Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar"

Transkript

1 rev Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar Erik Berninger, civ ing, med dr, Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Allmänt 800,000 personer i Sverige anger att de besväras av hörselnedsättning, 80 % av dessa är sensorineurala hörselnedsättningar som drabbat örats sensoriska eller neurala funktioner. Den normala hörseln karakteriseras av en mycket stor dynamik, 140 db eller 10 7 ggr. Audiogrammet (Fig. 1), som beskriver hörtrösklarna i frekvensområdet 125 till 8,000 Hz, är den vanligast förekommande mätningen inom hörselvården. Hörapparater (HA), olika typer av implantat samt hörseltekniska hjälpmedel är de viktigaste hjälpmedlen för en god hörselrehabilitering. 11 audiologiska kliniker (hörselkliniker, ibland organisatoriskt del av ÖNH) i landet. Frequency (Hz) Pure-tone level (db HL) Subject: ELt ( bil. tinnitus) 100 Fig. 1. Bilden visar ett audiogram som beskriver hörtrösklarna för vänster (x) respektive höger öra (o). Mörka svaga toner återfinns uppe till vänster i diagrammet, medan ljusa starka toner återfinns nere till höger i diagrammet. Enheten är db HL (db hearing level), 0 db HL motsvarar medelvärdet av hörtrösklarna för unga normalhörande individer. Stigande ålder medför ofta försämrad hörsel vid högre frekvenser. Fysiologi Vibrationer i luft leds via mellanörats ljudöverförande apparat till den vätskefyllda snäckan, 1

2 belägen tillsammans med yrselorganet i innerörat, där en vandrande fortskridande våg uppstår, vars vibration momentant förstärks av de yttre hårcellerna (OHC, ca 12,000), samtidigt som de inre hårcellerna (IHC, ca 3,500) omvandlar vibrationerna till nervimpulser som fortleds via hörselnerv (30,000 neuron) och hjärnstam till auditiva cortex belägen i temporalloben (Fig. 2-3). Mellanörat förstärker ljudtrycket med ca 30 db (fasriktigt), 27 db beroende på area-transformation från trumhinna till ovala fönstret, 3 db som en hävstångseffekt i hörselbenskedjan. Bortfall av mellanörats funktion leder till 60 db:s hörselförlust, vilket beror på att innerörats båda fönster (ovala respektive runda fönstret) nås av näst intill samma ljudtryck. Platsteorin, skarp filterfunktion (OHC), halvvågslikriktning. Vågutbredningshastigheten i innerörats cochlea minskar successivt med avståndet från ovala fönstret, från 20 m/s (10 khz) till 2 m/s vid platsen för störst känslighet för 500 Hz. Tidskonstant ca 50 µs, avsevärt högre på neuronal nivå. Olika typer av fibrer, ca 40 db:s dynamik i en enskild fiber. 30' nervfibrer. Fig.2. Schematisk bild som visar ljudets utbredning från ytteröra till en vätskerörelse i innerörats cochlea för att där transformeras till nervsignaler som fortleds via hörselnerv och hjärnstam till auditiva cortex. 2

3 Fig. 3. Humancochlea i genomskärning. Fyra rader av yttre hårceller (OHC) är väl synliga liksom en rad inre hårceller (IHC). Normalfungerande OHC förstärker vibrationerna utmed basilarmembranet så att örats känslighet ökar, medan IHC transformerar vibrationerna till nervimpulser som så småningom når auditiva cortex. Elektronmikroskopisk bild: Helge Rask Andersen. Akustik Öra, huvud och bål bildar tillsammans ett riktningsberoende filter. För frekvenser under 1500 Hz avböjs ljudet runt huvudet, medan en tydlig transkraniell dämpning sker för frekvenser över 1500 Hz. Concha- och hörselgångsresonans, jfr kupad hand bakom örat. Pinna o concha essentiella för lokalisation av ljudkälla i vertikalplanet, frekvenskomponenter över 4 khz viktigast. Bullernivå under ca 35 db(a), kontor etc. Relativt kort efterklangstid, under 0.6 sek, krävs för en god taluppfattning. Det skadade örats försämrade upplösning i tids och frekvensledd. RASTI (Rapid Speech Transmission Index) för objektiv bedömning av en transmissionskanals kvalitet. 3

4 Tal: Max peak vid 400 Hz, sedan fall med 10 db/oktav. f-spektrat varierar med röststyrkan. Vokaler identifieras med relationen mellan F1/F2. Konsonanter identifieras via den temporala variationen, viktigt att urskilja korta uppehåll innan vissa konsonanter uttalas. Bevaras amplitudvariationerna över ca 4 Hz blir S/N opåverkat av antalet kompressionskanaler. Reaktionstid på ca 250 ms bevarar denna information. Modulationsmaximum oberoende av selekterat oktavband, max inträffar vid ca 2.5 Hz, i närheten av modulationsfrekvensen för enskilda ord. Tal i konkurrerande tal är den vanligast förekommande störande ljudsituationen. Medelvärde av normalstarkt tal på avståndet 1 m: 65 db SPL (motsvarande db HL); variation: +12 db, - 18 db. RASTI ger ungefär samma resultat som PB-word score, litet log karakteristik över funktionen PBword vs score (RASTI). Hörapparater Definition visavi hörseltekniska hjälpmedel, luft, benledningsapparater, cochleära implantat (CI). Olika typer av luftledningsapparater (BÖ, AiÖ, CiC; Fig. 4). Lin/olin [in-utsvtid, adaptiv utsvtid, adaptiv frekvensgång, antal band (jfr Plomp), Dig (Oticon, Widex), K-amp, Killion (var i bakgrundsnivåer)], Antal kanaler, ReSound - snabbt växande HA-bolag (nr , startat 1985) - uppköpt av Great Nordic (Dk) GN Resound, olineära HA med 2 kanaler: full dynamic range compression. Peritympanic. Gemensam std för överföring av parametrar, Hi-Pro box, Noah. Individuell anpassing av HA sker med hjälp av audiogrammet och kännedom om typ och grad av hörselnedsättning. Programmerbara apparater: Medger val av lyssningsprogram, Widex Quattro, lin 4 prog. Phonak, 3 prog med möjlighet till val av riktningskarakteristik. HA med radiomottagare i audiosko (430 MHz), nu även med inbyggd radiomottagare. Digitala apparater: Denna typ av hörapparater introducerades Dynamik, 6 db per bit (ca 85 db S/N) vid introduktionen. I f-ledd inget problem. Oticon (Oticon DigiFocus), 2-kanaler, 7 filterbankar: syllabisk kompression i baskanalen för att minimera maskeringseffekten (låga frekvenser maskerar högre frekvenser i ett skadat öra), automatisk reglering i diskantkanalen. Ökad precision vid inställningen av frekvensgången. Widex Senso (WS) CX, hg-app, 0.8 ma i tomgångsström, 13 Zn-luft batteri räcker ca 150 h. 20 bit, 32 khz sampl frekv, 40 M aritm op/sek. WS CiC lanserades sommaren Ett flertal andra firmor har lanserat digitala hörapparater (Siemens, ReSound och Danavox). För närvarande är 98% av alla hörapparater som försäljs i Sverige digitala. De är ej känsliga för störningar från mobiltelefoner. 4

5 Fig. 4. Generell beskrivning av olika typer av hörappareter och hörseltekniska hjälpmedel. Hörselgångsinsatsakustik: Hörselgångsinsatsen är en mycket viktig del i det akustiska samspelet mellan HA o individ. Komplicerat förhållande. Mindre mellan-individuell variation med AiÖ och CiC. För den vanligaste typen av hörselnedsätting, diskantnedsättning, kan öppna insatser användas, vilket också sker i ökande utsträckning. Fördelen med denna typ av hörselgångsinsats är att individuella insatser inte behöver tillverkas. 5

6 Kompressionsteknologier: Koppla till recruitment! Olika typer av behov; red av dynamik, normalisering av loudness, brusreducering. Allm: Snabb attack-tid (1 ms) för undvikande av obehag vid exponering för starka ljud. Långsam utsvängningstid ( ms) för undvikande av distorsion vid exponering av svagt ljud, dock ej alltför långsam så att svaga ljud blir ohörbara. Syllabisk kompression, reaktionstider jämförbara med stavelsers duration, oberoende kanaler: LF respektive HF 2-kanals system förbättrar S/N när en stark eller svag signal presenteras i respektive frekvensband. Lineär förstärkning påverkar ej detta förhållande. 1-kanal system försämrar emellertid S/N. Kompressionsgrad, ca 2:1. Enligt Plomp (Noise, amplification, compression) viktigt att skilja mellan interna och externa variationer i talet. Avseende de interna variationerna är lineär förstärkning bättre än samtliga typer av kompression, gäller både normalhörande (test med brus) och hörselskadade. Fler än 3 kanaler medför en betydande försämring av S/N, kompressionsgrad (a -> a/n, n=kompr grad) överstigande 2 likaså. För de externa variationerna är det emellertid annorlunda, normalhörande klarar att uppfatta tal mellan 30 db(a) och 80 db(a), normalt tal ligger mellan 55 och 60 db(a). En mkt hög kompressionsgrad medför att örat exponeras för ungefär samma ljudnivå oberoende av om insignalen är tal eller inte. Korta tidskonstanter leder till variation i frekvensspektrat. Transparens vid höga nivåer. Mätning av tidskonstant: 2 khz, rise, 55 -> 80 db, tid till 2 db från konst nivå inträffat. Fall; drop från 80 till 55 db, tid till dess signalen nått 2 db från slutvärdet. Anpassnings-/utvärderingsmetoder: FF, IF, loudness scaling (oktavband), T, TiB, Inst av obehagsnivå, APHAB - enkät, Göteborgsprofilen, dagböcker. NAL/POGO - 'half-gain rule'. Framtida utveckling: Riktningsberoende HA-karakteristik för att förbättra kommunikation i buller. Implanterbara HA. Hörseltekniska hjälpmedel Förbättring av S/N, mycket viktigt redan vid lindriga hörselnedsättningar. Obligatoriskt hjälpmedel för hörselskadade elever som följer normalhörandes skolundervisning. Varseblivningshjälpmedel, dörr, telefon etc. Offentliga lokaler, teleslingor (B=k*I); enkel mottagare, relativt ofta som teleslingornas funktion är undermålig. Digitala apparater med utpräglad riktningskarakteristik, som följaktligen kräver en face kommunikation. Radiomottagare som appliceras på en huvudburen HA är relativt vanligt förekommande för att minska effekter av störande ljudreflektioner (efterklang) och alltför låga ljudnivåer i föreläsningssituationer och vid lyssning på tv t ex. Cochleaimplantat I världen finns idag användare av cochleärt implantat (CI, Fig. 5-7), medan det i Sverige finns ungefär 1000 vuxna och 500 barn som hör med CI. Vuxendöva (>= 95 db HL, hörtrösklar sämre än ca 70 db HL med hörapparat och mycket begränsad nytta), barn (>1 år). Andel barn som implanteras ökar påtagligt vilket är en följd av universell hörselscreening på nyfödda barn (i Stockholms läns landsting hörseltestas nyfödda barn varje år), i Tyskland nu över hälften av de som implanteras. 6

7 A. B. Fig 5 (A-B). Placeringen av en flerkanalig implantatelektrod i humancochlea. 7

8 Fig. 6. Implantatspets med 12 elektroder och en röntgenbild där den syns införd i cochlean. Aktiv längd 25 mm, diameter mm (MED-EL) Fig. 7. Cochleaimplantat med sin elektrod och fjärrkontroll. I världen uppskattas att 15% av CI-bärarna är anpassade med CI på både vänster och höger öra. Bak-örat modell vanligast. Flerkanaliga system. Digitala strömpulser, konsekutiv stimulering. CItest vid implantatet. Hälften av de personer som erhåller CI i Sverige är idag barn. Nästan alla döva barn får CI på båda öronen (Fig. 8). Förhoppningen är att de med tiden ska utveckla en binaural hörsel, något som är omöjligt när man bara hör med ett öra. Två CI ger bättre ljudlokalisations- och taluppfattningsförmåga jämfört med ett CI. Vuxna kan också ha stor nytta av ett andra CI, men i Sverige har endast ett fåtal fått chansen till detta. Främst en kostnadsfråga. Cirka 100 personer får CI vid Karolinska Universitetssjukhuset årligen. En ljudprocessor kostar SEK och ett implantat SEK. Därutöver tillkommer kostnaden för operation och rehabilitering. Kostnad-nytta ( Cost-benefit ) analyser för vuxna CIanvändare visar att kostnaden är försvarbar då livskvalitén för individen ökar då man får hörseln åter. För många bryts en tidigare isolering, för en del innebär det att man kan fortsätta med sitt yrkesverksamma liv. 8

9 Fig. 8. Röntgenbild som visar CI på både vänster och höger öra hos ett litet barn. I den nedre delen av bilden är implantatet avbildat medan de båda mottagarenheterna syns i den övre delen av bilden. 9

10 Benförankrade hörapparater Benförankrade hörapparater (BAHA) baseras på den svenska uppfinningen implanterbara titanskruvar som integreras i mänsklig benvävnad och därmed erbjuder en effektiv överföring av ljudvibrationer (Fig. 9). Personer med kronisk mellanöredysfunktion, som kan innebära 60 dbs hörförlust, kan med BAHA bli näst intill normaltröskelhörande eftersom BAHA medger stimulering av innerörats cochlea direkt via benlett ljud. Fig. 9. Skiss över benförankrad hörapparat som förankrats i skallens ben via en titanskruv för effektiv överföring av ljudvågor till vibrationer i skallens ben som sedan detekteras av sensoriska sinnesceller i innerörats cochlea. Mellanöreimplantat Mellanöreimplantat erbjuder en ny behandlingsmöjlighet för patienter som ej kan använda konventionella hörapparater på grund av t ex kroniska inflammationstillstånd i ytterörats hörselgång. Ordinationskriterierna är stabila sensorineurala hörselnedsättningar i kombination med normal mellanörefunktion. Ljudöverföringssystemet är mycket likt det som används vid cochleär stimulering. Implantatet, som opereras in i hörselbenskedjan, överför ljud från en huvudburen hörapparats mikrofon till en rörelse i den intakta hörselbenskedjan, via en elektromagnetisk omvandlare (Fig. 10). Implantatet, omvandlaren, inkluderar en aluminiumoxidöverdragen pistong varmed fibrös vävnadstillväxt befrämjas. Därigenom åstadkoms en stabil vibrationsöverföring till hörselbenskedjan. Ljudprocessorn hörapparaten är en tvåkanalig, digital, signalbehandlare (WDRC) som medger separat förstärkningsinställning i åtta frekvensband. Kompressionsgrad regleras i respektive kanal. 10

11 Fig. 10. Mellanöreimplantat som i sin modernaste version är helt osynlig. Ljudet överförs via en ljudprocessor till vibrationer i den intakta hörselbenskedjan. Kandidat för denna typ av hörapparat är bl a personer med kroniska inflammatoriska processer i ytterörat som omöjliggör användning av konventionella hörapparater. Marknader SUB: S, 54' HA (medel 94-95) till ett värde av 138 MSEK, för 1999 prognostiseras 65 HA till ett värde av 220 MSEK. BAHA: 30/år, Cochl implantat: ca 1,000 i Sverige (2005). 2005: 89 HA till 64 personer per år. 110 försåldes i Sverige under 2007, ca 42% av de hörselskadade anpassas med hörapparater på både vänster och höger öra. Omsättningen var under 2007, 270 MSEK för hörapparater samt ca 100 MSEK för hörseltekniska hjälpmedel. Omsättningen har idag stigit till 300 MSEK för de 140 som säljs under en ettårsperiod, dvs medelpriset för en HA har sjunkit. 80% av hörapparaterna är bak-örat apparater i Sverige. Totalt använder ca 317 personer HA i Sverige. (Widex, ReSound, Oticon (S). Siemens, Starkey, Oticon, GN ReSound). Världsmarknaden för HA uppgår idag till ca 10 M apparater. När marknaden uppgick till 5.5 M apparater, var antalet apparater 2.1 M i Europa och 2.1 M i USA. Andel binaurala utprovningar ökar (fn får 70% av patienterna vid HS 2 HA, genomsnittet i S var tidigare ca 25%). Indikationsområdet utvidgas, HA allt mer sofistikerade och bättre. 230 modeller (lika många som häckande fågelarter) försäljs i S. Ca 10 leverantörer. Danska företag (3 st) världsledande. 11

12 Characteristics of normal newborn TEOAEs. Gender differences and ear asymmetries 12

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Ljudstyrka mäts i decibel (db) Några exempel Stor risk för hörselskada Risk för hörselskada Svårt att uppfatta tal

Läs mer

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörselbron Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari

Läs mer

Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden

Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden Kan det bli bättre eller kanske sämre? KTH Ljud- och Bildbehandling; Svensk Teknisk Audiologisk Förening Översikt Har hörapparaterna blivit bättre?

Läs mer

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Baha en svensk uppfinning Brist på information om Baha Filippa fick höra vid tre månaders ålder 1 Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i Göteborg av fyra

Läs mer

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4 IHM Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ115 Tentamenstillfälle 4 Datum 213-11-7 Tid 4 timmar Kursansvarig Susanne Köbler Tillåtna hjälpmedel Miniräknare Linjal

Läs mer

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF Samhällsbuller i Sverige Idag uppskattas 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för en bullernivå* från flyg, tåg och vägtrafik som överstiger de riktvärden som

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Vårdprogram för Landstinget i Jönköpings läns vuxna CI-patienter. 2014-01-21 Inledning Vårdprogrammet för CI-patienter är länsövergripande och har tagits fram i länets CI-team.

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Eva Mattsson den 31 augusti 2007 SINNESFYSIOLOGI KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Tag en nål och sätt spetsen mot fingertoppen. Tag den andra nålen och sätt även den mot fingertoppen

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Vad är hörselnedsättning?

Vad är hörselnedsättning? Vård vid nedsatt hörsel Sammanfattning Hörselvården organiseras på många olika sätt i landet. Det finns också stora variationer när det gäller huvudmännens rutiner att ta ut avgifter för att prova ut hörapparater.

Läs mer

Kod: Datum 2012-11-09. Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Kod: Datum 2012-11-09. Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov nstitutionen för hälsovetenska och medicin Kod: Ämnesområde Hörselvetenska A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 h Kurskod: HÖ115 Tentamensty ndividuell salstentamen Tentamenstillfälle 1 Provkod 5, Ljudalstring,

Läs mer

Cochleaimplantat. "att återskapa ett sinne" CI konferens

Cochleaimplantat. att återskapa ett sinne CI konferens k Cochleaimplantat "att återskapa ett sinne" CI konferens Örebro 2 juni 2012 Planering. Arbetet med att ta fram VIS nya Policy kring olika typer av Hörselimplantat var avklarat, nästa steg var att föreslå

Läs mer

Phonak Insight. Roger Pen Nya möjigheter för kommunikation. Roger digitalt anpassningsbar trådlös 2,4 GHz-teknologi

Phonak Insight. Roger Pen Nya möjigheter för kommunikation. Roger digitalt anpassningsbar trådlös 2,4 GHz-teknologi Phonak Insight Roger Pen Nya möjigheter för kommunikation Den universella, banbrytande trådlösa mikrofonen hjälper personer med hörselnedsättning att höra mer tal i buller och på avstånd. Roger Pen har

Läs mer

Hörselsinnet. funktion. Ljudkälla. Lufttryck. Mats Ulfendahl. Sinusvåg. Normalt lufttryck. Scala vestibuli. Scala media.

Hörselsinnet. funktion. Ljudkälla. Lufttryck. Mats Ulfendahl. Sinusvåg. Normalt lufttryck. Scala vestibuli. Scala media. Hörselsinnet Mats Ulfendahl Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning Karolinska Institutet & Karolinska Universitetssjukhuset Hörselsnäckans funktion (courtesy of Jim Hudspeth) Ljudkälla Lufttryck

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

Hörselscreening av 4-åringar inom BHV

Hörselscreening av 4-åringar inom BHV Hörselscreening av 4-åringar inom BHV Linda Ivarsson, Leg audionom SUS, Audiologisk avd Malmö 2012 (reviderad 2014) 1 Vad är screening?... 4 1.1 Hörselscreening... 4 1.2 Nyföddhetsscreening med OAE Otoacustiska

Läs mer

Att höra och berätta. Special Report Nr. 1. Grundläggande information om hörsel

Att höra och berätta. Special Report Nr. 1. Grundläggande information om hörsel Special Report Nr. 1 Basic Information on Hearing Grundläggande information om hörsel Att höra och berätta Vad hörselskador egentligen innebär Varför cochleaimplantat kan vara till hjälp Fördelar för barn

Läs mer

Hörselkontroll Bullerskydd med öronproppar

Hörselkontroll Bullerskydd med öronproppar Laborationer i miljöfysik Hörselkontroll Bullerskydd med öronproppar Målet med övningen är att ta upp ett audiogram för en person, samt att undersöka hur mycket ljudet dämpas i olika frekvensområden med

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Roger på jobbet. Nya möjligheter för kommunikation

Roger på jobbet. Nya möjligheter för kommunikation Roger på jobbet Nya möjligheter för kommunikation Koncentrera dig på att dina arbetsuppgifter, inte på din hörsel En modern arbetsplats kan vara en komplicerad lyssningsmiljö, med dålig akustik, gruppmöten,

Läs mer

Mitt barn har en hörselnedsättning

Mitt barn har en hörselnedsättning Mitt barn har en Information till föräldrar Du är inte ensam Innehåll Du är inte ensam 3 Hörselnedsättning 5 Metoder för hörseltestning 6 Audiogram 7 Typer av och orsaker till 8 Grad av 10 Var hittar jag

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om samhällets

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering

Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering 2010-10-15 839-2009:V105 1 (5) Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Inledning och syfte... 1 Vaxproppar och hörapparater... 2 Förutsättningar... 2

Läs mer

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Det har aldrig varit enklare att ansluta sig ReSound Unite är en serie trådlösa tillbehör som gör att du kan ansluta din

Läs mer

Produktkatalog. Destiny

Produktkatalog. Destiny Produktkatalog Destiny Hösten 2007 Framtiden är här Andra produkter kanske kan förbättra dina patienters hörsel, men med Starkeys nfusion Teknologi kommer du ha möjlighet att förbättra hela deras livskvalitet.

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Yttre hörselgång Mellanöra Inneröra Apex pars petrosae Inre hörselgången Facialiskanalen Pulsatil

Läs mer

Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer

Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer Comfort Digisystem gör det möjligt för elever med nedsatt hörsel att höra både lärare och klasskamrater bra och att vara delaktiga i alla

Läs mer

Roger i hemmet och i sociala sammanhang

Roger i hemmet och i sociala sammanhang Roger i hemmet och i sociala sammanhang Nya möjligheter för kommunikation Njut av de viktigaste ögonblicken Moderna hörapparater är fantastiska hjälpmedel som låter människor höra sina nära och kära bättre.

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst på jobbet 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst på jobbet Att kunna höra kunder och kollegor är en viktig förutsättning för att kunna göra sitt jobb,

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Örats anatomi. www.horselboken.se YTTERÖRAT MELLANÖRAT INNERÖRAT. Balansorganet. Hörselbenen. Hörselnerven. Hörselgången Snäckan.

Örats anatomi. www.horselboken.se YTTERÖRAT MELLANÖRAT INNERÖRAT. Balansorganet. Hörselbenen. Hörselnerven. Hörselgången Snäckan. ANATOMI - HÖRSELBOKEN Örats anatomi YTTERÖRAT MELLANÖRAT INNERÖRAT Hörselbenen Balansorganet Hörselnerven Hörselgången Snäckan Runda fönstret Trumhinnan Ovala fönstret Örontrumpet 1 ANATOMI - HÖRSELBOKEN

Läs mer

Hörteknik i skolan, nödvändigt men inte tillräckligt?

Hörteknik i skolan, nödvändigt men inte tillräckligt? Hörteknik i skolan, nödvändigt men inte tillräckligt? Seminarium 8 Pedagogen i vardagen samspel och lärande Stockholm 25-26 mars 2010 Arne Gustafsson / Håkan Bergkvist, SPSM 3 Pedagogiska förutsättningar

Läs mer

Barns hörsel. Information till föräldrar

Barns hörsel. Information till föräldrar Barns hörsel Information till föräldrar Att bygga för framtiden Innehåll Att bygga för framtiden 3 Hur vi hör 4 Hörselnedsättning hos barn 7 Milstolpar inom kommunikation 12 Tecken på hörselsvårigheter

Läs mer

Produktgrupp Avancerad A

Produktgrupp Avancerad A Produktgrupp Avancerad A Anbudsgivare Pos 1 Samma hörapparatserie kan inte offereras i produktgrupp Avancerad A och Avancerad B. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Ett cochlea-/snäckimplantat (= CI) är en medicinsk-teknisk lösning som möjliggör ljuduppfattning för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet beroende

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Utvärdering/uppföljning av hörseltester gjorda inom Folktandvården Västmanland

Utvärdering/uppföljning av hörseltester gjorda inom Folktandvården Västmanland Utvärdering/uppföljning av hörseltester gjorda inom Folktandvården Västmanland Författare: Margit Werner Landstingshälsan Västmanland Handledare: Lars-Gunnar Gunnarsson Arbets- och miljömedicinska kliniken,

Läs mer

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till Ett nytt sätt att höra När hörapparaten inte längre räcker till 2 Hörseln är det sinne som gör oss delaktiga i ljudvärlden och som bäst låter oss interagera med andra människor. Om någon bad mig att ringa

Läs mer

Psykoakustik. Ljudtrycksnivå. Hörselns omfång. Hörnivå(loudness) Människans hörsel är ganska väl studerad och det finns bra modeller för den.

Psykoakustik. Ljudtrycksnivå. Hörselns omfång. Hörnivå(loudness) Människans hörsel är ganska väl studerad och det finns bra modeller för den. Psykoakustik Ljudtrycksnivå Människans hörsel är ganska väl studerad och det finns bra modeller för den. Detta kan utnyttjas vid ljudkodning för att placera distorsionen (kvantiseringsbruset) så att det

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Phonaks hörapparater är högfunktionella lösningar med syfte att återansluta människor till ljudvärlden. Även om ny teknik gör det möjligt att

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Modern hörapparatsteknik gör det bekvämt att lyssna och höra i de flesta situationer. Men när du talar i telefon, ser på TV eller befinner dig

Läs mer

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns

Läs mer

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få?

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? i Uppsala län December 2013 Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? Boka lördagen den 22 februari nästa år mellan kl

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Sid 1 Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Referat av konferensen Frontiers in Medicine at Nobel Forum: Cochlear implants from bench to bedside den 11 maj 2006, Nobel Forum, Karolinska

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Till Phonak Venture hörapparater Tillbehören från Phonaks trådlösa kommunikationssortiment medför stora fördelar i svåra lyssningssituationer

Läs mer

BULLER ETT SAMHÄLLSPROBLEM!

BULLER ETT SAMHÄLLSPROBLEM! BULLER ETT SAMHÄLLSPROBLEM! November 2005 Läkarprogrammet Termin 4, Basgrupp 1 Ulrica Beiron Kristin Carlström Louise Elisson Kristina Hasselgren Anders Jorméus Linda Thörn 1 Innehållsförteckning Buller

Läs mer

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Bessemerskolan Sandviken Projektarbete 100 poäng Läsåret 2011/2012 Naturvetenskapligaprogrammet Handledare: Erik Troeng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst i klassen 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst i klassen Att höra bra i skolan är viktigt för inlärningen och den sociala gemenskapen. För elever

Läs mer

EXAMENSARBETE I AUDIOLOGI, 15 hp, VAU231 Fördjupningsnivå 1 (C) Inom audionomprogrammet, 180 högskolepoäng

EXAMENSARBETE I AUDIOLOGI, 15 hp, VAU231 Fördjupningsnivå 1 (C) Inom audionomprogrammet, 180 högskolepoäng SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Våren 2009 Enheten för audiologi EXAMENSARBETE I AUDIOLOGI, 15 hp, VAU231 Fördjupningsnivå 1 (C) Inom audionomprogrammet, 180 högskolepoäng

Läs mer

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal

Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal Författare: Erika Larsson Sensia Hälsa, Tranås Handledare: Carl-Göran Ohlson Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Projektarbete vid

Läs mer

Ljudfysik Patrik Eriksson 2001

Ljudfysik Patrik Eriksson 2001 Ljudfysik Patrik Eriksson 2001 Meny: Vad är ljud? Ljudvågen Reflektion Diffraktion Ljudnivå (db-begreppet) Örat Hörtröskeln Smärttröskeln Perception Svävning Masking Riktningsuppfattning Rymd/rumsklang

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Hörselplantorna. i Uppsala län. för båda kvällarna. Vi börjar 17.30.

Hörselplantorna. i Uppsala län. för båda kvällarna. Vi börjar 17.30. i Uppsala län Juni 2014 Boka Hörselplantorna 16 september eller 1 oktober Nu är det dags att träffas igen för oss hörselplantor. Förra gången hade vi en mastig seminariedag med mycket information. Denna

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning

Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning 2012 AUDIOMETRI TEORI: Ljud är svängningsrörelser och frekvenser mellan 20 och 20 000 Herz (Hz) kan uppfattas av det mänskliga hörselorganet. Den

Läs mer

Musiklärares Tinnitus och andra Hörselskador

Musiklärares Tinnitus och andra Hörselskador Göteborgs Universitet Musikhögskolan Musiklärares Tinnitus och andra Hörselskador av Torbjörn Agerberg D-uppsats Musikpedagogik 61-80 p Handledare: Göran Folkestad Göteborg 2004 Abstrakt Arbetets art Titel

Läs mer

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Bakgrund År 1986 till 1993 arbetade jag på ett daghem Snäckan. På den tiden fanns där det första barnet i Sverige som fick CI. När hon kom till oss var hon

Läs mer

Osynlighet som ger dig tryggheten att utforska fler av livets rika ljudlandskap

Osynlighet som ger dig tryggheten att utforska fler av livets rika ljudlandskap Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper

Läs mer

Signalbehandling Röstigenkänning

Signalbehandling Röstigenkänning L A B O R A T I O N S R A P P O R T Kurs: Klass: Datum: I ämnet Signalbehandling ISI019 Enk3 011211 Signalbehandling Röstigenkänning Jonas Lindström Martin Bergström INSTITUTIONEN I SKELLEFTEÅ Sida: 1

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation

Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Phonaks trådlösa kommunikationssortiment Produktinformation Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är baserad på

Läs mer

ELEMENTÄR AUDIOLOGI. fig 1 HÖRSELDIAGNOSTIK 1. en artikelserie av C A Tegnér

ELEMENTÄR AUDIOLOGI. fig 1 HÖRSELDIAGNOSTIK 1. en artikelserie av C A Tegnér ELEMENTÄR AUDIOLOGI en artikelserie av C A Tegnér Visserligen är företagssköterskans huvuduppgift på det audiologiska området inte att ställa diagnos utan att spåra upp och förebygga bullerskador, men

Läs mer

Agenda för presentation

Agenda för presentation Yrkesverksamma med hörselskada i arbetslivet: kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem Håkan Hua Björn Lyxell, Claes Möller &

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

Presbyacusis hörselnedsättning på äldre dar

Presbyacusis hörselnedsättning på äldre dar Ulf Rosenhall, professor, överläkare, hörselkliniken, Karolinska sjukhuset/institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm (ulf.rosenhall@ks.se) Presbyacusis hörselnedsättning

Läs mer

The Hearing Implant Company. Så här fungerar ett cochleaimplantat. Den senaste CI teknologin

The Hearing Implant Company. Så här fungerar ett cochleaimplantat. Den senaste CI teknologin The Hearing Implant Company Så här fungerar ett cochleaimplantat Den senaste CI teknologin Välkommen. Du kanske går och funderar över om ett cochleaimplantat vore den bästa lösningen för Dig eller för

Läs mer

Teleslinga och FM-system i skolan erfarenheter och framtidsbehov. 1

Teleslinga och FM-system i skolan erfarenheter och framtidsbehov. 1 Teleslinga och FM-system i skolan erfarenheter och framtidsbehov. 1 Av Arne Gustafsson, tidigare verksam vid Hörseltekniska avd., RGD/RGH, Örebro och nu utredare inom projektet Auditiv miljö vid Specialskolemyndigheten.

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer