Biologi Fråga 1: Definiera följande termpar och ge exempel på dem:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biologi 15.3.2006. Fråga 1: Definiera följande termpar och ge exempel på dem:"

Transkript

1 Biologi Fråga 1: Definiera följande termpar och ge exempel på dem: a) Autotrof organism - heterotrof organism En autotrof organism kan själv tillverka sin näring (energi) genom assimilation (kemosyntes, fotosyntes). Gröna växter, cyanobakterier. En heterotrof är beroende av andra för att få sin energi. b) Art ras Individer som tillhör samma art kan tillsammans producera fertil avkomma. En art kan indelas i mindre grupper, raser som sinsemellan kan se litet olika ut. c) Ekologisk nisch revir Ekologisk nisch är en arts roll i ekosystemet, var den söker mat, vad den äter, var den bygger bo, vem som äter av den o.s.v. Ett revir är en individs eller ett pars eget område som försvaras mot andra individer av samma art. Fråga 2: På bilden syns en björk och kring den andra organismarter. Vad slags förhållande råder mellan var och en av de numrerade arterna och björken? (Se bilden). 1. Larven äter av björken, avbetning 2. Talgmesen (-oxen) häckar i holkar/ hål i trädet, kommensalism. Kan också anses vara mutualism/ symbios om den äter larver m.m. som angriper trädet. 3. Laven växer på trädstammen utan att orsaka mera problem, kommensalism. 4. Trädtickan lever med sitt mycel inne i trädet, skadar det, parasitism. 5. Kantarellen lever i mutualism (kanske rentav obligatorisk = symbios) med trädet, båda har nytta av varandra. 6. a. Björkens och granens grenar, kronor konkurrerar om ljus. b. Björkens och granens rötter konkurrerar om vatten och närsalter. Fråga 3:

2 a) Rita en schematisk bild av en eubakterie och märk ut dess viktigaste strukturdelar på bilden. b) Redogör, med exempel, för användningen av bakterier vid framställningen av livsmedel. a) Rita in och namnge följande: flagell eller cilie, kapsel, cellvägg och cellmembran, cytoplasma, DNA molekyl- kromosom, kanske plasmid, ribosomer. b) mjölksyrabakterier i surmjölksprodukter, osttillverkning, surkål och saltgurka. Ättikssyrabakterier gör ättika. Framställning av enzymer med flera olika bakteriers hjälp. Framställning av proteiner som näring. Fråga 4: Visa med hjälp av korsningsscheman den avkomma som uppkommer i F1 och F2 generationerna och talförhållandena, då två homozygota petuniasorter korsas, den ena vit med enkel blomma och den andra röd med dubbel blomma (se bifogat prov). Blommans färg nedärvs intermediärt, och enkel blomma är en dominant egenskap. Beteckning: Röd färg AR, vit färg AV. Rödblommiga är till sin genotyp ARAR, vitblommiga AVAV och ljusrödblommiga ARAV. Enkel blomma K, dubbel blomma k. Enkla blommor har genotyperna KK och Kk, dubbla kk. Talförhållandet för F2 generationen är 6:3:3:2:1:1. Det vanliga talförhållandet skulle vara 9:3:3:1, men eftersom färgen nedärvs intermediärt blir talförhållandet inte som vanligt. För att kunna räkna ut talförhållandet för F2 generationen, måste man veta hurdan F1 generationen har varit. F1 generationen var en följd av en dihybridkorsning med ett slags avkomma(heterozygota) eftersom båda föräldrarna var homozygota. Rita ett schema för normal dihybridkorsning med fyra könsceller, där både ståndar- och pistillväxternas egenskaper framkommer. Resultatet blir 16 olika typer av avkomma. P.( Föräldrar): ARAR kk x AVAVKK könceller ARk och AVK F1 ARAVKk F2: ARAVKk x ARAVKk

3 o.s.v. Fråga 5: Utgå från materialet i det bifogade provet och klargör för hur sandstubbens storlek påverkas av variation, naturligt urval (i dess olika former), konkurrens inom arten och predation som evolutionsfaktorer. Genetisk variation inom arten. Konkurrens inom arten, stora hanar har fördel, riktad evolutionstörre kroppstorlek. Predation, små hanar har fördel, riktat urval -mindre storlek. De ovannämnda balanserar varandra, tar ut varandras effekt och resultatet blir inom vissa gränser (balanserande urval). Fråga 6: I en suspensionsodling för jästsvamp fick man följande resultat för populationens tillväxt (se bifogat prov). a) Rita utgående från de givna värdena ett diagram som åskådliggör populationens tillväxt och benämn de olika stadierna i tillväxtkurvan. b) Vad behöver jästsvampen för att växa, och hur påverkar dessa faktorer populationens tillväxt? a) Resultatet blir en s.k. logisktisk tillväxtkurva, först ett skede med långsam tillväxt, sedan snabb exponentiell tillväxt, J-kurva, och slutligen avtagande tillväxt S-kurva. b) Jästsvamparna behöver näring (socker), utrymme och lämplig temperatur. De behöver inte alltid syre (då uppkommer alkoholjäsning). Först gott om alla resurser, accelererande tillväxt. Senare konkurrens om resurser, avtagande tillväxt då miljöns motstånd ökar och dess bärförmåga uppnås. Fråga 7: a) Benämn de delar av örat som anges med siffrorna 1-8 på bilden (se bifogat prov). b) Ange fyra faktorer som orsakar nedsatt hörsel, och förklara hur de är förbundna med örats byggnad och ljudvågornas fortplantning i örat.

4 a) 1. hörselgång 2. trumhinna 3. hammare 4. städet 5. stigbygeln 6. ovala fönstret 7. snäckan 8. örontrumpeten b) vaxpropp i örongången, mindre elastisk trumhinna och hörselben med ökad ålder, inflammation i mellanörat, inflammation i örontrumpeten (ökat tryck innanför trumhinnan), sprucken trumhinna, skadad trumhinna/ hörselben/ öronsnäcka p.g.a. kraftiga ljud, mekaniska skador i organens byggnad (förbening, moderns sjukdomar under graviditeten). Fråga 8: Människans organism behöver många olika vitaminer och mineraler. För vad behövs järn, kalcium och A-vitamin och vad är följderna av brist på dem? Järn för hemoglobinet i de röda blodkropparna och myoglobinet i musklerna. Följder anemi och orkeslöshet. Kalcium för benbyggnaden (i skelettet), för blodets koagulering. Följder fel i skelettet och benskörhet. A-vitamin för synförmågan, rodopsin i näthinnans stavar. Beståndsdel i fettlösliga hormoner. Brist ger sämre mörkerseende (t.o.m. blindhet i fattigare länder), hudproblem. Fråga 9: De autosomala generna A, B, C och D är kopplade. Vid korsningar har konstaterats att kopplingen hos avkomman bryts med följande frekvenser: mellan A-B 30%, A-C 10%, C-D 45%, B-D 5% och B-C 40%. a) Rita en schematisk bild av en kromosom där generna är på rätta ställen i förhållande till varandra. b) Hurdana könsceller och i vilka talförhållanden producerar den heterozygota individen AaBbCcDd, då det sker en överkorsning mellan generna A och B? c) Vilken betydelse har en överkorsning? a)

5 C 10 A 30 B 5 D b) Heterozygot: AaBbCcDd => gameter ABCD och abcd 70 % crossingover typer AbCd och abcd 30% c) Då överkorsning sker bildas nya kombinationer av gener/ alleler i generna, avkomlingarna får sinsemellan olika kombinationer av föräldrarnas alleler. Variationen i populationen ökar, viktigt för evolutionen. Fråga 10: DNA och identifiering av människoindivider Frågan kräver inte en noggrann genomgång av DNA och dess byggnad. Nog genomgång av individuella skillnader hos individer. Största variationen finns i s.k. repetitiva avsnitt, som består av samma DNA sekvens i flera kopior. Skillnaden mellan antal, egenskaper m.m. hos dessa är ofta stora och individuella. De är också ärftliga. För att studera dessa behövs vävnadsprov, t.o.m. en liten mängd räcker. DNAt mångfaldigas med PCR teknik, färgas och behandlas med elektrofores. Resultatet blir ett slags streckkod där olika DNA bitar av olika skorlek placerar sig på olika ställen. Används vid: faderskapsundersökningar, i brottsfall, för att identifiera och fastslå släktskap (t.o.m. mellan avlidna personer), evolutionsforskning mellan olika folkgrupper, familjer m.m. Fråga +11: Hur framställer cellen enzymer? Beskriv enzymernas byggnad, uppgifter och funktion i cellerna. Enzymer är proteiner som framställs i proteinsyntesen (förklara den närmare!). Proteiner har primär, sekundär, tertiär, och kvartär struktur. Proteinet (apoenzymet) har ofta en tilläggsdel, ett koenzym. Proteinerna är biokatalysatorer, hjälper till i alla kroppens kemiska processer. Proteinet har en aktiv plats på ett substrat där det passar in och kan sålunda påverka ämnens kombination eller spjälkande. Kan också vara inhibitorer, eller påverkas av andra ämnen som då är inhibitorer. Viktigt för enzymets funktion är också rätt ph och temperatur.

6 Fråga +12: Över hela världen är man oroad över den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Schemat ovan visar huvuddragen av kolets kretslopp i landekosystemet. Pilarnas tjocklek anger fenomenets relativa omfattning, och procenttalen anger det organiska kolets relativa andel i ekosystemet. a) Redogör, med motiveringar, för vilka skeenden med inverkan på atmosfärens koldioxidhalt det är fråga om vid de numrerade pilarna. b) Vilka ekologiska följdverkningar kommer ökningen av atmosfärens koldioxidhalt sannolikt att ha? Motivera din åsikt. c) Bedöm två olika markområdens betydelse för ökningen av koldioxidhalten i atmosfären: den ena är åkermark i intensivodling, det andra är myrmark i naturtillstånd. a) 1. fotosyntes, växterna binder koldioxid, 2. andning, CO2 frigörs i atmosfären, 3. förbränning av fossila bränslen frigör stora mängder lagrat CO2, 4. markandning, nedbrytarna, 5. fossila växter och djur i marken 6. detritus från växter och djur tas om hand av nedbrytarna. b) ökad växthuseffekt, temperaturökning, naturzoner förskjuts mot norr, torka och riklig nederbörd på nya områden, arter flyttar eller dör ut, skadegörare ökar, växternas tillväxt kan öka. c) jordbruket ökar CO2 kretsloppet, snabb cirkulation av växter, markandningen ökar. Myrmarker binder CO2 då nedbrytningen av växter är ofullständig (i torv), kolförråd (om inte utdikning o.dyl. ändrar på saken).

Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov).

Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov). Biologi 20.9.2006 Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov). a) Definiera begreppet fotosyntes. Fotosyntes sker när koldioxid

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Population en for PK I dagslaget finns det bara nagra tusen Prazsky Krysarik i varlden och bara ett knappt hundratal registrerade i Sverige. Manga farre av dessa finns i aktiv avel, sa den riktiga avelspopulationen

Läs mer

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Hur kan organismer påverka varandra? S 57 (55) Predation i vidsträckt betydelse - olika typer

Hur kan organismer påverka varandra? S 57 (55) Predation i vidsträckt betydelse - olika typer 1 Populationsekologi s 56 (55) Population Alla individer av en art inom ett område Ekologi Läran om de levande organismernas samspel med sin miljö och med varandra Populationsekologi Hur en population

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens Naturkunskap 1b c a p e n s i s Lars Theng Ingrid Martens Naturkunsk ap - 1b för gymnasieskolan Lars Theng Ingrid Martens Capensis förlag AB Förord 3 Capensis förlag AB Falköping www.capensis.se e-postadress:

Läs mer

Antibakteriell effekt

Antibakteriell effekt Antibakteriell effekt -Hur påverkas specifika bakterier av utvalda substanser? Linnéa Midefelt & Elma Nuhić Polhemsgymnasiet, Nv3d Projektarbete läsåret 12/13 Handledare: Ola Nordqvist Abstract Our project

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Biologi. Biologi direkt. Kemi Direkt. informativa illustrationer och foton som stöder inlärningen

Biologi. Biologi direkt. Kemi Direkt. informativa illustrationer och foton som stöder inlärningen Uppdaterade, omarbetade och anpassade för Lgr Digital böckerna har Under läsåret 20 202 utvecklar vi digitalt material som stödjer och underlättar ditt arbete med, och. Med Digital kan du variera och utveckla

Läs mer

Lite kort om jäst och jäsprocessen

Lite kort om jäst och jäsprocessen Lite kort om jäst och jäsprocessen Fredrik Rådesand, 2005 carlsbergerensis@hotmail.com Innehåll 0. Inledning 1. Lite mer om Ale-, Lager- och Vinjäst 1.1 Mikroorganismer 1.2 Cellens uppbyggnad 1.3 Jästens

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:222 Biogas - för en hållbar utveckling Magnus Livbom Janne Niemelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad

Läs mer

Genteknikens utveckling 2014

Genteknikens utveckling 2014 Copyright illustrationer Gunilla Elam. Copyright logotyp Gentekniknämnden. Gentekniknämnden, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna Informationsskrift publicerad i elektronisk

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv Genteknik som tar skruv Genteknik som tar skruv Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten

Läs mer

Genteknikens utveckling 2009

Genteknikens utveckling 2009 Genteknikens utveckling 2009 Denna rapport baseras i första hand på en genomgång av vad som under 2009 publicerats i 39 vetenskapliga tidskrifter. 1 Uppmärksamhet har ägnats åt de vetenskapliga artiklarna

Läs mer

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Ingemar Ernberg Clas Blomberg Steven Jörsäter Anders Wennborg Peter Århem Per-Erik Malmnäs Erik Aurell Joakim Cöster Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS Vad

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Några drag ur molekylärbiologins historia Av Henrik Brändén

Några drag ur molekylärbiologins historia Av Henrik Brändén Några drag ur molekylärbiologins historia Av Henrik Brändén 2 Innehåll Förord 1. Molekylärbiologins rötter (1865-1940) 1.1 Genetiken 1.2 Biokemin 1.3 Strukturkemin 1.4 Fysikerna och fag-gruppen 2. Molekylärbiologin

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer