UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER"

Transkript

1 1 UTREDNING AV SAMGÅENDE AV MILJÖVERKSAMHETERNA I SOTENÄS, LYSEKILS OCH MUNKEDALS KOMMUNER rev

2 2 Innehåll 1. Förutsättningar Bakgrund Organisation Syftet med samgående Erfarenheter från några kommuner med sammanslagning Verksamheten Omfattning av verksamheten Principer för en ny organisation Personal Ekonomi Förutsättningar Engångskostnader Fria nyttigheter Fördelning av bidrag mellan kommunerna Förslag till taxor Förslag till budget Genomförande Genomförandeplan med tidplan Riskanalys... 8 Bilaga 1: Genomförandeplan... 9 Bilaga 2: Riskanalys... 11

3 3 1. Förutsättningar 1.1 Bakgrund En gemensam nämnd och förvaltningsorganisation för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedal, Lysekil samt Sotenäs ska bildas. Principbeslut om samgående har skett under våren Slutligt beslut med förutsättningar planeras att tas av respektive kommunfullmäktige hösten Föreliggande rapport bildar, bl.a. tillsammans med reglemente, samverkansavtal, ekonomiska förutsättningar beslutsunderlaget. Samgåendet initierades 2008 och flera underlag har tagits fram, främst en studie 2010 av samverkan inom området miljö- och hälsoskyddsområdet inom de fem nordbohuslänska kommunerna. Det konstaterades att målsättningen bör vara gemensam organisation med en politisk styrning, en förvaltning och en gemensam chef. 1.2 Organisation Sotenäs kommun utses till värdkommun. En gemensam nämnd inrättas fr.o.m Nämndens uppgifter och befogenheter ska framgå av det reglemente som godkänns och fastställs i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. För att verkställa nämndens uppdrag bildas en gemensam förvaltningsenhet fr.o.m Samtliga handläggarbefattningar i nuvarande organisationer överförs till ny organisation Organisationen föreslås utgöra en enhet under miljö- och byggförvaltningen i Sotenäs kommun. Ett gemensamt namn för nämnden, som även bör vara motsvarande förvaltningsnamn ska beslutas gemensamt av respektive kommun. Det namn som föreslås är Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 1.3 Syftet med samgående De områden som ofta lyfts fram som framgångsrika är mera likartad myndighetsutövning, minskad sårbarhet samt ökad kompetens och ökad attraktivitet. En samlad målformulering med styrtal och uppföljning tas fram inom ramen för verksamhetplaneringen under De interna förväntningarna utgörs främst av: minskad sårbarhet, ökad flexibilitet ökad tillgänglighet och service högre kompetens, lättare att rekrytera bättre möjlighet till alternativa tillsynsmetoder effektivitets och samordningsvinster minskad risk för jäv större tyngd för miljöarbetet mera stimulerande för personalen De externa effekterna gentemot medborgare, brukare, politiker etc. bedöms bli: Bättre service genom ökad kompetens/specialisering Möjlighet till mera operativt tillsynsarbete Förstärkning av det miljöstrategiska arbetet

4 4 Risker och utmaningar som är viktigt att beakta kan vara: ökat avstånd till de samverkande kommunernas organisation och ledning behov av väl utvecklade stödsystem, ny organisation med nya rutiner och uppgifter, ändrat administrativt stöd, ekonomi m.m. tendens till ökat fokus på myndighetsutövning (tillsyn och kontroll) framför råd och service att erhålla en sammanhållen personalgrupp med vi-känsla. En närmare beskrivning av målsättning och förväntningar är svårt att ange i nuläget. Likaså vad gäller kvantifiering av riskerna, se avsnitt 5.2. Formerna för uppföljning och fastställande av nyckeltal etc. planeras att upprättas snarast under Delvis ingår de i det pågående arbetet med en gemensam verksamhetsplanering inför Erfarenheter från några kommuner med sammanslagning Personalen måste vara med från början samt tro och känna för ändamålet och genomförandeprocessen. Teambildning hos personalen, gemensamma APT, gemensam planering, öppenhet och förankring av alla frågor från början i processen är viktiga framgångsfaktorer. Viktiga förutsättningar bör vara klara innan övergången så att det inte uppstår problem och friktion med rutiner och system som inte fungerar eller är ofärdigt. Detta gäller särskilt ett fungerande IT-system. Både förberedelser och genomförandet kommer att ta tidresurser i anspråk (processer utreds, gemensamma träffar, arbetsgrupper, etc.). Det blir även direkta extrakostnader under genomförandetiden. Den gemensamma nämnden med dess förvaltning rekommenderas en roll som är så fristående som möjligt från värdkommunen. Tydliga avtalade direktiv är viktigt och en egen förvaltning är att föredra. Chef och övrig förvaltningspersonal bör anställas av den gemensamma nämnden för att organisatoriskt markera friståendet. Den huvudsakliga vinsten är möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån kravet på ökad specialisering samt ökad flexibilitet. Inget av genomgångna exempel visar på ekonomiska besparingar, utan eventuella effektivitetsvinster tas ut i form av ökad kvalitet och en ökad ambitionsnivå. Obalansen mellan behov och resurser tycks endast marginellt minskas vid samgående. 2. Verksamheten 2.1 Omfattning av verksamheten Den gemensamma nämnden ska svara för myndighetsutövning enligt berörd lagstiftning samt bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, etc., underlag för den kommunala planeringen samt delta i krisberedskapshantering. Vilka typer av ärenden som ingår i nämndens åtaganden framgår av delegationen från respektive kommunfullmäktige (se Reglemente för miljönämnden Sotenäs, Munkedal och Lysekil ). Arbetet ska komma samverkanskommunerna till nytta på samma sätt som idag. De funktioner som avses ingå i verksamhetsövergången till Sotenäs framgår av upprättat förslag till reglemente för den nya gemensamma miljönämnden. Reglementet avses beslutas av respektive kommunfullmäktige I förslaget till reglementet står bl.a:

5 5 - Nämnden svarar för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning och tillsyn/kontroll, enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Nämnden ska vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. - Nämnden svarar också för prövning och tillsyn enligt tobakslagen samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning i detaljhandel. - Tillsyn enligt strålskyddslagen vad gäller solarier och miljöbalkstillsyn över naturreservat som beslutats av kommunerna ingår i nämndens ansvarsområde. - Nämnden ska bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, svar på motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor. Nämnden ska även bistå med underlag för den kommunala planeringen samt delta i krisberedskapshantering. - I ledningsfunktionen ligger att leda och samordna bland annat det miljöstrategiska arbetet samt miljömålsarbetet på uppdrag av respektive kommunstyrelse Uppgifterna enligt ovan motsvarar det uppdrag som gäller för närvarande. Detta innebär att de verksamheter som övergår till den gemensamma miljönämnden och organisationen är oförändrade och påverkar inte verksamhetsövergången och den personal som berörs. Vad gäller övriga uppdrag, förutom den myndighetsrelaterade delen ingår bl.a. ledning och samordning av kommunernas miljöstrategiska arbete. Detta bör delegeras som uppdrag till förvaltningsorganisationen från respektive samverkande kommunstyrelse. Motivet är att det är där kontaktnätverk och kompetensen finns och det blir tveksamt ur resurseffektivitetssynpunkt om varje kommunstyrelse ska bygga upp sin egen kompetens inom detta område. Det miljöstrategiska arbetet kan även omfatta de naturvårdande åtgärderna (enligt naturvårsprogram) samt arbetet enligt vattendirektivet (inklusive representantskap i vattenvårdsförbund och -råd). Dessa hanteras olika i kommunerna och måste därför bedömas separat. För dessa och eventuella ytterligare uppdrag är det då viktigt att även finansieringen för dessa beaktas. Det föreslås därför att dessa uppdrags omfattning förblir oförändrat under 2013 och ingår i den sammanlagda slutfördelningen inför verksamhetsåret Principer för en ny organisation För den framtida verksamheten bör bl.a. följande principer gälla tills vidare: Den nya förvaltningsorganisationen utgör en enhet under miljö- och byggförvaltningen. Gemensam miljöchef ska ansvara för ledningen av personal, planering/uppföljning, ekonomi. Gemensam placeringsort i Kungshamn, men lokalrepresentation inom alla 3 kommuner En gemensam stabs- / kanslifunktion i Kungshamn Arbetslag utifrån verksamhetsområden Tydlig fokusering på operativ verksamhet, utveckling av nya arbetssätt Digitalisering av alla handlingar, inklusive miljönämnden Miljönämndens sammansättning och arbetssätt framgår i det gemensamma reglementet från respektive kommun.

6 6 3. Personal Arbetsuppgifterna i nuvarande organisationer ingår i den planerade nya sammanslagna organisationen. Beroende på uppdraget, reglemente och delegation kan vissa arbetsuppgifter avgå eller tillkomma. All personal som har ett anställningsförhållande vid berörda organisatoriska enheter erbjuds att följa med in i den nya gemensamma miljöorganisationen genom verksamhetsövergång enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd, 6b. Förhandlingar med de fackliga organisationerna avses att genomföras och all personal informeras kontinuerligt enligt särskild ordning. Utgångspunkten är att inom den föreslagna organisationen inte någon tillsvidareanställd medarbetare ska bli övertalig. Personal som väljer att inte gå med i den nya gemensamma organisationen ansvarar respektive kommun för. 4. Ekonomi 4.1 Förutsättningar En viktig förutsättning ar att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar. Nämnderna förmår för närvarande inte att uppfylla gällande lagkrav inom verksamhetsområdet med nuvarande organisation och ekonomisk ram. Huruvida i vilken grad en gemensam organisation uppnår samordnings- och effektivitetsvinster är för närvarande osäkert, vilket verksamhetsplanering och -utvärdering får utvisa. Det bedöms inte finnas några förutsättningar för att skära i den ekonomiska ramen, utan att effekter i produktionen och servicen sker. I tabellen nedan redovisas några exempel på nyckeltal för de tre kommunerna, där kostnaderna baseras på budget för Det är skillnader i kommunkaraktär mellan de tre kommunerna, vilket återspeglas vid jämförelsen. Även organisation, ekonomisk fördelning och uppdrag är olika. Kostnadsslag Sotenäs Munkedal Lysekil Summa handläggartjänster inom enhet Enhetskostnader Intäkter via avgifter (kr) Nuvarande timavgift (kr) miljö / livsmedel 750 / / / 850 Ingår i motsvarande enhetsbudget (ex): administration nej nej nej lokalkostnader (inkl. städning) nej nej ja bilar nej ja nej naturvård, kalkning nej ja nej miljöstrategiskt arbete nej ja ja transfereringsposter kalkning BVVF Antal invånare (året runt - sommar) (63 000) (10 000) (45 000) 4.2 Engångskostnader Den huvudsakliga engångskostnaden som förväntas uppstå utgörs av inköp av gemensamt register- och verksamhetssystem (upphandlas under hösten 2012). Då förberedelsearbetet tar handläggartid i anspråk kommer tillsynsarbetet att påverkas. Tillsynen ska i första hand

7 7 prioriteras, men hinns den inte med helt kan intäkterna från tillsynsavgifter minska. I övrigt uppstår vissa direkta kostnader för förberedelser och genomförandeprocessen, bl.a. rekrytering. Total engångskostnad för de tre kan uppskattas till minst ca 500 kkr. 4.3 Fria nyttigheter I nuvarande organisation finns flera fria nyttigheter (tjänster som tillhandahålls miljöenheterna med gemensamma kommunala anslag) som delvis ser olika ut mellan de samverkande kommunerna. De olika förutsättningarna gör att de fria nyttigheterna måste prissättas för att verksamheten inte oavsiktligt ska belastas med nya kostnader samtidigt som indirekta kostnadsreduktioner uppkommer hos andra kommuner. Detta ska klarläggas, även om de till stor del är kostnadsneutrala. Kostnader att justera är medel för en gemensam administratörtjänst samt eventuell kostnad för central OH-administration (OH-kostnader som idag inte belastar miljöenheterna bör slutregleras inför 2014 års budget, vilket troligen medför vissa omfördelningskostnader.). Vad gäller miljönämnden bör varje kommun enskilt ersätta sina respektive kostnader för ledamöter direkt, dock är vissa kostnader, t.ex. kopiering/porton och avgifter gemensamma som bör delas på. Kostnader för lokaler och bilar är exempel på kostnadsneutrala kostnader som respektive kommun tillhandahåller. Tills vidare planeras ungefärligen samma antal lokaler användas som för närvarande, medan bilkostnaderna främst för Lysekil måste bestämmas om den kommunala bilpoolen ska användas eller friköp av egen miljöbil ska ske. 4.4 Fördelning av bidrag mellan kommunerna I principbeslut om samgåendet ingår i utredningsuppdraget ett förslag till budget och därmed även fördelning av de samverkande kommunernas bidrag till den gemensamma organisationen. Några direktiv om fördelningsprincip för de ingående kommunerna har dock inte lämnats. Det bör utgå dels från principen att ingen kommun ska drabbas av väsentligt ökade kostnader för samarbetet, dels att varje kommun har en grundkostnad för verksamheten. Det finns flera olika sätt att beräkna fördelningen av kommunbidragen. Att endast utgå ifrån kommuninvånarantal blir missvisande, då tillsynen, uppdragen och taxenivåerna ser olika ut i de tre kommunerna. En möjlig fördelningsmodell baseras på dels ett grundbelopp dels med avseende på invånarantal. Fördelning av kommunbidragen föreslås beslutas och regleras inför 2014-års budget. 4.5 Förslag till taxor En naturlig följd av samarbetet är att taxor och avgifter inom den gemensamma miljönämndens verksamhetsområde skall likställas inom de samverkande kommunerna. Förslag till gemensamma taxekonstruktioner tas fram för beslut av respektive kommunfullmäktige under Även en gemensam timavgift bör införas, då avgiftsintäkterna hänger ihop med verksamhetens finansiering och respektive kommunbidrag. Olika finansieringsprinciper och nivåer medför en otydlighet mot våra kunder samt en omöjligt komplicerad intern administration.

8 8 Principen för den framtida taxesättningen bör samordnas mellan kommunerna, om hur stor del av tillsynen som ska vara direktfinansierad via avgifterna och hur stor del som ska belasta skattekollektivet via kommunbidrag. Vad gäller t.ex. livsmedelskontrollen är kravet på full avgiftsfinansiering inskrivet i lagstiftningen. 4.6 Förslag till budget Då det finnas flera delar som inte går att koppla till någon specifik kommun, att kostnader varierar mellan år samt att olika förutsättningar råder blir en fördelningsmodell osäker. Efter verksamhetsplanering och fortlöpande utvärdering erhålls en tydligare kostnads- och intäktsbild med den nya verksamheten igång. På kort sikt (år 2013) föreslås därför miljöverksamhetens nettofinansiering utgöras av oförändrade kommunbidrag (utifrån 2012 års rambudget med normal uppräkning för löner etc.). Därefter fördelas kommunernas nettokostnader (senast fr.o.m. 2014) utifrån verksamhetsplanering, taxenivåer, uppdrag, nämnd, etc. Det är därför viktigt att finansieringsbeslutet och bidragsfördelningen för 2013 är flexibel och preliminär. Viss justering bör dock ske utifrån de fria nyttigheterna och vad som ingår i de tre enhetsbudgetarna samt beslutade uppdrag från respektive kommun. Flera av de kostnader som justeras har respektive kommun redan idag men annorlunda budgeterat. Nettotillskott att tillföra miljöenhetens budget består i huvudsak av medel till miljöenhetens administration, miljönämndens gemensamma kostnader (ej arvoden etc.) samt ev. central administration (bör ingå i slutlig reglering inför 2014). Totalt bedöms de kostnader som måste regleras för tre kommuner uppgå till ca 500 kkr. Övriga poster bedöms i stort kostnadsneutrala, såsom bilar, lokaler. Det miljöstrategiska arbetet sker på uppdrag från varje kommun, vilket tills vidare anses ingå i befintligt kommunbidrag. 5. Genomförande 5.1 Genomförandeplan med tidplan Personalinformation samt förankring i samverkan och med fackliga organisationer utförs löpande under förberedelsefasen. I genomförandeplanen har definierats och inplanerats de aktiviteter som måste utföras under 2012 innan sammanslagningen respektive fortsatt under 2013, se Genomförandeplan bilaga 1. Arbetsgrupper med personalen har bildats som ansvarar för de olika praktiska förberedelsearbetena. Gemensamt reglemente måste tas fram för den gemensamma nämnden samt avtal tecknas mellan kommunerna före sammangåendet 1 januari För den nya gemensamma nämnden avses verksamhetsplanering, detaljbudget samt delegationsordning upprättas för beslut det första sammanträdet januari Utöver detta måste bl.a. likalydande taxor och lokala kommunala föreskrifter formuleras och beslutas snarast under Riskanalys Konsekvenser av sammanslagningen har sammanställts i en riskanalys, se bilaga 2. Härvid framgår att de allvarligaste riskerna bedöms vara att nödvändiga förberedelser inte hinner genomföras före samgåendet, främst upphandling av nytt register- och verksamhetssystem samt att en för stor del av personalen väljer att inte gå med eller slutar sin anställning, vilket skulle innebära en stor belastning på verksamheten.

9 9 Bilaga 1: Genomförandeplan Upprättande av genomförandeplan Tillsättande av personer / grupper: - Projektgrupp - Tillsättande av gemensam chef - Tillsättande av arbetsgrupper/pe Att göra Politiskt principbeslut om sammangående Tid Fortlöpande uppdatering Maj Snarast efter principbeslut 13 juni Sotenäs, Munkedal juni 2012 Information: K:nledning, MBN, KS KC, MBN-möten, fortlöpande Verksamhetsövergång: - Info till Pe, översyn lokala avtal och ställningsfrågor L:7/9, M:17/9, S:24/9 - Erbjudande och genomförande om verksamhetsövergång Början av dec (efter KF) Personalaktiviteter: - APT:n gemensamma Maj 2012 (sista ons/mån) - Studieresa annan kommun 19/9 - Kick-off Nov. - Medarbetarsamtal Nov-dec APT:juni M: Samverkan: 24/9 MBN: 21/8 KS 7/11, KF: 29/11 Formell beslutsgång APT, FSG, CSG, MBN, KS, KF L: Samverkan: 7/9 MBN: 23/8 KS: 1/11, KF: 29/11 S: Samverkan: MBN: 23/8 KS: 31/10, KF: 15/11 Val till gemensam nämnd Introduktion gemensam MN (gemensamt presidiemöte) Oktober December

10 10 Förvaltningsbeslut: - Lokalisering - Organisation - Administration Upprättande av underlag inför KF- genomförandebeslut - Reglemente, namn, uppdrag - Samverkansavtal - Budget, kommunbidrag - Taxor - Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter - Konsekvensbeskrivning - Byggverksamheterna Upprättande av underlag inför beslut av gemensam MN - Verksamhetsplan - Detaljbudget - Delegationsordning Snarast efter principbeslut Augusti - november Augusti-december Utredningar, praktiskt moment: Ärendehantering Arkivplan Verksamhetssystem (upphandling, applicering) Mallar Blanketter Hemsida Rutiner Samverkan Övrigt praktiskt (bilar, telefoni, data, nycklar, egendom, avtal etc, lokaler,m.m.) Verksamhetsplanering Kartläggning / utveckling av arbetssätt, processer, tillsynsmetodik Augusti-november, 2013

11 11 Bilaga 2: Riskanalys Konsekvenser / förutsättningar Risk Åtgärd Miljöchef - Ny arbetsgivare och ny lokalisering. - Ändrade arbetslag och nya gruppsammansättningar. - Olika kulturer. - Förändrade arbetsuppgifter. - Uppdraget som miljönämnden / miljöförvaltningen får. Tillsättandet fördröjs, vilket medför att även samgåendeprocessen inte sker optimalt. - Förändringarna kan medföra att vissa upplever ökad påfrestning. - Personal väljer att inte gå med / slutar anställning. - Olika uppdrag från de olika kommunerna. - Strandskyddsdispenser hamnar på byggnämnd som då ska handlägga miljöbalksärenden. - Det strategiska miljöarbetet ligger formellt under respektive KF och utförs i respektive kommuns verksamhet. Inrättande och tillsättning av miljöchef bör ske snarast efter slutliga KFsamgåendebesluten. - I de erbjudanden om övergång till ny organisation som alla anställda får, redogörs för att anställningen i sin helhet övergår till ny arbetsgivare. Värdkommunens arbetsvillkor gäller, men det bedöms inte skilja nämnvärt. Saldon och lön, etc. följer med. - Viktigt att personalvårdande insatser, förankring, delaktighet, etc. beaktas. - En detaljerad utformning av organisationen och arbetsfördelningen sker underhand med personaldeltagande via arbetsgrupper och APT. - Den blivande organisationen arbetsuppgifter kommer totalt att vara oförändrat. Enskilda medarbetares arbetsuppgifter kan ändras. - Tydlighet är viktigt och en kompetensutvecklingsplan ska utarbetas. - Bedömningen är att riskerna för verksamhetens framtid inte är allvarliga och att de inte medför risk för ohälsa eller skada. Bemanningen i den nya organisationen är i paritet med bemanningen i kommuner av motsvarande storlek. Förhållandena bedöms ligga inom ramen för vanligt förekommande arbetsförhållanden på den svenska arbetsmarknaden och inom ramen för en tillfredställande arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen. - Uppdraget bör likriktas så att det är lika för samtliga kommuner. Likaså bör strandskyddsdispenser handläggas samlat inom miljönämnden för bättre effektivitet, kompetenskrav samt mindre administration (delegationer, etc.). Likaså bör det miljöstrategiska uppdraget ingå i miljönämndens ansvar / miljöförvaltningens uppdrag för samordningsvinster med övriga miljöarbetet och kompetenskrav samt ökad närhet till målgrupper. Det bör inför det politiska beslutet tydligt anges konsekvenser och motiveras för- och nackdelar.

12 12 - Handläggning från 3 kommuner till en gemensam förvaltning. - Längre resor i arbetet. - Arbetspendling kan öka. - Genomförandeprocessen kostar resurser. - Minskade ekonomiska ramar via kommunbidrag. - Stora skillnader i hur vi utför arbetsuppgifter i de tre olika kommunerna. Att likställa arbetet genom att ta fram gemensamma rutiner kan ta tid och därmed kan tiden fram till vara för kort. - Olika handläggningsrutiner och -synsätt kan innebära interna konflikter. - Otydlighet i verksamhetens mål medför dålig verksamhetsstyrning, osäkerhet, etc. - Förändringarna kan medföra att vissa upplever ökad påfrestning. - Personal väljer att inte gå med / slutar anställning. - Effektiviteten minskar pga. körtid. - Olycksrisken ökar proportionellt med ökat körsträcka. - Under införandefasen hösten 2012, bedöms verksamhetsplanernas mål och intentioner inte helt kunna uppnås eftersom arbetet med bildandet av ny organisation kommer att ta tid i anspråk. - Upprättad budget för 2012 kan inte hållas pga. minskade avgiftsintäkter. - Direkta genomförandekostnader bedöms uppstå (bl.a. i form av upphandling av nytt verksamhets- och registersystem, konsultkostnad). - Besparingskrav, krav på effektiviseringsvinster. - Det bedöms som viktigt att gemensamma rutiner etc. är framtagna inför sammangåendet. Viktigt är att prioritera vilka rutiner etc. som måste fram innan. - Tid måste avsättas för det arbete som måste vara klart innan samgåendet. - Det är viktigt att personalsamverkan i arbetet att likrikta rutiner etc. och att det sker med verksamhetens mål som styrande. - Målarbetet ska genomföras tidigt i processen samt med delaktighet och tydlighet. - Arbetsplats beror av lokaliseringsort samt arbetets förläggande och hur tillsynen bedrivs. Dessa frågor behandlas underhand med personaldeltagande via arbetsgrupper och APT. - Tjänsteresor kräver planering. Resor bör ske från bostad eller närmaste kontorsort, hemarbete, mm. för att minska körtid och -sträckor. - Bilar som används i tjänsten ska vara så säkra som möjligt och bör vara miljöbilar (gäller såväl tjänstebilar som privata fordon). Ett fortlöpande effektivitetsarbete sker oavsett organisationsförändringar. Dock bedöms det som mycket svårt att genomföra besparingar samtidigt med att samgåendet genomförs, då processen i sig tar resurser som negativt påverkar tillsynens omfattning och därigenom avgiftsintäkter. Under 2012 planeras allmän hård besparing och tidsprioritering gälla i så stor utsträckning som möjligt. Ett minskat totalt kommunbidrag för 2013 kan hanteras genom: 1) Minskade kostnader: Den enskilt största kostnaden är personalen. En minskad bemanning medför dock mindre tillgänglig för tid service/info samt främst planerad tillsyn, se p.2). Den i övrigt största kostnaden är lokaler, som i dagsläget är oklart. Övriga möjliga kostnadsminskningar bedöms vara marginella. 2) Maximerade externa intäkter genom den fasta avgiftsfinansierad tillsynen. Denna bedöms dock i stort vara kostnadsneutral då det krävs motsvarande personalresurser och kostnadsökning för utförande av tillsynen. 3) Höjd timtaxa: Med nuvarande timavgift täcker inte tillsynsavgifterna den totala kostnaden för tillsynen, utan en del finansieras av kommunbidrag och skattekollektivet, förutom Sotenäs livsmedelstaxa (drygt 1100 kr/tim).

13 13 - För snäv tidplan - Politiska beslut tas sent under Miljöorganisation separerad från den enskilda kommunen och plan- och byggverksamhet. - Nödvändiga förberedelser hinner inte genomföras före samgåendet. - Erforderligt underlag ska tas fram för de formella besluten före samgåendet. - Även visst praktiskt arbete bör definitivt genomföras och fungera före, då det annars medför stora svårigheter/ ineffektivitet/ inkörningsproblem efteråt. Att upphandling av nytt register- och verksamhetssystem inte hinns med bedöms som den största enskilda risken. - Organisationen fjärmar sig och kontakter med övriga förvaltningar/kommunala verksamheter försämras. - Uppgifter mot den övriga kommunala verksamheten inte utförs då man kan uppleva sig inte ha tid eller få betalt. - Närservicen och tillgänglighet minskar. - Miljönämnden och därmed miljöförvaltningen får minskad roll/status/påverkansmöjlighet. - Ur demokratisynpunkt färre representantskap inom respektive kommun (gäller främst de mindre partierna). Beräknad erforderlig genomsnittlig nivå är ca 1000 kr/tim. - Tiden för genomförande av förberedelserna bedöms som mycket knapp. Den extra resursåtgången totalt för handläggarna uppskattas till ca 1000 nettotimmar, vilket motsvarar 1-2 tjänster. Förutsättningen för att klara dessa är hårdare prioritering av tillsynsarbetet, och att de prioriteras före ordinarie arbetsuppgifter, bl.a. service och miljömålsarbete. Samtliga tre kommuner är uppbundna med deltagande i TUV-projektet vilket innebär att den totala tiden för kompetensutveckling inte går att minska. - Om de nödvändiga förberedelserna inte kan genomföras före samgåendet medför det stor risk för extra- /dubbelarbete, ineffektivitet och frustration. En prioritering av de olika momenten genomförs med tydlighet i vad som måste vara klart under Förberedelser inför det nya registeroch verksamhetssystemet måste göras före upphandlingen är klar samt ha en strategi för hur en försening praktiskt hanteras i handläggningen. - Föreliggande tidplan förutsätter inriktningsbeslut före sommaren Senare tidpunkt eller ändrade förutsättningar medför att nödvändigt arbete definitivt inte bedöms hinnas med. - Idag finns i alla tre kommuner en mycket god dialog och upprättade rutiner mellan miljö och främst bygglovs- och planverksamheterna. Genom fastställda rutiner, en tydlig arbetsfördelning samt lokal närvaro bör försämringar kunna undvikas. Frågeställningen behandlas underhand med personaldeltagande via arbetsgrupper och APT. - Interndebitering kan övervägas. - Viktigt att ha med servicen i planeringen, telefontid inrättas. - Till största delen utgörs kommande nämndärenden av myndighetskaraktär, formell remissinstans, etc. Som en samlad gemensam organisation för tre kommuner bör i vissa miljöfrågor istället kunna få ökad tyngd och påverkansmöjlighet. - Den viktigaste förutsättningen är att förvaltningen uppfattas som en potent kompetent organisation. - Det miljöstrategiska uppdraget bör ingå i miljönämndens ansvar / miljöförvaltningens uppdrag för ökad närhet till målgrupper, status och kompetenskrav. - Demokratiperspektivet är en politisk avvägning.

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer