Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier"

Transkript

1 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

2 Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg Foto framsida: Thomas Harrysson, Regina-tåg Övriga fotografier: Version: 1.3 Sida 2

3 Förord Miljöprogrammet samt Energi- och klimatstrategierna antogs av Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner i april Det ligger ett viktigt samordningsansvar på respektive kommunstyrelse att bevaka och följa upp att planer som har antagits, också genomförs och implementeras på ett sätt som ligger i linje med planernas mål och intentioner. Vi anser detta vara ett viktigt steg i att fokusera på ett strategiskt miljöarbete för att stärka våra kommuners miljöprofil och arbetet mot en bättre miljö. Thomas Werthén Kommunstyrelsens ordf. Habo Kommun Henrik Jansson Kommunstyrelsens ordf. Mullsjö kommun Sida 3

4 Innehållsförteckning FÖRORD...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...4 INLEDNING...5 SAMMANFATTNING...6 MÅL, DELMÅL OCH UPPFÖLJNINGSINDIKATORER...8 MILJÖOMRÅDE: EFFEKTIVARE ENERGI- & TRANSPORTANVÄNDNING (EKS)... 8 MÅL 1: ANVÄNDA ENERGI EFFEKTIVT...8 MÅL 2: MINSKA ANVÄNDINGEN AV FOSSILA BRÄNSLEN OCH EL FÖR UPPVÄRMNING...9 MÅL 3: REDUCERA ANVÄNDNINGEN AV FOSSILA BRÄNSLEN FÖR TRANSPORTER...10 MILJÖOMRÅDE: RESURSSNÅLT OCH GIFTFRITT (MP) MÅL 1: ANVÄNDA NATURRESURSERNA HÅLLBART OCH MINSKA KEMIKALIEANVÄNDNINGEN...11 MÅL 2: ÖKA UTBUDET OCH INKÖPEN AV MILJÖANPASSADE VAROR OCH TJÄNSTER...12 MILJÖOMRÅDE: VÄRNA MARK OCH VATTEN (MP) MÅL 1: UTVECKLA OCH BEVARA GRÖNSTRUKTUR OCH NATURHÄNSYN...13 MÅL 2: MINSKA MILJÖPÅVERKAN PÅ SJÖAR OCH VATTENDRAG SAMT ÅTERSKAPA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN...14 MÅL 3: ÖKA KUNSKAPEN OM NATUR OCH MILJÖ...15 HABO - UPPFÖLJNING UTIFRÅN ANSVARIG ENHET KOMMUNCHEF...16 HABO ENERGI AB...17 HABO BOSTÄDER AB...19 GATU/VA -ENHETEN...21 FASTIGHETSENHETEN...23 PLAN & BYGGENHETEN...25 KOSTENHETEN...26 BARN- & UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN...26 FRITIDS- & KULTUR FÖRVALTNINGEN...28 MULLSJÖ - UPPFÖLJNING UTIFRÅN ANSVARIG ENHET KOMMUNCHEF...30 MULLSJÖ ENERGI & MILJÖ AB...31 FASTIGHETSENHETEN...36 PERSONALCHEF...38 BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET...40 KOMMUNLEDNINGS-KONTORET...41 KOMMUNUTVECKLAREN...41 KOLLEKTIVTRAFIKS-ANSVARIG...42 KOMMUNGEMENSAMMA ENHETERS UPPFÖLJNING MILJÖFÖRVALTNINGEN...43 MILJÖ- & ENERGISTRATEG...45 REVIDERING Sida 4

5 Inledning Kommunfullmäktige i respektive Habo kommun och Mullsjö kommun antog i april 2009 ett gemensamt Miljöprogram och varsin Energi- och klimatstrategi. De antagna programmen löper från 2009 till 2011, varefter de ska utvärderas och revideras inför en ny period. På grund av att riksdagen har förändrat stukturen i det nationella miljömålsarbetet har kommunerna förlängt giltighetstiden för programmen ytterligare ett år. Miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner (Antaget av Kommunfullmäktige i Mullsjö och i Habo ) Energi- och klimatstrategi för Mullsjö kommun (Antaget av Kommunfullmäktige i Mullsjö ) Energi- och klimatstrategi för Habo kommun (Antaget av Kommunfullmäktige i Habo ) Programmen är indelade i tre prioriterade miljöområden: Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfritt Värna mark och vatten För varje miljöområde finns övergripande mål, delmål och åtgärder. För att kunna följa upp energianvändningen tillkommer även indikatorer. För åtgärderna finns alltid en ansvarig enhet. Kommunstyrelserna för Habo och Mullsjö har samordningsansvaret för det strategiska miljöarbetet. Miljö- och energistrategen är underställd kommunstyrelserna och har som uppgift att samordna insatser, fungera som stöd samt att följa upp och redovisa resultat. Regelbunden återkoppling gör att fler åtgärder blir genomförda och att beslutade mål och delmål förverkligas. Förhoppningen är att redovisningen öppnar upp för konstruktiva samtal mellan tjänstemän, politiker och medborgare. Dialog, engagemang och kunskap är avgörande för att strategierna ska vara långsiktigt hållbara. Habo och Mullsjö kan även dra nytta av dynamiken i samarbetet mellan två jämnstora kommuner. Möjligen leder även det till produktiva samtal och samarbeten. Miljö- och energistrateg Rikard Almgren Sida 5

6 Sammanfattning En bra bit över hälften av åtgärderna är bedömda som genomförda och även en stor andel är redan påbörjade. Här visas en summerad status av alla åtgärderna samt några utvalda punkter inom respektive miljöområde. Antal och andel genomförda åtgärder per år - Habo Status Genomförd % % % % % 14 17,5 % 8 10 % 9 11 % 10 12,5 % Antal och andel genomförda åtgärder per år - Mullsjö Status Genomförd % % 47 65,5 % % % % % % 14 19,5 % Miljöområde: Effektivare energi- och transportanvändning Av kommunernas tjänstebilar är det 74 % i Habo som kan klassas som miljöbilar, i Mullsjö är det 61 % miljöbilar. Dock är en stor andel av dessa bilar bränslesnåla dieselbilar. Krafttag i frågan krävs för att nå målet för 2020 då alla transporter ska ske med förnybara drivmedel. Fjärrvärmen i kommunerna har varit och är viktigt instrument för att ersätta olja och el till uppvärmning. Det är önskvärt att energibolaget aktivt arbetar för att utöka sina områden och leveranser. Målet för den totala oljeanvändningen var att helt upphöra till Vid målåret hade kommunerna endast lyckats minska oljeanvändningen med 21 % i Habo och 16 % i Mullsjö. Kommunerna arbetar med energieffektivisering och kommer framåt. När det gäller målet om att minska energibehovet med 20 % till 2011 lyckas båda kommunerna sett till total energianvändning (MWh). Ser man till energianvändning per yta (MWh/m2) lyckades Habo med 22 % minskning medan Mullsjö landade på 13 % minskning sedan Det finns fortfarande mycket att lära genom att mäta, följa upp och att ta fram incitament till att vara sparsam. Sida 6

7 Miljöområde: Resurssnålt och giftfritt Matavfall går fortfarande till förbränning i båda kommunerna. Beslutet om sortering av matavfall ligger nu några år framåt i tiden. Kommunerna kan göra mer för att bli bättre på att välja miljövänligare produkter vid inköp. Uppföljning behöver bli bättre på om krav i upphandling efterlevs och i vilken utsträckning inköp sker enligt ramavtal. Målet om ekologiska livsmedelsinköp anger 10 % senast år 2011, vilket har uppnåtts i båda kommunerna. Nästa mål är 2020 då 50 % av inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Ekologiska livsmedel innebär en merkostnad och målet uppnås endast om särskilda medel och insatser sätts till med en minsta ökning om 5 procentenheter per år. Miljöområde: Värna mark och vatten Marknadsföring och underhåll av gång-, cykel-, och vandringsleder har genomförts och bör vara ett kontinuerligt arbete. Önskvärt framöver är insatser för att ytterligare främja cyklandet i kommunerna. Skolorna gör ett ambitiöst arbete med utomhuspedagogik. Målet om att öka kunskapen om natur och miljö i skolorna och förskolorna har i miljöprogrammet kommit långt men det är ett kontinuerligt arbete och framöver behöver miljöprogrammet och miljömålen i läroplanerna integreras för att nå synergieffekt. Delmålet att använda naturresurser hållbart och minska kemikalieanvändningen har uppnåtts i båda kommuner om än efter 2011 som var målet. Sida 7

8 Mål, delmål och uppföljningsindikatorer MILJÖOMRÅDE: EFFEKTIVARE ENERGI- & TRANSPORTANVÄNDNING (EKS) Detta miljöområde är en del av Energi och klimatstrategin (EKS) och berör energieffektivisering, fjärrvärmeutbyggnad och transporter. MÅL 1: ANVÄNDA ENERGI EFFEKTIVT DELMÅL 1: I de kommunala verksamheterna och bolagen ska det totala energibehovet reduceras med 10 procent till och med år 2011 och med 20 procent till och med Reduktionen avser totalt energibehov per uppvärmd yta, i jämförelse med förbrukningen För visionen 2050 är målet en reduktion med 50 procent. (åtgärd EKS 1-16 Habo, EKS 1-15 Mullsjö) Status och kommentar: Att använda energi effektivt är ett ständigt pågående arbete som innebär förbättringar gällande energianvändning i framförallt byggnader men även beteendeförändringar är en viktig faktor. Besparingspotentialen är stor och i många fall krävs inga investeringar för att uppnå resultat och när investering krävs är återbetalningstiden ofta relativt kort. Vid målåret hade Habo minskat energiförbrukningen per ytenhet med 22 % och Mullsjö med 13 %. Vi har varit duktiga men måste bli bättre på att följa upp energianvändningen inte minst för att kunna synliggöra den utan även för att kunna arbeta målmedvetet. En annan viktig aspekt är att arbeta med incitament för att vara sparsam. Detta gäller framförallt internhyresdebitering som ingår i en åtgärd som ingen av kommunerna lyckats genomföra. Sida 8

9 MÅL 2: MINSKA ANVÄNDINGEN AV FOSSILA BRÄNSLEN OCH EL FÖR UPPVÄRMNING I de kommunala verksamheterna och bolagens lokaler ska uppvärmningen med fossila bränslen och el ersättas med förnybara bränslen alternativ att fjärrvärmenätet byggs ut. Även i kommunen som geografiskt område är målsättningen att fossila bränslen och el för uppvärmning av lokaler och bostäder ska upphöra. Kommunerna kan påverka utvecklingen genom att informera kommuninvånarna. DELMÅL 2: År 2011 ska användningen av fossil olja för uppvärmning helt ha upphört i de kommunala verksamheterna och bolagens lokaler och bostäder. (åtgärd EKS Habo, EKS Mullsjö) Status och kommentar: Uppföljningen visar att oljeanvändningen har minskat, men vid målåret 2011 var oljeanvändningen långt ifrån att upphöra. Oljeanvändningen minskar men det finns fortfarande en del fastigheter som fortfarande värms upp av olja. Dessa är bl.a. Fagerhults skola samt Habo bostäders fastighet på Kyrkvägen. I Sandhem återstår Servicehuset på Stråkenvägen 7. Mellan 2009 och 2011 har oljeanvändningen minskat med 21 % i Habo och 16 % i Mullsjö. DELMÅL 3: År 2011 ska elvärme i form av elpannor och direktel i de kommunala verksamheterna och bolagens lokaler ha reducerats till ett fåtal direkteluppvärmda mindre fastigheter. Vid nybyggnation ska elpannor och direktel inte användas. Värmepumpar ska endast användas i de fall som inte fjärrvärme eller pelletspannor är tekniskt/ekonomiskt möjliga. (åtgärd EKS 17, 20-21,23 Habo, EKS Mullsjö) Status och kommentar: Uppvärmning med direktel har minskat i båda kommunernas fastigheter. Mellan 2009 och 2011 har elanvändningen för uppvärmning per yta (kwh/m2) minskat med 18 % i Habo och 11 % i Mullsjö. Det är enstaka byggnader fortfarande inte har konverterats, t.ex. Tomasgården, hus 4 på Hagabodaskolan i Habo. I Mullsjö är det Solstrålens förskola som är delvis eluppvärmd. Sida 9

10 MÅL 3: REDUCERA ANVÄNDNINGEN AV FOSSILA BRÄNSLEN FÖR TRANSPORTER DELMÅL 4: År 2011 ska de kommunala verksamheternas och bolagens utsläpp av fossilt koldioxid från personbilstransporter reduceras med 50 procent jämfört med Det gäller fordon som är kommunalt ägda, leasade eller personalens egna bilar som används i tjänsten. År 2020 ska transporter ske med förnybara drivmedel. (åtgärd EKS Habo, EKS Mullsjö) Status och kommentar: Tyvärr har detta delmål inte uppnåtts. Transporterna har ökat under åren samtidigt som man inte har satsat på förnyelsebara drivmedel vilket är en förutsättning för att nå målet och att minska utsläpp av fossilt koldioxid. Indikatorn till detta delmål har varit svår att följa upp då det i dagsläget inte finns heltäckande siffror för kommunernas transporter. De siffror som finns att tillgå visar dock en trend med ökande utsläpp. Båda kommunerna har påbörjat konverteringen av personbilsflottan till framförallt dieselbilar som har lägre förbrukning än tidigare bensinbilar. I dagsläget har Habo 74 % miljöklassade bilar och Mullsjö 61 %, dock är merparten av bilarna dieseldrivna, vilket är ett fossilt bränsle. Båda kommunerna måste bli mer målinriktade på att välja fordon som drivs av förnyelsebara drivmedel exempelvis gas, etanol eller elbilar. I framtida arbete behövs denna fråga tas på stort allvar för att kunna nå målet om att alla transporter ska ske med förnybara drivmedel till Det tar tid för omställning av fordonsparken så det gäller att börja arbeta målmedvetet omedelbart. Positivt är att utbildningen i sparsam körning kommit igång, vilket i sig kan minska utsläppen med så mycket som 10 %. Totalt sedan programmets start har 64 anställda i Habo utbildats och 27 i Mullsjö och fler är på gång då det är ett pågående arbete med nyanställda osv. DELMÅL 5: Antal enkelresor med kollektivtrafiken i kommunen som geografiskt område ska öka med 15 procent från 2006 till och med (åtgärd EKS Habo, EKS Mullsjö) Status och kommentar: Tyvärr är det svårt att få fram statistik inom detta område eftersom kommunerna inte själva styr över bolagen som kör. Det vi vet är att flera positiva förändringar har skett där vi fått nya Reginatåg som har större kapacitet samt busslinje 101 som trafikerar sträckan Habo-Jönköping-Gränna som går varje halvtimma på morgnar och kvällar. Kommunernas framtida arbete inom detta bör istället fokuseras på att marknadsföra kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ. Sida 10

11 MILJÖOMRÅDE: RESURSSNÅLT OCH GIFTFRITT (MP) Detta miljöområde är en del av Miljöprogrammet (MP) och omfattar verksamheter inom avfall, källsortering, kemikalier samt upphandling och inköp. MÅL 1: ANVÄNDA NATURRESURSERNA HÅLLBART OCH MINSKA KEMIKALIEANVÄNDNINGEN DELMÅL 1: År 2011 ska alla kommunala verksamheter och bolagens lokaler ha upphört med användningen av kemikalier som klassas som utfasnings- och riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionen. (åtgärd MP 1-2) Status och kommentar: I båda kommunerna är både bolagen och den kommunala verksamheterna färdiga med kemikalieförteckningar på ämnesnivå. Åtgärderna som ligger under detta mål är uppfyllda enligt beskrivning men är inte helt kopplade till målet om att upphöra med utfasnings- och riskminskningsämnen vilket inte är uppnått ännu pga. resursbrist. DELMÅL 2: Procentuellt öka den mängd farligt avfall som samlas in. (åtgärd MP 3-7) Status och kommentar: Båda kommunerna är i stort sett färdiga med samtliga åtgärder under detta delmål. I Habo kvarstår sanering av PCB, som finns i små mängder där saneringen ska vara klar år Mängden av det insamlade farliga avfallet som tas emot på kommunernas återvinningscentraler har ökat i båda kommunerna. När det gäller avloppsslammet från reningsverken så nöjer sig kommunerna med att hålla gränsvärdena men någon certifiering bedöms inte vara aktuellt på grund av kostnadsskäl. DELMÅL 3: År 2014 ska hushållsavfallsmängderna som går till förbränning och deponi ha minskat med 30 kg per person och år. År 2020 ska minskningen vara 60 kg per person och år. Basår är (åtgärd MP 8-10) Status och kommentar: Båda kommunerna jobbar med avfallsinformation och flera enheter har kommit igång med källsortering men här finns mycket kvar att arbeta med. Åtgärden om att nyttiggöra matavfallet till biogas. Diskussioner pågår men frågan är löst till nästa upphandlingsperiod och då är förhoppningsvis alla frågetecken uppklarade. Avfallsmängden från hushållen har minskat från år 2006 så det finns goda chanser att målet 2014 nås. Sida 11

12 DELMÅL 4: Minska vattenförbrukningen i de kommunala verksamheterna och bolagen. (åtgärd MP 11) Status och kommentar: Båda kommunerna byter till snålspolande duschar och blandare i samband med renovering och nybyggnation, vilket också är den enda åtgärden till delmålet. Habo Bostäder har arbetat hårt med detta och fått en rejäl sänkning av vattenförbrukningen. Det är viktigt göra uppföljning av vattenförbrukningen och ha koll på läckande toaletter, de kan ge upphov till stora mängder förlorat vatten. Det är också viktigt med beteendefrågor kring hur vi använder vatten. MÅL 2: ÖKA UTBUDET OCH INKÖPEN AV MILJÖANPASSADE VAROR OCH TJÄNSTER DELMÅL 5: Från och med 2010 ska samtliga inköp som görs i de kommunala verksamheterna ske enligt gällande ramavtal. Vid avrop ska i första hand miljöanpassade produkter väljas. (åtgärd MP 12) Status och kommentar: Båda kommunerna har börjat utbilda ansvarig personal, men det kvarstår en del utbildning för att sprida kunskapen till alla som är berörda. Det är kommunchefernas ansvar att driva frågan. Det är tveksamt om det i första hand är miljöanpassade produkter som väljs och på detta område finns heller ingen statistik för att följa upp delmålet. Det kan dock konstateras att alla inköp som görs i kommunerna inte köps in via gällande ramavtal. DELMÅL 6: Från och med 2011 ska minst 10 % av livsmedelsinköpen, räknat i kronor, i de kommunala verksamheterna, vara ekologiska enligt EU:s definition ska det vara 50 % som är ekologiska. (åtgärd MP 13) Status och kommentar: Båda kommunerna hade under 2010 mycket små inköp av ekologiska varor. Under 2011 har kostenheterna i respektive kommun arbetat hårt för att öka procentandelen ekologiska livsmedel och nått målet på 10 %. I Habo har man dessutom nått en bra bit över med ett ekologiskt livsmedelsinköp på 15 % år Indikator 1: Ekologiska livsmedelsinköp, procent. Ekologiska livsmedelsinköp Habo Mullsjö ,5 % 1 % % 11 % % 11 % Om kommunerna ska nå 2020 års mål så kräver det större insatser på området än vad som görs idag, både från politiker och anställda. Det handlar inte enbart om pengar, utan även om att skapa utrymme för utbildning och olika projekt, både för personal och för konsumenter. Sida 12

13 MILJÖOMRÅDE: VÄRNA MARK OCH VATTEN (MP) Detta miljöområde är en del av Miljöprogrammet (MP) och berör skogskötsel, dagvattenhantering, kalkning av vattendrag och våtmarker, restaurering av Vätterbäckarna och åtgärder av enskilda avlopp. MÅL 1: UTVECKLA OCH BEVARA GRÖNSTRUKTUR OCH NATURHÄNSYN DELMÅL 7: Öka miljö- och naturhänsyn i den kommunala skogsskötseln. (åtgärd MP 14) Båda kommunerna har tagit fram skogsbruksplaner som kontrakterade entre- Status och kommentar: prenörer ska följa. DELMÅL 8: Öka tillgängligheten i naturen. (åtgärd MP 15-17) Status och kommentar: Båda kommunerna har genomfört sina åtgärder tillhörande delmålet. De har tagit fram flera nya leder och marknadsför dem både på internet och i media. Lederna underhålls också regelbundet. DELMÅL 9: Utveckla och bevara grönstrukturerna i tätorterna, i form av grönområden och grönstråk. (åtgärd MP 18-20) Status och kommentar: Lite blandade resultat, där flera åtgärder är påbörjade. Mullsjö har fortfarande kvar att utarbeta en grönstrukturplan och för Habo kvarstår vilket skydd man kan ge grönområdet mellan Sjogarp och Munkaskog. Sida 13

14 MÅL 2: MINSKA MILJÖPÅVERKAN PÅ SJÖAR OCH VATTENDRAG SAMT ÅTERSKAPA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN DELMÅL 10: Till och med år 2010 ska andelen öring som når Vättern öka med 30 % och med 75 % till och med år Basår är (åtgärd MP 21-24) Status och kommentar: Alla åtgärder är genomförda och vidare åtgärder sker löpande. Beräkningar visar att åtgärderna har gett resultat och att målet för 2010 har uppnåtts. Antal öring som når Vätter är 2012 cirka vilket motsvarar 40 % ökning sedan basår Flera fiskvandringsvägar har färdigställts. Flera hinder har tagits bort i bl.a. Knipån, Hökesån och Skämningsforsån. Projekteringar för restaurering pågår i Knipån (Kivarp), Hornån, Svedån och Rödån. De senaste projekteringarna är ett steg på väg för att nå målet för 2020 som är en 75 % ökning från år Det är speciellt betydelsefullt att öppna fria vandringsvägar vid kraftverket i Svedån, då vattendraget är ett av de viktigaste för att tillföra Vättern öring. Möjligheterna att göra detta underlättas av att anläggningen ägs av Habo kommun via ett bolag. Här finns en konflikt i samhällsintressen, då kraftverket producerar el till ca 400 hushåll. DELMÅL 11: Minska dagvattnets miljöpåverkan. (åtgärd MP 25-27) Status och kommentar: Båda kommunerna arbetar med dagvattenfrågan genom at ta fram dagvattenpolicy eller lokala anvisningar. Mullsjö har under 2012 haft en dagvattenpolicy ute på remiss som visar hur kommunen ska hantera dagvattenfrågan i den fysiska planeringen. Habo arbetar med sin åtgärdsplan som kommer att leda till anpassningar. Kommunerna kan också arbeta för att hushåll ska ta hand om sitt egna dagvatten, s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Genom att göra det kan fastighetsägare få nedsättning av dagvattentaxan. Åtgärden om att uppföra en biltvättplats har bedömts som genomförd då kontakt med privata aktörer upprättats och lämpliga platser för gör det själv-tvätt (GDS-tvätt) har setts över. I Mullsjö har en privat aktör tidigare öppnat en tvätthall och idag pågår det diskussioner i båda kommuner om var GDS-tvättarna kan placeras. DELMÅL 12: Minska övergödningen av sjöar och vattendrag samt skydda dricksvattentäkter. (åtgärd MP 28-30) Status och kommentar: Både Habo och Mullsjö arbetar med att minska påverkan från avlopp i omvandlingsområden med bl.a. nya detaljplaner och VA-planer. Habo har en antagen VA-plan och Mullsjö är på gång med att upprätta en. Habo kommun uppnår idag delmålet medan Mullsjö inte riktigt når hela vägen. Detta beror på arbetet med att upprätta föreskrifter för vattenskyddsområden i Mullsjö gällande Havstenshult, Kärleksudden, Mullsjö tätort samt Sandhems vattenskyddsområde. I Habo har föreskrifter med skydd av dricksvattentäkterna i Habo lämnats in till Länsstyrelsen. Sida 14

15 MÅL 3: ÖKA KUNSKAPEN OM NATUR OCH MILJÖ DELMÅL 13: Öka elevernas kunskap om natur, miljö och kretslopp. (åtgärd MP 31-35) Status och kommentar: Både Habo och Mullsjö har aktivt jobbat med utomhuspedagogik och i detta syfte utvecklat och använt skolgårdar och angränsande naturområden. I Mullsjö har Trollehöjdskolan fått Grön Flagg under Delmålet kräver självfallet ständigt arbete med utbildning av elever, vidareutbildning av lärare och att man utarbetar miljöstrategier för hur man integrerar miljöfrågor i undervisningen. Sida 15

16 HABO - Uppföljning utifrån ansvarig enhet KOMMUNCHEF (Habo) 2 3 Genomförd MP 12 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Göra inköp enligt gällande ramavtal Under 2012 har nytt avtal träffats med Jönköpings kommun innebärande bland annat att Habo kommun erbjuds att delta vid s.k. ramavtalsupphandlingar även fortsättningsvis. Ny upphandlingschef i Jönköping har tillträtt hösten 2012 och nya informationstillfällen för förvaltningarnas ledningsgrupper i Habo har inplanerats i februari-mars Syftet med träffarna är att öka inköpskompetensen i förvaltningarna bland annat beträffande befintliga ramavtal och följaktligen att minska eventuella inköp som annars skulle ske utanför ramavtalen. Det finns dock ingen sammanställning på hur många inköp som görs utanför ramavtalen. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 28 Öka andelen miljöfordon Åtgärden vill att fordon med alternativa bränslen ska prioriteras i första hand och att dieselbilar ska prioriteras i andra hand. Delmål 4 beskriver kommunens målsättning att alla transporter ska ske med förnybara bränslen Det kartlagda fordonsbeståndet gällande personbilar består till ca 74 procent av miljöbilar. Av miljöbilarna drivs cirka 57 procent på diesel. De är snåla i drift men drivs inte av förnybara bränslen. När de gäller kommunens fordonspark av lätta lastbilar, totalt 25 st, är det 2 av bilarna som kan klassas som miljöbilar Inköp sker inte centralt i kommunen vilket efterfrågas i åtgärden och eftersom detta är en efterfrågad del av åtgärden är den av vikt för att åtgärden ska anses vara uppfylld. EKS 29 EKS 30 Utökad busstrafik Kapacitetsförstärkning av Vättertåg Linje 101 har börjat trafikera sträckan Habo- Jönköping-Gränna varje halvtimma på morgnar och eftermiddagar. Bussarna drivs dock inte på biogas, vilket efterfrågas i åtgärdsbeskrivningen. Det är svårt att ställa detta som krav då bussarna troligen trafikerar fler sträckor i länet. De äldre X14-tågen har ersatts med de nya Reginatågen som körs av Västtrafik. De har betydligt större kapacitet.

17 EKS 35 Utbilda i sparsam körning Under 2010 och 2011 har 56 personer utbildats i ecodriving. Arbetet fortgick under 2012 då totalt 8 personer från hemsjukvården, hemtjänsten och förvaltningschefer utbildades. Totalt 64 personer sedan 2010 har gått utbildningen. HABO ENERGI AB (Habo) Genomförd 11 MP 1 MP 6 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Byta ut köldmedier enligt lagstiftningen Habo Energi har under 2012 tagit fram kemikalieförteckningar på ämnesnivå. De använder inga köldmedier. MP 9 Öka källsorteringen i de kommunala verksamheterna och bolagen Industriellt avfall såsom metall, wellpapp, kartong och trä sorteras. Byggnaderna sköts av Habo Bostäder. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 11 Erbjuda serviceavtal till fjärrvärmekunder Habo Energi erbjuder serviceavtal. EKS 20 Ökade fjärrvärmeleveranserna inom befintligt fjärrvärmeområde Slutår: löpande Från och med 2008 till år 2010 har leveranserna inom det befintliga fjärrvärmeområdet i Habo tätort ökat med MWh (27 %). Endast ett fåtal nya kulvertar har byggts (bl.a. till Alléskolan) och därför kan ökningar något förenklat räknas inom befintligt område. Totalt sett har sålda leveranserna ökat från 15,3 GWh till 22,1 GWh. En ökning med ca 6,8 GWh (44 %). EKS 21 Utöka fjärrvärmeområdet Slutår: löpande I Fagerhult byggdes under 2010 ett nytt fjärrvärmeområde vilket ökade leveranserna med MWh (ca 18 %). Fagerhults belysning har varit den enskilt största kunden. Sida 17

18 Sedan 2008 har minst 600 m 3 olja/år blivit ersatt med fjärrvärme. I Fagerhult med 330 m 3 och i Habo 270 m 3. I Habo är det framförallt den gamla oljepannan på Habo energi som ställts av och byts ut mot den nya biobränslepannan. Den olja som nyanslutna villaägare bytt mot fjärrvärme tillkommer. EKS 22 Ta emot spillvärme i fjärrvärmesystemet Slutår: löpande Inte tillämpbart i Habo då det inte finns några bra spillvärmeleverantörer. De enda som skulle kunna vara intressanta är Habo reningsverk och Toms, men reningsverket ligger en bit utanför befintligt nätområde och har låg temperatur. Med Toms har ett eventuellt samarbete aldrig kommit på tal. EKS 23 Starta närvärme i Fagerhult Klart. Levererar 2,8 GWh i Fagerhult under EKS 24 Undersöka möjlighet till solvärme i fjärrvärmesystemet Enkel undersökning gjord och resultatet är att nyttan och ekonomin är väldigt låg. EKS 25 Undersöka möjlighet till bioolja i fjärrvärmesystemet Undersökning är klar. De har valt att använda den nya biobränslepannan då det är billigare än att använda bioolja. EKS 26 Bevaka möjlighet till kraftvärme i fjärrvärmesystemet Slutår: löpande Detta bevakas löpande. Värmeproduktionen i Habo är för litet för att det skall vara intressant. Sida 18

19 HABO BOSTÄDER AB (Habo) 2 2 Genomförd 6 MP 1 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Habo bostäder har tagit fram kemikalieförteckningar och är dessutom med i Sunda Hus vilket ger tillgång till en bra databas för kemikalier. MP 5 Inventering av PCB Inventering, Slutår: 2008 Sanering, Slutår: 2013 Inventering av byggnader blev klar i december I två byggnader byggda har PCB upptäckts. De ska saneras innan 30 juni MP 6 Byta ut köldmedier enligt lagstiftningen Byte har skett enligt åtgärdsbeskrivningen när teknisk och ekonomisk livslängd är uppnådd. De två sista värmepumparna som inte hade godkända köldmedier byttes under Åtgärden är därmed klar. MP 9 Öka källsorteringen i de kommunala verksamheterna och bolagen Habo Bostäder var först i Sverige med hushållsnära källsortering. De tar hand om nio fraktioner vid hyresbostäderna. Fler fraktioner sorteras i deras förråd. De förmedlar egen information samt FTI s information på flera språk. Under 2012 påbörjas ett samarbete med Hyresgästföreningen där de bl.a. ska jobba med källsorteringen i deras fastigheter. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 7 Införa effektivare värmeväxlare Slutår: 2014 Utbyte av äldre fjärrvärmecentraler sker för fullt. Ca 65-70% är utbytta bl.a. fastigheterna Spinnet, Bränninge, Lagget, Gästgivaregatan, Malmgården, Långgatan 6 & 34. Några fastigheter på Malmgatan kvarstår att byta. EKS 8 Fönsterbyten och tilläggsisolering - Fönster har bytts i tre fastigheter. Inga planerade byten förrän Vindsisoleringar är svåra, då de som kvarstår antingen är bebodda eller har små utrymmen. EKS 9 Effektivisera ventilationsanläggningar En inventering är klar. En åtgärdsplan togs fram 2010 efter att energideklarationerna blev klara. Biblioteket och byggnaden där Systembolaget Sida 19

20 ligger har åtgärdats under Under 2012 kommer fastigheterna på Kyrkvägen 5 och Tidaholmsvägen 7 att effektiviseras. Frågetecken finns omkring Malmgårdsskolan ev. sker åtgärder Dock beror detta på vad politikerna bestämmer sig för i frågan. Hyresbostadsfastigheter har helt andra ventilationskrav och där är det svårare att göra ändringar. EKS 10 Effektivisera inomhusbelysningen Habo bostäder har genomfört ett projekt tillsammans med belysningsleverantörer där de testat armaturer och olika former av närvarogivare i källare. Under 2011 har en kombinerad LED/T5 armatur med tryck och ljuddetektorer satts in i trappuppgångar på Lagget och Nygatan kommer Tidaholmsvägen 9-39 få ny utomhusbelysning i form av LED/halogenlampor. EKS 18 Ökad fjärrvärmeanslutning Slutår: oklar Enligt åtgärdsbeskrivningen är oljepannan på Kyrkvägen gammal och ska bytas mot fjärrvärme. Habo Energi anser inte att åtgärden är ekonomiskt försvarbar så i dagsläget kommer man inte ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet. EKS 19 Byte till värmepump Åtgärden syftar till att byta oljepannan i fastigheten på Tallåsvägen 4 i Furusjö till värmepump. Planer fanns på färdigställande under 2012 men har ännu inte genomförts. Sida 20

21 TEKNISKA KONTORET GATU/VA -ENHETEN (Habo) Genomförd MP 1 MP 3 MP 4 MP 7 MP 8 MP 10 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Insamling av farligt avfall Insamling av läkemedel och riskavfall Certifiera avloppsslam i kommunala reningsverk Nyttiggöra matavfall Sortera mera Kemikalieförteckning finns sedan Litet antal kemikalier i verksamheten. Intresse finns för en databas som automatisk uppdaterar säkerhetsdatablad m.m. Man avvaktar nödvändiga framtida programfunktioner. Informationsblad har upprättats och spridits ut till kommuninvånarna. Man vet inte om insamlingen av farligt avfall har ökat procentuellt. Info om det finns i miljörapporten för Sibbabo. Samma infoblad som för åtgärd MP 3. Skickades ut 2010 till alla kommuninvånare. Dock ej målgruppsanpassat, vilket finns nämnt i åtgärdsbeskrivningen. Slammet uppfyller alla gränsvärden enligt REVAQ: s certifiering inom snar framtid. I dagsläget är det bestämt att man endast ska försöka hålla gränsvärdena, då certifieringen är väldigt dyr. Politiskt beslut togs i avfallsplansarbetet att införa separat matavfallsinsamling senast Detta i samarbete med en eller flera andra kommuner. Aktuellt avtal för avfallsinsamling gäller till En sorteringsguide skickades ut Kommer att skickas ut regelbundet. MP 14 Göra skogsbruksplan till ett aktivt styrinstrument Södra har tagit fram en skogsbruksplan för Habo kommun. Södra har i samarbete med kommunen ansvar för att underentreprenörer följer checklistan i planen. MP 19 Utarbeta grönstrukturplaner och skötselanvisningar för grönområdena En grönstrukturplan finns. Den bör uppdateras under den befintliga mandatperioden. Dessutom har skyddsvärda träd inventerats av länsstyrelsen. MP 20 Bevara den biologiska mångfalden (skötselplan) Kommunen har undersökt skydd man kan inrätta. Arbetet pågår med Länsstyrelsen och hur detta kan göras på bästa sätt. Skötselplan för området vid banvallen där Habomaskrosen växer finns inte utan endast det riktlinjer för hur området ska skötas. Sida 21

22 MP 25 Upprätta anvisningar för den fysiska planeringen om dagvattnets omhändertagande Lokala anvisningar finns inte. Dock jobbas det intensivt med dagvatten för exploateringsområden. Nuläget är att en dagvattenpolicy ska tas fram under VA-taxan innehåller en avgift för dagvatten som tas bort om man har eget omhändertagande av dagvatten. MP 26 Anpassa dagvattensystemet Ledningsnätets status håller på att kartläggas i syfte att ta fram en åtgärdsplan. Simuleringar har gjorts tidigare för cirka 2/3 av Habo tätort, vilka har påverkat hur man planerar dagvattnet och utjämningsmagasin. MP 29 Minska miljöpåverkan från avlopp i omvandlingsområden En VA-plan är klar och antagen MP 30 Upprätta och revidera föreskrifter för vattenskyddsområden Samtliga föreskrifter har överlämnats till Länsstyrelsen för beslut. MP 37 Minska inläckage till spillvattennätet Habo har väldigt lite inläckage och det anses vara försumbart efter mätningar utförda av konsulter. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 5 Effektivare gatubelysning Utbyte av energieffektivare belysning pågår. Under 2012 var tanken att en inventering av belysningen skulle genomföras men detta har inte prioriterats och därför har en belysningsplan heller inte tagits. EKS 13 Effektivisera avloppsreningsverksamheten En hel del utredningar är gjorda, exempelvis återvinning på det utgående spillvattnet, värmeåtervinning i bassäng med hjälp av slingor i vattnet m.m. Energieffektiviseringsarbetet anses som löpande arbete och kommer att fortsätta. EKS 32 Ruttplanera avfallsinsamlingen Aktuellt avtal som gälla för två år omfattar inga krav på ruttplaneringssystem. EKS 34 Öka tillgängligheten av alternativa bränslen Under 2010 gjordes en utredning av möjligheten att utvinna biogas i Habo och att förädla det till fordonsgas. Resultatet är att det kostar för mycket med tanke på tillgängliga volymer slam. Under 2011 påbörjades arbete med att få hit gasleverantörer för ett första mötet detta är ett kontinuerligt arbete. Sida 22

23 TEKNISKA KONTORET FASTIGHETSENHETEN (Habo) 2 1 Genomförd 8 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION MP 1 MP 5 Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Inventering av PCB Inventering, Slutår: 2008 Sanering, Slutår: 2013 Förteckningarna är gjorda. Dock pågår inspektion av städförråd för att sålla bort icke önskade kemikalier. Inventeringen är klar. Ett par byggnader med PCB finns, bl.a. reningsverket med PCB i fönstren. Saneringar kommer göras till MP 6 MP 9 MP 11 MP 38 Byta ut köldmedier enligt lagstiftningen Öka källsorteringen i de kommunala verksamheterna och bolagen Installera snålspolande duschar och blandare Slutår: löpande Installera fettavskiljare HCFC köldmedier finns i kylutrustning på framförallt Vårdcentrum. Dessa kommer att bytas när teknisk eller ekonomisk livslängd är uppnådd, vilket överensstämmer med åtgärdens beskrivning. Källsortering finns i nästan samtliga lokaler. De verksamheter som inte har någon källsortering kommer troligen få det under Är genomfört. Snålspolande utrustning efterfrågas dessutom vid nybyggnation. Kärrs förskola saknar fettavskiljare. Nyinstallation kommer inte att göras då utrymme i budget saknas. Det har dessutom inte varit problem med ledningar, så miljönyttan av ev. investering ifrågasätts. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 1 Ta fram effektiviseringsprogram för kommunala fastigheter Slutår: löpande Genomfört och sker löpande. Energiförbrukningsmål sätts varje år för el, värme och vatten av driftstekniker och fastighetschef. Uppföljning sker varje månad. Fastighetsenheten arbetar sedan 2011 med en specifik energibesparingsbudget som förenklar och förkortar investeringsbeslut med kort pay-off tid. EKS 2 EKS 3 Energiutbilda driftpersonal Slutår: löpande Energiinformation till kommunanställda Klart och genomförs nu löpande. Under 2011 kommer utbildningen utökas till även vaktmästare samt gatu- och parkpersonal. Åtgärden är genomförd. Energiinformation ges till verksamheterna. Sida 23

24 EKS 4 -löpande Införa incitament för lägre energiförbrukning Slutår: oklart Åtgärden syftar till att införa internhyresdebitering vilket politikerna beslutat om. Detta kommer troligen att införas under Förhoppningen med denna åtgärd är att energiförbrukningen ska minska i verksamheterna. EKS 17 Minska användningen av olja och el för uppvärmning Här kvarstår primärt Tomasgården (vattenburen el). Fastighetsenheten vill ansluta till fjärrvärme från Habo Energi. Habo Energi är i dagsläget inte intresserade av att ansluta ovanstående fastighet på grund av att det inte är ekonomiskt försvarbart Beslut kan inte skjutas fram längre och andra uppvärmningsalternativ kommer att beaktas. Sida 24

25 TEKNISKA KONTORET: PLAN & BYGGENHETEN (Habo) 1 1 Genomförd 4 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION MP 18 Bevara grönstråk Åtgärden beskriver att området som ligger mellan Sjogarp och Munkaskog, ska utredas angående formellt skydd (naturreservat eller naturvårdsavtal). För närvarande har inga förhandlingar med markägaren påbörjats. Längre fram kan det komma att införlivas i en eventuell detaljplan för Munkaskogsområdet. MP 27 Uppföra biltvättplatser Samtal med en biltvättsentreprenör pågår. Kommunen har tittat över eventuella platser där biltvättsanläggningen kan etableras och arbetet fortsätter och förhoppningen är att biltvätt kan uppföras på lämplig plats under ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 14 Energiinformation vid bygglov Energiinformation lämnas idag vid tekniskt samråd då enheten även hänvisar till Energicentrum på A6. Tidigare i byggprocessen, vid ansökan om bygglov eller tomtkön, lämnas det inte information. Från Plan- och byggenheten finns intresse för att komma med energiinformation tidigare. EKS 36 EKS 37 EKS 38 Miljöanpassade transporter i den fysiska planeringen Införa trafikmätningar -löpande Ta fram en gång- och cykelledsplan Någon checklista har inte uppförts. Dock tas frågorna upp tidigt i beaktande i planprocessen. Framtagande av en checklista finns med i verksamhetsmålen för första halvåret Mätningar för personbilar och tunga fordon görs och läggs in i Geosecma. En lista över kontrollplatser har upprättats. Mätningar sker efter behov och kan bli oftare än det efterfrågade 3- årsintervallet. Någon mätning av antal cyklar har inte gjorts. Detta blir aktuellt när en satsning görs på ökad cykling i kommunen. Det finns en gång- och cykelledsplan som innefattar befintligt nät och behovet av kompletterande sträckor. Planen kommer att föras över till Geosecma under Sida 25

26 TEKNISKA KONTORET: KOSTENHETEN (Habo) 1 Genomförd MP 13 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Öka andelen ekologiska livsmedel Andelen ekologiska inköp låg under 2010 på ca 2,5 % och bestod mestadels av kaffe, bananer och havregryn. Bland de ekologiska varorna finns drickmjölk, kaffe samt frukt och grönt. Exempel på KRAV-märkta livsmedel är nötfärs, ris och pasta, potatis, fisk mm. Det finns dessutom många fler övriga livsmedel som är jämförbara med ekologiska. Andelen ekologiska inköp har gått från 10 % 2011 till 15 % BARN- & UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN (Habo) Genomförd 5 MP 31 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Utarbeta miljöstrategier för skolor och förskolor Miljöplaner har utarbetats på en del skolor och förskolor och där sker uppföljning årligen. I läroplanerna finns mål för hur miljöfrågor ska integreras i undervisningen och det är något som de flesta skolor och förskolor utgår ifrån och har därför inga särskilda miljöplaner utöver detta. MP 32 Öka antalet Grön Flagg certifieringar av skolor och förskolor Brandstorps förskola och Slättens förskola har Grön Flagg certifiering men inga planer finns på att certifiera någon annan förskola eller skola i dagsläget. Flera skolor skulle troligen bli certifierade om de ansökte, då de redan jobbar mycket med frågorna men intresse är svagt för att använda Grön Flagg. (Åtgärden håller det öppet att använda andra system.) Sida 26

27 MP 34 Utveckla skolgårdar och naturområden vid skolor och förskolor Det finns inga framtagna åtgärdsplaner för hur skolgårdarna ska utvecklas i mer pedagogisk riktning. Däremot har samtliga rektorsområden, utom Hagaboda, har deltagit i ett 3-årigt Naturprojekt där fem naturnära skolområden iordningsställts. Man diskuterar dessutom frågan ofta i verksamheten. MP 35 Öka antalet studiebesök i kommunala verksamheter och bolag -löpande Studiebesök är vanligt förekommande på vissa skolor och förskola och ligger då invävt i arbetsplanerna. Man besöker bl.a. brandstation, reningsverk, fjärrvärmeanläggning, bibliotek m.m. Det vanligaste hindret för studiebesök är kopplat till transport och kostnader. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 41 Kompetensutveckla lärare i energi-, klimat- och andra miljöfrågor All pedagogisk personal på de gamla rektorsområdena Bränninge, Hagen och Kråkeryd har genom Naturprojektet fått kompetensutveckling i energi, klimat och andra miljöfrågor. För närvarande finns inga planer på kompetensutveckling inom detta område men intresse finns för hållbar utveckling. IS/IT-ENHETEN (Habo) Genomförd 1 ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 6 Installera gröna servrar De gröna servrarna började användas i januari 2011 och den virtuella användningen kom igång i juni. När man kollar i energistatistiken syns det att energiförbrukningen har minskat mellan kwh per månad efter att de gröna servrarna installerats. Det tillsammans med annat arbete har gett minskad energiförbrukning. I praktiken är vinsterna med de gröna serverarna så mycket mer. De ökar kommunens informations- och driftsäkerhet, och är dessutom lättare att administrera för våra systemtekniker. Sida 27

28 PERSONALCHEF (Habo) Genomförd 1 ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 33 Ta fram resepolicy En resepolicy blev antagen av Kommunfullmäktige i december Finns publicerad i Personalpolitik och hittas på intranätet. Det är upp till respektive chef att kommunicera resepolicyn till sin personal. I förarbetet till resepolicyn gjordes en kartläggning av både kommunens egna fordon och personalens fordon som används i tjänsten. Kartläggningen visade hur stor en bilpool skulle kunna vara. Att även personalens egna fordon kartlades ledde till att bilpoolen utökades med ytterligare två bilar. Diskussioner förs kring att ta bort alkolås från resepolicyn efter att problematik med dessa har uppdagats. FRITIDS- & KULTUR FÖRVALTNINGEN (Habo) Genomförd 4 MP 1 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Arbetet är klart och omfattar de kemikalier som används för skötsel av grönområden och drift av förvaltningens maskiner och fordon. MP 15 Ta fram underlag för nya gång-, cykeloch vandringsleder Nya kartor och informationstavlor är framtagna för Västra Vätterleden och nya elljusspåret och övriga spår i Fagerhult. Även övriga gång- cykeloch vandringsleder uppdateras kontinuerligt. MP 16 Marknadsföring av cykel- och vandringsleder Marknadsföring av lederna sker redan idag i stor omfattning via Habo kommuns webbsida och med olika informationsbroschyrer som sprids av turistbyrån i Habo och andra samverkanspartners. Sida 28

29 MP 17 Underhåll och skötsel av vandringsleder Genom avtal med olika föreningar säkerställs att lederna får kontinuerligt underhåll. Visst underhållsarbete utförs av förvaltningens egen personal. En större genomgång av Västra Vätterleden har gjorts med bl.a. utbyte av skyltar och uppsättning av ny ledmarkering samt röjningsarbete. Sida 29

30 MULLSJÖ - uppföljning utifrån ansvarig enhet KOMMUNCHEF (Mullsjö) 1 Genomförd 2 MP 12 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Göra inköp enligt gällande ramavtal Mullsjö kommun använder Jönköpings kommuns upphandlingsenhet för att bl.a. ta fram ramavtal. Upphandlingschefen i Jönköpings kommun har träffat kommunens verksamhetschefer, enhetschefer, rektorer och avdelningschefer under Kommunchefen anser att upphandling enligt ramavtal görs i så stor utsträckning som möjligt, ett arbete som inte tar slut utan är ett löpande arbete. Det finns inga sammanställda siffror på exakt hur många procent som det handlas utanför ramavtalen. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 24 Öka andelen miljöfordon Åtgärden vill att fordon med alternativa bränslen ska prioriteras i första hand och att dieselbilar ska prioriteras i andra hand. Delmål 4 beskriver kommunens målsättning att alla transporter ska ske med förnybara bränslen Det kartlagda fordonsbeståndet gällande personbilar består till 61 procent av miljöbilar. Av miljöbilarna drivs 64 procent på diesel. De är snåla i drift men drivs inte av förnybara bränslen. När de gäller kommunens fordonspark av lätta lastbilar, totalt 23 st., är det ingen av bilarna som klassas som miljöbilar. Siffrorna är hämtade från Miljöfordonsdiagnos. EKS 31 Utbilda i sparsam körning Enligt åtgärdsbeskrivning ska en större grupp berörd kommunpersonal få del i en teorikurs och de som kör mest ska även få praktik. Under 2011 har 24 personer utbildats från hemtjänsten och Mullsjö Bostäder och för 2012 blev motsvarande siffra 3. Kommunen kommer att titta över om fler anställda ska genomföra utbildningen. Kommunen har på hemsidans nyhetsarkiv länkar till informationssajter som beskriver och snabbutbildar i sparsam körning. Det är oklart hur många i personalen som arbetat med materialet. Sida 30

31 MULLSJÖ ENERGI & MILJÖ AB (Mullsjö) 3 4 Genomförd 16 MP 1 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Kemikalieförteckningar har tagits fram för både fjärrvärme- och VA-verksamheten. Avfallshanteringen tas inte med då den är förlagd på entreprenad. MP 3 Insamling av farligt avfall Information om farligt avfall har skickats ut till hushållen i skriften Renhållning i Mullsjö kommun. Beges har hand om insamling av farligt avfall och Mullsjö energi och miljö (MEMAB) tar hand om slam och aska. I beskrivningen till åtgärden nämns att insamlingen av farligt avfall ska öka procentuellt. Uppfattningen hos Beges som tar hand om farligt avfall är att det ökar stadigt. MP 4 Insamling av läkemedel och riskavfall Kronans droghandel tar enligt avtal hand om kommuninvånarnas avfall. Information om läkemedel och kemikalier finns i skriften Renhållning i Mullsjö kommun. Osäkerhet kring hur andra verksamheter, såsom kommunala vårdenheter tar hand om farligt avfall. MP 6 Byta ut köldmedier enligt lagstiftning Köldmedier finns inte i verksamheten. MP 7 MP 8 Certifiera avloppsslam i kommunala reningsverk Nyttiggöra matavfall Slutår: 2014 Inte genomfört. En certifiering är inte ekonomiskt försvarbart anser bolaget. Slammet är redan idag av bra kvalitet. I dagsläget körs allt slam ut på vissa åkrar i kommunen. Att nyttiggöra matavfallet är inte aktuellt för MEMAB förrän vid nästa upphandling, Möjlig utredning om vilka mängder det finns av matavfallet. MP 9 Öka källsorteringen i de kommunala verksamheterna och bolagen Bolaget har viss källsortering, där material körs till återvinningscentralen. Övriga kommunala enheter är Fastighetsenhetens ansvar. MP 10 Sortera mera - löpande Skriften Renhållning i Mullsjö kommun har skickats ut och kommer att skickas ut igen vid eventuella taxehöjningar. Sida 31

32 MP 25 MP 26 MP 29 Upprätta anvisningar för den fysiska planeringen om dagvattnets omhändertagande Anpassa dagvattensystemet Minska miljöpåverkan från avlopp i omvandlingsområden En dagvattenpolicy har varit på remiss. Tanken är att policyn ska upp till kommunstyrelsen. Vid nybyggda områden tillämpas LOD. Under 2009 gjordes undersökningar som en förberedelse på 10-års regn. En åtgärdsplan finns nu. Vissa åtgärder är gjorda. Bl.a. har man fördelat överkapacitet samt reparerat vissa trasiga dagvattenledningar. Ev. kommer underjordiska flödesutjämnande magasin att byggas. Nya detaljplaner för tre berörda områden, Nyhem etapp 2, Gruvered och Sandhem kyrka. De två första områdena ska VA-utbyggnaden vara klar 31 dec Sandhem kyrka ska vara färdig utbyggt den 31 dec MP 30 MP 37 Upprätta och revidera föreskrifter för vattenskyddsområden Minska inläckage till spillvattennätet Slutår: 2008 Inte genomfört än. Föreskrifterna ska ses över för Havstenshult, Kärleksudden, Mullsjö tätort samt Sandhems vattenskyddsområde. MEMAB ska kolla om en revidering behövs eller om nya vattenskyddsområden behöver upprättas. Undersökningarna är gjorda. De finns inläckage men de är små och inte allvarliga. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 10 Erbjuda serviceavtal till fjärrvärmekunder - löpande Åtgärden har inte genomförts och kommer inte att genomföras. Det anses vara för kostsamt med tanke på hur få kunder som tros vara intresserade. Ett annat sätt används för att säkerställa energioch kostnadseffektivitet. MEMAB ser vilka kunder som har dåliga flöden och dessa debiteras mer, så incitament finns för dem att genomföra förändringar i termostater och pumpar. EKS 12 Effektivisera avloppsreningsverksamheten Vid uppföljning av tidigare energieffektiviseringsåtgärder konstateras att Mullsjö reningsverk är väldigt energieffektivt. Sandhem ligger på normal nivå. Intresse finns fortfarande för energiåtervinning från utgående spillvatten. EKS 17 Öka fjärrvärmeleveranserna inom befintligt fjärrvärmeområde Slutår: löpande MEMAB har ökat leveranserna inom bl.a. Norra Industriområdet och Havstenshult. Några procents ökning har skett under EKS 18 Utöka fjärrvärmeområdet Slutår: löpande Fjärrvärme är infört på hela Västra industriområdet. Kärleksudden är förberedd för framtida Sida 32

33 expansion. Dock är kapaciteten slutsåld. En ny panna behövs för att kunna ta in nya kunder. EKS 19 Undersöka möjligheten till spillvärme i fjärrvärmesystemet Slutår: löpande Möjligheterna har undersökts och det har framkommit att spillvärme inte finns tillgängligt. De spillvärmekällor som finns återanvänder redan värmen i egen regi. EKS 20 EKS 21 EKS 22 EKS 28 EKS 30 Undersöka möjlighet till solvärme i fjärrvärmesystemet Undersöka möjlighet till returträ i fjärrvärmesystemet Bevaka möjlighet till kraftvärme i fjärrvärmesystemet Slutår: löpande Ruttplanera avfallsinsamlingen Öka tillgängligheten av alternativa bränslen Möjligheterna för solvärme har undersökts. Bland annat möjligheterna att köra sommarbaslast på solvärme, men det är för dyrt i jämförelse med alternativet att köra nuvarande panna på låg effekt. Om ny panna byggs så kommer möjligheten till att elda med returträ beaktas. Ytterligare tillgänglig mängd och typ av returträ behöver utredas. Bevakas. Beslut tas i samband med att en upphandling är på gång, då man kan se vad det verkligen kommer att kosta. Upphandlingen påbörjas när nödvändiga detaljplaner är färdiga. Finns inte idag. Det kommer dock att finnas med som ett villkor i en snart kommande upphandling för avfallsinsamling och borttransport. MEMAB har undersökt möjligheterna för lokal produktion av biogas och eventuell försäljning. Dock finns inga konkreta planer idag, därför anses frågan om att leverera biogas ligga på fel bord, då det är ett politiskt beslut. MULLSJÖ BOSTÄDER AB (Mullsjö) 2 Genomförd 5 MP 1 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Kemikalieförteckning togs fram under Det förekommer kemikalier inom städ samt drivmedel. Städföretaget inventerar städkemikalierna och checklistorna är klara. MP 5 Inventering av PCB Klart. Sida 33

34 MP 6 Byta ut köldmedier enligt lagstiftningen Köldmedier finns endast i butiken i Sandhem, som redan är konverterad. MP 9 Öka källsorteringen i de kommunala verksamheterna och bolagen Idag finns ingen egen hushållsnära sortering som utförs i bolagets regi. Vid vissa fastigheter finns dock kommunala sorteringsstationer nära. Informationsbrev kommer att skickas ut för att informera om källsortering. Det pågår samtal med entreprenörer om framtida sortering vid vissa fastigheter. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 7 Tilläggsisolera hyresbostäder Slutår: 2013 Tilläggsisolering av vindarna på de 60-talshus som åtgärden beskriver är beställd till sommaren Dessutom installeras termostater till samtliga element för att jämna ut temperaturerna mellan våningsplanen samt att sänka energiförbrukningen på fastigheterna. EKS 8 Effektivisera ventilationsanläggningar Genomförandeperiod: Någon fastighet är redan genomförd. En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs under första halvåret Denna leder till förslag på energieffektiviseringar. Energideklarationerna görs även under året. EKS 9 Effektivisera inomhusbelysningen Mullsjö Bostäder har en ständig dialog med deras leverantörer om ny teknik. I dagsläget är det svårt att hitta en lågenergilampa som tänds tillräckligt snabbt i trapphusen. I fem av deras hus har de lysrörsarmaturer som inte är konverterbara utan lyser hela tiden. Där måste hela armaturen bytas ut. I de övriga husen har de konverterbara armaturer. Samarbete med Habo Bostäder pågår också. Sida 34

35 TEKNISK SERVICE (Mullsjö) 1 2 Genomförd 6 MP 1 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå MP 14 Göra skogsbruksplan till ett aktivt styrinstrument MP 19 Utarbeta grönstrukturplaner och skötselanvisningar för grönområdena Framtagande av kemikalieförteckningar påbörjades under 2010 och slutfördes av egen personal under En skogsbruksplan blev antagen 2010 där skogen är FSC-certifierad. Förvaltningen är utlagd på Sydved och det ingår i deras uppdrag att säkerställa att underentreprenörer följer den. En grönstrukturplan för Mullsjö tätort har inte tagits fram. Dock har delar i åtgärdsbeskrivningen utförts, såsom att skyddsvärda träd har inventerats. Grönstrukturplanen ska belysa hur den biologiska mångfalden ska främjas och hur grönstråken inom tätorten och det omgivande landskapet kan bibehållas och stärkas. Dessutom ska skötselplanen för grönytor revideras med utgångspunkt i grönstrukturplanen. MP 20 Bevara den biologiska mångfalden MP 26 Anpassa dagvattensystemet Åtgärden berör rikkärret vid Havstenshult. Den ligger på privat mark och enheten anser därför att de inte kan ta på sig ansvar för skötseln. Enligt miljöprogrammet så har enheten delat ansvar för åtgärden. De anser att detta ansvar helt faller på Mullsjö Energi och Miljö AB, som också har tagit tag i frågan och utfört åtgärderna. Sida 35

36 MP 27 Uppföra biltvättplatser Under 2011 har en privataktör etablerat en biltvätthall. Kontakt har upprättats med en privat aktör angående en gör-det-självtvätt och man tittar nu på en lämplig plats för ändamålet. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 5 Effektivare gatubelysning Sedan 2003 har nästan all gatubelysning bytts från kvicksilverlampor till energisnålare högtrycksnatriumlampor. LED-armaturer installeras i nya områden och vid ny gång- och cykelväg. Det finns dock ingen uttalad åtgärdsplan, vilket efterfrågas i beskrivningen av EKS 5. EKS 33 Införa trafikmätningar - Tekniska ser inte någon nytta med att införa trafikmätningar med 3-års intervall. Därför utförs endast trafikmätningar vid planerad ombyggnation eller vid vissa känsliga områden. EKS 34 Ta fram en gång- och cykelledsplan Man använder sig av en trafikplan från 2009 där gång och cykelvägar ingår. Gång- och cykelvägarna är dokumenterade i kartsystemet Kartago. FASTIGHETSENHETEN (Mullsjö) 3 2 Genomförd 7 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION MP 1 MP 5 Upprätta kemikalieförteckningar på ämnesnivå Inventering av PCB Slutår: 2008 Kemikalieförteckningar har tagits fram av intern personal under Inventering är klar och det finns inget saneringsbehov. MP 6 Byta ut köldmedier enligt lagstiftningen HCFC köldmedier finns i bl.a. kylutrustning. Dessa kommer att bytas när teknisk eller ekonomisk livslängd är uppnådd, vilket överensstämmer med åtgärdens beskrivning. MP 9 Öka källsorteringen i de kommunala verksamheterna och bolagen Källsorteringen är ett pågående arbete. Gunnarsboskolan, skolan i Sandhem samt kommunhuset källsorterar och ambitionen är att hela den kommunala verksamheten ska källsortera. Ett samarbete pågår med Mullsjös aktivitetscenter som utför hämtning av avfallsfraktioner. Sida 36

37 MP 11 Installera snålspolande duschar och blandare Slutår: löpande Snålspolande duschar och blandare finns inte i alla fastighetsbestånd men installeras vid renovering och nybyggnation, enligt åtgärdsbeskrivningen. MP 38 Installera fettavskiljare Åtgärden gäller Trollehöjdsskolan och Kronängsskolan. Ingen åtgärd har genomförts. Vid en etablering av storkök i Trollehöjdskolan kan fettavskiljare eventuellt installeras där. I denna fråga förväntas politikerna ta ett beslut. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 1 Ta fram effektiviseringsprogram för kommunala fastigheter Slutår: löpande En inventering har skett och sammanställts. En lista ska tas fram och fungera som underlag för prioritering för olika effektiviseringsåtgärderna. EKS 2 Energiutbilda driftpersonal - Vaktmästare och fastighetsskötare har fått energiutbildning. EKS 3 Energiinformation till kommunanställda - Energiinformation har skickats ut via mail till alla inom kommunen. EKS 4 EKS 6 Införa incitament för lägre energiförbrukning Införskaffa uppföljningssystem för energi Inget ytterligare har skett från uppföljningen Ett pilotförsök har inletts på Kronängsskolan och i simhallen. Det är Ömangruppen som håller i det. Fastighetsenheten får statstik från Vattenfall och MEMAB. Dock har enheten inte något eget uppföljningssystem som åtgärden beskriver. EKS 16 Minska användningen av olja och el för uppvärmning Första etappen är klar. Det s återstår att fasa ut olja och den direktverkande elen i bostadsfastigheterna i Sandhem. Sida 37

38 BYGGNADSNÄMNDENS KANSLI (Mullsjö) 1 1 Genomförd ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 13 Energiinformation vid bygglov Information i energifrågor sker rutinmässigt då Boverkets byggregler ställer krav vid bygglov för både nyproduktion och tillbyggnad. Vid nyproduktion ska husets troliga energianvändning beräknas och ligga under Boverkets maxtak. Efter två år följs detta upp i en energideklaration med den faktiska och uppmätta energianvändningen. Energiinformation bevakas vid det tekniska samrådet och pågår kontinuerligt men formell rutin för detta finns inte ännu. EKS 32 Miljöanpassade transporter i den fysiska planeringen (med Kommunstyrelsen) Den checklista som efterfrågas i åtgärdsbeskrivningen har inte tagits fram. Checklistan ska användas i tidigt skede i planarbetet och syftet är att skapa förutsättningar för miljöanpassade transporter för boende, service, handel och kommunikationer/kollektivtrafik. PERSONALCHEF (Mullsjö) Genomförd 1 ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 29 Ta fram resepolicy En resepolicy blev antagen av Kommunfullmäktige i februari Statistik för kommunens och personalens fordon som används i tjänsten har sammanställts med data från Miljöfordonsdiagnos. Sida 38

39 KOSTENHETEN (Mullsjö) 1 Genomförd MP 13 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Öka andelen ekologiska livsmedel Under 2010 var cirka 1 % av inköpen ekologiska. Bland de ekologiska varorna finns drickmjölk, kaffe samt frukt och grönt. Exempel på KRAVmärkta livsmedel är nötfärs, ris och makaroner. Det finns dessutom många fler övriga livsmedel som är jämförbara med ekologiska. Från 2011 har enheten ökat inköpen av ekologiska produkter och resultatet för 2012 blev 11 %. I beskrivning av åtgärden ska kostansvariga och kökspersonal utbildas för att öka kunskapen och användningen av ekologiska produkter i matlagningen. Detta har inte gjorts och det planeras inte för det heller. Andra typer av utbildning och utveckling prioriteras högre. Dessutom anses det svårt att stänga ner ett helt kök för att alla ska utbildas. Sida 39

40 BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET (Mullsjö) 1 Genomförd 4 MP 31 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Utarbeta miljöstrategier för skolor och förskolor Gunnarsbo och Sandhems rektorsområde har en miljöplan som inspireras av kommunens miljöprogram. Planen uppdateras varje år med nya mål och insatser. Trollehöjdskolans rektorsområde har arbetat med miljömål och haft en tillhörande handlingsplan. Denna har dock inte använts nämnvärt och det råder osäkerhet kring det fortsatta arbetet. MP 32 MP 33 MP 35 Öka antalet Grön Flagg certifieringar av skolor och förskolor Utveckla användningen av naturområden vid skolor och förskolor Öka antalet studiebesök i kommunala verksamheter och bolag -löpande Alla förskolor i Mullsjö kommun har Grön Flagg. Kommunen har ökat antal Grön flaggcertifieringar och genomfört åtgärden. Kommunen försöker att hänga på Jönköpings kommun i deras inspirationsseminarium som Håll Sverige rent anordnar. Naturområdena runt förskolor används flitigt i utomhuspedagogiken. Gunnarsbo har utomhusklassrum, som byggts av föräldrar. De har deltagit i ett EU-projekt om utomhuspedagogik för bl.a. matematik. De flesta förskolor har i sitt kvalitetsarbete arbetat med att förbättra utomhusmiljön ur ett pedagogiskt syfte. I sitt arbete har pedagogerna involverat såväl barn som vårdnadshavare. Lärarna komma inkludera studiebesök på de kommunala bolagen och verksamheterna i de pedagogiska planeringarna när det är aktuellt enligt kursplanerna. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 37 Kompetensutveckla lärare i energi-, klimat- och andra miljöfrågor BUN Gunnarsbo och Sandhems rektorsområde har på flera sätt jobbat med kompetensutveckling inom bl.a. skolgårdspedagogik, matematik o.s.v. Detta i samarbete med bl.a. HLK och inom ett EUprojekt. Sida 40

41 KOMMUNLEDNINGS- KONTORET (Mullsjö) Genomförd 1 ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 24 Öka andelen miljöfordon Åtgärden vill att fordon med alternativa bränslen ska prioriteras i första hand och att dieselbilar ska prioriteras i andra hand. Delmål 4 beskriver kommunens målsättning att alla transporter ska ske med förnybara bränslen Det kartlagda fordonsbeståndet gällande personbilar består till 61 procent av miljöbilar. Av miljöbilarna drivs 64 procent på diesel. De är snåla i drift men drivs inte av förnybara bränslen. När de gäller kommunens fordonspark av lätta lastbilar, totalt 23 st., är det ingen av bilarna som klassas som miljöbilar. Siffrorna är hämtade från Miljöfordonsdiagnos. KOMMUNUTVECKLAREN (Mullsjö) Genomförd 3 MP 15 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Ta fram underlag för nya gång-, cykeloch vandringsleder Cykel- och vandringsleder utifrån turistisk synpunkt är klara sedan Det finns nu fyra cykelleder och sju vandringsleder. Gångleder ligger under tekniska kontorets ansvar. MP 16 Marknadsföring av cykel- och vandringsleder Såväl cykelleder som vandringsleder är färdigställda enligt plan. Marknadsföring sker på kommunens hemsida, kommunens tidning Mullsjöturisten samt i tidningen Vandra & cykla MP 17 Underhåll och skötsel av vandringsleder En underhållsplan finns sedan 1970-talet. Underhåll sker kontinuerligt. Skötselavtal finns med två ideella föreningar rörande samtliga vandringsleder (SMU & KFUM). Sida 41

42 KOLLEKTIVTRAFIKS- ANSVARIG (Mullsjö) 1 Genomförd 2 ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 25 Utökad busstrafik Från och med ägs Länstrafiken av Landstinget i Jönköpings län. Kommunen har dock möjlighet att uttrycka sina åsikter genom den s.k. Trafiktekniska arbetsgruppen där länets kommuner är representerade. Trafiken går sedan december 2010 med ca min intervall under de vanligaste pendlingstiderna. Under fredag och lördag har kvällstrafiken utökats med två turer. Bussarna som passerar kommunen drivs dock inte av biogas, vilket efterfrågas i åtgärdsbeskrivningen. Det är svårt att ställa det som krav då bussarna troligen trafikerar fler sträckor i länet. Till 2014 skall Länstrafiken ha minst 50 % förnyelsebart bränsle i länsbussarna, där linje 116 ingår. Detta gäller avtalsperioden ut till Därefter finns det i trafikförsörjningsprogrammet en uttryckt målsättning att allt drivmedel skall vara förnyelsebart till Landstinget har ansvar för upphandlingen av busstrafiken. EKS 26 Kapacitetsförstärkning av Vättertåg Alla tåg är nu Reginatåg. Samtliga tåg som trafikerar sträckan är 3-kopplade dvs. tre vagnar på varje avgång. Detta har lett till högre kapacitet eftersom innan var det endast två vagnar vid vissa avgångar. Den s.k. Jönköpingsgruppen arbetar för att ytterliga förstärka kapaciteten bl. a. genom att få till samtidig infart för tågen på stationen samt få till en ökad hastighet på vissa sträckor. EKS 27 Ökat resande i kollektivtrafiken Resandet har ökat, dock vet man inte hur mycket eftersom det är svårt att ta fram statisk. Åtgärden syftar dock på ett projekt tillsammans med Länstrafiken, av typen Smart trafikant för att marknadsföra kollektivtrafik, cykel och gång som alternativa transportalternativ till bilen. Sådana projekt har inte genomförts och finns inte planlagda eftersom det är både tids- och resursbrist. Sida 42

43 Kommungemensamma enheters uppföljning MILJÖFÖRVALTNINGEN (Habo & Mullsjö) 2 Genomförd 8 MP 2 (H & M) ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Minska användningen av utfasnings och riskminskningsämnen i C- verksamheter Utfasnings- och riskminskningsämnen har setts över i samband med tillsyn av egenkontroll hos verksamhetsutövare till miljöfarliga verksamheter. MP 21 (H & M) Fortsatt kalkning av sjöar och vattendrag Slutår: löpande Sjöar och vattendrag har fortsatt att kalkas enligt länsstyrelsens regionala åtgärdsplan för kalkningsverksamheten. MP 22 (H) Restaurering av Vätterbäckarna Arbetet med restaurering av Vätterbäckarna för att förbättra öringsproduktionen och främja den biologiska återställningen har under 2012 fortsatt med följande arbete: Knipån: Byggande av ett omlöp och muddring av dammen vid Gäbo kvarn. Miljödom klar för utrivning av dammen vid Gäbo såg Hornån: Utrivning av kraftverks- och bevattningsdammar och byggande av omlöp vid Källebäcken. Nya mynningsarmar vid Hornåns mynning. Svedån: Åtgärder i trumman vid länsväg 195 samt vid vandringshinder nedan kraftverket. Fortsatta förhandlingar med Habo Kraft och kommunstyrelsen i Habo om Fjällböls kraftstation. Krikån: Vattendragsvandring genomförd. MP 23 (H) Skydda Vätterbäckarna Slutår: 2015 Arbetet med skydd av Vätterbäckarna har fortsatt av länsstyrelsen genom bl.a. bildande av naturreservat och naturvårdsavtal. MP 24 (H) Informera om Vätterbäckarna Genom ett Leaderprojekt har en förstudie av ett besökscentrum för Vätterbäckarna slutförts. Öringens dag genomfördes Många guidningar vid Knipån samt Hökesån under året. Infoskyltar har satts upp vid Kvarnekulla, Skårhult och Spinnaredammen Sida 43

44 MP 28 (H & M) Åtgärda enskilda avlopp Åtgärder av undermåliga enskilda avlopp har fortsatt. 91 tillstånd och 4 förelägganden om förbud mot utsläpp av avloppsvatten har utfärdats under MP 29 (H & M) Minska miljöpåverkan från avlopp i omvandlingsområden Omvandlingsområden har inventerats och kartlagts och en VA-plan har fastställts för Habo kommun. MP 36 (H & M) Identifiering och sanering av förorenade områden i pågående verksamheter Slutår: 2007-löpande Arbetet med förorenade områden i pågående verksamheter har av tids- och prioriteringsskäl inte påbörjats. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 12 (H) Effektivisering av energianvändningen EKS 11 (M) inom industrin -löpande Inte påbörjat EKS 40 (H) EKS 36 (M) Utfärda riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer är framtagna och fastställda av miljönämnden. Informationsbroschyr och webbplats omarbetad. Information har spridits via lokala tidningar. Sida 44

45 MILJÖ- & ENERGISTRATEG (Habo & Mullsjö) 3 4 Genomförd 2 MP 20 MP 39 ÅTGÄRD - MILJÖPROGRAM STATUS INFORMATION Bevara den biologiska mångfalden Miljöstatistik och nyckeltal Formellt skydd av området för rikkärret vid Havstenshult i Mullsjö initierades av Länsstyrelsen 2006 och där ligger ärendet kvar. Det aktuella området finns på privat mark vilket försvårar genomförandet av åtgärden Habomaskrosen kommer att skyddas genom att skötselråd skrivs in i grönstrukturplanen för Habo tätort. Ett antal nyckeltal upprättades vid antagandet av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategierna. Inhämtning av statistik till nyckeltalen för de övergripande målen och delmålen har genomförts. Redovisning kommer att ske på kommunfullmäktiges möte i maj i respektive kommun. Framtida insamling bör standardiseras och läggas upp enligt rutin för att samtliga involverade snabbt och enkelt ska kunna göra det som behövs. ÅTGÄRD - ENERGI- & KLIMATSTRATEGI STATUS INFORMATION EKS 15(H) EKS 14(M) Energiinformation i samband med energideklarationer Under 2009 hölls ett informationsmöte tillsammans med Energicentrum och Vi i Villa om bl.a. energideklarationer. Inbjudna var villaägare i Habo och Mullsjö kommuner och ett 20-tal personer närvarade. EKS 16(H) EKS 15(M) EKS 27(H) EKS 23(M) EKS 31(H) EKS 27 (M) Energiinformation till allmänheten Informera om solvärme i utomhusbad och campinganläggningar Ökat resande i kollektivtrafiken Under 2009 hölls ett informationsmöte tillsammans med Energicentrum och Vi i Villa om bl.a. isolering av vindar. Inbjudna var villaägare i Habo och Mullsjö kommuner och ett 20-tal personer närvarade. Mullsjö camping har installerat jordvärme, luft luft värmepump. Habo camping har 2009 fått information om solvärme. Detta gjordes i samarbete med länets energirådgivare på Energicentrum A6. Utbudet av kollektivtrafik har ökat. Dock finns inga projekt inom Smart trafikant, för att Sida 45

Effektivare energi- och transportanvändning. Tre prioriterade miljöområden

Effektivare energi- och transportanvändning. Tre prioriterade miljöområden Effektivare energi- och Tre prioriterade miljöområden Resurssnålt och giftfritt Värna mark och vatten Prioriterat område EKS Effektivare energi- och Resurssnålt och giftfritt MP Värna mark och vatten 8

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Handlingsplan för miljöstrategin år

Handlingsplan för miljöstrategin år Handlingsplan för miljöstrategin år 2017-2020 Inriktning: Fossilbränslefri kommun Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar Dnr Sida 1 (5) 2013-08-08 Handläggare Daniel Edenborgh 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-08-27 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet. KVALITETSPROGRAM Dalbostrand

INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet. KVALITETSPROGRAM Dalbostrand INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet KVALITETSPROGRAM Dalbostrand Inledning Växjö, Europas grönaste stad, ska vara en ledande miljökommun. Alla delar av vår verksamhet

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGI OCH KLIMAT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-01-18 Handläggare: Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 20 Rapportering av energianvändning

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport 2013-06-28 1 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-28 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rapport miljöarbetet 2009-2012 Sammanfattning I följande ärende kommer en beskrivning av vad som genomförts

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007

Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007 Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007 1/5 MILJÖREDOVISNING FÖR ÅR 2007 Beskrivning av miljöledningssystemet Miljöledningssystem enligt standarden ISO 14 001:2004 ska vidareutvecklas inom Lasarettet

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Sjukvårdsnämnd Kryh Sten Velander Miljöstrateg 044-309 15 83 sten.velander@skane.se YTTRANDE Datum 2016-01-26 Dnr 1503169 1 (5) Remiss. Uppdatering av s miljöprogram Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Slutrapport Bergvärmeanläggningar Bomsjön

Slutrapport Bergvärmeanläggningar Bomsjön Slutrapport Bergvärmeanläggningar Bomsjön Avtalibllogo 4 Slutrapport för projekt Inom Miljömiljarden, Stockholm stod Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2729/2005 Projektets nummer och namn:

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer