MILJÖREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖREDOVISNING 2013"

Transkript

1 SÖDERSJUKHUSETS MILJÖREDOVISNING 2013 EV Personalavdelningen VERKSAMHETSOMRÅDE

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Södersjukhusets Miljöpolicy... 3 Klimateffektivt miljöarbete... 4 Resurseffektivt miljöarbete/undvik slöseri... 8 Hälsofrämjande miljöarbete/samhällsansvar Kompetens Grönare SÖS Miljöindikatorer i vårdavtalet Telefax xx xx E-post Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer

3 Sammanfattning Under 2013 har ett framgångsrikt miljöarbete drivits inom (SÖS). Miljöarbetet följer sjukhusets miljömålsprogram som sträcker sig fram till Det omfattar tre miljömålsområden: klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande, och bygger på det miljöpolitiska programmet Miljöutmaning Miljöorganisationen driver ett ambitiöst och aktivt miljöarbete lokalt och miljömedvetenheten hos sjukhusets medarbetare är hög. Andelen medarbetare som genomfört den grundläggande miljöutbildningen ökade under 2013 från 56 till 71 %. Miljöarbetet har under året framförallt fokuserats kring läkemedel, kompetens och effektivare resursanvändning: avfall och återvinning, varor och produkter, energi. I oktober anordnades en välbesökt miljödag för att informera medarbetare och besökare om sjukhusets miljöarbete och öka kompetensen kring kemikaliers effekter på hälsa och miljö. Klimateffektivt Anestesin fortsätter att minska användningen och utsläppen av Sevorane, genom lågflödesteknik. Lustgasutsläppen har ökat under året, vilket beror på omfattande tekniska problem med destruktionsanläggningen som stod still under ett par månader. Flera arbetsplatser har genomfört aktiviteter för att öka kompetensen kring energieffektivisering och minska energianvändningen, bl a genom energironder. Energianvändningen av värme och el fortsätter att minska. SÖS klimatpåverkan från tjänsteresor har ökat då antalet flygresor blivit fler och den totala flygsträckan längre, detta medför ökade utsläpp av bl a CO 2 och CO. Resurseffektivt/Undvik slöseri Under året har andelen avfall som skickas för återvinningen ökat. Detta tack vara tydligare och utökade plastinstruktioner samt lokala insatser för förenkla och öka medvetenheten kring avfallshantering. SÖS har under 2013 deltagit i ett nationellt plastprojekt som syftar till att öka plaståtervinningen från hälso- och sjukvården. Vår egen plaståtervinning har ökat från 15 till 30 ton. Arbete med att minska användning av utvalda engångsprodukter, i syfte att minska resursslöseri, har drivits på flertalet arbetsplatser. Produkter som tagits bort eller minskat är ex. plastbägare, britspapper, medicinkoppar i plast, engångssprutfat, kopieringspapper, skålar. Samtliga vårdavdelningar samlar in matavfall för biogasproduktion. Idag slängs ca 40 ton mat från patientmåltiderna lunch och middag. Hälsofrämjande miljöarbete/samhällsansvar Arbete för en säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedelshantering drivs på många arbetsplatser, bl a genom förändrade arbetssätt och läkemedelsförvaring. En sjukhusövergripande kassationsguide för läkemedelsrester har tagits fram. Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall har minskat med 7 % jämfört med Antibiotikaanvändningen, cefalosporiner och kinoloner, har minskat. Några arbetsplatser har drivit arbete för att minska användningen och kassationen av utvalda miljö- och hälsofarliga kemikalier. Andel ekologiska livsmedel, både i patientmåltider och kaffe och frukt till personal, fortsätter att öka.

4 Södersjukhusets Miljöpolicy Södersjukhusets verksamhet ska bedrivas för patienten med patienten och med minsta möjliga miljöpåverkan. För nuvarande och kommande generationers bästa ska vi ständigt förbättra och utveckla vårt arbete. Vi ska Förebygga och minska miljöpåverkan från vår användning av läkemedel och kemiska produkter och varor Undvika resursslöseri Uppmuntra medarbetare till aktivt miljöarbete Följa lagstiftning och andra krav Södersjukhuset tar samhällsansvar och utgör en positiv kraft för en bättre miljö.

5 Klimateffektivt miljöarbete Vi strävar efter att bli mer energieffektiva och vi fortsätter att minska vår klimatpåverkan från medicinska gaser. Vi ska bli mer energieffektiva Arbetet för att effektivisera och minska energianvändningen drivs i samarbete mellan Södersjukhuset, Locum och driften. Det omfattande driftoptimeringsarbetet som drivs av Locum och driften har lett till energibesparing under året. Flera arbetsplatser har under året arbetat med energiaktiviteter kopplat till medvetenhet och beteende. Många har haft besök av Locums energicontroller som genomfört en energirond tillsammans med medarbetarna i syfte att hitta lokala energisparåtgärder och öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet. Andra aktiviteter och åtgärder som vidtagits är energiinställning av datorer, rutiner för avstängning av IT utrustning och släckning av belysning, energieffektiv möblering. Tyvärr går effekten av dessa aktiviteter inte att mäta, då energimätare saknas för enskilda arbetsplatser. Goda exempel En enhet inom ortopedi har installerat nya strömbrytare som tänds och släcks automatiskt i förråd och omklädningsrum. Sedan 2011 har energiförbrukningen, (el- och värmeenergi), minskat med 7 %. 300 Energiförbrukning Södersjukhuset (kwh/kvm) Elanvändning Värmeanvändning Energianvändning (el + värme) Målvärde 2016 Figur 1. Energiförbrukning, kwh/m 2, Södersjukhuset I mars deltog SÖS, för tredje året, i Earth Hour. De verksamheter som hade möjlighet deltog genom att släcka ned belysning. Målsättningen med aktiviteten är att visa sjukhusets klimatengagemang, men också att engagera medarbetare i frågan. I samband med Earth Hour anordnades en energidag där medarbetare och besökare kunde ställa frågor kring Södersjukhusets och Locums energiarbete och testa och lära sig mer om olika typer av ljuskällor. Vattenförbrukningen har jämfört med 2012 ökat med 43 %, vilket är ett enormt resursslöseri. Anledningar till den ökade förbrukningen tros framförallt beror på att

6 kranarna, varje morgon, på flertalet arbetsplatser, öppnas och det spolas ut enorma mängder vatten. På vissa arbetsplatser är det problem med snålspolande toaletter där spolknapparna tenderar att fastna. 800 Vattenförbrukning liter/m2 Vattenförbrukning Figur 2. Vattenförbrukning liter/m2 Södersjukhuset Tjänsteresor I SÖS riktlinjer för tjänsteresor tydliggörs att det är det miljömässigt bästa resealternativet som ska väljas i första hand, så långt det är tids- och kostnadsmässigt rimligt. Men då antalet flygresor och sjukhusets klimatpåverkan från tjänsteresor har ökat de senaste två åren, har förslag till åtgärder för klimatneutrala tjänsteresor presenterats för stabsledningen. Beslut kring åtgärder tas under Antal flygresor har år 2013 ökat med 25 % jämfört med 2012 och med 15 % jämfört med år Detta medför att klimatpåverkan, genom utsläpp av koldioxid, koloxid, kolväten och kväveoxid, från våra tjänsteresor har ökat. Var fjärde flygresa resa är kortare än 500 km och sker inom Sverige. Antalet tågresor och den totala resesträckan med tåg har minskat jämfört med år 2012 och % av tågresorna är kortare än 500 km och tåg väljs oftast på sträckan Sthlm - Gbg t/r. 1600, Tjänsteresor flyg och tåg , 800, 400, 0, Antal flygresor Antal tågresor Utsläpp CO2 Ton (flygresor) Kostnad Tkr flygresor Kostnad Tkr tågresor Utsläpp CO2 Ton (Tågresor) Figur 3. Tjänsteresor med tåg och flyg under perioden ,. Antal resor, utsläpp CO2 samt kostnad.

7 Drivmedel och tjänstebilar SÖS har totalt 5 tjänstebilar och 1 förmånsbil. Ingen av bilarna är miljöbil, då definitionen för miljöbil ändrades i januari 2013 och leasingavtalen skrevs under 2012 och då gällande miljöbilsdefinition., Samtliga bilar körs på diesel och tankas mestadels med evolutionsdiesel, som har en 33 % inblandning av tallolja. Jämfört med 2012 har totala bränsleförbrukningen ökat, liksom andelen inköpt förnyelsebart drivmedel. 80,00% Andel förnyelsebart drivmedel % 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Andel förnyelsebart drivmedel Målnivå Figur 4. Andel förnyelsebart drivmedel, tjänstebilar Vi ska minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser SÖS ska bidra till landstingets övergripande mål om att utsläppen från all lustgasanvändning ska ha minskat med 75 % jämfört med Sedan destruktionsanläggningen för lustgas installerades i slutet på 2010 har utsläppen minskat drastiskt och år 2012 hade SÖS nått målet med en 75 % minskning. Men under 2013 har utsläppen ökat som en följd av att destruktionsanläggningen stod still under större delen av det första halvåret. Stoppet berodde på bristande service från det konkurssatta bolaget som levererat anläggningen. Efter omfattande serviceåtgärder fungerar anläggningen. Stoppet medförde även att kravnivåerna i vårdval förlossning om max 350 gram utsläppt mängd lustgas/förlossning inte kunde nås. Lustgas används även, om än i liten skala, inom gyn och barnsjukvården, men i det senare som en blandning av lustgas och syrgas. Användningen av lustgas inom barnsjukvården ökar.

8 80 Minskning lustgasutsläpp vårdverksamhet jmf 2002 (%) Minskning lustgasutsläpp jmf 2002 Målvärde 2016 Figur 5. Minskning i % utsläppt mängd lustgas vårdverksamhet, jämfört med basår 2002 Lustgas används även inom anestesi, men i mycket begränsad omfattning. Den gas som används i större mängd inom anestesi är den klimatpåverkande gasen Sevorane. Anestesikliniken har sedan 2009 arbetat med lågflödesteknik, som minskar både användning och utsläpp av Sevorane. Sedan 2009 har utsläppen minskat med 42 %. Utbildningar inom lågflödesteknik hålls kontinuerligt. Anestesins mål om en 5 % minskning jämfört med 2012 uppnåddes med råge. Anestesin bidrar till det landstingsövergripande målet om minskade utsläpp av klimatpåverkande medicinska gaser med 50 % till år 2016, jämfört med år Minskning utsläpp Sevorane (%) jmf 2009 och Minskning Sevorane (%) jmf 2009 Minskning Sevorane (%) jmf 2011 Målvärde 2016 (50 %) Figur 6. Minskning inköpt mängd Sevorane,, jmf 2009 och Vi ska minska klimatpåverkan från livsmedel Under 2012 deltog SÖS i ett landstingsövergripande projekt för att ta fram underlag på hur klimatpåverkan från de livsmedel vi köper in ser ut och fördelar sig mellan varugrupper. Störst klimatpåverkan har grupperna kött/chark/ägg och mejeri. Målet är att minska klimatpåverkan med 20 % till år 2016.

9 I nu gällande avtal med Rosenlunds kostenhet, som idag tillagar sjukhusets patientmåltider, saknas krav avseende klimatpåverkan från livsmedel. Att minska klimatpåverkan från livsmedel och minska matsvinnet är prioriterade mål och aktiviteter inom ramen för Måltidsprojektet, med ett eget tillagningskök för patientmåltider på sjukhuset. Personalrestaurangen Rackarbacken serverar klimatvänlig mat varje tisdag, vilket innebär säsongsanpassat salladsbord och ingen rött kött. Allt matavfall från köket och restauranggäster samlas in för biogasproduktion. Under året har kampanjen Mata inte sopmonstret drivits i syfte att minska matsvinnet. Vi ska minska matsvinnet Införandet av sjukhusövergripande matavfallsinsamling har bidragit till att minska klimatpåverkan, men ytterligare en åtgärd är att minimera matsvinnet. Det är ungefär tio gånger mer klimateffektivt att förebygga matavfall än att använda det för biogasproduktion. Att minska matsvinnet kan dessutom leda till minskade kostnader. Det matavfall som inte kan förebyggas ska däremot samlas in för biogasproduktion. I december 2013 erhöll SÖS ekonomiska medel från SLL för att driva arbetet med att minska matsvinnet. Mätningar för att fastställa ingångsvärden för volymer matavfall genomfördes i slutet av året. Mätningarna visar att vi årligen slänger ca 35 ton mat från patient måltiderna lunch och middag, det motsvarar var femte portion. Dessutom skickar vi tillbaka 30 %, motsvarande ca 40 ton, av den mat som finns i kantinerna till Rosenlund, som skickar det vidare till biogasproduktion. En viktig del i arbetet är att öka kunskapen om hur mycket mat som slängs, utveckla beställningsrutiner samt höja kompetensen kring bl a måltidsplanernig hos personalen som är involverad i patientmåltider. Ett utbildningsprogram har tagits fram och under våren 2014 påbörjas utbildningen för måltidsansvariga. Vi ska öka återvinningen Resurseffektivt miljöarbete/undvik slöseri Södersjukhuset arbetar för att undvika resursslöseri. Vi ska öka återvinning och återanvändning och minska användningen av utvalda engångsartiklar. Under 2013 har många aktiviteter, sjukhusövergripande och lokala, inriktats mot att effektivisera resursanvändandet, minska avfallsmängder och öka återvinningen. Miljöorganisationen på sjukhuset har arbetat framgångsrikt med att öka plaståtervinningen genom förtydligande av sorteringsinstruktioner. Detta tack vare miljöombuden på kirurgoperation och DKC och miljöhandläggaren på VO Akut.

10 Intresset och medarbetarnas positiva inställning till att öka återvinningen medförde att sjukhuset deltagit i det nationella projektet Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården som syftar till att utreda potentialen för utökad plaståtervinning från sjukvården. Sjukhusets plaståtervinningen fördubblades under 2013, och ökade från 15 till 30 ton. De frågor som utreds inom ramen för projektet är: Vilka plastflöden från sjukvården kan återvinnas i dagens plaståtervinningssystem i Sverige? Hur ska insamlingssystemet för plastavfall utformas för att vara optimalt med hänsyn till både arbetsmiljö, hygien, miljö och ekonomi? Vilken utveckling av plaståtervinningssystemet behövs för att vi ska kunna återvinna mer komplexa materialflöden i framtiden? Ett av SÖS miljömål är att öka återvinningen och tack vare många lokala aktiviteter för utökad och förenklad återvinning samt för att höja medvetenheten kring avfallshantering har den totala mängden avfall minskat och återvinningsgraden ökat. Servicegruppen har arbetat med att ytterligare förbättra sjukhusets standardiserade återvinningsrum för att göra det enklare att sortera och göra rätt för medarbetare och samtidigt underlätta hämtning. Resultaet 2013 är att vi har minskat den totala volymen avfall på SÖS och ökad återvinningsgraden, dvs andelen avfall som går till återvinning till 21%. Målet år 2016 är en återvinningsgrad på 25 %. 30 Källsorteringsgrad Södersjukhuset Andel avfall som skickas för återvinning (%) Andel avfall för återvinning Mål 2016 Figur 7. Södersjukhusets källsorteringsgrad - andel avfall som skickas för återvinning, Goda exempel Kirurgoperation har fördubblat till plaståtervinning i och med att sorteringsguider för plast togs fram. I Medicinmottagningens personalkök har införandet av återvinning av plastförpackningar lett till att 40 kg återvunnits, jämfört med 0 kg 2012.

11 Minska användningen av utvalda engångsprodukter För att effektivisera resursanvändningen av varor och produkter har många arbetsplatser haft mål och aktiviteter kopplade till att minska användandet av engångsprodukter, effektivare förrådshantering och beställningsförfarande. Sedan flera år tillbaka har arbetat pågått för att minska användningen av utvalda produkter ur miljö- och resurssynpunkt, som ex silverförband och engångsbatterier. Men under 2013 har arbetet utökats och flera arbetsplatser satt upp mål för minskad användning av engångsartiklar, utfasning samt byte till ett mer resurseffektivt och miljövänligt alternativ. Goda exempel Akutmottagningen och flera avdelningar inom VO Internmedicin har bytt ut medicinkoppar i plast mot medicinkoppar i vaxat papper. På Se och Behandla är britspappret borta. Engångssprutfaten utbytta mot flergångssprutfat. Inom Vo Anestesi/IVA har en tjänst som förrådssamordnare tillsatts på 20 % under året för förbättrad förrådshantering och minskat slöseri På Urologkliniken har användandet av plastskålar minskat vid lägeskontroll/ spolning med Nacl vid katetersättning. Ytterhöljet till bedövningsgelen används numer till detta. På Urologmottagningen har de tappningskatetrar som skrivits ut till patient i hemmet och som inte använts, och är oöppnade, levereras tillbaka till mottagningen. Tidigare kasserades dessa katetrar i hemmet. Hudkliniken har minskat förbrukningen av kopieringspapper med 30 % genom information, manualer och inställningar av skrivare för dubbelsidig utskrift på skrivarna och dubbelsidig utskrift från TakeCare och god följsamhet till detta. Slutresultatet blev dubbel så bra som det uppsatta målet, som var en minskning med 15 %. Hudkliniken bytte ut de stora plaståtervinningspåsarna, som aldrig fylldes upp, till mindre. Inom VO Internmedicin har miljöhandläggaren systematiskt gått igenom avdelningarnas inköpsstatistik och tillsammans med miljöombud på resp. arbetsplats fastställt mål om vilka engångsprodukter som ska minska och bytas ut mot ett bättre alternativ ur resurs och miljösynpunkt. De produkter som valdes ut visas i tabell 1.

12 Avvecklade produkter 2013 Alternativa produkter 2013 Plastmuggar 125 ml ml Medicinmugg 30 ml Pappersmuggar i olika storlekar eller glasmuggar Bägare av papper plissé, olika storlekar Syrgasbefuktare Postit-lappar (läkarsekreterarna) Äggkoppar engångs Koppset dubbel av plast m 8 skålar + 4 skålar Plastskedar Papper utan klister (Läkarsekreterarna) Rostfri äggkoppar eller porslin Skål 1 st av olika storlekar Träpinnar eller rostfria skedar Engångssprutfat av kartong Tabell 1. Arbete med att minska användningen av utvalda engångsprodukter inom VO Internmedicin På avd 33 har utbytet och utfasning av utvalda produkter resulterat i att färre produkter har kasserats/använts/beställts, samt en ekonomisk besparing på ca SEK. En framgångsfaktor i arbetet med att minska användningen av engångsprodukter inom VO Internmedicin har varit att involvera fler medarbetare, däribland ansvariga för beställningar och förråd i arbetet. Hälsofrämjande miljöarbete/samhällsansvar Vi ska förebygga och minska miljöpåverkan från vår användning av läkemedel och kemiska produkter och varor. Vi tar ansvar för nuvarande och kommande generationer. Vi ska minska miljörisker med läkemedel Användning av läkemedel är det område där Södersjukhuset påverkar miljön mest. Vi ska minska miljörisker med läkemedel genom rationell antibiotikaanvändning, god följsamhet till kloka listan, minskad användningen av miljöbelastande läkemedelssubstanser och kompetensutveckling. Vi arbetar för en säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedelshantering som bidrar till ökad säkerhet för patienter och personal samt minskar läkemedelskassationen. Arbetet för att minska miljöpåverkan från läkemedel sker genom lokala aktiviteter samt via SÖS STRAMA-S grupp och Läkemedelsrådet. Arbetet med att minska behovet av antibiotika sker inom ramen för STRAMA. Rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens är ett prioriterat område och en del av arbetet med förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet. Inom SÖS följer vi bl a upp användningen av cefalosporiner och kinoloner, vilken under 2013 minskat ytterligare.

13 Cefalosporiner och Kinoloner, andel mätt i DDD av antibiotika (%) cefalosporiner kinoloner Cefalosporiner och kinoloner Målnivå 2013 Figur 8. Andel Cefalosporiner och Kinoloner, mätt i DDD av all antibiotika i slutenvård (%, Goda exempel Urologkliniken har minskat antibiotikaanvändning genom striktare profylax vid prostataprovtagning. Vi ska minska användningen av miljöbelastande läkemedelssubstanser Genom god följsamhet till Kloka Listan minskar vi användningen av ett antal miljöbelastande läkemedelssubstanser. Följsamheten har ökat jämfört med 2012 och SÖS har som mål att den ska öka ytterligare under Under året har ett antal substanser (diklofenak, zolpidem, felodipin och tramadol) valts ut för vidare uppföljning och minskning. Att följa Kloka Listan och köpa läkemedel på avtal innebär att miljökrav och sociala krav har ställts. Vi ska minska läkemedelskassationen SÖS arbetar för en säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedelshantering, bland annat genom att använda sällanläkemedelsförråd, gemensamma förråd och bassortiment. Mål och aktiviteter för att minska läkemedelskassationen har genomförts inom flertalet enheter, dels genom bättre följsamhet till rutiner och Södersjukhuset kassationsguide, dels genom att samordna och dela på läkemedel, ex VO Handkirurgi och VO Kardiologi, samt via förändrade lokala rutiner kring läkemedelsanvändning. Jämfört med 2011 har volymen av cytostatika och läkemedelsförorenat avfall minskat med 7 %. Goda exempel Hudkliniken har minskat kassationen av läkemedlet Suprax, genom att lagret att har minskat och att läkemedlet numer endast finns i medicinskåpet. Tidigare fanns det en låda med läkemedlet vi varje rum för venereologiska undersökningar.

14 På ögonkliniken har mål kring minskad läkemedelskassationen uppnåtts genom en snålare distribution av läkemedel till mottagningsrum, vilket möjliggjorts genom en rationell läkemedelsförvaring. Internmedicin gör kontinuerligt uppföljningar av kassationen både på avdelningarna och i den gemensamma sällanläkemedelsförrådet. På vissa arbetsplatser har följsamheten till kassationsriktlinjer förbättrats genom kärl för flytande läkemedelsavfall på vårdavdelningarnas läkemedelsvagnar. Under året har det varit affischkampanjer och vykort har delats ut till patienter för att påminna om att läkemedelsrester ska lämnas in till apoteket. VO Kardiologi har i sina patientinformationsbroschyrer tydliggjort att patienten ska be läkare om startdos och att överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket. Vi ska minska användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen Södersjukhuset arbetar aktivt med att minska och fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier. Vi följer den SLL-övergripande utfasningslistan. Under 2013 har flera arbetsplaster arbetat för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter genom inköpsrutiner, rutiner för användning och hantering samt genom att ersätta produkter med ett bättre alternativ. Flera arbetsplatser, bl a inom VO Kirurgi och Handkirurgi har bytt ut medicinsk bensin mot häftborttagningsservetter. Vid upphandling av utrustning ställer sjukhuset alltid krav kopplat till de ämnen som finns upptagna på utfasningslistan. Det gäller även förbrukningsartiklar. Vid upphandling av städtjänster ställs krav på att leverantören inte får använda produkter med ämnen på utfasningslistan. Samtliga inköpsbeställningar av kemiska produkter utanför avtal granskas med avseende på utfasningsämnen. Goda exempel Anestesi/IVA och Internmedicin har arbetat för att minska kemavfallet och användningen av Gigasept och Klorhexidin. SÖS fortsätter att minska användningen av förbrukningsvaror som innehåller PVC och ftalater. Men det är inte alltid som det finns ett PVC-fritt alternativ, ex för produkter som används inom Anestesi/IVA. Vi ska öka andelen ekologiska livsmedel i patientmåltider Sjukhuset strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel, både i patientmåltiderna samt vid beställningar av kaffe/te och frukt. Sedan basvaruförråd gick över i sjukhusets egen regi har andelen ekologiska livsmedel ökat från 20 till 35 % och många arbetsplatser har under året haft som mål att öka inköpen av ekologiska livsmedel. Patientmåltiderna lunch och middag tillagas av Rosenlunds kostenhet, som kontinuerligt arbetar för att öka andelen ekologiska livsmedel, som idag ligger på 21 %.

15 40,00 Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider (% kostnadsandel) 20,00 0, Andel ekologiska livsmedel totalt Andel ekologiskt Rosenlund Andel ekologiskt basvaruförråd Målvärde 2016 livsmedel Figur 9. Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider, (Basvaruförråd SÖS och Rosenlunds kostenhet) beräknat på andel av totalkostnad (%) Kompetens Kompetensutveckling inom miljö är ett prioriterat område och under året har samtliga verksamhetsområden fortsatt arbetet med framgångsrika resultat. Miljö är en viktig del vid introduktion av nyanställda medarbetare och i sjukhusets utbildnings- /introduktionsprogram. I de lokala introduktionsprogrammen ingår den grundläggande miljöutbildningen och för medarbetare med förskrivningsrätt även utbildning om läkemedels miljöpåverkan. Goda exempel På avdelning 31 har miljöombudet utarbetat "Miljönytt", ett informationsblad, likt ett tidningsurklipp med lite rolig och matnyttig information om miljö. Miljönytt ska väcka medarbetarnas intresse för miljö och ge utökade kunskaper i miljöfrågor. På Urologmottagningen är miljöombudet aktivt med att informera medarbetarna om miljöfrågor och sätter minst varannan vecka upp tips och information på kylskåpet i personalrummet. Grönare SÖS 2014 startar arbetet kring ett Grönare SÖS. Arbetet handlar om att stärka sjukhusets miljöprofil och på ett bättre sätt tydliggöra och synliggöra miljöarbetet och de förbättringar som genomförts och görs. Att visa hur SÖS arbetar med miljöfrågor och vilka förbättringar vi åstadkommer stärker SÖS varumärke.

16 Miljöindikatorer i vårdavtalet Utöver det miljöpolitiska programmet finns ett antal ersättningsgrundande miljöindikatorer i vårdavtalet, för perioden , som sjukhuset ska uppfylla. Resultat 2013 visas i tabell 2. Miljöindikator i vårdavtalet Resultat 2013 Resultat 2012 Kravnivå 2013 Kommentar Andel utbildade förskrivare - läkemedel och miljö Andel utbildade medarbetare grundläggande miljöutbildning Lustgas minska utsläpp genom destruera använd lustgas och eliminera lustgasläckage. 84 % 80 % 80 % 71 % 56 % 60 % Ingen kravnivå utöver redovisningskrav Destruktionsanl. ur funktion jan-juni. Använd volym lustgas i verksamhet utanför förlossningen ökar. Krav i vårdval förlossning nås ej. Antal avvecklingsämnen OBS! ämnen som fanns på utfasningslistan Andel PVC-fria undersökningshandskar 99 % 97,5 % 91 % Miljöcertifierat sjukhus JA JA JA Tabell 2. Resultat och kravnivåer i vårdavtalet 2013.

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöredovisning 2007-2011

Miljöredovisning 2007-2011 Miljöredovisning - Karolinska Universitetssjukhuset Miljöarbete och miljömål Tänk på miljön innan du väljer att skriva ut detta dokument. Innehåll Karolinska har arbetat med kontinuerliga förbättringar

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016 Datum 2012-09-06 Version 12-09-06 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef er Miljöprogram 2013 2016 Landstinget Gävleborg har antagit ett miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg för åren 2013-2016

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Redovisning Vårdgivarnas miljöinsatser 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Torborg Svärd 08 123 133 36 torborg.svard@sll.se

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Hållbarhetsprogram 2014-2017 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen

Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Minskad klimatpåverkan från sjukvården- CLIRE visar vägen Tromsö 6 mars 2014 Anna Palminger Region Skåne Region Skåne Region Skåne Fyra övergripande miljömål Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 1 Innehåll 4 Miljöprogrammets målgrupp och struktur 6 Vision för landstingets miljöarbete

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Sammanfattning. 1. Systematiskt miljöarbete. Detaljerad miljöredovisning 2011

Sammanfattning. 1. Systematiskt miljöarbete. Detaljerad miljöredovisning 2011 WWigge 120215 1(6) Sammanfattning 2011 sammanfördes förvaltningarna för kultur och skola till en gemensam Kultur- och bildningsförvaltning. Dessutom övergick Älvdalens Naturbruksgymnasium i bolagsform

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

www.lio.se Miljöredovisning 2013 Dnr LiÖ 2014-381

www.lio.se Miljöredovisning 2013 Dnr LiÖ 2014-381 www.lio.se Miljöredovisning 2013 Dnr LiÖ 2014-381 2014-03-25 2 (12) Innehåll SAMMANFATTNING AV RESULTAT... 3 NATIONELLA JÄMFÖRELSER... 4 STYRNING SOM STÖDJER ETT SYSTEMATISKT MILJÖARBETE... 5 1. AVFALL...

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljö- och energiplan. för Landstinget Västernorrland 2015-2019. Antagen av Landstingsstyrelsen 2014-05-06

Miljö- och energiplan. för Landstinget Västernorrland 2015-2019. Antagen av Landstingsstyrelsen 2014-05-06 Miljö- och energiplan för Landstinget Västernorrland 2015-2019 Antagen av Landstingsstyrelsen 2014-05-06 Innehåll Miljö- och energipolicy...5 Inledning...6 Energi... 9 Transporter...11 Avfall...13 Läkemedel...15

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Landstingets miljöstrategi 2014 2020

Landstingets miljöstrategi 2014 2020 Landstingets miljöstrategi 2014 2020 Syfte Denna miljöstrategi utgår ifrån den gällande miljöpolicyn och de aktuella landstingsövergripande styrdokumenten samt de nationella och regionala målen inom miljö-

Läs mer

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 LS 1201-0039 FÖRSLAG Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 Ett förtydligande av hur målen i miljöprogrammet ska mätas och redovisas 2013-02-18 Tillväxt, miljö och regionplanering 2 (53) Inledning...3

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor

Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor Informationsmöten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor Våren 2014 Johanna Orraryd Åsa Ahlenbäck lakemedel@lio.se Läkemedelsportalen fort. Läkemedelsportalen Akuta beställningar Lathund för beställning

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer