Trafikverkens miljörapport år 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverkens miljörapport år 2000"

Transkript

1 Trafikverkens miljörapport år 2000

2 Trafikverkens miljörapport år 2000 Förord Transporter innebär en stor påverkan på miljön. Utsläpp av kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar påverkar människors hälsa och bidrar till övergödning och försurning. Globalt påverkas det skyddande ozonet samt klimatet. Miljöanpassade transportmedel och alternativa bränslen bidrar till att minska utsläppen men det återstår mycket innan alla miljömål har uppnåtts. Även infrastrukturen påverkar miljön. Riksdagen har antagit både miljö- och transportpolitiska mål för att Sverige ska uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Regeringens mål är att transporterna inom en generation ska ha miljöanpassats så att vi till exempel har frisk luft, ingen övergödning och endast naturlig försurning. Ökningen av transporterna medför ännu högre krav på åtgärder för att nå målen. Trafikverken har under året fortsatt att arbeta för att minska transportsektorns miljöpåverkan och försett regeringskansliet med underlag till den kommande miljöpropositionen som ska precisera de femton miljökvalitetsmålen och föreslå etappmål för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle inom en generation. Trafikverken har regeringens uppdrag att årligen redovisa utvecklingen inom miljöområdet. Miljöarbetet följs upp och utvärderas bl.a. i förhållande till de transport- och miljöpolitiska målen. Föreliggande rapport är, till största delen, en sammanfattning av respektive verks miljöredovisning. Maj 2001 Bo Bylund Banverket Jan Danielsson Luftfartsverket Jan-Olof Selén Sjöfartsverket Jan Brandborn Vägverket 1

3 Inledning Syftet med trafikverkens gemensamma miljörapport är att följa upp och redovisa utvecklingen inom transportsektorn i förhållande till fastställda miljöpolitiska mål och det transportpolitiska delmålet om en god miljö. Trafikverkens redovisning följer i stort sett det transportpolitiska delmålet för en god miljö i propositionen Transportpolitik för en hållbar utveckling (1997/98:56). Årets gemensamma miljörapport har en enklare utformning än tidigare och verken avser att göra rapporten lätt tillgänglig via respektive trafikverks hemsida. Det transportpolitiska delmålet En god miljö och miljökvalitetsmål Det övergripande transportpolitiska målet som antogs av riksdagen år 1998 är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Se propositionen Transportpolitik för en hållbar utveckling (1997/98:56). Banverkets del av det transportpolitiska målet är att tillgodose samhällets och kundernas krav på en järnväg som är säker, effektiv, tillgänglig, framkomlig och miljöanpassad. I detta ingår också att samordna den lokala, regionala och nationella järnvägstrafiken och ta särskild hänsyn till funktionshindrade resenärer. Banverket ska också ge ekonomiskt och administrativt stöd till samhällsmotiverad forskning och utveckling inom järnvägsområdet samt sprida resultaten av forskningen. Sektorsansvaret innebär också att följa och driva på utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå regering och riksdag i järnvägsfrågor. Banverket projekterar och bygger tekniska utrustningar och anläggningar inom de järnvägsspecifika teknikområdena samt ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, liksom för säkerhetsfrågor för all spårtrafik. Satsningen på järnvägen har givit tydliga effekter. Under år 2000 reste alltfler med tåg och allt mer gods gick på järnväg. Luftfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att dels skapa förutsättningar för ett säkert, effektivt och miljöanpassat flyg som kan tillgodose människors och näringslivets behov av godstransporter dels tillhandahålla och ansvara för driften och underhåll av statens flygtrafiktjänst och flygplatser. Luftfarten har en stor transportpolitisk betydelse för det långväga inrikes och utrikes resandet samt även en växande roll för långväga transporter av gods. Resandet inom det svenska inrikesflyget har efter en kraftig nedgång under 1900-talets första hälft återigen börjat öka. Antalet resande i utrikes flygtrafik har ökat kraftigt under större delen av 1990-talet. Inom flygtrafikledningen och på de allra flesta svenska flygplatser finns under överskådlig tid goda förutsättningar för ökad flygtrafik utan större trängselproblem. Flygplatskapaciteten i Stockholmsområdet har dock en särställning, mot bakgrund av funktionen som nationellt och internationellt nav. Arbetet med att öka flygsäkerheten och att miljöanpassa flyget drivs internationellt och inom EU och andra internationella fora, däribland ICAO (FN:s flygorganisation) och JAA (samarbetsorgan för flygsäkerhetsmyndigheterna i ett antal europeiska länder). Sjöfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att se till att sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. Sjöfartsverket ska även verka för hög säkerhet ombord på svenska fartyg samt för att sjöfarten miljöanpassas. Sveriges geografiska läge och landets stora beroende av utrikeshandel ger sjöfarten en viktig roll i det svenska transportsystemet. Den helt dominerande delen av godstransporterna till och från Sverige sker med sjötransporter. Sjöfarten är inte bara betydelsefull för godstransporterna utan fyller också en viktig funktion för persontransporterna. Sjöfarten har också stor betydelse för 2

4 transportförsörjningen i de större skärgårdarna i Sverige. Arbetet med att öka sjösäkerheten och miljöanpassa sjöfarten sker till stor del inom EU och andra internationella organ, bl.a. inom IMO (FN:s sjöfartsorganisation). Vägverkets del av det transportpolitiska målet är att, inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, bidra till: att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses; en hög transportkvalitet för näringslivet; en säker trafik med det långsiktiga målet att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor; en god miljö samt en positiv regional utveckling. Vägtrafiken utgör stommen i trafiksystemet. En väl fungerande vägtrafik är viktig för medborgarna och näringslivet och för att tillgodose lokala, regionala, interregionala och internationella transportbehov. Vägtrafikens dominerande problem är de negativa effekter som vägtrafiken ger på miljön och folkhälsan. Regeringen har tidigare betonat behovet av ökad samverkan i transportsystemet. Med ett sådant synsätt blir det naturligt att se till de olika transportsättens givna egenskaper och naturliga roller i transportsystemet och hur de på bästa sätt kan samverka till att lösa hushållens och företagens samlade transportbehov. Vägtrafiken har därvid en särställning, bl.a. genom att det finmaskiga vägnätet är basen för alla transportsystem. Den 29 april 1999 antog riksdagen femton miljökvalitetsmål (Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Begränsad klimatpåverkan). Se propositionen Svenska miljömål (1997/98:145). I beslutet efterfrågar riksdagen en precisering av flera miljökvalitetsmål, detaljerade etappmål och åtgärder för att uppnå de femton miljökvalitetsmålen inom en generation. Det transportpolitiska delmålet En god miljö De statliga trafikverken ansvarar för att genomföra transportpolitiken och att de fem antagna delmålen Ett tillgängligt transportsystem, En hög transportkvalitet, En säker trafik, En god miljö och En positiv regional utveckling uppnås på sikt. Delmålet En god miljö innebär att transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till kraven på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador och god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. Delmålet En god miljö preciseras med avseende på: - utsläpp av klimatpåverkande gaser (koldioxid) och luftföroreningar (kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen), - hälsoeffekter av luftföroreningar, - buller, - kretsloppsanpassning, - natur- och kulturmiljön. De femton miljökvalitetsmålen Trafikverken, tillsammans med ett flertal andra myndigheter däribland Naturvårdsverket och Statens Institut för KommunikationsAnalys (SIKA) har, på regeringens uppdrag, tagit fram förslag på etappmål men framförallt förslag på konkreta åtgärder för att uppnå de femton miljökvalitetsmålen. I oktober 1999 redovisade trafikverken uppdraget för Miljömålskommittén och Klimatkommittén. SIKA redovisade sitt uppdrag (att ta fram etappmål för att följa upp trafikens påverkan på hälsa, kretsloppsanpassningen inom transportsektorn och uppföljningsbara etappmål för att minska den påverkan som transportsystemet ger upphov på bebyggelsemiljön, natur- och kulturmiljön, den biologisk mångfalden samt hushållningen med mark, vatten och andra resurser) i rapporten Vidareutveckling av de transportpolitiska målen (2000:1). 3

5 Den 11 april 2000 presenterade Klimatkommittén slutbetänkandet Förslag till Svensk klimatstrategi (SOU 2000:23). Klimatkommittén föreslår att målet på lång sikt ska vara att utsläppen av växthusgaser ska minska med 50% år 2050 räknat från basåret 1990 och att det nuvarande miljökvalitetsmålet ska omformuleras så att det omfattar samtliga sex växthusgaser som täcks av Kyotoprotokollet. Sverige bör verka internationellt för att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på 550 koldioxidekvivalenter. På kort sikt föreslår klimatkommittén att utsläppen som medelvärde under perioden ska vara 2% lägre än år Som etappmål föreslår kommittén att utsläppen av växthusgaser år 2005 ska ha stabiliserat sig på 1990-års nivå. Kommittén föreslår att myndigheters ansvar och uppgifter för genomförandet av klimatpolitiken ska anges i instruktion och regleringsbrev för respektive verk. Vidare föreslår klimatkommittén att ett Klimatråd inrättas på myndighetsnivå där trafikverken ska ingå tillsammans med SIKA, Statens energimyndighet, Boverket, Sida, m.fl. Klimatrådet ska utgöra ett stöd för Naturvårdsverket i de frågor som rör genomförandet av klimatpolitiken. Klimatkommittén föreslår också att regeringen ska ge trafikverken i uppdrag att utarbeta en gemensam modell och databas som informerar om transportslagens och transportfordonens klimatpåverkan. Klimatkommittén föreslår vidare att trafikverken, Boverket, Statens energimyndighet, NUTEK och Statens Jordbruksverk omgående får i uppdrag att utreda och föreslå ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen av växthusgaser. Slutligen konstaterar Klimatkommittén att det finns två alternativ för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet: handel med utsläppsrätter eller en höjd koldioxidskatt.. Den 7 juni 2000 presenterade Miljömålskommittén sitt betänkande Framtidens miljö- allas ansvar! (SOU 2000:52). Miljömålskommittén redovisar en samlad översyn av vad som behövs för att Sveriges nationella miljökvalitetsmål ska kunna uppnås inom en generation. Miljömålskommittén lämnar i betänkandet förslag på kompletterande preciseringar av miljökvalitetsmålen som talar om vilken miljökvalitet som ska vara uppnådd inom en generation, etappmål (oftast för år 2010), åtgärdsstrategier och styrmedel samt fördelning av ansvaret mellan de centrala myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna. Miljömålskommittén föreslår vidare att ett system för uppföljning och utvärdering av de transportpolitiska målen bör utvecklas enligt förslag från SIKA, att trafikverken och SIKA bör utveckla samarbetet för att göra gemensamma prioriteringar av hur miljömålen för transportsektorn ska nås samt att strategiska miljöbedömningar (SMB) bör integreras bättre i planeringen av infrastruktur. Regeringen har nyligen lagt fram en miljöproposition för riksdagen med förslag på precisering av de femton miljökvalitetsmålen, etappmål och konkreta åtgärder. 4

6 Utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar Miljökvalitetsmål: Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. Etappmål till det transportpolitiska delmålet En god miljö: Utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör år 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå. Utsläppen av kväveoxider från transporter i Sverige bör ha minskat med minst 40% till år 2005 räknat från 1995 års nivå. Utsläppen av svavel från transporter i Sverige bör ha minskat med minst 15% till år 2005 räknat från 1995 års nivå. Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) från transporter i Sverige bör ha minskat med minst 60% till år 2005 räknat från 1995 års nivå. Klimatpåverkande gaser (koldioxid) Ämne Basår Etappmål År Koldioxid 1990 ± Målen för koldioxid kommer inte att nås utan ytterligare åtgärder. Bränsleförbrukningen minskar för flyget men ökar för järnvägstrafiken. Bensinförbrukningen i vägtransportsektorn minskar men dieselförbrukningen ökar vilket ger en ökning totalt av bränsleförbrukningen. Trafikverken är eniga om att det föreligger behov av att tydligare redogöra för vad som avses med inrikes respektive internationella utsläpp av klimatgaser från respektive trafikslag. Spårtrafik Koldioxidutsläppet var ca ton under år Järnvägens del av koldioxidmålet har i dagsläget redan uppnåtts. Det är dock osäkert om koldioxidmålet kommer att fortsätta vara uppnått år 2010 i och med den ökade användningen av diesel inom järnvägssektorn. Förbrukningen av diselbränslen ökade med 4% under år 2000 jämfört med år miljoner liter diesel förbrukades inom järnvägssektorn. Trots att endast 10% av trafikarbetet på järnväg sker med dieseldrift svarar detta för runt 50% av järnvägens utsläpp av koldioxid. Elanvändningen inom järnvägssektorn var i stort sett oförändrad år 2000 jämfört med år ,1 TWh el producerades för järnvägen under året. Större delen, 70%, är miljömärkt med Bra Miljöval vilket medfört att utsläppen från elproduktionen minskat med cirka 30%. I den energisparplan som lämnades till regeringen i februari anges en besparingspotential, i förhållande till utfört trafikarbete, på 3% per år under fem år. Ett energisparråd har upprättats med deltagare från järnvägssektorn. Luftfart Koldioxidutsläppet var ca 1,6 miljoner ton under år För första gången sedan år 1995 har de nationella utsläppen av koldioxid från flygtrafiken minskat jämfört med föregående år. Från år 1999 till år 2000 minskade utsläppen av koldioxid med 2%, vilket motsvarar ton koldioxid. Särskilt inrikestrafiken har effektiviserats så att medelvärdet för koldioxidutsläppen per transportarbete har minskat från 170 g/personkm år 1998 till 158 g/personkm år 2000 vilket är en minskning med 7%. Den positiva utvecklingen är en följd av att fler transporter utförs med större, modernare och bränsleeffektivare flygplan samt att flygplanen har varit mer fullsatta. Till exempel har andelen inrikes flygningar med flygplan som tar mer än 175 passagerare ökat med 5% från år 1999 till Minskningen av bränsleåtgången, främst tack vare effektivare inrikestransporter, motverkas dock av tillväxten i utrikes trafikarbete. I Kyotoprotokollet ges enbart nationellt ansvar för att följa upp och minska utsläppen av koldioxid från inrikes flyg. Den internationella luftfartsorganisationen (ICAO) har ålagts att föreslå hur ansvaret 5

7 för det internationella flyget ska hanteras. Inrikesflyg kan inte behandlas annorlunda än utrikesflyget eftersom marknaden är avreglerad. Därför är ICAO: s förslag till hantering av frågan avgörande för hur framgångsrika de svenska strategierna blir. Vid det femte mötet med ICAO:s miljökommitté (CAEP) i januari år 2001 diskuterades bl.a. verktyg för begränsning av koldioxidutsläppen samt kortoch långsiktiga åtgärder avseende flygbuller Mötet enades om ett utkast till resolution för ICAO:s generalförsamling om hur koldioxidutsläppen från flygtrafiken ska kunna minimeras. Resolutionen anger att en öppen handel med utsläppsrätter är den mest kostnadseffektiva åtgärden på lång sikt. På kort sikt föreslås fortsatt utveckling av metoder för såväl frivilliga överenskommelser som avgifter. Alla avgiftssystem, inklusive undervägsavgifter, kan komma att utnyttjas för att internalisera de externa miljökostnader som flyget orsakar, när de har definierats och kvantifierats. Sverige driver frågan om undervägsavgifter inom organisationen EUROCONTROL där man dock har velat avvakta resultatet från det femte CAEP-mötet innan man går vidare. Sverige är som enda nordiska land representerat i CAEP. Vägtrafik Koldioxidutsläppet var ca 20 miljoner ton under år Under år 2000 har ett arbete påbörjats för att få fram mer tillförlitliga siffror på utsläppet av koldioxid från vägtrafiken. Kvaliteten på data om den relativa utvecklingen har förbättrats men osäkerhet om den absoluta nivån kvarstår. Etappmålet för koldioxid kommer inte att nås utan ytterligare åtgärder. Utsläppen ökade med ca 1,4% jämfört med förra året, och från basåret 1990 har ökningen varit ca 8%. Tunga lastbilar med en totalvikt över 16 ton står för den största delen av ökningen. Personbilarnas utsläpp är oförändrat jämfört med Japanska och koreanska bilindustrin har träffat ett avtal med Europeiska kommissionen om minskning av nya personbilars utsläpp av koldioxid. Avtalet motsvarar i stor utsträckning det tidigare tecknade avtalet mellan den europeiska bilindustrin (ACEA) och kommissionen. Bränsleförbrukningen i personbilar minskade med 11% mellan årsmodellerna 1995 och Den minskade mest för bensindrivna personbilar. Andelen fyrhjulsdrivna personbilar i nybilsförsäljningen under 2000 var 5,7% (4,7% år 1999). Dessa har generellt sämre miljöegenskaper på samtliga punkter jämfört med vanliga personbilar. Antalet bussar i trafik som kan köras på alternativa bränslen är för närvarande ca 780 stycken (5%) vilket är en ökning med drygt 40 bussar sedan förra året. Av denna ökning står gasdrivna bussar för den största delen. Vägverket bedriver ett projekt kallat Sparsam körning (SPARK), som syftar till att öka kunskapen och insikten om körsättets betydelse för miljön. Viktiga beståndsdelar i projektet är utbildningar i så kallad EcoDriving och Heavy EcoDriving där man praktiskt och teoretiskt lär sig köra sparsamt och miljöanpassat främst beträffande koldioxidutsläpp. Utbildningarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Trafikskolors Riksförbund och Energimyndigheten. När det gäller Heavy EvoDriving har även Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) deltagit i arbetet. För närvarande finns ca 300 lärare i EcoDriving och ett 70-tal i Heavy EcoDriving fördelade över landet. Totalt har drygt 3000 personer utbildats i EcoDriving och ca 400 i Heavy EcoDriving. Dessutom har uppskattningsvis ca 1500 personer genomgått kortare praktiska utbildningar, så kallade demonstrationer. Vägverket har under år 2000 fortsatt med att utveckla en marknad för trafiksäkra och miljöanpassade transporter. Detta har skett genom att stödja aktörer på marknaden att kvalitetssäkra sina transporter, genom egna insatser eller upphandling. Samarbetet med kommuner och landsting har fortsatt under året med att stödja framtagning av policys och krav i upphandlingar. Dessutom har samarbetet inletts med näringslivet och då i första hand med företag och branschorganisationer inom handel, livsmedel, verkstad, stål- och gruv-, skog- samt transportbranschen. Kvalitetssäkringsarbetet har omfattat 19 landsting, 108 kommuner, 57 företag och 70 andra organisationer. Under år 2000 har 8 landsting, 49 kommuner och 15 andra organisationer gjort upphandlingar av transporttjänster med uttalade miljöoch säkerhetskrav i underlaget. Uppfyllandet av kraven kommer att påverka koldioxidutsläpp, hälsovådliga emissioner, hastighet, nykterhet, bältesanvändning och ökad användning av säkra fordon. För Vägverkets egna transporter har krav ställts i alla verkets entreprenadupphandlingar. Vidare pågår arbete med att säkra implementering av verkets resepolicy. Vägverkets regioner har under år

8 gjort många regionalt anpassade insatser inom miljöområdet, som bygger på samarbete med kommuner och landsting. Insatser som dialogprojekt, bilpooler och cykelprojekt pågår. Sjöfart Koldioxidutsläppet var ca 3,3 miljoner ton under år Inom FN:s sjöfartsorganisation (IMO) pågår ett arbete för att se över den internationella sjöfartens utsläpp av klimatgaser. IMO och den Internationella klimatpanelen (UNFCCC) utbyter sedan år 1997 information om sjöfartens koldioxidutsläpp och IMO:s miljökommitté (MEPC) följer sjöfartens samlade koldioxidutsläpp som en del i arbetet med att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den internationella sjöfartens bidrag till växthuseffekten. Sjöfartsverket har delfinansierat en IMO-studie om sjöfartens totala utsläpp av klimatgaser som presenterades för MEPC i juni Studien (MEPC 45/8 - Study of Greenhouse Gas Emissions from Ships) omfattar en inventering av sjöfartens utsläpp av klimatgaser samt en förteckning över tekniska och operationella åtgärder som kan minska sjöfartens bidrag till växthuseffekten. I studien framgår preliminärt att minskade utsläpp av kväveoxider från fartyg, t.ex. genom katalytisk avgasrening av marina motorer, även indirekt kan innebära ett minskat bidrag till växthuseffekten genom minskat bildande av ozon. Kväveoxider Ämne Basår Etappmål År Kväveoxider % 2005 Etappmålet för kväveoxider (NOx) kommer att nås utan ytterligare åtgärder. Enligt prognosen underskrids målet med drygt ton eller 26%. tusen ton Utsläpp av kväveoxider från trafik Spår Luft Sjö Väg Etappmål * Spårtrafik Utsläppen av kväveoxider var ca ton under år Järnvägens del av mål för utsläpp av kväveoxider har inte uppnåtts och kommer inte att uppnås med nuvarande ökade användning av fossila bränslen. Emissionerna av NOx från dieseldriven järnvägstrafik regleras till viss del med hjälp av Banavgifter. En utveckling av detta avgiftssystem pågår med hjälp av flera olika projekt som handlar om de olika trafikslagens marginalkostnader. Syftet är bl.a. att genom en korrekt och rättvis prissättning av NOx utsläppen få dessa att minska. 7

9 Luftfart Utsläppen av kväveoxider var ca ton under år Tendensen med minskande kväveoxidutsläpp, som kunde anas mellan år 1998 och år 1999, har fortsatt år Från år 1999 till år 2000 har utsläppen från inrikestrafik per transportarbete minskat med 5% och den absoluta mängden med 8%, vilket motsvarar 211 ton kväveoxider. Även de nationella utsläppen har minskat, d.v.s. inklusive utrikes flygningar inom svenskt område. Den positiva trenden förklaras delvis på samma sätt som för koldioxid, nämligen med att fler transporter utförs med större, modernare och bränsleeffektivare flygplan samt av att flygplanen har varit mer välbesatta. Till minskningen bidrar också en fortsatt ökad användning av flygplan med så kallade låg- NOx motorer. Nya och större flygplan med motorer utan låg-nox teknik tenderar dock att ha högre utsläpp av kväveoxider och motverkar effekten av ökad användning av låg- NOx flygplan. Sverige har tillsammans med Schweiz som enda länder i världen infört miljödifferentierade landningsavgifter med avseende på kväveoxider och kolväten i avgaser. Länderna har påbörjat ett arbete för att skapa ett gemensamt avgiftssystem. EG- kommissionen har visat intresse för arbetet och ser gärna att ett harmoniserat system som kan användas inom den europeiska gemenskapen utvecklas. I European Civil Aviation Conference (ECAC) deltar de flesta europeiska stater, även de utanför EU. ECAC:s miljögrupp ANCAT beslutade efter ett svenskt initiativ att bilda en arbetsgrupp med uppgift att utforma ett förslag till sådant harmoniserat avgiftssystem. Arbetsgruppen leds av Sverige. Luftfartsverket har tillämpat ett avgasrelaterat landningsavgiftssystem sedan 1 januari 1998 på vissa större flygplatser. Storleken på landningsavgiften är beroende av flygplanets utsläpp av kolväten och kväveoxider. Från 1 oktober år 2000 utökades tillämpningen så att det används på Luftfartsverkets samtliga flygplatser. En utökad tillämpning av avgasavgiftssystem till flera länder i Europa skulle ha en större effekt än om någon av eller båda de befintliga avgifterna höjdes drastiskt. LFV verkar för att avgasrelaterade landningsavgiftssystem skall användas av fler länder i Europa. Vägtrafik Utsläppen av kväveoxider var ca ton under år Etappmålet för kväveoxider kommer sannolikt att nås. Utsläppen var som störst 1989 och har sedan dess minskat med ca 40%. Minskningen beror till största delen på att katalytisk avgasrening finns på personbilar fr.o.m års modell (frivilligt fr.o.m. 1987). Sedan basåret 1995 har utsläppen av kväveoxider minskat med 25%. Jämfört med förra året är minskningen 6%. Ca 30% av utsläppen sker i tätort. Många av de åtgärder som minskar koldioxidutsläppen leder också till minskade utsläpp av kväveoxider, exempelvis insatserna att utveckla en marknad för trafiksäkra och miljöanpassade transporter. Den 1 januari 2001 var andelen dieseldrivna personbilar 4,9% vilket kan jämföras med 4,6% år Eftersom dieseldrivna personbilar har längre årlig körsträcka än bensindrivna uppskattas dieselbilarna stå för knappt 8% av personbilarnas totala körsträcka. Andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen uppvisar en tydligt nedåtgående trend. Under år 2000 utgjorde de 6,3% av de nyregistrerade personbilarna jämfört med 7,2% år 1999 och 11% år Den nedåtgående trenden beror sannolikt på att de ekonomiska fördelarna har minskat. Dieselbilarna är fördelaktigare ur koldioxidsynpunkt och VOC-synpunkt än bensinbilarna, men de har högre utsläpp av kväveoxider och partiklar. Andelen dieseldrivna lätta lastbilar ökar snabbt. 1 januari 2001 var 39 % av de lätta lastbilarna dieseldrivna jämfört med 34% 1 januari 2000 och 29% 1 januari Andelen dieseldrivna lätta lastbilar av årsmodell 2000 var 70% den 1 januari 2001 (75% var av årsmodell 1999). Beslut har tagits om ett nytt EU-direktiv om minskning av utsläpp från nya dieseldrivna tunga lastbilar och bussar i tre etapper fram t.o.m. år Vid all upphandling av byggande, drift och underhåll av statliga vägar ställs miljökrav, bland annat ställs krav för motorfordon och arbetsmaskiner. Det finns en ersättningsmodell som ger bonus respektive avdrag på anbudssumman beroende av vilka miljökrav respektive lastbil och arbetsmaskin uppfyller. Vägverket har utrett effekterna av de miljökrav som infördes år Resultaten visar att 8

10 26% av de anlitade entreprenörernas fordonsflotta förnyades med nya och ur miljösynpunkt bättre fordon tack vare kraven. Sjöfart Utsläppen av kväveoxider var ca ton under år Sjöfartsverket har överlämnat en utvärdering av systemet med miljödifferentierade sjöfartsavgifter till regeringen. Efter tre år med de miljödifferentierade farledsavgifterna kan konstateras att de är ett effektivt verktyg för att påskynda arbetet med att vidta åtgärder mot luftförorening från fartyg. I december år 2000 hade ett 30-tal fartyg, inklusive ett antal av Sjöfartsverkets egna isbrytare och arbetsfartyg, vidtagit långtgående åtgärder för att minska kväveoxidutsläppen. Av dessa 30 fartyg har totalt 23 handelsfartyg erhållit ett s.k. NOx-certifikat. Sjöfartsverket ger i nuläget restitution för både katalytisk avgasrening (SCR- teknik) och s.k. HAM-teknik (Humid Air Motor) som installeras före år Ett betydande antal fartyg planerar att införa sådan reningsteknik. Vid det 45:e sammanträdet med IMO:s miljökommitté (MEPC 45) informerade Sverige kommittén om att överslagsberäkningar visar att de svenska miljödifferentierade sjöfartsavgifterna, tillsammans med vissa förändringar i utbudet av och distributionsnätet för marint bränsle, hittills resulterat i en reduktion av kväveoxider på ton per år inom Östersjö- och Nordsjöområdet. MEPC 45 beslutade att fortsatt bevaka frågan om miljöindex och ekonomiska styrmedel för fartyg. Svaveldioxid Ämne Basår Etappmål År Svavel % 2005 Etappmålet kommer att nås med bred marginal. Minskningarna av svavelutsläppen beror framförallt på att sjöfartens utsläpp av svaveldioxid har minskat och samt att lågsvavligt dieselbränsle till stor del har ersatt sämre kvaliteter. tusen ton Utsläpp av svaveldioxid från trafik Spår Luft Sjö Väg Etappmål * Spårtrafik Svaveldioxidutsläppet var mindre än 1 ton under år Järnvägens del av målet för emissionerna av svaveldioxid har i dagsläget redan uppnåtts genom utökad användning av diesel miljöklass 1 och 2. 9

11 Luftfart Svaveldioxidutsläppet var ca 500 ton under år De nationella utsläppen av svavel i avgaser från flygplan varierar på samma sätt som bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Det vill säga en minskning från år 1999 till år 2000 med 2%. Orsakerna är desamma som anges för minskningen av koldioxidutsläppen, nämligen med att fler transporter utförs med större, modernare och bränsleeffektivare flygplan samt av att flygplanen har varit mer välbesatta. Vägtrafik Svaveldioxidutsläppet var ca 600 ton under år Såväl riksdagsmål som etappmål har redan nåtts och marginalen till målen är så stor att de klaras även med den beräknade trafikutvecklingen. Sedan 1985 då utsläppet av svaveldioxid var som störst har utsläppen minskat med ca 96 %. Jämfört med förra året så har utsläppen minskat med 45 % från en redan låg nivå. Orsaken till denna minskning är införandet av miljöklass 1 bensin med lägre svavelhalt. Sjöfart Svaveldioxidutsläppet var ca ton under år Sedan den 1 januari 1998 har Sverige miljödifferentierade sjöfartsavgifter. Sjöfartsverket differentierar farledsavgifterna med avseende på svavelhalten i fartygs bränsle och på förekomsten av kväveoxidreducerande teknik ombord. Cirka 25 hamnar har infört miljödifferentierade hamnavgifter i enlighet med 1996 års överenskommelse mellan Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening och Sveriges Hamn och Stuveriförbund om att minska svaveloch kväveoxidutsläppen från sjöfarten på Sverige med 75%. I december år 2000 hade fartyg registrerats för drift med uteslutande lågsvavligt bränsle via Sjöfartsverkets svavelintyg. Överslagsberäkningar visar att de svenska miljödifferentierade sjöfartsavgifterna, tillsammans med vissa förändringar i utbudet av och distributionsnätet för marint bränsle, hittills resulterat i en reduktion av svaveldioxid på runt ton per år inom Östersjö- och Nordsjöområdet. År Antal fartyg med svavelintyg

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen

miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen miljömålen bilagor bilagor till den fördjupade utvärderingen 2008 Förord Inför Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av hur arbetet går med att nå miljömålen uppdrogs till målmyndigheter och sektorsmyndigheter

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom ramen för LundaMaTs 2003-2005 i Lunds

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom LundaMaTs 2003-2005 i Lunds kommun Papper

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer