HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND"

Transkript

1 Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte 2008 i Njutångersgården i Njutånger den Årsmötets Öppnande: Ordf. Günther Karl hälsade välkommen till årsmötet och förklarade därmed HBF:s årsmöte 2008 öppnat. 2. Upprop och fastställande av röstlängd: Upprop gjordes av anmälda delegater och röstlängden fastställdes till 30 röster Från 12 klubbar/sällskap, samt funktionärer i förbundet. Bilaga 1 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: 1. Till ordförande för årsmötet valdes Günther Karl 2. Till sekreterare för årsmötet valdes Klas-Göran Persson 4. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst: Beslutades att godkänna kallelse till årsmötet som behörigt utlyst av styrelsen. 5. Frågan om dagordningen är stadgeenlig: Beslutades att godkänna dagordningen som stadgeenlig. 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare: Beslutades att välja föreslagna delegaterna Sven Andersson och Rolf Nordmark till protokolljusterare och tillika rösträknare 7. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2007: Mötesordf. rubrikläste verksamhetsberättelsen och lämnade tid för yttrande. Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Kassabehållningen var vid årsskifte 64,331:40 kronor. Bilaga 2 8. Behandling av revisorernas berättelse för 2007; Beslutades att godkänna den upplästa revisionsberättelsen. Bilaga 3 9. Beslut angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2007 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Motioner och propositioner: inga motioner men 2 propposition framlades Prop. Nr. 1 Stadgar för Fond för Ungdomsverksamhet diskuterades livligt och till sist enades mötet om följande ändringar i förslaget. 1. Andra stycket i 1 flyttas till 2 och den tidigare texten där tas bort Sista raden skall stå att, styrelsen lämnar propposition med förslag på avgift till årsmötet årligen. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet. Stadgar för ungdomsfonden antogs av årsmötet efter föreslagna ändringar. Bilaga 4 Prop. Nr 2. Stadgeändring. Ta bort paragraf ur dagordningen, avslogs Bilaga Förbundsstyrelsens förslag till budget för Beslutades att godkänna den av förbundsstyrelsen föreslagna budget för 2008 Bilaga 6

2 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift för 2008: Beslutades att godkänna den av förbundsstyrelsen föreslagna medlemsavgift för 2008 Skall vara u-förändrat. Förslag om utvidgning av försäkringen bordlades. Bilaga Att ingå i förbundsstyrelse valdes: 1. Ordf. Günther Karl. 2 år Omval. 2. Kassör. Ulf Nygårds. 2 år Omval 3. Vice Sekr. Kerstin Söderberg. 2 år Omval 4. Ledamot. Kjell Nordström. 2 år Omval 5. Suppleanter. Berit Brusell och Kent Burvall. 1år Omval 14. Till revisor/revisorsuppleant valdes: 1. Revisor 2 år: Tore Tjärnberg Hudiksvalls SSS Omval 2. Suppleant 1 år: Björn Almqvist Sandarne BK Omval. 15. Att ingå i valberedningen valdes: 1. Valberedning ordf. 1 år: Olov Måhlén Sandarne BK Omval. 2. Ledamot 1 år: Stellan Stark Enångers BS Omval. 3. Ledamot 1 år: Per-Arne Åkerström Söderhamns MS Omval. 16. Övriga val: Beslutades i enlighet med bilaga. Bilaga SBU: s Båtriksdag 2009: Att jämte ordf. representera vid 2009 års Båtriksdag utsågs Järvsö BK. i enlighet med gällande turordning. 18. DM tävling i navigation 2007: Fortfarande en vilande tillvaro. 19. Rapporter: 1 Henrik Olsson från SSSR, var inbjuden och rapporterade om sjöfartsverkets planer när det gäller indragning av utprickning och fyrar i våra skärgårdsfarleder. Han tog också upp en fråga om nya och större sjökort för farlederna som båtklubbarna skulle kunna vara med och utveckla 2 Ordf, rapporterade om ny entreprenör för sophämtningen i Hudiksvall skärgård. 3 Besiktningskonferens, Sven Andersson rapporterade från konferensen. 4 P-A Åkerström tog upp frågan om gästbok på hemsidan om det finns intresse. 5 Håkan Nilsson tog upp frågan om brister i IT-BAS-K systemet, att det inte skulle gå att skriva ut etiketter. Ordförande fick i uppdrag att ta upp saken med SBU. 6 Lars Lindström rapporterade från ett möte angående uranbrytning i Nianfors. Och konstaterade att om det skulle komma till stånd skulle vara en katastrof för hela bygden både på land och i vatten. 7 Karl-Hjalmar Åker efterlyste rapporter från möten och konferenser på hemsida. 8 Ordf, Rapporterade kort om SBU-s verksamhet.

3 Prisutdelning, Ordf, delade ut pokaler och andra priser till deltagare i SBU s skrivbordsnavigeringen. SBU s skrivbordsnavigering 2008 inom HBF vann Arne Haugli Iggesunds MK, 2a plats Günther Karl Enångers BS och 3a plats kom Lars-Göran Broman Iggesunds MK. 20. Avslutning: Ordf. Günter Karl avrundade årsmötet med att framhålla de goda insatser som görs på många håll i förbundet samt ett varmt tack för sina insatser till de styrelseledamöter och funktionärer som nu lämnar förbundet. Ordf. framförde även ett tack till styrelseledamöter och funktionärer som fortsätter sitt ideella arbete för HBF, samt hälsade nyvalda personer välkommen till HBF:s verksamhet. Ordf. tackade alla närvarande för att ha ställt upp på förbundets årsmöte och förklarade därmed mötet avslutat. Enånger Ort och Datum Justeras Sekreterare Justerare Ordförande Justerare

4 Deltagare vid HBF:s årsmöte den i Njutånger Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud HBF Styrelse Günther Karl X Klas-Göran Persson Ulf Nygård X Lars Ekengren Kerstin Söderberg X Kjell Nordström Hans-Jörgen Alsing X Berith Brusell Bergvikens MS 197=4 Bollnäs BK Jan Åbjörn X 185= 4 Dellarnas BK 179= 4 Enångers BS Roger Stark X Hjalmar Åker X 242= 4 Hudiksvalls SSS Tord Frölander X Håkan Nilsson X 622= 5 Mats Karlsson X Hans Norin X Hårte Södra BK Sven Olsson X Peter Sjönborg X 32= 2 Iggesunds MK Lars Göran Broman X Lilliane Broman X 287= 5 Järvsö BK Sven Steen X Sven Markusson X 198=4 Ljusne-Ala MK Bernt-Erik Norlén X 177 = 4 Njutångers BK Lars Almgren X Jan-Eric Lampinen X 231= 4 Elisabeth Stenman X Sören Stenman X Åke Stenslind X Torsten Ekdahl Orsjö BK 74=2 Sandarne BK Ulrika Fallgren X Olov Måhlén X 445 =5 Dick Davidsson X Rolf Nordmark X Stenö BK 244 =4 Stocka MK Erik Ekengren X 54 = 2 Söderhamns MS Sven Andersson X P.A. Åkerström X 479 = 5 Heinz Wessely X Hans Melin X Wallviks MBK Sten Sundqvist X Mikael Bylon X 112=3 Karl-Erik Rosén X Antal röstberättigade pers. är 30 Ant. Klubbar/sällskap är 12

5 Bilaga 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 Styrelsen för Hälsinglands Båtförbund får härmed avge följande berättelse för år 2007 ANSLUTNA KLUBBAR Följande 16 klubbar är anslutna till förbundet den : Bergvikens MS, Bollnäs BK, Enångers BS, Dellarnas BK, Hudiksvalls SSS, Hårte Södra BK, Iggesunds MK, Järvsö BK, Ljusne-Ala MK, Njutångers BK, Orsjö BK, Sandarne BK, Stenö BK, Stocka MK, Söderhamns MS, och Wallviks MBK. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar som redovisats av klubbarna är sammanlagt 3841, varav 56 t.o.m. 20 år. Medlemsantalet ökade med 154 medlemmar sedan förgående år. BÅTANTAL Klubbarna redovisar sammanlagt 2856 båtar, varav 2282 motorbåtar, 310 segelbåtar och övriga 264 båtar. STYRELSE Styrelsen har efter årsmöte 2007 haft följande sammansättning: Ordförande Günther Karl, Enångers BS Vice ordförande Lars Ekengren, Stocka MK Sekreterare Klas-Göran Persson Hårte Södra BK Vice sekreterare Kerstin Söderberg Hudiksvall SSS Kassör Ulf Nygårds, Hårte Södra BK Ledamöter Kjell Nordström, Söderhamns MS Hans-Jörgen Alsing, Ljusne-Ala MK Suppleanter Kenth Burvall Ljusne-Ala MK Berith Brusell Iggesunds MK Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden enligt nedan: 15 januari i Friggesund: närvarande 6 ledamöter 21 februari i Söderhamn: närvarande 6 ledamöter 07 maj Enånger Günthers altan: närvarande 6 ledamöter 25 september i Järvsö: närvarande 6 ledamöter 22 oktober i Orsjö: närvarande 4 ledamöter 04 december i Iggesund: närvarande 8 ledamöter Förbundets årliga klubbordförande konferens hölls den 5 november på Njutångersgården. Teman i år: Båtklubbssamverkan, Ungdomsverksamhet, ungdomsfond; körkort på sjön, IT SBU s IT - program Bas-K. 17 funktionärer representerade 12 klubbar.

6 FUNKTIONÄRER efter årsmöte 2007: Bilaga 2 REVISORER: Tore Tjärnberg, Hudiksvalls SSS och Lars Lindström, Njutångers BK, suppleant Björn Almqvist Sandarne BK VALBEREDNING: Ordförande Olov Måhlén, Sandarne BK; Stellan Stark, Enångers BS; Per-Arne Åkerström Söderhamns MS. SJÖSÄKERHET/RADIO: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Bengt Wiman, Hudiksvalls SSS FÖRSÄKRINGAR: Rolf Nordmark, Sandarne BK; Åke Stenslind Njutångers BK SÄKERHETSBESIKTNING: G Karl, Enångers BS; Sven Andersson Söderhamns MS GÄSTHAMNAR: Rolf Nordmark, Sandarne BK; Günther Karl Enångers BS TÄVLINGAR: Sven Andersson, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK MILJÖ: Kenth Burvall, Ljusne-Ala MK; Eric Myrlund Enångers BS BÅTMÄRKNING: Rolf Nordmark; Sandarne BK UNGDOMSLEDARE: Hans-Jörgen Alsing Ljusne-Ala MK; vakant på norra delen UTBILDNING: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK IT-KOMMITTÉ: IT-ansvarig Ulf Nygårds, Hårte Södra BK; Lars-Göran Broman, Iggesunds MK; Jacques Segbefia Sandarne BK. FÖRTJÄNSTTECKENNÄMND: Ordförande Günther Karl Enångers BS; Olov Måhlén, Sandarne BK; Christer Modd, Bollnäs BK REPRESENTATION I en samarbetskonferens med Dalarnas BF, Gästriklands BF, Hälsinglands BF och Roslagens BF i Grahnudden Gävle den 20 januari deltog Günther Karl Vid SBUs miljökonferens i Göteborg den februari deltog Kenth Burvall och Eric Myrlund Vid SBU: s IT-kurs den 17 februari i Stockholm deltog Ulf Nygårds och Günther Karl. En regions konferens med Dalarnas BF, Gästriklands BF, Hälsinglands BF och Roslagens BF i Gävle den 3.e mars deltog Günther Karl och 14 funktionärer ifrån HBF: s klubbar/sällskap. Vid SBUs säkerhetsbesiktningskonferens den mars deltog Sven Andersson. HBF hade den 17 mars sitt 51: a årsmöte på Njutångersgården. Åtföljd på kvällen av en ett års försenad femtioårsfirande. Ca 70 funktionärer medlemmar inklusive fruar deltog, Bill Hökander med fru representerade SBU. Vid SBUs Båtriksdagen den 31-03och i Göteborg deltog Klas-Göran Persson och G. Karl

7 Den 2: a juni firade Sandarne BK 50 års jubileum. H.-J. Alsing, K. Nordström och Bilaga 2 Günther Karl representerade HBF Vid förbundskonferens i Falun den 30 september deltog Klas-Göran Persson, Lars Ekengren, Berit Brusell och Günther Karl. GÄSTHAMNAR Följande fem klubbar/sällskap har Gästhamn: Hudiksvalls SSS, Enångers BS, Söderhamns MS, Sandarne BK, Ljusne-Ala MK. Inrapporterade gästnätter sammanlagt Hudiksvall och Söderhamns MS Orn är de mest besökta hamnarna. En ökning med 378 gästnätter (26 %) IT - KOMMITTÉ Förbundets webbsajt, används för information till Båtklubbarna. SBU har startat upp en helt ny IT plattform på nätet, Bas-K som är ett administrationsprogram för båtklubbar. Günther och Ulf var på en informationsträff i början på året. Allt fler klubbar använder programmet. På HBFs hemsida har ett forum startats på året. BÅTMÄRKNING Då försäkringsbolagen ej kräver någon obligatorisk märkning av båtarna är efterfrågan på märkning låg. SÄKERHETSBESIKTNING Antalet besiktigade båtar är för södra delen 2 båtar och norra delen 4 båtar. Sven Andersson deltog vid SBUs konferens för förbundets besiktningsansvariga i Älvsjö den mars. MILJÖ Kenth Burvall och Erik Myrlund deltog vid SBU:s miljökonferens i Göteborg den 11 februari. Miljökonferens Göteborg. Lasse Bengtsson, ordförande i Västkustens Båtförbund, tillika skribent i tidningen Båtliv, öppnade konferensen. Han talade om miljön som en förtroendefråga, en personlig fråga. Om myndigheter reagerar utan kunskap kan situationen förvärras. Vi måste fungera som resurs för myndigheterna. Han tog även upp bullerproblemet, stjäl inte tystnad från din medmänniska, som introduktion till nästa ämne som avhandlades, nämligen projektet Tyst Skärgård. Ett av Sveriges 16 miljömål är ett Hav i balans samt levande kust och skärgård, där de nationella delmålen är: Skydd av marina miljöer och kust- och skärgårdsområden (2005/2006/2010) Strategi för kustens och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap (2005) Åtgärder för hotade marina arter och fiskstammar (2005) Minskning av bifångster (2010) Anpassning av uttaget av fisk (2008) Störningar från båttrafiken (2010)

8 Utsläpp från fartyg (2010) Bilaga 2 Årtalen står för när målen skall vara nådda. Inom målen finns buller som ett av problemen i skärgårds-, boende- och fjällmiljö. Eftersom vad som är buller är individuellt uppfattat är det svårt att mäta. Det blir en hänsynsfråga som handlar om respekt för, och attityd mot omgivningen. Förr visade vi hänsyn mot varandra, nu kräver vi hänsyn av andra. Vi ser mera okynneskörning och lek. Regelverket som byggs upp måste ta hänsyn till att fritidsbåtarna utgör en hög belastning, men under en kort tid. Alla kustlänsstyrelser har medverkat till en handlingsplan för inrättande av bullerfria områden i kustskärgården. Den kostnadseffektivaste vägen till hänsyn är information och upplysning, dvs. fått information inte given information. Om detta går att läsa på och Per Nilsson, Tjärnö havsforskningslaboratorium berättade om havsforskning och Marbipp, ett projekt om biologisk mångfald längs med Sveriges kustvatten. Vi har över 6000 arter och bara % av dessa återfinns regelbundet, ca 90 % utgör enstaka fynd. Två nya arter upptäcktes i fjol som antagligen kommit hit via ballastvatten. Skydd av miljöer ger skydd av arter. Hur arbetet framskrider kan man läsa i Olof Cerne, IVL, presenterande resultat från fritidsbåtsprojektet där miljönyttan av olika bränslen i båtmotorer testats och utvärderats. Man försöker utreda hur mycket fritidsbåtarna släpper ut, vilka effekter detta har samt hur alternativen fungerar. Båtparken var 2004= båtar med motor, av dem gamla 2-taktare. Förbrukningen kubikmeter bensin, vilket är 0,5 % av landets bensinförbrukning. Vi släpper ut ca 3000 kubikmeter kolväten. Björn Dahlbäck och Lasse Bengtsson diskuterade båtbottenfärger. En färg med tillsats av kateminer (0,005 %) ger ingen påväxt och skall finnas på hyllan Tillsatsen påverkar havstulpanlarvens nervsignaler så att bakbenen ökar farten och den kan inte fästa vid ytan. Övriga försök med tillsatser har varit pepparextrakt, olika enzymer som påverkar vidhäftningsförmågan, kopior av naturliga substanser och nanotekniska strukturer på ytan. Kenth Burvall Miljöombud södra Hälsingland DM - TÄVLINGAR DM-tävlingar i navigation är vilande tills vidare års Distriktsmästare i skrivbordsnavigering blev Bertil Strand Wallviks MBK, 2: a plats Arne Haugli Iggesunds MK och 3: e plats Günther Karl Enångers BS. 10 medlemmar inom förbundet deltog i tävlingen. Ålandsresa som lottades ut bland deltagarna gick till Torsten Ekdahl.

9 UNGDOMSVERKSAMHET Bilaga 2 I södra delen är det endast Sandarne BK som bedrivit någon ungdomsverksamhet under året och i norr är det Enånger, Njutånger och Hudiksvall som varit aktiva. SBU bjöd in till Barn & ungdomskonferens den 8 december då man presenterade ungdomskommitténs nye ordförande Martin Nordström och lägesrapport om den nya Ungdomsfunktionärshandboken som ska finnas på nätet inom en snar framtid. En funktionärsutbildning är planerad till mars 2008 och det är bara att hoppas att det blir en bra uppslutning och att man finner nya vägar att nå fram till ungdomars sjöintresse. Hans-Jörgen Alsing Hudiksvalls SSS, Njutångers BK, Enångers BS, Sandarne BK rapporterade till förbundet att dom har bedrivet ungdomsverksamhet under SJÖSÄKERHET/RADIO Ingen verksamhet har ägt rum i förbundsregi mindre lokala evenemang har dock förkommit. UTBILDNING Ingen utbildning har skett eller rapporterats in till förbundet EKONOMI Förbundets tillgångar uppgick till kronor ,40 kr. ÖVRIGT Förbundet är medlem i Svenska Båtunionen, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Svenska Sjöräddningssällskapet, Jungfrukustens i Gävleborgs län ekonomisk förening och Arkiv Gävleborg. SLUTORD Styrelsen för Hälsingslands Båtförbund tackar härmed funktionärer, medlemmar, myndigheter, organisationer, företag och andra som på olika sätt bidragit till förbundets verksamhet under år 2007 Enånger i januari 2008 Günther Karl Klas-Göran Persson Ulf Nygårds Ordförande Sekreterare Kassör Lars Ekengren Kerstin Söderberg Kjell Nordström Vice ordförande Vice Sekreterare Ledamot Hans-Jörgen Alsing Ledamot

10 Org.nr Bilaga 2 ÅRSREDOVISNING 2007 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter : :00 Årsmötet 5.000: :00 Räntor 95: :01 Summa intäkter : :01 Kostnader Medlemsavgifter : :00 Administration, möteskostnader : :00 Tävlingar 3.005: Årsmötet, Ordförandekonferens 3.237: :50 Hemsida HBF.NU 4.783: :75 Säkerhetsbesiktning 0: :00 SBU:s möten : :00 Ungdomsverksamhet 7.750: :00 Sjösäkerhet 1.610:00 0:00 Miljö 1.610: :00 Summa kostnader : :25 ÅRETS RESULTAT : :24 BALANSRÄKNING per 31 December TILLGÅNGAR Kassa och bank : :40 Båtlivsfonden 5000: :00 Summa tillgångar : SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 0:00 0:00 Eget kapital : :64 Årets resultat : :24 Summa eget kapital : :40 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL :

11 Bilaga 3 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, valda att granska Hälsinglands Båttrbund s verksamhet för perioden till , får härmed avge följande yttrande. Kontantkassa och kontoutdrag från bank överrensstänimer med huvudbokens saldon. Samtliga transaktioner är försedda med verifikationer. Handhavandet präglas av god ordning och reda. Vi föreslår därflir att mötet fastställer årsredovisningen, och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period granskningen avser. Hudiksvall Tore Tjärnberg Lars Lindström

12 Stadgar för Hälsinglands Båtförbund: s Fond för Ungdomsverksamhet Bilaga 4 1 kap. Namn 1 Fond för Ungdomsverksamhet inom HBF Ovanstående fond bildades och stadgarna antogs, enligt beslut vid förbundets årsmöte den 16 mars kap. Mål och syfte 2 Fonden skall genom ekonomiskt stöd bidra till att stödja och utveckla ungdomsverksamhet inom förbundets klubbar. 3 kap. Område 3 Fonden förvaltas av HBF:s Årsmöte. Denna fond ingår ej i HBF: s räkenskaper, men förvaltas av HBF:s kassör och granskas av HBF:s revisorer. 4 kap. Målgrupp 4 Båtklubb/sällskap med aktiv ungdomsverksamhet lämnar in SBU:s blankett Ansökan om statlig lokalt aktivitetsstöd till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen behandlar ansökan och ger förslag till årsmötet hur bidragen skall fördelas. 5 kap. Finansiering 5 Alla båtklubbar/sällskap i HBF är medlemmar och betalar en avgift per medlem till fonden. Medlemsantalet avser per den 31 december året före det år bidrag sökes. Styrelsen lämnar proposition med förslag på avgift till årsmötet årligen. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet. 6 kap. Grundläggande principer 6 Att all verksamhet ska vara alkohol- och drogfri och utan vinstsyfte. 7 kap. Dokumentation 7 HBF: s sekreterare sköter all dokumentation. 8 kap. Stadgeändring 8 För ändring av fondens stadgar krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som antages med enkel majoritet av årsmöte. 9 kap. Upplösning 9 För att upplösa fonden krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som antages med enkel majoritet två år på rad. Eventuella medel överförs till förbundets kassa.

13 Enånger den 23 mars Günther Karl Ordförande Bilaga 5 Proposition nr Stadgeändring Ta bort paragraf nr 18 ur dagordningen. För tävlingsverksamheten i DM ligger nere på överskådlig tid. Enånger i februari 2008 Günther Karl Ordförande

14 Bilaga 6 BUDGET 2008 reviderat den Intäkter Kostnader Medlemsavgifter kr kr Räntor 750 kr Årsmöte och Ordf. konferens kr kr HBF.NU Ungdomsverksamhet Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Administration, möteskostnader Sjösäkerhet Säkerhetsbesiktning Sjöräddningssällskapet Miljö SBUs möten kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA kr kr Tillgång kr 250 kr Beräknad tillgång kr

15 Medlemsavgiften 2008 Förbundsstyrelsens förslag till årsmötet 2008 Bilaga 7 Medlemsavgiften till Svenska Båtunionen för år 2008 är för enkelanslutna klubbar 51 kronor per medlem och för dubbelanslutna klubbar 46 kronor per medlem, gäller medlem som är 21 år eller äldre. För medlem som är högst 20 år är avgiften 20 kronor. Förbundsstyrelsen föreslår att HBF för år 2008 tar en oförändrad medlemsavgift på 12 kronor för medlem som är 21 år eller äldre och ingen avgift för medlem som är högst 20 år. Den sammanlagda medlemsavgiften för medlem som är 21 år eller äldre blir därmed 63 kronor för enkelanslutna klubbar och 58 kronor för dubbelanslutna klubbar. För medlem som är högst 20 år 20 kronor, oavsett om klubben är dubbelansluten eller ej. Antalet medlemmar respektive angivna åldersgränser avser förhållandet den 31 december 2007 Enånger i februari 2008 Förbundsstyrelsen Günther Karl Ordförande

16 Val av funktionärer årsmöte Bilaga 8 Enligt 16 i dagordningen Sjösäkerhet/Radio S 2 år Kjell Nordström SMS omval Båtorg. Försäkring N 2 år Åke Stenslind NBK omval Säkerhetsbesiktning S 2 år Sven Andersson SMS omval Gästhamnar S 2 år Rolf Nordmark SBK omval Tävlingar N 2 år Torsten Ekdahl NBK omval Miljö N 2 år Erik Myrlund EBS omval Ungdomsledare S Ungdomsledare N 2 år Hans-Jörgen Alsing LAMK omval 1 år Fyllnadsval ingen kandidat Utbildningsledare N 2 år Torsten Ekdahl NBK omval IT-kommitté ordförande 2 år Ulf Nygårds HSBK omval IT-kommitté ledamot S 2 år Per Melin SMS nyval Förtjänstteckennämnd ordf. 1 år Günther Karl EBS omval Förtjänstteckennämnd ledamot 1 år Christer Modd BBK omval Förtjänstteckennämnd ledamot 1 år Olov Måhlén SBK omval

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND Bilaga 1/2010 Deltagare vid HBF`s årsmöte den 2010-03-14 i Njutånger rev. 2010-03-14 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl 1 Klas-Göran Persson

Läs mer

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND Sida 1/16 Sida 2/16 Sida 3/16 Sida 4/16 Deltagare vid HBF`s årsmöte den 2013-03-19 i Sandarne Bilaga 1 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl X Erika Thor X Ulf Nygård

Läs mer

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND Deltagare vid HBF`s årsmöte den 2011-03-13 i Sandarne Bilaga 1 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl 1 Klas-Göran Persson 0 Ulf Nygård 1 Berith Brusell 0 Dick Davidsson

Läs mer

Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte i Sandarne Båtklubb

Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte i Sandarne Båtklubb Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte 2009-03-29 i Sandarne Båtklubb Före årsmötet början hölls en tyst minut för Kerstin Söderberg och andra medlemar från klubbarna som avlidit under året.

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för ROSLAGENS BÅTFÖRBUND

Stadgar för ROSLAGENS BÅTFÖRBUND Stadgar för ROSLAGENS BÅTFÖRBUND Reviderade och antagna vid Båtdagen 2017 Roslagens Båtförbund (RBF), nedan kallat Förbundet, bildades år 1966 och är ett regionalt Förbund inom Svenska Båtunionen (SBU).

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Uppdaterad av Jan-Anders Månsson 2008 Reviderad av Lars Erik Blomqvist 2006-03-31, 2008-10-06. Blekinge Båtförbund Sunnavägen 5 371 39 KARLSKRONA

Uppdaterad av Jan-Anders Månsson 2008 Reviderad av Lars Erik Blomqvist 2006-03-31, 2008-10-06. Blekinge Båtförbund Sunnavägen 5 371 39 KARLSKRONA Uppdaterad av Jan-Anders Månsson 2008, 2008-10-06 7951 MEDLEMMAR 46 KLUBBAR / SÄLLSKAP FÖRBUNDSSTYRELSE ( 9 ) ARBETSUTSKOTT ( 4 ) KANSLI BÅTDAG / ÅRSSAMMANTRÄDE & VÅRSAMMANTRÄDE BBF-Nytt, hemsida Miljöutbildning

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013

Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013 Båtföreningarnas regionala organisation Medlem i Svenska Båtunionen Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013 DATUM OCH TID Lördag 20130302 Kl. 10.00 PLATS Hotell Valhall, Kalix Informationspunkter före ordinarie

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer