0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ"

Transkript

1 Omsorgsförvaltningen Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt 0nEUDSnlOGUHGDU± 7DYDUDSnGHQWUHGMHnOGHUQ Samverkansprojekt mellan Kristianstads Kommun, Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt, studieförbunden och frivilligsektorn DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW Birgitta Brännström Forss projektansvarig Kristianstad Kommun Karin Slättne projektansvarig Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt Bilaga: Rapport och utvärdering av Dr med vet Barbro Sjöbeck.

2 ,QQHKnOO6DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW6LGDQU Bakgrund 3 Metod 3 Mål 4 Praktiskt genomförande 4 Utvärdering 5 Resultat 5 Diskussion 7 Avvikelser 8 Ekonomisk redovisning 8 Framtid 8 Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 2 (8)

3 6DPPDQIDWWDQGHVOXWUDSSRUW %DNJUXQG I Kristianstads Kommun i Nordöstra Skåne bor personer ( ) personer är 55 år och äldre (25 %) och personer är 65 år och äldre (18,3 %). 80 år eller mer är personer (5,6 %). Kommunen är till ytan vidsträckt. Mer än hälften av befolkningen bor utanför centralorten. Kristianstadsslätten är ett livsmedelscentrum, både för odling och för förädling av livsmedelsprodukter. Europas största vattenreservoar finns under slätten. Nationella handlingsplanen för äldre - regeringens satsning för nya försök och initiativ inom äldreområdet, diskussioner inom ramen för det tvärsektoriella samarbetet i folkhälsorådet i Kristianstad och kommunens redan påbörjade Framtidsprojekt låg till grund för ett lokalt politiskt beslut hos Kristianstads kommun och Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt att ansöka om projektmedel hos Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. En grupp bestående av representanter för PRO, SPF, SPRK, SKFP, Svenska Kyrkan, Region Skåne och Kristianstads Kommun bildades för att utforma Må bra på äldre dar-projektet. Intresserade studieförbund inbjöds mycket tidigt i processen. Representanterna blev sedermera projektets ledningsgrupp. Projektets syfte var att skapa förutsättningar för den äldre generationen att må bra på äldre dar och känna sig som en resurs i samhället samt att utveckla metoder för hälsofrämjande insatser som kan implementeras i vardagsarbetet. Projektet beviljades stimulansbidrag med kr från Socialdepartementet (Nationella Handlingsplanen för äldrepolitiken) sommaren 1999 samt från Folkhälsoinstitutet. Projekttiden är 1 september 1999 till 30 juni HWRG Stödjande miljöer för hälsa är en av nyckelstrategierna för hälsofrämjande arbete och myntades vid WHO.s konferens i Ottowa För att skapa stödjande miljöer för hälsa utvecklades praktiska strategier vid Sundsvallskonferensen Aktionsmodellen SESAME, Supportive EnvionmentS Action ModEl, har använts i projektet (Haglund o Svanström. 1992). Arbetet med stödjande miljöer flyttar, enligt Haglund, fokus dels från sjukdomstänkande till hälsotänkande dels från förebyggande arbete baserat på risktänkande till hälsofrämjande möjligheter på vardagsarenor, från individinriktat perspektiv till helhetstänkande. Metodmässigt medför detta förskjutning från professionellt definierade problem till vad de berörda själva ser som sina viktigaste behov och vill förverkliga. Stödjande miljöer inkluderar de fysiska, sociala ekonomiska och politiska miljöerna, vilket skapar möjlighet att förstå individernas levnadsvanor i ett större sammanhang och inte som något individuellt eller fritt val. Metoder inom projektet är nätverksarbete, uppsökande verksamhet, kunskapsspridning om ett friskt åldrande och om hur man förbereder sig för pensioneringen. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 3 (8)

4 Projektets värdegrund är delaktighet, medinflytande, påverkan samt att vi alla har ett eget ansvar för vår situation och hälsa. 0nO Projektets mål är att utveckla samverkansprocessen mellan kommun, sjukvårdsdistrikt, studieförbund, frivilligsektorn, m.fl för att utveckla stödjande miljöer för äldre och blivande äldre för att skapa förutsättningar för att minska skillnader i ohälsa vidga kompetensen hos personal inom vård och omsorg att omfatta systematiskt förebyggande och hälsofrämjande insatser. öka medvetenheten hos blivande och nyblivna pensionärer om vikten av en livsstil med nya och gamla sociala nätverk - med delaktighet och inflytande över sitt liv - för att förebygga ohälsa. möjliggöra stödjande miljöer för äldre för att utveckla sociala nätverk. Strategi för att uppnå målen har varit att bygga upp allianser och nätverk mellan sektorer, discipliner, professioner och organisationer. Må bra på äldre dar-projektet utformades som fyra delprojekt med olika ansats och med egna mål. Delprojekten redovisas i egna slutrapporter 1-4. 'HOSURMHNW Stödjande miljöer för äldre i bostadsområden, för att motverka negativa konsekvenser av ofrivillig ensamhet. 'HOSURMHNW Uppsökande verksamhet av medarbetare i Kristianstads Kommun till 75- åringar och till invandrare som är 60 år utrikes födda. 'HOSURMHNW Öka kunskaperna om åldrandet för att främja hälsa på äldre dar. 'HOSURMHNW Stödja och stimulera medarbetare år, som arbetar i vård och omsorg, till att må bra nu och på äldre dar. 3UDNWLVNWJHQRPI UDQGH Till projektansvariga utsågs en representant för Kristianstads Kommun och för Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt. En övergripande projektorganisation med en ledningsgrupp för hela projektet skapades och en projektplan utvecklades. Varje delprojekt har haft egen projektorganisation och projektledare. Projektledaren för delprojekt 1 och 3 kunde tyvärr inte fullfölja uppdraget och då ingen ny gick att finna fick projektansvarig för kommunen ta över de båda delprojekten. Deltagarna i den övergripande ledningsgruppen hade som huvuduppgift att agera på sina respektive arenor och föra ut projektets budskap. Frivilligorganisationerna var väl representerade vid ledningsgruppens möten och aktiva. De offentliga organisationernas intresse minskade under projektets gång. Tack vare stabila arbetsgrupper och projektledare har genomförandet gått bra. Vi valde att följa ett traditionellt mönster för hälsofrämjande projekt. Karakteristiskt är processens långsiktighet, mängden möten och kontakter med enskilda personer/organisationer och möjligheten till dialog för att ge inflytande och delaktighet. Det som varit oväntat annorlunda är mängden tunga omvärldsförändringar - svåra att balansera - som kraftigt påverkat processen, t ex regionens bildande, omorganisationer inom Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 4 (8)

5 kommun och sjukvårdsdistrikt med täta byten av för projektet viktiga personer och mycket påtagligt fokus på den krävande vardagen. Projektmedarbetare har upplevt det svårt att få gehör för projektuppdraget och för ambitionen att gemensamt utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Kontinuiteten i kontakterna med de offentliga organisationerna har varit svår att upprätthålla, med en störning av informations- och förankringsprocessen som följd. 8WYlUGHULQJ Utvärdering av projektet är både kvalitativ och kvantitativ. Den planerades parallellt och har genomförts av Dr med vet Barbro Sjöbeck. Vi har valt att utvärdera varje delprojekt för sig. En sammanfattande utvärdering finns för huvudprojektet. 5HVXOWDW Delprojektens resultat är beskrivna i respektive slutrapport. Här ges en sammanfattande bild. Ett av projektets mål var att utveckla VDPYHUNDQ mellan samhällets aktörer. Föreningar och organisationer, både offentliga och ideella, samt studieförbunden har etablerat en bred samverkan. Genomförandet har skett på flera arenor samtidigt. Det har varit framgångsrikt. De olika delprojekten har stimulerat varandra. Gemensamt arbete mot samma mål har givit angelägna spridningseffekter. De aktiva har spridit information i sina sammanhang och det har skapat engagemang hos människor i vår kommun. Ca 4000 enskilda personer och representanter för organisationer har deltagit och/eller nåtts av direkt information om projektet. Tillsammans skulle VW GMDQGHPLOM HU med VRFLDODQlWYHUN utvecklas för äldre och blivande äldre. Resultaten är (siffrorna nedan hänvisar till resp delprojekt): 1- Nätverket i bostadsområdet, som i sin tur skapar olika andra mötesplatser/sociala nätverk (resor, fysiska aktiviteter, kulturella inslag mm) 2- Lokal informationsspridning av uppsökande verksamhet till ideella organisationer 3- Föreläsningar, studiecirklar och cirkelledarutbildning 4- Studiebesök, föreläsningar och informationsspridning. Frågan om hur arbetslivet kan förändras för att passa alla åldrar har uppkommit. De stödjande miljöerna skulle också skapa förutsättningar för att PLQVNDVNLOOQDGHULKlOVD Föreläsningarna (3) tycks ha motiverat personer med olika bakgrund att deltaga. Medarbetarna (4) har i huvudsak dragit till sig kvinnor i åldrarna år varav merparten har kortare yrkesutbildning. Projektet tycks ha nått deltagare med mycket olika bakgrund, vilket är ett angeläget konstaterande med anledning av den ojämlika hälsan i samhället. 0nOJUXSSHQvar 55 + i kunskapsspridningsprojektet (3) och medarbetarprojektet (4). Den uppsökande verksamheten riktade sig till 75-åringar och 60-åriga invandrare och nätverksarbetet i bostadsområdet till nyblivna pensionärer år. Projektet har nått personer som redan är pensionärer i mycket stor utsträckning. Medelåldern i kunskapsspridningsprojektet har varit ca 66 år (föreläsningsdeltagare och cirkelledare). Personer under 55 år har också kommit till föreläsningarna. Engagemanget hos medarbetarna har inte varit så stort. 60-åriga invandrare har inte heller önskat hembesök i någon större utsträckning. Förutsättningar skulle skapas för äldre att må bra på äldre dar och känna sig VRPHQUHVXUV i Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 5 (8)

6 samhället. 'HODNWLJKHWRFKLQIO\WDQGH var centrala begrepp. Samtliga delprojekt har genomförts med utgångspunkt från beskrivningar som gjorts av företrädare för alla de organisationer och föreningar som samarbetat. Processen i alla delprojekt har byggts på basis av deras erfarenheter. Deltagarna bekräftar styrkan som enskilda personer får genom att ingå i processarbetet med sin egen livserfarenhet. Förståelsen för att det här arbetssättet ibland har en lång och tillsynes flummig början har successivt ökat och till slut bekräftats som en nödvändighet för att skapa delaktighet. En kraftmobilisering av äldres resurser empowerment - har påbörjats i projektet. En angelägen fråga i ett projektarbete i den omfattning som genomförts i Kristianstads Kommun är hur ska berörda nås av budskapet och engageras i arbetet. 0DUNQDGVI ULQJVnWJlUGHU måste genomföras. Erfarenheterna är att annonser i dagstidningen är verkningsfulla, åtminstone i vår bygd. Att sätta upp affischer på allmänna anslagstavlor har inte fungerat. Mest angeläget är enskildas engagemang. När deltagare talar med varandra om positiva upplevelser, då sker en spridningseffekt som är svår att beskriva. Deltagare vid föreläsningar (3) har t ex skrivit insändare i dagstidningen om det positiva med föreläsningarna. Ett annat sätt att marknadsföra arbetet har varit de cykellopp Kristianstad Runt - som projektet sponsrat. Kravet för att få fribiljett var att deltagare använde projektets tröja. Ett 60- tal deltog varje gång, och projektet fick god uppmärksamhet bl.a. pga alla som bar tröjorna, men också för den depå som bemannades av representanter från olika organisationer. Cyklisterna bjöds på vatten att dricka och äpple. Informationsmaterial om projektet lämnades till deltagarna..rpshwhqvhqkrvphgduehwduh i vård- och omsorgsorganisationerna skulle vidgas till att omfatta förebyggande och hälsofrämjande insatser. Så har också skett på flera olika sätt. Hembesöken (2) har genomförts av medarbetare inom omsorgsorganisationen. Erfarenheten av besöken är den hälsofrämjande ansatsen i uppsökande verksamhet. Besökarna har bekräftat värdet av att möta de besökta med ett lyssnande förhållningssätt. Intrycket är att de besökta sett värdet i de upprepade besöken även om många har varit undrande till en början. De olika yrkeskategorierna har likartade erfarenheter, men distriktssköterskorna framhåller att så här arbetade de tidigare (före ädelreformen). Medarbetare i de offentliga organisationerna har bidragit med kunskapsförmedling (3) på föreläsningar och i studiecirklar med ett hälsofrämjande perspektiv. Informations- och kunskapsspridning till medarbetarna (4) har skett. Nätverksbyggandet (1) har etablerat samverkan i den lokala miljön mellan medarbetare i de offentliga organisationerna och företrädare för ideella organisationer. Vid den avslutande konferensen i Må bra på äldre dar-projektet den 30 maj diskuterades hur arbetet ska fortsätta efter projektets avslutande. En KDQGOLQJVSODQför arbetet inom Kristianstads Kommun och Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt upprättades den 13 juni 2002 för att inom ordinarie verksamheter ta tillvara och vidareutveckla erfarenheter och metoder från projektet Må bra på äldre dar enligt följande: 1. Information om projektet ges till respektive nämnd innevarande år. Till Omsorgsnämnden i Kristianstads Kommun den 16 maj och till Distriktsnämnden i Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt den 19 september. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 6 (8)

7 2. Projektets ledningsgrupp omformas till en Samverkansgrupp för folkhälsoarbete med representanter för ideella organisationer, Svenska Kyrkan, studieförbunden, producenter inom Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt och Kristianstad Kommuns omsorgsförvaltning. Omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet, genom Birgitta Brännström Forss, kallar till möte hösten Nätverket Hammar-Nosaby ingår i Folkhälsorådet fr.o.m. hösten Kallelse enligt ordinarie rutiner. 4. För deltagande i nätverksarbetet i de geografiska områdena i kommunen svarar respektive områdesorganisation inom omsorgsförvaltningen och primärvården. 5. Den nationella redovisningen (årsskiftet ) av den Uppsökande verksamheten avvaktas före beslut om eventuell fortsättning. En lokal modell diskuteras gemensamt av omsorgsförvaltningen och sjukvårdsdistriktet vid träffar reglerade i samarbetsavtalet. 6. Föreläsningar, studiecirklar och cirkelledarutbildning fortsätter enligt Må bra på äldre darkonceptet. Föreläsningarna finansieras inom omsorgsförvaltningens budget. Ansvariga är omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet, genom Birgitta Brännström Forss och sjukvårdsdistriktets folkhälsostrateg, i samarbete med studieförbunden. 7. Hälsofrämjande arbetsplats ska gälla även för äldre medarbetare. Omsorgsförvaltningen och sjukvårdsdistriktet rekommenderas att ta tillvara äldres erfarenheter i arbetslivet och förebereda för ett liv som äldre. 8. Uppföljningsmöte ska ske våren Chefen för omsorgsförvaltningens utvecklingsenhet och sjukvårdsdistriktets folkhälsostrateg ansvarar för mötet och redovisningen av handlingsplanens genomförande. 'LVNXVVLRQ Den valda modellen SESAME är en aktionsmodell som innebär ett processarbete. I Må bra på äldre dar-projektet är inriktningsmålen övervägande och det innebär ett stort tolkningsutrymme. De begrepp som i dag används i samband med hälsa och hälsofrämjande arbete är inte enhetligt formulerade och konsensus kring klara definitioner saknas (Medin o Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie). Projektets titel Må bra på äldre dar har skapat diskussioner. De som redan är äldre, dvs redan pensionärer har tagit projektnamnet till sig och engagerat sig. Budskapet om att det aldrig är för sent att påverka sin hälsa har gått fram. De som inte är pensionärer eller vill kännas vid att vi alla blir äldre, har provocerats av projektnamnet. Med ett annat namn på projektet riktat till gruppen 55+ hade vi säkert lyckats nå flera. Men å andra sidan ska inte underskattas det budskap som förmedlats genom det valda projektnamnet. Den diskussion och provokation som uppkommit, skapar processer hos enskilda. Processer som är mycket långsiktiga och som inte kan fångas i ett tre-årigt projekt. Intressant är dock att konstatera att det tycks finns en dålig beredskap inför åldrandet generellt. Vår kultur fokuserar på annat än det värde det är att ha levt ett långt liv, med förvärvat värdefulla erfarenheter som bör tas tillvara. Det finns en stor potential i samverkan. Inom de offentliga organisationerna är resurser en bristvara. Enskilda föreningar arbetar ofta också med små resurser men med ett brett ideellt Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 7 (8)

8 engagemang hos medlemmarna. I samverkan mellan offentliga och ideella organisationer (och mellan ideella organisationer) uppstår krafter som möjliggör insatser som var och en för sig inte hade kunnat genomföra. Det är angeläget att de offentliga organisationerna ser sin roll i en fortsatt samverkan. Samordningsinsatser och olika former av stöd (personellt och ekonomiskt) krävs för att behålla det engagemang som upparbetats inom projektet och för att det ska utvecklas. Det är förhållandevis små resurser som behöver avsättas för långsiktiga effekter på vård- och omsorgsbehov. Angeläget är att fortsätta med det attitydförändringsarbete som inletts i projektform på den kommunala arenan. Att ta tillvara de äldres och blivande äldres resurser är en viktig samhällsangelägenhet, för individerna själva och för samhället i stort. Vi har inte råd att låta bli att utveckla samverkan mellan äldre och övriga åldersgrupper och mellan individer och samhällssystem. Med den lokala inriktning (förutom det nationella uppdraget) som hembesöken haft i vår kommun är reflexionen att av ämnet intresserade och lämpliga medmänniskor skulle kunna genomföra dem. Ett förslag kan vara att omsorgsförvaltningen, primärvården och berörda ideella organisationer gemensamt utvecklar ett koncept för genomförande av hälsofrämjande lokala individuella hembesök. Hembesöken kan genomföras av intresserade frivilliga som utbildats för ändamålet. Det lärande som finns i projektet bör då tas tillvara (tystnadsplikt, hur man ska gå tillväga för att få kontakt mm). Att möta dem som är 75 år kan rekommenderas. Många är resursstarka och upplever sig som resurser i samhället, något som bör förstärkas och utvecklas. Lokala hembesök skulle kunna bli en del i samverkan i bostadsområdena mellan organisationer och föreningar. För övrigt är det angeläget att fortsätta arbetet med att utveckla generationsöverbryggande mötesplatser. Arbetet bör utformas utifrån gemensam beskrivning av det som känns angeläget i den lokala miljön. Riskgrupper, som t ex nyblivna pensionärer bör inte glömmas bort, men arbetet bör utföras i ett bredare perspektiv, enligt erfarenheterna i delprojekt 1. Utbildning i folkhälsoarbete är angeläget bland samhällets olika aktörer. Att sprida kunskaper om metoder, så att arbetet skapar de goda cirklar som behöver uppnås är en angelägenhet för de offentliga organen. Avvikelser. Målen är uppnådda i samtliga delprojekt utom i delprojekt 1, som inte kommit att omfatta målgruppen änkor och änkemän pga av befintligt stödsystem. (NRQRPLVNUHGRYLVQLQJ Den av revisorerna vidimerade ekonomiska rapporten bifogas till Socialdepartementet. )UDPWLG Enligt handlingsplanen för det fortsatta arbetet kommer samverkan att leva vidare, konceptet med kunskapsspridning att fortsätta i enlighet med projektmodellen, nätverksarbetet kommer att fortsätta i det bostadsområde som ingått i projektet, och i andra geografiska områden. Andra former av utvecklingsarbete baserat på äldres och blivande äldres erfarenheter har igångsatts och kommer att vidareutvecklas. Utvecklingsperspektivet i kommunen har förändrats genom det projektarbete som har genomförts. Det är de äldres definitioner och behov som ska vara gällande, inte professionens. Må bra på äldre dar-sammanfattande slutrapport 8 (8)

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse.

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. REDOVISNING Projekt REHABILITERANDE HJÄLPMEDELSHANTERING Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. 1. Projekttitel e t

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och kyrkor möttes under gångna veckan till två spännande konferensdagar med samtal om framtidstro i arbetslivet.

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer