RAPPORT U2010:15. Avtal med bonus- och sanktionssystem inom avfallshanteringen ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT U2010:15. Avtal med bonus- och sanktionssystem inom avfallshanteringen ISSN 1103-4092"

Transkript

1 RAPPORT U2010:15 Avtal med bonus- och sanktionssystem inom avfallshanteringen ISSN

2

3 Förord För att ett renhållningsavtal ska kunna användas på ett optimalt sätt och för att underlätta för en kommun att uppnå sina mål med avfallsverksamheten kan styrmedel i form av bonus eller sanktioner läggas in i beställarens avtal med entreprenören. Syftet med rapporten är att presentera olika vites- och bonussystem samt erfarenheter av systemen för att underlätta för beställarorganisationer att skapa en fungerande och effektiv avtalsuppföljning. Utredningen har i första hand avsett avtal för insamling av avfall. Arbetet har genomförts av WSP Environmental och har finansierats med stöd av Avfall Sveriges utvecklingssatsning, Kommunförbundet i Stockholms Län och Stockholmsregionens Avfallsråd. I utredningen har följande styrgrupp deltagit: Said Ashrafi KSL (Kommunförbunet Stockholms Län) Mats Cronqvist Stockholms stad Marita Söderqvist Stockholms stad Jenny Westin Avfall Sverige Malmö oktober 2010 Håkan Rylander Ordf. Avfall Sveriges Utvecklingssatsning Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

4

5 SAMMANFATTNING Förekomst av bonus- och sanktionssystem För att ett renhållningsavtal ska kunna användas på ett optimalt sätt och för att underlätta för en kommun att uppnå sina mål med avfallsverksamheten kan styrmedel i form av bonus eller sanktioner läggas in i beställarens avtal med entreprenören. I en enkätundersökning framgår att i kommuner med entreprenör tillämpar 53 procent sanktioner i sina avtal. Endast 5 procent använder bonus. Att följa upp avtal med revisioner och/eller regelbundna genomgångar med entreprenören är viktigt. 11 procent av tillfrågade kommuner med entreprenörer svarade att de aldrig gjort en uppföljning. Två olika typer av sanktioner förekommer; avdrag på ersättning till renhållningsföretaget och viten. Den vanligaste styrparametern för sanktion eller bonus är registrerade kundklagomål ofta efter diskussion med entreprenören, där denne fått möjlighet att gå i svaromål. Kundklagomålen rör oftast personalens uppträdande, utebliven hämtning eller liknande. Andra styrparametrar kan gälla krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller avtalet beträffande till exempel fordonets skötsel eller utseende, felaktigheter i levererat avfall och personalens utbildning. Bonus utbetalas oftast för att ge incitament för olika kvalitetshöjande åtgärder eller som en miljöpremie, till exempel vid användning av biogasdrivna sopbilar. Fördelar Fördelen med sanktioner är främst att beställaren har möjlighet att med ekonomiska medel styra entreprenörens arbete och minska risken för slarv. Tydliga formuleringar i avtalet kan vara en fördel för det ger trovärdighet och entreprenören blir medveten om att beställaren är seriös. Fördelen med bonus då denna fungerar som det är tänkt - är en ökad kundnytta samtidigt som entreprenören blir sporrad med en högre betalning samt att beställaren erhåller goodwill. Begreppet kontraktstyrning är en förhållandevis ny företeelse, som är vanligt förekommande inom den kommunala sektorn - främst inom hälso- och sjukvården. Det innebär att båda parter arbetar för att stärka den avtalade tjänstens värde genom att tillsammans utveckla entreprenaden för att uppfylla målen.

6 Nackdelar Problemet med både bonus och sanktion är att dessa i viss grad utgör trubbiga verktyg som inte alltid fungerar så som det är tänkt. Det är viktigt att systemen kan efterlevas och verkställas. Grunden för att de ska ha effekt är att uppföljning sker, helst i kombination med konstruktiv dialog med entreprenören. Att systemen ska kunna följas upp är också avhängigt att sanktions- och/eller bonusbeloppen, och gränserna för när dessa ska utfalla, har satts på rimliga nivåer. Alltför små viten eller avdrag kan vara verkningslösa om entreprenören i förekommande fall anser sig ha råd att betala dessa utan åtgärd. Utöver de problem som kan uppstå med icke-fungerande bonus och sanktion, upplevs i vissa fall uppföljning av avtal med styrsystem som onödigt tidskrävande. Främst sanktioner i form av vite kräver ofta en relativt lång bearbetning. Ett indirekt problem som kan uppstå om sanktionerna innebär snåriga formuleringar i avtalet är att upphandling av renhållningsentreprenör kan försvåras med dyra eller uteblivna anbud som följd. Detta kan också bli följden om sanktionsbeloppen är alltför höga. Rekommendation Följande rekommendationer kan göras beträffande styrmedel av typen sanktioner och bonus för renhållningsentreprenader: Det absolut viktigaste styrmedlet utgör den återrapportering och dialog mellan beställare och entreprenör som bör äga rum vid regelbundna möten. Hur ofta dessa möten bör hållas varierar från fall till fall, men en riktlinje är möten cirka en gång i månaden. Det är viktigt att framhålla att möjlighet till sanktion alltid bör finnas med i ett renhållningsavtal. Det är en bra försäkring om man som beställare drabbas av en slarvig eller nonchalant entreprenör. Det är viktigt med styrmedel oavsett storlek på entreprenad eller kommun. Det kan vara svårt att hitta rätt nivåer på viten och kvalitetsavdrag. Gränserna bör sättas på en väl avvägd nivå i syfte att säkerställa en god kvalitet på arbetet, till exempel kan nivån på kvalitetsavdrag sättas som en skälig ersättning för utebliven leverans. Den har alltså en relation till värdet på den uteblivna tjänsten. Vitesbelopp kan däremot vara dyrare. Dessa är att betrakta som straff/böter för att entreprenören inte gör uppgiften på det sätt som utlovas i avtalet. Bonus kan vara ett bra komplement i vissa avtal för att stimulera och uppmuntra entreprenören till ett visst beteende, till exempel ökad miljöhänsyn. Ett väl fungerande bonussystem kan vara till fördel för såväl beställare som entreprenör. Hur bonusen används hos entreprenören kan beställaren inte styra över men det är möjligt att genom överenskommelser verka för att de används till personalbefrämjande åtgärder. En fördel med detta är att bonusen går till dem som faktiskt har bidragit till att den utbetalas.

7

8 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 1 2 Metod Allmänt om använd metod Enkätundersökning Djupintervjuer 3 3 Beskrivning av styrmedel i renhållningsavtal Allmänt om styrmedel Beställarens målsättning Olika styrmedel Uppföljning av sanktioner och bonus 9 4 Resultat av enkät och intervjuer Uppföljning med avseende på bonus och sanktioner Beställarens respektive entreprenörens synpunkter 13 5 Diskussion kring bonus/sanktionssystem Systemets effekter Att definiera gränser och välja system Styrparametrar För- och nackdelar med bonus/sanktionssystem 19 6 Rekommendation kring användande av bonus- och sanktionssystem 21 7 Referenser 22 Bilaga telefonintervjuer 23

9 1 Bakgrund och syfte Det är vanligt att kommunerna i Sverige upphandlar entreprenörer för insamling av hushållsavfall, framförallt när det gäller slam från enskilda anläggningar. För insamlingen av kärl- och säckavfall anlitar 73 procent av kommunerna entreprenör medan 27 procent av kommunerna har insamling i egen regi (6). I några kommuner förekommer en kombination av egen regi och entreprenör. När avtal väl är tecknat och entreprenaden startat läggs inte så stor vikt vid uppföljningen. En stor bidragande orsak till att uppföljningen nedprioriteras är brist på tid och resurser. Men en kontinuerlig avtalsuppföljning är viktig för trovärdigheten av systemet och gentemot de entreprenörer som inte erhöll uppdraget. Det saknas samlad kunskap om hur kommunerna följer upp sina renhållningsavtal och om möjligheter till sanktion finns inskrivna i avtalen samt i vilken utsträckning bonussystem förekommer. I Avfall Sveriges mall för upphandling av avfallshämtning finns exempel på hur hantering av viten och bonus kan formuleras i avtalsvillkoren (1). Syftet med utredningen är att dokumentera erfarenheter av sanktions- och bonussystem för att underlätta för beställarorganisationer att skapa en fungerande och effektiv avtalsuppföljning, främst för insamlingsentreprenader. Inom renhållningsområdet förekommer även andra tänkbara områden som kan vara föremål för olika former av bonus eller sanktion - i första hand kanske entreprenader för återvinningscentraler. Erfarenheter från dessa områden ingår inte i utredningen. 1

10 2 Metod 2.1 Allmänt om använd metod För att ta reda på hur situationen generellt ser ut i Sverige utskickades genom Avfall Sveriges försorg en enkät till föreningens medlemmar. På detta sätt gjordes en översiktlig kartläggning av kommunernas renhållningsavtal, i vilken utsträckning bonus- respektive sanktionssystem tillämpas, hur avtalen följs upp etcetera. Resultatet av enkäten redovisas i avsnitt 4 - Resultat av enkät och intervjuer. Därutöver har fem kommuner valts ut för intervju, vilket dels beskrivs i avsnitt 2.3 nedan och dels finns sammanställt i sin helhet i bilagan. I denna bilaga finns många bra tips på hur bland annat uppföljning kan genomföras och hur kvalitetsavdrag kan utformas. I synnerhet har resultatet från djupintervjuerna legat till grund för denna rapport, läs mer i avsnitt 4 - Resultat av enkät och intervjuer. 2.2 Enkätundersökning Enkäten utformades som en förfrågan som via e-post ställdes till Avfall Sveriges medlemmar. Enkäten resulterade i 117 svar, varav 103 kom från kommuner som bedriver renhållningen helt eller delvis med entreprenör. Kommuner som utför arbetet i egen regi är inte intressanta för denna utredning. Följande frågor ställdes: 1. Har er kommun entreprenadavtal som innehåller möjlighet för beställaren att ta ut vite eller ge bonus? 2. På vilket sätt och hur många gånger har ni följt upp avtalet med avseende på vite/bonus? Har ni till exempel revision, fortlöpande uppföljning eller uppföljning vid de tillfällen som det finns anledning? 3. I de fall kommunen tidigare haft vite/bonus men nu upphört: Vet du orsaken till att man upphörde med vite/bonus? 4. I de fall kommunen inte har vite/bonussystem. Har ni funderat på att införa ett vites- eller bonussystem? Om ja, vad är det som hindrat införandet? 5. Avslutande kommentar till användning av vites- resp. bonussystem? 2

11 2.3 Djupintervjuer Fem kommuner utvaldes för djupare studier i avtalsuppföljning och sanktions- och bonussystem. Kommunerna är Göteborg (Kretsloppskontoret), Stockholm (Trafikkontoret), Malmö (VA Syd) och Sundsvall (Reko Sundsvall) i Sverige samt Helsingfors (HSY Helsingfors Renhållning) i Finland. Urvalet har gjorts med målet att få en geografisk spridning i landet, samt att en utländsk organisation skulle finnas med i underlaget. Att storstadsregionerna har fått en dominerande plats beror på att dessa generellt förefaller ha den bredaste erfarenheten av sanktions- eller bonussystem. Utöver de fem kommuner som nämns ovan har ytterligare en kommun, Sollentuna, givits visst utrymme i rapporten. Sollentuna kommenteras eftersom de tillämpar ett särskilt bonussystem för att stimulera utsortering av matavfall, något som saknas i övriga studerade kommuner. På entreprenörssidan har renhållningsbolagen Ragn-Sells och Allren intervjuats. Allren ägs numer av SITA - intervjun genomfördes med förre ägaren innan övertagandet. Minnesanteckningar från samtliga intervjuer bifogas i bilagan. Här framgår också hur bonus/ sanktionssystemet är utformat för respektive kommun. För tips om utformning av kvalitetsavdrag respektve bonussystem rekommenderas att bilagan läses. Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal från de intervjuade kommunerna har också studerats. 3

12 3 Beskrivning av styrmedel i renhållningsavtal 3.1 Allmänt om styrmedel Normalt ställer kommunerna upp ett antal mål för hur renhållningen ska bedrivas. Målen är kopplade både till den egna verksamheten och till de nationella och regionala miljökvalitetsmål som finns. Även mål avseende arbetsmiljö och mjuka frågor såsom service och kvalitet är ofta förekommande. För att kommunen som beställare ska uppnå sina mål och säkerställa att kraven följs på den renhållningstjänst som beställts kan avtalet förses med styrmedel i form av sanktioner och/eller bonus. I princip råder en stor frihet kring utformningen av styrmedel i ett avtal. Det enda som från juridisk synpunkt kan utgöra en begränsning är regler om oskälighet i avtalslagen samt ett antal grundläggande rättsprinciper (4). Vid styrning av avtal kan beställarens roll i förhållande till det sätt på vilket avtalet styrs schematiskt beskrivas på nedanstående sätt (4). För avtal inom hälso- och sjukvård brukar man ibland använda begreppet kontraktstyrning. Figur 1. Schematisk beskrivning av beställarens roll vid utveckling av kontraktstyrning (Källa: Föredrag av Christer Hjert, Kommunakuten på Temadag Upphandling uppföljning av avtal 2010) Den passive beställaren saknar helt styrning, och kan därmed inte vara säker på att han verkligen får det som beställts eller att leverantören levererar det som efterfrågats. Den administrative beställaren ger entreprenören styrsignaler för att förstärka avtalets innebörd. Delar av avtalet som är viktiga för att uppnå vissa mål kan betonas. Fortfarande kan dock beställaren inte vara säker på att han får den tjänst han beställt. 4

13 Den aktive beställaren har en dialog med entreprenören, för att försäkra sig om att entreprenören har uppfattat avtalets innebörd. Dialogen ökar möjligheten till att entreprenören gör det beställaren vill att han ska. Den värdeskapande beställaren har en styrrelation med entreprenören, vilket innebär att båda parter arbetar för att stärka den avtalade tjänstens värde genom att tillsammans utveckla entreprenaden för att uppfylla målen. Om det gagnar båda parter kan även avtalet omformuleras. Mål och styrmedel i form av sanktion och bonus, med koppling till beställarens mål med verksamheten beskrivs nedan. 3.2 Beställarens målsättning Målen formuleras normalt i kommunernas avfallsplaner, men kan även vara mer eller mindre outtalade, som en självklar grund för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa mål kan avse till exempel följande: Förstärkning av renhållningens image. För att höja statusen på renhållningsverksamheten är det viktigt att personalens klädsel är proper, att renhållningsbilarna är tvättade och försedda med lämpliga skyltar, reklamstickers och så vidare. Personalen bör inom rimliga gränser undvika ett störande beteende, till exempel nedskräpning och buller. Höjd säkerhet. För att undvika olyckor, skador med mera bör entreprenören se till att åtgärda olika typer av brister på fordonet, stänga grindar som är låsta etcetera. Nöjdare kunder. Entreprenören kan genom sitt förhållningssätt till kunden se till att kunden blir nöjd med den tjänst han har rätt att kräva. Enda möjligheten att få reda på om kunden är nöjd torde vara genom någon form av enkätförfrågan. Förbättrad kvalitet och/eller kvantitet på avfall. En utsorterad fraktion matavfall kan kvantitetsbedömas genom att vägas in, och i viss mån även kvalitetsbedömas hos mottagaren. Ett beteende som sannolikt bidrar till förhöjd kvalitet är till exempel stickprovskontroll av antingen matavfallet eller det brännbara restavfallet. För att mäta huruvida målen verkligen uppfylls kan olika indikatorer användas. Vanligt förekommande indikatorer är till exempel: Avseende kunder - antalet inrapporterade klagomål Avseende allmänheten - inrapporterade klagomål eller resultat av attitydundersökning Avseende avfallsfraktion rapportering från mottagningsanläggning eller annan indikation på ändrad kvalitet eller kvantitet hos ett avfall Avseende andra brister rapporterade avvikelser från revision Vanligen kan ovanstående indikatorer omvandlas till krav som återfinns i förfrågningsunderlaget eller i det avtal som upprättats mellan beställaren och entreprenören. Andra typer av krav som också förekommer i överenskommelsen mellan beställare och entreprenör rör förbud mot överlast på fordonet eller stöld (sjoxning). Dessa är mer kopplade till civilrättsliga krav från samhället. 5

14 3.3 Olika styrmedel För att följa upp de krav som ställts upp och därefter vid behov rätta till uppkomna avvikelser kan olika former av styrmedel användas. Nedan sammanfattas de viktigaste av dessa styrmedel Tät kommunikation Genom att ha regelbunden kommunikation och ge entreprenören direkt återkoppling läggs grunden till en bra avtalsuppföljning. Först om entreprenören är medveten om och inser vikten av en avvikelse finns det möjlighet för denne att på olika sätt göra en korrigering. Huruvida en avvikelserapportering är befogad kan ibland uppfattas olika. Diskussion och genomgång av orsaken till avvikelsen eller eventuella förmildrande omständigheter kan leda till att entreprenören förbättrar sitt arbete Sanktioner - förklaring av begrepp Som en något starkare metod för att påverka entreprenören kan t ex sanktioner användas i syfte att avskräcka. Sanktioner kan ha lite olika styrkegrad vilket framgår nedan. Det förekommer i huvudsak två olika sorters sanktioner dels i form av avdrag på ersättning och dels som viten för avtalsbrott eller kraftiga avvikelser från överenskommelser. Skillnaden mellan de båda formerna av sanktioner är inte knivskarp men ändå viktig att betona. Grundprincipen för ersättningsavdrag är att kommunen som beställare inte är skyldig att betala för en tjänst om denna inte är rätt utförd eller inte kan anses vara komplett (4). Ersättningsavdraget behöver formellt sett inte regleras, men bör ändå skrivas in i avtalet för att klargöra förutsättningarna för entreprenören. Ersättningsavdrag är relativt enkelt att hantera och är till stor fördel för beställaren eftersom det är entreprenören som måste agera för att få ut hela summan. På detta sätt skiljer sig ersättningsavdraget från vite, där beställaren själv måste agera för att erhålla utbetalning. Sanktioner i form av viten används till skillnad från ersättningsavdrag i princip endast i avskräckande syfte. Avsikten är att vite inte ska användas om det inte är nödvändigt, till exempel vid uteblivna åtaganden och felaktigt utförda tjänster. Utdömande av vite bör betraktas som ett misslyckande (4). Att gränsen inte är knivskarp mellan hur vite respektive ersättningsavdrag används kan bland annat exemplifieras med avvikelsen utebliven hämtning. I vissa avtal formuleras att vite tas ut för utebliven hämtning, medan andra avtal använder begreppet kvalitetsavdrag för samma avvikelse. Det finns också avtal där bestämmelsen insorteras under rubriken vite och omnämns som vite, men ändå är utformat som en utebliven andel av entreprenörens ersättning, det vill säga i praktiken ett avdrag på ersättningen. I mall för upphandling av avfallshämtning används begreppet viten. I rapporten använder vi det generella begreppet sanktioner när det inte finns särskilda skäl att specificera huruvida det gäller kvalitetsavdrag eller vite. Ett undantag utgör enkäten där vi i stället för sanktion använt begreppet vite oavsett om det gäller ett kvalitetsavdrag eller ett faktiskt vite Sanktioner i form av avdrag på ersättning Sanktioner i form av avdrag på ersättning till entreprenören kallas ofta avdrag, kvalitetsavdrag, miljöavdrag eller liknande. Dessa avdrag sker ofta på basis av inrapporterade klagomål eller reklamationer direkt från kunden eller från allmänheten som registreras i någon form av administrativt system på kommunen. Ett sådant system utgör vanligen en del av ett verksamhetssystem där varje hämtställe lätt kan identifieras geografiskt, tekniskt och med koppling till kundens inrapporterade reklamationer. 6

15 I vissa fall sker avdrag först efter överskridande av ett fastställt gränsvärde för antal reklamationer under en viss tidsperiod. På samma sätt kan ett understiget gränsvärde premieras med ersättningstillägg i avtal som innehåller bonus. I detta fall innebär bonus i praktiken att beställaren tolererar ett visst antal klagomål och att entreprenören blir premierad när dessa inte är så många till antalet. Sanktion i form av inrapporterade klagomål och liknande avser ofta förseelser av mindre allvarlig natur. Ibland kallas dessa förseelser för avvikelser eller brister. Exempel på klagomål på renhållningspersonalen; Uppträdande eller bemötande Ej tillbakaställt kärl eller utebliven utdelning av säck/påse Utebliven hämtning (troligen en av de mest förekommande) Stängd/låst grind lämnas olåst Skador av typen påkört staket, hjulspår i gräsmatta och liknande Arbete påbörjat före visst klockslag eller avslutat efter ett visst klockslag Stöld av avfall (sjoxning) I vissa fall sker även avdrag om entreprenören har underlåtit att följa upp påtalade avvikelser eller om entreprenören inte lämnar fullständig redovisning gällande en upplevd avvikelse hos kunden. I de fall entreprenören lämnar felaktiga uppgifter eller underlåter att meddela nödvändig information, till exempel om varaktig avvikelse mellan abonnemang och hämtad avfallsmängd, kan avdrag ske ibland med ett avdragsbelopp som är kopplat till kundens fakturerade avgift. Utöver de rena reklamationsärendena kan avdrag även göras då brister uppmärksammas rörande personalens utbildning eller om personal underlåter att delta i utbildning anordnad av beställaren. Även brister ifråga om personalens fordon eller användande av fordon kan vara föremål för sanktioner eller bonus till exempel följande: Dålig tvättning eller städning Läckage av oljor, eller andra vätskor Ej godkänd avgasrening Otillåtna oljor eller drivmedel Underlåtenhet att utföra besiktningar/kontroller Brister i skyltning, informationsdekaler eller liknande Andra anledningar till ersättningsavdrag utgör brister i kvalitets- eller miljöledningssystem Bonus i form av tillägg på ersättning Bonus ska uppmuntra och stimulera entreprenören till ett visst beteende. Åtgärder som är förknippade med bonus är normalt frivilliga. Man bör också komma ihåg att en anbudsgivares vilja att uppfylla dessa åtgärder i samband med en upphandling inte får påverka utvärderingen av ett anbud (1). Bonus är beställarens önskemål om åtgärder som inte är obligatoriska. Bonus kan exempelvis ges utifrån inkomna klagomål, när klagomålsfrekvensen understiger ett visst värde. En del avtal använder därvid både bonus och sanktion i kombination. 7

16 I visa fall kan även en speciell miljöbonus utgå för användande av gasfordon eller användande av gas av icke-fossilt ursprung. En diskussion som uppstått på senare tid med anledning av kravet på att sortera ut matavfall är vilken möjlighet som finns att mäta samt påverka rötfraktionens kvalitet genom bonus/sanktioner. Tanken är att stimulera entreprenören att vara aktiv med information och avvikelserapportering till fastighetsägare när avfallet inte uppnår rätt kvalitet. Det är genom denna direktkommunikation som entreprenören har möjlighet att få ett bättre sorterat matavfall Sanktion i form av vite för avtalsbrott eller kraftigare avvikelser från överenskommelse Viten som används i entreprenadavtal ska inte förväxlas med myndighetsviten som används till exempel vid kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Avtalsviten kan uttas utan att någon myndighet är inblandad. Det är viktigt att dessa används i enlighet med beskrivning i förfrågningsunderlaget. Vitesbeloppen ska kunna hänföras till tjänsten och bör stå i rimlig proportion till den aktuella avvikelsen från avtalet. Med viten avses i samband med renhållningsentreprenader en form av straffpåföljd, som debiteras entreprenören separat. Dessa sanktioner uppfattas mer som ett bötesförfarande och förekommer mer sällan än tidigare nämnda ersättningsavdrag. I vissa fall kan vite utdömas om anbudsgivaren inte uppfyller de utfästelser som har gjorts i avtalet eller i förfrågningsunderlaget. Dessa utfästelser kan till exempel gälla vissa miljökriterier på fordon eller på bränslet. Andra anledningar till vite kan vara följande: Försening av bankgaranti Felaktig invägning (belopp kan då bestämmas med hänsyn till felets art) Överlass Andra av beställaren påtalade fel efter påtalan (vite utdöms då ofta per försenad dag) Ej uppfyllda bestämmelser vid mottagningsanläggningen Att utdöma viten är en process som ofta uppfattas som besvärligare än ersättningsavdrag. Utdömande av vite sker normalt endast om ett avtalsbrott är begånget. Ofta uppstår då tvister om hur avtalet ska tolkas, vilket kan leda till utdragna processer. Dessutom är beloppsnivåerna ofta högre än om det är frågan om ersättningsavdrag. I de fall beställaren åsamkats skada kan även skadeersättning bli aktuellt Hävning av avtal Ett mer drastiskt styrmedel är att beställaren kan säga upp kontraktet om entreprenören bryter mot gjorda överenskommelser i avtalet. Denna utväg är mindre attraktiv, då den orsakar beställaren stort jobb med en ny upphandling samtidigt som renhållningen måste skötas löpande, tills dess en ny entreprenör är upphandlad. 8

17 3.4 Uppföljning av sanktioner och bonus Ett renhållningsavtal med bonus/sanktioner bygger (rimligen) på att beställaren har ett seriöst förhållningssätt och att denne är noga med att sköta uppföljning av de förpliktelser som ett avtal med bonus respektive sanktioner innebär. Uppföljningen av ersättningsavdrag sker vanligen i samband med de regelbundna genomgångar som normalt hålls mellan beställare och entreprenör. Uppföljning sker i vissa fall endast då det finns anledning. Exempel på sådana är föroreningar eller felaktigt format på levererat avfall som inte motsvarar mottagarens uttalade kravspecifikationer. Uppföljning av utfästelser i anbudet kan även följas upp i samband med revisioner. Sådana utfästelser kan till exempel gälla krav på fordonet - miljökrav, avseende skyltning eller säkerhet - eller fordonets bränsle, krav på fortbildning och uppdaterade körlistor. Dessa revisioner kan vara oanmälda eller regelbundet återkommande till exempel en gång per år. I vissa fall kan revision utföras av en extern revisor. Om viten ska tas upp för transport med överlass är det extra viktigt att vågsedlar följs upp samt att beställaren är bekant med de aktuella fordonens tillåtna vikter. 9

18 4 Resultat av enkät och intervjuer 4.1 Uppföljning med avseende på bonus och sanktioner Utfall av enkät En majoritet av de svarande kommunerna med entreprenörer - 53 procent - har enbart sanktionssystem och en mindre del har både sanktions- och bonussystem. En kommun har enbart bonus. 39 procent av entreprenörskommunerna har varken bonus eller vite. Av dessa uppger endast en kommun att de haft vitessystem men att de av något skäl har övergett det. Diagram 1. Antal kommuner som givit olika svar på frågan Har er kommun entreprenadavtal som innehåller möjlighet för beställaren att ta ut vite eller ge bonus? En av enkätfrågorna löd; På vilket sätt och hur många gånger följer ni upp avtalet med avseende på bonus eller vite? Av svaren att döma 1 följer 22 procent, aldrig upp avtalet, se diagram 2. Svaret kan tänkas innehålla både kommuner som aldrig haft för avsikt att följa upp avtalet och kommuner som ännu inte kommit igång med sådan verksamhet. De kommuner - 17 procent - som följer upp avtalet då det finns anledning, avslöjar troligen att de inte har någon regelbunden uppföljning med återkoppling till klagomålshantering. I ett stort antal kommuner - 31 procent sker fortlöpande uppföljning, en gång per vecka till en gång per månad, då man i allmänhet i samband med en allmän genomgång även följer upp klagomål och andra avvikelser. I de fall man uppger att avtalet inte följs upp, ses troligen sanktionssystemet mer som en potentiell möjlighet att ta till i de fall det finns anledning men att en sådan anledning ännu inte inträffat. 1 Ca 50 % av entreprenörskommunerna gav ett svar på denna fråga. 10

19 Diagram 2. Svarsfrekvens på frågan På vilket sätt och hur många gånger följer ni upp avtalet med avseende på bonus eller vite? 50 procent av kommunerna svarade på denna fråg Avtalsuppföljning i intervjuade kommuner Tillvägagångssätt och nedlagd tid I de intervjuade kommunerna förefaller det vanligaste mötesintervallet för genomgång av klagomål med mera ligga mellan en gång per vecka till en gång per månad. Revisioner förekommer mer sällan. Kretsloppskontoret i Göteborg har månadsvis uppföljning av reklamationer. Revisioner förekommer inte. Göteborg uppskattar nedlagd tid för avtalsuppföljning till 20 timmar i månaden. VA Syd i Malmö har genomgång av reklamationer olika ofta beroende på antal klagomål, men håller generellt veckomöten där klagomål följs upp. På senare tid har VA Syd dock bytt ut vissa av mötena mot en avstämning via e-post. Därutöver har beställaren en årlig revision. Dels åker de ut på en oanmäld tur där bilar med mera kontrolleras och dels ska entreprenören fylla i en blankett med vilka utbildningar de genomgått, att klädseln är rätt, att bilarna är rätt märkta och sköts samt att de drivs med rätt bränsle etcetera. VA Syd bedömer att den löpande uppföljningen tar ungefär fyra timmar per vecka och entreprenör. Den årliga revisionen tar cirka två dagar. Trafikkontoret i Stockholm skickar veckovis, via e-post, ut statistik på inrapporterade reklamationer uppdelade på distrikt och entreprenör. Revision görs då och då utan någon regelbundenhet. För att se att entreprenörernas fordon lever upp till kraven i avtalet engagerar de ibland en extern revisor. Reko Sundsvall håller veckomöten, på cirka en timme, där reklamationer och en del andra frågeställningar avhandlas. Varje månad hålls ett längre uppföljningsmöte på några timmar. Totalt läggs cirka sex timmar per månad i mötestid. Beställaren gör dessutom vissa stickprov för att kontrollera överlast. Helsingfors Renhållning genomför veckovisa uppföljningsmöten med sina entreprenörer. Varje år gör de även en revision på varje förare och bil, vilket tar en till två timmar per bil. Dessutom görs årliga revisioner på entreprenörens personal i övrigt, samt deras kontorssystem. 11

20 Dialog mellan beställare och entreprenör Reko Sundsvall har i avtalet inskrivet att kommunen har tolkningsföreträde på vad som är en berättigad reklamation. I de fall sådan formulering saknas i avtalet torde det ändå vara naturligt att kommunen har tolkningsföreträde eftersom det är de som ställer kravet. Väldigt få oenigheter uppstår kring detta. Om ett kärl inte står utställd på rätt plats ska chauffören kvittera tid och plats för avvikelsen. Det gäller då som bevis, i fall kunden sedan klagar. Under svåra snöoväder eller liknande har beställaren valt att se mellan fingrarna på vissa klagomål där det varit särskilt svårframkomligt. På liknande sätt sker uppföljningen i Malmö. Det kan uppstå en del meningsskiljaktigheter vid uppföljningen av reklamationerna. Alla reklamationer gås igenom och entreprenören får bemöta dem. Beställaren bedömer rimligheten i entreprenörens svar. I vissa fall jämkar man, det blir ett givande och tagande. Systemet bygger på ett visst mått av förtroende anser VA Syd. I vissa fall är det svårt med bevisningen, till exempel när det gäller vittnesmål om olåsta grindar, kärl som inte ställts tillbaka på rätt plats och så vidare. I Stockholm har man genomgång med samtliga entreprenörer varje måndag. Antal reklamationer förs löpande upp och sammanställs på excelblad. På detta sätt har beställaren en mycket bra, kontinuerlig uppföljning av varje entreprenör med en färsk statistik över antal reklamationer per trakt/område och per entreprenör. De kvalitetsavdrag som kan bli följden av denna rapportering ifrågasätts sällan. Däremot tar vitesförelägganden - cirka 4 5 fall per år - avsevärt mycket längre tid. Det är en förhållandevis trög och komplicerad procedur. Erfarenheten i Helsingfors är att det väldigt sällan uppstår problem med olika åsikter om klagomålens relevans. När klagomål har registrerats i systemet måste entreprenören ange en förklaring till klagomålet samt ange hur rättning ska ske. Om åsiktsskillnad uppstår försöker man diskutera sig fram till en överenskommelse. Belopp De belopp som avdras från entreprenörens ersättning respektive uttas i form av vite alternativt ges i bonus varierar inom mycket vida gränser. Den utan tvivel mest generösa beställaren är Helsingfors, som i genomsnitt betalar ut cirka euro i bonus per år, vilket i dagens penningvärde motsvarar 7,2 miljoner kronor, och utgör ungefär 4 procent av ersättningen till entreprenören. Även Göteborg ligger normalt något plus när det gäller kvalitetsincitament. Sanktioner utgår mycket sällan. Trafikkontoret i Stockholm har årligen ett ersättningsavdrag på cirka kr, vilket motsvarar ungefär 0,3 procent av entreprenörens totala ersättning. Sundsvall har vid ett tillfälle haft ett månadsavdrag på kr vilket motsvarar 20 procent av ersättningen den månaden till följd av att antal klagomål överskred en angiven gräns för avdrag. Efter detta har inga sanktioner utdömts. 12

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären?

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? - ett kort seminarium om hur man formulerar, förvaltar och följer upp avtal - Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi - Rikard Blom, e-avrop SOI:s

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

UPPFÖLJNING AV UPPHANDLINGAR

UPPFÖLJNING AV UPPHANDLINGAR MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2008-01-24 SIDOR 1 (7) UPPFÖLJNING AV UPPHANDLINGAR Uppföljning handlar om att säkerställa att man får den kvalitet och miljöprestanda man betalar för. Utan uppföljning kan det

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus

Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus Avfallshantering Östra Skaraborg Inledning Insamling av matavfall är ett av regeringens nationella miljömål och lyder: Minst 50 procent

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Serviceresor - förstudie

Serviceresor - förstudie Revisionskontoret PM NR 2/2014 Serviceresor - förstudie Helena Olsson Juni 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01 Kvalitetsindex Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Delrapport 2007-10-01 SKANDINAVISK SJUKVÅRDSINFORMATION Box 79 827 22 LJUSDAL Tel: 0651-160 40 Fax: 0651-71 19 80 www.sjukvardsinformation.com info@sjukvardsinformation.com

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Det går men det gäller att inte gå ner sig i träsket Att arbeta praktiskt med miljöfrågor i upphandlingar

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Konsulter är betydelsefulla

Konsulter är betydelsefulla Konsultupphandling Konsulttjänster Tjänsten avslutas med att ritningar, beskrivningar och utlåtande levereras eller att någon form av rådgivning lämnas. Förutsättningarna är unika för varje enskilt uppdrag

Läs mer

Vilka styrmedel kan användas för att förbättra arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall? Eliana Alvarez de Davila

Vilka styrmedel kan användas för att förbättra arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall? Eliana Alvarez de Davila Vilka styrmedel kan användas för att förbättra arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall? IVL-rapport B1863: Styrmedel för att förbättra arbetsmiljön. Fallstudie: Insamling av avfall Webbsida: www.hamtaavfall.nu

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-22 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Svar på skrivelse "Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing"

Svar på skrivelse Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2013-01-12 TN 1211-0239 STYRELSESAMMANTRÄDE 2013»02-0 5 [ÄRENDE tili Svar på skrivelse

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Minska riskerna för spekulation för anbudsgivare i kommunala beläggningsentreprenader.

Minska riskerna för spekulation för anbudsgivare i kommunala beläggningsentreprenader. ENHETLIGA KOMMUNALA BELÄGGNINGSUPPHANDLINGAR TANKEN, HUR GICK DET SEDAN, HUR GÅR VI VIDARE? Peter Ekdahl DILEMMAN I KOMMUNALA RAMAVTAL Anbudsgivarna vet inte vilka objekt som utförs: tidsmässigt lägesmässigt

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn.

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativ att det tilldelas en leverantör per delområdet. Dessa texter

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-09-09 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa

Läs mer