SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida (9) Plats och tid Landstingshuset, Futurum, kl Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Föredragande Sekreterare Utses att justera Karin Jacobson, 1:e vice ordf, PRO Kjell Persson (S), landstinget Håkan Nohrén (KD), landstinget Karl Henriksson, 2:e vice ordf, SPF Maj-Britt Arvidsson, SPF Lars Enghed, RPG Barbro Lindroth, SKPF Ulla Fredriksson, PRO Rolf Fällman, PRO Sören Hellberg (C) för Ulla Bäckström (S) Region Dalarna Rolf Stenberg, SPRF för Anders Pettersson, SPRF Göte Johansson (S), för Sören Bertilsson (S), landstinget Arnold Eriksson (V), landstinget Lennart Lidström, SPF Siv Gustafsson, SPF Lars Östlund, PRO Willy Norström, Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Dalatrafik Peter Hansson, ekonomidirektör, landstinget Kerstin Nilsson, handikappkonsulent, landstinget Sylwie Bergstedt, landstinget Lars Enghed Underskrifter Sekreterare Sylwie Bergstedt Ordförande Karin Jacobson Justerande Lars Enghed

2 LANDSTINGET DALARNA (9) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset Underskrift

3 LANDSTINGET DALARNA (9) 30 Inledning Ordförande Karin Jacobson hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Därefter följer presentation. 31 Protokollsjustering a t t utse Lars Enghed att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 32 Dagordning Ordföranden går igenom ärendelistan för dagen. Punkten Föregående protokoll beslutades av Pensionärsrådet att från idag läggas till på dagordningen för uppföljning av ärenden. a t t godkänna dagordningen. 33 Föregående protokoll Tillgänglighet på landstingets Extern webb synpunkter från LPR Handikappkonsulent Kerstin Nilsson påminner om att hon vill ha synpunkter från ledamöterna om tillgänglighet på LDs Extern webb senast 13 november. Kerstin vidarebefordrar därefter synpunkterna till projektledare Gunilla Tannerfors inför utformningen av nya Extern Webben. Inkontinenshjälpmedel Maj-Britt Arvidsson, SPF meddelar att SPFs styrelse bjudit in Inger Blomgren från LD Hjälpmedel att informera om inkontinenshjälpmedel vid ett SPF-möte. a t t anteckna informationen till protokollet. 34 Dalatrafik nytt avtal Ordföranden hälsar välkommen till Willy Norström och Bengt Benjaminsson från Dalatrafik som informerar om det nya kollektivtrafikavtalet för Dalarnas län Bilaga 34 Bakgrund Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd har gett Dalatrafik i uppdrag att upphandla ett bra och effektivt gemensamt trafiksystem för allmän- och särskild kollektivtrafik med tillhörande samordningstjänster för persontransporter. I förekommande fall även över länsgräns.

4 LANDSTINGET DALARNA (9) För närvarande pågår ett intensivt arbete med att ta fram underlag inför upphandlingen av allmän- och särskild kollektivtrafik. Trafikstarten beräknas till Beställningscentral I upphandlingen ingår även en beställningscentral med nya funktioner. En utredning ska göras om Dalatrafik ska ha en egen eller utomstående beställningscentral. Om Dalatrafik väljer en integrerad beställnings- och upplysningscentral jämförbart med en resebyrå innebär detta att man får ringa och meddela att man ska resa från en viss plats. Detta kan underlätta resandet och även medföra att resandet ökar. Målbild Dalatrafik ska utgå från den av Region Dalarna beslutade målbilden för kollektivtrafik och som gäller från och med (Se bilaga 34) Miljömål Miljömålet är att använda biogas för bussar, men under denna avtalsperiod är det mest troligt att det i första hand kommer att användas drivmedel med eluppladdning. Ett förslag till regionala linjer med buss och tåg 2014 och framåt har tagits fram. (Se karta i bilaga 34) Linjetrafiken är avsedd för arbets- och studiependling, privatresor och turistresor. Glesbygdstrafik måste också kunna erbjudas. Användning av samma typ av biljettsystem går bra redan idag mellan Dalatrafik och Tåg i Bergslagen. Målet är att även försöka samordna biljettsystemet med SJ. Trafiken i Dalarna idag Kollektivtrafik Grunden för kollektivtrafiken i Dalarna utgörs av o Tåg i Bergslagens tågsystem o Regionala linjer med buss (snabb trafik) o Lokal landsbygds- och tätortstrafik Områdessystem för anropsstyrd trafik o Servicetrafik (dagens flextrafik, kompletteringstrafik, särskild kollektivtrafik) Kommersiell trafik, t ex o SJ AB: Stockholm Borlänge Falun / Mora o Go by bus: Stockholm Ludvika o Swebus: Göteborg Falun o Swebus: Göteborg Idre o Swebus: Stockholm Sälen Idag finns: Helt separerade trafiklösningar Linjetrafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor (4 huvudtyper av trafik)

5 LANDSTINGET DALARNA (9) Framtiden gemensamt kollektivtrafiksystem Nästa steg mot total integrering av olika trafiklösningar är: Planera och kombinera servicetrafik (= anropsstyrd trafik) och linjetrafik Gemensamt kollektivtrafiksystem för linjetrafik och särskild kollektivtrafik Linjetrafiken tar emot anslutningsresor från servicetrafiken Viss servicetrafik till och från linjetrafik Behov av fordonstyper o Linjetrafik o Servicetrafik o Personbilar miljöbesparande Sjukresor Följande ska planeras: o Se över nuvarande sjukresereglemente o Får inte begränsa alternativa transportlösningar o Egenavgifterna bör harmoniseras med egenavgiften för färdtjänst o Nytt biljettsystem gemensamt för Tåg i Bergslagen och Dalatrafik Frågor och synpunkter från ledamöterna - Det finns för närvarande ingen samordning mellan trafiken i glesbygden. - Bra om man kan få använda taxi som kollektivtrafik i glesbygden. Svar: Dalatrafik strävar efter att kunna erbjuda bra glesbygdstrafik och taxinäringen bör därför stimuleras. Dalatrafik kommer att försöka få med taxinäringen i kollektivtrafikavtalet. - En bekant till mig var tvungen att åka till Falun för att köpa tågbiljett. - Det måste väl ligga i SJs intresse att samverka med Dalatrafik. Svar: Dalatrafik råder inte över SJs regler. - Rådande biljettsystem är ej bra, eftersom resenären själv ska utföra biljettarbetet. - Västerdalstrafiken är idag saboterad. Svar: Det är olyckligt att det inte finns tågtrafik, men det är inte Dalatrafiks ansvar. - En gemensam kravspecifikation borde finnas. Svar: Det är riktigt det borde finnas en gemensam kravspecifikation för hela Sverige. - Samordning mellan Dalatrafik och SJ borde finnas när det gäller både tidtabeller och resor. Blir det någon samordning? Svar: Någon samordning av resor mellan Dalatrafik och SJ finns inte idag. Politiska beslut ligger bakom detta även angående biljettpriser. - Har Dalatrafik fått ordning på trafiken mellan Morbygden och Rämshyttan? Svar: Viss genomgångstrafik finns men Ludvika och Borlänge kommun har olika särintressen för trafiken.

6 LANDSTINGET DALARNA (9) - Vad finns det för slags flextrafik idag? Svar: Det finns 3 typer av flextrafik, om man bor i glesbygden måste man ringa till Dalatrafik och meddela att man ska resa. Denna trafik kommer att utökas på landsbygden. Svar: Det finns även kompletteringstrafik idag. Detta ska Dalatrafik också utveckla mer, t ex resor för att handla, besöka apotek etc. - Vad är det som gäller angående hållplatsutrop på bussar? Svar: Hållplatsutrop ska finnas med i nya kollektivtrafikavtalet. Dalatrafik ska om 2 veckor börja med en kampanj om hur viktigt det är att vissa människor får denna service, t ex synskadade. Även nyinflyttade och turister behöver denna service. Willy Norström och Bengt Benjaminsson ingår i en grupp för upphandling av särskild kollektivtrafik inom Dalatrafik. De tar gärna emot fler synpunkter - helst inom en månad. Ordföranden tackar för informationen. a t t anteckna informationen till protokollet. 35 Budget 2013 Landstinget Dalarna Ordföranden hälsar välkommen till ekonomidirektör Peter Hansson, som informerar om Landstinget Dalarnas budget för Bilaga 35 Finansplan Landstingets finansiella mål är: o Resultat överskott 2% o Soliditet %-enheter o Likviditet ingen upplåning o Nettoinvest. 100% självfinansierade Skattehöjning Peter Hansson anser att landstingets beslut om skattehöjning med 50 öre 2013 är nödvändig som intäktsförstärkning för att kunna leverera god hälsooch sjukvård. Varför skattehöjning? Möta framtidens ökade krav Demografisk (befolkningsmässig) utveckling Medicinsk utveckling Nya läkemedel Investeringsbehov Pensionskostnader Återställande av ackumulerat underskott

7 LANDSTINGET DALARNA (9) Ekonomisk strategi Den ekonomiska strategin ska förbättra landstingets ekonomi med ca 600 mkr under planperioden öka kostnadseffektiviteten med ca 2/3 förstärka intäkterna genom skattehöjning med ca 1/3 möta framtida krav och behov Budget 2013 Kommunalisering av hemsjukvård Satsningar / utökade ramar (ny regional kulturplan, tandvårdsreform, vårdköer, primärvård, medicinsk utveckling, e-hälsa m m) Ram för fördelning Hälso- och sjukvård och Central förvaltning Besparingar steg III / IV och generellt sparbeting Vårdköer Landstinget Dalarna har beslutat att satsa 50 miljoner på att beta av vårdköerna. Operationsteam ska anlitas för att genomföra operationer under helger och erbjudanden till befolkningen om operationer utanför länet kommer att erbjudas i större grad. Landstingets mål är att kunna hålla vårdgarantin. Primärvården Inom länets primärvård är det brist på ett stort antal allmänläkare, ca 85 st. Detta är ett problem, eftersom primärvården utgör grunden för hälso- och sjukvården. Därför kommer man nu att satsa på höjda löner och bättre arbetsvillkor för allmänläkare och nyrekryteringar. Målet är att varje allmänläkare inte ska ha mer än 1500 patienter idag förekommer det ofta att en allmänläkare har över patienter. Kommunalisering av hemsjukvård Övergången av hemsjukvård träder i kraft i januari 2013 och innebär att 130 anställda berörs. Hjälpmedel för 47 miljoner går också över till kommunerna. En skatteväxling med 23 öre görs mellan landstinget och kommunerna. Eventuellt kan även omställningskostnader tillkomma. Peter Hansson understryker att återställande av eget kapital är ett viktigt mål för landstinget. Resultat / balanskrav Landstinget Dalarna Underskott t o m 2011 att återställa mkr Resultat 2012 (prognos) + 29 mkr Resultat mkr Resultat mkr Resultat mkr Resultat mkr Resultatet beräknas vara återställt 2016

8 LANDSTINGET DALARNA (9) Synpunkter och frågor från ledamöterna - Kommunaliseringen av hemsjukvård innebär kostnader varför? Svar: Landstinget lägger över kostnader på kommunen och därför görs en skatteväxling med 23 öre för kommunens utgifter. - Varför går inte landstinget ut till allmänheten oftare med ekonomiska redovisningar? Svar: Landstinget har regelbundna genomgångar, men skulle kunna informera befolkningen oftare, t ex i tidningen Inblick. - Varför höjdes patientavgifterna för pensionärer? Svar: Därför att landstinget tidigare hade för låga patientavgifter. - Kommer stafettläkarna att försvinna inom landstinget? Svar: under 2011 satsade landstinget 100 miljoner på stafettläkare. Detta är inte mycket jämfört med miljardkostnader för hela landet. Primärvårdssatsningen, dvs satsningen på fler allmänläkartjänster som landstinget nu ska göra är klok den skulle ha gjorts tidigare. Man måste satsa på en hälso- och sjukvård nära befolkningen. Peter Hansson påpekar att landstinget eftersträvar att genomföra ett bra ekonomiskt resultat, men faktorer som antal invånare, intäkter och skatter kan påverka resultatet. - Hur officiella är landstingets planer? Svar: Landstinget Dalarnas uppgifter om budget 2013 är officiella. - Har apoteksreformen påverkat landstingets kostnader? Svar: Nej, detta har endast att göra med den enskilde brukarens ekonomi. Peter Hansson avslutar med att understryka att Landstinget Dalarna också satsar på att upplysa medborgarna om vars och ens ansvar att leva på ett hälsosamt sätt för att må bra och förebygga sjukdomar. Cirkelledarutbildning Handikappkonsulent Kerstin Nilsson informerar om cirkelledarutbildningen Passion för livet dvs aktiviteter, att äta rätt och förlänga det friska livet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv med hög livskvalitet för äldre människor. Kerstin skickar ut information och intresseanmälan med mail till ledamöterna. Anmälan ska göras senast 15 november. Utbildningen är förlagd till Rättvik och är kostnadsfri. Ordföranden tackar för informationen. a t t anteckna informationen till protokollet.

9 LANDSTINGET DALARNA (9) 36 Sammanträden 2013 Sammanträdesplan för Pensionärsrådet 2013 skickas ut så snart som möjligt. a t t anteckna informationen till protokollet. 37 Avslutning Ordföranden tackar för idag och sammanträdet avslutas.

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2011-11-09 34-43 1 (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens

VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015 3 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 13.00 Inledning Ingrid Grönlund 13.10 13.40 14.15 15.00 Kaffe Nya referenskommittén

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN 2012-2016 Innehåll Innehåll 1 Förord 2 1. Inledning 3 1.1 Ny kollektivtrafiklag 3 1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 8 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland Trafik i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer