Stadgar. 3. Tillhörighet och samarbetspartner Vi följer våra samarbetspartners stadgar och regler som är förenade med oss.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. 3. Tillhörighet och samarbetspartner Vi följer våra samarbetspartners stadgar och regler som är förenade med oss."

Transkript

1 Stadgar 1. Ändamål Föreningen skall bedriva en traditionell verksamhet med anknytning till kinesiskt kultur i Lo Wushu s egna koncept. Med innehåll från de inre och yttre arterna, Nei Jia och Wai Jia. Vårt mål är att på så sätt främja den kinesiska kulturen genom träning i Lo Wushu. Vårt mål är inte att vara tävlingsinriktade utan att ha wushu n som ett perspektiv på en livsfilosofi. 2. Föreningens och styrelsens sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i föreningen. Samt styrelsemedlemmar som verkar för föreningens bästa dels genom att också själv vara aktiv och verksam i utövandet, för att kunna få bättre insyn av hur föreningen fungerar. 3. Tillhörighet och samarbetspartner Vi följer våra samarbetspartners stadgar och regler som är förenade med oss. 4. Beslutande organ Är föreningens styrelse. Medlemmarnas röst vid votering samt årsmötet och extra inkallade årsmöten. Beslutande organ över bidrag är också det förbund som vi är kopplade till eller till den kommun som föreningen har sitt säte i. 5. Föreningsteckning Är speciellt utsedd person eller utvalda styrelseledamöter. 6. Verksamhetsår och räkenskapsår Omfattar tiden från 1 januari t.o.m. 31 december. Slutliga avstämningen från verksamhetsåret blir under årsmötet som inträffar normalt året därpå innan slutet av mars månad. 7. Vid konflikttolkning av våra stadgar Om man känner att det har varit orättvis tillämpning i våra stadgar så är det önskvärt om medlemmen genom sitt medlemskap inte väcker talan vid allmän domstol. Utan tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med föreningen angiven ordning. Första hand tas med till ett protokoll för att senare tas i samband med årsmöte om det inte går att reda upp smidigt.

2 8. Stadgar ändringar Ändring vid stadgar skall ske genom att det först tas upp i styrelsen antingen av styrelsen själv eller genom medlem. I god tid minst 3 veckor innan ska en motion lämnas in till styrelsen. Sedan besluter man om detta vid årsmötet. Som medlem är att tänka på att lämna detta helst 2-3 månader innan för att hinna ta upp detta på ett styrelsemöte innan årsmötet. Vid ändring krävs vidare att man har 2/3 delar av antalet röster för att kunna genomföra en ändring. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen ges av såväl medlem som styrelsen. 9. Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs det ett årsmöte med minst 2/3 delar antalet givna röster för att genomföra. Vid beslut om upplösning av förening, skall det uppges vart tillgångarna om sådana finns ska användas till. Föreningens upplösning skall också vara väl överensstämmande med stilbildarens eller arvingens beslut, eller den som då är den näst högst graderade inom Lo Wushu. Verksamheten ska först och främst anpassas av olika förhållanden så att den kan överleva. Om detta är omöjligt så kan man kräva en upplösning med minst angivit 2/3 delar av rösterna. 10. Medlems rättigheter och skyldigheter Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. Har rätt att delta på övriga arrangemang som anordnas genom föreningen. Har rätt till information av föreningens angelägenheter. o Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. o Skall betala medlems och träningsavgift inom utsatt tid. o Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas. 11. Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen gör det lämpligast att meddela detta i god tid innan nästa terminstart sker. Enklast genom att meddela någon i styrelsen som vidare tar upp detta. Därmed anses utträdet vara omedelbar.. Utträde kan också komma att ske om paragraf 10 andra och fjärde stycket, 12 första och andra stycket, 16, 25 och 30 andra stycket inte efterlevs. Uteslutningen är omedelbar om man missbrukar sina wushu kunskaper. En wushu utövare ska vara ödmjuk i sitt agerande, och föregå med gott exempel för klubben och föreningens existens.

3 12. Medlemskap Styrelsen beslutar från termin till termin om hur många man kan uppta till medlemmar utan att tulla på kvalitén. Särskilda avslag vid upptagning av medlemskap kan ske om man misstänker att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen eller på annat sätt har tänkt skada föreningen. Styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, kan påvisa en medlem om en uteslutning från föreningen om denne inte följer våra stadgar eller ordningsregler. Detta sker med en utfärdad varning från styrelsen och om det fortfarande inte visas hänsyn så sker en uteslutning. Oftast så sker det med tillsägelse redan från en instruktör och då är det viktigt att man lyssnar så att det slipper gå vidare till varning och uteslutning. Missbruk som inte kan påvisas vara i rent självförsvar är direkt anledning till uteslutning hos oss. Som medlem förbinder man sig att följa våra regler och paragrafer. En ansökan om medlemskap måste ifyllas från den första dagen av träningen för att ta del av wushu tekniker, genom att man skriver ned sina uppgifter. Vid minderårig ålder måste en målsman skriva under eller närvara för ett godkännande. Undertecknandet gäller att acceptera de förordningar som vi har i Lo wushu. Att man betalar för en termin i taget. Om man inte utnyttjar tiden så får man ingen återbetalning oavsett anledning av sin frånvaro. Vid uppbokade platser ombeds man kanske i förväg att läsa våra stadgar och ordningsregler först m.m. Samtliga data ska lämnas: Namn, person nr, adress, telefon nr och om det finns även e-post. Dessa uppgifter är för vår samarbetspartner som bidragsgivare och en del för vår hantering av medlemmarna. Alla har rätt att söka medlemskap oavsett nationalitet, religion eller politiska åsikter. Men om någon försöker utnyttja föreningens och klubbens kunskaper i något religiöst eller politiskt sammanhang så sker en omedelbar uteslutning från Lo Wushu. Vilket även kan leda till att vara åtalbart. En medlem skall hjälpa till att bidra med trivsel, genom att ta sitt ansvar även i lokalen. Innan, under och efter en träning.

4 13. Medlems- och träningsavgifter Medlemsavgift och träningsavgift skall vara betalda inom intagningsperioden eller senast inom 2-3 veckor från det att terminen startar. Undantag kan ske om intagningsperioden har flyttats, detta informeras alltid i början av varje termin. Styrelsemedlemmar informerar och påminner alla om detta. De medlemmar som är i fortsättningsgrupperna betalar medlemsavgiften i slutet av pågående termin inför nästkommande om de vill vara säkra på att ha någon plats kvar. Detta för att underlätta styrelsens beslut om hur många medlemmar vi behöver ta in för att kunna driva runt föreningen ekonomiskt. Om avgifterna inte kommer in till utsatt tid, räknas den medlemmen efter påminnelse som utträtt ur föreningen. Medlems- och träningsavgifter ska betalas in på angivet konto inom utsatt tid. Medlem som inte har fullgjort sina åläggande ekonomiska skulder som t.ex. träningsavgift eller medlemsavgift inom utsatt tid. Får inte delta på träningen förrän skulden är reglerad. Om man säger till i god tid innan terminens start att man är bortrest mer än halva terminen. Så kan man få betala halva av den totala avgiften för terminen. I god tid innebär minst 2-3 månader innan den nya terminen startar. Avgiften kan kvittas mot om man har gjort föreningen en tjänst som motsvarar beloppet av termins- och medlemsavgiften eller en del av den. Exempelvis om man har administrerat en hemsida eller haft sådana utgifter som kan härledas till Lo Wushu och att det var på begäran av oss. 14. Avgiftsnivåer på medlems- och träningsavgiften Avgifterna är grundade på åldrar 7-14 år barn/junior, 15 år och uppåt senior. Man betalar seniorpriset från den terminen man blir 15 år. Exempelvis, en elev fyller 15 år i november och betalar då junior avgiften på vår terminen och senioravgiften på höst terminen. Terminerna följer skolterminer vår-, höst- termin. Det förekommer även familjerabatter se prislistan medlemsoch träningsavgifter där framgår alla prisuppgifter. Prissättningen bestäms efter underlag, genom balansräkning och sker inför varje termin eller år. 15. Studierabatt Hemma hörande medlemmar som är skrivna på samma ort som föreningen och som tillfälligt studerar på annan ort som ligger mer än 6 mils avstånd från föreningens säte betalar endast 50 % av träningsavgiften + medlemsavgift. ( Gäller inte de som redan bor på annan ort ).

5 16. Försäkringar Varje medlems skyldighet är att själv teckna en fritidsförsäkring som gäller inte bara vid träning utan också både före, under och efter träningstiden. Detta har gjorts i ledet av att kunna hitta mera fördelaktiga försäkringar som medlemmarna kan teckna med sitt försäkringsbolag. På så sätt kan vi fortsätta hålla ned träningskostnaderna och vår skyldighet blir då att informera alla om att göra ett aktivt val. Medlemmarna får då själva styra upp hur mycket försäkringen ska gälla och vi räknar då med att försäkringarna blir bättre för varje medlem. 17. Ordningsföreskrifter Varje medlem förbinder sig att läsa och ta del av ordningsföreskrifter och följer dem i vistelsen av lokal och träningen i Lo Wushu. Presenteras på vår hemsida som pdf dokument. 18. Demokratiska värderingar Varje medlem ska också läsa och ta del av demokratiska värderingar. Presenteras på vår hemsida som pdf dokument. 19. Säkerhetsbestämmelser i lokal Varje medlem ska vara införstådd med säkerhet vid brand m.m. 20. Regler vid uthyrning av lokal Varje medlem ska vara insatt i reglerna som finns vid uthyrning av lokal. 21. Etik & Moral Varje medlem tar del av etik & moral till vår träning. Presenteras på vår hemsida som pdf dokument. 22. Ledargodkänd Ledare ska ha genomgått minst LU1 (ledarutbildning nivå1) i Lo Wushu, och om så krävs även cirkelledarutbildning. För att få gå på LU1 krävs en aktiv träning på minst 2.5 år och att man är nära till att gradera för tigern eller redan graderat för tigern. Ledarnivå (LU1) är den första nivån av tre (LU2) och (LU3). Vid (LU3) och titeln Shifu 4:e graden, har man tillåtelse att vara huvudtränare för egen grupp men får inte vara på samma ort. Detta är för att undgå konkurrens inom de egna leden. Dispens kan ges om man har nått 1:a graden och svartbälte, att hålla träning på annan ort med stöd av en Shifu. Alla som ska gradera sig måste antingen komma till närmsta Shifu i Lo wushu eller att en Shifu från Lo Wushu kommer till den grupp som har dispens. 23. Graderingar Graderingar är i bestämd tidsföljd, oavsett vilken förkunskap du än har innan. Tiden som avsatt är minimitid, men i samverkan med en huvudtränare så bestäms tid för gradering. Graderingar utförs av en som har minst titeln Shifu i Lo Wushu eller av stilbildaren.

6 24. Närvaro för gradering Krav för gradering är att man har en närvaro på minst 50 % av träningstiden. Detta gäller i alla nivåer. Helst ser vi att man har deltagit 80 % av träningstiden. Man kan komma att bli hindrad vid 50 % om huvudtränaren eller en med Shifu titel inte tycker att man kan tillräckligt. 25. Klubb emblem Föreningens och klubbens logga emblem får inte synas i något oseriöst sammanhang. Vilket menas tillsammans med annan organisation än vår egen, eller följande vid; religiösa, -politiska, -gängbildning, -demonstrationer eller all tänkbar situation där det kan vara åtalbart. Emblemet ska alltid sys dit på vänster bröst, på vänster framsida av byxbenet 20 cm från midjan och nedåt ska märkes broderas fast. 26. Drogpolicy Droger, dopingpreparat eller annat centralstimulerande medel är totalförbjudet i vår träning och resulterar i uteslutning. Och vi accepterar inte någon liberal syn på användandet av droger! 27. Filialer och underklubbar Några filialer eller underklubbar till Lo Wushu accepteras inte, om det inte har godkänts av huvudtränaren eller av stilbildaren. Om det startas upp en liknande verksamhet på annan ort ska den följa vår struktur, stadgar och studieplan m.m Studieplan Studieplan ska delas ut vid varje nybörjartillfälle. 29. Affischering Affischering får endast utföras på föreningens/klubbens begäran med vår utvalda text och bild. Samt att man följer affischeringslagen. Styrelsen utser då några som får detta förtroende. 30. Lotteriförsäljning Lotteriförsäljning får endast ske under föreningens tillsyn med all redovisning. I samverkan med lotteri inspektionen om sådant krävs. 31. Uppvisningar/seminarier All uppvisning och seminarier ska planeras via föreningen där beslut tas i styrelsen hur till vida uppvisningen eller seminariet ska äga rum och ska gå till. Privata uppvisningar ska även här tas med via styrelsen och dessa får då inte vara provokativa mot andra personer. Det får inte förekomma självutnämnda utmaningar, -antagningar av framprovocerande bråk från antagonister. Det ska alltid finnas en representant som ledare från oss vid varje tillfälle som det görs en uppvisning eller ett seminarium arrangeras via oss.

7 32. Styrelsen Krav för att bli invald i styrelsen är minst ett års medlemskap. Styrelsen väljs på årsmötet och mandat tiden löper på 2 år. Om en ledamot inte kan fullfölja sina åtaganden i 2 mandat år så måste denne informera styrelsen i god tid så att man har en chans att välja in någon annan. Under tiden går suppleanterna in och ersätter ordinarie ledamot. Ingen ersättning eller någon slags arvode kan utgå till styrelsen då föreningen är ideell. 33. Styrelsekommitté Utvald styrelsekommitté tar hand om och behandlar förslag och idéer som framkommit. Det kan vara särskilda personer som styrelsen utser antingen några medlemmar med den utlagda förtroendeuppdraget eller några från styrelsen. 34. Styrelsens sammansättning Styrelsen består av; ordförande, kassör, sekreterare, justerare, suppleanter. Suppleanter har till uppgift att kunna träda in på alla ledamot platserna om så krävs med stöd av ordinarie ledamot. Vilket innebär att de tillhandahålls uppgifter som är nödvändiga för uppdraget. 35. Styrelsens åtagande Att tillvara ta föreningens intressens. Är beslutande organ och ansvarig för föreningens angelägenheter när årsmötet inte är samlat. Styrelsen ska gå ut med förfrågan om intresse från medlemmarna om att delta på årsmötet. En kallelse till årsmöte sänds ut 2-3 veckor innan. Vid behov ordna med lokal om intresset är stort. Särskilda åtagande som styrelsen ska följa. Föreningens gällande stadgar åtlyds och iakttas. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Ansvarar och förvaltar föreningens medel. Redovisning av mötesprotokoll och ekonomin. Förbereder årsmöten. 36. Styrelsens ordförande Har till uppgift att samla styrelsen till styrelsemöten, rekommenderat minst 4-5 gånger/år, med årsmötet inräknat. Om det vid behov behövs mera så utgår en kallelse för detta med minst 2-3 veckor innan. Ordförande har också följande till uppgift. Leda förhandlingarna. Är föreningens officiella representant. Övervakar att stadgar och beslut som fattas efterlevs. Är behjälplig sekreteraren och kassören, som kontakt ombud.

8 37. Sekreteraren Förbereder styrelsens sammanträder och övriga möten samt noterar allt som beslutas på mötena. För protokoll Föreningens handlingar förvaras antingen hos sekreteraren eller också ordförande. Ser till att fattade beslut verkställs. Undertecknar handlingar så som protokoll om inte ordförande begär annat. Upprätta förslag tillsammans med ordförande till verksamhetsberättelse för föreningsmötena. 38. Kassören Har hand om räkenskaper och redovisar all ekonomi som föreningen har. Dessutom lägger fram en budget som ska framgå vår ekonomiska målsättning för kommande år. Såväl historisk som framtida redovisningar ska föreligga, resultat och balans räkning ska finnas med. Kassören redovisar också följande. Medlemmarnas betalning. Bidrag (om sådana har erhållits) Svarar för föreningens bokföring, vilket också innebär en skyldighet för föreningens räkenskaper. Årligen upprätta balans och resultaträkning. Upprätta ett underlag för budget och uppföljning. Se till att föreningens avgifter och eventuella skulder betalas i rätt tid, detta tillsammans med föreningens officiella representant. Påvisar om betalningar uteblir från medlemmar. Tar hand om föreningens försäkringsuppdrag genom att se till föreningens optimala situation. Tillhandahåller all material som eventuellt föreningens officiella representant har tagit del av för vidare presentation. Om det är två som ansvarar för en uppgift ska det framgå detta på redovisningen med undertecknat. Medlemsförteckning är utlagd på föreningens officiella representant och redovisning av medlemmarna likaså. Vi har valt att endast en person har hand om medlemmarnas uppgifter utom vid redovisning av medlems och träningsavgifterna.

9 39. Styrelsens beslutsmässighet Är när styrelsens samtliga ledamot är sammankallade eller när så begärs vid förhinder halva styrelsen är kallade. Kravet är att följande ska närvara; Ordförande, sekreterare för protokollet, kassör samt utsedd justerare för protokollet. Vid beslut ska det alltid vara en majoritet och om det står och väger så har ordförande det slutgiltiga utslagsrösten. Röstning får inte ske via ombud endast skriftlig kan förekomma om det är ett brådskande beslut annars måste man närvara. Vid särskilda tillfällen kan det ordnas med Online via datoruppkoppling. Förutsättning är således att man kan ta del av dokument elektroniskt och med en video där man kan se varandra med direkt uppkoppling. Endast en person kan få tillåtelse till detta och det är kassören. Ordförande, sekreterare samt justerare måste alltid närvara på plats. Protokoll justeras av ordförande och utsedd justerare. 40. Beslutanderätt som överlåts Kan bara överlåtas i enskilda fall där styrelsen utser någon eller några till. De som får detta förtroende måste fortlöpande underrätta styrelsen. 41. Styrelseprotokoll Kommer att vara tillgängligt för alla medlemmar i en pärm i lokalen som vi träffas i, samt som utskrift när så begärs. Av särskilda skäl så delger vi inte mötena på hemsidan som ett offentligt protokoll för icke medlemmar. Utan endast till inskrivna medlemmar har tillgång till våra beslut och ekonomiska redogörelser med verksamhetsberättelse, och samt revisorer. Protokollen samlas i en pärm även hos den officiella representanten och sekreteraren. 42. Valberedning Valberedningen består av några utsedda personer som kontrollerar att styrelsen följer de åtaganden som styrelsen har. Det kan vara styrelsen som utser någon på begäran av medlemmarna eller också att det väljs på årsmötet. Vid invalda på årsmöte krävs att valberedning utses med representanter minst tre veckor innan årsmötet. Och vid varje årsmöte ska de fråga den styrelse som sitter om de vill fortsätta sin mandatperiod eller förlänga den. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är följande. Rekrytera och introducera ledare samt stödja dem i deras utveckling. I samverkan med föreningens huvudtränare om så krävs. Se behovet i allmänhet för föreningen och dess resursbehov. Vid rekrytering se till ålder, könsfördelning, etnisk bakgrund, kompetens, motivation och erfarenhet.

10 43. Föreningens övriga intressen Är att sprida den kinesiska kulturen för alla. Oavsett ålder eller kön så skall man kunna erbjudas en plats om det finns. Det får inte finnas etniska eller kulturella skiljaktigheter som kan hindra någon från att börja. Alla ska vara välkomna så länge man följer våra gällande stadgar och ordningsföreskrifter. Föreningen Lo Wushu ska se till den egna fysiska och psykiska utvecklingen med social koppling och kulturell utveckling. Föreningen ska i sin studieplan medverka till att utveckla medlemmarna individuellt och i grupp och sedermera som ledare. Att medlemmarna ska känna ett gemensamt ansvar i föreningens verksamhet. 44. Fostran och respekt Föreningen ska föregå med gott exempel och medverka till att varje medlem har respekt för varandra och olika kulturer. Vi ska stötta varandra med ett delat ansvar, som exempelvis att hjälpa nya medlemmar till trivsel och förståelse i utövandet. 45. Jämställdhet Innebär att vi inte särbehandlar exempelvis kvinnor, utan de tränar med män för att få bästa möjliga kvalité på det egna utövandet. Och i jämställdhet åtföljs Tystnadsplikt Den officiella representanten fungerar som kontakt ombud med tystnadsplikt. Om det inte finns en officiell representant skall ordförande inträda den roll och tystnadsplikten ska gälla för alltid. All information som den officiella representanten får som har av privat art att göra ska alltid betraktas med tystnadsplikt och får inte föras vidare om inte medlemmen själv vill det. Detta ska alltid frågas efter från representanten om det ska tas upp till allmän information. Ibland kan det vara av sådan art att alla bör känna till informationen därför så ska alltid frågan ställas om det är för allmänt intresse. I regel har alla i styrelsen en allmän tystnadsplikt men det kan alltid kännas mera tryggt i att endast berätta för en person som man kan anförtro sig åt. 47. Föreningsmaterial för medlemmar Föreningsmaterial i form av exempelvis dvd inspelat material skall ges möjlighet att inköpas av medlemmar. Så fort man har fullgjort sina ekonomiska plikter och är i den nivå som krävs för dvd:n, så tillåts detta om materialet finns tillgängligt. Inköp av dvd material kommer att säljas via stilbildaren och redovisas inte i föreningens ekonomi. 48. Sommarträningar Sommarträningar ges om det finns underlag för intresset och någon som kan leda dem. Kravet är att det måste vara en godkänd ledare från oss. Utöver sommarträningar så kan det ibland planeras in SC (summercamp). Särskilda regler vid SC presenteras vid aktuella tillfällen. (Se särskild säkerhetsplan vid SC). Det är inte säkert att vi har SC varje år men en strävan är att försöka anordna detta.

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun. STADGAR för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i kommun. Bildad den 27-28 mars 1968 som TYRESÖ SOK och namnändrad till SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. STADGAR för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. Förslövs IF (nedan kallad föreningen) bildades den 2 mars 1926. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet den

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 1/17 Innehållsförteckning STADGAR... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM Antagna på årsmöte mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer