Innehåll. 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1. Sammanfattning... 2. 2. Bakgrund... 3. 3. Syfte och målgrupp... 3. 4. Projektets mål... 4. 5. Genomförandeplan och tidsplan..."

Transkript

1 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Spridning av projektets resultat Projektets finansiering... 9

2 1. Sammanfattning Lat: N 57º 23' 15.70" Long: E 12º 1' 16.20" Gottskär en hamn med stolta traditioner, rika upplevelser och en attraktiv framtid. En konstruktiv dialog har uppstått i och kring Gottskär under det senaste halvåret. Det finns en framtidstro att orten ska kunna utvecklas på ett positivt sätt och ett överflöd av idéer om hur detta kan ske. Syftet med projektets första fas var att samla de många idéerna till en vision som så många som möjligt ska kunna enas om. Företagare, föreningar, skolor, boende m fl förenades i nätverk och samarbete kring ett gemensamt intresse för Gottskärs utveckling. Genom kompetensutveckling i scenarioplanering för totalt 71deltagare gavs nödvändiga verktyg för att diskutera framtiden. Sammanställning av en Vision 2020 inkluderar material från tidigare visioner tillsammans med resultatet av trendspaning, SWOT- och omvärldsanalys, enkätundersökning och ett 40-tal intervjuer med företagare på orten samt boende som driver företag i hemmet eller på annan ort. Insatser för att sprida information om projektet genomfördes i samband med utställningen Gottskär en hamn med stolta traditioner och rika upplevelser som pågick i två veckor vid Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum. Ett monterat flygfoto (170 x 100) över Gottskär användes som visuellt verktyg att belysa ortens utvecklingspotential. Övrig marknadsföring utgjordes av affischer, annonser, bildspel samt hemsidan Det fanns ett stort intresse och engagemang från lokalbefolkningen, företagare och föreningar att aktivt delta i lokal samhällsutveckling. Idéutveckling inriktades på framförallt upplevelsebaserade satsningar kring maritim verksamhet inklusive segling och båtliv men också på att göra området mera tillgängligt genom förbättrad infrastruktur. Ett företagscenter Röda Ladan med en profilering kring hav, kust och hälsa beräknas stå klart under senare delen av Unga entreprenörer från lokala skolor deltog i workshops, skrev framtidsbrev och engagerade sig i frågor som rör framtida företagande på orten. Samarbete har inletts med skolor och universitet avseende exempelvis examens- och projektarbeten samt temadagar inom turismutveckling

3 Informationsmöten hölls med kommun, länsstyrelse, markägare och andra intressenter avseende förbättrad infrastruktur och faciliteter inklusive kostnadsberäkningar och möjliga finansieringsformer. För att under kommande faser på ett effektivt sätt kunna driva idéer inom flera projektområden bildades en ny projektorganisation. Trots att framförallt de offentliga satsningarna kom igång relativt sent beroende på ett sent beslut avseende projektet har ändå processen tagit fart och givit den eftersträvade effekten. Det finns en övervägande positiv inställning till att använda Leadermodellen med bred samverkan i den här typen av komplex samhällsutveckling. Förutom den ideella tid som många människor bidragit med har enskilda företag och föreningar ställt ideella resurser i form av konferenslokal, kontor, ekonomi- och övriga konsulttjänster till förfogande. 2. Bakgrund Gottskär med dess unika läge har en gedigen potential för långsiktig och hållbar utveckling. Idén är att utveckla hela Gottskär till en attraktiv och livskraftig ort året runt för företagare, boende och besökare. Till skillnad från många kustnära orter som avfolkas under vintern finns ett omfattande permanentboende och fortsatt inflyttning till hela Onsalahalvön. Kungsbacka kommun tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner. Närheten till Göteborg samt E6an ger ytterligare stöd åt tanken att Gottskär ska kunna attrahera besökare året runt om det kan göras attraktivare för fler människor. Genom att vidareutveckla idéer kring upplevelsenäring, ekoturism, segling, båt- dyk- och fisketurism samt även etablering av kunskaps- och aktivitetscenter, badhus, butiker, hotell, konferens- och restaurangverksamhet finns möjlighet att stärka befintliga företag samtidigt som nya företag och nischer etableras. En förutsättning för att locka fler besökare till Gottskär är att det genomförs en förbättring av infrastrukturen och tillgängligheten inom hela området. När viktiga natur- och kulturvärden lyfts fram attraheras besökare av ett varierande utbud av upplevelser och den attraktiva livsmiljön bevaras för boende och företagare. 3. Syfte och målgrupp Projektet WayPoint Gottskär ligger i linje med strategin att skapa ett livskraftigt företagande på kustbygden i Halland. Det utgår från grundstenen i Leaderprojekt utveckling genom samverkan. Syftet med den första fasen i projektet var att samordna de intressen som finns hos olika målgrupper: boende, företagare, föreningar, skolor, kommun och andra intressenter. Utgångspunkten var att försöka skapa en ökad förståelse för och kunskap om Gottskärs historia och traditioner för att därigenom föra en dialog om framtiden. Idéflöden och livliga diskussioner präglade de många formella och informella möten som hölls under hösten

4 För att kunna marknadsföra Gottskär som en intressant ort för företagsetablering och som turistmål utvecklades tidigt i projektet en gemensam hemsida waypointgottskar.se. I övrigt användes varierande metoder för att både sprida information till, och samla in idéer från, olika målgrupper; företagare som inte kunde delta i workshops under dagtid intervjuades och tillfälliga besökare till orten fick svara på enkätfrågor. Genom att betona Gottskärs unika läge med dess natur- och kulturskatter förstärktes tankar om att skapa upplevelser kring maritim verksamhet. Ortens potential som ett centrum för segling, dykning och andra vattensporter är oemotsagd. Målet är att även kunna erbjuda besökare och boende resurser och faciliteter året runt i form av butiker, restauranger, lärande, aktiviteter och upplevelser. Den lokala befolkningen där barn och ungdomar utgör en stor målgrupp är betydelsefull för Gottskärs framtid och därför integrerades skolor på ett tidigt stadium. Även unga entreprenörer deltog i diskussioner kring företagsutveckling och intresse fanns för att arbeta med innovativa idéer inom hållbar utveckling. Samarbetet med Båt- och Sjöfartsmuseet har inneburit att kunskap om projektet spridits genom helt nya kanaler. Andra föreningar som exempelvis Onsala Fyrförening, Nidingens Vänner och Mårtagården har i mindre utsträckning engagerats och utgör en målgrupp som är intressant för fortsatt samarbete; i första hand att sprida kunskap om Gottskär utifrån dess naturområden och kulturminnen. All framtida utveckling av Gottskär förutsätter förbättringar i infrastrukturen och en process startades för att analysera behovet av utredningar och tillstånd samt finansiering av nödvändiga investeringar. 4. Projektets mål Målet med den första fasen var att skapa en dialog kring Gottskärs framtid, mobilisera olika intressegrupper och ge inspiration och energi till den entreprenörsanda som redan fanns på orten. Den aktiva kontaktlistan som skapats under hösten 2008 omfattar 287 personer som på något sätt varit involverade i diskussioner kring Gottskärs utveckling. Genomförande av första fasen har lagt grunden för kommande etapper som omfattar förberedelser för investeringar samt insatser för att stärka företagandet. Visionen inom WayPoint Gottskär förutsätter fortsättningsvis att lokala företag, föreningar, kommunen och de boende kontinuerligt arbetar i samma riktning för att förankra och utveckla projektidén, samordna idéer, arbetsinsatser och resurser. Projektets första fas resulterade i: 1. Ett stort antal människor har förenats av ett gemensamt intresse för Gottskärs utveckling. Nätverk och samarbete omfattar även intressenter i närområdet som har anknytning till orten. 2. Kompetensutveckling i scenarioplanering för ett 70-tal deltagare. Sammanställning av en Vision 2020 inkluderar material från tidigare visioner tillsammans med resultatet av

5 trendspaning, SWOT- och omvärldsanalys, enkätundersökning och ett 40-tal intervjuer. 3. En omfattande informationssatsning i samband med utställningen Gottskär en hamn med stolta traditioner och rika upplevelser som pågick i två veckor vid Onsala Båtoch Sjöfartsmuseum. Uppskattningsvis besöktes utställningen av ca 200 personer. Vid fyra tillfällen lyssnade totalt ca 150 personer till hembygdskunnige Stig Karsegårds berättelser om Gottskärs historiska utveckling och deltog i diskussioner om ortens framtid. 4. Monterat flygfoto (170 x 100) över Gottskär inklusive skärgården. Bilden användes vid utställningar, workshops och diskussioner för att visa ortens potential samt tankar om utvecklingsområden. 5. Informations- och marknadsföringsmaterial i form av annonser, affischer, bildspel, utställning och hemsida. 6. Unga entreprenörer från lokala skolor deltog i workshops, skrev framtidsbrev och engagerade sig i frågor som rör framtida företagande på orten. Ett intresse finns att fortsätta samarbeta med lokala företagare kring specifika, innovativa idéer. 7. Intervjuer genomfördes med företagare på orten samt boende som driver företag hemifrån eller på annan ort. Ett virtuellt nätverk börjar byggas upp via hemsidan och utgör underlag för framtida gemensamma marknadsföringsinsatser. 8. Ett företagscenter Röda Ladan med företagare som har koppling till hav, kust och hälsa beräknas stå klart under senare delen av Idéer har framförts om att samordna kommande byggnadsprojekt på orten med kompetensutveckling inom miljö, energi och hållbar utveckling. 10. Företagare på orten uttalar en klar önskan om att hitta framtida samarbetsformer. 11. Idéutveckling kring skapandet av en högteknologisk IT miljö i Gottskär där många företagare arbetar virtuellt. 12. Ett samarbete har inletts med studenter, lärare och elever vid universitet och andra utbildningsinstitut exempelvis Institutionen för Kulturgeografi vid Handelshögskolan i Göteborg och Löftadalens Folkhögskola i Åsa. 13. Idéutveckling med olika intressenter gällande ett upplevelsebaserat center kring maritim verksamhet. Studiebesök gjordes i bland annat Strömstad där man utvecklat ett maritimt område kring Kebal samt skapat nya förutsättningar för företagande kring Sveriges första marina nationalpark i Koster. 14. Diskussioner genomfördes med kommun, länsstyrelse m fl avseende förbättrad infrastruktur och faciliteter inklusive tänkbara finansieringsformer. 15. Intresse och engagemang från lokalbefolkningen, företagare och föreningar att aktivt delta i lokal samhällsutveckling. 16. Samtalspartners i nationella och nordiska projekt, exempelvis har kontakt etablerats med liknande projekt i Norge, Stockholm och Bohuslän. 17. En ny projektorganisation med bland annat en referensgrupp bildades för att under nästa fas på ett effektivt sätt fånga upp och driva idéer inom flera projektområden

6 18. Förutom den ideella tid som många människor lagt ner i projektet har enskilda företag och föreningar bidragit med ideella resurser i form av konferenslokal, kontor, ekonomi- och övriga konsulttjänster. 19. De tidigt identifierade specialområdena har avgränsats tydligare för att öka samordningseffekterna. Näringsliv/Turism/Kultur utgör ett utvecklingsområde där medverkande från kommunen fortsättningsvis har en rådgivande roll och deltar i avstämningar och möten. 20. Informationsmöte med Länsstyrelsen för att få deras syn på planerade förändringar. Eftersom hela området kring Gottskär ingår i Natura2000 kräver varje förändring i vattnet antingen en Anmälan hos Länsstyrelsen eller Tillståndsansökan hos Miljödomstol. 21. En innovativ idébank för utvecklingsinsatser på kort sikt och även i längre perspektiv fram till En strategi för fortsatt utveckling under kommande etapper som inkluderar förankring av idéerna i visionen samt förberedelser för investeringar. 5. Genomförandeplan och tidsplan Projektets första fas omfattade tiden mellan juli och december 2008 och hade som mål att bland annat leverera kunskaper, idéer och beslutsunderlag för en detaljerad handlingsplan för genomförande av projektets andra och tredje fas under Det historiska perspektivet har varit utgångspunkten i höstens insatser. Många Onsalabor med gedigen kunskap om hembygden har bidragit med både kunskaper och material för att föra projektet framåt. En uppskattad Gottskärsvandring under ledning av hembygdsforskaren och Gottskärsbon Lars Skalegård genomfördes och dokumenterades i form av ljudinspelning och bildspel att användas i framtida presentationer. Hembygdsforskaren Stig Karsegårds föreläsningar och unika samling av bilder som användes vid utställningen har haft stor betydelse för projektets framgång. Många har idag en bättre förmåga att föreställa sig hur Gottskär såg ut för 30, 50 eller 100 år sedan vilket bidrar till att framtidsfrågorna diskuteras utifrån ett bredare och rikare perspektiv

7 Genom att integrera kompetensutveckling inom scenarioplanering gavs deltagare kunskap och verktyg för att på ett snabbt och effektivt sätt belysa, analysera och konkretisera framtida visioner för Gottskär. Genom trendspaning och omvärldsanalys belystes de områden som man tror kommer att påverka Gottskär i framtiden. Människor får mer fritid, befolkningen växer och blir även äldre vilket ger en ökad efterfrågan på service, fritidsaktiviteter och underhållning på hemmaplan. Allt vi företar oss präglas av hållbar utveckling där miljö, hälsa, motion, mat, natur- och kulturupplevelser får stor betydelse. Utvecklingen inom IT leder till ökat distansarbete, nätverkstänkande och behov av sociala mötesplatser. Stigande oljepriser och höga transportkostnader kan leda till att det blir dyrt att röra på sig men också att segling och närturism kan få ett uppsving. Medan en del idéer redan finns i konkret form befinner sig andra ännu på en mera abstrakt intressenivå. Satsningen på Gottskär Boat Show, en återkommande flytande båtmässa inleds i år april 2009 och är ett samarbetsprojekt mellan tre lokala företagare samt föreningen Gottskärs Hamn. Andra idéer som är under utveckling omfattar aktiviteter som kan anslutas till den traditionella Luciaseglingen i mitten av december. Redan idag lockas ett stort antal seglare till orten från maj till december och det finns goda förutsättningar att öka antalet besökare under den här tiden genom att i samband med seglingsevenemang erbjuda andra aktiviteter och upplevelser, musik, underhållning, marknadsbodar, konstnärsutställning mm. Intresse har framförts att vidareutveckla temadagar kring exempelvis Astronomiåret 2009 där närheten till Råö Rymdobservatorium utgör en viktig grundpelare. Även Midsommarfirande, Kaparedagar och Gottskärsdagen är av intresse att utveckla. Lokalt samarbete kring restaurangernas utbud och matupplevelser finns också som ett inslag i utvecklingen. Samarbete inleddes med ett antal utbildningsinstitutioner. Studenter från institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg kommer att genomföra examensarbete om utveckling av besöksnäring med särskild inriktning mot ekoturism och upplevelsenäring. Inom projektet erbjuds elever från IHM Business School s.k. LIA plats (Lärande i Arbete) att bland annat utveckla koncept kring evenemang och marknadsföring. Löftadalens Folkhögskola kan bidra med temadagar kring turism och vid andra tillfällen finns möjlighet att skapa ett tillfälligt lokalt turistcenter som bemannas av nya och gamla elever. Eftersom hela området kring Gottskär ingår i Natura2000 kräver varje förändring i vattnet antingen en Anmälan hos Länsstyrelsen eller en mera omfattande Tillståndsansökan hos Miljödomstol. Behovet av miljöjuridisk kompetens aktualiserades och kontakt togs även med ansvariga hos Länsstyrelsen. Vid ett informationsmöte gav Länsstyrelsen sin syn på dels de planerade mindre förändringarna av en ny gästhamn, dels så långt möjligt på den långsiktigt tänkta visionen vid entrén till Gottskär. Vision 2020 är en sammanställning och analys av material som samlats in under hösten 2008 genom workshops, intervjuer, enkätundersökning, diskussionsforum, framtidsbrev och enskilda individers tankar förmedlade via mejl eller samtal. Den övergripande visionen inkluderar även idéer från Dojans Vision (2000) och Vision Gottskär (2001)

8 Visionen finns dokumenterad i text och enstaka bilder. I nästa steg kommer idéerna som sammanfattas här i två områden att gestaltas och göras visuellt begripliga och överskådliga. Infrastruktur/Kommunikation/Byggnader Tydligare och trevligare entré till Gottskär vid Klaraplan Fler parkeringsmöjligheter utanför hamnplan Cykel- och mopedparkering Attraktiva och tillgängliga gång- och cykelvägar i och kring Gottskär Gångstråk och bänkar längs strandkanten från Utholmsviken till Hamnen Plats för båttrafik med utflykter till skärgården, Tjolöholm mm Levande hamnplan och levande Utholmen med plats för bodar & torgbildning Modernisering av befintliga byggnader anpassning till året runt verksamhet Gästhamn med serviceinrättningar Spa, badplatser, kunskaps- och aktivitetscenter (maritim, energi, miljö), musikscen, dansbana, isbana, affärer, hotell- och konferensanläggning, övrigt boende Näringsliv/Kultur/Turism Större utbud av restauranger och genuina matupplevelser Båtturer i skärgården inklusive Tjolöholm, Nidingen och Kungsbacka Spa, varm- och kallbadhus osv. med aktiviteter året runt Kontor, butiker, konst- och konsthantverksbodar, serviceinrättningar, turistcenter Paketupplevelser med aktivitet, mat och boende, t ex hummersafari Aktivitets-, marknads- och temadagar Center för lärande och upplevelser kring natur, kultur, miljö och energi forskning och ny teknologi Koncerter och evenemang Utflykter för båtgäster till sevärdheter på Onsalahalvön och i Kungsbacka Aktiva kultur- och naturupplevelser (cykel, kajak, dykning, segling mm)

9 6. Spridning av projektets resultat Inbjudan till aktiviteter och rapportering av projektets utveckling har skett via hemsidan och mejlutskick. I projektets kontaktlista finns nära 300 människor som på något sätt engagerat sig i projektet. Många av dem som på olika sätt intresserar sig för en utveckling av Gottskär talar också med andra och fungerar på så vis som lokala ambassadörer. Projektet uppmärksammades i lokala media via reportage, krönika och annonser. Flera journalister har tagit kontakt för att få information och även visat intresse att fortsätta skriva om Gottskär allteftersom projektet utvecklas. I Kungsbacka kommun har projektet diskuterats i flera förvaltningar och även bland politiker som välkomnar positiva förändringar som kan locka fler besökare och skapa bättre förutsättningar för företagsetablering. De nätverk och samarbetsformer som utvecklats under projektet utgör en gedigen plattform där företag och föreningar stärks i sina roller och kan arbeta mera målinriktat för att bland annat skapa nya affärsmöjligheter. Begreppet Gottskär diskuteras både som ett geografiskt område och även som ett betraktelsesätt. Här ingår idéer om samverkan med närliggande orter; hela Onsalahalvön, Kungsbackafjorden med skärgården samt andra orter belägna kring fjorden. 7. Projektets finansiering Se bifogad kostnadssammanställning över faktiska kostnader, ideella resurser och tid samt finansiering av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Framtidskuster för människa och miljö

Framtidskuster för människa och miljö Framtidskuster för människa och miljö Hur ser ekonomisk tillväxt ut som är skonsam mot både människa och miljö? Framtidskuster är ett projekt där forskare, tjänstemän och näringsliv arbetar tillsammans

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2016. Förslag till styrelsen januari 2016

1(8) Verksamhetsplan 2016. Förslag till styrelsen januari 2016 1(8) Verksamhetsplan 2016 Förslag till styrelsen januari 2016 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Lars-Erik Antonsson 2008.12.02

Lars-Erik Antonsson 2008.12.02 Syfte med kvällen? Utveckla dialogen! Vi är i samma båt med gemensam framtid där vi behöver varandra! Hitta medpartsroller.. Skapa insikt om våra situationer och våra roller i lagspelet Återkoppla vad

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument

Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument 2013-2016 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-24 82 Dnr KS/2012-0216 Vers 3 1 Vision, övergripande mål, verksamhetsidé och värderingar Visionen är en bild av

Läs mer

ATTRAKTIVITETSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

ATTRAKTIVITETSPLAN FÖR MARKS KOMMUN ATTRAKTIVITETSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Arbetsgrupp Koncernledningen i Marks kommun Karin Fagerberg, FOJAB arkitekter Elvira Grandin, FOJAB arkitekter Referensgrupp Chefsgruppen för Marks kommuns samtliga

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas?

Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas? Varför behöver fysisk planering, regional utveckling och attraktionskraft sammankopplas? Christina Nylén, Enheten för regional tillväxt, Presentation RKG 19/9-12 Sveriges hållbara tillväxt är inte enbart

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 17 december 2012 203.8.3-444/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas 2014-2016. EXTERNA MÅLGRUPPER Vi som ingår i nätverket Industrimuseum VG idag SAMVERKANS-

Läs mer

Utveckling i Hedesunda

Utveckling i Hedesunda Utveckling i Hedesunda Fyrnäset, nordost om Östveda Foto: Axel Dahlberg Projektägare: Företagarföreningen i Hedesunda, ideell förening Projektledare: Axel Dahlberg Kommun: Gävle Dnr: 111 Jnr: 2012 2277

Läs mer