Stadgar. 3. Tillhörighet och samarbetspartner Vi följer våra samarbetspartners stadgar och regler som är förenade med oss.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. 3. Tillhörighet och samarbetspartner Vi följer våra samarbetspartners stadgar och regler som är förenade med oss."

Transkript

1 Stadgar 1. Ändamål Föreningen skall bedriva en traditionell verksamhet med anknytning till kinesiskt kultur i Lo Wushu s egna koncept. Med innehåll från de inre och yttre arterna, Nei Jia och Wai Jia. Vårt mål är att på så sätt främja den kinesiska kulturen genom träning i Lo Wushu. Vårt mål är inte att vara tävlingsinriktade utan att ha wushu n som ett perspektiv på en livsfilosofi. 2. Föreningens och styrelsens sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i föreningen. Samt styrelsemedlemmar som verkar för föreningens bästa dels genom att också själv vara aktiv och verksam i utövandet, för att kunna få bättre insyn av hur föreningen fungerar. 3. Tillhörighet och samarbetspartner Vi följer våra samarbetspartners stadgar och regler som är förenade med oss. 4. Beslutande organ Är föreningens styrelse. Medlemmarnas röst vid votering samt årsmötet och extra inkallade årsmöten. Beslutande organ över bidrag är också det förbund som vi är kopplade till eller till den kommun som föreningen har sitt säte i. 5. Föreningsteckning Är speciellt utsedd person eller utvalda styrelseledamöter. 6. Verksamhetsår och räkenskapsår Omfattar tiden från 1 januari t.o.m. 31 december. Slutliga avstämningen från verksamhetsåret blir under årsmötet som inträffar normalt året därpå innan slutet av mars månad. 7. Vid konflikttolkning av våra stadgar Om man känner att det har varit orättvis tillämpning i våra stadgar så är det önskvärt om medlemmen genom sitt medlemskap inte väcker talan vid allmän domstol. Utan tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med föreningen angiven ordning. Första hand tas med till ett protokoll för att senare tas i samband med årsmöte om det inte går att reda upp smidigt.

2 8. Stadgar ändringar Ändring vid stadgar skall ske genom att det först tas upp i styrelsen antingen av styrelsen själv eller genom medlem. I god tid minst 3 veckor innan ska en motion lämnas in till styrelsen. Sedan besluter man om detta vid årsmötet. Som medlem är att tänka på att lämna detta helst 2-3 månader innan för att hinna ta upp detta på ett styrelsemöte innan årsmötet. Vid ändring krävs vidare att man har 2/3 delar av antalet röster för att kunna genomföra en ändring. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen ges av såväl medlem som styrelsen. 9. Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs det ett årsmöte med minst 2/3 delar antalet givna röster för att genomföra. Vid beslut om upplösning av förening, skall det uppges vart tillgångarna om sådana finns ska användas till. Föreningens upplösning skall också vara väl överensstämmande med stilbildarens eller arvingens beslut, eller den som då är den näst högst graderade inom Lo Wushu. Verksamheten ska först och främst anpassas av olika förhållanden så att den kan överleva. Om detta är omöjligt så kan man kräva en upplösning med minst angivit 2/3 delar av rösterna. 10. Medlems rättigheter och skyldigheter Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. Har rätt att delta på övriga arrangemang som anordnas genom föreningen. Har rätt till information av föreningens angelägenheter. o Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. o Skall betala medlems och träningsavgift inom utsatt tid. o Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas. 11. Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen gör det lämpligast att meddela detta i god tid innan nästa terminstart sker. Enklast genom att meddela någon i styrelsen som vidare tar upp detta. Därmed anses utträdet vara omedelbar.. Utträde kan också komma att ske om paragraf 10 andra och fjärde stycket, 12 första och andra stycket, 16, 25 och 30 andra stycket inte efterlevs. Uteslutningen är omedelbar om man missbrukar sina wushu kunskaper. En wushu utövare ska vara ödmjuk i sitt agerande, och föregå med gott exempel för klubben och föreningens existens.

3 12. Medlemskap Styrelsen beslutar från termin till termin om hur många man kan uppta till medlemmar utan att tulla på kvalitén. Särskilda avslag vid upptagning av medlemskap kan ske om man misstänker att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen eller på annat sätt har tänkt skada föreningen. Styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, kan påvisa en medlem om en uteslutning från föreningen om denne inte följer våra stadgar eller ordningsregler. Detta sker med en utfärdad varning från styrelsen och om det fortfarande inte visas hänsyn så sker en uteslutning. Oftast så sker det med tillsägelse redan från en instruktör och då är det viktigt att man lyssnar så att det slipper gå vidare till varning och uteslutning. Missbruk som inte kan påvisas vara i rent självförsvar är direkt anledning till uteslutning hos oss. Som medlem förbinder man sig att följa våra regler och paragrafer. En ansökan om medlemskap måste ifyllas från den första dagen av träningen för att ta del av wushu tekniker, genom att man skriver ned sina uppgifter. Vid minderårig ålder måste en målsman skriva under eller närvara för ett godkännande. Undertecknandet gäller att acceptera de förordningar som vi har i Lo wushu. Att man betalar för en termin i taget. Om man inte utnyttjar tiden så får man ingen återbetalning oavsett anledning av sin frånvaro. Vid uppbokade platser ombeds man kanske i förväg att läsa våra stadgar och ordningsregler först m.m. Samtliga data ska lämnas: Namn, person nr, adress, telefon nr och om det finns även e-post. Dessa uppgifter är för vår samarbetspartner som bidragsgivare och en del för vår hantering av medlemmarna. Alla har rätt att söka medlemskap oavsett nationalitet, religion eller politiska åsikter. Men om någon försöker utnyttja föreningens och klubbens kunskaper i något religiöst eller politiskt sammanhang så sker en omedelbar uteslutning från Lo Wushu. Vilket även kan leda till att vara åtalbart. En medlem skall hjälpa till att bidra med trivsel, genom att ta sitt ansvar även i lokalen. Innan, under och efter en träning.

4 13. Medlems- och träningsavgifter Medlemsavgift och träningsavgift skall vara betalda inom intagningsperioden eller senast inom 2-3 veckor från det att terminen startar. Undantag kan ske om intagningsperioden har flyttats, detta informeras alltid i början av varje termin. Styrelsemedlemmar informerar och påminner alla om detta. De medlemmar som är i fortsättningsgrupperna betalar medlemsavgiften i slutet av pågående termin inför nästkommande om de vill vara säkra på att ha någon plats kvar. Detta för att underlätta styrelsens beslut om hur många medlemmar vi behöver ta in för att kunna driva runt föreningen ekonomiskt. Om avgifterna inte kommer in till utsatt tid, räknas den medlemmen efter påminnelse som utträtt ur föreningen. Medlems- och träningsavgifter ska betalas in på angivet konto inom utsatt tid. Medlem som inte har fullgjort sina åläggande ekonomiska skulder som t.ex. träningsavgift eller medlemsavgift inom utsatt tid. Får inte delta på träningen förrän skulden är reglerad. Om man säger till i god tid innan terminens start att man är bortrest mer än halva terminen. Så kan man få betala halva av den totala avgiften för terminen. I god tid innebär minst 2-3 månader innan den nya terminen startar. Avgiften kan kvittas mot om man har gjort föreningen en tjänst som motsvarar beloppet av termins- och medlemsavgiften eller en del av den. Exempelvis om man har administrerat en hemsida eller haft sådana utgifter som kan härledas till Lo Wushu och att det var på begäran av oss. 14. Avgiftsnivåer på medlems- och träningsavgiften Avgifterna är grundade på åldrar 7-14 år barn/junior, 15 år och uppåt senior. Man betalar seniorpriset från den terminen man blir 15 år. Exempelvis, en elev fyller 15 år i november och betalar då junior avgiften på vår terminen och senioravgiften på höst terminen. Terminerna följer skolterminer vår-, höst- termin. Det förekommer även familjerabatter se prislistan medlemsoch träningsavgifter där framgår alla prisuppgifter. Prissättningen bestäms efter underlag, genom balansräkning och sker inför varje termin eller år. 15. Studierabatt Hemma hörande medlemmar som är skrivna på samma ort som föreningen och som tillfälligt studerar på annan ort som ligger mer än 6 mils avstånd från föreningens säte betalar endast 50 % av träningsavgiften + medlemsavgift. ( Gäller inte de som redan bor på annan ort ).

5 16. Försäkringar Varje medlems skyldighet är att själv teckna en fritidsförsäkring som gäller inte bara vid träning utan också både före, under och efter träningstiden. Detta har gjorts i ledet av att kunna hitta mera fördelaktiga försäkringar som medlemmarna kan teckna med sitt försäkringsbolag. På så sätt kan vi fortsätta hålla ned träningskostnaderna och vår skyldighet blir då att informera alla om att göra ett aktivt val. Medlemmarna får då själva styra upp hur mycket försäkringen ska gälla och vi räknar då med att försäkringarna blir bättre för varje medlem. 17. Ordningsföreskrifter Varje medlem förbinder sig att läsa och ta del av ordningsföreskrifter och följer dem i vistelsen av lokal och träningen i Lo Wushu. Presenteras på vår hemsida som pdf dokument. 18. Demokratiska värderingar Varje medlem ska också läsa och ta del av demokratiska värderingar. Presenteras på vår hemsida som pdf dokument. 19. Säkerhetsbestämmelser i lokal Varje medlem ska vara införstådd med säkerhet vid brand m.m. 20. Regler vid uthyrning av lokal Varje medlem ska vara insatt i reglerna som finns vid uthyrning av lokal. 21. Etik & Moral Varje medlem tar del av etik & moral till vår träning. Presenteras på vår hemsida som pdf dokument. 22. Ledargodkänd Ledare ska ha genomgått minst LU1 (ledarutbildning nivå1) i Lo Wushu, och om så krävs även cirkelledarutbildning. För att få gå på LU1 krävs en aktiv träning på minst 2.5 år och att man är nära till att gradera för tigern eller redan graderat för tigern. Ledarnivå (LU1) är den första nivån av tre (LU2) och (LU3). Vid (LU3) och titeln Shifu 4:e graden, har man tillåtelse att vara huvudtränare för egen grupp men får inte vara på samma ort. Detta är för att undgå konkurrens inom de egna leden. Dispens kan ges om man har nått 1:a graden och svartbälte, att hålla träning på annan ort med stöd av en Shifu. Alla som ska gradera sig måste antingen komma till närmsta Shifu i Lo wushu eller att en Shifu från Lo Wushu kommer till den grupp som har dispens. 23. Graderingar Graderingar är i bestämd tidsföljd, oavsett vilken förkunskap du än har innan. Tiden som avsatt är minimitid, men i samverkan med en huvudtränare så bestäms tid för gradering. Graderingar utförs av en som har minst titeln Shifu i Lo Wushu eller av stilbildaren.

6 24. Närvaro för gradering Krav för gradering är att man har en närvaro på minst 50 % av träningstiden. Detta gäller i alla nivåer. Helst ser vi att man har deltagit 80 % av träningstiden. Man kan komma att bli hindrad vid 50 % om huvudtränaren eller en med Shifu titel inte tycker att man kan tillräckligt. 25. Klubb emblem Föreningens och klubbens logga emblem får inte synas i något oseriöst sammanhang. Vilket menas tillsammans med annan organisation än vår egen, eller följande vid; religiösa, -politiska, -gängbildning, -demonstrationer eller all tänkbar situation där det kan vara åtalbart. Emblemet ska alltid sys dit på vänster bröst, på vänster framsida av byxbenet 20 cm från midjan och nedåt ska märkes broderas fast. 26. Drogpolicy Droger, dopingpreparat eller annat centralstimulerande medel är totalförbjudet i vår träning och resulterar i uteslutning. Och vi accepterar inte någon liberal syn på användandet av droger! 27. Filialer och underklubbar Några filialer eller underklubbar till Lo Wushu accepteras inte, om det inte har godkänts av huvudtränaren eller av stilbildaren. Om det startas upp en liknande verksamhet på annan ort ska den följa vår struktur, stadgar och studieplan m.m Studieplan Studieplan ska delas ut vid varje nybörjartillfälle. 29. Affischering Affischering får endast utföras på föreningens/klubbens begäran med vår utvalda text och bild. Samt att man följer affischeringslagen. Styrelsen utser då några som får detta förtroende. 30. Lotteriförsäljning Lotteriförsäljning får endast ske under föreningens tillsyn med all redovisning. I samverkan med lotteri inspektionen om sådant krävs. 31. Uppvisningar/seminarier All uppvisning och seminarier ska planeras via föreningen där beslut tas i styrelsen hur till vida uppvisningen eller seminariet ska äga rum och ska gå till. Privata uppvisningar ska även här tas med via styrelsen och dessa får då inte vara provokativa mot andra personer. Det får inte förekomma självutnämnda utmaningar, -antagningar av framprovocerande bråk från antagonister. Det ska alltid finnas en representant som ledare från oss vid varje tillfälle som det görs en uppvisning eller ett seminarium arrangeras via oss.

7 32. Styrelsen Krav för att bli invald i styrelsen är minst ett års medlemskap. Styrelsen väljs på årsmötet och mandat tiden löper på 2 år. Om en ledamot inte kan fullfölja sina åtaganden i 2 mandat år så måste denne informera styrelsen i god tid så att man har en chans att välja in någon annan. Under tiden går suppleanterna in och ersätter ordinarie ledamot. Ingen ersättning eller någon slags arvode kan utgå till styrelsen då föreningen är ideell. 33. Styrelsekommitté Utvald styrelsekommitté tar hand om och behandlar förslag och idéer som framkommit. Det kan vara särskilda personer som styrelsen utser antingen några medlemmar med den utlagda förtroendeuppdraget eller några från styrelsen. 34. Styrelsens sammansättning Styrelsen består av; ordförande, kassör, sekreterare, justerare, suppleanter. Suppleanter har till uppgift att kunna träda in på alla ledamot platserna om så krävs med stöd av ordinarie ledamot. Vilket innebär att de tillhandahålls uppgifter som är nödvändiga för uppdraget. 35. Styrelsens åtagande Att tillvara ta föreningens intressens. Är beslutande organ och ansvarig för föreningens angelägenheter när årsmötet inte är samlat. Styrelsen ska gå ut med förfrågan om intresse från medlemmarna om att delta på årsmötet. En kallelse till årsmöte sänds ut 2-3 veckor innan. Vid behov ordna med lokal om intresset är stort. Särskilda åtagande som styrelsen ska följa. Föreningens gällande stadgar åtlyds och iakttas. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Ansvarar och förvaltar föreningens medel. Redovisning av mötesprotokoll och ekonomin. Förbereder årsmöten. 36. Styrelsens ordförande Har till uppgift att samla styrelsen till styrelsemöten, rekommenderat minst 4-5 gånger/år, med årsmötet inräknat. Om det vid behov behövs mera så utgår en kallelse för detta med minst 2-3 veckor innan. Ordförande har också följande till uppgift. Leda förhandlingarna. Är föreningens officiella representant. Övervakar att stadgar och beslut som fattas efterlevs. Är behjälplig sekreteraren och kassören, som kontakt ombud.

8 37. Sekreteraren Förbereder styrelsens sammanträder och övriga möten samt noterar allt som beslutas på mötena. För protokoll Föreningens handlingar förvaras antingen hos sekreteraren eller också ordförande. Ser till att fattade beslut verkställs. Undertecknar handlingar så som protokoll om inte ordförande begär annat. Upprätta förslag tillsammans med ordförande till verksamhetsberättelse för föreningsmötena. 38. Kassören Har hand om räkenskaper och redovisar all ekonomi som föreningen har. Dessutom lägger fram en budget som ska framgå vår ekonomiska målsättning för kommande år. Såväl historisk som framtida redovisningar ska föreligga, resultat och balans räkning ska finnas med. Kassören redovisar också följande. Medlemmarnas betalning. Bidrag (om sådana har erhållits) Svarar för föreningens bokföring, vilket också innebär en skyldighet för föreningens räkenskaper. Årligen upprätta balans och resultaträkning. Upprätta ett underlag för budget och uppföljning. Se till att föreningens avgifter och eventuella skulder betalas i rätt tid, detta tillsammans med föreningens officiella representant. Påvisar om betalningar uteblir från medlemmar. Tar hand om föreningens försäkringsuppdrag genom att se till föreningens optimala situation. Tillhandahåller all material som eventuellt föreningens officiella representant har tagit del av för vidare presentation. Om det är två som ansvarar för en uppgift ska det framgå detta på redovisningen med undertecknat. Medlemsförteckning är utlagd på föreningens officiella representant och redovisning av medlemmarna likaså. Vi har valt att endast en person har hand om medlemmarnas uppgifter utom vid redovisning av medlems och träningsavgifterna.

9 39. Styrelsens beslutsmässighet Är när styrelsens samtliga ledamot är sammankallade eller när så begärs vid förhinder halva styrelsen är kallade. Kravet är att följande ska närvara; Ordförande, sekreterare för protokollet, kassör samt utsedd justerare för protokollet. Vid beslut ska det alltid vara en majoritet och om det står och väger så har ordförande det slutgiltiga utslagsrösten. Röstning får inte ske via ombud endast skriftlig kan förekomma om det är ett brådskande beslut annars måste man närvara. Vid särskilda tillfällen kan det ordnas med Online via datoruppkoppling. Förutsättning är således att man kan ta del av dokument elektroniskt och med en video där man kan se varandra med direkt uppkoppling. Endast en person kan få tillåtelse till detta och det är kassören. Ordförande, sekreterare samt justerare måste alltid närvara på plats. Protokoll justeras av ordförande och utsedd justerare. 40. Beslutanderätt som överlåts Kan bara överlåtas i enskilda fall där styrelsen utser någon eller några till. De som får detta förtroende måste fortlöpande underrätta styrelsen. 41. Styrelseprotokoll Kommer att vara tillgängligt för alla medlemmar i en pärm i lokalen som vi träffas i, samt som utskrift när så begärs. Av särskilda skäl så delger vi inte mötena på hemsidan som ett offentligt protokoll för icke medlemmar. Utan endast till inskrivna medlemmar har tillgång till våra beslut och ekonomiska redogörelser med verksamhetsberättelse, och samt revisorer. Protokollen samlas i en pärm även hos den officiella representanten och sekreteraren. 42. Valberedning Valberedningen består av några utsedda personer som kontrollerar att styrelsen följer de åtaganden som styrelsen har. Det kan vara styrelsen som utser någon på begäran av medlemmarna eller också att det väljs på årsmötet. Vid invalda på årsmöte krävs att valberedning utses med representanter minst tre veckor innan årsmötet. Och vid varje årsmöte ska de fråga den styrelse som sitter om de vill fortsätta sin mandatperiod eller förlänga den. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är följande. Rekrytera och introducera ledare samt stödja dem i deras utveckling. I samverkan med föreningens huvudtränare om så krävs. Se behovet i allmänhet för föreningen och dess resursbehov. Vid rekrytering se till ålder, könsfördelning, etnisk bakgrund, kompetens, motivation och erfarenhet.

10 43. Föreningens övriga intressen Är att sprida den kinesiska kulturen för alla. Oavsett ålder eller kön så skall man kunna erbjudas en plats om det finns. Det får inte finnas etniska eller kulturella skiljaktigheter som kan hindra någon från att börja. Alla ska vara välkomna så länge man följer våra gällande stadgar och ordningsföreskrifter. Föreningen Lo Wushu ska se till den egna fysiska och psykiska utvecklingen med social koppling och kulturell utveckling. Föreningen ska i sin studieplan medverka till att utveckla medlemmarna individuellt och i grupp och sedermera som ledare. Att medlemmarna ska känna ett gemensamt ansvar i föreningens verksamhet. 44. Fostran och respekt Föreningen ska föregå med gott exempel och medverka till att varje medlem har respekt för varandra och olika kulturer. Vi ska stötta varandra med ett delat ansvar, som exempelvis att hjälpa nya medlemmar till trivsel och förståelse i utövandet. 45. Jämställdhet Innebär att vi inte särbehandlar exempelvis kvinnor, utan de tränar med män för att få bästa möjliga kvalité på det egna utövandet. Och i jämställdhet åtföljs Tystnadsplikt Den officiella representanten fungerar som kontakt ombud med tystnadsplikt. Om det inte finns en officiell representant skall ordförande inträda den roll och tystnadsplikten ska gälla för alltid. All information som den officiella representanten får som har av privat art att göra ska alltid betraktas med tystnadsplikt och får inte föras vidare om inte medlemmen själv vill det. Detta ska alltid frågas efter från representanten om det ska tas upp till allmän information. Ibland kan det vara av sådan art att alla bör känna till informationen därför så ska alltid frågan ställas om det är för allmänt intresse. I regel har alla i styrelsen en allmän tystnadsplikt men det kan alltid kännas mera tryggt i att endast berätta för en person som man kan anförtro sig åt. 47. Föreningsmaterial för medlemmar Föreningsmaterial i form av exempelvis dvd inspelat material skall ges möjlighet att inköpas av medlemmar. Så fort man har fullgjort sina ekonomiska plikter och är i den nivå som krävs för dvd:n, så tillåts detta om materialet finns tillgängligt. Inköp av dvd material kommer att säljas via stilbildaren och redovisas inte i föreningens ekonomi. 48. Sommarträningar Sommarträningar ges om det finns underlag för intresset och någon som kan leda dem. Kravet är att det måste vara en godkänd ledare från oss. Utöver sommarträningar så kan det ibland planeras in SC (summercamp). Särskilda regler vid SC presenteras vid aktuella tillfällen. (Se särskild säkerhetsplan vid SC). Det är inte säkert att vi har SC varje år men en strävan är att försöka anordna detta.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997.

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. STADGAR för HUVUDSTA KAPPSEGLINGS- OCH KANOTKLUBB antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, syfte Uppsala danspaviljong vill främja danskulturen i Uppsala

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. COUNTROBIC CLUB LINEDANCERS MALMÖ 1(7) STADGAR för den ideella föreningen Countrobic Club Linedancers Malmö med hemort i Malmö kommun. Bildad den 1 september 1996 Stadgarna senast fastställda/ändrade av

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 STADGAR för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 Stadgarna fastställda av årsmöte 2006-04-25 Stadgarna senast fastställda och ändrade av årsmöte 2012-03-03

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

stadgar för SÄG:s Elevkår

stadgar för SÄG:s Elevkår stadgar för SÄG:s Elevkår INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Beslutande organ 3 3 Verksamhets- och räkenskapsår 3 4 Firmateckning 3 5 Tolkning av stadgan 3 6 Ändring av stadgan 3

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer