Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!"

Transkript

1 1 Brf Kvannen Februari 2014 Denna uppdaterade och delvis omarbetade upplaga av informationshäfte till medlemmarna ersätter tidigare informationspärm. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! Vi som jobbar i föreningens styrelse vill med denna information berätta för dig om bostadsrättsföreningen Kvannen och dess verksamhet. Verksamheten styrs i grunden av de stadgar som du finner på denna hemsida. I de följande avsnitten har vi utvecklat dessa med mer precis information, råd och anvisningar. Uppsala i februari 2014 Styrelsen för Brf Kvannen

2 2 Innehållsförteckning 1. Kvannen vår bostadsrättsförening sid Vad innebär det att bo i bostadsrätt sid Servicebyggnader sid Föreningens expedition sid Andra gemensamma lokaler sid Vicevärd förvaltning fastighetsskötsel sid Parkeringsplatser och garage sid Fonden för yttre underhåll sid Årsavgift (hyreskostnad) sid Att hyra ut sin lägenhet i andra hand sid Överlåtelse (försäljning) av din lägenhet sid Pantsättning av lägenheten sid 9 2. Förhållningssätt, regler och felanmälan sid Telefonnummer och adresser sid Ansvar för underhåll och reparationer sid Tvättstugorna sid Samlingslokalen Kvantingen sid Sophus sid Grovsopor sid Parkeringsplatser och garage (se även 1.6) sid Fordonstrafik på gårdarna sid 12

3 3 2.9 Trapphusen sid Piskställningar sid Husdjur sid Felanmälan sid Informationsblad sid Kabel TV/bredband sid 13 Bilaga: Kopia av föreningens stadgar

4 4 1. Kvannen vår bostadsrättsförening Vi som bor på Körvelgatans högra sida (udda nummer) tillhör bostadsrättsföreningen Kvannen. Vår förening, som bildades 1972, omfattar 253 lägenheter runt 7 gårdar. 1.1 Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Bostadsrättsförening är en sammanslutning av boende inom området. Medlem är var och en som förvärvat bostadsrätten till en lägenhet i föreningen. Att inneha bostadsrätt medför trygghet och medbestämmande. Fastigheten med alla anläggningar ägs och förvaltas av föreningen, d v s medlemmarna gemensamt. Detta innebär också att man har det bästa besittningsskyddet till lägenheten. Medbestämmande Som medlem i föreningen har man bra möjligheter att påverka sin boendemiljö och boendeekonomi. Detta är något som kan ske mer eller mindre aktivt, i vardagsboendet, kommitté- eller styrelseverksamhet. Dock bör man alltid närvara på den föreningsstämma som hålls varje år. Föreningsstämma Föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång (se stadgarna 12). Vid föreningsstämman redovisar styrelsen det gångna verksamhetsåret. Där väljs även styrelse för det kommande verksamhetsåret. Till föreningsstämman har medlemmarna möjlighet att komma med förslag (motioner) på åtgärder de tycker skall göras i föreningen. Även styrelsen kan lämna förslag till föreningsstämman på åtgärder som inte ingår i den normala verksamheten under året som t.ex. större renoveringar eller om byggnationer.

5 5 Föreningens styrelse Styrelsen väljs av medlemmarna vid föreningsstämman (se stadgarna 19). Den består för närvarande av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Aktuella ledamöter finns anslagna i ditt trapphus. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden och dess uppgift är att sköta föreningens verksamhet mellan föreningsstämmorna. I detta arbete har styrelsen hjälp av företag med den ekonomiska- och praktiska fastighetsförvaltningen. Aktuella företag finns angivna på anslagstavlan i ditt trapphus. Bostadsrätt ger god ekonomi Eftersom bostadsrättsföreningen drivs helt utan privata vinstintressen blir kostnaderna för den enskilde medlemmen normalt lägre än för likvärdiga hyresfastigheter. Dessa kostnader kan du själv påverka. Bostadsrätt medför också ansvar Genom att hushålla med vatten och värme, samt i övrigt vara aktsam om föreningens anläggningar, medverkar du till att hålla drifts- och underhållskostnaderna nere och kan påverka till lägre boendekostnader. Som bostadsrättsinnehavare svarar du själv för underhållet av din lägenhet (se stadgarna 35-52). Detta innebär att det är du själv som ansvarar för bl.a. målnings- och tapetseringsarbeten renovering av golv renovering av tätskikt på badrumsväggar byte av spis, kylskåp, toalettstol, tvättställ och kranar rensning av avlopp fram till stamledning. Med stamledning avses ledning där flera ledningar mynnar ut inredning och utrustning såsom ledningar och installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el i de delar som finns i lägenheten och inte är stamledningar Vill du ändra i din lägenhet så är du fri att göra så bara du inte gör några större ingrepp som nedmontering av väggar, upptagning av nya dörrhål eller ändringar av VVS-installationer. Du få inte heller inte ansluta köks- eller badrumsfläkt till lägenhetens ventilation. Köksfläkt skall vara av kolfiltertyp eller ha ett spjäll som kan öppnas vid ventilation. Tänker du göra genomgripande ändringar i lägenheten så måste du först kontakta styrelsen och få föreningens tillstånd. Tänk på att vad du än gör så skall det göras fackmannamässigt, helst av yrkesman.

6 6 1.2 Servicebyggnader I området finns det fyra servicebyggnader, Körvelgatan 11, 17, 33 och 47. I varje servicebyggnad finns det en tvättstuga med erforderliga maskiner. Du behöver en markör till ytterdörr och dörr till tvättstuga samt för att beställa tvättid. Utförligare information om tvättstugorna finner du under Förhållningssätt, regler och felanmälan. 1.3 Föreningens expedition Föreningens expedition finns på Körvelgatan 11 och är normalt öppen helgfri måndag jämna veckor mellan kl och Du är alltid välkommen att vända dig med frågor som rör ditt boende till föreningens expedition även om styrelse inte i alla ärenden är ansvariga för att vidta åtgärder. Praktiska saker som uthyrning av garage, parkeringsplatser, extra förråd och gymlokalerna sker där Mailadress till styrelsens expedition är Vår hemsida hittar du på 1.4 Andra gemensamma lokaler Övernattningsrum och motionsrum finns på Körvelgatan 17. Fest- och samlingslokalen Kvantingen i nr 33. Om du är intresserad av någon lokal så kan du läsa mer under Förhållningssätt, regler och felanmälan. Fastighetsskötarens verkstad finns i nr 47. På baksidan finns möjlighet att pumpa sin cykel. 1.5 Vicevärd - förvaltning - fastighetsskötsel Föreningen har ingen egen vicevärd eller fastighetsskötare anställd utan köper dessa tjänster. På anslagstavlan i ditt trapphus finns uppgifter om aktuella företag. 1.6 Parkeringsplatser och garage (se även pkt 2.7) I föreningen finns det 108 parkeringsplatser med el plint och 90 parkeringsplatser utan el. Vi har också 63 garageplatser med el, varav 3 st. carportar. Garagen är fördelade på 3 st. garagelängor. Kontakta expeditionen för att få uppgift om aktuella hyreskostnader och om du vill hyra en parkerings- eller garageplats.

7 7 1.7 Fond för yttre underhåll Enligt stadgarna skall föreningen årligen avsätta ett belopp motsvarande minst 0,3 % av taxeringsvärdet för föreningens hus. Utöver denna stadgeenliga avsättning kan styrelsen besluta om högre avsättning. Fondmedlen får utnyttjas av föreningen för större reparationer och underhåll efter beslut i styrelsen 1.8 Årsavgift ( hyreskostnad ) Årsavgifterna är fördelade enligt det s.k. andelstal som varje lägenhet åsatts enligt den ekonomiska plan som upprättades vid föreningens bildande. Andelstalet kan skilja mellan lägenheter med samma kvadratmeteryta, bl.a. beroende på om lägenheten ligger på bottenplan eller en trappa upp. Det är på grund av detta som månadsavgiften kan variera mellan lägenheter som är lika stora. Månadsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast den sista vardagen före nästa kalendermånads början (räkna med tre bankdagar). 1.9 Att hyra ut sin lägenhet i andra hand Om du under en begränsad tid inte skall bo i din lägenhet har du möjlighet att hyra ut den i andra hand. Du måste dock ha styrelsens medgivande till detta, vilket regleras i bostadsrättslagen och behandlas även översiktligt i våra stadgar 47. Reglerna som omgärdar andrahandsuthyrning kan vara ganska snåriga så vi rekommenderar att du kontaktar styrelsen innan du avtalar något. Några av huvudreglerna är följande: Som giltiga skäl att inte kunna bo i sin lägenhet under en begränsad tid räknas bl.a. tillfälligt arbete samt studier på annan ort utom pendlingsavstånd. Även vård p.g.a. hälsoskäl, längre sjukhusvistelse eller fängelsevistelse. Om du har giltiga skäl att hyra ut i andra hand så skall även den tilltänkta andrahandsförhyraren godkännas av styrelsen Du skall alltid skriva hyreskontrakt med din hyresgäst samt avtala om avstående från besittningsskydd för denna. Uthyrningen skall ske till skälig hyra. Att hyran skall vara skälig innebär att den inte får överstiga vad som är tillåten hyra för motsvarande

8 8 hyreslägenhet. Hyran skall beräknas på den hyresavgift som du själv betalar till föreningen. Under den tid som du har lägenheten uthyrd så är det du i egenskap av bostadsrättsinnehavare som har det fulla ansvaret för lägenheten och att dina skyldigheter mot föreningen uppfylls. Missköter sig andrahands- Hyresgästen av någon anledning så kan, enligt föreningens stadgar 49 din nyttjanderätt till lägenheten bli förverkad och du kan bli uppsagd från lägenheten. Formulär med hyreskontrakt samt för avtal om avstående från besittningsrätt kan du erhålla på föreningens expedition. Normalt så medges tillstånd för andrahandsuthyrning i 6 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 månader. OBS! Om lägenheten är pantförskriven får den inte hyras ut i andra hand utan pantinnehavarens tillstånd Överlåtelse (försäljning) av din lägenhet Då du av någon anledning har bestämt dig för att sälja din bostadsrätt och inte anlitar någon mäklare att sköta försäljningen så rekommenderar vi dig att kontakta vår ekonomiska förvaltare för information och hjälp med blanketter. Om du hyr garage- eller parkeringsplats eller extra förråd så upphör förhyrningen av detta vid försäljningen. Nycklar till detta skall inlämnas till expeditionen senast på avflyttningsdagen. Den nye ägaren måste själv kontakta föreningens expedition vid behov av garage, parkeringsplats eller extraförråd. Gäller även vid hyra av gymlokaler. Vid överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten sänds avtalet till vår ekonomiska förvaltare, som sen informerar föreningens styrelse. Säljaren skall ansöka om utträde ur föreningen och köparen skall ansöka om medlemskap i föreningen. Meddela din nya adress till ekonomiförvaltaren om detta inte framgår av överlåtelseavtalet. De behöver detta för att kunna skicka ditt exemplar av kontrolluppgifter till skattemyndigheten.

9 Pantsättning av bostadsrätten Vid pantsättning (belåning) av din bostadsrätt skall detta meddelas till ekonomiförvaltaren. Denne kontrollerar att ingen tidigare pantförskrivning finns eller uteblivna månadsavgifter som kan påverka belåningen. 2. Förhållningssätt, regler och felanmälan 2.1 Telefonnummer och adresser Föreningens expedition är öppen helgfri måndag i jämna veckor kl Mailadress samt hemsida 2.2 Ansvar för underhåll och reparationer I princip ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för ytor, utrustning, ledningar och avlopp fram till stamledning i sin lägenhet. Föreningen ansvarar för huskropparnas ytterytor, stamledningar, el frammatning till lägenheterna samt ventilation. I övrigt se stadgarna Bostadsrättstilläggsförsäkring är tecknad för samtliga medlemmar i föreningen. Om ohyra upptäcks i lägenheten kontaktas SVEA miljö och Hygien telefon Tvättstugorna Tvättstugor finns i servicehusen Körvelgatan 11, 17, 33 och 47. Du är inte hänvisad att använda bara den tvättstuga som ligger vid gården där du bor, du får tvätta i vilken tvättstuga du vill. Varje tvättstuga är utrustad med helautomatiska tvättmaskiner samt torkmöjligheter. I tvättstugorna nr 17 och 47 finns även tvättmaskiner för tvättning av grövre textilier. De mindre maskinerna är inte anpassade för grövre textilier. I tvättstugorna 17 och 47 finns även separata torkrum. Tvättar du bh med metallbygel/båge så skall särskild tvättpåse användas. Tvättstugorna, undantaget nr 11, får användas hela dygnet, vardagar som söndagar. Ett tvätt pass omfattar 4 timmar, ex. från kl

10 10 Nr 11 får inte användas på natten mellan kl , med hänsyn till bostaden som finns i detta servicehus. El stängs av denna tid. Tvättid bokas genom att använda din markör i tidstavlan, som finns innanför dörren till servicehuset. Se även manual tidsbokning till tvättstugorna. De bruksanvisningar som finns för de olika maskinerna skall följas. Om fel upptäcks så skall detta omgående anmälas till fastighetsskötaren eller fastighetsförvaltarens felanmälan (se anslag i trapphuset). Tvättstugan skall tas i bruk senast 20 minuter efter bokad tids början. Efter 20 minuter är det tillåtet för någon annan att boka in och din tvättid är då förbrukad. Du skall själv städa efter ditt avslutade tvätt pass. Ett väl känt problem i de flesta bostadsrättsföreningar är nonchalerandet av denna skyldighet. Om problem uppstår, så är den enda verkningsfulla åtgärden att vi själva visar civilkurage och talar med den som missköter sig. Tvättmaskinerna skall rengöras i facken för tvätt- och sköljmedel, torka av översidan. Rengör filter i torktumlare, torka rent. Golven rengörs. Ta inte med ditt husdjur till tvättstugan p.g.a. allergirisken! Efter utnyttjad tvättid skall du alltid avboka din tvättid!! 2.4 Samlingslokalen Kvantingen Skall du ha fest eller någon annan sammankomst och din lägenhet är för liten kan du hyra Kvantingen, föreningens samlingslokal på Körvelgatan 33. I lokalen finns tillgång till bord, stolar, spis, kylskåp med frysfack och kaffekokare. Det finns även diskmaskin och mikrovågsugn. Förhyraren skall själv städa enligt ordningsreglerna nedan. Vid barnkalas skall förälder närvara under tillställningen och ansvara för denna. Städmaterial finns i materielrummet/garderoben i korridoren, där finns även vask. Vem som handlägger uthyrningen framgår av anslag i ditt trapphus. Samlingslokalen hyrs inte ut nyår eller valborgsmässoafton Ordningsregler vi förhyrning av Kvantingen Lokalen uthyrs endast till boende i föreningen och den som hyr skall vara närvarande vid tillställningen. Nyckel kvitteras ut och återlämnas till föreningens lokalansvarige. Rökning är inte tillåten i lokalen.

11 11 Då lokalen ligger i ett bostadsområde måste största möjliga hänsyn tas till de kringboende beträffande ljudstyrka på musikanläggningar och annat som kan upplevas som störande. Dekorationer som t.ex. ballonger, serpentiner och dylikt får inte fästas på väggarna och i tak med tejp eller häftstift så att färg eller tapeter skadas. Den ansvarige för tillställningen är skyldig att underrätta övriga deltagare om ordningsreglerna och se till att dessa efterlevs. Senast kl dagen efter aktiviteten skall lokalen vara städad och iordningställd i det skick som den togs emot. Nyckel skall vara återlämnad till lokalansvarig om inte annat överenskommit. Anmäl till lokalansvarig om fel upptäckts eller om något har slagits sönder eller förstörts. 2.5 Sophus Vid infarterna till gårdarna finns låsta sophus. Du kan låsa upp med din lägenhetsnyckel. Om något sophus får fulla kärl eller t.ex. tillfälligt krånglande lås skall du förstås använda något av de andra inte lägga soporna utanför. Vi tillämpa sopsortering. Regler för detta finns hos Uppsala kommun, men framgår även av anslag i sophusen. 2.6 Grovsopor Mellan husen nr.43 och 37 finns det en anläggning med container där du skall lägga dina grovsopor. Anläggningen öppnas med din lägenhetsnyckel. Materialet skall läggas i containern. Det är inte tillåtet att ställa gamla kylskåp, TV-apparater och liknande kasserat material utanför containern. Du måste själv transportera detta till kommunens återvinningscentraler. 2.7 Parkeringsplatser och garage Beroende på tillgång och efterfrågan kan som mest 2 st. parkeringsplatser per hushåll hyras. Parkeringsplatser och garagen är till för att parkera din bil inte användas som extra förråd. Förutom bilen kan du inom din plats bara förvara utrustning som normalt hör fordonet till.

12 12 Du skall alltid låsa garagedörren efter dig. En olåst dörr äventyrar också dina garagegrannars bilar och tillhörigheter. Den som inte respekterar detta kan mista sin rätt till garageplats. Rätten till garage eller parkeringsplats följer inte med till en ny ägare vid försäljning av lägenheten. Vi anlitar ett parkeringsbolag. 2.8 Fordonstrafik på gårdarna Infart på gårdarna för kortvarig i- och urlastning är tillåtet då situationen kräver det. Självfallet använder vi då gott omdöme beträffande låg hastighet, kort tomgångskörning och tidpunkt på dygnet. 2.9 Trapphusen Ytterdörren till trapphusen låses automatiskt kl och den skall vara låst och stängd efter detta klockslag. Även övriga tider skall dörren normalt hållas stängd om du inte har uppsikt över den. I annat fall riskerar vi att få in objudna smådjur av olika sorter. Trapphusen får inte användas som förvaringsplats p.g.a. brandsäkerhetsskäl. Enligt överenskommelse inom föreningen får som undantag barnvagnar och handikapphjälpmedel ställas upp där. Respektera dock de aktuella trappstädardagarna för ditt trapphus Piskställningar Vi har fem st. piskställningar utplaceradepå gårdarna. Som alltid skall du respektera dina grannar och använda gott omdöme om när det är lämpligt att använda piskställningarna när du städar hemma.

13 Husdjur Du som har husdjur måste förvara och sköta dem så att inte olägenheter uppstår för andra boende. Det finns både vuxna och barn som har pälsdjursallergi. Husdjur måste ledas i band eller hållas under direkt uppsyn inom bostadsområdet och får inte rastas inom detta Felanmälan Av stadgarna framgår när du själv skall åtgärda eventuella fel genom att kontakta ett serviceföretag eller hantverkare och i vilka fall du skall kontakta vårt fastighetsskötarföretag, föreningsexpeditionen eller någon i styrelsen för att få det åtgärdat. Fastighetsskötaren har normalt inte ansvar att åtgärda fel som uppstår i din lägenhet som t.ex. läckande kranar eller stopp i avlopp Informationsblad Inom bostadsrättsföreningen ger vi ut ett informationsblad som delas ut i din brevlåda. Minst fyra nummer per år och i övrigt vid behov. Du får information om vad som hänt och vad som är på gång i föreningen som kan vara av gemensamt intresse för oss boende. Som medlem i föreningen är du välkommen med bidrag till innehåll i informationsbladet. Kontakta någon i styrelsen eller lämna en skrivelse i expeditionens brevlåda Kabel-tv/bredband Föreningen installerade eget bredband i december Bredbandet är anslutet till All tele. Mer information får du på föreningsexpeditionen. Föreningen är även ansluten till Comhem s kabel-tv/bredband och dess standardutbud av tv-kanaler. Din egen tv-apparat svarar du själv för, men skulle något fel uppstå på kabelsystemet ska du kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Stenbrottet 1 Styrelsen i föreningen har i detta häfte sammanställt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer