0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ"

Transkript

1 Omsorgsförvaltningen Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt 0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ Samverkansprojekt mellan Kristianstads Kommun, Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt, studieförbunden och frivilligsektorn DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW Birgitta Brännström Forss projektansvarig Kristianstad Kommun Karin Slättne projektansvarig Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt Bilaga: Rapport och utvärdering av Dr med vet Barbro Sjöbeck.

2 ,QQHKnOO6DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW6LGDQU Bakgrund 3 Metod 3 Mål 4 Praktiskt genomförande 4 Utvärdering 5 Resultat 5 Diskussion 7 Avvikelser 8 Ekonomisk redovisning 8 Framtid 8 Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 2 (8)

3 6DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW %DNJUXQG I Kristianstads Kommun i Nordöstra Skåne bor personer ( ) personer är 55 år och äldre (25 %) och personer är 65 år och äldre (18,3 %). 80 år eller mer är personer (5,6 %). Kommunen är till ytan vidsträckt. Mer än hälften av befolkningen bor utanför centralorten. Kristianstadsslätten är ett livsmedelscentrum, både för odling och för förädling av livsmedelsprodukter. Europas största vattenreservoar finns under slätten. Nationella handlingsplanen för äldre - regeringens satsning för nya försök och initiativ inom äldreområdet, diskussioner inom ramen för det tvärsektoriella samarbetet i folkhälsorådet i Kristianstad och kommunens redan påbörjade Framtidsprojekt låg till grund för ett lokalt politiskt beslut hos Kristianstads kommun och Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt att ansöka om projektmedel hos Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. En grupp bestående av representanter för PRO, SPF, SPRK, SKFP, Svenska Kyrkan, Region Skåne och Kristianstads Kommun bildades för att utforma Må bra på äldre dar-projektet. Intresserade studieförbund inbjöds mycket tidigt i processen. Representanterna blev sedermera projektets ledningsgrupp. Projektets syfte var att skapa förutsättningar för den äldre generationen att må bra på äldre dar och känna sig som en resurs i samhället samt att utveckla metoder för hälsofrämjande insatser som kan implementeras i vardagsarbetet. Projektet beviljades stimulansbidrag med kr från Socialdepartementet (Nationella Handlingsplanen för äldrepolitiken) sommaren 1999 samt från Folkhälsoinstitutet. Projekttiden är 1 september 1999 till 30 juni HWRG Stödjande miljöer för hälsa är en av nyckelstrategierna för hälsofrämjande arbete och myntades vid WHO.s konferens i Ottowa För att skapa stödjande miljöer för hälsa utvecklades praktiska strategier vid Sundsvallskonferensen Aktionsmodellen SESAME, Supportive EnvionmentS Action ModEl, har använts i projektet (Haglund o Svanström. 1992). Arbetet med stödjande miljöer flyttar, enligt Haglund, fokus dels från sjukdomstänkande till hälsotänkande dels från förebyggande arbete baserat på risktänkande till hälsofrämjande möjligheter på vardagsarenor, från individinriktat perspektiv till helhetstänkande. Metodmässigt medför detta förskjutning från professionellt definierade problem till vad de berörda själva ser som sina viktigaste behov och vill förverkliga. Stödjande miljöer inkluderar de fysiska, sociala ekonomiska och politiska miljöerna, vilket skapar möjlighet att förstå individernas levnadsvanor i ett större sammanhang och inte som något individuellt eller fritt val. Metoder inom projektet är nätverksarbete, uppsökande verksamhet, kunskapsspridning om ett friskt åldrande och om hur man förbereder sig för pensioneringen. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 3 (8)

4 Projektets värdegrund är delaktighet, medinflytande, påverkan samt att vi alla har ett eget ansvar för vår situation och hälsa. 0nO Projektets mål är att utveckla samverkansprocessen mellan kommun, sjukvårdsdistrikt, studieförbund, frivilligsektorn, m.fl för att utveckla stödjande miljöer för äldre och blivande äldre för att skapa förutsättningar för att minska skillnader i ohälsa vidga kompetensen hos personal inom vård och omsorg att omfatta systematiskt förebyggande och hälsofrämjande insatser. öka medvetenheten hos blivande och nyblivna pensionärer om vikten av en livsstil med nya och gamla sociala nätverk - med delaktighet och inflytande över sitt liv - för att förebygga ohälsa. möjliggöra stödjande miljöer för äldre för att utveckla sociala nätverk. Strategi för att uppnå målen har varit att bygga upp allianser och nätverk mellan sektorer, discipliner, professioner och organisationer. Må bra på äldre dar-projektet utformades som fyra delprojekt med olika ansats och med egna mål. Delprojekten redovisas i egna slutrapporter 1-4. 'HOSURMHNW Stödjande miljöer för äldre i bostadsområden, för att motverka negativa konsekvenser av ofrivillig ensamhet. 'HOSURMHNW Uppsökande verksamhet av medarbetare i Kristianstads Kommun till 75- åringar och till invandrare som är 60 år utrikes födda. 'HOSURMHNW Öka kunskaperna om åldrandet för att främja hälsa på äldre dar. 'HOSURMHNW Stödja och stimulera medarbetare år, som arbetar i vård och omsorg, till att må bra nu och på äldre dar. 3UDNWLVNWJHQRPI UDQGH Till projektansvariga utsågs en representant för Kristianstads Kommun och för Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt. En övergripande projektorganisation med en ledningsgrupp för hela projektet skapades och en projektplan utvecklades. Varje delprojekt har haft egen projektorganisation och projektledare. Projektledaren för delprojekt 1 och 3 kunde tyvärr inte fullfölja uppdraget och då ingen ny gick att finna fick projektansvarig för kommunen ta över de båda delprojekten. Deltagarna i den övergripande ledningsgruppen hade som huvuduppgift att agera på sina respektive arenor och föra ut projektets budskap. Frivilligorganisationerna var väl representerade vid ledningsgruppens möten och aktiva. De offentliga organisationernas intresse minskade under projektets gång. Tack vare stabila arbetsgrupper och projektledare har genomförandet gått bra. Vi valde att följa ett traditionellt mönster för hälsofrämjande projekt. Karakteristiskt är processens långsiktighet, mängden möten och kontakter med enskilda personer/organisationer och möjligheten till dialog för att ge inflytande och delaktighet. Det som varit oväntat annorlunda är mängden tunga omvärldsförändringar - svåra att balansera - som kraftigt påverkat processen, t ex regionens bildande, omorganisationer inom Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 4 (8)

5 kommun och sjukvårdsdistrikt med täta byten av för projektet viktiga personer och mycket påtagligt fokus på den krävande vardagen. Projektmedarbetare har upplevt det svårt att få gehör för projektuppdraget och för ambitionen att gemensamt utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Kontinuiteten i kontakterna med de offentliga organisationerna har varit svår att upprätthålla, med en störning av informations- och förankringsprocessen som följd. 8WYlUGHULQJ Utvärdering av projektet är både kvalitativ och kvantitativ. Den planerades parallellt och har genomförts av Dr med vet Barbro Sjöbeck. Vi har valt att utvärdera varje delprojekt för sig. En sammanfattande utvärdering finns för huvudprojektet. 5HVXOWDW Delprojektens resultat är beskrivna i respektive slutrapport. Här ges en sammanfattande bild. Ett av projektets mål var att utveckla VDPYHUNDQ mellan samhällets aktörer. Föreningar och organisationer, både offentliga och ideella, samt studieförbunden har etablerat en bred samverkan. Genomförandet har skett på flera arenor samtidigt. Det har varit framgångsrikt. De olika delprojekten har stimulerat varandra. Gemensamt arbete mot samma mål har givit angelägna spridningseffekter. De aktiva har spridit information i sina sammanhang och det har skapat engagemang hos människor i vår kommun. Ca 4000 enskilda personer och representanter för organisationer har deltagit och/eller nåtts av direkt information om projektet. Tillsammans skulle VW GMDQGHPLOM HU med VRFLDODQlWYHUN utvecklas för äldre och blivande äldre. Resultaten är (siffrorna nedan hänvisar till resp delprojekt): 1- Nätverket i bostadsområdet, som i sin tur skapar olika andra mötesplatser/sociala nätverk (resor, fysiska aktiviteter, kulturella inslag mm) 2- Lokal informationsspridning av uppsökande verksamhet till ideella organisationer 3- Föreläsningar, studiecirklar och cirkelledarutbildning 4- Studiebesök, föreläsningar och informationsspridning. Frågan om hur arbetslivet kan förändras för att passa alla åldrar har uppkommit. De stödjande miljöerna skulle också skapa förutsättningar för att PLQVNDVNLOOQDGHULKlOVD Föreläsningarna (3) tycks ha motiverat personer med olika bakgrund att deltaga. Medarbetarna (4) har i huvudsak dragit till sig kvinnor i åldrarna år varav merparten har kortare yrkesutbildning. Projektet tycks ha nått deltagare med mycket olika bakgrund, vilket är ett angeläget konstaterande med anledning av den ojämlika hälsan i samhället. 0nOJUXSSHQvar 55 + i kunskapsspridningsprojektet (3) och medarbetarprojektet (4). Den uppsökande verksamheten riktade sig till 75-åringar och 60-åriga invandrare och nätverksarbetet i bostadsområdet till nyblivna pensionärer år. Projektet har nått personer som redan är pensionärer i mycket stor utsträckning. Medelåldern i kunskapsspridningsprojektet har varit ca 66 år (föreläsningsdeltagare och cirkelledare). Personer under 55 år har också kommit till föreläsningarna. Engagemanget hos medarbetarna har inte varit så stort. 60-åriga invandrare har inte heller önskat hembesök i någon större utsträckning. Förutsättningar skulle skapas för äldre att må bra på äldre dar och känna sig VRPHQUHVXUV i Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 5 (8)

6 samhället. 'HODNWLJKHWRFKLQIO\WDQGH var centrala begrepp. Samtliga delprojekt har genomförts med utgångspunkt från beskrivningar som gjorts av företrädare för alla de organisationer och föreningar som samarbetat. Processen i alla delprojekt har byggts på basis av deras erfarenheter. Deltagarna bekräftar styrkan som enskilda personer får genom att ingå i processarbetet med sin egen livserfarenhet. Förståelsen för att det här arbetssättet ibland har en lång och tillsynes flummig början har successivt ökat och till slut bekräftats som en nödvändighet för att skapa delaktighet. En kraftmobilisering av äldres resurser empowerment - har påbörjats i projektet. En angelägen fråga i ett projektarbete i den omfattning som genomförts i Kristianstads Kommun är hur ska berörda nås av budskapet och engageras i arbetet. 0DUNQDGVI ULQJVnWJlUGHU måste genomföras. Erfarenheterna är att annonser i dagstidningen är verkningsfulla, åtminstone i vår bygd. Att sätta upp affischer på allmänna anslagstavlor har inte fungerat. Mest angeläget är enskildas engagemang. När deltagare talar med varandra om positiva upplevelser, då sker en spridningseffekt som är svår att beskriva. Deltagare vid föreläsningar (3) har t ex skrivit insändare i dagstidningen om det positiva med föreläsningarna. Ett annat sätt att marknadsföra arbetet har varit de cykellopp Kristianstad Runt - som projektet sponsrat. Kravet för att få fribiljett var att deltagare använde projektets tröja. Ett 60- tal deltog varje gång, och projektet fick god uppmärksamhet bl.a. pga alla som bar tröjorna, men också för den depå som bemannades av representanter från olika organisationer. Cyklisterna bjöds på vatten att dricka och äpple. Informationsmaterial om projektet lämnades till deltagarna..rpshwhqvhqkrvphgduehwduh i vård- och omsorgsorganisationerna skulle vidgas till att omfatta förebyggande och hälsofrämjande insatser. Så har också skett på flera olika sätt. Hembesöken (2) har genomförts av medarbetare inom omsorgsorganisationen. Erfarenheten av besöken är den hälsofrämjande ansatsen i uppsökande verksamhet. Besökarna har bekräftat värdet av att möta de besökta med ett lyssnande förhållningssätt. Intrycket är att de besökta sett värdet i de upprepade besöken även om många har varit undrande till en början. De olika yrkeskategorierna har likartade erfarenheter, men distriktssköterskorna framhåller att så här arbetade de tidigare (före ädelreformen). Medarbetare i de offentliga organisationerna har bidragit med kunskapsförmedling (3) på föreläsningar och i studiecirklar med ett hälsofrämjande perspektiv. Informations- och kunskapsspridning till medarbetarna (4) har skett. Nätverksbyggandet (1) har etablerat samverkan i den lokala miljön mellan medarbetare i de offentliga organisationerna och företrädare för ideella organisationer. Vid den avslutande konferensen i Må bra på äldre dar-projektet den 30 maj diskuterades hur arbetet ska fortsätta efter projektets avslutande. En KDQGOLQJVSODQför arbetet inom Kristianstads Kommun och Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt upprättades den 13 juni 2002 för att inom ordinarie verksamheter ta tillvara och vidareutveckla erfarenheter och metoder från projektet Må bra på äldre dar enligt följande: 1. Information om projektet ges till respektive nämnd innevarande år. Till Omsorgsnämnden i Kristianstads Kommun den 16 maj och till Distriktsnämnden i Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt den 19 september. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 6 (8)

7 2. Projektets ledningsgrupp omformas till en Samverkansgrupp för folkhälsoarbete med representanter för ideella organisationer, Svenska Kyrkan, studieförbunden, producenter inom Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt och Kristianstad Kommuns omsorgsförvaltning. Omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet, genom Birgitta Brännström Forss, kallar till möte hösten Nätverket Hammar-Nosaby ingår i Folkhälsorådet fr.o.m. hösten Kallelse enligt ordinarie rutiner. 4. För deltagande i nätverksarbetet i de geografiska områdena i kommunen svarar respektive områdesorganisation inom omsorgsförvaltningen och primärvården. 5. Den nationella redovisningen (årsskiftet ) av den Uppsökande verksamheten avvaktas före beslut om eventuell fortsättning. En lokal modell diskuteras gemensamt av omsorgsförvaltningen och sjukvårdsdistriktet vid träffar reglerade i samarbetsavtalet. 6. Föreläsningar, studiecirklar och cirkelledarutbildning fortsätter enligt Må bra på äldre darkonceptet. Föreläsningarna finansieras inom omsorgsförvaltningens budget. Ansvariga är omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet, genom Birgitta Brännström Forss och sjukvårdsdistriktets folkhälsostrateg, i samarbete med studieförbunden. 7. Hälsofrämjande arbetsplats ska gälla även för äldre medarbetare. Omsorgsförvaltningen och sjukvårdsdistriktet rekommenderas att ta tillvara äldres erfarenheter i arbetslivet och förebereda för ett liv som äldre. 8. Uppföljningsmöte ska ske våren Chefen för omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet och sjukvårdsdistriktets folkhälsostrateg ansvarar för mötet och redovisningen av handlingsplanens genomförande. 'LVNXVVLRQ Den valda modellen SESAME är en aktionsmodell som innebär ett processarbete. I Må bra på äldre dar-projektet är inriktningsmålen övervägande och det innebär ett stort tolkningsutrymme. De begrepp som i dag används i samband med hälsa och hälsofrämjande arbete är inte enhetligt formulerade och konsensus kring klara definitioner saknas (Medin o Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie). Projektets titel Må bra på äldre dar har skapat diskussioner. De som redan är äldre, dvs redan pensionärer har tagit projektnamnet till sig och engagerat sig. Budskapet om att det aldrig är för sent att påverka sin hälsa har gått fram. De som inte är pensionärer eller vill kännas vid att vi alla blir äldre, har provocerats av projektnamnet. Med ett annat namn på projektet riktat till gruppen 55+ hade vi säkert lyckats nå flera. Men å andra sidan ska inte underskattas det budskap som förmedlats genom det valda projektnamnet. Den diskussion och provokation som uppkommit, skapar processer hos enskilda. Processer som är mycket långsiktiga och som inte kan fångas i ett tre-årigt projekt. Intressant är dock att konstatera att det tycks finns en dålig beredskap inför åldrandet generellt. Vår kultur fokuserar på annat än det värde det är att ha levt ett långt liv, med förvärvat värdefulla erfarenheter som bör tas tillvara. Det finns en stor potential i samverkan. Inom de offentliga organisationerna är resurser en bristvara. Enskilda föreningar arbetar ofta också med små resurser men med ett brett ideellt Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 7 (8)

8 engagemang hos medlemmarna. I samverkan mellan offentliga och ideella organisationer (och mellan ideella organisationer) uppstår krafter som möjliggör insatser som var och en för sig inte hade kunnat genomföra. Det är angeläget att de offentliga organisationerna ser sin roll i en fortsatt samverkan. Samordningsinsatser och olika former av stöd (personellt och ekonomiskt) krävs för att behålla det engagemang som upparbetats inom projektet och för att det ska utvecklas. Det är förhållandevis små resurser som behöver avsättas för långsiktiga effekter på vård- och omsorgsbehov. Angeläget är att fortsätta med det attitydförändringsarbete som inletts i projektform på den kommunala arenan. Att ta tillvara de äldres och blivande äldres resurser är en viktig samhällsangelägenhet, för individerna själva och för samhället i stort. Vi har inte råd att låta bli att utveckla samverkan mellan äldre och övriga åldersgrupper och mellan individer och samhällssystem. Med den lokala inriktning (förutom det nationella uppdraget) som hembesöken haft i vår kommun är reflexionen att av ämnet intresserade och lämpliga medmänniskor skulle kunna genomföra dem. Ett förslag kan vara att omsorgsförvaltningen, primärvården och berörda ideella organisationer gemensamt utvecklar ett koncept för genomförande av hälsofrämjande lokala individuella hembesök. Hembesöken kan genomföras av intresserade frivilliga som utbildats för ändamålet. Det lärande som finns i projektet bör då tas tillvara (tystnadsplikt, hur man ska gå tillväga för att få kontakt mm). Att möta dem som är 75 år kan rekommenderas. Många är resursstarka och upplever sig som resurser i samhället, något som bör förstärkas och utvecklas. Lokala hembesök skulle kunna bli en del i samverkan i bostadsområdena mellan organisationer och föreningar. För övrigt är det angeläget att fortsätta arbetet med att utveckla generationsöverbryggande mötesplatser. Arbetet bör utformas utifrån gemensam beskrivning av det som känns angeläget i den lokala miljön. Riskgrupper, som t ex nyblivna pensionärer bör inte glömmas bort, men arbetet bör utföras i ett bredare perspektiv, enligt erfarenheterna i delprojekt 1. Utbildning i folkhälsoarbete är angeläget bland samhällets olika aktörer. Att sprida kunskaper om metoder, så att arbetet skapar de goda cirklar som behöver uppnås är en angelägenhet för de offentliga organen. Avvikelser. Målen är uppnådda i samtliga delprojekt utom i delprojekt 1, som inte kommit att omfatta målgruppen änkor och änkemän pga av befintligt stödsystem. (NRQRPLVNUHGRYLVQLQJ Den av revisorerna vidimerade ekonomiska rapporten bifogas till Socialdepartementet. )UDPWLG Enligt handlingsplanen för det fortsatta arbetet kommer samverkan att leva vidare, konceptet med kunskapsspridning att fortsätta i enlighet med projektmodellen, nätverksarbetet kommer att fortsätta i det bostadsområde som ingått i projektet, och i andra geografiska områden. Andra former av utvecklingsarbete baserat på äldres och blivande äldres erfarenheter har igångsatts och kommer att vidareutvecklas. Utvecklingsperspektivet i kommunen har förändrats genom det projektarbete som har genomförts. Det är de äldres definitioner och behov som ska vara gällande, inte professionens. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 8 (8)

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Eva Marie Rigné Kristina Hellberg Marie Gustavsson Holmström Ingrid Hylander Maria Monahov Centrum för kommunstrategiska studier Utvärdering av projektet

Läs mer