Årsberättelse för verksamhetsåret 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för verksamhetsåret 2008"

Transkript

1 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Vision Värdegrund MÅLGRUPP SYFTE OCH ARBETSSÄTT Syfte Arbetssätt MÅL Långsiktiga mål Verksamhetsmål Operativa mål Mål för samarbete Mål och måluppfyllelse... 8 ORGANISATION AV VERKSAMHETEN BASVERKSAMHET Studiecirklar Öppet Hus Internationella Kvinnodagen Temaveckor Samarbete med Kriscentrum för Kvinnor, Malmö stad Bussutflykt Glöggparty Praktikanter Studiebesök på IKF Genomförda studiebesök

3 5.11 Antal besök Medlemsantal Öppettider NÄTVERK IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor Netmap Unga Kvinnor Mentorsprogrammen Kvinnligt Mentorskap, Kvinnors Makt och Manligt Mentorskap - nätverksprojekt Samarbeta Jämt PROJEKTVERKSAMHET Kvinnligt Mentorskap Manligt Mentorskap Kvinnors Makt Mentorsprogram Kvinnors Makt i Norden Handla rätt för hälsans skull Sexuell hälsa i Skåne Ansökningar STYRGRUPPER STYRELSE. PERSONAL OCH RESURSPERSONER Styrelsen Anställda av IKF i Malmö Kompetensutveckling REPRESENTATION Evenemang Konferenser och seminarier Verksamhetsplanering

4 11. MEDIA Radio Press Webb IKFs nyhetsbrev SLUTORD BILAGOR Basverksamhet Projektverksamhet slutrapporter Trycksaker

5 1. VISION OCH VÄRDEGRUND Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är en etablerad ideell organisation som verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration och kvinnligt företagande drivs framåt, dels genom kompetenshöjande program för alla medlemmar och dels genom projekt och utvecklingsarbeten som gynnar tillväxt och samarbeten i samhället mellan myndigheter, företag och organisationer inom Öresundsregionen, Norden och EU-länderna. Föreningen, som är i ständig utveckling och förändring, ska alltid fungera som en mötesplats och ett idécentrum för information, utbildning, sysselsättning och tillväxt för regional, nationell och EU-utveckling. 1.1 Vision IKF vill göra verklighet av visionen om ett integrerat och jämställt samhälle, fritt från diskriminering och könsrelaterat våld, där alla kvinnor får möjlighet och redskap till självförsörjning, god hälsa och ett själständigt liv. 1.2 Värdegrund Föreningen är politiskt och religiöst obunden och vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. All verksamhet i föreningen skall bygga på de grundläggande demokratiska värderingarna: Integration Jämställdhet Förebyggande av rasism och förtryck 2. MÅLGRUPP Kvinnor av alla nationaliteter som behöver utbildning, kompetenshöjning, rehabiliterings-/friskvårdsinsatser eller nätverkstöd för att förbättra sin möjlighet till sysselsättning och självförsörjning och för att kunna bidra till att öka tillväxten. Kvinnor av alla nationaliteter som har egen försörjning genom t ex anställning eller eget företagande, är engagerade i samhället exempelvis som representanter i olika styrelser och nämnder och som är förebilder. Kvinnor som kan vara mentorer och/eller på annat sätt bidra till IKFs utveckling. Till målgruppen hör kvinnor som önskar personlig utveckling genom möten med människor från olika kulturer. Män, föreningar, organisationer och företag som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar, kan vara stödmedlemmar. 3. SYFTE OCH ARBETSSÄTT 3.1 Syfte IKF vill bygga gränsöverskridande broar mellan människor från olika länder, kulturer och samhällen, motverka diskriminering, och öka kvinnors möjligheter till sysselsättning, utveckling och självförsörjning. 5

6 3.2 Arbetssätt Föreningen skall arbeta för att nå syftet och sina mål genom att verksamheten skall utgå från IKF s i Malmö grundläggande värderingar och bidra till att uppfylla verksamhetens kort- och långsiktiga mål. I föreningen skall vi: Bedriva utbildning och information i form av studiecirklar, föredrag, nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och studiebesök. Initiera och driva projekt i enlighet med föreningens syften. Skapa kontaktytor och mötesplatser mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor. Tillhandahålla verksamheter som inbjuder till ömsesidigt utbyte över kulturella och åldersrelaterade gränser. Samarbeta i samhället med myndigheter, företag och organisationer från lokal till internationell nivå. 4. MÅL 4.1 Långsiktiga mål Föreningen arbetar för att nå dessa mål: Öka kontakterna och förståelsen mellan kvinnor från olika länder och kulturer. Ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och integration för kvinnor i Malmö och Skåne Öka kvinnors inflytande i regionen och stärka kvinnors ställning i samhället. Stärka kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap Öka kvinnors intresse för och kunskaper om svensk jämställdhets- och integrationspolitik. Arbeta mot kvinnohandel och könsrelaterat våld. Stärka och utveckla kontakter med invandrarkvinnoorganisationer i Norden Etablera fler internationella kontakter Säkra IKFs aktiva roll i samhällsutvecklingen i frågor om diskriminering och jämställdhet. Bidra till samhällets arbete för en god folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 4.2 Verksamhetsmål 2008 Under verksamhetsår 2008 har IKFs styrelse upprättat följande verksamhetsmål: Ökad basfinansiering som möjliggör en långsiktig planering och finansiering av verksamheten Metoder för utveckling av marknadsföring Antalet medlemmar ska öka med 200 Antalet betalande medlemmar ska öka med 200 Antalet unga medlemmar < 35 år ska öka med 60. Antalet stödmedlemmar ska öka med 30. Antalet företag registrerade i Netmap ska öka 40 6

7 4.3 Operativa mål 2008 Under 2008 gäller dessutom följande tidsbegränsade mål: Arrangera en endags konferens i februari för invandrarkvinnoorganisationer inom nätverket Samarbeta Jämt och som är intresserade av att implementera Kvinnligt Mentorsprogram i sin verksamhet men även lära sig mer om presentationstekniken. Anordna firandet av 8 mars Internationella Kvinnodagen för alla IKFs medlemmar Inbjuda våra samarbetspartners till Glöggparty/nätverksträff i november Anordna en utåtriktad debatt om ett aktuellt ämne nätverket Unga Kvinnor Uppmärksamma IQ-nets 10 års jubileum hösten 2008 Ta fram en broschyr om Manligt Mentorskap Ta fram en broschyr om Kvinnors Makt - Mentorsprogram Genomföra en studiecirkel i föreningskunskap och mötesteknik för nya styrelsemedlemmar och nyanställda medarbetare Anordna studiebesök på Malmö stadsbibliotek för deltagare i studiecirkelverksamhet Arrangera temaveckor om konsumentfrågor, skönlitteratur, räddningstjänsten, mäns våld mot kvinnor, sexuell hälsa, mm Ge ut fyra Nyhetsbrev som riktar sig till alla IKFs medlemmar Anordna bussutflykt i Skåne för deltagare i studiecirklar och deras ledare 4.4 Mål för samarbete Inbjuda representanter från olika politiska partier till IKF, som innehar politiska uppdrag och har möjlighet att påverka utvecklingen, (riksdagsmän/kvinnor, regionråd, kommunalråd), dels för att informera om vårt arbete med jämställdhet och tillväxt på lokal och regional nivå, dels för att vara pådrivande faktor och föra fram våra mål, bl.a. Fler unga invandrarkvinnor/kvinnor i politiken. Vi ska samarbeta med EU-politiker genom vårt nätverk Unga kvinnor. IKF ska fortsätta sitt samarbete med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne genom att inbjuda nyckelpersoner till informationsmöten om vår roll som stark och aktiv pådrivande jämställdhetsaktör och som genom vårt arbete bidrar till tillväxt både lokalt och regionalt. Vi ska fortsätta vårt samarbete med offentlig verksamhet, företag och företagarorganisationer genom vårt Mentorsprogram. Dessa är särskilt viktiga med tanke på integration och möjligheter för unga välutbildade invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden. Vi ska även under 2008 aktivt delta i möten och konferenser där vi kan bidra med vår kunskap om jämställdhet och integration, invandrarkvinnornas livssituation, arbetsmarknaden och företagandet och där vi kan påverka beslutsfattare som har möjlighet att förändra utvecklingen på dessa områden. 7

8 IKFs ordförande ska fortsätta att arbeta i regeringens Jämställdhetsråd och genom information om IKFs och hela förbundets arbete påverka Sveriges jämställdhets- och integrations minister, tjänstemän i regeringskansliet, riksdagsmän/kvinnor från olika politiska partier och övriga ledamöter. Vi ska fortsätta och utveckla det goda samarbetet med Nordiska ministerrådet, ESF-rådet i Skåne och Sverige samt Nutek genom våra pågående och framtida projekt Vi ska fortsätta vårt samarbete med ABF genom våra studiecirklar och andra aktiviteter. Vi skall fortsätta vårt samarbete med andra invandrarkvinnoorganisationer både nationellt och internationellt och med resurscentrum för kvinnor för att tillsammans bli starkare och för att sprida IKFs kunskap och erfarenheter och därmed bidra till utveckling i andra organisationer. 4.5 Mål och måluppfyllelse För verksamhetsåret 2008 upprättade IKFs styrelse ett flertal verksamhets- och operativa mål samt mål för samarbete, beskrivna ovan. Föreningens utveckling i förhållande till de uppsatta målen finns beskrivet i bilagan 13.1 Basverksamhet. ORGANISATION AV VERKSAMHETEN Föreningens verksamhet delas in i tre delar; BASVERKSAMHET, NÄTVERK och PROJEKT. Verksamheten inom varje del redovisas nedan under respektive rubrik. 5 BASVERKSAMHET Basverksamheten har innehållit studiecirkelverksamhet, Öppet Hus kvällar, 8 mars firandet, Glöggparty/nätverksträff för våra samarbetspartners, temaveckor, tog emot studiebesök, ansvarade för praktikanter, mm. 5.1 Studiecirklar Under våren 2008 genomfördes 14 studiecirklar: 7 i svenska 2 i svenska med inriktning mot data/it 3 i övriga språk (engelska låg och hög nivå, spanska) 1 i klassisk musik 1 Sykurs Språkcafé Under våren 2008 har 13 cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. 8

9 Svenska, nybörjarnivå Svenska mellannivå Svenska mellannivå Svenska hög nivå Svenska läs- och konversation Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktnining mot data/it Svenska med inriktning mot data/it Engelska låg och hög nivå Spanska Klassisk musik Sykurs Kerstin Isberg Ingrid Kronkvist Karin Linde Karin Linde Inger Persson Marianne Sjöström Bronhilda Stankovska Camilla A. Papadopoulou Marie B. Bark/Almira Perdija Sanna H. Björke Adriana Morel Bodil Sagefalk Reem Abdusalam Totalt deltog under våren 147 kvinnor i cirkelverksamheten. Som avslutning på vårens basverksamhet anordnades en uppskattad bussutflykt till Kullahalvön (Höganäs keramik, Krapperups slott och Mölle) den 2 juni. Under våren 2008 har sex cirkelledare gått cirkelledarutbildning i ABF:s regi: Sanna Husberg Björke, Adriana Morel, Bronhilda Stankovska, Marie Bergvall Bark, Bodil Sagefalk och Kerstin Isberg. Bronhilda och Bodil har dessutom deltagit i Pedagogisk inspirationsdag: Njutning för alla dina sinnen i ABF:s regi. Under hösten 2008 genomfördes 13 studiecirklar: 6 i svenska 2 Svenska med inriktning mot data/it 1 Svenska med inriktning mot musik 4 i övriga språk (engelska, spanska) Under hösten 2008 har 9 cirkelledare engagerat sig i arbetet med studiecirklarna. Svenska, nybörjarnivå Svenska, nybörjarnivå Svenska, mellannivå Svenska, hög nivå Svensk konversation Svensk konversation Svenska med inriktning på data/it Svenska med inriktning på musik Engelska Spanska Öppet hus, dag Kerstin Isberg Aldona Russdal Karin Linde Karin Linde Almira Perdija Ingrid Kronkvist Almia Perdija Almira Perdija Britt-Marie Johanson Adriana Morel Inger Persson Totalt deltog under hösten 194 kvinnor i cirkelverksamheten och två cirkelledare har gått cirkelledarutbildning: Ingrid Kronkvist och Almira Perdija. 9

10 5.2 Öppet Hus Föreningen har liksom tidigare år arrangerat öppet hus-kvällar under terminerna. Under 2008 deltog cirka 650 kvinnor. Programmet för dessa kvällar återfinns under bilaga 13.1 Basverksamhet. 5.3 Internationella Kvinnodagen Internationella Kvinnodagen, 8 mars 2008 firades traditionsenligt på Rådhuset, i den vackra Knutssalen. Kent Andersson, kommunalråd för arbetsmarknad och integration, hälsade oss välkomna och talade om Malmös och Rådhusets historia. Kvällens huvudtalare var Anneli Philipson, kommunalråd för demokrati och jämställdhet. Hon talade om Kvinnor och makt. De drygt 200 medlemmar som samlades för att fira Internationella kvinnodagen bjöds också på sång och musik med Zoran Sibinovic orkester och sångartister Tatjana och Ivana Sibinovic. En grupp från föreningen Srbija dansade folkdans och bjöd upp många från publiken. 5.4 Temaveckor Under våren anordnar IKF temaveckor där alla medlemmar är välkomna att delta. Den 20 februari var temat Mäns våld mot kvinnor. Margot Olsson, samordnare för Malmö stads kvinnofridsprogram och poliskommissarie Anna Gustafsson, berättade om arbetet med att bekämpa och förebygga våld i nära relationer. De gav också råd om vad man kan göra när man misstänker att någon är utsatt för övergrepp och familjevåld. Helen Stenkula från Malmö stad informerade om Kriscentrum för Kvinnor. Arrangemanget var välbesökt (ca 50-tal kvinnor) och mycket uppskattat! Den 23 april var temat brandsäkerhet. Räddningstjänsten Syds brandinstruktör James Svensson och Braem Sager kom till IKF för att bland annat informera om hur man kan brandsäkra sitt hem. De gav också information om vad man ska tänka på och hur man ska agera om brand uppstår. Cirka 25 kvinnor deltog. Den 14 maj gjordes ett studiebesök på Stadsbiblioteket. Besökarna fick information om bibliotekets alla olika tjänster och utbud. Under hösten har ytterligare två temaveckor anordnats: Den 29 september var Sus Andersson från Friskis & Svettis och informerade om hur man genom fysisk aktivitet kan må bättre. Arrangemanget var välbesökt (cirka 45 kvinnor) och mycket uppskattat. Den 12 november var enhetschef Karin Hård från Konsument Malmö och informerade om konsumentfrågor. Hon berättade om konsumentlagar och regler och att det finns kostnadsfri rådgivningen för intresserade Malmöbor. Hon tog också upp vad man bör tänka på innan man gör ett köp och tips om proceduren vid reklamationer. Ett 50-tal mycket intresserade kvinnor deltog. 10

11 5.5 Samarbete med Kriscentrum för Kvinnor, Malmö stad Under 2008 har IKF utvecklat ett samarbete med Kriscentrum för kvinnor, Malmö stad: Varje fredag har våldsutsatta kvinnor erbjudits att delta i IKF:s språkcafé i en separat lägenhet tillhörande Kriscentrum. På språkcaféet har kvinnorna fått information om och inbjudan till IKF:s verksamhet, bland annat studiecirklar och öppet hus kvällar, och också möjlighet att fika, umgås och ha trevligt tillsammans. Syftet med språkcaféet har varit att för dessa kvinnor skapa en sluss ut till ett normalt liv: Caféet blir det första steget och ett därpå, eventuellt aktivt deltagande i IKF:s verksamhet kan bli nästa. För Kriscentrums kvinnor fungerar IKF som isoleringsbrytaren och den stöttande bryggan/övergången till ett självständigt och harmoniskt liv. 5.6 Bussutflykt Som avslutning på vårens basverksamhet anordnades en bussutflykt till Kullahalvön den 2 juni. Efter ett besök på Höganäs keramik gavs det möjlighet till promenad och picknick i Krapperups vackra slottspark. Resan avslutades med ett besök i den lilla badorten Mölle vid Kullaberg. Deltagarna kunde njuta både av vacker omgivning och fint sommarväder! 5.7 Glöggparty Glöggpartyt ställdes in på grund av firandet av IQ-nets 10-årsjubileum. 5.8 Praktikanter Föreningen har under året tagit emot praktikanter från skolor, förvaltningar och myndigheter, bland annat från: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Heleneholms gymnasium, Folkuniversitetet och Lernia. Totalt under 2008 har vi tagit emot 20 praktikanter: Juhara Amin, Ingegerd Kristoffersson, Sanna Björke, Marie Bergvall Bark, Jenny Larsson, Ajgul Redzepovska, Monika Dobreskov, Zahraa Hulo, Michelle Lone, Sandra Eriksson, Almira Perdija, Gohar Petrosyan, Camilla Papadopoulou Andersson, Luisa Sahlén, Ulrika Fuchs, Aldona Russdal, Nora Omayrat, Nazlije Residovska, Bongkot Pongnari, Shenaj Ramadanovska. 5.9 Studiebesök på IKF Den 15 januari tog föreningen emot Andreas Konstantinides, ordförande i stadsdelsnämnden Rosengård och dr Anja van Heelsum från universitet i Amsterdam som var intresserade av IKFs integrationsarbete. Den 24 januari tog IKF emot studiebesök från SFI Komvux Södervärn. Ett 20-tal elever deltog för att få information om föreningen. Den 29 januari tog IKF emot studiebesök från SFI Komvux Södervärn och cirka 20 elever fick information om föreningens verksamhet och olika aktiviteter. Den 5 februari tog IKF emot studiebesök från SFI Komvux Södervärn och cirka 15 elever fick information om föreningens verksamhet och olika aktiviteter. Den 20 februari besökte Åsa Smedberg från KSAN IKF för att informera oss om KSAN:s verksamhet, få mer information om IKF och diskutera framtida samarbete. Susanne Lönnberg, medlem i IKF, är nominerad till KSAN styrelse 11

12 Den 28 februari besöktes IKF av sex personer från Island, representerande fackföreningsrörelsen. De var intresserade av att lära sig mer om hur IKF bedriver vuxenutbildning för invandrarkvinnor. Den 10 mars var Andreas Konstantinides, ordförande i stadsdelsnämnden Rosengård, på besök. Den 31 mars gjorde Christina Persson från SDF Södra Innerstaden ett studiebesök hos föreningen. Många av deras kvinnor är engagerade i föreningens basverksamhet. Den 4 april var Gudrun Schyman på besök. Den 8 april var Ann-Marie Lindqvist och Maria Björklund från FN-föreningen, Ystad på besök. Den 8 april var Gunilla Olivius, Karin Nord, Maruja Arévalo, Region Skåne och Eva Kaudern Skarstam, Migrationsverket på besök. Den 21 april var riksdagsledamot Hillevi Larsson på besök. Den 28 april var en kinesisk delegation från National Working Committee Office for Women and Children of Hebei Province på besök (20 personer). Den 7 maj var 60 kvinnor som läser SFI på Humanus på besök. Den 30 augusti besökte representanter från IQF i Karlstad IKF för att få inspiration till utvecklingen av sin förening. Den 10 september besökte Åsa Adamsson och Monika Kväl, handläggare från Nutek i Arjeplog, IKF i Malmö för att få information om verksamheten och särskilt projektet Manligt Mentorskap. Den 11 september besökte studenter från Socionomprogrammet tillsammans med universitetslektor Bengt Ingvad IKF (14 personer). Den 14 oktober besökte Lotta Holmberg och Agneta Eggenberger, ABF Malmö, IKF. Den 5 november kom kvinnor från Humanus (cirka 25 personer) tillsammans med två av sina lärare på besök för att få information om IKF, projektet Handla rätt och projektet Sexuell hälsa. Den 5 november besökte 17 kvinnor från Hermodsskolan tillsammans med sin lärare Maria Lindsjö IKF. Den 14 november besökte Margot Olsson, samordnare för Malmö stads kvinnofridsprogram, IKF. Den 18 november besökte cirka 15 kvinnor från Hermodsskolan IKF. Den 26 november besökte 10 kvinnor från Lernia tillsammans med sin lärare Lena Blomé IKF. 12

13 Den 3 december var representanter för en federation av fackförbund från provinsen Jilin i Kina på besök (sex personer). Den 3 december besökte cirka 14 kvinnor från Hermodsskolan IKF. Den 4 december besökte cirka 14 kvinnor från Komvux Södervärn IKF. Den 9 december var Anna Josefsson, Richard Petersson och Markus Lindström, representanter för det Europeiska regionala strukturfondsprogrammet Skåne- Blekinge, Nutek på besök. Den 11 december var Aldo Iskra, Iskra Culture Consulting, på besök Genomförda studiebesök Föreningens medlemmar har genom basverksamheten under året kunnat vara med på studiebesök: Den 14 maj besöktes Stadsbiblioteket och den 5 november Friskis & Svettis, Parkmöllan. 32 kvinnor deltog i studiebesöket till Friskis & Svettis Antal besök Antal besök under 2008 uppgick till ca st Medlemsantal Antal medlemmar under 2008 var Öppettider Föreningens lokaler har varit öppna enligt följande: Måndag - Fredag kl Torsdagskvällar kl Övriga tider efter behov 6. NÄTVERK 6.1 IQ-net - ett nätverk för företagarkvinnor IQ- net är IKFs nätverk för företagarkvinnor i Skåne. Nätverket bildades hösten Nätverket har 79 medlemmar som representerar ett flertal olika branscher och består till 2/3 av etablerade företagare, och till 1/3 av nystartade företagare. Syftet med IQ-net är att skapa förutsättningar för att tillgodose medlemmarnas utvecklingsbehov i vissa allmängiltiga ämnen, och skapa forum för erfarenhetsutbyte och affärssamarbete i nationellt och internationellt perspektiv. Via kompetensen bland IQ-nets medlemmar skall affärsrådgivning erbjudas till kvinnor som vill starta företag eller som har nystartade företag. Under 2008 hade man sex nätverksträffar. 13

14 I år hade IQ-net liksom föreningens arbete för att främja kvinnors företagande dessutom10-årsjubileum. Detta uppmärksammades genom framtagandet av en mångkulturell kalender där 12 framgångrika företagarkvinnor presenteras. Jublieumsfirandet och kalendersläppet hölls den 17 november på Rådhuset och över 100 personer deltog. Kommunalråd Kent Andersson hälsade välkommen och lyfte med mycket positiva ordalag upp IKFs inovativa verksamhet för att sedan lämna över ordet till Jelica Ugricic, ordförande för IKF. Riksdagsledamot Hillevi Larsson, ytterligare en av kvällens talare, lyfte bland annat fram vikten av IKFs arbete för att stärka kvinnors företagande. Under kvällen presenterades naturligtvis också den mångkulturella kalendern och de tolv medverkande företagarkvinnorna. Släppet av den mångkulturella kalendern uppmärksammades i media: Artiklar publicerades i Sydsvenskan ( ) och Svenska Dagbladet ( ), två av företagarna som finns med i kalendern, Monika Dall och Pirkko Kyllönen, intervjuades i Lunchboxen P4 Malmö ( ) och Olivera Lazic som också medverkar i IKFs kalender intervjuades i TV4 ( ). I tidningen Helsinborg City intervjuades Basma Mahdi, även hon medverkande i kalendern ( ). 6.2 Netmap Netmap är en virtuell mötesplats för skånska företagarkvinnor och bygger på utvecklingsidén Kartboken för företagarkvinnor som skapades i och med föreningens Kompetensdagar för kvinnliga företagare år Det finns för närvarande 72 företag registrerade på Netmap. Syftet är att Netmap ska fungera som ett verktyg för att främja kvinnors företagande, främja tillväxt, affärsutveckling och nätverksbyggande, och vänder sig till de företagarkvinnor som vill byta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration av varandra. Adressen är 6.3 Unga Kvinnor Unga Kvinnor i Malmö är ett integrationsbaserat nätverk som syftar till: Att utbyta internationella erfarenheter och erfarenheter av att vara ung kvinna i Sverige Att utifrån gemensamma intressen ordna aktiviteter eller skapa projekt Diskussioner om feminism, jämställdhet, integration, mångfald, kulturkrockar och kulturidentiteter Diskussioner om kvinnors situation i olika länder Nätverket har träffats 14 gånger under Mentorsprogrammen Kvinnligt Mentorskap, Kvinnors Makt och Manligt Mentorskap - nätverksprojekt Nätverken har tre inriktningar: Kvinnligt mentorskap skall ge unga välutbildade invandrarkvinnor fördjupade arbetslivskontakter som underlättar anställning och ge kvinnliga chefer ökad kulturkunskap och medvetenhet om tvärkulturell jämställdhet. Kvinnors Makt - Mentorsprogrammet för unga kvinnor med invandrarbakgrund med vilja att lära sig mer om fackligt, politiskt och föreningsarbete och svenska kvinnor 14

15 och män som under en längre tid varit aktiva i en förening, facklig- eller politisk organisation. Manligt Mantorskap för unga invandrarkvinnor/kvinnor med vilja att starta eget och svenska män som driver ett företag och tillhör ett företagarnätverk. 6.5 Samarbeta Jämt Projektet startades under våren 2004 för att etablera ett virtuellt nordiskt nätverk för invandrarkvinnors organisationer som ett led i det nordiska jämställdhets- och integrationsarbetet. På sikt skall projektet stärka invandrarkvinnors inflytande i de nordiska samhällena och arbetslivet på lika villkor. En databas och webbplats finns i projektet, Samarbete med invandrarkvinnors organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island har etablerats. Vid årsslutet 2008 hade 69 organisationer registrerat sig i nätverket. Samarbeta Jämt lett till nya projektsamarbeten, spridning av erfarenheter och fokusering på frågor som är viktiga för invandrarkvinnor och deras organisering. Projektdelen Samarbeta Jämt i Sverige avslutades den 31 december 2006 men fortsatte därefter med aktiviteter kopplade till andra projekt på IKF främst Kvinnors Makt i Norden och Kvinnors Makt mentorsprogram. 7. PROJEKTVERKSAMHET 7.1 Kvinnligt Mentorskap I april 2008 startade för 5:e gången IKFs succéprojekt Kvinnligt Mentorskap. Projektet löper över tre år och vänder sig till välutbildade unga kvinnor med utländsk bakgrund samt till svenska kvinnor i ledande positioner inom svenskt näringsliv och/eller offentlig sektor som mentor. Projektet har verksamhet både i Malmö och Helsingborg. Syftet med projektet är att ge nyanlända, unga, kvinnor med akademisk utbildning möjlighet att snabbare komma ut på den skånska arbetsmarknaden samt att ge mentorerna ökad insikt i vikten av integration som en betydelsefull tillväxtfaktor på sina respektive arbetsplatser på den skånska arbetsmarknaden. Genom att skapa en gemensam arena för unga kvinnliga akademiker med utländsk bakgrund och svenska kvinnor med lång yrkeserfarenhet, kan man initiera processer som leder till ökad integration samt tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnliga högutbildade personer. I projektet har 29 adepter och 29 mentorer rekryterats i Malmö och i Helsingborg 12 adepter och 12 mentorer sammantaget 82 deltagare. Under 2008 har 15 av adepterna fått praktik eller jobb. Den 2 och 9 september genomfördes Kickoff för projektet i Malmö, respektive Helsingborg. Den 13 november höll en av mentorer, Bia Berlin, en workshop för adepterna i Malmö. Aktiviteten syftade till att stärka adepternas självförtroende och målinriktning. 15

16 Den 24 november hölls en gemensam nätverksträff för alla deltagare i projektet på Rönneholms slott där företaget Prokrami har sin verksamhet. Värd för kvällen var Birgit Hansson, VD för Prokrami och mentor. Träffar med både mentorer och adepter har arrangerats för att göra uppföljning samt sprida resultat. Finansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Malmö Stad. 7.2 Manligt Mentorskap Manligt Mentorskap är ett treårigt projekt som startade i januari Första projektåret är genomfört med bra resultat och erfarenheter att ta med sig till kommande år. Projektets syfte är att med mentorskap som metod inspirera och ge kunskap till unga kvinnor med utländsk bakgrund så att de är bättre förberedda inför en företagsstart. Mentorerna är svenska män som under en längre tid har drivit eget företag och som vill dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och nätverk. Adepts/mentorsparen ska ha ömsesidigt utbyte av varandra och adepten bidrar genom att ge mentorn insikt i hur det är att vara ung kvinna med utländsk bakgrund. Projektets långsiktiga mål handlar också om att främja integration, jämställdhet och social och ekonomisk tillväxt. Under projektåret har 27 adepter och 25 mentorer (två av mentorerna tog sig an två adepter var) rekryterats sammanlagt 52 personer. Förutom att adepts/mentorsparen har haft enskilda träffar har de också inbjudits till fyra nätverksträffar med olika teman under året. Adepterna har också under projektåret fått tips på olika organisationer (till exempel IFS och Almi) och träffar (exempelvis Almikvällar) där det kunnat få hjälp och råd när det gäller att starta eget. En broschyr på svenska och engelska har tagits fram. Manligt Mentorskap har uppnått goda resultat 2008: 82% av adepterna har fullföljt mentorsprogrammet, en av adepterna har fått anställning hos sin mentor, sju adepter har startat företag och en adept har skickat in handlingar för registrering av enskild firma. Nedan följer en presentation av de startade företagen: Bangkok Tour-Green Tours, Pairat Patarcec Fotgraf, Josefin Widell Hultgren THE Designa, Justina Olsen Suzy Q, Susanne Holm Love & Loyalty Clothing, Shifaa Patel Photographer, Eva Rendl YouNicks Kids AB, Suzana Dimitrescu Finansiärer för projektet är Nutek och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 16

17 7.3 Kvinnors Makt Mentorsprogram Projektet pågick mellan och Syftet var att främja unga kvinnor med utländsk bakgrunds deltagande i beslutande församlingar inom politiken, facket och föreningslivet. Kvinnors makt och inflytande skulle ökas genom kompetenshöjning, mentorskap, goda förebilder och kunskap om de strukturella hinder som drabbar målgruppen genom dubbel diskriminering. I projektet deltog 26 adepter. De var mellan år, hade utländsk bakgrund (från 20 länder), intresse och vilja att lära sig mer om och delta i politiskt, fackligt och/eller föreningsarbete. Under år 2008 har adepterna genomgått en utbildning á tio tillfällen och ett mentorsprogram. Mentorerna var kvinnor som under en längre tid varit aktiva i politiken, facket eller föreningslivet och som kan öppna upp möjligheterna för adepterna att delta i styrande organ. Fördelningen av de 23 mentorerna såg ut på följande sätt: 15 mentorer från politiska organ på kommunal-, regional-, riksdags- och EU-nivå, 4 mentorer från föreningslivet och 4 mentorer från fackliga organisationer. Måluppfyllelse: Projektet har genomförts enligt plan: Målet att nå 25 deltagare har uppfyllts 26 unga kvinnor med utländsk bakgrund påbörjade projektet och 24 av dessa genomförde hela projektet. Adepterna har fått en bättre inblick i beslutsprocesser och fått praktisk kunskap inom områden som berör demokratiska processer och föreningsliv. Mentorer har rekryterats till samtliga adepter. Kunskap om och fokus på unga invandrarkvinnors intresse och kompetens har spridits genom mentorernas organisationer och via informationskanaler såsom media och hemsidor. En broschyr togs också fram under 2008 för att sprida kunskaper om projektet. Mer än hälften av adepterna är medlemmar i en förening, facklig eller politisk organisation Det tar tid att etablera sig i en organisation och få förtroendeuppdrag. Trots detta hinder har flera av adepterna fått uppdrag. Exempelvis har en blivit arbetsplatsombud på sin arbetsplats inom transportsektorn. Ett steg hon tog efter att ha engagerat sig i projektet och fått stöd från sin mentor som själv är fackligt engagerad. En annan har blivit EU-valledare i den s-förening hon engagerat sig i som ett resultat av projektet. Två av adepterna har blivit valda till styrelsen på IKF i Malmö. Finansiärer för projektet var Ungdomsstyrelsen och Malmö stad 7.4 Kvinnors Makt i Norden I juni 2007 beviljade Nordiska Ministerrådet ekonomiska medel till IKF för att bilda en referensgrupp med syfte att fortsätta med ny verksamhet om kvinnors inflytande i de nordiska samhällena. Referensgruppen hade sitt första nordiska möte i september 2007 i Malmö. 17

18 I februari 2008 genomförde IKF en konferens för ca 30 deltagare från flera olika invandrarkvinnoorganisationer i Sverige och diskuterade kvinnors deltagande i de demokratiska processer med mentorskap som verktyg. Dessutom fick deltagare en föreläsning om presentationsteknik. I juni 2008 beviljades Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund medel för projektet Att vara med på riktigt: Kvinnors makt och IQF i Karlstad för projektet Athena kvinnomakt i Karlstad från Ungdomsstyrelsen. Föreningarna skrev projektansökningarna som ett resultat av konferensen i februari och arbetar vidare med att främja unga kvinnors makt och inflytande. Referensgruppen för projektet Samarbeta Jämt i Norden bestående av representanter för invandrarkvinnors organisationer träffades för andra gången i maj 2008 i Åbo. Alla de nordiska länderna var även denna gång representerade. Man presenterade resultat från olika aktiviteter i sina organisationer och diskuterade framtiden. IKF i Malmö presenterade en möjlighet att söka ekonomiska medel genom Ungdomsstyrelsen i Sverige för att genomföra aktiviteter i hela Norden för unga kvinnor. Alla representanter var intresserade av deltagande. Som ett resultat av Kvinnors Makt i Norden ansökte föreningar från den nordiska referensgruppen från Köpenhamn i Danmark, Åbo i Finland, Reykjavik på Island och Karlstad och Malmö i Sverige om medel för ett gemensamt demokratiprojekt i augusti Medel beviljades från Ung och aktiv i Europa, Ungdomsstyrelsen i oktober och projektet startar den 1 januari På IKF i Malmö har projekt Kvinnors makt Mentorsprogram drivits mellan och som ett resultat av Samarbeta Jämt och Kvinnors Makt i Norden. Projektets syfte var att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna i det svenska samhället. Nytt projekt på IKF i Malmö som resultat av kvinnors Makt i Norden - Målmedvetna beslutsfattare Projekttid: Nutek och Malmö stad har beviljat ekonomiskt stöd till projektet. Projektet syftar till att öka beslutsfattares engagemang för integrations och jämställdhetsfrågor i regional utveckling och att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i arbetslivet och de demokratiska beslutsprocesserna. Finansiär för projektet är Nordiska Ministerrådet. 7.5 Handla rätt för hälsans skull Handla rätt för hälsans skull är ett ettårigt projekt som drivs sedan den 1 augusti Projektets syfte är att genom kunskapsförmedling till invandrarkvinnor som är nyanlända i Sverige möjliggöra aktiva konsumentval som bidrar till socialthälsomässigt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar konsumtion och starkare konsumenter. 18

19 Informationsinsatserna handlar om att upplysa målgruppen om märkningen av varor och dess innebörd, ge ekonomiska och miljömässiga tips för vardagen och informera om ekologisk och närproducerad mat. Insatserna sker via informationsträffar vilka har hållits kontinuerligt dels på IKF dels hos IKFs samarbetspartners som till exempel Folkuniversitetet, Komvux, med flera. Intresset för träffarna har varit stort och under hösten har projektet nått cirka 300 invandrarkvinnor. Projektet medverkade också under stadsbibliotekets (Malmö stad) internationella hälsodag vilken besöktes av 400 personer. Information gavs också genom en av de temaveckor som arrangerades i IKFs lokaler. Den 12 november gästade Karin Hård, konsumentrådgivare och enhetschef på Konsument Malmö, temaveckan och berättade bland annat om konsumentlagar och regler. Även här har intresset och engagemanget varit enormt. Finansiär för projektet är Konsumentverket. 7.6 Sexuell hälsa i Skåne Under 2008 har projektet Sexuell hälsa i Skåne drivits i Malmö, Kristianstad och Landskrona. Projektets syfte har varit att med peer education som metod (like utbildar like) ge unga, nyanlända kvinnor kunskap om kropp, preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner, framförallt hiv/aids och också, för dem, skapa möjlighet till diskussion och reflektion kring sexualitet, relationer och könsroller. Ett 20-tal volontärer med olika språkkunskaper och bakgrunder (representerande fem olika världsdelar) har rekryterats från målgruppen och utbildats till sexuell hälsa informatörer. Utbildningen har bland annat behandlat ämnen som att våga prata om sex, att tala inför grupp, könsroller och fakta kring kropp och sexuellt överförbara infektioner. Efter avslutad utbildning har sexuell hälsa informatörerna, tillsammans med projektledare, träffat unga kvinnor med utländsk bakgrund för att informera om och diskutera sexuell hälsa. Även informatörer från tidigare sexuell hälsa projekt har varit engagerade och genomfört utåtriktade informationsinsatser under Under året har ett 40-tal informationer hållits, framförallt hos SFI utbildningsanordnare men även via andra kanaler som till exempel projektet Trappan och genom Malmös stadsbiblioteks internationella hälsodag. Drygt tusen kvinnor har på så sätt fått sexuell hälsa information i Malmö, Kristianstad och Landskrona. Finansiär för projektet är Region Skåne genom Socialstyrelsens hiv/sti medel. 7.7 Ansökningar 2008 Ansökningar för tio nya projekt sammanställdes under Ansökningar gjordes för projekten: Kvinnligt Mentorskap Projekttid:

20 Ansökan gällde IKFs succéprojekt Kvinnligt Mentorskap. Projektet vänder sig till välutbildade unga kvinnor med utländsk bakgrund samt till svenska kvinnor i ledande positioner inom svenskt näringsliv och/eller offentlig sektor som mentorer. Projektet har verksamhet både i Malmö och Helsingborg. Syftet med projektet är att ge nyanlända, unga, kvinnor med akademisk utbildning möjlighet att snabbare komma ut på den skånska arbetsmarknaden samt att ge mentorerna ökad insikt i vikten av integration som en betydelsefull tillväxtfaktor på sina respektive arbetsplatser. Finansiärer för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Malmö Stad. Handla rätt för hälsans skull till Konsumentverket Projekttid: Projektets syfte är att genom kunskapsförmedling till invandrarkvinnor som är nyanlända i Sverige möjliggöra aktiva konsumentval som bidrar till socialthälsomässigt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar konsumtion och starkare konsumenter. Målmedvetna beslutsfattare till Nutek, Ungdomsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Malmö stad Projekttid: Projektet syftar till att öka beslutsfattares engagemang för integrations och jämställdhetsfrågor i regional utveckling och att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i arbetslivet och de demokratiska beslutsprocesserna. Nutek och Malmö stad har beviljat ekonomiskt stöd till projektet. Kvinnors Makt i Norden, Women s Power in the Nordic Region för ett nordiskt demokratiprojekt till Ungdomsstyrelsen - Ung och aktiv i Europa Projekttid: Projektets syfte är att främja unga kvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom ett aktivt medborgarskap och större delatagande i de demokratiska beslutsprocesserna och att öka beslutsfattares engagemang för ungdoms-, integrations- och jämställdhetsfrågor. I projektet kommer föreningar och beslutsfattare från Köpenhamn i Danmark, Åbo i Finland, Reykjavik på Island och Karlstad och Malmö i Sverige att delta. Ungdomsstyrelsen har beviljat projektansökan. Sexuell hälsa till Ungdomsstyrelsen Projekttid: Projektet vill fördjupa och utveckla metoderna för att bearbeta ojämställdheten på området sexualitet, tabun kring ämnet och hinder i form av kulturella förhållningssätt och traditioner. Projektet vill också förmedla kunskap om kvinnans kropp, sexualitet och sexuellt överförbara sjukdomar. Målgruppen är unga kvinnor med utländsk bakgrund. Ungdomsstyrelsen har avslagit projektansökan. 20

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Kvinnors nätverk i Skåne

Kvinnors nätverk i Skåne Kvinnors nätverk i Skåne Samarbete och samverkan i nätverk och föreningar för företagande, kompetensutveckling och jämställdhet ResursCentrum för kvinnor i Skåne augusti 2005 I N N E H Å L L S F Ö R T

Läs mer

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2002

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2002 Årsberättelse för Verksamhetsåret 2002 Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret 2002. Styrelse Ordförande

Läs mer

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr 1 2013 Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Slutrapport Yrkesmentor i Helsingborg är ett projekt av Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning med stöd av Europeiska Integrationsfonden 1(27)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Charli Eriksson, Susanna Geidne, Jesper Hellberg, Madelene Larsson, Camilla Pettersson Forskarteamet för utvärdering

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

STYRELSENS REDOVISNING 2010

STYRELSENS REDOVISNING 2010 STYRELSENS REDOVISNING 2010 Några ord från ordföranden Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse detaljerad redovisning Bilaga till Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisorernas

Läs mer

MEDBORGARMENTORER I MALMÖ 2011-2012. Slutrapport: Metodutveckling för kvinnors medborgarkunskap, egenmakt och integration

MEDBORGARMENTORER I MALMÖ 2011-2012. Slutrapport: Metodutveckling för kvinnors medborgarkunskap, egenmakt och integration Nu förstår vi bättre hur systemet fungerar också. Och att man måste be om hjälp. Och att man kan gå till rektorn och klaga också. Jag skulle aldrig vågat det innan. (Kommentar av deltagare under lektion

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer