VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1

2 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper Affäre Värmlad - Utbud upplevelser Markads- produktmatrise 14 Vår affärsmodell för utvecklig 15 Hur vi får modelle att fugera orgaisatio stödprocesser Processorgaisatio för turismutvecklig Framtides orgaisatio för turisme i Värmlad Stödprocesser för utvecklig rollfördelig mella aktörera

3 VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! GRATTIS, du s håller ett sammadrag av de strategiska plae i di had är e viktig del i världes största sabbast växade ärig. Idag står 5 % av jordes befolkig för 95 % av allt resade. Eligt alla progoser kmer detta atal att fördubblas uder det kmade deceiet. Eligt WTO (World Tourism Orgaisatio) kmer de årliga tillväxttakte att vara mellla 4-8 %. Vilke aa ärig ka ståta med detta? Ite og med det, adra ärigar s skapar tillväxt gör det ofta med begräsade sysselsättigseffekter turismärige är de mest sysselsättigsitesiva av alla. Förut det så är de ofta ikörsporte för ugdar till arbetsmarkade. Det är de ärig s ka erbjuda störst variatio av arbetstillfälle för mäiskor med olika utbildigsbakgrud. Det är också de ärig s har flest av våra ya sveskar. Ite mist viktigt, det är svårt att flytta produktioe utlads. Sverige har stärkt si positio s attraktivt turistlad har tagit markadsadelar de seaste åre. De turistiska sättige i Sverige är 250 miljarder kr har hafte e tillväxt på mella 5-8% per år. Vår turistiska export är 90 miljarder, det är mer ä både skogs-, bil-, läkemedelsidustri. Äve Värmlad har ökat si turismsättig väsetligt ligger u på 8 plats i Sverige, med de äst högsta tillväxttakte. Det är vår övertygelse att Värmlad, med de här strategi s grud alla de förutsättigar vi har, kmer att tillhöra viara. VILL DU VARA MED PÅ DEN RESAN? 3

4 TURISMEN I VÄRMLAND VÄXER Uder 2008 satte turisme i Värmlad cirka 5 miljarder kroor gav årsarbete. Gräshadel utgör e mycket viktig del av turisme har tredubblats uder periode sätter idag cirka 2,4 miljarder kroor. Turismsättige förut gräshadel har dock varit oförädrad seda 2002 trots att atalet gästätter på hotell, stugbyar vadrarhem ökat med 12 procet. Vi är på åttode plats i överattigsstatistike av Sveriges 19 lä me växer äst mest i Sverige avseede kmersiella gästätter Det gäller att ta tillvara på de tillväxte för att skapa e framgågsrik utvecklig. Vår bedömig är att Värmlad har e stor turistisk utveckligspotetial ge vår ära lättillgägliga vildmark vår levade kultur berättartraditio. Me för att utveckla turisme på e plats är det avgörade att de olika aktörera itressetera har e gemesam visio målbild samt e strategi för hur vi skall å dit. Visit Värmlad har därför iitierat e gemesam destiatiosutveckligsprocess uder projektamet Turismkraft Värmlad. Syftet är att med bred samverka i dialog skapa samsy krig uläge utveckligspotetial samt arbeta fram e gemesam strategisk utveckligspla för att stärka attraktioskrafte öka tillväxte i besöksärige. Arbetet påbörjades i mars 2009 har skett ge e fattade dialog delaktighetsprocess med ca 250 mäiskor frå 110 företag orgaisatioer s har varit egagerade i arbetet. Vi har utgått frå e stor mägd data i form av markads- världsaalyser, tredudersökigar äve Värmlads regioala utveckligspla, RUP, varumärkesplattform. All dea data har vi avät s uderlag för våra strategiska beslut prioriterigar. Detta är e kortversio av de strategipla s har arbetats fram s är ett resultat av alla dessa mäiskors kuskap kpetes. De låga versioe, s också iehåller mer bakgrudsmaterial markadsfakta, ka du hämta på 4

5 5

6 STRATEGISK PLATTFORM VISION OCH PROFIL BESÖKSNÄRINGEN I VÄRMLAND består av flera hudra privata, ideella offetliga aktörer. För att bli kokurreskraftiga behöver alla dessa aktörer dra åt samma håll visa e ead bild av Värmlad det gör reda måga av våra kokurreter. S grud för vår visio profil har vi aalyserat vårt uläge potetial kryddat med det s vi tillsammas verklige brier för. Visioes främsta syfte är att vara vår itera ledstjära för vår utvecklig markadsförig av turisme i Värmlad. Värmlads gemesamma turistiska visio är: VÄRMLAND ROAR OCH BERÖR - GODARE, GLADARE, GRÖNARE 6

7 VISION Visioe är vår gemesamma bild av ett öskvärt framtida tillståd. Visioe är ledstjära s får oss alla att dra åt samma håll. VÄRMLAND ROAR OCH BERÖR GODARE, GLADARE, GRÖNARE. Vi vill att våra gäster ska få e trevlig upplevelse s överträffar deras förvätigar oavsett syftet med resa. Med roar, mear vi e mer lättsam upplevelse i stude, s t ex skidåkig, idrottsmatch eller revy. Med berör, avser vi e äu starkare mer miesvärd upplevelse s gära påverkar utvecklar våra gäster. Med godare gladare mear vi dels att mat- måltidsupplevelse skall vara av hög kvalitet me också att värdskapet skall hålla hög klass. Gladare betyder också att vi sprider vårt värmlädska värdskap, vår glädje vår berättartraditio. Vi vill att våra besökare skall få e trevligare upplevelse i Värmlad jämfört med adra platser. Gröare står för att vi vill tillvarata vår värmlädska atur u i framtide. Vi vill överträffa adra resmåls miljöegagemag ta e positio ge att vi gör det. Värmlad skall ligga i framkat vad det gäller miljömässigt hållbar turism. De tillväxt vi vill behöver skapa skall ske utifrå ett hållbart utveckligsperspektiv. 7

8 PROFIL Profile är vårt framgågsrecept för hur vi ska attrahera fler besökare säkerställa att vi år vår visio. Profile utgår frå vår varumärkesplattform ska lyfta fram våra kokurresfördelar det s gör oss uika. Det hadlar att förstärka det s Värmlad reda är kät för, framförallt på ya markader, me också att utveckla det ya okäda på våra befitliga markader. Profile ska främja vår positio- 8 erig på markade göra så att vi så tydligt s möjligt särskiljer oss frå våra kokurreter skapar e tydlig plats i våra prioriterade målgruppers medvetade. VÄRMLAND GER ENERGI OCH SPÄNNANDE UPPLEVELSER ÅRET RUNT GENOM NATURE BREAKS, VÅR LEVANDE KULTUR OCH BERÄTTARTRADITION I EN GODARE, GLADARE OCH GRÖNARE ATMOSFÄR.

9 Allt alla behöver eergi. Vi pratar ofta vårt behov av att fylla på batteriera. Våra besökare skall uppleva att Värmlad är e bra plats för just det. Mötet med oss värmläigar, vår atur & kultur skall vara positivt ge eergi. Rekreatiosmöjlighetera i vår atur kultur ger våra besökare de eergi ge upplevelser i att kua bara vara, att kua möta sig själv varadra. Med späade upplevelser meas upplevelser för alla sie för skiftade behov av utmaigar. Späade ka vara fysiskt, metalt eller emotioellt ge brata backar, stilla flottfärder, rafflade idrottsmatcher ett kulturutbud s stämmer till eftertake reflektio. NATURE BREAK betyder att vi i Värmlad alltid har ature s fod/area till våra upplevelser. Betydelse är mer ä aturära, det iebär att vi har e mågfald av lättillgägliga aktiviteter i krig vår atur. Vi vill ge besökare s kaske sälla eller aldrig vistas i ature e möjlighet att ekelt tryggt kua ta del av de värmlädska ature. Nature är vår röda tråd, de går ige i vår folksjäl, i våra berättartraditioer, i koste i vårt förhålligssätt. Värmlad skall ita de ledade positioe för våra målgrupper är det gäller att kua bo bekvämt äta gott, koferera effektivt ädå väldigt ekelt kua ta del av våra erbjudade där vi har ature s fod bas. VÅR LEVANDE KULTUR, ite mist i arragemag eveemag srara, lever sida vid sida med aturupplevelser vildmarksliv vilket ger eergi späade upplevelser året rut. Värmlad har för måga mäiskor blivit kät s de sveska diktaras ladskap med Selma Lagerlöf, Gustaf Frödig, Nils Ferli Esaias Tegér Erik Gustaf Geijer. Likaså har måga kostärer gjort ladskapet kät, blad aat kostärera s samlades i Värmlad vid förra sekelskiftet bildade Rackstadskoloi. Värmlad har haft har måga framståede kosthatverkare. Vi skall i framtide addera till traditioe de mer samtida författara (t ex Göra Tuström, Helee Turste m fl), kostärera (t ex Lars Leri, Kari Broos), musikutövara kosthatverkara för att också visa på de föryade traditioe. Det geuia Värmlad kbierat med det föryade. Allt detta har skapat vår levade kultur berätartraditio. 9

10 AFFÄREN VÄRMLAND - MARKNADER OCH MÅLGRUPPER UTMANINGEN ATT VÄLJA OCH VÄLJA BORT Att utveckla affärera i de Värmlädska besöksärige kräver att vi blir tydliga. För vilka ska vi vara det mest attraktiva resmålet? Modelle här bredvid visar hur vi arbetat i strategi med hjälp av markadsudersökigar fakta har vi prioriterat de markader de målgrupper vi vill kmuicera med skapa ett bra utbud för. VARUMÄRKE/PROFIL GEOGRAFISKA MARKNADER Värmlads primärmarkad atioellt är de större städera i triagel Oslo Stockholm Göteborg i viss må västkuste frå Göteborg er till Malmö. Våra prioriterade iteratioella markader är Norge (fokus på Oslo, Östfold Rerike), Damark samt Tysklad Hollad. När det gäller de två sistämda så väljer vi vilka delar av dessa vi skall bearbeta i dialog med våra samarbetsparters, Visit Swede återförsäljara i respektive lad. För ärvarade är det de större städera i orra dele av Tysklad samt Bayer. Bearbetige av iteratioella markader ska i första had ske i samarbete med säljledet researragörer på utlädska markader samt Visit Swede ikmade researragörer. 10

11 MÅLGRUPPER Vi har valt att itegrera vår markadsförig mot utlädska markader med Visit Swede s efter e målgruppsaalys prioriterat e målgrupp kallad De globale reseäre. De globale reseäre har god resvaa, höga krav på tillgäglighet reser företrädesvis med direktflyg bokar ofta resa på Iteret. De globale reseäre reser utlads 2-3 gåger per år söker aorluda, lärade upplevelser på geuia resmål rika på atur kultur. De segmet vi prioriterat för Värmlads del är aktiva familjer, whops kofereser samt segmetet orska shoppigturister. 11

12 AFFÄREN VÄRMLAND UTBUD OCH UPPLEVELSER UTMANINGEN ATT GÅ FRÅN RÅVARA TILL TYDLIGA ERBJUDANDEN När det gäller vårt utbud i form av produkter tjäster behöver vi bli tydligare vassare. Vi måste ta fram fler bokigsbara prissatta paketerade erbjudade för de markader målgrupper vi prioriterat. Här iebär det strategiska arbetet att blad aat idetifiera vilka tema vi i Värmlad har aturliga förutsättigar att skapa tydliga, paketerade erbjudade i. Mäiskor reser idag allt mer utifrå sia itresse värderigar det måste vi beakta uderlätta för. Produktutvecklige utgår ifrå målgrupperas behov itresse. 12

13 VARUMÄRKE/PROFIL UTBUDSPYRAMIDEN ova har varit vår modell för strategiutvecklige för hur vi ska tydliggöra Värmlad vårt turistiska utbud. Pyramide blir u det verktyg för produktutvecklig, paketerig markadsförig s vi verkar efter. Vår utmaig är att skapa e rörelse uppåt i pyramide, gå frå ett idag ofta spretigt svårköpt utbud till tydliga paketerade erbjudade. För att uderlätta för våra potetiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudade i sju övergripade tema. Äve här har vi beaktat Visit Swedes Sveriges fyra positioerigstema Natural playgroud, Swedish lifestyle, Urba ature Vitalized meetigs. Värmlads tema blir också e hjälp för oss i produktutvecklig tydlighet mot markade. Våra tema är: Naturupplevelser i Värmlad Kulturupplevelser i Värmlad Möte i Värmlad Det goda livet i Värmlad Viterupplevelser i Värmlad Shoppig i Värmlad Eveemag i Värmlad 13

14 MARKNADS- OCH PRODUKTMATRISEN MÅLGRUPPER FÖR VARJE TEMA De tema vi idetifierat kmer att vara vägledade för både markadskmuikatioe produktutvecklige i Värmlad. Neda har varje tema defiierats tydligare. Ett viktigt ställigstagade är vilka markader målgrupper vi väder oss till med varje temas erbjudade. PROFILBÄRARE För varje tema fis profilbärare de företeelser, produkter eller platser s idag gestaltar våra tema på ett bra sätt, ka avädas för att sälja i övriga Värmlads utbud. Markad/Tema Naturupplevelser i Värmlad Kulturupplevelser i Värmlad Möte i Värmlad Goda Livet i Värmlad Viterupplevels er i Värmlad Shoppig i Värmlad Eveemag i Värmlad Huvudprofil NATURE BREAK Profilbärare Klarälve med timmerflotte Väer med skärgårde Värmladsskogara med varg, björ,älg lo Alfred Nobel & Nobelmuseet Selma Lagerlöf & Mårbacka Värmladsopera VästaåTeater Vildmarkskoferes Karlstads ya koferes- kogressceter Spa & Wellessupplevelser Herrgårdskoferes Campigupplevelser Herrgårdsupplevelser Spa & Wellessupplevelser Lek & Bus Braäs Alpi Skidtuel i Torsby Klässbols Lieväveri Gräshadel Närproducerat sås Grö Ko Sveska Rallyt Arvikafestivale FBK SM Fial WC Ski-Cross Sverige Stockholm Göteborg, västkuste er till Skåe Whops Active fam Whops Corporate meetigs Whops Active fam Whops Active fam Whops Whops Active fam Norge Oslo, Östfold, Rerike Whops Corporate meetigs Whops Active fam Active fam Whops Active fam Whops Active fam Tysklad I elighet med Visit Swede turopperatörer Whops Active fam Nederlädera Whops Active fam Damark Whops Active fam Whops Active fam 14

15 VÅR AFFÄRSMODELL FÖR UTVECKLING GENOM ATT KOMBINERA de båda modellera får vi vår modell för hur vi ska göra fler bättre affärer i besöksärige i Värmlad. I markadsdele måste vi stärka vår kmuikatio med utvalda markader målgrupper. Detta möjliggörs dock ge arbetet i de edre produktdele av modelle bara ge att skapa tydliga erbjudade resealedigar s går att köpa har vi ågot att kmuicera skapa media uppmärksamhet rut. SNYGG MODELL, MEN HUR FÅR VI DET ATT FUNGERA? För att vår affärsmodell ska kua skapa ya bättre affärer krävs, att vi har e orgaisatio med tydlig rollfördelig stödjade processer. På de kmade sidora visar vi hur vi ska arbeta för att skapa framtides affärer i Värmlad. 15

16 HUR VI FÅR MODELLEN ATT FUNGERA ORGANISATION OCH STÖDPROCESSER ATT DRIVA GEMENSAMMA FRÅGOR MED KRAFT ÄR AVGÖRANDE Hur vi driver frågor är ofta mist lika viktiga s vilka frågor vi driver för att bli framgågsrika. Detta är i syerhet e saig i besöksärige. Skillade mella framgågsrika midre framgågsrika destiatioer regioer fis ofta i sättet de arbetar tillsammas. De regioer där aktörera samlat sig bak gemesamma lågsiktiga plaer hittat formera för att driva gemesamma frågor är ofta de affärsmässiga framgågsexemple i Sverige. E väldigt viktig förutsättig för att lyckas är att vi blir mer proaktiva arbetar mer strukturerat. Alla är vi upptaga av vår respektive verksamhet. Operativ drift tederar att fylla vår dag. Med all respekt för det så vet vi ädå att utvecklig tillväxt ska bli möjlig måste vi iblad staa upp täka framåt. Det behöver vi göra, var e, me också tillsammas. Vi har valt att ta fram e årscykel s ska hjälpa oss att se vad s behöver göras är. Vi vet att vissa saker sker uder året s t ex markadsaktiviteter, me ite mist iteratioella, kräver ofta 18 måaders framförhållig. Detta mycket aat måste vi hitta gemesamma avstämigs- beslutspukter för. De här årscykel visar ågra av de viktigaste aktivtetera uder året, där vi måste agera gemesamt; VI SKA HITTA EN NY ORGANISATIONSFORM UTAN ATT TAPPA TEMPO I UTVECKLINGEN Hos strategigruppe, s tagit fram dea pla, fis e gemesam bild av att de regioala besöksärigsfrågora i Värmlad ska drivas i e y orgaisatiosform med gemesamt ägade mella besöksärige de offetliga aktörera. E orgaisatiosgrupp med orgaisatiosmässig juridisk kpetes kmer att sättas samma uder höste 2009 för att ta fram ett förslag på e y lösig. 16

17 17

18 PROCESSORGANISATION FÖR TURISMUTVECKLING NYTT I ORGANISATIONSFORMEN är att Råd kmer att skapas för att vidareutveckla arbetet med exempelvis markadsförig destiatiosutvecklig. Äve här kmer e bladig av ärigsliv offetliga företrädare att fias med, tillsammas med experter på respektive råde, är så erfordras. Syftet är att vi uder utveckligsarbetet håller fast i det framgågsrika sätt vi arbetat med är vi tagit fram vår strategi att vi u i ästa steg ka delegera ut asvaret till olika grupperigar s får möjlighet att specialisera sig fokusera på de vidare utvecklige i sia respektive asvarsråde. I ett första steg hadlar der att defiiera sia asvarsråde, att ta fram beskrivigar/plaer för hur de vill arbeta med utvecklige (mål, uppgifter, arbetsformer, asvar tidpla etc). Neda fis e beskrivig över förslag till uppgifter för de olika råde. ARBETET MED ATT REALISERA FRAMTI- DENS AFFÄRER ÄR I FULL GÅNG. För att göra det drivs det gemesamma regioala arbetet vidare i e processorgaisatio. Vi räkar med att dea kmer att behövas uder 2010 för att seda kua fasas ut är e y orgaisatorisk lösig är på plats. Processorgaisatioe bygger vidare på det arbetsssätt s vi haft uder framtagadet av dea pla, med e bred strategigrupp beståede av aktörer frå ärigslivet offetlighete i samverka. Styrgruppe, s hititills bemaats av projektägare Regio Värmlad, kmer att utökas med ärigslivsrepresetater. PROCESS- ORGANISATION Styrgrupp Strategigrupp Visit Värmlad Råd Destutvecklig Råd markadsförig Arb.grupp orgaisatio Råd Etrepreörskap Råd Fou+kpetes 18

19 MARKNADSRÅDET med värdera M MA RK R KNADS NAADSSRÅ RÅD ÅDET DDEET ar aarbetar rbe bet eta tar m me ed att ed attt vvä ärder rd deerra prioritera markader mål oc h pr rio orriiteeraa m ark ar ark kad adeerr o ch m ch åållålgrupper. Det gr g rup uppe per er. r. D et iiebär et eeb bäärr aatt tttt vvalidera alid alid al der era d dee prioriterigar gjorts prio pr i rriite io teri rig rig ri gar a ss mg gjo jo orrtts i ii o m rrame am ame me e fförr tu fö tturismstrategi uriism smst strraatteegi gii gö oc göra öraa rrelevata eellev evata attaa a korrigerigar. Asvaret också ko k orrrrig orr iger erii eri ga gar. rr.. A sva s varreet ie iiebär i e eb bäär oc cks kså beakta dee m markadsattt lö at llöpade öpa pad de be b eak akta ta d ma arka rk k aads ds- occh världsaalyser o mvväärl ärl r ds dsaa aal aa alyysser s so m görs görrs occh sätta o mssäätta tta tt dessa skarpa beslutsuderlag för d de ess s a ti ttill illl sska kaarp rpa pa be b esl slu uttsu suder d deerrla rllaag ffö ör kmade markadsplaer. ko k m maa de d m arrk kad adsp spla la la la eer. r. Rådet har ge R åd ådet det e h ar ee vi vviktig ikt kti tig ig rroll oll g ol ge e o si ssi i iput såväl Visit Värmlads, s i pu put till tilll ssåv ti åväl åväl åv äl V isit is sit it V ä mla är mlaa ml d dss, sso destiatioers, ätverks d de esstti iat atio ati at ioe ers ers rs,, te ttematiska emati maati m tisk ssk ka ä äätv tver tv erks rks ks o ch h äriges markadsplaer. Markadsä ärriig gee s ma m rk kads adsspl a plaa err. M Ma ark rk aads dsrådet skall också validera gee i rå åde dett sk kal all ll oc ocks kså va ks aliid deeraa o ch hg iiput pu ut produktutvecklig rame till ti lll p pro rodu ro d kt du ktut u ve veck ck kli l g g ii o m rra am mee utbudspyramide, förr ut fö utbu buds bu dspyra dspy ds pyyram raam miide d, vvåra åraa te år ttema ma oc ma eveemag. eve ev eem e ema em ag. ag. g arbetar DDESTINATIONSUTVECKLINGSRÅDET DE STIN ST IN NATTIO IONS ONS NSUT UTTVE VECCCK KLLIING N SR SRÅD RÅD ÅDET ET aarb ET rb bet etar ar skapa aturliga markadsförr at fö attt sk skap apaa a ap atu turl tu r ig rl igaa oc ch m ma arrk k ka ads a dssdriva d dr riv iva iv aa ssamverkasformer amve am veerk rka a sfor sffor o me merr me m mella llla a resmål, re resm esm smål ål, ko ål k kmuer, mmu mm uer, err fö före företag, etaag, ttematiska emat em attisska ka ätverk ätv ä tver tv erk k os o osv.. v. I v. II md detta etta et taa aasvarsråde sva s vars va rs rs mråådee hadlar had ha la d larr de dett oc ocks också k å ks m aatt tt fi a aa fformer orrmeer förr at fö attt dr d driva riv i a oc iv h ut utve utveckla veck ve ckla ck la ve verk verksamheter rksa rk saamh mhet eter et err s so m i ite tee i ssig ig äärr lö lös lösamma, sam sam amma m, me me e so s m skap sk apar ap ar ttillväxt illlv lväx äxxt fö förr ä äriig e e. skapar ärige. ORGA OR GANI GA NISE NI SERI SE RING RI NGSR NG SRÅD SR ÅDET ÅD ET aarbetar ET r et rb e ar m ed d aatt t ttaa tt ORGANISERINGSRÅDET med fram fr am d detaljplae etal et aljp jpla lae ae fö förr de de km ko kmade m mma ade de tu uri rism smor sm o ga or gai isa i sati sa tio oe o e i u d der der e E E turismorgaisatioe uder grudmodell i g gr udm u dmod dm odel od elll är el ä rreda eda ed a fframtage a rraamt mtag ge iio o turismstrategi. rrame ra mee fö m förr tu turi r sm ri mst s raateegi gi... Rådet har till l uppgi uppgift giift aatt t k tt kma ma ma m m med ed d kokreta förslag till följ följade: jade: Or Orgaisatiosform O rga g isatiosforrm F Fiasierigsmodell Fi ia a ssie ierriig gsm smo od del del el Äga Ägadeformer Äg gaa de defo ffo orm orm rmer mer er o ch äägarrolle ch gaarrrrol g olle le I arbetet arbe ar bette be tet ko k kmer mm merr rråd rådet åd dett k kmer me mme merr at attt beakta beak be eakta ak k d de e e ya yaa k kokurreslage, o o ku kurr rre re esllag ge e, la llage age g ge mo off ffetl etlig tlig i u ig upphadlig, p had pp d dlig liig g,, ee eevetuell ve ve ttue uell l sstorregio st tor o rreegiio o m me e m e mest eesst av av aallt lllt de de iit ite e t ettioer ti io oeerr ss m fi s s i fform orm or m avv VärmladsVäärm V mla ladsd dss-modelle mo m od deell lle e oc ch Tu Turi Turismstrategi. riism smst s rraategi st teegi gi... D Det et äärr viktigt vvi iktig kttigt ig gt at aatt tt d de e y yaa or orga orgaisatiosforme rga gai isa isa i sati tio ti io osfor sffor orme m me utgår u ut tgåår fr frå råå ttil tillväxt illlvvääxxt i ä illv ärige ärriig e e o ch m ch med ed d eett tt tt tydligt tty ydl dlig gt m ma markadsperspektiv. ark rka ads dsspers d persspe pe pekt ktivv. kt ENTREPRENÖRSRÅDET EEN NTTR NTR REEPPRE RENÖ NÖRSSRÅ RÅDET DEET arbetar aarb rbet rb ettarr m med ed aatt ed tt u tt utttveckla vve eck ckla la eetrepreörskapet tre t repr pre eör örsk skap sk ap pet e ii o ä ärige äri rig gee g oc ch fö för at för aatt tt hi h itt tta fo form rm merr o ch hm od delller leer hitta former modeller ffö ör sa amver mver mv e ka ka me m ed ak aaktörer ktö töre rer i lä re lläet lä äe et sso för samverka med s aarbetar ar rb beetaar ffö ör d de et t ex et ex A LMI, LMI, LM I, H ade a dels dels lska kam ka mmför det ALMI, Hadelskamm ma are re, re,, IIova. vvaa. F o Fö ör at aattt tu uri rism märi äri ä rig g ge mare, För turismärige sskall sk alll ku all ku aa ut u v ck ve klaas oc b bl li lå llåmgsiktigt åmg mgsik siikt ktig igt kua utvecklas bli k ko ok ok kur u rees kr kraf a tiiga af ga k rävs rä vs aatt tt tt äärri g gee kokurreskraftiga krävs ärige ffå år hjälp hjäl hj älp p at aatt ttt hi ittta t ex fi a si sier eri er g fö för at för attt får hitta asierig ku ku a gö göra r iiv ra vves este ste terrriiig g gar ar i ssi ii a a aaläggläägg ggkua ivesterigar sia i ig ig gaarr, ssi ia ia ttjäster j s jä ste ter er etc et tc. c. igar, sia etc. FOUFO U-RÅ U-R RÅÅD ÅDET DDEET arbetar arb rbettar ar fför örr aatt tttt fföra öra ii öra ör F ou-ou FOU-RÅDET FoUbe begr egr g eep ppeet i de de vä vvärmlädska rrm mlä läd dsk skaa be besöks sä ä-begreppet besöksärrige. ri ig gee. Det Deet ha D h d dla dla larr d de els ls o m at attt b be eva v ka hadlar dels bevaka befi be b eefi fitlig tli t l g fors li fo forskig ors rsk sk ii g oc o ch u ut utvecklig tve veck veck klliig o c ch attt ko at km mm mu uic uic icer eraa de d de e aa vi vvidare dare da are re o ch hd els el ls kmuicera dea dels m aatt tt ssee vvi ilka lka be lk beho hovaa F o U ss hova ho fi s i vilka behova s Värmlad. Värm Vä rm mla la d d. 1199

20 FRAMTIDENS ORGANISATION FÖR TURISMEN I VÄRMLAND ATT TA FRAM STRUKTUREN OCH ARBETS- FORMEN för de kmade turismorgaisatioe i Värmlad är ett arbete s orgaisatiosrådet arbetar med uder 2009/2010. Det fis ett atal frågor s behöver klargöras ia e orgaisatio sjösätts, exempelvis hur olika orgaisatioslösigar påverkar fiasierig likväl s lage offetlig upphadlig de ya kokurreslagstiftige. Strategigruppe har dock tagit fram e grudmodell för de framtida orgaisatioe. Medlemmar i de ekoiska föreige s är huvudma för orgaisatioe är Värmlads kmuer samt företagsätverke i Värmlad. Här fis reda ett atal aturliga ätverk med gemesamma itresse, exempelvis herrgårdsätverket Hotell i Värmlad ya kmer att bildas. Det eda kravet är att deltagade ätverk också är ekoiska föreigar. Det kmer fortsatt att vara viktigt att egagera läets aktörer aväda vår samlade kpetes i arbetet. Take är dock att vi ska fortsätta arbeta med Råd s får asvar för att utveckla sia respektive råde ta fram fler förslag till utveckligs- /hadligsplaer för kmade året. Dessa plaer ska preseteras vid det årliga Turismtiget för beslut. 20

21 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ORGANISATION Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Besöksärige i Värmlad ek. föreig Styrelse Värmlad AB Regio Värmlad Råd Destiatiosutvecklig Råd Etrepreörskap Råd Markadsförig rig Råd Kpetesförsörjig Råd Forskig & Utvecklig 21

22 Stödprocesser för utvecklig rollfördelig mella aktörera VISIT VÄRMLANDS ROLL Visit Värmlads asvarsfrågor har delats i i fyra huvudråde där Visit Värmlad äger frågora me ite ödvädigtvis är de aktör s operativt arbetar med alla delar. Arbetet med frågora ska bedrivas av de aktör s har rätt kpetes, förutsättigar resurser. Forskig & Utvecklig säkerställa att relevat statistik, udersökigar aalyser av värld, markad, kuder kokurreter geförs att kuskape frå dessa sammaställs tillgägliggörs i form av relevata beslutsuderlag för systemetets aktörer. Kpetesförsörjig utbildig arbeta för att besöksärige får tillgåg till persoal med relevat utbildig så lågt det är möjligt främja att kpetese staar kvar i Värmlad. Etrepreörskap ge samarbetsparters arbeta med att utveckla befitliga företag i besöksärige, främja ärigslivsutvecklig etablerig av ya företag. Destiatiosutvecklig strategisk samordig av Värmlads besöksärig främja samverka tillväxt i besöksärige. Markadsförig Visit Värmlad ska asvara för exter imagemarkadsförig samt iter markadsförig iformatio. Kopplat till varje huvudråde fis ett råd med represetater frå de olika aktörera, såväl geografiskt s verksamhetsmässigt, för att säkerställa bred samverka förakrig samt att arbetet utgår frå besöksäriges behov. 22

23 KOMMUNERNAS ROLL Kmuera ska vara möjliggörare skapa förutsättigar för besöksärige dess tillväxt. Det iebär att de måste ha tillräcklig kuskap turisme s företeelse äriges affärslogik. Närigslivsfuktioera i kmuera bör också fatta turismärige. Närige upplever att fis behov av ökad samordig av turismfrågor i kmuera mella t ex ärigslivschef, turistchef fritidsförvaltig. Kmuera behöver beakta turisme vår strategi i si ordiarie verksamhet, sia beslut plaer. Exempel på detta är lågsiktig plaerig översiktsplaer tillstådsärede ifrastruktur kmuikatioer offetligt etrepreörskap TURIST- OCH I-BYRÅERNAS ROLL Turistbyråera bör ha ett kocertäk, dvs täka hela Värmlad äve ha e ehetlig profil. Turistbyråera bör fias där det är måga besökare ite ödvädigtvis e i varje kmu. Turistbyråera ska ge efterfrågad iformatio över disk, telefo webb. BESÖKSNÄRINGENS ROLL Besöksäriges roll blir att utifrå strategiplae asvara för att det sker produktutvecklig paketerig samt kvalitets- serviceutvecklig. Att ma egagerar sig i det gemesamma arbetet ge deltagade i råd, geografiska /eller tematiska ätverk. 23

24 VÄRMLAND Regio Värmlad, , regiovarmlad.se Grafi sk layout form: Birgitta Stradh, Regio Värmlad, Iformatiosehete,

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer