Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015"

Transkript

1 Publicerad Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till (-3 111) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,08 SEK Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK Vid periodens utgång fanns (6534) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var (33 132) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut (12 335) KSEK, skrevs ner under Bolaget redovisade resultatet av den extra bolagstämman där bolagsordningen ändrades enligt styrelsens förslag: att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ); att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län; att aktiekapitalet ska vara lägst ,60 kronor och högst ,40 kronor; att antalet aktier får vara lägst och högst , samt att högst aktier av serie A samt aktier av serie B får utges. Bolaget genomförde en nyemission där utfallet var en teckning om 75 % vilket motsvarar en ett emissionsbelopp om 11 MSEK före emissionskostnader. Intressebolaget Nordic Iron Ore rapporterade under perioden resultat av genomförda anrikningsförsök som visar på möjligheten att framställa en produkt med c:a 70 % järninnehåll Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB. Delårsbokslut 1 januari till 31 mars 2015,

2 Händelser efter periodens utgång Intressebolaget Nordic Iron Ore presenterade en ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB, vilket innebär att Copperstone Resources kommer att bli 100 %-ig ägare av Copperstoneprojektet. Bolagets verksamhet under första kvartalet 2015 Under första kvartalet 2015 har verksamheten koncentrerats på den kapitalanskaffning som annonserades i samband med extrastämman i januari. Teckningstiden för emissionen löpte mellan den 23 februari 16 mars 2015 och den var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 11 miljoner kr. Teckningskurs var satt till 0,18 SEK/unit. Av emissionen tecknades ca 6,5 Mkr med stöd av teckningsrätter och ca 1,0 Mkr tecknades utan företräde. Cirka 3,5 Mkr motsvarande ca 25 % av emissionserbjudandet, inbetalades av det konsortium som garanterat emissionen. Den unit som emitterades innebär möjlighet att ytterligare medel tillförs Copperstone Resources i och med den teckningsoption som ingick (TO 4B). TO 4B har teckningstid mellan 1 maj 2016 fram tills 31 maj 2016, teckningskursen är 21 öre och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Teckningsoptionen är noterad för handel. Som mest kan drygt 6,5 Mkr komma att tillföras Copperstone Resources från teckningar avseende TO 4B Utfallet av emissionen innebär att Copperstone Resources har påbörjat planering för den fortsatta utvecklingen av Copperstoneprojektet i anslutning till Skelleftefältet. Utfallet av emissionen har inneburit att Bolaget genomfört en anpassning av organisationen där verksamheten i första hand kommer att fortsätta utvecklas med stöd av sitt kvalificerade konsultnätverk. Inget arbete vid Bolagets helägda tillgångar i Bergslagen har genomförts under perioden. Intressebolagen Under perioden har arbete genomförts med kartering av borrkärnor inom ramen för Copperstoneprojektet. Ytterligare arbete behöver dock genomföras för att ge en mer fullständig bild av geologin i området. I intressebolaget Nordic Iron Ore AB (NIO) pågår en genomförbarhetsstudie (dfs) för uppstarten av gruvan i Blötberget. Inom ramen för det pågående arbetet rapporterade NIO under perioden resultat av genomförda anrikningsförsök vid GTK i Finland. Ett representativt provmaterial från Blötberget har undersökts och resultaten av försöken visar på möjligheten att framställa en produkt med c:a 70 % järninnehåll. Den potentiella produktens kvalitet är bland de högsta att uppbringa på järnmalmsmarknaden och den bör vara attraktiv bland annat för europeiska stålverk. Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

3 Väsentliga händelser efter periodens utgång Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB. Samarbetet avslutas i enlighet med det avtal som parterna ingick vid projektets inledning, vilket innebär att Norra Norrlidenförekomsten återgår i Mandalay Resources ägo. Copperstone Resources kommer på detta sätt att erhålla 100 % ägande i Copperstoneprojektet. Inom ramen för den pågående slutliga genomförbarhetsstudien har NIO presenterat en ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget. Kända, Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår per till 42,5 Mt med 41,9% järn, 5,3 Mt med 38,2% järn, respektive 5,4 Mt med 33,5% järn. Mineraltillgångsbedömningen följer på det kompletterande borrprogram som NIO genomförde under 2014 i syfte att uppgradera klassificeringen av mineraltillgångarna. Uppskattningarna visar att kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget ökat jämfört med tidigare uppskattningar, detta trots att en högre gränshalt tillämpats (25 % mot tidigare 15 %). I nedanstående tabell redovisas mineraltillgångarna i Blötberget per april 2015 efter en gränshalt för rapportering om minst 25 % järn. Blötberget Mt % Fe Känd 42,5 41,9% Indikerad 5,3 38,2% Känd + indikerad 47,8 41,5% Antagen 5,4 33,5% Totalt inkl. antagna 53,2 40,7% Resultaten från mineraltillgångsbedömningen skall ses som ett komplement till de anrikningsförsök som redovisades tidigare och stärker NIO:s möjligheter att återöppna Ludvika gruvor i enlighet med den presenterade affärsplanen. Framtidsutsikter Copperstone Resources AB renodling mot Skelleftefältet med omnejd kommer att öka fokus på genomförande av Copperstoneprojektet. De arbeten som planeras omfattar ytterligare geologiska undersökningar och lönsamhetsstudier i syfte att undersöka förutsättningarna för att starta gruvproduktion inom ramen för projektet. Övrig verksamhet i Bolaget nedprioriteras. Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

4 Ekonomiskt utfall På grund av sent inkomna betalningar kunde Bolagets emission slutföras först under inledningen av april 2015 och kommer att redovisas i nästkommande kvartalsrapport. Emissionen tillförde Bolaget c:a KSEK före emissionskostnader. Koncernen Rörelseresultat Nettoomsättningen för perioden uppgick till 36 (33) KSEK med ett resultat på (-3 111) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i NIO med -559 (-1 073) KSEK och Norrliden Mining med -1 (-1). Aktiverade utgifter för prospektering var vid periodens slut (12 335) KSEK. Under 2014 skrev KSEK ned och aktiverade under perioden var 0 KSEK. Kassaflöde Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK. Vid periodens utgång hade Koncernen (6 534) i likvida medel. Moderbolaget Resultat Nettoomsättningen för perioden uppgick till 36 (529) KSEK med ett resultat på (-1 171) KSEK. Kassaflöde Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK. Investeringar Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under perioden. Risker och osäkerhetsfaktorer Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekteringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. Verksamheten anpassas så att den säkerställs utifrån den erhållna likviden. Det kan dock uppstå situationer när den erhållna emissionslikviden inte är tillfyllest för den kommande 12- månadersperioden. Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

5 En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för Årsstämma och årsredovisning Årsstämma hålls den 7 maj 2015, klockan i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.copperstone.se), samt vid Copperstone Resources AB:s huvudkontor på Kungsgatan 62, Uppsala. De aktieägare som meddelat att de vill ha tryckt ekonomisk information kommer att tillställas sådan. Kommande rapportdatum Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 och kvartalsrapport 1 april 30 juni 2015 kommer att avges 20 augusti Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 och kvartalsrapport 1 juli 30 september 2015 kommer att avges 26 november Bokslutskommuniké 2015 och kvartals-rapport 1 oktober 31 december 2015 kommer att avges 11 februari Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP) Uppsala den 7 maj 2015 Styrelsen Frågor besvaras av: Per Storm, Verkställande direktör Copperstone Resources AB, Kungsgatan 62, Uppsala Tel: Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

6 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (KSEK) Jan mars 2015 Jan mars 2014 Jan dec 2014 Not 3 mån 3 mån 12 mån Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt - 36 PERIODENS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Summa totalresultat för perioden Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare SUMMA Antal aktier Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

7 Antal aktier vid periodens utgång, st Genomsnittligt antal aktier, st Resultat per aktie Resultat per aktie, SEK -0,08-0,16-0,26 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (KSEK) Not 31 mars mars dec 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 2 Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

8 Forts. koncernens rapport över finansiell ställning (KSEK) Not 31mars mars dec 2014 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inklusive årets totalresultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital Transaktioner med aktieägare Periodens resultat Periodens totalresultat UTGÅENDE EGET KAPITAL KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET (KSEK) Jan - mars 2015 Jan mars 2014 Jan dec mån 3 mån 12 mån Den löpande verksamheten Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Överlåtna immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Upptagande av lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

10 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK) Jan -mars 2015 Jan - mars 2014 Jan dec 2014 Not 3 mån 3 mån 12 mån Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i dotterföretag Resultat från andelar i intresseföretag - - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt Skatt PERIODENS RESULTAT MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET ÖVRIGT TOTALRESULTAT Summa totalresultat för perioden Hänförligt till: Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

11 Moderbolagets aktieägare Summa Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KSEK) 31 dec mars dec 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 2 Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

13 Forts. moderbolagets balansräkning (KSEK) Jan mars 2015 Jan - mars dec 2014 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste delårsrapporten. För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget i denna delårsrapport, se årsredovisningen för Inga transaktioner med närstående har förekommit under kvartalet. Delårsbokslut 1 januari 31 mars 2015,

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer