Verksamhetsplan Studiefrämjandet i Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten"

Transkript

1 Verksamhetsplan Studiefrämjandet i Västerbotten

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål Delmål 8 Internt kvalitsarbete 8 Arrangörsskapet 8 Jämlikhet och jämställdhet 8 Generationsöverskridande versamhet 8 Minskade utbildningsklyftor 8 Ökad tillgänglighet 8 Hållbar utveckling 8 Globala rättvisefrågor 8 Ungas deltagande 9 Musik 9 Internationellt perspektiv 9 Motverka utanförskap 10 Utveckla samverkan 10 Bidra till ökad folkhälsa 10 Kompetenshöjning och kvalitetsarbete 10 Kultur 10 Metoder 11 Hållbara mål 12 Kvalitetsutveckling 13

4 OM STUDIEFRÄMJANDET Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Verksamhetsidé Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. Kärnvärden Hållbarhet Engagemang Lyhördhet Insikt Obundenhet Samverkan Idéprogram Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund med uppgift att bedriva idéburen folkbildningsverksamhet, främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. Ur Studiefrämjandets stadgar, 1 Grunden Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi alla människors lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism. Medlemsorganisationerna Medlemsorganisationerna är basen i Studiefrämjandet. Detta präglar vår inriktning och vårt verksamhetsutbud. Vår gemensamma strävan är att ge medlemsorganisationerna möjligheter för sina medlemmar att nå fördjupade kunskaper och ökad delaktighet i sin förening. Medlemsorganisationerna har ansvar för Studiefrämjandet och får tillgång till pedagogisk kompetens och utvecklande arbetsformer. Inriktning Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vi stimulerar unga människors engagemang i folkbildningen samt eftersträvar mångfald i såväl ledarskap som deltagande. Studiefrämjandets verksamhet bygger på frivilligt deltagande och är öppen och tillgänglig för alla. Genom ett aktivt anordnarskap visar vi folkbildningens mervärde för samverkande föreningar och grupper. Studiefrämjandet engagerar sig i arbetet att utveckla folkbildningsverksamhet på nya områden. Därför samverkar vi med andra bildningsaktörer både inom och utom landets gränser. Vi arbetar för ökad internationell förståelse, hållbar utveckling och globala perspektiv. Verksamhet Studiefrämjandet stimulerar ungas och vuxnas lärande och utveckling genom att arrangera studiecirklar, kulturprogram och andra bildnings- och utbildningsformer. Studiefrämjandet tillämpar folkbildningens pedagogik som utgår från ett aktivt sökande efter kunskap och stimulerar kritiskt och självständigt tänkande. Studiefrämjandet bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete och utvecklar och anpassar arbetsformer och metoder till de behov vi möter. Studiefrämjandet ger människor tillfällen till skapande arbete, kulturupplevelser och att bredda sitt kulturintresse. Vi medverkar till amatörkulturens utveckling och dess möjligheter till förnyelse. Genom ett aktivt anordnarskap, olika former av metodiskt utvecklingsarbete och ett systematiskt program för utveckling av ledare, personal och förtroendevalda säkrar vi en hög kvalitet i verksamheten.. 4

5 VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER Adoptionscentrum Friluftsfrämjandet Fältbiologerna Förbundet Skog och Ungdom Jordbrukare Ungdomens förbund Miljöförbundet Jordens Vänner Musik och Kulturföreningars Samarbetsorganisation, MoKs Riksförbundet Hem och Skola Riksförbundet Sveriges 4H Svenska Brukshundsklubben Svenska Jägareförbundet Svenska Kennelklubben Svenska Naturskyddsföreningen Svenska Turistföreningen Sveriges Hundungdom Sveriges Ornitologiska förening Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna Sverok - Sveriges rolls- och konfliktspelsförbund 5

6 DEN POLITISKA VILJAN MED FOLKBILDNINGEN Folkbildningen ska stärkas, inte vingklippas. För många människor är folkbildning en väg till att komma vidare. Ibland kanske den enda när betyg och andra förutsättningar saknas. Folkbildningen ger alla människor möjlighet att utveckla sina kunskaper och intressen efter egna förutsättningar och behov, i en takt som inte bestäms av någon annan. Inga förkunskaper krävs. Alla kan delta, oavsett om de har någon utbildning eller inte. Vårt spännande kursprogram ger utmaningar som inte bygger på konkurrens. Du har alltid rätt att delta, utveckla och samverka. Folkbildningen spelar en mycket viktig roll i samhället nu och i framtiden. Denna insikt blev tydligt bekräftad i de beslut som fattades av Sveriges riksdag om Folkbildningspropositionen. Högre kvalitetskrav och krav på utvärderingar, men inga ekonomiska nedskärningar beslutades. Överenskommelsen som grundar sig på regionens (tidigare landstinget) mål med folkbildning, folkhälsopolitiska program, internationella policy och handikappolitiska program. Den är ett underlag för våra insatser som vilar på folkbildningsrådets intentioner och Studiefrämjandets styrdokument. De grundläggande utgångspunkterna: utveckling av god hälsa och bra livsmiljö i hela Västerbotten. Det är basen för Studiefrämjandets folkbildning i länet. Tack vare vår profil och samarbetet med våra medlemsorganisationer kan vi verka för de uttryckta målen om ökad hälsa och tillväxt i regionen. Studiefrämjandet samverkar med övriga folkbildningsorganisationer i Västerbotten genom Länsbildningsförbundet i Västerbotten, som även ansvarar för fördelning av det Landstingsanslag som är grunden för uppdraget. Målet är ett fritt och frivilligt deltagande för ökad demokrati. Region Västerbottens vision Västerbottens län är ledande i Nordeuropas regioner med arbetet för en hållbar utveckling präglat av ett kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt näringsliv. Länet inrymmer norra Sveriges mest attraktiva livsmiljöer med mångfald och tillgänglighet till arbete, boende kultur, fritid, studier och omsorg och där människor känner delaktighet och engagemang. År 2013 ska Västerbottens län ha invånare. Prioriteringar Region Västerbotten prioriterar följande i sitt utvecklingsprogram: Främjande av natur, kultur, hälsa, attraktiv bebyggelsemiljö och goda livsvillkor. Utveckling av näringsliv och företagande. Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning. Tillgänglighet och infrastruktur. Internationellt samarbete och omvärldskontakter. REGION VÄSTERBOTTEN Från 2011 tar Region Västerbotten över det regionala ansvaret för folkbildningen från Västerbottens läns landsting. 6

7 MÅL Verksamhetsplanen för baseras på Riksförbundets strategiska plan som gäller från och med 2012, samt på övriga styrdokument. Hållbar utveckling Studiefrämjandet ska vara det ledande studieförbundet inom området hållbar utveckling. Ungdomskultur Studiefrämjandet ska vara det ledande studieförbundet inom ungomdskultur. Ett mångkulturellt samhälle Studiefrämjandet omfattar det mångkulturella samhället och möter dess utmaningar med folkbildande insatser som dels stärker de etniska minoriteternas kulturella identitet, dels innebär möten och dialog mellan människor med olika etnisk bakgrund. Kvalitet All verksamhet i Studiefrämjandet ska ha hög kvalitet. Vi möter deltagarnas behov och högt ställda förväntningar på folkbildningsverksamhet. Denna verksamhet förenar Studiefrämjandets idémässiga och pedagogiska profil med de syften som staten och andra anslagsgivare fastslagit som grund för stöd till Studiefrämjandet. Folkbildningspedagogisk utveckling Studiefrämjandet ska leda den folkbildningspedagogiska utvecklingen i Sverige inom områdena hållbar utveckling och ungdomskultur samt erbjuda Sveriges bästa utbildning för studiecirkelledare. Tillgänglighet Studiefrämjandet ska ha en hög tillgänglighet som gör det möjligt för alla människor i hela landet att delta i folkbildningsverksamhet. Studiefrämjandet distrikt i Västerbotten ingår i Studiefrämjandets rikstäckande organisation och består av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Verksamheten grundar sig på folkbildningens idéer och pedagogik. Det betyder att vi utgår från de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som varje deltagare har och gör det möjligt för människor att söka ny kunskap, skapa och utvecklas tillsammans med andra. Studiefrämjandet har för närvarande 18 medlemsorganisationer som engagerar människor med intresse för bland annat natur, djur, miljö och kultur. Vi samarbetar också med andra organisationer och föreningar. Studiefrämjandet i Västerbotten samarbetar med övriga studieförbund i länet med uppdrag i Länsbildningsförbundet. Vi är lyhörda för Region Västerbottens mål och vision för länet och Västerbottens läns landstings mål om jämlikhet och förbättrad hälsa samt att västerbottningarna skall vara världens friskaste befolkning Kulturhuvudstadsåret 2014 som gick till Umeå, kommer att finnas med i våra målinriktade kultur och bildningssatsningar för verksamhetsåret. 7

8 DELMÅL Internt kvalitsarbete Alla våra ledare, vår personal och styrelse skall ha goda grundkunskaper om folkbildning och Studiefrämjandets värdegrunder. Arrangörsskapet Vi ska verka för att människor skall känna till vår ideologiska grund och stärka vårt arrangörsskap. Detta genom att i alla sammanhang där vi medverkar, marknadsföra och informera om vårt folkbildningsuppdrag och våra värdegrunder. Jämlikhet och jämställdhet Vi ska verka för människors lika rätt och värde genom att ansvara för att den verksamhet som anordnas bygger på mål om jämlikhet. Under programperioden kommer en handlingsplan för jämställdhet och mångfald utvecklas. Generationsöverskridande verksamhet Vårt arbete med målgruppen unga äldre skall utvecklas. Minskade utbildningsklyftor Vi ska bidra till att utjämna utbildningsklyftorna i samhället genom att locka till intresse för vidareutveckling. Vi kommer att erbjuda inspirerande kulturprogram och utbildningar som kan bidra till ökade kunskaper och bryta utanförskap. Vi ska uppmuntra till att delta, samverka och utveckla. Hemsidan kommer att anpassas för ökad nåbarhet. program kallat Hund för alla. Vi vill inspirera till utvidgat integrationsarbete. Hållbar utveckling I all vår interna konsumtion skall vi ansvara för att nyttja Rättvisemärkta varor, lokalt vatten och Kravmärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt. Klimatfrågor, jordens ändliga resurser och framtida levnadsvillkor finns i fokus. Vi ska vara föregångare och leva som vi lär samt ha ett sparsamt och resurssnålt förhållningssätt i vår interna konsumtion. Vi ska lyssna och bidra till nytänkande i frågor som ger ett Hållbart samhälle och bistå våra medlemsorganisationer i sin utveckling inom området. Vi kommer även att verka för socialt företagande vilket innebär att ta tillvara människors lust att utveckla egna idéer och egen försörjning. Globala rättvisefrågor Vi ska fortsätta vårt engagemang inom program för Rättvis handel och öka vårt samarbete med föreningar som arbetar för frågan. Därigenom ska vi bidra till ökad kunskap om Rättvis handel. I Studiefrämjandets egen konsumtion ska vi vara förebilder. Våra medlems- och samverkande föreningar ska uppmärksammas på frågan, samt att tänka och handla Rättvist. Vi planerar att arrangera Ambassadörsutbildning för Rättvis Handel. Ökad tillgänglighet Vi strävar efter att öka tillgängligheten i hela vår verksamhet. Detta genom att se till att de lokaler som nyttjas har god tillgänglighet. Vi ska erbjuda tolk i sammanhang där så krävs. Andra nödvändiga stöd kommer även att finnas för att kunna öppna verksamheten för alla. Hemsidan kommer att anpassas för ökad tillgänglighet. I samarbete med hundorganisationerna arbetar vi med ett 8

9 Ungas deltagande Vi ska vara en arena för ungas inflytande och påverkan, en resurs för ungt skapande verksamhet och en vägledare till folkbildning som demokrativerktyg. Vi ska fånga upp och visa på vägar hur man kan skapa debatt och opinion. Därigenom ska vi vara en länk ut i samhället för ungdomar. Vi ska stötta ungdomar som har ett engagemang i folkbildning och föreningsliv, uppmuntra till att delta i vårt ordinarie program, samt att bli ledare i vår verksamhet. Vår folkbildning erbjuder även ett naturligt forum för integration. Vi ska vara en resurs för unga som vill delta i Studiefrämjandets interna föreningsarbete. Vi ska inspirera till internationellt engagemang bland unga. Genom vår medlemsorganisation MoKs är musik och kultur självklara redskap. Även andra viktiga områden som klimatfrågor och engagemang för närnatur prioriteras. Vi planerar att utbilda unga ledare i verksamhet med unga deltagare och gärna i samarbete med våra medlemsorganisationer. För att stärka ungas möjligheter i samhället och delge kunskaper om företagsamhet fördjupar vi vårt samarbete med Ung Företagssamhet i Västerbotten. Musik Studiefrämjandets koncept Nemis kommer att få enframträdande roll i Västerbottensdistriktets musiksatsning Nemis innebär att band som kommit längst i sin musikaliska utveckling ges möjlighet att uppträda under professionella former. Speltillfällen kommer anordnas vid ett flertal tillfällen runt om i länet med ett övergripande samarbete mellan avdelningarna. Rockkarusellen kommer att erbjuda de mera oetablerade banden scentillfällen under samma period. Arbetet med kompetenshöjande insatser för cirkelledarna inom musikverksamheten fortsätter med en vidareutvecklad musikcirkelledarutbildning. Föreläsningsturnéer planeras med ett utökat samarbete mellan avdelningarna och som ett led i det kvalitetshöjande arbetet för musikverksamhetens deltagare. Satsningen på Rockskolan och Livekarusellen i inlandet fortsätter samtidigt som det kvalitetssäkrande arbetet med att jämställdhetssatsningar fullföljs. Internationellt perspektiv Genom att fortsätta vår samverkan med föreningar såsom PREI och Vi i Samhället ska vi stärka det internationella perspektivet i vår verksamhet. Vår verksamhet 9

10 återspeglar mångfalden i samhället. Vårt fortbildningsprogram för personal, ledamöter och medlemsorganisationernas företrädare ska ge större insikt och förståelse för ökad mångfald i verksamheten. Vi planerar även att arrangera utbildningar för ledare samt föreningskunskap på lätt svenska. Nytillkomna flyktingar skall uppmärksammas med riktade program för integration. Motverka utanförskap Det ska finnas en tillåtande attityd i all vår verksamhet. Förutsättningar ska skapas för att alla ska kunna delta i vårt ordinarie program i avdelningarna och i distriktet. Satsningar som kan gynna utsatta grupper prioriteras. Till exempel stödjer vi föreningar som har ett engagemang för utsatta grupper i samhället. Utveckla samverkan Genom att avsätta resurser för föreningsbesök och andra kontaktverksamheter, samt erbjuda samarbetslösningar för ämnesfortbildningar, föreningsteknik och kulturprogram skall vi utveckla kontakten med våra medlems- och samarbetsorganisationer. Vi vill visa vägar till hur man kan nyttja folkbildningen som resurs i föreningslivet. Vi erbjuder föreningar goda råd och hjälp med vissa administrativa uppgifter. I samarbete med MO och SO vill vi uppmuntra till engagemang i frågor som berör samhällsutveckling inom våra profilområden. Kompetenshöjning och kvalitetsarbete I enlighet med Riksdagens beslut om ökad fokus på kvalitetsfrågor kommer vi att utveckla ett ledningssystem och årligen granska minst 5% av genomförd verksamhet. Kontroll kommer även att ske av samtliga genomförda projekt. Granskning av mål och planer samt ekonomin sker enligt lag och god revisionssed. Verksamhet och ekonomi skall vara i balans. Distriktet ansvarar dessutom för avdelningarnas möjlighet till fördjupad revision med särskilda medel. Ett obligatoriskt introduktionsprogram genomförs för alla våra ledare. Dessutom kommer de att bli erbjudna Studiefrämjandets Ledarutvecklingsprogram. Samverkansplaner med våra föreningar skall upprättas. Kompetensutveckling erbjuds personalen. Styrelsens ledamöter ska erhålla funktionärsutbildning. Kultur I samarbete med våra MO:s länsorganisationer skall vi bjuda in spännande och inspirerande föreläsare i första hand inom miljö- och naturområdet. Ung musik på scen är vårt nästa begrepp i satsningen där Rockkarusellens skall snurra vida kring i länet. Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 skall också uppmärksammas i satsningen. Bidra till ökad folkhälsa Genom att erbjuda spännande kultur och utbildningsprogram för friskvård och kreativa fritidsprogram inom tema djur, natur, miljö och kultur ska vi uppmuntra våra medborgare till ökad folkhälsa. Utöver våra ordinarie målgrupper riktas särskilt fokus på målgruppen seniorer. Vi använder guidning i naturen och en utvecklad utomhuspedagogik för att väcka intresse och förståelse för naturvård. Detta med syfte att leda till ökad medvetenhet om ekologi, hushållning med jordens resurser och påverkan på fysisk samhällsplanering. Det ger förutsättningar för en hållbar utveckling. Matskolan för unga. Ett ungt, nystartat paket om matens betydelse för god hälsa. Prova på att laga och smaka i köket skall bidra till lust att lära och äta sunt. 10

11 METODER Folkbildning är grunden för all vår verksamhet. Våra redskap är studiecirklar, kulturverksamhet, annan gruppverksamhet samt riktade projekt och utbildningar. Distriktets verksamhet byggs utifrån statens och landstingets intentioner om folkbildning, Studiefrämjandets antagna styrdokument och våra lokala mål för verksamheten. Vi organiserar vår verksamhet genom valda arbetsgrupper med ansvar för respektive verksamhetsområde under ledning av Distriktschef. Våra kunniga och kompetenta medarbetare i distriktet är viktiga länkar för att förverkliga våra mål. MÅLGRUPPER Medlemsorganisationer Samarbetsorganisationer Flyktingar och invandrade Unga Seniorer - unga äldre Funktionshindrade Långtidssjukskrivna Arbetssökande Personal Förtroendevalda En studiecirkel är en mindre grupp som tillsammans studerar ett ämne eller fördjupar sig i ett gemensamt intresse. Det är en rolig och effektiv studieform där gruppen tillsammans med cirkelledaren planerar studierna. Vissa kriterier måste uppfyllas för att det ska räknas som en studiecirkel, gällande bland annat antalet deltagare och antalet sammankomster. Kulturprogram är en verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas inför publik. Det kan exempelvis vara en föreläsning utställning, teater-, film-, dans- eller musikframställning. Annan gruppverksamhet liknar studiecirkeln, men genomförs i friare och flexiblare former. Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare än vad som är vanligt i cirkelarbetet. Ledarutbildningar arrangeras kontinuerligt för våra cirkel- och kulturledare samt ämnesfortbildningar och utbildning för ledamöter och personal. Särskilda projektsatsningar organiseras för riktade insatser till våra prioriterade målgrupper. 11

12 HÅLLBARA MÅL Vi arbetar för hållbar utveckling utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska kriterier samt för ökad tillgänglighet. Med vår folkbildning ska vi bygga broar för framtiden och delta i de regionala nätverken kring effektiv energianvändning, förnybara energikällor, distansteknik och jämställdhet. Människors kunskap och engagemang kring integration, mångfald, jämställdhet och miljö är hjärtat i vårt arbete. Våra medlemsorganisationers verksamhet, föreningsliv och vår pedagogik som bygger på att delge, samverka och utveckla skall utgöra grunden. Integration och förståelse för nya grannar och ny kultur är en del i våra folkbildningsmål. Våra rum för möten och lärande begränsas inte av fasta väggar. I stället uppmuntrar vårt program till ökad hälsa genom vår spännande utomhuspedagogik. 12

13 KVALITETSUTVECKLING Kvalitetsutveckling är ett av våra främsta mål. Enligt Riksdagens beslut om att öka fokusering på kvalitetsfrågor i folkbildningen har vi i Studiefrämjandet tagit ett första steg i att utveckla ett kvalitetsledningssystem, som i sin tur kan utvecklas till att ISO-certifiera verksamheten. Inledande konferenser och planering har skett för att kunna sätta planen i verket under nästa verksamhetsår. Vi fortsätter våra satsningar på ökat ledaransvar i verksamheten och tydliggör arrangörsskapet. Introduktionsprogram för nya ledare och Cirkelledarutbildningar kommer även fortsättningsvis att genomföras. Vi vill särskilt uppmärksamma att det krävs ett mer konkret handlingsprogram för rutiner inför genomförande av kulturarrangemang i samarbete med våra medlemsorganisationer. Alla ledare skall genomgå Studiefrämjandets obligatoriska introduktionsprogram och uppmuntras att delta i Studiefrämjandets ledarprogram L1-L3, FUL, MCU och vid behov TCU. Målet är att 80% av vår verksamhet skall vara genomförd med grundutbildade ledare. Funktionärsutbildning ska erbjudas inom vår egen organisation samt för våra medlems- och samarbetsorganisationer. Utvärdering Utvärdering av verksamheten skall ske i enlighet med folkbildningsrådets och Studiefrämjandets Riksförbunds rekommendationer och krav. Besök och uppföljande samtal såsom enkäter eller annan kommunikation förekommer. Det digitala verktyget Easy Reseach är vårt senaste redskap för utvärdering. Utvärdering av alla cirkelledarutbildningar är rutin. 13

14 14

15 15

16 Studiefrämjandet i Västerbotten Ridvägen Umeå Telefon: E-post:

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer