Musik och ljudnivåer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musik och ljudnivåer"

Transkript

1 Morgan Tjärnström Musik och ljudnivåer En undersökning bland musiker och ljudtekniker om ljudnivåer, tinnitus och musikupplevelse Music and Sound Levels A survey among musicians and sound engineers regarding sound levels, tinnitus and musical experience Examensarbete 15 hp Lärarprogrammet Datum: Handledare: Ingvar Dahl Musikhögskolan Ingesund Arvika Tfn Fax

2 Abstract Title: Music and Sound Levels Author: Morgan Tjärnström Keyword: music, sound levels, hearing disorders, tinnitus, ear protection The purpose of this study is to investigate musicians opinions about terms such as sound level, musical experience, and the relation between them. The basis for the study is six interviews with musicians and sound engineers, some with and some without hearing disorders. The study is limited to primarily focus on musical styles that are based on drums and bass jazz/blues, pop/rock. The result demonstrates that parameters like genre, room, technical equipment, sound engineers and arrangers all have influence on the sound and the sound level at a concert. Also the respondents different views on the relationship between sound level and musical experience are presented. All the respondents think that volume is of great significance for the total experience of the music and the feelings it brings. They also believe that factors like the interior and form of the room/venue and the musical genre are of great importance for the experience of proper sound and sound environment. Sammanfattning Titel: Musik och ljudnivåer Författare: Morgan Tjärnström Nyckelord: musik, ljudnivåer, hörselskador, tinnitus, hörselskydd Syftet med denna studie är att undersöka hur musiker ser på begrepp som ljudnivå, musikupplevelse och relationen mellan dessa. Underlaget för studien är sex intervjuer med musiker och ljudtekniker, med och utan hörselskador. Studien byggs på sex kvalitativa intervjuer och är avgränsad till att i första hand behandla detta inom musikstilar vilka är baserade på trummor och bas pop/rock, jazz/blues. Studiens resultat visar att parametrar som t.ex. genre, lokal, ljudteknik, ljudtekniker och arrangör har inverkan på det ljud och den ljudnivå som uppnås vid en konsert. Vidare redovisas respondenternas syn på relationen mellan ljudnivåer och musikupplevelse. Samtliga respondenter menar att ljudvolymen har en stor betydelse för den musikaliska upplevelsen och att faktorer som lokalens utformning och musikens genre har stor betydelse för upplevelsen av lämplig ljudbild. 2

3 Förord Tinnitus är ett ord som de flesta känner igen. Jag har själv haft tinnitus sedan 20-års ålder. Jag repeterade med ensembler i lokaler som var små och egentligen inte avsedda för det ändamålet. Hörselskydd använde jag tämligen oregelbundet. När jag en dag stängde min ytterdörr började det tjuta i mitt vänstra öra. Jag kände direkt att det var något speciellt denna gång och att det inte skulle gå över efter bara en stund. Efter ungefär en veckas överkänslighet för ljud ebbade det ut till ett konstant pipande ljud i örat. Det visade sig senare vid en hörselundersökning att jag fått en nedsättning av min hörsel på det drabbade örat. Under mina år som student inom musikutbildningar tycker jag det informerats och diskuterats alldeles för lite om hörselhälsa. De gånger det togs upp var det antingen på studiedagar eller i någon form av mindre grupparbete. Information och diskussioner kring hörselfrågor, tinnitus och de risker det innebär att inte använda hörselskydd borde, i mitt tycke, definitivt vara en mycket större del i en musikutbildning. Öronen är ett av våra viktigaste redskap som yrkesmusiker. Tack till Ingvar Dahl Emma Björling Respondenterna 3

4 Innehållsförteckning Abstract... 2 Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning... 4 Inledning... 7 Bakgrund... 8 Ljud och hörsel i ett historiskt perspektiv... 8 Örat Örats tre anatomiska delar Ytterörat Mellanörat Innerörat Ljud Upplevelsen av musik Miljöer Rumsakustik Utomhuskonserter Faktorer vilka påverkar ljudnivån Regelsystem Arbetsmiljöverket Socialstyrelsen Exponering för höga ljudnivåer Buller eller musik Hörselskador och problemsymtom Hörselskada Temporär hörselnedsättning, TTS (Temporary Threshold Shift) Hyperakusi Distorsion Diplakusis Tinnitus Tinnitus & tinnitusbesvär Behandlingar för tinnitus Hörselskydd Skyddskåpor Engångsproppar Musikproppar Individuella hörselskydd In-Ear

5 Övriga proppar Skärmar Syfte Problemformulering Avgränsning Urvalskriterier Metod Val av metod Datainsamling/procedur Databearbetning Respondenternas bakgrund Resultatredovisning Personliga erfarenheter Erfarenheter av hörselskador Musicera med eller utan hörselskydd Ljudnivåns betydelse Ljudnivåns betydelse för musikupplevelsen Ljudnivåns betydelse för sammanhanget Faktorer vilka påverkar ljudnivån Ljudnivå i förhållande till genre Ljudteknikerns inflytande över ljudnivån Lokalens inverkan på ljudnivån Diskussion Volymens betydelse När blir det för starkt? Hörselskydd Ljudteknikern/Arrangören Lyssningsmiljön/lokalen/scenen Föränderlighet/ny teknik Fortsatt forskning Tillförlitlighet metodkritik Validitet Slutsatser Referenser Bilagor Bilaga 1 - Intervjufrågor Bilaga 2 förklaring av tekniska begrepp Decibel Hörbar ljudnivå

6 Filter Bilaga 3 Hörselskydd Begreppsförklaringar PA-anläggning Monitor In-Ear Line-Array Delayade system Systemtekniker Ljudöra - SoundEar

7 Inledning Hörselproblematik, hörselskador och tinnitus är ett alltid aktuellt ämne i vårt mer och mer ljudande samhälle. Då många musiker är drabbade av tinnitus menar jag att ämnet är viktigt och angeläget att uppmärksamma. För inte allt för länge sedan var hörselskador något man förknippade med äldre människor och yrkesmän som smeder, bergsprängare, industriarbetare etc. I och med utvecklade hörselskydd och en skärpt lagstiftning på arbetsmiljöområdet har hörselskadorna i dessa områden minskat. Istället drabbas nu andra grupper av hörselskador. Exempel på dessa är konsertbesökare/musiklyssnare, pubgäster, musiker och musiklärare. Människor bör tänka på riskerna när de befinner sig på pubar, gym, biografer och andra platser där kraftfulla ljudanläggningar finns. Det kan räcka med att vara oförståndig en gång för att drabbas och i värsta fall lida av en hörselskada resten av livet. Just musikerperspektivet i detta sammanhang är också intressant för att det hos denna yrkesgrupp är av yttersta vikt att ha en god hörselfunktion. Jag hoppas genom denna studie själv få fördjupade kunskaper i ämnet ljudnivåer vid konserter samt vilka olika parametrar det är som styr ljudnivån och hur dessa kan påverkas. En annan fråga jag har är om det finns några stora skillnader i hur en hörselskadad musiker ser på ljudnivåer gentemot en musiker med fullgod hörsel. Resultatet av denna undersökning skulle kunna ligga till grund för diskussioner kring dessa ämnesfält. Grunden för mitt ämnesval ligger i mina personliga erfarenheter av tinnitus och avsaknaden av tillräcklig information och diskussion kring hörselhälsa under mina år som musikhögskolestudent. Intresset för att fördjupa mig i ämnet växte ju mer litteratur jag läste. 7

8 Bakgrund Här presenteras de referenser och tidigare forskning jag funnit relevanta i förhållande till rapportens ämnesfält och resultat. Resultatet presenteras under att antal tematiska rubriker. Under rubriken Personliga erfarenheter redovisas respondenternas egna erfarenheter av hörselskador samt hur det är att musicera med eller utan hörselskydd. Under rubriken Ljudnivåns betydelse redovisas ljudnivåns betydelse för musikupplevelsen samt ljudnivåns betydelse för sammanhanget. Under rubriken Faktorer vilka påverkar ljudnivån redovisas hur ljudnivån förhåller sig till musikens genre, vilket inflytande ljudteknikern har över ljudnivån samt lokalens inverkan på ljudnivån. Ljud och hörsel i ett historiskt perspektiv Arlinger, Hagerman, Ytterlindet (2001) har kommit fram till att hörselsinnet alltid är aktivt, även på natten då vi sover. Detta är en rest från tiden då människan var på sin vakt dygnet runt för t.ex. kunna upptäcka och värna oss mot rovdjuren som kom smygande i buskarna. För att värna om våra liv har naturen försett oss med ett hörselsinne vilket inte ger oss någon möjlighet att blunda med öronen. Det har inte heller funnits skäl för detta ur ett utvecklingsbiologiskt perspektiv då extrema ljudnivåer vanligtvis inte förekommer i naturen. Det är först med den industriella revolutionen och elektroniken som människan utsatt sig själv för allt högre ljudnivåer, vilka inneburit en risk för hörselhälsan. Tystnad är något som blir mer och mer sällsynt. Det absolut tysta kan vi människor egentligen aldrig uppleva. Om en människa sätter sig i ett ljuddämpat rum där det är helt tyst kommer det ändå att finnas ljud från den egna kroppen. Hjärtat slår och pumpar blodet runt i vår kropp, ett susande ljud kan upplevas från blodet som transporteras genom blodkärlen i örat. När vi talar om tystnad är det alltså snarare frånvaron av ljud utifrån än just tystnad vi menar. Englund (2003) beskriver tystnaden ur ett historiskt perspektiv. Ljudmiljön på landsbygden var länge densamma oavsett om vi talar om 1000-tal eller tidigt 1700-tal. Mycket av den nutida ljudmiljön är kopplad till skapandet eller överföringen av kraft, medan ljuden i äldre tid från de traditionella energikällorna skapade lika svaga ljud som den kraft de utvecklade. Muskler, vatten och vind är till sin natur inte särskilt bullersamma....bullrets stora fel är inte att det berövar oss detta icke-väsen, detta o-väsen tystnaden, utan att det bestjäl oss på alla dessa små ljud. För bruset har inte bara gjort det omöjligt för oss att veta hur somliga saker låter, det har också fått oss att glömma att de låter. (Englund, 2003 sid. 33) 8

9 Vår hörsel har under människans historia i första hand varit ett organ för överlevnad och kommunikation. Evolutionen har därför gett oss en hörsel optimerad för detta ändamål. Vi har genom vår hörsel förmågan att analysera och särskilja detaljer även i mycket svaga ljud. Utvecklingshistoriskt är hörseln alltså inte konstruerad för att fungera i de starka och konstanta ljudmiljöer som utmärker samhället idag. Idag är det bara inom några få kulturer och några få yrken som denna raffinerade, en gång så livsviktiga, känslighet hos hörseln kommer till användning. Skogsfolk, fiskare och bönder vet hur temperaturer och väderomslag låter och hur säden rasslar när den är mogen.(arlinger et al. sid. 12) Englund (2003) menar att upptäckten av bullret som problem inträffade under 1700-talet. En del av problemet var att flera av Europas storstäder växt och överbefolkats vilket av naturliga skäl ledde till att ljudmattan i städerna tätnade. En annan del av problemet skulle kunna vara att det börjat växa fram en urban medelklass, som i motsats till äldre tiders hantverkare, börjat skilja på arbetsplats och bostad. De ville ha lugn, ro och avskildhet i hemmet och visade därför allt mindre tålamod med gatuförsäljare, kringvandrande musikanter och annat bullrigt folk. Då bullret blir ett problem leder det till att tystnaden helt logiskt omvärderas, uppvärderas och förfinas. Då bullret uppmärksammats som ett problem och börjat bekämpas börjar, paradoxalt nog, den industriella revolutionen, den mest förödande akustiska revolutionen i historien. År 1765 uppfinner James Watt ångmaskinen. Ljudnivån stiger kraftigt på arbetsplatser, med hörselproblem hos de anställda som följd. Senare kom tekniska maskiner, elektroniska apparater och förbränningsmotorer, innovationer vilka alla är ljudstarka. Arlinger et al. (2001) hävdar att den största ökningen av ljudnivåer på musikområdet skett efter andra världskriget. Den elektroniska tekniken har skapat förutsättningar för el-förstärkt ljud vilket i sig banat väg för ett nytt konstnärligt ideal och nya musikgenrer. El-förstärkning används ofta även då den inte krävs av rumsakustiska skäl. Forskning visar att inte enbart den elförstärkta musiken har ökat i ljudvolym, utan även de akustiska symfoniorkestrarna spelar numera starkare. 9

10 Örat Hörselorganet är ett sinne med många dimensioner. En människa kan t.ex. känna igen olika röster efter bara några få ord och kan lokalisera ljud och deras riktning på långa avstånd. Vissa människor kan njuta av musik, fågelsång i naturen och tystnaden i frånvaron av ljud. Hörselsinnet låter människan lyssna på och kommunicera med sina medmänniskor, uppfatta tonfall och andra subtila icke-verbala ljud vilka ibland säger mer än själva ordet. Axelsson & Schenkmanis (1999) beskriver hörseln som enormt känslig. Skillnaden mellan det svagaste ljud ett normalt öra kan uppfatta och ett obehagligt starkt ljud är 10 miljoner gånger. Förenklat kan vi säga att örat är lik en våg, på vilken vi kan väga både ett frimärke och en oljetanker. Allt delikat och finstämt brukar också vara sårbart, detta gäller även hörseln. Ett ljud kan t.ex. alstras från en högtalare. Högtalarens membran sätter igång luftens molekyler och får dem att svänga en vågrörelse. Ljudvågorna i luften fångas upp av ytterörat och fortplantas sedan vidare genom hörselgången där ljudet förstärks av resonans. Ljudvågorna sätter trumhinnan i svängning och svängningarna överförs till de tre små hörselbenen i mellanörat (hammaren, städet och stigbygeln). Stigbygeln sitter fästad i membranet det ovala fönstret på snäckan. Här fortplantas vibrationerna i den vätskefyllda snäckan och stimulerar de små hårcellerna som sitter där. Här omvandlas vibrationerna till elektriska nervsignaler vilka via hörselnerven når hjärnan där signalerna tolkas vi upplever ljud. Örats tre anatomiska delar Figur 1. Örats anatomi 10

11 Ytterörat Arlinger et al. (2001) beskriver ytterörat som en informationsuppsamlare vilken består av öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar likt en tratt upp ljudvågorna och förstärker dem. Det är också ytterörat ger oss förmågan att bedöma varifrån ett ljud kommer. Beroende på hörselgångens individuella utformning hos olika personer är alla individer olika känsliga för att drabbas av hörselskada från starka ljud. I hörselgångens yttre del finns varierande hårväxt samt vaxkörtlar. Vaxet har en skyddande funktion genom att med sin klibbiga konsistens fånga upp smuts och mikroorganismer, och dessutom är det lätt bakteriedödande. Längst in i hörselgången, väl skyddad, sitter trumhinnan vilket är ett mycket tunt, elastiskt membran på ca 8-10 mm i diameter. Mellanörat Mellanörat är enligt Arlinger et al. (2001) en luftfylld hålighet i skallbenet. Till sin konstruktion är det ett mekaniskt system vilket börjar med trumhinnan, ett tunt, lättrörligt membran vilket sätts i svängning av ljudets tryckvariationer likt membranet i en mikrofon. Svängningarna överförs via hörselbenskedjan (hammaren, städet och stigbygeln) till det ovala fönstret, som är täckt av ett lättrörligt membran vilket utgör entrén till det vätskefyllda innerörat. Mellanörats konstruktion är av vital betydelse för att ljudet effektivt ska kunna överföras från luften in i hörselgången till vätskan i innerörat. För att trumhinnan ska kunna svänga så lätt som möjligt måste det statiska trycket i mellanörat vara ungefär lika stort som lufttrycket i hörselgången. Detta regleras genom örontrumpeten, en smal kanal från mellanörat till näshålan. Normalt är denna kanal stängd men den öppnas kortvarigt då och då när vi sväljer eller gäspar vilket utjämnar eventuella tryckskillnader. Enligt anfört arbete finns det en liten muskel fästad på stigbygeln med betydelse för hörseln, den s.k. stigbygelmuskeln eller stapediusmuskeln. Muskeln aktiveras reflexmässigt när örat utsätts för relativt starka ljud (ca db och däröver). Denna reflex kallas för mellanöresreflexen eller stapediusreflexen. Starka ljud får muskeln att dra ihop sig så att ljudöverföringen via stigbygeln in till innerörat dämpas. Reflexen kan ses som en automatisk volymkontroll. Muskeln hinner inte reagera på enstaka korta impulsljud utan bara på ljud med lite längre varaktighet. Öron där reflexen inte fungerar är betydligt känsligare för hörselskador än normala öron. 11

12 Innerörat Arlinger et al. (2001) betonar att innerörat inte bara består av hörselorganet (snäckan), utan också balansorganet. De två organen ligger alldeles intill varandra, inneslutna i hårt ben och genomflutna av samma vätskor. Detta förklarar varför vissa sjukdomar ger upphov till både yrsel och hörselnedsättning. Snäckan är en spiralvriden, vätskefylld hålighet i skallbenet. På basilarmembranet vilket löper utefter hela snäckans längd finns fyra rader med hårceller. När ljudvibrationer sätter snäckans vätska i rörelse böjs håren vilka ger signaler till hörselnerven. Rörelseenergin i vätskan omvandlas till elektriska nervsignaler som hjärnan kan översätta till det vi uppfattar som ljud. Basilarmembranets ca hårceller leder signaler från snäckan till hjärnstammen via ca nervtrådar. Några av dessa nervtrådar leder även signaler i motsatt riktning, alltså från hjärnstammen tillbaka till snäckan. Exakt vilken roll eller syfte detta har vet forskarna inte i dagsläget. Figur 2. Öronsnäckans anatomi. 12

13 Ljud Ett ljud vi uppfattar kan t.ex. starta från ett vibrerande membran i en högtalare. Membranets vibrationer fortplantas som en ljudvåg i luften och sätter trumhinnan i svängning. Enligt Arlinger et al. (2001) bildar vibrationen förtätningar och förtunningar av luftmolekylerna vilka sprider sig i en vågrörelse. Själva molekylerna följer dock inte med vågen utan återtar så småningom sitt jämviktsläge. Det är dessa förändringar av luftmolekylernas täthet akustiker benämner som ljudtryck. Figur 3. Illustration av ljudvågor i form av förtätningar och förtuningar av luftmolekyler. Enligt angivet arbete är ljudtryck, eller ljudtrycksnivå resultatet av de tryckvariationer i luften ljudvågorna bildar. Det lägsta ljudtryck en människa kan uppfatta benämns hörtröskeln och den högsta benämns smärtgränsen. Ljudtrycksnivån mäts med en logaritmisk skala i måttenheten decibel (db). 0 db - Gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta (hörtröskeln). 10 db - Prassel av löv 20 db - Viskning 30 db - Stadsvåning 40 db Dämpad radiomusik 50 db Lågmält samtal 60 db - Vanlig samtalston 70 db Personbil 80 db Starkt trafikerad gata 85 db - Denna gräns får ej överstigas under en 8 timmars arbetsdag utan att arbetstagaren erbjuds hörselskydd. Ljud starkare än 85 db kan orsaka hörselskador. 90 db Tung lastbil 100 db Motorsåg 110 db - Bergborr, inte en ovanlig volym på diskotek. 120 db Propellerplan örats smärtgräns db Högsta uppmätta värde på rockkonsert 140 db Jetmotor 150 db - Gevärsskott. Ljudet är så kort att örat inte hinner uppfatta det som skadligt. 180 db Kanonskott. Trumhinnan brister. 190 db Högsta nivån ljud kan ha i luft (Axelsson & Schenkmanis, (1999, sid 54)) 13

14 Den logaritmiska skalan med vilken vi mäter ljudtryck är enligt Arlinger et al. (2001) inte linjär likt skalan på en linjal utan logaritmisk. Detta innebär att ljudtrycket fördubblas ungefär var tredje decibel. Ljud färdas ca 340 meter per sekund. Hastigheten eller frekvensen på ljudvibrationer mäts i Hertz (Hz). 1 Hertz är en svängning per sekund. Ett normalt mänskligt öra kan uppfatta frekvenser mellan 20 och 20000Hz. Ljud med svängningar under 20 Hz kallas för infraljud och ljud över 20000Hz kallas ultraljud. Örat är känsligast mellan 1000 och 4000Hz, precis där det mänskliga talet ligger. Upplevelsen av musik Lika oändlig och varierande som musiken är, lika oändlig och varierande är människans reaktioner på musik. Ett och samma musikstycke kan framkalla helt olika upplevelser hos olika människor, vi kan till och med få olika upplevelser av samma musikstycke vid olika tillfällen. Det är ingen nyhet att musik kan ge starka upplevelser men det finns ändå endast ett fåtal undersökningar vilka tangerar frågor om musikupplevelser. I Starka musikupplevelser (2008) analyserar Alf Gabrielsson, musikpsykolog och professor, ca 950 berättelser om starka musikupplevelser vilka personer bidragit med. Projektet startades i liten skala i slutet av 1980-talet och pågick med delvis långa avbrott fram till en bit in på 2000-talet. Inledningsvis intervjuades åtta utvalda personer, kvinnor och män i olika åldrar och med olika musikerfarenheter och preferenser. Därefter vände Gabrielsson sig till studerande i olika musikutbildningar (musikpsykologi, musikteapi och musikpedagogik) varav de flesta var mest intresserade av klassisk musik varför han sedan fortsatte med undersökningar riktade till personer med preferenser för folkmusik, jazz och rockmusik vidare till särskilda grupper som körsångare, gymnasister och pensionärer. Artiklar om projektet i dagspressen, radion och televisionen resulterade i flera hundra svar. Totalt har ca 950 personer deltagit i studien varav ca 250 har berättat om två eller flr Upplevelserna sträcker sig över nästan 100 år och Gabrielsson har efter analys av berättelserna påvisat minst 150 olika reaktioner/aspekter av sådana upplevelser. Vanligast förekommande reaktioner är positiva känslor (särskilt glädje och lycka), total absorption (musiken är det enda som gäller, personen blir omedveten om kropp, tid och rum) och förlorad kontroll (personen blir överraskad, tagen, drabbad och överväldigad). När det kommer till hur ljudnivån inverkar i dessa upplevelser fann jag endast ett citat i en av upplevelseberättelserna från en hårdrockskonsert: Det var fruktansvärd volym och jag tyckte att bastrumman hade ett förskräckligt spräck som slog igenom ljudbilden. (Gabrielsson 2008 sid 58) 14

15 Trots den negativa klangen i ovanstående citat menar skribenten att den totala upplevelsen av konserten var positiv och djupt berörande. Gabrielsson (2008) anser att vi bör skilja på hur vi uppfattar musik och hur vi reagerar på den. Hur vi uppfattar ett stycke musik kan gälla olika egenskaper i styckets form eller dess uttryck, t.ex. att stycket har ett snabbt tempo, går i dur, är i tretakt, är livligt och glatt, känns energiskt etc. Musiken är ett objekt utanför oss som vi kan observera och beskriva utan att för den skull vara särskilt engagerade, vi kan vara helt neutrala. I det andra fallet, hur vi reagerar på musik, är vi däremot inte neutrala observatörer utan påverkas av musiken, den går rakt in i oss eller vi går in i den. Musiken engagerar, utlöser tankar, känslor, rörelser, kanske får oss att glömma tid och rum och bli ett med musiken. Gabrielsson (2008) menar att detta naturligtvis är förenklade beskrivningar av två olika förhållningssätt. De kan ses som motsatta poler med många mellanliggande lägen. Det finns även ett fåtal tidigare studier som tangerar musikupplevelse. En framstående amerikansk psykolog, Abraham Maslow, verksam inom den humanistiska psykologin publicerade på och 70-talet några arbeten om peak experience. I Maslows arbete Toward a psychology of being (1968) bad han personer beskriva den underbaraste upplevelsen i ditt liv; de lyckligaste ögonblicken, extatiska ögonblick, tillfällen av hänryckning, kanske av förälskelse, av att lyssna till musik, eller att pötsligt drabbas av en bok eller målning, eller av något stort skapande ögonblick. Han pekade alltså ut musiklyssning som ett tänkbart exempel på peak expeience och från de berättelser han fick från några hundra personer drog han slutsatsen att de två lättaste sätten att få peak experiences var genom musik (inklusive dans) och genom sex. Det var särskilt klassisk musik som framkallade peak experiences. 15

16 Miljöer Här berörs de huvudsakliga miljöer där musik framförs. Inomhusscener samt utomhusscener. Här redovisas ljudnivåpåverkande faktorer och även de regelsystem som gäller konserter, musik och buller. Rumsakustik Liksom fiolen, kontrabasen och gitarren har resonanslådor för att förstärka ljudet från strängarna kan konsertlokalen ses som hela bandets/orkesterns resonanslåda. En lokals akustiska egenskaper går enligt Arlinger et al. (2001) under benämningen rumsakustik och är en betydande faktor för vilken ljudmiljö det slutligen blir vid en konsert. God akustik i musiksammanhang är ett så pass stort forskningsområde i sig att det inom denna rapports ramar är omöjligt att ge en tillfredställande översikt av detta. Rumsakustiken kan bedömas både utifrån publikens och musikernas perspektiv vilket ibland kan leda till motstridiga åsikter. Kähäri et al. (2006) har visat att det är möjligt att inreda och utrusta en konsertlokal så att den blir tillfredsställande för alla parter. Arbetsmiljöverket (2006) menar att det i konsertsalar för konstmusik självfallet ska vara god akustik för publiken, men där ska också vara god akustik för orkestern. Det är väsentligt för den enskilda musikern att tydligt kunna höra de andra instrumenten i orkestern, men många gånger är fallet inte så, trots att de spelar i konsertlokaler berömda för sin goda akustik. Dessa salar är i första hand utformade efter att ge publiken en bra musikupplevelse. Ljudnivån i ett rum bestäms av ljudkällans volym tillsammans med rummets akustiska egenskaper. Arlinger et al. (2001) påpekar att ju hårdare väggar och ytor rummet har desto högre blir ljudnivån, detta på grund av hur ljudet studsar mot väggar, tak och golv. Om ett rum förses med ljudabsorberande material, på ytor vilka annars i hög utsträckning skulle ha reflekterat ljudet, sänks den totala ljudnivån i rummet. Det kan dock göra att rummet, för vissa genrer och akter med specifika akustiska ideal, kan upplevas akustiskt torrt och dött. För somliga kan alltså ett rum med viss efterklang vara eftersträvansvärt medan det för andra inte är det. Däremot är, enligt anfört arbete, denna dämpning nästan alltid ett bra alternativ för övningsrum och replokaler för instrumentalister. 16

17 Utomhuskonserter Högtalare bör enligt Arbetsmiljöverket (2011) placeras med avseende på höjd och riktning så att ljudnivån blir så jämn som möjligt för publiken. Det betyder att det vid stora arrangemang krävs många högtalare distribuerade ut över publikområdet. Med ett korrekt inställt ljudsystem kan alla höra ljudet tydligt och samtidigt uppleva att ljudet kommer från scenen. Enligt Arbetsmiljöverket (2011) har Roskilde-festivalen i Danmark länge arbetat med att hitta metoder för att kunna sänka ljudnivåerna vid konserter. Fokus ligger här på fyra områden: begränsning av eventuella hörselskador, jämn fördelning av ljudnivån i publikområdet, reduktion av ljudnivån för publiken och begränsning av ljudnivån för festivalens grannar. Projektet drivs av Roskilde Kulturservice i samarbete med Roskilde Kommuns Miljöavdelning, vilka bl.a. genomför ljudmätningar i och omkring festivalområdet. De har upptäckt att ljudnivåer och ljudutbredning är starkt påverkade av väderförhållanden, i synnerhet temperatur och vindstyrka, samt växlingar i lufttemperaturen från dag till natt. Faktorer vilka påverkar ljudnivån I rapporten Akustikprojektet i Göteborg, (Kähäri K, Berntson A, Sjösten P & Hellquist C, 2006) bygger projektgruppen om en mindre pub, i storleksordningen 150 personer i publiken, och vidtar åtgärder för att få en så optimal ljudmiljö som möjlig för anställda, musiker och publik. De faktorer som lyftes fram som ljudnivåpåverkande var följande: Musikstil PA-högtalarna (nivå, placering, konstruktion, antal) Bandets egna instrumenthögtalare (nivå, placering, direktivitet, antal) Monitorer (nivå, placering, direktivitet, antal) Dynamikbegränsare såsom limiters och kompressorer Akustisk utstrålning från instrumenten (framför allt trumset) Rumsakustik - rumsform, skärmar, diffusorer, absorbenter) Publiken (publikens egenljud, absoption, diffusion, diffraktion) Musikstilen och direktljudet från publikvrål och visslingar till öronen kan vi inte göra mycket åt. Allt övrigt i listan kan vi påverka under planeringen av lokalen och under mixningen av ljudet på konserter (Kähäri et al. 2006, sid 12). 17

18 Enligt Kähäri et al. (2006) är den enskilt viktigaste faktorn vid begräsning av ljudnivåer vid små inomhuscentra avståndet mellan publik och scen. Ofta är avståndet minimalt och direktljud från monitorer, förstärkare och felaktigt placerade PA-högtalare ger för hög nivå till publiken. Akustikprojektets huvudmål är att finna vettiga lösningar av ljudvolymsproblematiken för att på så sätt stödja de mindre småklubbarna fortsätta sin verksamhet. För att få en förbättrad klubbmiljö åtgärdade projektgruppen ett antal punkter de fann bristfälliga. De byggde en större scen och satte upp effektiva ljudabsorbenter i tak och väggar. 80 centimeter höga trumskärmar testades och föreslogs. Baren flyttades ut från konsertlokalen. Ny ljudanläggning med toppar (mellan och högfrekvens) placerade i tak och infällda i scenframkantens sidor. Barriärer för skyddsavstånd mellan scen och publik byggdes vid scenframkant. Dessa förändringar resulterade i en minskning av den akustiska utstrålningen från instrument på scenen med 3-4 db över publikytan. Läckaget från monitorer och instrumentförstärkare minskade med ca 7 db. Tack vare den akustiska absorptionen i tak och väggar kring scenen blir inverkan av en akustisk skärm framför exempelvis ett trumset påtaglig, även vid en så låg höjd som 80 cm. Ljudvariationen över publikytan, från främre delen vid scenkant till bakre väggen har minskat från ca 14 db till ca 3 db. Högtalare placerades mer gynnsamt än tidigare. Detta medförde att risken att någon i publiken skulle få en hörselskada på grund av att man har hamnat för nära en högtalare har minimerats. Efter dessa åtgärder gjordes en enkätundersökning som visade att publik, musiker och anställda var påtagligt nöjda med ljudkvaliteten och ljudnivån. Regelsystem I dag finns ett par officiella regelsystem/normer utgivna av Arbetsmiljöverket (gäller arbetsplatser) och Socialstyrelsen (gäller allmänheten och offentliga lokaler). Arbetsmiljöverket År 2003 kom ett nytt direktiv från EU (2003/10/EG) om arbetstagarens ljudexponering vid buller. Under punkt 13 i direktiven kan vi läsa följande: De särskilda förhållandena inom musik- och underhållningssektorn kräver praktiska riktlinjer för att möjliggöra att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas effektivt. Medlemsstaterna bör vara berättigade att tillämpa en övergångsperiod för att utarbeta en uppförandekodex med praktiska riktlinjer som skulle kunna hjälpa arbetstagare och arbetsgivare inom dessa sektorer att uppnå de skyddsnivåer som fastställs i detta direktiv. (EU (2003/10/EG) 2003, sid. 2) 18

19 I artikel 14 i bullerdirektivet finns följande krav: I samband med tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna, i samråd med arbetsmarknadens parter och i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, utarbeta en uppförandekodex med praktiska riktlinjer som skall hjälpa arbetstagare och arbetsgivare inom musik- och underhållningssektorn att uppfylla de rättsliga skyldigheter som fastställs i detta direktiv. EU (2003/10/EG) 2003, sid. 2) Arbetsmiljöverket har anpassat de svenska föreskrifterna efter EU-direktivet, ett arbete som resulterat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS2005:16) vilka trädde i kraft 1 juli I AFS2005:16 står att läsa att arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. I samma föreskrift påpekas att hörselskydd ska användas när ljudnivån, på arbetsplatsen, överskrider vissa värden. Den dagliga gränsen (åtta timmar) för buller är fastslagen till 85 db. Gränsen är ett statistiskt beräknat mått. Enligt anfört arbete är vi alla olika tåliga för höga ljudnivåer, vissa tål mer och andra mindre. Om vi dubblar ljudenergin (vilket betyder en ökning med 3 db till 88 db) måste vi halvera exponeringstiden för att hålla risken för hörselskada konstant. Se tabellen nedan för exponeringstider motsvarande 85 db under 8 timmar. Tillåten tid att exponeras per dag för viss ljudnivå (AFS 2005:16). db(a): timmar: minuter: Arbetsmiljöverkets gränsvärden är till för att skydda arbetstagare från hörselskada och det ligger på arbetsgivarens ansvar att se till att värdena inte överskrids. Arbetsmiljöverket (2006) menar att dessa värden bygger på att vi inte bör exponeras för den nivån under mer än några timmar per vecka och att vi under övrig tid under veckan inte exponeras för ljud över 85 db(a). 19

20 Socialstyrelsen För allmänheten, konsertpublik och klubbgäster är det socialstyrelsens rekommendationer som gäller. I socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7) står att läsa: Riktvärde för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde är 100 db(a) Riktvärde för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde är 97dB(A) Riktvärde för lokaler och platser speciellt riktade till barn är 90dB(A) Enligt Arbetsmiljöverket (2011) är skillnaden mellan dessa två regelverk att Arbetsmiljöverkets regler tar hänsyn till att personalen i en konsertlokal kan använda skyddsutrustning för att minska sin individuella exponering, medan Socialstyrelsens rekommendationer gäller för den exponering konsertbesökarna utsätts för. Om ljudet i lokalen överskrider Arbetsmiljöverkets gränsvärden kan arbetsgivaren förse personalen med hörselskydd. Om arbetsgivaren sedan ser till att personalen bär skydden under konserter och liknande så är det tillfredställande ur bullersynpunkt. Socialstyrelsens regler har inget utrymme för sådant då det inte går att tvinga allmänheten att bära hörselskydd, ansvaret för ljudnivåerna i lokalen ligger på arrangören. Arbetsmiljöverket anser att deras och Socialstyrelsens gränsvärden likvärdiga sett ur juridisk synvinkel. Hultstrand (2011), utredare på Socialstyrelsen, menar dock att Arbetsmiljöverkets föreskrifter och gränsvärden väger tyngre än deras egna allmänna råd och riktvärden. Arrangören för en konsert ska se till att följa båda regelverken. I de fall arrangörer/arbetsgivare är ålagda att följa gränsvärden från flera olika föreskrifter måste arrangören förhålla sig till det lägre gränsvärdet. En arrangör/arbetsgivare som inte följer gällande regler riskerar främst att straffas med böter. 20

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan?

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan? Sidan 1 av 5 Bort med bullret! Det finns många sätt att minska ljudet från möbler, leksaker och annan utrustning. Vaxdukar på borden, lekunderlag på golvet och filtklädda leklådor är några av personalens

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Höga ljud Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syftet med mätningar av höga ljud...3 Riktvärden för höga ljudnivåer...4 Hörselskador...4 Metod...5 Resultat...6

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. LJUD Fysik åk 7 Centralt innehåll O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. Tre avsnitt O Ljudets egenskaper O Ljudvågor

Läs mer

Akustik läran om ljudet

Akustik läran om ljudet Akustik läran om ljudet Innehåll Exempel på ljudkällor... 1 Hur ljud uppstår... 1 Så här fungerar örat... 1 Ytterörat samlar upp ljud... 2 I mellanörat sitter hörselbenen... 2 Innerörat... 2 Det var lite

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Mål med temat vad är ljud?

Mål med temat vad är ljud? Vad är ljud? När vi hör är det luftens molekyler som har satts i rörelse. När en mygga surrar och låter är det för att den med sina vingar puttar på luften. När en högtalare låter är det för att den knuffar

Läs mer

Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar.

Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar. LJUD Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar. När strängen rör sig uppåt, pressar den samman luften på ovansidan om strängen => luftmolekylerna

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

PROPPGUIDEN. Hur väljer man rätt propp? En propp passar inte alla öron och situationer. Här följer våra tips

PROPPGUIDEN. Hur väljer man rätt propp? En propp passar inte alla öron och situationer. Här följer våra tips PROPPGUIDEN Hur väljer man rätt propp? En propp passar inte alla öron och situationer Här följer våra tips 1 INNEHÅLL: 2 Skydda dina öron... 3 Öronproppar för alla situationer... 3 Alla öron är olika...

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

10. Musiklärare. Avsnittet tar upp musiklärares arbetssituation, men informationen bör även i vissa delar vara användbar för elever.

10. Musiklärare. Avsnittet tar upp musiklärares arbetssituation, men informationen bör även i vissa delar vara användbar för elever. 10. Musiklärare Avsnittet tar upp musiklärares arbetssituation, men informationen bör även i vissa delar vara användbar för elever. Sammanfattning Risker Musiklärare exponeras ofta för så höga ljudnivåer

Läs mer

Information till dig som bedriver verksamhet med HÖG MUSIK Vad är en hörselskada? Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. Många

Läs mer

Formgjutna hörselskydd för alla

Formgjutna hörselskydd för alla Formgjutna hörselskydd för alla 2 ÅRS GARANTI PRODUKT, PASSFORM & FUNKTION Personliga hörselskydd för en skönare vardag och fritid Idag utsätts varannan person dagligen för buller på arbetet. Störande,

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF Samhällsbuller i Sverige Idag uppskattas 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för en bullernivå* från flyg, tåg och vägtrafik som överstiger de riktvärden som

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga er från musik Mätningar i Jönköping Miljökontoret kommun Per-Åke Sandberg och Erik Engwall November 2005 Projektet Socialstyrelsen har under våren,

Läs mer

Akustikguiden. www.abstracta.se

Akustikguiden. www.abstracta.se Akustikguiden www.abstracta.se 1 Vad är akustik? Akustik är läran om hörbart ljud. Ordet akustik kommer från grekiskans att göra sig hörd. 2 1. Vad är akustik? Vad är ljud? Ljud är tryckvågor i luft. Örat

Läs mer

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF Samhällsbuller i Sverige Idag uppskattas 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för en bullernivå* från flyg, tåg och vägtrafik som överstiger de riktvärden som

Läs mer

Höga ljudnivåer på små klubbar problem-åtgärder-ljuddesign. Alf Berntson och Johan de Sousa Mestre. Syfte

Höga ljudnivåer på små klubbar problem-åtgärder-ljuddesign. Alf Berntson och Johan de Sousa Mestre. Syfte Alf Berntson och Johan de Sousa Mestre Syfte Huvudsyfte Klara socialstyrelesens råd SOFS 1996:7 Samtidigt Bra ljudkvalitet Nöjda musiker Mycket liten påverkan på det musikaliska uttrycket Nöjd publik Jämn

Läs mer

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Rapport 4/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Sammanfattning Miljöförvaltningen utförde ljudnivåmätningar under två konsertkvällar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up TINNITUS THE NEVERENDING SOUND DANGER ZONE 100 db and up Vad xxx Šr tin nitus? Tinnitus är när det tjuter i öronen. Jämt. Det är mycket vanligare än man tror. Speciellt bland unga. Det vanligaste är att

Läs mer

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. Akustik Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng vibrerar, rör den sig fram och tillbaka.

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Akustik. Läran om ljudet

Akustik. Läran om ljudet Akustik Läran om ljudet Vad är ljud? Ljud är förtätningar och förtunningar som uppstår i omgivningen när ett föremål vibrerar. Ljud kräver materia för att kunna spridas, t.ex. luft. Ett föremål som vibrerar

Läs mer

Att kunna höra Hörselrubbningar Orsaker till hörselnedsättning

Att kunna höra Hörselrubbningar Orsaker till hörselnedsättning 55 Att kunna höra Hörselrubbningar Hörselrubbningar är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Cirka 11 % av befolkningen anger att de har problem med nedsatt hörsel. Minst lika många har besvär på grund

Läs mer

EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER

EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER HÖRSELSKYDD EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER Några exempel på ljudnivåer i db(a) 180 Rymdraket lyfter 135 Flygplan lyfter / Formel 1 120 Flygplansmotor / Rockkonsert (peak ljud) 105 Tryckluftsborr / Diskotek 80 Trafikbuller

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET GULLSPÅNGS KOMMUN. Policy. för minskat buller i Gullspångs kommun

FOLKHÄLSORÅDET GULLSPÅNGS KOMMUN. Policy. för minskat buller i Gullspångs kommun FOLKHÄLSORÅDET GULLSPÅNGS KOMMUN Policy för minskat buller i Gullspångs kommun med fokus på barn och ungdomsmiljöer Vision 2013 Gullspångs kommun September 2005 Reviderad februari 2006 Reviderad januari

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och

Läs mer

Information om Tinnitus

Information om Tinnitus Information om Tinnitus Guide för att hjälpa dig förstå och hantera din tinnitus Innehåll Din hälsa och dina mål 4 Vad är det för ljud du hör? 5 Vad orsakar tinnitus? 6 Tinnitus och din hjärna 7 Finns

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up TINNITUS THE NEVERENDING SOUND DANGER ZONE 100 db and up 2 Vad xxx är tin Tinnitus är när det tjuter i öronen. Jämt. Det är mycket vanligare än man tror. Speciellt bland unga. Det vanligaste är att man

Läs mer

Fördjupningsuppgift: Buller

Fördjupningsuppgift: Buller Fördjupningsuppgift: Buller Basgrupp 1 Mårten Carlsson Johanna Hermanson Hannah Johansson Henrik Olsson Erik Rofors Vad är buller? Buller definieras av Nationalencyklopedins ordbok som ljud som uppfattas

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Laborationer i byggnadsakustik Osama Hassan 2010-09-07 Byggnadsakustik: Luftljudisolering Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Buller och hörselskydd

Buller och hörselskydd Buller och hörselskydd Ibland hör man någon säga, visst bullrar det men man vänjer sig. Det är fel. Man vänjer sig inte. Man blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. De

Läs mer

Den som spar han har!

Den som spar han har! Syns inte bilderna? Klicka här... Den som spar han har! Vilken konstig sommar det blev! Många har besviket kommit tillbaka till jobb och skola från en blöt och kall semester. Vi får minnas allt det positiva

Läs mer

För alla som älskar musik.

För alla som älskar musik. 26 ACS formgjutna hörselskydd För alla som älskar musik. 20 17 15 10 ACS PRO10 Låg dämpning. PRO10 är idealisk för sångare och akustiska artister eller i arbetsmiljöer med lite buller. De ger en naturlig

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. Vad gjorde vi förra gången? Har du några frågor från föregående lektion? 3. titta i ditt läromedel (boken) Vad ska vi göra idag? Optik och

Läs mer

Enkätrapport: Hörsel och ljudsäkerhet på musikutbildningarna - undervisning och kunskapsnivåer

Enkätrapport: Hörsel och ljudsäkerhet på musikutbildningarna - undervisning och kunskapsnivåer Enkätrapport: Hörsel och ljudsäkerhet på musikutbildningarna - undervisning och kunskapsnivåer En rapport från AMMOT, skriven av Christine Hellqvist, projektledare Innehåll Sidan Presentation av AMMOT

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik.

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption F8 Rumsakustik, ljudabsorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Akustik Ljudrum Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Studio Självkörarstudio Akustik Orsaken till att vi uppfattar ljud så annorlunda mot hur den låter i verkligheten är både

Läs mer

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Ljudstyrka mäts i decibel (db) Några exempel Stor risk för hörselskada Risk för hörselskada Svårt att uppfatta tal

Läs mer

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk.

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk. Ljud åk 3-4; station a) Ljudmaskiner 1. Kacklande burk. Beskrivning: Se länk på sidan 'Bygga'. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp

Läs mer

Studien. Teknik. Akustik. Enkätundersökning. En kvalitativ, explorativ studie av ett case. Bestående av tre delar:

Studien. Teknik. Akustik. Enkätundersökning. En kvalitativ, explorativ studie av ett case. Bestående av tre delar: Studien En kvalitativ, explorativ studie av ett case Bestående av tre delar: Teknik Akustik Enkätundersökning Redovisning av Enkätsvar: från lyssnare, musiker, anställda Subjektiv hörselstatus Ljudkvalitet

Läs mer

SEMINARIERAPPORT MILJÖMEDICIN & EPIDEMILOGI

SEMINARIERAPPORT MILJÖMEDICIN & EPIDEMILOGI SEMINARIERAPPORT MILJÖMEDICIN&EPIDEMILOGI BULLER Av:Basgrupp1 Läkarlinjentermin4,HT2008 MikaelEdström,KristinaRosén,EbbaJonsäter,My Aronsson,JohanWiman INLEDNING Våruppgiftvarattsammanställaenrapportomvadbullerärochpåvilketsättvi

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning I Sverige beräknas 560 000 vuxna personer ha så stor hörselnedsättning att de kan ha nytta av hörapparat. Ungefär 270 000 vuxna har hörapparat, varav mer än

Läs mer

C-UPPSATS. Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha - och är den för stark? Simon Holmlund. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha - och är den för stark? Simon Holmlund. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:028 Vad bestämmer den ljudnivå live-ljudteknikern väljer att ha - och är den för stark? Simon Holmlund Luleå tekniska universitet C-uppsats Ljudteknik Musikhögskolan i Piteå 2006:028 - ISSN:

Läs mer

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Bessemerskolan Sandviken Projektarbete 100 poäng Läsåret 2011/2012 Naturvetenskapligaprogrammet Handledare: Erik Troeng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Bättre ljud med rätt placering av PA-högtalare Placeringen av publikhögtalarna är av stor betydelse för hur bra ljudet kan bli. På framförallt mindre arrangemang ser man ofta högtalare som är tokigt placerade.

Läs mer

Tinnitus. musikens gissel

Tinnitus. musikens gissel Tinnitus musikens gissel Alla har vi väl nån gång upplevt det där bruset, eller tjutet efter en högljudd konsert. Det sitter i en dag eller två, och försvinner till slut. Oftast. Tänk dig då att du har

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik F8 Rumsakustik, ljudabsorption Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

Talperception. Talperception. Örat. Örat

Talperception. Talperception. Örat. Örat Talperception Studiet av talperception handlar om lyssnarens förmåga att uppfatta den akustiska signalen som en talare producerar som en sekvens av meningsfulla ord och idéer Talperception Vi ska behandla

Läs mer

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. HÖRSELN Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. 1. Vad är allt ljud som vi hör? 2. När hörs ljudvågorna? I en radio, stereo eller en teve är det högtalarna som

Läs mer

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB Grundläggande akustik Rikard Öqvist Tyréns AB Rikard Öqvist Umeåbo och Akustikkonsult sedan 2011 Industridoktorand sedan semestern 2014, disputation dec 2016 rikard.oqvist@tyrens.se 010-452 31 27 Vad är

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande?

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande? 1 Frågeformulär vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Namn Ålder Adress Telefon Mobiltelefon E-mailadress Datum Yrke Studerande Pensionär Har du en av följande sjukdomar? Hjärt-/kjärlsjukdom Smärta i

Läs mer

till tala i mikrofon:

till tala i mikrofon: 2009-11-10 Att tala i mikrofon Att tala i mikrofon för att förstärka rösten kan inte vara någon konst. Men verkligheten har alltför ofta bevisat motsatsen... Om situationen kräver att du måste tala i mikrofon,

Läs mer

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Buller i skolmatsalar En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Skolmatsalen bör vara en plats där eleverna får en chans att återhämta sig från skolarbetet med både näringsrik mat och social samvaro

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4 IHM Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ115 Tentamenstillfälle 4 Datum 213-11-7 Tid 4 timmar Kursansvarig Susanne Köbler Tillåtna hjälpmedel Miniräknare Linjal

Läs mer

Örat. Johnson, Kap 3. Basic audition

Örat. Johnson, Kap 3. Basic audition Det här kapitlet handlar om det man brukar kalla det perifera hörselsystemet och lite om hur processningen på den nivån ser ut och vilka skalor som bäst kan beskriva detta. Så låt oss då först bara påminna

Läs mer

Musik och höga ljudnivåer. Rapport 2009:1. praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen. Projektrapport

Musik och höga ljudnivåer. Rapport 2009:1. praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen. Projektrapport Musik och höga ljudnivåer praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen Projektrapport Rapport 2009:1 Musik och höga ljudnivåer Praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll: Sid 1. Inledning 1 2. Lagstiftning 1 3. Målsättning 1 4. Genomförande 1 5. Resultat 2 5.1 Fritidsgårdar 2 5.1.1 Höga

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat Tre steg mot rätt val - en guide vid val av hörapparat Den här informationsfoldern vänder sig till dig som står i begrepp att köpa en hörapparat. Varje hörselnedsättning är individuell och behandlas därefter.

Läs mer

Tillsyn av verksamheter med höga ljudnivåer musik

Tillsyn av verksamheter med höga ljudnivåer musik Tillsyn av verksamheter med höga ljudnivåer musik Foto: Andreas Nilsson Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Kontroll av riktvärden och egenkontroll Dokumentnamn

Läs mer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer Gränsvärden för buller och vibrationer EU:s direktiv för arbetarskydd förverkligade i nationella lagar Ökad säkerhet och förbättrat hälsoskydd på arbetsplatsen Direktiv för arbetarskydd mot buller och

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Få sången att höras på scenen Ett ganska vanligt problem är att bandets sångare klagar på att han/hon inte hör sig själv tillräckligt bra. Hör man inte sig själv är det svårt att sjunga rent och snyggt.

Läs mer

Signalkedjan i små PA-system. Illustrationen till vänster. Grundläggande signalflöde i ett PA-system. Delar i de gråmarkerade

Signalkedjan i små PA-system. Illustrationen till vänster. Grundläggande signalflöde i ett PA-system. Delar i de gråmarkerade Processorer och masterequalizrar Mikrofoner Musiker och instrument Stagebox och multikabel Mixerbord Lineboxar Multikabel och stagebox Signalkedjan i små PA-system I förra numret gick jag igenom hur du

Läs mer

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp).

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp). Barn och Ungdom VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-09-28 SDN 2005-10-20 Dnr 002-082/2005 KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning

Läs mer

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011)

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) 2 en av tre arbetstagare har inte testat hörseln på över tio år. många av dem sliter

Läs mer

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA Ljudutredning, buller från flygplan Sammanfattning Ljudnivåerna från JAS Gripen är obehagligt höga. Ljudnivåerna från övriga flygpassager är höga,

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL?

VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? Ljud och hörsel VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen VARFÖR

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne?

Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne? Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne? Multi-modal interaktion Input via flera sinnen Mobil interaktion Personer med synnedsättning Det sammanhang i vilket tekniken används

Läs mer

Att fånga den akustiska energin

Att fånga den akustiska energin Att fånga den akustiska energin När vi nu har en viss förståelse av vad ljud egentligen är kan vi börja sätta oss in i hur det kan fångas upp och efterhand lagras. När en ljudvåg sprider sig är det inte

Läs mer

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

MEDIESIGNALER INTRODUKTION Rev. 150119 US MEDIESIGNALER INTRODUKTION 1 VILKA PROBLEM LÖSER VI MED SIGNAL- BEHANDLING? Akustik. Inspelning av sorl från fikarummet vid TFE. Varför pratar alla så högt? Varför hör man inte vad någon

Läs mer

Elevers upplevelse av buller i skolan

Elevers upplevelse av buller i skolan 2013-12-19 Elevers upplevelse av buller i skolan Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Effekter och ljudprocessorer

Effekter och ljudprocessorer 2008-09-22 Effekter och ljudprocessorer Mixern är ljudteknikerns främsta elektriska redskap för att påverka ljudet. Den ger möjlighet att justera nivå och klangfärg (med EQ). Men det kan behövas fler möjligheter

Läs mer

App for measurements

App for measurements F10 Rumsakustik 2 App for measurements Room acoustics Traffic noise APM Tool lite : free Need to use a big clap as sound source Road noise from Tyrens (explanation) Schall app (KW), measurement of SPL

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer