UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER"

Transkript

1 1 UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER rev

2 2 Innehåll 1. Förutsättningar Bakgrund Organisation Syftet med samgående Erfarenheter från några kommuner med sammanslagning Verksamheten Omfattning av verksamheten Principer för en ny organisation Personal Ekonomi Förutsättningar Engångskostnader Fria nyttigheter Fördelning av bidrag mellan kommunerna Förslag till taxor Förslag till budget Genomförande Genomförandeplan med tidplan Riskanalys... 8 Bilaga 1: Genomförandeplan... 9 Bilaga 2: Riskanalys... 11

3 3 1. Förutsättningar 1.1 Bakgrund En gemensam nämnd och förvaltningsorganisation för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedal, Lysekil samt Sotenäs ska bildas. Principbeslut om samgående har skett under våren Slutligt beslut med förutsättningar planeras att tas av respektive kommunfullmäktige hösten Föreliggande rapport bildar, bl.a. tillsammans med reglemente, samverkansavtal, ekonomiska förutsättningar beslutsunderlaget. Samgåendet initierades 2008 och flera underlag har tagits fram, främst en studie 2010 av samverkan inom området miljö- och hälsoskyddsområdet inom de fem nordbohuslänska kommunerna. Det konstaterades att målsättningen bör vara gemensam organisation med en politisk styrning, en förvaltning och en gemensam chef. 1.2 Organisation Sotenäs kommun utses till värdkommun. En gemensam nämnd inrättas fr.o.m Nämndens uppgifter och befogenheter ska framgå av det reglemente som godkänns och fastställs i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. För att verkställa nämndens uppdrag bildas en gemensam förvaltningsenhet fr.o.m Samtliga handläggarbefattningar i nuvarande organisationer överförs till ny organisation Organisationen föreslås utgöra en enhet under miljö- och byggförvaltningen i Sotenäs kommun. Ett gemensamt namn för nämnden, som även bör vara motsvarande förvaltningsnamn ska beslutas gemensamt av respektive kommun. Det namn som föreslås är Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 1.3 Syftet med samgående De områden som ofta lyfts fram som framgångsrika är mera likartad myndighetsutövning, minskad sårbarhet samt ökad kompetens och ökad attraktivitet. En samlad målformulering med styrtal och uppföljning tas fram inom ramen för verksamhetplaneringen under De interna förväntningarna utgörs främst av: minskad sårbarhet, ökad flexibilitet ökad tillgänglighet och service högre kompetens, lättare att rekrytera bättre möjlighet till alternativa tillsynsmetoder effektivitets och samordningsvinster minskad risk för jäv större tyngd för miljöarbetet mera stimulerande för personalen De externa effekterna gentemot medborgare, brukare, politiker etc. bedöms bli: Bättre service genom ökad kompetens/specialisering Möjlighet till mera operativt tillsynsarbete Förstärkning av det miljöstrategiska arbetet

4 4 Risker och utmaningar som är viktigt att beakta kan vara: ökat avstånd till de samverkande kommunernas organisation och ledning behov av väl utvecklade stödsystem, ny organisation med nya rutiner och uppgifter, ändrat administrativt stöd, ekonomi m.m. tendens till ökat fokus på myndighetsutövning (tillsyn och kontroll) framför råd och service att erhålla en sammanhållen personalgrupp med vi-känsla. En närmare beskrivning av målsättning och förväntningar är svårt att ange i nuläget. Likaså vad gäller kvantifiering av riskerna, se avsnitt 5.2. Formerna för uppföljning och fastställande av nyckeltal etc. planeras att upprättas snarast under Delvis ingår de i det pågående arbetet med en gemensam verksamhetsplanering inför Erfarenheter från några kommuner med sammanslagning Personalen måste vara med från början samt tro och känna för ändamålet och genomförandeprocessen. Teambildning hos personalen, gemensamma APT, gemensam planering, öppenhet och förankring av alla frågor från början i processen är viktiga framgångsfaktorer. Viktiga förutsättningar bör vara klara innan övergången så att det inte uppstår problem och friktion med rutiner och system som inte fungerar eller är ofärdigt. Detta gäller särskilt ett fungerande IT-system. Både förberedelser och genomförandet kommer att ta tidresurser i anspråk (processer utreds, gemensamma träffar, arbetsgrupper, etc.). Det blir även direkta extrakostnader under genomförandetiden. Den gemensamma nämnden med dess förvaltning rekommenderas en roll som är så fristående som möjligt från värdkommunen. Tydliga avtalade direktiv är viktigt och en egen förvaltning är att föredra. Chef och övrig förvaltningspersonal bör anställas av den gemensamma nämnden för att organisatoriskt markera friståendet. Den huvudsakliga vinsten är möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån kravet på ökad specialisering samt ökad flexibilitet. Inget av genomgångna exempel visar på ekonomiska besparingar, utan eventuella effektivitetsvinster tas ut i form av ökad kvalitet och en ökad ambitionsnivå. Obalansen mellan behov och resurser tycks endast marginellt minskas vid samgående. 2. Verksamheten 2.1 Omfattning av verksamheten Den gemensamma nämnden ska svara för myndighetsutövning enligt berörd lagstiftning samt bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, etc., underlag för den kommunala planeringen samt delta i krisberedskapshantering. Vilka typer av ärenden som ingår i nämndens åtaganden framgår av delegationen från respektive kommunfullmäktige (se Reglemente för miljönämnden Sotenäs, Munkedal och Lysekil ). Arbetet ska komma samverkanskommunerna till nytta på samma sätt som idag. De funktioner som avses ingå i verksamhetsövergången till Sotenäs framgår av upprättat förslag till reglemente för den nya gemensamma miljönämnden. Reglementet avses beslutas av respektive kommunfullmäktige I förslaget till reglementet står bl.a:

5 5 - Nämnden svarar för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning och tillsyn/kontroll, enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Nämnden ska vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. - Nämnden svarar också för prövning och tillsyn enligt tobakslagen samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning i detaljhandel. - Tillsyn enligt strålskyddslagen vad gäller solarier och miljöbalkstillsyn över naturreservat som beslutats av kommunerna ingår i nämndens ansvarsområde. - Nämnden ska bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, svar på motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor. Nämnden ska även bistå med underlag för den kommunala planeringen samt delta i krisberedskapshantering. - I ledningsfunktionen ligger att leda och samordna bland annat det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet på uppdrag av respektive kommunstyrelse Uppgifterna enligt ovan motsvarar det uppdrag som gäller för närvarande. Detta innebär att de verksamheter som övergår till den gemensamma miljönämnden och organisationen är oförändrade och påverkar inte verksamhetsövergången och den personal som berörs. Vad gäller övriga uppdrag, förutom den myndighetsrelaterade delen ingår bl.a. ledning och samordning av kommunernas miljöstrategiska arbete. Detta bör delegeras som uppdrag till förvaltningsorganisationen från respektive samverkande kommunstyrelse. Motivet är att det är där kontaktnätverk och kompetensen finns och det blir tveksamt ur resurseffektivitetssynpunkt om varje kommunstyrelse ska bygga upp sin egen kompetens inom detta område. Det miljöstrategiska arbetet kan även omfatta de naturvårdande åtgärderna (enligt naturvårsprogram) samt arbetet enligt vattendirektivet (inklusive representantskap i vattenvårdsförbund och -råd). Dessa hanteras olika i kommunerna och måste därför bedömas separat. För dessa och eventuella ytterligare uppdrag är det då viktigt att även finansieringen för dessa beaktas. Det föreslås därför att dessa uppdrags omfattning förblir oförändrat under 2013 och ingår i den sammanlagda slutfördelningen inför verksamhetsåret Principer för en ny organisation För den framtida verksamheten bör bl.a. följande principer gälla tills vidare: Den nya förvaltningsorganisationen utgör en enhet under miljö- och byggförvaltningen. Gemensam miljöchef ska ansvara för ledningen av personal, planering/uppföljning, ekonomi. Gemensam placeringsort i Kungshamn, men lokalrepresentation inom alla 3 kommuner En gemensam stabs- / kanslifunktion i Kungshamn Arbetslag utifrån verksamhetsområden Tydlig fokusering på operativ verksamhet, utveckling av nya arbetssätt Digitalisering av alla handlingar, inklusive miljönämnden Miljönämndens sammansättning och arbetssätt framgår i det gemensamma reglementet från respektive kommun.

6 6 3. Personal Arbetsuppgifterna i nuvarande organisationer ingår i den planerade nya sammanslagna organisationen. Beroende på uppdraget, reglemente och delegation kan vissa arbetsuppgifter avgå eller tillkomma. All personal som har ett anställningsförhållande vid berörda organisatoriska enheter erbjuds att följa med in i den nya gemensamma miljöorganisationen genom verksamhetsövergång enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd, 6b. Förhandlingar med de fackliga organisationerna avses att genomföras och all personal informeras kontinuerligt enligt särskild ordning. Utgångspunkten är att inom den föreslagna organisationen inte någon tillsvidareanställd medarbetare ska bli övertalig. Personal som väljer att inte gå med i den nya gemensamma organisationen ansvarar respektive kommun för. 4. Ekonomi 4.1 Förutsättningar En viktig förutsättning ar att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar. Nämnderna förmår för närvarande inte att uppfylla gällande lagkrav inom verksamhetsområdet med nuvarande organisation och ekonomisk ram. Huruvida i vilken grad en gemensam organisation uppnår samordnings- och effektivitetsvinster är för närvarande osäkert, vilket verksamhetsplanering och -utvärdering får utvisa. Det bedöms inte finnas några förutsättningar för att skära i den ekonomiska ramen, utan att effekter i produktionen och servicen sker. I tabellen nedan redovisas några exempel på nyckeltal för de tre kommunerna, där kostnaderna baseras på budget för Det är skillnader i kommunkaraktär mellan de tre kommunerna, vilket återspeglas vid jämförelsen. Även organisation, ekonomisk fördelning och uppdrag är olika. Kostnadsslag Sotenäs Munkedal Lysekil Summa handläggartjänster inom enhet Enhetskostnader Intäkter via avgifter (kr) Nuvarande timavgift (kr) miljö / livsmedel 750 / / / 850 Ingår i motsvarande enhetsbudget (ex): administration nej nej nej lokalkostnader (inkl. städning) nej nej ja bilar nej ja nej naturvård, kalkning nej ja nej miljöstrategiskt arbete nej ja ja transfereringsposter kalkning BVVF Antal invånare (året runt - sommar) (63 000) (10 000) (45 000) 4.2 Engångskostnader Den huvudsakliga engångskostnaden som förväntas uppstå utgörs av inköp av gemensamt register- och verksamhetssystem (upphandlas under hösten 2012). Då förberedelsearbetet tar handläggartid i anspråk kommer tillsynsarbetet att påverkas. Tillsynen ska i första hand

7 7 prioriteras, men hinns den inte med helt kan intäkterna från tillsynsavgifter minska. I övrigt uppstår vissa direkta kostnader för förberedelser och genomförandeprocessen, bl.a. rekrytering. Total engångskostnad för de tre kan uppskattas till minst ca 500 kkr. 4.3 Fria nyttigheter I nuvarande organisation finns flera fria nyttigheter (tjänster som tillhandahålls miljöenheterna med gemensamma kommunala anslag) som delvis ser olika ut mellan de samverkande kommunerna. De olika förutsättningarna gör att de fria nyttigheterna måste prissättas för att verksamheten inte oavsiktligt ska belastas med nya kostnader samtidigt som indirekta kostnadsreduktioner uppkommer hos andra kommuner. Detta ska klarläggas, även om de till stor del är kostnadsneutrala. Kostnader att justera är medel för en gemensam administratörtjänst samt eventuell kostnad för central OH-administration (OH-kostnader som idag inte belastar miljöenheterna bör slutregleras inför 2014 års budget, vilket troligen medför vissa omfördelningskostnader.). Vad gäller miljönämnden bör varje kommun enskilt ersätta sina respektive kostnader för ledamöter direkt, dock är vissa kostnader, t.ex. kopiering/porton och avgifter gemensamma som bör delas på. Kostnader för lokaler och bilar är exempel på kostnadsneutrala kostnader som respektive kommun tillhandahåller. Tills vidare planeras ungefärligen samma antal lokaler användas som för närvarande, medan bilkostnaderna främst för Lysekil måste bestämmas om den kommunala bilpoolen ska användas eller friköp av egen miljöbil ska ske. 4.4 Fördelning av bidrag mellan kommunerna I principbeslut om samgåendet ingår i utredningsuppdraget ett förslag till budget och därmed även fördelning av de samverkande kommunernas bidrag till den gemensamma organisationen. Några direktiv om fördelningsprincip för de ingående kommunerna har dock inte lämnats. Det bör utgå dels från principen att ingen kommun ska drabbas av väsentligt ökade kostnader för samarbetet, dels att varje kommun har en grundkostnad för verksamheten. Det finns flera olika sätt att beräkna fördelningen av kommunbidragen. Att endast utgå ifrån kommuninvånarantal blir missvisande, då tillsynen, uppdragen och taxenivåerna ser olika ut i de tre kommunerna. En möjlig fördelningsmodell baseras på dels ett grundbelopp dels med avseende på invånarantal. Fördelning av kommunbidragen föreslås beslutas och regleras inför 2014-års budget. 4.5 Förslag till taxor En naturlig följd av samarbetet är att taxor och avgifter inom den gemensamma miljönämndens verksamhetsområde skall likställas inom de samverkande kommunerna. Förslag till gemensamma taxekonstruktioner tas fram för beslut av respektive kommunfullmäktige under Även en gemensam timavgift bör införas, då avgiftsintäkterna hänger ihop med verksamhetens finansiering och respektive kommunbidrag. Olika finansieringsprinciper och nivåer medför en otydlighet mot våra kunder samt en omöjligt komplicerad intern administration.

8 8 Principen för den framtida taxesättningen bör samordnas mellan kommunerna, om hur stor del av tillsynen som ska vara direktfinansierad via avgifterna och hur stor del som ska belasta skattekollektivet via kommunbidrag. Vad gäller t.ex. livsmedelskontrollen är kravet på full avgiftsfinansiering inskrivet i lagstiftningen. 4.6 Förslag till budget Då det finnas flera delar som inte går att koppla till någon specifik kommun, att kostnader varierar mellan år samt att olika förutsättningar råder blir en fördelningsmodell osäker. Efter verksamhetsplanering och fortlöpande utvärdering erhålls en tydligare kostnads- och intäktsbild med den nya verksamheten igång. På kort sikt (år 2013) föreslås därför miljöverksamhetens nettofinansiering utgöras av oförändrade kommunbidrag (utifrån 2012 års rambudget med normal uppräkning för löner etc.). Därefter fördelas kommunernas nettokostnader (senast fr.o.m. 2014) utifrån verksamhetsplanering, taxenivåer, uppdrag, nämnd, etc. Det är därför viktigt att finansieringsbeslutet och bidragsfördelningen för 2013 är flexibel och preliminär. Viss justering bör dock ske utifrån de fria nyttigheterna och vad som ingår i de tre enhetsbudgetarna samt beslutade uppdrag från respektive kommun. Flera av de kostnader som justeras har respektive kommun redan idag men annorlunda budgeterat. Nettotillskott att tillföra miljöenhetens budget består i huvudsak av medel till miljöenhetens administration, miljönämndens gemensamma kostnader (ej arvoden etc.) samt ev. central administration (bör ingå i slutlig reglering inför 2014). Totalt bedöms de kostnader som måste regleras för tre kommuner uppgå till ca 500 kkr. Övriga poster bedöms i stort kostnadsneutrala, såsom bilar, lokaler. Det miljöstrategiska arbetet sker på uppdrag från varje kommun, vilket tills vidare anses ingå i befintligt kommunbidrag. 5. Genomförande 5.1 Genomförandeplan med tidplan Personalinformation samt förankring i samverkan och med fackliga organisationer utförs löpande under förberedelsefasen. I genomförandeplanen har definierats och inplanerats de aktiviteter som måste utföras under 2012 innan sammanslagningen respektive fortsatt under 2013, se Genomförandeplan bilaga 1. Arbetsgrupper med personalen har bildats som ansvarar för de olika praktiska förberedelsearbetena. Gemensamt reglemente måste tas fram för den gemensamma nämnden samt avtal tecknas mellan kommunerna före sammangåendet 1 januari För den nya gemensamma nämnden avses verksamhetsplanering, detaljbudget samt delegationsordning upprättas för beslut det första sammanträdet januari Utöver detta måste bl.a. likalydande taxor och lokala kommunala föreskrifter formuleras och beslutas snarast under Riskanalys Konsekvenser av sammanslagningen har sammanställts i en riskanalys, se bilaga 2. Härvid framgår att de allvarligaste riskerna bedöms vara att nödvändiga förberedelser inte hinner genomföras före samgåendet, främst upphandling av nytt register- och verksamhetssystem samt att en för stor del av personalen väljer att inte gå med eller slutar sin anställning, vilket skulle innebära en stor belastning på verksamheten.

9 9 Bilaga 1: Genomförandeplan Upprättande av genomförandeplan Tillsättande av personer / grupper: - Projektgrupp - Tillsättande av gemensam chef - Tillsättande av arbetsgrupper/pe Att göra Politiskt principbeslut om sammangående Tid Fortlöpande uppdatering Maj Snarast efter principbeslut 13 juni Sotenäs, Munkedal juni 2012 Information: K:nledning, MBN, KS KC, MBN-möten, fortlöpande Verksamhetsövergång: - Info till Pe, översyn lokala avtal och ställningsfrågor L:7/9, M:17/9, S:24/9 - Erbjudande och genomförande om verksamhetsövergång Början av dec (efter KF) Personalaktiviteter: - APT:n gemensamma Maj 2012 (sista ons/mån) - Studieresa annan kommun 19/9 - Kick-off Nov. - Medarbetarsamtal Nov-dec APT:juni M: Samverkan: 24/9 MBN: 21/8 KS 7/11, KF: 29/11 Formell beslutsgång APT, FSG, CSG, MBN, KS, KF L: Samverkan: 7/9 MBN: 23/8 KS: 1/11, KF: 29/11 S: Samverkan: MBN: 23/8 KS: 31/10, KF: 15/11 Val till gemensam nämnd Introduktion gemensam MN (gemensamt presidiemöte) Oktober December

10 10 Förvaltningsbeslut: - Lokalisering - Organisation - Administration Upprättande av underlag inför KF- genomförandebeslut - Reglemente, namn, uppdrag - Samverkansavtal - Budget, kommunbidrag - Taxor - Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter - Konsekvensbeskrivning - Byggverksamheterna Upprättande av underlag inför beslut av gemensam MN - Verksamhetsplan - Detaljbudget - Delegationsordning Snarast efter principbeslut Augusti - november Augusti-december Utredningar, praktiskt moment: Ärendehantering Arkivplan Verksamhetssystem (upphandling, applicering) Mallar Blanketter Hemsida Rutiner Samverkan Övrigt praktiskt (bilar, telefoni, data, nycklar, egendom, avtal etc, lokaler,m.m.) Verksamhetsplanering Kartläggning / utveckling av arbetssätt, processer, tillsynsmetodik Augusti-november, 2013

11 11 Bilaga 2: Riskanalys Konsekvenser / förutsättningar Risk Åtgärd Miljöchef - Ny arbetsgivare och ny lokalisering. - Ändrade arbetslag och nya gruppsammansättningar. - Olika kulturer. - Förändrade arbetsuppgifter. - Uppdraget som miljönämnden / miljöförvaltningen får. Tillsättandet fördröjs, vilket medför att även samgåendeprocessen inte sker optimalt. - Förändringarna kan medföra att vissa upplever ökad påfrestning. - Personal väljer att inte gå med / slutar anställning. - Olika uppdrag från de olika kommunerna. - Strandskyddsdispenser hamnar på byggnämnd som då ska handlägga miljöbalksärenden. - Det strategiska miljöarbetet ligger formellt under respektive KF och utförs i respektive kommuns verksamhet. Inrättande och tillsättning av miljöchef bör ske snarast efter slutliga KFsamgåendebesluten. - I de erbjudanden om övergång till ny organisation som alla anställda får, redogörs för att anställningen i sin helhet övergår till ny arbetsgivare. Värdkommunens arbetsvillkor gäller, men det bedöms inte skilja nämnvärt. Saldon och lön, etc. följer med. - Viktigt att personalvårdande insatser, förankring, delaktighet, etc. beaktas. - En detaljerad utformning av organisationen och arbetsfördelningen sker underhand med personaldeltagande via arbetsgrupper och APT. - Den blivande organisationen arbetsuppgifter kommer totalt att vara oförändrat. Enskilda medarbetares arbetsuppgifter kan ändras. - Tydlighet är viktigt och en kompetensutvecklingsplan ska utarbetas. - Bedömningen är att riskerna för verksamhetens framtid inte är allvarliga och att de inte medför risk för ohälsa eller skada. Bemanningen i den nya organisationen är i paritet med bemanningen i kommuner av motsvarande storlek. Förhållandena bedöms ligga inom ramen för vanligt förekommande arbetsförhållanden på den svenska arbetsmarknaden och inom ramen för en tillfredställande arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen. - Uppdraget bör likriktas så att det är lika för samtliga kommuner. Likaså bör strandskyddsdispenser handläggas samlat inom miljönämnden för bättre effektivitet, kompetenskrav samt mindre administration (delegationer, etc.). Likaså bör det miljöstrategiska uppdraget ingå i miljönämndens ansvar / miljöförvaltningens uppdrag för samordningsvinster med övriga miljöarbetet och kompetenskrav samt ökad närhet till målgrupper. Det bör inför det politiska beslutet tydligt anges konsekvenser och motiveras för- och nackdelar.

12 12 - Handläggning från 3 kommuner till en gemensam förvaltning. - Längre resor i arbetet. - Arbetspendling kan öka. - Genomförandeprocessen kostar resurser. - Minskade ekonomiska ramar via kommunbidrag. - Stora skillnader i hur vi utför arbetsuppgifter i de tre olika kommunerna. Att likställa arbetet genom att ta fram gemensamma rutiner kan ta tid och därmed kan tiden fram till vara för kort. - Olika handläggningsrutiner och -synsätt kan innebära interna konflikter. - Otydlighet i verksamhetens mål medför dålig verksamhetsstyrning, osäkerhet, etc. - Förändringarna kan medföra att vissa upplever ökad påfrestning. - Personal väljer att inte gå med / slutar anställning. - Effektiviteten minskar pga. körtid. - Olycksrisken ökar proportionellt med ökat körsträcka. - Under införandefasen hösten 2012, bedöms verksamhetsplanernas mål och intentioner inte helt kunna uppnås eftersom arbetet med bildandet av ny organisation kommer att ta tid i anspråk. - Upprättad budget för 2012 kan inte hållas pga. minskade avgiftsintäkter. - Direkta genomförandekostnader bedöms uppstå (bl.a. i form av upphandling av nytt verksamhets- och registersystem, konsultkostnad). - Besparingskrav, krav på effektiviseringsvinster. - Det bedöms som viktigt att gemensamma rutiner etc. är framtagna inför sammangåendet. Viktigt är att prioritera vilka rutiner etc. som måste fram innan. - Tid måste avsättas för det arbete som måste vara klart innan samgåendet. - Det är viktigt att personalsamverkan i arbetet att likrikta rutiner etc. och att det sker med verksamhetens mål som styrande. - Målarbetet ska genomföras tidigt i processen samt med delaktighet och tydlighet. - Arbetsplats beror av lokaliseringsort samt arbetets förläggande och hur tillsynen bedrivs. Dessa frågor behandlas underhand med personaldeltagande via arbetsgrupper och APT. - Tjänsteresor kräver planering. Resor bör ske från bostad eller närmaste kontorsort, hemarbete, mm. för att minska körtid och -sträckor. - Bilar som används i tjänsten ska vara så säkra som möjligt och bör vara miljöbilar (gäller såväl tjänstebilar som privata fordon). Ett fortlöpande effektivitetsarbete sker oavsett organisationsförändringar. Dock bedöms det som mycket svårt att genomföra besparingar samtidigt med att samgåendet genomförs, då processen i sig tar resurser som negativt påverkar tillsynens omfattning och därigenom avgiftsintäkter. Under 2012 planeras allmän hård besparing och tidsprioritering gälla i så stor utsträckning som möjligt. Ett minskat totalt kommunbidrag för 2013 kan hanteras genom: 1) Minskade kostnader: Den enskilt största kostnaden är personalen. En minskad bemanning medför dock mindre tillgänglig för tid service/info samt främst planerad tillsyn, se p.2). Den i övrigt största kostnaden är lokaler, som i dagsläget är oklart. Övriga möjliga kostnadsminskningar bedöms vara marginella. 2) Maximerade externa intäkter genom den fasta avgiftsfinansierad tillsynen. Denna bedöms dock i stort vara kostnadsneutral då det krävs motsvarande personalresurser och kostnadsökning för utförande av tillsynen. 3) Höjd timtaxa: Med nuvarande timavgift täcker inte tillsynsavgifterna den totala kostnaden för tillsynen, utan en del finansieras av kommunbidrag och skattekollektivet, förutom Sotenäs livsmedelstaxa (drygt 1100 kr/tim).

13 13 - För snäv tidplan - Politiska beslut tas sent under Miljöorganisation separerad från den enskilda kommunen och plan- och byggverksamhet. - Nödvändiga förberedelser hinner inte genomföras före samgåendet. - Erforderligt underlag ska tas fram för de formella besluten före samgåendet. - Även visst praktiskt arbete bör definitivt genomföras och fungera före, då det annars medför stora svårigheter/ ineffektivitet/ inkörningsproblem efteråt. Att upphandling av nytt register- och verksamhetssystem inte hinns med bedöms som den största enskilda risken. - Organisationen fjärmar sig och kontakter med övriga förvaltningar/kommunala verksamheter försämras. - Uppgifter mot den övriga kommunala verksamheten inte utförs då man kan uppleva sig inte ha tid eller få betalt. - Närservicen och tillgänglighet minskar. - Miljönämnden och därmed miljöförvaltningen får minskad roll/status/påverkansmöjlighet. - Ur demokratisynpunkt färre representantskap inom respektive kommun (gäller främst de mindre partierna). Beräknad erforderlig genomsnittlig nivå är ca 1000 kr/tim. - Tiden för genomförande av förberedelserna bedöms som mycket knapp. Den extra resursåtgången totalt för handläggarna uppskattas till ca 1000 nettotimmar, vilket motsvarar 1-2 tjänster. Förutsättningen för att klara dessa är hårdare prioritering av tillsynsarbetet, och att de prioriteras före ordinarie arbetsuppgifter, bl.a. service och miljömålsarbete. Samtliga tre kommuner är uppbundna med deltagande i TUV-projektet vilket innebär att den totala tiden för kompetensutveckling inte går att minska. - Om de nödvändiga förberedelserna inte kan genomföras före samgåendet medför det stor risk för extra- /dubbelarbete, ineffektivitet och frustration. En prioritering av de olika momenten genomförs med tydlighet i vad som måste vara klart under Förberedelser inför det nya registeroch verksamhetssystemet måste göras före upphandlingen är klar samt ha en strategi för hur en försening praktiskt hanteras i handläggningen. - Föreliggande tidplan förutsätter inriktningsbeslut före sommaren Senare tidpunkt eller ändrade förutsättningar medför att nödvändigt arbete definitivt inte bedöms hinnas med. - Idag finns i alla tre kommuner en mycket god dialog och upprättade rutiner mellan miljö och främst bygglovs- och planverksamheterna. Genom fastställda rutiner, en tydlig arbetsfördelning samt lokal närvaro bör försämringar kunna undvikas. Frågeställningen behandlas underhand med personaldeltagande via arbetsgrupper och APT. - Interndebitering kan övervägas. - Viktigt att ha med servicen i planeringen, telefontid inrättas. - Till största delen utgörs kommande nämndärenden av myndighetskaraktär, formell remissinstans, etc. Som en samlad gemensam organisation för tre kommuner bör i vissa miljöfrågor istället kunna få ökad tyngd och påverkansmöjlighet. - Den viktigaste förutsättningen är att förvaltningen uppfattas som en potent kompetent organisation. - Det miljöstrategiska uppdraget bör ingå i miljönämndens ansvar / miljöförvaltningens uppdrag för ökad närhet till målgrupper, status och kompetenskrav. - Demokratiperspektivet är en politisk avvägning.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Miljö- och byggnadsnämnden gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Erfarenheter av och möjligheter med samarbetet inom Miljö- och byggnadsnämnden gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Lars Sylvén Ursprung Tidigare beslut Gemensam MBN för Töreboda

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 Kf 213/2008 Dnr Ks 2012/124 Dnr Ks 2008.10273 Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund Mellan 1. Simrishamns kommun, och 2. Tomelilla

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 2012-04-11 1(5) Reglemente för Bygg- och miljönämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Bygg och miljönämndens ansvar Uppdrag 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

2011-11-09. Jan-Olof Friman informerar om att de ärenden som förvaltningschefsgruppen för diskussion om är detsamma som behandlas inom CeSam.

2011-11-09. Jan-Olof Friman informerar om att de ärenden som förvaltningschefsgruppen för diskussion om är detsamma som behandlas inom CeSam. SALA '(OMMUN Bilaga KS 2011/60/3 Centrala samverkans gruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-11-09 4 (S) SALA i

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2017 3:4 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Miljönämnden

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Ks/2012:337 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-25 282

Läs mer

Konferens miljöchefer SKL Leif Schöndell

Konferens miljöchefer SKL Leif Schöndell Konferens miljöchefer SKL Leif Schöndell 2016-11-10 Vem är jag? Kommunchef i Lysekils kommun sedan hösten 2015 Miljöchef i Borås Stad 2005 2015 Administrativ chef/bitr direktör Miljöförvaltningen i Göteborgs

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga REGLEMENTE Samverkansnämnd arbetsmarknad Svenljunga kommun och Tranemo kommun Reglementet antogs 2015-03-23, 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga Reglementet antogs 2015-03-30, 21 av kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION 2013-01-01 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Den gemensamma miljöorganisationens ändamål och verksamhet...

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 1 (11) Norrbottens e-nämnd Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 2 (11) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten,

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Ny förvaltningsorganisation

Ny förvaltningsorganisation www.pwc.se Översiktlig granskning Joanna Hägg Ny förvaltningsorganisation Solna stads förtroendevalda revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Revisionsrapport* Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Hylte kommun 2008-02-08 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Allmänt...3 4 Anvisningar för beräkning av

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Samverkan myndighetsutövning

Samverkan myndighetsutövning , l, - KARLSKOGA KOMMUN Bilaga l KorrrnunfulJm'lktige 2014-12-18 44 UOO STORFORS ()[!J KOMMUN Samverkan myndighetsutövning mellan Karlskoga kommun och Storfors kom mun - Miljö - Bygg -. Trafik - Tobak

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred Reglemente Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred 2014-03-31 Antaget av kommunfullmäktige i Vimmerby 2014-03-31 Gäller från och

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer