Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

2 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens förord... 3 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar... 4 Ekonomi och volymer... 6 Måluppfyllelse och viktiga händelser... 8 Måluppfyllelse - Äldreomsorg Måluppfyllelse - Funktionshinder. 11 Måluppfyllelse - Gemensamma områden. 13 Intern kontroll Stadens gemensamma områden Nämnden som arbetsgivare Bemötande Folkhälsa Miljö Säkerhet Bilagor Bilaga 1 Resultat, volymmått Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bilaga 3 Sammanfattning av verksamhetsuppföljning

3 Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Kommunstyrelsen tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten. Verksamhetsberättelsen syftar till att ge en översiktlig bild av hur förvaltningen levt upp till de övergripande direktiv som givits i verksamhetsplanen. Uppdrag Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov. Nämndens huvudsakliga uppdrag, enligt reglemente, är att fullgöra stadens uppgift vad gäller kommunal hälso- och sjukvård enligt lag och avtal med Västra Götalandsregionen, stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om assistansersättning samt insatser enligt socialtjänstlagen. Det är vård- och omsorgsnämndens uppgift att, tillsammans och i samverkan med arbets- och familjestödsnämnden (fr.o.m social- och arbetsmarknadsförvaltningen), ta sitt ansvar enligt socialtjänstlagen för personer som behöver insatser från båda nämndernas ansvarsområde. I den uppgiften följs den samarbetsrutin som gäller mellan nämnderna. Året som gått - förvaltningschefens förord Året har präglats av att sortera i de uppdrag och åtaganden som förvaltningen har. Vissa uppdrag har parkerats då dessa inte kunnat anses prioriterade under året. Vissa uppdrag har bromsats in då tidigare lagt uppdrag eller implementeringsplan inte fått genomslag. Vissa uppdrag har högprioriterats då de är av vikt för utvecklingen inom förvaltningen. Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat för att förbättra kommunikationen ut i verksamheterna och för att få medarbetarna att känna en större delaktighet inför förändringar och i rådande verksamhet. 3

4 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar Grundläggande värden Målbild Kvalitet i varje möte Det känns tryggt, stimulerande och meningsfullt för äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva och bo i Mölndal. Vi har tilltro till individens egen kraft, och skapar förutsättningar för individen att leva och forma sitt liv självständigt, i gemenskap med andra. Vi är en attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och miljö högt. Vård- och omsorgsnämndens tidigare vision döptes om till målbild. Den stämmer väl överens med stadens Vision Mölndal 2022, som antogs under hösten Omvärldsperspektiv och förutsättningar Volymutveckling budget Den omfördelning av medel, 6 miljoner, som gjordes från äldreboende till hemtjänst täckte inte den volymökning som skett inom ordinärt boende. Satsningen på kvarboende har inte inneburit minskat behov av äldreboendeplatser. Avvägning mellan kvarboende och äldreboende är något som lyfts upp av förvaltningschef till dialog med politiken under året. En boendeplan som belyser behov och möjligheter för olika målgrupper har diskuterats och kommer att finnas från och med Effektiviseringar för att klara budgetram har varit nödvändiga och besparingar motsvarande 15 miljoner har gjorts under året. Trots detta uppvisar förvaltningen ett negativt resultat. Volymökning märks också inom funktionshinder där antalet korttidsplatser inom socialpsykiatrin ökat. Beslut om korttidsplats (SoL) inom socialpsykiatrin verkställs genom köp externt, då det inte finns korttidsboende i stadens regi. Volymerna inom personlig assistans har minskat något under Bostad med särskild service har ökat med 12 årsplatser jämfört med En del av förklaringen är att fler gymnasieelever söker utbildning utanför Mölndal, vilket medför köp av externa boendeplatser på skolorten. Även insatsen boendestöd fortsätter likt tidigare år att öka med ca 25 nya beslut per år. Under året planerades start av två nya bostäder med särskild service och en av dessa kunde öppnas för drift i slutet av Den andra är färdigbyggd och inflyttning beräknas ske i början av Antalet brukare med hemtjänst har ökat under året men främst antalet beviljade timmar per hemtjänsttagare. Bristen på platser i äldreboende har gjort att ett flertal personer som beviljats äldreboende inte kunnat erbjudas plats, vilket har påverkat behovet av antal korttidsplatser. Utveckling av demensverksamhet Det tidigare uppdraget att utveckla ett demenscentrum till stöd för vård och omsorg av personer med demenssjukdom blev inte förverkligat under Nämnden tog ett inriktningsbeslut i november om fortsatt arbete att etablera ett demenscentrum. Parboende Parboende erbjuds på två äldreboenden, Sörgården och Brattåsgården. Vanligast är att par där båda har beslut om insatsen bor tillsammans i gemensam lägenhet eller i var sin lägenhet på 4

5 samma boende, medan efterfrågan på parboende från par där endast den ena parten haft beslut om särskilt boende varit låg. Rutinerna kring parboende är under utveckling, men inväntar att kontraktsförhållandena blir klarlagda. Vård- och stödsamordning för sköra äldre Arbetssättet visar på fortsatta goda resultat. Brukarna är tryggare vid hemgång jämfört med de som fått en traditionell vårdplanering på sjukhuset. Brukarunderlaget har inte varit så stort under senare delen av året som i början. Detta kan bero på att målgruppen är väl identifierad och omhändertagen både genom arbetssättet men också genom andra insatser från till exempel primärvården. Arbetssättet är permanentat och ingår i ordinarie arbetssätt och ekonomiska ramar för hemsjukvård och biståndsenhet. Förändringar i omvärlden Ny teknik Uppdraget att arbeta vidare med ny teknik som en möjlighet att öka trygghet och oberoende i ordinärt boende har påbörjats i form av omvärldsbevakning och studiebesök. Länssjukvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård Under året har avtalet gällande primärvårdsrehabilitering, arbetsterapi, avslutats vilket inneburit att Rehab Mölndal fått ett renodlat uppdrag riktat mot enbart kommunal hälso-och sjukvård. Detta har inneburit kortare väntetider och fördelar för alla patienter. Enheten har bytt namn till Kommunrehab Mölndal. Äldres behov i centrum Projekt ICF Förberedelser för införandet av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av brukarnas behov inom SoL och LSS utifrån det nationella fackspråket ICF har gjorts inom Projekt ICF. Arbetssättet berör främst handläggning men i förlängningen även utförandet. I projektet, som hittills rört äldreomsorg, har bland annat utbildning av alla biståndshandläggare genomförts och pilotprojekt är uppstartat inom hemtjänst efter förankring hos enhetschefer och omvårdnadsteam. Stöd vid utredningssamtal, utredningsmall samt metodstöd för biståndshandläggare har utvecklats. Konsekvenser av vad ett införande medför för ett verksamhetssystem och vilka krav som ställs har kommunicerats till ansvariga för upphandling av nytt system. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd Som en konsekvens av att Socialstyrelsen senarelade införandet av sin föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12, som skulle skett 1 januari 2014, bromsades också förberedelsearbetet upp i väntan på ytterligare information. Strategier och satsningar Utveckling av nämndens styrsystem Ett styrsystem kan beskrivas som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat och effektivitet. En tydligare koppling till stadens mål och utveckling av indikatorer som skett i slutet av året pekar fram mot en enklare och tydligare styrning, ledning och uppföljning med tydlig roll- och ansvarsfördelning. 5

6 Strategiska satsningar Intraprenadregler Riktlinje för möjliggörande av alternativa driftsformer i form av intraprenad, har förberetts. Lokala värdighetsgarantier Hösten 2013 ansökte vård- och omsorgsförvaltningen om statsbidrag för att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, hemtjänst och äldreboende. Syftet med garantierna är att främja ett värdigt liv för äldre utifrån den nationella värdegrunden och att tydliggöra för äldre, anhöriga och medborgare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Socialstyrelsen beslutade i december 2013 att godkänna förvaltningens förslag på lokala värdighetsgarantier. Förebyggande arbete Förebyggande arbete, riktat både till äldre personer utan biståndsbeslut, till brukare och deras närstående, fortsätter genom anhörigstöd, uppsökande verksamhet, träffpunktsverksamhet, dagverksamhet och fixartjänst. BRA-grupper (Bevara Rörelse Aktivitet, träffpunkter tillsammans med hemtjänst) har funnits sedan tidigare och nya former som Stickkafé, Språkkafé och Livslots har utvecklats i samarbete med volontärer, andra förvaltningar, primärvård, studieförbund. Social gemenskap kultur mat och måltid Inom äldreboende i intern drift har en satsning skett på att öka och anpassa kultur, konserter, cirklar och övriga aktiviteter efter brukarnas individuella och gemensamma önskemål. Cirklar i olika former har utvecklats att bli mer individanpassade och utgående från förmåga, intresse och meningsfullhet. Arbete med att utveckla kvaliteten på maten har skett tillsammans med serviceförvaltningen. Nationella jämförelser, kvalitetsregister, säkrad statistik Nationella jämförelser och kvalitetsregister och andra källor som berättar något om vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet är värdefulla som redskap för uppföljning, men fortfarande ett utvecklingsområde inom förvaltningen när det gäller mer systematiska analyser, handlingsplaner och förbättringsåtgärder. För att den statistik förvaltningen lämnar ska vara fullt tillförlitlig krävs att alla arbetar i realtid i verksamhetssystemet Procapita. Förbättringar har skett, men fortfarande krävs arbete och att fler inser vikten av korrekt rapportering för att den bild som visas genom statistiken ska vara tillförlitlig. Ekonomi och volymer Nämnden redovisar ett underskott mot budget på 24,0 mnkr. Den huvudsakliga avvikelsen ses inom kommunbidragsområdet äldreomsorg där hemtjänsten redovisar ett underskott på 16,6 mnkr. Resultat och volymer, se bilaga 1. Äldreomsorg Hemtjänsten har utfört timmar mer än budgeterat. Detta motsvarar ökade kostnader med 20 mnkr men vägs upp av att den interna driften redovisar ett överskott på 3,4 mnkr. Äldreboenden har totalt en budget i balans. Korttidsboende visar ett underskott på 6,6 mnkr, varav öppningen av sju platser på Lackarebäck motsvarar 1,3 mnkr. I och med kön till äldreboende har efterfrågan på korttidsplatser ökat kraftigt. Trots öppningen av Lackarebäck har nämnden under året köpt korttidsplatser motsvarande 6 mnkr mer än budget. 6

7 I och med kön till särskilt boende har även kostnaderna för färdigbehandlade patienter (utskrivningsklara) ökat under året och redovisar ett negativt utfall mot budget på 1,1 mnkr. Träffpunkter, dagverksamhet och närståendestöd visar ett positivt resultat på 2,6 mnkr på grund av minskat antal tjänster. Hemsjukvården visar ett positivt resultat mot budget på 1,9 mnkr och Kommunrehab Mölndal ett positivt resultat mot budget på 0,9 mnkr. Funktionshinder Funktionshinder redovisar ett negativt resultat på 6,4 mnkr. Den största avvikelsen ses inom insatsen korttidsboende med inriktning socialpsykiatri som avviker negativt mot budget med 6,8 mnkr. Bostad med särskild service redovisar ett positivt resultat med 2,5 mnkr. Den interna driften avviker positivt då det under året planerades start av två nya bostäder, som fått en försenad driftsstart till slutet av 2013/början av Befintliga bostäder har också ett positivt resultat på grund av lägre personalkostnader. Köp av externa bostadsplatser avviker negativt vilket förklaras av att fler gymnasieelever sökt utbildning utanför Mölndal och medfört köp av externa boendeplatser på skolorten. Boendestödet avviker positivt med 2,3 mnkr vilket bland annat beror på att ett beslut som tidigare verkställts i extern regi istället utförs i den egna driften. Korttidsvistelse och personligt stöd har ett negativt resultat på totalt 2,1 mnkr. Korttidsvistelse har ett positivt resultat med fler sålda platser än budgeterat. Korttidstillsynen avviker negativt på grund av högre kostnader för färdtjänsten i och med övertagandet av ansvaret för färdtjänstresor LSS från tekniska förvaltningen. Daglig verksamhet avviker negativt mot budget med 3,4 mnkr. Detta beror främst på att fler nya beslut om externt köpt daglig verksamhet tillkommit. Utfall Budget Utfall Nämnd Totalt 829,1 846,9 870,9 Nämnd, Förvaltningsledning och stab 54,5 57,2 54,9 Funktionshinder 326,9 336,0 342,4 Varav Gemensamt funktionshinder 2,4 4,6 3,2 Boendestöd 18,9 20,0 17,8 Bostäder 169,1 180,7 189,3 Kontaktperson, personligt ombud 2,7 3,0 3,6 Daglig verksamhet, Daglig sysselsättning 48,7 46,6 50,0 Korttidsvistelse & personligt stöd 85,1 81,1 78,5 Äldreomsorg 447,7 453,7 473,6 Varav Äldre- och korttidsboende 244,7 246,4 252,9 Hemtjänst 136,9 136,9 153,2 Hospice 1,5 1,7 2,8 Utskrivningsklara vårdtagare 1,5 1,7 2,7 Träffpunkt, Dagverksamhet, Närståendestöd 15,2 18,0 14,8 Hemsjukvård, Rehabilitering, Hjälpmedel 47,9 49,0 47,2 7

8 Måluppfyllelse och viktiga händelser God vård och omsorg Uppdrag och övergripande mål Nämndens mål är en god vård och omsorg för äldre personer, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. En stor del av tjänsterna är tillgängliga dygnet runt. Tjänsterna/insatserna är riktade till personer som bor i egen bostad men också i särskilt boende. Ledningssystem för kvalitet Utveckling av nämndens ledningssystem för kvalitet var ett av de uppdrag som bromsades upp under året. Socialstyrelsens senaste föreskrift för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är inte integrerad med nämndens ledningssystem. Tydliggörande av ansvarsfördelning, beskrivning av processer samt arbete med riskanalys och egenkontroll kvarstår som områden viktiga att utveckla. Arbete med utveckling av uppföljningen har nyss startat. Patientsäkerhetsarbete Ansvarsfördelning av uppgifter i det systematiska kvalitets- och säkerhetsarbetet är ännu inte beslutad av nämnd. Systematiska regelbundna riskanalyser ur brukarperspektiv av verksamheterna samt riskanalyser inför verksamhetsförändringar är ännu inte införda och implementerade. Arbete med detta ingår i den översyn av ledningssystemet som pågår. Patientsäkerhetsberättelse för 2013 finns i bilaga 2. Myndighetsutövning Det har under perioden pågått ett utvecklingsarbete på biståndsenheten genom att skapa rutiner utifrån ledningssystemet för kvalitet, lokal vägledning för biståndshandläggare enligt SoL samt ett flertal riktlinjer och samarbetsrutiner som gäller både intern och externt. Utvecklingsarbetet är fortlöpande och under nästkommande planperiod arbetar enheten med att ta fram vägledning för LSS och socialpsykiatrin. 8

9 Måluppfyllelse - Äldreomsorg Nationell värdegrund inom äldreomsorgen Under 2013 har en föreläsning om Att skapa ett värdigt liv anordnats för all personal inom äldreomsorgen. Ett 60-tal värdegrundsledare har utsetts och de har gått en utbildning om bland annat rollen som värdegrundsledare, grupprocesser, att leda samtal, kommunikation och motiverande samtal. Under hösten har värdegrundsledarna startat samtalsgrupper på arbetsplatserna där medarbetare samtalar och reflekterar tillsammans om vad som är viktigt i arbetet för att äldre personer ska få ett värdigt liv och känna välbefinnande. I slutet av året genomfördes en utbildning med syfte att stärka cheferna inom äldreomsorgen i rollen som bärare av värdegrundsarbetet på arbetsplatsen. Inflyttning på äldreboende Målet för den interna driften var att erbjuda inflyttning på äldreboende vilken dag i veckan och vilken tidpunkt på dygnet som helst, vilket i de flesta fall har tillgodosetts. Vårdplan Inom äldreboende, intern drift, arbetar enhetschef och sjuksköterska tillsammans med att genomföra välkomstsamtal för att samordna planering och färdigställa både vårdplan och genomförandeplan. Välkomstsamtal, där enhetschef, sjuksköterska och omsorgspersonal deltar, erbjuds idag inom två veckor. Utvecklingsprojekt, finansierat med EU-medel Nätverk kring volontärinsatser Volwe. Syftet med projektet var att utveckla volontärverksamhet genom ett europeiskt nätverk för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Sex städer/regioner från fyra länder Sverige, Finland, Spanien och Italien har deltagit. Deltagande länder har träffats regelbundet och tagit del av varandras goda exempel. Våren 2013 besökte de deltagande länderna Mölndal och fick då ta del av hur volontärverksamheten i Mölndal, en del av vård- och omsorgsförvaltningens förebyggande arbete, samverkar med ideella sektorn. Projektet avslutades i juni Mål fastställt av fullmäktige Staden skall tillgodose medborgarnas behov av tillgång till god vård och omsorg Indikator kvalitet/kostnad Utfall 2012 Utfall 2013 Andelen brukare i äldreboende nöjda 1 med den sammantagna hjälpen/omsorgen enligt nationell brukarundersökning och tillhöra landets 25 % bästa kommuner 86 %, tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 86 %, tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner Andel brukare i äldreboende som är nöjda med personalens bemötande 2 enligt nationell brukarundersökning och tillhöra landets 25 % bästa kommuner 57 %, tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 58 %, tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 1 Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med sitt särskilda boende Öppna Jämförelser (ÖJ) Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ÖJ

10 Kostnad särskilt boende per brukare, tkr 3 GR-kommunerna, tkr Riket, tkr Andelen brukare i hemtjänst nöjda med den sammantagna hjälpen/omsorgen enligt nationell brukarundersökning 6 och tillhöra landets 25 % bästa kommuner Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med personalens bemötande enligt nationell brukarundersökning 7 och tillhöra landets 25 % bästa kommuner Kostnad hemtjänst per brukare, tkr 8 GR-kommunerna, tkr Riket, tkr %, tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 73 %, tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner %, tillhörde de 25 % av landets kommuner med sämst värden 75 %, tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 9 Uppföljning av mål fastställt av vård- och omsorgsnämnden Information från Vård och omsorg ska vara lätt att nå och förstå Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Stadens information på webben, äldreomsorg, procentandel 96 % 96 % 10 av maxpoäng 3 Riksstatistik från Kolada. 4 Uppgifterna avser Statistik för Mölndal 2012 under översyn. 5 Uppgifterna publiceras officiellt vecka Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med hemtjänsten ÖJ Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ÖJ Riksstatistik från Kolada. 9 Uppgifterna publiceras officiellt vecka SKL, Information till alla? 10

11 Måluppfyllelse - Funktionshinder Utvecklingsprojekt, finansierade med EU-medel Projekt Framstegen är ett friskvårdsprojekt som syftar till stödja personer med psykisk ohälsa att närma sig arbetslivet och att behålla praktikplats eller arbete. Under 2013 har två 16- veckors kurser hållits för målgruppen, sammanlagt 14 personer. Kursen innehåller bl.a. motion, en söka jobbkurs, kostkunskap, kontakt med arbetsmarknadshandläggare, målinriktade samtal och empowerment. Ett kursmaterial för målfokuserat förändringsarbete har arbetats fram inom projektet och blev klart under våren. Projektet pågår till och med juni GRAF Kompetens. Syftet med projektet är att höja personalens kompetens kring personer med funktionsnedsättning kopplat till arbete samt skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande på området. Under 2013 har genomförts ett stort antal aktiviteter och utbildningar i bl.a. kompetenshöjande syfte. Utbildningar har skett dels i form av större inspirationsföreläsningar, dels genom mer riktade utbildningar till ett mindre antal personer. När det gäller riktade utbildningar har tyngden mest legat på grundutbildning i metoderna Supported Employment 11 och Motiverande Intervju, men också nätverks- och cirkelledarutbildningar. Under året har 55 personer från intern drift och 6 personer från Attendo dagliga verksamhet deltagit i olika typer av utbildningar. Både nationella och transnationella studieresor har genomförts där man fått med sig nya infallsvinklar och kunskap. Projektet pågår till och med juni Utvecklad daglig verksamhet Daglig verksamhet har som mål att effektivisera/optimera verksamheten, genom samverkan enheterna emellan men även genom att kunna erbjuda brukare en placering på ordinära arbetsplatser. Enheten Praktik och Arbete inom daglig verksamhet, intern drift, arbetar aktivt för att brukare skall kunna komma ut i en ordinär arbetsmiljö. Genomförandeplan och dokumentation Under året har utbildning genomförts kring dokumentation och upprättandet av genomförandeplaner. Nätverksgrupper av pedagoger inom funktionshinderverksamheten har utvecklats. Inom område Bostäder och boendestöd har ungefär en tredjedel av alla medarbetare utbildats i dokumentation och dokumentationssystem med målet att alla medarbetare ska dokumentera. Kommunikationsböcker har tagits fram för att öka delaktigheten i arbetet med genomförandeplaner. Nätverk kring personer med psykisk funktionsnedsättning Verksamheten SPIRA erbjuder daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett av målen för SPIRA har varit att utveckla samverkan för att det ska finnas fungerande nätverk kring personer som önskar detta. Arbete med att bygga upp och stärka nätverk har påbörjats, internt med boende och boendestöd, externt med social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården. Personligt ombud Personligt ombud är ett stöd i vardagen för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsnämnden har sedan 2009 ett avtal med Bräcke diakoni att utföra tjänsten för personer med psykisk funktionsnedsättning bosatta i Mölndal, som har behov av personligt ombud. Vård och omsorgsnämnden beslutade 2012 att säga upp avtalet med Bräcke Dia- 11 Supported Employment är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade eller utsatta grupper, som vill ha arbete. 11

12 koni. Avtalet om personligt ombud avslutades 31 december 2013 och stödet ska utföras inom befintlig verksamhet. Uppföljning av mål fastställt av fullmäktige Staden skall tillgodose medborgarnas behov av tillgång till god vård och omsorg Indikator kvalitet/kostnad Utfall 2012 Utfall 2013 Andel brukare nöjda med verksamheten enligt lokal brukarundersökning 94 % 95 % 12 Andel brukare nöjda med personalens bemötande enligt 95 % 95 % lokal brukarundersökning 13 Kostnad per brukare med boende LSS, tkr, lika med eller lägre än GR-kommunernas och rikets kostnad 14 GR-kommunerna, tkr Riket, tkr Kostnad per brukare med daglig verksamhet LSS, tkr, lika med eller lägre än GR-kommunernas och rikets kostnad 16 GR-kommunerna, tkr Riket, tkr Uppföljning av mål fastställt av vård- och omsorgsnämnden I daglig verksamhet ska andelen arbetstagare med plats på ordinära arbetsplatser öka Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Andel arbetstagare med daglig verksamhet på ordinär 18 % 17 % arbetsplats 18 Information från Vård och omsorg ska vara lätt att nå och förstå Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Stadens information på webben, funktionshinder, procentandel 72 % 69 % 19 av maxpoäng 12 Andel brukare som på frågan Hur nöjd är du med verksamheten i stort? svarat Mycket nöjd eller Ganska nöjd. 13 Andel brukare som instämt i tre positivt formulerade påståenden kring bemötande med Ja, alltid eller Ja, för det mesta. 14 Riksstatistik från Kolada. 15 Uppgift publiceras officiellt vecka Riksstatistik från Kolada. 17 Uppgift publiceras officiellt vecka Andel personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS som har hela eller viss del av sin dagliga verksamhet förlagd på ordinär arbetsplats, offentlig eller privat. 19 SKL, Information till alla? 12

13 Måluppfyllelse - Gemensamma områden Avvikelser Efter lång förberedelsetid genomfördes under 2013 övergången till ett nytt avvikelsehanteringssystem, som innebar både en struktur- och en kulturförändring. 58 av 69 chefer deltog i utbildnings- och informationstillfällen i början av året. Från och med 1 juni arbetar alla med det nya arbetssättet i ett nytt IT-stöd. Än återstår arbete innan det nya sättet att arbeta med avvikelser blivit ett självklart redskap i förbättringsarbetet i alla verksamheter. Övergången mellan det gamla och nya sättet att arbeta skedde successivt och tidvis parallellt, varför statistiken för 2013 inte kan ses som fullt tillförlitlig. Sammanlagt har 1766 händelser rapporterats under perioden 1 juli till 31 december. De flesta händelserna har rapporterats från äldreboende (951 st.), hemvård (528 st.) och bostäder LSS och boendestöd (167 st.), därefter kommer daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering (89 st.), korttidsverksamhet LSS och personligt stöd (28 st.) samt stab (3 st.). Typ Antal Fördelning Fall ,9 % Läkemedelshändelse ,7 % Brist i/utebliven insats 132 6,5 % Brist i information, kommunikation, samverkan 105 5,2 % Brist i/utebliven vårdåtgärd 69 3,4 % Bristande tillgänglighet 50 2,5 % Annan 48 2,4 % Brist i bemötande 47 2,3 % Brist i/utebliven handläggning eller dokumentation 45 2,2 % Fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt övergrepp 28 1,4 % Händelse med produkter och/eller teknik 26 1,3 % Vård- och omsorgsskada 18 0,9 % Brist i/uteblivet samtycke från brukare 6 0,3 % Bruten sekretess 2 0,1 % Totalt ,0 % I sammanställningen ovan kan man se hur verksamheterna kategoriserat de rapporterade händelserna. Att det sammanlagda antalet är större än antalet rapporterade händelser beror på att samma händelse kan anges i flera områden. Precis som vid halvårsuppföljningen dominerar fall och läkemedelshändelser bland de rapporterade händelserna, men här finns också fler rapporter som rör andra viktiga delar av lagstiftningsområdet, som brister eller utebliven insats eller vårdåtgärd, brister i kommunikation och samverkan, bemötande eller dokumentation. Att uppmärksamma brister i verksamheten är första ledet i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Synpunkter och klagomål Mölndals stad har sedan två år tillbaka ett gemensamt synpunkts- och klagomålshanteringssystem. Under 2013 har det kommit in 184 synpunkter och klagomål till vård- och omsorgsförvaltningen från brukare, anhöriga och medborgare. Cirka 2/3 av dessa är klagomål, resten är beröm, frågor, förslag med mera. De flesta synpunkterna rör hemvård (69 st.), därefter stab (38 st.), bostäder LSS och boendestöd (27 st.), äldreboende (24 st.), daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering (19 st.) samt korttidsverksamhet och personligt stöd (1 st.). (6 synpunkter saknar hemhörighet i viss avdelning.) Jämfört med första halvåret 2013 varierar 13

14 inte antal synpunkter inom respektive område särskilt mycket, förutom för äldreboende som fått ett större antal synpunkter det andra halvåret. I diagrammet nedan visas hur de inkomna synpunkterna kategoriserats. (En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.) Kategorisering av synpunkter Taxor/avgifter/lagar/regler Taxor/avgifter Fysisk miljö Öppettider/tillgänglighet Handläggningstid Information/webb Övrigt Delaktighet/inflytande Bemötande/kompetens Service & tjänster Antal Hälso- och sjukvård I verksamhetsplanen för 2013 nämndes särskilda utvecklingsområden som rör personer inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården: förebyggande arbete genom att identifiera riskpersoner, nationella kvalitetsregister, läkemedelshantering, strokerehabilitering och palliativ vård. I patientsäkerhetsberättelsen för 2013 (bilaga 2) redogörs för utvecklingen inom de här områdena. Uppföljning av mål fastställt av vård- och omsorgsnämnden Förebyggande insatser genom att identifiera riskpersoner Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Antal genomförda läkemedelsgenomgångar av brukare med beslutat läkemedelsövertag Antal utförda riskbedömningar av trycksår fall malnutrition Antal brukare med trycksår fallskada undernäring Skillnaden mellan 2012 och 2013 har sin grund i förändrade definitioner samt att uppgifterna under första halvan av 2013 då förvaltningen bytte avvikelsehanteringssystem inte är fullt tillförlitliga. Tidigare definierades fallskada som fall som lett till hälso- och sjukvårdsinsats. Det nya avvikelsehanteringssystemet var i fullt bruk fr.o.m. 1 juni Där gör ansvarig chef en bedömning av allvarlighetsgrad (skala 1-4), och de fall som bedömts till minst en 3:a är fallskada. 3 innebär betydande allvarlighetsgrad: Kvarstående måttlig skada/funktionsnedsättning. Omfattande obehag eller otrygghet för den enskilde. 14

15 Brukarnära verksamhetsutveckling Lokala utvecklingsmedel med syfte att stimulera till brukarnära verksamhetsutveckling har under 2013 beviljats till 15 olika projekt. Bland dessa projekt finns t.ex. tre friskvårdsprojekt med olika former av fysiska aktiviteter i syfte att öka brukarnas hälsa och välbefinnande, tre projekt som handlar om skapande verksamhet inom funktionshinder med syfte att stimulera kreativiteten, utveckla olika kompetenser och att ha roligt ihop, ett projekt om att främja psykisk hälsa hos äldre personer genom att höja kompetensen hos personalen, två projekt med syfte att ge brukare kunskaper och erfarenheter om ny teknik, bl.a. mobiltelefoner, surfplattor och appar, som stöd i vardagen. Information och kommunikation Mölndals stads hemsida är huvudkanal för vård- och omsorgsförvaltningens externa information och nylanserades Hemsidan är under ständig utveckling och under året har strukturen setts över och i vissa fall arbetats om för att möta medborgarnas behov av information. I Sveriges kommuner och landstings årliga utvärdering av kommuners hemsidor (Information till alla?) visar resultatet att Mölndals stads hemsida ger mycket bra information om äldreomsorgen. Av landets 290 kommuner placerar sig Mölndal på en delad tredjeplats. Informationen inom funktionshinderområdet är något sämre. Staden hamnar dock över rikssnittet, i undersökningen är medelsnittet för landets kommuner 62 procent och Mölndal får 69 procent. En del av det externa, tryckta informationsmaterialet har setts över och arbetats om för att bli än mer tillgängligt och tydligt. Många blanketter som finns på hemsidan har gjorts om så att de går att fylla i direkt i datorn, även detta för att öka tillgängligheten och underlätta för medborgarna i kontakten med oss. Uppföljning Brukarnas synpunkter, enkätundersökningar, brukarrevision En mycket viktig del i uppföljningen av verksamheten är att få reda på vad brukarna tycker, de vars behov tjänsterna och insatserna ska tillgodose. Synpunkter som lämnas muntligt eller via stadens synpunkt- och klagomålssystem är ett sätt. Enkäter och brukarrevision är andra. Inom äldreomsorgen skickar Socialstyrelsen ut enkät till alla personer som har hemtjänst eller plats i äldreboende. Någon liknande nationell undersökning inom funktionshinder görs inte. Vård- och omsorgsnämnden fortsätter därför att skicka ut en egen enkät till brukarna inom funktionshinder. Resultatet av båda dessa undersökningar från 2013 kommer att redovisas separat. Två av funktionshinders verksamheter inom område bostäder och boendestöd har haft brukarrevision enligt Göteborgsmodellen under våren Brukarrevision går ut på att brukare intervjuar brukare och man fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande. Nationella jämförelser Nationella jämförelser, grundade på uppgifter förvaltningen rapporterat direkt eller uttagna ur kvalitetsregister och databaser, är viktiga för uppföljning av verksamheten. Ett mer systematiskt arbete med analyser, handlingsplaner och förbättringsåtgärder behöver utvecklas för att nämnden ska kunna dra riktig nytta av de nationella jämförelserna. Extern tillsyn I början av året kom en revisionsrapport från Ernst & Young, om kvalitet och produktionsmått i äldreomsorgen, gjord på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad. 15

16 Det övergripande syftet var att granska hur vård- och omsorgsnämnden följer upp kvalitet i äldreomsorgen. I rapporten gjordes bedömningen att vård- och omsorgsnämnden har säkerställt ett tydligt system för att följa upp kvaliteten i äldreomsorgen, men att det också finns förbättringsområden. Att det finns variationer i hur utvecklat kvalitetsarbetet är mellan olika enheter gör att nämnden bör se till att detta arbete implementeras på ett tillfredsställande sätt inom samtliga enheter. En annan rekommendation är att systematiken och metoderna för att överföra uppföljningsresultat som grund för utveckling av verksamheten bör utvecklas och stärkas. Nämndens uppföljning av verksamheten Verksamhetsuppföljning under våren gjordes hos en extern utförare av hemtjänst enligt LOV samt inom boendestöd, korttidstillsyn, korttidsvistelse LSS, trygghetslarm, personlig assistans, ledsagarservice LSS, ledsagning SoL och avlösarservice. Under hösten gjordes uppföljningar av samtlig hemtjänst enligt LOV intern och extern regi, samt äldreboende Brogården och Berzelius. De uppföljningar som gjorts under hösten 2013 har haft fokusområden, d.v.s. vissa områden har granskats mer noggrant. Fokusområden har bl. a. varit dokumentation (genomförandeplan och social journal), samverkan hemtjänsten legitimerad personal natthemtjänsten och tillgänglighet (chef på plats). Kompletterande uppföljningar har gjorts på de bostäder med särskild service där verksamheterna saknade nedskrivna lokala rutiner eller uppföljda genomförandeplaner och social dokumentation i Procapita. Uppföljningsresultaten redovisas i uppföljningsrapport våren 2013 samt hösten En sammanfattning finns att läsa i bilaga 3. Uppföljning av mål fastställt av vård- och omsorgsnämnden Alla biståndsbeslut ska vara verkställda inom 3 månader Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Antal icke verkställda beslut inom 3 månader 21 Antal icke verkställda beslut inom 3 månader på grund av resursbrist Tillgängligheten till särskilt boende inom äldreomsorgen ska vara god Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Antal dagar i genomsnitt från ansökningsdatum till erbjudet 28 dagar 44 dagar inflyttningsdatum på särskilt boende Handläggningstider för individärenden ska vara rimlig Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Handläggningstid från ansökan till beslut enligt SoL i < 30 respektive 5,5 dagar SoL dagar i genomsnitt och beslut enl. LSS i genomsnitt. < 60 dagar 30 dagar LSS 21 Rapporteras regelbundet till nämnd, KF, revisorer och Socialstyrelsen. 16

17 Alla brukare ska vara delaktiga i sin vård- och omsorgsplanering Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Metod för uppföljning tas fram under hösten Svenska palliativregistret ska vara underlag för kvalitetsarbete Kvalitetsindikator Utfall 2012 Utfall 2013 Andel registrerade dödsfall i palliativregistret av alla 90 % 98 % dödsfall under året Viktiga händelser Förvaltningschefen slutade i januari och under året har förvaltningen haft en tillförordnad förvaltningschef. Förvaltningens HR-enhet integrerades med stadens centrala HR-enhet i maj och tidigare HRchefen gick i oktober över till annat uppdrag i staden. Ny kvalitets- och beställarchef, biståndschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska har rekryterats under året. En områdeschef slutade sin anställning och en områdeschef gick i pension, nya områdeschefer har rekryterats. Chefen för ekonomienheten slutade i november. Betydande omsvängningar har skett inom äldreomsorgens utveckling under året. Mot slutet av 2012 hade ett ökande antal hemtjänsttimmar och minskad efterfrågan på äldreboendeplatser gjort att nämnden fattat beslut om en omfördelning av resurser. 30 äldreboendeplatser skulle stängas och resurser föras över till hemtjänst. I början av 2013 hade utvecklingen vänt och avvecklingen av äldre boendeplatser stoppades efter att en enhet på 7 platser stängts. Under året ökade efterfrågan på äldreboendeplatser, särskilt i demensboende och väntetiden ökade. Den stängda enheten gjordes om till korttidsplatser och nämnden fattade beslut om att öppna äldreboendeplatser utifrån behov, på det tidigare Bifrosthemmet. I slutet av året startade förberedelser för ett öppnande. Samtidigt fortsatte ökningen av hemtjänsttimmar. De växande behoven av äldreomsorg har påverkat arbetet i förvaltningen och medfört indragning och omstrukturering i andra delar av verksamheten. Nämnden/förvaltningen har hela året haft ett underskott och ett flertal beslut i nämnden och från förvaltningschefen i besparingssyfte har fått konsekvenser i verksamheterna. Besparing motsvarande 15 miljoner har genomförts under året. 22 Möjlighet att dokumentera delaktighet finns, men resultatet är inte sökbart. Det har i dagsläget inte varit möjligt att ta fram en kvalitetssäkrad metod för uppföljning av delaktighet. 17

18 Intern kontroll Åtgärder under 2013 Arbetet med att utveckla den interna kontrollplanen har inte påbörjats under 2013 vilket innebär att vi inför 2014 i huvudsak kommer att arbeta med samma väsentliga processer och riskområden som under Uppföljning enligt intern kontrollplan Avgifter Kontroll är utförd enligt checklista. Några mindre avvikelser fanns och är åtgärdade. Även större avvikelser vad gäller rätt debitering för verkställda insatser inom hemtjänsten har upptäckts, då utförare inte skickat bevakning via systemet till avgiftshandläggare. Detta resulterade i fel debitering till brukare. Bättre rutiner/information kring bevakningar av nya/förändrade insatser ses över. Inköp Under 2013 har nämndens fakturor för handledning granskats. Granskningen visar att av de totala inköpen har 58 % skett enligt upphandling. Områdeschefer har informerat enhetschefer om vikten av att beställning sker utifrån upphandling och under 2013 har alla chefer genomgått utbildning i inköp/upphandling. Sen halvårsskiftet sker utbetalningar via ett nytt system som heter Sus, där utbetalning sker till personnummer istället för kontonummer vilket minimerar risken för felaktiga utbetalningar. Någon ytterligare kontroll av utbetalningar har inte utförts under året. Kontroll av kontering sker alltid i samband med redovisning av handkassa. Kontroll av handkasseomsättning i förhållande till kassans storlek har inte utförts under året. Kontroll av felaktig upphandling och oegentliga kostnader vid underhåll av byggnader har inte utförts under året. Investeringar Inför varje hel- och delårsbokslut samt löpande under året görs kontroller avseende rätt kontering drift-investering. Fakturor som eventuellt konterats fel rättas. Inbetalningar/utbetalningar till Försäkringskassan Avstämning sker löpande under året. Vid felaktigheter justeras detta efter kontakt med Försäkringskassan. Utbetalningar Internkontroll av betalning av faktura i tid har inte skett under året. Felaktig utbetalning för utförda hemtjänsttimmar Kontroller görs varje månad innan fakturering sker, vilket resulterar i att risken för felaktig utbetalning för utförda hemtjänsttimmar är mycket liten. 18

19 Samverkan/samarbete Den gällande rutinen kring SVPL är inte heltäckande. Avvikelser har inträffat bland annat på grund av att social- och arbetsmarknadsförvaltningen inte har en inkorg i SVPL Klara och därför inte blivit kallade till vårdplaneringar för klienter som bara är aktuella hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det har också hänt att sjukhus har skickat hem patienter utan vårdplanering eller kontakt med hemtjänsten. Andra brister i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen är när det finns otydlighet i ansvarsfrågan kring vem som är ansvarig gällande boendefrågan för personer som är hemlösa och har ett missbruk. Rehabilitering Adato är sedan 2011 Mölndals stads IT-stöd för dokumentation och bevakningar i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering och ingår i stadens rehabiliteringsrutin. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har utbildningsinsatser riktade till användarna av systemet genomförts under 2012 och Under senare delen av 2013 kan konstateras att mer stöd och utbildning i användning av systemet behövs. Vid granskning ett tillfälle under december månad fanns 54 obearbetade rehabiliteringsärenden som ännu inte påbörjats och 183 pågående rehabiliteringsärenden registrerade i Adato. Rehabiliteringsrutinen är i sig själv tydlig och implementerad i förvaltningen. Rutinen som är gemensam för hela staden är omfattande och kommer att förenklas i den skriftliga formen i syfte att underlätta rehabiliteringsarbetet. Lönerevision I samband med årets lönerevision har granskning skett vid sammanställning av lönebuden och i samband med lönediskussioner med de fackliga arbetstagarorganisationerna. Lönestatistik har tagits fram i de större befattningsgrupperna. Lönesamtal och meddelandesamtal om ny lön till arbetstagare har inte fullt ut fungerat tillfredsställande. Inför kommande lönerevision förtydligas rutinen i syfte att alla anställda ska ha fått erbjudande om lönesamtal samt meddelande om ny lön innan den nya lönen betalas ut. Medarbetarsamtal Senaste medarbetarenkäten (2012) redovisade att 83 % av de 1017 som svarat på enkäten haft medarbetarsamtal det senaste året. Lönehantering och rätt utbetald lön Ett slumpmässigt urval på 50 löneutbetalningar under mars månad har granskats. Urvalet har baserats på samtliga anställda. Granskningen har omfattat rätt lön för rätt befattning, rätt registrering av frånvarotyp, övertid- fyllnadstidsersättning, obekväm arbetstid, utlägg för parkeringsavgifter, körda mil i tjänsten, avdrag för mat då personal har pedagogisk måltid, lägerersättning samt att lönekostnaden belastat rätt konto. Granskningen har genomförts under december månad och resultatet visar att få avvikelser i lönehanteringen har funnits för utbetalning av mars månads löner: Kvittounderlag saknas vid ett tillfälle på ett utlägg som ansvarig chef godkänt i PS. Fyllnadstid har utbetalats istället för övertidsersättning vid ett tillfälle. Ett fåtal personer har fått justering av lönen påföljande månad. Orsaken har varit att underlag har inkommit för sent för att komma med i mars månads löneutbetalning. 19

20 Nylönesättning Samråd mellan lönesättande chef och HR funktionen sker vid lönesättning då tveksamheter kring tolkning av betyg/intyg samt om kompetensen i övrigt finns. Skriftliga rekommendationer om lönenivåer för de mest förekommande befattningar finns som stöd för chefer vid nylönesättning. Slumpmässiga stickprov enligt internkontrollplanen har inte gjorts. Handläggning och dokumentation Stickprovskontroller på individnivå/samtal med brukare enligt internkontrollplanen har inte skett separat. Vid verksamhetsuppföljning 2013 har dock ett av fokusområdena varit dokumentation, genomförandeplan och social journal. Uppföljningarna visade att genomförandeplansarbetet behöver utvecklas inom de flesta verksamheterna och att den sociala dokumentationen är alltför sparsam. Dokumentation är fortsatt ett utvecklingsområde. Insatser och vårdåtgärder Stickprovskontroller på individnivå eller granskning av riktlinjer och rutiner för nutrition, tryckskador och läkemedelsanvändning har inte genomförts enligt plan. Arbetet inom de här områdena tas upp i patientsäkerhetsberättelsen. Nämndadministration Av 2013 års återremitterade och nya nämnduppdrag återstår 22 uppdrag, som förs över för behandling under

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 19 december 2013 Dnr Von 4/13. Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 19 december 2013 Dnr Von 4/13. Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 19 december 2013 Dnr Von 4/13 Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Verksamhetens förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Uppsala T»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum 2013-02-05 Diarienummer NHO-2013-0034.00 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta

Äldrenämnden. Uppföljningsplan 2013-2014. Förslag till beslut. Äldrenämnden föreslås besluta KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Hedberg Jenny 2013-07-09 ALN-2013-0199.00 Äldrenämnden Uppföljningsplan 2013-2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer