Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi som älskar hållbar mjölkproduktion"

Transkript

1 Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

2 Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Vår värdegrund återspeglas i begrepp som ursprung, hälsa och smak. Vi erbjuder en unik möjlighet att följa mjölkråvaran tillbaka till ursprunget, vi stöttar en naturlig och sund djurhållning som leder till goda och nyttiga livsmedel. Och vi främjar regional och lokal livsmedelsproduktion. Miljöfrågorna är för oss integrerade och naturliga delar i utvecklingsarbetet inom alla verksamhetsområden, från gård till butik. När det gäller miljö och klimat så måste vi tänka både på vår egen och kommande generationers livskvalitet. Broschyren som du håller i din hand beskriver hur vi på Skånemejerier tar ansvar för naturen. Här hittar du allt ifrån konkreta miljöprojekt till hur vi ser på framtiden och vad som krävs av oss för att vi ska bli ännu bättre! Klimatcertifiering Mjölkgården Ekologiska gårdar Transporter Ursprung Mejeriet Förpackningar Bilden illustrerar de områden som vi på Skånemejerier arbetar med för att uppnå en hållbar mjölkproduktion.

3 Ekologiskt och lokalproducerat, med tydligt ursprung Skånemejerier erbjuder lokal mjölk från Skåne, Blekinge och Småland, med stark förankring till sin bygd, med tydligt ursprung och regional mjölkråvara. Via förpackningskoden överst på mjölkpaketet går det på vår hemsida att se vilka gårdar som levererat mjölken i just den förpackningen.på så sätt ger vi våra kunder och konsumenter möjlighet att lära känna bönderna bakom mjölken och samtidigt förmedlar vi en insikt om det arbete som faktiskt ligger bakom mjölken på frukostbordet. Vårt ekologiska sortiment utökas ständigt, dels under Skånemejeriers varumärke och dels från vårt ekologiska mejeri i Hjo, under varumärket Hjordnära. Vår miljöredovisning Vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågorna, utifrån verksamheten på gården, förpackningarna, produktionen på mejerierna, våra in- och uttransporter samt vår personal. I vår årliga miljöredovisning rapporterar vi detta arbete, med bland annat nyckeltal för respektive anläggning, information om aktuella miljöprojekt samt ger en prognos hur det går för våra miljömål. Håll utkik efter vår CSR-rapport framöver, där vi redovisar vårt hållbarhetsarbete. Vision Skånemejerier ska vara en kretsloppsbaserad mejeriförening. Det innebär att vi ska vara oberoende av fossila bränslen genom att nyttja våra restprodukter för att producera förnybar energi, som kan användas i hela mjölkkedjan. På så sätt bidrar vi till ett hållbart samhälle, från gård till butik. Skåne ligger i framkanten när det gäller biogasproduktion, tack vare stor potential av råvaror för produktion, en framstående biogasforskning och många viktiga aktörer som energibolag och teknikleverantörer. Här är Skånemejerier en viktig aktör. Gödsel och foderrester kan användas som substrat för gårdsbaserad biogasproduktion, där rågasen kan nyttjas för kraft värmeproduktion eller uppgraderas till fordonsbränsle. Även gränsmjölk, vassle och returnerade produkter från våra mejerier kan användas för att producera biogas, för att sedan användas som energikälla i produktionen och till drivmedel i våra fordon. Inom transportsektorn ska biogasen nyttjas både vid hämtning av råvara samt vid distribution av färdiga produkter. Kvar blir biogödsel som sedan kan återföras till gårdarna. Så här sluter vi kretsloppet. 3

4 Mjölkgården öppna landskap och hållbar mjölkproduktion Skånemejerier har cirka 600 mjölkleverantörer, som tillsammans arbetar för en bättre miljö. Tack vare att mjölkbonden brukar jorden och att korna betar ute bibehålls den biologiska mångfalden, det vill säga vi vårdar om de växt- och djurarter som fnns, och landskapen hålls öppna och levande. Utifrån hela produktionskedjan är utsläppen av växthusgaser störst från gårdarna, närmare 80 procent kommer därifrån. Våra mjölkbönder har länge arbetat med att minska jordbrukets miljöpåverkan och hitta nya åtgärder för att produktionen på gården ska vara så gynnsam som möjligt mot naturen. Kon i fokus God djuromsorg och friska kor är viktigt för oss. Om korna mår bra, blir mjölken god. Dessutom ger friska och högavkastade djur en lägre negativ miljö- och klimatpåverkan per kilo producerad mjölkråvara. Djurhållningen på våra gårdar ska vara sådan att bästa möjliga hälsoläge uppnås. Det innefattar bland annat daglig uppsikt och omsorgsfull skötsel av djuren samt bra foder- och mjölkkvalitet. Sjuka djur ska ges vård, men det långsiktiga målet är att djurhälsoläget i besättningen är så bra att djuren hålls friska. Mjölkens kvalitet Den mjölkråvara som kommer in till mejeriet ska användas till många olika mejeriprodukter. En god kvalitet på råvaran utgör grunden till kvalitetsmjölk från Skånemejerier samt leder till att förädlade produkter håller hög standard. Det fnns flera olika parametrar i mjölken som påverkar slutproduktens kvalitet och för att säkerställa en hög kvalitet bedöms därför leverantörsmjölken kontinuerligt. Alla våra mjölkproducenter är certiferade och godkända enligt kvalitetssystemet IP-Sigill, vilket innebär att arbetet och produktionen på gårdarna ska skötas med känsla och god djuromsorg samtidigt som vi värnar om miljön och den biologiska mångfalden. Växtnäringsämnen och Greppa Näringen Skånemejeriers leverantörer har sedan 1997 arbetat med att optimera utnyttjandet av näringsämnen och sedan 2001 deltagit aktivt i det statliga programmet Greppa Näringen. Programmet ger rådgivning avseende minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. På våra mjölkgårdar krävs att man minst vart tredje år utför en växtnäringsbalans. Växtnäringsbalansen är ett kvitto på mjölkföretagarens insatser i växtodlingen. I Greppa Näringen ingår bland annat rådgivningstjänsten Klimatkollen. Här får lantbrukarna koll på vad som är stort och smått när det gäller gårdens utsläpp av växthusgaser och vad man kan göra för att minska förlusterna genom effektiviseringar på gården. Närproducerat foder Hösten 2010 startade Skånemejerier tillsammans med ett antal mjölkleverantörer ett projekt för att stärka den skånska mjölkens klimat- och hälsoprofl. Sojamjöl och palmoljeprodukter ersätts med när producerat vallfoder i kombination med raps, baljväxter och linfrö. Syftet är att byta ut sojamjölet, som till största delen odlas i Brasilien och därmed har många 4

5

6 nackdelar ur miljö- och klimatsynpunkt, och samtidigt öka Omega 3-innehållet i mjölken genom tillsats av linfrö. Omega 3 är en grupp livsnödvändiga fettsyror som vår kropp behöver för att må bra. Gårdsbaserad biogasproduktion Gödsel och foderrester kan användas till biogas, där rågasen kan nyttjas för kraftvärmeproduktion eller uppgraderas till fordonsbränsle. För att uppnå visionen om att Skånemejerier ska vara en kretsloppsbaserad mejeriförening, krävs engagemang och deltagande från våra mjölkproducenter. På så sätt sluter vi kretsloppet. Ett flertal av våra mjölkproducenter har påbörjat arbetet med energieffektivisering och gödselbaserad biogasproduktion. Klimatcertifiering av mjölkproduktionen Hösten 2010 klimatcertiferades Skånemejeriers första mjölkproducent (se sid 20). De åtgärder som vidtagits är bland annat ändringar i djurens fodersbalans, övergång till förnybara energikällor, utbildning i sparsam körning, djurhälsovård samt effektiviseringar med fokus på miljövinning. På våra mjölkgårdar krävs att man minst vart tredje år utför en växt näringsbalans. Växtnäringsbalansen är ett kvitto på mjölkföretagarens insatser i växtodlingen. Skånemejerier främjar närproducerade fodermedel, genom att exempelvis byta ut sojamjölet som till största delen odlas i Brasilien och därmed har många nackdelar ur miljö- och klimatsynpunkt. Skånemejerier är först ut i södra Sverige med mjölk från klimatcertifierade gårdar. Flera gårdar arbetar med energieffektivisering och biogassatsning på gårdsnivå. 6

7

8 Ekologiska Gårdar varsamhet från den egna gården Drivkrafterna för den ekologiskt producerande bonden är ofta ett starkt intresse för djurhållning och en vilja att värna naturen. Det ställs speciella krav på de ekologiska gårdarna, som exempelvis att bonden inte får använda handelsgödsel eller bekämpningsmedel. Istället äter korna mycket grovfoder i form av ensilage, gräs och hö, och gården försöker vara självförsörjande med så lite inköpt foder som möjligt (minst hälften av fodret odlas oftast på gården). Det tar 1,5 till 2 år att gå över till ekologisk mjölkproduktion. På grund av att ekologiska gårdar kräver mycket betesmark är det svårt och dyrt för skånska bönder att ta detta steg. Det är ett åtagande som inbegriper alltifrån växtodling, djurhållning till själva mjölkhanteringen. För att underlätta konvertering erbjuder Skånemejerier både information och ekonomiskt stöd. Dessutom strävar Skånemejerier efter att betala högst invägningspris på den ekologiska mjölken av alla mejerier i Sverige. I dagsläget (januari 2011) får en bonde 43 procent mer betalt för en liter ekologisk mjölk jämfört med en liter konventionell. Efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter har de senaste åren varit större än tillgången. För att möta kunders och konsumenters önskemål valde Skånemejerier att söka lösningen utanför Skåne. Genom att köpa in sig i ett litet mejeri utanför Hjo, fck Skånemejerier möjlighet att utveckla ett nytt ekologisk sortiment under varumärket Hjordnära. Satsningen har fallit oerhört väl ut och Skånemejerier är idag majoritets ägare av mejeriet, och planerar att bygga ut det för att möta den stora efterfrågan. Av Skånemejeriers nuvarande bönder är ett femtiotal gårdar ekologiska, Hjordnäras bönder inkluderade. Ungefär 6 procent av den totala mjölkinvägningen är ekologisk. Skånemejerier framtida ambition är naturligtvis att denna procentsats ska vara högre. Det tar 1,5 till 2 år att gå över till ekologisk mjölkproduktion. Det ställs speciella krav på de ekologiska gårdarna, som exempelvis att bonden inte får använda handelsgödsel eller bekämpningsmedel. Ungefär 6 procent av Skånemejeriers totala mjölkinvägning är ekologisk. Våra ekologiska gårdar är KRAV-certifierade, vilket innebär att de årligen kontrolleras så att produktionen bedrivs enligt KRAVs regler för ekologisk produktion. 8

9

10 Ursprung närhet mellan konsument och mjölkbonde För oss går miljö och ursprung hand i hand. Därför har vi valt att satsa på lokalproducerade produkter med tydligt ursprung, så som lokal mjölk från Skåne, Blekinge och Småland. Vi vill erbjuda produkter med stark förankring till sin bygd, med tydligt ursprung och regional mjölkråvara. Mjölken är en väldigt stark symbol för våra mattraditioner och vårt kulturarv. Vi vill ge våra kunder och konsumenter möjlighet att lära känna bönderna bakom mjölken och samtidigt förmedla en insikt om det arbete som faktiskt ligger bakom mjölken på frukostbordet. Skånemejerier är först ut med att ursprungsmärka mjölken. Genom att gå in på vår hemsida: och knappa in datummärkningen på toppen av mjölkpaketet kan du läsa om bönderna som levererat mjölk till just din förpackning. Vi har även lanserat en iphoneapplikation med samma funktionalitet. På hemsidan fnns våra bönder presenterade med bilder och små intervjuer om allt från livet på landet till favoritprodukterna på mejerihyllan, samt vad varje enskild bonde gör för miljön och klimatet. Träffa bönderna bakom mjölken 10

11

12 Förpackningar funktionalitet, återvinning och låg klimatpåverkan När det kommer till våra förpackningar så arbetar vi kontinuerligt med att minska mängden förpackningsmaterial och välja material som belastar miljön så lite som möjligt. Samtidigt som förpackningen av våra produkter ska ske med största respekt för naturen, så måste förpackningen uppfylla sin funktionalitet och de behov som våra kunder och konsumenter har. En vanlig mjölkförpackning av kartong står sig bra i jämförelse med andra förpackningar för livsmedel, speciellt när det handlar om klimatpåverkan. Ju större andel förnybart material som vi använder desto lägre blir miljöpåverkan. Hållbart utnyttjande av förnybara resurser Förpackningar tillverkade av råvara från skogen är ett utmärkt miljöval eftersom trä utgör en råvaruresurs som kan användas samtidigt som den återskapas av naturen. Men för att skogen ska ha tid att återhämta sig måste den hanteras varsamt och med respekt för naturens växt- och djurliv. För att säkra att skogen växer och hanteras på ett ansvarsfullt sätt, ska vi på Skånemejerier successivt gå över till förpackningar som är hållbarhetscertiferade. Plast Många konsumenter föredrar skruvkork och för att vi ska kunna erbjuda olika förpackningsalternativ består vårt sortiment av förpackningar både med och utan skruvkork. Men vi strävar hela tiden efter att minska mängden material, främst plast, i våra förpackningar utan att gå ifrån vad konsumenten vill ha. Nyligen byttes korken på bland annat fl och yoghurt ut mot en kork som är lägre, vilket gör att produktionen av denna variant minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 25 procent jämfört med den gamla korken. Som alternativ till den vanliga HDPEplasten, utvärderar vi nya tekniker och förpackningsmaterial som ger mindre utsläpp av växthusgaser men även lägre förbrukning av energi och vatten. Återvinning Allt avfall innebär brutna kretslopp och risk för förorening av mark och vatten. Produkter som inte sålts i butik körs tillbaka till våra mejerier. På mejeriet töms innehållet och förpackningarna går till materialåtervinning. Innehållet blir antingen djurfoder eller så används det för att producera biogas som våra gasdrivna distributionsbilar kan köras på. Även konsumenten har ett stort ansvar för ett fungerande kretslopp när det beslutas om förpackningen ska gå till återvinning eller inte. Ju fler förpackningar som går till pappersåtervinning desto lägre blir klimatpåverkan. 12

13 Majoriteten av våra produkter förpackas i kartongförpackningar, som är ett klimatsmart förpackningsalternativ. Vi arbetar kontinuerligt med att minska andelen plast genom att utvärdera nya tekniker och förpackningsmaterial som ger lägre utsläpp av växthusgaser. Vi främjar hållbart utnyttjande av skogsråvaran genom att successivt gå över till förpackningar som är hållbarhetscertifierade. Vi kartlägger utsläpp från alla våra förpackningar för att kunna betygsätta varje enskild produkt ur miljö- och klimatsynpunkt.

14 Mejeriet effektivisering och minskad klimatpåverkan i varje led Varje dag transporteras cirka en miljon liter mjölk in till något av våra mejerier för att behandlas och förädlas till allt från ost till yoghurt. Varje år förädlas 350 miljoner kilo mjölk på våra anläggningar. Skånemejerier har två mejerier i Skåne; Malmö och Kristianstad. Dessutom är vi majoritetsägare i Hjordnära mejeri utanför Hjo i Västergötland. Miljöarbetet på mejerierna styrs delvis av lagar och regler men även av drivkrafter och innovativa lösningar inifrån och i form av ny teknik och kunskap. När alla miljöaspekter har identiferats så beskrivs miljöpåverkan, relaterat till de nationella miljömål som berörs. Dessa värderas utifrån flera parametrar och ligger till grund för Skånemejeriers miljömål. En del av miljöaspekterna blir till nyckeltal inom anläggningarna som används för månadsvis uppföljning av processen. 14 Malmö Skånemejeriers konsumtionsmjölksmejeri Antal anställda: cirka 300 personer Produkter: mjölk, grädde, gräddfl, yoghurt och flmjölk Produktion: ton per år Övrigt: Mejeriet byggdes 1984 och kommer de närmaste åren byggas ut Kristianstad Ysteri och konsumtionsmjölksmejeri Antal anställda: cirka 70 personer Produkter: ost bland annat under varumärket Allerum och landskapsmjölk Produktion: cirka ton hårdost och ton konsumtionsmjölk per år Övrigt: Någon kilometer från ysteriet ligger även vår bitcentral som river, skivar och bitar upp den lagrade osten Hjordnära Ekologiska mejeri Antal anställda: 9 personer Produkter: ekologisk mjölk, grädde, fl och yoghurt Produktion: cirka ton per år Övrigt: Sju ekologiska gårdar inom en radie av 2,5 mil från mejeriet är delägare i Hjordnära

15 Nytt miljömål! De relativa koldioxidutsläppen från produktionen ska minska med 50 % till 2020 jämfört med 2010

16 16 Lagar och regler styr För att få producera livsmedel krävs tillstånd. Varje mejeri har sitt egna tillstånd som är bundet till ett flertal villkor som måste uppfyllas. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken måste uppfyllas. De handlar bland annat om kunskapskrav, försiktighetsprincipen och hushållning av naturresurser. Energi Ett mejeri använder sig av olika energikällor i produktionen: el, bio- och fossila bränslen. Skånemejerier kommer att övergå till grön el* under 2011, vilket kommer att reducera koldioxidutsläppen med flera tusen ton. Fossila bränslen och biobränslen används för upphettning av vatten till disk, mjölkbehandling och uppvärmning av lokalerna. Att öka andelen biobränsle är prioriterat hos Skånemejerier. I Malmö har man sedan starten använt naturgas vilket ger ett lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser jämfört med olja. Vi kommer de närmaste åren arbeta med att byta ut naturgasen mot biogas för att kunna bli helt oberoende av fossila bränslen i framtiden. I Kristianstad köper man sedan januari 2010 in ånga från ett närliggande fliseldande värmeverk. Flis är ett biobränsle som inte ger ett extra tillskott av koldioxid i atmosfären. Oljepannan fnns fortfarande kvar som backup och har använts en del under 2010, men vi har ändå minskat utsläppen av koldioxid med drygt ton under 2010 och prognosen för 2011 är att minska med ytterligare ton. Vatten Ett mejeri använder stora mängder vatten till flera olika processer. Vi arbetar ständigt med optimering av processer, vilket leder till minskad vattenförbrukning. Nya maskiner och pumpar kräver mindre vatten, vilket leder till minskade kostnader dels för inköp av färskvatten och dels för energin som krävs för att pumpa runt allt vatten. Skriftliga rutiner och uppmärksam personal som åtgärdar läckage är något som vi arbetat länge med för att minska förbrukningen. *El producerad av förnybara energikällor

17 Kemiska produkter Kemikalier används bland annat vid rengöring, desinfcering samt maskinunderhåll. Vi arbetar för att minska använd ningen av kemiska produkter både till mängd och antal. Skånemejerier har vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder för att minimera risken för störningar i omgivningen vid eventuella oavsiktliga utsläpp. Den dagliga hanteringen av kemiska produkter förbättras ständigt och nya produkter dyker upp på marknaden. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och följer branschgemensamma riktlinjer. Avfall Arbetet med avfallseffektivisering är ett pågående arbete där målet är att minska mängden deponerat avfall och därigenom öka andelen återvinningsbart. Källsortering fnns på samtliga anläggningar och hanteringen följs upp genom internrevisioner, i samråd med lokala avfallsföretag och förbättras ständigt. Avlopp Processavloppsvattnet som lämnar mejerierna innehåller mjölkrester och därigenom organiskt material. Innan avloppsvattnet når våra vattendrag reduceras det organiska materialet och näringsämnena i kommunala reningsverken. Det fnns flera olika sätt att minska mängden mjölk till avloppet. Det ena är produktplanering, vilket innebär att produkterna körs i rätt ordning. Den andra är processoptimering. Detta innebär exempelvis att rören görs så korta som möjligt och att självfall nyttjas vilket minskar antalet pumpar. Skånemejerier var bland de första företagen i Sverige att miljö- och kvalitetscertifiera sig I Kristianstad har vi gått över till biobränsle, vilket minskar våra utsläpp med cirka ton koldioxid per år. Detta kan jämföras med uppvärmning av medelstora villor i Mellansverige under ett år. I Kristianstad har vi installerat utrustning som koncentrerar vassle, vilket har lett till färre transporter. Restprodukter kommer att gå till biogasproduktion. Den nya fordonstvätten på mejeriet i Malmö har ett reningsverk som på ett effektivt sätt renar vattnet från slam och tungmetaller innan det släpps till det kommunala avloppet. Skånemejeriers tidigare miljömål som löpte fram till 2010 uppnåddes med god marginal. Resultatet blev en minskning med cirka 20 procent istället för 10 procent av de relativa koldioxidutsläppen.

18 Transporter med miljön i tankarna från gård till butik Skånemejeriers transporter innefattar hämtning av mjölk från gårdarna samt distribution av färdiga produkter till butik och storkök. Idag används diesel och fordonsgas (både ren biogas och en 50/50-blandning av biogas och naturgas) samt inblandning av rapsolja RME (rapsmetylester), som fordonsbränsle. Gasdrivna distributionsbilar Fossila bränslen är ändliga naturresurser som bidrar till både försurning och övergödning samtidigt som de förstärker växthuseffekten. Skånemejerier har idag 22 gasdrivna distributionsbilar, som ska hjälpa till att minska våra utsläpp och belastningen på naturen. Sommaren 2009 invigde vi landets första privata tankdepå för fordonsgas enbart för lastbilar, på mejeriet i Malmö. Här tankar lastbilarna och är redo sen att köra ut våra produkter med klimatsmart bränsle i tankarna. Målet är att de fordon som transporterar Skånemejeriers råvaror och produkter ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Optimering av körsträckorna och utbildning i sparsam körning För att minska miljöbelastningen från våra transporter ytterligare krävs ständig optimering av körsträckorna och fullastade bilar. Drivmedelsförbrukningen begränsas av bland annat datoriserade system som ger kontinuerlig information till förarna för att skapa en miljövänlig körning och minskad drivmedelsförbrukning. Vid driftsplatserna sker utbyte av gamla dieseldrivna rangerbilar till nyare med Euro klass 5 motorer. Våra chaufförer får gå utbildning i sparsam körning, så kallad Heavy Eco Driving. Denna utbildning lär chaufförerna att reducera bränsleförbrukningen med procent genom bättre körning. Även våra säljare runt om i landet har fått gå denna utbildning. Rätt fart Såklart! Skånemejerier var först ut att medverka i projektet Rätt fart - Såklart! i samarbete med bland annat Trafkverket, vilket innebar implementerade rutiner som styr hastigheterna på bilarna. Rätt hastighet ger tusentals liter besparat bränsle per år. Vi vill visa hur viktigt det är för oss och våra mjölktransportörer att hålla rätt fart och att det är en självklar del i vårt miljö- och trafksäkerhetsarbete. Nytt miljömål! De relativa koldioxidutsläppen från våra transporter ska minska med 30 % till 2020 jämfört med

19 Foto: Marie Grönvold/Trafkverke Ett av våra miljömål till 2020 är att de relativa koldioxidutsläppen från in- och uttransporter ska minska med 30 procent jämfört med Skånemejerier har 22 distributionsbilar som kör på förnyelsebart bränsle i form av ren biogas och en blandning av biogas och naturgas. Målet är att successivt byta ut resterande fordon till gasdrivna lastbilar. Vi har en egen tankdepå för fordonsgas på mejeriet i Malmö. Vi arbetar ständigt med effektiv ruttplanering och fullastade bilar. Vi satsar på lokalproducerade produkter med tydligt ursprung och regional råvara. Vi utbildar våra chaufförer och vår säljkår i sparsam och miljövänlig körning. Vi har införskaffat nya kylaggregat för lastbilar som drivs med koldioxid istället för diesel, vilket ger stora miljövinster. Skånemejeriers persontransporter i tjänsten ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Förutom att åka kollektivt, samåka och prioritera telefonmöten, har vi som mål att minst 50 procent av våra tjänstebilar ska vara miljöbilar år 2012.

20 Klimatcertifiering mjölk från klimatcertifierade gårdar Sveriges totala livsmedelsproduktion står för cirka 25 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Såväl producenter som konsumenter ska kunna delta i arbetet med att minska matens klimatpåverkan. För att underlätta för konsumenten att kunna välja livsmedel med lägra klimatpåverkan, har projektet Klimatcertifering för mat tagit fram regelverk för hur man kan minska klimatpåverkan i livsmedelskedjan genom att klimatcertifera olika produkter. Regler och villkor för certiferingen har Svenskt Sigill och KRAV tagit fram tillsammans med ledande livsmedelsexperter och forskare i Sverige. Genom att ta ansvar för hela produktlivscykeln, och visa värdet i att arbeta utifrån ett hållbart produktionsperspektiv vill Skånemejerier öka konsumentens förståelse för mjölkens rätta värde. Vi arbetar ständigt för att minska vår klimatbelastning och är därför stolta över att vara först ut i södra Sverige med mjölk från klimatcertiferade gårdar. Mjölk som har blivit klimatcertiferad har genom riktade åtgärder på en rad områden minskat sin negativa klimatpåverkan. Klimatcertiferingen innefattar idag mjölkproduktion på gården, vilket är den största delen av produktens klimatpåverkan. Arbetet med att klimatcertifera resten av kedjan; transporter, hantering, förädling och förpackning av produkten pågår. Läs mer på: 20

21 Gården Minskad sojaanvändning och ökad användning av egenproducerade, klimatberäknade fodermedel. Effektivare användning av gårdens kväve. Anslutning till ett etablerat hälsoredovisningssystem med hälsoparametrar för djurvälfärd. Energikartläggning och energieffektivisering. Minskad användning av fossila bränslen samt användning av el som till 100 procent kommer från förnybara energikällor. Utbildning av samtliga förare i sparsam körning. Transporter (kommande regler) Beräkningar på klimatpåverkan från primärproduktionens gårdsgrind till butiken. Klimatpåverkan från transporten får inte överstiga 0,25 kilo CO 2 -ekvivalenter per kilo livsmedel. Utbildning av egna och inhyrda förare i sparsam körning. Hantering, förädling och förpackning (kommande regler) Den som produktutvecklar, hanterar, förädlar och/eller förpackar en vara ska minska klimatpåverkan av produktionen i ett livscykelperspektiv. Val av förpackningslösning ur ett klimatperspektiv. Kartläggningen av förpackningssystemets klimatpåverkan utifrån transporteffektivitet, förpackningsmaterial, funktion, restprodukter eller källsortering och svinn. Skogsråvaran i förpackningen ska vara hållbarhetscertifierad. Effektivisering av energianvändningen under varans produktion. Plan och åtgärder för att minska beroendet av icke förnybara bränslen. Anläggningens elanvändning ska utgöras av el som till 100 procent kommer från förnybara energikällor.

22 22

23 Belönade för vårt miljöarbete Vårt miljöarbete belönades under året med Guldklöver. En utmärkelse som Centerpartiet delar ut till företag och organisationer som skapar sysselsättning åt många i länet och som tar ett miljöansvar. Motiveringen lyder: För sina satsningar på ekologisk produktion och för sitt närproducerade sortiment föräras härmed Skånemejerier utmärkelsen Centerpartiets Guldklöver. De arbetar dessutom aktivt för att minska sin energianvändning, miljöpåverkan och användandet av övergödande ämnen. Miljöministern Andreas Carlgren delade ut diplom till Skånemejeriers vice ordförande Stig-Börje Birgersson.

24 Producerad av Skånemejerier Mejeriforum tel:

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2013... 2 VDns ord Hållbarhetstänkande lönar sig... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Nya smaker

Läs mer

Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan. Årsredovisning 2009

Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan. Årsredovisning 2009 Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan Årsredovisning 29 Året som gått 4 VD har ordet 6 Våra produkter 8 Våra mejerier 14 Personal 16 Miljö 18 Ordföranden har ordet 22 Medlemmar 24 Skånemejerier under

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Historien bakom flaskan

Historien bakom flaskan Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete 2014-2015 CRS RAPPORT 2014/2015 01/12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet.

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2 Innehållsförteckning Hållbar utveckling............................ 3 Energianvändning........................... 4 Biogas.................................

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Procordia Food 2012 Form: Fikon Design AB Text Caroline Alesmark Foto Kennet Ruona, sid 2-3, 8, 9, 16, 19, 23, 25, 36, Helén Knutsson, omslagsbild, sid 21,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus 1 Miljöredovisning, SITA Sverige 2013 Med miljön i fokus 2 FÖRORD Nytt rekord för vår återvinning SITAS återvinning under 2012 reducerar samhällets koldioxidutsläpp med motsvarande 3,5 miljoner bilresor

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Version 2010:1, antagen av projektets styrgrupp 2010-03-19 Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer