Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun"

Transkript

1 Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Januari 2012

2 Sammanfattning Lysekils kommun har ett pågående arbete för att införa ett miljöledningssystem för alla sina förvaltningar. Det här examensarbetet är en miljöutredning som har dokumenterat och identifierat miljöpåverkan från olika aktiviteter och verksamheter inom Vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen har som mål att miljödiplomera sig under våren I en miljöutredning ingår det att identifiera verksamhetens miljöaspekter samt bedöma vilka av dessa som är betydande. Det ingår även att utreda verksamhetens befintliga miljöarbete, vilka lagkrav som är tillämpliga samt om det har varit några tidigare olyckor eller tillbud som haft en påverkan på miljön. Faktaunderlaget som ligger till grund för miljöutredningen och identifieringen av miljöaspekter har insamlats genom rundvandring och inspektion i lokalerna, intervjuer med personal, granskning av fakturor och följesedlar, litteraturstudier samt informationssökning på internet. De miljöaspekter som har identifierats för Vuxenutbildningen är energiförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp, avfall, transporter, kemikalier, buller, förbrukningsvaror, externa entreprenörers miljöpåverkan, samt nödlägesberedskap och risker. De miljöaspekter som har bedömts som betydande är avfall, utsläpp och kemikalier. Det befintliga miljöarbetet har en del brister, men i och med pågående arbete mot en miljödiplomering är Vuxenutbildningen på god väg. Lagefterlevnaden var god men det identifierades några brister, främst när det gäller hantering av avfall. Det har inte varit några tidigare olyckor eller tillbud med påverkan på miljön. Summary The municipality of Lysekil has a work in progress to establish an environmental management system for all administrative units. This honour thesis is an environmental review which has documented and identified environmental impacts from different activities and running work at the Adult education. The Adult education has a goal to get an environmental diploma during spring An environmental review includes an identification of the environmental aspects of activities within the units and an evaluation of which of these that are significant. It also included an assessment of the current environmental work, legislative demands and if there have been any accidents or mishaps that have had an impact on the environment. The factual basis for this environmental review and the identification of the environmental aspects have been collected through tours and inspections in the premises, interviews with the employees, examinations of invoices and delivery orders, literature studies and internet searches. The environmental aspects that have been identified for the Adult education are energy consumption, water consumption, emissions, waste, transports, chemicals, noise, resource consumption, environmental impacts of external entrepreneurs and emergency preparedness and risks. The environmental aspects that have been evaluated as significant are waste, emissions and chemicals. The current environmental work has a few shortcomings, but as a result of the active work towards an environmental diploma, the Adult education is in progress. The observance of the law is good but some shortcomings were identified, mainly concerning handling of waste products. There have not been any previous accidents or mishaps with an impact on the environment. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Summary Inledning Bakgrund Miljöledningssystem Miljödiplomering Miljöutredning Syfte Avgränsningar Metodik Identifiering av miljöaspekter Bedömning av miljöaspekter Resultat Verksamhetsbeskrivning Befintligt miljöarbete Lagar och andra krav Miljöaspekter Energiförbrukning Vattenförbrukning Utsläpp Avfall Transporter Kemikalier Buller Förbrukningsvaror Externa entreprenörers miljöpåverkan Nödlägesberedskap och risker Sammanvägd bedömning av miljöaspekter Diskussion Slutsatser...13 Tackord Referenser...15 Bilaga A. Lysekils kommuns miljöpolicy...19 Bilaga B. Kemikalielista...20 Bilaga C. Lagförteckning

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Lysekils kommun har som mål att bli en miljömedveten kommun. Varje verksamhet skall främja en god livsmiljö samt ha ett hållbart samhälle som ett övergripande mål. Kommunen vill införa ett miljöledningssystem och har fastställt åtta interna kriterier för certifiering (se Figur 1) som varje förvaltning i kommunen ska uppfylla. Vuxenutbildningen har kommit en bit på vägen mot certifiering och genomför som nästa steg en miljöutredning för att identifiera och dokumentera miljöpåverkan från olika aktiviteter och verksamheter inom förvaltningen. Vuxenutbildningen har även som mål att miljödiplomera sig enligt Göteborgsmodellen (Göteborgs Stad, 2011) under våren Miljöutredningen genomförs som ett examensarbete inom miljövetarutbildningen. Interna kriterier för certifiering 2008, kriterierna beslutade av kommunstyrelsen: 1. Miljöutredning - Ska identifiera och dokumentera den miljöpåverkan som förvaltningens olika aktiviteter/verksamheter ger upphov till. I miljöutredningen anges t ex gällande miljökrav, nuvarande energi- och vattenförbrukning, transporter, kemikaliehantering och andra miljöaspekter som den aktuella verksamheten ger upphov till. 2. Miljöansvarig person - En representant i ledningen ska utses till att vara ansvarig för att miljöledningssystemet hålls aktuellt och levande och att miljöarbetet leder till en ständig förbättring. 3. Miljöorganisation/-grupp - Miljöorganisationen ska vara satt med utpekade och utbildade miljösamordnare och miljöombud. En miljögrupp ska finnas och arbeta aktivt med att föra miljöfrågorna framåt i verksamheten. 4. Miljöpolicy - Kommunens miljöpolicy ska vara kommunicerad till alla i verksamheten. Behövs en förvaltningsspecifik miljöpolicy ska den upprättas av respektive nämnd och fastställer den övergripande inriktningen för verksamheten. 5. Miljömål - Tydliga och mätbara miljömål ska finnas för verksamheten. De ska vara kopplade till de kommunövergripande miljömålen och kompletterade med för verksamheten unika miljömål. 6. Miljöplan/-uppföljning - En handlingsplan på genomförande, tid och ansvar ska finnas. Skriftlig uppföljning och redovisning av satta miljömål ska finnas. 7. Miljöutbildning - En plan för miljöutbildning av personalen/eleverna ska finnas. Miljöutbildningen ska dels syfta till att höja miljömedvetenheten, och dels till att informera om miljöledningssystemet i organisationen. 8. Intern miljörevision - Revision av miljöledningssystemet ska genomföras periodiskt av kommunens interna miljörevisorer. Figur 1. Lysekils kommuns interna kriterier för certifiering (Maria Eléhn, muntligt) 1.2 Miljöledningssystem I dagens samhälle finns ett allt större intresse inom olika verksamheter att jobba aktivt för miljön. Alla verksamheter har på något sätt en påverkan på miljön. Att införa ett miljöledningssystem skapar ett systematiserat och effektiviserat miljöarbete. Det är viktigt att 3

5 redan från början integrera miljöledningssystemet i den ordinarie verksamheten för att få ett väl fungerande miljöarbete (Naturvårdsverket, 2008). För att miljöledningssystemet ska bli så effektivt som möjligt krävs att ledningen visar ett genuint intresse för miljöarbetet och tar ett tydligt ansvar. Alla medarbetare i verksamheten måste vara aktivt delaktiga för att miljöarbetet ska bli framgångsrikt. Lagar och andra krav inom miljöområdet måste följas upp och omsättas i handling inom verksamheten. En effektivare resursanvändning och avfallshantering med minskade råvaruintag gör att onödigt slöseri med råvaror och energi undviks samt miljörisker och utsläpp minskas. Det är viktigt att det är ordning och reda på dokumentationen. För att få överblick över hur väl miljöarbetet fungerar är det viktigt med uppföljning genom revisioner med jämna mellanrum (Almgren, Brorson, 2003) Miljödiplomering Miljödiplomering är en metod, anpassad för små och medelstora verksamheter, för att bygga upp ett enklare miljöledningssystem som syftar till ständig förbättring. En miniminivå garanteras genom en checklista, och då kraven uppfyllts får verksamheten ett Miljödiplom. Diplomet är ett officiellt godkännande på att miljöarbetet är på rätt väg (Göteborgs Stad, 2011). 1.3 Miljöutredning Att göra en miljöutredning är ett första steg mot införandet av ett miljöledningssystem. Detta är också den mest omfattande delen i arbetet. Miljöutredningen är i första hand en nulägesanalys som kartlägger verksamhetens miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2008). En miljöutredning bör täcka följande fyra delar: Identifiering av miljöaspekter samt vilka av dessa som är betydande Identifiering av tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet Genomgång av befintligt miljöarbete Utvärdering av tidigare nödlägen och olyckor 1.4 Syfte Syftet med denna miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun, har varit att identifiera verksamhetens miljöaspekter och bedöma vilka av dessa som är betydande. Miljöutredningen redovisar även befintligt miljöarbete, tidigare tillbud och olyckor samt utreder vilka lagkrav och andra krav inom miljöområdet som verksamheten berörs av. För att kunna påbörja arbetet för att minska verksamhetens miljöpåverkan har även åtgärdsförslag tagits fram. Miljöutredningen kommer att ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet på Vuxenutbildningen för att uppnå den interna certifiering som Lysekils kommun har samt för att genomföra en miljödiplomering. 1.5 Avgränsningar Miljöutredningen har omfattat alla verksamheter inom Vuxenutbildningens lokaler i Lysekil. Lagstiftningen som studerats är svensk miljölagstiftning, där med tillhörande förordningar har varit den huvudsakliga källan. Arbetsmiljö har inte ingått i utredningen. Entreprenörers och leverantörers transporter har inte utretts. Elförbrukning för 2009 och vattenförbrukning för 2008 har inte funnits att tillgå. 4

6 2. Metodik 2.1 Identifiering av miljöaspekter Miljöutredningen har genomförts på Vuxenutbildningen i Lysekils kommun under Faktaunderlaget som ligger till grund för utredningen och identifieringen av miljöaspekter har insamlats genom rundvandring i lokalerna, intervjuer med personal, granskning av fakturor och följesedlar samt eftersökning på internet. Information om miljöledningssystem har tagits fram genom litteraturstudier. De lagar som berör verksamheten har hämtats från svensk miljölagstiftning, främst och dess förordningar. 2.2 Bedömning av miljöaspekter En bedömning av Vuxenutbildningens miljöaspekter har genomförts för att kunna identifiera vilka som är betydande. De betydande miljöaspekterna är de som har störst påverkan på miljön och därför bör åtgärdas först. För att kunna utföra denna bedömning har använts en modell som har två bedömningskriterier, omfattning och allvarlighet. Omfattning anger hur stor påverkan miljöaspekten har, t.ex. utsläppsmängd från transporter, mängd avfall eller hur ofta aktiviteten inträffar m.m. Allvarlighet anger hur skadlig miljöaspektens påverkan på miljön bedöms vara eller kunna bli, t.ex. risk för människors hälsa och miljön eller varaktighet av miljöpåverkan. Kriterierna bedöms var för sig på en skala från 1 till 5 (se Tabell 1). Poängen för de två kriterierna multipliceras sedan med varandra för att få fram den totala miljöpåverkan från miljöaspekten. Tabell 1. Bedömningskriterier för miljöaspekter Bedömningskriterier 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng Omfattning Mycket liten Liten Medelstor Stor Mycket stor Allvarlighet Mycket liten Liten Medelstor Stor Mycket stor Den högsta poäng som en miljöaspekt kan ge är 25 poäng och den lägsta 1 poäng. De miljöaspekter som får en total poäng på 15 eller mer har bedömts vara betydande. 3. Resultat 3.1 Verksamhetsbeskrivning Vuxenutbildningen är lokaliserad i Lysekil i Lysekils kommun. Förvaltningens personal uppgår till 30 fast anställda. Vid uppdragsutbildningar kan det tillkomma tillfälligt anställda. Skolan har cirka 450 elever/år som främst bor i närområdet. Lokalerna hyrs av PM fastigheter och lokalytan på 2275 m 2 omfattar främst en verkstad, ett storkök, klassrum och administrativa delar (Per Svensson, muntligt). Vuxenutbildningen erbjuder ett flertal utbildningar från grundläggande- till högskolenivå samt uppdragsutbildningar (Lysekils kommun, Vuxenutbildningen, 2011). Utbildningar som bedrivs i verkstaden är främst Verkstadsteknik, Svets- och rörmontage samt Automationsteknik. I köket bedrivs 5

7 utbildningen Restaurang och storhushåll, och där serveras även lunch i matsalen med plats för 60 gäster. 3.2 Befintligt miljöarbete Vuxenutbildningen har kommit en bit på vägen mot certifiering enligt kommunens åtta kriterier (se Figur 1, Avsnitt 1.1). Man har utsett en miljöansvarig person i ledningen (Per Svensson) och ett miljöombud (Daniel Krång) som ska ingå i miljöorganisationen/-gruppen. Kommunens miljöpolicy (se Bilaga A) är den som används för verksamheten. Vuxenutbildningen har satt upp följande egna miljömål med tillhörande handlingsplan: Energiförbrukningen ska minska. För att uppnå detta har rörelsedetektorer för lampor installerats i några av klassrummen och timer används för kaffebryggare. Målet har inte uppnåtts och detta kan till viss del bero på den ovanligt kalla vintern som varit. Miljöbil ska inskaffas. Nästa leasingbil ska gå på gas. Målet har inte uppnåtts då leasingavtalet på den nuvarande bilen inte har gått ut. Minskad pappersförbrukning. Pull printing (Wikipedia, 2011) för utskrifter har installerats. Målet har uppnåtts. Det planeras för en miljöutbildning för hela personalen och några av personalen ska under hösten 2011 gå en utbildning om miljödiplomering (Daniel Krång, muntligt). 3.3 Lagar och andra krav För att kunna miljödiplomeras krävs att miljölagstiftningen efterlevs. Här är och dess förordningar central. Verksamheten som bedrivs vid Vuxenutbildningen är inte anmälnings- eller tillståndspliktig enligt. I bilaga C finns en lagförteckning som visar de lagar, förordningar och föreskrifter som Vuxenutbildningen berörs av inom miljöområdet. De krav där brister förekommer är angivna med nej i bilaga C och är följande: 2 kap 5 - Hushållnings- och kretsloppskravet 26 kap 19 - Egenkontroll. Avfallsförordning (2011:927) 14 - Brännbart avfall Avfallsförordning (2011:927) 30 - Insamling av spillolja. Avfallsförordning (2011:927) 42 - Transportanmälan för farligt avfall. Avfallsförordning (2011:927) 55 - Anteckningar om farligt avfall. Avfallsförordning (2011:927) 57 - Anteckningar vid transport av farligt avfall. 3.4 Miljöaspekter Nedan beskrivs de aktiviteter, så kallade miljöaspekter, inom verksamheten som påverkar eller kan påverka den yttre miljön. Följande tio miljöaspekter har utretts, energiförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp, avfall, transporter, kemikalier, buller, förbrukningsvaror, externa entreprenörer miljöpåverkan, samt nödlägesberedskap och risker. 6

8 3.4.1 Energiförbrukning El Elnätet ägs av LEVA i Lysekil som har hand om Lysekils el-, vatten- och avloppsnät. Elen levereras av Kraft & Kultur i Sverige AB (Per Svensson, muntligt). Kraft & Kultur producerar sin el uteslutande från förnyelsebara källor och produktmixen består av 99 % vattenkraft och 1 % vindkraft (Kraft & Kultur, 2011). Elförbrukningen uppgick 2008 till kwh och 2010 till kwh (se Tabell 2). En av anledningarna till den stora ökningen i förbrukning mellan 2008 och 2010 är att nya lokaler togs i bruk under Den största delen av de nya lokalerna är svetsverkstaden som också står för en stor del av elförbrukningen men även köket med vitvaror och matlagning förbrukar en del. Vid en jämförelse med en genomsnittlig elförbrukning i lokaler (se Tabell 2) så har Vuxenutbildningen ungefär samma förbrukning 2010 och ligger på ungefär två tredjedelar 2008 innan de nya lokalerna togs i bruk. Tabell 2. Elförbrukning för Vuxenutbildningen År Förbrukning (kwh) Genomsnitt lokaler* (kwh) (2009**) *Genomsnittlig elförbrukning för lokaler (Energimyndigheten, 2011) beräknat på Vuxenutbildningens area på 2275 m 2 för 2010 och 1775 m 2 för **2010 års förbrukning fanns ej att tillgå. Det finns rörelsedetektorer för lampor i några av klassrummen och timer har installerats för kaffebryggare (Daniel Krång, muntligt). Alla datorer har skärmsläckare. Under kvällen/natten är allt avstängt förutom bärbara datorer som laddas (Per Svensson, muntligt). Belysningen består av lysrör och glödlampor. Inga lågenergilampor används Fjärrvärme Fjärrvärmenätet ägs av LEVA i Lysekil (Per Svensson, muntligt). Fjärrvärmen kommer från spillvärme som uppkommer i en del av processen vid oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil. Den transporteras sedan via fjärrvärmeledningar ut till kommunen (LEVA i Lysekil, 2011a). Fjärrvärmeförbrukningen uppgick 2008 till 268 MWh, 2009 till 344,7 MWh och 2010 till 405,9 MWh (se Tabell 3). En anledning till den stora ökningen i förbrukning mellan 2008 och 2010 är att nya lokaler togs i bruk under Den högre förbrukningen 2010 kan också delvis förklaras med den ovanligt tidiga och kalla vintern det året. Vid en jämförelse med en genomsnittlig fjärrvärmeförbrukning i lokaler (se Tabell 3) så ligger Vuxenutbildningen på en högre förbrukning än genomsnittet för åren 2008, 2009 och Tabell 3. Fjärrvärmeförbrukning för Vuxenutbildningen År Förbrukning (MWh) Genomsnitt lokaler* (MWh) , ,7 295, ,9 295,8 ** *Genomsnittlig fjärrvärmeförbrukning för lokaler (Energimyndigheten, 2011) beräknat på Vuxenutbildningens area på 2275 m 2 för 2009 och 2010 samt 1775 m 2 för ** Förbrukning från 2009 eftersom 2010 års förbrukning ej fanns att tillgå. 7

9 3.4.2 Vattenförbrukning Vatten och avloppsnätet ägs av LEVA i Lysekil (Per Svensson, muntligt). Det är även LEVA som står för dricksvattenförsörjningen och tar emot avloppsvatten (LEVA i Lysekil, 2011b). Vattenförbrukningen uppgick 2009 till 770 m 3 och 2010 till 801 m 3. Vid en jämförelse med en genomsnittlig vattenförbrukning för skolor (se Tabell 4) så har Vuxenutbildningen en lägre förbrukning. Tabell 4. Vattenförbrukning för Vuxenutbildningen År Förbrukning (m 3 ) Genomsnitt skolor* (m 3 ) ** ** *Genomsnittlig vattenförbrukning för skolor och byggår från 2001 (Energimyndigheten, 2009) beräknat på Vuxenutbildningens area på 2275 m 2. **Siffra från 2008 eftersom 2009 och 2010 års förbrukning ej fanns att tillgå Utsläpp Luft Utsläpp till luft kommer främst från verkstaden. Rökgaser uppkommer från svetsningstråd vid svetsning (Eilert Olsson, muntligt) och det bildas bland annat ozon, kväveoxider och koloxid under reaktioner med luft, ljusbågen och skyddsgas. Alla dessa ämnen är miljö- och hälsofarliga (ESAB, 2011a). Det finns ventilation som suger upp gaserna som sedan släpps ut via ett filter som renar till viss del. Några uppgifter på vilken partikel storlek som kan renas och vilka gasutsläpp som reduceras finns inte (Eilert Olsson, muntligt). Svetsningstråden köps in från ESAB, som är certifierat enligt ISO och OHSAS (ESAB, 2011b). Vid svetsning används skyddsgaser för att skydda svetssmältan och omgivande material mot luftens skadliga inverkan och för att skapa optimala förhållanden för ljusbågen. Vissa skyddsgaser bidrar dessvärre till att det bildas mer ozon. För att minimera detta använder vuxenutbildningen speciella skyddsgaser med tillsatta ämnen som direkt eliminerar ozonet när det bildas (AGA, 2011a). Skyddsgaserna köps in från AGA som är certifierade enligt ISO 9001 och (AGA, 2011a) Vatten Utsläpp till vatten bedöms främst kunna komma från köket. Det finns en installerad fettavskiljare i anslutning till avloppet i köket. Denna avskiljer och samlar upp det fett som kommer från matlagningen och hamnar i avloppet. När denna container är full, vilket indikeras med ett larm, hämtas fettet av Slam & container (Jonas Wuscha, muntligt) Avfall I Lysekils kommun har Rambo AB ansvar för renhållningsverksamheten. Rambo AB är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 samt AFS 2001:1 och deras samtliga fyra avfallsanläggningar är registrerade enligt EMAS (Rambo AB, 2011). För alla fraktioner av avfall saknas dokumentation om mängd som uppkommer Övrigt avfall Skolan har tre kärl om 370 liter vardera, där hushållsavfall, till största delen från köket, slängs. Rambo AB tömmer dessa en gång/vecka. Det finns även en container, där blandade grovsopor slängs. Denna töms vid behov av Slam & container (Jonas Wuscha, muntligt). 8

10 Återvinning På Vuxenutbildningen finns det återvinning av papper, wellpapp, kartong, glas och plast som hämtas av Rambo AB. Metall som återvinns hämtas av Stålråvaror Kjell Andersson AB (Jonas Wuscha, muntligt). Matrester återvinns eller komposteras inte utan slängs som hushållsavfall Elektronik Uttjänta datorer transporteras av personal till återvinningsstation (Jonas Wuscha, muntligt) Farligt avfall Uttjänta lysrör, glödlampor och batterier sorteras separat och transporteras av personal till återvinningsstation (Jonas Wuscha, muntligt). Spillolja (smörjolja) från verkstaden samlas inte upp utan hamnar på trasor och dylikt som slängs som övrigt avfall Transporter Vuxenutbildningen har en tjänstebil, Volkswagen Golf 1.6 FSI, som går på bensin och inte är klassad som en miljöbil. Bilen är av årsmodell 2005 och har gått km. Bilen har gått ungefär 1833 km/år och släppt ut 277 kg CO 2 /år (se Tabell 5). Den kan användas av alla anställda för transport i tjänsten till fortbildning, företagsbesök, studiebesök eller liknande. Vuxenutbildningen har som mål att nästa leasingbil ska vara en miljöbil som går på gas (Per Svensson, muntligt). Tabell 5. Tjänstebil. Körsträcka i km/år och CO 2 utsläpp Bilmärke Km/år CO 2 utsläpp (kg) Volkswagen Golf 1.6 FSI 1833* 277** *Uträknat på bilens körda km dividerat med antal år (~6 år) som Vuxenutbildningen har haft bilen. **Uträknat, i en schablonmall, på 0,064 l/km i bränsleförbrukning vid blandad körning (Naturvårdsverket, 2011) I verkstaden finns en batteridriven truck som används cirka en gång/vecka vid leveranser. Batteriet är ett blybatteri och har inte behövt bytas sedan införskaffandet av trucken (Eilert Olsson, muntligt) Kemikalier Användning av kemikalier sker främst i köket och i verkstaden. Av 19 inventerade kemikalier är det endast tre rengöringsmedel i köket som är miljömärkta med Svanen (se Bilaga B, Kemikalielista). För de flesta kemikalier finns det inga säkerhetsdatablad att tillgå på plats Köldmedium Det finns ingen central luftkonditionering i lokalerna (Per Svensson, muntligt). I köket finns det ett kylskåp, ett nedkylningsskåp och en kylmonter av märket Porkka (Marianne Kleveros, muntligt) som alla är CFC och HCFC fria. Köldmedium i dessa är R134a eller R404a (Se säkerhetsdatablad, R134a och R404a). Porkka är certifierad enligt ISO 9001 och ISO (Porkka, 2011a-d). Det finns även två frysar och ett kylskåp av märket Electrolux-Husqvarna. Modell och uppgifter om köldmedium för dessa har inte funnits att tillgå Buller Buller uppkommer främst från verkstaden. Svetsning kan alstra relativt mycket buller ända upp till 80 db. Skyddsgaser och lämplig svetsteknik kan användas för att minimera buller och hörselskydd bör användas (ESAB, 2011a). Några mätningar av faktiska bullernivåer har inte gjorts. Hörselskydd används vid störande ljud och skyddsgaser används vid all svetsning 9

11 (Eilert Olsson, muntligt). Det är inte så höga ljudnivåer utanför verkstaden att det kan räknas som störande. Inga bostäder finns i närområdet Förbrukningsvaror Kontorsmaterial Papper och annat kontorsmaterial köps in från Lyreco som är certifierad enligt ISO 9001 och (Lyreco, 2011). Det är endast personal som har tillgång till utskrifter och kopiering genom Pull printing system. Antal skrivare som används har halverats efter att systemet installerades. Det finns ingen dokumentation av pappersförbrukningen Toner till skrivare Wulff Supplies levererar nya toner och tar hand om använda toner till skrivare. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och (Wulff Supplies, 2011) Kemikalier i köket Kemikalier i köket, som främst är rengöringsmedel, köps in från Rekal som är certifierad enligt ISO (Rekal, 2011a). Rekals målsättning är att ha minst en Svanenmärkt vara inom varje produktkategori (Rekal, 2011b) Livsmedel Livsmedel levereras till köket av Svensk Cater som är certifierad enligt ISO (Svensk Cater, 2011), och 10 % utav maten, främst mejerivaror, utgörs av ekologiska varor Förbrukningsvaror i köket Pappersmuggar, papperstallrikar, servetter och andra förbrukningsvaror som används i köket köps in från Papyrus som är certifierad enligt ISO 9001 och (Papyrus, 2011). Papperstallrikar och pappersmuggar används när mat tas med, och pappersmuggar används även vid servering i matsal Metallråvara till verkstaden Metallråvara som används vid svetsning i verkstaden köps in från Stålråvaror Kjell Andersson AB Kemikalier i verkstaden Smörjolja och skärvätska till verkstaden köps in från Luna som är certifierade enligt ISO 9001 och samt AFS 2001:1 (Luna, 2011). Skyddsgaser och bränngaser köps in från AGA som är certifierade enligt ISO 9001 och (AGA, 2011b) Externa entreprenörers miljöpåverkan Ett externt städbolag, ISS Facility Services AB, anlitas (Per Svensson, muntligt). ISS innehar ett miljöcertifikat enligt ISO ISS-koncernen medverkar även i The Global Compact (ISS Facility Services AB, 2011). Det finns ingen information om vilka kemikalier företaget använder Nödlägesberedskap och risker Det har inte rapporterats några olyckor som har medfört någon skada på miljön (Eilert Olsson, Jonas Wuscha, muntligt). Brandövning med brandkår sker årligen (Per Svensson, muntligt). Brandfarliga gaser i verkstaden utgör en risk. Ingen dokumenterad egenkontroll sker. 10

12 3.5 Sammanvägd bedömning av miljöaspekter En bedömning av Vuxenutbildningens miljöaspekter har genomförts för att kunna identifiera vilka som är betydande (se Tabell 6). För att kunna utföra denna bedömning har en modell, som har två bedömningskriterier, omfattning och allvarlighet, använts (se Avsnitt 2.2). Kriterierna bedöms var för sig på en skala från 1 till 5 (se Tabell 1, Avsnitt 2.2). Poängen för de två kriterierna multipliceras sedan med varandra för att få fram den totala miljöpåverkan från miljöaspekten. Total poäng på 15 eller mer har bedömts som betydande. För de miljöaspekter som är betydande är den totala poängen fet-markerad. Tabell 6. Bedömning av miljöaspekter Miljöaspekt Omfatt- Allvar- Totalt Kommentar ning lighet Energiförbrukning Ökning av förbrukning. Vattenförbrukning Relativt låg. Utsläpp Under svetsning uppkommer miljö- och hälsofarliga rökgaser, såsom ozon, kväveoxider och koloxid. Ingen uppgift om vilken partikel storlek som filtret renar. Avfall Ingen anmälan görs för transport och inga anteckningar förs om farligt avfall. Smörjolja samlas inte upp. Brännbart avfall sorteras inte separat. Matavfall går ej till kompostering. Transporter Miljöbil används inte. Kemikalier Säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga, mängder antecknas inte. För två frysar och en kyl finns ingen info om köldmedium. Buller Ingen mätning har gjorts av faktiska bullernivåer i verkstaden. Förbrukningsvaror Pappersmuggar används i köket även vid servering i matsal. Inga uppgifter om pappersförbrukning för utskrift/ kopiering. Entreprenörer Nödlägesberedskap Ingen dokumenterad egenkontroll. och risker De miljöaspekter som har bedömts som betydande är utsläpp, avfall och kemikalier. För diskussion kring de betydande miljöaspekterna se kap 4, nedan. 11

13 4. Diskussion Modellen som har använts för att bedöma miljöaspekterna är inte standardiserad. Vilken metod som används varierar mellan olika utredningar och vem som har utrett och dennes kunskap och erfarenhet. Vid bedömningen av miljöaspekterna har hänsyn inte bara tagits till befintlig information utan även brist på information. I de fall där information har saknats eller inte varit tillräcklig har detta givit en högre poäng eftersom det inte då går att göra en exakt och motiverad bedömning. Högre poäng har också givits i de fall där miljölagar inte följs. Miljöaspekterna har bedömts i relation till varandra. Av de tio miljöaspekter som utreddes bedömdes följande tre som betydande miljöaspekter: avfall utsläpp (till luft) kemikalier För alla betydande miljöaspekter har information och/eller dokumentation saknats eller inte varit tillräcklig och dessutom har kraven i berörda miljölagar inte uppfyllts. Båda dessa brister har därför resulterat i högre poäng. Den betydande miljöaspekt som har fått högst poäng (16) är avfall. Bristerna inom avfallshanteringen bedöms ha störst påverkan på miljön och bör därför prioriteras för åtgärder. Mängden av olika avfallsfraktioner som uppkommer i verksamheten dokumenteras inte och det är flera lagrum kopplade till avfall som inte uppfylls. Matrester återvinns inte trots att Lysekils kommun har ett insamlingssystem för detta. Grovsopor som slängs i en container är en blandning av brännbart och annat avfall. Spillolja samlas inte upp separat utan hamnar på trasor och dylikt som slängs som övrigt avfall. Farligt avfall transporteras av personal till återvinningsstation utan att en anmälan har gjorts till Länsstyrelsen, och mängd och slag av farligt avfall samt vart det transporteras antecknas inte. De två andra betydande miljöaspekterna, utsläpp (till luft) och kemikalier, har fått samma poäng (15 p). Det lagrum i om egenkontroll som inte uppfylls kan ge negativa effekter på båda dessa. Utsläpp till luft kommer främst från verkstaden. Vid svetsning uppkommer det ett flertal miljö- och hälsofarliga gaser. För att skydda personal och elever vid svetsning finns det ventilation som suger ut gaserna. Det finns dock ingen information om vilken partikelstorlek som filtret renar eller vilka rökgaser som släpps ut i luften till omgivningen. Kemikalier används främst i köket och verkstaden. För de flesta av dessa finns det inga säkerhetsdatablad att tillgå på plats. Detta är inte tillfredsställande eftersom det är viktigt för berörd personal att ha god kunskap om hur kemikalierna ska hanteras vid lagring och vid användning. Ifall en olycka skulle ske är det nödvändigt att veta hur man ska gå tillväga för att mildra miljö- och hälsoskador. I köket finns två frysar och en kyl där det inte finns någon dokumentation om vilket köldmedium som används. Detta kan vara en potentiell miljöfara om 12

14 en olycka sker eller om de går sönder och börjar läcka freoner eller annat köldmedium. Acetylen, som används i verkstaden, är en brandfarlig gas och det finns inget säkerhetsdatablad att tillgå på plats. Förfarandet kring hur gasen hanteras förefaller korrekt men det finns ingen dokumentation om planering och kontroll. Vid olycka med brand och/eller utsläpp till luft som följd kan det bli svårt att bevisa att kontroll har genomförts. Som en hjälp på vägen mot miljödiplomering av Vuxenutbildningen föreslås följande åtgärder: Egen miljöpolicy som speglar den egna verksamheten Kommunicera miljöpolicyn Sätt upp mätbara mål Rutin för att uppdatera lagar som berör verksamheten Bättre kemikaliekontroll: - säkerhetsdatablad eller annan relevant information för alla kemikalier - en löpande kemikalieförteckning upprättas - bättre dokumentation av använd mängd - miljömärkta/inte miljöfarliga prioriteras vid inköp Bättre rutiner för dokumentation och hantering av olika avfallsfraktioner Kompostering av matavfall som kommunen samlar in Kontroll av ventilationsfilter i verkstaden. Vilken partikelstorlek filtreras? Installation av rörelsedetektorer på t.ex. toaletter, kopieringsrum och personalrum Användning av lågenergilampor Dokumentera el-, vatten- och fjärrvärmeförbrukning Dokumentera körda mil med bil Eco Driving kurs för de som kör mest Använd glas vid servering i matsalen istället för pappersmuggar 5. Slutsatser Miljöutredningen av verksamheten vid Vuxenutbildningen har resulterat i följande slutsatser: De betydande miljöaspekterna, som bör prioriteras i åtgärdsarbetet, är avfall, utsläpp (till luft) och kemikalier Den mest betydande miljöaspekten är hantering av avfall, tätt följd av utsläpp (till luft) och kemikalier Det befintliga miljöarbetet har idag en del brister men i och med arbetet mot en miljödiplomering bedöms Vuxenutbildningen vara på god väg att få ett bättre fungerande miljöarbete Vuxenutbildningen har inte haft några tidigare tillbud och olyckor med påverkan på miljön Efterlevnaden av gällande miljölagar för Vuxenutbildningen är i stort sett god, men det kunde noteras vissa brister, främst vid hantering av vissa avfallsfraktioner Flera åtgärdsförslag har tagits fram för att minska miljöpåverkan från Vuxenutbildningen 13

15 Tackord Jag skulle vilja tacka personalen på Vuxenutbildningen i Lysekil för ett trevligt bemötande och för den information som möjliggjort miljöutredningen. Jag vill även tacka min handledare Åke Larsson vid Göteborgs Universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, för all hjälp under arbetets gång. 14

16 6. Referenser 6.1 Tryckta publikationer och internetinformation Almgren R, Brorson T (2003), Miljörevision. Green Business AB Naturvårdsverket (2008), Miljöledningsguide för statliga myndigheter. Naturvårdsverket AGA (2011a), Skyddsgaser [ ] AGA (2011b), Hållbar utveckling [ ] Energimyndigheten (2009), Energistatistik för lokaler 2008, s. 44 =/Rapporter&id=4f132f7b09b847ce9fea1afcf95535c8 [ ] Energimyndigheten (2011), Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2009, s. 15 ces/permanent/static/f4d142e5a72741d1ac552afd8f412204/es2011%2004w.pdf [ ] ESAB (2011a), Svetsning och skärning risker och åtgärder [ ] ESAB (2011b), Ett globalt miljöledningssystem [ ] Follow-me (2011) [ ] Göteborgs Stad (2011), Miljödiplomering 12AXYwMLVyNzA09HtxBzZ09nQy8jQ6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoK GBpzEB3X4e-bmpgW5EeUAWaAvRw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/w ps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/foretagare/miljoanpassa+foretaget/miljodiplomerin g/lnkrubr_n800_for_drivaforetag_miljoanpassa_miljodiplomering/art_n800_for_driva Foretag_Miljoanpassa_VarforValjaMiljodiplomering [ ] ISS Facility Services AB (2011) 15

17 [ ] Kraft & Kultur (2011), Förnybar energi [ ] LEVA i Lysekil (2011a), Fjärrvärme [ ] LEVA i Lysekil (2011b), Vatten och avlopp [ ] Luna (2011), Miljö/kvalitet [ ] Lyreco (2011), Certifieringar [ ] Lysekils kommun (2011), Vuxenutbildningen ar db6911fb21a9a html [ ] Naturvårdsverket (2011), Schablonmall för beräkning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor r+ber%c3%a4kning+av+koldioxidutsl%c3%a4pp [ ] Papyrus (2011) = [ ] Porkka (2011a), GND 122 CL - kylmonter [ ] Porkka (2011b), future C720 - kylskåp [ ] Porkka (2011c), future DC nedkylningsskåp [ ] Porkka (2011d), ISO 9001 och certifikat er.pdf [ ] Rambo AB (2011), Miljöcertifieringar 16

18 [ ] Rekal (2011a), Miljö [ ] Rekal (2011b), Miljömärkning [ ] Svensk Cater (2011) [ ] Säkerhetsdatablad (2011), Acetylen et/$file/acetylen.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Airtoil 15 [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Dax Mildtvål ea_sv.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Desisoft Handdesinfektion [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Desisoft Ytdesinfektion [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Köksrent [ ] Säkerhetsdatablad (2011), MISON 2, 18 is28/$file/mison%c2%ae%202,%208,%2016,%2018,%2025.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Rekal Rinse [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Rekal Snabbrent [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Reporin [ ] Säkerhetsdatablad (2003), R134a 17

19 [ ] Säkerhetsdatablad (2009), R404a 005%2012.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2010), R-ett Power 412 [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Tvättmedelstablett för RATIONAL SelfCooking Centre [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Tilia Skärvätska Universal [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Universal [ ] Wulff Supplies (2011), Miljö [ ] 6.2 Muntliga (samtliga på Vuxenutbildningen, Lysekils kommun) Eléhn, Maria, miljöstrateg Kleveros, Marianne, lärare restaurang och storhushåll Krång, Daniel, miljöombud och lärare i kemi, naturkunskap, matematik och biologi Olsson, Eilert, lärare i KY Svets- & rörmontage Svensson, Per, rektor Wuscha, Jonas, vaktmästare och lärare i verkstad 18

20 Bilaga A. Lysekils kommuns miljöpolicy Miljöpolicy för Lysekils kommun Lysekils kommun ska i varje verksamhet främja en god livsmiljö för barn, unga och vuxna och ha ett hållbart samhälle som mål. Miljömålen ska utgöra grunden för arbetet. De förtroendevalda och de anställda i kommunen har ett gemensamt ansvar för denna strävan. Lysekils kommun ska Utbilda och uppmuntra förtroendevalda, anställda och kommuninvånare, så att de blir goda föredömen och visar framtidstro i arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle Vara omvärldsorienterad och stimulera till nya idéer Ta hänsyn till miljö- och naturresursfrågor vid beslut och samhällsplanering Samverka och samråda om miljöfrågor med företag, organisationer och kommuninvånare Använda energi och råvaror på ett effektivt sätt och sträva efter att öka användningen av förnybara resurser Ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster Öppet redovisa sin miljöpåverkan Återkommande revidera de interna miljömålen för att ständigt förbättra miljöarbetet Fastställd av kommunfullmäktige

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den 1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den Miljöbalken och författningar med stöd av miljöbalken uppdaterad Kapitel i Miljöbalken Förordning/Paragraf Hur uppfyller vi

Läs mer

Laglista KAMBER-Skåne

Laglista KAMBER-Skåne Laglista KAMBER-Skåne Sid 1 Lagar och förordningar MILJÖBALK (1988:808) MB 1:a KAP Miljöbalkens mål och tillämpningsområden 2:a KAP Allmänna hänsynsregler 1. Bevisbörderegeln: Vad säger lagen? Miljöbalkens

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Lagar och regler för miljöledningsarbetet

Lagar och regler för miljöledningsarbetet Lagar och regler för miljöledningsarbetet Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se Tel: 031 786 9870 Utbildning för miljösamordnare och miljörepresentanter 26 oktober 2011 09.25-10.15 Lagar och regler

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Servicegruppen i Europa AB. Miljöutredning. Miljöutredningen är en riskbedömning av Servicegruppen i Europa AB:s miljöaspekter.

Servicegruppen i Europa AB. Miljöutredning. Miljöutredningen är en riskbedömning av Servicegruppen i Europa AB:s miljöaspekter. en är en riskbedömning av Servicegruppen i Europa AB:s miljöaspekter. Innehåll 1. METOD... 3 2. FÖRETAGSPRESENTATION... 4 3. TILLÄMPBARA LAGKRAV INOM MILJÖOMRÅDET... 5 3.1 MlLJÖ BALKEN... 5 3.2 REACH-KEMIKALIE

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Vägen Ut! kooperativen Christina Xenos 414 58 Göteborg Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Grunduppgifter Revision Omdiplomering Revisionskriterier: Kraven enligt

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden ANMÄLAN 1 (6) om miljöfarlig verksamhet enligt 10 miljöprövningsförordningen Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle Miljölagstiftning 2012 Gudrun Bremle Miljöproblemens ändrade karaktär Komplexitet Globalt Regionalt Lokalt 1950 1970 1990 Planetens gränser Prof. Johan Rockström Stockholms universitet Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Bilpoolen Miljöutredning

Bilpoolen Miljöutredning en är en riskbedömning av s miljöaspekter Ersätter miljöutredning daterad: Sida: 1(12) QiM AB - Innehåll 1. Metod... 4 2. Företagspresentation... 5 2.1 Företagsfakta... 5 2.2 Företagspresentation... 5

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 11/2007 Inledning Miljönämnden utövar tillsyn vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Som tillsynsmyndighet

Läs mer