En stark facklig utbildning och folkbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stark facklig utbildning och folkbildning"

Transkript

1 FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet Slutrapport

2 FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet Slutrapport Enheten för facklig utbildning, LO September 2005 Magnus Johansson, EFU / Olof Sand, ABF

3 Innehåll Sammanfattning och förslag till beslut 4 Idé och syfte 4 Medel 4 Resultatet 5 Sammanfattning 5 Förslag till beslut 6 Bakgrund 8 Landsorganisationen i Sverige 2005 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2005 isbn lo

4 Det förbundsgemensamma projektet 10 Att påverka regering och riksdag 10 Projektets mål 11 Arbetarrörelsens egen skola 12 Behov av organisatoriska lösningar 12 Delmålen 20 En redovisning av delmålen för projektet 21 Genomförande och ekonomi 30 Tidplanen 36 Könsperspektiv 36 Integrationsperspektiv 37 Fördjupningar 37 Slutsatser 38 Bilagor 41 Slutord 41 En fördjupad beskrivning 42 Bakgrund och läge 42 Målsättningar ur ett historiskt perspektiv 42 Fackliga ämnen totalt registrerade i ABF 42 Medlemsutbildning 44 Facklig folkbildning totalt registrerad i ABF 45 Utbildning av studieorganisationen en djupstudie av resultatet 62 Medlemsutbildning en djupstudie av resultatet 67 Studiematerial i medlemsutbildning 73 Kopplingen till vuxenutbildningen 75 Hur ska vi se på LOs och ABFs roll i ett framtidsperspektiv 78 Vår gemensamma vision om fackligt medlemskap och bildning INNEHÅLL 3

5 Sammanfattning och förslag till beslut DEN 25 SEPTEMBER 2001 beslutade Landsorganisationens representantskap att påbörja den största satsningen på fackliga studier tillsammans med folkbildningen sedan 1970-talet. Den 25 oktober 2001 beslutade ABFs förbundsstyrelse att fackliga studier ska vara ett av ABFs prioriterade utvecklingsområden under många år framöver. Nu när projekttiden är slut kan vi konstatera att satsningen var nödvändig och vi har lyckats att kraftigt öka antalet deltagare i medlemsutbildningen. Idé och syfte Idén var att få de två olika perspektiven kring fackliga studier inom LO och förbunden respektive folkbildning inom ABF att verka tillsammans, i samma riktning, med gemensamma mål och aktiviteter. Syftet var att öka den fackliga och politiska kraften på arbetsplatserna, genom att åter fånga och utveckla de många medlemmarnas kunskaper och engagemang. Syftet var också att öka intresset bland LO-förbundens medlemmar att åta sig fackliga och politiska uppdrag. Intresset hos medlemmarna fanns enligt olika undersökningar som LO genomfört, men det saknades en stark studieorganisation mellan den fackliga rörelsen och ABF för att kunna genomföra de kraftfulla insatser som krävs. Syftet med projektet var därför att åter bygga en sådan. Medel LO inrättade en styrgrupp, med Ulla Lindqvist (LOs andre vice ordförande) som ordförande och startade ett förbundsgemensamt projekt tillsammans med ABF. En central projektansvarig från LO, Ronny Fredriksson (2002) och Magnus Johansson ( ), samt en central projektansvarig från ABF, Olof Sand, fick tillsammans ansvaret för rapportering till styrgruppen. Dessutom avsattes egna ekonomiska medel från LO, förbunden och ABF för att understödja idén och försöka uppnå de gemensamma målen. Förbunden uppmanades att stärka sina egna 4 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

6 studieorganisationer och LO/ABF påbörjade en återuppbyggnad av den tvärfackliga lokala studieorganisationen. Resultatet Arbetet har fokuserats på kärnuppdragen i projektet. I denna slutrapport redovisas resultatet ur några olika perspektiv. I första delen beskrivs resultatet i förhållande till det beslut som LOs representantskap fattade år I andra delen presenteras fördjupade redovisningar inom några områden som de centralt projektansvariga valt att lyfta fram. I bilagor redovisas två studier som LO genomfört under projektperioden, bland annat kring nyttan med medlemsutbildningar. Dessutom har projektet givit ut boken En stark facklig utbildning och folkbildning till LOs kongress i juni Boken ska ses som ett resultat av det uppdrag projektet fick att dokumentera arbetet och lyfta fram goda exempel. Sammanfattning Målen var främst att kraftig öka den fackliga medlemsutbildningen och bygga upp den fackliga studieorganisationen tillsammans med folkbildningen. Resultatet visar att vi nått av LO-förbundens medlemmar med någon form av facklig medlemsutbildning under projektperioden. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare. I snitt har vi utbildat deltagare/år jämfört med 2001 då vi endast nådde deltagare. Resultatet visar att vi dessutom har 141 tvärfackliga lokala arbetsgrupper för en stark facklig utbildning och folkbildning när projektperioden är avslutad. Resultatet visar också att flera av förbunden tillsammans med ABF genomfört olika utvecklingsinsatser för cirkelledare, studieorganisatörer och uppsökare i en betydligt större omfattning, än vad som gjordes före projektperioden. Vi bestämde oss för att tillsammans göra något åt situationen och vi lyckades. Under slutet av 1980-talet och hela 1990-talet såg alla som engagerar sig i fackliga studier och folkbildning den långa nedåtgående trenden för deltagarantalen. Var epoken där fackliga och politiska frågor diskuteras bland medlemmarna på arbetsplatsen slut? Arbetarrörelsens organisationer ska vara en förening mellan de många människornas engagemang som en folkrörelse och de av rörelsen anlitade och anställda experter som behövs. Folkbildningen har en sprängkraft som kan sätta SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL BESLUT 5

7 många människor i rörelse kring den fackliga idén. Snart väcks också tankar kring det nödvändiga politiska engagemanget. Under projektperioden har facklig utbildning och folkbildning åter blivit ett verksamt verktyg för arbetarrörelsens grundläggande arbete. Vi har rest oss från en närmast usel nivå, där flera funderat på om och hur det skulle gå att göra något åt saken. Basen för vårt framtida arbete är att fortsätta bygga och stimulera den organisation som ska genomföra de gemensamma mål vi sätter upp centralt för verksamheten. På så vis kommer ännu fler medlemmar att diskutera fackliga och politiska frågor och delta i olika aktiviteter på arbetsplatserna. Det kommer att stärka oss ytterligare. Förslag om hur den fackligt/politiska utbildningen och den grundläggande utbildningen för de fackligt förtroendevalda ska kunna öka kraftigt under de närmaste åren har tagits fram under projektperioden. Här återstår att se om förslagen är tillräckligt bra, förankrade och ekonomiserade för att ge ett gott resultat under de närmaste åren. Projektet har genomfört provverksamhet på lokal nivå som underlag till förslagen. ABF har under projektperioden visat att de är den pedagogiska resurs som fackföreningsrörelsen alltid har önskat. En mobilisering har skett på alla nivåer i organisationen och det finns en beredskap att möta fackligt aktiva med folkrörelseidéer. Det finns dock en viss oro för ABFavdelningarnas förmåga att ytterligare stärka den fackliga utbildningen med tanke på olika sammanslagningar till större enheter och minskade anslag till folkbildningen. Den fackliga rörelsen måste därför med större kraft kämpa för folkbildningens utveckling och förbättra möjligheterna att stödja facket som folkrörelse. Resultatet visar att de fackliga studierna utifrån organisationsnyttan ökat kraftigt inom ABF, medan de individuella studierna som stödjer fackliga medlemmars allmänna bildning och utveckling nästan helt har försvunnit under projektperioden. Dessa studier måste åter diskuteras och värderas mellan ABF och företrädare från LO och förbunden. Förslag till beslut Styrgruppen vill med denna sammanfattning och följande förslag överlämna slutrapporten för En stark facklig utbildning och folkbildning 6 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

8 del av det livslånga lärandet till LOs styrelse och LOs representantskap i Stockholm den 19 maj Förslag till beslut att LOs styrelse och representantskap godkänner Slutrapport för det förbundsgemensamma projektet tillsammans med ABF; En stark facklig utbildning och folkbildning del av det livslånga lärandet, att LOs styrelse årligen lägger fast volymmål för medlemsutbildningen och grundläggande förtroendemannautbildning samt att den tvärfackliga studieorganisation, som vuxit fram under projekttiden, ska fortsätta att utvecklas för att stärka det lokala studiearbetet inom samverkansformen Lokal Facklig Folkbildning samt att uppdra åt LOs Centrala Utbildningskommitté (LCU) att bestämma om en ansvarsfördelning i förhållande till förbunden och Lokal Facklig Folkbildning. SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL BESLUT 7

9 Bakgrund DEN 25 SEPTEMBER 2001 beslöt LOs representantskap på förslag av LOs styrelse om ett förbundsgemensamt projekt tillsammans med Arbetarnas Bildningsförbund: En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet. I dagligt tal kom det att kallas FuFprojektet. Beslutet hade sin grund i LOs demokratikongress 2000, där det slogs fast att den fackliga utbildningen ska ses som en del i det livslånga lärandet. De viktigaste frågorna att satsa på under kongressperioden var att öka andelen LO-medlemmar i den fackliga medlemsutbildningen och facklig ungdomsutbildning. Det fanns också ett uttalat intresse från förbunden av att samordna tillgängliga resurser för att uppnå största möjliga effekt. Den stora utmaningen för LO var att kunna hantera utveckling, samordning och genomförande av den fackliga utbildningen för att tillgodose behoven av både djup och bredd. Folkbildning och demokratisk skolning måste vara en del av det livslånga lärandet. I beslutsdokumentet angavs att vi behöver aktiva LOmedlemmar som engagerar sig för att påverka sin vardag och tar ansvar för samhället som helhet. Det är därför viktigt att den enskilde får kunskaper om arbetsmarknaden, demokratin och våra ideologiska värderingar. Dessa kunskaper behövs för att människor ska kunna sortera, värdera och tolka informationssamhället. De nyvunna kunskaperna ska inspirera till ett aktivt arbete för ett rättvisare samhälle. På detta sätt beskrevs de två perspektiven som behövde förenas igen kring gemensamma idéer, mål och arbetsuppgifter; den fackliga utbildningen och folkbildningen. I slutsatserna angavs att: En långsiktig satsning på facklig studieorganisation och fackliga studier måste genomföras där LO, fackförbunden, ABF och LOs folkhögskolor samarbetar. Övriga slutsatser utifrån en omvärldsanalys år 2000 var att den fackliga utbildningen minskat så drastiskt under 1990-talet att det skulle kunna få allvarliga konsekvenser för den fackliga organisationens möj- 8 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

10 ligheter att upprätthålla medlemstalet och att kunna rekrytera nya förtroendevalda och funktionärer. Orsaken var inte bristande intresse för fackliga frågor. Flera undersökningar gjorda av LO visade att intresset var lika stort år 2000 som det varit tidigare. Orsaken angavs istället vara den fackliga organisationen och de brister som tydligt kunnat märkas i den fackliga studieorganisationen under 1990-talet. BAKGRUND 9

11 Det förbundsgemensamma projektet PROJEKTET STARTADE I SAMBAND med Folkbildningsåret Målsättningarna för Folkbildningsåret, och de två första punkterna även för projektet, var: 1. Att kraftsamla kring folkbildningens idé och demokratiska betydelse i nutida samhälle. 2. Att fokusera på den fackliga utbildningens betydelse för LO-förbundens medlemmar. 3. Att påverka regering och riksdag så att det tillförs nya resurser från samhället för att stärka och utveckla folkbildningen Projektet har främst arbetat med de två första delarna och rapporten behandlar sålunda till största delen dessa. Att påverka regering och riksdag Låt oss dock först ägna lite tid åt den tredje punkten. Vi kan konstatera att folkbildningen indirekt har haft möjlighet att få ta del av de resurser som LO har kunnat fördela med hjälp av bidrag till korttidsstudier och uppsökarmedel som samhället har ställt till förfogande under projektperioden. Dessutom lyckades projektledningen, med stöd av LOs och ABFs ledningar få utbildningsministern att höja anslaget till bidrag för korttidsstudier med 15 miljoner kronor per år från år 2003 jämfört med tidigare. Det tillförde projektets verksamhetsdel goda resurser. Vid projektets slut kan vi dock konstatera att det verkliga behovet, synligt genom ansökningar, visar att det nuvarande anslaget för bidrag till korttidsstudier skulle behöva fördubblas mot för närvarande 43 miljoner kronor per år (2005). Folkbildningen har även kunnat ta del av de uppsökarmedel som LO har rätt att fördela till lokala uppsökarprojekt. Även den centrala nivån inom folkbildningsdelen av projektet har kunnat stärkas på detta sätt. Några direkta nya samhällsmedel till folkbildningen har inte själva projektet arbetat för att uppnå. Detta viktiga arbete kvarstår. Under 10 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

12 projektperioden har de statliga anslaget till folkbildningen ökat något, medan däremot de kommunala anslagen minskat kraftigt på många orter och till och med tagits bort i några kommuner. De ekonomiska satsningar som har genomförts inom ABFs fasta organisation har gjorts med oförändrade eller minskade samhällsmedel under perioden. Där det har genomförts har konsekvensen för både organisation och verksamhet medfört en ökad ideologisk profilering av ABF som studieförbund. Något som bland annat den statliga utvärderingen av folkbildningen (SUFO II) har lyft fram som en önskvärd utveckling. Projektets mål De övergripande målen för projektet är att: Definiera begreppet livslångt lärande utifrån ett fackligt perspektiv och identifiera den fackliga organisationens framtida behov av organisatoriska lösningar för det livslånga lärandet. Initiera och stödja en långsiktig utveckling av den lokala och regionala studieorganisationen anpassad efter de förutsättningar som finns i de olika organisationsleden. Kraftigt öka den fackliga medlemsutbildningen, den fackliga ungdomsutbildningen, den grundläggande förtroendemannautbildningen och den politiska utbildningen. Mål: Definiera begreppet livslångt lärande utifrån ett fackligt perspektiv och identifiera den fackliga organisationens framtida behov av organisatoriska lösningar för det livslånga lärandet. FuF-projektet har inte fokuserade på frågan om en facklig helhetslösning för medlemmarnas livslånga lärande. Eftersom LO parallellt har bedrivit en förstudie i ett förbundsgemensamt projekt kallat KUL (Kunskap och Lärande i arbetslivet) beslöt LO att det var tillräckligt att de båda projekten hade en gemensam styrgrupp, för att helheten skulle kunna vägas samman. FuF-projektet har därför inte berört behoven av kompetensutveckling i yrket. DET FÖRBUNDSGEMENSAMMA PROJEKTET 11

13 Arbetarrörelsens egen skola Däremot har vi genom folkbildningen och utvecklingen av ABF-skolan format en alternativ organisatorisk lösning för de LO-förbundsmedlemmar som vill förkovra sig inom skolans kärnämnen upp till och med gymnasienivån. Detta koncept har utvärderats av LO (se skriften: Bra, bättre, bäst LO distribution) med mycket gott resultat. Det framgår också tydligt hur stor betydelse LOs möjlighet att bevilja bidrag till korttidsstudier har för deltagarnas vilja att varva arbete och studier på deltid. I ett fortsatt samarbete kan ABF skolan spela en roll för vår förmåga att inom arbetarrörelsen medverka till att utjämna de utbildningsklyftor som fortfarande finns.. På sikt behöver vi utveckla ett sätt att kunna beskriva deltagarnas reella kunskaper och också ett eget arbetssätt för att slussa deltagarna ut i de delar av samhället som kräver betyg. Behov av organisatoriska lösningar Att påverka andra utbildningsorganisationer och anordnare har inte varit någon fungerande lösning. FuF-projektet visar att våra utbildningsbehov ur ett fackligt, politiskt och samhällsperspektiv tillgodoses bäst genom att vi tillsammans inom den fackliga utbildningen och folkbildningen iscensätter det lärande och tar fram de kunskapsbehov som krävs för att nå målen. Mål: Initiera och stödja en långsiktig utveckling av den lokala och regionala studieorganisationen anpassad efter de förutsättningar som finns i de olika organisationsleden FuF-projektet behövde fokusera mycket hårt för att skapa en studieorganisation med kapacitet att nå målen för verksamheten. En kartläggning visade att en gemensam studieorganisation knappast fanns. Förbundens studieorganisation fanns, men var inte inriktad på stor volym i medlemsutbildning. Förbundens avdelningar och studieorganisationer förvaltade en utveckling som växt fram efter det att samhällsbidragen försvann. Den var inriktad på att rekrytera X antal förtroendevalda till förbundens regionala utbildningar och LOs kunskapssystem. I vissa förbund fanns en viss vana att anordna studiecirklar tillsammans med ABF, dock inte inom det fackliga området. 12 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

14 LO och ABF tog därför initiativ till att bilda tvärfackliga arbetsgrupper landet runt för att få igång verksamheten. Det gick mycket bra, främst på orter och i kommuner där fackförbundens expeditioner låg långt bort och inte var något alternativ med sina studieprogram. Under sista året av projektet har det bildats en rad tvärfackliga arbetsgrupper även i de större kommunerna. Eftersom projektet startade i en tid när LO, ABF och flera förbund höll på med organisations- och utvecklingsarbete kring hela det livslånga lärandet, och sista året av Kunskapslyftet pågick 2002, fanns det inledningsvis tankar om att grupperna skulle kunna utvecklas som en resurs för hela området livslångt lärande. Så blev det inte. Projektets hårda fokusering har medfört att de tvärfackliga arbetsgrupperna helt koncentrerat sitt arbete på facklig utbildning och folkbildning för LOförbundens medlemmar. Dessutom kan vi se i ABFs verksamhetsredovisning att den allmänna delen av folkbildningen som fackföreningsrörelsen bedrev före projektet nästan helt har avstannat. Såväl den tvärfackliga, som den förbundsvisa studieorganisationen har helt inriktat sitt arbete på att få igång den fackliga utbildningen inom folkbildningen. De studieformer som projektet utvecklat är främst gruppstudier i studiecirkel/externat. De som deltar i denna traditionella form av gruppstudier uttrycker ofta stor tillfredställelse över att få uppleva möjligheterna i vuxenstudier på ett bra sätt. Orsaken är främst maktfrågorna i studiesituationen. Att studera i grupp blir inget hinder utan en tillgång när det personliga inflytandet över vad som ska studeras, när det ska studeras och varför det ska studeras görs upp i en demokratisk process mellan ledare och deltagare. Det blir i själva verket en träning i den vardagsdemokrati som finns i målen för medlemsutbildningen och som många deltagare inom folkbildningen uppskattar. Den nya lokala och regionala studieorganisationens förmåga att utbilda fackliga cirkelledare under projektet har haft en stor betydelse. De centralt framtagna skrifter som finns har också haft stor betydelse för att stödja det pedagogiska arbetet för ledarna. Från centralt håll har inga nya initiativ att pröva former för flexibelt lärande tagits inom ramen för projektets mål. De projektansvariga har heller inte varit drivande för att försöka att få den nya studieorganisationen att arbeta med LO-förbundsmedlemmarnas hela behov av ett livslångt lärande. Vi har DET FÖRBUNDSGEMENSAMMA PROJEKTET 13

15 helt enkelt bedömt det som ett för stort och omfattande uppdrag inledningsvis. Det har också funnits en rädsla för att projektet skulle kunna svälla ut och att vi i så fall riskerar att tappa själva fokuseringen på de huvudsakliga målen. Den fackliga studieorganisation som har utvecklats bäst och som har medfört att vi åter har kunnat öka den fackliga utbildningen och folkbildningen kraftigt har till största delen byggt på ett traditionellt fackligt arbetssätt. Det innebär ett kollektivt ansvar tvärfackligt eller fackförbundsvis för att ordentliga uppsökerier planerats och genomförts, cirkelledare och handledare har utbildats i pedagogik, ämnes- och metodkunskap och studieorganisatörer har utifrån en gemensam idé arbetat systematiskt med facklig utbildning och folkbildning. Den stora skillnaden jämfört med tidigare satsningar är det starkare betoningen på att samla argument kring varför fackföreningsrörelsen och folkbildningen återigen ska satsa tillsammans. Att stärka motivationen, öka förståelsen för den fackliga utbildningens och folkbildningens betydelse i svensk arbetarrörelses utveckling har kraftigt ökat engagemanget i studieorganisationen. Diskussionen kring fackliga studier och folkbildning har dessutom ökat i våra styrelser, såväl i den fackliga världen som inom ABF. Vår förmåga att omsätta dessa diskussioner i gemensamma målsättningar, att fördela konkreta arbetsuppgifter och känna ett gemensamt ansvar har varit avgörande för framgången. För att det vi talar om verkligen ska hända och inte bara stanna vid tomt prat på våra sammanträden har det krävts en ordentlig kraftsamling på alla nivåer i våra respektive organisationer. Vi har lyckats genomföra en upprustning av studieorganisationen, såväl den tvärfackliga som den förbundsvisa. ABF har åter ett antal ansvariga funktionärer för fackliga och politiska studier anställda runt om i landet, som har samma mål för sitt arbete som de på den fackliga sidan. I de delar av slutrapporten som innehåller utvärderingar av olika slag, ska vi fördjupa oss vad som har varit själva drivkrafterna till framgången. Vi ska också försöka se vilka hinder som kvarstår för en fortsatt god utveckling. 14 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

16 Mål: Kraftigt öka den fackliga medlemsutbildningen, den fackliga ungdomsutbildningen, den grundläggande förtroendemannautbildningen och den politiska utbildningen Det tredje målet har varit projektets huvudmål så som de tre åren har utvecklats. De förra målen har mest varit ett medel. Utvärderingen visar att resultatet är varierande inom de fyra verksamheterna, men i stort är resultatet av själva studieverksamheten en framgång för projektet och svensk arbetarrörelse. Den fackliga medlemsutbildningen som genomfördes och registrerades i ABF år 2001 visade att LO-förbundsmedlemmar deltog. Under projektets första år, 2002, hade antalet deltagare ökat till En del av ökningen var inte reell det första året utan ett uttryck för att samarbetet mellan LO, fackförbunden och ABF började hitta sina former och ta fart på allvar. Kort sagt så började all facklig utbildning som är folkbildning att registreras ordentligt i ABF. Under 2003 ökade antalet deltagare ytterligare och LO-förbundsmedlemmar deltog. En av de högsta siffrorna någonsin för deltagare i facklig medlemsutbildning. Under projektets sista år 2004 deltog inte mindre än LO förbundsmedlemmar i någon form av facklig medlemsutbildning. Det gör totalt deltagare under projektperioden. Lägger vi till de medlemmar som har fått en facklig medlemsutbildning i samhällskunskapsdelen av ABF-skolan kan vi redovisa att totalt LO-förbundsmedlemmar har gått en facklig medlemsutbildning under projektperioden. Den fackliga ungdomsutbildningen som genomfördes genom LO och registrerades i ABF nådde mellan ungdomar per år innan projektet startade. Denna verksamhet har inte ökat volymmässigt under projektperioden utan ligger kvar ungefär på samma nivå. Däremot har den andel ungdomar (fackliga medlemmar under 30 år) som har gått LO/ABFs och förbundens medlemsutbildning varit stor. Statistiken är lite osäker men utan risk kan vi redovisa att minst 30 procent av deltagarna var under 30 år. Det handlar därför i realiteten om en tredubbling ( ungdomar per år i medlemsutbildning) under projektperioden. Redan tidigt erbjöds ungdomsidan inom LO-organisationen att delta i projektet men de valde att stå utanför arbetet. Eftersom målet var deltagare per år såg de en möjlighet att nå detta på den redan inslagna DET FÖRBUNDSGEMENSAMMA PROJEKTET 15

17 vägen. Utvärderingen kan inte ge några heltäckande svar på varför det blev så här och LO-kongressen 2004 fattade dessutom beslut att LOs egen satsning på facklig ungdomsutbildning ska fortsätta. Ett ABF-initiativ att genomföra också LOs fackliga ungdomsutbildning i studiecirkelform för att försöka nå fler avvisades och därefter har projektet inte valt att ta några ytterligare initiativ. Utvärderingen kan möjligen gå lite djupare, men vi har valt att inte göra det utan ser det som ett lyckat resultat att mångdubbelt fler fackliga ungdomar deltar i grundläggande medlemutbildning och att det är en tillgång för våra ungdomar att de har flera alternativ att välja bland. På lång sikt kan dock det här organisatoriska dubbelarbetet bli en ekonomisk belastning. Dessutom visar utvecklingen under projekttiden att allt fler av fackförbunden lämnar den dyra internatformen och övergår till externat och studiecirkelformen. Då kan det bli svårt att finna argument för att just ungdomsgruppen ska kunna få sin grundläggande fackliga utbildning i den dyrare internatformen. Den grundläggande förtroendemannautbildningen har projektet inte arbetat med under det första året. Främsta orsaken var att LO redan tidigare hade ett uppdrag av förbunden att ta fram ett helt nytt studiematerial och det var naturligt att vänta med en satsning tills detta skulle bli klart. År 2003 genomfördes en förbundsenkät som visade att förbunden själva genomför en grundläggande utbildning av sina förtroendevalda som når mellan deltagare per år. LO beräknar att det finns cirka medlemmar inom kollektivet som har ett eller flera fackliga uppdrag. Ett normalår räknar LO med att 10 procent av dessa inte väljs om utan ersätts med nya som oftast har behov av att ganska snabbt få en grundläggande facklig utbildning för sitt uppdrag. Enkäten visar att mer än hälften av dessa inte får någon utbildning alls, i alla fall inte under det första året av sin mandatperiod. FuF-projektets styrgrupp beslöt att genomföra ett prov med en tvärfacklig utbildning av facklig förtroendevalda för att genom vår gemensamma studieorganisation stärka verksamheten. Provet har genomförts under 2004 och 8 fackförbund deltog på fyra olika orter i landet. Avsikten var inte att uppnå höga deltagarvolymer under projektets löptid utan att pröva om den gemensamma studieorganisationen kan genomföra en utbildning som kvalitetsmässigt motsvarar den förbundsvisa. 16 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

18 Dessutom var syftet att prova externat och studiecirkelformen för att eventuellt kunna öka volymen till samma kostnader för förbunden som i dagsläget. Förbunden har angivit riktlinjer och satt mål för ett antal kunskapsområden som ska ingå i utbildningen. Resultatet av de utvärderingar som genomfördes i februari 2005 visar att deltagarna tycker om studiecirkel/externatformen, att målen med utbildningen uppnås väl och utbildningens upplägg var mycket uppskattat. Många av deltagarna hade haft sitt uppdrag längre än ett år och uppskattade att utbildningen var förlagd nära hemorten. Handledarna har främst rekryterats från fackförbundens ledare av de förbundsvisa utbildningarna. De har dessutom i de flesta fall genomgått ABFs pedagogiska grundutbildning. De tycker att det har varit positivt att arbeta utifrån centralt fastlagda utbildningsmål och de kan också se pedagogiska fördelar med att träffas flera gånger under utbildningen, lättare ordna med studiebesök med mera. Det finns också några nackdelar jämfört med att genomföra utbildningen på internat, främst att det är tråkigt att behöva bryta när folk blir engagerade, svårare med social samvaro utanför utbildningen med mera. Handledarna var också noga med att påpeka det fina med att få träffas hos ABF för att sinsemellan få utbyta erfarenheter, diskutera olika utbildningsupplägg med mera. Studieorganisatörerna inom LO/ABF har ansvarat för samordning, planering och erbjudande om rekrytering samt genomförande och utvärderingen. Här finns en del kritik riktad till de åtta förbund som ingår i provverksamheten. Främst för att de förbundsavdelningar som skulle ingå i provet på flera håll inte fick någon bra information från sitt förbund centralt. Det skapade en osäkerhet kring det egna agerandet och fick till följd att en del förbundsavdelningar inte rekryterade eller till och med lade erbjudandet till handlingarna. Det fanns också en viss osäkerhet kring respektive förbunds förhandling kring ledighet enligt FML 7. Helhetsintrycket från utvärderingarna är mycket gott och i stort sett samtliga tillfrågade menade att detta tvärfacklig alternativ bör permanentas. Dessutom konstaterades att LOs nya studiematerial/handbok för fackligt förtroendevalda är mycket efterlängtat. De fackförbund som ingår i provet med grundläggande utbildning av förtroendevalda (GuFF) är: DET FÖRBUNDSGEMENSAMMA PROJEKTET 17

19 Kommunal, Metall, Handels, SEKO, Industrifacket, Fastighets, Skogsoch Träfacket samt Transport. De konstaterade att de inte fungerar att centralt fastställa hur stor del av utbildningen som ska genomföras enligt FML 7. Det måste avgöras inom respektive förbund och bransch utifrån de förutsättningar som finns. Förbunden var dock eniga om att det är viktigt att en del av utbildningen ska kunna genomföras enligt FML 7. Det tvärfackliga alternativet måste vara jämförbart med hur den förbundsvisa utbildningen finansieras om det tvärfackliga alternativet ska kunna nå fler. Det blir därför viktigt att lösa de ekonomiska förutsättningarna. Förbunden utryckte också önskemål om att försöka komma överens om en mini- och maxtid för den tvärfackliga utbildningen. Dessutom bör namnet ändras så att det tydligt framgår att utbildningen är tvärfacklig. Provet med en tvärfacklig grundläggande utbildning för fackligt förtroendevalda visar på möjligheter att hitta tvärfackliga, billigare alternativ så att vi kan nå fler än 40 procent av fackligt förtroendevalda med en grundläggande utbildning. För att kunna lägga ett färdigt förslag och fatta beslut om ett långsiktigt hållbart alternativ bör dock fler än fyra grupper utvärderas. Dessutom behöver fler förbund ges möjlighet att komma med och det inriktningsdokument som tagits fram av LO, förbunden och ABF central justeras innan ett slutgiltigt förslag läggs fram för beslut. Därför kommer provverksamheten att fortsätter under första halvåret 2005, med målsättning att tio grupper ska utvärderas och att LO, förbunden och ABF fortsätter arbetet i nuvarande arbetsgrupp. Målsättningen är att lägga fram ett förslag som ska medverka till att fler får en grundläggande utbildning för förtroendevalda under Ett volymmål för verksamheten bör också läggas fast i samband med LO, förbundens och ABFs budgetprocesser inför Den politiska utbildningen har prövats på två olika sätt på den centrala nivån under projektet. Första projektåret, 2002, genomfördes fem olika tredagarsutbildningar i internatform. Målgruppen var fackliga medlemmar som hade fått politiska uppdrag genom SAP i kommuner, landsting och riksdag efter valet Utbildningarna fick ett blandat resultat. Det var svårt att få rekryteringen att fungera. En orsak kan vara att inbjudan gick till LO-facken. Det visade sig att diskussionen med förbunden var för knapphändig innan inbjudan gick ut. LOs initiativ väckte 18 EN STARK FACKLIG UTBILDNING OCH FOLKBILDNING EN DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

20 också vissa frågetecken på några håll inom partiorganisationen. Under sista projektåret 2004 har FuFs styrgrupp fattat beslut om att föra över frågan om den centrala politiska utbildningen till SFU (Socialdemokraternas Fackliga Utskott) och under december månad prövades för första gången en kvalificerad fackligt/politisk utbildning, kallad Socialdemokrati. Utvärderingen visar att utbildningen var mycket uppskattat och engagerade deltagarna för omedelbara fackligt/politiska insatser. Förslag om ytterligare utbildningar av denna art kommer att väckas i SFU inför 2005 och valåret FuF-projektet har istället fokuserat på en fackligt/politisk medlemsutbildning på basnivå som ska kunna vara en naturlig efterföljare på den första fackliga medlemsutbildningen. Inför 2005 har LO avsatt två miljoner kronor ur den tvärfackliga delen av stipendiefonden med målsättningen att nå medlemmar som deltar i facklig/politisk medlemsutbildning under max 24 timmar. Det finns också en uttalad vilja till samarbete med SFU och att i samarbete mellan LO, SAP och ABF verka för att öka volymen på Socialdemokraternas medlemsutbildning. Inom projektperioden har dock inte denna utbildning ökat alls. Någon utvärdering inom ramen för FuF-projektet av dessa satsningar kommer inte att göras. Projektet har dock resulterat i förslag om kraftiga satsningar under 2005 och valåret Däremot kan vi i slutet av FuF-projektet se ett visst resultat av målet att det ska bedrivas fackligt/politiska aftonskolor på tio orter i landet innan projektdelen avslutas. Målet uppnås inte, men fackligt/politiska aftonskolor genomfördes på sju olika orter under Denna verksamhet är ett mycket viktig medel just för att nå målet att fler fackligt engagerade tar sin möjliga demokratiska plats i det politiska livet. Den här typen av utbildningar som bedrivs i studiecirkelform över längre tid, det mesta förlagt till deltagarnas fritid, ger ett mycket gott resultat. Framöver är det viktigt att representationen också speglar väljarkåren. Här finns mycket arbete kvar att göra. Dessutom behövs ett ordentligt organiserat arbete för att sprida de goda exempel som finns. Dessa behöver visas upp på ett bra sätt och diskuteras inom den lokala arbetarrörelsen på många orter där behoven är stora. Det kan handla om orter med stora pensionsavgångar, främlingsfientliga partier och så vidare. DET FÖRBUNDSGEMENSAMMA PROJEKTET 19

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer