Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2007"

Transkript

1 Slutrapport för Europeiska flyktingfonden Programår 2007 Europeiska flyktingfonden Migrationsverket Fondenheten SE Norrköping, Sweden Telefon: Telefax:

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Operativt sammanhang 1. Betydande förändringar i Sverige jämfört med situationen som redovisas i årliga programmet 2. Konsekvenser av ovan nämnda förändringar för programmets genomförande 3. Åtgärder som syftar till sammanhang och komplementaritet B. Programmets förvaltning 1. Programmets förvaltning 2. Ändringar i hantering, uppföljning och kontroll 3. Åtgärder för tekniskt bistånd 4. Information och reklam 5. Kontroller av projekt 6. Risker som är förenade med genomförandet av programmet C. Genomförande av programmet 1. Tidsplan 2. Ekonomiska aspekter 3. Genomförande av programåtgärder 4. Transnationella verksamheter 5. Problem som uppstått vid genomförandet D. Kontrollverksamhet 1. Ändringar i kontrollsystemet 2. Företagna kontroller 3. Kontrollbesök från EU-kommissionen 4. Bedrägeri och oegentligheter Bilaga A Förteckning över projekt 2007 Bilaga B Sammanfattande beskrivning av 2007 års projekt 3

4 A. OPERATIVT SAMMANHANG 1) Betydande förändringar i Sverige jämfört med situationen som redovisas i årliga programmet Konflikter och oroligheter i världen ledde till att programperioden under ERF II har präglats av stora variationer i asylinströmningen. En nedåtgående trend 1 i antal flyktingar i världen bröts år 2006 och vände uppåt. I Sverige nådde den oanade dimensioner Skillnaderna mellan antal asylsökande som kom under ERF II:s första respektive sista år var nästan personer. I jämförelse med 2006 utgjorde de som sökte asyl 2007 nästan en fördubbling av antalet. Som en internationell jämförelse hade Sverige under 2007 redan efter årets fyra första månader mottagit fler asylansökningar (12 122) än de som sammanlagt gavs in i Danmark, Norge och Finland (10 239) under hela Den kraftiga asylinströmningen påverkade i första hand Migrationsverket, främst asylmottagning 3 och asylprövning genom att kapaciteten i systemet var byggt på betydligt lägre inströmningstal. Inom verket ökningen följder som nyrekryteringar, utbyggnad och omdisponeringar av resurser. Framförallt i senare faser av asylprocessen och efter att asylärendet avgjorts påverkades också migrationsdomstolarna, polisen och kommunerna med flera. Ungefär hälften av de asylsökande som kom till Sverige var irakiska medborgare. En av de bidragande orsakerna till den kraftiga inströmningen hit kan enligt UNHCR vara det stora antalet irakier redan i Sverige och starka nätverk. Den därpå följande största gruppen under året kom från Somalia (9 %) följt av Serbien (7%) av de asylsökande var ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Även bland barnen var Irak det vanligaste medborgarskapet följt av Somalia. Majoriteten av barnen var i åldern år. 1 Asylum levels and trends in industrialized countries" 2 Migrationsverkets årsredovisning Kommunerna ansvarar sedan 1 juli 2006 för mottagningsverksamheten för ensamkommande barn. 4

5 Jämförelser i siffror under ERF II År Antal asylsökande varav ensamkommande barn Antal inskrivna i mottagningssystemet Tid i mottagningssystemet 5 Handläggningstid ( totalt) handläggningstid barn Beviljade uppehållstillstånd Varav -ensamkommande barn 881 Överklaganden Återvändandeärenden 10 -självmant Under 2007 avgjorde Migrationsverket asylärenden vilket var en ökning med 58 % jämfört med föregående år. 53 % av ärendena avgjordes inom sex månader som var målsättningen för Den genomsnittliga handläggningstiden bland det totala antalet ärenden var 218 dagar. I genomsnitt har antalet inskrivna per dygn ökat med personer mellan 2006 och Under året fanns det i genomsnitt personer inskrivna i verkets mottagningssystem. Asylsökande som beviljades uppehållstillstånd framgår av tabellen ovan. Av dessa beviljades personer uppehållstillstånd p.g.a. som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt. Resterande bedömdes ha andra skäl. 4 Genomsnittssiffra 5 Genomsnitt antal dagar 6 Genomsnitt antal dagar 7 Beviljade tillstånd till flyktingar m.fl Asylärenden till migrationsdomstol 9 Utlänningslag (2005:716) 10 Ej polisärenden 5

6 334 ensamkommande barn fick uppehållstillstånd p.g.a. som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt. Resterande 547 ensamkommande barn beviljades uppehållstillstånd av andra skäl. Migrationsverket mottog överklaganden i asylärenden av dessa överlämnades till någon av migrationsdomstolarna 11. Enligt Domstolsverket 12 avgjordes asylmål av migrationsdomstolarna under personer med avlägsnandebeslut lämnade självmant Sverige under året ärenden överlämnades till polisen för verkställighet av avvisnings eller utvisningsbeslut. Verkställigheterna försvåras av att få asylsökande uppvisar passhandling vid ansökningstillfället ( endast 6% år 2007). För att öka möjligheten för personer att självmant återvända till hemlandet när deras skäl prövats finns det ett ekonomiskt stöd för återetablering. IOM (International Organization for Migration) administrerar utbetalningarna av återetableringsstödet för Migrationsverkets räkning på plats i Irak och Afghanistan. Migrationsverkets avtal med den tyska organisationen AGEF (Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration und der Entwicklungzusammenarbeit) trädde i kraft den 1 februari Organisationen är etablerad i norra Irak och arbetar med personer som återvänder och kan erbjuda stöd i form av kompetensförsörjning och ökade möjligheter till anställning. Uttagning på flyktingkvoten Regeringens uppdrag till verket gällande flyktingkvoten 2007 avsåg uttagningar av vidarebosättningsfall. De uttagna skulle samtliga vara kvalificerade för konventionsflyktingskap eller tillhöra kategorin övriga skyddsbehövande. I samråd med FN:s flyktingorgan UNHCR har beslut gällande flyktingkvoten fattats varav personer accepterats för vidarebosättning. Konflikten i Irak har medfört att majoriteten av de uttagna var irakier. 11 Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län eller Länsrätten i Göteborg 12 Domstolsverkets årsredovisning

7 2) Konsekvenser av ovan nämnda förändringar för programmets genomförande Det ökade antalet asylsökande, den tillfälliga lagen som gällde till 31 mars 2006 i förening med en hög andel bifall medförde att andelen anhöriga 13 som ansökte och bifölls uppehållstillstånd också ökade. Cirka fick tillstånd som anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande. I samband med Integrationsverkets avveckling den 1 juli 2007 övergick ansvaret att underteckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande till Migrationsverket. I slutet av 2007 fanns överenskommelser med totalt 268 kommuner i landet. Överenskommelserna med kommunerna innebär i stort ett åtagande att ta emot ett visst antal flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dem. Målet med introduktionen är att personen ska bli delaktig i det svenska samhällslivet, komma ut i sysselsättning och få egen försörjning. Det är därför viktigt att introduktionen är anpassad efter individens förutsättningar. Varje kommun är ansvarig för utformningen av introduktion i sin kommun och ersätts av staten för mottagandet. De kommunala resurserna för introduktion av nyanlända ansträngdes kraftigt främst under programperiodens senare del. Totalt under 2007 togs personer emot av kommunerna och personer anvisades en kommunal introduktionsplats. Väntetiderna för kommunal introduktionsplats skiljde sig också, från att introduktionen inleddes under den första månaden till de som fick vänta mer än fyra månader. För majoriteten startade introduktionen inom 2 till 4 månader. Det finns stora skillnader i introduktionsinsatserna mellan de mottagande kommunerna. En rapport från Integrationsverket Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället, Ett förlorat år 14 pekade på flera brister gällande arbetsmarknadsinsatser, sfi undervisning etc. Statistiska centralbyråns rapport i december 2008 Integration en beskrivning av läget i Sverige 15 om skillnader och likheter mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom områdena utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati visade också att det fanns utrymme för förbättringar och mycket återstår innan målet uppnåtts. Integrationsverkets avveckling under 2007 fick också till följd att deras medverkan i fondarbetet upphörde. 13 Lag (SFS 2005:762) om ändring i utlänningslagen 14 Integrationsverkets rapport, INT

8 3) Åtgärder syftande till sammanhang och komplementaritet För att skapa helhetssyn och sammanhang inom migrations- och integrationsområdet fungerade under 2007 flera typer av samverkansorgan och samarbeten. Samverkan var inriktad på att försöka optimera användningen av fondmedel, undvika dubbelarbete och till nytta för så många som möjligt. Migrationsverket har, som central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet, ett samordningsansvar för ärendeprocesserna asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Central överenskommelse följs av regionala och lokala Den s.k. centrala överenskommelsen är kanske den viktigaste åtgärden för att skapa sammanhang och säkra att olika aktörers insatser i introduktionen av asylsökande och flyktingar kompletterar och förstärker varandra. Den första versionen av den centrala överenskommelsen om introduktion för nyanlända undertecknades redan 2001 av fyra verkschefer och Svenska Kommunförbundets ordförande. Den har därefter utvecklats och reviderats vid flera tillfällen och successivt kompletterats och konkretiserats med regionala och lokala överenskommelser. I överenskommelserna formuleras åtagandena för respektive part. Nationell samsyn om hälsa och första tiden i Sverige Ett motsvarande arbete sker inom hälsoområdet, där aktörer som Integrationsverket, Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för skolutveckling, Migrationsverket, Karolinska institutet, Riksförsäkringsverket, Statens folkhälsoinstitut och Försäkringskassan slutit upp kring en nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige. Samverkan mellan fonder För att optimera effekterna av de insatser som görs och förhindra oönskade överlappningar mellan ERF-projekt och projekt finansierade genom programmet Equal inom Europeiska socialfonden, ingick 2007 samordnaren för EQUAL i Europeiska flyktingfondens operativa arbetsgrupp. Likaså var under samma period flyktingfondens nationella koordinator i Sverige ordinarie ledamot i övervakningskommittén för EQUAL. Ett övergripande mål för samarbetet i olika fora är att med hjälp av fonden bidra till att ge ett nationellt plusvärde. Dessutom finns ett fortlöpande informations- och erfarenhetsutbyte mellan de olika programmen på ledningsnivå. Kännedom om närliggande program på europeisk nivå finns i begränsad omfattning inom berörda organisationer i Sverige. Samverkansdelegationen Samverkansdelegationen är en arbetsgrupp har skapats för samverkan mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och AMS (Arbetsförmedlingen). Där finns även Sveriges kommuner och landsting (SKL) representerade. Delegationen fattar beslut och bereder frågor som till exempel gemensamma 8

9 planeringsförutsättningar, policyfrågor och rutiner för uppföljning. European Asylum Curriculum (EAC) Migrationsverket deltar i projektet European Asylum Curriculum (EAC). Verket ansvarar för projektledningen. 9

10 B. PROGRAMMETS FÖRVALTNING Gemenskapsramar I december 2004 fattade Europeiska Unionens Råd beslut att inrätta Europeiska flyktingfonden (fonden) för perioden Av beslutet framgår fondens mål och uppgifter samt vilka insatser och målgrupper medfinansiering av fondmedel är avsedda att stödja. I beslutet anges också att medlemsstaterna ska utse en ansvarig myndighet som ska svara för alla kontakter med kommissionen och genomförandet av insatserna som beviljats medel från fonden. Dessutom regleras förvaltningen av fonden av följande beslut av EUkommissionen: Om genomförandebestämmelser till rådets beslut vad gäller utgifter som berättigar till stöd inom ramen för åtgärder som medfinansieras genom fonden 17 Om genomförandebestämmelser för rådets beslut i fråga om förfaranden för att genomföra finansiella korrigeringar beträffande åtgärder som medfinansieras av fonden 18. Om genomförandebestämmelser för rådets beslut i fråga om medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem samt regler för administrativ och finansiell förvaltning av projekt som medfinansieras av fonden 19. Nationella ramar Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet enligt instruktion 20 för verket. Genom förordning 21 förvaltar verket fonden. Migrationsverkets generaldirektör har i arbetsordningen delegerat beslut gällande Europeiska flyktingfonden i Sverige till chefen för verksamhetsområdet europeiskt och internationellt samarbete (EIS). Beslutanderätten har därefter vidaredelegerats till fondenhetens chef, samt därefter vidare till fondens nationella koordinator (delegation t.o.m enligt GD-protokoll 39/2008). Nationella prioriteringar Utarbetandet av det svenska fleråriga och årliga programmet görs efter inhämtande av information om de tre åtgärdsslagen, internt inom verket och från olika externa källor, om arbetsområdenas situation och var de mest angelägna behoven finns. En mycket viktig källa till kunskap om det aktuella läget, var brister finns och vilka behov som är mest trängande är mötet med alla frivillig organisationer och alla berörda institutioner som verkar inom migrationsområdet och som fått namnet NTG- Forum. 16 (2004/904/EG) 17 (2006/400/EG) 18 (2006/401/EG) 19 (2006/402/EG) 20 SFS:2004: SFS 2008:57 10

11 Sammanställningarna från mötet utgör en av grunderna för utformning av de slutgiltiga programmet och prioriteringarna. Generaldirektören fattade beslut om det nationella fleråriga programförslaget och chefen för förvaltning och internationella frågor fattade beslut om det årliga programförslaget års programansökan arna för programåret 2007 som de formulerades i Programansökan och i Programansökan 2007 hade sin utgångspunkt i Rådets beslut 22 om inrättandet av fonden och de nationella prioriteringarna. För insatser inom mottagning är det övergripande syftet att det ska bidra till att asylprocessens effektivitet utvecklas sett ur både samhällets och den asylsökande individens perspektiv. Insatserna ska: verka för en rättssäker och effektiv asylprocess ge fördjupade underlag för rättssäkrare och snabbare beslut förkorta handläggningstiderna och förbättra de asylsökandes sociala situation under väntetiden i samverkan med berörda sakmyndigheter bidra till att sakmyndigheterna möter de asylsökandes behov med nödvändiga insatser och att samtliga aktörer kring individen strävar mot samma mål; genom att aktörernas insatser samordnas utifrån en enhetlig syn undviks resursslöseri och motstridiga budskap öka antalet ärenden där individen återvänder självmant öka andelen av- eller utvisade med lagakraftvunna beslut som återvänder självmant inom de lagstadgade 4 veckorna öka personalens kompetens och möjligheter att ge ett adekvat stöd i ställningstagandet inför återvändandet De utvecklingsprojekt som planerades medfinansieras under området integration ska: öka den enskildes möjligheter till egenförsörjning och delaktighet. förbättra kommuners, landstingens, myndigheters, institutioners och andra aktörers introduktionsinsatser, i syfte att främja nyanländas egenförsörjning och delaktighet i samhällslivet. Målen för introduktionen framgår av bilagda måldokument. bidra till att tillräckligt många kommunala introduktionsplatser tillkommer bidra till att nya aktörer i introduktionsarbetet snabbt kan utveckla sina roller och finna samverkansformer som effektiviserar de nyanländas arbetsmarknadsinträde och egenförsörjning Syftet med insatserna planerade inom frivillig återvandring är att: skapa möjligheter och undanröja hinder för individen att återvandra. ge den presumtive återvandraren stöd inför sitt val de åtgärder som riktas till den enskilde ökar hans/hennes möjligheter till egenförsörjning och reintegration efter återvandringen samtliga aktörer kring återvandrare strävar mot samma mål 22 (2004/904/EG) 11

12 aktörernas insatser samordnas utifrån en enhetlig syn för att undvika resursslöseri och motstridiga budskap arna med ovanstående prioriteringar var att med medfinansiering av fondmedel bidra till en ökad samsyn och samverkan mellan alla aktörer inom asyl-, mottagnings-, integrations och återvandringsprocessen till stöd såväl för individuella behov som för en effektivisering av samhällsresurserna. 1. Programmets förvaltning Systemet för förvaltning av flyktingfonden, som byggdes upp när fonden startade, fungerar i grunden fortfarande men har förändrats och förbättrats kontinuerligt. Inom Migrationsverkets verksamhetsområde europeiskt och internationellt samarbete; Fondenheten, har en organisation och ett förvaltningssystem för administration av fonden byggts upp. Systemet har sin grund i rådets beslut, kommissionens genomförandebestämmelser och nationella beslut och regelverk. Värdefulla synpunkter vid uppbyggnaden och utvecklingen av administrationen har också tillhandahållits från EU-kommissionen, Riksrevisionen, representanter för andra EU-fonder och nationella utvecklingsverksamheter som SIDA samt av Europeiska revisionsrätten. Förvaltningsorganisation med varierande arbetsbelastning Förvaltningsorganisationen har omfattat befattningshavare vid enheten, som ansvarat för olika delar av förvaltningen av fonden (beslut, ekonomi, projektsamordning, personaladministration mm). De insatser som gjorts i arbetet med fonden har varierat i tid mellan olika befattningshavare och också över olika tidsperioder; arbetet har exempelvis varit mycket intensivt vid handläggning av de aktuella ansökningarna och vid slutrapporteringarna. Vid en given tidpunkt löper dessutom det aktuella årets projekt och ett antal av de två föregående årens projekt parallellt med varandra. När det gäller detta programår skulle också förvaltningen för de nya fonderna flyktingfonden III och återvändandefonden byggas upp, vilket krävde extra resurser av befintlig personal. Till förvaltningsorganisationen fanns kontaktpersoner knutna från Integrationsverket (t.o.m. den 30 juni 2007) och även från Migrationsverkets olika verksamhetsområden. Kontaktpersonerna/experterna har varit tillgängliga för stöd, hjälp och information och har också i olika grad uppsökande verksamhet gentemot organisationer och tilltänkta projektägare. Som ett led i tillsynen av projekten ska de också genomföra uppföljnings-/kontrollbesök. Kontaktpersonerna har hanterat fondrelaterade frågor och ärenden vid sidan av sina övriga arbetsuppgifter och finansierats av sina respektive organisationer. Det finns stora variationer i de insatser som kontaktpersonerna avsatt för arbetet med fonden. 12

13 Förvaltningssystemet har beskrivits i detalj i dokumentet Beskrivning av styr- och kontrollsystem med bilagor, som överlämnats till kommissionen (senast uppdaterade versionen ). Från ansökan till slutrapport Nedan följer en sammanfattande beskrivning av systemet och förloppet från det att en ansökan om medfinansiering kommer in, beviljas medfinansiering och avslutas eller ansökan avslås: Ansökan om medfinansiering från ERF kommer in från sökande Operativa arbetsgruppen bereder ansökan och ger förslag till beslut Ansvarig nationell koordinator fattar beslut i ansökan Sökande meddelas beslutet Ansökan om medfinansiering avslås p g a den inte överensstämmer med de formella kraven, med strategin. NEJ JA Ansökan om medfinansiering beviljas eftersom den överensstämmer med strategin och uppfyller de formella kraven. Kontrakt undertecknas 50% av beviljad medfinansiering utbetalas Delrapport kommer in Kontroll och granskning, Om godkänt utbetalas 30% Slutrapport kommer in Kontroll och granskning Om godkänt utbetalas 20% Om redovisningen underkänns, återkrav på utbetalda medel Arbetsgång Samtliga ansökningar om medfinansiering bereds i operativa arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av befattningshavare från förvaltningsorganisationen, kontaktpersonerna/experterna från Migrationsverkets verksamhetsområden och (t.o.m ) 13

14 Integrationsverkets kontaktpersoner/experter. Kontaktpersonerna bereder ansökningarna/projektförslagen och föredrar dem inför arbetsgruppen. Arbetsgruppen lämnar ett gemensamt förslag till beslut till beslutsfattaren/koordinatorn, inkl skriftliga bedömnings- PM. Beslut i ansökningarna om projektbidrag fattas av ansvarig för fonden eller bemyndigad ställföreträdare. Om en ansökan om medfinansiering motsvarar de kriterier (strategiska och formella) som uppställts beviljas ansökan. I samband med detta utbetalas 50% av den beviljade summan. Utbetalning av det beviljade stödbeloppet signeras och utanordnas av annan befattningshavare än beslutsfattaren. Om ansökan inte motsvarar de kriterier som finns avslås den. Ett negativt beslut på en ansökan om medfinansiering meddelas den sökande skriftligen med motivering för avslag. Beslutet kan inte överklagas. De projekt som beviljas medfinansiering kan, efter att ha förbrukat minst 80 procent av den förskotterade medfinansieringen från ERF, lämna in en delrapport (samt ansökan om utbetalning), om de önskar få ytterligare 30 procent utbetalt. Den ska ge en verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av projektet fram till redovisningstillfället. När delrapporten granskats och godkänts utbetalas 30 procent av den beviljade summan ut. En slutrapport med en ingående verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av hela projekttiden och eventuell utvärdering ska inkomma till förvaltningsmyndigheten senast tre månader efter projekttidens slut. Vid granskningen av slutrapporterna kontrolleras att utgifterna och kostnaderna är stödberättigade i enlighet med kommissionens regelverk. Om granskningarna av slutrapporterna leder till att de godkänns betalas de resterande 20 procenten av medfinansieringen ut. Granskningarna kan också leda till att ett beslut om återkrav fattas. Såväl del- som slutrapport granskas av kontaktpersonerna, som även lämnar yttrande om verksamhetsresultatet. Kontaktpersonerna kan också begära in ytterligare kompletteringar från projektägarna. Efter Integrationsverkets nedläggning har en sakkunnig inom området asyl och integration knutits till fondförvaltningen med uppgift att granska del- och slutrapporter samt lämna ett skriftligt yttrande om innehållet. 14

15 2. Ändringar i hantering, uppföljning och kontroll Hantering Blanketter och annan information, som används vid fondens förvaltning, har ytterligare förfinats och utvecklas kontinuerligt. Precis som programåret 2006 ingår förvaltningsmyndigheten individuella överenskommelser med stödmottagarna. Finansplan- och ekonomirapportblanketter har förfinats och är anpassade för fleråriga projekt. Syftet är att förtydliga och underlätta för de samverkande organisationerna utan att ge avkall på redovisningskraven. Fr o m programåret 2005 som då gäller även programår 2007 genomförs kontraktsmöten. Under ERF I sammankallades alla projekt, som beviljats medfinansiering, till upptaktsmöten. Modellen med upptaktsmöten visade sig emellertid inte vara framgångsrik. Stödmottagarna fick inte den kunskap de behöver inför redovisningstillfällena. Det har bl.a. visat sig i att bristen på dokumentation och underlag varit stor. Inför programåret 2005 (ERF II) infördes istället kontraktsmöten, där varje enskilt projekt träffar förvaltningsmyndigheten en halv dag. Under kontraktsmötet går man tillsammans igenom allt som rör projektet; villkor för medfinansiering, redovisningsformalia, osv. Först därefter skrivs överenskommelse och beslut om medfinansiering av ERF-medel. Överenskommelsen skrivs i två exemplar (med signerade sidor och en förstasida underskriven av båda parter) och innehåller överenskommen projektplan, finansplan, medfinansieringsintyg, kommissionens regelverk och särskilda villkor för medfinansiering från ERF. Utöver detta skrivs ett myndighetsbeslut från Migrationsverket för varje projekt med avtalade formalia kring projektet. För ERF II medgav regelverket att medfinansiering kunde ges till fleråriga projekt. Denna nya möjlighet har i stor utsträckning utnyttjats och vid fleråriga projekt skrivs en ny överenskommelse för varje redovisningsperiod (d.v.s. programår). Uppföljning och kontroll Fram till och med år 2005 har Arbetsmarknadsstyrelsens Kontrollgrupp ESF genomfört externa finansiella kontroller av ett urval projekt. För programåret 2006 upphandlades Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för uppdraget att genomföra kontrollerna. För programår 2007 upphandlade kontrollmyndigheten återigen Öhrlings för att göra kontroller av projekt. Se vidare under avsnitt D. En kontrollresa till Bosnien och Hercegovina har genomförts av personal från fondenheten under december De två projekten under arbetsområde återvandring besöktes på plats för att stämma av hur projekten bedrivits och hur resultaten fallit ut. Besöken skedde efter uppmaning från Kommissionens representanter som genomförde kontrollbesöket i Sverige 2 till 5 juni En särskild rapport rörande resultatet av kontrollbesöken kommer att skickas till Kommissionen så snart den är färdigställd och fastställd. 15

16 3. Åtgärder för tekniskt bistånd Förvaltningsorganisationen har till uppgift att förena och svara mot de krav som ställs dels av kommissionens genomförandebestämmelser och dels av svensk statsförvaltning. Den ska vidareutveckla och etablera arbetsformer, arbetssätt och rutiner och den ska utveckla samverkansformer internt och externt. Eftersom förändringar i omvärlden sker hela tiden, måste organisationen vara öppen och lyhörd för synpunkter, som kan leda till vidareutveckling och förbättringar. EU:s medfinansiering till kostnaderna för förvaltning av fonden (tekniskt bistånd) ökade i ERF II jämfört med ERF I. Det innebar att en större del av personalkostnaderna kunde täckas och att fondsekretariatet kunde förstärka informationsarbetet. Kostnaderna för att förvalta fonden får inte överstiga 7 procent av medlemsstatens anslag från fonden plus ett fast belopp på EUR. För programår 2007 motsvarar det totalt EUR (ca miljoner SEK). Förvaltningens konkreta arbetsområden programåret 2007 framgår av följande tabell: Arbetsområden, aktiviteter och vissa resultat av aktiviteterna Arbetsområde Aktiviteter av aktiviteterna Information och reklam om fonden Handläggning, uppföljning och granskning Information på Migrationsverkets- och Integrationsverkets webbsidor Utskick av ca 750 brev till potentiella projektägare Granskning Kontroll Uppdateras kontinuerligt Totalt 84 ansökningar kom in (två utlysningar: okt 06 och juni 07) Fonden alltmer känd nationellt 45 projekt beviljades medel från programår 2007 (46 projekt registrerade men ett projekt fick medfinanisering för två perioder). Samordning och samverkan med andra bidragsgivare, fonder och EU. Oberoende kontroller (Öhrlings PwhC) Operativ arbetsgrupp med representanter från Migrations- och Integrationsverket, programmet EQUAL (NTG), UNHCR Styrgruppsengagemang inom NTG-asyl & Del- och slutrapporter har granskats för samtliga 10% av stödberättigade kostnader har även kontrollerats externt Beslut om återkrav och utbetalning har fattats efter intern och extern kontroll Arbetsmöten för utveckling och planering. Gemensam uppföljning av projektverksamheten för att optimera effekter av insatser och förhindra oönskade överlappningar. 16

17 Vidareutveckling arbetsformer, arbetssätt och rutiner integration Kontraktsmöten med projekten Ändringar i avtal och blanketter Förbättrat stöd till projekt. Utvärdering av resultat från programår 2007 Rapport från Ramböll Management Vidareutveckling av mål, arbetsformer, arbetssätt och rutiner Utfall av tekniskt bistånd (tkr SEK) för programåret 2007 Programår 2007 Totalt ERF-finansierat Personalkostnader , ,89 Resor , ,71 Köp av tjänster , ,50 Köp av varor , ,70 Summa , ,80 Tabellen ovan visar det bokförda utfallet av det tekniska biståndet för I de redovisade beloppen i tabellen ingår: Personalkostnader (lön, skatt och sociala avgifter) är andel av kostnaden för enhetens personal (bl a för mottagande och granskning av ansökningar, del- och slutrapporter, begäran om kompletteringar etc.) Utbildning av personal, kontaktpersoner, upptaktsmöten för projekt, uppföljningsdagar etc. Resor till kommissionen, arbetsgruppmöten, för kontrollbesök, resor för möten Kostnader för finansiella kontroller enligt EU-kommissionens beslut om genomförandebestämmelser av rådets beslut 2004/904/EG, kostnader för extern utvärdering samt kostnader för slutrapportering Kostnader för informationsspridning (faktablad, utskick av brev mm) Kostnader för utformning och tryckning av blanketter, beslutsprotokoll, webbinformation I beloppen i tabellen ingår inte : Kontaktpersonernas arbetstid som har bekostats av Migrationsverket respektive Integrationsverket. Kostnader som lokalhyra, städning, värme, el, webbtjänster, datoroch telefon, registrators- och växeltelefonitjänst, säkerhet, portokostnader, kontorsmaterial som har bekostats av Migrationsverket. 17

18 4. Information och reklam Information om flyktingfonden och möjligheten att söka medfinansiering lockade 84 sökande vid två utlysningstillfällen (36 resp. 48). Både Migrationsverkets och Integrationsverkets hemsidor användes för att sprida informationen liksom direktutskick till vissa tänkbara projektägare som kommuner, landsting, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kyrkor, m.fl. Information till allmänheten om fonden finns på Migrationsverkets hemsida. T.o.m. juni 2007 fanns samma information på Integrationsverkets hemsida 23. Där finns bakgrundsmaterial, som den aktuella svenska ansökan om medfinansiering, en sammanställning av beviljade projekt, oberoende utvärdering och slutrapport. För potentiella projektägare finns faktablad om medfinansiering, ansökningsblankett samt blanketter för finansplan, projektplan och medfinansiering, som ska bifogas ansökan. För att underlätta rapporteringsarbetet för projekten finns även en s k ekonomihjälpreda och mall för ekonomirapport på hemsidan. För dem som vill gå längre bak i tiden finns slutrapporter och oberoende utvärderingar från 2002 och framåt samt länkar till ansvariga kontaktpersoner vid Migrationsverket. Det finns länkar till e-postlådorna hos samtliga personer, som arbetar med fonden. De är även tillgängliga per telefon för att svara på frågor, eller ta emot synpunkter från allmänhet, projektägare och andra intresserade. Ett nyhetsbrev har skickats ut kontinuerligt till de som anmält sig som prenumeranter. I dagsläget har vi ca 700 prenumeranter på nyhetsbrevet. Nyhetsbreven innehåller såväl information om kommande utlysningar som information om pågående och avslutade projekt. Övriga planerade insatser från fondenheten såsom seminarier presenteras också. Alla projekt ska visa EU-flagg EU-symbolen finns på framträdande platser i Migrationsverkets lokaler. Förvaltningsorganisationen använder EU-symbolen på allt informationsmaterial om fonden, som faktablad, broschyrer, utställningsmaterial och information på Internet. Detsamma gäller vid muntlig information. EU-symbolen finns också på alla olika slags blanketter och formulär som tagits fram för fonden. Samtliga projektägare informeras om kravet på att, i både tal skrift, tydliggöra att den Europeiska flyktingfonden är medfinansiär till projektet. Kravet på tydlig information om Europeiska flyktingfondens medfinansiering finns även med i den överenskommelse, som upprättas mellan projektägare och 23 Till 30 juni 2007 då Integrationsverket lades ned 18

19 Migrationsverket vid beviljande av projektmedel. En EU-logotyp i olika filformat står till projektens förfogande via ERF:s sida på Migrationsverkets Internetplats 5. Kontroller av projekt Kommissionens beslut om genomförandebestämmelser för rådets beslut 2004/904/EG i fråga om medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem (art 7) fastslår att medlemsstaterna måste kontrollera ett urval av projekten för att säkerställa att det förvaltnings- och kontrollsystem som förelagts kommissionen efterföljs enligt beskrivning. Kontrollerna måste täcka minst 10 % av de totala stödberättigade kostnaderna inom ramen för det nationella programmet, och måste baseras på ett representativt urval av stödberättigade projekt. Följande principer har tagits i beaktande vid urvalet: 1. Totala kostnader för projektet ska vara omväxlande, både små och stora projekt måste beaktas 2. Fördelningen ska vara så jämn som möjligt mellan åtgärdsområdena mottagning, integration och frivillig återvandring 3. Hänsyn ska tas till riskfaktorer som eventuellt identifierats i nationella kontroller (t ex vid bordskontroller eller tidigare års kontroller) De stödmottagare som kontrollerades under programår 2007 var: Två privata företag, två frivilligorganisationer och en kommun. Urvalet av projekt resulterade i fem stycken som kontrollerades på plats (av totalt 45 projekt). Ett projekt arbetade inom asylmottagning, tre var verksamma inom integration och ett projekt hanterade frivillig återvandring. Projektens budgetar varierade från SEK till SEK. Kontrollerat belopp: SEK Totala stödberättigade kostnader: SEK 10% stödberättigade kostnader: SEK För mer information om resultaten av kontrollerna, se avsnitt D i denna rapport (samt bilaga D). 6. Risker som är förenade med genomförandet av programmet De förväntade och önskvärda resultaten för utveckling av asylsystemet, integrationsområdet och frivilligt återvändande beskrevs i programansökan till fonden Risker förenade med genomförandet av programmet var: 19

20 Låg kvalitet på ansökningar om medel till projekt Avsaknad av projekt som arbetade inom prioriterade arbetsområden Kvalitetskontroll av projektansökningar De två utlysningstillfällena resulterade i 84 ansökningar. Av dessa beviljades 45 olika projekt medfinansiering. Besluten föregicks av ingående bedömningar av projektens planerade verksamhet, ekonomi och förutsättningar. Med varje enskilt projekt som beviljats medel hålls kontraktsmöten. Under hela projektperioden övervakades projekten löpande genom kontroller i samband med del- och slutrapporter. 10% av stödberättigade kostnader har även kontrollerats externt. Dessutom finns omfattande information om fonden att hämta från Migrationsverkets hemsida. Prioriterade arbetsområden Fördelningen av projekten mellan de olika insatsområdena var ojämn under Inom mottagning och asylförfaranden fanns 10 projekt, inom integration 33 och inom återvandring 2 projekt. Fördelning speglar att Migrationsverket under ERF II inte enligt regelverket kunde vara projektägare. I Sverige är verket ansvarig för asyl- och mottagningsprocessen och hade således det största intresset av utveckling av området. Samma argument kan föras vad det gäller återvandring, som också ligger inom Migrationsverkets ansvarsområde. Återvandring representerades endast av 2 projekt och gjorde det under hela ERF II:s programperiod. Flera av projekten täckte fler än ett prioriterat område och flera målgrupper. Ett exempel på det senare var projektet MedTod som utvecklade arbetsmaterial för översättare. Det fanns flera arbetsområden som saknade projekt som t.ex. förkortning av handläggningstider i asylärenden, insatser som bidrar till att öka antalet kommunala mottagningsplatser etc. 20

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport www.migrationsverket.se/fonder Sammanfattande rapport Resultat från Europeiska flyktingfonden Sverige 2008-2013 1 Om Flyktingfonden Flyktingfonden, eller Europeiska flyktingfonden som den heter i sin helhet,

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2008 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 1. ALLMÄNNA

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport www.migrationsverket.se/fonder Sammanfattande rapport Resultat från Europeiska återvändandefonden Sverige 2008-2013 1 Om Återvändandefonden Europeiska Återvändandefonden ingick i EU:s ramprogram Solidaritet

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden IF-2010-0052 1(8) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration för nyanlända

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? EU stödjer projekt ekonomiskt för att främja EU:s utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2012-32348 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Rekommendationer för en jämställd asylprocess

Rekommendationer för en jämställd asylprocess Rekommendationer för en jämställd asylprocess Inledning Inför Asylrätt, kön och politik En handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter har styrdokument från relevanta källor, domar från Migrationsdomstolarna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN 111-2009-35462 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2010 Rev version 2012-01-23 UTKAST 121004 Beslutad C(2013)1426 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2008 Reviderad version av 2010-03-30 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2005

Slutrapport för. Europeiska flyktingfonden. Programår 2005 Slutrapport för Europeiska flyktingfonden Programår 2005 Europeiska flyktingfonden Migrationsverket Internationella samordningsenheten SE-601 70 Norrköping, Sweden Telefon: +46 11 156000 Telefax: +46 11

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

UTVÄRDERING AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN II

UTVÄRDERING AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN II BILAGERAPPORT Bilaga 1. Enkät Bilaga 2. Enkätresultat BILAGA 1. ENKÄT Enkät till projektledare för projekt XXX i ERF II 2005-2007 Denna enkät riktar sig till samtliga 55 projekt som beviljats medel från

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Laxå 9 februari 2015 Antagen av KS: 2015-03-03 41 INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Bakgrund Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2011-983 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2009 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2009 1. ALLMÄNNA

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter

Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter -- Återvandringskontoret: Statistiska uppgifter - Återvandringskontoret arbetar bl.a. med uppsökande verksamhet. Det finns inte riktlinjer för socialtjänsten och inte heller för arbetsförmedlingen och

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Kommittédirektiv. Ansvar för migrationsverksamheten. vid utlandsmyndigheterna. Dir. 2016:5. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016

Kommittédirektiv. Ansvar för migrationsverksamheten. vid utlandsmyndigheterna. Dir. 2016:5. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Kommittédirektiv Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Dir. 2016:5 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga och beskriva

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Ensamkommande barn/unga som försvinner. 28 april 2016

Ensamkommande barn/unga som försvinner. 28 april 2016 Ensamkommande barn/unga som försvinner 28 april 2016 Ett nätverk skapades våren 2015 Barnombudsmannen Socialstyrelsen Åklagarmyndigheten Strömsunds kommun Umeå universitet Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer