Innehåll. 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1. Sammanfattning... 2. 2. Bakgrund... 3. 3. Syfte och målgrupp... 3. 4. Projektets mål... 4. 5. Genomförandeplan och tidsplan..."

Transkript

1 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Spridning av projektets resultat Projektets finansiering... 9

2 1. Sammanfattning Lat: N 57º 23' 15.70" Long: E 12º 1' 16.20" Gottskär en hamn med stolta traditioner, rika upplevelser och en attraktiv framtid. En konstruktiv dialog har uppstått i och kring Gottskär under det senaste halvåret. Det finns en framtidstro att orten ska kunna utvecklas på ett positivt sätt och ett överflöd av idéer om hur detta kan ske. Syftet med projektets första fas var att samla de många idéerna till en vision som så många som möjligt ska kunna enas om. Företagare, föreningar, skolor, boende m fl förenades i nätverk och samarbete kring ett gemensamt intresse för Gottskärs utveckling. Genom kompetensutveckling i scenarioplanering för totalt 71deltagare gavs nödvändiga verktyg för att diskutera framtiden. Sammanställning av en Vision 2020 inkluderar material från tidigare visioner tillsammans med resultatet av trendspaning, SWOT- och omvärldsanalys, enkätundersökning och ett 40-tal intervjuer med företagare på orten samt boende som driver företag i hemmet eller på annan ort. Insatser för att sprida information om projektet genomfördes i samband med utställningen Gottskär en hamn med stolta traditioner och rika upplevelser som pågick i två veckor vid Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum. Ett monterat flygfoto (170 x 100) över Gottskär användes som visuellt verktyg att belysa ortens utvecklingspotential. Övrig marknadsföring utgjordes av affischer, annonser, bildspel samt hemsidan Det fanns ett stort intresse och engagemang från lokalbefolkningen, företagare och föreningar att aktivt delta i lokal samhällsutveckling. Idéutveckling inriktades på framförallt upplevelsebaserade satsningar kring maritim verksamhet inklusive segling och båtliv men också på att göra området mera tillgängligt genom förbättrad infrastruktur. Ett företagscenter Röda Ladan med en profilering kring hav, kust och hälsa beräknas stå klart under senare delen av Unga entreprenörer från lokala skolor deltog i workshops, skrev framtidsbrev och engagerade sig i frågor som rör framtida företagande på orten. Samarbete har inletts med skolor och universitet avseende exempelvis examens- och projektarbeten samt temadagar inom turismutveckling

3 Informationsmöten hölls med kommun, länsstyrelse, markägare och andra intressenter avseende förbättrad infrastruktur och faciliteter inklusive kostnadsberäkningar och möjliga finansieringsformer. För att under kommande faser på ett effektivt sätt kunna driva idéer inom flera projektområden bildades en ny projektorganisation. Trots att framförallt de offentliga satsningarna kom igång relativt sent beroende på ett sent beslut avseende projektet har ändå processen tagit fart och givit den eftersträvade effekten. Det finns en övervägande positiv inställning till att använda Leadermodellen med bred samverkan i den här typen av komplex samhällsutveckling. Förutom den ideella tid som många människor bidragit med har enskilda företag och föreningar ställt ideella resurser i form av konferenslokal, kontor, ekonomi- och övriga konsulttjänster till förfogande. 2. Bakgrund Gottskär med dess unika läge har en gedigen potential för långsiktig och hållbar utveckling. Idén är att utveckla hela Gottskär till en attraktiv och livskraftig ort året runt för företagare, boende och besökare. Till skillnad från många kustnära orter som avfolkas under vintern finns ett omfattande permanentboende och fortsatt inflyttning till hela Onsalahalvön. Kungsbacka kommun tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner. Närheten till Göteborg samt E6an ger ytterligare stöd åt tanken att Gottskär ska kunna attrahera besökare året runt om det kan göras attraktivare för fler människor. Genom att vidareutveckla idéer kring upplevelsenäring, ekoturism, segling, båt- dyk- och fisketurism samt även etablering av kunskaps- och aktivitetscenter, badhus, butiker, hotell, konferens- och restaurangverksamhet finns möjlighet att stärka befintliga företag samtidigt som nya företag och nischer etableras. En förutsättning för att locka fler besökare till Gottskär är att det genomförs en förbättring av infrastrukturen och tillgängligheten inom hela området. När viktiga natur- och kulturvärden lyfts fram attraheras besökare av ett varierande utbud av upplevelser och den attraktiva livsmiljön bevaras för boende och företagare. 3. Syfte och målgrupp Projektet WayPoint Gottskär ligger i linje med strategin att skapa ett livskraftigt företagande på kustbygden i Halland. Det utgår från grundstenen i Leaderprojekt utveckling genom samverkan. Syftet med den första fasen i projektet var att samordna de intressen som finns hos olika målgrupper: boende, företagare, föreningar, skolor, kommun och andra intressenter. Utgångspunkten var att försöka skapa en ökad förståelse för och kunskap om Gottskärs historia och traditioner för att därigenom föra en dialog om framtiden. Idéflöden och livliga diskussioner präglade de många formella och informella möten som hölls under hösten

4 För att kunna marknadsföra Gottskär som en intressant ort för företagsetablering och som turistmål utvecklades tidigt i projektet en gemensam hemsida waypointgottskar.se. I övrigt användes varierande metoder för att både sprida information till, och samla in idéer från, olika målgrupper; företagare som inte kunde delta i workshops under dagtid intervjuades och tillfälliga besökare till orten fick svara på enkätfrågor. Genom att betona Gottskärs unika läge med dess natur- och kulturskatter förstärktes tankar om att skapa upplevelser kring maritim verksamhet. Ortens potential som ett centrum för segling, dykning och andra vattensporter är oemotsagd. Målet är att även kunna erbjuda besökare och boende resurser och faciliteter året runt i form av butiker, restauranger, lärande, aktiviteter och upplevelser. Den lokala befolkningen där barn och ungdomar utgör en stor målgrupp är betydelsefull för Gottskärs framtid och därför integrerades skolor på ett tidigt stadium. Även unga entreprenörer deltog i diskussioner kring företagsutveckling och intresse fanns för att arbeta med innovativa idéer inom hållbar utveckling. Samarbetet med Båt- och Sjöfartsmuseet har inneburit att kunskap om projektet spridits genom helt nya kanaler. Andra föreningar som exempelvis Onsala Fyrförening, Nidingens Vänner och Mårtagården har i mindre utsträckning engagerats och utgör en målgrupp som är intressant för fortsatt samarbete; i första hand att sprida kunskap om Gottskär utifrån dess naturområden och kulturminnen. All framtida utveckling av Gottskär förutsätter förbättringar i infrastrukturen och en process startades för att analysera behovet av utredningar och tillstånd samt finansiering av nödvändiga investeringar. 4. Projektets mål Målet med den första fasen var att skapa en dialog kring Gottskärs framtid, mobilisera olika intressegrupper och ge inspiration och energi till den entreprenörsanda som redan fanns på orten. Den aktiva kontaktlistan som skapats under hösten 2008 omfattar 287 personer som på något sätt varit involverade i diskussioner kring Gottskärs utveckling. Genomförande av första fasen har lagt grunden för kommande etapper som omfattar förberedelser för investeringar samt insatser för att stärka företagandet. Visionen inom WayPoint Gottskär förutsätter fortsättningsvis att lokala företag, föreningar, kommunen och de boende kontinuerligt arbetar i samma riktning för att förankra och utveckla projektidén, samordna idéer, arbetsinsatser och resurser. Projektets första fas resulterade i: 1. Ett stort antal människor har förenats av ett gemensamt intresse för Gottskärs utveckling. Nätverk och samarbete omfattar även intressenter i närområdet som har anknytning till orten. 2. Kompetensutveckling i scenarioplanering för ett 70-tal deltagare. Sammanställning av en Vision 2020 inkluderar material från tidigare visioner tillsammans med resultatet av

5 trendspaning, SWOT- och omvärldsanalys, enkätundersökning och ett 40-tal intervjuer. 3. En omfattande informationssatsning i samband med utställningen Gottskär en hamn med stolta traditioner och rika upplevelser som pågick i två veckor vid Onsala Båtoch Sjöfartsmuseum. Uppskattningsvis besöktes utställningen av ca 200 personer. Vid fyra tillfällen lyssnade totalt ca 150 personer till hembygdskunnige Stig Karsegårds berättelser om Gottskärs historiska utveckling och deltog i diskussioner om ortens framtid. 4. Monterat flygfoto (170 x 100) över Gottskär inklusive skärgården. Bilden användes vid utställningar, workshops och diskussioner för att visa ortens potential samt tankar om utvecklingsområden. 5. Informations- och marknadsföringsmaterial i form av annonser, affischer, bildspel, utställning och hemsida. 6. Unga entreprenörer från lokala skolor deltog i workshops, skrev framtidsbrev och engagerade sig i frågor som rör framtida företagande på orten. Ett intresse finns att fortsätta samarbeta med lokala företagare kring specifika, innovativa idéer. 7. Intervjuer genomfördes med företagare på orten samt boende som driver företag hemifrån eller på annan ort. Ett virtuellt nätverk börjar byggas upp via hemsidan och utgör underlag för framtida gemensamma marknadsföringsinsatser. 8. Ett företagscenter Röda Ladan med företagare som har koppling till hav, kust och hälsa beräknas stå klart under senare delen av Idéer har framförts om att samordna kommande byggnadsprojekt på orten med kompetensutveckling inom miljö, energi och hållbar utveckling. 10. Företagare på orten uttalar en klar önskan om att hitta framtida samarbetsformer. 11. Idéutveckling kring skapandet av en högteknologisk IT miljö i Gottskär där många företagare arbetar virtuellt. 12. Ett samarbete har inletts med studenter, lärare och elever vid universitet och andra utbildningsinstitut exempelvis Institutionen för Kulturgeografi vid Handelshögskolan i Göteborg och Löftadalens Folkhögskola i Åsa. 13. Idéutveckling med olika intressenter gällande ett upplevelsebaserat center kring maritim verksamhet. Studiebesök gjordes i bland annat Strömstad där man utvecklat ett maritimt område kring Kebal samt skapat nya förutsättningar för företagande kring Sveriges första marina nationalpark i Koster. 14. Diskussioner genomfördes med kommun, länsstyrelse m fl avseende förbättrad infrastruktur och faciliteter inklusive tänkbara finansieringsformer. 15. Intresse och engagemang från lokalbefolkningen, företagare och föreningar att aktivt delta i lokal samhällsutveckling. 16. Samtalspartners i nationella och nordiska projekt, exempelvis har kontakt etablerats med liknande projekt i Norge, Stockholm och Bohuslän. 17. En ny projektorganisation med bland annat en referensgrupp bildades för att under nästa fas på ett effektivt sätt fånga upp och driva idéer inom flera projektområden

6 18. Förutom den ideella tid som många människor lagt ner i projektet har enskilda företag och föreningar bidragit med ideella resurser i form av konferenslokal, kontor, ekonomi- och övriga konsulttjänster. 19. De tidigt identifierade specialområdena har avgränsats tydligare för att öka samordningseffekterna. Näringsliv/Turism/Kultur utgör ett utvecklingsområde där medverkande från kommunen fortsättningsvis har en rådgivande roll och deltar i avstämningar och möten. 20. Informationsmöte med Länsstyrelsen för att få deras syn på planerade förändringar. Eftersom hela området kring Gottskär ingår i Natura2000 kräver varje förändring i vattnet antingen en Anmälan hos Länsstyrelsen eller Tillståndsansökan hos Miljödomstol. 21. En innovativ idébank för utvecklingsinsatser på kort sikt och även i längre perspektiv fram till En strategi för fortsatt utveckling under kommande etapper som inkluderar förankring av idéerna i visionen samt förberedelser för investeringar. 5. Genomförandeplan och tidsplan Projektets första fas omfattade tiden mellan juli och december 2008 och hade som mål att bland annat leverera kunskaper, idéer och beslutsunderlag för en detaljerad handlingsplan för genomförande av projektets andra och tredje fas under Det historiska perspektivet har varit utgångspunkten i höstens insatser. Många Onsalabor med gedigen kunskap om hembygden har bidragit med både kunskaper och material för att föra projektet framåt. En uppskattad Gottskärsvandring under ledning av hembygdsforskaren och Gottskärsbon Lars Skalegård genomfördes och dokumenterades i form av ljudinspelning och bildspel att användas i framtida presentationer. Hembygdsforskaren Stig Karsegårds föreläsningar och unika samling av bilder som användes vid utställningen har haft stor betydelse för projektets framgång. Många har idag en bättre förmåga att föreställa sig hur Gottskär såg ut för 30, 50 eller 100 år sedan vilket bidrar till att framtidsfrågorna diskuteras utifrån ett bredare och rikare perspektiv

7 Genom att integrera kompetensutveckling inom scenarioplanering gavs deltagare kunskap och verktyg för att på ett snabbt och effektivt sätt belysa, analysera och konkretisera framtida visioner för Gottskär. Genom trendspaning och omvärldsanalys belystes de områden som man tror kommer att påverka Gottskär i framtiden. Människor får mer fritid, befolkningen växer och blir även äldre vilket ger en ökad efterfrågan på service, fritidsaktiviteter och underhållning på hemmaplan. Allt vi företar oss präglas av hållbar utveckling där miljö, hälsa, motion, mat, natur- och kulturupplevelser får stor betydelse. Utvecklingen inom IT leder till ökat distansarbete, nätverkstänkande och behov av sociala mötesplatser. Stigande oljepriser och höga transportkostnader kan leda till att det blir dyrt att röra på sig men också att segling och närturism kan få ett uppsving. Medan en del idéer redan finns i konkret form befinner sig andra ännu på en mera abstrakt intressenivå. Satsningen på Gottskär Boat Show, en återkommande flytande båtmässa inleds i år april 2009 och är ett samarbetsprojekt mellan tre lokala företagare samt föreningen Gottskärs Hamn. Andra idéer som är under utveckling omfattar aktiviteter som kan anslutas till den traditionella Luciaseglingen i mitten av december. Redan idag lockas ett stort antal seglare till orten från maj till december och det finns goda förutsättningar att öka antalet besökare under den här tiden genom att i samband med seglingsevenemang erbjuda andra aktiviteter och upplevelser, musik, underhållning, marknadsbodar, konstnärsutställning mm. Intresse har framförts att vidareutveckla temadagar kring exempelvis Astronomiåret 2009 där närheten till Råö Rymdobservatorium utgör en viktig grundpelare. Även Midsommarfirande, Kaparedagar och Gottskärsdagen är av intresse att utveckla. Lokalt samarbete kring restaurangernas utbud och matupplevelser finns också som ett inslag i utvecklingen. Samarbete inleddes med ett antal utbildningsinstitutioner. Studenter från institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg kommer att genomföra examensarbete om utveckling av besöksnäring med särskild inriktning mot ekoturism och upplevelsenäring. Inom projektet erbjuds elever från IHM Business School s.k. LIA plats (Lärande i Arbete) att bland annat utveckla koncept kring evenemang och marknadsföring. Löftadalens Folkhögskola kan bidra med temadagar kring turism och vid andra tillfällen finns möjlighet att skapa ett tillfälligt lokalt turistcenter som bemannas av nya och gamla elever. Eftersom hela området kring Gottskär ingår i Natura2000 kräver varje förändring i vattnet antingen en Anmälan hos Länsstyrelsen eller en mera omfattande Tillståndsansökan hos Miljödomstol. Behovet av miljöjuridisk kompetens aktualiserades och kontakt togs även med ansvariga hos Länsstyrelsen. Vid ett informationsmöte gav Länsstyrelsen sin syn på dels de planerade mindre förändringarna av en ny gästhamn, dels så långt möjligt på den långsiktigt tänkta visionen vid entrén till Gottskär. Vision 2020 är en sammanställning och analys av material som samlats in under hösten 2008 genom workshops, intervjuer, enkätundersökning, diskussionsforum, framtidsbrev och enskilda individers tankar förmedlade via mejl eller samtal. Den övergripande visionen inkluderar även idéer från Dojans Vision (2000) och Vision Gottskär (2001)

8 Visionen finns dokumenterad i text och enstaka bilder. I nästa steg kommer idéerna som sammanfattas här i två områden att gestaltas och göras visuellt begripliga och överskådliga. Infrastruktur/Kommunikation/Byggnader Tydligare och trevligare entré till Gottskär vid Klaraplan Fler parkeringsmöjligheter utanför hamnplan Cykel- och mopedparkering Attraktiva och tillgängliga gång- och cykelvägar i och kring Gottskär Gångstråk och bänkar längs strandkanten från Utholmsviken till Hamnen Plats för båttrafik med utflykter till skärgården, Tjolöholm mm Levande hamnplan och levande Utholmen med plats för bodar & torgbildning Modernisering av befintliga byggnader anpassning till året runt verksamhet Gästhamn med serviceinrättningar Spa, badplatser, kunskaps- och aktivitetscenter (maritim, energi, miljö), musikscen, dansbana, isbana, affärer, hotell- och konferensanläggning, övrigt boende Näringsliv/Kultur/Turism Större utbud av restauranger och genuina matupplevelser Båtturer i skärgården inklusive Tjolöholm, Nidingen och Kungsbacka Spa, varm- och kallbadhus osv. med aktiviteter året runt Kontor, butiker, konst- och konsthantverksbodar, serviceinrättningar, turistcenter Paketupplevelser med aktivitet, mat och boende, t ex hummersafari Aktivitets-, marknads- och temadagar Center för lärande och upplevelser kring natur, kultur, miljö och energi forskning och ny teknologi Koncerter och evenemang Utflykter för båtgäster till sevärdheter på Onsalahalvön och i Kungsbacka Aktiva kultur- och naturupplevelser (cykel, kajak, dykning, segling mm)

9 6. Spridning av projektets resultat Inbjudan till aktiviteter och rapportering av projektets utveckling har skett via hemsidan och mejlutskick. I projektets kontaktlista finns nära 300 människor som på något sätt engagerat sig i projektet. Många av dem som på olika sätt intresserar sig för en utveckling av Gottskär talar också med andra och fungerar på så vis som lokala ambassadörer. Projektet uppmärksammades i lokala media via reportage, krönika och annonser. Flera journalister har tagit kontakt för att få information och även visat intresse att fortsätta skriva om Gottskär allteftersom projektet utvecklas. I Kungsbacka kommun har projektet diskuterats i flera förvaltningar och även bland politiker som välkomnar positiva förändringar som kan locka fler besökare och skapa bättre förutsättningar för företagsetablering. De nätverk och samarbetsformer som utvecklats under projektet utgör en gedigen plattform där företag och föreningar stärks i sina roller och kan arbeta mera målinriktat för att bland annat skapa nya affärsmöjligheter. Begreppet Gottskär diskuteras både som ett geografiskt område och även som ett betraktelsesätt. Här ingår idéer om samverkan med närliggande orter; hela Onsalahalvön, Kungsbackafjorden med skärgården samt andra orter belägna kring fjorden. 7. Projektets finansiering Se bifogad kostnadssammanställning över faktiska kostnader, ideella resurser och tid samt finansiering av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Förstudie Ålgårds Kvarn och Såg Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet,

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan

PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan PROJEKT FRAMTID UGGLARP - ETAPP 1 Projektplan 2009-09- 09 2009-2730/K09-006 Delprojekt 1 L A R S H I L L E R / F R A M T I D U G G L A R P Innehåll Bakgrund, syfte och mål... 3 Ugglarp... 3 Boende... 4

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Framtidsvision 2012 - en titt i glaskulan gjord 11 december 2006 Trollhättan/Vänersborg har utvecklats till ett nytt och omtalat mönsterexempel

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer