Verksamhetsberättelse Brottsofferjouren Mellersta Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Brottsofferjouren Mellersta Skåne"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Brottsofferjouren Mellersta Skåne

2 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Brottsofferjouren Mellersta Skåne (BOJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att ge stöd och råd till brottsoffer och på bästa sätt vara ett komplement till samhällets brottsofferstödjande insatser. Brottsofferstödet består i huvudsak av två delar; stödpersonsarbete med vårt kontor på Byggmästaregatan som nav samt vittnesstödsverksamhet vid Lunds Tingsrätt. Därutöver arbetar Brottsofferjouren med brottsförebyggande verksamhet, utbildning och andra brottsofferstödjande insatser. All hjälp och rådgivning är kostnadsfri och våra volontärer har avlagt tystnadslöfte. Arbetet sker i nära samarbete med polisens brottsoffersamordnare. När man anmält ett brott dyker det ofta upp frågor kring vad som kommer att hända. Förutom att utgöra en traumatisk upplevelse innebär ett brott inte sällan en stor mängd praktiskt arbete för den drabbade. Anmälan till försäkringsbolag, dokumentation av skador och förluster, förhör hos polisen, frågor om skadestånd med mera kan innebära en stor påfrestning. Brottsofferjouren kan förklara och underlätta under denna period och ge den drabbade stöd att orka bevaka sina rättigheter. Organisation Brottsofferjouren Mellersta Skåne är medlem i Brottsofferjourernas Riksförbund och uppfyller samtliga minimikrav för brottsofferjourer enligt 2011 års Riksstämma i Nynäshamn. Jouren har under verksamhetsåret 2012 bestått av en ideellt arbetande styrelse, två tjänster på kansliet samt utbildade ideella stödpersoner och vittnesstöd. Styrelse Styrelsen har under 2012 utgjorts av ordföranden Anna Natt och Dag, vice ordförande Hans Klette, kassör Elin Bengtsson (mars-okt), sekreterare Louise Hedlund, ledamot Jan O Carlsson (kassör nov-mars), ledamot med personalansvar Bengt Lindberg, ledamot Johnny Mårtensson samt ersättarna Jonas Engmann och Kerstin Hedelin. Styrelsen har haft 9 sammankomster under året. Revisorer Bengt Nordén och Elisabeth Andersson har varit revisorer.

3 Finansiering BOJ Mellersta Skåne har till största delen finansierats av de kommuner vars invånare erbjuds stöd och hjälp av jouren; Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. Brottsoffermyndigheten har bidragit med medel till vittnesstödssamordning samt verksamheten i allmänhet. Länsstyrelsen i Skåne och Socialstyrelsen har lämnat projektmedel till stöd för jourens arbete med kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation (ca 20 % av jourens ärenden). Därutöver har intäkterna utgjorts av medlemsavgifter, gåvor och sponsorbidrag. Totalt fördelade sig intäkterna under året på följande sätt: Inkomstfördelning under verksamhetsåret 2012 Under våren 2012 beslöt sig styrelsen för att genom personliga besök hos kommunerna förmå dessa att öka sitt anslag till vår verksamhet. Detta resulterade i att alla våra 7 medlemskommuner ökade sitt bidrag till 3 kronor per invånare och år vilket var mycket positivt. Stödpersonsverksamhet Det direkta stödpersonsarbetet har under 2012 utförts av totalt 19 stödpersoner och av samordnarna via telefon, brev, mail, sms och personliga möten. Telefontiden utökades under året i enlighet med minimikraven med en timme till vardagar Brottsofferstödet sker helt utifrån den hjälpsökandes önskemål. Arbetsomfattning och tidsåtgång kan därför variera kraftigt från ärende till ärende.

4 Ramarna för stödverksamheten utgörs av stödsamtal, information om rättsprocessen och den hjälpsökandes rättigheter, vägledning och praktisk assistens i skadestånds- och ersättningsfrågor samt information och stöd inför och i samband med rättegång. Utanför kontorstid samt vid samordnares frånvaro bistås stödpersonsverksamheten av Brottsofferjourernas Riksförbunds telefoncentral, som nattetid tillhandahåller talsvar med grundläggande rådgivning samt dagtid förmedlar ärenden till lokal jour. Statistik Under 2012 sökte 1174 brottsoffer hjälp hos BOJs stödpersonsverksamhet vilket innebar en ökning från föregående år med 81 %. Av dessa kontaktade 10 % själva jouren (20 % 2011), i 89 % av fallen förmedlades kontakten via polisen (76 % 2011) och i 1 % av fallen förmedlades kontakten av någon annan, till exempel socialtjänst eller annan ideell organisation (4 %). Ökningen av såväl det totala antalet brottsoffer som varit i kontakt med BOJ som andelen polisärenden beror på polisens förändrade förmedlingsrutiner som infördes vid årsskiftet 2011/2012. Antal inkomna ärenden över tid % av brottsoffren i BOJs stödpersonsverksamhet var kvinnor och 36 % män vilket innebär en liten ökning av andelen kvinnor jämfört med förra året (69 % kvinnor, 31 % män). De vanligast förekommande brotten var ofredande, misshandel, olaga hot och stöld vilket i stort sett är samma bild som förra året.

5 Jämförelse av olika brottstyper mellan 2011 och Direkt stödpersonsarbete upptog knappt 1100 arbetstimmar vilket är betydligt lägre än föregående år. Detta beror på att brottsoffersamordnaren har fått lägga mer tid på administrativt arbete under joursamordnarens sjukskrivning och uppsägning under Detta har kompenserats genom att fler brottsoffer kontakter skett via brev samt genom att den ideella stödtiden under året ökade med ca 31 %. Vittnesstödsverksamhet Brottsofferjouren Mellersta Skåne ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid Lunds Tingsrätt. Lunds Tingsrätts domsaga sträcker sig över BOJ Mellersta Skånes 7 kommuner men inkluderar även Landskronas och Svalövs kommuner. Vår ideella kontaktperson på Tingsrätten, Birgitta Rosén, har organiserat den dagliga bemanningen och gett handledning till de ca 20 vittnesstöd som tjänstgjort i samband med brottsmålsförhandlingar. Statistik Vittnesstöden har under 2012 tjänstgjort sammanlagt 978,5 timmar vilket innebär en minskning med 11 % jämfört med Under sina pass har vittnesstöden gett stöd och information till 1777 personer jämfört med 2016 föregående år. De som sökte stöd och

6 information var 891 vittnen, 365 målsägande, 398 anhöriga samt 123 tilltalade. Av de vittnen och målsägande som erhållit stöd var 43 % kvinnor och 57 % män. Vittnesstödsverksamhet TILLTALAD ANHÖRIG MÅLSÄG. VITTNEN VITTNESSTÖDSTID Under 2011 satte Lunds Tingsrätt in extra resurser för att arbeta bort balanser som byggts upp under tidigare år vilket förklarar toppen under Enligt lagman Ralf G Larsson är balanserna nu borta vilket har resulterat i ett lägre antal förhandlingar på Tingsrätten under Intern utbildning och kompetensutveckling Grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd Under året har vi genomfört 3 grundutbildningar, varav två med ett mer traditionellt upplägg kvällstid under ett antal veckor. Den tredje grundutbildningen arrangerade vi tillsammans med BOJ Nordöstra Skåne och BOJ Hässleholm. Huvuddelen av denna grundutbildning förlades till Bäckaskogs slott i form av ett 2.5 dagars internat. Denna form var mycket trevlig att arbeta med och vi har beviljats medel för att ge en ny internatutbildning under våren 2013 vilket vi gläder oss mycket åt. Grundutbildningen täcker rättsprocessens olika moment, samtalsmetodik, krisbearbetning, försäkrings- och skadeståndskunskap och fokuserar särskilt på våld i nära relation. Undervisning sker genom föreläsningar av yrkesverksamma specialister och genom praktiska övningar. Alla volontärer kontrolleras mot Rikspolisstyrelsens belastningsregister och avlägger skriftligt tystnadslöfte.

7 Fortbildning och studiebesök Studiecirkel Våld i samkönade parrelatione r; 7 deltagare och 2 interna cirkelledare 2 dagars vidareutbildning Unga Brottsoffer, BOJ Riks i Malmö; Anna, Tina och Birgitta 2 stycken halvdagsseminarier i Malmö Barn som bevittnat våld och Barnfrid ; ca 10 deltagare per tillfälle BRIS-föreläsning Hopp för barnen med Patrik Sjöberg och Maria Akraka; 10 deltagare Seminariedag med Kenjiro Sato, Kristeamet BUP Malmö, 2 deltagare Seminariedag Sexualitet- möjligheter och olika förutsättningar, Malmö, 4 deltagare BOJ-träffar En månadsaktivitet för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för BOJs samtliga aktiva hölls vid 9 tillfällen under Januari: Redovisning av praktikantprojektet Februari: Föredrag av Sofia Kuno, BOJ-RFSL Mars: Kick-off med nya styrelsen April: Social samvaro inom BOJ Maj: Lär känna ditt eget BOJ; vittnesstöd, stödpersoner, kansliet och styrelsen. Augusti: Värdegrundsdiskussion September: Lunds kvinnojour samt diskussion med psykoterapeuter om eventuella samarbeten Oktober: Aktuellt inom BOJ Mellersta Skåne November/December: Unga, sex och internet, föreläsare Katia Wagner, utvärdering av året Arbetsträffar För kompetenssäkring och planeringsarbete kring jourens direkta brottsofferarbete hölls under 2012 arbetsträffar för både stödpersoner och vittnesstöd. Handledning Samordnare, stödpersoner och vittnesstöd har under hösten erbjudits 3 handledningstillfällen i grupp med professionell psykolog. Handledning i stödpersonernas dagliga stödarbete erbjuds av jourens samordnare. Extern utbildning och kompetensutveckling Utbildning och studiebesök Ungdomsstyrelsens utbildning Unga, sex och Internet ; Johanna, Tina och Petronella Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledarutbildning; Hannes, Tina och Johanna Skolverkets utbildningsdag Arbetet mot kränkningar och diskriminering högsta ledningens ansvar ; Tina, Anneli, Petronella, Hild

8 Informationsarbete och marknadsföring Medlemsskrift Brottsofferbladet Brottsofferbladet för 2012 utkom endast en gång på grund av personalsituationen. Denna medlemstidning innehåller information om nyheter på brottsofferområdet och om jourens arbete och skickas två gånger per år till medlemmar i BOJ Mellersta Skåne, nyckelpersoner inom kommun och polis samt andra viktiga lokala samarbetspartner. Internationella Brottsofferdagen 22 februari Under internationella Brottsofferdagen bjöd vi in samarbetspartners på öppet hus för att fira jourens 20-års jubileum. Vi var ett 50-tal som trängdes i lokalerna och åt tårta under en mycket trevlig eftermiddag. Samtidigt erbjöd vi information till allmänheten genom material och personlig representation av ideella på upptagningsområdets samtliga huvudbibliotek. Informationsspridning till skolor och vårdcentraler Samtliga vårdcentraler, grundskolor och gymnasieskolor i vårt uppsamlingsområde har fått informationsmaterial och böcker om Unga brottsoffer och Vittnen samt Närhet som gör ont som ett led i att öka kunskapen om ungas utsatthet och nära relationsproblematik. Artiklar och intervjuer 2 gånger i Lokaltidningen Skånska Dagladet Sydsvenska Dagbladet Medverkan vid Kulturnatten i Lund Under kulturnatten hade vi ett bemannat informationstält under hela eftermiddagen för att berätta och sprida information om BOJ. Föredrag och informationsbesök Workshops med 3 stycken niondeklasser på Arlövsskolan om Brott mot Unga (90 pers); Hannes, Johanna och Tina Presentation av BOJ på Rådgivningsgruppens seminariedag Kring övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller olika former av autism (140 pers); Tina Föredrag för fastighetsanställdas skyddsombud (80 pers); Anna och Birgitta 2 föredrag / workshops på Polhemsskolan Åk 2 Samhällsprogrammet med juridikinriktning (30 pers); Hannes, Tina och Petronella Seminariedag med Olof Risberg på temat Övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism. (150 pers); Tina var moderator och ytterligare 5 ideella från oss närvarade. Föredrag på Seniorklubb i Lomma (20 pers); Birgitta och Petronella Föredrag för Lions Club S Sandby (15 pers); Tina och Petronella Föredrag för PRO i Eslöv (20 pers); Birgitta LKFs utbildningsdag om våld i nära relation: Hur kan vi samverka för att motarbeta och stötta? (50 pers); Tina och Anneli 2 föredrag på Bergagymnasiet i Eslöv (70 pers); Christel Föredrag på Lions Club Staffanstorp (40 pers); Christel Föredrag på Lund-Laurentius Rotaryklubb (30 pers); Birgitta och Anna

9 Föredrag på mötesplats Laurentigatan (30 pers); Birgitta Föredrag för kommunals platsombud (50 pers); Birgitta Föredrag på Stena fastigheter (30 pers); Birgitta 10 stycken 80 minuters lektioner med årskurs 7 och 8 i Eslöv (ca 250); Petronella och Hannes Intern samverkan Centralt (Brottsofferjourernas Riksförbund) Idéforum, 3 representanter Ordförandekonferens, Stockholm, 1 representant Samordnarkonferens, Stockholm, 2 representanter Regionalt (BOJ Region 1: Skåne och Blekinge) Samordnarträffar Informationsutbyte & tankesmedja, Brottsofferjourerna i Skåne, 3 tillfällen Samverkanskonferens i Västra Götaland mellan BOJ, Socialförvaltningar och Polis; Tina Utbildningsdag för regionen i Ängelholm; 2 deltagare Extern samverkan Polisens brottsoffersamordnare Samarbetet med polisens brottsoffersamordnare, som arbetar i samma lokaler som jouren, har varit fortsatt utmärkt. Denna viktiga direktlänk till polisen leder till bättre kommunikation med myndigheten och därmed till smidigare informationsflöde till målsägande och vittnen. Samarbetet med polisen har dessutom under året öppnat upp för ett utvecklande av brottsofferarbetet i och med ett samarbetsavtal som undertecknats mellan Polisdistrikt Mellersta Skåne och BOJ Mellersta Skåne och kommer innebära ökad närvaro av stödpersoner inne på polisstationerna. Brottsoffermyndigheten Konferens för vittnesstödssamordnare, Stockholm, 2 representanter Volontärbyrån Vi har under året provat att rekrytera ideella via Volontärbyråns internetsida men fick inga intresseanmälningar därigenom. I april deltog Tina i en tvådagars-utbilning i Stockholm som Volontärbyrån arrangerade för samordnare i Ideella föreningar. Lunds Tingsrätt Under året har vi deltagit vid 10 arbetsträffar på Tingsrätten tillsammans med hela Tingsrättens personal. Alla vittnesstöd bjöds in till Tingsrättens öppnande tillsammans med Tingsrättens personal i början av året. Det bjöds på uppskattning, intressanta föredrag och lunch.

10 Kommuner BOJ har under året deltagit i Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i Lund och i Kävlinge. Vi deltog i ett nätverksmöte med socialförvaltning, fältarbetare, polis och kriscentrum i Eslöv för att stärka samarbetet och tydliggöra roller; Tina, Anneli och Petronella Lunds kommuns tvådagars utbildning för nätverket BRON som arbetar med stöd åt unga människor som lever i hederskulturer; Tina och Petronella Nätverk Rådgivningsgruppen kring övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Nätverket mot familjevåld, Kriscentrum Arbetsgruppen för familjefrid, Höörs kommun IDEA Styrelsen har under året haft mycket kontakt med arbetsgivarorganisationen IDEA och ordföranden deltog i ett halvdagsseminarium i Stockholm. Högskola och universitet Presentation om BOJ för andra terminens studenter på kriminologiprogrammet, Lunds universitet; Tina Styrelsen för Brottsofferjouren Mellersta Skåne Anna Natt och Dag ordförande Louise Hedlund Sekreterare Hans Klette Vice Ordförande Bengt Lindberg Ledamot/Personalansvarig Jan O Carlsson Ledamot/kassör Johnny Mårtensson Ledamot

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock,

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Årsberättelse och Årsredovisning 2014 Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Brottsofferjouren och Jessica

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården En enkätundersökning av Brottsofferjourernas Riksförbunds arbetsgrupp för socialtjänst/hälso- och sjukvård 2009 Innehåll Inledning... Om enkätundersökningen...

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Utväg Sörmland- samverkan för. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta

Utväg Sörmland- samverkan för. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta 6777 MOTION Till landstingsfullmäktige i Sörmland Utväg Sörmland- samverkan för Kristdemokraterna LANDSTNGETSÖRMLAND Ink den 2013-11-2 2 D.nr.. #.5.44 nno Sedan 1996 bedrivs Utväg Skaraborg i Västra Götaland,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer 1 (9) Våld i nära relationer Här kan du få hjälp! Arbetsgruppen för Familjefrid i Höör Maj 2011 Höörs kommun: Social sektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL

ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 073 9 98 52 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer