ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012 RFSL Göteborg

2 Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 3 mars 2012 på Mötesplats Göteborg. Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation Ajournera Att-sats Bifall/avslag Bordläggning Föreningsstämma Försöksvotering Jämkningsförslag Jäv Kongress Motion Ordningsfråga Plenum Presidiet Proposition Reservation Rösträkning Sluten omröstning Stadgar Stämman Yrkande Alla som är för ett förslag säger ett tydligt Ja. Pausa mötet En mening som innehåller ett beslutsförslag eller ett beslut Att säga ja till ett beslut/att säga nej till ett beslut. Om föreningsstämman anser sig inte ha tillräckligt underlag i en fråga för att kunna fatta beslut. Årsmöte Röstning med röstkort, man får en översikt utan att räkna noggrant När två personer/grupper som från början har två olika förslag bakar ihop de två förslagen till ett som båda/alla kan ställa sig bakom. Den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka kan vara i konflikt med föreningens intresse ska inte vara med och rösta i just den frågan. Årsmöte för alla RFSL:s avdelningar. Hålls vartannat år (jämna år). Förslag från medlemmarna. Ska ha inkommit på förhand. Bryter talarlistan när någon t.ex. önskar sakupplysning eller sträck i debatten. När alla är samlade. I motsats till mindre grupper. Mötesordförande, mötessekreterare m.fl. Förslag från styrelsen. När någon vill anteckna avvikande beslut. Röstning med röstkort där de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Anonym röstning där var och en skriver sin kandidat/förslag på ett papper. Fasta regler som gäller för avdelningen. Beskrivning av föreningens ändamål, syfte, regler m.m. Årsmöte. Förslag 2 RFSL Göteborg

3 Innehållsförteckning DAGORDNING 4 VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE Inledning 5 Sexualpolitisk verksamhet 5 Hälsofrämjande verksamhet 6 Föreningssocial verksamhet 8 Information, PR & evenemang 8 Organisation 10 Ekonomisk berättelse 12 REVISIONSBERÄTTELSE 13 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 14 MOTIONER 21 Motion 1 Hedra Bosse Moberg 21 VERKSAMHETSPLAN Inledning 21 Sexualpolitisk verksamhet 23 Hälsofrämjande verksamhet 25 Föreningssocial verksamhet 26 Information, PR & evenemang 26 Organisation 27 BUDGET 28 RFSL Göteborg 3

4 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande 4 RFSL Göteborg

5 Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2011 Inledning RFSL Göteborg, som är en avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningens verksamhet är omfattande och bred och kan förenklat delas in i tre huvudområden: sexualpolitisk, hälsofrämjande samt social verksamhet. Föreningen arbetar bland annat med information, upplysning, hiv-prevention, individuella stöd- och krissamtal samt medlemsaktiviteter och kaféverksamhet. De olika verksamheterna överlappar varandra och skapar tillsammans helheten RFSL Göteborg. Jubileumsåret 2011 blev ett mycket händelserikt och turbulent år. Vi har upplevt bestörtning, glädje, frustration, framgång, väntan, gemenskap och mycket mer. Året inleddes med sänkta bidrag och MBL-förhandling och avslutades med jubileumsmingel under kristallkronorna på Börsen. Vår kurator Marie Hagberg slutade sin anställning hos oss efter 15 års tjänst. Vår insats på HBTQ-Festivalen var den största någonsin och på själva jubileumsdagen den 16 augusti åkte vi ut på kryssning med medlemmarna. Sammantaget har det varit ett tungt men bra år för föreningen. Sexualpolitisk verksamhet Styrelse och personal har ökat kunskapen om och synliggjort den mångfacetterade hbtvärlden samt bedrivit påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. I akt och mening att stöda vårt mångfaldsarbete har föreningen aktiverat sig i flera intersektionella sammanhang. Föreningen har aktivt bidragit till Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering, som ämnar öppna en antidiskrimineringsbyrå. Vi stöder Göteborg mot rasism i deras verksamhet, bland annat deltog vi i högtidlighållandet av Kristallnatten. På HBTQ-Festivalens invigningsdag den 1 juni hissades regnbågsflaggan för första gången på en av paradstängerna på Gustaf Adolfs torg. Initiativet kom ursprungligen från hbt-rörelsen, inklusive RFSL. Beslutet att hissa flaggan har dock vuxit fram inom Göteborgs stad vilket kan ses som ett bevis på att Göteborgs stad har tagit till sig hbt-frågan och vill ärligt jobba med den. RFSL Göteborg 5

6 RFSL-familjen bjöd detta år på ett 30-tal program i Regnbågskvarteret, HBTQ-festivalens seminariecenter. Teman som avhandlades i seminarier och workshops med föreningen som arrangör var bland annat jämlikhet i Västra Götaland, hbtq-kompetens på mottagningar, den moderna homo-, bi- och transfobin, att normalisera hiv, hållbara förhållanden, röda bögar & danska fisseletter och bakom stängda sovrumsdörrar. Förbundet körde under pridesäsongen kampanjen Gör det bättre. Under kampanjen lyftes politiska teman som en bättre familjepolitiken, Hiv-positivas, asylsökande hbt-personers och transpersoners mänskliga rättigheter, kampen mot hatbrotten, unga hbtpersoners situation samt att Sverige måste bli bättre på att uppmärksamma situationen för hbt-personer i andra länder. Föreningen har vid olika tillfällen synliggjort kampanjen. Under Stockholm Pride bidrog föreningen till den sexualpolitiska diskussionen med fyra program: panelsamtalet Hur ser homo-, bi- & transfobi ut i Sverige idag? föreläsningen Jag har något jag måste berätta, samtalet Karin Boye och de postuma bortförklaringarna och gruppsamtalet Bögringen 2.0. Samarbetet med Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fortsatt. Föreningen var inbjuden till ett rundabords-samtal om hbt & heder. Föreningen deltog även aktivt i planeringen av ett heldagsseminarium om partnervåld i hbtq-realtioner. Föreningen uppmärksammade World Aids Day tillsammans med RFSU Göteborg med en manifestation på Järntorget och ett panelsamtal på Folkets hus på temat Stigmatisering av hivpositiva hur ser det ut, vad beror det på och hur kan vi motarbeta det? Föreningens ordförande har under året bland annat diskuterat hbt & funktionsnedsättning med Kulturföreningen MIM, hbt & arbetslivet med Unionens jämställdhetsombud i Göteborg, sexualitet och könsidentitet bortom normen med socionomstudenter, värdefulla värderingar i ett samtal utifrån pjäsen Som ett guds barn under Vetenskapsfestivalen, hbt & lokalpolitik på Liberalt riksmöte, sexualitet & psykisk funktionsnedsättning i samband med premiärvisningen av filmen Tessan=Viktor, bdsm & samtycke på RFSU Göteborgs medlemsmöte, normer & rättigheter med ungdomar i Biskopsgården utifrån filmen Fyra år till under Antirasistisk filmvecka, hbt & trygghet i förhållande till stadsplanering med Tryggare och mänskligare Göteborg samt med ledningen för polisområde Storgöteborg om hur polisen kan bli bättre på att hantera hbt-relaterade frågor. Vi har medverkat i flera intervjuer i press, radio och TV rörande olika hbt-frågor. Vi har uttalat oss i frågor om: kuratorsverksamheten på RFSL Göteborg, psykisk ohälsa bland hbtungdomar, polisens arbete med hbt, islamofobi och homofobi, hiv och stigmatisering samt allmänt om hbt i Göteborg. Hälsofrämjande verksamhet Hälsa tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbt-personer. För att skapa förutsättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identitet. Genom att stärka människors självkänsla och identitet ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbt-gruppen. Därmed utgör den hälsofrämjande verksamheten i sin helhet en elementär del av föreningens hiv/sti-preventiva arbete. Personalen har funnits tillgänglig för olika frågeställningar per telefon, personliga besök, brev och e-post samt på Träffpunkt HaBiT. De har nätverkat med andra relevanta föreningar 6 RFSL Göteborg

7 och mottagningar. De har även genomfört kortare utbildningar/konsultationer gällande MSM 1 och hbt inom vissa psykosociala utbildningar på universitet. Inom ramen för vårt hiv- och hälsoarbete samarbetar vi med andra RFSL-föreningar, organisationer och verksamheter. Personalen har även deltagit i olika konferenser och seminarier, bland annat FEMPkonferensen (the Future of European Prevention among MSM). Föreningen har erbjudit rådgivning, kris- och stödsamtal. Samtalen har handlat om sexuell identitet och/eller könsidentitet, sexuell hälsa, relationsproblem och oro för hiv/sti. Akuta krissamtal och korta väntetider har prioriterats framför kontakter som sträckt sig över längre tid. Besöken har varit kostnadsfria. År Antal klienter Antal samtal Genomsnitt samtal/pers , , , , ,2 Föreningen är engagerad i hbt-flyktingfrågor och erbjuder stöd för asylsökande och papperslösa hbt-personer i samverkan med förbundets asylhandläggare. Vi samverkar även med Rosengrenska stiftelsen och hbtq-gruppen inom nätverket Ingen människa är illegal. Föreningen har en informationssida på Qruiser med kurativ prägel, vilken används för att informera och svara på frågor om säkrare sex. Även på föreningens egen hemsida har relevant hiv/hälso-information lagts upp. Föreningen deltog med ett informationsbord i konferensen om sex- och samlevnad i skolan; Sex, unga och skolans roll Tema: Säkrare sex. Konferensen riktade sig till yrkesverksamma inom skolan. Vi har även närvarat med informationsbord på Fryshusets ungdomskonferens och Genusdagen tema: sexualitet på Psykologiska institutionen Föreningen har i två repriser tagit emot två socionomstudenter på deras korta fältpraktik. I samband därmed har de skrivit sina B-uppsatser på rubrikerna Har civilstatusen någon påverkan på alkoholkonsumtionen för kvinnor som har en sexuell relation till kvinnor? och Hur hbt-personers vardag påverkas av homo- och transfobin i samhället. RFSL har av regeringen tilldelats uppdraget att undersöka omfattningen av och situationen för personer som köper och säljer sexuella tjänster inom grupperna homo- och bisexuella samt transpersoner och personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål inom dessa grupper i Sverige. Föreningen stod som värd för ett frukostseminarium där resultaten från studien presenterades. Kampanjen Colour of Love, som är ett samarbetsprojekt mellan RFSU, RFSL Ungdom och RFSL, genomfördes under sommaren och fortsatte i mindre omfattning under hösten. Kampanjen fokuserar på samtalsbaserade metoder inom uppsökande verksamhet och det innebär att våra informatörer aktivt söker upp personer och leder samtal om sex, njutning och säkrare sex. Kampanjen resulterade i ca samtal och ca utdelade kondomkit. Utöver detta har vi fortsatt att distribuera kondomkit på stadens gayklubbar. World Aids Day nätverket i Västra Götaland bjöd detta år in till en heldags open space-workshop med temat Hiv och rättigheter från ord till handling. För tredje året i rad sattes fokus på fördomar och diskriminering. Evenemanget var ett samarrangemang mellan många olika organisationer och koordineras av Hivprevention i Västra Götaland. Evenemanget pla- 1 MSM= män som har sex med män RFSL Göteborg 7

8 nerades under lång tid i olika arbetsgrupper. Resultatet från open space-workshopen skall sammanställas i en rapport av Hivprevention i Västra Götaland. Föreningens projekt inom hiv-prevention återrapporteras särskilt till Hivprevention i Västra Götaland. I denna rapport finns en mer utförlig beskrivning av den hiv-preventiva verksamheten. Föreningssocial verksamhet Träffpunkt HaBiT Träffpunkt HaBiT har haft öppet två kvällar i veckan. Träffpunkten har haft något färre besökare än tidigare år. Besökarna har varit både medlemmar och icke-medlemmar. Föreningens aktivitetsgrupper har haft HaBiT som sin träffpunkt bestämda dagar varje månad. Som tidigare år är det aktiva medlemmar som ansvarar för Träffpunkt HaBiT. Träffa styrelsen Var fjärde onsdagskväll har en medlem av styrelsen varit tillgänglig på Träffpunkt HaBiT för medlemmar och andra. Aktivitetsgrupper Under året har följande grupper verkat inom föreningen: HBT-Seniorerna, Stolta Föräldrar till hbtq-personer, Transgruppen, Litteraturgruppen och Queer Choir. Därtill samlas Regnbågen regelbundet på kafékvällarna. Hbt-seniorerna har i regel träffats en gång i månaden. De har gjort studiebesök på Göteborgsoperan, Botaniska trädgården och Röhsska museet. När de har träffats på föreningen har de bl.a. diskuterat boendeformer, forskning kring kön och sexualitet, hbt-perspektiv inom vård och omsorg, Hej då! begravningsboken, sett och diskuterat filmen Väskan samt träffat representanter för PRO och SKPF. Under HBTQ-Festivalen arrangerade seniorerna två seminarier Senioraktivism: vilka maktordningar finns och vad kan man göra som hbt-senior och Sex(ualitet) på äldre dar: om äldre, åldrande, sexualitet och hbtq. Stolta Föräldrar till hbtq-personer träffas 3-4 gånger per termin, i regel på föreningen. Under året har man bland annat besökt Tasso Stafilidis på HBTQ-Festivalen, haft ett öppet föräldramöte i Alingsås, två samtalsseminarier för föräldrar och egen sektion i Regnbågsparaden på HBTQ-Festivalen samt haft en utbildningskväll Om t:et i hbt med Maren Rose Meltz från RFSU Göteborg. Queer Choir övar i regel varje söndag på föreningen. Under året har de uppträtt ett tiotal gånger. Kören har bjudit på Vårkonsert, Höstkonsert och Luciakonsert på föreningen, därtill har de uppträtt på HBTQ-Festivalen samt givit en Midnattskonsert på RFSL Borås. Information, PR & evenemang PR & evenemang Föreningen har under året arrangerat och deltagit i olika evenemang, bland annat med syfte att synliggöra föreningen och värva medlemmar. Föreningen satsade stort på HBTQ-Festivalen och gick in för att vara största aktören på festivalen, vilket vi med råge var med våra 30-tal programpunkter. Utöver det gedigna seminarieprogrammet på Regnbågskvarteret hade vi ett väl besökt tält i Regnbågsparken (Bältesspännarparken) och den största sektionen i Regnbågsparaden. Därtill delade vi för första gången ut Karin Boye-priset tillsammans med Allan Hellman-priset efter avslutad parad på 8 RFSL Göteborg

9 Götaplatsen. För en mer detaljerad information hänvisas till projektledarens rapport över RFSLs insats under HBTQ-Festivalen. RFSL Göteborg grundades den 16 augusti På själva jubileumsdagen bjöd föreningen in till en jubileumskryssning i Göteborgs södra skärgård. Ett 100-tal medlemmar och gäster slöt upp och njöt av skärgården, musiken, fisksoppan och läckra tårtor. Föreningen deltog tillsammans med Kom UT, RFSU, Ottar och Bang på Bok & Biblioteksmässan. Föreningens främsta mål var att synliggöra RFSLs kampanj Gör det bättre och värva nya medlemmar. Som avslutning på året bjöd föreningen in till ett stort Jubileumsseminarium och Jubileumsmingel. Föreläsare på seminariet på Mötesplats Göteborg var Arne Nilsson, Berit Larsson och Anna Westerståhl. Ett 50-tal personer kom och lyssnade på historiska återblickar, medvetna pariors ansvar och hälsan hos lhbtq-personer. 40-årsjubiléet till ära gick årets RFSL-mingel av stapeln på Börsen vid Gustaf Adolfs torg. Ett 140-tal hbtq-personer och vänner slöt upp, såväl medlemmar som icke-medlemmar, och lyssnade till tal och presentationer samt musik av Christina Kjellsson och DJ Marcus Gisslén. Nyhetsbrev, hemsidan och sociala medier Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom hemsidan får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbt-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i politiska frågor. Hemsidans information har kompletterats med ett antal nyhetsbrev som sänts ut till medlemmarna. Dessutom har föreningen en sida på Facebook som flitigt använts för att marknadsföra och informera om vår verksamhet. RFSL Göteborgs priser Allan Hellman-priset tilldelades postumt Stina Sundberg, för ett långt och idogt arbete inom kvinnokampen, hbt-rörelsen och för sexuellt likaberättigande. Stina Sundberg avled hastigt i februari Vid sin död var Stina strategisk jämställdhetssamordnare för Västra Götalandsregionen och talesperson för Feministiskt initiativ. Stina var den första öppna homosexuella partiledaren i Sverige. Årsmötet 2011 beslöt att byta namn på hederspriset Göteborgs homosexuella ros till Karin Boye-priset, samtidigt moderniserades statuten att lyda Karin Boye-priset tilldelas den som under det gångna året genom sitt konstnärskap stärkt hbt-personers identifikation och självkänsla. För att säkerställa att föreningen kan använda namnet har styrelsen låtit registrera varumärket Karin Boye-priset hos Patentverket- och registreringsverket. Det första Karin Boye-priset tilldelades Normal förlag, för banbrytande insatser hbtlitteraturen till fromma, som därmed stärkt hbt-personers identifikation och självkänsla. Normal förlag grundades 2004 av Erika och Ulrika Larsson. Normal var ett bokförlag som utmanade heteronormen och det första queerförlaget i Skandinavien. Normal såg sin målgrupp i alla som inte anser att heterosexualitet är ett måste. Den 1 juli 2010 lade Normal förlag ner sin verksamhet på grund av den rådande lågkonjunkturen. Information till skolelever Våra hbt-informatörer har informerat skolelever om RFSL och hbt-person- RFSL Göteborg 9

10 ers livsvillkor. I informationen ingår även övningar och diskussioner om, och klargörande av, de strukturer och normer som begränsar hbt-personers liv. Vi har under året haft träffar med återkoppling samt utvecklingssamtal för informatörerna. Till vår glädje har intresset från skolornas sida för vår informationsverksamhet ökat igen efter några års minskning. Organisation Medlemmar Föreningen har de två senaste åren haft en ökning i medlemsantalet. Från bottennoteringen 2009 på 269 medlemmar är vi per den 31 december 2011 uppe i 528 medlemmar. Senast vi var uppe i siffror som detta var Det är svårt att lyfta en enskild orsak till denna utveckling, utan vi får se detta som en effekt av olika bidragande orsaker. Dels handlar det om ett medvetet arbete från föreningens sida med att synliggöra RFSL Göteborg och att medlemsvärva. Dels handlar det om tydliga politiska kampanjer från förbundets sida samt kampanjpriset på 100 kr i samband med Gör det bättre-kampanjen. Årsmöte I årsmötet, som gick av stapeln 6 mars, deltog 29 medlemmar samt 7 övriga personer. Styrelsen hade en tid innan årsmötet inlett MBL-förhandlingar med personalen, vilket ledde till att uppslutningen på årsmötet blev stor och diskussionerna långa. Mötet avslutades efter tre och en halv timme. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att leda föreningen, ansvara för den löpande verksamheten mellan årsmöten, agera sexualpolitiskt i föreningens namn samt upprätthålla och förnya kontakter med andra organisationer, intresseorganisationer, näringsliv och politiker. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsens sammansättning 2 har sedan 6 mars 2011 varit Ordförande Kaj Heino Ledamot Lena Bergström Vice ordförande Robin Backman Ledamot Malin Holgersson Kassör Carola Svärdstål 1:e suppleant Annelee Styhre Sekreterare Joel Sjöström t.o.m. 1 juli 2:e suppleant Magnus Bokrantz Ledamot Malin Granander Styrelsen har under året sammankommit till 18 protokollförda möten, varav ett per capsulam och behandlat sammanlagt 223 paragrafer. Därtill har styrelsen haft en planeringsdag samt ett internat tillsammans med personalen. Revisorer Olof Svensson och Nils Weijdegård har varit lekamannarevisorer och Klas Björnsson från PwC har varit auktoriserad revisor. 2 Ordförande och kassör valdes enligt stadgarna av årsmötet. Vice ordförande och sekreterare konstituerades inom styrelsen. 10 RFSL Göteborg

11 Valberedning Valberedningen har bestått av Inger Karlmark (sammankallande), Olof Svensson, Hans Johannesson, Berit Larsson och Joakim Berlin. Medlemskap Föreningen är medlem i International Lesbian and Gay Association (ILGA), Föreningen HBTQ-Festivalen Göteborg, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Göteborg mot Rasism, Arbetsgivaralliansen och Göteborgs FöreningsCenter. Förtroenderådet Förtroenderådet är en plattform för en fördjupad politisk diskussion och arrangeras det året förbundet inte håller kongress. Föreningen representerades på förtroenderådet av Annelee Styhre och Kaj Heino. I samband med förtroenderådet tilldelades föreningen Robert Karlsson Svärds minnespris till RFSL-verksamhet, för våra Mingel. Övrig representation och nätverk Föreningen representeras av personal eller förtroendevalda i följande nätverk: Ordförandekonferens (RFSL): Robin Backman Regionmöte (RFSL i Västra Götaland): Kaj Heino, Malin Holgersson, Patrik Hinnerson Referensgruppen hiv/sti i Västra Götaland: Patrik Hinnerson RIO-referensgruppen för idéburna organisationer, Institutionen för socialt arbete: Kaj Heino WAD-arbetsgruppen: Claes Briné MSM-nätet (verksamheter och organisationer som möter män som har sex med män) Hiv-nätverket (hiv-projekt med statsbidrag) Nätverket Unga vuxna (behandlande verksamheter gentemot ungdomar) Uppvaktningar Föreningen har uppmärksammat följande organisationer; RFSL Borås med anledning av deras 40-års jubileum, Claes Briné med anledning av hans 60-årsdag samt Marie Hagberg med anledning av att hon slutade i tjänst hos oss. Anställd personal och arvoderad Kanslichef Patrik Hinnerson, 100 %. Kanslichefen har ansvarat för, och arbetat med, administrativa uppgifter som löpande ekonomiarbete, budget, personal- och löneadministration. Kanslichefen har också, tillsammans med ordföranden, representerat föreningen i olika möten med politiker och tjänstemän. Vidare har kanslichefen arbetat och ansvarat för hemsidan, nyhetsmejl (webmaster) och e-post (postmaster), datorer, nätverk och teknik, lokalfrågor. Tillsammans med övrig personal har kanslichefen även arbetat med rådgivning och information via telefon och e-post och besök. Kurator Marie Hagberg, 100 %. Kuratorn har arbetat med kurativ verksamhet, tagit emot studiebesök och föreläst. Tillsammans med övrig personal har kuratorn arbetat med hiv-prevention, rådgivning och information via telefon och e-post. Marie slutade hos oss den sista augusti för att bli kurator på Lundströmmottagningen Tjänsten som kurator lediganslogs i nytappning i slutet av hösten. Valet av ny RFSL-kurator hänsköts till efter nyår. Hiv- och hälsohandläggare Claes Briné, 100 %. Hiv- och hälsohandläggaren har arbetat med hiv- och hälsofrågor, kurativa samtal, föreläst och tagit emot studiebesök samt administrerat skolinformationen. Tillsammans med övrig personal har hiv- och hälsohandläggaren arbetat med rådgivning och information via telefon och e-post. Projektledare: HBT-Festivalen Jan Schmidt, 50 %. Projektledaren har koordinerat RFSL sfärens program under HBTQ- Festivalen. RFSL Göteborg 11

12 Hbt-informatörer Föreningen har under året haft 7 hbt-informatörer som informerat på skolor i Göteborg med omnejd. Under året har vi rekryterat och utbildat nya informatörer. Säkrare sex-informatörer Colour of Love-kampanjen genomfördes tillsammans med RFSU Göteborg. Det totala antalet informatörer uppgick till 10 personer. Arvodering Styrelseordförande har varit arvoderad på 50%. Lokal Föreningen har under året letat efter en lämpligare lokal emedan hyreskontraktet på nuvarande lokal löpte ut vid årsskiftet. Långtgående planer på att flytta till Brewhouse komplexet fanns, men de rann ut i sanden då det visade sig att hyran per kvadratmeter skulle ha blivit betydligt högre där. Styrelsen valde därför att förlänga hyreskontraktet med Higab i tre år. Ekonomisk berättelse Föreningens två stora inkomstkällor utgörs av ett kommunalt verksamhetsbidrag som utbetalas av Socials resursnämnd och statliga projektmedel för hiv-prevention som utbetalas av Hivprevention i Västra Götaland. Vid ingången av året visste vi endast att det kommunala föreningsbidraget skulle bibehållas på samma nivå som innan ( kr). Några veckor in på det nya året meddelade så Hivprevention i Västra Götaland att vårt bidrag skulle sänkas med kronor, samt att hiv-medel i fortsättningen inte får användas till kurativ verksamhet. Med tanke på att även kommunens bidrag hade sänkts året innan, blev situationen ohållbar. Styrelsen såg därför över tjänstestrukturen och kallade till MBL-förhandling. Inför årsmötet bildades opinion för att bibehålla den gamla tjänstestrukturen. På själva årsmötet dryftades olika möjligheter till utökad finansiering. Årsmötet godkände en minusbudget på drygt kronor, vilket medgav att ingen personal behövde sägas upp i ett initialt skede. Göteborgs stad beslutade så i juni att utöka föreningens verksamhetsbidrag med en extra resurs om kr för att säkerställa en kuratorsfunktion för hbtq-personer. Det kommunala verksamhetsbidraget uppgick sålunda till kr och hiv-projektmedlen till kr, varav kr har periodiserats till Medlemsintäkterna har ökat något till kr och sålda informationer ökade med kr till kr. Budgeterat rörelseresultat (resultat före finansiella poster) för 2011 låg på minus kronor. Rörelseresultat slutade på minus kronor, detta trots att det kommunala bidraget ökat med kr. Detta visar på att verksamheten trots detta är underfinansierad. Styrelsen har under året sett över olika möjligheter för att såväl öka intäkter som att sänka kostnader. 12 RFSL Göteborg

13 Revisionsberättelse RFSL Göteborg 13

14 Resultat- och balansräkning 14 RFSL Göteborg

15 RFSL Göteborg 15

16 16 RFSL Göteborg

17 RFSL Göteborg 17

18 18 RFSL Göteborg

19 RFSL Göteborg 19

20 20 RFSL Göteborg

21 Motioner Motion 1 Hedra Bosse Moberg Motionärer: Marie Falksten, Thina Segerström, Michael Carlsson Vi vill föreslå att RFSL Göteborg hedrar Bosse Moberg för hans insatser. Bosse Moberg drev under ca 20 år Baccus restaurang och dansklubb i Göteborg. En plats att mötas på för oss, HBTQ-personer. Motionärernas förlag till beslut: Årsmötet beslutar att RFSL Göteborg hedrar Bosse Moberg. Styrelsens yttrande Föredragande: Kaj Heino Styrelsen ställer sig positiv till motionärernas förslag, och ber om årsmötets mandat att verkställa motionärernas förslag på lämpligt sätt. Styrelsens förlag till beslut: Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att verkställa motionärernas förslag på lämpligt sätt. Verksamhetsplan 2012 Inledning RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av respekt för människors olikheter, där alla människor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) ska kunna leva öppet oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, sexualitet, samlevnadsform, ålder, funktionalitet, hivstatus, etnictet/nationalitet/ursprung (kulturellt/geografiskt), religiös uppfattning, hemvist samt social och/eller partipolitisk tillhörighet. Föreningens verksamhet är omfattande och bred. Vårt verksamhetsområde3 är primärt Göteborg men omfattar även Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Lerum, Ale, Partille, Mölndal och Härryda. Våra verksamhetsformer omfattar politisk påverkan, upplysning, information, utbildnings insatser, folkhälsoarbete, hiv/sti4-prevention, samt föreningsverksamhet såsom evenemang, föreläsningar, träffar och gruppverksamhet. 3 Detta är främst vårt sexualpolitiska verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet kan variera beroende på verksamhet. 4 STI = sexuellt överförbara infektioner, från eng. sexually transmitted infections RFSL Göteborg 21

22 Vi har delat in verksamheten i tre områden: sexualpolitisk verksamhet hälsofrämjande verksamhet föreningssocial verksamhet Verksamheterna överlappar varandra och skapar tillsammans RFSL Göteborg. Denna indelning togs fram i samband med en framtidsverkstad Tio år senare är det dags att ta fram en ny strategi för hur RFSL Göteborgs verksamhet ska se ut. Verksamhetsplanen som föreligger är en kombination av en verksamhetsplan och ett principprogram. Planen innehåller visioner som beskriver ett framtida idealt tillstånd, långsiktiga mål samt delmål som är mer mätbara och konkreta och anger verksamheter som RFSL Göteborg ska utföra för att i framtiden uppnå visioner och mål. Delmålen är formulerade så att de i princip går att genomföra under verksamhetsåret. Dock kan mängden delmål eller avsaknaden av resurser leda till att alla inte blir verkställda. Verksamhetsplanen ska sålunda ses som en flerårig och kontinuerlig plan över den verksamhet som drivs inom föreningen. På grund av kommande omorganisering av verksamheten kommer föreningens resurser att vara begränsade till vissa prioriterade mål. Dessa är utmärkta med +. Verksamhetsplanen ska läsas tillsammans med förbundets principprogram. I principprogrammet finns RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner. Principprogrammet kommer till nybehandling på förbundets kongress Omvärldsanalys Situationen för hbt-personer blir överlag bättre. De flesta juridiska hinder för sexuellt likaberättigande är undanröjda i Sverige. Under året kommer äntligen lagen om könstillhörighet till behandling. Lagen ser ut att gå igenom, dock återstår kampen om att undanröja steriliseringskravet. I övrigt återstår mycket arbete med att förändra attityder och fördomar i samhället samt att implementera de lagar och föreskrifter som finns, så som de nya diskrimineringsdirektiven. Den psykosociala ohälsan växer i samhället, tillika som samhällets krisstöd är begränsat. Flera undersökningar har visat att den psykosociala ohälsan är mer omfattande och komplex inom hbt-samhället. Det stöd som erbjuds hbt-personer finns ofta inom hbt-samhälle, vi tar hand om varandra för att samhället inte gör det. Till syvende och sist är detta kommunernas ansvar och kommunerna brister i sitt uppdrag. Göteborg är en segregerad stad. Denna segregering märks på fler områden. Göteborgs Stad tar hand om sina invånare, men bejakar inte fullt ut den mångfald som finns. Istället för att använda integration för att berika samhället, leder ofta integreringen till att förstärka det heteronormativa samhället med sitt ursprung i det svenska folkhemmet. Integrering bör leda till inkludering och inte till osynliggörande. Kulturen är en del av mångfaldsarbetet. I stället för att alla ska integreras i en kultur bör vi sträva efter att låta olika kulturer mötas och utvecklas. Kulturen har en viktig roll i hbtsamhället, inte minst som stöd för identitetsutvecklingen för hbt-personer. Den dominerande svenska kulturen diskriminerar och osynliggör hbt-personer, särskilt lesbiska, bisexuella och transpersoner. I takt med att situationen för hbt-personer förbättras märks ett minskat intresse för kampen för hbt-rättigheter. På samma sätt minskar även solidariteten med andra hbt-personer såväl i Sverige som i omvärlden. Situationen för hbt-personer är beklämmande i många länder och 22 RFSL Göteborg

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg Fastställd, på årsmötet 2015- Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 1 Innehåll Inledning 3 Föreningens styrelse 4 Sammanträden 4 Arbetsutskottet 4 Sexualpolitiska utskottet 4 Kulturutskottet 5 Internationella utskottet 5 Föreningens bolag 5 Huset

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Inledning... 3 Föreningen och beslutande organ... 3 Rådgivning och individstöd... 5 Rådgivningsstatistik 2014... 6 Uppmärksammade ärenden 2014... 6 Utbildningsinsatser...

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi 2016 Ansökt belopp: 675 000 Ärende: 130 110 483 Ansökan gjord 2015-05-25 av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan 8 41660 GÖTEBORG 031 848518 kjellmunthe@telia.com Målgrupp

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN OCH KOMMA IN En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Baksides text Baksidestext Baksideste xt Baks idestext Bakside stext Baksi destext B akside

Läs mer

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras.

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. November 2013, RFSL Rapporten är utarbetat av: Sofia Kuno, brottsoffersamordnare, Kina Sjöström, brottsoffersamordnare,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer