Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Lennart Dellerbring, VD Vingåkershem/Vingåkers kommunfastigheter AB, 111 Gunnar Karlsson, samhällsbyggnadschef, 111 Christel Fredriksson, processchef, 111 Malin Alsing, ekonom, 115 Marita Skog, kommunchef Marlene Mård, sekreterare Utses att justera Anneli Bengtsson Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Marlene Mård Ordförande... Jörgen Larsson Justerande... Anneli Bengtsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Au 110 Företagsbesök ICA Cityhallen s beslut Informationen läggs till handlingarna s arbetsutskott har under våren börjat med företagsbesök vid vissa av arbetsutskottets möten. Dagens företagsbesök är förlagt till ICA Cityhallen i Vingåker. Bengt Wahlberg informerar arbetsutskottet om ICA Cityhallens affärsverksamhet. Cityhallen har 41 stycken anställda, varav 27 av dessa är årsanställda. Dock finns det totalt cirka 60 personer på lönelistan, om man räknar in sommarjobbare. Företaget heter egentligen Torny i Vingåker AB, detta beroende på att den första affärsverksamheten var förlagd i gamla Torny Hallen i Vingåker, som byggdes Nuvarande affären byggdes Bengt berättar att totalsvinnet för Cityhallen är 1,7 miljoner/år, av detta består cirka 40 % av snatteri. För att komma tillrätta med detta problem har Cityhallen bland annat personal från Securitas som cirkulerar i butiken med jämna mellan rum, dessa är då civilt klädda. Bengt upplever att det är ett gott samarbete med andra affärsverksamheter i Vingåker, bland annat med Vingåkers Factory Outlet. Bengt är positivt inställd till planerna med att utveckla Tennisparken, han välkomnar de extra parkeringsplatser som tillkommer. Bengt anser att kommunen rent generellt gör ett bra jobb, men ser också att det finns mycket att göra vad gäller utvecklandet av Vingåker. Bengts värdegrund är att visa gott omdöme för sin personal. Han tror även att många trivs att jobba på Cityhallen för att det är ett gott arbetsklimat och att man har goda arbetskamrater. berömmer personalen som jobbar på Cityhallen, då de alltid är trevliga, serviceinriktade och tillmötesgående. Bengt poängterar vikten av att synas utåt, både för butiken men även för Vingåker i stort. Just nu pågår diskussioner om att sätta upp skyltar på väg 52, för att visa vad som finns att erbjuda i Vingåker för de förbipasserande.

3 Au 111 Information från verksamheten s beslut Förslag till kommunstyrelsen Informationen läggs till handlingarna Lennart Dellerbring informerar om flytten av brandstationen i Vingåker, förslaget är att den flyttas till kommunförrådet i Vingåker. En skiss har tagits fram med förslag på hur det kommer se ut, vissa utrymmen kommer att delas mellan personalen från Vingåkers kommun och Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). VSR är positivt inställda till framtaget förslag. Detta beräknas enligt skissunderlag totalt kosta cirka kr. Nästa steg är att fortsätta diskussionen med VSR vad gäller hyresförslag. Gunnar tar fram ett förslag på hur hyran ska fördelas mellan kommunen och VSR. Vingåkershem har fått i uppdrag att se över förslag på lösning med carport bakom kommunhuset, Lennart informerar om att arbetet med detta är påbörjat. Bygglovsansökan för detta är inlämnat. I övrigt informerar Lennart bland annat om att arbete pågår i Högsjö skola för kommande inflyttning av förskolan. Gunnar Karlsson informerar om hur arbetet fortgår vad gäller täckning av Viks avfallsdeponi samt upprättande av en ny återvinningscentral. Tidigare förslag var att lägga den i Brenäs området, Gunnar informerar om att ett nytt förslag nu finns, nämligen vid Reningsverket. En preliminär förfrågan har gjorts för att göra om infarten vid Reningsverket. Nästa steg är att ta fram projektering för detta. Gunnar informerar om att arbetet med att utveckla Tennisparken kommer att påbörjas under veckan, man kommer bland annat påbörja nedfällning av träd. Inom kort kommer även projektering att påbörjas. Christel Fredriksson informerar om Medborgarundersökning 2013, denna undersökning görs vartannat år. 137 kommuner deltar i denna undersökning. Urvalet är cirka 500 personer. 53 % (261 st.) av de tillfrågade i Vingåker besvarade enkäten. Forts.

4 Forts. Au 111 Anneli Bengtsson informerar om att hon har haft kontakt med ordförande i Viadidaktnämnden vad gäller utbetalning av studiemedel för vuxenutbildning. Förfrågan har kommit från Katrineholms kommun. Verksamhet kommer att dras igång under hösten enligt Katrineholms kommun och de kommer sedan att avvakta och se hur mycket pengar som skjuts till från staten. Hur ställer sig Vingåker till detta? Kan Vingåker skjuta till pengar för detta om det ej kommer pengar? Anneli uppskattar att det rör sig om cirka 1 miljon kronor för båda kommunerna och cirka kr för Vingåkers kommun. Fortsatt diskussion kring detta kommer att ske.

5 Au 112 Dnr 227/ Borgensansökan från Vingåkers kommunfastigheter AB s beslut beslutar att Vingåkers kommun ingår borgen för Vingåkers kommunfastigheter AB med högst kr. Aktuell lånesumma ryms inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om borgen till Vingåkers kommunfastigheter AB (Kf , 114). Vingåkers kommunfastigheter AB hemställer om kommunal borgen för omsättning av lån. Aktuellt lån är lånenummer hos Kommuninvest AB med ursprungligt reversbelopp på kr. Aktuellt lån finns inom ramen för kommunfullmäktiges beslut (Kf , 114) om borgen till Vingåkers kommunfastigheter AB. Beslutsunderlag Borgensansökan Vingåkers kommunfastigheter AB, Expediering Vingåkers kommunfastigheter AB Ekonomienheten

6 Au 113 Dnr 212/ Samråd Detaljplan för Rörvik 3:8, Läppe, Vingåkers kommun s beslut Förslag till kommunstyrelsen tillstyrker förslag till detaljplan för Rörvik 3:8, Läppe, Vingåkers kommun. Planområdet är beläget i Rörviks fritidsområde nära Hjälmaren, cirka 12 km norr om Vingåker. Planens syfte är att anpassa en del av gällande byggnadsplan till dagens förhållanden vad gäller faktiskt uppförda byggnader och plantekniska termer. Beslutsunderlag Samråd Detaljplan för Rörvik 3:8, Läppe, Vingåkers kommun,

7 Au 114 Dnr 203/ Upplösning av Södermanlands läns luftvårdsförbund s beslut beslutar att skicka ärendet till samhällsbyggnadsenheten och miljöinspektörerna för beredning, i syfte att utreda förutsättningar för att ingå medlemskap i Stockholm-Uppsala luftvårdsförbund. Vid Södermanlands läns luftvårdsförbunds årsmöte 20 maj 2013 var huvudfrågan om att eventuellt upplösa förbundet med inriktning att medlemmarna söker medlemskap i Stockholm-Uppsala luftvårdsförbund. Vid tidigare medlemsmöten och stämmor har detta varit den beslutande inriktningen. uppdrar till samhällsbyggnadsenheten och miljöinspektörerna att vidare utreda följder av att ingå medlemskap i Stockholm-Uppsala luftvårdförbund (SULVF) och att återkomma med förslag kring om detta är den bästa lösningen för Vingåkers kommun. Beslutsunderlag Skrivelse upplösning av Södermanlands läns luftvårdsförbund, Expediering Samhällsbyggnadsenheten

8 Au 115 Dnr 189/ Ekonomirapport maj 2013 kommunstyrelsen och samtliga nämnder s beslut Förslag till kommunstyrelsen Informationen läggs till handlingarna. Nämndernas totala driftutfall för maj 2013 är 151 tkr och nuvarande årsprognos är -755 tkr. Driftutfall: Årsprognos: : tkr tkr Kultur- och fritidsnämnden: -101 tkr -200 tkr Samhällsbyggnadsnämnden: -192 tkr 0 tkr Barn- och utbildningsnämnden: tkr tkr Socialnämnden: 745 tkr -560 tkr Finansiering: tkr tkr Tidigare årsprognos har förbättrats avsevärt efter genomförda åtgärdsprogram. Beslutsunderlag Ekonomirapport maj 2013 kommunstyrelsen.

9 Au 116 Dnr 17/ Överklagan upphävande av strandskydd Stavhälla 1:7 s beslut beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut , angående beslut att avslå begäran om upphävande av strandskydd för Stavhälla 1:7 (Hjälmarhagen). Vingåkers kommun inkom 18 mars 2013 med begäran om att Länsstyrelsen upphäver strandskyddet för kvartersmark inom planområde på fastigheten Stavhälla 1:7. Länsstyrelsen har beslutat att avslå kommunens begäran om att upphäva strandskyddet för del av fastigheten Stavhälla 1:7, Vingåkers kommun. Överklagande av detta beslut skall ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag som klaganden tog del av beslutet. Länsstyrelsen kommer sedan sända överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till regeringen, Miljödepartementet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Beslut från Länsstyrelsen, Expediering Länsstyrelsen Södermanlands län

10 Au 117 Dnr 200/ Försäljning av fastigheten Sävstaholm 2:327, banmästarbostaden s beslut Förslag till kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt för Sävstaholm 2:327, banmästarbostaden. I samband med kommunfullmäktiges beslut om gemensam fastighetsförvaltning , 114 togs också ställning till att försälja de fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet och att dessa skulle säljas externt. De fastigheter som avsågs i beslutsunderlaget var följande: Kommunfullmäktige har i beslutet uppdragit till kommunstyrelsen att genomföra fastighetsförsäljningen och upprätta erfoderliga köpehandlingar samt teckna hyresavtal. har dessförinnan , 120 gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla mäklare för den externa försäljningen. Anlitad mäklare har nu påbörjat försäljning av fastigheterna och för banmästarbostaden har förslag till köpekontrakt upprättats. Fastigheten säljs för kronor under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande. Tillträde till fastigheten sker 1 september. I gällande detaljplan anges att fastigheten är avsedd för trafikändamål. Planändring har inletts med syfte att möjliggöra användning för handel och dylikt samt trafikändamål. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Köpekontrakt Fastigheten Vingåker Sävstaholm 2:327, Banmästarbostaden

11 Dnr 328/ Au 118 Dnr 151/ Dnr 169/ Dnr 196/ Delgivningar s beslut Förslag till kommunstyrelsen Delgivningarna läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:18 angående överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:20 angående huvudöverenskommelse mo lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:21 angående lön och anställningsvillkor för personlig assisten och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:22 angående överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:23 angående överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:24 angående överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL 13. Forts

12 Forts Au 118 Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:25 angående huvudöverenskommelse HÖK med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.13. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:26 angående bättre tillgång till kommunala föreskrifter. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:27 angående arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns Vattendistrikt med offentligt samråd inom vattenförvaltningen samt svar på samrådshandlingarna. Socialnämnden med budgetuppföljning januari-mars Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen, med remiss rörande ansökan om omprövning av tillstånd för Viks avfallsanläggning på fastigheten Vik 1:5 i Vingåkers kommun. Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om förbundsavgift för år Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om sammanträdesplan för SKL för år Sveriges Kommuner och Landsting med pressmeddelande angående befolkningsförändringar utmanar ekonomin. Länstrafiken med information om justeringar i trafiken under sommarperioden 16 juni till 17 augusti Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund med årsrapport 2013 för Nyköpingsåarna. Forts

13 Forts Au 118 Arbetsmiljöverket med information till Sveriges kommuner om möjlig samverkan med Arbetsmiljöverket vid tekniska samråd enligt Plan- och bygglagen. SmåKom med nyhetsbrev för maj Socialstyrelsen med vägledningen Att ge ordet och lämna plats. Brukarinflytande innebär nya arbetssätt inom vård och omsorg. Rädda Barnen med information om ny rapport om sociala skyddsnätet för barn: stora kommunala skillnader. Protokoll från sammanträde med Gemensam nämnd vård, omsorg och hjälpmedel. SmåKom yttrande över Upphandlingsutredningens slutbetänkande

14 Au 119 Dnr 199/ Fyllnadsval s beslut Förslag till kommunstyrelsen beslutar att utse Timo Granetin (M) till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, att gälla från och med Björn Andersson (M) har bland annat begärt om entledigande i sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, vilket kommunfullmäktige har beviljat. Timo Granetin (M) har valts till ny ledamot i kommunstyrelsen och föreslås nu även att bli ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

15 Au 120 Dnr 199/ Begäran om entledigande och fyllnadsval s beslut Förslag till kommunstyrelsen beslutar att utse Timo Granetin (M) till ny ledamot i personalutskottet, att gälla från och med Björn Andersson (M) har bland annat begärt om entledigande i sitt uppdrag som ledamot i personalutskottet.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer