Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3"

Transkript

1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Söderberg och Anita Olsson Kommunledningskontoret , kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Staffan Tellman Ordförande Anders Johnsson Justerande Stig Söderberg Anita Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M), ordförande Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP), tjänstgör för Staffan Ivarsson (FP) Göran Thorén (S) Mats Hagelin (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Göran Persson (S) Ingela Bröndel (KD) Karin Fellström-Arnoldsson (M), tjänstgör för Annika Månsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Matts Karlsson (M) Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Jarl Kemnefeldt (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Martin Dahlberg (M), tjänstgör för Monica Jägholt-Gripp (M) Christer Vigren (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD) Lennart Månsson (S) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Sven Carlsson (SJVP), tjänstgör för Bengt Wieslander (SJVP)

3 Mats Petri (M) Bertil Rudberg (FP) Rolf Hansson (S) Gunilla Aastrup Persson (ÖP), tjänstgör för Karin Pedersen (ÖP) Edvard Diab (M) Nils-Inge Nilsson (C) Övriga närvarande: Ingrid Popovics (M) Per-Eric Persson (M) Elsie Skoog (KD) Brittmarie Wrahme (S) Margareta Krafft (MP) Thomas Hansson (MP) Staffan Tellman, kommundirektör, sekreterare

4 Kommunfullmäktiges frågestund Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige: Ordföranden konstaterar att inga skriftliga frågor kommit in till dagens sammanträde.

5 Dnr 2009/216 Medborgarförslag om uppstädning och tändning av gatubelysning Ärendebeskrivning Stieg Eldh har väckt ett medborgarförslag om uppstädning och tändning av gatubelysning i Simrishamn. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Stieg Eldh KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av ordföranden Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen fattar därefter slutligt beslut om medborgarförslaget. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Stieg Eldh (information)

6 Dnr 2009/147 Motion om samordning med inriktning på samgående med grannkommuner Ärendebeskrivning Mats Carlsson (C) har i motion till kommunfullmäktige den 3 april 2009 bl.a. föreslagit att det snarast efter det att samgåendediskussioner mellan berörda kommuner påbörjats arbetas fram konkreta målsättningar för samgående mellan Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. På initiativ av kommunalrådet Christer Akej har inledande diskussioner ägt rum vid ett möte i Simrishamn den 5 maj 2009 på temat kommunsammanslagning. De tre kommunernas fullmäktigeförsamlingar var inbjudna. Beslutsunderlag Motion från Mats Carlsson (C) Kommunstyrelsens utskotts beslut , 252. Kommunstyrelsens beslut , 155. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT På Simrishamnsmötet den 5 maj enades man om att samtliga partier i kommunerna kommer att diskutera frågan vidare. Ystads kommun kommer att bjuda in till möte efter sommaren. Fortsatta diskussioner kommer eventuellt därefter att följa. Den av Mats Carlsson (C) väckta motionen anses därmed besvarad. Mats Carlsson

7 Dnr 2008/415 Tidplan för den kommuntäckande översiktsplanen Ärendebeskrivning I samband med en motion från Lisa Kvarnbäck (mp) och Siv Bildtsén (mp) har kommunfullmäktige beslutat att en översyn och aktualitetsprövning av översiktsplanen ska genomföras under innevarande mandatperiod. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat förslag till innehåll samt tidplan för arbetet med aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Simrishamns kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat att arbetet genomförs med konsult och med eget arbete. Konsultkostnaden beräknas till ca kronor. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2009, 80, beslutat att avvakta kommunstyrelsens budgetseminarium den april och kompletterande underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen innan kommunstyrelsen tar ställning till tidplanen för arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat underlaget med bl.a. ÖP-analys, kostnadsförslag, tidsåtgång m.m. Som ett alternativ till en översyn av översiktsplanen har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att kommunstyrelsen genomför seminarier och tar fram policydokument, vilket beräknas kosta kronor. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunstyrelsen får avvakta med att genomföra en översyn och aktualitetsprövning av den kommuntäckande översiktsplanen tills nästa mandatperiod. forts.

8 forts. Dnr 008/415 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 170. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till innehåll samt tidplan. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 66. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 132. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse jämte tidplan. Kommunstyrelsens beslut 2009ä-03-11, 80. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 270. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 163. Yrkanden Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Lisa Kvarnbäck (MP) yrkar att kommunfullmäktige vidhåller sitt tidigare beslut om att en översyn och aktualitetsprövning av översiktsplanen ska genomföras under innevarande mandatperiod (Kf 170/2008). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Lisa Kvarnbäcks yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Lisa Kvarnbäcks yrkande. Med 24 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 19 Nej-röster för Lisa Kvarnbäcks yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningbilaga 1. forts.

9 forts. Dnr 008/415 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunstyrelsen får avvakta med att genomföra en översyn och aktualitetsprövning av den kommuntäckande översiktsplanen tills nästa mandatperiod. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Nils-Åke Borg (ÖP), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Göran Persson (S), Stig Söderberg (ÖP), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Christer Vigren (ÖP), Else- Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Gunilla Aastrup Persson (ÖP) reserverar sig mot beslutet. Lisa Kvarnbäck och Siv Bildtsén lämnar skriftlig reservation. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen

10 Dnr 2009/186 Vatten- och avloppsförsörjning till fastigheter inom Skepparp, Havängs sommarby m.fl. Ärendebeskrivning Under åren har framställan gjorts, från dels fastighetsägare och dels miljö- och hälsoskyddsavdelningen, om ytterligare kommunal VA-utbyggnad inom områdena Skepparp, Havängs fritidsområde m fl. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för planering och kostnader för en fortsatt VA-utbyggnad under åren 2010 och Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tidplan för åren 2010 och 2011 som avser framtagande av underlag och konsekvensanalys innan slutligt beslut om utbyggnad tas. Kostnader för utredningen 2010 beräknas till kronor. Myndighetsnämnden rekommenderas att avvakta med vidare tillsyn inom det aktuella området till dess att kommunfullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag och att en framtida utbyggnad får prövas vid senare tillfälle. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 63, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 272. Kommunstyrelsens beslut , 165. Yrkanden Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Christer Vigren (ÖP) yrkar i första hand att kommunfullmäktige dels medger att kronor får användas till utredningsarbetet m.m. i aktuellt område och att kommunfullmäktige dels vädjar till Ystad- Österlenregionens miljöförbund att avvakta med tillsynen inom aktuellt område, samt i andra hand som tilläggsyrkande att kommunfullmäktige vädjar till Ystad- Österlenregionens miljöförbund att avvakta med tillsynen inom aktuellt område. forts.

11 forts. Dnr 2009/186 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Christer Vigrens förstahandsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Christer Vigrens förstahandsyrkande. Med 39 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 4 Nej-röster för Christer Vigrens förstahandsyrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningbilaga 1. Propositionsordning tilläggsyrkande Ordföranden ställer proposition på Christer Vigrens tilläggsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag att ta fram och utreda konsekvenserna för utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning till fastigheter inom Skepparp, Havängs sommarby m.fl. En framtida utbyggnad får prövas vid senare tillfälle. Informera Ystad-Österlenregionens miljöförbund om beslutet. Kommunfullmäktige vädjar till miljöförbundet att avvakta med tillsynen inom aktuellt område. Samhällsbyggnadsnämnden Ystad-Österlenregionens miljöförbund

12 Dnr 2008/194 Detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås Ärendebeskrivning Förslag till detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås finns upprättad och reviderad och Förslaget har varit utställt under tiden 13 oktober 13 november Planområdet ligger ca 2 km söder om Skillinge och avgränsas av väg 1500 (Örnahusvägen), av fastigheten Hoby 20:26 i nordväst och av Tångvägen åt sydöst. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadshus samt gemensam infart till berörda fastigheter. Fördjupad översiktsplan för Skillingeområdet från 1990 anger att området bör kunna bebyggas med ytterligare några bostadshus dock med placering inom den nordöstra delen av Norrekås. Gällande detaljplan för Norrekås och Örnahusen med omnejd från 2006 anger Norrekåsområdet som ett bebyggelseområde där viss komplettering kan vara möjlig. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat inkomna yttranden, samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande över dessa yttranden samt kvarstående synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat utlåtande och antagandehandlingar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget. Kommunstyrelsens utskott har föreslagit att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 52, jämte antagandehandlingar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 277. Kommunstyrelsens beslut , 169. forts.

13 forts. Dnr 2008/194 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del av Hoby 20:24 m.fl. i Norrekås. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden

14 Dnr 2009/33 Detaljplan för del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104 Ärendebeskrivning Förslag till detaljplan för del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104 finns upprättad och reviderad och Förslaget har varit föremål för samråd under perioden 9 juni 7 juli Utställningshandlingar har upprättats och godkändes 16 december 2008 för utställning och har sedan varit utställd 26 januari 23 februari Planområdet, som ligger norr om Tommarp, omfattar fastigheterna eller delar av fastigheterna Tommarp 10:2 och 42:104. Tommarp 42:104 är det befintliga verksamhetsområdet som idag drivs av JHL medan Tommarp 10:2 består av åkermark. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling och utvidgning av JHL Järrestads Härads Lantmannaförenings samt Anderssons Mekaniska Verkstads industrilokaler. Gällande detaljplan från 1992, som omfattar större delen av företagets befintliga verksamhetsområde, anger område för industri och handel. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat inkomna yttranden, samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande över dessa yttranden samt kvarstående synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat utlåtande och antagandehandlingar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 53, jämte antagandehandlingar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 278. Kommunstyrelsens beslut , 170. forts.

15 forts. Dnr 2009/33 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden

16 Dnr 2008/277 Detaljplan för Rörum 4:3 och Rörum 24:11 Ärendebeskrivning Förslag till detaljplan för Rörum 4:3 och Rörum 24:11 finns upprättad och reviderad och Förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd under tiden 23 februari mars Planområdets delarealer är ca 3,6 ha (Rörum 4:3) samt 0,55 ha (Rörum 24:11), sammanlagt 4,15 ha. Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo. Detaljplanen syftar till att möjliggöra att planområdet bebyggs med 16 st (Rörum 4:3) respektive 3 st (Rörum 24:11) enbostadshus i lantlig miljö, samt gemensam väg, naturmark, och gång- och cykelväg. Området omfattas inte av fördjupad översiktsplan för Vik. Området omfattas inte av förslag till fördjupad översiktsplan för området kring Stenshuvud. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat inkomna yttranden, samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande och antagandehandlingar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för Rörum 4:3 och Rörum 24:11. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 49, jämte antagandehandlingar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 279. Kommunstyrelsens beslut , 171. Yrkande Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Karl-Erik Olsson (S) yrkar att detaljplanen för Rörum 4:3 godkänns, men avslag för detaljplanen för Rörum 24:11. forts.

17 forts. Dnr 2008/277 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Karl-Erik Olssons yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. Med 21 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 22 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Karl-Erik Olssons yrkande. Se omröstningbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för Rörum 4:3, men avslår förslaget till detaljplan för Rörum 24:11. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden

18 Dnr 2007/268 Motion om vikten av konkreta kommunala åtgärder/bidrag i klimat- och miljöfrågor Ärendebeskrivning Christer Grankvist (S) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 5 september 2007 framfört förslag om åtgärder och utredningsuppdrag kring klimat- och miljöfrågor vilka bedöms väsentliga för Simrishamns kommuns framtid. Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttranden över motionen. Beslutsunderlag Motion från Christer Grankvist (S) m.fl Socialnämndens beslut , 208, jämte socialförvaltningens skrivelse. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 109. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 97, jämte barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 68, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 280. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 172. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT De förslag som finns i motionen behandlas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin och i förslaget till miljömål och den uppföljning som kommunens kommande miljöstrateg ska arbeta med. Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för studieresor, konferenser, utbildningar, utvecklingsprojekt och tjänsteförrättningar med miljömål för resandet. forts.

19 forts. Dnr 2007/268 Kommunfullmäktige har antagit en upphandlingspolicy som är gemensam för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. I policyn finns förutom övergripande miljömål även specifika mål som bland annat anger att produkternas tillverkning och användning bör bygga på resurssnålhet och att produkterna bör så lite som möjligt skada ozonskiktet, öka växthuseffekten eller bidra till försurning. Upphandlingspolicyn är tillämpad vid den senaste upphandlingen av tjänstebilar i kommunen. För närvarande finns det 24 miljöbilar i kommunens fordonpark och inom den närmaste framtiden kommer antalet att öka till 60 miljöbilar. Ett av målen i miljöplanen är utbildning i miljövänlig körning. Stöd för upphandling av lokalt producerade varor och produkter finns i upphandlingspolicyn och målen i miljömålen. Säkerhet kring oljetransporter på havet är ett arbete som bedrivs inom KIMO Baltic Sea. Den av Christer Grankvist (S) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Christer Grankvist

20 Dnr 2007/305 Motion om handlingsplan mot växthusgaser Ärendebeskrivning Eje Hellerstedt (V) har i motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2007 bl.a. föreslagit att en handlingsplan tas fram för minskning av kommunens egna utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden har lämnat yttranden över motionen. Beslutsunderlag Motion från Eje Hellerstedt (V) Myndighetsnämndens beslut , 280, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 69, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 281. Kommunstyrelsens beslut , 173. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Förslagen i motionen behandlas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin och i arbetet med miljömålen och den uppföljning som kommunens kommande miljöstrateg ska arbeta med. Den av Eje Hellerstedt (V) väckta motionen får därmed anses besvarad. Eje Hellerstedt

21 Dnr 2007/200 Motion om kommunalt miljömålsarbete - resurseffektivitet Ärendebeskrivning Carl-Göran Svensson (C) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 7 juni 2007 bl.a. föreslagit att preliminärt förslag till relevanta kommunala miljömål utarbetas, beräkna vilka arbetsinsatser ett kontinuerligt miljömålsarbete skulle kräva och föreslå organisation för detta samt beräkna potentiella effektivitetsvinster för minskad resursförbrukning. Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttrande över motionen. Beslutsunderlag Motion från Carl-Göran Svensson (C) m.fl Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 70, och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 282. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 174. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Förslagen i motionen behandlas i det pågående arbetet med de kommunala miljömålen. Den kommande miljöstrategen ska arbeta med att följa upp målen i samarbete med förvaltningarna. Kostnaden för respektive förvaltning kan tas fram först när strategen har påbörjat sitt arbete. Det konkreta arbetet med att effektivisera resursförbrukningen pågår inom kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten arbetar med energideklarationer för kommunens egna fastigheter där man specificerar nuvarande energiförbrukning, föreslår tekniska åtgärder för att minska förbrukningen samt beskriver ekonomiska och miljömässiga konsekvenser i form av förbrukning, kostnader och minskat CO 2 -utsläpp. Samhällsbyggnadsförvaltningen/gatu- och parkenheten arbetar sedan några år med ett program där man byter ut gamla energislukande belysningar mot moderna energisnåla. Den av Carl-Göran Svensson (C) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Carl-Göran Svensson

22 Dnr 2007/209 Motion om biogas till Simrishamn Ärendebeskrivning Siv Bildtsén (MP) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 18 juni 2007 föreslagit att en tjänstebilspolicy tas fram där kommunen förbinder sig att endast införskaffa bilar som drivs på förnybart bränsle, i första hand biogas, och att genom samarbete med SYSAV eller på annat sätt finna vägar att underlätta etablering av biogaspump i Simrishamn. Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttrande över motionen. Kommunledningskontoret har lämnat yttrande över den del i motionen som avser etablering av biogaspump. Kommunstyrelsen har besvarat motionen och föreslagit att motionen får anses besvarad vad beträffar 2:a att-satsen och avslås beträffande 1:a att-satsen Beslutsunderlag Motion från Siv Bildtsén (MP) m.fl Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 71, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 283. Kommunstyrelsens beslut , 175. Yrkanden Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Siv Bildtsén (MP) yrkar bifall till motionens båda att-satser. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Siv Bildtséns yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. forts.

23 forts. Dnr 2007/209 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige har den 26 maj 2008 antagit en upphandlingspolicy som är gemensam för Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. I policyn finns förutom övergripande miljömål även specifika mål som bland annat anger att produkternas tillverkning och användning bör bygga på resurssnålhet och att produkterna bör så lite som möjligt skada ozonskiktet, öka växthuseffekten eller bidra till försurning. Upphandlingspolicyn är tillämpad vid den senaste upphandlingen av tjänstebilar i kommunen. För närvarande finns det 24 miljöbilar i kommunens fordonspark och inom den närmaste framtiden kommer antalet att öka till 60 miljöbilar. Beträffande biogaspumpar är det oljebolagen som placerar dessa pumpar. Om Simrishamns kommun beslutar att satsa på en produktion eller distribution av biogas får diskussioner om samarbete ske inom projektet Biogas Syd. Den av Siv Bildtsén (MP) m.fl. väckta motionen får anses besvarad vad beträffar 2:a attsatsen och avslås beträffande 1:a att-satsen. Reservationer Lisa Kvarnbäck (MP) och Siv Bildtsén (MP) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation). Siv Bildtsén

24 Dnr 2005/269 Motion om utvecklingsprogram för biogasproduktion och annan förnyelsebar alternativ energiproduktion Ärendebeskrivning Carl-Göran Svensson (C) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 27 september 2005 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arbeta fram en plan för möjligheterna att skapa framtidens miljöanpassade energiproduktion för bostäder och transporter kommer till stånd i kommunen. Utredningen göres skyndsamt av kommunen i samarbete med det lokala näringslivet. Motionärerna föreslår också att kommunfullmäktige beslutar utreda hur man kan uppmuntra användandet av miljövänliga bränslen och miljövänlig teknik för att minska utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnen till miljön. Simrishamns Bostäder AB har ställt sig positiv till motionen. Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) anser att förslaget att ta fram en plan för att stimulera och skapa miljöanpassade energiproduktion i kombination med uppmuntran att använda miljövänliga bränslen ligger helt i linje med de övergripande miljömålen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden anser motionen ligger helt i linje med förslaget till klimatstrategin för Simrishamns kommun. Byggnadsnämnden anser att frågan bör diskuteras i ett större sammanhang. Det pågår ett arbete med att ta fram förslag till klimatstrategi och energiplan för Simrishamns kommun. Förslagen till klimatstrategi och energiplan är harmoniserade med Skånes miljömål och miljöhandlingsplan. Förslaget innebär att klimatfrågorna sätts i ett större perspektiv för att kunna nå de nationella miljömålen. Tanken är att Energisystemet skall vara så effektivt som möjligt och förnyelsebar och lokalt producerad energi skall nyttjas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart och säkert sätt. Motionen ligger i linje med dessa tankar. Kommunstyrelsen har den 18 januari 2006, 22, föreslagit kommunfullmäktige att kommundirektör Staffan Tellman får i uppdrag att dels undersöka möjligheterna till EU-stöd eller statligt stöd och dels att undersöka möjligheten att ta fram en gemensam plan enligt motionen inom SÖSK. Den av Carl-Göran Svensson m.fl. väckta motionen föreslås därmed vara besvarad. forts.

25 forts. Dnr 2005/269 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 30 januari 2006, 8, återremitterat ärendet för redovisning av plan enligt motionens förslag i samband med redovisning av förslag till klimatstrategi. Samhällsbyggnadsnämnden har därefter lämnat ett förnyat yttrande över motionen. Beslutsunderlag Motion från Carl-Göran Svensson (c) m.fl Byggnadsnämndens beslut , 434. Tekniska nämndens beslut , 158, jämte tekniska förvaltningens yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 87, jämte miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande. Skrivelse från SYSAV Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 35. Kommunstyrelsens beslut , 22. Kommunfullmäktiges beslut , 8. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 72, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 284. Kommunstyrelsens beslut , 176. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT De förslag som finns i motionen behandlas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin och i förslaget till miljömål och den uppföljning som kommunens kommande miljöstrateg ska arbeta med. Den av Carl-Göran Svensson (C) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Carl-Göran Svensson

26 Dnr 2008/238 Motion om cykelleder längs kusten Ärendebeskrivning Karl-Erik Olsson (S) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 19 juni 2008 föreslagit att Simrishamns kommun tillsammans med övriga kommuner längs sydkusten, Region Skåne och Vägverket gemensamt tar initiativ för en sammanhängande cykelled längs sydkusten som kan vara klar före år Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttrande över motionen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att pengar avsätts i kommande budgetar för att slutföra en sammanhängande cykelled längs kusten i samarbete med Ystads och Kristianstads kommuner. Beslutsunderlag Motion från Karl-Erik Olsson (S) m.fl Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 61, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 285. Kommunstyrelsens beslut , 177. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige anser det angeläget med en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen. Ett mål är att ha en sammanhängande cykelled längs hela kusten i samarbete med Ystads och Kristianstads kommun. Medel för detta får avsättas i kommande budgetarbete. Den av Karl-Erik Olsson (S) m.fl. väckta motionen får därmed anses besvarad. Karl-Erik Olsson Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

27 Dnr 2009/184 Exploateringsavtal Rörum 4:3 och Rörum 24:11 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Maj-Britt Malmquist och Barbro Lagergren Russ (exploatörerna) och Simrishamns kommun. Avtalet innebär bl.a. att exploatörerna skall aktivt verka för att de 19 tomterna på Rörum 4:3 och 24:11 är bebyggda senast den 30 juni 2014 enligt gällande detaljplan. Övriga villkor framgår av förslaget till exploateringsavtal. Kommunstyrelsen har behandlat detaljplanen enligt 171/2009. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till exploateringsavtal för Rörum 4:3 och 24:11. Kommunstyrelsen har föreslagit att exploateringsavtalet godkänns. Kommunstyrelsen har dessutom uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att redovisa förslag till standardmall för exploateringsavtal där gällande policydokument beaktas. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 48. Förslag till exploateringsavtal. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 286. Kommunstyrelsens beslut , 178. Överläggningar Under överläggningarna i ärendet konstaterar kommunfullmäktige att fullmäktige tidigare under dagens sammanträde, enligt 89/2009, beslutat att anta förslaget till detaljplan för Rörum 4:3, men avslå förslaget till detaljplan för Rörum 24:11. Det nu aktuella exploateringsavtalet måste därför endast avse fastigheten Rörum 24:3, men inte fastigheten Rörum 24:11. forts.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer