Innehåll. 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1. Sammanfattning... 2. 2. Bakgrund... 3. 3. Syfte och målgrupp... 3. 4. Projektets mål... 4. 5. Genomförandeplan och tidsplan..."

Transkript

1 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Spridning av projektets resultat Projektets finansiering... 9

2 1. Sammanfattning Lat: N 57º 23' 15.70" Long: E 12º 1' 16.20" Gottskär en hamn med stolta traditioner, rika upplevelser och en attraktiv framtid. En konstruktiv dialog har uppstått i och kring Gottskär under det senaste halvåret. Det finns en framtidstro att orten ska kunna utvecklas på ett positivt sätt och ett överflöd av idéer om hur detta kan ske. Syftet med projektets första fas var att samla de många idéerna till en vision som så många som möjligt ska kunna enas om. Företagare, föreningar, skolor, boende m fl förenades i nätverk och samarbete kring ett gemensamt intresse för Gottskärs utveckling. Genom kompetensutveckling i scenarioplanering för totalt 71deltagare gavs nödvändiga verktyg för att diskutera framtiden. Sammanställning av en Vision 2020 inkluderar material från tidigare visioner tillsammans med resultatet av trendspaning, SWOT- och omvärldsanalys, enkätundersökning och ett 40-tal intervjuer med företagare på orten samt boende som driver företag i hemmet eller på annan ort. Insatser för att sprida information om projektet genomfördes i samband med utställningen Gottskär en hamn med stolta traditioner och rika upplevelser som pågick i två veckor vid Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum. Ett monterat flygfoto (170 x 100) över Gottskär användes som visuellt verktyg att belysa ortens utvecklingspotential. Övrig marknadsföring utgjordes av affischer, annonser, bildspel samt hemsidan Det fanns ett stort intresse och engagemang från lokalbefolkningen, företagare och föreningar att aktivt delta i lokal samhällsutveckling. Idéutveckling inriktades på framförallt upplevelsebaserade satsningar kring maritim verksamhet inklusive segling och båtliv men också på att göra området mera tillgängligt genom förbättrad infrastruktur. Ett företagscenter Röda Ladan med en profilering kring hav, kust och hälsa beräknas stå klart under senare delen av Unga entreprenörer från lokala skolor deltog i workshops, skrev framtidsbrev och engagerade sig i frågor som rör framtida företagande på orten. Samarbete har inletts med skolor och universitet avseende exempelvis examens- och projektarbeten samt temadagar inom turismutveckling

3 Informationsmöten hölls med kommun, länsstyrelse, markägare och andra intressenter avseende förbättrad infrastruktur och faciliteter inklusive kostnadsberäkningar och möjliga finansieringsformer. För att under kommande faser på ett effektivt sätt kunna driva idéer inom flera projektområden bildades en ny projektorganisation. Trots att framförallt de offentliga satsningarna kom igång relativt sent beroende på ett sent beslut avseende projektet har ändå processen tagit fart och givit den eftersträvade effekten. Det finns en övervägande positiv inställning till att använda Leadermodellen med bred samverkan i den här typen av komplex samhällsutveckling. Förutom den ideella tid som många människor bidragit med har enskilda företag och föreningar ställt ideella resurser i form av konferenslokal, kontor, ekonomi- och övriga konsulttjänster till förfogande. 2. Bakgrund Gottskär med dess unika läge har en gedigen potential för långsiktig och hållbar utveckling. Idén är att utveckla hela Gottskär till en attraktiv och livskraftig ort året runt för företagare, boende och besökare. Till skillnad från många kustnära orter som avfolkas under vintern finns ett omfattande permanentboende och fortsatt inflyttning till hela Onsalahalvön. Kungsbacka kommun tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner. Närheten till Göteborg samt E6an ger ytterligare stöd åt tanken att Gottskär ska kunna attrahera besökare året runt om det kan göras attraktivare för fler människor. Genom att vidareutveckla idéer kring upplevelsenäring, ekoturism, segling, båt- dyk- och fisketurism samt även etablering av kunskaps- och aktivitetscenter, badhus, butiker, hotell, konferens- och restaurangverksamhet finns möjlighet att stärka befintliga företag samtidigt som nya företag och nischer etableras. En förutsättning för att locka fler besökare till Gottskär är att det genomförs en förbättring av infrastrukturen och tillgängligheten inom hela området. När viktiga natur- och kulturvärden lyfts fram attraheras besökare av ett varierande utbud av upplevelser och den attraktiva livsmiljön bevaras för boende och företagare. 3. Syfte och målgrupp Projektet WayPoint Gottskär ligger i linje med strategin att skapa ett livskraftigt företagande på kustbygden i Halland. Det utgår från grundstenen i Leaderprojekt utveckling genom samverkan. Syftet med den första fasen i projektet var att samordna de intressen som finns hos olika målgrupper: boende, företagare, föreningar, skolor, kommun och andra intressenter. Utgångspunkten var att försöka skapa en ökad förståelse för och kunskap om Gottskärs historia och traditioner för att därigenom föra en dialog om framtiden. Idéflöden och livliga diskussioner präglade de många formella och informella möten som hölls under hösten

4 För att kunna marknadsföra Gottskär som en intressant ort för företagsetablering och som turistmål utvecklades tidigt i projektet en gemensam hemsida waypointgottskar.se. I övrigt användes varierande metoder för att både sprida information till, och samla in idéer från, olika målgrupper; företagare som inte kunde delta i workshops under dagtid intervjuades och tillfälliga besökare till orten fick svara på enkätfrågor. Genom att betona Gottskärs unika läge med dess natur- och kulturskatter förstärktes tankar om att skapa upplevelser kring maritim verksamhet. Ortens potential som ett centrum för segling, dykning och andra vattensporter är oemotsagd. Målet är att även kunna erbjuda besökare och boende resurser och faciliteter året runt i form av butiker, restauranger, lärande, aktiviteter och upplevelser. Den lokala befolkningen där barn och ungdomar utgör en stor målgrupp är betydelsefull för Gottskärs framtid och därför integrerades skolor på ett tidigt stadium. Även unga entreprenörer deltog i diskussioner kring företagsutveckling och intresse fanns för att arbeta med innovativa idéer inom hållbar utveckling. Samarbetet med Båt- och Sjöfartsmuseet har inneburit att kunskap om projektet spridits genom helt nya kanaler. Andra föreningar som exempelvis Onsala Fyrförening, Nidingens Vänner och Mårtagården har i mindre utsträckning engagerats och utgör en målgrupp som är intressant för fortsatt samarbete; i första hand att sprida kunskap om Gottskär utifrån dess naturområden och kulturminnen. All framtida utveckling av Gottskär förutsätter förbättringar i infrastrukturen och en process startades för att analysera behovet av utredningar och tillstånd samt finansiering av nödvändiga investeringar. 4. Projektets mål Målet med den första fasen var att skapa en dialog kring Gottskärs framtid, mobilisera olika intressegrupper och ge inspiration och energi till den entreprenörsanda som redan fanns på orten. Den aktiva kontaktlistan som skapats under hösten 2008 omfattar 287 personer som på något sätt varit involverade i diskussioner kring Gottskärs utveckling. Genomförande av första fasen har lagt grunden för kommande etapper som omfattar förberedelser för investeringar samt insatser för att stärka företagandet. Visionen inom WayPoint Gottskär förutsätter fortsättningsvis att lokala företag, föreningar, kommunen och de boende kontinuerligt arbetar i samma riktning för att förankra och utveckla projektidén, samordna idéer, arbetsinsatser och resurser. Projektets första fas resulterade i: 1. Ett stort antal människor har förenats av ett gemensamt intresse för Gottskärs utveckling. Nätverk och samarbete omfattar även intressenter i närområdet som har anknytning till orten. 2. Kompetensutveckling i scenarioplanering för ett 70-tal deltagare. Sammanställning av en Vision 2020 inkluderar material från tidigare visioner tillsammans med resultatet av

5 trendspaning, SWOT- och omvärldsanalys, enkätundersökning och ett 40-tal intervjuer. 3. En omfattande informationssatsning i samband med utställningen Gottskär en hamn med stolta traditioner och rika upplevelser som pågick i två veckor vid Onsala Båtoch Sjöfartsmuseum. Uppskattningsvis besöktes utställningen av ca 200 personer. Vid fyra tillfällen lyssnade totalt ca 150 personer till hembygdskunnige Stig Karsegårds berättelser om Gottskärs historiska utveckling och deltog i diskussioner om ortens framtid. 4. Monterat flygfoto (170 x 100) över Gottskär inklusive skärgården. Bilden användes vid utställningar, workshops och diskussioner för att visa ortens potential samt tankar om utvecklingsområden. 5. Informations- och marknadsföringsmaterial i form av annonser, affischer, bildspel, utställning och hemsida. 6. Unga entreprenörer från lokala skolor deltog i workshops, skrev framtidsbrev och engagerade sig i frågor som rör framtida företagande på orten. Ett intresse finns att fortsätta samarbeta med lokala företagare kring specifika, innovativa idéer. 7. Intervjuer genomfördes med företagare på orten samt boende som driver företag hemifrån eller på annan ort. Ett virtuellt nätverk börjar byggas upp via hemsidan och utgör underlag för framtida gemensamma marknadsföringsinsatser. 8. Ett företagscenter Röda Ladan med företagare som har koppling till hav, kust och hälsa beräknas stå klart under senare delen av Idéer har framförts om att samordna kommande byggnadsprojekt på orten med kompetensutveckling inom miljö, energi och hållbar utveckling. 10. Företagare på orten uttalar en klar önskan om att hitta framtida samarbetsformer. 11. Idéutveckling kring skapandet av en högteknologisk IT miljö i Gottskär där många företagare arbetar virtuellt. 12. Ett samarbete har inletts med studenter, lärare och elever vid universitet och andra utbildningsinstitut exempelvis Institutionen för Kulturgeografi vid Handelshögskolan i Göteborg och Löftadalens Folkhögskola i Åsa. 13. Idéutveckling med olika intressenter gällande ett upplevelsebaserat center kring maritim verksamhet. Studiebesök gjordes i bland annat Strömstad där man utvecklat ett maritimt område kring Kebal samt skapat nya förutsättningar för företagande kring Sveriges första marina nationalpark i Koster. 14. Diskussioner genomfördes med kommun, länsstyrelse m fl avseende förbättrad infrastruktur och faciliteter inklusive tänkbara finansieringsformer. 15. Intresse och engagemang från lokalbefolkningen, företagare och föreningar att aktivt delta i lokal samhällsutveckling. 16. Samtalspartners i nationella och nordiska projekt, exempelvis har kontakt etablerats med liknande projekt i Norge, Stockholm och Bohuslän. 17. En ny projektorganisation med bland annat en referensgrupp bildades för att under nästa fas på ett effektivt sätt fånga upp och driva idéer inom flera projektområden

6 18. Förutom den ideella tid som många människor lagt ner i projektet har enskilda företag och föreningar bidragit med ideella resurser i form av konferenslokal, kontor, ekonomi- och övriga konsulttjänster. 19. De tidigt identifierade specialområdena har avgränsats tydligare för att öka samordningseffekterna. Näringsliv/Turism/Kultur utgör ett utvecklingsområde där medverkande från kommunen fortsättningsvis har en rådgivande roll och deltar i avstämningar och möten. 20. Informationsmöte med Länsstyrelsen för att få deras syn på planerade förändringar. Eftersom hela området kring Gottskär ingår i Natura2000 kräver varje förändring i vattnet antingen en Anmälan hos Länsstyrelsen eller Tillståndsansökan hos Miljödomstol. 21. En innovativ idébank för utvecklingsinsatser på kort sikt och även i längre perspektiv fram till En strategi för fortsatt utveckling under kommande etapper som inkluderar förankring av idéerna i visionen samt förberedelser för investeringar. 5. Genomförandeplan och tidsplan Projektets första fas omfattade tiden mellan juli och december 2008 och hade som mål att bland annat leverera kunskaper, idéer och beslutsunderlag för en detaljerad handlingsplan för genomförande av projektets andra och tredje fas under Det historiska perspektivet har varit utgångspunkten i höstens insatser. Många Onsalabor med gedigen kunskap om hembygden har bidragit med både kunskaper och material för att föra projektet framåt. En uppskattad Gottskärsvandring under ledning av hembygdsforskaren och Gottskärsbon Lars Skalegård genomfördes och dokumenterades i form av ljudinspelning och bildspel att användas i framtida presentationer. Hembygdsforskaren Stig Karsegårds föreläsningar och unika samling av bilder som användes vid utställningen har haft stor betydelse för projektets framgång. Många har idag en bättre förmåga att föreställa sig hur Gottskär såg ut för 30, 50 eller 100 år sedan vilket bidrar till att framtidsfrågorna diskuteras utifrån ett bredare och rikare perspektiv

7 Genom att integrera kompetensutveckling inom scenarioplanering gavs deltagare kunskap och verktyg för att på ett snabbt och effektivt sätt belysa, analysera och konkretisera framtida visioner för Gottskär. Genom trendspaning och omvärldsanalys belystes de områden som man tror kommer att påverka Gottskär i framtiden. Människor får mer fritid, befolkningen växer och blir även äldre vilket ger en ökad efterfrågan på service, fritidsaktiviteter och underhållning på hemmaplan. Allt vi företar oss präglas av hållbar utveckling där miljö, hälsa, motion, mat, natur- och kulturupplevelser får stor betydelse. Utvecklingen inom IT leder till ökat distansarbete, nätverkstänkande och behov av sociala mötesplatser. Stigande oljepriser och höga transportkostnader kan leda till att det blir dyrt att röra på sig men också att segling och närturism kan få ett uppsving. Medan en del idéer redan finns i konkret form befinner sig andra ännu på en mera abstrakt intressenivå. Satsningen på Gottskär Boat Show, en återkommande flytande båtmässa inleds i år april 2009 och är ett samarbetsprojekt mellan tre lokala företagare samt föreningen Gottskärs Hamn. Andra idéer som är under utveckling omfattar aktiviteter som kan anslutas till den traditionella Luciaseglingen i mitten av december. Redan idag lockas ett stort antal seglare till orten från maj till december och det finns goda förutsättningar att öka antalet besökare under den här tiden genom att i samband med seglingsevenemang erbjuda andra aktiviteter och upplevelser, musik, underhållning, marknadsbodar, konstnärsutställning mm. Intresse har framförts att vidareutveckla temadagar kring exempelvis Astronomiåret 2009 där närheten till Råö Rymdobservatorium utgör en viktig grundpelare. Även Midsommarfirande, Kaparedagar och Gottskärsdagen är av intresse att utveckla. Lokalt samarbete kring restaurangernas utbud och matupplevelser finns också som ett inslag i utvecklingen. Samarbete inleddes med ett antal utbildningsinstitutioner. Studenter från institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg kommer att genomföra examensarbete om utveckling av besöksnäring med särskild inriktning mot ekoturism och upplevelsenäring. Inom projektet erbjuds elever från IHM Business School s.k. LIA plats (Lärande i Arbete) att bland annat utveckla koncept kring evenemang och marknadsföring. Löftadalens Folkhögskola kan bidra med temadagar kring turism och vid andra tillfällen finns möjlighet att skapa ett tillfälligt lokalt turistcenter som bemannas av nya och gamla elever. Eftersom hela området kring Gottskär ingår i Natura2000 kräver varje förändring i vattnet antingen en Anmälan hos Länsstyrelsen eller en mera omfattande Tillståndsansökan hos Miljödomstol. Behovet av miljöjuridisk kompetens aktualiserades och kontakt togs även med ansvariga hos Länsstyrelsen. Vid ett informationsmöte gav Länsstyrelsen sin syn på dels de planerade mindre förändringarna av en ny gästhamn, dels så långt möjligt på den långsiktigt tänkta visionen vid entrén till Gottskär. Vision 2020 är en sammanställning och analys av material som samlats in under hösten 2008 genom workshops, intervjuer, enkätundersökning, diskussionsforum, framtidsbrev och enskilda individers tankar förmedlade via mejl eller samtal. Den övergripande visionen inkluderar även idéer från Dojans Vision (2000) och Vision Gottskär (2001)

8 Visionen finns dokumenterad i text och enstaka bilder. I nästa steg kommer idéerna som sammanfattas här i två områden att gestaltas och göras visuellt begripliga och överskådliga. Infrastruktur/Kommunikation/Byggnader Tydligare och trevligare entré till Gottskär vid Klaraplan Fler parkeringsmöjligheter utanför hamnplan Cykel- och mopedparkering Attraktiva och tillgängliga gång- och cykelvägar i och kring Gottskär Gångstråk och bänkar längs strandkanten från Utholmsviken till Hamnen Plats för båttrafik med utflykter till skärgården, Tjolöholm mm Levande hamnplan och levande Utholmen med plats för bodar & torgbildning Modernisering av befintliga byggnader anpassning till året runt verksamhet Gästhamn med serviceinrättningar Spa, badplatser, kunskaps- och aktivitetscenter (maritim, energi, miljö), musikscen, dansbana, isbana, affärer, hotell- och konferensanläggning, övrigt boende Näringsliv/Kultur/Turism Större utbud av restauranger och genuina matupplevelser Båtturer i skärgården inklusive Tjolöholm, Nidingen och Kungsbacka Spa, varm- och kallbadhus osv. med aktiviteter året runt Kontor, butiker, konst- och konsthantverksbodar, serviceinrättningar, turistcenter Paketupplevelser med aktivitet, mat och boende, t ex hummersafari Aktivitets-, marknads- och temadagar Center för lärande och upplevelser kring natur, kultur, miljö och energi forskning och ny teknologi Koncerter och evenemang Utflykter för båtgäster till sevärdheter på Onsalahalvön och i Kungsbacka Aktiva kultur- och naturupplevelser (cykel, kajak, dykning, segling mm)

9 6. Spridning av projektets resultat Inbjudan till aktiviteter och rapportering av projektets utveckling har skett via hemsidan och mejlutskick. I projektets kontaktlista finns nära 300 människor som på något sätt engagerat sig i projektet. Många av dem som på olika sätt intresserar sig för en utveckling av Gottskär talar också med andra och fungerar på så vis som lokala ambassadörer. Projektet uppmärksammades i lokala media via reportage, krönika och annonser. Flera journalister har tagit kontakt för att få information och även visat intresse att fortsätta skriva om Gottskär allteftersom projektet utvecklas. I Kungsbacka kommun har projektet diskuterats i flera förvaltningar och även bland politiker som välkomnar positiva förändringar som kan locka fler besökare och skapa bättre förutsättningar för företagsetablering. De nätverk och samarbetsformer som utvecklats under projektet utgör en gedigen plattform där företag och föreningar stärks i sina roller och kan arbeta mera målinriktat för att bland annat skapa nya affärsmöjligheter. Begreppet Gottskär diskuteras både som ett geografiskt område och även som ett betraktelsesätt. Här ingår idéer om samverkan med närliggande orter; hela Onsalahalvön, Kungsbackafjorden med skärgården samt andra orter belägna kring fjorden. 7. Projektets finansiering Se bifogad kostnadssammanställning över faktiska kostnader, ideella resurser och tid samt finansiering av projektet

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Visitor Center. Rapport 2012-02- 29

Visitor Center. Rapport 2012-02- 29 Visitor Center Rapport 2012-02- 29 Uppdragsgivare: Bergslaget Kundansvarig: Jonas Dahl Visitor Center Allt högre krav ställs idag på upplevelseindustrin. Människor eftersöker extraordinära upplevelser

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer