktion i sin kommun och ersätts av staten för mottagandet. De kommunala resurserna för introduktion av nyanlända ansträngdes kraftigt främst under programperiodens senare del. Totalt under 2007 togs personer emot av kommunerna och personer anvisades en kommunal introduktionsplats. Väntetiderna för kommunal introduktionsplats skiljde sig också, från att introduktionen inleddes under den första månaden till de som fick vänta mer än fyra månader. För majoriteten startade introduktionen inom 2 till 4 månader. Det finns stora skillnader i introduktionsinsatserna mellan de mottagande kommunerna. En rapport från Integrationsverket Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället, Ett förlorat år 14 pekade på flera brister gällande arbetsmarknadsinsatser, sfi undervisning etc. Statistiska centralbyråns rapport i december 2008 Integration en beskrivning av läget i Sverige 15 om skillnader och likheter mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom områdena utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati visade också att det fanns utrymme för förbättringar och mycket återstår innan målet uppnåtts. Integrationsverkets avveckling under 2007 fick också till följd att deras medverkan i fondarbetet upphörde. 13 Lag (SFS 2005:762) om ändring i utlänningslagen 14 Integrationsverkets rapport, INT

8 3) Åtgärder syftande till sammanhang och komplementaritet För att skapa helhetssyn och sammanhang inom migrations- och integrationsområdet fungerade under 2007 flera typer av samverkansorgan och samarbeten. Samverkan var inriktad på att försöka optimera användningen av fondmedel, undvika dubbelarbete och till nytta för så många som möjligt. Migrationsverket har, som central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet, ett samordningsansvar för ärendeprocesserna asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Central överenskommelse följs av regionala och lokala Den s.k. centrala överenskommelsen är kanske den viktigaste åtgärden för att skapa sammanhang och säkra att olika aktörers insatser i introduktionen av asylsökande och flyktingar kompletterar och förstärker varandra. Den första versionen av den centrala överenskommelsen om introduktion för nyanlända undertecknades redan 2001 av fyra verkschefer och Svenska Kommunförbundets ordförande. Den har därefter utvecklats och reviderats vid flera tillfällen och successivt kompletterats och konkretiserats med regionala och lokala överenskommelser. I överenskommelserna formuleras åtagandena för respektive part. Nationell samsyn om hälsa och första tiden i Sverige Ett motsvarande arbete sker inom hälsoområdet, där aktörer som Integrationsverket, Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för skolutveckling, Migrationsverket, Karolinska institutet, Riksförsäkringsverket, Statens folkhälsoinstitut och Försäkringskassan slutit upp kring en nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige. Samverkan mellan fonder För att optimera effekterna av de insatser som görs och förhindra oönskade överlappningar mellan ERF-projekt och projekt finansierade genom programmet Equal inom Europeiska socialfonden, ingick 2007 samordnaren för EQUAL i Europeiska flyktingfondens operativa arbetsgrupp. Likaså var under samma period flyktingfondens nationella koordinator i Sverige ordinarie ledamot i övervakningskommittén för EQUAL. Ett övergripande mål för samarbetet i olika fora är att med hjälp av fonden bidra till att ge ett nationellt plusvärde. Dessutom finns ett fortlöpande informations- och erfarenhetsutbyte mellan de olika programmen på ledningsnivå. Kännedom om närliggande program på europeisk nivå finns i begränsad omfattning inom berörda organisationer i Sverige. Samverkansdelegationen Samverkansdelegationen är en arbetsgrupp har skapats för samverkan mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och AMS (Arbetsförmedlingen). Där finns även Sveriges kommuner och landsting (SKL) representerade. Delegationen fattar beslut och bereder frågor som till exempel gemensamma 8

9 planeringsförutsättningar, policyfrågor och rutiner för uppföljning. European Asylum Curriculum (EAC) Migrationsverket deltar i projektet European Asylum Curriculum (EAC). Verket ansvarar för projektledningen. 9

10 B. PROGRAMMETS FÖRVALTNING Gemenskapsramar I december 2004 fattade Europeiska Unionens Råd beslut att inrätta Europeiska flyktingfonden (fonden) för perioden Av beslutet framgår fondens mål och uppgifter samt vilka insatser och målgrupper medfinansiering av fondmedel är avsedda att stödja. I beslutet anges också att medlemsstaterna ska utse en ansvarig myndighet som ska svara för alla kontakter med kommissionen och genomförandet av insatserna som beviljats medel från fonden. Dessutom regleras förvaltningen av fonden av följande beslut av EUkommissionen: Om genomförandebestämmelser till rådets beslut vad gäller utgifter som berättigar till stöd inom ramen för åtgärder som medfinansieras genom fonden 17 Om genomförandebestämmelser för rådets beslut i fråga om förfaranden för att genomföra finansiella korrigeringar beträffande åtgärder som medfinansieras av fonden 18. Om genomförandebestämmelser för rådets beslut i fråga om medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem samt regler för administrativ och finansiell förvaltning av projekt som medfinansieras av fonden 19. Nationella ramar Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet enligt instruktion 20 för verket. Genom förordning 21 förvaltar verket fonden. Migrationsverkets generaldirektör har i arbetsordningen delegerat beslut gällande Europeiska flyktingfonden i Sverige till chefen för verksamhetsområdet europeiskt och internationellt samarbete (EIS). Beslutanderätten har därefter vidaredelegerats till fondenhetens chef, samt därefter vidare till fondens nationella koordinator (delegation t.o.m enligt GD-protokoll 39/2008). Nationella prioriteringar Utarbetandet av det svenska fleråriga och årliga programmet görs efter inhämtande av information om de tre åtgärdsslagen, internt inom verket och från olika externa källor, om arbetsområdenas situation och var de mest angelägna behoven finns. En mycket viktig källa till kunskap om det aktuella läget, var brister finns och vilka behov som är mest trängande är mötet med alla frivillig organisationer och alla berörda institutioner som verkar inom migrationsområdet och som fått namnet NTG- Forum. 16 (2004/904/EG) 17 (2006/400/EG) 18 (2006/401/EG) 19 (2006/402/EG) 20 SFS:2004: SFS 2008:57 10

11 Sammanställningarna från mötet utgör en av grunderna för utformning av de slutgiltiga programmet och prioriteringarna. Generaldirektören fattade beslut om det nationella fleråriga programförslaget och chefen för förvaltning och internationella frågor fattade beslut om det årliga programförslaget års programansökan arna för programåret 2007 som de formulerades i Programansökan och i Programansökan 2007 hade sin utgångspunkt i Rådets beslut 22 om inrättandet av fonden och de nationella prioriteringarna. För insatser inom mottagning är det övergripande syftet att det ska bidra till att asylprocessens effektivitet utvecklas sett ur både samhällets och den asylsökande individens perspektiv. Insatserna ska: verka för en rättssäker och effektiv asylprocess ge fördjupade underlag för rättssäkrare och snabbare beslut förkorta handläggningstiderna och förbättra de asylsökandes sociala situation under väntetiden i samverkan med berörda sakmyndigheter bidra till att sakmyndigheterna möter de asylsökandes behov med nödvändiga insatser och att samtliga aktörer kring individen strävar mot samma mål; genom att aktörernas insatser samordnas utifrån en enhetlig syn undviks resursslöseri och motstridiga budskap öka antalet ärenden där individen återvänder självmant öka andelen av- eller utvisade med lagakraftvunna beslut som återvänder självmant inom de lagstadgade 4 veckorna öka personalens kompetens och möjligheter att ge ett adekvat stöd i ställningstagandet inför återvändandet De utvecklingsprojekt som planerades medfinansieras under området integration ska: öka den enskildes möjligheter till egenförsörjning och delaktighet. förbättra kommuners, landstingens, myndigheters, institutioners och andra aktörers introduktionsinsatser, i syfte att främja nyanländas egenförsörjning och delaktighet i samhällslivet. Målen för introduktionen framgår av bilagda måldokument. bidra till att tillräckligt många kommunala introduktionsplatser tillkommer bidra till att nya aktörer i introduktionsarbetet snabbt kan utveckla sina roller och finna samverkansformer som effektiviserar de nyanländas arbetsmarknadsinträde och egenförsörjning Syftet med insatserna planerade inom frivillig återvandring är att: skapa möjligheter och undanröja hinder för individen att återvandra. ge den presumtive återvandraren stöd inför sitt val de åtgärder som riktas till den enskilde ökar hans/hennes möjligheter till egenförsörjning och reintegration efter återvandringen samtliga aktörer kring återvandrare strävar mot samma mål 22 (2004/904/EG) 11

12 aktörernas insatser samordnas utifrån en enhetlig syn för att undvika resursslöseri och motstridiga budskap arna med ovanstående prioriteringar var att med medfinansiering av fondmedel bidra till en ökad samsyn och samverkan mellan alla aktörer inom asyl-, mottagnings-, integrations och återvandringsprocessen till stöd såväl för individuella behov som för en effektivisering av samhällsresurserna. 1. Programmets förvaltning Systemet för förvaltning av flyktingfonden, som byggdes upp när fonden startade, fungerar i grunden fortfarande men har förändrats och förbättrats kontinuerligt. Inom Migrationsverkets verksamhetsområde europeiskt och internationellt samarbete; Fondenheten, har en organisation och ett förvaltningssystem för administration av fonden byggts upp. Systemet har sin grund i rådets beslut, kommissionens genomförandebestämmelser och nationella beslut och regelverk. Värdefulla synpunkter vid uppbyggnaden och utvecklingen av administrationen har också tillhandahållits från EU-kommissionen, Riksrevisionen, representanter för andra EU-fonder och nationella utvecklingsverksamheter som SIDA samt av Europeiska revisionsrätten. Förvaltningsorganisation med varierande arbetsbelastning Förvaltningsorganisationen har omfattat befattningshavare vid enheten, som ansvarat för olika delar av förvaltningen av fonden (beslut, ekonomi, projektsamordning, personaladministration mm). De insatser som gjorts i arbetet med fonden har varierat i tid mellan olika befattningshavare och också över olika tidsperioder; arbetet har exempelvis varit mycket intensivt vid handläggning av de aktuella ansökningarna och vid slutrapporteringarna. Vid en given tidpunkt löper dessutom det aktuella årets projekt och ett antal av de två föregående årens projekt parallellt med varandra. När det gäller detta programår skulle också förvaltningen för de nya fonderna flyktingfonden III och återvändandefonden byggas upp, vilket krävde extra resurser av befintlig personal. Till förvaltningsorganisationen fanns kontaktpersoner knutna från Integrationsverket (t.o.m. den 30 juni 2007) och även från Migrationsverkets olika verksamhetsområden. Kontaktpersonerna/experterna har varit tillgängliga för stöd, hjälp och information och har också i olika grad uppsökande verksamhet gentemot organisationer och tilltänkta projektägare. Som ett led i tillsynen av projekten ska de också genomföra uppföljnings-/kontrollbesök. Kontaktpersonerna har hanterat fondrelaterade frågor och ärenden vid sidan av sina övriga arbetsuppgifter och finansierats av sina respektive organisationer. Det finns stora variationer i de insatser som kontaktpersonerna avsatt för arbetet med fonden. 12

13 Förvaltningssystemet har beskrivits i detalj i dokumentet Beskrivning av styr- och kontrollsystem med bilagor, som överlämnats till kommissionen (senast uppdaterade versionen ). Från ansökan till slutrapport Nedan följer en sammanfattande beskrivning av systemet och förloppet från det att en ansökan om medfinansiering kommer in, beviljas medfinansiering och avslutas eller ansökan avslås: Ansökan om medfinansiering från ERF kommer in från sökande Operativa arbetsgruppen bereder ansökan och ger förslag till beslut Ansvarig nationell koordinator fattar beslut i ansökan Sökande meddelas beslutet Ansökan om medfinansiering avslås p g a den inte överensstämmer med de formella kraven, med strategin. NEJ JA Ansökan om medfinansiering beviljas eftersom den överensstämmer med strategin och uppfyller de formella kraven. Kontrakt undertecknas 50% av beviljad medfinansiering utbetalas Delrapport kommer in Kontroll och granskning, Om godkänt utbetalas 30% Slutrapport kommer in Kontroll och granskning Om godkänt utbetalas 20% Om redovisningen underkänns, återkrav på utbetalda medel Arbetsgång Samtliga ansökningar om medfinansiering bereds i operativa arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av befattningshavare från förvaltningsorganisationen, kontaktpersonerna/experterna från Migrationsverkets verksamhetsområden och (t.o.m ) 13

14 Integrationsverkets kontaktpersoner/experter. Kontaktpersonerna bereder ansökningarna/projektförslagen och föredrar dem inför arbetsgruppen. Arbetsgruppen lämnar ett gemensamt förslag till beslut till beslutsfattaren/koordinatorn, inkl skriftliga bedömnings- PM. Beslut i ansökningarna om projektbidrag fattas av ansvarig för fonden eller bemyndigad ställföreträdare. Om en ansökan om medfinansiering motsvarar de kriterier (strategiska och formella) som uppställts beviljas ansökan. I samband med detta utbetalas 50% av den beviljade summan. Utbetalning av det beviljade stödbeloppet signeras och utanordnas av annan befattningshavare än beslutsfattaren. Om ansökan inte motsvarar de kriterier som finns avslås den. Ett negativt beslut på en ansökan om medfinansiering meddelas den sökande skriftligen med motivering för avslag. Beslutet kan inte överklagas. De projekt som beviljas medfinansiering kan, efter att ha förbrukat minst 80 procent av den förskotterade medfinansieringen från ERF, lämna in en delrapport (samt ansökan om utbetalning), om de önskar få ytterligare 30 procent utbetalt. Den ska ge en verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av projektet fram till redovisningstillfället. När delrapporten granskats och godkänts utbetalas 30 procent av den beviljade summan ut. En slutrapport med en ingående verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av hela projekttiden och eventuell utvärdering ska inkomma till förvaltningsmyndigheten senast tre månader efter projekttidens slut. Vid granskningen av slutrapporterna kontrolleras att utgifterna och kostnaderna är stödberättigade i enlighet med kommissionens regelverk. Om granskningarna av slutrapporterna leder till att de godkänns betalas de resterande 20 procenten av medfinansieringen ut. Granskningarna kan också leda till att ett beslut om återkrav fattas. Såväl del- som slutrapport granskas av kontaktpersonerna, som även lämnar yttrande om verksamhetsresultatet. Kontaktpersonerna kan också begära in ytterligare kompletteringar från projektägarna. Efter Integrationsverkets nedläggning har en sakkunnig inom området asyl och integration knutits till fondförvaltningen med uppgift att granska del- och slutrapporter samt lämna ett skriftligt yttrande om innehållet. 14

15 2. Ändringar i hantering, uppföljning och kontroll Hantering Blanketter och annan information, som används vid fondens förvaltning, har ytterligare förfinats och utvecklas kontinuerligt. Precis som programåret 2006 ingår förvaltningsmyndigheten individuella överenskommelser med stödmottagarna. Finansplan- och ekonomirapportblanketter har förfinats och är anpassade för fleråriga projekt. Syftet är att förtydliga och underlätta för de samverkande organisationerna utan att ge avkall på redovisningskraven. Fr o m programåret 2005 som då gäller även programår 2007 genomförs kontraktsmöten. Under ERF I sammankallades alla projekt, som beviljats medfinansiering, till upptaktsmöten. Modellen med upptaktsmöten visade sig emellertid inte vara framgångsrik. Stödmottagarna fick inte den kunskap de behöver inför redovisningstillfällena. Det har bl.a. visat sig i att bristen på dokumentation och underlag varit stor. Inför programåret 2005 (ERF II) infördes istället kontraktsmöten, där varje enskilt projekt träffar förvaltningsmyndigheten en halv dag. Under kontraktsmötet går man tillsammans igenom allt som rör projektet; villkor för medfinansiering, redovisningsformalia, osv. Först därefter skrivs överenskommelse och beslut om medfinansiering av ERF-medel. Överenskommelsen skrivs i två exemplar (med signerade sidor och en förstasida underskriven av båda parter) och innehåller överenskommen projektplan, finansplan, medfinansieringsintyg, kommissionens regelverk och särskilda villkor för medfinansiering från ERF. Utöver detta skrivs ett myndighetsbeslut från Migrationsverket för varje projekt med avtalade formalia kring projektet. För ERF II medgav regelverket att medfinansiering kunde ges till fleråriga projekt. Denna nya möjlighet har i stor utsträckning utnyttjats och vid fleråriga projekt skrivs en ny överenskommelse för varje redovisningsperiod (d.v.s. programår). Uppföljning och kontroll Fram till och med år 2005 har Arbetsmarknadsstyrelsens Kontrollgrupp ESF genomfört externa finansiella kontroller av ett urval projekt. För programåret 2006 upphandlades Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för uppdraget att genomföra kontrollerna. För programår 2007 upphandlade kontrollmyndigheten återigen Öhrlings för att göra kontroller av projekt. Se vidare under avsnitt D. En kontrollresa till Bosnien och Hercegovina har genomförts av personal från fondenheten under december De två projekten under arbetsområde återvandring besöktes på plats för att stämma av hur projekten bedrivits och hur resultaten fallit ut. Besöken skedde efter uppmaning från Kommissionens representanter som genomförde kontrollbesöket i Sverige 2 till 5 juni En särskild rapport rörande resultatet av kontrollbesöken kommer att skickas till Kommissionen så snart den är färdigställd och fastställd. 15

16 3. Åtgärder för tekniskt bistånd Förvaltningsorganisationen har till uppgift att förena och svara mot de krav som ställs dels av kommissionens genomförandebestämmelser och dels av svensk statsförvaltning. Den ska vidareutveckla och etablera arbetsformer, arbetssätt och rutiner och den ska utveckla samverkansformer internt och externt. Eftersom förändringar i omvärlden sker hela tiden, måste organisationen vara öppen och lyhörd för synpunkter, som kan leda till vidareutveckling och förbättringar. EU:s medfinansiering till kostnaderna för förvaltning av fonden (tekniskt bistånd) ökade i ERF II jämfört med ERF I. Det innebar att en större del av personalkostnaderna kunde täckas och att fondsekretariatet kunde förstärka informationsarbetet. Kostnaderna för att förvalta fonden får inte överstiga 7 procent av medlemsstatens anslag från fonden plus ett fast belopp på EUR. För programår 2007 motsvarar det totalt EUR (ca miljoner SEK). Förvaltningens konkreta arbetsområden programåret 2007 framgår av följande tabell: Arbetsområden, aktiviteter och vissa resultat av aktiviteterna Arbetsområde Aktiviteter av aktiviteterna Information och reklam om fonden Handläggning, uppföljning och granskning Information på Migrationsverkets- och Integrationsverkets webbsidor Utskick av ca 750 brev till potentiella projektägare Granskning Kontroll Uppdateras kontinuerligt Totalt 84 ansökningar kom in (två utlysningar: okt 06 och juni 07) Fonden alltmer känd nationellt 45 projekt beviljades medel från programår 2007 (46 projekt registrerade men ett projekt fick medfinanisering för två perioder). Samordning och samverkan med andra bidragsgivare, fonder och EU. Oberoende kontroller (Öhrlings PwhC) Operativ arbetsgrupp med representanter från Migrations- och Integrationsverket, programmet EQUAL (NTG), UNHCR Styrgruppsengagemang inom NTG-asyl & Del- och slutrapporter har granskats för samtliga 10% av stödberättigade kostnader har även kontrollerats externt Beslut om återkrav och utbetalning har fattats efter intern och extern kontroll Arbetsmöten för utveckling och planering. Gemensam uppföljning av projektverksamheten för att optimera effekter av insatser och förhindra oönskade överlappningar. 16

17 Vidareutveckling arbetsformer, arbetssätt och rutiner integration Kontraktsmöten med projekten Ändringar i avtal och blanketter Förbättrat stöd till projekt. Utvärdering av resultat från programår 2007 Rapport från Ramböll Management Vidareutveckling av mål, arbetsformer, arbetssätt och rutiner Utfall av tekniskt bistånd (tkr SEK) för programåret 2007 Programår 2007 Totalt ERF-finansierat Personalkostnader , ,89 Resor , ,71 Köp av tjänster , ,50 Köp av varor , ,70 Summa , ,80 Tabellen ovan visar det bokförda utfallet av det tekniska biståndet för I de redovisade beloppen i tabellen ingår: Personalkostnader (lön, skatt och sociala avgifter) är andel av kostnaden för enhetens personal (bl a för mottagande och granskning av ansökningar, del- och slutrapporter, begäran om kompletteringar etc.) Utbildning av personal, kontaktpersoner, upptaktsmöten för projekt, uppföljningsdagar etc. Resor till kommissionen, arbetsgruppmöten, för kontrollbesök, resor för möten Kostnader för finansiella kontroller enligt EU-kommissionens beslut om genomförandebestämmelser av rådets beslut 2004/904/EG, kostnader för extern utvärdering samt kostnader för slutrapportering Kostnader för informationsspridning (faktablad, utskick av brev mm) Kostnader för utformning och tryckning av blanketter, beslutsprotokoll, webbinformation I beloppen i tabellen ingår inte : Kontaktpersonernas arbetstid som har bekostats av Migrationsverket respektive Integrationsverket. Kostnader som lokalhyra, städning, värme, el, webbtjänster, datoroch telefon, registrators- och växeltelefonitjänst, säkerhet, portokostnader, kontorsmaterial som har bekostats av Migrationsverket. 17

18 4. Information och reklam Information om flyktingfonden och möjligheten att söka medfinansiering lockade 84 sökande vid två utlysningstillfällen (36 resp. 48). Både Migrationsverkets och Integrationsverkets hemsidor användes för att sprida informationen liksom direktutskick till vissa tänkbara projektägare som kommuner, landsting, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kyrkor, m.fl. Information till allmänheten om fonden finns på Migrationsverkets hemsida. T.o.m. juni 2007 fanns samma information på Integrationsverkets hemsida 23. Där finns bakgrundsmaterial, som den aktuella svenska ansökan om medfinansiering, en sammanställning av beviljade projekt, oberoende utvärdering och slutrapport. För potentiella projektägare finns faktablad om medfinansiering, ansökningsblankett samt blanketter för finansplan, projektplan och medfinansiering, som ska bifogas ansökan. För att underlätta rapporteringsarbetet för projekten finns även en s k ekonomihjälpreda och mall för ekonomirapport på hemsidan. För dem som vill gå längre bak i tiden finns slutrapporter och oberoende utvärderingar från 2002 och framåt samt länkar till ansvariga kontaktpersoner vid Migrationsverket. Det finns länkar till e-postlådorna hos samtliga personer, som arbetar med fonden. De är även tillgängliga per telefon för att svara på frågor, eller ta emot synpunkter från allmänhet, projektägare och andra intresserade. Ett nyhetsbrev har skickats ut kontinuerligt till de som anmält sig som prenumeranter. I dagsläget har vi ca 700 prenumeranter på nyhetsbrevet. Nyhetsbreven innehåller såväl information om kommande utlysningar som information om pågående och avslutade projekt. Övriga planerade insatser från fondenheten såsom seminarier presenteras också. Alla projekt ska visa EU-flagg EU-symbolen finns på framträdande platser i Migrationsverkets lokaler. Förvaltningsorganisationen använder EU-symbolen på allt informationsmaterial om fonden, som faktablad, broschyrer, utställningsmaterial och information på Internet. Detsamma gäller vid muntlig information. EU-symbolen finns också på alla olika slags blanketter och formulär som tagits fram för fonden. Samtliga projektägare informeras om kravet på att, i både tal skrift, tydliggöra att den Europeiska flyktingfonden är medfinansiär till projektet. Kravet på tydlig information om Europeiska flyktingfondens medfinansiering finns även med i den överenskommelse, som upprättas mellan projektägare och 23 Till 30 juni 2007 då Integrationsverket lades ned 18

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

Årsredovisning 2014 Migrationsverket

Årsredovisning 2014 Migrationsverket Årsredovisning 2014 Migrationsverket Produktion: Migrationsverket www.migrationsverket.se Omslagsfoto: Tomislav Stjepic Diarienummer: 1.3.2-2015-7891 Foto: Tomislav Stjepic Människor flyr undan krig och

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län Processtöd och samordning för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län slutrapport stockholm oktober 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Projektidén 3 Resultat 3 Styrkor, svagheter,

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Att flytta eller inte flytta?

Att flytta eller inte flytta? Att flytta eller inte flytta? Utvärderingsrapport om Projekt Stockholm INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:03 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 1. Utvärderingens ramar 5 Bakgrund 5 Utgångspunkter och

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum i Uppsala

Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum i Uppsala Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum i Uppsala På uppdrag av Landstinget i Uppsala län, 2012 Verksamhetsidé Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vi erbjuder

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer