Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun"

Transkript

1 Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Januari 2012

2 Sammanfattning Lysekils kommun har ett pågående arbete för att införa ett miljöledningssystem för alla sina förvaltningar. Det här examensarbetet är en miljöutredning som har dokumenterat och identifierat miljöpåverkan från olika aktiviteter och verksamheter inom Vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen har som mål att miljödiplomera sig under våren I en miljöutredning ingår det att identifiera verksamhetens miljöaspekter samt bedöma vilka av dessa som är betydande. Det ingår även att utreda verksamhetens befintliga miljöarbete, vilka lagkrav som är tillämpliga samt om det har varit några tidigare olyckor eller tillbud som haft en påverkan på miljön. Faktaunderlaget som ligger till grund för miljöutredningen och identifieringen av miljöaspekter har insamlats genom rundvandring och inspektion i lokalerna, intervjuer med personal, granskning av fakturor och följesedlar, litteraturstudier samt informationssökning på internet. De miljöaspekter som har identifierats för Vuxenutbildningen är energiförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp, avfall, transporter, kemikalier, buller, förbrukningsvaror, externa entreprenörers miljöpåverkan, samt nödlägesberedskap och risker. De miljöaspekter som har bedömts som betydande är avfall, utsläpp och kemikalier. Det befintliga miljöarbetet har en del brister, men i och med pågående arbete mot en miljödiplomering är Vuxenutbildningen på god väg. Lagefterlevnaden var god men det identifierades några brister, främst när det gäller hantering av avfall. Det har inte varit några tidigare olyckor eller tillbud med påverkan på miljön. Summary The municipality of Lysekil has a work in progress to establish an environmental management system for all administrative units. This honour thesis is an environmental review which has documented and identified environmental impacts from different activities and running work at the Adult education. The Adult education has a goal to get an environmental diploma during spring An environmental review includes an identification of the environmental aspects of activities within the units and an evaluation of which of these that are significant. It also included an assessment of the current environmental work, legislative demands and if there have been any accidents or mishaps that have had an impact on the environment. The factual basis for this environmental review and the identification of the environmental aspects have been collected through tours and inspections in the premises, interviews with the employees, examinations of invoices and delivery orders, literature studies and internet searches. The environmental aspects that have been identified for the Adult education are energy consumption, water consumption, emissions, waste, transports, chemicals, noise, resource consumption, environmental impacts of external entrepreneurs and emergency preparedness and risks. The environmental aspects that have been evaluated as significant are waste, emissions and chemicals. The current environmental work has a few shortcomings, but as a result of the active work towards an environmental diploma, the Adult education is in progress. The observance of the law is good but some shortcomings were identified, mainly concerning handling of waste products. There have not been any previous accidents or mishaps with an impact on the environment. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Summary Inledning Bakgrund Miljöledningssystem Miljödiplomering Miljöutredning Syfte Avgränsningar Metodik Identifiering av miljöaspekter Bedömning av miljöaspekter Resultat Verksamhetsbeskrivning Befintligt miljöarbete Lagar och andra krav Miljöaspekter Energiförbrukning Vattenförbrukning Utsläpp Avfall Transporter Kemikalier Buller Förbrukningsvaror Externa entreprenörers miljöpåverkan Nödlägesberedskap och risker Sammanvägd bedömning av miljöaspekter Diskussion Slutsatser...13 Tackord Referenser...15 Bilaga A. Lysekils kommuns miljöpolicy...19 Bilaga B. Kemikalielista...20 Bilaga C. Lagförteckning

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Lysekils kommun har som mål att bli en miljömedveten kommun. Varje verksamhet skall främja en god livsmiljö samt ha ett hållbart samhälle som ett övergripande mål. Kommunen vill införa ett miljöledningssystem och har fastställt åtta interna kriterier för certifiering (se Figur 1) som varje förvaltning i kommunen ska uppfylla. Vuxenutbildningen har kommit en bit på vägen mot certifiering och genomför som nästa steg en miljöutredning för att identifiera och dokumentera miljöpåverkan från olika aktiviteter och verksamheter inom förvaltningen. Vuxenutbildningen har även som mål att miljödiplomera sig enligt Göteborgsmodellen (Göteborgs Stad, 2011) under våren Miljöutredningen genomförs som ett examensarbete inom miljövetarutbildningen. Interna kriterier för certifiering 2008, kriterierna beslutade av kommunstyrelsen: 1. Miljöutredning - Ska identifiera och dokumentera den miljöpåverkan som förvaltningens olika aktiviteter/verksamheter ger upphov till. I miljöutredningen anges t ex gällande miljökrav, nuvarande energi- och vattenförbrukning, transporter, kemikaliehantering och andra miljöaspekter som den aktuella verksamheten ger upphov till. 2. Miljöansvarig person - En representant i ledningen ska utses till att vara ansvarig för att miljöledningssystemet hålls aktuellt och levande och att miljöarbetet leder till en ständig förbättring. 3. Miljöorganisation/-grupp - Miljöorganisationen ska vara satt med utpekade och utbildade miljösamordnare och miljöombud. En miljögrupp ska finnas och arbeta aktivt med att föra miljöfrågorna framåt i verksamheten. 4. Miljöpolicy - Kommunens miljöpolicy ska vara kommunicerad till alla i verksamheten. Behövs en förvaltningsspecifik miljöpolicy ska den upprättas av respektive nämnd och fastställer den övergripande inriktningen för verksamheten. 5. Miljömål - Tydliga och mätbara miljömål ska finnas för verksamheten. De ska vara kopplade till de kommunövergripande miljömålen och kompletterade med för verksamheten unika miljömål. 6. Miljöplan/-uppföljning - En handlingsplan på genomförande, tid och ansvar ska finnas. Skriftlig uppföljning och redovisning av satta miljömål ska finnas. 7. Miljöutbildning - En plan för miljöutbildning av personalen/eleverna ska finnas. Miljöutbildningen ska dels syfta till att höja miljömedvetenheten, och dels till att informera om miljöledningssystemet i organisationen. 8. Intern miljörevision - Revision av miljöledningssystemet ska genomföras periodiskt av kommunens interna miljörevisorer. Figur 1. Lysekils kommuns interna kriterier för certifiering (Maria Eléhn, muntligt) 1.2 Miljöledningssystem I dagens samhälle finns ett allt större intresse inom olika verksamheter att jobba aktivt för miljön. Alla verksamheter har på något sätt en påverkan på miljön. Att införa ett miljöledningssystem skapar ett systematiserat och effektiviserat miljöarbete. Det är viktigt att 3

5 redan från början integrera miljöledningssystemet i den ordinarie verksamheten för att få ett väl fungerande miljöarbete (Naturvårdsverket, 2008). För att miljöledningssystemet ska bli så effektivt som möjligt krävs att ledningen visar ett genuint intresse för miljöarbetet och tar ett tydligt ansvar. Alla medarbetare i verksamheten måste vara aktivt delaktiga för att miljöarbetet ska bli framgångsrikt. Lagar och andra krav inom miljöområdet måste följas upp och omsättas i handling inom verksamheten. En effektivare resursanvändning och avfallshantering med minskade råvaruintag gör att onödigt slöseri med råvaror och energi undviks samt miljörisker och utsläpp minskas. Det är viktigt att det är ordning och reda på dokumentationen. För att få överblick över hur väl miljöarbetet fungerar är det viktigt med uppföljning genom revisioner med jämna mellanrum (Almgren, Brorson, 2003) Miljödiplomering Miljödiplomering är en metod, anpassad för små och medelstora verksamheter, för att bygga upp ett enklare miljöledningssystem som syftar till ständig förbättring. En miniminivå garanteras genom en checklista, och då kraven uppfyllts får verksamheten ett Miljödiplom. Diplomet är ett officiellt godkännande på att miljöarbetet är på rätt väg (Göteborgs Stad, 2011). 1.3 Miljöutredning Att göra en miljöutredning är ett första steg mot införandet av ett miljöledningssystem. Detta är också den mest omfattande delen i arbetet. Miljöutredningen är i första hand en nulägesanalys som kartlägger verksamhetens miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2008). En miljöutredning bör täcka följande fyra delar: Identifiering av miljöaspekter samt vilka av dessa som är betydande Identifiering av tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet Genomgång av befintligt miljöarbete Utvärdering av tidigare nödlägen och olyckor 1.4 Syfte Syftet med denna miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun, har varit att identifiera verksamhetens miljöaspekter och bedöma vilka av dessa som är betydande. Miljöutredningen redovisar även befintligt miljöarbete, tidigare tillbud och olyckor samt utreder vilka lagkrav och andra krav inom miljöområdet som verksamheten berörs av. För att kunna påbörja arbetet för att minska verksamhetens miljöpåverkan har även åtgärdsförslag tagits fram. Miljöutredningen kommer att ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet på Vuxenutbildningen för att uppnå den interna certifiering som Lysekils kommun har samt för att genomföra en miljödiplomering. 1.5 Avgränsningar Miljöutredningen har omfattat alla verksamheter inom Vuxenutbildningens lokaler i Lysekil. Lagstiftningen som studerats är svensk miljölagstiftning, där med tillhörande förordningar har varit den huvudsakliga källan. Arbetsmiljö har inte ingått i utredningen. Entreprenörers och leverantörers transporter har inte utretts. Elförbrukning för 2009 och vattenförbrukning för 2008 har inte funnits att tillgå. 4

6 2. Metodik 2.1 Identifiering av miljöaspekter Miljöutredningen har genomförts på Vuxenutbildningen i Lysekils kommun under Faktaunderlaget som ligger till grund för utredningen och identifieringen av miljöaspekter har insamlats genom rundvandring i lokalerna, intervjuer med personal, granskning av fakturor och följesedlar samt eftersökning på internet. Information om miljöledningssystem har tagits fram genom litteraturstudier. De lagar som berör verksamheten har hämtats från svensk miljölagstiftning, främst och dess förordningar. 2.2 Bedömning av miljöaspekter En bedömning av Vuxenutbildningens miljöaspekter har genomförts för att kunna identifiera vilka som är betydande. De betydande miljöaspekterna är de som har störst påverkan på miljön och därför bör åtgärdas först. För att kunna utföra denna bedömning har använts en modell som har två bedömningskriterier, omfattning och allvarlighet. Omfattning anger hur stor påverkan miljöaspekten har, t.ex. utsläppsmängd från transporter, mängd avfall eller hur ofta aktiviteten inträffar m.m. Allvarlighet anger hur skadlig miljöaspektens påverkan på miljön bedöms vara eller kunna bli, t.ex. risk för människors hälsa och miljön eller varaktighet av miljöpåverkan. Kriterierna bedöms var för sig på en skala från 1 till 5 (se Tabell 1). Poängen för de två kriterierna multipliceras sedan med varandra för att få fram den totala miljöpåverkan från miljöaspekten. Tabell 1. Bedömningskriterier för miljöaspekter Bedömningskriterier 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng Omfattning Mycket liten Liten Medelstor Stor Mycket stor Allvarlighet Mycket liten Liten Medelstor Stor Mycket stor Den högsta poäng som en miljöaspekt kan ge är 25 poäng och den lägsta 1 poäng. De miljöaspekter som får en total poäng på 15 eller mer har bedömts vara betydande. 3. Resultat 3.1 Verksamhetsbeskrivning Vuxenutbildningen är lokaliserad i Lysekil i Lysekils kommun. Förvaltningens personal uppgår till 30 fast anställda. Vid uppdragsutbildningar kan det tillkomma tillfälligt anställda. Skolan har cirka 450 elever/år som främst bor i närområdet. Lokalerna hyrs av PM fastigheter och lokalytan på 2275 m 2 omfattar främst en verkstad, ett storkök, klassrum och administrativa delar (Per Svensson, muntligt). Vuxenutbildningen erbjuder ett flertal utbildningar från grundläggande- till högskolenivå samt uppdragsutbildningar (Lysekils kommun, Vuxenutbildningen, 2011). Utbildningar som bedrivs i verkstaden är främst Verkstadsteknik, Svets- och rörmontage samt Automationsteknik. I köket bedrivs 5

7 utbildningen Restaurang och storhushåll, och där serveras även lunch i matsalen med plats för 60 gäster. 3.2 Befintligt miljöarbete Vuxenutbildningen har kommit en bit på vägen mot certifiering enligt kommunens åtta kriterier (se Figur 1, Avsnitt 1.1). Man har utsett en miljöansvarig person i ledningen (Per Svensson) och ett miljöombud (Daniel Krång) som ska ingå i miljöorganisationen/-gruppen. Kommunens miljöpolicy (se Bilaga A) är den som används för verksamheten. Vuxenutbildningen har satt upp följande egna miljömål med tillhörande handlingsplan: Energiförbrukningen ska minska. För att uppnå detta har rörelsedetektorer för lampor installerats i några av klassrummen och timer används för kaffebryggare. Målet har inte uppnåtts och detta kan till viss del bero på den ovanligt kalla vintern som varit. Miljöbil ska inskaffas. Nästa leasingbil ska gå på gas. Målet har inte uppnåtts då leasingavtalet på den nuvarande bilen inte har gått ut. Minskad pappersförbrukning. Pull printing (Wikipedia, 2011) för utskrifter har installerats. Målet har uppnåtts. Det planeras för en miljöutbildning för hela personalen och några av personalen ska under hösten 2011 gå en utbildning om miljödiplomering (Daniel Krång, muntligt). 3.3 Lagar och andra krav För att kunna miljödiplomeras krävs att miljölagstiftningen efterlevs. Här är och dess förordningar central. Verksamheten som bedrivs vid Vuxenutbildningen är inte anmälnings- eller tillståndspliktig enligt. I bilaga C finns en lagförteckning som visar de lagar, förordningar och föreskrifter som Vuxenutbildningen berörs av inom miljöområdet. De krav där brister förekommer är angivna med nej i bilaga C och är följande: 2 kap 5 - Hushållnings- och kretsloppskravet 26 kap 19 - Egenkontroll. Avfallsförordning (2011:927) 14 - Brännbart avfall Avfallsförordning (2011:927) 30 - Insamling av spillolja. Avfallsförordning (2011:927) 42 - Transportanmälan för farligt avfall. Avfallsförordning (2011:927) 55 - Anteckningar om farligt avfall. Avfallsförordning (2011:927) 57 - Anteckningar vid transport av farligt avfall. 3.4 Miljöaspekter Nedan beskrivs de aktiviteter, så kallade miljöaspekter, inom verksamheten som påverkar eller kan påverka den yttre miljön. Följande tio miljöaspekter har utretts, energiförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp, avfall, transporter, kemikalier, buller, förbrukningsvaror, externa entreprenörer miljöpåverkan, samt nödlägesberedskap och risker. 6

8 3.4.1 Energiförbrukning El Elnätet ägs av LEVA i Lysekil som har hand om Lysekils el-, vatten- och avloppsnät. Elen levereras av Kraft & Kultur i Sverige AB (Per Svensson, muntligt). Kraft & Kultur producerar sin el uteslutande från förnyelsebara källor och produktmixen består av 99 % vattenkraft och 1 % vindkraft (Kraft & Kultur, 2011). Elförbrukningen uppgick 2008 till kwh och 2010 till kwh (se Tabell 2). En av anledningarna till den stora ökningen i förbrukning mellan 2008 och 2010 är att nya lokaler togs i bruk under Den största delen av de nya lokalerna är svetsverkstaden som också står för en stor del av elförbrukningen men även köket med vitvaror och matlagning förbrukar en del. Vid en jämförelse med en genomsnittlig elförbrukning i lokaler (se Tabell 2) så har Vuxenutbildningen ungefär samma förbrukning 2010 och ligger på ungefär två tredjedelar 2008 innan de nya lokalerna togs i bruk. Tabell 2. Elförbrukning för Vuxenutbildningen År Förbrukning (kwh) Genomsnitt lokaler* (kwh) (2009**) *Genomsnittlig elförbrukning för lokaler (Energimyndigheten, 2011) beräknat på Vuxenutbildningens area på 2275 m 2 för 2010 och 1775 m 2 för **2010 års förbrukning fanns ej att tillgå. Det finns rörelsedetektorer för lampor i några av klassrummen och timer har installerats för kaffebryggare (Daniel Krång, muntligt). Alla datorer har skärmsläckare. Under kvällen/natten är allt avstängt förutom bärbara datorer som laddas (Per Svensson, muntligt). Belysningen består av lysrör och glödlampor. Inga lågenergilampor används Fjärrvärme Fjärrvärmenätet ägs av LEVA i Lysekil (Per Svensson, muntligt). Fjärrvärmen kommer från spillvärme som uppkommer i en del av processen vid oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil. Den transporteras sedan via fjärrvärmeledningar ut till kommunen (LEVA i Lysekil, 2011a). Fjärrvärmeförbrukningen uppgick 2008 till 268 MWh, 2009 till 344,7 MWh och 2010 till 405,9 MWh (se Tabell 3). En anledning till den stora ökningen i förbrukning mellan 2008 och 2010 är att nya lokaler togs i bruk under Den högre förbrukningen 2010 kan också delvis förklaras med den ovanligt tidiga och kalla vintern det året. Vid en jämförelse med en genomsnittlig fjärrvärmeförbrukning i lokaler (se Tabell 3) så ligger Vuxenutbildningen på en högre förbrukning än genomsnittet för åren 2008, 2009 och Tabell 3. Fjärrvärmeförbrukning för Vuxenutbildningen År Förbrukning (MWh) Genomsnitt lokaler* (MWh) , ,7 295, ,9 295,8 ** *Genomsnittlig fjärrvärmeförbrukning för lokaler (Energimyndigheten, 2011) beräknat på Vuxenutbildningens area på 2275 m 2 för 2009 och 2010 samt 1775 m 2 för ** Förbrukning från 2009 eftersom 2010 års förbrukning ej fanns att tillgå. 7

9 3.4.2 Vattenförbrukning Vatten och avloppsnätet ägs av LEVA i Lysekil (Per Svensson, muntligt). Det är även LEVA som står för dricksvattenförsörjningen och tar emot avloppsvatten (LEVA i Lysekil, 2011b). Vattenförbrukningen uppgick 2009 till 770 m 3 och 2010 till 801 m 3. Vid en jämförelse med en genomsnittlig vattenförbrukning för skolor (se Tabell 4) så har Vuxenutbildningen en lägre förbrukning. Tabell 4. Vattenförbrukning för Vuxenutbildningen År Förbrukning (m 3 ) Genomsnitt skolor* (m 3 ) ** ** *Genomsnittlig vattenförbrukning för skolor och byggår från 2001 (Energimyndigheten, 2009) beräknat på Vuxenutbildningens area på 2275 m 2. **Siffra från 2008 eftersom 2009 och 2010 års förbrukning ej fanns att tillgå Utsläpp Luft Utsläpp till luft kommer främst från verkstaden. Rökgaser uppkommer från svetsningstråd vid svetsning (Eilert Olsson, muntligt) och det bildas bland annat ozon, kväveoxider och koloxid under reaktioner med luft, ljusbågen och skyddsgas. Alla dessa ämnen är miljö- och hälsofarliga (ESAB, 2011a). Det finns ventilation som suger upp gaserna som sedan släpps ut via ett filter som renar till viss del. Några uppgifter på vilken partikel storlek som kan renas och vilka gasutsläpp som reduceras finns inte (Eilert Olsson, muntligt). Svetsningstråden köps in från ESAB, som är certifierat enligt ISO och OHSAS (ESAB, 2011b). Vid svetsning används skyddsgaser för att skydda svetssmältan och omgivande material mot luftens skadliga inverkan och för att skapa optimala förhållanden för ljusbågen. Vissa skyddsgaser bidrar dessvärre till att det bildas mer ozon. För att minimera detta använder vuxenutbildningen speciella skyddsgaser med tillsatta ämnen som direkt eliminerar ozonet när det bildas (AGA, 2011a). Skyddsgaserna köps in från AGA som är certifierade enligt ISO 9001 och (AGA, 2011a) Vatten Utsläpp till vatten bedöms främst kunna komma från köket. Det finns en installerad fettavskiljare i anslutning till avloppet i köket. Denna avskiljer och samlar upp det fett som kommer från matlagningen och hamnar i avloppet. När denna container är full, vilket indikeras med ett larm, hämtas fettet av Slam & container (Jonas Wuscha, muntligt) Avfall I Lysekils kommun har Rambo AB ansvar för renhållningsverksamheten. Rambo AB är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 samt AFS 2001:1 och deras samtliga fyra avfallsanläggningar är registrerade enligt EMAS (Rambo AB, 2011). För alla fraktioner av avfall saknas dokumentation om mängd som uppkommer Övrigt avfall Skolan har tre kärl om 370 liter vardera, där hushållsavfall, till största delen från köket, slängs. Rambo AB tömmer dessa en gång/vecka. Det finns även en container, där blandade grovsopor slängs. Denna töms vid behov av Slam & container (Jonas Wuscha, muntligt). 8

10 Återvinning På Vuxenutbildningen finns det återvinning av papper, wellpapp, kartong, glas och plast som hämtas av Rambo AB. Metall som återvinns hämtas av Stålråvaror Kjell Andersson AB (Jonas Wuscha, muntligt). Matrester återvinns eller komposteras inte utan slängs som hushållsavfall Elektronik Uttjänta datorer transporteras av personal till återvinningsstation (Jonas Wuscha, muntligt) Farligt avfall Uttjänta lysrör, glödlampor och batterier sorteras separat och transporteras av personal till återvinningsstation (Jonas Wuscha, muntligt). Spillolja (smörjolja) från verkstaden samlas inte upp utan hamnar på trasor och dylikt som slängs som övrigt avfall Transporter Vuxenutbildningen har en tjänstebil, Volkswagen Golf 1.6 FSI, som går på bensin och inte är klassad som en miljöbil. Bilen är av årsmodell 2005 och har gått km. Bilen har gått ungefär 1833 km/år och släppt ut 277 kg CO 2 /år (se Tabell 5). Den kan användas av alla anställda för transport i tjänsten till fortbildning, företagsbesök, studiebesök eller liknande. Vuxenutbildningen har som mål att nästa leasingbil ska vara en miljöbil som går på gas (Per Svensson, muntligt). Tabell 5. Tjänstebil. Körsträcka i km/år och CO 2 utsläpp Bilmärke Km/år CO 2 utsläpp (kg) Volkswagen Golf 1.6 FSI 1833* 277** *Uträknat på bilens körda km dividerat med antal år (~6 år) som Vuxenutbildningen har haft bilen. **Uträknat, i en schablonmall, på 0,064 l/km i bränsleförbrukning vid blandad körning (Naturvårdsverket, 2011) I verkstaden finns en batteridriven truck som används cirka en gång/vecka vid leveranser. Batteriet är ett blybatteri och har inte behövt bytas sedan införskaffandet av trucken (Eilert Olsson, muntligt) Kemikalier Användning av kemikalier sker främst i köket och i verkstaden. Av 19 inventerade kemikalier är det endast tre rengöringsmedel i köket som är miljömärkta med Svanen (se Bilaga B, Kemikalielista). För de flesta kemikalier finns det inga säkerhetsdatablad att tillgå på plats Köldmedium Det finns ingen central luftkonditionering i lokalerna (Per Svensson, muntligt). I köket finns det ett kylskåp, ett nedkylningsskåp och en kylmonter av märket Porkka (Marianne Kleveros, muntligt) som alla är CFC och HCFC fria. Köldmedium i dessa är R134a eller R404a (Se säkerhetsdatablad, R134a och R404a). Porkka är certifierad enligt ISO 9001 och ISO (Porkka, 2011a-d). Det finns även två frysar och ett kylskåp av märket Electrolux-Husqvarna. Modell och uppgifter om köldmedium för dessa har inte funnits att tillgå Buller Buller uppkommer främst från verkstaden. Svetsning kan alstra relativt mycket buller ända upp till 80 db. Skyddsgaser och lämplig svetsteknik kan användas för att minimera buller och hörselskydd bör användas (ESAB, 2011a). Några mätningar av faktiska bullernivåer har inte gjorts. Hörselskydd används vid störande ljud och skyddsgaser används vid all svetsning 9

11 (Eilert Olsson, muntligt). Det är inte så höga ljudnivåer utanför verkstaden att det kan räknas som störande. Inga bostäder finns i närområdet Förbrukningsvaror Kontorsmaterial Papper och annat kontorsmaterial köps in från Lyreco som är certifierad enligt ISO 9001 och (Lyreco, 2011). Det är endast personal som har tillgång till utskrifter och kopiering genom Pull printing system. Antal skrivare som används har halverats efter att systemet installerades. Det finns ingen dokumentation av pappersförbrukningen Toner till skrivare Wulff Supplies levererar nya toner och tar hand om använda toner till skrivare. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och (Wulff Supplies, 2011) Kemikalier i köket Kemikalier i köket, som främst är rengöringsmedel, köps in från Rekal som är certifierad enligt ISO (Rekal, 2011a). Rekals målsättning är att ha minst en Svanenmärkt vara inom varje produktkategori (Rekal, 2011b) Livsmedel Livsmedel levereras till köket av Svensk Cater som är certifierad enligt ISO (Svensk Cater, 2011), och 10 % utav maten, främst mejerivaror, utgörs av ekologiska varor Förbrukningsvaror i köket Pappersmuggar, papperstallrikar, servetter och andra förbrukningsvaror som används i köket köps in från Papyrus som är certifierad enligt ISO 9001 och (Papyrus, 2011). Papperstallrikar och pappersmuggar används när mat tas med, och pappersmuggar används även vid servering i matsal Metallråvara till verkstaden Metallråvara som används vid svetsning i verkstaden köps in från Stålråvaror Kjell Andersson AB Kemikalier i verkstaden Smörjolja och skärvätska till verkstaden köps in från Luna som är certifierade enligt ISO 9001 och samt AFS 2001:1 (Luna, 2011). Skyddsgaser och bränngaser köps in från AGA som är certifierade enligt ISO 9001 och (AGA, 2011b) Externa entreprenörers miljöpåverkan Ett externt städbolag, ISS Facility Services AB, anlitas (Per Svensson, muntligt). ISS innehar ett miljöcertifikat enligt ISO ISS-koncernen medverkar även i The Global Compact (ISS Facility Services AB, 2011). Det finns ingen information om vilka kemikalier företaget använder Nödlägesberedskap och risker Det har inte rapporterats några olyckor som har medfört någon skada på miljön (Eilert Olsson, Jonas Wuscha, muntligt). Brandövning med brandkår sker årligen (Per Svensson, muntligt). Brandfarliga gaser i verkstaden utgör en risk. Ingen dokumenterad egenkontroll sker. 10

12 3.5 Sammanvägd bedömning av miljöaspekter En bedömning av Vuxenutbildningens miljöaspekter har genomförts för att kunna identifiera vilka som är betydande (se Tabell 6). För att kunna utföra denna bedömning har en modell, som har två bedömningskriterier, omfattning och allvarlighet, använts (se Avsnitt 2.2). Kriterierna bedöms var för sig på en skala från 1 till 5 (se Tabell 1, Avsnitt 2.2). Poängen för de två kriterierna multipliceras sedan med varandra för att få fram den totala miljöpåverkan från miljöaspekten. Total poäng på 15 eller mer har bedömts som betydande. För de miljöaspekter som är betydande är den totala poängen fet-markerad. Tabell 6. Bedömning av miljöaspekter Miljöaspekt Omfatt- Allvar- Totalt Kommentar ning lighet Energiförbrukning Ökning av förbrukning. Vattenförbrukning Relativt låg. Utsläpp Under svetsning uppkommer miljö- och hälsofarliga rökgaser, såsom ozon, kväveoxider och koloxid. Ingen uppgift om vilken partikel storlek som filtret renar. Avfall Ingen anmälan görs för transport och inga anteckningar förs om farligt avfall. Smörjolja samlas inte upp. Brännbart avfall sorteras inte separat. Matavfall går ej till kompostering. Transporter Miljöbil används inte. Kemikalier Säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga, mängder antecknas inte. För två frysar och en kyl finns ingen info om köldmedium. Buller Ingen mätning har gjorts av faktiska bullernivåer i verkstaden. Förbrukningsvaror Pappersmuggar används i köket även vid servering i matsal. Inga uppgifter om pappersförbrukning för utskrift/ kopiering. Entreprenörer Nödlägesberedskap Ingen dokumenterad egenkontroll. och risker De miljöaspekter som har bedömts som betydande är utsläpp, avfall och kemikalier. För diskussion kring de betydande miljöaspekterna se kap 4, nedan. 11

13 4. Diskussion Modellen som har använts för att bedöma miljöaspekterna är inte standardiserad. Vilken metod som används varierar mellan olika utredningar och vem som har utrett och dennes kunskap och erfarenhet. Vid bedömningen av miljöaspekterna har hänsyn inte bara tagits till befintlig information utan även brist på information. I de fall där information har saknats eller inte varit tillräcklig har detta givit en högre poäng eftersom det inte då går att göra en exakt och motiverad bedömning. Högre poäng har också givits i de fall där miljölagar inte följs. Miljöaspekterna har bedömts i relation till varandra. Av de tio miljöaspekter som utreddes bedömdes följande tre som betydande miljöaspekter: avfall utsläpp (till luft) kemikalier För alla betydande miljöaspekter har information och/eller dokumentation saknats eller inte varit tillräcklig och dessutom har kraven i berörda miljölagar inte uppfyllts. Båda dessa brister har därför resulterat i högre poäng. Den betydande miljöaspekt som har fått högst poäng (16) är avfall. Bristerna inom avfallshanteringen bedöms ha störst påverkan på miljön och bör därför prioriteras för åtgärder. Mängden av olika avfallsfraktioner som uppkommer i verksamheten dokumenteras inte och det är flera lagrum kopplade till avfall som inte uppfylls. Matrester återvinns inte trots att Lysekils kommun har ett insamlingssystem för detta. Grovsopor som slängs i en container är en blandning av brännbart och annat avfall. Spillolja samlas inte upp separat utan hamnar på trasor och dylikt som slängs som övrigt avfall. Farligt avfall transporteras av personal till återvinningsstation utan att en anmälan har gjorts till Länsstyrelsen, och mängd och slag av farligt avfall samt vart det transporteras antecknas inte. De två andra betydande miljöaspekterna, utsläpp (till luft) och kemikalier, har fått samma poäng (15 p). Det lagrum i om egenkontroll som inte uppfylls kan ge negativa effekter på båda dessa. Utsläpp till luft kommer främst från verkstaden. Vid svetsning uppkommer det ett flertal miljö- och hälsofarliga gaser. För att skydda personal och elever vid svetsning finns det ventilation som suger ut gaserna. Det finns dock ingen information om vilken partikelstorlek som filtret renar eller vilka rökgaser som släpps ut i luften till omgivningen. Kemikalier används främst i köket och verkstaden. För de flesta av dessa finns det inga säkerhetsdatablad att tillgå på plats. Detta är inte tillfredsställande eftersom det är viktigt för berörd personal att ha god kunskap om hur kemikalierna ska hanteras vid lagring och vid användning. Ifall en olycka skulle ske är det nödvändigt att veta hur man ska gå tillväga för att mildra miljö- och hälsoskador. I köket finns två frysar och en kyl där det inte finns någon dokumentation om vilket köldmedium som används. Detta kan vara en potentiell miljöfara om 12

14 en olycka sker eller om de går sönder och börjar läcka freoner eller annat köldmedium. Acetylen, som används i verkstaden, är en brandfarlig gas och det finns inget säkerhetsdatablad att tillgå på plats. Förfarandet kring hur gasen hanteras förefaller korrekt men det finns ingen dokumentation om planering och kontroll. Vid olycka med brand och/eller utsläpp till luft som följd kan det bli svårt att bevisa att kontroll har genomförts. Som en hjälp på vägen mot miljödiplomering av Vuxenutbildningen föreslås följande åtgärder: Egen miljöpolicy som speglar den egna verksamheten Kommunicera miljöpolicyn Sätt upp mätbara mål Rutin för att uppdatera lagar som berör verksamheten Bättre kemikaliekontroll: - säkerhetsdatablad eller annan relevant information för alla kemikalier - en löpande kemikalieförteckning upprättas - bättre dokumentation av använd mängd - miljömärkta/inte miljöfarliga prioriteras vid inköp Bättre rutiner för dokumentation och hantering av olika avfallsfraktioner Kompostering av matavfall som kommunen samlar in Kontroll av ventilationsfilter i verkstaden. Vilken partikelstorlek filtreras? Installation av rörelsedetektorer på t.ex. toaletter, kopieringsrum och personalrum Användning av lågenergilampor Dokumentera el-, vatten- och fjärrvärmeförbrukning Dokumentera körda mil med bil Eco Driving kurs för de som kör mest Använd glas vid servering i matsalen istället för pappersmuggar 5. Slutsatser Miljöutredningen av verksamheten vid Vuxenutbildningen har resulterat i följande slutsatser: De betydande miljöaspekterna, som bör prioriteras i åtgärdsarbetet, är avfall, utsläpp (till luft) och kemikalier Den mest betydande miljöaspekten är hantering av avfall, tätt följd av utsläpp (till luft) och kemikalier Det befintliga miljöarbetet har idag en del brister men i och med arbetet mot en miljödiplomering bedöms Vuxenutbildningen vara på god väg att få ett bättre fungerande miljöarbete Vuxenutbildningen har inte haft några tidigare tillbud och olyckor med påverkan på miljön Efterlevnaden av gällande miljölagar för Vuxenutbildningen är i stort sett god, men det kunde noteras vissa brister, främst vid hantering av vissa avfallsfraktioner Flera åtgärdsförslag har tagits fram för att minska miljöpåverkan från Vuxenutbildningen 13

15 Tackord Jag skulle vilja tacka personalen på Vuxenutbildningen i Lysekil för ett trevligt bemötande och för den information som möjliggjort miljöutredningen. Jag vill även tacka min handledare Åke Larsson vid Göteborgs Universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, för all hjälp under arbetets gång. 14

16 6. Referenser 6.1 Tryckta publikationer och internetinformation Almgren R, Brorson T (2003), Miljörevision. Green Business AB Naturvårdsverket (2008), Miljöledningsguide för statliga myndigheter. Naturvårdsverket AGA (2011a), Skyddsgaser [ ] AGA (2011b), Hållbar utveckling [ ] Energimyndigheten (2009), Energistatistik för lokaler 2008, s. 44 =/Rapporter&id=4f132f7b09b847ce9fea1afcf95535c8 [ ] Energimyndigheten (2011), Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2009, s. 15 ces/permanent/static/f4d142e5a72741d1ac552afd8f412204/es2011%2004w.pdf [ ] ESAB (2011a), Svetsning och skärning risker och åtgärder [ ] ESAB (2011b), Ett globalt miljöledningssystem [ ] Follow-me (2011) [ ] Göteborgs Stad (2011), Miljödiplomering 12AXYwMLVyNzA09HtxBzZ09nQy8jQ6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoK GBpzEB3X4e-bmpgW5EeUAWaAvRw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/w ps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/foretagare/miljoanpassa+foretaget/miljodiplomerin g/lnkrubr_n800_for_drivaforetag_miljoanpassa_miljodiplomering/art_n800_for_driva Foretag_Miljoanpassa_VarforValjaMiljodiplomering [ ] ISS Facility Services AB (2011) 15

17 [ ] Kraft & Kultur (2011), Förnybar energi [ ] LEVA i Lysekil (2011a), Fjärrvärme [ ] LEVA i Lysekil (2011b), Vatten och avlopp [ ] Luna (2011), Miljö/kvalitet [ ] Lyreco (2011), Certifieringar [ ] Lysekils kommun (2011), Vuxenutbildningen ar db6911fb21a9a html [ ] Naturvårdsverket (2011), Schablonmall för beräkning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor r+ber%c3%a4kning+av+koldioxidutsl%c3%a4pp [ ] Papyrus (2011) = [ ] Porkka (2011a), GND 122 CL - kylmonter [ ] Porkka (2011b), future C720 - kylskåp [ ] Porkka (2011c), future DC nedkylningsskåp [ ] Porkka (2011d), ISO 9001 och certifikat er.pdf [ ] Rambo AB (2011), Miljöcertifieringar 16

18 [ ] Rekal (2011a), Miljö [ ] Rekal (2011b), Miljömärkning [ ] Svensk Cater (2011) [ ] Säkerhetsdatablad (2011), Acetylen et/$file/acetylen.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Airtoil 15 [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Dax Mildtvål ea_sv.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Desisoft Handdesinfektion [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Desisoft Ytdesinfektion [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Köksrent [ ] Säkerhetsdatablad (2011), MISON 2, 18 is28/$file/mison%c2%ae%202,%208,%2016,%2018,%2025.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Rekal Rinse [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Rekal Snabbrent [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Reporin [ ] Säkerhetsdatablad (2003), R134a 17

19 [ ] Säkerhetsdatablad (2009), R404a 005%2012.pdf [ ] Säkerhetsdatablad (2010), R-ett Power 412 [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Tvättmedelstablett för RATIONAL SelfCooking Centre [ ] Säkerhetsdatablad (2008), Tilia Skärvätska Universal [ ] Säkerhetsdatablad (2010), Universal [ ] Wulff Supplies (2011), Miljö [ ] 6.2 Muntliga (samtliga på Vuxenutbildningen, Lysekils kommun) Eléhn, Maria, miljöstrateg Kleveros, Marianne, lärare restaurang och storhushåll Krång, Daniel, miljöombud och lärare i kemi, naturkunskap, matematik och biologi Olsson, Eilert, lärare i KY Svets- & rörmontage Svensson, Per, rektor Wuscha, Jonas, vaktmästare och lärare i verkstad 18

20 Bilaga A. Lysekils kommuns miljöpolicy Miljöpolicy för Lysekils kommun Lysekils kommun ska i varje verksamhet främja en god livsmiljö för barn, unga och vuxna och ha ett hållbart samhälle som mål. Miljömålen ska utgöra grunden för arbetet. De förtroendevalda och de anställda i kommunen har ett gemensamt ansvar för denna strävan. Lysekils kommun ska Utbilda och uppmuntra förtroendevalda, anställda och kommuninvånare, så att de blir goda föredömen och visar framtidstro i arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle Vara omvärldsorienterad och stimulera till nya idéer Ta hänsyn till miljö- och naturresursfrågor vid beslut och samhällsplanering Samverka och samråda om miljöfrågor med företag, organisationer och kommuninvånare Använda energi och råvaror på ett effektivt sätt och sträva efter att öka användningen av förnybara resurser Ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster Öppet redovisa sin miljöpåverkan Återkommande revidera de interna miljömålen för att ständigt förbättra miljöarbetet Fastställd av kommunfullmäktige

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein

MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN. Carl Thordstein MILJÖUTREDNING FÖR INTERLITE AB MED FOKUS PÅ VIKTIGA FAKTORER I IMPLEMENTERINGSFASEN Carl Thordstein Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping

Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping JONAS LARSSON KTH Kemiteknik Examensarbete Stockholm 2006 Jonas Larsson MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÖVER AGA:S GASFYLLNINGSENHET I ENKÖPING.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer