FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000"

Transkript

1 Till landstingsstyrelsen FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000 Kommentar till delårsbokslut Delårsbokslut 08 visar ett överskott på 632 tkr. 2 mkr har erhållits från landstingsstyrelsen och har t.o.m. detta delårsbokslut förbättrat resultatet med tkr. Semestereffekten påverkar Folkhälsovetenskapligt Centrum i hög grad, då enheten inte har vikarier under semesterperioden. Projektmedel motsvarande 430 tkr är ej uppbokade. Det verkliga resultatet DÅ 08 är 200 tkr. Kommentar till prognos Prognos 08 är beräknad till ett underskott på 1 mkr. Ett tillskott på 2 mkr från landstingsstyrelsen är medräknat i prognosen. Tillskottet har gått till Yrkes- och miljömedicin, som sedan 1999 har haft ett stort underskott beroende på förändring av ALF-ersättningen. Osäkra faktorer i prognosbedömningen är: - slutregleringen av inlösen av datautrustning i IT-infrastrukturinförandet - revisionsförhandlingarna är ej slutförda för vissa grupper, bl a läkare Åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med underskott: - återhållsamhet med ny-/återanställningar - öka intäkter genom bättre och snabbare fakturering av tjänster - översyn av hyres- och driftskostnader - minimering av investeringar - restriktivitet vad gäller kurser, konferenser och resor - avtalspensionering - omförhandling av avtalet för befolkningsenkäten Genomgång av verksamheten och uppföljningar/avstämningar sker regelbundet. För Folkhälsovetenskapligt Centrum Arne Halling Produktionsenhetschef

2 Sammanställning av projektverksamheten vid Folkhälsovetenskapligt Centrum (FHV-Centrum) 08/ Hälsovinstmätning inom sjukvården Projektet redovisades i form av ett seminarium för representanter från beställarnämndens politiker och tjänstemän i slutet av januari Hälsomätningsprojektet fortsätter samarbetet med Lungmedicinska kliniken, där hälsomätning nu sker som en del i den ordinarie verksamhet för i första hand patienter med kronisk bronkit, sarkoidos, lungcancer samt lungtransplanterade patienter, och vi samverkar med en rad andra kliniker, vårdcentraler och friskvårdscentraler i samma ärende. Hälsovinstnätverket samlar medarbetare i Östergötland två gånger per termin. Metodutveckling har skett med programvara som möjliggör jämförelse mellan grupper liksom av samma patientgrupp över tid Samhällsodontologiska Enheten (SOE) Arbetet med odontologisk hälsovinst har fortsatt med följande studier: 1) Munhälsa och livskvalitet med utgångspunkt från den senaste befolkningsenkäten, 2) Om rökning bland unga kvinnor med och utan barn med utgångspunkt från befolkningsenkäten, 3) 55-åringars tandhälsa i Östergötlands och Örebro län och 4) Utvärdering av tandfyllningars livslängd mot bakgrund av ny tandvårdsförsäkring. En studie om evidensbaserad tandvård har slutförts och har accepterats för publicering. Forskningsforum har avhållits en gång under perioden med fokus på mätmetodik inom tandvården för tandläkare, tandhygienister och övrig personal som är intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete. Ytterligare ett nummer av SOE-Nytt har givits ut. Fluoranalyser har utförts på remiss från distriktssköterskor i länet. Utbildnings- och rådgivande insatser har givits i förebyggande och hälsofrämjande tandvård för tandvårdspersonal, elever på vårdgymnasium och högstadium. Utbildningsinsatser och handledning i forskningsmetodik har skett inom sjuksköterske- och masterprogrammet, samt för FoU-kursen i forsknings- och utvecklingsmetodik, 10 p. Sammanställning av alla fluoranalyser för år 1999 har skickats till distriktssköterskor och andra nyckelgrupper i länet. Medverkat i en grupp tillsammans med representanter för Folktandvården, som skall framställa ett informationsmaterial till småbarn, 0-5 år, samt 6- åringar i länet. Tandhälsovårdslektioner har givits för vårdgymnasiet Birgittaskolan, högstadium i Linköping samt för receptarier på Apoteket Wasen, Linköping. HINTutbildning för folktandvårdspersonal. Lektioner med värderingsövningar och tobaksinformation för elever i Åk 4-6 i Linköping, Ljungsbro och Motala. Medverkat i nätverksträffar och folkhälsodag om Tobak för kommun och landsting Beteendemedicinsk verksamhet och folkhälsoenkäter Under året har befolkningsenkäten Östgötens hälsa och miljö slutförts och rapporterats. Fortsatta aktiviteter i form av vissa mer fokuserade analyser av delar av materialet pågår och kommer att redovisas i rapporter under den kommande verksamhetsperioden. Vidare engageras nu studenter på D-nivå, dels inom magisterprogrammet för folkhälsovetenskap, dels inom PA-linjen vid inst. för beteendevetenskap, för att bearbeta vissa delar av materialet i uppsatsarbeten. 1

3 Det är en ambition från vår sida att materialet i befolkningsenkäten skall komma till användning även i andra sammanhang som är relevanta för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvård. Exempel på sammanhang där materialet hittills använts är Beskrivning av skillnader i vårdbehov mellan distrikten, i anslutning till det medicinska programarbetet (Mats Lundborg) Patientupplevd hälsa vid prostatacancer (Per Carlson, CMT) Referensmaterial till en studie om hälsoinformation (Peter Garpenby, CMT) Material till studie av föräldrars rökvanor (AnnaKarin Johansson, Tobaksenheten) Referensmaterial + fördjupningsstudie avseende stress, biologiska markörer och självskattad hälsa (Margareta Kristenson, Elaine Sjögren) Referensmaterial + fördjupningsstudie avseende samband mellan att ha husdjur och hälsa (Helle Noorlind Brage) Referensmaterial till studie av behov av samverkan inom rehabilitering (Svante Johnsson, Riksförsäkringsverket) Vidare har flera kommuner efterfrågat bearbetningar av materialet. Den ekonomiska situationen har varit kärv eftersom projektledarskapet i princip varit ofinansierat. Detta har rapporterats vid flera tillfällen under perioden. En åtstramning av kostnaderna inom projektet har skett genom att endast aktivt analysarbete finansieras av projektbudgeten. Under innevarande period har vi därför enbart statistiker på konsultbasis inom projektet och medarbetarna från Yrkes- och miljömedicin medverkar f.n. ej. Det budgeterade underskottet på projektet för år 2000 på :- ser nu ut att kunna begränsas till c:a :- för innevarande år, vilket är en viss reduktion jämfört med föregående års underskott Epidemiologisk bevakning och utveckling av datalager för fortlöpande folkhälsorapport - IT-rådet har haft 2 möten. P.g.a. ny IT-struktur har gruppen upplösts och skall ev. ombildas till en hemsidesgrupp i stället. - Information och utbildning har givits till bl.a. politiker. - Registerkartläggning i samarbete med beställarstaben fortsätter. - Klusteranalyserna för nyckelkodsområdena färdiga och rapport är under utarbetande. Arbetet fortsätter med att koppla sjuklighets- och mortalitetsdata samt tandvårdsdata till områdena. Här har ett nytt projekt angående hjärtsjukdomar utvecklats i samarbete med kansliet. - Skadeprojektet. De tre första månadernas statistik är bearbetad och resultatet är under utläggning på LISA. Arbetet med halvårsstatistiken pågår. Diskussioner pågår inför nästa budgetår. - Lednings- och strategiarbete inom centrum sker regelbundet. - Information och ohälsostatistik ur Hur mår Sverige har lagts ut på hemsidan. Ett Folkhälsostatistikblad är publicerat. - Arbete med databasen DUST (samarbete med bl.a. Örebro läns landsting) fortskrider. 2

4 37127 Hälsoorienterad GIS Externfinansierat forskningsprojekt för Sunil Kohli. Arbetet forskrider enligt forskningsplan. Dock har kriget i Indien gjort att SK är förhindrad att komma i år. Nytt besök är inplanerat mars-juni 2001 och därför skall projektmedlen överföras till Enkätregistrering Scanning av enkäter har utförts för Kardiologen; Kvinnokliniken 2 olika studier; Brottsförebyggande Rådet; Yrkes-och miljömedicin; Äldreenkät till Kalmar; Skaderegistreringsprojektet, Akuten, US; Vård av nära anhörig, CMT; Tandreglering, Örebro; Arbetslivsinstitutet, Norrköping samt ett antal uppföljningsenkäter till Befolkningsenkät Klinisk Yrkes- och miljömedicin samt forskning och undervisning Personal. Kliniken har fortfarande vakanta tjänster för dels 50 % öl och kurator. Psykologfunktionen sköts fortfarande via konsult, ST-läkaren är fortfarande långtidssjukskriven. I och med dessa omständigheter är produktionen kraftigt reducerad på kliniken. Läkarkapacitet i kliniken är nu Olav Axelson (33 % öl), Ulf Flodin (75 % öl), Bodil Persson (75 % öl) och Martin Tondel (100 % specialistläkare). Yrkeshygienikerna är uppdelade i geografiska ansvarsområden enligt följande: 1:e yrkeshygieniker (YH) Bertil Rudell - Jönköpings län, YH Verner Lagesson- Östergötlands län och YH Bengt Ståhlbom, Thomas Karlsson Kalmar län. Läkarna ansvarar för följande geografiska områden Ulf Flodin-Jönköpings län (filialmottagning i Jönköping), Martin Tondel- norra Kalmar län (filialmottagning i Oskarshamn), Bodil Persson- södra Kalmar län (filialmottagning i Kalmar) och södra Jönköpings län (nyöppnad filialmottagning i Värnamo). Produktion. Under perioden har som tidigare utförts läkarundersökningar, yrkeshygieniska utredningar, arbetsplatsbesök och mätningar samt sambandsbedömningar mellan hälsostörningar och misstänkta miljöfaktorer. Handläggningstiderna har ytterligare förlängts och är nu 8 månader. Väntetiderna har nu under senare period varit 8 mån till Linköping och 4 månader vid filialmottagningen i Kalmar. I F-län har inga patienter kallats under perioden maj-juni. Riktlinjer som upprättats för prioritering av olika patientgrupper har följts under våren -00. Riktlinjerna är följande: Prioriteringsgrupp: 1) Ärenden där patienten fortfarande är i arbete i den exponering som bedöms ha samband med den aktuella skadebilden. Vi kan i dessa fall även påverka en existerande arbetsplats även för andra anställda. 2) En levande individ där den aktuella arbetsplatsen eller arbetssituationen ej längre existerar. Till denna prioriteringsgrupp hänförs även remisser som är försäkringsmässiga bedömningar inför överklaganden av försäkringskassebeslut till olika överinstanser. 3) Bedömningar som avser en arbetsskadebedömning av döda individer som ej heller i livet varit patienter hos oss. Inkommande patienter för läkarbesök har under perioden jan-juni varit betydligt lägre än år Sammanlagt har kliniken haft 41 läkarbesök (Östergötland 3 st, Jönköping 14 st, Kalmar 16 st) under jan-juni. Som jämförelse hade kliniken 118 läkarbesök under samma period år Minskningen beror på den kraftiga minskningen av läkarkapacitet. Under perioden har 114 fall registrerats (132 st år 1999) och 94 fall avslutats vilket emellertid är fler än under år 1999 (85 st). Fyrtioåtta arbetsplatsbesök (Östergötland 19 st, Jönköping 16 st, Kalmar 13 st) har totalt genomförts under perioden jan-juni, vilket är nästan lika jämfört med samma period under år 1999 (49 st). Antalet yrkeshygieniska ärenden var under perioden 59 st (Östergötland 15 st, Jönköping 11 st, Kalmar 18 st) vilket är mindre än under år 1999 (45 st). Psykologbedömningarna är 8 st till antalet under perioden, vilket är betydligt mindre än 3

5 under samma period år 1999 (19 st). Några kuratorsbesök har ej förekommit under perioden p.g.a. vakant tjänst. En arbetsprövande kurator har arbetat vid kliniken under perioden. Hon har emellertid inte haft någon patientkontakt utan arbetat med kvalitetsfrågor. Sextiotre (63) statistikkonsultationer har genomförts under perioden vilket är betydligt fler än under 1999 (36 st). Sammantaget har läkarresurserna minskat kraftigt, vilket resulterat i längre väntetider, längre handläggningstider och färre läkarbesök. Orsaken till minskade medicinska resurser i kliniken ligger främst i den kraftigt försämrade ekonomin på kliniken i och med implementeringen av ALF-avtalet år Ett annat skäl är långtidssjukskrivning av STläkaren. En informationsdag för landstingets politiker och tjänstemän genomfördes i juni. Ekonomi. Ett förändrat ALF-avtal har för Yrkes- och miljömedicinska kliniken och laboratoriet (benämnes fortsättningsvis YMM) inneburit en kraftig ekonomisk försämring under år både år 1999 och De nya reglerna för fördelning av ALF-medel gäller alltjämt under år 2000, vilket för Yrkes- och miljömedicins vidkommande innebär även ett underskott för år 2000 om kostnaderna för vård ej minskas. Diskussioner kring ekonomin och den yrkesoch miljömedicinska verksamheten har skett med landstingsdirektör Arne Johansson under våren 00. Landstinget har skjutit till 2 mkr (ägartillskott) till YMM under år Enligt prognos (sep-00) får Yrkes- och miljömedicinska kliniken ett underskott på c:a 200 kkr under år I jämförelse med budgeten för år 2000 är det en förbättring med drygt 700 kkr och beror på minskade personalkostnader, minskade driftskostnader och därav minskad produktion Yrkes- och miljömedicinskt laboratorium inkl ALF/LUA-relaterad verksamhet (forskning och undervisning) Laboratorieverksamheten domineras som tidigare av tungmetallanalyser och mätningar av flyktiga organiska luftföroreningar, samtidigt som bestämningar av antioxidanter i större serier nu har introducerats. Antalet laboratorieanalyser under tiden uppgick till 1609, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period 1999 och en konsekvens av att laboratoriet förlorat flera större kunder i samband med industrinedläggningar i regionen. Laboratoriets intäkter under tiden var :-, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period Intäktsbortfallet beror på eftersläpning i ekonomiredovisningen och en oundviklig följd av personalneddragning. Laboratorieintäkterna är externa intäkter, till största delen från uppdragsanalyser men även till en betydande del från mätuppdrag hos externa kunder. Analysverksamheten har medfört kontakter med ett stort antal företag och företagshälsovårdscentraler inom och utanför regionen. Under tidsperioden har ett antal mer omfattande arbetsplatsundersökningar och mätuppdrag genomförts, såväl i Östergötlands som i Jönköpings och Kalmar län. Mätuppdrag och andra utredningar har resulterat i kontakter med arbetsgivare, anställda, företagshälsovård och fackliga organisationer. Laboratoriet har medverkat i en undersökning av sambandet mellan psykosocial hälsa och oxidativ stress. Den första delen av studien med utskick och insamling av prover från c:a 600 östgötar har genomförts under våren. Totalt har 600 urinprov och 5400 salivprov samlats in. Under hösten kommer analyser av skademarkörer för oxidativ stress att genomföras. För att få ökad kunskap om kostens betydelse för sjukdomsaktiviteten vid reumatoid artrit har laboratoriet medverkat i en studie där antioxidanter och oxidativa skademarkörer i plasma analyseras och sätts i relation till kliniska symtom. Studien är ett samarbete i sydöstra 4

6 sjukvårdsregionen och omfattar drygt 200 personer som ätit antingen en normalsvensk kost eller en kost som mer liknar den som finns i medelhavsländerna. I avsikt att kunna mäta skador av reaktiva kväveföreningar på proteiner har en mycket känslig metodik för analys av 3-nitrotyrosin satts upp. En GC/MS-baserad teknik för bestämning av olika bekämpningsmedel på snittblommor och blomsterlökar har också provats ut. Bakgrunden är att framförallt importerade snittblommor kan vara behandlade med höga halter av bekämpningsmedel och att florister kan bli exponerade för dessa gifter. Det finns därför ett stort intresse, inte minst från fackligt håll, för att laboratoriet skall kunna bestämma bekämpningsmedel på växter. I maj 2000 disputerade 1:e yrkeshygieniker Bertil Rudell på en avhandling om dieselavgaser. I avhandlingen användes moderna direktvisande instrument för att karaktärisera exponeringen för dieselavgaser i en exponeringskammare. Exponeringshalterna av dieselavgaserna var under gällande gränsvärden för arbets- och utomhusmiljö och dosen motsvarade några dygns vistelse i en storstad med tillhörande trafik. Andningsmotståndet och besvär av lukt liksom irritation i ögon och näsa var förhöjda vid exponering för dieselavgaser jämfört med luftexponering. I lungsköljvätskan, lungvävnaden och i det perifera blodet påvisades inflammatoriska effekter liksom påverkan av immunsystemet och blodets trombocyter. Trombocytökningen skulle kunna vara en delförklaring till varför man i epidemiologiska studier ser en ökad morbiditet och mortalitet på hjärtkärlsidan i samband med ökade halter av partikulära luftföroreningar. Sannolikt är det de många små partiklarna i dieselavgaserna som orsakar en stor del av dessa biologiska effekter. Fortsatt forskning kring dessa partiklars egenskaper och effekter är angelägen Miljömedicinsk verksamhet - Styrelsemöten, årsmöte samt AU-möten hållna i luftvårdsförbundet. Strategier för årets mätprogram utarbetade. Här har särskilt betonats vikten av att studera luftföroreningars påverkan på hälsan hos människor. Nationell konferens Trafik och luftmiljö skall hållas i Linköping den 24 oktober Mjölktänder som indikator för aluminiumexponering Arbetet med insamling av mjölktänder, som fortsätter i Kalmar län, har nu också påbörjats i Jönköpings län för registrering av aluminiumbelastningen i befolkningen Tobaksenheten Hemsidan är under bearbetning. Skall vara klar till v. 47. Arbetat fram slutversionen av TV-inspelningen med Peter Harryson. Enkäter till nätverket i Östergötland är utskickade, insamlade och inlagda i dator. Arbetet med ny databas för nätverksenkäter är avslutat. Kampanjen Ett rökfritt län är planerad och organiserad med startskott v. 47, Arbete med att söka extern finansiering för enhetens verksamhet pågår. En tobakspreventiv kampanj för Lunnevads folkhögskola är planerad och organiserad till hösten Enkäter har delats ut bland elever och personal, där vi tagit reda på hur tobakskonsumtionen ser ut på skolan, hur många som vill ha hjälp att bli fria från tobaken och förslag på hur utemiljön skall se ut till gagn för både rökare och ickerökare. En rökavvänjningsgrupp planeras starta i oktober. 5

7 I samarbete med företagshälsovården har enheten planerat och organiserat en tobakspreventiv kampanj för BT Products i Mjölby i syfte att få de anställda att bli rök och snusfria. Ett antal förläsningar har givits inom Landsting, Kommun och näringsliv i Östergötland. Samordning av nätverksträff på Göta kanal med föreläsning om snus av dr Gunilla Bolinder. Medverkat i öppet möte på Lilla Torget i samarbete med Hjärt -och Lungsjukas lokalförening, Hjärt & Lungfonden, Apoteket, LHC m.fl. Arbetat fram Tobaksbladet, ett nyhetsblad som vänder sig i första hand till nätverket i Östergötland. Tobaksbladet kommer ut med sitt första nummer i oktober. Övertagit pågående och planerad verksamhet på Tobaksenheten ViN Social ojämlikhet i hälsa, stress och sociala indikatorer Under januari provades en ny, enklare form av standardiserade laboratoriestresstest, vilket utföll väl. Vi har under våren/sommaren bjudit in ett slumpmässigt urval från befolkningsenkätens deltagare för en fördjupad undersökning med bland annat cortisol i saliv. Avsikten är att få större kunskap kring vilka tecken på stress, biologiska och psykosociala, som samvarierar med en god egenupplevd hälsa, för att därmed finna viktiga faktorer att påverka i det hälsofrämjande arbetet Utveckling av den hälsoinriktade sjukvården Arbete att söka ökad samordning av de insatser som arbetar med vårdutveckling, kvalitetsarbete, hälsofrämjande och resultatorientering. Det har bl.a. lett till gemensamma utbildningsinsatser. Därtill sker utbildning regelbundet av hälsofrämjande arbete för sjukvårdpersonal såsom kuratorer, Meditrina etc. Under våren har projektledaren deltagit i nationella folkhälsogruppens arbete med rapporten En Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, vilken blivit mycket uppskattad och som innehåller som exempel Östergötlands läns landsting Hälsoäventyret Teaterpedagogen har i första hand uppsökande verksamhet på skolorna i Östergötland och tar i mindre utsträckning emot klasser på Fenomenmagasinet, hon är fulltecknad för terminen. En positiv trend är att antalet utbildningar med flera inplanerade dagar ökar i stället för ett engångsbesök i klassen. Programmen är tobak, alkohol, människokroppen och vänskap/mobbning Metodstöd för insatser inom mat/nutrition och fysisk aktivitet Föreläsningar i olika forum som enskilt företag, till kommun- och HoS- personal har genomförts. Vi har medverkat med föreläsningar i temadagen angående livsstilsfaktorers inverkan på hälsan inom nya folkhälsoprogrammet för Östergötland. Deltagit i Hälsorådsmöten i Åtvidaberg, Linköping, Norrköping och Mjölby. Nätverket för kostchefer har haft 3 möten, i nuläget är 9 kommuner representerade. Diskussionerna har rört förankring av verksamheterna i kommunernas verksamhetsplaner. Ett underlag är Nationella mål och strategier för nutrition (SLV, FHI). En studieresa för att studera verksamhet och organisation har planerats till Kumla kommun. Ett lokalt Östgötanätverk för Måltidens Dag drivs av Hushållningssällskapet i samverkan med FHV-Centrum. Det lokala Östgötanätverket för fysiska aktivitetsåret 2001 har haft två möten. Förankringsarbetet och sammanhållandet av nätverket sköts via FHV-Centrum. Nätverket har ett 30-tal medlemmar, därav flera med landstingsuppdrag. Målet är att sätta Östergötland i rörelse. Nationell arbetsgrupp för Sätt 6

8 Sverige i rörelse 2001 har haft 2 möten. Syftet med arbetsgruppen är att bl.a. arbeta fram underlag för nationella mål. Matti Leijon medverkar i Hälso- och Sjukvårdsgruppen. Påverka ditt 2000-tal Liv och Hälsa, studiecirklar/cirkelledarutbildning i samverkan med Östergötlands bildningsförbund, pågår. En temakväll med utbildning och uppföljning för cirkelledare har genomförts i maj samt en ny cirkelledarutbildning och ännu en temakväll har planerats för hösten. Regionalt nätverk (Jönköping och Kalmar län) för mat och fysisk aktivitet, där vi är sammankallande för år 2000, har haft ett möte. Syfte med nätverket är kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Motsvarande nätverk har bildats med Sörmland, Örebro och Västmanland inom ramen för "Sätt Sverige i rörelse". Information till allmänheten via media som lokalradion, SVT, dagspress samt e-posten om sambandet mat /fysisk aktivitet och hälsa har skett Hälsofrämjande insatser för kvinnor inom vård och omsorg Projektet drivs fortfarande framgångsrikt. En avstämning skedde 26 maj med representanter för Folkhälsoinstitutet. Man kunde då konstatera att HAK- projektet i Östergötland fungerar speciellt väl Strategisk rådgivning vad gäller Östergötlands folkhälsoarbete (Folkhälsostrateg) Arbetet med ett nytt folkhälsoprogram pågår. Under våren har fyra heldagsseminarier för kontaktpersoner i landsting och kommun genomförts och den14 september genomfördes ytterligare ett, samtliga mycket välbesökta. FHV-Centrum är en av kunskapsgivarna i dessa utbildningsseminarier. Arbetet fortgår med att samla folkhälsoansvariga i landstinget för att öka samverkan och synergieffekter (ABBA-mötet). Förhandling har inletts med beställarstab avseende medicinskt program om prevention samt om hälsofrämjande skola Samverkan med WHO: Samordning av Svenskt Nätverk för Hälsofrämjande Sjukhus. Regions for Health Det svenska nätverket för hälsofrämjande sjukhus utvecklas, innehåller nu 16 sjukhus och de senaste deltagarna är Lunds, Uppsala och Östersunds sjukhus. Verksamheten utvecklas i såväl omfattning som djup och förhandling pågår med Folkhälsoinstitut, Socialstyrelse, Kommunoch Landstingsförbund om samarbetsformer med den nationella nivån. 7

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten Arbets- och miljömedicin i Linköping En presentation av verksamheten Fotografier: Per Leanderson, Måns Lindell och Martin Tondel Illustrationer: Anna-Lena Hällsten Juni 2012 Arbets- och miljömedicin Patientverksamhet

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

DISA din inre styrka aktiveras

DISA din inre styrka aktiveras DISA din inre styrka aktiveras En länsövergripande utbildningssatsning för ungas psykiska hälsa Ifrågasätta Förebygga Medvetandegöra 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning... 3 2.1 DISA-metoden...

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland

Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING Rapport 2001:3 Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland Linköping september 2001 Kerstin Aronsson Johan Bysjö Christina Aldin RAPPORT

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Implementering av FaR från ord till handling

Implementering av FaR från ord till handling Implementering av FaR från ord till handling Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige Min bakgrund MPH, PhD, disputerade

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Förvaltningsberättelse - Delårsbokslut 2003-04 för Produktionsenhet Meditrina Östergötland

Förvaltningsberättelse - Delårsbokslut 2003-04 för Produktionsenhet Meditrina Östergötland Produktionsenhet Meditrina Östergötland Maj 2003 Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands läns landsting Förvaltningsberättelse - Delårsbokslut 2003-04 för Produktionsenhet Meditrina Östergötland Verksamheten

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL 2004-12-07 1 (6) 2005 BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL Ersättningen till primärvården består av flera delar där kapiteringsersättningen är den största (53%, exkl läkemedelsersättning).

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo REVISIONSRAPPORT Granskning av Division Folktandvårds kvalitetsarbete Norrbottens läns landsting Januari 2003 Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014 Plats: Djurönäset hotell och konferens Datum: 26-28 augusti 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer