Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!"

Transkript

1 1 Brf Kvannen Februari 2014 Denna uppdaterade och delvis omarbetade upplaga av informationshäfte till medlemmarna ersätter tidigare informationspärm. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! Vi som jobbar i föreningens styrelse vill med denna information berätta för dig om bostadsrättsföreningen Kvannen och dess verksamhet. Verksamheten styrs i grunden av de stadgar som du finner på denna hemsida. I de följande avsnitten har vi utvecklat dessa med mer precis information, råd och anvisningar. Uppsala i februari 2014 Styrelsen för Brf Kvannen

2 2 Innehållsförteckning 1. Kvannen vår bostadsrättsförening sid Vad innebär det att bo i bostadsrätt sid Servicebyggnader sid Föreningens expedition sid Andra gemensamma lokaler sid Vicevärd förvaltning fastighetsskötsel sid Parkeringsplatser och garage sid Fonden för yttre underhåll sid Årsavgift (hyreskostnad) sid Att hyra ut sin lägenhet i andra hand sid Överlåtelse (försäljning) av din lägenhet sid Pantsättning av lägenheten sid 9 2. Förhållningssätt, regler och felanmälan sid Telefonnummer och adresser sid Ansvar för underhåll och reparationer sid Tvättstugorna sid Samlingslokalen Kvantingen sid Sophus sid Grovsopor sid Parkeringsplatser och garage (se även 1.6) sid Fordonstrafik på gårdarna sid 12

3 3 2.9 Trapphusen sid Piskställningar sid Husdjur sid Felanmälan sid Informationsblad sid Kabel TV/bredband sid 13 Bilaga: Kopia av föreningens stadgar

4 4 1. Kvannen vår bostadsrättsförening Vi som bor på Körvelgatans högra sida (udda nummer) tillhör bostadsrättsföreningen Kvannen. Vår förening, som bildades 1972, omfattar 253 lägenheter runt 7 gårdar. 1.1 Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Bostadsrättsförening är en sammanslutning av boende inom området. Medlem är var och en som förvärvat bostadsrätten till en lägenhet i föreningen. Att inneha bostadsrätt medför trygghet och medbestämmande. Fastigheten med alla anläggningar ägs och förvaltas av föreningen, d v s medlemmarna gemensamt. Detta innebär också att man har det bästa besittningsskyddet till lägenheten. Medbestämmande Som medlem i föreningen har man bra möjligheter att påverka sin boendemiljö och boendeekonomi. Detta är något som kan ske mer eller mindre aktivt, i vardagsboendet, kommitté- eller styrelseverksamhet. Dock bör man alltid närvara på den föreningsstämma som hålls varje år. Föreningsstämma Föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång (se stadgarna 12). Vid föreningsstämman redovisar styrelsen det gångna verksamhetsåret. Där väljs även styrelse för det kommande verksamhetsåret. Till föreningsstämman har medlemmarna möjlighet att komma med förslag (motioner) på åtgärder de tycker skall göras i föreningen. Även styrelsen kan lämna förslag till föreningsstämman på åtgärder som inte ingår i den normala verksamheten under året som t.ex. större renoveringar eller om byggnationer.

5 5 Föreningens styrelse Styrelsen väljs av medlemmarna vid föreningsstämman (se stadgarna 19). Den består för närvarande av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Aktuella ledamöter finns anslagna i ditt trapphus. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden och dess uppgift är att sköta föreningens verksamhet mellan föreningsstämmorna. I detta arbete har styrelsen hjälp av företag med den ekonomiska- och praktiska fastighetsförvaltningen. Aktuella företag finns angivna på anslagstavlan i ditt trapphus. Bostadsrätt ger god ekonomi Eftersom bostadsrättsföreningen drivs helt utan privata vinstintressen blir kostnaderna för den enskilde medlemmen normalt lägre än för likvärdiga hyresfastigheter. Dessa kostnader kan du själv påverka. Bostadsrätt medför också ansvar Genom att hushålla med vatten och värme, samt i övrigt vara aktsam om föreningens anläggningar, medverkar du till att hålla drifts- och underhållskostnaderna nere och kan påverka till lägre boendekostnader. Som bostadsrättsinnehavare svarar du själv för underhållet av din lägenhet (se stadgarna 35-52). Detta innebär att det är du själv som ansvarar för bl.a. målnings- och tapetseringsarbeten renovering av golv renovering av tätskikt på badrumsväggar byte av spis, kylskåp, toalettstol, tvättställ och kranar rensning av avlopp fram till stamledning. Med stamledning avses ledning där flera ledningar mynnar ut inredning och utrustning såsom ledningar och installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el i de delar som finns i lägenheten och inte är stamledningar Vill du ändra i din lägenhet så är du fri att göra så bara du inte gör några större ingrepp som nedmontering av väggar, upptagning av nya dörrhål eller ändringar av VVS-installationer. Du få inte heller inte ansluta köks- eller badrumsfläkt till lägenhetens ventilation. Köksfläkt skall vara av kolfiltertyp eller ha ett spjäll som kan öppnas vid ventilation. Tänker du göra genomgripande ändringar i lägenheten så måste du först kontakta styrelsen och få föreningens tillstånd. Tänk på att vad du än gör så skall det göras fackmannamässigt, helst av yrkesman.

6 6 1.2 Servicebyggnader I området finns det fyra servicebyggnader, Körvelgatan 11, 17, 33 och 47. I varje servicebyggnad finns det en tvättstuga med erforderliga maskiner. Du behöver en markör till ytterdörr och dörr till tvättstuga samt för att beställa tvättid. Utförligare information om tvättstugorna finner du under Förhållningssätt, regler och felanmälan. 1.3 Föreningens expedition Föreningens expedition finns på Körvelgatan 11 och är normalt öppen helgfri måndag jämna veckor mellan kl och Du är alltid välkommen att vända dig med frågor som rör ditt boende till föreningens expedition även om styrelse inte i alla ärenden är ansvariga för att vidta åtgärder. Praktiska saker som uthyrning av garage, parkeringsplatser, extra förråd och gymlokalerna sker där Mailadress till styrelsens expedition är Vår hemsida hittar du på 1.4 Andra gemensamma lokaler Övernattningsrum och motionsrum finns på Körvelgatan 17. Fest- och samlingslokalen Kvantingen i nr 33. Om du är intresserad av någon lokal så kan du läsa mer under Förhållningssätt, regler och felanmälan. Fastighetsskötarens verkstad finns i nr 47. På baksidan finns möjlighet att pumpa sin cykel. 1.5 Vicevärd - förvaltning - fastighetsskötsel Föreningen har ingen egen vicevärd eller fastighetsskötare anställd utan köper dessa tjänster. På anslagstavlan i ditt trapphus finns uppgifter om aktuella företag. 1.6 Parkeringsplatser och garage (se även pkt 2.7) I föreningen finns det 108 parkeringsplatser med el plint och 90 parkeringsplatser utan el. Vi har också 63 garageplatser med el, varav 3 st. carportar. Garagen är fördelade på 3 st. garagelängor. Kontakta expeditionen för att få uppgift om aktuella hyreskostnader och om du vill hyra en parkerings- eller garageplats.

7 7 1.7 Fond för yttre underhåll Enligt stadgarna skall föreningen årligen avsätta ett belopp motsvarande minst 0,3 % av taxeringsvärdet för föreningens hus. Utöver denna stadgeenliga avsättning kan styrelsen besluta om högre avsättning. Fondmedlen får utnyttjas av föreningen för större reparationer och underhåll efter beslut i styrelsen 1.8 Årsavgift ( hyreskostnad ) Årsavgifterna är fördelade enligt det s.k. andelstal som varje lägenhet åsatts enligt den ekonomiska plan som upprättades vid föreningens bildande. Andelstalet kan skilja mellan lägenheter med samma kvadratmeteryta, bl.a. beroende på om lägenheten ligger på bottenplan eller en trappa upp. Det är på grund av detta som månadsavgiften kan variera mellan lägenheter som är lika stora. Månadsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast den sista vardagen före nästa kalendermånads början (räkna med tre bankdagar). 1.9 Att hyra ut sin lägenhet i andra hand Om du under en begränsad tid inte skall bo i din lägenhet har du möjlighet att hyra ut den i andra hand. Du måste dock ha styrelsens medgivande till detta, vilket regleras i bostadsrättslagen och behandlas även översiktligt i våra stadgar 47. Reglerna som omgärdar andrahandsuthyrning kan vara ganska snåriga så vi rekommenderar att du kontaktar styrelsen innan du avtalar något. Några av huvudreglerna är följande: Som giltiga skäl att inte kunna bo i sin lägenhet under en begränsad tid räknas bl.a. tillfälligt arbete samt studier på annan ort utom pendlingsavstånd. Även vård p.g.a. hälsoskäl, längre sjukhusvistelse eller fängelsevistelse. Om du har giltiga skäl att hyra ut i andra hand så skall även den tilltänkta andrahandsförhyraren godkännas av styrelsen Du skall alltid skriva hyreskontrakt med din hyresgäst samt avtala om avstående från besittningsskydd för denna. Uthyrningen skall ske till skälig hyra. Att hyran skall vara skälig innebär att den inte får överstiga vad som är tillåten hyra för motsvarande

8 8 hyreslägenhet. Hyran skall beräknas på den hyresavgift som du själv betalar till föreningen. Under den tid som du har lägenheten uthyrd så är det du i egenskap av bostadsrättsinnehavare som har det fulla ansvaret för lägenheten och att dina skyldigheter mot föreningen uppfylls. Missköter sig andrahands- Hyresgästen av någon anledning så kan, enligt föreningens stadgar 49 din nyttjanderätt till lägenheten bli förverkad och du kan bli uppsagd från lägenheten. Formulär med hyreskontrakt samt för avtal om avstående från besittningsrätt kan du erhålla på föreningens expedition. Normalt så medges tillstånd för andrahandsuthyrning i 6 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 månader. OBS! Om lägenheten är pantförskriven får den inte hyras ut i andra hand utan pantinnehavarens tillstånd Överlåtelse (försäljning) av din lägenhet Då du av någon anledning har bestämt dig för att sälja din bostadsrätt och inte anlitar någon mäklare att sköta försäljningen så rekommenderar vi dig att kontakta vår ekonomiska förvaltare för information och hjälp med blanketter. Om du hyr garage- eller parkeringsplats eller extra förråd så upphör förhyrningen av detta vid försäljningen. Nycklar till detta skall inlämnas till expeditionen senast på avflyttningsdagen. Den nye ägaren måste själv kontakta föreningens expedition vid behov av garage, parkeringsplats eller extraförråd. Gäller även vid hyra av gymlokaler. Vid överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten sänds avtalet till vår ekonomiska förvaltare, som sen informerar föreningens styrelse. Säljaren skall ansöka om utträde ur föreningen och köparen skall ansöka om medlemskap i föreningen. Meddela din nya adress till ekonomiförvaltaren om detta inte framgår av överlåtelseavtalet. De behöver detta för att kunna skicka ditt exemplar av kontrolluppgifter till skattemyndigheten.

9 Pantsättning av bostadsrätten Vid pantsättning (belåning) av din bostadsrätt skall detta meddelas till ekonomiförvaltaren. Denne kontrollerar att ingen tidigare pantförskrivning finns eller uteblivna månadsavgifter som kan påverka belåningen. 2. Förhållningssätt, regler och felanmälan 2.1 Telefonnummer och adresser Föreningens expedition är öppen helgfri måndag i jämna veckor kl Mailadress samt hemsida 2.2 Ansvar för underhåll och reparationer I princip ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för ytor, utrustning, ledningar och avlopp fram till stamledning i sin lägenhet. Föreningen ansvarar för huskropparnas ytterytor, stamledningar, el frammatning till lägenheterna samt ventilation. I övrigt se stadgarna Bostadsrättstilläggsförsäkring är tecknad för samtliga medlemmar i föreningen. Om ohyra upptäcks i lägenheten kontaktas SVEA miljö och Hygien telefon Tvättstugorna Tvättstugor finns i servicehusen Körvelgatan 11, 17, 33 och 47. Du är inte hänvisad att använda bara den tvättstuga som ligger vid gården där du bor, du får tvätta i vilken tvättstuga du vill. Varje tvättstuga är utrustad med helautomatiska tvättmaskiner samt torkmöjligheter. I tvättstugorna nr 17 och 47 finns även tvättmaskiner för tvättning av grövre textilier. De mindre maskinerna är inte anpassade för grövre textilier. I tvättstugorna 17 och 47 finns även separata torkrum. Tvättar du bh med metallbygel/båge så skall särskild tvättpåse användas. Tvättstugorna, undantaget nr 11, får användas hela dygnet, vardagar som söndagar. Ett tvätt pass omfattar 4 timmar, ex. från kl

10 10 Nr 11 får inte användas på natten mellan kl , med hänsyn till bostaden som finns i detta servicehus. El stängs av denna tid. Tvättid bokas genom att använda din markör i tidstavlan, som finns innanför dörren till servicehuset. Se även manual tidsbokning till tvättstugorna. De bruksanvisningar som finns för de olika maskinerna skall följas. Om fel upptäcks så skall detta omgående anmälas till fastighetsskötaren eller fastighetsförvaltarens felanmälan (se anslag i trapphuset). Tvättstugan skall tas i bruk senast 20 minuter efter bokad tids början. Efter 20 minuter är det tillåtet för någon annan att boka in och din tvättid är då förbrukad. Du skall själv städa efter ditt avslutade tvätt pass. Ett väl känt problem i de flesta bostadsrättsföreningar är nonchalerandet av denna skyldighet. Om problem uppstår, så är den enda verkningsfulla åtgärden att vi själva visar civilkurage och talar med den som missköter sig. Tvättmaskinerna skall rengöras i facken för tvätt- och sköljmedel, torka av översidan. Rengör filter i torktumlare, torka rent. Golven rengörs. Ta inte med ditt husdjur till tvättstugan p.g.a. allergirisken! Efter utnyttjad tvättid skall du alltid avboka din tvättid!! 2.4 Samlingslokalen Kvantingen Skall du ha fest eller någon annan sammankomst och din lägenhet är för liten kan du hyra Kvantingen, föreningens samlingslokal på Körvelgatan 33. I lokalen finns tillgång till bord, stolar, spis, kylskåp med frysfack och kaffekokare. Det finns även diskmaskin och mikrovågsugn. Förhyraren skall själv städa enligt ordningsreglerna nedan. Vid barnkalas skall förälder närvara under tillställningen och ansvara för denna. Städmaterial finns i materielrummet/garderoben i korridoren, där finns även vask. Vem som handlägger uthyrningen framgår av anslag i ditt trapphus. Samlingslokalen hyrs inte ut nyår eller valborgsmässoafton Ordningsregler vi förhyrning av Kvantingen Lokalen uthyrs endast till boende i föreningen och den som hyr skall vara närvarande vid tillställningen. Nyckel kvitteras ut och återlämnas till föreningens lokalansvarige. Rökning är inte tillåten i lokalen.

11 11 Då lokalen ligger i ett bostadsområde måste största möjliga hänsyn tas till de kringboende beträffande ljudstyrka på musikanläggningar och annat som kan upplevas som störande. Dekorationer som t.ex. ballonger, serpentiner och dylikt får inte fästas på väggarna och i tak med tejp eller häftstift så att färg eller tapeter skadas. Den ansvarige för tillställningen är skyldig att underrätta övriga deltagare om ordningsreglerna och se till att dessa efterlevs. Senast kl dagen efter aktiviteten skall lokalen vara städad och iordningställd i det skick som den togs emot. Nyckel skall vara återlämnad till lokalansvarig om inte annat överenskommit. Anmäl till lokalansvarig om fel upptäckts eller om något har slagits sönder eller förstörts. 2.5 Sophus Vid infarterna till gårdarna finns låsta sophus. Du kan låsa upp med din lägenhetsnyckel. Om något sophus får fulla kärl eller t.ex. tillfälligt krånglande lås skall du förstås använda något av de andra inte lägga soporna utanför. Vi tillämpa sopsortering. Regler för detta finns hos Uppsala kommun, men framgår även av anslag i sophusen. 2.6 Grovsopor Mellan husen nr.43 och 37 finns det en anläggning med container där du skall lägga dina grovsopor. Anläggningen öppnas med din lägenhetsnyckel. Materialet skall läggas i containern. Det är inte tillåtet att ställa gamla kylskåp, TV-apparater och liknande kasserat material utanför containern. Du måste själv transportera detta till kommunens återvinningscentraler. 2.7 Parkeringsplatser och garage Beroende på tillgång och efterfrågan kan som mest 2 st. parkeringsplatser per hushåll hyras. Parkeringsplatser och garagen är till för att parkera din bil inte användas som extra förråd. Förutom bilen kan du inom din plats bara förvara utrustning som normalt hör fordonet till.

12 12 Du skall alltid låsa garagedörren efter dig. En olåst dörr äventyrar också dina garagegrannars bilar och tillhörigheter. Den som inte respekterar detta kan mista sin rätt till garageplats. Rätten till garage eller parkeringsplats följer inte med till en ny ägare vid försäljning av lägenheten. Vi anlitar ett parkeringsbolag. 2.8 Fordonstrafik på gårdarna Infart på gårdarna för kortvarig i- och urlastning är tillåtet då situationen kräver det. Självfallet använder vi då gott omdöme beträffande låg hastighet, kort tomgångskörning och tidpunkt på dygnet. 2.9 Trapphusen Ytterdörren till trapphusen låses automatiskt kl och den skall vara låst och stängd efter detta klockslag. Även övriga tider skall dörren normalt hållas stängd om du inte har uppsikt över den. I annat fall riskerar vi att få in objudna smådjur av olika sorter. Trapphusen får inte användas som förvaringsplats p.g.a. brandsäkerhetsskäl. Enligt överenskommelse inom föreningen får som undantag barnvagnar och handikapphjälpmedel ställas upp där. Respektera dock de aktuella trappstädardagarna för ditt trapphus Piskställningar Vi har fem st. piskställningar utplaceradepå gårdarna. Som alltid skall du respektera dina grannar och använda gott omdöme om när det är lämpligt att använda piskställningarna när du städar hemma.

13 Husdjur Du som har husdjur måste förvara och sköta dem så att inte olägenheter uppstår för andra boende. Det finns både vuxna och barn som har pälsdjursallergi. Husdjur måste ledas i band eller hållas under direkt uppsyn inom bostadsområdet och får inte rastas inom detta Felanmälan Av stadgarna framgår när du själv skall åtgärda eventuella fel genom att kontakta ett serviceföretag eller hantverkare och i vilka fall du skall kontakta vårt fastighetsskötarföretag, föreningsexpeditionen eller någon i styrelsen för att få det åtgärdat. Fastighetsskötaren har normalt inte ansvar att åtgärda fel som uppstår i din lägenhet som t.ex. läckande kranar eller stopp i avlopp Informationsblad Inom bostadsrättsföreningen ger vi ut ett informationsblad som delas ut i din brevlåda. Minst fyra nummer per år och i övrigt vid behov. Du får information om vad som hänt och vad som är på gång i föreningen som kan vara av gemensamt intresse för oss boende. Som medlem i föreningen är du välkommen med bidrag till innehåll i informationsbladet. Kontakta någon i styrelsen eller lämna en skrivelse i expeditionens brevlåda Kabel-tv/bredband Föreningen installerade eget bredband i december Bredbandet är anslutet till All tele. Mer information får du på föreningsexpeditionen. Föreningen är även ansluten till Comhem s kabel-tv/bredband och dess standardutbud av tv-kanaler. Din egen tv-apparat svarar du själv för, men skulle något fel uppstå på kabelsystemet ska du kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen.

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Trivselregler HSB 38 Domar

Trivselregler HSB 38 Domar 1 Trivselregler HSB 38 Domar För att alla ska trivas i vår förening och för att hålla ner kostnaderna följer här lite sammanfattad information och trivselregler: Ansvarsfördelning: Vem sköter vad? Broschyren

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Information från A-Ö för alla boende

Information från A-Ö för alla boende Information från A-Ö för alla boende Uppdaterad augusti 2013 Välkommen till Söderby 2:14 Vi har sammanställt allmän information för alla boende i området. Helt enkelt ett litet ABC för alla oss som bor

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord

Innehållsförteckning. Förord Innehållsförteckning Sida Förord 1 Allmän information 2-8 Ordningsregler Situationsplan Stadgar + underhållsansvar Bilaga 1 Skötselråd fläktar Bilaga 2 Ordningsregler för gemensamhetslokal Bilaga 3 Förslag

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Brf Hantverkaren 25 Våren 2012 1(5)

Brf Hantverkaren 25 Våren 2012 1(5) Brf Hantverkaren 25 Våren 2012 1(5) Ordningsregler i fastigheten Kronobergsgatan 13-15, St Göransgatan 53 Allmänt Du måste alltid visa normal hänsyn till dina grannar och därför undvika t ex alltför hög

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO.

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Bostadsrättsföreningen Linero i Lund Uppdaterad 15 januari 2017 VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Detta informationsblad ska försöka ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen Linero en samlad information om bostadsrättsföreningens

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Koltrasten, Härnösand

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Koltrasten, Härnösand Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Koltrasten, Härnösand Gäller fr.o.m. 2009-06-01 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen.

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Sid. 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Enligt beslut av styrelsen, 9 juni 2013. Ändring av tvättider enligt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer