FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000"

Transkript

1 Till landstingsstyrelsen FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000 Kommentar till delårsbokslut Delårsbokslut 08 visar ett överskott på 632 tkr. 2 mkr har erhållits från landstingsstyrelsen och har t.o.m. detta delårsbokslut förbättrat resultatet med tkr. Semestereffekten påverkar Folkhälsovetenskapligt Centrum i hög grad, då enheten inte har vikarier under semesterperioden. Projektmedel motsvarande 430 tkr är ej uppbokade. Det verkliga resultatet DÅ 08 är 200 tkr. Kommentar till prognos Prognos 08 är beräknad till ett underskott på 1 mkr. Ett tillskott på 2 mkr från landstingsstyrelsen är medräknat i prognosen. Tillskottet har gått till Yrkes- och miljömedicin, som sedan 1999 har haft ett stort underskott beroende på förändring av ALF-ersättningen. Osäkra faktorer i prognosbedömningen är: - slutregleringen av inlösen av datautrustning i IT-infrastrukturinförandet - revisionsförhandlingarna är ej slutförda för vissa grupper, bl a läkare Åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med underskott: - återhållsamhet med ny-/återanställningar - öka intäkter genom bättre och snabbare fakturering av tjänster - översyn av hyres- och driftskostnader - minimering av investeringar - restriktivitet vad gäller kurser, konferenser och resor - avtalspensionering - omförhandling av avtalet för befolkningsenkäten Genomgång av verksamheten och uppföljningar/avstämningar sker regelbundet. För Folkhälsovetenskapligt Centrum Arne Halling Produktionsenhetschef

2 Sammanställning av projektverksamheten vid Folkhälsovetenskapligt Centrum (FHV-Centrum) 08/ Hälsovinstmätning inom sjukvården Projektet redovisades i form av ett seminarium för representanter från beställarnämndens politiker och tjänstemän i slutet av januari Hälsomätningsprojektet fortsätter samarbetet med Lungmedicinska kliniken, där hälsomätning nu sker som en del i den ordinarie verksamhet för i första hand patienter med kronisk bronkit, sarkoidos, lungcancer samt lungtransplanterade patienter, och vi samverkar med en rad andra kliniker, vårdcentraler och friskvårdscentraler i samma ärende. Hälsovinstnätverket samlar medarbetare i Östergötland två gånger per termin. Metodutveckling har skett med programvara som möjliggör jämförelse mellan grupper liksom av samma patientgrupp över tid Samhällsodontologiska Enheten (SOE) Arbetet med odontologisk hälsovinst har fortsatt med följande studier: 1) Munhälsa och livskvalitet med utgångspunkt från den senaste befolkningsenkäten, 2) Om rökning bland unga kvinnor med och utan barn med utgångspunkt från befolkningsenkäten, 3) 55-åringars tandhälsa i Östergötlands och Örebro län och 4) Utvärdering av tandfyllningars livslängd mot bakgrund av ny tandvårdsförsäkring. En studie om evidensbaserad tandvård har slutförts och har accepterats för publicering. Forskningsforum har avhållits en gång under perioden med fokus på mätmetodik inom tandvården för tandläkare, tandhygienister och övrig personal som är intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete. Ytterligare ett nummer av SOE-Nytt har givits ut. Fluoranalyser har utförts på remiss från distriktssköterskor i länet. Utbildnings- och rådgivande insatser har givits i förebyggande och hälsofrämjande tandvård för tandvårdspersonal, elever på vårdgymnasium och högstadium. Utbildningsinsatser och handledning i forskningsmetodik har skett inom sjuksköterske- och masterprogrammet, samt för FoU-kursen i forsknings- och utvecklingsmetodik, 10 p. Sammanställning av alla fluoranalyser för år 1999 har skickats till distriktssköterskor och andra nyckelgrupper i länet. Medverkat i en grupp tillsammans med representanter för Folktandvården, som skall framställa ett informationsmaterial till småbarn, 0-5 år, samt 6- åringar i länet. Tandhälsovårdslektioner har givits för vårdgymnasiet Birgittaskolan, högstadium i Linköping samt för receptarier på Apoteket Wasen, Linköping. HINTutbildning för folktandvårdspersonal. Lektioner med värderingsövningar och tobaksinformation för elever i Åk 4-6 i Linköping, Ljungsbro och Motala. Medverkat i nätverksträffar och folkhälsodag om Tobak för kommun och landsting Beteendemedicinsk verksamhet och folkhälsoenkäter Under året har befolkningsenkäten Östgötens hälsa och miljö slutförts och rapporterats. Fortsatta aktiviteter i form av vissa mer fokuserade analyser av delar av materialet pågår och kommer att redovisas i rapporter under den kommande verksamhetsperioden. Vidare engageras nu studenter på D-nivå, dels inom magisterprogrammet för folkhälsovetenskap, dels inom PA-linjen vid inst. för beteendevetenskap, för att bearbeta vissa delar av materialet i uppsatsarbeten. 1

3 Det är en ambition från vår sida att materialet i befolkningsenkäten skall komma till användning även i andra sammanhang som är relevanta för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvård. Exempel på sammanhang där materialet hittills använts är Beskrivning av skillnader i vårdbehov mellan distrikten, i anslutning till det medicinska programarbetet (Mats Lundborg) Patientupplevd hälsa vid prostatacancer (Per Carlson, CMT) Referensmaterial till en studie om hälsoinformation (Peter Garpenby, CMT) Material till studie av föräldrars rökvanor (AnnaKarin Johansson, Tobaksenheten) Referensmaterial + fördjupningsstudie avseende stress, biologiska markörer och självskattad hälsa (Margareta Kristenson, Elaine Sjögren) Referensmaterial + fördjupningsstudie avseende samband mellan att ha husdjur och hälsa (Helle Noorlind Brage) Referensmaterial till studie av behov av samverkan inom rehabilitering (Svante Johnsson, Riksförsäkringsverket) Vidare har flera kommuner efterfrågat bearbetningar av materialet. Den ekonomiska situationen har varit kärv eftersom projektledarskapet i princip varit ofinansierat. Detta har rapporterats vid flera tillfällen under perioden. En åtstramning av kostnaderna inom projektet har skett genom att endast aktivt analysarbete finansieras av projektbudgeten. Under innevarande period har vi därför enbart statistiker på konsultbasis inom projektet och medarbetarna från Yrkes- och miljömedicin medverkar f.n. ej. Det budgeterade underskottet på projektet för år 2000 på :- ser nu ut att kunna begränsas till c:a :- för innevarande år, vilket är en viss reduktion jämfört med föregående års underskott Epidemiologisk bevakning och utveckling av datalager för fortlöpande folkhälsorapport - IT-rådet har haft 2 möten. P.g.a. ny IT-struktur har gruppen upplösts och skall ev. ombildas till en hemsidesgrupp i stället. - Information och utbildning har givits till bl.a. politiker. - Registerkartläggning i samarbete med beställarstaben fortsätter. - Klusteranalyserna för nyckelkodsområdena färdiga och rapport är under utarbetande. Arbetet fortsätter med att koppla sjuklighets- och mortalitetsdata samt tandvårdsdata till områdena. Här har ett nytt projekt angående hjärtsjukdomar utvecklats i samarbete med kansliet. - Skadeprojektet. De tre första månadernas statistik är bearbetad och resultatet är under utläggning på LISA. Arbetet med halvårsstatistiken pågår. Diskussioner pågår inför nästa budgetår. - Lednings- och strategiarbete inom centrum sker regelbundet. - Information och ohälsostatistik ur Hur mår Sverige har lagts ut på hemsidan. Ett Folkhälsostatistikblad är publicerat. - Arbete med databasen DUST (samarbete med bl.a. Örebro läns landsting) fortskrider. 2

4 37127 Hälsoorienterad GIS Externfinansierat forskningsprojekt för Sunil Kohli. Arbetet forskrider enligt forskningsplan. Dock har kriget i Indien gjort att SK är förhindrad att komma i år. Nytt besök är inplanerat mars-juni 2001 och därför skall projektmedlen överföras till Enkätregistrering Scanning av enkäter har utförts för Kardiologen; Kvinnokliniken 2 olika studier; Brottsförebyggande Rådet; Yrkes-och miljömedicin; Äldreenkät till Kalmar; Skaderegistreringsprojektet, Akuten, US; Vård av nära anhörig, CMT; Tandreglering, Örebro; Arbetslivsinstitutet, Norrköping samt ett antal uppföljningsenkäter till Befolkningsenkät Klinisk Yrkes- och miljömedicin samt forskning och undervisning Personal. Kliniken har fortfarande vakanta tjänster för dels 50 % öl och kurator. Psykologfunktionen sköts fortfarande via konsult, ST-läkaren är fortfarande långtidssjukskriven. I och med dessa omständigheter är produktionen kraftigt reducerad på kliniken. Läkarkapacitet i kliniken är nu Olav Axelson (33 % öl), Ulf Flodin (75 % öl), Bodil Persson (75 % öl) och Martin Tondel (100 % specialistläkare). Yrkeshygienikerna är uppdelade i geografiska ansvarsområden enligt följande: 1:e yrkeshygieniker (YH) Bertil Rudell - Jönköpings län, YH Verner Lagesson- Östergötlands län och YH Bengt Ståhlbom, Thomas Karlsson Kalmar län. Läkarna ansvarar för följande geografiska områden Ulf Flodin-Jönköpings län (filialmottagning i Jönköping), Martin Tondel- norra Kalmar län (filialmottagning i Oskarshamn), Bodil Persson- södra Kalmar län (filialmottagning i Kalmar) och södra Jönköpings län (nyöppnad filialmottagning i Värnamo). Produktion. Under perioden har som tidigare utförts läkarundersökningar, yrkeshygieniska utredningar, arbetsplatsbesök och mätningar samt sambandsbedömningar mellan hälsostörningar och misstänkta miljöfaktorer. Handläggningstiderna har ytterligare förlängts och är nu 8 månader. Väntetiderna har nu under senare period varit 8 mån till Linköping och 4 månader vid filialmottagningen i Kalmar. I F-län har inga patienter kallats under perioden maj-juni. Riktlinjer som upprättats för prioritering av olika patientgrupper har följts under våren -00. Riktlinjerna är följande: Prioriteringsgrupp: 1) Ärenden där patienten fortfarande är i arbete i den exponering som bedöms ha samband med den aktuella skadebilden. Vi kan i dessa fall även påverka en existerande arbetsplats även för andra anställda. 2) En levande individ där den aktuella arbetsplatsen eller arbetssituationen ej längre existerar. Till denna prioriteringsgrupp hänförs även remisser som är försäkringsmässiga bedömningar inför överklaganden av försäkringskassebeslut till olika överinstanser. 3) Bedömningar som avser en arbetsskadebedömning av döda individer som ej heller i livet varit patienter hos oss. Inkommande patienter för läkarbesök har under perioden jan-juni varit betydligt lägre än år Sammanlagt har kliniken haft 41 läkarbesök (Östergötland 3 st, Jönköping 14 st, Kalmar 16 st) under jan-juni. Som jämförelse hade kliniken 118 läkarbesök under samma period år Minskningen beror på den kraftiga minskningen av läkarkapacitet. Under perioden har 114 fall registrerats (132 st år 1999) och 94 fall avslutats vilket emellertid är fler än under år 1999 (85 st). Fyrtioåtta arbetsplatsbesök (Östergötland 19 st, Jönköping 16 st, Kalmar 13 st) har totalt genomförts under perioden jan-juni, vilket är nästan lika jämfört med samma period under år 1999 (49 st). Antalet yrkeshygieniska ärenden var under perioden 59 st (Östergötland 15 st, Jönköping 11 st, Kalmar 18 st) vilket är mindre än under år 1999 (45 st). Psykologbedömningarna är 8 st till antalet under perioden, vilket är betydligt mindre än 3

5 under samma period år 1999 (19 st). Några kuratorsbesök har ej förekommit under perioden p.g.a. vakant tjänst. En arbetsprövande kurator har arbetat vid kliniken under perioden. Hon har emellertid inte haft någon patientkontakt utan arbetat med kvalitetsfrågor. Sextiotre (63) statistikkonsultationer har genomförts under perioden vilket är betydligt fler än under 1999 (36 st). Sammantaget har läkarresurserna minskat kraftigt, vilket resulterat i längre väntetider, längre handläggningstider och färre läkarbesök. Orsaken till minskade medicinska resurser i kliniken ligger främst i den kraftigt försämrade ekonomin på kliniken i och med implementeringen av ALF-avtalet år Ett annat skäl är långtidssjukskrivning av STläkaren. En informationsdag för landstingets politiker och tjänstemän genomfördes i juni. Ekonomi. Ett förändrat ALF-avtal har för Yrkes- och miljömedicinska kliniken och laboratoriet (benämnes fortsättningsvis YMM) inneburit en kraftig ekonomisk försämring under år både år 1999 och De nya reglerna för fördelning av ALF-medel gäller alltjämt under år 2000, vilket för Yrkes- och miljömedicins vidkommande innebär även ett underskott för år 2000 om kostnaderna för vård ej minskas. Diskussioner kring ekonomin och den yrkesoch miljömedicinska verksamheten har skett med landstingsdirektör Arne Johansson under våren 00. Landstinget har skjutit till 2 mkr (ägartillskott) till YMM under år Enligt prognos (sep-00) får Yrkes- och miljömedicinska kliniken ett underskott på c:a 200 kkr under år I jämförelse med budgeten för år 2000 är det en förbättring med drygt 700 kkr och beror på minskade personalkostnader, minskade driftskostnader och därav minskad produktion Yrkes- och miljömedicinskt laboratorium inkl ALF/LUA-relaterad verksamhet (forskning och undervisning) Laboratorieverksamheten domineras som tidigare av tungmetallanalyser och mätningar av flyktiga organiska luftföroreningar, samtidigt som bestämningar av antioxidanter i större serier nu har introducerats. Antalet laboratorieanalyser under tiden uppgick till 1609, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period 1999 och en konsekvens av att laboratoriet förlorat flera större kunder i samband med industrinedläggningar i regionen. Laboratoriets intäkter under tiden var :-, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period Intäktsbortfallet beror på eftersläpning i ekonomiredovisningen och en oundviklig följd av personalneddragning. Laboratorieintäkterna är externa intäkter, till största delen från uppdragsanalyser men även till en betydande del från mätuppdrag hos externa kunder. Analysverksamheten har medfört kontakter med ett stort antal företag och företagshälsovårdscentraler inom och utanför regionen. Under tidsperioden har ett antal mer omfattande arbetsplatsundersökningar och mätuppdrag genomförts, såväl i Östergötlands som i Jönköpings och Kalmar län. Mätuppdrag och andra utredningar har resulterat i kontakter med arbetsgivare, anställda, företagshälsovård och fackliga organisationer. Laboratoriet har medverkat i en undersökning av sambandet mellan psykosocial hälsa och oxidativ stress. Den första delen av studien med utskick och insamling av prover från c:a 600 östgötar har genomförts under våren. Totalt har 600 urinprov och 5400 salivprov samlats in. Under hösten kommer analyser av skademarkörer för oxidativ stress att genomföras. För att få ökad kunskap om kostens betydelse för sjukdomsaktiviteten vid reumatoid artrit har laboratoriet medverkat i en studie där antioxidanter och oxidativa skademarkörer i plasma analyseras och sätts i relation till kliniska symtom. Studien är ett samarbete i sydöstra 4

6 sjukvårdsregionen och omfattar drygt 200 personer som ätit antingen en normalsvensk kost eller en kost som mer liknar den som finns i medelhavsländerna. I avsikt att kunna mäta skador av reaktiva kväveföreningar på proteiner har en mycket känslig metodik för analys av 3-nitrotyrosin satts upp. En GC/MS-baserad teknik för bestämning av olika bekämpningsmedel på snittblommor och blomsterlökar har också provats ut. Bakgrunden är att framförallt importerade snittblommor kan vara behandlade med höga halter av bekämpningsmedel och att florister kan bli exponerade för dessa gifter. Det finns därför ett stort intresse, inte minst från fackligt håll, för att laboratoriet skall kunna bestämma bekämpningsmedel på växter. I maj 2000 disputerade 1:e yrkeshygieniker Bertil Rudell på en avhandling om dieselavgaser. I avhandlingen användes moderna direktvisande instrument för att karaktärisera exponeringen för dieselavgaser i en exponeringskammare. Exponeringshalterna av dieselavgaserna var under gällande gränsvärden för arbets- och utomhusmiljö och dosen motsvarade några dygns vistelse i en storstad med tillhörande trafik. Andningsmotståndet och besvär av lukt liksom irritation i ögon och näsa var förhöjda vid exponering för dieselavgaser jämfört med luftexponering. I lungsköljvätskan, lungvävnaden och i det perifera blodet påvisades inflammatoriska effekter liksom påverkan av immunsystemet och blodets trombocyter. Trombocytökningen skulle kunna vara en delförklaring till varför man i epidemiologiska studier ser en ökad morbiditet och mortalitet på hjärtkärlsidan i samband med ökade halter av partikulära luftföroreningar. Sannolikt är det de många små partiklarna i dieselavgaserna som orsakar en stor del av dessa biologiska effekter. Fortsatt forskning kring dessa partiklars egenskaper och effekter är angelägen Miljömedicinsk verksamhet - Styrelsemöten, årsmöte samt AU-möten hållna i luftvårdsförbundet. Strategier för årets mätprogram utarbetade. Här har särskilt betonats vikten av att studera luftföroreningars påverkan på hälsan hos människor. Nationell konferens Trafik och luftmiljö skall hållas i Linköping den 24 oktober Mjölktänder som indikator för aluminiumexponering Arbetet med insamling av mjölktänder, som fortsätter i Kalmar län, har nu också påbörjats i Jönköpings län för registrering av aluminiumbelastningen i befolkningen Tobaksenheten Hemsidan är under bearbetning. Skall vara klar till v. 47. Arbetat fram slutversionen av TV-inspelningen med Peter Harryson. Enkäter till nätverket i Östergötland är utskickade, insamlade och inlagda i dator. Arbetet med ny databas för nätverksenkäter är avslutat. Kampanjen Ett rökfritt län är planerad och organiserad med startskott v. 47, Arbete med att söka extern finansiering för enhetens verksamhet pågår. En tobakspreventiv kampanj för Lunnevads folkhögskola är planerad och organiserad till hösten Enkäter har delats ut bland elever och personal, där vi tagit reda på hur tobakskonsumtionen ser ut på skolan, hur många som vill ha hjälp att bli fria från tobaken och förslag på hur utemiljön skall se ut till gagn för både rökare och ickerökare. En rökavvänjningsgrupp planeras starta i oktober. 5

7 I samarbete med företagshälsovården har enheten planerat och organiserat en tobakspreventiv kampanj för BT Products i Mjölby i syfte att få de anställda att bli rök och snusfria. Ett antal förläsningar har givits inom Landsting, Kommun och näringsliv i Östergötland. Samordning av nätverksträff på Göta kanal med föreläsning om snus av dr Gunilla Bolinder. Medverkat i öppet möte på Lilla Torget i samarbete med Hjärt -och Lungsjukas lokalförening, Hjärt & Lungfonden, Apoteket, LHC m.fl. Arbetat fram Tobaksbladet, ett nyhetsblad som vänder sig i första hand till nätverket i Östergötland. Tobaksbladet kommer ut med sitt första nummer i oktober. Övertagit pågående och planerad verksamhet på Tobaksenheten ViN Social ojämlikhet i hälsa, stress och sociala indikatorer Under januari provades en ny, enklare form av standardiserade laboratoriestresstest, vilket utföll väl. Vi har under våren/sommaren bjudit in ett slumpmässigt urval från befolkningsenkätens deltagare för en fördjupad undersökning med bland annat cortisol i saliv. Avsikten är att få större kunskap kring vilka tecken på stress, biologiska och psykosociala, som samvarierar med en god egenupplevd hälsa, för att därmed finna viktiga faktorer att påverka i det hälsofrämjande arbetet Utveckling av den hälsoinriktade sjukvården Arbete att söka ökad samordning av de insatser som arbetar med vårdutveckling, kvalitetsarbete, hälsofrämjande och resultatorientering. Det har bl.a. lett till gemensamma utbildningsinsatser. Därtill sker utbildning regelbundet av hälsofrämjande arbete för sjukvårdpersonal såsom kuratorer, Meditrina etc. Under våren har projektledaren deltagit i nationella folkhälsogruppens arbete med rapporten En Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, vilken blivit mycket uppskattad och som innehåller som exempel Östergötlands läns landsting Hälsoäventyret Teaterpedagogen har i första hand uppsökande verksamhet på skolorna i Östergötland och tar i mindre utsträckning emot klasser på Fenomenmagasinet, hon är fulltecknad för terminen. En positiv trend är att antalet utbildningar med flera inplanerade dagar ökar i stället för ett engångsbesök i klassen. Programmen är tobak, alkohol, människokroppen och vänskap/mobbning Metodstöd för insatser inom mat/nutrition och fysisk aktivitet Föreläsningar i olika forum som enskilt företag, till kommun- och HoS- personal har genomförts. Vi har medverkat med föreläsningar i temadagen angående livsstilsfaktorers inverkan på hälsan inom nya folkhälsoprogrammet för Östergötland. Deltagit i Hälsorådsmöten i Åtvidaberg, Linköping, Norrköping och Mjölby. Nätverket för kostchefer har haft 3 möten, i nuläget är 9 kommuner representerade. Diskussionerna har rört förankring av verksamheterna i kommunernas verksamhetsplaner. Ett underlag är Nationella mål och strategier för nutrition (SLV, FHI). En studieresa för att studera verksamhet och organisation har planerats till Kumla kommun. Ett lokalt Östgötanätverk för Måltidens Dag drivs av Hushållningssällskapet i samverkan med FHV-Centrum. Det lokala Östgötanätverket för fysiska aktivitetsåret 2001 har haft två möten. Förankringsarbetet och sammanhållandet av nätverket sköts via FHV-Centrum. Nätverket har ett 30-tal medlemmar, därav flera med landstingsuppdrag. Målet är att sätta Östergötland i rörelse. Nationell arbetsgrupp för Sätt 6

8 Sverige i rörelse 2001 har haft 2 möten. Syftet med arbetsgruppen är att bl.a. arbeta fram underlag för nationella mål. Matti Leijon medverkar i Hälso- och Sjukvårdsgruppen. Påverka ditt 2000-tal Liv och Hälsa, studiecirklar/cirkelledarutbildning i samverkan med Östergötlands bildningsförbund, pågår. En temakväll med utbildning och uppföljning för cirkelledare har genomförts i maj samt en ny cirkelledarutbildning och ännu en temakväll har planerats för hösten. Regionalt nätverk (Jönköping och Kalmar län) för mat och fysisk aktivitet, där vi är sammankallande för år 2000, har haft ett möte. Syfte med nätverket är kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Motsvarande nätverk har bildats med Sörmland, Örebro och Västmanland inom ramen för "Sätt Sverige i rörelse". Information till allmänheten via media som lokalradion, SVT, dagspress samt e-posten om sambandet mat /fysisk aktivitet och hälsa har skett Hälsofrämjande insatser för kvinnor inom vård och omsorg Projektet drivs fortfarande framgångsrikt. En avstämning skedde 26 maj med representanter för Folkhälsoinstitutet. Man kunde då konstatera att HAK- projektet i Östergötland fungerar speciellt väl Strategisk rådgivning vad gäller Östergötlands folkhälsoarbete (Folkhälsostrateg) Arbetet med ett nytt folkhälsoprogram pågår. Under våren har fyra heldagsseminarier för kontaktpersoner i landsting och kommun genomförts och den14 september genomfördes ytterligare ett, samtliga mycket välbesökta. FHV-Centrum är en av kunskapsgivarna i dessa utbildningsseminarier. Arbetet fortgår med att samla folkhälsoansvariga i landstinget för att öka samverkan och synergieffekter (ABBA-mötet). Förhandling har inletts med beställarstab avseende medicinskt program om prevention samt om hälsofrämjande skola Samverkan med WHO: Samordning av Svenskt Nätverk för Hälsofrämjande Sjukhus. Regions for Health Det svenska nätverket för hälsofrämjande sjukhus utvecklas, innehåller nu 16 sjukhus och de senaste deltagarna är Lunds, Uppsala och Östersunds sjukhus. Verksamheten utvecklas i såväl omfattning som djup och förhandling pågår med Folkhälsoinstitut, Socialstyrelse, Kommunoch Landstingsförbund om samarbetsformer med den nationella nivån. 7

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM - Delårsrapport 04/2001

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM - Delårsrapport 04/2001 FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM - Delårsrapport 04/2001 Under perioden har regelbundna interna diskussioner förts i olika grupperingar inom FHV- Centrum för att utveckla den nya organisationen. Utifrån

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM - Delårsrapport 08/2001

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM - Delårsrapport 08/2001 Till landstingsstyrelsen FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM - Delårsrapport 08/2001 Under perioden har regelbundna interna diskussioner och utvecklingsseminarier förts i olika grupperingar inom FHV-Centrum

Läs mer

Patientstatistik 2012

Patientstatistik 2012 Patientstatistik 2012 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Patientstatistik 2014

Patientstatistik 2014 Patientstatistik 2014 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Alkistis Nalbanti Rapport 2015 : 06 ISBN: 978-91-88361-00-4 Sammanfattning 1 Titel: Patientstatistik 2014, Arbets-

Läs mer

Patientstatistik 2015

Patientstatistik 2015 Patientstatistik 2015 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti Statistiker, CAMM Stockholm Rapport 2016:05 ISBN: 978-91-88361-06-6

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten Arbets- och miljömedicin i Linköping En presentation av verksamheten Fotografier: Per Leanderson, Måns Lindell och Martin Tondel Illustrationer: Anna-Lena Hällsten Juni 2012 Arbets- och miljömedicin Patientverksamhet

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Hälso- och sjukvårdens utmaning

Läs mer

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön Region Östergötland Arbetsmiljöövervakning (laboratorium) Patientutredningar Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Läs mer

Folkhälsovetenskapligt Centrum

Folkhälsovetenskapligt Centrum Till landstingsstyrelsen Folkhälsovetenskapligt Centrum Delårsrapport 04 2002 www.lio.se Produktionsenhetschefens kommentarer Folkhälsovetenskapligt Centrums omfattande rekryteringsansats i början på året

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS)

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) Hälsofrämjande primärvård Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) 2013 1 Nya möjligheter till en hälsofrämjande primärvård En hälsoinriktad

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell koordinator

Läs mer

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet?

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet? Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 9-talet? E LANDSTINGETS STUDIER OCH JAMES WINOY Utskottskansliet 1998-2-1 Jämtlands läns landsting Box 62 832 23 FRÖSÖN Hälsan försämras - förebyggande insatser

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

DISA din inre styrka aktiveras

DISA din inre styrka aktiveras DISA din inre styrka aktiveras En länsövergripande utbildningssatsning för ungas psykiska hälsa Ifrågasätta Förebygga Medvetandegöra 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning... 3 2.1 DISA-metoden...

Läs mer

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Företagshälsovårdens kärnverksamhet ligger inom områdena fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hälsa och arbetslivsinriktad

Läs mer

Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum

Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2005-11-08 LiÖ 2005-835 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum Bakgrund Folkhälsovetenskapligt centrum är ett kunskapscentrum med

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se Kunskap till Praktik 2010 10 11 Riskbruksprojektet - erfarenheter och framgångsfaktorer Hjördis Rooth Möller Folkhälsoplanerare, projektledare Riskbruksprojektet Landstinget Västernorrland Alkohol är inte

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm 2011-09-20 Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, önskar med denna skrivelse beskriva vår syn på munhälsans betydelse för den allmänna hälsan hos de mest sjuka äldre. Uppdraget att stärka de mest

Läs mer

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland www.pwc.se Förstudie Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Thomas Lidgren Landstinget Västmanland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod...

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013 HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 13 Sammanfattning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet inom JLLs primärvård (både jll- och privatdrivna).

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden Innehåll: Grunderna i epidemiologi Vad är epidemiologi? Beskriva 5 olika typer av studiedesign Beskriva 3 olika typer av sjukdomsmått Emilie.agardh@ki.se Diskutera orsaker och samband Varför är epidemiologi

Läs mer

I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa.

I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa. I den bästa av världar, Hur kan vi skapa ledningssystem som stimulerar till helhetsyn, långsiktighet och hälsa. Margareta Kristenson,. Nationell koordinator för det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus

Läs mer

HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2012

HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2012 HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret Sammanfattning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet inom JLLs primärvård (både jll- och privatdrivna).

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Struktur, rutiner och utbildning

Struktur, rutiner och utbildning Struktur, rutiner och utbildning Margareta Pantzar, psykolog, FFoU-enheten LANDSTINGET I UPPSALA Psykologer mot Tobak Struktur Socialstyrelsens uppföljning av Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Arbetet i Uppsala län

Arbetet i Uppsala län Arbetet i Uppsala län Margareta Pantzar Sammankallande i regionala gruppen i Uppsala län Stödet för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 växer. Fler och fler myndigheter, organisationer och företag ställer

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU)

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) HALU genomförd på: Antal enkäter: Datum: Urval: 57 2012-09-10-2013-01-21 Testdatum fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-03-11 Testnummer inom datum 1 Sida 2

Läs mer

Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland

Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING Rapport 2001:3 Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland Linköping september 2001 Kerstin Aronsson Johan Bysjö Christina Aldin RAPPORT

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Regeringsuppdrag till FHI

Regeringsuppdrag till FHI Regeringsuppdrag till FHI Handlingsplanerna, prop. 2000/01:20 och 2005/06:30 Fortbildning om alkohol till primärvårdens och företagshälsovårdens personal 2004 - Projektering/planering 2005 - Pilotverksamheter

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer