Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar"

Transkript

1 rev Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar Erik Berninger, civ ing, med dr, Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Allmänt 800,000 personer i Sverige anger att de besväras av hörselnedsättning, 80 % av dessa är sensorineurala hörselnedsättningar som drabbat örats sensoriska eller neurala funktioner. Den normala hörseln karakteriseras av en mycket stor dynamik, 140 db eller 10 7 ggr. Audiogrammet (Fig. 1), som beskriver hörtrösklarna i frekvensområdet 125 till 8,000 Hz, är den vanligast förekommande mätningen inom hörselvården. Hörapparater (HA), olika typer av implantat samt hörseltekniska hjälpmedel är de viktigaste hjälpmedlen för en god hörselrehabilitering. 11 audiologiska kliniker (hörselkliniker, ibland organisatoriskt del av ÖNH) i landet. Frequency (Hz) Pure-tone level (db HL) Subject: ELt ( bil. tinnitus) 100 Fig. 1. Bilden visar ett audiogram som beskriver hörtrösklarna för vänster (x) respektive höger öra (o). Mörka svaga toner återfinns uppe till vänster i diagrammet, medan ljusa starka toner återfinns nere till höger i diagrammet. Enheten är db HL (db hearing level), 0 db HL motsvarar medelvärdet av hörtrösklarna för unga normalhörande individer. Stigande ålder medför ofta försämrad hörsel vid högre frekvenser. Fysiologi Vibrationer i luft leds via mellanörats ljudöverförande apparat till den vätskefyllda snäckan, 1

2 belägen tillsammans med yrselorganet i innerörat, där en vandrande fortskridande våg uppstår, vars vibration momentant förstärks av de yttre hårcellerna (OHC, ca 12,000), samtidigt som de inre hårcellerna (IHC, ca 3,500) omvandlar vibrationerna till nervimpulser som fortleds via hörselnerv (30,000 neuron) och hjärnstam till auditiva cortex belägen i temporalloben (Fig. 2-3). Mellanörat förstärker ljudtrycket med ca 30 db (fasriktigt), 27 db beroende på area-transformation från trumhinna till ovala fönstret, 3 db som en hävstångseffekt i hörselbenskedjan. Bortfall av mellanörats funktion leder till 60 db:s hörselförlust, vilket beror på att innerörats båda fönster (ovala respektive runda fönstret) nås av näst intill samma ljudtryck. Platsteorin, skarp filterfunktion (OHC), halvvågslikriktning. Vågutbredningshastigheten i innerörats cochlea minskar successivt med avståndet från ovala fönstret, från 20 m/s (10 khz) till 2 m/s vid platsen för störst känslighet för 500 Hz. Tidskonstant ca 50 µs, avsevärt högre på neuronal nivå. Olika typer av fibrer, ca 40 db:s dynamik i en enskild fiber. 30' nervfibrer. Fig.2. Schematisk bild som visar ljudets utbredning från ytteröra till en vätskerörelse i innerörats cochlea för att där transformeras till nervsignaler som fortleds via hörselnerv och hjärnstam till auditiva cortex. 2

3 Fig. 3. Humancochlea i genomskärning. Fyra rader av yttre hårceller (OHC) är väl synliga liksom en rad inre hårceller (IHC). Normalfungerande OHC förstärker vibrationerna utmed basilarmembranet så att örats känslighet ökar, medan IHC transformerar vibrationerna till nervimpulser som så småningom når auditiva cortex. Elektronmikroskopisk bild: Helge Rask Andersen. Akustik Öra, huvud och bål bildar tillsammans ett riktningsberoende filter. För frekvenser under 1500 Hz avböjs ljudet runt huvudet, medan en tydlig transkraniell dämpning sker för frekvenser över 1500 Hz. Concha- och hörselgångsresonans, jfr kupad hand bakom örat. Pinna o concha essentiella för lokalisation av ljudkälla i vertikalplanet, frekvenskomponenter över 4 khz viktigast. Bullernivå under ca 35 db(a), kontor etc. Relativt kort efterklangstid, under 0.6 sek, krävs för en god taluppfattning. Det skadade örats försämrade upplösning i tids och frekvensledd. RASTI (Rapid Speech Transmission Index) för objektiv bedömning av en transmissionskanals kvalitet. 3

4 Tal: Max peak vid 400 Hz, sedan fall med 10 db/oktav. f-spektrat varierar med röststyrkan. Vokaler identifieras med relationen mellan F1/F2. Konsonanter identifieras via den temporala variationen, viktigt att urskilja korta uppehåll innan vissa konsonanter uttalas. Bevaras amplitudvariationerna över ca 4 Hz blir S/N opåverkat av antalet kompressionskanaler. Reaktionstid på ca 250 ms bevarar denna information. Modulationsmaximum oberoende av selekterat oktavband, max inträffar vid ca 2.5 Hz, i närheten av modulationsfrekvensen för enskilda ord. Tal i konkurrerande tal är den vanligast förekommande störande ljudsituationen. Medelvärde av normalstarkt tal på avståndet 1 m: 65 db SPL (motsvarande db HL); variation: +12 db, - 18 db. RASTI ger ungefär samma resultat som PB-word score, litet log karakteristik över funktionen PBword vs score (RASTI). Hörapparater Definition visavi hörseltekniska hjälpmedel, luft, benledningsapparater, cochleära implantat (CI). Olika typer av luftledningsapparater (BÖ, AiÖ, CiC; Fig. 4). Lin/olin [in-utsvtid, adaptiv utsvtid, adaptiv frekvensgång, antal band (jfr Plomp), Dig (Oticon, Widex), K-amp, Killion (var i bakgrundsnivåer)], Antal kanaler, ReSound - snabbt växande HA-bolag (nr , startat 1985) - uppköpt av Great Nordic (Dk) GN Resound, olineära HA med 2 kanaler: full dynamic range compression. Peritympanic. Gemensam std för överföring av parametrar, Hi-Pro box, Noah. Individuell anpassing av HA sker med hjälp av audiogrammet och kännedom om typ och grad av hörselnedsättning. Programmerbara apparater: Medger val av lyssningsprogram, Widex Quattro, lin 4 prog. Phonak, 3 prog med möjlighet till val av riktningskarakteristik. HA med radiomottagare i audiosko (430 MHz), nu även med inbyggd radiomottagare. Digitala apparater: Denna typ av hörapparater introducerades Dynamik, 6 db per bit (ca 85 db S/N) vid introduktionen. I f-ledd inget problem. Oticon (Oticon DigiFocus), 2-kanaler, 7 filterbankar: syllabisk kompression i baskanalen för att minimera maskeringseffekten (låga frekvenser maskerar högre frekvenser i ett skadat öra), automatisk reglering i diskantkanalen. Ökad precision vid inställningen av frekvensgången. Widex Senso (WS) CX, hg-app, 0.8 ma i tomgångsström, 13 Zn-luft batteri räcker ca 150 h. 20 bit, 32 khz sampl frekv, 40 M aritm op/sek. WS CiC lanserades sommaren Ett flertal andra firmor har lanserat digitala hörapparater (Siemens, ReSound och Danavox). För närvarande är 98% av alla hörapparater som försäljs i Sverige digitala. De är ej känsliga för störningar från mobiltelefoner. 4

5 Fig. 4. Generell beskrivning av olika typer av hörappareter och hörseltekniska hjälpmedel. Hörselgångsinsatsakustik: Hörselgångsinsatsen är en mycket viktig del i det akustiska samspelet mellan HA o individ. Komplicerat förhållande. Mindre mellan-individuell variation med AiÖ och CiC. För den vanligaste typen av hörselnedsätting, diskantnedsättning, kan öppna insatser användas, vilket också sker i ökande utsträckning. Fördelen med denna typ av hörselgångsinsats är att individuella insatser inte behöver tillverkas. 5

6 Kompressionsteknologier: Koppla till recruitment! Olika typer av behov; red av dynamik, normalisering av loudness, brusreducering. Allm: Snabb attack-tid (1 ms) för undvikande av obehag vid exponering för starka ljud. Långsam utsvängningstid ( ms) för undvikande av distorsion vid exponering av svagt ljud, dock ej alltför långsam så att svaga ljud blir ohörbara. Syllabisk kompression, reaktionstider jämförbara med stavelsers duration, oberoende kanaler: LF respektive HF 2-kanals system förbättrar S/N när en stark eller svag signal presenteras i respektive frekvensband. Lineär förstärkning påverkar ej detta förhållande. 1-kanal system försämrar emellertid S/N. Kompressionsgrad, ca 2:1. Enligt Plomp (Noise, amplification, compression) viktigt att skilja mellan interna och externa variationer i talet. Avseende de interna variationerna är lineär förstärkning bättre än samtliga typer av kompression, gäller både normalhörande (test med brus) och hörselskadade. Fler än 3 kanaler medför en betydande försämring av S/N, kompressionsgrad (a -> a/n, n=kompr grad) överstigande 2 likaså. För de externa variationerna är det emellertid annorlunda, normalhörande klarar att uppfatta tal mellan 30 db(a) och 80 db(a), normalt tal ligger mellan 55 och 60 db(a). En mkt hög kompressionsgrad medför att örat exponeras för ungefär samma ljudnivå oberoende av om insignalen är tal eller inte. Korta tidskonstanter leder till variation i frekvensspektrat. Transparens vid höga nivåer. Mätning av tidskonstant: 2 khz, rise, 55 -> 80 db, tid till 2 db från konst nivå inträffat. Fall; drop från 80 till 55 db, tid till dess signalen nått 2 db från slutvärdet. Anpassnings-/utvärderingsmetoder: FF, IF, loudness scaling (oktavband), T, TiB, Inst av obehagsnivå, APHAB - enkät, Göteborgsprofilen, dagböcker. NAL/POGO - 'half-gain rule'. Framtida utveckling: Riktningsberoende HA-karakteristik för att förbättra kommunikation i buller. Implanterbara HA. Hörseltekniska hjälpmedel Förbättring av S/N, mycket viktigt redan vid lindriga hörselnedsättningar. Obligatoriskt hjälpmedel för hörselskadade elever som följer normalhörandes skolundervisning. Varseblivningshjälpmedel, dörr, telefon etc. Offentliga lokaler, teleslingor (B=k*I); enkel mottagare, relativt ofta som teleslingornas funktion är undermålig. Digitala apparater med utpräglad riktningskarakteristik, som följaktligen kräver en face kommunikation. Radiomottagare som appliceras på en huvudburen HA är relativt vanligt förekommande för att minska effekter av störande ljudreflektioner (efterklang) och alltför låga ljudnivåer i föreläsningssituationer och vid lyssning på tv t ex. Cochleaimplantat I världen finns idag användare av cochleärt implantat (CI, Fig. 5-7), medan det i Sverige finns ungefär 1000 vuxna och 500 barn som hör med CI. Vuxendöva (>= 95 db HL, hörtrösklar sämre än ca 70 db HL med hörapparat och mycket begränsad nytta), barn (>1 år). Andel barn som implanteras ökar påtagligt vilket är en följd av universell hörselscreening på nyfödda barn (i Stockholms läns landsting hörseltestas nyfödda barn varje år), i Tyskland nu över hälften av de som implanteras. 6

7 A. B. Fig 5 (A-B). Placeringen av en flerkanalig implantatelektrod i humancochlea. 7

8 Fig. 6. Implantatspets med 12 elektroder och en röntgenbild där den syns införd i cochlean. Aktiv längd 25 mm, diameter mm (MED-EL) Fig. 7. Cochleaimplantat med sin elektrod och fjärrkontroll. I världen uppskattas att 15% av CI-bärarna är anpassade med CI på både vänster och höger öra. Bak-örat modell vanligast. Flerkanaliga system. Digitala strömpulser, konsekutiv stimulering. CItest vid implantatet. Hälften av de personer som erhåller CI i Sverige är idag barn. Nästan alla döva barn får CI på båda öronen (Fig. 8). Förhoppningen är att de med tiden ska utveckla en binaural hörsel, något som är omöjligt när man bara hör med ett öra. Två CI ger bättre ljudlokalisations- och taluppfattningsförmåga jämfört med ett CI. Vuxna kan också ha stor nytta av ett andra CI, men i Sverige har endast ett fåtal fått chansen till detta. Främst en kostnadsfråga. Cirka 100 personer får CI vid Karolinska Universitetssjukhuset årligen. En ljudprocessor kostar SEK och ett implantat SEK. Därutöver tillkommer kostnaden för operation och rehabilitering. Kostnad-nytta ( Cost-benefit ) analyser för vuxna CIanvändare visar att kostnaden är försvarbar då livskvalitén för individen ökar då man får hörseln åter. För många bryts en tidigare isolering, för en del innebär det att man kan fortsätta med sitt yrkesverksamma liv. 8

9 Fig. 8. Röntgenbild som visar CI på både vänster och höger öra hos ett litet barn. I den nedre delen av bilden är implantatet avbildat medan de båda mottagarenheterna syns i den övre delen av bilden. 9

10 Benförankrade hörapparater Benförankrade hörapparater (BAHA) baseras på den svenska uppfinningen implanterbara titanskruvar som integreras i mänsklig benvävnad och därmed erbjuder en effektiv överföring av ljudvibrationer (Fig. 9). Personer med kronisk mellanöredysfunktion, som kan innebära 60 dbs hörförlust, kan med BAHA bli näst intill normaltröskelhörande eftersom BAHA medger stimulering av innerörats cochlea direkt via benlett ljud. Fig. 9. Skiss över benförankrad hörapparat som förankrats i skallens ben via en titanskruv för effektiv överföring av ljudvågor till vibrationer i skallens ben som sedan detekteras av sensoriska sinnesceller i innerörats cochlea. Mellanöreimplantat Mellanöreimplantat erbjuder en ny behandlingsmöjlighet för patienter som ej kan använda konventionella hörapparater på grund av t ex kroniska inflammationstillstånd i ytterörats hörselgång. Ordinationskriterierna är stabila sensorineurala hörselnedsättningar i kombination med normal mellanörefunktion. Ljudöverföringssystemet är mycket likt det som används vid cochleär stimulering. Implantatet, som opereras in i hörselbenskedjan, överför ljud från en huvudburen hörapparats mikrofon till en rörelse i den intakta hörselbenskedjan, via en elektromagnetisk omvandlare (Fig. 10). Implantatet, omvandlaren, inkluderar en aluminiumoxidöverdragen pistong varmed fibrös vävnadstillväxt befrämjas. Därigenom åstadkoms en stabil vibrationsöverföring till hörselbenskedjan. Ljudprocessorn hörapparaten är en tvåkanalig, digital, signalbehandlare (WDRC) som medger separat förstärkningsinställning i åtta frekvensband. Kompressionsgrad regleras i respektive kanal. 10

11 Fig. 10. Mellanöreimplantat som i sin modernaste version är helt osynlig. Ljudet överförs via en ljudprocessor till vibrationer i den intakta hörselbenskedjan. Kandidat för denna typ av hörapparat är bl a personer med kroniska inflammatoriska processer i ytterörat som omöjliggör användning av konventionella hörapparater. Marknader SUB: S, 54' HA (medel 94-95) till ett värde av 138 MSEK, för 1999 prognostiseras 65 HA till ett värde av 220 MSEK. BAHA: 30/år, Cochl implantat: ca 1,000 i Sverige (2005). 2005: 89 HA till 64 personer per år. 110 försåldes i Sverige under 2007, ca 42% av de hörselskadade anpassas med hörapparater på både vänster och höger öra. Omsättningen var under 2007, 270 MSEK för hörapparater samt ca 100 MSEK för hörseltekniska hjälpmedel. Omsättningen har idag stigit till 300 MSEK för de 140 som säljs under en ettårsperiod, dvs medelpriset för en HA har sjunkit. 80% av hörapparaterna är bak-örat apparater i Sverige. Totalt använder ca 317 personer HA i Sverige. (Widex, ReSound, Oticon (S). Siemens, Starkey, Oticon, GN ReSound). Världsmarknaden för HA uppgår idag till ca 10 M apparater. När marknaden uppgick till 5.5 M apparater, var antalet apparater 2.1 M i Europa och 2.1 M i USA. Andel binaurala utprovningar ökar (fn får 70% av patienterna vid HS 2 HA, genomsnittet i S var tidigare ca 25%). Indikationsområdet utvidgas, HA allt mer sofistikerade och bättre. 230 modeller (lika många som häckande fågelarter) försäljs i S. Ca 10 leverantörer. Danska företag (3 st) världsledande. 11

12 Characteristics of normal newborn TEOAEs. Gender differences and ear asymmetries 12

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson Kvalitetsredovisning SPM 2006 Auditiv miljö Hörselteknik och akustik i specialskolan Arne Gustafsson Författaren och Specialskolemyndigheten. Detta är en rapport inom Specialskolemyndighetens kvalitetsredovisningsplan

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

Cochleaimplantat. "att återskapa ett sinne" CI konferens

Cochleaimplantat. att återskapa ett sinne CI konferens k Cochleaimplantat "att återskapa ett sinne" CI konferens Örebro 2 juni 2012 Planering. Arbetet med att ta fram VIS nya Policy kring olika typer av Hörselimplantat var avklarat, nästa steg var att föreslå

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Mitt barn har en hörselnedsättning

Mitt barn har en hörselnedsättning Mitt barn har en Information till föräldrar Du är inte ensam Innehåll Du är inte ensam 3 Hörselnedsättning 5 Metoder för hörseltestning 6 Audiogram 7 Typer av och orsaker till 8 Grad av 10 Var hittar jag

Läs mer

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Audionom TIDNINGEN Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012 HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Gör ensidiga hörselutmaningar till mångsidig hörselglädje Det minsta trådlösa CROS-systemet

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar ÅRSREDOVISNING 2013 INVISIO I KORTHET VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION Med kompetens och teknik i världsklass möjliggör INVISIO störningsfri och tydlig röstkommunikation i alla miljöer,

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet VÅREN 2004 Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado ISSN 1401-8543 Nu är den här... ESPrit 3G för Nucleus 22 användare Med samma möjligheter som ESPrit 3G FM-inkoppling

Läs mer

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Eva Mattsson den 31 augusti 2007 SINNESFYSIOLOGI KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Tag en nål och sätt spetsen mot fingertoppen. Tag den andra nålen och sätt även den mot fingertoppen

Läs mer

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom One thing I have is that I find it very very extremely incredibly hard to back down when you know I'm

Läs mer

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst i klassen 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst i klassen Att höra bra i skolan är viktigt för inlärningen och den sociala gemenskapen. För elever

Läs mer

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem 3.6 Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem Vibrant Soundbridge (VSB) mellanöreimplantat har använts sedan 1996 för att behandla personer med mild till grav sensorineural hörselnedsättning,

Läs mer

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT ISSN 1404-059X DÖVBLINDA: TAKTILT ÖVERFÖRD INFORMATION OM SKEENDEN I OMGIVNINGEN Erik Borg, Jerker Rönnberg AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT Rapport nr 3 2001 Regionsjukhuset Örebro Örebro Universitet Linköpings

Läs mer

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Version anpassad för distriktsläkare Tinnitus Vårdprogram Sammanställt av Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Kajsa har benförankrade hörapparater Vi ser en ljus framtid I djungeln görs valet Barn

Läs mer

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Monica Sandström, Amanda Johansson, Jonna Wilén, Kjell Hansson Mild, Berndt

Läs mer

Tinnitusbehandling styrs av etiologin Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker

Tinnitusbehandling styrs av etiologin Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker Klinik och vetenskap Kajsa-Mia Holgers, docent, överläkare, hörselvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, Göteborg (kajsa-mia.holgers@vgregion.se) Tinnitusbehandling styrs av etiologin

Läs mer

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons December 2008 Öron-Näsa-Hals Hörapparaten har blivit en modeacessoar Läs mer på sid 4 Högljudd i sängkammaren? Vi har lösningarna på snarkproblemen

Läs mer

Att leva med överkänslighet för ljud

Att leva med överkänslighet för ljud Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besök: Gävlegatan 16 tel: 08 457 55 00 texttel: 08 457 55 01 fax: 08 457 55 03 e-post: hrf@hrf.se webb: www.hrf.se Att leva med överkänslighet för

Läs mer

Ljud från vindkraftverk i havet och dess påverkan på fisk

Ljud från vindkraftverk i havet och dess påverkan på fisk Ljud från vindkraftverk i havet och dess påverkan på fisk Mathias H. Andersson, Peter Sigray och leif KG persson rapport 6436 Juli 2011 Ljud från vindkraftverk i havet och dess påverkan på fisk Mathias

Läs mer

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben!

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben! Comfort magazine #1 2014 Ett inspirationsmagasin för bättre hörsel by Comfort Audio VISSTE DU DETTA OM HÖRSEL? om du vågar... Häng med till Svartklubben! SANDRA GRANFELDT Med nedsatt hörsel, på en av världens

Läs mer

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Avgränsningar... 6 Läsanvisning...

Läs mer

Örat hör hjärnan lyssnar

Örat hör hjärnan lyssnar Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Örat hör hjärnan lyssnar En metod för förbättring av barns koncentration i Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner Ver 1.0 030912 BM Utskriven 2006-06-06 12:13:00 \\Server\möllerström\mmab\MEDEL\Brochyrer\FM

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer