Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3"

Transkript

1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Söderberg och Anita Olsson Kommunledningskontoret , kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Staffan Tellman Ordförande Anders Johnsson Justerande Stig Söderberg Anita Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M), ordförande Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP), tjänstgör för Staffan Ivarsson (FP) Göran Thorén (S) Mats Hagelin (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Göran Persson (S) Ingela Bröndel (KD) Karin Fellström-Arnoldsson (M), tjänstgör för Annika Månsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Matts Karlsson (M) Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Jarl Kemnefeldt (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Martin Dahlberg (M), tjänstgör för Monica Jägholt-Gripp (M) Christer Vigren (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD) Lennart Månsson (S) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Sven Carlsson (SJVP), tjänstgör för Bengt Wieslander (SJVP)

3 Mats Petri (M) Bertil Rudberg (FP) Rolf Hansson (S) Gunilla Aastrup Persson (ÖP), tjänstgör för Karin Pedersen (ÖP) Edvard Diab (M) Nils-Inge Nilsson (C) Övriga närvarande: Ingrid Popovics (M) Per-Eric Persson (M) Elsie Skoog (KD) Brittmarie Wrahme (S) Margareta Krafft (MP) Thomas Hansson (MP) Staffan Tellman, kommundirektör, sekreterare

4 Kommunfullmäktiges frågestund Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige: Ordföranden konstaterar att inga skriftliga frågor kommit in till dagens sammanträde.

5 Dnr 2009/216 Medborgarförslag om uppstädning och tändning av gatubelysning Ärendebeskrivning Stieg Eldh har väckt ett medborgarförslag om uppstädning och tändning av gatubelysning i Simrishamn. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Stieg Eldh KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av ordföranden Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen fattar därefter slutligt beslut om medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Stieg Eldh (information)

6 Dnr 2009/147 Motion om samordning med inriktning på samgående med grannkommuner Ärendebeskrivning Mats Carlsson (C) har i motion till kommunfullmäktige den 3 april 2009 bl.a. föreslagit att det snarast efter det att samgåendediskussioner mellan berörda kommuner påbörjats arbetas fram konkreta målsättningar för samgående mellan Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. På initiativ av kommunalrådet Christer Akej har inledande diskussioner ägt rum vid ett möte i Simrishamn den 5 maj 2009 på temat kommunsammanslagning. De tre kommunernas fullmäktigeförsamlingar var inbjudna. Beslutsunderlag Motion från Mats Carlsson (C) Kommunstyrelsens utskotts beslut , 252. Kommunstyrelsens beslut , 155. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT På Simrishamnsmötet den 5 maj enades man om att samtliga partier i kommunerna kommer att diskutera frågan vidare. Ystads kommun kommer att bjuda in till möte efter sommaren. Fortsatta diskussioner kommer eventuellt därefter att följa. Den av Mats Carlsson (C) väckta motionen anses därmed besvarad. Mats Carlsson

7 Dnr 2008/415 Tidplan för den kommuntäckande översiktsplanen Ärendebeskrivning I samband med en motion från Lisa Kvarnbäck (mp) och Siv Bildtsén (mp) har kommunfullmäktige beslutat att en översyn och aktualitetsprövning av översiktsplanen ska genomföras under innevarande mandatperiod. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat förslag till innehåll samt tidplan för arbetet med aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Simrishamns kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat att arbetet genomförs med konsult och med eget arbete. Konsultkostnaden beräknas till ca kronor. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2009, 80, beslutat att avvakta kommunstyrelsens budgetseminarium den april och kompletterande underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen innan kommunstyrelsen tar ställning till tidplanen för arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat underlaget med bl.a. ÖP-analys, kostnadsförslag, tidsåtgång m.m. Som ett alternativ till en översyn av översiktsplanen har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att kommunstyrelsen genomför seminarier och tar fram policydokument, vilket beräknas kosta kronor. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunstyrelsen får avvakta med att genomföra en översyn och aktualitetsprövning av den kommuntäckande översiktsplanen tills nästa mandatperiod. forts.

8 forts. Dnr 008/415 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 170. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till innehåll samt tidplan. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 66. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 132. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse jämte tidplan. Kommunstyrelsens beslut 2009ä-03-11, 80. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 270. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 163. Yrkanden Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Lisa Kvarnbäck (MP) yrkar att kommunfullmäktige vidhåller sitt tidigare beslut om att en översyn och aktualitetsprövning av översiktsplanen ska genomföras under innevarande mandatperiod (Kf 170/2008). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Lisa Kvarnbäcks yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Lisa Kvarnbäcks yrkande. Med 24 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 19 Nej-röster för Lisa Kvarnbäcks yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningbilaga 1. forts.

9 forts. Dnr 008/415 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunstyrelsen får avvakta med att genomföra en översyn och aktualitetsprövning av den kommuntäckande översiktsplanen tills nästa mandatperiod. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Nils-Åke Borg (ÖP), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Göran Persson (S), Stig Söderberg (ÖP), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Christer Vigren (ÖP), Else- Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Gunilla Aastrup Persson (ÖP) reserverar sig mot beslutet. Lisa Kvarnbäck och Siv Bildtsén lämnar skriftlig reservation. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen

10 Dnr 2009/186 Vatten- och avloppsförsörjning till fastigheter inom Skepparp, Havängs sommarby m.fl. Ärendebeskrivning Under åren har framställan gjorts, från dels fastighetsägare och dels miljö- och hälsoskyddsavdelningen, om ytterligare kommunal VA-utbyggnad inom områdena Skepparp, Havängs fritidsområde m fl. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för planering och kostnader för en fortsatt VA-utbyggnad under åren 2010 och Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tidplan för åren 2010 och 2011 som avser framtagande av underlag och konsekvensanalys innan slutligt beslut om utbyggnad tas. Kostnader för utredningen 2010 beräknas till kronor. Myndighetsnämnden rekommenderas att avvakta med vidare tillsyn inom det aktuella området till dess att kommunfullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag och att en framtida utbyggnad får prövas vid senare tillfälle. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 63, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 272. Kommunstyrelsens beslut , 165. Yrkanden Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Christer Vigren (ÖP) yrkar i första hand att kommunfullmäktige dels medger att kronor får användas till utredningsarbetet m.m. i aktuellt område och att kommunfullmäktige dels vädjar till Ystad- Österlenregionens miljöförbund att avvakta med tillsynen inom aktuellt område, samt i andra hand som tilläggsyrkande att kommunfullmäktige vädjar till Ystad- Österlenregionens miljöförbund att avvakta med tillsynen inom aktuellt område. forts.

11 forts. Dnr 2009/186 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Christer Vigrens förstahandsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Christer Vigrens förstahandsyrkande. Med 39 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 4 Nej-röster för Christer Vigrens förstahandsyrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningbilaga 1. Propositionsordning tilläggsyrkande Ordföranden ställer proposition på Christer Vigrens tilläggsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag att ta fram och utreda konsekvenserna för utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning till fastigheter inom Skepparp, Havängs sommarby m.fl. En framtida utbyggnad får prövas vid senare tillfälle. Informera Ystad-Österlenregionens miljöförbund om beslutet. Kommunfullmäktige vädjar till miljöförbundet att avvakta med tillsynen inom aktuellt område. Samhällsbyggnadsnämnden Ystad-Österlenregionens miljöförbund

12 Dnr 2008/194 Detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås Ärendebeskrivning Förslag till detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås finns upprättad och reviderad och Förslaget har varit utställt under tiden 13 oktober 13 november Planområdet ligger ca 2 km söder om Skillinge och avgränsas av väg 1500 (Örnahusvägen), av fastigheten Hoby 20:26 i nordväst och av Tångvägen åt sydöst. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadshus samt gemensam infart till berörda fastigheter. Fördjupad översiktsplan för Skillingeområdet från 1990 anger att området bör kunna bebyggas med ytterligare några bostadshus dock med placering inom den nordöstra delen av Norrekås. Gällande detaljplan för Norrekås och Örnahusen med omnejd från 2006 anger Norrekåsområdet som ett bebyggelseområde där viss komplettering kan vara möjlig. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat inkomna yttranden, samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande över dessa yttranden samt kvarstående synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat utlåtande och antagandehandlingar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget. Kommunstyrelsens utskott har föreslagit att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 52, jämte antagandehandlingar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 277. Kommunstyrelsens beslut , 169. forts.

13 forts. Dnr 2008/194 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden

14 Dnr 2009/33 Detaljplan för del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104 Ärendebeskrivning Förslag till detaljplan för del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104 finns upprättad och reviderad och Förslaget har varit föremål för samråd under perioden 9 juni 7 juli Utställningshandlingar har upprättats och godkändes 16 december 2008 för utställning och har sedan varit utställd 26 januari 23 februari Planområdet, som ligger norr om Tommarp, omfattar fastigheterna eller delar av fastigheterna Tommarp 10:2 och 42:104. Tommarp 42:104 är det befintliga verksamhetsområdet som idag drivs av JHL medan Tommarp 10:2 består av åkermark. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling och utvidgning av JHL Järrestads Härads Lantmannaförenings samt Anderssons Mekaniska Verkstads industrilokaler. Gällande detaljplan från 1992, som omfattar större delen av företagets befintliga verksamhetsområde, anger område för industri och handel. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat inkomna yttranden, samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande över dessa yttranden samt kvarstående synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat utlåtande och antagandehandlingar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 53, jämte antagandehandlingar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 278. Kommunstyrelsens beslut , 170. forts.

15 forts. Dnr 2009/33 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden

16 Dnr 2008/277 Detaljplan för Rörum 4:3 och Rörum 24:11 Ärendebeskrivning Förslag till detaljplan för Rörum 4:3 och Rörum 24:11 finns upprättad och reviderad och Förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd under tiden 23 februari mars Planområdets delarealer är ca 3,6 ha (Rörum 4:3) samt 0,55 ha (Rörum 24:11), sammanlagt 4,15 ha. Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo. Detaljplanen syftar till att möjliggöra att planområdet bebyggs med 16 st (Rörum 4:3) respektive 3 st (Rörum 24:11) enbostadshus i lantlig miljö, samt gemensam väg, naturmark, och gång- och cykelväg. Området omfattas inte av fördjupad översiktsplan för Vik. Området omfattas inte av förslag till fördjupad översiktsplan för området kring Stenshuvud. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat inkomna yttranden, samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande och antagandehandlingar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för Rörum 4:3 och Rörum 24:11. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 49, jämte antagandehandlingar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 279. Kommunstyrelsens beslut , 171. Yrkande Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Karl-Erik Olsson (S) yrkar att detaljplanen för Rörum 4:3 godkänns, men avslag för detaljplanen för Rörum 24:11. forts.

17 forts. Dnr 2008/277 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Karl-Erik Olssons yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. Med 21 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 22 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Karl-Erik Olssons yrkande. Se omröstningbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för Rörum 4:3, men avslår förslaget till detaljplan för Rörum 24:11. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden

18 Dnr 2007/268 Motion om vikten av konkreta kommunala åtgärder/bidrag i klimat- och miljöfrågor Ärendebeskrivning Christer Grankvist (S) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 5 september 2007 framfört förslag om åtgärder och utredningsuppdrag kring klimat- och miljöfrågor vilka bedöms väsentliga för Simrishamns kommuns framtid. Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttranden över motionen. Beslutsunderlag Motion från Christer Grankvist (S) m.fl Socialnämndens beslut , 208, jämte socialförvaltningens skrivelse. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 109. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 97, jämte barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 68, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 280. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 172. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT De förslag som finns i motionen behandlas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin och i förslaget till miljömål och den uppföljning som kommunens kommande miljöstrateg ska arbeta med. Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för studieresor, konferenser, utbildningar, utvecklingsprojekt och tjänsteförrättningar med miljömål för resandet. forts.

19 forts. Dnr 2007/268 Kommunfullmäktige har antagit en upphandlingspolicy som är gemensam för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. I policyn finns förutom övergripande miljömål även specifika mål som bland annat anger att produkternas tillverkning och användning bör bygga på resurssnålhet och att produkterna bör så lite som möjligt skada ozonskiktet, öka växthuseffekten eller bidra till försurning. Upphandlingspolicyn är tillämpad vid den senaste upphandlingen av tjänstebilar i kommunen. För närvarande finns det 24 miljöbilar i kommunens fordonpark och inom den närmaste framtiden kommer antalet att öka till 60 miljöbilar. Ett av målen i miljöplanen är utbildning i miljövänlig körning. Stöd för upphandling av lokalt producerade varor och produkter finns i upphandlingspolicyn och målen i miljömålen. Säkerhet kring oljetransporter på havet är ett arbete som bedrivs inom KIMO Baltic Sea. Den av Christer Grankvist (S) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Christer Grankvist

20 Dnr 2007/305 Motion om handlingsplan mot växthusgaser Ärendebeskrivning Eje Hellerstedt (V) har i motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2007 bl.a. föreslagit att en handlingsplan tas fram för minskning av kommunens egna utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden har lämnat yttranden över motionen. Beslutsunderlag Motion från Eje Hellerstedt (V) Myndighetsnämndens beslut , 280, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 69, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 281. Kommunstyrelsens beslut , 173. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Förslagen i motionen behandlas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin och i arbetet med miljömålen och den uppföljning som kommunens kommande miljöstrateg ska arbeta med. Den av Eje Hellerstedt (V) väckta motionen får därmed anses besvarad. Eje Hellerstedt

21 Dnr 2007/200 Motion om kommunalt miljömålsarbete - resurseffektivitet Ärendebeskrivning Carl-Göran Svensson (C) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 7 juni 2007 bl.a. föreslagit att preliminärt förslag till relevanta kommunala miljömål utarbetas, beräkna vilka arbetsinsatser ett kontinuerligt miljömålsarbete skulle kräva och föreslå organisation för detta samt beräkna potentiella effektivitetsvinster för minskad resursförbrukning. Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttrande över motionen. Beslutsunderlag Motion från Carl-Göran Svensson (C) m.fl Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 70, och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 282. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 174. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Förslagen i motionen behandlas i det pågående arbetet med de kommunala miljömålen. Den kommande miljöstrategen ska arbeta med att följa upp målen i samarbete med förvaltningarna. Kostnaden för respektive förvaltning kan tas fram först när strategen har påbörjat sitt arbete. Det konkreta arbetet med att effektivisera resursförbrukningen pågår inom kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten arbetar med energideklarationer för kommunens egna fastigheter där man specificerar nuvarande energiförbrukning, föreslår tekniska åtgärder för att minska förbrukningen samt beskriver ekonomiska och miljömässiga konsekvenser i form av förbrukning, kostnader och minskat CO 2 -utsläpp. Samhällsbyggnadsförvaltningen/gatu- och parkenheten arbetar sedan några år med ett program där man byter ut gamla energislukande belysningar mot moderna energisnåla. Den av Carl-Göran Svensson (C) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Carl-Göran Svensson

22 Dnr 2007/209 Motion om biogas till Simrishamn Ärendebeskrivning Siv Bildtsén (MP) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 18 juni 2007 föreslagit att en tjänstebilspolicy tas fram där kommunen förbinder sig att endast införskaffa bilar som drivs på förnybart bränsle, i första hand biogas, och att genom samarbete med SYSAV eller på annat sätt finna vägar att underlätta etablering av biogaspump i Simrishamn. Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttrande över motionen. Kommunledningskontoret har lämnat yttrande över den del i motionen som avser etablering av biogaspump. Kommunstyrelsen har besvarat motionen och föreslagit att motionen får anses besvarad vad beträffar 2:a att-satsen och avslås beträffande 1:a att-satsen Beslutsunderlag Motion från Siv Bildtsén (MP) m.fl Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 71, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 283. Kommunstyrelsens beslut , 175. Yrkanden Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Siv Bildtsén (MP) yrkar bifall till motionens båda att-satser. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Siv Bildtséns yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. forts.

23 forts. Dnr 2007/209 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige har den 26 maj 2008 antagit en upphandlingspolicy som är gemensam för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. I policyn finns förutom övergripande miljömål även specifika mål som bland annat anger att produkternas tillverkning och användning bör bygga på resurssnålhet och att produkterna bör så lite som möjligt skada ozonskiktet, öka växthuseffekten eller bidra till försurning. Upphandlingspolicyn är tillämpad vid den senaste upphandlingen av tjänstebilar i kommunen. För närvarande finns det 24 miljöbilar i kommunens fordonspark och inom den närmaste framtiden kommer antalet att öka till 60 miljöbilar. Beträffande biogaspumpar är det oljebolagen som placerar dessa pumpar. Om Simrishamns kommun beslutar att satsa på en produktion eller distribution av biogas får diskussioner om samarbete ske inom projektet Biogas Syd. Den av Siv Bildtsén (MP) m.fl. väckta motionen får anses besvarad vad beträffar 2:a attsatsen och avslås beträffande 1:a att-satsen. Reservationer Lisa Kvarnbäck (MP) och Siv Bildtsén (MP) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation). Siv Bildtsén

24 Dnr 2005/269 Motion om utvecklingsprogram för biogasproduktion och annan förnyelsebar alternativ energiproduktion Ärendebeskrivning Carl-Göran Svensson (C) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 27 september 2005 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arbeta fram en plan för möjligheterna att skapa framtidens miljöanpassade energiproduktion för bostäder och transporter kommer till stånd i kommunen. Utredningen göres skyndsamt av kommunen i samarbete med det lokala näringslivet. Motionärerna föreslår också att kommunfullmäktige beslutar utreda hur man kan uppmuntra användandet av miljövänliga bränslen och miljövänlig teknik för att minska utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnen till miljön. Simrishamns Bostäder AB har ställt sig positiv till motionen. Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) anser att förslaget att ta fram en plan för att stimulera och skapa miljöanpassade energiproduktion i kombination med uppmuntran att använda miljövänliga bränslen ligger helt i linje med de övergripande miljömålen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden anser motionen ligger helt i linje med förslaget till klimatstrategin för Simrishamns kommun. Byggnadsnämnden anser att frågan bör diskuteras i ett större sammanhang. Det pågår ett arbete med att ta fram förslag till klimatstrategi och energiplan för Simrishamns kommun. Förslagen till klimatstrategi och energiplan är harmoniserade med Skånes miljömål och miljöhandlingsplan. Förslaget innebär att klimatfrågorna sätts i ett större perspektiv för att kunna nå de nationella miljömålen. Tanken är att Energisystemet skall vara så effektivt som möjligt och förnyelsebar och lokalt producerad energi skall nyttjas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart och säkert sätt. Motionen ligger i linje med dessa tankar. Kommunstyrelsen har den 18 januari 2006, 22, föreslagit kommunfullmäktige att kommundirektör Staffan Tellman får i uppdrag att dels undersöka möjligheterna till EU-stöd eller statligt stöd och dels att undersöka möjligheten att ta fram en gemensam plan enligt motionen inom SÖSK. Den av Carl-Göran Svensson m.fl. väckta motionen föreslås därmed vara besvarad. forts.

25 forts. Dnr 2005/269 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 30 januari 2006, 8, återremitterat ärendet för redovisning av plan enligt motionens förslag i samband med redovisning av förslag till klimatstrategi. Samhällsbyggnadsnämnden har därefter lämnat ett förnyat yttrande över motionen. Beslutsunderlag Motion från Carl-Göran Svensson (c) m.fl Byggnadsnämndens beslut , 434. Tekniska nämndens beslut , 158, jämte tekniska förvaltningens yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 87, jämte miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande. Skrivelse från SYSAV Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 35. Kommunstyrelsens beslut , 22. Kommunfullmäktiges beslut , 8. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 72, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 284. Kommunstyrelsens beslut , 176. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT De förslag som finns i motionen behandlas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin och i förslaget till miljömål och den uppföljning som kommunens kommande miljöstrateg ska arbeta med. Den av Carl-Göran Svensson (C) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Carl-Göran Svensson

26 Dnr 2008/238 Motion om cykelleder längs kusten Ärendebeskrivning Karl-Erik Olsson (S) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 19 juni 2008 föreslagit att Simrishamns kommun tillsammans med övriga kommuner längs sydkusten, Region Skåne och Vägverket gemensamt tar initiativ för en sammanhängande cykelled längs sydkusten som kan vara klar före år Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttrande över motionen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att pengar avsätts i kommande budgetar för att slutföra en sammanhängande cykelled längs kusten i samarbete med Ystads och Kristianstads kommuner. Beslutsunderlag Motion från Karl-Erik Olsson (S) m.fl Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 61, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 285. Kommunstyrelsens beslut , 177. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige anser det angeläget med en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen. Ett mål är att ha en sammanhängande cykelled längs hela kusten i samarbete med Ystads och Kristianstads kommun. Medel för detta får avsättas i kommande budgetarbete. Den av Karl-Erik Olsson (S) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Karl-Erik Olsson Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

27 Dnr 2009/184 Exploateringsavtal Rörum 4:3 och Rörum 24:11 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Maj-Britt Malmquist och Barbro Lagergren Russ (exploatörerna) och Simrishamns kommun. Avtalet innebär bl.a. att exploatörerna skall aktivt verka för att de 19 tomterna på Rörum 4:3 och 24:11 är bebyggda senast den 30 juni 2014 enligt gällande detaljplan. Övriga villkor framgår av förslaget till exploateringsavtal. Kommunstyrelsen har behandlat detaljplanen enligt 171/2009. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till exploateringsavtal för Rörum 4:3 och 24:11. Kommunstyrelsen har föreslagit att exploateringsavtalet godkänns. Kommunstyrelsen har dessutom uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att redovisa förslag till standardmall för exploateringsavtal där gällande policydokument beaktas. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 48. Förslag till exploateringsavtal. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 286. Kommunstyrelsens beslut , 178. Överläggningar Under överläggningarna i ärendet konstaterar kommunfullmäktige att fullmäktige tidigare under dagens sammanträde, enligt 89/2009, beslutat att anta förslaget till detaljplan för Rörum 4:3, men avslå förslaget till detaljplan för Rörum 24:11. Det nu aktuella exploateringsavtalet måste därför endast avse fastigheten Rörum 24:3, men inte fastigheten Rörum 24:11. forts.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-01-26 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-06-10 1 (58) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.30; 13.30-15.50

Rådhuset, kl 08.00-12.30; 13.30-15.50 2009-05-20 1 (51) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.30; 13.30-15.50 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Margareta Nilsson (C) Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Övriga

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2010-12-20 1 (44) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2008-06-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2011-08-29 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-21.10, 21.30-23.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00 21.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf 75-83,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-08-25 1 (14) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00. 2008-02-25 1 (54) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50, 19.00-20.15, 20.35-21.35, 21.45-22.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Glimmingehus, kl

Glimmingehus, kl 1 (15) Plats och tid Glimmingehus, kl 15.00-17.45 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gunilla Aastrup-Persson (öp), ordförande Clas-Göran Thornqvist (s) Cecilia

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 12 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.30

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 arbetsutskott 2006-05-02 1 (7) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tisdagen den 20 maj och fredagen den 23

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 2007-01-29 1(30) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-18.45, 18.55-19.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar Nilsson, administrativ

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-10-22 1 (22) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-05-19 1 (33) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-11-19 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 18.00 19.10 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 15.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 september 2009, kl 08.30.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-13.45, 15.15-15.30, 15.50-16.00 (Bolagsstämmor kl. 15.00-15.15, 15.30-15.50) Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, kl. 13.00-13.45, 15.15-15.30, 15.50-16.00 (Bolagsstämmor kl. 15.00-15.15, 15.30-15.50) Enligt särskild förteckning, sidan 2 2010-04-07 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-13.45, 15.15-15.30, 15.50-16.00 (Bolagsstämmor kl. 15.00-15.15, 15.30-15.50) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-05-21 1 (17) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07-

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07- 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, kl 18.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer