Årsberättelse för verksamhetsåret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för verksamhetsåret 2008"

Transkript

1 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Vision Värdegrund MÅLGRUPP SYFTE OCH ARBETSSÄTT Syfte Arbetssätt MÅL Långsiktiga mål Verksamhetsmål Operativa mål Mål för samarbete Mål och måluppfyllelse... 8 ORGANISATION AV VERKSAMHETEN BASVERKSAMHET Studiecirklar Öppet Hus Internationella Kvinnodagen Temaveckor Samarbete med Kriscentrum för Kvinnor, Malmö stad Bussutflykt Glöggparty Praktikanter Studiebesök på IKF Genomförda studiebesök

3 5.11 Antal besök Medlemsantal Öppettider NÄTVERK IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor Netmap Unga Kvinnor Mentorsprogrammen Kvinnligt Mentorskap, Kvinnors Makt och Manligt Mentorskap - nätverksprojekt Samarbeta Jämt PROJEKTVERKSAMHET Kvinnligt Mentorskap Manligt Mentorskap Kvinnors Makt Mentorsprogram Kvinnors Makt i Norden Handla rätt för hälsans skull Sexuell hälsa i Skåne Ansökningar STYRGRUPPER STYRELSE. PERSONAL OCH RESURSPERSONER Styrelsen Anställda av IKF i Malmö Kompetensutveckling REPRESENTATION Evenemang Konferenser och seminarier Verksamhetsplanering

4 11. MEDIA Radio Press Webb IKFs nyhetsbrev SLUTORD BILAGOR Basverksamhet Projektverksamhet slutrapporter Trycksaker

5 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är en etablerad ideell organisation som verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration och kvinnligt företagande drivs framåt, dels genom kompetenshöjande program för alla medlemmar och dels genom projekt och utvecklingsarbeten som gynnar tillväxt och samarbeten i samhället mellan myndigheter, företag och organisationer inom Öresundsregionen, Norden och EU-länderna. Föreningen, som är i ständig utveckling och förändring, ska alltid fungera som en mötesplats och ett idécentrum för information, utbildning, sysselsättning och tillväxt för regional, nationell och EU-utveckling. 1.1 Vision IKF vill göra verklighet av visionen om ett integrerat och jämställt samhälle, fritt från diskriminering och könsrelaterat våld, där alla kvinnor får möjlighet och redskap till självförsörjning, god hälsa och ett själständigt liv. 1.2 Värdegrund Föreningen är politiskt och religiöst obunden och vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. All verksamhet i föreningen skall bygga på de grundläggande demokratiska värderingarna: Integration Jämställdhet Förebyggande av rasism och förtryck 2. MÅLGRUPP Kvinnor av alla nationaliteter som behöver utbildning, kompetenshöjning, rehabiliterings-/friskvårdsinsatser eller nätverkstöd för att förbättra sin möjlighet till sysselsättning och självförsörjning och för att kunna bidra till att öka tillväxten. Kvinnor av alla nationaliteter som har egen försörjning genom t ex anställning eller eget företagande, är engagerade i samhället exempelvis som representanter i olika styrelser och nämnder och som är förebilder. Kvinnor som kan vara mentorer och/eller på annat sätt bidra till IKFs utveckling. Till målgruppen hör kvinnor som önskar personlig utveckling genom möten med människor från olika kulturer. Män, föreningar, organisationer och företag som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar, kan vara stödmedlemmar. 3. SYFTE OCH ARBETSSÄTT 3.1 Syfte IKF vill bygga gränsöverskridande broar mellan människor från olika länder, kulturer och samhällen, motverka diskriminering, och öka kvinnors möjligheter till sysselsättning, utveckling och självförsörjning. 5

6 3.2 Arbetssätt Föreningen skall arbeta för att nå syftet och sina mål genom att verksamheten skall utgå från IKF s i Malmö grundläggande värderingar och bidra till att uppfylla verksamhetens kort- och långsiktiga mål. I föreningen skall vi: Bedriva utbildning och information i form av studiecirklar, föredrag, nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och studiebesök. Initiera och driva projekt i enlighet med föreningens syften. Skapa kontaktytor och mötesplatser mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor. Tillhandahålla verksamheter som inbjuder till ömsesidigt utbyte över kulturella och åldersrelaterade gränser. Samarbeta i samhället med myndigheter, företag och organisationer från lokal till internationell nivå. 4. MÅL 4.1 Långsiktiga mål Föreningen arbetar för att nå dessa mål: Öka kontakterna och förståelsen mellan kvinnor från olika länder och kulturer. Ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och integration för kvinnor i Malmö och Skåne Öka kvinnors inflytande i regionen och stärka kvinnors ställning i samhället. Stärka kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap Öka kvinnors intresse för och kunskaper om svensk jämställdhets- och integrationspolitik. Arbeta mot kvinnohandel och könsrelaterat våld. Stärka och utveckla kontakter med invandrarkvinnoorganisationer i Norden Etablera fler internationella kontakter Säkra IKFs aktiva roll i samhällsutvecklingen i frågor om diskriminering och jämställdhet. Bidra till samhällets arbete för en god folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 4.2 Verksamhetsmål 2008 Under verksamhetsår 2008 har IKFs styrelse upprättat följande verksamhetsmål: Ökad basfinansiering som möjliggör en långsiktig planering och finansiering av verksamheten Metoder för utveckling av marknadsföring Antalet medlemmar ska öka med 200 Antalet betalande medlemmar ska öka med 200 Antalet unga medlemmar < 35 år ska öka med 60. Antalet stödmedlemmar ska öka med 30. Antalet företag registrerade i Netmap ska öka 40 6

7 4.3 Operativa mål 2008 Under 2008 gäller dessutom följande tidsbegränsade mål: Arrangera en endags konferens i februari för invandrarkvinnoorganisationer inom nätverket Samarbeta Jämt och som är intresserade av att implementera Kvinnligt Mentorsprogram i sin verksamhet men även lära sig mer om presentationstekniken. Anordna firandet av 8 mars Internationella Kvinnodagen för alla IKFs medlemmar Inbjuda våra samarbetspartners till Glöggparty/nätverksträff i november Anordna en utåtriktad debatt om ett aktuellt ämne nätverket Unga Kvinnor Uppmärksamma IQ-nets 10 års jubileum hösten 2008 Ta fram en broschyr om Manligt Mentorskap Ta fram en broschyr om Kvinnors Makt - Mentorsprogram Genomföra en studiecirkel i föreningskunskap och mötesteknik för nya styrelsemedlemmar och nyanställda medarbetare Anordna studiebesök på Malmö stadsbibliotek för deltagare i studiecirkelverksamhet Arrangera temaveckor om konsumentfrågor, skönlitteratur, räddningstjänsten, mäns våld mot kvinnor, sexuell hälsa, mm Ge ut fyra Nyhetsbrev som riktar sig till alla IKFs medlemmar Anordna bussutflykt i Skåne för deltagare i studiecirklar och deras ledare 4.4 Mål för samarbete Inbjuda representanter från olika politiska partier till IKF, som innehar politiska uppdrag och har möjlighet att påverka utvecklingen, (riksdagsmän/kvinnor, regionråd, kommunalråd), dels för att informera om vårt arbete med jämställdhet och tillväxt på lokal och regional nivå, dels för att vara pådrivande faktor och föra fram våra mål, bl.a. Fler unga invandrarkvinnor/kvinnor i politiken. Vi ska samarbeta med EU-politiker genom vårt nätverk Unga kvinnor. IKF ska fortsätta sitt samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne genom att inbjuda nyckelpersoner till informationsmöten om vår roll som stark och aktiv pådrivande jämställdhetsaktör och som genom vårt arbete bidrar till tillväxt både lokalt och regionalt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med offentlig verksamhet, företag och företagarorganisationer genom vårt Mentorsprogram. Dessa är särskilt viktiga med tanke på integration och möjligheter för unga välutbildade invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden. Vi ska även under 2008 aktivt delta i möten och konferenser där vi kan bidra med vår kunskap om jämställdhet och integration, invandrarkvinnornas livssituation, arbetsmarknaden och företagandet och där vi kan påverka beslutsfattare som har möjlighet att förändra utvecklingen på dessa områden. 7

8 IKFs ordförande ska fortsätta att arbeta i regeringens Jämställdhetsråd och genom information om IKFs och hela förbundets arbete påverka Sveriges jämställdhets- och integrations minister, tjänstemän i regeringskansliet, riksdagsmän/kvinnor från olika politiska partier och övriga ledamöter. Vi ska fortsätta och utveckla det goda samarbetet med Nordiska ministerrådet, ESF-rådet i Skåne och Sverige samt Nutek genom våra pågående och framtida projekt Vi ska fortsätta vårt samarbete med ABF genom våra studiecirklar och andra aktiviteter. Vi skall fortsätta vårt samarbete med andra invandrarkvinnoorganisationer både nationellt och internationellt och med resurscentrum för kvinnor för att tillsammans bli starkare och för att sprida IKFs kunskap och erfarenheter och därmed bidra till utveckling i andra organisationer. 4.5 Mål och måluppfyllelse För verksamhetsåret 2008 upprättade IKFs styrelse ett flertal verksamhets- och operativa mål samt mål för samarbete, beskrivna ovan. Föreningens utveckling i förhållande till de uppsatta målen finns beskrivet i bilagan 13.1 Basverksamhet. ORGANISATION AV VERKSAMHETEN Föreningens verksamhet delas in i tre delar; BASVERKSAMHET, NÄTVERK och PROJEKT. Verksamheten inom varje del redovisas nedan under respektive rubrik. 5 BASVERKSAMHET Basverksamheten har innehållit studiecirkelverksamhet, Öppet Hus kvällar, 8 mars firandet, Glöggparty/nätverksträff för våra samarbetspartners, temaveckor, tog emot studiebesök, ansvarade för praktikanter, mm. 5.1 Studiecirklar Under våren 2008 genomfördes 14 studiecirklar: 7 i svenska 2 i svenska med inriktning mot data/it 3 i övriga språk (engelska låg och hög nivå, spanska) 1 i klassisk musik 1 Sykurs Språkcafé Under våren 2008 har 13 cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. 8

9 Svenska, nybörjarnivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska hög nivå Svenska läs- och konversation Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktnining mot data/it Svenska med inriktning mot data/it Engelska låg och hög nivå Spanska Klassisk musik Sykurs Kerstin Isberg Ingrid Kronkvist Karin Linde Karin Linde Inger Persson Marianne Sjöström Bronhilda Stankovska Camilla A. Papadopoulou Marie B. Bark/Almira Perdija Sanna H. Björke Adriana Morel Bodil Sagefalk Reem Abdusalam Totalt deltog under våren 147 kvinnor i cirkelverksamheten. Som avslutning på vårens basverksamhet anordnades en uppskattad bussutflykt till Kullahalvön (Höganäs keramik, Krapperups slott och Mölle) den 2 juni. Under våren 2008 har sex cirkelledare gått cirkelledarutbildning i ABF:s regi: Sanna Husberg Björke, Adriana Morel, Bronhilda Stankovska, Marie Bergvall Bark, Bodil Sagefalk och Kerstin Isberg. Bronhilda och Bodil har dessutom deltagit i Pedagogisk inspirationsdag: Njutning för alla dina sinnen i ABF:s regi. Under hösten 2008 genomfördes 13 studiecirklar: 6 i svenska 2 Svenska med inriktning mot data/it 1 Svenska med inriktning mot musik 4 i övriga språk (engelska, spanska) Under hösten 2008 har 9 cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. Svenska, nybörjarnivå Svenska, nybörjarnivå Svenska, mellannivå Svenska, hög nivå Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktning på data/it Svenska med inriktning på musik Engelska Spanska Öppet hus, dag Kerstin Isberg Aldona Russdal Karin Linde Karin Linde Almira Perdija Ingrid Kronkvist Almia Perdija Almira Perdija Britt-Marie Johanson Adriana Morel Inger Persson Totalt deltog under hösten 194 kvinnor i cirkelverksamheten och två cirkelledare har gått cirkelledarutbildning: Ingrid Kronkvist och Almira Perdija. 9

10 5.2 Öppet Hus Föreningen har liksom tidigare år arrangerat öppet hus-kvällar under terminerna. Under 2008 deltog cirka 650 kvinnor. Programmet för dessa kvällar återfinns under bilaga 13.1 Basverksamhet. 5.3 Internationella Kvinnodagen Internationella Kvinnodagen, 8 mars 2008 firades traditionsenligt på Rådhuset, i den vackra Knutssalen. Kent Andersson, kommunalråd för arbetsmarknad och integration, hälsade oss välkomna och talade om Malmös och Rådhusets historia. Kvällens huvudtalare var Anneli Philipson, kommunalråd för demokrati och jämställdhet. Hon talade om Kvinnor och makt. De drygt 200 medlemmar som samlades för att fira Internationella kvinnodagen bjöds också på sång och musik med Zoran Sibinovic orkester och sångartister Tatjana och Ivana Sibinovic. En grupp från föreningen Srbija dansade folkdans och bjöd upp många från publiken. 5.4 Temaveckor Under våren anordnar IKF temaveckor där alla medlemmar är välkomna att delta. Den 20 februari var temat Mäns våld mot kvinnor. Margot Olsson, samordnare för Malmö stads kvinnofridsprogram och poliskommissarie Anna Gustafsson, berättade om arbetet med att bekämpa och förebygga våld i nära relationer. De gav också råd om vad man kan göra när man misstänker att någon är utsatt för övergrepp och familjevåld. Helen Stenkula från Malmö stad informerade om Kriscentrum för Kvinnor. Arrangemanget var välbesökt (ca 50-tal kvinnor) och mycket uppskattat! Den 23 april var temat brandsäkerhet. Räddningstjänsten Syds brandinstruktör James Svensson och Braem Sager kom till IKF för att bland annat informera om hur man kan brandsäkra sitt hem. De gav också information om vad man ska tänka på och hur man ska agera om brand uppstår. Cirka 25 kvinnor deltog. Den 14 maj gjordes ett studiebesök på Stadsbiblioteket. Besökarna fick information om bibliotekets alla olika tjänster och utbud. Under hösten har ytterligare två temaveckor anordnats: Den 29 september var Sus Andersson från Friskis & Svettis och informerade om hur man genom fysisk aktivitet kan må bättre. Arrangemanget var välbesökt (cirka 45 kvinnor) och mycket uppskattat. Den 12 november var enhetschef Karin Hård från Konsument Malmö och informerade om konsumentfrågor. Hon berättade om konsumentlagar och regler och att det finns kostnadsfri rådgivningen för intresserade Malmöbor. Hon tog också upp vad man bör tänka på innan man gör ett köp och tips om proceduren vid reklamationer. Ett 50-tal mycket intresserade kvinnor deltog. 10

11 5.5 Samarbete med Kriscentrum för Kvinnor, Malmö stad Under 2008 har IKF utvecklat ett samarbete med Kriscentrum för kvinnor, Malmö stad: Varje fredag har våldsutsatta kvinnor erbjudits att delta i IKF:s språkcafé i en separat lägenhet tillhörande Kriscentrum. På språkcaféet har kvinnorna fått information om och inbjudan till IKF:s verksamhet, bland annat studiecirklar och öppet hus kvällar, och också möjlighet att fika, umgås och ha trevligt tillsammans. Syftet med språkcaféet har varit att för dessa kvinnor skapa en sluss ut till ett normalt liv: Caféet blir det första steget och ett därpå, eventuellt aktivt deltagande i IKF:s verksamhet kan bli nästa. För Kriscentrums kvinnor fungerar IKF som isoleringsbrytaren och den stöttande bryggan/övergången till ett självständigt och harmoniskt liv. 5.6 Bussutflykt Som avslutning på vårens basverksamhet anordnades en bussutflykt till Kullahalvön den 2 juni. Efter ett besök på Höganäs keramik gavs det möjlighet till promenad och picknick i Krapperups vackra slottspark. Resan avslutades med ett besök i den lilla badorten Mölle vid Kullaberg. Deltagarna kunde njuta både av vacker omgivning och fint sommarväder! 5.7 Glöggparty Glöggpartyt ställdes in på grund av firandet av IQ-nets 10-årsjubileum. 5.8 Praktikanter Föreningen har under året tagit emot praktikanter från skolor, förvaltningar och myndigheter, bland annat från: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Heleneholms gymnasium, Folkuniversitetet och Lernia. Totalt under 2008 har vi tagit emot 20 praktikanter: Juhara Amin, Ingegerd Kristoffersson, Sanna Björke, Marie Bergvall Bark, Jenny Larsson, Ajgul Redzepovska, Monika Dobreskov, Zahraa Hulo, Michelle Lone, Sandra Eriksson, Almira Perdija, Gohar Petrosyan, Camilla Papadopoulou Andersson, Luisa Sahlén, Ulrika Fuchs, Aldona Russdal, Nora Omayrat, Nazlije Residovska, Bongkot Pongnari, Shenaj Ramadanovska. 5.9 Studiebesök på IKF Den 15 januari tog föreningen emot Andreas Konstantinides, ordförande i stadsdelsnämnden Rosengård och dr Anja van Heelsum från universitet i Amsterdam som var intresserade av IKFs integrationsarbete. Den 24 januari tog IKF emot studiebesök från SFI Komvux Södervärn. Ett 20-tal elever deltog för att få information om föreningen. Den 29 januari tog IKF emot studiebesök från SFI Komvux Södervärn och cirka 20 elever fick information om föreningens verksamhet och olika aktiviteter. Den 5 februari tog IKF emot studiebesök från SFI Komvux Södervärn och cirka 15 elever fick information om föreningens verksamhet och olika aktiviteter. Den 20 februari besökte Åsa Smedberg från KSAN IKF för att informera oss om KSAN:s verksamhet, få mer information om IKF och diskutera framtida samarbete. Susanne Lönnberg, medlem i IKF, är nominerad till KSAN styrelse 11

12 Den 28 februari besöktes IKF av sex personer från Island, representerande fackföreningsrörelsen. De var intresserade av att lära sig mer om hur IKF bedriver vuxenutbildning för invandrarkvinnor. Den 10 mars var Andreas Konstantinides, ordförande i stadsdelsnämnden Rosengård, på besök. Den 31 mars gjorde Christina Persson från SDF Södra Innerstaden ett studiebesök hos föreningen. Många av deras kvinnor är engagerade i föreningens basverksamhet. Den 4 april var Gudrun Schyman på besök. Den 8 april var Ann-Marie Lindqvist och Maria Björklund från FN-föreningen, Ystad på besök. Den 8 april var Gunilla Olivius, Karin Nord, Maruja Arévalo, Region Skåne och Eva Kaudern Skarstam, Migrationsverket på besök. Den 21 april var riksdagsledamot Hillevi Larsson på besök. Den 28 april var en kinesisk delegation från National Working Committee Office for Women and Children of Hebei Province på besök (20 personer). Den 7 maj var 60 kvinnor som läser SFI på Humanus på besök. Den 30 augusti besökte representanter från IQF i Karlstad IKF för att få inspiration till utvecklingen av sin förening. Den 10 september besökte Åsa Adamsson och Monika Kväl, handläggare från Nutek i Arjeplog, IKF i Malmö för att få information om verksamheten och särskilt projektet Manligt Mentorskap. Den 11 september besökte studenter från Socionomprogrammet tillsammans med universitetslektor Bengt Ingvad IKF (14 personer). Den 14 oktober besökte Lotta Holmberg och Agneta Eggenberger, ABF Malmö, IKF. Den 5 november kom kvinnor från Humanus (cirka 25 personer) tillsammans med två av sina lärare på besök för att få information om IKF, projektet Handla rätt och projektet Sexuell hälsa. Den 5 november besökte 17 kvinnor från Hermodsskolan tillsammans med sin lärare Maria Lindsjö IKF. Den 14 november besökte Margot Olsson, samordnare för Malmö stads kvinnofridsprogram, IKF. Den 18 november besökte cirka 15 kvinnor från Hermodsskolan IKF. Den 26 november besökte 10 kvinnor från Lernia tillsammans med sin lärare Lena Blomé IKF. 12

13 Den 3 december var representanter för en federation av fackförbund från provinsen Jilin i Kina på besök (sex personer). Den 3 december besökte cirka 14 kvinnor från Hermodsskolan IKF. Den 4 december besökte cirka 14 kvinnor från Komvux Södervärn IKF. Den 9 december var Anna Josefsson, Richard Petersson och Markus Lindström, representanter för det Europeiska regionala strukturfondsprogrammet Skåne- Blekinge, Nutek på besök. Den 11 december var Aldo Iskra, Iskra Culture Consulting, på besök Genomförda studiebesök Föreningens medlemmar har genom basverksamheten under året kunnat vara med på studiebesök: Den 14 maj besöktes Stadsbiblioteket och den 5 november Friskis & Svettis, Parkmöllan. 32 kvinnor deltog i studiebesöket till Friskis & Svettis Antal besök Antal besök under 2008 uppgick till ca st Medlemsantal Antal medlemmar under 2008 var Öppettider Föreningens lokaler har varit öppna enligt följande: Måndag - Fredag kl Torsdagskvällar kl Övriga tider efter behov 6. NÄTVERK 6.1 IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor IQ- net är IKFs nätverk för företagarkvinnor i Skåne. Nätverket bildades hösten Nätverket har 79 medlemmar som representerar ett flertal olika branscher och består till 2/3 av etablerade företagare, och till 1/3 av nystartade företagare. Syftet med IQ-net är att skapa förutsättningar för att tillgodose medlemmarnas utvecklingsbehov i vissa allmängiltiga ämnen, och skapa forum för erfarenhetsutbyte och affärssamarbete i nationellt och internationellt perspektiv. Via kompetensen bland IQ-nets medlemmar skall affärsrådgivning erbjudas till kvinnor som vill starta företag eller som har nystartade företag. Under 2008 hade man sex nätverksträffar. 13

14 I år hade IQ-net liksom föreningens arbete för att främja kvinnors företagande dessutom10-årsjubileum. Detta uppmärksammades genom framtagandet av en mångkulturell kalender där 12 framgångrika företagarkvinnor presenteras. Jublieumsfirandet och kalendersläppet hölls den 17 november på Rådhuset och över 100 personer deltog. Kommunalråd Kent Andersson hälsade välkommen och lyfte med mycket positiva ordalag upp IKFs inovativa verksamhet för att sedan lämna över ordet till Jelica Ugricic, ordförande för IKF. Riksdagsledamot Hillevi Larsson, ytterligare en av kvällens talare, lyfte bland annat fram vikten av IKFs arbete för att stärka kvinnors företagande. Under kvällen presenterades naturligtvis också den mångkulturella kalendern och de tolv medverkande företagarkvinnorna. Släppet av den mångkulturella kalendern uppmärksammades i media: Artiklar publicerades i Sydsvenskan ( ) och Svenska Dagbladet ( ), två av företagarna som finns med i kalendern, Monika Dall och Pirkko Kyllönen, intervjuades i Lunchboxen P4 Malmö ( ) och Olivera Lazic som också medverkar i IKFs kalender intervjuades i TV4 ( ). I tidningen Helsinborg City intervjuades Basma Mahdi, även hon medverkande i kalendern ( ). 6.2 Netmap Netmap är en virtuell mötesplats för skånska företagarkvinnor och bygger på utvecklingsidén Kartboken för företagarkvinnor som skapades i och med föreningens Kompetensdagar för kvinnliga företagare år Det finns för närvarande 72 företag registrerade på Netmap. Syftet är att Netmap ska fungera som ett verktyg för att främja kvinnors företagande, främja tillväxt, affärsutveckling och nätverksbyggande, och vänder sig till de företagarkvinnor som vill byta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration av varandra. Adressen är 6.3 Unga Kvinnor Unga Kvinnor i Malmö är ett integrationsbaserat nätverk som syftar till: Att utbyta internationella erfarenheter och erfarenheter av att vara ung kvinna i Sverige Att utifrån gemensamma intressen ordna aktiviteter eller skapa projekt Diskussioner om feminism, jämställdhet, integration, mångfald, kulturkrockar och kulturidentiteter Diskussioner om kvinnors situation i olika länder Nätverket har träffats 14 gånger under Mentorsprogrammen Kvinnligt Mentorskap, Kvinnors Makt och Manligt Mentorskap - nätverksprojekt Nätverken har tre inriktningar: Kvinnligt mentorskap skall ge unga välutbildade invandrarkvinnor fördjupade arbetslivskontakter som underlättar anställning och ge kvinnliga chefer ökad kulturkunskap och medvetenhet om tvärkulturell jämställdhet. Kvinnors Makt - Mentorsprogrammet för unga kvinnor med invandrarbakgrund med vilja att lära sig mer om fackligt, politiskt och föreningsarbete och svenska kvinnor 14

15 och män som under en längre tid varit aktiva i en förening, facklig- eller politisk organisation. Manligt Mantorskap för unga invandrarkvinnor/kvinnor med vilja att starta eget och svenska män som driver ett företag och tillhör ett företagarnätverk. 6.5 Samarbeta Jämt Projektet startades under våren 2004 för att etablera ett virtuellt nordiskt nätverk för invandrarkvinnors organisationer som ett led i det nordiska jämställdhets- och integrationsarbetet. På sikt skall projektet stärka invandrarkvinnors inflytande i de nordiska samhällena och arbetslivet på lika villkor. En databas och webbplats finns i projektet, Samarbete med invandrarkvinnors organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island har etablerats. Vid årsslutet 2008 hade 69 organisationer registrerat sig i nätverket. Samarbeta Jämt lett till nya projektsamarbeten, spridning av erfarenheter och fokusering på frågor som är viktiga för invandrarkvinnor och deras organisering. Projektdelen Samarbeta Jämt i Sverige avslutades den 31 december 2006 men fortsatte därefter med aktiviteter kopplade till andra projekt på IKF främst Kvinnors Makt i Norden och Kvinnors Makt mentorsprogram. 7. PROJEKTVERKSAMHET 7.1 Kvinnligt Mentorskap I april 2008 startade för 5:e gången IKFs succéprojekt Kvinnligt Mentorskap. Projektet löper över tre år och vänder sig till välutbildade unga kvinnor med utländsk bakgrund samt till svenska kvinnor i ledande positioner inom svenskt näringsliv och/eller offentlig sektor som mentor. Projektet har verksamhet både i Malmö och Helsingborg. Syftet med projektet är att ge nyanlända, unga, kvinnor med akademisk utbildning möjlighet att snabbare komma ut på den skånska arbetsmarknaden samt att ge mentorerna ökad insikt i vikten av integration som en betydelsefull tillväxtfaktor på sina respektive arbetsplatser på den skånska arbetsmarknaden. Genom att skapa en gemensam arena för unga kvinnliga akademiker med utländsk bakgrund och svenska kvinnor med lång yrkeserfarenhet, kan man initiera processer som leder till ökad integration samt tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnliga högutbildade personer. I projektet har 29 adepter och 29 mentorer rekryterats i Malmö och i Helsingborg 12 adepter och 12 mentorer sammantaget 82 deltagare. Under 2008 har 15 av adepterna fått praktik eller jobb. Den 2 och 9 september genomfördes Kickoff för projektet i Malmö, respektive Helsingborg. Den 13 november höll en av mentorer, Bia Berlin, en workshop för adepterna i Malmö. Aktiviteten syftade till att stärka adepternas självförtroende och målinriktning. 15

16 Den 24 november hölls en gemensam nätverksträff för alla deltagare i projektet på Rönneholms slott där företaget Prokrami har sin verksamhet. Värd för kvällen var Birgit Hansson, VD för Prokrami och mentor. Träffar med både mentorer och adepter har arrangerats för att göra uppföljning samt sprida resultat. Finansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Malmö Stad. 7.2 Manligt Mentorskap Manligt Mentorskap är ett treårigt projekt som startade i januari Första projektåret är genomfört med bra resultat och erfarenheter att ta med sig till kommande år. Projektets syfte är att med mentorskap som metod inspirera och ge kunskap till unga kvinnor med utländsk bakgrund så att de är bättre förberedda inför en företagsstart. Mentorerna är svenska män som under en längre tid har drivit eget företag och som vill dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och nätverk. Adepts/mentorsparen ska ha ömsesidigt utbyte av varandra och adepten bidrar genom att ge mentorn insikt i hur det är att vara ung kvinna med utländsk bakgrund. Projektets långsiktiga mål handlar också om att främja integration, jämställdhet och social och ekonomisk tillväxt. Under projektåret har 27 adepter och 25 mentorer (två av mentorerna tog sig an två adepter var) rekryterats sammanlagt 52 personer. Förutom att adepts/mentorsparen har haft enskilda träffar har de också inbjudits till fyra nätverksträffar med olika teman under året. Adepterna har också under projektåret fått tips på olika organisationer (till exempel IFS och Almi) och träffar (exempelvis Almikvällar) där det kunnat få hjälp och råd när det gäller att starta eget. En broschyr på svenska och engelska har tagits fram. Manligt Mentorskap har uppnått goda resultat 2008: 82% av adepterna har fullföljt mentorsprogrammet, en av adepterna har fått anställning hos sin mentor, sju adepter har startat företag och en adept har skickat in handlingar för registrering av enskild firma. Nedan följer en presentation av de startade företagen: Bangkok Tour-Green Tours, Pairat Patarcec Fotgraf, Josefin Widell Hultgren THE Designa, Justina Olsen Suzy Q, Susanne Holm Love & Loyalty Clothing, Shifaa Patel Photographer, Eva Rendl YouNicks Kids AB, Suzana Dimitrescu Finansiärer för projektet är Nutek och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 16

17 7.3 Kvinnors Makt Mentorsprogram Projektet pågick mellan och Syftet var att främja unga kvinnor med utländsk bakgrunds deltagande i beslutande församlingar inom politiken, facket och föreningslivet. Kvinnors makt och inflytande skulle ökas genom kompetenshöjning, mentorskap, goda förebilder och kunskap om de strukturella hinder som drabbar målgruppen genom dubbel diskriminering. I projektet deltog 26 adepter. De var mellan år, hade utländsk bakgrund (från 20 länder), intresse och vilja att lära sig mer om och delta i politiskt, fackligt och/eller föreningsarbete. Under år 2008 har adepterna genomgått en utbildning á tio tillfällen och ett mentorsprogram. Mentorerna var kvinnor som under en längre tid varit aktiva i politiken, facket eller föreningslivet och som kan öppna upp möjligheterna för adepterna att delta i styrande organ. Fördelningen av de 23 mentorerna såg ut på följande sätt: 15 mentorer från politiska organ på kommunal-, regional-, riksdags- och EU-nivå, 4 mentorer från föreningslivet och 4 mentorer från fackliga organisationer. Måluppfyllelse: Projektet har genomförts enligt plan: Målet att nå 25 deltagare har uppfyllts 26 unga kvinnor med utländsk bakgrund påbörjade projektet och 24 av dessa genomförde hela projektet. Adepterna har fått en bättre inblick i beslutsprocesser och fått praktisk kunskap inom områden som berör demokratiska processer och föreningsliv. Mentorer har rekryterats till samtliga adepter. Kunskap om och fokus på unga invandrarkvinnors intresse och kompetens har spridits genom mentorernas organisationer och via informationskanaler såsom media och hemsidor. En broschyr togs också fram under 2008 för att sprida kunskaper om projektet. Mer än hälften av adepterna är medlemmar i en förening, facklig eller politisk organisation Det tar tid att etablera sig i en organisation och få förtroendeuppdrag. Trots detta hinder har flera av adepterna fått uppdrag. Exempelvis har en blivit arbetsplatsombud på sin arbetsplats inom transportsektorn. Ett steg hon tog efter att ha engagerat sig i projektet och fått stöd från sin mentor som själv är fackligt engagerad. En annan har blivit EU-valledare i den s-förening hon engagerat sig i som ett resultat av projektet. Två av adepterna har blivit valda till styrelsen på IKF i Malmö. Finansiärer för projektet var Ungdomsstyrelsen och Malmö stad 7.4 Kvinnors Makt i Norden I juni 2007 beviljade Nordiska Ministerrådet ekonomiska medel till IKF för att bilda en referensgrupp med syfte att fortsätta med ny verksamhet om kvinnors inflytande i de nordiska samhällena. Referensgruppen hade sitt första nordiska möte i september 2007 i Malmö. 17

18 I februari 2008 genomförde IKF en konferens för ca 30 deltagare från flera olika invandrarkvinnoorganisationer i Sverige och diskuterade kvinnors deltagande i de demokratiska processer med mentorskap som verktyg. Dessutom fick deltagare en föreläsning om presentationsteknik. I juni 2008 beviljades Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund medel för projektet Att vara med på riktigt: Kvinnors makt och IQF i Karlstad för projektet Athena kvinnomakt i Karlstad från Ungdomsstyrelsen. Föreningarna skrev projektansökningarna som ett resultat av konferensen i februari och arbetar vidare med att främja unga kvinnors makt och inflytande. Referensgruppen för projektet Samarbeta Jämt i Norden bestående av representanter för invandrarkvinnors organisationer träffades för andra gången i maj 2008 i Åbo. Alla de nordiska länderna var även denna gång representerade. Man presenterade resultat från olika aktiviteter i sina organisationer och diskuterade framtiden. IKF i Malmö presenterade en möjlighet att söka ekonomiska medel genom Ungdomsstyrelsen i Sverige för att genomföra aktiviteter i hela Norden för unga kvinnor. Alla representanter var intresserade av deltagande. Som ett resultat av Kvinnors Makt i Norden ansökte föreningar från den nordiska referensgruppen från Köpenhamn i Danmark, Åbo i Finland, Reykjavik på Island och Karlstad och Malmö i Sverige om medel för ett gemensamt demokratiprojekt i augusti Medel beviljades från Ung och aktiv i Europa, Ungdomsstyrelsen i oktober och projektet startar den 1 januari På IKF i Malmö har projekt Kvinnors makt Mentorsprogram drivits mellan och som ett resultat av Samarbeta Jämt och Kvinnors Makt i Norden. Projektets syfte var att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna i det svenska samhället. Nytt projekt på IKF i Malmö som resultat av kvinnors Makt i Norden - Målmedvetna beslutsfattare Projekttid: Nutek och Malmö stad har beviljat ekonomiskt stöd till projektet. Projektet syftar till att öka beslutsfattares engagemang för integrations och jämställdhetsfrågor i regional utveckling och att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i arbetslivet och de demokratiska beslutsprocesserna. Finansiär för projektet är Nordiska Ministerrådet. 7.5 Handla rätt för hälsans skull Handla rätt för hälsans skull är ett ettårigt projekt som drivs sedan den 1 augusti Projektets syfte är att genom kunskapsförmedling till invandrarkvinnor som är nyanlända i Sverige möjliggöra aktiva konsumentval som bidrar till socialthälsomässigt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar konsumtion och starkare konsumenter. 18

19 Informationsinsatserna handlar om att upplysa målgruppen om märkningen av varor och dess innebörd, ge ekonomiska och miljömässiga tips för vardagen och informera om ekologisk och närproducerad mat. Insatserna sker via informationsträffar vilka har hållits kontinuerligt dels på IKF dels hos IKFs samarbetspartners som till exempel Folkuniversitetet, Komvux, med flera. Intresset för träffarna har varit stort och under hösten har projektet nått cirka 300 invandrarkvinnor. Projektet medverkade också under stadsbibliotekets (Malmö stad) internationella hälsodag vilken besöktes av 400 personer. Information gavs också genom en av de temaveckor som arrangerades i IKFs lokaler. Den 12 november gästade Karin Hård, konsumentrådgivare och enhetschef på Konsument Malmö, temaveckan och berättade bland annat om konsumentlagar och regler. Även här har intresset och engagemanget varit enormt. Finansiär för projektet är Konsumentverket. 7.6 Sexuell hälsa i Skåne Under 2008 har projektet Sexuell hälsa i Skåne drivits i Malmö, Kristianstad och Landskrona. Projektets syfte har varit att med peer education som metod (like utbildar like) ge unga, nyanlända kvinnor kunskap om kropp, preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner, framförallt hiv/aids och också, för dem, skapa möjlighet till diskussion och reflektion kring sexualitet, relationer och könsroller. Ett 20-tal volontärer med olika språkkunskaper och bakgrunder (representerande fem olika världsdelar) har rekryterats från målgruppen och utbildats till sexuell hälsa informatörer. Utbildningen har bland annat behandlat ämnen som att våga prata om sex, att tala inför grupp, könsroller och fakta kring kropp och sexuellt överförbara infektioner. Efter avslutad utbildning har sexuell hälsa informatörerna, tillsammans med projektledare, träffat unga kvinnor med utländsk bakgrund för att informera om och diskutera sexuell hälsa. Även informatörer från tidigare sexuell hälsa projekt har varit engagerade och genomfört utåtriktade informationsinsatser under Under året har ett 40-tal informationer hållits, framförallt hos SFI utbildningsanordnare men även via andra kanaler som till exempel projektet Trappan och genom Malmös stadsbiblioteks internationella hälsodag. Drygt tusen kvinnor har på så sätt fått sexuell hälsa information i Malmö, Kristianstad och Landskrona. Finansiär för projektet är Region Skåne genom Socialstyrelsens hiv/sti medel. 7.7 Ansökningar 2008 Ansökningar för tio nya projekt sammanställdes under Ansökningar gjordes för projekten: Kvinnligt Mentorskap Projekttid:

20 Ansökan gällde IKFs succéprojekt Kvinnligt Mentorskap. Projektet vänder sig till välutbildade unga kvinnor med utländsk bakgrund samt till svenska kvinnor i ledande positioner inom svenskt näringsliv och/eller offentlig sektor som mentorer. Projektet har verksamhet både i Malmö och Helsingborg. Syftet med projektet är att ge nyanlända, unga, kvinnor med akademisk utbildning möjlighet att snabbare komma ut på den skånska arbetsmarknaden samt att ge mentorerna ökad insikt i vikten av integration som en betydelsefull tillväxtfaktor på sina respektive arbetsplatser. Finansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Malmö Stad. Handla rätt för hälsans skull till Konsumentverket Projekttid: Projektets syfte är att genom kunskapsförmedling till invandrarkvinnor som är nyanlända i Sverige möjliggöra aktiva konsumentval som bidrar till socialthälsomässigt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar konsumtion och starkare konsumenter. Målmedvetna beslutsfattare till Nutek, Ungdomsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Malmö stad Projekttid: Projektet syftar till att öka beslutsfattares engagemang för integrations och jämställdhetsfrågor i regional utveckling och att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i arbetslivet och de demokratiska beslutsprocesserna. Nutek och Malmö stad har beviljat ekonomiskt stöd till projektet. Kvinnors Makt i Norden, Women s Power in the Nordic Region för ett nordiskt demokratiprojekt till Ungdomsstyrelsen - Ung och aktiv i Europa Projekttid: Projektets syfte är att främja unga kvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom ett aktivt medborgarskap och större delatagande i de demokratiska beslutsprocesserna och att öka beslutsfattares engagemang för ungdoms-, integrations- och jämställdhetsfrågor. I projektet kommer föreningar och beslutsfattare från Köpenhamn i Danmark, Åbo i Finland, Reykjavik på Island och Karlstad och Malmö i Sverige att delta. Ungdomsstyrelsen har beviljat projektansökan. Sexuell hälsa till Ungdomsstyrelsen Projekttid: Projektet vill fördjupa och utveckla metoderna för att bearbeta ojämställdheten på området sexualitet, tabun kring ämnet och hinder i form av kulturella förhållningssätt och traditioner. Projektet vill också förmedla kunskap om kvinnans kropp, sexualitet och sexuellt överförbara sjukdomar. Målgruppen är unga kvinnor med utländsk bakgrund. Ungdomsstyrelsen har avslagit projektansökan. 20

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2009

Årsberättelse för verksamhetsåret 2009 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2009 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2007

Årsberättelse för verksamhetsåret 2007 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2007 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2010

Årsberättelse för verksamhetsåret 2010 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2010 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015. www.ikf.se Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö IKF tar ny höjd! PROGRAM VÅREN 2015 www.ikf.se MÖTESPLATSEN IKF IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och religiöst obunden ideell organisation.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2016 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision och värdegrund 3 Syfte och arbetssätt 4 Mål 4 Verksamhetsmål 2006 5 Organisation 6 Basverksamhet 8

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision och värdegrund 3 Syfte och arbetssätt 4 Mål 4 Verksamhetsmål 2006 5 Organisation 6 Basverksamhet 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision och värdegrund 3 1.2Värdegrund 3 3 Syfte och arbetssätt 4 3.1 Syfte 4 3.2 Arbetssätt 4 4 Mål 4 4.1 Långsiktiga mål 4 5 Verksamhetsmål 2006 5 5.1 Mål och Måluppfyllelse 5 6

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för verksamhetsåret Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

Verksamhetsberättelse. för verksamhetsåret Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2012

Årsberättelse för verksamhetsåret 2012 Tog gleb utto M> Årsberättelse för verksamhetsåret 2012 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Föreläsningar Studiecirklar - Öppet Hus MÖTESPLATSEN IKF KÄRNVERKSAMHETEN IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan Malmö Telefon

Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan Malmö Telefon Internationella Kvinnoföreningen - Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Spångatan 7 211 44 Malmö Telefon 040-23 13 80 www.ikf.se Årsmöte torsdagen den 27 februari 2014, kl. 17.30 Ungdomens

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

IKMA RC för kvinnors utveckling

IKMA RC för kvinnors utveckling IKMA RC för kvinnors utveckling org.nr 802433-3075 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1/1-31/12 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 IKMA RC Föreningens namn och hemort IKMA Resurscenter är en ideell förening

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer