Tjänsteskrivelse. Miljöhandlingsplan anta miljöhandlingsplan 2013 enligt förslag i ärendet. Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Miljöhandlingsplan 2013. anta miljöhandlingsplan 2013 enligt förslag i ärendet. Elisabeth Lundgren Kulturdirektör"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Miljöhandlingsplan 2013 KN-KFÖ Sammanfattning Utgångspunkten för kulturförvaltningens miljöhandlingsplan för 2013 (bilaga) är kulturförvaltningens miljöpolicy, miljömål och de av Malmö stads övergripande inriktningsmålen för 2013 som är relevanta för miljöområdet. Malmö stads övergripande Miljöprogram , som fastställdes av kommunfullmäktige vid decembersammanträdet 2009, fungerar som en referensram. För att underlätta institutionernas praktiska arbete med handlingsplanen har det till varje miljömål knutits närmare anvisningar under rubrikerna aktiviteter, verksamhetsmått (indikator), redovisning och kommentarer. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta miljöhandlingsplan 2013 enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Miljöhandlingsplan Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

2 1(6) 1. Driva och följa upp miljöarbetet och miljöledningssystemet (Kulturnämndens miljömål 1) Aktivitet - Kulturförvaltningens institutioner ska för varje verksamhetsår beskriva det planerade miljöarbetet. - Vid kulturförvaltningen ska finnas ett aktivt nätverk bestående av miljöombud där varje institution är företrädd. Nätverket ska sammanträda minst fyra gånger årligen. Mötena protokollsförs. Till den årliga rapporten bifogas mötesprotokollen. Verksamhetsmått Miljömål 1 (Indikator) En årlig handlingsplan för institutionens miljöarbete ska upprättas. Handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av institutionens arbete med den förvaltningsövergripande handlingsplanens fem punkter (aktiviteter) under det aktuella året och - om möjligt - de två därefter kommande åren. Beskrivningen ska även innehålla motiveringar till valet av insatser. Redovisning Redovisning av handlingsplanen ska ske senast den 1 juni (Årlig mätning). 2. Öka medarbetarnas miljömedvetenhet (Kulturnämndens miljömål 2) Aktiviteter - Göra miljöpolicy, förvaltningsövergripande miljöhandlingsplan och lokal miljöhandlingsplan synlig på Komin och på institutionerna - Informera medarbetarna om förvaltningens miljöarbete - Ge samtliga medarbetare grundläggande miljöutbildning och på lämpligt sätt dokumentera medarbetarnas individuella och samlade formella kompetens på området - Arrangera studiebesök och föreläsningar - I kulturförvaltningens utåtriktade verksamhet förmedla kunskap om miljöarbetet Verksamhetsmått Miljömål 2 (Indikator) Andelen medarbetare som den senaste femårsperioden genomgått grundläggande miljöutbildning. Redovisning Publicering av institutionens miljöhandlingsplan på KomIn (årlig mätning). Redovisning av andelen (%) medarbetare ska ske per institution i samband med förvaltningens årsanalys (Årlig mätning). Kommentar Grundläggande miljöutbildning erbjuds av Miljöförvaltningen och består av en halvdagskurs med inriktning på grundläggande kunskap om globala, regionala och lokala miljöproblem och dess orsaker, de nationella miljömålen och Malmö stads miljöarbete. En kartläggning av utgångsläget bör genomföras så snart som möjligt, förslagsvis i samband med medarbetar- eller lönesamtal.

3 Samarbeta gärna med andra institutioner om utbildningar på miljöområdet och glöm inte att informera samtliga institutioner om planerade utbildningar. Kontakta Stebbe Buzancic för samordning. 2(6) 3. Miljövänliga tjänsteresor (Kulturnämndens miljömål 3) Aktiviteter - Samtliga arbetsresor ska ske på det med hänsyn till avstånd och tidsåtgång mest miljövänliga sättet. Mål: Korta resor (till fots, cykel) 80 %. Långa resor (tåg) 70 %. - Samtliga institutioner ska erbjuda medarbetarna tjänstecyklar för arbetsresor inom Malmö - Förvaltningens tjänstefordon ska vara miljöbilar (Mål 100 %) Verksamhetsmått Miljömål 3 (Indikatorer) Andelen (%) miljövänliga tjänsteresor av samtliga tjänsteresor, inom respektive utanför Malmö stad. Andelen miljöbilar inom förvaltningen. Redovisning Långa tjänsteresor (utanför Malmö stad) genomförs med förbeställda färdmedel, dvs fjärrtåg eller flyg, eller i Malmös närområde med buss, tåg, tjänstebil eller egen bil och registreras i ekonomi- eller personalsystemen. De långa tjänsteresorna mäts under, maj och september. (redovisade). För alla långa tjänsteresor ska annat val av färdsätt än tågresa motiveras. Redovisning av andelen (%) miljövänliga tjänsteresor, korta respektive långa, ska ske per institution i samband med förvaltningens årsanalys (årlig mätning). Redovisning av andelen (%) miljöbilar ska ske per institution i samband med förvaltningens årsanalys (Årlig mätning). Kommentar Malmö stad har ramavtal om leverans och service av tjänstecyklar. För detaljer, se KomIn. Tjänstebilar leasas genom VISAB, som erbjuder miljöfordon enligt aktuell definition.

4 4. Minska restavfallet (Kulturnämndens miljömål 4) 3(6) - Institutionerna optimerar sin källsortering under Använda refillprodukter där det är möjligt - Återanvända förpackningar Verksamhetsmått Miljömål 4 (Indikator) Antal utnyttjade källsorteringsfraktioner av möjligt antal (i förhållande till avfallsinnehåll och fysiska förutsättningar). Redovisning Redovisning av antal källsorteringsfraktioner ska ske per institution i samband med förvaltningens årsanalys (årlig mätning). Kommentar Antalet källsorteringsfraktioner är maximalt 19 (se bilaga). 5. Inköp av ekologiska livsmedel och etiskt certifierade produkter (Kulturnämndens miljömål 5) Aktivitet - Öka Kulturförvaltningens inköp av ekologiska livsmedel och etiskt certifierade produkter Mål: Andelen ekologiska livsmedel 60 %. Andelen etiskt certifierade produkter 80 %. Verksamhetsmått Mål 5 (Indikatorer) Andelen inköpta ekologiska livsmedel. Andelen inköp av etiskt certifierade produkter av samtliga inköp av kaffe, te, bananer och profiltröjor. Redovisning Redovisning av centralt insamlad statistik sker samband med förvaltningens årsanalys (Årlig mätning). Kommentar Med ekologiska livsmedel menas att varorna är producerade enligt EU:s definition av ekologisk produktion enligt EEG nr 2092/91 samt produkter som är märkta med MSC som är en globalt erkänd miljömärkning av fisk och skaldjur. Avser inköp av ekologiska livsmedel hos de tre avtalsleverantörer, Servera, RCD och Skånemejerier samt kaffeautomatleverantörerna Selecta, Jede och Jobmeal i relation till inköp av alla livsmedel hos samma leverantörer. Med etiskt certifierade produkter menas varor som producerats med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, kontrollerade av t ex Rättvisemärkt eller Rainforest Alliance.

5 De leverantörer som inkluderas i statistiken för varugrupperna är avtalsleverantörerna Servera, RCD, Selecta, Jede och Jobmeal. Observera att statistikinhämtningen av inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter sker via leverantörer som är knutna till Malmö stad genom ramavtal. Statistiken sammanställs av Stadskontoret. Ekologiska livsmedel som köps in utanför ramavtal syns inte i statistiken. Därför: Köp dessa livsmedel via leverantör med ramavtal! Inköp av livsmedel är ingen stor utgiftspost i kulturförvaltningens verksamhet men inköp av ekologiska och etiskt certifierade livsmedel kan ha en stor symbolisk betydelse på arbetsplatserna. 4(6)

6 Bilaga 5(6) Avfallsslag - fraktioner 1. Tunga och inerta material Tegel Betong (armerad resp oarmerad, två storlekar) Lättbetong Asfalt Jord, sten och övriga rena schaktmaterial Förorenade jordmaterial (och misstänkt förorenade) 2. Brännbart avfall, större brännbart avfall 3. Blandat avfall 4. Byggavfall Tunga material Byggnadsmaterial som går att återanvända Brännbart byggnadsavfall, större brännbart Byggskrot från rivning och renovering Park- och trädgårdsavfall Gipsskivor Planglasavfall Asbesthaltigt avfall Övrigt byggavfall till sortering/förbehandling 5. Livsmedelsavfall Livsmedel på pall Förpackade livsmedel Rena livsmedel eller beredningsavfall Fettavskiljarslam 6. Park- och trädgårdsavfall Komposterbart park- och trädgårdsavfall Blandat park- och trädgårdsavfall Stubbar, grövre stammar 7. Slam Fettavskiljarslam Slam från oljeavskiljare Industri- och gatubrunnsslam 8. Farligt avfall Exempel: Mineralolja Lösningsmedel Färg och lim samt burkar som innehållit detta Syror Rengöringsmedel Tungmetallhaltigt avfall Lysrör och lågenergilampor Batterier Elektriskt och elektroniskt inkl vitvaror (Elavfall) Smittförande avfall Tryckimpregnerat trä (Träavfall)

7 9. Elektronikavfall och vitvaror Elavfall med producentansvar Elavfall utan producentansvar Fraktioner med sönderslagna, demonterade eller förorenade komponeneter 6(6) 10. Aska Bottenaska Aska från rökgasrening 11. Kliniskt avfall 12. Sekretess- och specialavfall 13. Träavfall Träprodukter som går att återanvända Rent trä Tryckimpregnerat trä Övrigt träavfall (t ex målat och limmat) 14. Plastavfall Blandat plastavfall Förpackningar av plast Plastavfall av polyeten (PE) och polypropen (PP) EPS-plast (Expanderad polystyren, t ex frigolit) PVC-plast 15. Pappersavfall Blandat pappersavfall Förpackningar av papper och kartong (omfattas av producentansvaret) Wellpapp (omfattas av producentansvaret) Tidningspapper Kontorspapper Sekretesspapper 16. Järn- och metallavfall Järn- och metallavfall blandat med annat avfall Byggskrot från rivning och renovering Kabelskrot Förpackningar av metall Plåtfat Övrigt verksamhetsskrot 17. Glasavfall Planglasavfall Förpackningar av glas 18. Hästgödsel 19. Isolermaterial Isolermaterial av sten- eller glasull Isolermaterial med polyuretanskum Isolermaterial, bjälklagsfyllning

8 Miljörapport 2012 Kulturförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Stebbe Buzancic Kulturförvaltningen Stadsarkivet

9 Inledning Malmö stad har ett utarbetat miljöprogram (Malmö stads miljöprogram ), som fungerar som en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet i kommunen med syfte att uppnå och upprätthålla ett hållbart samhälle och de nationella miljömålen. För att konkretisera stadens klimat- och miljöarbete har en handlingsplan utarbetats och utifrån denna har 26 prioriterade åtgärder pekats ut som behöver genomföras. I stora drag fokuseras Kulturförvaltningens miljöarbete på följande områden: avfallshantering, energiförbrukning, pappersanvändning, inköp, transporter, information & utbildning och kemikaliehantering. Miljöarbetet pågår fortlöpande inom våra olika verksamhetsområden och förvaltningens miljömål berör alla anställda. Följande representanter, för miljögruppen har under året varit: Bengt-Göran Pettersson (Museet), Kajsa Franzén (Stadsbiblioteket), Per Engström (Konsthallen) och Stebbe Buzancic (Stadsarkivet). Nedan följer de åtgärder förvaltningen vill lyfta fram ur 2012 års miljöarbete. När det gäller energisparande åtgärder har man på de flesta arbetsplatser valt att satsa på LED-lampor vid valet av ny belysning. Man har dessutom påbörjat arbetet med att byta ut glödlampor mot lågenergilampor i tex. utställningslokaler. Informationen om att man ska stänga av sin dator efter tjänstgöringsdagens slut ser ut att ha fått sin effekt. För att hålla nere avgasspridningen har samordning av transporter (t.ex. depositionskonst och utlån) införts på bl a Konstmuseet. Fordon hyrs/leasas via VISAB som följer Malmö stads miljöplan. Äldre fordon byts successivt ut och följer helt Malmö stads riktlinjer. Återanvändning; källsortering av förpackningsmaterial fortsätter såsom tidigare år. Ett arbete med att medvetandegöra för personalen om att bästa sättet att reducera avfallsberget är att inte förbruka, är något vi försöker sprida. Dvs. tänk efter före eller se till att återbruka i högre grad. Satsningen på att minska pappersförbrukningen företar sig på det viset att e-post läses på skärmen (i den utsträckning det går). Vernisagekorten blir alltmer digitala. Vid uppbyggnad av utställningar eftersträvas att använda tjänster av miljöcertifikerade firmor. 2 Kulturförvaltningen Miljörapport 2012

10 Det råder fortfarande ovisshet vad som skall räknas som grundläggande miljöutbildning (Miljöförvaltningen erbjuder numera föreläsningar under olika teman och ett antal frukostseminarier) likväl har ytterligare medarbetare varit med på Malmö stads stora miljödag Därutöver har bl a Malmö Museers personal och då deras pedagoger i synnerhet satsat på att ingå i Malmö stads satsning KlimatX och under 2010 har samarbetet med frivilligorganisationerna Individuell människohjälp (IM), Röda Korset, Rädda barnen formaliserats i en mötesplats på Kommendanthuset/Globalen. Programverksamheten inom Globalen handlar i stor utsträckning om rättvise-, hållbarhetsoch miljöfrågor på en lokal och global nivå. Under 2012 öppnade också Malmö Museer en utställning på temat framtidens fordon på Teknikens och sjöfartens hus. Resestatistik för förvaltningen (bifogas) och gäller från januari till och med oktober Men statistiken för innevarande period 2012 ger vid handen att 87% av det långväga resandet går med tåg 13% med flyg. Flygresandet är i synnerhet utlandsresande där inga reella alternativ finns. Under året har det köpts in ca 10 st nya tjänstecyklar, som används flitigt när vädret tillåter cykling. Ytterligare satsningar på cykelinköp/hyra kommer att göras under Därutöver har Malmö Museer också ingått i en pilotstudie med att byta ut en av deras gasbilar mot en elbil sedan Eventuellt kommer detta att utmynna i ett förslag till övriga institutioner om att göra detsamma. Malmö Museer har handalt upp en ny avfallspartner under Tillsammans med Carl F har de tagit fram de avfallsfraktioner som är realistiskt att sortera. Sorteringskärl för relevanta fraktioner har satts ut på olika platser i verksamheten. Inköpen sker förövrigt via Malmö stads avtalspartners. Men vid vissa arrangemang kan det förekomma att inköpen sker från en vanlig ICAbutik. Stebbe Buzancic 3 Kulturförvaltningen Miljörapport 2012

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-02-09

Servicenämnden handlingar 2015-02-09 Servicenämnden handlingar 2015-02-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN Carl Thordstein Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2 Innehållsförteckning Hållbar utveckling............................ 3 Energianvändning........................... 4 Biogas.................................

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer