HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND"

Transkript

1 Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte 2008 i Njutångersgården i Njutånger den Årsmötets Öppnande: Ordf. Günther Karl hälsade välkommen till årsmötet och förklarade därmed HBF:s årsmöte 2008 öppnat. 2. Upprop och fastställande av röstlängd: Upprop gjordes av anmälda delegater och röstlängden fastställdes till 30 röster Från 12 klubbar/sällskap, samt funktionärer i förbundet. Bilaga 1 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: 1. Till ordförande för årsmötet valdes Günther Karl 2. Till sekreterare för årsmötet valdes Klas-Göran Persson 4. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst: Beslutades att godkänna kallelse till årsmötet som behörigt utlyst av styrelsen. 5. Frågan om dagordningen är stadgeenlig: Beslutades att godkänna dagordningen som stadgeenlig. 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare: Beslutades att välja föreslagna delegaterna Sven Andersson och Rolf Nordmark till protokolljusterare och tillika rösträknare 7. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2007: Mötesordf. rubrikläste verksamhetsberättelsen och lämnade tid för yttrande. Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Kassabehållningen var vid årsskifte 64,331:40 kronor. Bilaga 2 8. Behandling av revisorernas berättelse för 2007; Beslutades att godkänna den upplästa revisionsberättelsen. Bilaga 3 9. Beslut angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2007 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Motioner och propositioner: inga motioner men 2 propposition framlades Prop. Nr. 1 Stadgar för Fond för Ungdomsverksamhet diskuterades livligt och till sist enades mötet om följande ändringar i förslaget. 1. Andra stycket i 1 flyttas till 2 och den tidigare texten där tas bort Sista raden skall stå att, styrelsen lämnar propposition med förslag på avgift till årsmötet årligen. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet. Stadgar för ungdomsfonden antogs av årsmötet efter föreslagna ändringar. Bilaga 4 Prop. Nr 2. Stadgeändring. Ta bort paragraf ur dagordningen, avslogs Bilaga Förbundsstyrelsens förslag till budget för Beslutades att godkänna den av förbundsstyrelsen föreslagna budget för 2008 Bilaga 6

2 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift för 2008: Beslutades att godkänna den av förbundsstyrelsen föreslagna medlemsavgift för 2008 Skall vara u-förändrat. Förslag om utvidgning av försäkringen bordlades. Bilaga Att ingå i förbundsstyrelse valdes: 1. Ordf. Günther Karl. 2 år Omval. 2. Kassör. Ulf Nygårds. 2 år Omval 3. Vice Sekr. Kerstin Söderberg. 2 år Omval 4. Ledamot. Kjell Nordström. 2 år Omval 5. Suppleanter. Berit Brusell och Kent Burvall. 1år Omval 14. Till revisor/revisorsuppleant valdes: 1. Revisor 2 år: Tore Tjärnberg Hudiksvalls SSS Omval 2. Suppleant 1 år: Björn Almqvist Sandarne BK Omval. 15. Att ingå i valberedningen valdes: 1. Valberedning ordf. 1 år: Olov Måhlén Sandarne BK Omval. 2. Ledamot 1 år: Stellan Stark Enångers BS Omval. 3. Ledamot 1 år: Per-Arne Åkerström Söderhamns MS Omval. 16. Övriga val: Beslutades i enlighet med bilaga. Bilaga SBU: s Båtriksdag 2009: Att jämte ordf. representera vid 2009 års Båtriksdag utsågs Järvsö BK. i enlighet med gällande turordning. 18. DM tävling i navigation 2007: Fortfarande en vilande tillvaro. 19. Rapporter: 1 Henrik Olsson från SSSR, var inbjuden och rapporterade om sjöfartsverkets planer när det gäller indragning av utprickning och fyrar i våra skärgårdsfarleder. Han tog också upp en fråga om nya och större sjökort för farlederna som båtklubbarna skulle kunna vara med och utveckla 2 Ordf, rapporterade om ny entreprenör för sophämtningen i Hudiksvall skärgård. 3 Besiktningskonferens, Sven Andersson rapporterade från konferensen. 4 P-A Åkerström tog upp frågan om gästbok på hemsidan om det finns intresse. 5 Håkan Nilsson tog upp frågan om brister i IT-BAS-K systemet, att det inte skulle gå att skriva ut etiketter. Ordförande fick i uppdrag att ta upp saken med SBU. 6 Lars Lindström rapporterade från ett möte angående uranbrytning i Nianfors. Och konstaterade att om det skulle komma till stånd skulle vara en katastrof för hela bygden både på land och i vatten. 7 Karl-Hjalmar Åker efterlyste rapporter från möten och konferenser på hemsida. 8 Ordf, Rapporterade kort om SBU-s verksamhet.

3 Prisutdelning, Ordf, delade ut pokaler och andra priser till deltagare i SBU s skrivbordsnavigeringen. SBU s skrivbordsnavigering 2008 inom HBF vann Arne Haugli Iggesunds MK, 2a plats Günther Karl Enångers BS och 3a plats kom Lars-Göran Broman Iggesunds MK. 20. Avslutning: Ordf. Günter Karl avrundade årsmötet med att framhålla de goda insatser som görs på många håll i förbundet samt ett varmt tack för sina insatser till de styrelseledamöter och funktionärer som nu lämnar förbundet. Ordf. framförde även ett tack till styrelseledamöter och funktionärer som fortsätter sitt ideella arbete för HBF, samt hälsade nyvalda personer välkommen till HBF:s verksamhet. Ordf. tackade alla närvarande för att ha ställt upp på förbundets årsmöte och förklarade därmed mötet avslutat. Enånger Ort och Datum Justeras Sekreterare Justerare Ordförande Justerare

4 Deltagare vid HBF:s årsmöte den i Njutånger Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud HBF Styrelse Günther Karl X Klas-Göran Persson Ulf Nygård X Lars Ekengren Kerstin Söderberg X Kjell Nordström Hans-Jörgen Alsing X Berith Brusell Bergvikens MS 197=4 Bollnäs BK Jan Åbjörn X 185= 4 Dellarnas BK 179= 4 Enångers BS Roger Stark X Hjalmar Åker X 242= 4 Hudiksvalls SSS Tord Frölander X Håkan Nilsson X 622= 5 Mats Karlsson X Hans Norin X Hårte Södra BK Sven Olsson X Peter Sjönborg X 32= 2 Iggesunds MK Lars Göran Broman X Lilliane Broman X 287= 5 Järvsö BK Sven Steen X Sven Markusson X 198=4 Ljusne-Ala MK Bernt-Erik Norlén X 177 = 4 Njutångers BK Lars Almgren X Jan-Eric Lampinen X 231= 4 Elisabeth Stenman X Sören Stenman X Åke Stenslind X Torsten Ekdahl Orsjö BK 74=2 Sandarne BK Ulrika Fallgren X Olov Måhlén X 445 =5 Dick Davidsson X Rolf Nordmark X Stenö BK 244 =4 Stocka MK Erik Ekengren X 54 = 2 Söderhamns MS Sven Andersson X P.A. Åkerström X 479 = 5 Heinz Wessely X Hans Melin X Wallviks MBK Sten Sundqvist X Mikael Bylon X 112=3 Karl-Erik Rosén X Antal röstberättigade pers. är 30 Ant. Klubbar/sällskap är 12

5 Bilaga 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 Styrelsen för Hälsinglands Båtförbund får härmed avge följande berättelse för år 2007 ANSLUTNA KLUBBAR Följande 16 klubbar är anslutna till förbundet den : Bergvikens MS, Bollnäs BK, Enångers BS, Dellarnas BK, Hudiksvalls SSS, Hårte Södra BK, Iggesunds MK, Järvsö BK, Ljusne-Ala MK, Njutångers BK, Orsjö BK, Sandarne BK, Stenö BK, Stocka MK, Söderhamns MS, och Wallviks MBK. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar som redovisats av klubbarna är sammanlagt 3841, varav 56 t.o.m. 20 år. Medlemsantalet ökade med 154 medlemmar sedan förgående år. BÅTANTAL Klubbarna redovisar sammanlagt 2856 båtar, varav 2282 motorbåtar, 310 segelbåtar och övriga 264 båtar. STYRELSE Styrelsen har efter årsmöte 2007 haft följande sammansättning: Ordförande Günther Karl, Enångers BS Vice ordförande Lars Ekengren, Stocka MK Sekreterare Klas-Göran Persson Hårte Södra BK Vice sekreterare Kerstin Söderberg Hudiksvall SSS Kassör Ulf Nygårds, Hårte Södra BK Ledamöter Kjell Nordström, Söderhamns MS Hans-Jörgen Alsing, Ljusne-Ala MK Suppleanter Kenth Burvall Ljusne-Ala MK Berith Brusell Iggesunds MK Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden enligt nedan: 15 januari i Friggesund: närvarande 6 ledamöter 21 februari i Söderhamn: närvarande 6 ledamöter 07 maj Enånger Günthers altan: närvarande 6 ledamöter 25 september i Järvsö: närvarande 6 ledamöter 22 oktober i Orsjö: närvarande 4 ledamöter 04 december i Iggesund: närvarande 8 ledamöter Förbundets årliga klubbordförande konferens hölls den 5 november på Njutångersgården. Teman i år: Båtklubbssamverkan, Ungdomsverksamhet, ungdomsfond; körkort på sjön, IT SBU s IT - program Bas-K. 17 funktionärer representerade 12 klubbar.

6 FUNKTIONÄRER efter årsmöte 2007: Bilaga 2 REVISORER: Tore Tjärnberg, Hudiksvalls SSS och Lars Lindström, Njutångers BK, suppleant Björn Almqvist Sandarne BK VALBEREDNING: Ordförande Olov Måhlén, Sandarne BK; Stellan Stark, Enångers BS; Per-Arne Åkerström Söderhamns MS. SJÖSÄKERHET/RADIO: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Bengt Wiman, Hudiksvalls SSS FÖRSÄKRINGAR: Rolf Nordmark, Sandarne BK; Åke Stenslind Njutångers BK SÄKERHETSBESIKTNING: G Karl, Enångers BS; Sven Andersson Söderhamns MS GÄSTHAMNAR: Rolf Nordmark, Sandarne BK; Günther Karl Enångers BS TÄVLINGAR: Sven Andersson, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK MILJÖ: Kenth Burvall, Ljusne-Ala MK; Eric Myrlund Enångers BS BÅTMÄRKNING: Rolf Nordmark; Sandarne BK UNGDOMSLEDARE: Hans-Jörgen Alsing Ljusne-Ala MK; vakant på norra delen UTBILDNING: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK IT-KOMMITTÉ: IT-ansvarig Ulf Nygårds, Hårte Södra BK; Lars-Göran Broman, Iggesunds MK; Jacques Segbefia Sandarne BK. FÖRTJÄNSTTECKENNÄMND: Ordförande Günther Karl Enångers BS; Olov Måhlén, Sandarne BK; Christer Modd, Bollnäs BK REPRESENTATION I en samarbetskonferens med Dalarnas BF, Gästriklands BF, Hälsinglands BF och Roslagens BF i Grahnudden Gävle den 20 januari deltog Günther Karl Vid SBUs miljökonferens i Göteborg den februari deltog Kenth Burvall och Eric Myrlund Vid SBU: s IT-kurs den 17 februari i Stockholm deltog Ulf Nygårds och Günther Karl. En regions konferens med Dalarnas BF, Gästriklands BF, Hälsinglands BF och Roslagens BF i Gävle den 3.e mars deltog Günther Karl och 14 funktionärer ifrån HBF: s klubbar/sällskap. Vid SBUs säkerhetsbesiktningskonferens den mars deltog Sven Andersson. HBF hade den 17 mars sitt 51: a årsmöte på Njutångersgården. Åtföljd på kvällen av en ett års försenad femtioårsfirande. Ca 70 funktionärer medlemmar inklusive fruar deltog, Bill Hökander med fru representerade SBU. Vid SBUs Båtriksdagen den 31-03och i Göteborg deltog Klas-Göran Persson och G. Karl

7 Den 2: a juni firade Sandarne BK 50 års jubileum. H.-J. Alsing, K. Nordström och Bilaga 2 Günther Karl representerade HBF Vid förbundskonferens i Falun den 30 september deltog Klas-Göran Persson, Lars Ekengren, Berit Brusell och Günther Karl. GÄSTHAMNAR Följande fem klubbar/sällskap har Gästhamn: Hudiksvalls SSS, Enångers BS, Söderhamns MS, Sandarne BK, Ljusne-Ala MK. Inrapporterade gästnätter sammanlagt Hudiksvall och Söderhamns MS Orn är de mest besökta hamnarna. En ökning med 378 gästnätter (26 %) IT - KOMMITTÉ Förbundets webbsajt, används för information till Båtklubbarna. SBU har startat upp en helt ny IT plattform på nätet, Bas-K som är ett administrationsprogram för båtklubbar. Günther och Ulf var på en informationsträff i början på året. Allt fler klubbar använder programmet. På HBFs hemsida har ett forum startats på året. BÅTMÄRKNING Då försäkringsbolagen ej kräver någon obligatorisk märkning av båtarna är efterfrågan på märkning låg. SÄKERHETSBESIKTNING Antalet besiktigade båtar är för södra delen 2 båtar och norra delen 4 båtar. Sven Andersson deltog vid SBUs konferens för förbundets besiktningsansvariga i Älvsjö den mars. MILJÖ Kenth Burvall och Erik Myrlund deltog vid SBU:s miljökonferens i Göteborg den 11 februari. Miljökonferens Göteborg. Lasse Bengtsson, ordförande i Västkustens Båtförbund, tillika skribent i tidningen Båtliv, öppnade konferensen. Han talade om miljön som en förtroendefråga, en personlig fråga. Om myndigheter reagerar utan kunskap kan situationen förvärras. Vi måste fungera som resurs för myndigheterna. Han tog även upp bullerproblemet, stjäl inte tystnad från din medmänniska, som introduktion till nästa ämne som avhandlades, nämligen projektet Tyst Skärgård. Ett av Sveriges 16 miljömål är ett Hav i balans samt levande kust och skärgård, där de nationella delmålen är: Skydd av marina miljöer och kust- och skärgårdsområden (2005/2006/2010) Strategi för kustens och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap (2005) Åtgärder för hotade marina arter och fiskstammar (2005) Minskning av bifångster (2010) Anpassning av uttaget av fisk (2008) Störningar från båttrafiken (2010)

8 Utsläpp från fartyg (2010) Bilaga 2 Årtalen står för när målen skall vara nådda. Inom målen finns buller som ett av problemen i skärgårds-, boende- och fjällmiljö. Eftersom vad som är buller är individuellt uppfattat är det svårt att mäta. Det blir en hänsynsfråga som handlar om respekt för, och attityd mot omgivningen. Förr visade vi hänsyn mot varandra, nu kräver vi hänsyn av andra. Vi ser mera okynneskörning och lek. Regelverket som byggs upp måste ta hänsyn till att fritidsbåtarna utgör en hög belastning, men under en kort tid. Alla kustlänsstyrelser har medverkat till en handlingsplan för inrättande av bullerfria områden i kustskärgården. Den kostnadseffektivaste vägen till hänsyn är information och upplysning, dvs. fått information inte given information. Om detta går att läsa på och Per Nilsson, Tjärnö havsforskningslaboratorium berättade om havsforskning och Marbipp, ett projekt om biologisk mångfald längs med Sveriges kustvatten. Vi har över 6000 arter och bara % av dessa återfinns regelbundet, ca 90 % utgör enstaka fynd. Två nya arter upptäcktes i fjol som antagligen kommit hit via ballastvatten. Skydd av miljöer ger skydd av arter. Hur arbetet framskrider kan man läsa i Olof Cerne, IVL, presenterande resultat från fritidsbåtsprojektet där miljönyttan av olika bränslen i båtmotorer testats och utvärderats. Man försöker utreda hur mycket fritidsbåtarna släpper ut, vilka effekter detta har samt hur alternativen fungerar. Båtparken var 2004= båtar med motor, av dem gamla 2-taktare. Förbrukningen kubikmeter bensin, vilket är 0,5 % av landets bensinförbrukning. Vi släpper ut ca 3000 kubikmeter kolväten. Björn Dahlbäck och Lasse Bengtsson diskuterade båtbottenfärger. En färg med tillsats av kateminer (0,005 %) ger ingen påväxt och skall finnas på hyllan Tillsatsen påverkar havstulpanlarvens nervsignaler så att bakbenen ökar farten och den kan inte fästa vid ytan. Övriga försök med tillsatser har varit pepparextrakt, olika enzymer som påverkar vidhäftningsförmågan, kopior av naturliga substanser och nanotekniska strukturer på ytan. Kenth Burvall Miljöombud södra Hälsingland DM - TÄVLINGAR DM-tävlingar i navigation är vilande tills vidare års Distriktsmästare i skrivbordsnavigering blev Bertil Strand Wallviks MBK, 2: a plats Arne Haugli Iggesunds MK och 3: e plats Günther Karl Enångers BS. 10 medlemmar inom förbundet deltog i tävlingen. Ålandsresa som lottades ut bland deltagarna gick till Torsten Ekdahl.

9 UNGDOMSVERKSAMHET Bilaga 2 I södra delen är det endast Sandarne BK som bedrivit någon ungdomsverksamhet under året och i norr är det Enånger, Njutånger och Hudiksvall som varit aktiva. SBU bjöd in till Barn & ungdomskonferens den 8 december då man presenterade ungdomskommitténs nye ordförande Martin Nordström och lägesrapport om den nya Ungdomsfunktionärshandboken som ska finnas på nätet inom en snar framtid. En funktionärsutbildning är planerad till mars 2008 och det är bara att hoppas att det blir en bra uppslutning och att man finner nya vägar att nå fram till ungdomars sjöintresse. Hans-Jörgen Alsing Hudiksvalls SSS, Njutångers BK, Enångers BS, Sandarne BK rapporterade till förbundet att dom har bedrivet ungdomsverksamhet under SJÖSÄKERHET/RADIO Ingen verksamhet har ägt rum i förbundsregi mindre lokala evenemang har dock förkommit. UTBILDNING Ingen utbildning har skett eller rapporterats in till förbundet EKONOMI Förbundets tillgångar uppgick till kronor ,40 kr. ÖVRIGT Förbundet är medlem i Svenska Båtunionen, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Svenska Sjöräddningssällskapet, Jungfrukustens i Gävleborgs län ekonomisk förening och Arkiv Gävleborg. SLUTORD Styrelsen för Hälsingslands Båtförbund tackar härmed funktionärer, medlemmar, myndigheter, organisationer, företag och andra som på olika sätt bidragit till förbundets verksamhet under år 2007 Enånger i januari 2008 Günther Karl Klas-Göran Persson Ulf Nygårds Ordförande Sekreterare Kassör Lars Ekengren Kerstin Söderberg Kjell Nordström Vice ordförande Vice Sekreterare Ledamot Hans-Jörgen Alsing Ledamot

10 Org.nr Bilaga 2 ÅRSREDOVISNING 2007 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter : :00 Årsmötet 5.000: :00 Räntor 95: :01 Summa intäkter : :01 Kostnader Medlemsavgifter : :00 Administration, möteskostnader : :00 Tävlingar 3.005: Årsmötet, Ordförandekonferens 3.237: :50 Hemsida HBF.NU 4.783: :75 Säkerhetsbesiktning 0: :00 SBU:s möten : :00 Ungdomsverksamhet 7.750: :00 Sjösäkerhet 1.610:00 0:00 Miljö 1.610: :00 Summa kostnader : :25 ÅRETS RESULTAT : :24 BALANSRÄKNING per 31 December TILLGÅNGAR Kassa och bank : :40 Båtlivsfonden 5000: :00 Summa tillgångar : SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 0:00 0:00 Eget kapital : :64 Årets resultat : :24 Summa eget kapital : :40 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL :

11 Bilaga 3 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, valda att granska Hälsinglands Båttrbund s verksamhet för perioden till , får härmed avge följande yttrande. Kontantkassa och kontoutdrag från bank överrensstänimer med huvudbokens saldon. Samtliga transaktioner är försedda med verifikationer. Handhavandet präglas av god ordning och reda. Vi föreslår därflir att mötet fastställer årsredovisningen, och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period granskningen avser. Hudiksvall Tore Tjärnberg Lars Lindström

12 Stadgar för Hälsinglands Båtförbund: s Fond för Ungdomsverksamhet Bilaga 4 1 kap. Namn 1 Fond för Ungdomsverksamhet inom HBF Ovanstående fond bildades och stadgarna antogs, enligt beslut vid förbundets årsmöte den 16 mars kap. Mål och syfte 2 Fonden skall genom ekonomiskt stöd bidra till att stödja och utveckla ungdomsverksamhet inom förbundets klubbar. 3 kap. Område 3 Fonden förvaltas av HBF:s Årsmöte. Denna fond ingår ej i HBF: s räkenskaper, men förvaltas av HBF:s kassör och granskas av HBF:s revisorer. 4 kap. Målgrupp 4 Båtklubb/sällskap med aktiv ungdomsverksamhet lämnar in SBU:s blankett Ansökan om statlig lokalt aktivitetsstöd till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen behandlar ansökan och ger förslag till årsmötet hur bidragen skall fördelas. 5 kap. Finansiering 5 Alla båtklubbar/sällskap i HBF är medlemmar och betalar en avgift per medlem till fonden. Medlemsantalet avser per den 31 december året före det år bidrag sökes. Styrelsen lämnar proposition med förslag på avgift till årsmötet årligen. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet. 6 kap. Grundläggande principer 6 Att all verksamhet ska vara alkohol- och drogfri och utan vinstsyfte. 7 kap. Dokumentation 7 HBF: s sekreterare sköter all dokumentation. 8 kap. Stadgeändring 8 För ändring av fondens stadgar krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som antages med enkel majoritet av årsmöte. 9 kap. Upplösning 9 För att upplösa fonden krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som antages med enkel majoritet två år på rad. Eventuella medel överförs till förbundets kassa.

13 Enånger den 23 mars Günther Karl Ordförande Bilaga 5 Proposition nr Stadgeändring Ta bort paragraf nr 18 ur dagordningen. För tävlingsverksamheten i DM ligger nere på överskådlig tid. Enånger i februari 2008 Günther Karl Ordförande

14 Bilaga 6 BUDGET 2008 reviderat den Intäkter Kostnader Medlemsavgifter kr kr Räntor 750 kr Årsmöte och Ordf. konferens kr kr HBF.NU Ungdomsverksamhet Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Administration, möteskostnader Sjösäkerhet Säkerhetsbesiktning Sjöräddningssällskapet Miljö SBUs möten kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA kr kr Tillgång kr 250 kr Beräknad tillgång kr

15 Medlemsavgiften 2008 Förbundsstyrelsens förslag till årsmötet 2008 Bilaga 7 Medlemsavgiften till Svenska Båtunionen för år 2008 är för enkelanslutna klubbar 51 kronor per medlem och för dubbelanslutna klubbar 46 kronor per medlem, gäller medlem som är 21 år eller äldre. För medlem som är högst 20 år är avgiften 20 kronor. Förbundsstyrelsen föreslår att HBF för år 2008 tar en oförändrad medlemsavgift på 12 kronor för medlem som är 21 år eller äldre och ingen avgift för medlem som är högst 20 år. Den sammanlagda medlemsavgiften för medlem som är 21 år eller äldre blir därmed 63 kronor för enkelanslutna klubbar och 58 kronor för dubbelanslutna klubbar. För medlem som är högst 20 år 20 kronor, oavsett om klubben är dubbelansluten eller ej. Antalet medlemmar respektive angivna åldersgränser avser förhållandet den 31 december 2007 Enånger i februari 2008 Förbundsstyrelsen Günther Karl Ordförande

16 Val av funktionärer årsmöte Bilaga 8 Enligt 16 i dagordningen Sjösäkerhet/Radio S 2 år Kjell Nordström SMS omval Båtorg. Försäkring N 2 år Åke Stenslind NBK omval Säkerhetsbesiktning S 2 år Sven Andersson SMS omval Gästhamnar S 2 år Rolf Nordmark SBK omval Tävlingar N 2 år Torsten Ekdahl NBK omval Miljö N 2 år Erik Myrlund EBS omval Ungdomsledare S Ungdomsledare N 2 år Hans-Jörgen Alsing LAMK omval 1 år Fyllnadsval ingen kandidat Utbildningsledare N 2 år Torsten Ekdahl NBK omval IT-kommitté ordförande 2 år Ulf Nygårds HSBK omval IT-kommitté ledamot S 2 år Per Melin SMS nyval Förtjänstteckennämnd ordf. 1 år Günther Karl EBS omval Förtjänstteckennämnd ledamot 1 år Christer Modd BBK omval Förtjänstteckennämnd ledamot 1 år Olov Måhlén SBK omval

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND Deltagare vid HBF`s årsmöte den 2011-03-13 i Sandarne Bilaga 1 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl 1 Klas-Göran Persson 0 Ulf Nygård 1 Berith Brusell 0 Dick Davidsson

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. ÅRSMÖTE 2006... men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer