REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län"

Transkript

1 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län Lucie Riad Juli 2010

2 Regionförbundet Uppsala län, Box 1843, Uppsala ,

3 Sammanfattning Inför en eventuell etablering av ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun, kan man räkna med vissa rekryteringsproblem. Skälen är flera såsom att arbetsplatsen kommer att ligga relativt långt från befolkningscentrum, urbaniseringen fortskrider, pensionsavgångar står för dörren, ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap har minskat och viss konkurrens från andra arbetsgivare förekommer. Det behov av kompetens som kraftverket och andra arbetsgivare i norra Uppland räknar med i framtiden utgörs främst av sådana personer som idag arbetar som operatörer och tekniker. Problemet är på inget vis unikt för just den kärntekniska industrin, utan gäller generellt för så gott som hela industrin i hela Sverige. I Uppsala län finns flera industrier med behov av likartade kompetenser. För att klara kompetensförsörjningen krävs flera olika åtgärder. En hel del görs redan. Resultatet av denna studie är att man bör inrikta sig på tre mål: Försöka påverka Östhammars kommuns ungdomar så att de väljer en framtid inom industrin på hemorten, locka arbetskraft att flytta till kommunen eller underlätta pendling.

4

5 Innehållsförteckning 1. Problemet Den efterfrågade kompetensen Arbetskraftens storlek inom energiförsörjning i Östhammars kommun Arbetskraftens ålder och utbildning Rekryteringsbasen i Östhammars kommun Rekryteringsbasen i Uppsala län Slutsatser och förslag... 15

6

7 1 Tekniker inom energibranschen i Östhammars kommun och Uppsala län Inför en eventuell etablering av ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun, kan man räkna med vissa rekryteringsproblem. Skälen är flera såsom att arbetsplatsen kommer att ligga relativt långt från befolkningscentrum, urbaniseringen fortskrider, pensionsavgångar står för dörren, ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap har minskat och viss konkurrens från andra arbetsgivare förekommer. Driften av ett eventuellt framtida slutförvar för använt kärnbränsle kommer inte att inledas ännu på många år, men när det sker kommer den största delen av arbetskraftsbehovet likna den övriga kärntekniska industrins behov. Det finns därför anledning att redan nu försäkra sig om tillgång till den framtida eftertraktade arbetskraften. Att studera kärnkraftverkens problematik ger kunskaper om branschen. Syftet med studien är att öka kunskapen om behovet av kompetens i norra Uppsala län och analysera utbud och efterfrågan på arbetskraft inom relevanta områden. Utifrån detta bör man kunna bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas framöver 1 för att exempelvis kunna bredda rekryteringsbasen. Data har huvudsakligen hämtats från Statistiska Centralbyråns (SCB) webbplats och databasen raps via Tillväxtverket. Den har bearbetats av Regionförbundet Uppsala län. 1. Problemet Problemet är att den kärntekniska industrin, som i Uppsalaregionen för närvarande utgörs av Forsmarks Kraftgrupp, har svårigheter att rekrytera och behålla tekniker med en kompetens motsvarande högskoleingenjörens. Alla kärnkraftverk i Sverige (och även många utomlands) har problem med rekrytering av tekniker. Rekryteringen till kärnkraftverk idag ser ut som följer: 1-2 doktorer/år/kärnkraftverk, 10 civilingenjörer/ år/kärnkraftverk och 50 högskoleingenjörer/år/kärnkraftverk 2. Enligt en artikel i Ny Teknik den 24 februari kommer den kärntekniska branschen att behöva anställa personer under de kommande fem åren, förutsatt att kärnkraftbolagen verkligen tänker bygga nya reaktorer. Problemet är på inget vis unikt för just den kärntekniska industrin, utan gäller generellt för så gott som hela industrin i hela Sverige. I Uppsala län finns flera industrier med behov av likartade kompetenser. Regionförbundet Uppsala läns bedömning är att även Svensk Kärnbränslehantering, kärnkraftindustrins bolag som ansvarar för slutförvaringen av det använda kärnbränslet, kommer att stå inför liknande problem, om inte förr så efter den första byggnadsfasen då slutförvaret ska tas i drift. 1 Flera åtgärder är redan på gång: Forsmarks gymnasium är delvis bekostat av Forsmarks Kraftgrupp och erbjuder ett högt kvalificerat energiprogram. Hösten 2010 drar Forsmarks Kraftgrupp igång en ettårig eftergymnasial utbildning riktad till dem som gått naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet. Uppsala universitet startar hösten 2010 ett nytt kärntekniskt år som kunde ingå som ett av de tre högskoleingenjörsåren. Östhammars kommun har anordnat en 14 veckor lång maskinförarutbildning, ett energi- och teknikcollege planeras i länet, etc. 2 Muntlig kommunikation med Per Brunzell, Aros Nuclear Management Consulting. 3

8 2 2. Den efterfrågade kompetensen Det behov av kompetens som kraftverket och andra arbetsgivare räknar med i framtiden utgörs främst av sådana personer som idag arbetar som operatörer och tekniker. De kan kallas skift- eller driftingenjörer, reaktor- och turbinoperatörer, drift- och underhållstekniker, datatekniker och -ingenjörer, säkerhetspersonal 4 m.m. De yrkesbeteckningar som förekommer i Statistiska Centralbyråns branschstatistik är delvis annorlunda (tabell 1). Tabell 1. De vanligaste yrkena hos anställda år med arbetsplats i Östhammars kommun inom energiförsörjningsbranschen 6 år Källa: SCB. Yrken inom energiförsörjningsbranschen Antal i Östhammars kommun civilingenjörer, arkitekter m.fl. 320 ingenjörer och tekniker 204 chefer för särskilda funktioner 54 drift- och verksamhetschefer 42 processoperatörer, kemisk basindistri 42 säkerhetspersonal (typ fysiskt skydd) 38 fysiker, kemister m.fl. 33 företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 32 kontorssekreterare och dataregistrerare 29 maskin- och motorreparatörer 25 chefer för mindre företag och enheter 21 säkerhets- och kvalitetsinspektörer 21 dataspecialister 18 säljare, inköpare, mäklare m.fl. 18 byggnadshantverkare 17 elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 16 Teknikernas kompetens motsvarar dagens högskoleingenjörers. Det tar tre år att utbilda sig till högskoleingenjör, varpå man erhåller en högskoleingenjörsexamen, som är en examen på grundnivå. Högskoleingenjörsprogrammen är till för personer som vill ha en förhållandevis kort och yrkesinriktad utbildning. Det finns flera inriktningar. Civilingenjörsutbildningar är betydligt längre. Grundutbildningen är vanligen femårig och en del civilingenjörer forsätter också med en tvåårig masterutbildning. I denna grupp ser man för närvarande inte lika stora framtida rekryteringsproblem 7. Om man skulle jämföra med annan industri så liknar den kompetens man har behov av på kärnkraftverken snarare den som finns inom processindustri än den inom verkstadsindustrin. I Östhammars kommun är just verkstadsindustrin betydande (tabell 2). 4 Med säkerhet menas i denna studie det som motsvarar engelskans security, såsom fysiskt skydd. 5 Beteckningen anställda omfattar inte företagare, vilka beräknas utgöra ca 10 procent av antalet förvärvsarbetande. 6 I Statistiska Centralbyråns yrkesstatistik används branschbeteckningen energiförsörjning; miljöverksamhet. 7 Utvärdering av verksamheten inom Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) , genomförd på uppdrag av SKC:s styrelse. Per Brunzell och Lars Högberg 2010.

9 3 Tabell 2. De vanligaste yrkena hos anställda år med arbetsplats i Östhammars kommun inom tillverkningsindustrin 8 år Källa: SCB Yrken inom tillverkningsindustrin Antal i Östhammars kommun maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 1354 ingenjörer och tekniker 190 gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 93 drift- och verksamhetschefer 65 dataspecialister 40 övrig kontorspersonal 40 yrke okänt 39 chefer för särskilda funktioner 38 övriga maskinoperatörer och montörer 31 maskin- och motorreparatörer 26 byggnads- och anläggningsarbetare 21 elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 19 säljare, inköpare, mäklare m.fl. 18 företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 13 civilingenjörer, arkitekter m.fl. 12 Det är generellt låg personalomsättning i kraftverken. Alla rekryterades ungefär samtidigt när varvskrisen blev ett faktum och verken började byggas på 70- och 80- talen. Samtidigt är det en del människor som inte stannar på de kärntekniska anläggningarna och flera vill egentligen sluta eller flytta. Ett skäl är troligen att de saknar lokal förankring; ett annat att andra industrier lockar mer och det kan bero på det geografiska läget (även om skogsindustrins anläggningar ligger längre från befolkningscentra än t ex kärnkraftverken). Ytterligare ett skäl tycks vara skiftgången 9. (Detta är kanske litet förvånande med tanke på att skiftgång ju förekommer på många arbetsplatser.) Kärnkraftsbranschen utmärks annars av stabilitet eftersom man inte kan flytta anläggningarna. Moderniseringarna av dagens kärnkraftverk har tagit mycket kraft och beräknas fortsätta under de närmaste tre-fyra åren. Detta sker samtidigt som de stora pensionsavgångarna inleds. Det finns nästan inga personer med längre erfarenhet att rekrytera. Kärnkraftindustrin har gjort utbildningssatsningar, men det har sedan visat sig att personerna inte vill flytta närmare arbetsplatsen och då har industrin ändå haft svårt med rekryteringen. Industrin har stöttat olika utbildningar, men vill kunna välja innehållet bättre så det verkligen ger resultat i form av fler sökande till arbetsplatserna. Jan Blomgren, som är föreståndare för Svensk Kärntekniskt Centrum 10, menar i en annan artikel i Ny Teknik 11 att den kärntekniska branschen numera kräver en ny typ av människor till kärnkraftverken. De anställda ska kunna samarbeta och kommunicera, vara kvalitetsmedvetna och flexibla, kunna leda projekt och dokumentera. En viktig aspekt är säkerhetsmedvetandet, vilket är något som de yngre har fått genom sin utbildning. Den som anställs måste också kunna vara flexibel och ha förmåga att hela tiden lära sig nya saker. Man rekryterar från olika teknikområden, t ex läkemedelsindustrin som ju präglas av ett starkt säkerhetstänkande. 8 I Statistiska Centralbyråns yrkesstatistik används branschbeteckningen tillverkning och utvinning. 9 Muntlig kommunikation med Per Brunzell, Aros Nuclear Management Consulting. 10 Svenskt Kärntekniskt Centrum bildades 1992 av den svenska kärnkraftindustrin och tillsynsmyndigheten för att gemensamt aktivt stödja en fortsatt verksamhet inom den akademiska värden när de statliga medlen strypts. KTH, Chalmers och Uppsala universitet ingår. 11

10 4 Uppsala Universitet startar hösten 2010 en högskoleingenjörsutbildning inom kärnteknik. Strategin är att utbildningen ska vara bred och att många studenter ska pröva på inriktningen. Utbildningen sker på svenska. En förenklad beskrivning av den kompetens man söker skulle kunna sammanfattas som säkerhetsmedvetna och moderna högskoleingenjörer med lokal förankring. 3. Arbetskraftens storlek inom energiförsörjning i Östhammars kommun I Östhammars kommun arbetade år 2008 ca människor (diagram 1). Antalet förvärvsarbetande 12 har ökat kontinuerligt sedan år Antal Diagram 1. Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i Östhammars kommun. Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. Cirka personer i Östhammars kommun var år 2008 förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin 13 (diagram 2). En stor arbetsgivare är Sandvik Coromant i Gimo. Ca personer arbetade inom energiförsörjningsbranschen 14. En stor arbetsgivare inom denna bransch är Forsmarks Kraftgrupp. 12 I begreppet förvärvsarbetande ingår företagare, vilka vanligen utgör ca 10 procent. 13 I SCB:s branschstatistik används beteckningen utvinning av mineral, tillverkningsindustri. Den skiljer sig litet från branschbeteckningen i yrkesregistret. 14 I SCB:s branschstatistik används beteckningen energi- och vattenförsörjning, avfallshantering.

11 5 civila myndigheter, försvar; internat. organisationer personliga och kulturella tjänster hälso- o sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet forskning och utveckling, utbildning kreditinstitut, fastighetsförvaltn, företagstjänster parti-, detaljhandel, transport, magasinering byggverksamhet energi- o vattenförsörjning, avfallshantering utvinning av mineral, tillverkningsindustri jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske okänd näringsgren Antal Diagram 2. Antal förvärvsarbetande 16+ år efter bransch i Östhammars kommun år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. Jämfört med länets övriga kommuner är antalet personer som arbetar inom energiförsörjningsbranschen i Östhammars kommun stor (diagram 3). Östhammar Enköping Uppsala Tierp Heby Knivsta Älvkarleby Håbo Antal Diagram 3. Antal förvärvsarbetande 16+ år inom energiförsörjning med arbetsplats i Uppsala län år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. Vid en jämförelse med de övriga kommunerna i Uppsala län framgår att den procentuella andelen förvärvsarbetande som arbetar inom energiförsörjningsbranschen är mycket hög i Östhammars kommun (diagram 4). Nästan en tiondel av de förvärvsarbetande jobbar inom branschen. Detta visar hur betydelsefull branschen är för kommunen.

12 6 Östhammar Enköping Uppsala Tierp Heby Knivsta Älvkarleby Håbo Andel av förvärvsarbetande inom resp. kommun (%) Diagram 4. Procentuell andel förvärvsarbetande 16+ år inom energiförsörjning med arbetsplats i Uppsala län år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. En ganska stor del av dem som arbetar inom branschen energiförsörjning bor utanför kommunen (diagram 5). Antalet sysselsatta är knappt 900 personer inom branschen i Östhammars kommun (dagbefolkning), vilket kan jämföras med de ca 650 som sysselsätts inom branschen och har Östhammar som boendekommun (nattbefolkning). Detta visar att år 2008 bodde minst 350 personer av dem som arbetar inom branschen utanför kommunen. Av diagrammet skulle man kunna gissa att en del av dem pendlar in från Tierps kommun, där de som jobbar inom branschen inom sin kommun, är betydligt färre än de som jobbar utanför. Det är ändå tydligt att inpendlingen måste ske från flera håll. Östhammar Enköping Uppsala Tierp Heby Knivsta nattbefolkning (boende i kommunen) dagbefolkning (arbetande i kommunen) Älvkarleby Håbo Antal Diagram 5. Förvärvsarbetande 16+ år inom energiförsörjning med arbetsplats i Uppsala län (dagbefolkning) och boende i Uppsala län (nattbefolkning) år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb.

13 7 Dagligen arbetspendlade personer till och från Östhammars kommun (tabell 1) år Den absolut största inpendlingen sker från Uppsala kommun, men en ansenlig mängd sker också från Tierp, Gävle och Norrtälje. Detta illustrerar att rekryteringsbasen kan finnas i ett tämligen stort geografiskt område omkring Forsmark. Tabell 3. Den största delen av in- och utpendling till/från Östhammars kommun efter arbetsort och bostadsort år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. Östhammar inpendling utpendling Uppsala Tierp Gävle Norrtälje Älvkarleby 61 7 Stockholm Enligt en utredning som gjordes år 2005 om Östhammars utvecklingsmöjligheter 15 bodde ca 85 procent av den totala arbetskraften om 800 personer på Forsmarks kraftverk i norra delen av Uppland, sex procent pendlade från Uppsala och tio procent från Gävle. Från Forsmark är det ungefär lika långt till Gävle som till Uppsala, nämligen sju mil. Sammanfattningsvis kan man säga att energiförsörjningsbranschen är mycket betydelsefull för Östhammars kommun och sysselsätter en stor del av arbetskraften. En betydande inpendling sker till kommunen inom denna bransch. 4. Arbetskraftens ålder och utbildning Såväl Forsmarks kraftverk som andra arbetsgivare behöver rekrytera operatörer och tekniker under de närmaste åren. I diagrammen nedan förekommer gruppen civilingenjörer, arkitekter m fl främst för jämförelsens skull (diagram 6 och 7). Drygt 400 personer jobbade år 2007 som ingenjörer (motsvarande högskoleingenjörer) och tekniker i Östhammars kommun. För hela Uppsala län är den siffran Utvecklingsmöjligheter i Östhammars kommun. Micael Sandberg, Stig Björne, Tomas Stavbom och Lars Clarhäll, 2005, SKB R

14 8 ingenjörer och tekniker civilingenjörer, arkitekter m.fl. säkerhetspersonal maskin- och motorreparatörer Antal Diagram 6. Anställda år med arbetsplats i Östhammars kommun år Källa: SCB. ingenjörer och tekniker civilingenjörer, arkitekter m.fl. säkerhetspersonal maskin- och motorreparatörer Antal Diagram 7. Anställda år med arbetsplats i Uppsala län år Källa: SCB. Den utbildning som de som jobbar inom branschen har idag, visas i diagrammet nedan (diagram 8). Intressantast är den utbildning som den yngre delen av arbetskraften har, eftersom det inte är så enkelt att de som lämnar branschen inom de kommande åren kan ersättas av individer med exakt samma utbildning. Arbetet på kärnkraftverket har förändrats under årens gång och internutbildning har pågått hela tiden. De nyligen rekryterades utbildning återspeglar troligen ganska väl kommande behov av kompetens.

15 9 > 3-årig eftergymn; övr > 3-årig eftergymn; ped > 3-årig eftergymn; vård > 3-årig eftergymn; tek, nat Eftergymn < 3 år; övr Eftergymn < 3 år; ped Eftergymn < 3 år; vård Eftergymn < 3 år; tek, nat 3-årig yrkesgymn 3-årig gymn; sam, hum m.m. 3-årig gymn; tek, nat < 3-årigt gymn Antal Diagram 8. Utbildning hos förvärvsarbetande 16+ år i Östhammars kommun inom elförsörjningsbranschen 16 år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. > 3-årig eftergymn; övr > 3-årig eftergymn; ped > 3-årig eftergymn; vård > 3-årig eftergymn; tek, nat Eftergymn < 3 år; övr Eftergymn < 3 år; ped Eftergymn < 3 år; vård Eftergymn < 3 år; tek, nat 3-årig yrkesgymn 3-årig gymn; sam, hum m.m. 3-årig gymn; tek, nat < 3-årigt gymn Antal Diagram 9. Utbildning hos förvärvsarbetande 16+ år i Uppsala län inom metallvarutillverkning 17 år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. 16 SCB:s branschbeteckning är el-, gas- och värmeverk för statistik om utbildning. 17 SCB:s branschbeteckning är metallvarutillverkning i utbildningsstatistiken.

16 10 En fjärdedel av de ca personer som arbetade inom elförsörjningsbranschen år 2008 hade en formell utbildning, som var kortare än treårigt gymnasium. En fjärdedel hade en eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap, som var kortare än tre år. En femtedel hade en eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap, som var minst treårig. Detta mönster skiljer sig från mönstret för branschen metallvarutillverkning (diagram 9). Där utgör den andel som har en utbildning kortare än treårigt gymnasium ca 60 procent. Olika åldersgrupper har olika utbildningsbakgrunder (diagram 10). Inom branschen elförsörjning är detta mycket tydligt. De yngre har en högre formell utbildning än de äldre. En stor del av dem som kommer att gå i pension inom det närmaste decenniet, har en utbildning som är kortare än 3-årigt gymnasium. De har i stället internutbildats på sina arbetsplatser under sitt yrkesverksamma liv. Den fyraåriga tekniska gymnasielinjen, som fanns förr, var en vanlig bakgrund Antal < 3-årigt gymn Eftergymn < 3 år; tek, nat > 3-årig eftergymn; tek, nat Ålder Diagram 10. De största grupperna av förvärvsarbetande 16+ år inom elförsörjning i Östhammars kommun efter ålder och utbildning år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. Ungefär en fjärdedel, ca 270 personer, av alla som arbetar inom energibranschen, var år 2008 över 55 år. Det innebär att de kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren och därmed lämna arbetsplatsen. Samtidigt pågår en modernisering av Forsmarks kraftverk, liksom av flera av Sveriges andra kärnkraftverk, för att öka produktionen och för att genomföra reparationer m.m. Detta innebär ett ökat behov av arbetskraft, dvs en expansion. Inom branschen metallvaruindustri är ca 20 procent av de förvärvsarbetande över 55 år. Det rör sig om ca 400 personer i Östhammars kommun. Industrins rekryteringsbehov är alltså omfattande för en så pass liten kommun som Östhammars. 18 Ett fjärde år erbjuds teknikstuderande gymnasieungdomar i Östhammars kommun fr o m hösten 2010 på initiativ av industrin. Åtta personer har sökt utbildningen.

17 11 5. Rekryteringsbasen i Östhammars kommun Med kännedom om de kommande behoven reser sig frågan om det finns ett rekryteringsunderlag i Forsmarks omgivningar. Låt oss först undersöka befolkningens åldersfördelning i Östhammars kommun (diagram 11). Diagram 11. Befolkningspyramider för Östhammars kommun och Uppsala län år Källa: SCB. Ett utmärkande drag för befolkningspyramiden för Östhammars kommun är den smala midjan vid åldersgruppen år. Man ser också de stora barnkullarna födda åren Mest påfallande är ändå den stora gruppen människor i åldrarna år. De kommer att ha lämnat arbetsmarknaden inom en femårsperiod. Det är över huvud taget en stor andel äldre personer som bor i Östhammars kommun. Befolkningspyramiden för Uppsala län domineras mycket av befolkningen i Uppsala kommun, med många ungdomar. Nästa fråga som infinner sig är om ungdomarna i Östhammars kommun väljer en utbildning som lämpar sig för rekrytering till kärnkraftverket eller liknande arbetsplatser. Ett sätt att bilda sig en uppfattning om det är att undersöka den utbildningsbakgrund som de som jobbar inom branschen elförsörjning idag har. Mest intressant är, som tidigare nämnts, den utbildning som de senast rekryterade personerna har. Den kan ge en uppfattning om kommande behov. Regionförbundet avser att i samarbete med Umeå universitet undersöka just denna grupp, nämligen den senast rekryterade arbetskraften inom den kärntekniska industrin i Sverige. En forskargrupp på Kulturgeografiska institutionen 19 vid Umeå universitet utvecklar en modell för att bl a kunna förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Den kärntekniska branschen kommer att utgöra ett studieområde. Preliminära resultat från registerundersökningen bör finnas tillgängliga i slutet av året (2010). 19 Det är samma grupp som gjorde studien Socioekonomiska effekter av stora investeringar i Östhammar. En framtidsstudie. Einar Holm, Urban Lindgren och Magnus Strömgren, SKB R

18 12 För att undersöka rekryteringsbasen i Östhammars kommun är det intressant att se från vilka gymnasieprogram högskoleingenjörer kan tänkas komma. Om man kände till hur många ungdomar i Östhammars kommun som valt dessa program, skulle man kunna uppskatta den lokala rekryteringsbasen 20. Man kan se vad som gäller i Sverige i största allmänhet. I diagrammet nedan visas hur en del av de ungdomar i Sverige, som gått vidare till högskolestudier inom två år efter avslutat gymnasium, valt. Studerande som påbörjat en treårig utbildning till ingenjör (läs högskoleingenjör) någon gång mellan läsåren 2004/05 och 2006/07 bör ha avslutat sin utbildning någon gång mellan 2007 och Tills vidare får vi anta att denna bild även representerar situationen i Östhammars kommun. Av de studerande som gått vidare till högskola, efter att ha gått på gymnasiets teknikprogram, väljer ca hälften en högskoleingenjörsutbildning. Från det individuella programmet väljer 27 % av dem som gått vidare en högskoleingenjörsutbildning, från industriprogrammet 26 % och från elprogrammet 25 %. Från naturvetarprogrammet väljer ca 8 % en 3-årig högskoleingenjörsutbildning, men över 30 % en 5-årig civilingenjörsutbildning. Nedanstående diagram visar data från hela Sverige! International Baccalaureate NV-pgm, matematik-data NV-pgm, miljövetenskap NV-pgm, naturvetenskap NV-pgm, lokal inriktning Naturvetenskap (NV), ospec. Specialutformat nära NV Teknikprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Fordonsprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Individuella program Civilingenjör Ingenjör Andel från respektive program (%) Diagram 12. Andel studerande i Sverige som slutat gymnasiet läsåret 2003/04 och som påbörjat högskolestudier t o m 2006/07 fördelade efter vissa program i gymnasieskolan och vissa utbildningsinriktningar på högskolan. Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. 20 Den statistiken finns till viss del tillgänglig på Skolverkets webbplats, men är inte tillräckligt detaljerad för syftet i denna studie.

19 13 International Baccalaureate NV-pgm, matematik-data NV-pgm, miljövetenskap NV-pgm, naturvetenskap NV-pgm, lokal inriktning Naturvetenskap (NV), ospec. Specialutformat nära NV Teknikprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Fordonsprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Individuella program Antal avgångna från gymnasieskola läsåret 2003/04 Antal som påbörjat högskolestudier Antal Diagram 13. Antal studerande i Sverige som slutat gymnasiet läsåret 2003/04 och som påbörjat högskolestudier t o m 2006/07 fördelade efter vissa program i gymnasieskolan och vissa utbildningsinriktningar på högskolan. Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. Ovanstående diagram visar hur många studerande i Sverige som gick vidare till högskolan över huvud taget under den undersökta perioden studerande gick ut teknikprogrammet och hälften av dem påbörjade högskolestudier studerande gick ut det naturvetenskapliga programmet och en större andel av dem (ca 80 %) påbörjade högskolestudier. En fråga än om man måste ha gått en högskoleutbildning för att kunna jobba inom branschen. Företagen räknar med att investera stora pengar i internutbildning för den personal som rekryteras. Detta åskådliggörs bl a av de jobbannonser industrin publicerar. Man brukar räkna med att varje nyanställd kräver vidareutbildning för ca två miljoner kronor under en period av ca tio år. För att det ska fungera krävs goda grundkunskaper hos dem som anställs 21. Behovet av personal är så stort att Forsmarks kraftverk hösten 2010 startar en eftergymnasial utbildning för att höja kompetensen hos de arbetssökande till Forsmarks kraftverk. Det kommer att bli som ett fjärde år på gymnasieskolan. Satsningen görs för att fylla ett gap som finns mellan vad sökande kan efter gymnasiet respektive efter en treårig högskoleutbildning. Utbildningen riktar sig till dem som gått ett naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet. Förhoppningen är att de som gått den ska kunna rekryteras till Forsmarks kraftverk och gå vidare inom företaget. Forsmarks Kraftgrupp står för kostnaderna, men hoppas att året på sikt ska kunna integreras med gymnasieskolan. Efter genomgången utbildning ska personerna kunna jobba som stationstekniker. Åtta personer har sökt till detta fjärde teknikår. 21 Muntlig kommunikation med Per Brunzell, Aros Nuclear Management Consulting

20 14 6. Rekryteringsbasen i Uppsala län Alla som jobbar inom branschen bor inte på orten, men den absolut största delen gör det, nämligen ca 85 procent. Kartan visar hur många människor som bor inom 1-5 mils radie från Forsmark. Forsmark ligger ca två mil nordväst om Östhammar, ca sju mil nordnordost om Uppsala och ca 7 mil sydost om Gävle. Om det visar sig att den befintliga lokala rekryteringsbasen inte räcker till för att fylla industrins framtida behov, blir det desto viktigare att underlätta pendling eller att locka människor att flytta närmare arbetsplatsen. Den mentala kartan utgör en viktig faktor. Trots att Forsmark inte ligger särskilt långt från vare sig Uppsala, Gävle eller Stockholm geografiskt sett, upplevs avståndet som långt. Den förbättring som nu genomförs av väg nr 288 mellan Östhammar och Uppsala kan komma att minska detta mentala avstånd. Kompetensförsörjningsmöjligheterna måste betraktas som goda i Uppsala län jämfört med i många andra delar av landet. I hela länet finns en hel del ingenjörer och tekniker. Nedan visas deras åldersfördelning (diagram 14). Över 500 ingenjörer (motsvarande högskoleingenjörer) och tekniker kommer att pensioneras inom de kommande 5 åren eller inom de kommande 10 åren. Frågan är dels hur återväxten ser ut, dels om en del av dem kommer att rekryteras till arbetsplatser i Östhammars kommun eller inte.

21 15 Antal civilingenjörer, arkitekter m.fl. ingenjörer och tekniker säkerhetspersonal övriga maskinoperatörer och montörer Diagram 14. Anställda år med bostad i Uppsala län efter vissa yrken och ålder år Källa: Tillväxtverket (raps)/scb. 7. Slutsatser och förslag De slutsatser man kan dra av ovanstående uppgifter är att en förändring måste till för att klara kompetensförsörjningen. Det finns olika lösningar, varav några är att: Påverka Östhammars kommuns ungdomar så att de väljer en framtid inom industrin på hemorten. Locka arbetskraft att flytta till kommunen. Underlätta pendling. Ett sätt att påverka ungdomarnas val är att visa vilka konsekvenser deras val kan få. Här brister det mycket i informationen och i det underlag som ungdomar får inför sina val av fortsatta studier. Som exempel kan nämnas att den statistik som Högskoleverket levererar om vart ungdomar tar vägen efter examen endast berör en mindre del av alla som studerat på högskola. Hälften av dem tar aldrig någon examen och hälften av dem som tar examen gör inte det i anslutning till att de avslutar sina studier 22. Dessa individer kommer alltså inte med i Högskoleverkets statistik. En annan tanke är att undersöka den kompetens som finns bland immigranter. Den är ofta knapphändigt dokumenterad och det skulle kunna visa sig att det finns tillgänglig arbetskraft med lämplig kompetens. I detta sammanhang kan dock validering av olika utbildningsbakgrunder vara ett speciellt problem. 22 Årsbok 2009, Nutek mars 2009.

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare?

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2009 Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2011:37 Projektledare: Jonas Örtquist, Länsstyrelsen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

R-08-68. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar

R-08-68. Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar R-08-68 Regionala konsekvenser av en slutförvarsetablering ur ett samhällsperspektiv: Oskarshamn/Kalmar Micael Sandberg, Stig Björne, Kajsa Forsberg SWECO EUROFUTURES April 2008 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer