mat, klimat och ekologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mat, klimat och ekologi"

Transkript

1 mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis!

2 Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta? 6-7 Hållbar ekonomi 8-9 Ät S.M.A.R.T. för hälsa och miljö Ekomatsedeln 14 ekologiskt och närproducerat möjligheter i upphandlingen 15 Lämpliga ekologiska produkter att börja med 16 Steg för steg mot klimatsmart mat 17 Klimatsmart mat är mer grönt 18 säsongens frukt & grönt det bästa för hälsa och miljö 19 Säsongsguide fortsättning säsongens frukt & grönt 22 fyra vegetariska recept från ekomatsedeln 23 Handlingsplan 24 Klimatsmart mat i praktiken 25 Goda exempel, 4 intervjuer När du är beredd att gå vidare! 30 Miljömärkningar på livsmedel 31 Annonser mer hjälp och information 36-37

3 inledning På EkoMatCentrum arbetar vi för att fler ska servera klimatsmart och ekologisk mat i restaurang och storhushåll. Under många år har vi tagit del av engagerade människors glädje och vardagliga problem i deras arbete med ekologisk mat. De erfarenheterna vill vi, tillsammans med handfasta råd och tips, föra vidare till er som arbetar i köken i förskolor, skolor, sjukhus, äldreboende, kursgårdar, lunchrestauranger, gourmetrestauranger och kvarterskrogar. I Naturligt vis hittar du argument, tips och idéer om hur du kan jobba mer klimatsmart i ditt kök. Du kan läsa från pärm till pärm eller ta del av det som du tycker hjälper dig i din situation. I mitten av broschyren finns en säsongsguide som du kan ta ut och sätta upp i köket som en hjälp i det dagliga arbetet. Det här är tredje utgåvan av Naturligt vis. Produktionen har gjorts med delvis stöd från Jordbruksverket. Sigtuna i oktober 2010 Låt dig inspireras, hälsar vi på EkoMatCentrum. 1

4 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion Brist på vatten, reducerade fiskbestånd och minskande biologisk mångfald är tydliga bevis på överexploatering av jordens begränsade resurser. Återkommande kraftiga algblomningar i sjöar och hav är resultat av en rubbad biologisk balans. Globala epidemier av svininfluensa och fågelvirus samt sjukhussjuka är resultat av oetiskt och industriellt driven djuruppfödning. Välfärdssjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar kontra fattigdom och svält visar på en global obalans och orättvis fördelningen av jordens resurser. Överkonsumtion och fattigdom Listan med globala sjukdomar och problem kan göras lång. Grunden till våra problem är överkonsumtion. Vi konsumerar mer än vi behöver. Samtidigt är ökad konsumtion basen för vår välfärd i västvärlden. Ökad konsumtion leder till ökad tillväxt som leder till ökad välfärd men på bekostnad av andras välfärd. Grunden till våra problem är överkonsumtion. Vi konsumerar mer än vi behöver. Ojämn resursfördelning Vi som tillhör den rika delen av jordens be folkning utgör 20 procent av världens befolkning. Vi disponerar 80 procent av jordens resurser. De som är fattiga utgör 80 procent av världens befolkning och de får nöja sig med 20 procent av jordens resurser. Om vi fortsätter att leva som vi gör idag och om alla på jorden skulle konsumera lika mycket som vi i västvärlden gör skulle vi behöva minst tre jordklot. Var och en av oss måste tänka nytt och bidra till en rättvis fördelning av jordens begränsade resurser. Man kan fundera på hur det blir när alla kineser och indier, som tillsammans utgör en tredjedel av världens befolkning, byter cykeln mot en egen bil. Eller om alla i Kina, Indien och Afrika får tillgång till vattentoaletter och börjar använda toapapper. För att jordens skogar ska räcka liksom tillgången på rent vatten måste vi minska vår konsumtion till förmån för resten av världen. Var och en av oss måste tänka nytt och bidra till en rättvis fördelning av jordens begränsade resurser. EU och Sveriges regering och riksdag vill ha en hållbar utveckling Vi har globala miljöproblem i världen, problem som beror på överkonsumtion och rovdrift av jordens begränsade resurser. Du och jag och alla andra som lever i ett rikt land är alla mer eller mindre delaktiga i den negativa utvecklingen orsakad av överkonsumtion. Vi måste fundera över hur vi lever 2

5 idag och vad vi kan göra för att vända utvecklingen till att bli hållbar och rättvis för hela världens befolkning. EU och Sveriges regering och riksdag har funderat på detta och gjort följande: EU vill se en ökad ekologisk konsumtion och produktion i Europa. Man har utarbetat en aktionsplan för hur den ekologiska konsumtionen och produktionen ska öka. Sveriges regering har ett nationellt mål för ekologisk konsumtion. Man vill att konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor ska öka. Målet är att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara ekologisk år Nuvarande konsumtion av ekologiskt i offentlig sektor uppskattas till ca 10,3 procent (2009). Andelen ekologiskt varierar mellan kommunerna. Några kommuner är redan idag uppe i 25 % medan andra inte köper någonting alls. Riksdagen har formulerat ett övergripande miljömål: Om en generation ska Sveriges miljöproblem vara lösta och samhället ekologiskt hållbart.. För att nå detta övergripande mål har man satt upp 16 nationella miljömål. Ett ekologiskt drivet lantbruk påverkar minst 10 av dessa 16 miljömål positivt. Faktatext Nationella miljömål Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbar på sikt. De gröna miljömålen påverkas positivt av ett miljöinriktat jordbruk. Jordbrukets miljöinriktning påverkas i sin tur av de livsmedelsval som vi konsumenter gör. 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Folkhälsomål Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Två av dessa mål kan påverkas positivt av ett ekologiskt lantbruk. Sunda och säkra miljöer och produkter Goda matvanor och säkra livsmedel. 3

6 Matens Klimatpåverkan Maten har stor betydelse för klimatet. Såväl produktion, hantering, transport som beredning orsakar utsläpp av gaser som påverkar klimatet, så kallade växthusgaser. Cirka ¼ av Sveriges totala växthusgasutsläpp kommer från matkedjan där råvaruproduktionen oftast står för den största delen. Genom att välja klimatsmart mat kan vi minska utsläppen av växthusgaser. 4 Det har alltså stor betydelse vilken mat vi väljer att servera. Det är primärproduktionen som står för de absolut största utsläppen av växthusgaser. För att få en hel bild av hur våra matvanor påverkar klimatet så måste vi vidga våra vyer och ha ett globalt perspektiv. Många av livsmedlen är producerade utomlands. Även om själva produktionen är svensk så kommer mycket av foder och gödselmedel från andra håll i världen ofta tillverkade med mycket klimatpåverkande metoder. Hur påverkar produktionsmetoderna klimatet? Växtodling, djuruppfödning och mejeriproduktion svarar för procent av klimatpåverkan från jord till bord. Kött- och mejeriprodukter har den största klimatpåverkan. Därför har det stor betydelse hur livsmedlen produceras. Vad utfodras djuren med? Hur gödslas åkrarna? Odlas livsmedlet i växthus? Ekologisk odling orsakar generellt mindre utsläpp av klimatgaser än konventionell odling, där konstgödsel har använts. Det beror på att tillverkning av konstgödsel, eller handelsgödsel som det också heter, ger utsläpp av den mycket starka växthusgasen lustgas. Åkrarna ger också ifrån sig lustgas när man har gödslat. Djuruppfödning sker på olika sätt. Djuren kan gå ute och beta och vintertid fodras med konserverat gräs: hö eller ensilage. Det är en uppfödning som är skonsam och positiv för klimatet eftersom gräsbevuxen mark samlar koldioxid från luften och binder den i jorden. En annan form av djurhållning är att djuren står på stall och utfordras med en hög andel kraftfoder: havre, majs eller soja. I den här djurhållningen är foderproduktionen negativ för klimatet eftersom fodret odlas med konstgödsel. Och soja bidrar till att regnskog huggs ner och biologiskt värdefulla ekosystem förstörs. I ekologisk djuruppfödning betar djuren alltid ute under sommaren och äter mest hö och ensilage under vintern. Vilka matvaror är klimatbra och vilka är klimatbovar? Kött Djurhållning har generellt mycket negativ klimatpåverkan. Det beror dels på foderproduktionen och dels på djurens ämnesomsättning. Det behövs mycket mark för odling av foder som istället skulle kunna användas för matproduktion. Djuren andas ut koldioxid och matsmältningen ger upphov till andra växthusgaser. Kor, får och andra idisslare är de största klimatbovarna. Idisslare både rapar och fiser metangas, som är en stark växthusgas. Å andra sidan så är de betande djur

7 som håller landskapen öppna och bidrar till biologisk mångfald och betesmarker binder koldioxid från atmosfären. Många djur, insekter och växter trivs i beteshagar. Får föds ofta upp på marker som är värdefulla för mångfalden. Viltkött är ett mycket bra köttalternativ eftersom ingen åkermark har används för foderproduktion.mjölk och ost Mejeriprodukter kommer från djur men har mindre klimatpåverkan per kilo än kött. Det beror på att djuren producerar mjölk under lång tid innan de blir kött. Fisk Den vilda fiskens klimatpåverkan beror mest på fångstmetoderna. Stora fiskebåtar med trålar som släpas genom vattnet eller på botten förbrukar mycket diesel och har stor klimatpåverkan. Ändå är sådan fisk betydligt bättre ur klimatsynpunkt än nötkött. Klimatsmart fiske är stim av fisk som fångats med passiva metoder, till exempel nät och kustnära fiske med mindre redskap. Här är klimatpåverkan ungefär jämförbar med kycklingproduktion. För odlad fisk är det fångsten av foderfisk som står för närmare 90 procent av klimatpåverkan under hela livscykeln. Odlad lax är ungefär lika klimatpåverkande som fläskkött. Vegetabilier Spannmål, bönor, frukt och grönsaker produceras på olika sätt och på många håll i världen. Vegetabilier är mycket bättre för klimatet än kött. Ett undantag är risodling som har stor klimatpåverkan. Det beror på att det bildas metangas i odlingsfälten. Frilandsodlade produkter är bättre än växthusodlade eftersom växthusodling kräver uppvärmning, ofta med fossil energi. I Sverige går utvecklingen mot att byta olja mot biobränsle. Vilka förädlingsprocesser har stor klimatpåverkan? I förhållande till råvaruproduktionen så har industriprocesser och tillagning en liten betydelse ur klimatsynpunkt. Djupfrysning fordrar mycket energi, liksom matlagning på stekbord. Transporter av livsmedel Transport av livsmedel står för en mindre andel av klimatpåverkan än man ibland tror. Utsläpp av koldioxid beror på avståndet men också på transportsättet. Flygtransport ger störst klimatpåverkan, långt mer än andra transportsätt. Bäst är båttransporter. Näst bäst är tåg. Lastbil är inte bra men bättre än flyg. Inom Sverige och Europa sker de flesta transporterna med lastbil. Från andra kontinenter är båttransport vanligast. Bara känsliga produkter med kort hållbarhet flygtransporteras. Svinn Avfallshantering och svinn har en relativt stor klimatpåverkan men en ökad användning av avfall för produktion av biogas eller fjärrvärme ger minskad klimatpåverkan. 5

8 ekologiskt till vilken nytta? Ekologiska livsmedel är rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel, varken för arom, färg eller konservering. I det ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och inget handelsgödsel. Djuren tas om hand på ett etiskt och naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet (se faktaruta sid 7). Fem skäl att välja ekologiskt Man brukar tala om fem viktiga skäl att välja ekologiskt, dessa är; miljö, hälsa, etik, kvalitet och GMO-fritt. 1. Miljö Miljön påverkas positivt av ett ekologiskt lantbruk. Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel gör att den biologiska mångfalden gynnas. Fler fåglar, insekter och växter trivs i och på de ekologiska jordarna. Naturligt gödsel från gårdens djur, kompost eller gröngödsling med kvävefixerande baljväxter tar tillvara de naturliga resurserna på gården. Handelsgödsel är tabu. Kvävet i handelsgödsel är energikrävande att tillverka, det går åt mycket olja i framställningsprocessen. Fosfor är en ändlig resurs som tillför giftigt kadmium till våra åkrar. Kadmium anrikas i jorden, tas upp av växterna och hamnar slutligen på våra tallrikar. 2. Hälsa Frånvaron av tillsatser i form av icke naturliga aromer, färgämnen och konserveringsmedel i den ekologiska maten känns sunt. Att inga kemiska bekämpningsmedel har använts känns ännu bättre, liksom att den fattiga lantarbetaren i främmande land slipper utsättas för giftiga kemikalier i sitt dagliga arbete. Rester av kemiska bekämpningsmedel finns i vårt grundvatten, vattentäkter, sjöar, vattendrag och det regnar ner över oss via nederbörden. Rester av kemiska medel finns i våra barns urin, i vårt blodomlopp och det stör vår förmåga att fortplanta oss. Vad vet vi egentligen om hur detta påverkar vår hälsa på lång sikt? Vi använder olika kemikalier i EU men känner bara till följdverkningar hos ett trettiotal av dessa. 6

9 3. Etik Djuren har det bra på svenska gårdar. Vi har en djurskyddslag som skyddar våra husdjur bättre än något annat land i EU. På en ekologisk gård ställs ytterligare krav och djuren har det ännu bättre. Djuren får komma ut. Grisarna får gå fritt och böka efter godsaker i jorden. Hönorna kan picka daggmask och bada sandbad. Kalven får dia sin mamma de första dagarna och tillgodogöra sig den nyttiga råmjölken som de så väl behöver. Djur som står trångt i mörka stallar blir stressade och mår dåligt. Stressade djur blir lätt sjuka och måste behandlas med t.ex. antibiotika. Långa transporter till slakterier eller andra gårdar kan vara mycket plågsamt för djuren då det kan vara både trångt och varmt. 4. Kvalitet Ekologiska livsmedel har producerats på etiska värdegrunder och ett uthålligt sätt för miljön. Det gör att det känns bra att äta en ekologisk produkt, kanske så bra att den t.o.m. smakar bättre. Tomater som stått i naturlig jord och med naturligt gödsel växer långsammare och blir sötare i smaken. Det beror på att torrsubstanshalten är högre i ekotomaten och smaken blir mer koncentrerad. Konserveringsmedel gör att sylt och saft kan stå länge i skafferiet utan att åldras, praktiskt men kanske inte så trevligt. Nitrit i kött och chark ger röd fin färg och förlängd hållbarhet. Nitrit håller också den giftiga botulinusbakterien borta men å andra sidan anses nitrit vara cancerframkallande på lång sikt. Konserveringsmedel ger överaktiva barn liksom flera av de vanligaste färgämnena som finns i våra livsmedel. 5. GMO-fritt De ekologiska organisationerna säger nej till GMO på grund av följderna för natur och miljö. Vill du undvika genmodifierad mat ska du handla ekologiskt det är garanterat fritt från GMO! Genmodifierade jordbruksprodukter ökar på marknaden. Sojafoder till nötboskap är ofta genmodifierat liksom majsprodukter till såväl djurfoder som konsumentmarknaden. Det blir allt svårare att undvika GMO i den mat vi äter. Faktatext GMO-Genmodifierade organismer Det är just likheter i uppbyggnaden av arvsmassan som gör att det går att flytta gener från en organism till en annan. Överflyttningen görs med genteknik och resultatet blir en genetiskt modifierad organism (GMO). Med hjälp av genteknik kan organismens arvsanlag förändras på ett sätt som naturen själv inte skulle kunna åstadkomma. Vad används genteknik till i livsmedelsproduktionen? Genmodifiering ger egenskaper som påverkar grödan eller odlingen. Till exempel kan sojabönor få en gen från en specifik mikroorganism som ger ökad motståndskraft mot ogräsmedel. Och bomull kan få förmågan att själv alstra ett biologiskt insektsgift som dödar skadeinsekter. 7

10 Hållbar ekonomi Hur är det möjligt att laga klimatsmart, ekologisk, näringsriktig mat utan att det blir dyrare? Det finns många olika sätt. Välj något eller några sätt som passar dig och förhållandena i ditt kök! Intervjuerna på sid ger dig fler tips. Pengar är framför allt ett psykologiskt hinder. Det blir lätt problem när man jämför priserna på konventionellt och ekologiskt. Utgå istället från budgeten och planera en ekologisk meny fri från jämförelser med de tidigare menyerna. Vet man inte vad de konventionella produkterna kostar så är det inget problem. Huvudsaken är ju att pengarna räcker och att maten är bra. (Birgitta Mårtensson Asterland, Malmö Skolrestauranger som lagar 40 % ekologiskt till portioner per dag) Planering Planera måltiderna i god tid. Då är det lättare att tänka på rätter som man kan laga själv i stället för att köpa färdiga. Det är också lättare att studera det ekologiska sortimentet och leta reda på prisvärda råvaror. Man hinner tänka på säsonger och diskutera önskemål med leverantören. Planera måltiderna enligt Ät S.M.A.R.T. Öka andelen vegetabilier och minska på köttet. Baljväxter, det vill säga ärtor, bönor och linser ger samma typ av näring som kött, proteiner. Det finns ett brett sortiment av ekologiska baljväxter. Det kött som ni ändå serverar bör oftare vara lamm och nöt i stället för griskött och kyckling. Lamm och nöt innehåller mer järn och är lättare att hitta ekologiskt än gris och kyckling. Ur klimatsynpunkt är det bättre med kyckling och gris men nöt och framför allt lamm har andra stora miljöfördelar. De är betande djur som håller landskapet öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Köp mindre salladsgrönsaker till förmån för grövre grönsaker som rotsaker och kål. Salladsgrönsaker, till exempel gurka, tomat och sallat är oftast dyrare än rotsaker. Dessutom innehåller rotsaker och kål fler och mer näringsämnen. Genom att planera maten efter råvarornas säsong kan kostnaderna hållas nere samtidigt som kvaliteten är bra. Läs mer om Ät S.M.A.R.T. på sid Minska svinnet Tallrikssvinnet kan minskas genom att visa barnen/gästerna hur mycket som de kastar. Väg tallrikssvinnet en period och redovisa till exempel på en tavla i matsalen. På Stenhagsskolan i Kista togs soppåsarna bort samtidigt som man pratade med barnen om att inte ta så mycket på tallriken utan att eventuellt ta om istället. 8

11 Ett annat sätt att minska svinnet är att inte låta maten lämna köket. Ta inte ut ett helt bleck när det är få matgäster som ska serveras. På förskolor kan avdelningarna själva komma till köket och hämta mer mat om den tar slut i stället för att de ska få mycket från början för säkerhets skull. Prata med personalen så att de förstår varför ni har blivit snåla. Rester kan användas till matiga soppor eller pastasåser någon dag i veckan eller i månaden. Att inte beställa hem onödigt mycket är ett annat sätt att spara pengar. Kolla hur mycket som blir över av vanliga rätter och köp mindre om du märker att det inte går åt. Undvik färdigrätter och halvfabrikat Laga mer mat från grunden. Naturligtvis finns det behov av färdiga rätter och halvfabrikat. Vem kan rulla köttbullar eller steka pannkakor i ett storkök? Men mycket kan man göra själv, till exempel såser. I stället för köttbullar kan man servera köttfärslåda det går utmärkt att laga själv. inte köpa så många olika produkter. Variera istället användningen: mixade sallader, olika sallader med samma bas, naturella grönsaker i bitar Blanda in vegetabilier i kötträtter, till exempel morötter i köttfärssåsen, rotsaker och bönor i köttgrytan. Säsongsanpassa Det är framför allt grönsaker och frukt som har olika säsonger. Men även lamm deras säsong är hösten. När det är skördesäsong för grönsaker och frukt är de färska och goda och ofta billiga. En del produkter har kort säsong medan andra skördas under längre tid eller kan lagras. I Säsongsguiden, sid 19-22, kan du se när frukt och grönt har sin bästa tid. Kontrollera budgeten Sist men inte minst: är matbudgeten rimlig? Kontrollera med några kollegor hur mycket de har att röra sig med och vad som ingår i deras budget. Om din matpeng är liten ta en diskussion med din chef om hur ni ska kunna nå era ekologiska mål! Mer vegetabilier Placera salladsbordet först i matsalen. När de hungriga gästerna kommer med sina tomma tallrik tar de för sig mycket av salladerna. Sedan kommer potatis, pasta, ris, matvete, korngryn eller couscous. När gästen slutligen kommer till huvudingrediensen, till exempel kött, så finns inte plats på tallriken att lassa på för mycket. Det är ett knep som gynnar ekonomin samtidigt som gästerna påverkas att äta enligt kostrekommendationerna*. Ha alltid en laktovegetarisk alternativrätt som gästerna får välja fritt. Variera salladsbordet med rena produkter och mixade sallader med rotsaker, bönor, kål som bas. Eller inled måltiden med en eller flera grönsaker som barnen kan knapra på före den riktiga maten. Du behöver * Enligt Tallriksmodellen bör 2/5 av tallriken bestå av grönsaker, 2/5 av potatis eller dylikt och resterande femtedel (för lågstadiebarn en fjärdedel och de allra minsta barnen en tredjedel) bestå av sovlet, det vill säga kött, korv, fisk, ägg och baljväxter. 9

12 Ät S.M.A.R.T. för hälsa och miljö Ät S.M.A.R.T. för hälsa och miljö Vill du äta mat som är bra för både din kropp och för miljön? Då ska du välja S.M.A.R.T.-modellen: S M A R T törre andel vegetabilier indre tomma kalorier ndelen ekologiskt ökas ätt kött och grönsaker ransportsnålt säga ärtor, bönor och linser, ger samma typ av näring som kött. Trots att vi bör minska konsumtionen finns det fler skäl att fortsätta äta kött: Dels är kött en bra källa för järn och zink. Dels är vårt värdefulla odlingslandskap beroende av betande djur. Y Byt en fjärdedel av köttet mot baljväxter. Y I Sverige använder vi 3/4 av vårt spannmål till djurfoder. S.M.A.R.T. Mindre tomma kalorier När vi äter SMART tar vi tillsammans ett första steg mot hållbara matvanor och närmar oss de svenska miljömålen. S.M.A.R.T. Större andel vegetabilier Det går åt mycket mer resurser för att producera kött än att producera vegetabilier. Därför är det bättre om fler väljer att äta en större andel vegetabilier. Baljväxter, det vill Vi lägger nästan halva matkostnaden på varor som kroppen inte behöver, som chips, läsk, vin och godis. Dessa kallas tomma kalorier, eftersom de innehåller mycket kalorier, men har lågt innehåll av näringsämnen. 10

13 Y Nästan halva matkostnaden går till tomma kalorier. Tomma kalorier ger 1/4 av vårt kaloriintag. S.M.A.R.T. Andelen ekologiskt ökas Ett äpple kan ha besprutats med mer än 30 doser bekämpningsmedel innan det hamnar i butiken. Även om det inte syns i fruktdisken så är skillnaden stor mellan normal frukt och ekologisk frukt. Ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV- och EU-ekologiska märkena är en garanti för att maten är ekologiskt producerad och att man tar större hänsyn I konventionell produktion i andra länder används ofta mer bekämpningsmedel än i Sverige, och i fattiga länder saknas ofta skyddsutrustning i arbetsmiljön. Y Köp ekologisk mat! Y Det finns nära 4000 KRAV -märkta varor att köpa S.M.A.R.T. Rätt kött MINSKA MINSKA ÖKA ÖKA till djurens naturliga beteenden. Valet av ekologiska varor är extra viktigt när det gäller importerad mat. Vi har stora s k skuggarealer i andra länder där en stor del av vår mat produceras. Genom att äta beteskött av nöt och lamm kan du bidra till att bevara odlingslandskapet. Gris och kyckling håller inga hagmarker öppna och föds oftare upp på importerat kraftfoder. Köttet innehåller också mindre järn. Att äta importerat kött bidrar inte till att vi når de svenska miljömålen. Y Köp svenskt KRAV- eller naturbeteskött. Y Välj lika mycket nöt och lamm som gris och kyckling. 11

14 Rätt grönsaker MINSKA ÖKA Vi behöver äta grönsaker minst två gånger om dagen. De grövre grönsakerna ger mycket näring och är billiga - till exempel morötter, vitkål, broccoli och purjo. Dessutom är de mer resurssnåla än exempelvis tomat och gurka. Y Ett kilo växthusodlade tomater kräver lika mycket energi som 30 kilo morötter. Y Ät mer grövre grönsaker! S.M.A.R.T. Transportsnålt långt. Det mesta av apelsinjuicen kommer från Sydamerika. Mer än en fjärdedel av produktionsytan för vår mat ligger utomlands. När du bestämmer vad du ska köpa, låt transportsträckan vara med. Du kan till exempel oftare välja bröd bakat i den egna regionen än bröd från andra länder eller från andra delar av landet. Y Välj mer närproducerad mat. Y Minimera bilturerna till affären. Y Säsongsanpassa ditt matval. Y Medeltransportavståndet till Stockholm för vindruvor är 620 mil. För svenska äpplen är det 50 mil. Säsongsanpassning Jordgubbar i juli, inte till jul Om du säsongsanpassar matvalet så minskar du transportutsläppen. Välj i första hand svenska varor när de har säsong och i andra hand efter den europeiska säsongen. All mat som kroppen behöver kan fås från Sverige eller övriga Europa den behöver inte frukt och grönt från andra sidan jordklotet. Det är främst C-vitaminrika varor som vi behöver komplettera de inhemska varorna med: citrus, kiwi, paprika, broccoli etc. Y Matplanera med Säsongsguiden! så kan du äta mer närproducerat! Både KRAV-märkt och närproducerat är bra val! och det får gärna vara både och. Billig mat S.M.A.R.T.-maten är billig mat! Kött, växthusodlade grönsaker och tomma kalorier byts delvis mot billig mat som exempelvis baljväxter, rotfrukter och mer potatis på tallriken. Då räcker pengarna till en större andel ekologiska varor. Vet du vilken som är vår vanligaste frukt? Det är inte äpple som många tror, utan banan. Bananerna kommer från Mellanamerika. Många andra av varorna har rest lika Skaffa nya jordklot! eller ändra konsumtionen? 12

15 Miljövinster Om du väljer att äta S.M.A.R.T.-mat så hjälper du bland annat till med att: Minska påverkan på klimatet. Minska giftspridningen i naturen. Minska övergödningen. Bevara vårt värdefulla odlingslandskap. Hälsovinster Du minskar risken för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Du behöver inte äta kosttillskott allt du behöver finns i S.M.A.R.T.-maten. Tallriksmodellen ger balanserade måltider som är bra för hälsan. Men den innebär också ett stort steg mot miljöanpassade matvanor i och med att proteinlivsmedlen får begränsat utrymme på tallriken (kött m m). BRÖD POTATIS VATTEN MILJÖVÄNLIG PROTEINKÄLLA FRUKT ROTFRUKT/ GRÖVRE GRÖNSAK Tallriken fylls till 5/4 med mat från växtriket: POTATIS (matvete, korngryn, pasta, ris) och BRÖD från lokal bagare utgör hälften av detta. GRÖVRE GRÖNSAKER, i första hand inhemska, och gärna FRUKT, svensk när det finns, utgör den andra delen. Resterande 1/5 är proteinkälla: kött, fisk ägg eller baljväxter som t ex bönor. Vegetarianer får lättare att tillgodose sitt näringsbehov om de har med baljväxter till alla lagade måltider. VATTEN till maten gör att man orkar äta mer av den näringsrika lagade maten. Kranvatten kräver heller ingen miljöbelastande förpackning eller transport - jämför med mineralvatten, läsk och öl på flaska eller burk. Fler miljöaspekter på maten Det är inte bara valet av livsmedel som avgör hur stor matens miljöpåverkan blir. Svinnet står för ett stort resursslöseri. Ofta blir ca en femtedel av maten i storhushåll till svinn. Varje matbit som går till spillo har krävt mycket energi att producera och innebär därför miljöpåverkan till ingen nytta. Med energimedveten matlagning kan mycket energi sparas. Laga hellre i ugn än på stekbord, använd rätt plattstorlek så att grytan täcker plattan och använd lock. Låt inte utrustning stå på när den inte används. Matens förpackningar kräver också mycket resurser att producera och innebär också ett avfallsproblem. Välj så enkla förpackningar som möjligt, t ex hellre krossade tomater i tetrapack än på burk. Undersök om grönsaker kan levereras i returbackar. Fundera på om det finns varor som bör väljas bort på grund av onödigt miljöbelastande förpackning. Utsläppen från transporter kan minskas om köket har möjlighet att minska antalet leveranser och om bättre typer av fordon och bränsle används. Om matavfallet kan komposteras och användas till odling fås ytterligare en miljövinst vi sluter kretsloppet. Källa: Karolinska Institutet. På uppdrag av Stockholms läns landsting Bild: Grön Idé & Visual Communication. Illustrationer: Vera Larsson 13

16 EKOmatsedeln nyttiga tjänster i ekomatsedeln Syftet med ekomatsedeln är att vara ett lättillgängligt Internetbaserat verktyg för de restauranger och storhushåll som vill lägga om sina menyer till mer klimatsmart och ekologiskt. I Ekomatsedeln finns 500 klimat smarta, ekologiska lunchrätter och förslag på miljöanpassade och ekologiska veckomenyer. Alla recept är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Ekomatsedeln bygger på konceptet Ät S.M.A.R.T. (se sid 10-13) och underlättar för kostchefer, kockar och kokerskor att göra hälsosamma, klimatsmarta och ekologiska måltider till lunchrestauranger och offentliga måltidsverksamheter. Klimat smart och ekologiskt med bibehållen budget Många kommuner och landsting är intresserade av att öka inköpen av ekologiskt till den offentliga måltidsverksamheten. Problemet är att ekologiskt kostar mer än konventionellt och att offentliga medel oftast är begränsade. Kostnaderna för att öka inköpen av ekologiska livsmedel bör därför hållas nere. Man kan införa mer ekologiskt med så gott som bibehållen budget genom att förändra recepten och matsedlarna. Lösningen är att minska på de dyra livsmedlen och öka på de billiga och oftast mer nyttiga. På så vis kan man kringgå budgetproblemet och samtidigt servera hälsosamma eller till och med hälsosammare maträtter. Prenumerera på Ekomatsedeln Ekomatsedeln ligger ständig på nätet. Den är lätt tillgänglig för varje enskild användare Genom att prenumerera på tjänsten kan kommunens eller landstingets alla kök eller restaurangföretagets alla restauranger eller restaurangskolans alla elever få tillgång till hemsidan. Prova gratis en vecka Kontakta oss på EkoMatCentrum så får du prova på Ekomatsedeln helt gratis under en vecka. Kontakta oss via så skickar vi information samt en provkod. 14

17 Ekologiskt och närproducerat möjligheter i upphandlingen Många kommuner, landsting och verksamheter vill köpa både ekologiska och närproducerade livsmedel. Det finns inga hinder att upphandla ekologiskt. Närproducerade livsmedel får varken premieras eller diskrimineras. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) räknas ekologiskt som en särskild kvalitet som man får fråga efter. Ekologiskt är ett skyddat begrepp med regler som EU har bestämt. Produktionen måste ha skett i enlighet med förordningen för EU-ekologisk produktion. Detta innebär också att produktionen kontrolleras och certifieras av ett kontrollorgan som är godkänt av EU. Däremot är det inte tillåtet att fråga efter KRAV-producerat eftersom det utesluter ekologiskt som är certifierat enligt andra regler. Men man får efterfråga specifika produktionsförutsättningar. Att upphandla svenskt eller närproducerat är svårare eftersom det begränsar konkurrensen mellan EU-länderna. Det är inte tillåtet enligt EU:s offentliga upphandling. Om man vill gynna lokala producenter och företag får man fråga på ett sätt som inte innebär handelshinder. Miljöstyrningsrådet arbetar med miljöanpassad, hållbar upphandling. På deras hemsida finns exempel på kommuner som på olika sätt har involverat lokala leverantörer. Upphandlare både får, kan och bör ställa krav på livsmedlens kvalitet, miljö och djurskydd. Miljöstyrningsrådet ger också information, verktyg och tips på hur en upphandlare kan gå till väga. 15

18 Lämpliga ekologiska produkter att börja För att komma igång med ekologiska pro- med dukter är det bra att ta ett steg i taget, att börja med en eller ett par produkter. Mejeri Ekologisk mjölk finns i 20-litersförpackningar och naturligtvis i enliters. Prisskillnaden är liten och hanteringen skiljer inte alls från konventionell mjölk. Andra mjölksorter, fil och yoghurt finns också i vanliga en-litersförpackningar. Lätt att börja med! Grönsaker Ekologiska rotsaker är prisvärda och nyttiga. Morötter och lök finns alltid. Vitkål är också ett säkert kort. Potatis Ekologisk potatis är en bra och prisvärd basprodukt. Det är ofta andra potatissorter som odlas ekologiskt än de vanliga konventionella King Edvard och Bintje, så kokegenskaperna kan vara annorlunda. Färdigprodukter Köttfärsprodukter, pannkakor, vegetariska biffar och mycket mer finns det flera bra ekologiska fabrikat av. Frukt Det är ont om svensk ekologisk frukt. Import av ekologiska frukter sker från när och fjärran. Köp gärna bananer. Nästan ingen prisskillnad och väldigt goda. Kött Ekologiskt nötkött, färs, strimlat och tärnat finns det gott om och det håller en hög kvalitet. Bra tillsammans med till exempel spagetti eller matvete eller matkorn och bönor. kaffe Det finns många sorter och rostningar för olika bryggoch koksätt. Havregryn Ekologiska havregryn är väl värda att ta in i sortimentet. De har så bra kvalitet att mycket av dem exporteras! 16

19 Steg för steg mot klimatsmart mat Rusta dig med tålamod, entusiasm och en rejäl portion humor när du tar de första stegen mot mer klimatsmart och ekologisk mat. Det kan behövas i dina kontakter med grossister och medarbetare. Ekologisk mat väcker känslor, positiva och negativa. Ekologisk mat går sällan obemärkt förbi. Förankra Börja med att förankra beslutet om att servera klimatsmart och ekologiskt hos all berörd personal på din arbetsplats. Finns en kostpolicy upparbetad i kommunen eller landstinget bör de klimatsmarta ambitionerna finnas med i dokumentet. Om en kostpolicy inte finns, är vår rekommendation att gå till grunden och upprätta en sådan. Samla dina medarbetare och diskutera för- och nackdelar med era ambitioner och vilka praktiska åtgärder som kan behöva genomföras. Ordna gärna en utbildning för personalen där du informerar om vad klimatsmart mat är. Se till att ha alla med på tåget innan du tar nästa steg. Handlingsplan Gör en handlingsplan (se sid 24) tillsammans med dina medarbetare för hur ni ska arbeta med att föra in mer klimatsmart mat. Är du ensam i köket kan du ta kontakt med någon annan kock eller kokerska och utbyta idéer och upprätta individuella handlingsplaner. En sak i taget Ta en sak i taget. Börja med en eller ett par produkter. Starta med en basprodukt som alltid finns hos grossisten, t.ex. ekologisk mjölk eller havregryn. Morötter, potatis och vitkål är andra säkra produkter som dessutom är odlade i Sverige. Byt ut en handfull produkter till enbart ekologiska i avtalet. Bygg sedan på med fler varor när tillfälle ges och du känner att du har kontroll på ekonomin och har säkra leveranser. Planera de ekologiska inköpen Det brukar fungera bäst om man har en öppen dialog med sin leverantör. Informera din grossist om era nya planer. Ta reda på vilka ekologiska produkter som finns med i det centrala avtalet inom upphandlingen och börja med att köpa av dem. Tänk på att många ekologiska produkter finns i beställningssortimentet och då tar det längre tid att få dem levererade. Var ute i god tid! Hur klara ekonomin? Även om ekologiska och närproducerade råvaror är dyrare behöver den färdiga rätten inte kosta mer. Läs mer i intervjuerna med några kockar och kokerskor och få tips om hur du får ekonomi i att satsa på ekologiskt. Grundläggande är att följa Ät S.M.A.R.T. modellen (se sid 10-13) och praktiskt använda ekomatsedel (se sid 14), det ger automatiskt bättre ekonomi, mer hälsosamma måltider och mer klimatsmarta livsmedel som är bäst för vår miljö. Tala om vad ni gör! Intresset för klimatsmart och ekologisk mat ökar för varje dag. Tala om för era matgäster och andra i er omgivning att ni satsar klimatsmart. Visa alla steg ni tar och vilka fördelar det ger era matgäster. Marknadsför ert arbete och ni kommer att få respons på det ni gör. 17

20 Klimatsmart mat är mer grönt Det mest klimatsmarta man kan äta är ekologiskt och närproducerat, frukt och grönsaker som odlats på friland. Morötter, potatis, vitkål, rödbetor, lök, linser, bönor, ärtor liksom äpplen, plommon och päron är några exempel på optimala klimatsmarta livsmedel. Frukt och grönsaker är dessutom bra för hälsan och inte minst ekonomin. Alla kan bidra till ett bättre klimat genom att öka sin konsumtion av frukt och grönt och minska sin konsumtion av kött. Hur mycket grönt bör man äta? En enkel och bra modell att följa är Tallriksmodellen. 1/5 av tallriken ska fyllas med kött eller fisk, 2/5 med kolhydrater som potatis, matvete, pasta, kornris eller bröd och 2/5 med grönsaker. För de som är vegeterianer ska sovlet på tallriken, dvs köttet och fisken ersättas med proteinrika bönor eller linser. Vackra grönsaker på salladsbordet frestar aptiten En inbjudande buffé med olika grönsaker är en aptitretande inledning på en vanlig lunch. Minst fem olika grönsaker bör finnas med, men ett större utbud kan fresta fler att äta ännu mer grönt. Av de fem grönsakerna som serveras som ett minimum ska två vara rika på C-vitamin och tre på fibrer. Variera grönsakerna efter säsong. Det är inte alla som gillar att grönsakerna serveras i blandform. Servera därför de fem i oblandad form och komplettera sedan med ett antal härliga blandningar för de som älskar grönt i salladsform. Vegetariskt en gång i veckan med lite fantasi Minst en vegetarisk lunch i veckan rekommenderas för de kök som vill bli mer klimatsmarta. Enklast är naturligtvis att servera en vegetarisk soppa med ett riktigt gott nybakat bröd. Men varför inte prova på något annat? Det finns många spännande nygamla vegetariska råvaror att laga till på nya sätt. Vår svenska bruna böna är en fantatisk produkt och ett klimatsmart alternativ till den amerikanska kidney-bönan. Servera bruna bönor i matiga salladsblandningar eller i kryddiga salser med tomatsås till tacosbröd, som chili sin carne, eller alternativ köttfärssås i en vegetarisk lasagne. Eller varför inte, vår fantastiskt goda gammelsvenska kulturrätt, sötsura bruna bönor med kokt potatis och lite salt fläsk. Gula ärtor är också en lite bortglömd produkt som förutom ärtsoppa kan användas istället för kikärtor i en vanlig houmus. Var kreativ, lek och använd din fantasi, skapa egna rätter av klimatsmarta vegetariska råvaror, grönsaker och rotfrukter, följ årets säsonger och ha kul! Klimatsmarta recept i Ekomatsedeln I Ekomatsedeln (sid 14) finns 500 ekologiska och klimatsmarta recept för förskola, skola, äldreomsorg och lunchrestauranger att hämta. De allra flesta recepten är helt vanliga lunchrätter men med lite mindre kött eller fisk och lite mer grönt. Det finns också förslag på helt vegetariska rätter. Alla recepten är näringsberäknade och motsvarar en fullgod näringsriktig lunch enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Faktaruta Vi äter 85 kg kött per person och år i Sverige. Vi har ökat vår konsumtion av kött med 50 % från 1990 till Totalt står nu köttet för 20 % av svenska växthusgaser och 18 % av världens växthusgaser. Ett kilo kött ger femtio gånger mer utsläpp än ett kilo bönor. 18

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön Inledning........................................................... 1 Grundpaket översikt.....................................................

Läs mer

Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över

Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:a reviderade upplagan Hur man äter S.M.A.R.T. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:a reviderade upplagan STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

Klimatsmart & ekologisk mat

Klimatsmart & ekologisk mat Klimatsmart & ekologisk mat Frågor och kommentarer att använda i undervisningen 1 Ät dig till en bättre värld! Det finns ett samband mellan det som händer i världen och det vi lägger på vår tallrik. Medvetenheten

Läs mer

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har tryckts upp genom ett samarbete mellan tankesmedjan Dyrare mat, nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Dyrare mat, nu! har

Läs mer

miljömåltider från storköken i göteborg

miljömåltider från storköken i göteborg miljömåltider från storköken i göteborg miljömåltider från storköken i göteborg innehåll förord 7 miljömåltider 8 låt säsongen sätta menyn 11 vår 12 Utgiven av: Miljöförvaltningen Göteborgs Stad www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Kostenheten. Maten nyckeln till en bättre framtid

Kostenheten. Maten nyckeln till en bättre framtid Kostenheten Maten nyckeln till en bättre framtid n INNEHÅLL Innehåll Maten som kan rädda Östersjön! 4 Så jobbar vi med maten i Södertälje 8 Recept: Östersjövänlig mat 11 Viktiga årtal 16 Vanliga frågor

Läs mer

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Det smarta köket Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Carola Magnusson Carola Magnusson är en prisbelönt ekokock som brinner för att alla ska få äta ren god mat som också är bra

Läs mer

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken Östersjövänlig mat i praktiken Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med: Beras Implementation Saltå Kvarn Projekt Södertälje Närodlat Recept och layout: Thomas Österman

Läs mer

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad Miljöförvaltningen, Malmö stad Recept: Förskolekockar i Malmö stad Matstyling: Diana Dosen Grunning Design: Giv Akt Skåne Foto: Giv Akt Skåne Omslagsfoto: Christiaan Dirksen Bakgrunder: Tapeter från Tapetorama,

Läs mer

LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. Vetenskap & Allmänhet. Vetenskap & Allmänhet

LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. Vetenskap & Allmänhet. Vetenskap & Allmänhet .. LaRARHANDLEDNING Instruktioner & bakgrundsmaterial.. LaRARHANDLEDNING Instruktioner & bakgrundsmaterial Vetenskap & Allmänhet Vetenskap & Allmänhet GRÖNSAKSFÖRSÖKET Vad roligt att du och din klass vill

Läs mer

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS Naturl NN! gtvis Nr. 6 2012 Ekologisk mat Den billiga matens pris är att vi förstör vår planet. I stället borde bönderna få betalt för allt positivt de skapar. Svante Axelsson Sid 2 Foto: T. Busch-Christensen

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Innehåll Förord...3 Inledning...4 Goda skolmåltider...7 Integrerade skolmåltider...9 Trivsamma skolmåltider...

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken Östersjövänlig mat i praktiken Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med: Beras Implementation Saltå Kvarn Projekt Södertälje Närodlat 2 Innehåll INLEDNING 4 DETTA ÄR

Läs mer

studiematerial STUDIEMATERIAL Nyfiken: VEGO GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

studiematerial STUDIEMATERIAL Nyfiken: VEGO GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG studiematerial STUDIEMATERIAL Nyfiken: VEGO GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Nyfiken: Vego Innehåll Träff 1: Varför vego? sid 4 Matens pris vet vi vad vi äter? Filmklipp med Daniel Öhman sid 5 Välkommen till

Läs mer

MER EKO I SKOLAN. Eko i köket

MER EKO I SKOLAN. Eko i köket MER EKO I SKOLAN Eko i köket Mer eko i skolan är en guide i tre delar som på ett inspirerande sätt kan öka kunskaper och medvetande om matens betydelse hos elever och vuxna i skolans värld. Eko i köket

Läs mer

DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET

DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET Innehållsförteckning Inledning... 4 Miljöordboken... 5 Elektricitet... 7 Transport... 9 Konsumtion... 10 Ekologiska Märkningar... 12 Källförteckning... 14 Säsongsanpassad mat...

Läs mer

Låt maten klimatbanta. Var miljösmart och minska klimatpåverkan

Låt maten klimatbanta. Var miljösmart och minska klimatpåverkan Låt maten klimatbanta Var miljösmart och minska klimatpåverkan från maten du äter Halvera klimatpåverkan från maten När maten ligger på tallriken står den för en tredjedel av din klimatpåverkan! Att föda

Läs mer

Hitta ditt sätt. Att äta grönare, lagom mycket och röra på dig

Hitta ditt sätt. Att äta grönare, lagom mycket och röra på dig Hitta ditt sätt Att äta grönare, lagom mycket och röra på dig Livsmedelsverket april 2015 www.livsmedelsverket.se Grafisk form: Kärnhuset Foto: Karlberg media AB, Johnér, Scandinav, Folio. Tryck: Lenanders

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Procordia Food 2012 Form: Fikon Design AB Text Caroline Alesmark Foto Kennet Ruona, sid 2-3, 8, 9, 16, 19, 23, 25, 36, Helén Knutsson, omslagsbild, sid 21,

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Friska människor, frisk planet LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR

Friska människor, frisk planet LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR 1. Vad menas med en hållbar diet? För att vara verkligt hållbar, måste vi se på alla miljömässiga, sociala och ekonomiska inverkningar som uppstår från den mat vi äter;

Läs mer

Ett återkommande tips är att kolla efter symbolen med Nyckelhålet. Det är en märkning som bara får användas på mat som är nyttigare.

Ett återkommande tips är att kolla efter symbolen med Nyckelhålet. Det är en märkning som bara får användas på mat som är nyttigare. Remissversion av konsumenttexter Dessa texter är ett grundmaterial tänkt att passa för en bred målgrupp. Framöver kommer Livsmedelsverket att arbeta vidare med att anpassa och rikta materialet till olika

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem BRA MAT I FÖRSKOLAN Förord Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer