ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012. RFSL Göteborg"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011/2012 RFSL Göteborg

2 Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 3 mars 2012 på Mötesplats Göteborg. Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation Ajournera Att-sats Bifall/avslag Bordläggning Föreningsstämma Försöksvotering Jämkningsförslag Jäv Kongress Motion Ordningsfråga Plenum Presidiet Proposition Reservation Rösträkning Sluten omröstning Stadgar Stämman Yrkande Alla som är för ett förslag säger ett tydligt Ja. Pausa mötet En mening som innehåller ett beslutsförslag eller ett beslut Att säga ja till ett beslut/att säga nej till ett beslut. Om föreningsstämman anser sig inte ha tillräckligt underlag i en fråga för att kunna fatta beslut. Årsmöte Röstning med röstkort, man får en översikt utan att räkna noggrant När två personer/grupper som från början har två olika förslag bakar ihop de två förslagen till ett som båda/alla kan ställa sig bakom. Den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka kan vara i konflikt med föreningens intresse ska inte vara med och rösta i just den frågan. Årsmöte för alla RFSL:s avdelningar. Hålls vartannat år (jämna år). Förslag från medlemmarna. Ska ha inkommit på förhand. Bryter talarlistan när någon t.ex. önskar sakupplysning eller sträck i debatten. När alla är samlade. I motsats till mindre grupper. Mötesordförande, mötessekreterare m.fl. Förslag från styrelsen. När någon vill anteckna avvikande beslut. Röstning med röstkort där de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Anonym röstning där var och en skriver sin kandidat/förslag på ett papper. Fasta regler som gäller för avdelningen. Beskrivning av föreningens ändamål, syfte, regler m.m. Årsmöte. Förslag 2 RFSL Göteborg

3 Innehållsförteckning DAGORDNING 4 VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE Inledning 5 Sexualpolitisk verksamhet 5 Hälsofrämjande verksamhet 6 Föreningssocial verksamhet 8 Information, PR & evenemang 8 Organisation 10 Ekonomisk berättelse 12 REVISIONSBERÄTTELSE 13 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 14 MOTIONER 21 Motion 1 Hedra Bosse Moberg 21 VERKSAMHETSPLAN Inledning 21 Sexualpolitisk verksamhet 23 Hälsofrämjande verksamhet 25 Föreningssocial verksamhet 26 Information, PR & evenemang 26 Organisation 27 BUDGET 28 RFSL Göteborg 3

4 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande 4 RFSL Göteborg

5 Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2011 Inledning RFSL Göteborg, som är en avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningens verksamhet är omfattande och bred och kan förenklat delas in i tre huvudområden: sexualpolitisk, hälsofrämjande samt social verksamhet. Föreningen arbetar bland annat med information, upplysning, hiv-prevention, individuella stöd- och krissamtal samt medlemsaktiviteter och kaféverksamhet. De olika verksamheterna överlappar varandra och skapar tillsammans helheten RFSL Göteborg. Jubileumsåret 2011 blev ett mycket händelserikt och turbulent år. Vi har upplevt bestörtning, glädje, frustration, framgång, väntan, gemenskap och mycket mer. Året inleddes med sänkta bidrag och MBL-förhandling och avslutades med jubileumsmingel under kristallkronorna på Börsen. Vår kurator Marie Hagberg slutade sin anställning hos oss efter 15 års tjänst. Vår insats på HBTQ-Festivalen var den största någonsin och på själva jubileumsdagen den 16 augusti åkte vi ut på kryssning med medlemmarna. Sammantaget har det varit ett tungt men bra år för föreningen. Sexualpolitisk verksamhet Styrelse och personal har ökat kunskapen om och synliggjort den mångfacetterade hbtvärlden samt bedrivit påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. I akt och mening att stöda vårt mångfaldsarbete har föreningen aktiverat sig i flera intersektionella sammanhang. Föreningen har aktivt bidragit till Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering, som ämnar öppna en antidiskrimineringsbyrå. Vi stöder Göteborg mot rasism i deras verksamhet, bland annat deltog vi i högtidlighållandet av Kristallnatten. På HBTQ-Festivalens invigningsdag den 1 juni hissades regnbågsflaggan för första gången på en av paradstängerna på Gustaf Adolfs torg. Initiativet kom ursprungligen från hbt-rörelsen, inklusive RFSL. Beslutet att hissa flaggan har dock vuxit fram inom Göteborgs stad vilket kan ses som ett bevis på att Göteborgs stad har tagit till sig hbt-frågan och vill ärligt jobba med den. RFSL Göteborg 5

6 RFSL-familjen bjöd detta år på ett 30-tal program i Regnbågskvarteret, HBTQ-festivalens seminariecenter. Teman som avhandlades i seminarier och workshops med föreningen som arrangör var bland annat jämlikhet i Västra Götaland, hbtq-kompetens på mottagningar, den moderna homo-, bi- och transfobin, att normalisera hiv, hållbara förhållanden, röda bögar & danska fisseletter och bakom stängda sovrumsdörrar. Förbundet körde under pridesäsongen kampanjen Gör det bättre. Under kampanjen lyftes politiska teman som en bättre familjepolitiken, Hiv-positivas, asylsökande hbt-personers och transpersoners mänskliga rättigheter, kampen mot hatbrotten, unga hbtpersoners situation samt att Sverige måste bli bättre på att uppmärksamma situationen för hbt-personer i andra länder. Föreningen har vid olika tillfällen synliggjort kampanjen. Under Stockholm Pride bidrog föreningen till den sexualpolitiska diskussionen med fyra program: panelsamtalet Hur ser homo-, bi- & transfobi ut i Sverige idag? föreläsningen Jag har något jag måste berätta, samtalet Karin Boye och de postuma bortförklaringarna och gruppsamtalet Bögringen 2.0. Samarbetet med Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fortsatt. Föreningen var inbjuden till ett rundabords-samtal om hbt & heder. Föreningen deltog även aktivt i planeringen av ett heldagsseminarium om partnervåld i hbtq-realtioner. Föreningen uppmärksammade World Aids Day tillsammans med RFSU Göteborg med en manifestation på Järntorget och ett panelsamtal på Folkets hus på temat Stigmatisering av hivpositiva hur ser det ut, vad beror det på och hur kan vi motarbeta det? Föreningens ordförande har under året bland annat diskuterat hbt & funktionsnedsättning med Kulturföreningen MIM, hbt & arbetslivet med Unionens jämställdhetsombud i Göteborg, sexualitet och könsidentitet bortom normen med socionomstudenter, värdefulla värderingar i ett samtal utifrån pjäsen Som ett guds barn under Vetenskapsfestivalen, hbt & lokalpolitik på Liberalt riksmöte, sexualitet & psykisk funktionsnedsättning i samband med premiärvisningen av filmen Tessan=Viktor, bdsm & samtycke på RFSU Göteborgs medlemsmöte, normer & rättigheter med ungdomar i Biskopsgården utifrån filmen Fyra år till under Antirasistisk filmvecka, hbt & trygghet i förhållande till stadsplanering med Tryggare och mänskligare Göteborg samt med ledningen för polisområde Storgöteborg om hur polisen kan bli bättre på att hantera hbt-relaterade frågor. Vi har medverkat i flera intervjuer i press, radio och TV rörande olika hbt-frågor. Vi har uttalat oss i frågor om: kuratorsverksamheten på RFSL Göteborg, psykisk ohälsa bland hbtungdomar, polisens arbete med hbt, islamofobi och homofobi, hiv och stigmatisering samt allmänt om hbt i Göteborg. Hälsofrämjande verksamhet Hälsa tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbt-personer. För att skapa förutsättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identitet. Genom att stärka människors självkänsla och identitet ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbt-gruppen. Därmed utgör den hälsofrämjande verksamheten i sin helhet en elementär del av föreningens hiv/sti-preventiva arbete. Personalen har funnits tillgänglig för olika frågeställningar per telefon, personliga besök, brev och e-post samt på Träffpunkt HaBiT. De har nätverkat med andra relevanta föreningar 6 RFSL Göteborg

7 och mottagningar. De har även genomfört kortare utbildningar/konsultationer gällande MSM 1 och hbt inom vissa psykosociala utbildningar på universitet. Inom ramen för vårt hiv- och hälsoarbete samarbetar vi med andra RFSL-föreningar, organisationer och verksamheter. Personalen har även deltagit i olika konferenser och seminarier, bland annat FEMPkonferensen (the Future of European Prevention among MSM). Föreningen har erbjudit rådgivning, kris- och stödsamtal. Samtalen har handlat om sexuell identitet och/eller könsidentitet, sexuell hälsa, relationsproblem och oro för hiv/sti. Akuta krissamtal och korta väntetider har prioriterats framför kontakter som sträckt sig över längre tid. Besöken har varit kostnadsfria. År Antal klienter Antal samtal Genomsnitt samtal/pers , , , , ,2 Föreningen är engagerad i hbt-flyktingfrågor och erbjuder stöd för asylsökande och papperslösa hbt-personer i samverkan med förbundets asylhandläggare. Vi samverkar även med Rosengrenska stiftelsen och hbtq-gruppen inom nätverket Ingen människa är illegal. Föreningen har en informationssida på Qruiser med kurativ prägel, vilken används för att informera och svara på frågor om säkrare sex. Även på föreningens egen hemsida har relevant hiv/hälso-information lagts upp. Föreningen deltog med ett informationsbord i konferensen om sex- och samlevnad i skolan; Sex, unga och skolans roll Tema: Säkrare sex. Konferensen riktade sig till yrkesverksamma inom skolan. Vi har även närvarat med informationsbord på Fryshusets ungdomskonferens och Genusdagen tema: sexualitet på Psykologiska institutionen Föreningen har i två repriser tagit emot två socionomstudenter på deras korta fältpraktik. I samband därmed har de skrivit sina B-uppsatser på rubrikerna Har civilstatusen någon påverkan på alkoholkonsumtionen för kvinnor som har en sexuell relation till kvinnor? och Hur hbt-personers vardag påverkas av homo- och transfobin i samhället. RFSL har av regeringen tilldelats uppdraget att undersöka omfattningen av och situationen för personer som köper och säljer sexuella tjänster inom grupperna homo- och bisexuella samt transpersoner och personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål inom dessa grupper i Sverige. Föreningen stod som värd för ett frukostseminarium där resultaten från studien presenterades. Kampanjen Colour of Love, som är ett samarbetsprojekt mellan RFSU, RFSL Ungdom och RFSL, genomfördes under sommaren och fortsatte i mindre omfattning under hösten. Kampanjen fokuserar på samtalsbaserade metoder inom uppsökande verksamhet och det innebär att våra informatörer aktivt söker upp personer och leder samtal om sex, njutning och säkrare sex. Kampanjen resulterade i ca samtal och ca utdelade kondomkit. Utöver detta har vi fortsatt att distribuera kondomkit på stadens gayklubbar. World Aids Day nätverket i Västra Götaland bjöd detta år in till en heldags open space-workshop med temat Hiv och rättigheter från ord till handling. För tredje året i rad sattes fokus på fördomar och diskriminering. Evenemanget var ett samarrangemang mellan många olika organisationer och koordineras av Hivprevention i Västra Götaland. Evenemanget pla- 1 MSM= män som har sex med män RFSL Göteborg 7

8 nerades under lång tid i olika arbetsgrupper. Resultatet från open space-workshopen skall sammanställas i en rapport av Hivprevention i Västra Götaland. Föreningens projekt inom hiv-prevention återrapporteras särskilt till Hivprevention i Västra Götaland. I denna rapport finns en mer utförlig beskrivning av den hiv-preventiva verksamheten. Föreningssocial verksamhet Träffpunkt HaBiT Träffpunkt HaBiT har haft öppet två kvällar i veckan. Träffpunkten har haft något färre besökare än tidigare år. Besökarna har varit både medlemmar och icke-medlemmar. Föreningens aktivitetsgrupper har haft HaBiT som sin träffpunkt bestämda dagar varje månad. Som tidigare år är det aktiva medlemmar som ansvarar för Träffpunkt HaBiT. Träffa styrelsen Var fjärde onsdagskväll har en medlem av styrelsen varit tillgänglig på Träffpunkt HaBiT för medlemmar och andra. Aktivitetsgrupper Under året har följande grupper verkat inom föreningen: HBT-Seniorerna, Stolta Föräldrar till hbtq-personer, Transgruppen, Litteraturgruppen och Queer Choir. Därtill samlas Regnbågen regelbundet på kafékvällarna. Hbt-seniorerna har i regel träffats en gång i månaden. De har gjort studiebesök på Göteborgsoperan, Botaniska trädgården och Röhsska museet. När de har träffats på föreningen har de bl.a. diskuterat boendeformer, forskning kring kön och sexualitet, hbt-perspektiv inom vård och omsorg, Hej då! begravningsboken, sett och diskuterat filmen Väskan samt träffat representanter för PRO och SKPF. Under HBTQ-Festivalen arrangerade seniorerna två seminarier Senioraktivism: vilka maktordningar finns och vad kan man göra som hbt-senior och Sex(ualitet) på äldre dar: om äldre, åldrande, sexualitet och hbtq. Stolta Föräldrar till hbtq-personer träffas 3-4 gånger per termin, i regel på föreningen. Under året har man bland annat besökt Tasso Stafilidis på HBTQ-Festivalen, haft ett öppet föräldramöte i Alingsås, två samtalsseminarier för föräldrar och egen sektion i Regnbågsparaden på HBTQ-Festivalen samt haft en utbildningskväll Om t:et i hbt med Maren Rose Meltz från RFSU Göteborg. Queer Choir övar i regel varje söndag på föreningen. Under året har de uppträtt ett tiotal gånger. Kören har bjudit på Vårkonsert, Höstkonsert och Luciakonsert på föreningen, därtill har de uppträtt på HBTQ-Festivalen samt givit en Midnattskonsert på RFSL Borås. Information, PR & evenemang PR & evenemang Föreningen har under året arrangerat och deltagit i olika evenemang, bland annat med syfte att synliggöra föreningen och värva medlemmar. Föreningen satsade stort på HBTQ-Festivalen och gick in för att vara största aktören på festivalen, vilket vi med råge var med våra 30-tal programpunkter. Utöver det gedigna seminarieprogrammet på Regnbågskvarteret hade vi ett väl besökt tält i Regnbågsparken (Bältesspännarparken) och den största sektionen i Regnbågsparaden. Därtill delade vi för första gången ut Karin Boye-priset tillsammans med Allan Hellman-priset efter avslutad parad på 8 RFSL Göteborg

9 Götaplatsen. För en mer detaljerad information hänvisas till projektledarens rapport över RFSLs insats under HBTQ-Festivalen. RFSL Göteborg grundades den 16 augusti På själva jubileumsdagen bjöd föreningen in till en jubileumskryssning i Göteborgs södra skärgård. Ett 100-tal medlemmar och gäster slöt upp och njöt av skärgården, musiken, fisksoppan och läckra tårtor. Föreningen deltog tillsammans med Kom UT, RFSU, Ottar och Bang på Bok & Biblioteksmässan. Föreningens främsta mål var att synliggöra RFSLs kampanj Gör det bättre och värva nya medlemmar. Som avslutning på året bjöd föreningen in till ett stort Jubileumsseminarium och Jubileumsmingel. Föreläsare på seminariet på Mötesplats Göteborg var Arne Nilsson, Berit Larsson och Anna Westerståhl. Ett 50-tal personer kom och lyssnade på historiska återblickar, medvetna pariors ansvar och hälsan hos lhbtq-personer. 40-årsjubiléet till ära gick årets RFSL-mingel av stapeln på Börsen vid Gustaf Adolfs torg. Ett 140-tal hbtq-personer och vänner slöt upp, såväl medlemmar som icke-medlemmar, och lyssnade till tal och presentationer samt musik av Christina Kjellsson och DJ Marcus Gisslén. Nyhetsbrev, hemsidan och sociala medier Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom hemsidan får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbt-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i politiska frågor. Hemsidans information har kompletterats med ett antal nyhetsbrev som sänts ut till medlemmarna. Dessutom har föreningen en sida på Facebook som flitigt använts för att marknadsföra och informera om vår verksamhet. RFSL Göteborgs priser Allan Hellman-priset tilldelades postumt Stina Sundberg, för ett långt och idogt arbete inom kvinnokampen, hbt-rörelsen och för sexuellt likaberättigande. Stina Sundberg avled hastigt i februari Vid sin död var Stina strategisk jämställdhetssamordnare för Västra Götalandsregionen och talesperson för Feministiskt initiativ. Stina var den första öppna homosexuella partiledaren i Sverige. Årsmötet 2011 beslöt att byta namn på hederspriset Göteborgs homosexuella ros till Karin Boye-priset, samtidigt moderniserades statuten att lyda Karin Boye-priset tilldelas den som under det gångna året genom sitt konstnärskap stärkt hbt-personers identifikation och självkänsla. För att säkerställa att föreningen kan använda namnet har styrelsen låtit registrera varumärket Karin Boye-priset hos Patentverket- och registreringsverket. Det första Karin Boye-priset tilldelades Normal förlag, för banbrytande insatser hbtlitteraturen till fromma, som därmed stärkt hbt-personers identifikation och självkänsla. Normal förlag grundades 2004 av Erika och Ulrika Larsson. Normal var ett bokförlag som utmanade heteronormen och det första queerförlaget i Skandinavien. Normal såg sin målgrupp i alla som inte anser att heterosexualitet är ett måste. Den 1 juli 2010 lade Normal förlag ner sin verksamhet på grund av den rådande lågkonjunkturen. Information till skolelever Våra hbt-informatörer har informerat skolelever om RFSL och hbt-person- RFSL Göteborg 9

10 ers livsvillkor. I informationen ingår även övningar och diskussioner om, och klargörande av, de strukturer och normer som begränsar hbt-personers liv. Vi har under året haft träffar med återkoppling samt utvecklingssamtal för informatörerna. Till vår glädje har intresset från skolornas sida för vår informationsverksamhet ökat igen efter några års minskning. Organisation Medlemmar Föreningen har de två senaste åren haft en ökning i medlemsantalet. Från bottennoteringen 2009 på 269 medlemmar är vi per den 31 december 2011 uppe i 528 medlemmar. Senast vi var uppe i siffror som detta var Det är svårt att lyfta en enskild orsak till denna utveckling, utan vi får se detta som en effekt av olika bidragande orsaker. Dels handlar det om ett medvetet arbete från föreningens sida med att synliggöra RFSL Göteborg och att medlemsvärva. Dels handlar det om tydliga politiska kampanjer från förbundets sida samt kampanjpriset på 100 kr i samband med Gör det bättre-kampanjen. Årsmöte I årsmötet, som gick av stapeln 6 mars, deltog 29 medlemmar samt 7 övriga personer. Styrelsen hade en tid innan årsmötet inlett MBL-förhandlingar med personalen, vilket ledde till att uppslutningen på årsmötet blev stor och diskussionerna långa. Mötet avslutades efter tre och en halv timme. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att leda föreningen, ansvara för den löpande verksamheten mellan årsmöten, agera sexualpolitiskt i föreningens namn samt upprätthålla och förnya kontakter med andra organisationer, intresseorganisationer, näringsliv och politiker. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsens sammansättning 2 har sedan 6 mars 2011 varit Ordförande Kaj Heino Ledamot Lena Bergström Vice ordförande Robin Backman Ledamot Malin Holgersson Kassör Carola Svärdstål 1:e suppleant Annelee Styhre Sekreterare Joel Sjöström t.o.m. 1 juli 2:e suppleant Magnus Bokrantz Ledamot Malin Granander Styrelsen har under året sammankommit till 18 protokollförda möten, varav ett per capsulam och behandlat sammanlagt 223 paragrafer. Därtill har styrelsen haft en planeringsdag samt ett internat tillsammans med personalen. Revisorer Olof Svensson och Nils Weijdegård har varit lekamannarevisorer och Klas Björnsson från PwC har varit auktoriserad revisor. 2 Ordförande och kassör valdes enligt stadgarna av årsmötet. Vice ordförande och sekreterare konstituerades inom styrelsen. 10 RFSL Göteborg

11 Valberedning Valberedningen har bestått av Inger Karlmark (sammankallande), Olof Svensson, Hans Johannesson, Berit Larsson och Joakim Berlin. Medlemskap Föreningen är medlem i International Lesbian and Gay Association (ILGA), Föreningen HBTQ-Festivalen Göteborg, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Göteborg mot Rasism, Arbetsgivaralliansen och Göteborgs FöreningsCenter. Förtroenderådet Förtroenderådet är en plattform för en fördjupad politisk diskussion och arrangeras det året förbundet inte håller kongress. Föreningen representerades på förtroenderådet av Annelee Styhre och Kaj Heino. I samband med förtroenderådet tilldelades föreningen Robert Karlsson Svärds minnespris till RFSL-verksamhet, för våra Mingel. Övrig representation och nätverk Föreningen representeras av personal eller förtroendevalda i följande nätverk: Ordförandekonferens (RFSL): Robin Backman Regionmöte (RFSL i Västra Götaland): Kaj Heino, Malin Holgersson, Patrik Hinnerson Referensgruppen hiv/sti i Västra Götaland: Patrik Hinnerson RIO-referensgruppen för idéburna organisationer, Institutionen för socialt arbete: Kaj Heino WAD-arbetsgruppen: Claes Briné MSM-nätet (verksamheter och organisationer som möter män som har sex med män) Hiv-nätverket (hiv-projekt med statsbidrag) Nätverket Unga vuxna (behandlande verksamheter gentemot ungdomar) Uppvaktningar Föreningen har uppmärksammat följande organisationer; RFSL Borås med anledning av deras 40-års jubileum, Claes Briné med anledning av hans 60-årsdag samt Marie Hagberg med anledning av att hon slutade i tjänst hos oss. Anställd personal och arvoderad Kanslichef Patrik Hinnerson, 100 %. Kanslichefen har ansvarat för, och arbetat med, administrativa uppgifter som löpande ekonomiarbete, budget, personal- och löneadministration. Kanslichefen har också, tillsammans med ordföranden, representerat föreningen i olika möten med politiker och tjänstemän. Vidare har kanslichefen arbetat och ansvarat för hemsidan, nyhetsmejl (webmaster) och e-post (postmaster), datorer, nätverk och teknik, lokalfrågor. Tillsammans med övrig personal har kanslichefen även arbetat med rådgivning och information via telefon och e-post och besök. Kurator Marie Hagberg, 100 %. Kuratorn har arbetat med kurativ verksamhet, tagit emot studiebesök och föreläst. Tillsammans med övrig personal har kuratorn arbetat med hiv-prevention, rådgivning och information via telefon och e-post. Marie slutade hos oss den sista augusti för att bli kurator på Lundströmmottagningen Tjänsten som kurator lediganslogs i nytappning i slutet av hösten. Valet av ny RFSL-kurator hänsköts till efter nyår. Hiv- och hälsohandläggare Claes Briné, 100 %. Hiv- och hälsohandläggaren har arbetat med hiv- och hälsofrågor, kurativa samtal, föreläst och tagit emot studiebesök samt administrerat skolinformationen. Tillsammans med övrig personal har hiv- och hälsohandläggaren arbetat med rådgivning och information via telefon och e-post. Projektledare: HBT-Festivalen Jan Schmidt, 50 %. Projektledaren har koordinerat RFSL sfärens program under HBTQ- Festivalen. RFSL Göteborg 11

12 Hbt-informatörer Föreningen har under året haft 7 hbt-informatörer som informerat på skolor i Göteborg med omnejd. Under året har vi rekryterat och utbildat nya informatörer. Säkrare sex-informatörer Colour of Love-kampanjen genomfördes tillsammans med RFSU Göteborg. Det totala antalet informatörer uppgick till 10 personer. Arvodering Styrelseordförande har varit arvoderad på 50%. Lokal Föreningen har under året letat efter en lämpligare lokal emedan hyreskontraktet på nuvarande lokal löpte ut vid årsskiftet. Långtgående planer på att flytta till Brewhouse komplexet fanns, men de rann ut i sanden då det visade sig att hyran per kvadratmeter skulle ha blivit betydligt högre där. Styrelsen valde därför att förlänga hyreskontraktet med Higab i tre år. Ekonomisk berättelse Föreningens två stora inkomstkällor utgörs av ett kommunalt verksamhetsbidrag som utbetalas av Socials resursnämnd och statliga projektmedel för hiv-prevention som utbetalas av Hivprevention i Västra Götaland. Vid ingången av året visste vi endast att det kommunala föreningsbidraget skulle bibehållas på samma nivå som innan ( kr). Några veckor in på det nya året meddelade så Hivprevention i Västra Götaland att vårt bidrag skulle sänkas med kronor, samt att hiv-medel i fortsättningen inte får användas till kurativ verksamhet. Med tanke på att även kommunens bidrag hade sänkts året innan, blev situationen ohållbar. Styrelsen såg därför över tjänstestrukturen och kallade till MBL-förhandling. Inför årsmötet bildades opinion för att bibehålla den gamla tjänstestrukturen. På själva årsmötet dryftades olika möjligheter till utökad finansiering. Årsmötet godkände en minusbudget på drygt kronor, vilket medgav att ingen personal behövde sägas upp i ett initialt skede. Göteborgs stad beslutade så i juni att utöka föreningens verksamhetsbidrag med en extra resurs om kr för att säkerställa en kuratorsfunktion för hbtq-personer. Det kommunala verksamhetsbidraget uppgick sålunda till kr och hiv-projektmedlen till kr, varav kr har periodiserats till Medlemsintäkterna har ökat något till kr och sålda informationer ökade med kr till kr. Budgeterat rörelseresultat (resultat före finansiella poster) för 2011 låg på minus kronor. Rörelseresultat slutade på minus kronor, detta trots att det kommunala bidraget ökat med kr. Detta visar på att verksamheten trots detta är underfinansierad. Styrelsen har under året sett över olika möjligheter för att såväl öka intäkter som att sänka kostnader. 12 RFSL Göteborg

13 Revisionsberättelse RFSL Göteborg 13

14 Resultat- och balansräkning 14 RFSL Göteborg

15 RFSL Göteborg 15

16 16 RFSL Göteborg

17 RFSL Göteborg 17

18 18 RFSL Göteborg

19 RFSL Göteborg 19

20 20 RFSL Göteborg

21 Motioner Motion 1 Hedra Bosse Moberg Motionärer: Marie Falksten, Thina Segerström, Michael Carlsson Vi vill föreslå att RFSL Göteborg hedrar Bosse Moberg för hans insatser. Bosse Moberg drev under ca 20 år Baccus restaurang och dansklubb i Göteborg. En plats att mötas på för oss, HBTQ-personer. Motionärernas förlag till beslut: Årsmötet beslutar att RFSL Göteborg hedrar Bosse Moberg. Styrelsens yttrande Föredragande: Kaj Heino Styrelsen ställer sig positiv till motionärernas förslag, och ber om årsmötets mandat att verkställa motionärernas förslag på lämpligt sätt. Styrelsens förlag till beslut: Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att verkställa motionärernas förslag på lämpligt sätt. Verksamhetsplan 2012 Inledning RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av respekt för människors olikheter, där alla människor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) ska kunna leva öppet oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, sexualitet, samlevnadsform, ålder, funktionalitet, hivstatus, etnictet/nationalitet/ursprung (kulturellt/geografiskt), religiös uppfattning, hemvist samt social och/eller partipolitisk tillhörighet. Föreningens verksamhet är omfattande och bred. Vårt verksamhetsområde3 är primärt Göteborg men omfattar även Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Lerum, Ale, Partille, Mölndal och Härryda. Våra verksamhetsformer omfattar politisk påverkan, upplysning, information, utbildnings insatser, folkhälsoarbete, hiv/sti4-prevention, samt föreningsverksamhet såsom evenemang, föreläsningar, träffar och gruppverksamhet. 3 Detta är främst vårt sexualpolitiska verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet kan variera beroende på verksamhet. 4 STI = sexuellt överförbara infektioner, från eng. sexually transmitted infections RFSL Göteborg 21

22 Vi har delat in verksamheten i tre områden: sexualpolitisk verksamhet hälsofrämjande verksamhet föreningssocial verksamhet Verksamheterna överlappar varandra och skapar tillsammans RFSL Göteborg. Denna indelning togs fram i samband med en framtidsverkstad Tio år senare är det dags att ta fram en ny strategi för hur RFSL Göteborgs verksamhet ska se ut. Verksamhetsplanen som föreligger är en kombination av en verksamhetsplan och ett principprogram. Planen innehåller visioner som beskriver ett framtida idealt tillstånd, långsiktiga mål samt delmål som är mer mätbara och konkreta och anger verksamheter som RFSL Göteborg ska utföra för att i framtiden uppnå visioner och mål. Delmålen är formulerade så att de i princip går att genomföra under verksamhetsåret. Dock kan mängden delmål eller avsaknaden av resurser leda till att alla inte blir verkställda. Verksamhetsplanen ska sålunda ses som en flerårig och kontinuerlig plan över den verksamhet som drivs inom föreningen. På grund av kommande omorganisering av verksamheten kommer föreningens resurser att vara begränsade till vissa prioriterade mål. Dessa är utmärkta med +. Verksamhetsplanen ska läsas tillsammans med förbundets principprogram. I principprogrammet finns RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner. Principprogrammet kommer till nybehandling på förbundets kongress Omvärldsanalys Situationen för hbt-personer blir överlag bättre. De flesta juridiska hinder för sexuellt likaberättigande är undanröjda i Sverige. Under året kommer äntligen lagen om könstillhörighet till behandling. Lagen ser ut att gå igenom, dock återstår kampen om att undanröja steriliseringskravet. I övrigt återstår mycket arbete med att förändra attityder och fördomar i samhället samt att implementera de lagar och föreskrifter som finns, så som de nya diskrimineringsdirektiven. Den psykosociala ohälsan växer i samhället, tillika som samhällets krisstöd är begränsat. Flera undersökningar har visat att den psykosociala ohälsan är mer omfattande och komplex inom hbt-samhället. Det stöd som erbjuds hbt-personer finns ofta inom hbt-samhälle, vi tar hand om varandra för att samhället inte gör det. Till syvende och sist är detta kommunernas ansvar och kommunerna brister i sitt uppdrag. Göteborg är en segregerad stad. Denna segregering märks på fler områden. Göteborgs Stad tar hand om sina invånare, men bejakar inte fullt ut den mångfald som finns. Istället för att använda integration för att berika samhället, leder ofta integreringen till att förstärka det heteronormativa samhället med sitt ursprung i det svenska folkhemmet. Integrering bör leda till inkludering och inte till osynliggörande. Kulturen är en del av mångfaldsarbetet. I stället för att alla ska integreras i en kultur bör vi sträva efter att låta olika kulturer mötas och utvecklas. Kulturen har en viktig roll i hbtsamhället, inte minst som stöd för identitetsutvecklingen för hbt-personer. Den dominerande svenska kulturen diskriminerar och osynliggör hbt-personer, särskilt lesbiska, bisexuella och transpersoner. I takt med att situationen för hbt-personer förbättras märks ett minskat intresse för kampen för hbt-rättigheter. På samma sätt minskar även solidariteten med andra hbt-personer såväl i Sverige som i omvärlden. Situationen för hbt-personer är beklämmande i många länder och 22 RFSL Göteborg

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012/2013. RFSL Göteborg

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012/2013. RFSL Göteborg ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012/2013 RFSL Göteborg Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 3 mars 2013 på Röhsska museet. Liten ordlista på

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014/2015 RFSL Göteborg Fastställd, på årsmötet 2015- Version 1 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard 2! 2014/2015 RFSL Göteborg Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 Förord Landstinget ska inom ramen

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy Skapat den Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-04 HSN 1107-0685 Handläggare: Gunilla Neves Ekman Förslag till Hbt-policy för Stockholms

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer