Kommunfullmäktige Dnr 2008/378 Maj Miljöredovisning 2008 Uppföljning av Miljöprogram 2008 och ecobudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Dnr 2008/378 Maj 2009. Miljöredovisning 2008 Uppföljning av Miljöprogram 2008 och ecobudget"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Dnr 2008/378 Maj 2009 Miljöredovisning 2008 Uppföljning av Miljöprogram 2008 och ecobudget

2 INLEDNING Miljöprogram 2008 antogs i kommunfullmäktige i maj De lokala miljömålen avser den geografiska kommunen. Miljömålen beskrivs som övergripande mål som ska uppnås senast 2020 och delmål som ska uppnås till år Målen till 2020 visar riktningen på lång sikt och målen till 2012 beskriver miljöarbetet på kortare sikt. Totalt innehåller miljöprogrammet 46 olika delmål fram till Ambitionen är att miljöprogrammet ska vara levande och att miljömålsarbetet ska inarbetas i verksamheterna. För att visa hur miljömålsarbetet fortskrider har miljönämnden gjort en enklare uppföljning för 2008 för att redan nu visa utvecklingstrenden till år Borlänge kommuns interna miljöarbete bedrivs enligt miljöledningssystemet ecobudget. En ekologisk budget har utformats med mål för 2009 samt för målåren i miljöprogrammet. Verksamheterna har gjort miljöutredningar och påbörjat arbetet med att ta fram handlingsplaner. Eftersom flera mål i den ekologiska budgeten är gemensamma med målen i Miljöprogram 2008 samordnas uppföljningen i Miljöredovisning Underlaget till Miljöredovisning 2008 grundar sig på svaren på ett frågeformulär som skickats ut till verksamheterna. För uppföljning av miljöprogrammet har även bolagen svarat. Varje verksamhet/bolag berörs av mellan tre och sjutton olika delmål till Frågeformulären utformades efter detta. Det fanns även möjlighet att lämna egna synpunkter. För ecobudget handlade frågorna mest om verksamheternas miljöarbete under 2008, men även om hur de planerar sitt miljöarbete för nästkommande år. Svaren skulle inlämnas senast 31 januari, Svarsfrekvensen var hög, svar saknas endast från ett fåtal verksamheter, vilket ger en bra bild över hur miljöarbetet ser ut i koncernen. INLEDNING

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING MILJÖPROGRAMMET 2 LEVA LIVET 3 FRISK LUFT 4 HÄRLIGA NATUR 5 LEVANDE VATTEN 6 BORLÄNGEBOR SKAPAR FRAMTID MILJÖLEDNING 7 ecobudget INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4 SAMMANFATTNING Den höga svarsfrekvensen på frågeformuläret ger en indikation på att miljöarbetet har hamnat högre upp på agendan i verksamheterna. Att tänka och agera resurseffektivt ger vinster inte bara miljömässigt utan också ekonomiskt. Att ha en hög miljömedvetenhet är också en bra marknadsföring av kommunen. Överraskande många mål, både i miljöprogrammet och i ecobudget, visar ett positivt resultat. Miljöprogram 2008 Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön i Borlänge bedöms bli positiv. Idag visar trenden att det inte verkar vara omöjligt att uppnå många miljömål till Resultatet för de 46 olika delmålen som ska nås till 2012 presenteras i diagrammet nedan. 20 delmål kommer att uppnås 19 delmål uppnås till viss del 4 delmål kommer inte att uppnås 3 delmål kan ej bedömas De delmål som anses kunna uppnås till viss del ( gula ) kan uppnås helt om fler åtgärder eller resurser sätts in idag. Miljöprogram 2008 beskriver miljömålen under fem rubrikområden; Leva livet, Frisk luft, Härliga natur, Levande vatten och Borlängebor skapar framtid. Inom varje område finns sju till tolv delmål. Trenden för miljömålsarbetet skiljer sig mycket åt mellan de olika områdena. Många delmål anses vara svåra att uppnå till 2012 inom området Leva livet. Inom området Levande vatten bedöms däremot två tredjedelar av målen möjliga att uppnå till Av de kommentarer som lämnats i frågeformulären har förklaringar getts till varför vissa delmål är svåra eller omöjliga att nå till Av stor betydelse är ekonomiska medel och att det kan vara svårt för enheterna att påverka sina inköp. Central upphandling av livsmedel, arbetsmaskiner, tjänstebilar och kemiska produkter är av stor vikt. ecobudget Den ekologiska budgeten innehåller mål för 2009, vilket innebär att resultatet från uppföljningen 2008 kan ändras nästa år. Uppföljningen för 2008 ger dock en indikation på åt vilket håll vi är på väg. Överlag överträffas de mål som är satta för Det är svårt att se om målen för 2012 kommer att kunna nås, men hittills ser det bra ut. Se tabell på nästa sida. 1 SAMMANFATTNING

5 Indikator Resultat Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten Andelen personbilar som uppfyller Vägverkets kriterier för miljöbilar Åkta mil per bil och år i tjänstebilpoolen Andel skolor och förskolor med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling Pappersark per anställd Energianvändning i verksamheternas lokaler (kwh/kvm BRA) Andel av personalen som genomgått grundläggande miljöutbildning Resultat för Glatt ansikte = Budget för 2009 har uppnåtts eller överträffats i förtid Neutralt ansikte= Budget för 2009 har inte uppnåtts, men årets resultat ändå är bättre än föregående värde och det finns goda chanser att nå målet i tid Olyckligt ansikte = Budget för 2009 har inte uppnåtts och årets resultat är sämre än föregående värde, låga chanser att nå målet i tid Målen om ekologiska livsmedel, personbilar och förskolor/skolor med miljöutmärkelser följer målen i Miljöprogram 2008, även om de är till viss del omformulerade och anpassade för att kunna implementeras i verksamheten. Målet om energianvändning följer Kommunfastigheters åtagande. 1 SAMMANFATTNING

6 LEVA LIVET VISION Vi trivs och mår bra i Borlänge. Vi utsätts inte för störande buller, föroreningar eller skadliga kemikalier i vårt boende eller i livsmiljön för övrigt. Lokala tillgångar tas tillvara. Vi hushåller med naturgrus och använder förnybara energikällor. Vi skapar nya jobb och utvecklar nya tekniker som kan vara till nytta för andra. Totalt fördelar sig de nio delmålen till 2012 enligt följande: 0 delmål kommer att uppnås 5 delmål uppnås till viss del 3 delmål kommer inte att uppnås 1 delmål kan ej bedömas Det innebär att många av målen bedöms vara svåra att uppfylla inom området Leva livet. Ekonomiska medel anses enligt svaren ha stor betydelse inom detta område. Om ytterligare resurser sätts in finns dock möjlighet att uppnå flera delmål till Några delmål bör omformuleras. 2 MILJÖPROGRAMMET - LEVA LIVET

7 Resultatet för varje delmål: LEVA LIVET Mål som ska uppnås till 2012 Trend Inkomna synpunkter Radongashalten i inomhusluften i alla skolor och förskolor understiger riktvärdet på 200 Bq/m³ Ventilationen i förskolor, skolor och vårdlokaler har ett uteluftsflöde av storleksordningen 7-10 l/s.p. (liter per sekund och person) för att skydda mot ohälsa orsakad av bristande luftkvalitet Varmvattensystem i bostäder och offentliga lokaler har en vattentemperatur före tappstället på minst 50 C för att minska risken för legionärssjuka Vid befintliga bostäder, undervisningsoch vårdlokaler som utsätts för ekvivalenta trafikbullernivåer över 63dB(A) vidtas åtgärder så att inomhusnivåerna uppgår till högst 35dB(A) Alla bostäder i tätorten har tillgång till grönområden inom 1000 meter Uppnås endast om ekonomiska medel avsätts. Kommunal investering och underhållsbudget krävs för att nå målet. Saneringsprogram pågår till 2010 men ekonomiska medlen räcker ej till alla. Målet bör omformuleras till Alla bostäder har en grannskapspark på minst 2 ha inom högst 300 m från bostaden Alla förskolor och skolor har tillgång till grönområden inom 200 meter Målet bör omformuleras till Alla förskolor och skolor har en grannskapspark på minst 2 ha inom högst 300 m från skolan Vid alla äldreboenden och gruppboenden för personer med funktionhinder finns gröna utemiljöer i direkt anslutning till bostaden Kemiska bekämpningsmedel används inte i förebyggande syfte på kommunala grönområden Innehållet av tungmetaller i slammet från avloppsreningsverk minskar för varje år 2 MILJÖPROGRAMMET - LEVA LIVET

8 FRISK LUFT VISION Luften är ren i Borlänges tätort liksom på landsbygden. Luften tillförs inte växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen eller föroreningar som kan vara skadliga för människor, djur, växter, byggnader, mark eller vatten. Totalt fördelar sig de nio delmålen till 2012 enligt följande: 2 delmål kommer att uppnås 5 delmål uppnås till viss del 0 delmål kommer inte att uppnås 2 delmål kan ej bedömas Med ytterligare åtgärder och resurser finns möjlighet att uppnå en stor del av delmålen inom området Frisk luft. Central upphandling och tillgång till bilpool har stor betydelse. 3 MILJÖPROGRAMMET - FRISK LUFT

9 Resultatet för varje delmål: FRISK LUFT Mål som ska uppnås till 2012 Trend Inkomna synpunkter För den geografiska kommunen finns en klimatstrategi Mindre än 1% av fjärrvärmen i kommunen produceras med fossila bränslen Bilåkandet minskar jämfört med år 2001 Utsläpp av koldioxid från transporter är 20% lägre jämfört med 2004 Ej med i frågorna. Följs upp från central statistik. Uppgifter saknas ännu. Kommunala transporter körs till 75% på förnybara bränslen Alla kommunens arbetsmaskiner går på miljöanpassade drivmedel Upphandlingen inte gjord för förnybara bränslen. Bilpool och leasingföretag måste ha bilar som kör på förnybara bränslen. Skärpta krav vid upphandling krävs. Bilpoolen kan ej utnyttjas av alla. Många maskinarbeten utförs av entreprenörer. Viktigt med skärpta krav vid upphandling. Stora gräsklippare som går på miljöbränsle finns ej att tillgå idag. Den totala energianvändningen per invånare minskar Ej med i frågorna. Följs upp från central statistik. Uppgifter saknas ännu. Utsläpp av partiklar i Borlänge centrum minskar genom förbättrade rutiner för gaturenhållning Kvävedioxid och partiklar i Borlänge centrum visar på minskande halter 3 MILJÖPROGRAMMET - FRISK LUFT

10 HÄRLIGA NATUR VISION Vi har ett rikt friluftsliv. Vi nyttjar, skyddar och bevarar naturen så att det unika i Borlänge utvecklas och förvaltas på bästa sätt. Vi värnar om det öppna landskapet. Jord- och skogsbruket lever vidare och utvecklas på ett hållbart sätt. Marken är fri från föroreningar och dess vattenhållande funktion bevaras. Miljöer med kultur- och fornlämningar bevaras i största möjliga utsträckning. Totalt fördelar sig de nio delmålen till 2012 enligt följande: 4 delmål kommer att uppnås 5 delmål uppnås till viss del 0 delmål kommer inte att uppnås 0 delmål kan ej bedömas Trenden för delmålen till 2012 inom området Härliga natur är positiv. Den centrala upphandlingen har en viktig roll. 4 MILJÖPROGRAMMET - HÄRLIGA NATUR

11 Resultatet för varje delmål: HÄRLIGA NATUR Mål som ska uppnås till 2012 Trend Inkomna synpunkter Minst 30% av kommunens jordbruksmark används för ekologisk produktion Andelen ekologiska livsmedel som kommunens enheter köper in är 30% Svårt att påverka själva när upphandlingen sker centralt. Behov av konto för redovisningen. På lämpliga kommunala skogsmarker uppgår lövandelen i slutavverkningsskogen till minst 20% Vandringsleder finns utpekade i översiktsplanen Kommunala markreservat är bildade i Sjöberget, Smäcken och Tures äng Gäller ej Tures äng till Befintliga våtmarksområden är kartlagda. I de områden som hyser grodor och paddor finns säkra passager över trafikerade vägar Vägverket ansvarar för åtgärderna. Alla identifierade förorenade områden är riskklassificerade Användningen av kemiska bekämpningsmedel i förebyggande syfte i kommunala verksamheter minskar Kemiska ämnen som klassificerats som skadliga för människors hälsa eller miljön används inte i kommunala verksamheter Ersättningsprodukter finns inte alltid att tillgå. Upphandling viktig. 4 MILJÖPROGRAMMET - HÄRLIGA NATUR

12 LEVANDE VATTEN VISION Vattnet är livgivande. Vattnet i Borlänges sjöar är rent och skapar förutsättningar för livskraftiga populationer av växter och djur. Vatten som finns i marken skyddas och där det påträffas kan det drickas av människor och djur. Påverkade vatten återställs i möjligaste mån till sitt ursprungliga tillstånd. Totalt fördelar sig de tolv delmålen till 2012 enligt följande: 9 delmål kommer att uppnås 3 delmål uppnås till viss del 0 delmål kommer inte att uppnås 0 delmål kan ej bedömas Utvecklingstrenden för delmålen till 2012 inom området Levande vatten är mycket positiv. Målen kanske är för lågt satta 5 MILJÖPROGRAMMET - LEVANDE VATTEN

13 Resultatet för varje delmål: LEVANDE VATTEN Mål som ska uppnås till 2012 Trend Inkomna synpunkter Nya skyddsområden finns för vattentäkter i Lennheden, Tjärna och Frostbrunnsdalen Badelundaåsen har ett långsiktigt fastställt skydd mot verksamheter som kan ha negativ påverkan på vattenkvaliteten Vägsalt används endast vid frosthalka på kommunala vägar Vid tillståndsgivning av enskilda avlopp används tydliga kriterier för olika avrinningsområden Andelen enskilda avlopp som sanerats enligt saneringsplanen är 20% Alla bristfälliga avlopp i Milsbosjöarnas och Dalsjöns avrinningsområde är åtgärdade Lusbäckens vattenkvalitet är förbättrad genom åtgärder mot dagvattenutsläpp Värdefulla vattensystem med hög vattenkvalitet (klarvattensjöar) är kartlagda och skyddas mot påverkan Oklart hur skyddet ska se ut. Andelen försurade vattensystem minskar Halten tungmetaller i gädda minskar jämfört med tidigare analysresultat vid provfiske Provfiske behövs. Hessesjön har badvattenkvalitet Alla kommunala strandbad har tjänlig badvattenkvalitet 5 MILJÖPROGRAMMET - LEVANDE VATTEN

14 BORLÄNGEBOR SKAPAR FRAMTID VISION Borlängebon har bred kunskap i hållbarhetsfrågor och är väl medveten om sambandet mellan sina egna val och de globala miljöproblemen enligt mottot tänk globalt och handla lokalt. Borlängebon använder sin kunskap till att göra aktiva val i sin vardag. Borlängebon tar ansvar för framtiden, vågar gå före och påverkar andra att agera hållbart. Totalt fördelar sig de sju delmålen till 2012 enligt följande: 5 delmål kommer att uppnås 1 delmål uppnås till viss del 1 delmål kommer inte att uppnås 0 delmål kan ej bedömas Trenden för delmålen till 2012 inom området Borlängebor skapar framtid är positiv. Ekonomin har betydelse för de mål som ej kan uppnås. 6 MILJÖPROGRAMMET - BORLÄNGEBOR SKAPAR FRAMTID

15 Resultatet för varje delmål: BORLÄNGEBOR SKAPAR FRAMTID Mål som ska uppnås till 2012 Trend Inkomna synpunkter Andelen förskolor och skolor med miljöutmärkelser är 50% Andelen gång- och cykelresor ökar jämfört med 2001 Andelen resor med kollektivtrafik är 10% Vandrande skolbuss (att vuxna går med elever till skolan) är igång vid tre grundskolor Om skolans personal ska delta krävs ekonomiska resurser. Politiker i nämnder, styrelser och fullmäktige är utbildade i miljökunskap (t ex Åpplet ) Försäljningen av ekologisk mjölk i Borlänge är 25% Miljömedvetenhetsindex visar på ökad miljömedvetenhet hos borlängeborna 6 MILJÖPROGRAMMET - BORLÄNGEBOR SKAPAR FRAMTID

16 ecobudget Det gångna året har varit ett uppstartsår för det interna miljöledningsarbetet. Det faktiska miljöarbetet ute i verksamheterna har kommit igång och en struktur för uppföljning har formats. Kommunstyrelsens finansutskott beslutade i början av året att ecobudget är den modell kommunen centralt ska använda för uppföljning av miljöledningsarbetet. Samtidigt beslutades att transporter och ekologiska livsmedel ska var fokusområden de närmsta åren. I miljöledningsgruppens arbete under året har ytterligare ett fokusområde utkristalliserats, nämligen energieffektiviseringar, vilket dock inte antagits politiskt. Den första ekologiska budgeten antogs i samband med den ekonomiska budgeten för Denna innehåller mål för 2009 samt för målåren 2012 och 2020 i miljöprogrammet. Målen är hämtade ur eller synkroniserade med andra styrdokument såsom Miljöprogrammet och Kommunfastigheters åtagande. Ett ekologiskt bokslut har upprättats för Miljöledningsgruppens arbete har under våren koncentrerats kring att ta fram fokusområden och indikatorer till dessa. Under hösten har diskussioner förts kring energieffektiviseringar, och förberedelser för att kunna genomföra energisparande åtgärder i kommunens fastigheter har gjorts. Utbildningar för miljöinspiratörer har genomförts i två omgångar. Den första omgången för förskola/skola, gymnasiet, kostservice, lokalservice och samhällsenheten. Den andra för äldreomsorgen. Specialutformade, verksamhetsanpassade utbildningar har genomförts för ett antal personalgrupper, exempelvis på en del skolor. Tidig vår genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens anställda. Undersökningen visade bland annat hur personalen reser till och från jobbet. Resultatet visar att kommunen har stora kostnader för resor med egen bil i tjänsten, och delar av personalen tar bilen till jobbet för att kunna använda den i tjänsten. Resultatet visar också att utformningen av tjänstebilpoolen i stadshuset bör ses över, och att bilar bör finnas tillgängliga på fler platser än vid stadshuset. Ett projekt för att se över tjänstebilpoolen har påbörjats. En transportutredning har i samband med det. Utredningen visar bland annat att kommunens leasade bilar har väldigt varierad körsträcka. Optimal körsträcka, ur ekonomisk synvinkel, är ca 2000 mil/bil och år. En lägre körsträcka ger en väldigt hög milkostnad, och en högre sträcka ger ökade kostnader vid leasingtidens slut. Klimatsmart Borlänge, Borlänges Energi- och klimatstrategi, har under hösten varit ute på samråd. Ett intensivt arbete har bedrivits hela året för att ta fram inriktningen för och innehållet i strategin. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år och förhoppningen är att strategin antas under hösten Borlänge är en av cirka sextio deltagande kommuner i Energimyndighetens samverkansprojekt Uthållig kommun. Under året har ett nationellt arbetsmöte hållits och ett antal temaområden formats. Vilka temaområden och vilka samverkansprojekt Borlänge kommer att delta i är ännu inte bestämt. 7 ecobudget

17 Ekologiskt bokslut 2008 Budget 2009 Resultat 2008 Utvärdering Ekologisk mat Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten (%) Antal ekologiska artiklar i standardsortimentet 10 Transporter CO 2 -utsläpp från transporter per årsarbetskraft (kg) 720 CO 2 -utsläpp per åkt mil (kg) 1,77 Andel personbilar som uppfyller Vägverkets kriterier för 30 8,2 miljöbilar (%) Åkta mil per bil och år i tjänstebilpoolen Övrigt Andel skolor och förskolor med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling (%) Pappersark per anställd, vitt A4 80 gram (antal) Energianvändning i verksamheternas lokaler (kwh/kvm BRA) Andel av personalen som genomgått grundläggande miljöutbildning (%) Glatt ansikte = Budget för 2009 har uppnåtts eller överträffats i förtid Neutralt ansikte = Budget för 2009 har inte uppnåtts, men årets resultat ändå är bättre än föregående värde och det finns goda chanser att nå målet i tid Olyckligt ansikte = Budget för 2009 har inte uppnåtts och årets resultat är sämre än föregående värde, låga chanser att nå målet i tid Anm. För grönmarkerade indikatorer sätts nya mål varje år, för rödmarkerade indikatorer sätts inga mål enbart trenden följs. Målen om ekologiska livsmedel, personbilar och förskolor/skolor med miljöutmärkelser följer målen i Miljöprogram 2008, även om de är till viss del omformulerade och anpassade för att kunna implementeras i verksamheten. Målet om energianvändning följer Kommunfastigheters åtagande. Siffrorna för CO 2 -utsläpp från transporter är betydligt högre än Detta kan bero på att grunddata nu hämtats direkt från verksamheterna själva. Det är därför svårt att jämföra siffrorna med föregående år, det är först när data för 2009 finns som en rättvis jämförelse kan göras. Att antalet miljöbilar inte har ökat som förväntat tros ha att göra med att avtalet för leasingbilar blev färdigt senare än förväntat. Om avtalet följs beräknas målet för 2009 dock kunna nås. Statistik för energianvändning i verksamheternas lokaler har inte kunnat levereras. Tunabyggen är dock i färd med att införa ett nytt energistatistiksystem, vilket förhoppningsvis ger bättre förutsättningar för att kunna följa förbrukningen framöver. För miljöutbildning för personal har en tidsgräns på fem år satts. Detta för att kunskaperna bör hållas aktuella. En stor del av personalen har deltagit i miljöutbildning längre tillbaka, och verksamheterna bör diskutera hur fortbildning ska ske framöver. 7 ecobudget

18 Verksamheternas miljöarbete Det viktigaste i miljöledningsarbetet är det faktiska miljöarbete som bedrivs ute i verksamheterna, det är där de faktiska resultaten skapas. Verksamheternas miljöarbete har under året till stor del fokuserat på att utarbeta en miljöutredning som pekar ut de betydande miljöaspekterna. Dessa utredningar har legat till grund för fokusområdena samt för indikatorerna och målen i den ekologiska budgeten. De ska även ligga till grund för verksamheternas handlingsplaner för Många nya åtgärder har kommit igång under året. Nedan redovisas ett axplock ur miljöarbetet som genomförts under året. Administrations- och utvecklingsenheten Internposten har sett över och minskat antalet turer med postbilen, något de också blev uppmärksammade av miljöledningsgruppen för under våren. På hela Administrations- och utvecklingsenheten har man även arbetat med pappersförbrukning och elanvändning. Beställarkansliet Transporter har varit ett prioriterat område under året, bland annat så har tjänstebilpool alternativt hyrbil valts framför resor med egen bil i tjänsten. Energi, miljöutbildning för personalen och miljökrav vid upphandling är andra frågor man arbetat med. Förskola/skola Inom förskola/skola arbetar man med skolor med miljöutmärkelser. Hittills har 13 förskolor/skolor fått utmärkelsen Grön Flagg, och tre skolor är certifierade enligt Skola för hållbar utveckling. Hushagsskolan Fyra områden har varit prioriterade inom miljöarbetet under året: 1. Matvaror i produktionen, kravmärkta råvaror till Hotell- och restaurang och Livsmedelsprogrammet. 2. Utbyggnad av ny utbildning, Drift och underhåll inom energiprogrammet. 3. Energibesparing medvetandegöra alla om energins ändlighet. 4. Återvinningssystem, retursystem inom verksamheten. Soltorgsgymnasiet Soltorgsgymnasiet är en av 15 skolor i Dalarna som deltar i Stiftelsen Teknikdalens projekt Lärande för hållbar utveckling. Deltagande skolor har antagit utmaningen att utveckla nya metoder, verktyg och rutiner för att driva skolans utvecklingsarbete mot en hållbar samhällsutveckling ytterligare framåt. Man har även arbetat med personalutbildning. Exempelvis har man haft en föreläsning med Hans Rosling under rubriken Blir världen bättre samt Johan Hallberg om Hälsa för hållbar utveckling. För eleverna är hållbar utveckling en naturlig del av utbildningen. Förutom den undervisning som ger verktyg för att förstå vikten av lärande för hållbar utveckling har speciella teman på tvärvetarprogrammet behandlat energi, hälsa och mångfald. Lokalservice Inom Lokalservice har man ställt krav i förfrågningsunderlaget vid upphandling av kemikalier. Man har även minskat sina transporter genom effektivare planering av arbetena. Det har även skett en investering i fler tvättmaskiner, vilket minskar antalet transporter. 7 ecobudget

19 Socialt arbete Socialt arbete har under flera år arbetat med att få ner pappersåtgången. Varje skrivare har fått en kortläsare och alla användare måste dra sitt kort för att få ut sina utskrifter. Man arbetar mycket med vad som populärt kallas för grön IT dvs IT-utrustning som drar lite el. Ca 80 % av personalen använder så kallade tunna klienter som är betydligt strömsnålare än bärbara och stationära datorer. 7 ecobudget

20 Mer information om vårt miljöarbete:

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge IKEA Mål Nationella miljömål: Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Levande vatten Ett rikt växt- och djurliv Här ska borlängebon

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 a 1 (6) MILJÖPLAN 2014-2020 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Miljöplan Miljöplan Timrå kommun

Miljöplan Miljöplan Timrå kommun Miljöplan 2014-2020 Miljöplan 2014 2020 1Timrå kommun Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Handlingsplan för miljöstrategin år

Handlingsplan för miljöstrategin år Handlingsplan för miljöstrategin år 2017-2020 Inriktning: Fossilbränslefri kommun Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Henrik Nystedt och Maria Holmes 15 november 2016 Innehåll Miljömål Åtgärdsprogram Planera för god ljudmiljö HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Nationellt miljömål God bebyggd

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer