Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag"

Transkript

1 Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010

2 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor hem till människor som behöver vår hjälp, ut i naturen för att göra besiktningar av olika slag, eller för sammanträden med kollegor och andra. Vissa resor kan undvikas och ersättas med till exempel ett telefonsamtal, men många andra måste genomföras. Hur vi reser spelar en stor roll för våra kostnader och för vår miljöbelastning. Därför har kommunen riktlinjer som säger att resan i första hand ska ske med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Om resan måste ske med bil, ska vi i första hand använda kommunens egna bilar, som uppfyller höga krav på trafiksäkerhet och miljöprestanda. För att ytterligare förbättra vårt sätt att resa, både praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt, har koncernledningsstaben fått i uppdrag att analysera resandet och fordonshanteringen och föreslå alternativa lösningar. Analysen visar att det finns vissa brister i förutsättningarna för att följa resedirektiven. Bland annat behövs fler cyklar och kollektivtrafikkort på arbetsplatserna. Koncernledningsstaben föreslås få i uppdrag att fortsätta med den pågående utvecklingsprocess för kommunens resor, som drivs tillsammans med förvaltningar och bolag. Särskild vikt har lagts vid frågan om kommunen bör upphandla en bilpool med bokningsbara bilar i extern regi. Utredningen visar att alternativet Egen regi innebär lägst kostnader, medan alternativet Extern bilpool innebär störst miljönytta. För beslut krävs därför en prioritering mellan ekonomi och miljö som överlämnas åt kommunstyrelsen. Om de bokningsbara bilarna hanteras i egen regi föreslås att även de fasta bilarna administreras i egen regi och vice versa. I övrigt föreslås att ett datorsystem köps in som hjälper till att vägleda personalen vid val av färdmedel, i enlighet med resedirektiven.

3 Innehåll BAKGRUND... 4 ARBETE HITTILLS... 4 UPPDRAGET... 5 ARBETSGÅNG... 5 NUVARANDE RESANDE... 6 RESFRIA MÖTEN... 7 KOSTNADER... 8 NUVARANDE HANTERING AV FORDON OCH RESANDE... 9 KOLLEKTIVTRAFIK... 9 CYKLAR... 9 PERSONBILAR... 9 RESFRIA MÖTEN UPPLEVDA PROBLEM STOR ANDEL BILRESOR RESURSKRÄVANDE ADMINISTRATION MÅNGA SKADOR PÅ BILARNA TÄNKBARA LÖSNINGAR MINSKAT RESANDE MINSKAD BILANVÄNDNING EFFEKTIVARE ADMINISTRATION FÄRRE BILSKADOR BILPOOL I EGEN ELLER EXTERN REGI? BILPOOL I EGEN REGI EXTERN BILPOOL LÄGST KOSTNAD MED BILPOOL I EGEN REGI STÖRST MILJÖVÄRDE MED EXTERN BILPOOL FÖR BESLUT KRÄVS PRIORITERING MELLAN EKONOMI OCH MILJÖ FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE UTVECKLINGSPROCESS KNUTEN TILL FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG EVENTUELL UPPHANDLING AV EXTERN BILPOOL EVENTUELL UPPHANDLING AV SYSTEM FÖR BILBOKNING VÄGLEDNING VID VAL AV FÄRDMEDEL

4 Bakgrund Att resa är en förutsättning för kommunens uppdrag till medborgarna, men vi bör ständigt ompröva hur vi reser och varför. En effektiv hantering av personalens resor och kommunens fordon är viktigt både av ekonomiska och miljömässiga skäl. I denna rapport analyseras kommunens resor och fordonshantering mot bakgrund av kommunens övergripande mål om effektiv kommunal förvaltning, miljö och folkhälsa, så som de presenteras i kommunens utvecklingsstrategi och klimatstrategi. Arbete hittills Två motioner, som rörde upphandling av miljöbilar och bilpool i extern regi, låg till grund för en tidigare utredning som genomfördes av dåvarande kommunledningsstaben. Utifrån denna utredning föreslog kommunstyrelsens miljöberedning i maj 2008 en handlingsplan med sju punkter, som senare godkändes av kommunfullmäktige. Den beslutade inriktningen var att först effektivisera fordonsanvändningen i egen regi och på sikt handla upp delar av bilpoolen från ett externt bolag. I handlingsplanen ingår också att utreda produktion och distribution av biogas eller biodiesel i kommunen. - Kommunen ska, med förvaltningar och bolag, ses som en sammanhållen koncern vars uppgift är att ge mesta möjliga nytta till kommunens invånare. - Vid val av energilösningar och trafikplanering ska miljöaspekterna beaktas speciellt för att minimera klimatpåverkan. - Arbeta för hållbar utveckling när det gäller folkhälsa, miljö och energi. Några av de övergripande målen i kommunens utvecklingsstrategi - År 2020 är utsläppen av växthusgaser i Lindesbergs kommun 40% lägre än år År 2012 ska den genomsnittliga energiförbrukningen i bilpoolens fordon understiga 0,7 kwh/km - År 2012 ska andelen inköpta förnybara drivmedel överstiga 40% Några av målen i kommunens klimatstrategi Utifrån klimatstrategin har även en utvecklingsprocess inletts där koncernledningsstaben, tillsammans med förvaltningar och bolag, utreder möjligheter till effektiviseringar genom sparsam körning, ruttplanering, schemaläggning och resfria möten. 4

5 Uppdraget Den 26 januari 2010 beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag åt koncernledningsstaben att: genomföra en övergripande behovsinventering av kommunkoncernens transportbehov och att föreslå alternativa lösningar som innebär minskat resande föreslå verktyg/lösningar för administration av totala resandebehovet, samåkning, val av transportmedel, kostnadsredovisning för olika alternativ m.m. se över kommunkoncernens regler för tjänstebilshantering utifrån ett miljö- och nyttjandeperspektiv belysa ur ett kostnads- och användarperspektiv administration av bilpoolsverksamheten i egen regi, i sin helhet som upphandlad tjänst eller i ett alternativ där viss del är upphandlad. Arbetsgång Den tidigare utredning som genomförts har legat till grund för denna utredning, tillsammans med kompletterande material och intervjuer av fordons- och ekonomiansvariga på kommunkontoret, LIBO och Linde Energi. Dessutom har konsultföretaget Sweco genomfört en resvaneundersökning bland personalen (inom ramen för ett projekt om hållbart resande som drivs av Örebro kommun). Kommunstyrelsen fick en delredovisning av uppdraget vid det beredande kommunstyrelsesammanträdet i maj

6 Nuvarande resande Under april 2010 blev all personal inom kommunförvaltningen, Lindesbergsbostäder AB (LIBO) och Linde Energi tillfrågade via e-post att besvara en enkät om sina resvanor. Av totalt cirka 2100 anställda var det 1160 personer, eller cirka 55 procent, som svarade på enkäten. 75 procent, 869 personer, uppger att de ibland gör någon typ av tjänsteresa. Nedan redovisas skillnaderna över bland annat hur och hur ofta korta- och längre tjänsteresor görs. Med korta tjänsteresor menas resor kortare än 5 km från arbetsplatsen och med längre tjänsteresorna menas alla de resor som är längre än 5 km. 54 procent av dem som gör tjänsteresor uppger att de kör mindre än 50 mil per år i tjänsten och 3 procent kör mer än mil. På frågan ifall man upplever att det finns möjlighet att effektivisera tjänsteresandet är 52 procent tveksamma. 20 procent upplever att det skulle gå att effektivisera resandet och 28 procent tror inte att det går. Hur ofta brukar du göra korta tjänsteresor? Vanligaste typerna av ärenden vid korta tjänsteresor Hur ofta brukar du göra långa tjänsteresor? Vanligaste typerna av ärenden vid långa tjänsteresor 6

7 Hur reser du vanligtvis när du gör korta tjänsteresor? Hur reser du vanligtvis när du gör långa tjänsteresor? Cyklar, går 14% Övrigt 10% Privatbil (milersättning) 31% Tåg, buss 10% Övrigt 6% Privatbil (milersättning) 25% Annan kommunägd bil 23% Bokningsbar kommunbil 22% Annan kommunägd bil 24% Bokningsbar kommunbil 35% Resfria möten 50 procent av de svarande anger att de har möjlighet till resfria möten i sitt arbete. Totalt anger 6 procent av de svarande att de har video- eller webbkonferens minst en gång per år och 16 procent att de har telefonmöten minst en gång per år. Hur ofta har du videoeller webbmöten? Minst en gång per månad 1% M inst en gång per år 5% Hur ofta har du telefonmöten? Minst en gång per månad Minst en gång 5% per år 11% Aldrig 94% Aldrig 84% 7

8 Kostnader Utifrån ekonomisystemen var kostnaderna för tjänsteresor år 2009 cirka 8,8 Mkr för kommunförvaltningen, 0,8 Mkr för LIBO och 1.0 Mkr för Linde Energi. Fördelningen mellan egna bilar, ersättning till privat bil och kollektivtrafik framgår av diagrammen nedan. Kommunförvaltningen Libo Linde Energi Privata bilar 10% Kollektivtrafik 10% Privata bilar 11% Kollektivtrafik 3% Privata bilar 20% Kollektivtrafik 2% Egna bilar 80% Egna bilar 86% Egna bilar 78% 8

9 Nuvarande hantering av fordon och resande Enligt kommunens direktiv för tjänsteresor ska längre resor i första hand ske med kollektivtrafik och kortare resor i första hand med cykel eller till fots. Kollektivtrafik Resor med tåg och buss kan bokas via resebyrå. På vissa arbetsplatser finns också Länstrafikens rabattkort att låna, för resor inom länet. I övrigt sker ersättning för utlägg i samband med kollektivtrafikresor efter redovisning på reseräkning. Cyklar Har du för dina tjänsteresor tillgång till...? Kommunägd bil, poolbil Tjänstecykel Busskort Nej, inget av dessa På vissa arbetsplatser finns tjänstecyklar att låna för korta tjänsteresor. Personbilar Kommunkoncernen som helhet har i dagsläget knappt 160 personbilar (inklusive minibussar), fördelade enligt nedan: Tillhörighet Personbilar Varav bokningsbara Kommunkontoret Bergslagens miljö- och byggförvaltning 8 7 Socialförvaltningen 90 Barn- och utbildningsförvaltningen 9 Vuxenutbildning 3 Lindesbergsbostäder AB 12 1 Linde Energi Geografisk placering Lindesberg 110 Frövi 12 Storå 11 Fellingsbro 9 Guldsmedshyttan 6 Ramsberg 4 Vedevåg 3 Gusselby

10 Kommunförvaltningens fordon leasas centralt och kostnaderna fördelas utifrån användandet (35-50 kr/km beroende på bilmodell). I varje bil finns en körjournal, där datum, ärende, mätarställning, verksamhet och ansvarig ska fyllas i av användarna. Av de bokningsbara bilarna finns 11 vid kommunhuset och 7 vid Gamla Kirurgen. Bokning sker via kalenderfunktionen i e-postsystemet. Samtliga kommunförvaltningens fordon administreras av en person på heltid. För de bokningsbara bilarna sköts lämning och hämtning på verkstad, samt tvättning med mera, av en person på halvtid. Motsvarande uppgifter för övriga bilar hanteras av personalen på respektive förvaltning. Bolagens fordon administreras av varsin fordonsansvarig, med en uppskattad omfattning av någon timme per vecka. Resfria möten Tillgången på konferenstelefoner, som är anpassade för flera användare i ett konferensrum, bedöms vara begränsad på de flesta arbetsplatser, men alla som har tillgång till en vanlig telefon har naturligtvis möjlighet att delta vid telefonmöten. Teknik för video- och webbkonferens finns framför allt på Masugnen, där den används inom vuxenutbildningen och för olika projektmöten. 10

11 Upplevda problem Stor andel bilresor För många ärendetyper är bilen det enda rimliga alternativet, medan andra resor kan genomföras med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Detta gäller framför allt möten/konferens/seminarium som är den vanligaste ärendetypen. Trots att kollektivtrafik, cykel och gång är prioriterat i kommunens direktiv för tjänsteresor sker den övervägande delen av resorna med bil, även för mötesresorna. Detta innebär både onödigt höga kostnader 1 och onödigt stor miljöpåverkan. Dessutom går många miste om den chans till vardagsmotion det innebär att cykla eller gå, alternativt gå till och från tåg eller buss. För de fordon som finns placerade på de olika förvaltningarna innebär den kostnadsfördelning, som idag sker med fasta kilometerpris, en snedfördelning jämfört med självkostnaden per fordon. Det innebär att de verksamheter som inte utnyttjar sina bilar så mycket (t.ex. skolor) betalar för lite, på bekostnad av de verksamheter som kör mycket bil (t.ex. hemtjänsten). Andelen resor med privat bil är möjligen något hög, mot bakgrund av att resedirektiven anger att sådana resor endast ska ske undantagsvis. Det finns också brister i uppföljningen av de privata bilarnas trafiksäkerhet och miljöprestanda, vilket resedirektiven också ställer krav på. Resurskrävande administration Den manuella hanteringen av körjournaler inom kommunförvaltningen är tidskrävande. Ekonomienheten bedömer att administrationen kan rationaliseras från en heltids- till en halvtidstjänst med ett effektivt datorstöd. Relativt mycket arbetstid går också åt för att tvätta och serva bilarna. Många skador på bilarna Ekonomienheten bedömer att antalet skador på bilarna är hög och uppkomna skador rapporteras inte alltid omgående, vilket leder till onödigt höga kostnader. 1 Dock ska tilläggas att ett flertal personer svarat att de kör privat bil utan att begära ersättning för detta. 11

12 Tänkbara lösningar Minskat resande Möjligheten att undvika resor genom resfria möten i form av telefon-, webb- eller videokonferens används hittills i begränsad omfattning. I resvaneunderökningen angav 24 procent av de tillfrågade att uppemot 1-25 procent av de långa tjänsteresorna skulle kunna bytas ut mot resfria möten 2. Att använda sig av resfria möten är fortfarande något som är ovant för de flesta och det kommer troligen att ta flera år innan det är lika naturligt som vanliga möten. Kommunen bör dock tillhandahålla utrustning för webbkonferens på alla arbetsplatser och utreda om det finns behov av utrustning för videokonferens på fler platser än Masugnen. För att stimulera fler att genomföra resfria möten kan det behövas utbildning av personalen. Minskad bilanvändning För att minska bilresandet behöver det bli enklare att välja alternativen. Sedan omkring ett år finns det datorsystem på marknaden som knyter ihop bilbokning med information om kollektivtrafik med mera. Systemet kan dessutom utformas så att det vägleder specifikt utifrån våra resedirektiv. För att göra personalen medveten om kostnaden för olika resealternativ bör dessa (åtminstone schablonmässigt) presenteras i systemet. Där flera förvaltningar har verksamheter nära varandra geografiskt bör det övervägas att låta några fordon bli bokningsbara och öppna för alla förvaltningar. Detta skulle kunna minska behovet av resor med privatbil något. De bokningsbara bilarna bör prissättas både per timme och per kilometer, för att undvika resor där vägsträckan är kort och cykel eller taxi är mer kostnadseffektivt. De bilar som är knutna till en förvaltning bör prissättas per år (fasta kostnader) och per kilometer. Resedirektiven styr redan mot minskat bilresande, men det kan behövas förtydliganden kring hur lång restid som är acceptabel med kollektivtrafik. (Dessutom finns några formuleringar om hanteringen av fordon, som är svåra att följa och bör ses över.) De krav som kommunen ställer på trafiksäkerhet och miljöprestanda för privata bilar som används i tjänsten, behöver förtydligas så att det blir möjligt att följa upp om de följs. Ett intygande om att kraven är uppfyllda skulle kunna ske på reseräkningen. På reseräkningen skulle det också kunna finnas vissa andra förtydliganden kring vad som gäller för resor med privatbil. 2 De som fick denna fråga hade tidigare angett att de har möjlighet att genomföra resfria möten och att de gör långa tjänsteresor i dagsläget. 12

13 För att underlätta kollektiva resor bör personalen ha tillgång till Länstrafikens rabattkort på sin arbetsplats. Att fylla på rabattkorten innebär viss administration som behöver hanteras. Under 2011 planerar Länstrafiken att införa fakturakort, vilket kommer att underlätta kommunens hantering eftersom betalning sker i efterskott mot faktura. När fakturakort införs bör all personal som reser kunna få tillgång till ett sådant. För att underlätta cykling bör fler tjänstecyklar införas på de olika arbetsplatserna. Där personalen färdas långa sträckor eller på backiga vägar, bör elcyklar 3 övervägas. Förutom cykel bör arbetsgivaren tillhandahålla hjälm och regnställ. Hur administration och skötsel av cyklarna ska hanteras behöver utredas närmare. Likaså var cyklarna ska parkeras (och laddas). När det gäller verksamheter som kör mycket bil (t.ex. hemtjänsten) är ruttplanering och utbildning i sparsam körning två verktyg för att minska bilresandet och bränsleåtgången. För att dessa åtgärder ska bli effektiva krävs också återkommande uppföljning av drivmedelsförbrukning och återkoppling till personalen. Effektivare administration För att effektivisera administrationen av kommunförvaltningens fasta fordon behövs ett utvecklat datorstöd, antingen i egen eller i extern regi. I båda fallen föreslås också att kostnadsfördelningen mellan olika verksamheter görs enligt förutbestämda procentsatser, vilket underlättar administrationen. Extern administration bedöms vara något mer kostnadseffektiv än administration i egen regi, särskilt om den sker i form av ett paket med finansiering med mera (så kallad fleet management). Autoplan, som ägs av Swedbank, är ett företag som erbjuder sådana tjänster. Detta bygger dock på att de samlingsfakturor kommunen får är väl anpassade efter våra behov och inte leder till extra administration i efterhand. Om kommunens fordon hanteras externt är det inte självklart att kommunens kontaktperson för fordonshanteringen ska tillhöra ekonomienheten, men det är också svårt att hitta en annan naturlig hemvist. En tänkbar lösning är att det inrättas en ny kommunövergripande servicefunktion som har hand om denna fråga, vid sidan av flera andra. Kommunens administration kan också minska genom att handla upp bilpool i extern regi, se vidare under Bilpool i egen eller extern regi? 3 Elcykel är en cykel med hjälpmotor. 13

14 Färre bilskador Personal som kör mycket bil i tjänsten bör erbjudas extra körutbildning, anpassad för deras verksamhet. Bokningsbara bilar som hanteras av många användare, bör inte parkeras i trånga utrymmen där skador kan uppstå (t.ex. carporten vid kommunhuset, där vissa sådana bilar finns idag). 14

15 Bilpool i egen eller extern regi? Att organisera bilar i en bilpool med bokningsbara bilar är ett sätt att effektivisera fordonsanvändningen, så att bilarna står outnyttjade så lite som möjligt. En bilpool är mest effektiv för användare som reser sällan. För verksamheter som hemtjänsten, som reser mycket, eller distriktssköterskorna, som ibland behöver åka ut akut, är det mer naturligt att ha egna fordon. Man skulle dock kunna tänka sig att någon annan använder vissa av dessa fordon på kvällar och helger. I dagsläget har kommunförvaltningen bokningsbara bilar med två uppställningsplatser, kommunhuset och Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. Dessutom har LIBO en bokningsbar bil för sin personal. För att effektivisera fordonsanvändningen ytterligare skulle man kunna tänka sig att införa bokningsbara bilar på fler platser där olika verksamheter finns lokaliserade nära varandra. Kommunallagen begränsar kommunens möjlighet att låta allmänheten utnyttja kommunens fordon på kvällar och helger (och skattelagstiftningen försvårar att låta egen personal använda dem). Genom att anlita ett externt företag som hanterar kommunens bokningsbara bilar, blir det dock möjligt att öppna upp för andra användare. Förutom en ren service till medborgarna är allmänna bilpooler en viktig pusselbit för ett mer hållbart transportsystem. Om det blir möjligt att få tillgång till bil utan att äga den, öppnas helt nya möjligheter att använda cykel och kollektivtrafik som grund för resandet, med bilen som komplement. I dagsläget finner många att kollektivtrafiken är alltför dyr, eftersom de fasta kostnaderna för den egna bilen redan är betalda. Allmänna bilpooler skulle också underlätta introduktionen av elbilar, som är dyrare i inköp och har kortare räckvidd än vanliga bilar. Inköpskostnaden skulle då fördelas på flera användare och när man har behov av längre räckvidd kan man välja en annan bil än en elbil från bilpoolen. I resvaneundersökningen tillfrågades personalen om intresset för att använda en bil från en bilpool privat. Det visade sig att detta intresse var mycket stort. Hela 25 procent av de svarande angav att de skulle använda bilpoolen minst en gång per månad. Om det fanns en bilpool som var öppen för privatpersoner nära ditt hem, hur ofta skulle du använda den då? Flera gånger per vecka 3-5 gånger per 9% månad 8% 1-2 gånger per månad 8% Mindre än 1 gång per månad 12% Aldrig 63% 15

16 Bilpool i egen regi Om kommunen väljer att behålla de bokningsbara bilarna i egen regi bör ett nytt bokningssystem köpas in, som gör det möjligt att prissätta bilanvändningen både per timme och per kilometer. Systemet bör också fungera så att det underlättar samåkning. Nyckelutlämning kan även fortsättningsvis ske från reception eller nyckelskåp. Möjligen bör man prioritera nyckelskåp och förse dem med kortlås, så att personalen kommer åt dem oavsett tidpunkt och utan att obehöriga kommer åt dem. Ett alternativ är att köpa in teknik som gör det möjligt att låsa upp bilen med mobiltelefon eller smart kort, men det innebär ökade kostnader på omkring kr per bil. Antalet bokningsbara bilar föreslås öka, samtidigt som några förvaltningsknutna bilar tas bort. Detta för att få bättre utnyttjande av fordon som idag används lite och ge ökade förutsättningar att undvika resor med egen bil i tjänst. Tänkbara placeringar för bokningsbara bilar är: Lindesberg Kommunhuset Gamla Kirurgen Lindeskolan Björkhagaskolan Masugnen Polishuset LIBO Linde Energi Frövi Storå Fröviskolan/ Solliden Tallen Storåskolan/ Grönboda Fellingsbro Ekbackens skola/ekgården 16

17 Extern bilpool Det finns en handfull företag som driver kommersiella bilpooler i Sverige. De två största är Sunfleet och City Car Club. Flera andra kommuner har handlat upp externa bilpooler för delar av sin verksamhet, bland andra Göteborg, Linköping, Gävle och Umeå. Örebro kommun genomför en upphandling under våren 2010 (utvärderas i juni). Om kommunen väljer att handla upp en extern bilpool innebär det följande: Bilbokning sker på Internet Bilarna låses upp med mobiltelefon eller smart kort Allmänheten kan boka bil kvällar och helger, alternativt hela dygnet De bokningsbara bilarna bör placeras så att de är lättillgängliga för allmänheten. Tänkbara placeringar är: Lindesberg Kommunhuset Lindehov Lindeskolan Gamla Kirurgen Källgården Polishuset Björkhagaskolan Masugnen Frövi Storå Fröviskolan/ Solliden Tallen Storåskolan/ Grönboda Fellingsbro Ekbackens skola/ekgården På nästa sida följer några kartbilder med ovanstående punkter utritade. Vid varje punkt finns också två cirklar med radierna 300 meter och 400 meter. Den siffra som anges är antalet boende inom 300 meter. 17

18 Bilpoolsplatser i Lindesberg bilar 1-5 bilar 100 Frövi Storå Fellingsbro

19 Lägst kostnad med bilpool i egen regi Det är svårt att få en god bild av kostnadsskillnaderna mellan en bilpool i extern och egen regi, eftersom det saknas bra uppföljningar för jämförbara kommuner. Det verkar dock ganska klart att man bör räkna med något högre kostnad för en extern bilpool, främst på grund av bilpoolsföretagets vinstmarginal och att det behövs mer teknik i bilarna. På sikt bör kostnaderna dock närma sig dem för en egen bilpool, i takt med att fler användare ansluter sig till bilpoolen och därmed delar på de fasta kostnaderna. De högre kostnaderna gör att ett alternativ där kommunens samtliga bilar hanteras av ett bilpoolsföretag, inte ses som realistiskt. Kostnader för kommunförvaltningens fordonshantering Egen regi Extern bilpool Adminis tration Drift- och underhåll Fordonskostnader Som grund för jämförelsen har följande antaganden gjorts: Kommunens fordon administreras av ett Fleet Management-företag. 4 Ytterligare tolv av kommunens fordon blir bokningsbara. En extern bilpoolsbil kostar kr per år. 5 Bolagens fordon ingår inte i jämförelsen. Skillnaden mellan alternativen är cirka kr per år. För alternativet Egen regi är kostnaderna cirka kr lägre än de var 2009, medan de är cirka kr högre än år 2009 för alternativet Extern bilpool. Om det visar sig att en extern bilpoolsbil kostar kr per år, ökar kostnaderna för alternativet Extern bilpool med kr. Om det däremot visar sig att en extern bilpoolsbil kostar kr per år, minskar i stället kostnaderna för alternativet Extern bilpool med kr. För den totala kostnadsbilden är det också väsentligt hur väl kommunen lyckas styra över från bilresor till resor med kollektivtrafik och cykel, samt hur många resor som kan ersättas med resfria möten. 4 Administrationen antas kosta kr per bil och år. (Schablonmässig kostnadsuppgift från Autoplan.) 5 Enligt uppgifter från Örebro kommun kostar en externt upphandlad bilpoolsbil i Göteborg cirka kr per år och i Umeå cirka kr per år. 19

20 Störst miljövärde med extern bilpool Möjligheterna att minska miljöpåverkan består av tre delar: Ersätta tjänstebilar med miljöbilar Minska tjänsteresandet och andelen tjänsteresor med bil Påverka allmänhetens bilresor ton CO2 per år Minskade koldioxidutsläpp från kommunförvaltningens fordonshantering Bilpool allmänheten Minskat bilresande Miljöbilar Egen regi Extern bilpool Som grund för jämförelsen har följande antaganden gjorts: De flesta av kommunens bilar och poolbilar blir miljöbilar. 6 Tjänsteresandet minskar med 1 procent. (Privatbil -20%, kommunbil/poolbil -5%, kollektivtrafik +30%.) Bilpoolsplatser finns på sammanlagt 12 platser i kommunen, enligt kartorna på sidan 17. Bilpoolsbilarna ersätter 5 procent av allmänhetens bilar som finns inom en radie på 300 meter från bilpoolsplatserna. 7 Bolagens resor ingår inte i jämförelsen. Skillnaden mellan alternativen är 130 ton koldioxid per år. Andelen miljöbilar och hur många tjänsteresor som sker med bil antas samma för båda fallen. Det som skiljer är den påverkan en extern bilpool skulle ha på allmänhetens resor. Som synes är denna post ungefär lika stor som de andra två tillsammans. Om bilpoolsbilarna i stället ersätter 10 procent av allmänhetens bilar blir skillnaden mellan alternativen 260 ton koldioxid. Om bilpoolsbilarna ersätter 3 procent av allmänhetens bilar blir skillnaden 80 ton koldioxid. De långsiktiga effekterna som kan komma genom att externa bilpooler underlättar introduktionen av elbilar har inte kvantifierats. 6 Kommunförvaltningens bilar har idag genomsnittliga koldioxidutsläpp på 166 g/km. När de flesta bilarna är miljöbilar antas de genomsnittliga utsläpp bli 100 g CO 2 per km. (Gränsen för miljöbilsdefinitionen är 120 g/km.) 7 Inom en radie på 300 meter från bilpoolsplatserna bor cirka 5000 personer och finns uppskattningsvis 2000 bilar. De bilar som ersätts av bilpool antas i snitt gå 1000 mil per år. Studier visar att den som går med i bilpool normal minskar sina bilresor med 30%, enligt uppgift från Örebro kommun. De ersatta bilarna antas ha genomsnittliga koldioxidutsläpp på 200 g/km. 20

21 För beslut krävs prioritering mellan ekonomi och miljö Sammanfattningsvis kan konstateras att för ett beslut om bilpool i egen eller extern regi krävs en prioritering mellan ekonomi och miljö. Är det värt uppemot en halv miljon kronor per år för att ge våra medborgare tillgång till bil från en bilpool, och därmed stärka kollektivtrafiken och underlätta introduktionen av elbilar? Frågan kompliceras naturligtvis av osäkerheten kring vad en extern bilpool verkligen kommer att kosta, på kort och lång sikt. På samma sätt finns det naturligtvis osäkerheter kring hur många privatpersoner som till slut väljer att använda bilpoolsbilarna. Men så är det väl med alla större beslut om framtiden? 21

22 Förslag till fortsatt arbete Utvecklingsprocess knuten till förvaltningar och bolag Som nämnts inledningsvis pågår en utvecklingsprocess för kommunens resor, där koncernledningsstaben utreder möjligheter till effektivisering, tillsammans med förvaltningarna och bolagen. Denna process föreslås fortsätta och arbeta vidare med de tänkbara lösningar som redovisas i rapporten. Minskat resande Vilken utrustning för telefon-, webb- och videokonferens bör köpas in? Vilken form av utbildning krävs för de anställda? Minskad bilanvändning Vilka fasta bilar kan bli bokningsbara? Var kan bokningsbara bilar placeras? Vilka personer har behov av att resa med privat bil? Vilka justeringar behövs i resedirektiven? Hur kan hanteringen av kollektivtrafikkort och tjänstecyklar ske på respektive arbetsplats? Inom vilka verksamheter kan ruttplanering och utbildning i sparsam körning vara lämpligt? Hur kan uppföljning och återkoppling av drivmedelsförbrukning ske? Färre bilskador Inom vilka verksamheter kan det vara lämpligt med extra körutbildning? Finns det andra sätt att minska antalet skador på bilarna? Eventuell upphandling av extern bilpool Om kommunstyrelsen ställer sig positiv till bilpool i extern regi föreslås att koncernledningsstaben får i uppdrag att genomföra en upphandling. I uppdraget bör ingå att bestämma lämplig omfattning och lämpliga uppställningsplatser för bilarna, i samråd med förvaltningar och bolag. Vidare förslås i detta alternativ att koncernledningsstaben får i uppdrag att handla upp extern administration av kommunförvaltningens fasta fordon. Eventuell upphandling av system för bilbokning Om kommunstyrelsen väljer att behålla bilpool i egen regi föreslås att ekonomienheten får i uppdrag att genomföra upphandling av ett datorstöd för administration av fordon samt ett system för bilbokning. Systemet ska göra det möjligt att prissätta bokningsbara bilar både per timme och per kilometer. 22

23 Vägledning vid val av färdmedel Koncernledningsstaben föreslås få i uppdrag att handla upp ett datorstöd som vägleder personalen vid val av färdmedel, i enlighet med kommunens resedirektiv. Systemet ska fungera väl ihop med bokningssystem för fordon och information om resmöjligheter med kollektivtrafik. 23

24 Koncernledningsstaben David Larsson, transport- och miljöstrateg

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 7 juni 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna till

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Handläggare: Datum: Diarienummer: Anders Ahlström 2016-02-04 RÄN-2016-0052 Räddningsnämnden Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor Kommunstyrelsen föreslås besluta: Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019. 2015-12-21 Tom

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 15 november 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Klimatsmarta resor och transporter

Klimatsmarta resor och transporter Klimatsmarta resor och transporter KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER 1 2 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER Innehåll Råd och tips 5 Hållbara resor i tjänsten 6 Hållbar fordonsflotta 8 Hållbara resor till

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr:Dnr 2015-17308 IUtgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholm Kontaktperson: Johan Seuffert

Läs mer

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 17 (48) 2017-11-27 Kf Ks 378 13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/381-003 Nu gällande Resepolicy antogs av kommunfullmäktige 2004-11-25, 156

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1./646-2016 Sida 1 (5) 2016-08-29 Handläggare Anna Björklund Telefon: 076-825 08 39 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer