0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ"

Transkript

1 Omsorgsförvaltningen Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt 0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ Samverkansprojekt mellan Kristianstads Kommun, Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt, studieförbunden och frivilligsektorn DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW Birgitta Brännström Forss projektansvarig Kristianstad Kommun Karin Slättne projektansvarig Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt Bilaga: Rapport och utvärdering av Dr med vet Barbro Sjöbeck.

2 ,QQHKnOO6DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW6LGDQU Bakgrund 3 Metod 3 Mål 4 Praktiskt genomförande 4 Utvärdering 5 Resultat 5 Diskussion 7 Avvikelser 8 Ekonomisk redovisning 8 Framtid 8 Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 2 (8)

3 6DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW %DNJUXQG I Kristianstads Kommun i Nordöstra Skåne bor personer ( ) personer är 55 år och äldre (25 %) och personer är 65 år och äldre (18,3 %). 80 år eller mer är personer (5,6 %). Kommunen är till ytan vidsträckt. Mer än hälften av befolkningen bor utanför centralorten. Kristianstadsslätten är ett livsmedelscentrum, både för odling och för förädling av livsmedelsprodukter. Europas största vattenreservoar finns under slätten. Nationella handlingsplanen för äldre - regeringens satsning för nya försök och initiativ inom äldreområdet, diskussioner inom ramen för det tvärsektoriella samarbetet i folkhälsorådet i Kristianstad och kommunens redan påbörjade Framtidsprojekt låg till grund för ett lokalt politiskt beslut hos Kristianstads kommun och Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt att ansöka om projektmedel hos Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. En grupp bestående av representanter för PRO, SPF, SPRK, SKFP, Svenska Kyrkan, Region Skåne och Kristianstads Kommun bildades för att utforma Må bra på äldre dar-projektet. Intresserade studieförbund inbjöds mycket tidigt i processen. Representanterna blev sedermera projektets ledningsgrupp. Projektets syfte var att skapa förutsättningar för den äldre generationen att må bra på äldre dar och känna sig som en resurs i samhället samt att utveckla metoder för hälsofrämjande insatser som kan implementeras i vardagsarbetet. Projektet beviljades stimulansbidrag med kr från Socialdepartementet (Nationella Handlingsplanen för äldrepolitiken) sommaren 1999 samt från Folkhälsoinstitutet. Projekttiden är 1 september 1999 till 30 juni HWRG Stödjande miljöer för hälsa är en av nyckelstrategierna för hälsofrämjande arbete och myntades vid WHO.s konferens i Ottowa För att skapa stödjande miljöer för hälsa utvecklades praktiska strategier vid Sundsvallskonferensen Aktionsmodellen SESAME, Supportive EnvionmentS Action ModEl, har använts i projektet (Haglund o Svanström. 1992). Arbetet med stödjande miljöer flyttar, enligt Haglund, fokus dels från sjukdomstänkande till hälsotänkande dels från förebyggande arbete baserat på risktänkande till hälsofrämjande möjligheter på vardagsarenor, från individinriktat perspektiv till helhetstänkande. Metodmässigt medför detta förskjutning från professionellt definierade problem till vad de berörda själva ser som sina viktigaste behov och vill förverkliga. Stödjande miljöer inkluderar de fysiska, sociala ekonomiska och politiska miljöerna, vilket skapar möjlighet att förstå individernas levnadsvanor i ett större sammanhang och inte som något individuellt eller fritt val. Metoder inom projektet är nätverksarbete, uppsökande verksamhet, kunskapsspridning om ett friskt åldrande och om hur man förbereder sig för pensioneringen. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 3 (8)

4 Projektets värdegrund är delaktighet, medinflytande, påverkan samt att vi alla har ett eget ansvar för vår situation och hälsa. 0nO Projektets mål är att utveckla samverkansprocessen mellan kommun, sjukvårdsdistrikt, studieförbund, frivilligsektorn, m.fl för att utveckla stödjande miljöer för äldre och blivande äldre för att skapa förutsättningar för att minska skillnader i ohälsa vidga kompetensen hos personal inom vård och omsorg att omfatta systematiskt förebyggande och hälsofrämjande insatser. öka medvetenheten hos blivande och nyblivna pensionärer om vikten av en livsstil med nya och gamla sociala nätverk - med delaktighet och inflytande över sitt liv - för att förebygga ohälsa. möjliggöra stödjande miljöer för äldre för att utveckla sociala nätverk. Strategi för att uppnå målen har varit att bygga upp allianser och nätverk mellan sektorer, discipliner, professioner och organisationer. Må bra på äldre dar-projektet utformades som fyra delprojekt med olika ansats och med egna mål. Delprojekten redovisas i egna slutrapporter 1-4. 'HOSURMHNW Stödjande miljöer för äldre i bostadsområden, för att motverka negativa konsekvenser av ofrivillig ensamhet. 'HOSURMHNW Uppsökande verksamhet av medarbetare i Kristianstads Kommun till 75- åringar och till invandrare som är 60 år utrikes födda. 'HOSURMHNW Öka kunskaperna om åldrandet för att främja hälsa på äldre dar. 'HOSURMHNW Stödja och stimulera medarbetare år, som arbetar i vård och omsorg, till att må bra nu och på äldre dar. 3UDNWLVNWJHQRPI UDQGH Till projektansvariga utsågs en representant för Kristianstads Kommun och för Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt. En övergripande projektorganisation med en ledningsgrupp för hela projektet skapades och en projektplan utvecklades. Varje delprojekt har haft egen projektorganisation och projektledare. Projektledaren för delprojekt 1 och 3 kunde tyvärr inte fullfölja uppdraget och då ingen ny gick att finna fick projektansvarig för kommunen ta över de båda delprojekten. Deltagarna i den övergripande ledningsgruppen hade som huvuduppgift att agera på sina respektive arenor och föra ut projektets budskap. Frivilligorganisationerna var väl representerade vid ledningsgruppens möten och aktiva. De offentliga organisationernas intresse minskade under projektets gång. Tack vare stabila arbetsgrupper och projektledare har genomförandet gått bra. Vi valde att följa ett traditionellt mönster för hälsofrämjande projekt. Karakteristiskt är processens långsiktighet, mängden möten och kontakter med enskilda personer/organisationer och möjligheten till dialog för att ge inflytande och delaktighet. Det som varit oväntat annorlunda är mängden tunga omvärldsförändringar - svåra att balansera - som kraftigt påverkat processen, t ex regionens bildande, omorganisationer inom Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 4 (8)

5 kommun och sjukvårdsdistrikt med täta byten av för projektet viktiga personer och mycket påtagligt fokus på den krävande vardagen. Projektmedarbetare har upplevt det svårt att få gehör för projektuppdraget och för ambitionen att gemensamt utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Kontinuiteten i kontakterna med de offentliga organisationerna har varit svår att upprätthålla, med en störning av informations- och förankringsprocessen som följd. 8WYlUGHULQJ Utvärdering av projektet är både kvalitativ och kvantitativ. Den planerades parallellt och har genomförts av Dr med vet Barbro Sjöbeck. Vi har valt att utvärdera varje delprojekt för sig. En sammanfattande utvärdering finns för huvudprojektet. 5HVXOWDW Delprojektens resultat är beskrivna i respektive slutrapport. Här ges en sammanfattande bild. Ett av projektets mål var att utveckla VDPYHUNDQ mellan samhällets aktörer. Föreningar och organisationer, både offentliga och ideella, samt studieförbunden har etablerat en bred samverkan. Genomförandet har skett på flera arenor samtidigt. Det har varit framgångsrikt. De olika delprojekten har stimulerat varandra. Gemensamt arbete mot samma mål har givit angelägna spridningseffekter. De aktiva har spridit information i sina sammanhang och det har skapat engagemang hos människor i vår kommun. Ca 4000 enskilda personer och representanter för organisationer har deltagit och/eller nåtts av direkt information om projektet. Tillsammans skulle VW GMDQGHPLOM HU med VRFLDODQlWYHUN utvecklas för äldre och blivande äldre. Resultaten är (siffrorna nedan hänvisar till resp delprojekt): 1- Nätverket i bostadsområdet, som i sin tur skapar olika andra mötesplatser/sociala nätverk (resor, fysiska aktiviteter, kulturella inslag mm) 2- Lokal informationsspridning av uppsökande verksamhet till ideella organisationer 3- Föreläsningar, studiecirklar och cirkelledarutbildning 4- Studiebesök, föreläsningar och informationsspridning. Frågan om hur arbetslivet kan förändras för att passa alla åldrar har uppkommit. De stödjande miljöerna skulle också skapa förutsättningar för att PLQVNDVNLOOQDGHULKlOVD Föreläsningarna (3) tycks ha motiverat personer med olika bakgrund att deltaga. Medarbetarna (4) har i huvudsak dragit till sig kvinnor i åldrarna år varav merparten har kortare yrkesutbildning. Projektet tycks ha nått deltagare med mycket olika bakgrund, vilket är ett angeläget konstaterande med anledning av den ojämlika hälsan i samhället. 0nOJUXSSHQvar 55 + i kunskapsspridningsprojektet (3) och medarbetarprojektet (4). Den uppsökande verksamheten riktade sig till 75-åringar och 60-åriga invandrare och nätverksarbetet i bostadsområdet till nyblivna pensionärer år. Projektet har nått personer som redan är pensionärer i mycket stor utsträckning. Medelåldern i kunskapsspridningsprojektet har varit ca 66 år (föreläsningsdeltagare och cirkelledare). Personer under 55 år har också kommit till föreläsningarna. Engagemanget hos medarbetarna har inte varit så stort. 60-åriga invandrare har inte heller önskat hembesök i någon större utsträckning. Förutsättningar skulle skapas för äldre att må bra på äldre dar och känna sig VRPHQUHVXUV i Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 5 (8)

6 samhället. 'HODNWLJKHWRFKLQIO\WDQGH var centrala begrepp. Samtliga delprojekt har genomförts med utgångspunkt från beskrivningar som gjorts av företrädare för alla de organisationer och föreningar som samarbetat. Processen i alla delprojekt har byggts på basis av deras erfarenheter. Deltagarna bekräftar styrkan som enskilda personer får genom att ingå i processarbetet med sin egen livserfarenhet. Förståelsen för att det här arbetssättet ibland har en lång och tillsynes flummig början har successivt ökat och till slut bekräftats som en nödvändighet för att skapa delaktighet. En kraftmobilisering av äldres resurser empowerment - har påbörjats i projektet. En angelägen fråga i ett projektarbete i den omfattning som genomförts i Kristianstads Kommun är hur ska berörda nås av budskapet och engageras i arbetet. 0DUNQDGVI ULQJVnWJlUGHU måste genomföras. Erfarenheterna är att annonser i dagstidningen är verkningsfulla, åtminstone i vår bygd. Att sätta upp affischer på allmänna anslagstavlor har inte fungerat. Mest angeläget är enskildas engagemang. När deltagare talar med varandra om positiva upplevelser, då sker en spridningseffekt som är svår att beskriva. Deltagare vid föreläsningar (3) har t ex skrivit insändare i dagstidningen om det positiva med föreläsningarna. Ett annat sätt att marknadsföra arbetet har varit de cykellopp Kristianstad Runt - som projektet sponsrat. Kravet för att få fribiljett var att deltagare använde projektets tröja. Ett 60- tal deltog varje gång, och projektet fick god uppmärksamhet bl.a. pga alla som bar tröjorna, men också för den depå som bemannades av representanter från olika organisationer. Cyklisterna bjöds på vatten att dricka och äpple. Informationsmaterial om projektet lämnades till deltagarna..rpshwhqvhqkrvphgduehwduh i vård- och omsorgsorganisationerna skulle vidgas till att omfatta förebyggande och hälsofrämjande insatser. Så har också skett på flera olika sätt. Hembesöken (2) har genomförts av medarbetare inom omsorgsorganisationen. Erfarenheten av besöken är den hälsofrämjande ansatsen i uppsökande verksamhet. Besökarna har bekräftat värdet av att möta de besökta med ett lyssnande förhållningssätt. Intrycket är att de besökta sett värdet i de upprepade besöken även om många har varit undrande till en början. De olika yrkeskategorierna har likartade erfarenheter, men distriktssköterskorna framhåller att så här arbetade de tidigare (före ädelreformen). Medarbetare i de offentliga organisationerna har bidragit med kunskapsförmedling (3) på föreläsningar och i studiecirklar med ett hälsofrämjande perspektiv. Informations- och kunskapsspridning till medarbetarna (4) har skett. Nätverksbyggandet (1) har etablerat samverkan i den lokala miljön mellan medarbetare i de offentliga organisationerna och företrädare för ideella organisationer. Vid den avslutande konferensen i Må bra på äldre dar-projektet den 30 maj diskuterades hur arbetet ska fortsätta efter projektets avslutande. En KDQGOLQJVSODQför arbetet inom Kristianstads Kommun och Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt upprättades den 13 juni 2002 för att inom ordinarie verksamheter ta tillvara och vidareutveckla erfarenheter och metoder från projektet Må bra på äldre dar enligt följande: 1. Information om projektet ges till respektive nämnd innevarande år. Till Omsorgsnämnden i Kristianstads Kommun den 16 maj och till Distriktsnämnden i Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt den 19 september. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 6 (8)

7 2. Projektets ledningsgrupp omformas till en Samverkansgrupp för folkhälsoarbete med representanter för ideella organisationer, Svenska Kyrkan, studieförbunden, producenter inom Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt och Kristianstad Kommuns omsorgsförvaltning. Omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet, genom Birgitta Brännström Forss, kallar till möte hösten Nätverket Hammar-Nosaby ingår i Folkhälsorådet fr.o.m. hösten Kallelse enligt ordinarie rutiner. 4. För deltagande i nätverksarbetet i de geografiska områdena i kommunen svarar respektive områdesorganisation inom omsorgsförvaltningen och primärvården. 5. Den nationella redovisningen (årsskiftet ) av den Uppsökande verksamheten avvaktas före beslut om eventuell fortsättning. En lokal modell diskuteras gemensamt av omsorgsförvaltningen och sjukvårdsdistriktet vid träffar reglerade i samarbetsavtalet. 6. Föreläsningar, studiecirklar och cirkelledarutbildning fortsätter enligt Må bra på äldre darkonceptet. Föreläsningarna finansieras inom omsorgsförvaltningens budget. Ansvariga är omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet, genom Birgitta Brännström Forss och sjukvårdsdistriktets folkhälsostrateg, i samarbete med studieförbunden. 7. Hälsofrämjande arbetsplats ska gälla även för äldre medarbetare. Omsorgsförvaltningen och sjukvårdsdistriktet rekommenderas att ta tillvara äldres erfarenheter i arbetslivet och förebereda för ett liv som äldre. 8. Uppföljningsmöte ska ske våren Chefen för omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet och sjukvårdsdistriktets folkhälsostrateg ansvarar för mötet och redovisningen av handlingsplanens genomförande. 'LVNXVVLRQ Den valda modellen SESAME är en aktionsmodell som innebär ett processarbete. I Må bra på äldre dar-projektet är inriktningsmålen övervägande och det innebär ett stort tolkningsutrymme. De begrepp som i dag används i samband med hälsa och hälsofrämjande arbete är inte enhetligt formulerade och konsensus kring klara definitioner saknas (Medin o Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie). Projektets titel Må bra på äldre dar har skapat diskussioner. De som redan är äldre, dvs redan pensionärer har tagit projektnamnet till sig och engagerat sig. Budskapet om att det aldrig är för sent att påverka sin hälsa har gått fram. De som inte är pensionärer eller vill kännas vid att vi alla blir äldre, har provocerats av projektnamnet. Med ett annat namn på projektet riktat till gruppen 55+ hade vi säkert lyckats nå flera. Men å andra sidan ska inte underskattas det budskap som förmedlats genom det valda projektnamnet. Den diskussion och provokation som uppkommit, skapar processer hos enskilda. Processer som är mycket långsiktiga och som inte kan fångas i ett tre-årigt projekt. Intressant är dock att konstatera att det tycks finns en dålig beredskap inför åldrandet generellt. Vår kultur fokuserar på annat än det värde det är att ha levt ett långt liv, med förvärvat värdefulla erfarenheter som bör tas tillvara. Det finns en stor potential i samverkan. Inom de offentliga organisationerna är resurser en bristvara. Enskilda föreningar arbetar ofta också med små resurser men med ett brett ideellt Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 7 (8)

8 engagemang hos medlemmarna. I samverkan mellan offentliga och ideella organisationer (och mellan ideella organisationer) uppstår krafter som möjliggör insatser som var och en för sig inte hade kunnat genomföra. Det är angeläget att de offentliga organisationerna ser sin roll i en fortsatt samverkan. Samordningsinsatser och olika former av stöd (personellt och ekonomiskt) krävs för att behålla det engagemang som upparbetats inom projektet och för att det ska utvecklas. Det är förhållandevis små resurser som behöver avsättas för långsiktiga effekter på vård- och omsorgsbehov. Angeläget är att fortsätta med det attitydförändringsarbete som inletts i projektform på den kommunala arenan. Att ta tillvara de äldres och blivande äldres resurser är en viktig samhällsangelägenhet, för individerna själva och för samhället i stort. Vi har inte råd att låta bli att utveckla samverkan mellan äldre och övriga åldersgrupper och mellan individer och samhällssystem. Med den lokala inriktning (förutom det nationella uppdraget) som hembesöken haft i vår kommun är reflexionen att av ämnet intresserade och lämpliga medmänniskor skulle kunna genomföra dem. Ett förslag kan vara att omsorgsförvaltningen, primärvården och berörda ideella organisationer gemensamt utvecklar ett koncept för genomförande av hälsofrämjande lokala individuella hembesök. Hembesöken kan genomföras av intresserade frivilliga som utbildats för ändamålet. Det lärande som finns i projektet bör då tas tillvara (tystnadsplikt, hur man ska gå tillväga för att få kontakt mm). Att möta dem som är 75 år kan rekommenderas. Många är resursstarka och upplever sig som resurser i samhället, något som bör förstärkas och utvecklas. Lokala hembesök skulle kunna bli en del i samverkan i bostadsområdena mellan organisationer och föreningar. För övrigt är det angeläget att fortsätta arbetet med att utveckla generationsöverbryggande mötesplatser. Arbetet bör utformas utifrån gemensam beskrivning av det som känns angeläget i den lokala miljön. Riskgrupper, som t ex nyblivna pensionärer bör inte glömmas bort, men arbetet bör utföras i ett bredare perspektiv, enligt erfarenheterna i delprojekt 1. Utbildning i folkhälsoarbete är angeläget bland samhällets olika aktörer. Att sprida kunskaper om metoder, så att arbetet skapar de goda cirklar som behöver uppnås är en angelägenhet för de offentliga organen. Avvikelser. Målen är uppnådda i samtliga delprojekt utom i delprojekt 1, som inte kommit att omfatta målgruppen änkor och änkemän pga av befintligt stödsystem. (NRQRPLVNUHGRYLVQLQJ Den av revisorerna vidimerade ekonomiska rapporten bifogas till Socialdepartementet. )UDPWLG Enligt handlingsplanen för det fortsatta arbetet kommer samverkan att leva vidare, konceptet med kunskapsspridning att fortsätta i enlighet med projektmodellen, nätverksarbetet kommer att fortsätta i det bostadsområde som ingått i projektet, och i andra geografiska områden. Andra former av utvecklingsarbete baserat på äldres och blivande äldres erfarenheter har igångsatts och kommer att vidareutvecklas. Utvecklingsperspektivet i kommunen har förändrats genom det projektarbete som har genomförts. Det är de äldres definitioner och behov som ska vara gällande, inte professionens. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 8 (8)

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag?

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? 1 Vad är en familjecentral En familjecentral innehåller mödrahälsovård,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

HÄLSOPROMOTION FÖR LANDETS ÄLDRE BEFOLKNING

HÄLSOPROMOTION FÖR LANDETS ÄLDRE BEFOLKNING HÄLSOPROMOTION FÖR LANDETS ÄLDRE BEFOLKNING En genomgång av litteratur och projekterfarenheter Uppdrag och syfte Det förekommer i dagens samhällsdiskussion idéer och förslag kring förebyggande och uppsökande

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet april, Häng på!

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet april, Häng på! Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 19-25 april, 2010. Häng på! Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun 2016-2017 Kumla kommun har som ambition att stärka hälsan hos sina invånare. Som en del i arbetet beslutades

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA PROJEKTPLAN Varför ger kultur bättre hälsa? Man blir glad! hormoneffekter de hormon som utsöndras vid aktiviteter bidrar till att förlänga

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid viktigt samverkan stöd kunskap erfarenhet nätverk politik förebygga samhälle Samverkan mot suicid guide för att inleda eller utveckla befolkningsinriktad suicidprevention Utvecklingen av suicidalitet kan

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner 2016-11-24 Avdelningen för vård

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutvecklingsrådet 2007-05-14 KompetensutvPvFyrbodalVer2.doc Skapat den 2007-08-09 13:50:00 Inledning Behöver du som chef något att luta dig mot vid utvecklingssamtalen

Läs mer

Hälsosamt åldrande. Emmy Nilsson, utredare. emmy.nilsson@fhi.se. www.fhi.se. 2011-05-24 Sid 1

Hälsosamt åldrande. Emmy Nilsson, utredare. emmy.nilsson@fhi.se. www.fhi.se. 2011-05-24 Sid 1 Hälsosamt åldrande Emmy Nilsson, utredare emmy.nilsson@fhi.se www.fhi.se 2011-05-24 Sid 1 Innehåll Flytta fokus från risk- till friskfaktorer, från ohälsa till hälsa Helhetssyn - hälsans bestämningsfaktorer,

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Sju nycklar. till ett friskt arbetsliv

Sju nycklar. till ett friskt arbetsliv Sju nycklar till ett friskt arbetsliv Sju nycklar till ett friskt arbetsliv Policy antagen av socialnämnden, 2002-05-15, 118 Utformning och layout Margareta Nilsson och Maria Salomonsson Foto Maria Salomonsson

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Utan äldre stannar Sverige

Utan äldre stannar Sverige Utan äldre stannar Sverige Dokumentation från konferensen i Sundsvall 2012-11-07 Det var högt i tak i Kyrkans Hus i Sundsvall den 7 november. Äldrekonferensen samlade över hundra deltagare från Västernorrland

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hannele Hassinen, projektledare SLUTRAPPORT 1 (8) Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser Slutrapport Stimulansmedelprojekt

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Det handlar om jämlik hälsa

Det handlar om jämlik hälsa Det handlar om jämlik hälsa SNS 21 oktober 2016 Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala bestämningsfaktorer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Seniorkraft Samverkan för ett hälsosamt åldrande Projektplan

Seniorkraft Samverkan för ett hälsosamt åldrande Projektplan Seniorkraft Samverkan för ett hälsosamt åldrande Projektplan Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 Fyra hörnpelare för hälsosamt åldrande... 3 Hälsoekonomi... 4 Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande...

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

För en god och jämlik hälsa Utgångspunkter och förslag så långt

För en god och jämlik hälsa Utgångspunkter och förslag så långt För en god och jämlik hälsa Utgångspunkter och förslag så långt Finsam-konferens Malmö 21 mars 2017 Laura Hartman, ledamot Uppdraget två delar Analysera och lämna förslag Öka medvetenhet och engagemang

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer