MILJÖREDOVISNING-GRÖNA NYCKELTAL 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖREDOVISNING-GRÖNA NYCKELTAL 2011"

Transkript

1 MILJÖREDOVISNING-GRÖNA NYCKELTAL 211 Kommunstyrelsen beslutade i februari 28 om en strategi för utveckling av miljömålsarbetet i kommunen. Planen kallas i korthet för LPHU (Långsiktig Plan för Hållbar Utveckling). Denna miljöredovisning med gröna nyckeltal har sammanställts för att åskådliggöra några viktiga miljömål och miljötrender i kommunen. Det finns miljömål på olika nivåer och ibland hänvisas till de centrala och regionala målen eftersom fastställda lokala mål saknas eller är inte lokalt anpassade. För en bredare syn se t.ex. i rapporten med underlaget till beslutet om miljömålsstrategi som finns på kommunens hemsida. Det finns även andra årsredovisningar i kommunen där förvaltningarnas och bolagens miljöarbete redovisas mer utförligt. I denna redovisning har en bedömning gjorts utifrån några av de mål och planer som finns beslutade. I år har vi tagit med områdena ekologiska livsmedel, miljöbilar, bränslen i fastigheterna, andra klimat & energidata, luftkvalitet, papper, avfall, vattenvård (Ölme- och Varnumsviken), grönområden och millennieprojektet. SAMMANFATTNING Kommunens inköp av ekologiska livsmedel 211 uppgick till 15 % av totala inköpet av livsmedel vilket är högre än då inköpen uppgick till 12 %. Det är dock en bit kvar till det långsiktiga målet 25 %. Kommunen kom för 211 på 75:e plats i en riksomfattande rankning om miljöbilar. Kommunen har alltså förbättrat sin position även om det lokala målet 8 % miljöbilar ännu inte är nått. Kommunen köper in 1 % grön el som kommer från förnyelsebara energikällor. Kommunens inköp av eldningsolja har sjunkit sedan 27. Flera tillståndsprövningar av vindkraftsparker pågår. Totalt rör det sig om ca 8 nya verk med en effekt på mer än 15 MW. Under året har 7 tillståndsansökningar varit ute på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen fick 21 energieffektivitetsmedel från energimyndigheten för nulägesanalys, åtgärdsarbete och handlingsplan vilket kompletterar medlen för energirådgivningen så att en energi- och klimatrådgivare kunnat anställas på heltid i början på 211. Under 211 har kommunens energi- och klimatplan reviderats och följts upp med tanke på nya krav om energieffektivisering. Earth hour var ett energi- och klimatarrangemang som fungerade under både 21 och 211 och som vi planerar att fortsätta med åtminstone något år till. Vi anordnade även en miljöfordonmässa under året. Vattenvårdsprojektet var i full gång under 211 och inom projektet har man arbetat med lokal samverkan, kartläggning, provtagning samt inventering av möjliga åtgärder för förbättring av vattenkvaliteten i Ölmeviken och Varnumsviken. Projektet har utvecklats till vattenvårdsaktiviteter och en åtgärdsstrategi under året. Förslaget till åtgärdsstrategi och lokala miljömål kommer att redovisas och skickas ut på remiss under 212. Kommunens avfallsplan följdes upp och reviderades under

2 Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Kommunfullmäktiges kvalitetsindikatorer 1. Andelen miljöbilar, inom den kommunala verksamheten, ska öka fram till och med år Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka fram till och med år Redovisning skall ske av förbrukning av fossila bränslen i kommunens fastigheter. Förbrukningen ska minska fram till och med år 214. EKOLOGISKA LIVSMEDEL KOMMUNORGANISATIONENS INKÖP AV EKOLOGISKA LIVSMEDEL Inköp av ekologiska livsmedel % av bokförd kostnad Kommunens köpte 211 in 15 % ekologiska livsmedel (av totalt 15 Mkr). Det är en höjning jämfört med året innan då inköpen uppgick till 12 % (av 14,9 Mkr). Det är samma nivå som 29 (totalt 15,7 Mkr) vilket är en stor förändring jämfört med 28 då endast 3 % ekologiska livsmedel köptes in (av 15,3 Mkr). 25 var kommunens inköp 4,5 %. Målet 5 % i kommunens livsmedelspolicy är passerat. Kommunen har ett långsiktigt mål att köpa in 25 % ekologiska livsmedel. De ekologiska produkter som köpts in mest av är kaffe, fisk, mjölk, torra koloniala varor och frukt (bananer). Även konserver, kött och bröd finns med på listan över inköpta ekologiska livsmedel. MILJÖBILAR Förutom beslutet om miljöbilar ovan 21 så finns det ett mål i kommunens energi- och klimatplan från 28 (reviderad 212) om att 212 ska mer än 8 % av kommunens tjänstebilar vara fordon med miljöklass enligt statlig upphandling/miljöbilspremie (=miljöbilar). Fordonens drivmedel kan utgöras av bensin, etanol eller diesel. Kommunen kom 211 på 75:e plats i en rankning gjord av en organisation som heter Miljöfordon syd som samlar ihop och sammanställer data om personbilar i Sveriges kommuner. 21 kom vi på 117:e plats. 78 % av personbilsparken (91 bilar) är inköpta/leasade och 56 % (65 st.) från vilket innebär att en förändring kan ske de kommande åren. 2

3 Det finns idag dessutom betydligt fler bilmodeller att välja bland jämfört med förr. Vi anordnade en miljöbilsmässa under 211 där Kristinehamns bilförsäljare presenterade sina miljöbilar. 211 steg andelen miljöbilar från 29 % till 59 %. Det verkar nu som att målet 8 % miljöbilar skulle kunna uppnås till 212 och till 214 verkar det realistiskt. MILJÖBILAR I KOMMUNORGANISATIONEN Egenkontroll vid årsskiftet Andel miljöbilar i koncernen (% av antalet personbilar och lätta lastbilar) Miljöforum syds granskning Andel miljöbilar (% av personbilarna) Ranking i Sverige INKÖP AV DRIVMEDEL TILL BILARNA I KOMMUNORGANISATIONEN Kommunens inköp av drivmedel liter Bensin Diesel E85 Ecopar Kommunens inköp av bensin har sjunkit något jämfört med 27. Dieselinköpen har ökat. Ecopar är en miljödiesel som används av renhållningen. Inköpen av E85 är liten. MILJÖBILAR I KOMMUNEN SOM GEOGRAFISKT OMRÅDE Miljöbilar Totalt Antal Andel Antal 24 33, , , , , , ?? , Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är högre jämfört med kommunen som geografiskt område (59 % personbilar jämfört med 1 %) vilket är positivt då kommunen i sina mål strävar efter att vara ett miljöföredöme. Miljöstandarden på bilarna i hela kommunen ökar 3

4 genom att utbyte sker av äldre mot nyare bilar med allt högre miljöklass. Miljöbilar är den högsta miljöklassen och trenden är att antalet och andelen miljöbilarna ökar. Data till tabellen kommer från SCB. Siffror för 21 saknas. KÖRSTRÄCKA I KOMMUNEN SOM GEOGRAFISKT OMRÅDE Körsträcka per invånare Mil RIKET VÄRMLANDS LÄN KRISTINEHAMN Det kan också vara bra att känna till våra körvanor. Trenden är den att vi kör längre och längre med bil. Det verkar ägt rum en minskning från 28 vilket kan tyda på ökat resande med kollektivtrafik men det återstår att se om detta är en bestående trend. Data till diagrammet kommer från SCB. Siffror för 211 håller på att bearbetas. FOSSILA BRÄNSLEN INKÖP AV ELDNINGSOLJA Kommunens inköp av eldningsolja kubikmeter Kommunens interna inköp av eldningsolja till verksamheterna (inte koncernens inköp) har sjunkit sedan 27 vilket är positivt och medför att vi förmodligen kan nå målet om att alla kommunens fastigheter skall konverteras från olja till förnyelsebara uppvärmningsalternativ. Målet kommer kanske inte att nås till 212 men kanske till 215 om resurser satsas på detta. 4

5 INKÖP AV PELLETS Kommunens inköp av pellets ton , Kommunens inköp av bränslepellets har ökat jämfört med 27 vilket är positivt då uppvärmningssystem förändrats från fossil olja till biobränsle. INKÖP AV EL Beträffande el köper kommunen idag s.k. grön el. Den gröna elen består enligt leverantören till 1 % av el från förnyelsebara energikällor. FJÄRRVÄRME Ett av kommunens mål med energi- och klimatarbetet är att samtliga av kommunens fastigheter skall konverteras från olja till förnyelsebara uppvärmningsalternativ till år 212. I första hand ska fjärrvärme installeras som förnyelsebart alternativ. Under 29 anlades en fjärrvärmeledning under Varnumsviken vilket innebär att oljepannan motsvarande en förbrukning á 6 m 3 olja vid Kroksvik ersattes av fjärrvärme vilket innebär att KBAB idag har en i princip fossilfri uppvärmning av bostäder och lokaler. Målet är alltså i det närmaste uppfyllt. Ytterligare ca 13 m 3 olja återstår i fastighetskontorets byggnader förbrukade kommun 1328 ton eldningsolja vilka nu till stor del ersatts med fjärrvärme! VÄRMEPUMPAR Ansökningar värmepumpar Antal Antalet ansökningar till miljö- och byggnadsnämnden om att få installera värmepumpar var 26 väldigt högt men trenden verkar avtagande även om siffran från 211 fortfarande är hög. Data till diagrammet från miljö- och hälsoskyddskontoret. 5

6 VINDKRAFT Kommunen antog en vindkraftsplan 28 som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det finns idag ett större vindkraftverk byggt i kommunen. Detaljplanering av flera vindkraftsparker pågick under 29, men arbetet avbröts p.g.a. ändrad lagstiftning. Flera tillståndsprövningar av vindkraftsparker pågår varvid samråd har ägt rum, miljökonsekvensbeskrivningar utarbetats och ansökningar lämnats in till länsstyrelsen. Dessa parker är Ölme, Bäckhammar, Krontorp, Långmarken och Sättravallen. Totalt rör det sig om ca 8 nya verk med en effekt på mer än 15 MW. Målet i för utbyggnad kommer sannolikt att kunna uppnås inom några år. Under 211 har 7 ansökningar om tillstånd varit ute på remiss. ENERGI- OCH KLIMATPLANERING I ÖVRIGT Kommunens energi- och klimatplan från 28 med flera åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid i kommunen har reviderats under 211. Energi- och klimatrådgivningen har organisatoriskt flyttat från Kristinehamns energi via tekniska förvaltningen till kommunledningskontoret. En energi- och klimatrådgivare har under 211 anställts på heltid för att arbeta vidare med nulägesanalys, upprättande av handlingsplan och åtgärder för energieffektivisering. En av anledningarna är att kommunen fått statsbidrag för att jobba med energieffektiviseringsåtgärder vid sidan om arbetet med den traditionella klimat- och energirådgivning. Earth hour var ett arrangemang som fungerade bra under Vi anordnade även en miljöfordonsmässa under 211 med ganska bra resultat även om vi gärna hade sett fler kommunanställda på mässan. I nulägesanalysen kan man läsa att den totala energikostnaden för kommunen 29 uppgick till drygt 45 Mkr. 6

7 LUFTVÅRD Utsläpp från t.ex. bilar och värmepannor förorenar luften genom utsläpp av t.ex. svaveldioxid och kvävedioxider, men även av partiklar och kolväten. Värdena för kvävedioxid (NO 2 ) i Kristinehamn ligger under gällande miljökvalitetsnorm (MKN) och miljömål (se diagram). Även för noterades låga värden även om en viss ökning verkar ha ägt rum de senaste vinterhalvåren vid badhuset. Vinterhalvårsvärdet för svaveldioxid (SO 2 ) ligger också under MKN och miljömålet 5 ug/m 3 (se nedre diagrammet). Detta gör bilden av måluppfyllelsen för dessa ämnen positiv. Uppgifter om partiklar och kolväten i luft är fåtaliga och genomförandet av nya mätningar utreds. Data till diagrammen kommer från miljö- och hälsoskyddskontoret. Mätningen av kväveoch svaveldioxider sker med s.k. passiva provtagare (diffusionsprovtagare) och ger en indikation på föroreningsnivån (årsmedelvärden). Kvävedioxidhalter 3 ug/m Västerlånggatan Assemblegatan Badhuset Björkvallen Kvarnmossen Miljömål Svaveldioxidhalter ug/m Badhuset Kvarnmossen

8 PAPPER KOMMUNORGANISATIONENS INKÖP AV KOPIERINGSPAPPER st I kommunens miljöpolicy från 2 är målet att minska pappersförbrukningen med 2 % jämfört med Istället för en minskning har förbrukningen av papper ökat sedan dess. Nu kan trenden ha vänt 211 gjorde vi av med 17 % färre papper. Dubbelsidig kopiering kanske har slagit genom? 8

9 AVFALL De centrala och regionala målen om 5 % minskning av deponerat avfall har uppfyllts. Kommunen har under 29 antagit en ny avfallsplan i vilken åtgärder för ökad källsortering av återvinningsbart avfall och utsortering av farligt avfall ingår. Planen har under 211 reviderats och följts upp och nyckeltal från denna revision redovisas och kommenteras även i denna redovisning. Efter det fördjupade arbetet med mål under 211 kan det bli aktuellt med ytterligare/reviderade nyckeltal. Två mål ur planen kommenteras: Allt avfall som uppkommer i kommunens verksamheter ska sorteras rätt senast 213 samt System för återbruk av material inom kommunala verksamheter ska utvecklas och uppmuntras. Efter uppdrag från kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen fått uppdraget att starta upp ett källsorteringsprojekt för kontor med utgångspunkt från Uroxen. Detta projekt startas upp under våren 212. NYCKELTAL Koldioxidutsläpp transporter ,31 kg/inv 21 74,89 kg/inv. Förändring -8,96 % -69, ,29 kg/inv. 7,99 kg/inv. -,3-3,62 % Avfall från hushåll Återvinningsmaterial Farligt Hemkompost Transporter avfall Fastighetsnära Insamling av förpackningar och tidningar 2,8 % 1,27 % 5,8% 1,96 mil/ton 22, % 1,31 % 6,2% 1,68 mil/ton +1,2 %- +,4 %- +9,4 %- -,28 enheter enheter enheter -14,3% 24,46 kg CO 2 /ton 21,49 kg CO 2 /ton -2,97-12,14% Värden Antal invånare Antal hushåll i flerfamiljshus Antal hushåll i villa Antal fritidshus Analys och kommentarer 21 Jämförelser utgår från referensåret 27 om inget annat sägs nedan. Innevånarantal, fördelning hushåll och fritidshus Invånarantalet är i stort sett oförändrat (-,4 %). 9

10 Fördelningen av boendet är i princip oförändrat, 48 % i villa och 52 % i flerfamiljshus. Trots minskat invånarantal har antalet hushåll ökat något litet. Antalet fritidshus har ökat marginellt, +1,5 %. Nyckeltal 1 Den totala mängden avfall från hushåll har minskat. Sannolikt beror minskningen till stor del på den konjunktursvacka som vi håller på att återhämta oss från. Något kan även informationsinsatser från renhållningens sida ha påverkat. Knappt 9 % minskning torde vara i paritet med rikssnittet för förändringen. Andelen hushållssopor till förbränning samt återvinning har minskat medan grovavfallshanteringen har ökat något. Nyckeltal 2 Mängden farligt avfall har också minskat men i mindre omfattning än övrigt avfall. En bidragande orsak till att minskningen är mindre jämfört med nyckeltal 1 är den stora mängden elektriskt/elektroniskt avfall som samlats in. Bidragande kan vara de ROT-arbeten som bedrivits under lågkonjunkturen. Alltmer utrustning är elektrisk i dagens samhälle och detta visar sig i avfallsflödet. Nyckeltal 3 Mängden återvinningsmaterial har minskat i någon utsträckning och följer samma trend som övrigt avfall och även rikssnitten. Dock har andelen material som utsorteras till återvinning något förbättrats. Nyckeltal 4 Vi har valt att redovisa hemkompost i denna punkt trots att den är svår att beräkna. Beräkningen utgår från branschens nyckeltal. Vi kan notera att centralt insamlat matavfall fortfarande är noll och antalet hemkomposterare är i princip oförändrat. Nyckeltal 5 Andelen hushåll som nu har tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar har ökat med nästan 1 % -enheter. Detta är ett resultat av ett framgångsrikt arbete från renhållningens sida med information till fastighetsägare och boende som resulterat i en större anslutning till fastighetsnära insamling av flera fraktioner återvinningsmaterial. FTI AB (förpacknings- och tidningsinsamlingen) går också nu in med viss, liten, ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Nyckeltal 6 Fortsatt arbete med omläggning av rutter samt minskad körning direkt till Karlskoga med sopbilar har gett resultatet. Omlastningen vid Strandmossen och körning med en lastbil med släp per dag har vi beräknat till en minskning med ca 12,5 % -enheter av den totala minskningen med 14,3 % vilket innebär att effektivisering av rutter har bidragit med ca 1,8 % - enheter. Nyckeltal 7 Se nyckeltal 6. Dock är minskningen något mindre då en bil med släp drar mer bränsle per mil än bil utan släp. 1

11 MATAVFALL Nya komposter Antal Insamlingen av matavfall var inte igång 211. Antalet nya hushållskomposter/år har ökat från början av decenniet men det verkar nu ha avtagit vilket kan bero på ett minskande intresse för egen kompostering eller avvaktan på att kommunen skall börja samla in. Det är dock positivt att hushållens kompostering har ökat vilket gynnar kretsloppsprincipen i miljöbalken och det regionala miljömålet om att senast år 21 ska minst 5 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Data till diagrammet kommer från miljö- och hälsoskyddskontorets årsredovisning. VATTENVÅRD Under 29 beslutade vattenmyndigheten om klassning av vattenförekomster, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för ekologiskt vatten (inte dricksvatten). Kommunen har fått bidrag från länsstyrelsen att arbeta med vattenplanering och projektet har under 21 dragit igång med bildande av lokala samverkansgrupper ( vattenråd ), informationer, nya provtagningar i vikar och vattendrag och inventering av förslag till åtgärder som skall ingå i kommande åtgärdsstrategier och lokala miljömål för de aktuella vikarna, Ölmeviken och Varnumsviken. Just nu är utvecklingen i miljöerna svårtydd även om en sänkning av halterna näringsämnen kan ses för Ölmeviken, medan den verkar mer konstant för Varnumsviken. I Varnumsviken har dock siktdjupet ökat de senaste åren vilket visar på att vattnet blivit klarare. Varnumsviken tar emot utsläpp i form av avloppsvatten från Kristinehamn, Ölme och Björneborgs tätorter och näringsämnen från vattendragen Varnan och Lötälven samt flera mindre vattendrag. Kontinuerlig vattenkontroll pågår sedan 197-talet. Vattnet i viken är fortfarande förorenat även om vattenkvaliteten för bad i regel är bra ur bakteriologisk synvinkel. Vattnet i viken är övergött och det finns fortfarande risk för algblomning. Vattenmyndigheten har under 29 beslutat om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för förbättring av vattenkvaliteten. Målet är god ekologisk status. Det är helt klart att det krävs nya och fler åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i t.ex. Varnumsviken vad gäller fosfor och kväve än de åtgärder som kommunen redan gjort vid sitt avloppsreningsverk Fiskartorpet och genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. I projektet har bl.a. tagits fram en ny källfördelningsanalys samt tagits ny prover bl.a. i vattendrag och i Vålösundet. I den rapport som projektet redovisar kan man 11

12 läsa att det finns stora möjligheter att minska belastningen av fosfor med % och kvävet med 6-28 % till vikarna. Minskningen sänker även belastningen på havet. På kartorna nedan kan man se några resultat ur projektet. Mer finns att läsa i rapporten om vattenvårdsprojektet. På kartan ovan ser man totalfosforhalter vid provplatser i Ölmevikens och Varnumsvikens avrinningsområden under perioden 21/211 (medelhalter i ytvatten) enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från Kartan från Alcontrol AB s rapport Ölme- och Varnumsviken 21/

13 På kartan ovan ser man totalkvävehalter vid provplatser i Ölmevikens och Varnumsvikens avrinningsområden under perioden 21/211 (medelhalter i ytvatten) enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från Kartan från Alcontrol AB s rapport Ölme- och Varnumsviken 21/211. Mer finns att läsa i rapporten om vattenvårdsprojektet. Utsläpp av fosfor Fosforutsläpp Fiskartorpet ton 1,8,6,4, Utsläppet av fosfor från kommunens avloppsreningsverk Fiskartorpet till Varnumsviken har minskat med ca 6 % vilket är positivt. Under de senaste åren har dock utsläppet ökat men ser nu ut att ha minskat. Bräddningar utgör en viktig del av fosforutsläppen och dessa beror förmodligen på ovidkommande vatten som tränger in i ledningarna till verket. Vad 13

14 åtgärdsstrategin för Varnumsviken kommer att betyda är inte riktigt klart men det går att minska utsläppen till viken ytterligare Data till diagrammet kommer från Alcontrol AB s årsrapporter för SRK Norra Vänern liksom tekniska förvaltningens miljörapporter. Utsläpp av kväve Kväveutsläpp från Fiskartorpet Ton Utsläppet av kväve från reningsverket Fiskartorpet har sjunkit med mer än 5 % genom införandet av kväverening vilket är positivt. Under de senaste åren (se diagram) har utsläppet också sjunkit. Vad åtgärdsstrategin för Varnumsviken kommer att betyda är inte riktigt klart men det går att minska utsläppen till viken ytterligare. Data till diagrammet kommer från Alcontrol AB s årsrapporter för SRK Norra Vänern och tekniska förvaltningens miljörapporter. GRÖNOMRÅDEN För naturvården finns en skogskötselplan från 1988 och ett miljövårdsprogram från 199 som har lokala miljömål för det tätortsnära skogsbruket och park-/naturvården i kommunen. Det finns dessutom riktlinjer för naturvård och grönstruktur i kommunens översiktsplan från 26. Kommunens skogsbruk är FSC-certifierat och bedrivs efter en grön skogsbruksplan. Vandringsleden Järnleden invigdes under 211. Vandringsleder är viktiga för friluftslivets utveckling i kommunen. Vi har under 211 fått bidrag från länsstyrelsen (s.k. LONA) för att ta fram ett nytt naturvårds- och friluftslivsprogram, där bl.a. stränder, tätortsnatur och skärgården finns med som inventerings- och programområden. MILLENNIEPROJEKTET OCH RÄTTVIS HANDEL! Millennieprojektet som Sveriges Kommuner och Landsting bjudit in oss till att delta i under 21 gjorde att kommunen blev diplomerad millenniekommun ! 212 siktar vi på att bli FairTradeCity! Vi köpte in kaffe, kakao, te och bananer för kr under 211. Det innebär att 9 % av kaffet, kakaon och bananerna samt 5 % av teet är rättvisemärkt. 14

15 BEDÖMNINGAR AV TRENDER Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv Det går inte eller är svårt att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ BEDÖMNING AV MÅL (oftast centrala och regionala mål som vi anslutit oss till eftersom fastställda lokala mål inte är så vanliga) Målåret har passerats, och delmål uppnått vid målåret eller bedöms redan vara uppnått. Mål bedöms kunna nås inom tidsramen Mål kan vara möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in Mål kan vara mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Uppgifter till miljöredovisningen för 211 har sammanställts av inköpssamordnare/ekonom Jan-Åke Hiller, energi- och klimatrådgivare Anna Norberg och miljösamordnare Stefan Johansson. För uppgifter om luften svarar 1:e miljöskyddsinspektör Pär Anesäter. 15

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

MILJÖREDOVISNING. Energirådgivningen har fortsatt med gratis rådgivning till kommunens. Sommardag vid Görväln. Foto: Mikael Nasberg.

MILJÖREDOVISNING. Energirådgivningen har fortsatt med gratis rådgivning till kommunens. Sommardag vid Görväln. Foto: Mikael Nasberg. MILJÖREDOVISNING Ansvarsområde Miljöredovisningen visar utvecklingen inom ett antal viktiga miljöområden i form av uppföljning av så kallade gröna nyckeltal och omfattar såväl förhållandena i Järfälla

Läs mer

ENERGI OCH KLIMATPLAN

ENERGI OCH KLIMATPLAN Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Miljöbokslut 2011. Tema: Samverkan för miljön

Miljöbokslut 2011. Tema: Samverkan för miljön Miljöbokslut 2011 Tema: Samverkan för miljön Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Miljöbokslut 2011 Tema: Samverkan för miljön, Burlövs kommun Johan Rönnborg Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-08 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Haninge kommuns klimatstrategi...2 1.1 Läsanvisning... 2 1.2 Bakgrund... 2 1.3 Syfte...

Läs mer