HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND"

Transkript

1 Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte 2008 i Njutångersgården i Njutånger den Årsmötets Öppnande: Ordf. Günther Karl hälsade välkommen till årsmötet och förklarade därmed HBF:s årsmöte 2008 öppnat. 2. Upprop och fastställande av röstlängd: Upprop gjordes av anmälda delegater och röstlängden fastställdes till 30 röster Från 12 klubbar/sällskap, samt funktionärer i förbundet. Bilaga 1 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: 1. Till ordförande för årsmötet valdes Günther Karl 2. Till sekreterare för årsmötet valdes Klas-Göran Persson 4. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst: Beslutades att godkänna kallelse till årsmötet som behörigt utlyst av styrelsen. 5. Frågan om dagordningen är stadgeenlig: Beslutades att godkänna dagordningen som stadgeenlig. 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare: Beslutades att välja föreslagna delegaterna Sven Andersson och Rolf Nordmark till protokolljusterare och tillika rösträknare 7. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2007: Mötesordf. rubrikläste verksamhetsberättelsen och lämnade tid för yttrande. Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Kassabehållningen var vid årsskifte 64,331:40 kronor. Bilaga 2 8. Behandling av revisorernas berättelse för 2007; Beslutades att godkänna den upplästa revisionsberättelsen. Bilaga 3 9. Beslut angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2007 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Motioner och propositioner: inga motioner men 2 propposition framlades Prop. Nr. 1 Stadgar för Fond för Ungdomsverksamhet diskuterades livligt och till sist enades mötet om följande ändringar i förslaget. 1. Andra stycket i 1 flyttas till 2 och den tidigare texten där tas bort Sista raden skall stå att, styrelsen lämnar propposition med förslag på avgift till årsmötet årligen. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet. Stadgar för ungdomsfonden antogs av årsmötet efter föreslagna ändringar. Bilaga 4 Prop. Nr 2. Stadgeändring. Ta bort paragraf ur dagordningen, avslogs Bilaga Förbundsstyrelsens förslag till budget för Beslutades att godkänna den av förbundsstyrelsen föreslagna budget för 2008 Bilaga 6

2 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift för 2008: Beslutades att godkänna den av förbundsstyrelsen föreslagna medlemsavgift för 2008 Skall vara u-förändrat. Förslag om utvidgning av försäkringen bordlades. Bilaga Att ingå i förbundsstyrelse valdes: 1. Ordf. Günther Karl. 2 år Omval. 2. Kassör. Ulf Nygårds. 2 år Omval 3. Vice Sekr. Kerstin Söderberg. 2 år Omval 4. Ledamot. Kjell Nordström. 2 år Omval 5. Suppleanter. Berit Brusell och Kent Burvall. 1år Omval 14. Till revisor/revisorsuppleant valdes: 1. Revisor 2 år: Tore Tjärnberg Hudiksvalls SSS Omval 2. Suppleant 1 år: Björn Almqvist Sandarne BK Omval. 15. Att ingå i valberedningen valdes: 1. Valberedning ordf. 1 år: Olov Måhlén Sandarne BK Omval. 2. Ledamot 1 år: Stellan Stark Enångers BS Omval. 3. Ledamot 1 år: Per-Arne Åkerström Söderhamns MS Omval. 16. Övriga val: Beslutades i enlighet med bilaga. Bilaga SBU: s Båtriksdag 2009: Att jämte ordf. representera vid 2009 års Båtriksdag utsågs Järvsö BK. i enlighet med gällande turordning. 18. DM tävling i navigation 2007: Fortfarande en vilande tillvaro. 19. Rapporter: 1 Henrik Olsson från SSSR, var inbjuden och rapporterade om sjöfartsverkets planer när det gäller indragning av utprickning och fyrar i våra skärgårdsfarleder. Han tog också upp en fråga om nya och större sjökort för farlederna som båtklubbarna skulle kunna vara med och utveckla 2 Ordf, rapporterade om ny entreprenör för sophämtningen i Hudiksvall skärgård. 3 Besiktningskonferens, Sven Andersson rapporterade från konferensen. 4 P-A Åkerström tog upp frågan om gästbok på hemsidan om det finns intresse. 5 Håkan Nilsson tog upp frågan om brister i IT-BAS-K systemet, att det inte skulle gå att skriva ut etiketter. Ordförande fick i uppdrag att ta upp saken med SBU. 6 Lars Lindström rapporterade från ett möte angående uranbrytning i Nianfors. Och konstaterade att om det skulle komma till stånd skulle vara en katastrof för hela bygden både på land och i vatten. 7 Karl-Hjalmar Åker efterlyste rapporter från möten och konferenser på hemsida. 8 Ordf, Rapporterade kort om SBU-s verksamhet.

3 Prisutdelning, Ordf, delade ut pokaler och andra priser till deltagare i SBU s skrivbordsnavigeringen. SBU s skrivbordsnavigering 2008 inom HBF vann Arne Haugli Iggesunds MK, 2a plats Günther Karl Enångers BS och 3a plats kom Lars-Göran Broman Iggesunds MK. 20. Avslutning: Ordf. Günter Karl avrundade årsmötet med att framhålla de goda insatser som görs på många håll i förbundet samt ett varmt tack för sina insatser till de styrelseledamöter och funktionärer som nu lämnar förbundet. Ordf. framförde även ett tack till styrelseledamöter och funktionärer som fortsätter sitt ideella arbete för HBF, samt hälsade nyvalda personer välkommen till HBF:s verksamhet. Ordf. tackade alla närvarande för att ha ställt upp på förbundets årsmöte och förklarade därmed mötet avslutat. Enånger Ort och Datum Justeras Sekreterare Justerare Ordförande Justerare

4 Deltagare vid HBF:s årsmöte den i Njutånger Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud HBF Styrelse Günther Karl X Klas-Göran Persson Ulf Nygård X Lars Ekengren Kerstin Söderberg X Kjell Nordström Hans-Jörgen Alsing X Berith Brusell Bergvikens MS 197=4 Bollnäs BK Jan Åbjörn X 185= 4 Dellarnas BK 179= 4 Enångers BS Roger Stark X Hjalmar Åker X 242= 4 Hudiksvalls SSS Tord Frölander X Håkan Nilsson X 622= 5 Mats Karlsson X Hans Norin X Hårte Södra BK Sven Olsson X Peter Sjönborg X 32= 2 Iggesunds MK Lars Göran Broman X Lilliane Broman X 287= 5 Järvsö BK Sven Steen X Sven Markusson X 198=4 Ljusne-Ala MK Bernt-Erik Norlén X 177 = 4 Njutångers BK Lars Almgren X Jan-Eric Lampinen X 231= 4 Elisabeth Stenman X Sören Stenman X Åke Stenslind X Torsten Ekdahl Orsjö BK 74=2 Sandarne BK Ulrika Fallgren X Olov Måhlén X 445 =5 Dick Davidsson X Rolf Nordmark X Stenö BK 244 =4 Stocka MK Erik Ekengren X 54 = 2 Söderhamns MS Sven Andersson X P.A. Åkerström X 479 = 5 Heinz Wessely X Hans Melin X Wallviks MBK Sten Sundqvist X Mikael Bylon X 112=3 Karl-Erik Rosén X Antal röstberättigade pers. är 30 Ant. Klubbar/sällskap är 12

5 Bilaga 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 Styrelsen för Hälsinglands Båtförbund får härmed avge följande berättelse för år 2007 ANSLUTNA KLUBBAR Följande 16 klubbar är anslutna till förbundet den : Bergvikens MS, Bollnäs BK, Enångers BS, Dellarnas BK, Hudiksvalls SSS, Hårte Södra BK, Iggesunds MK, Järvsö BK, Ljusne-Ala MK, Njutångers BK, Orsjö BK, Sandarne BK, Stenö BK, Stocka MK, Söderhamns MS, och Wallviks MBK. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar som redovisats av klubbarna är sammanlagt 3841, varav 56 t.o.m. 20 år. Medlemsantalet ökade med 154 medlemmar sedan förgående år. BÅTANTAL Klubbarna redovisar sammanlagt 2856 båtar, varav 2282 motorbåtar, 310 segelbåtar och övriga 264 båtar. STYRELSE Styrelsen har efter årsmöte 2007 haft följande sammansättning: Ordförande Günther Karl, Enångers BS Vice ordförande Lars Ekengren, Stocka MK Sekreterare Klas-Göran Persson Hårte Södra BK Vice sekreterare Kerstin Söderberg Hudiksvall SSS Kassör Ulf Nygårds, Hårte Södra BK Ledamöter Kjell Nordström, Söderhamns MS Hans-Jörgen Alsing, Ljusne-Ala MK Suppleanter Kenth Burvall Ljusne-Ala MK Berith Brusell Iggesunds MK Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden enligt nedan: 15 januari i Friggesund: närvarande 6 ledamöter 21 februari i Söderhamn: närvarande 6 ledamöter 07 maj Enånger Günthers altan: närvarande 6 ledamöter 25 september i Järvsö: närvarande 6 ledamöter 22 oktober i Orsjö: närvarande 4 ledamöter 04 december i Iggesund: närvarande 8 ledamöter Förbundets årliga klubbordförande konferens hölls den 5 november på Njutångersgården. Teman i år: Båtklubbssamverkan, Ungdomsverksamhet, ungdomsfond; körkort på sjön, IT SBU s IT - program Bas-K. 17 funktionärer representerade 12 klubbar.

6 FUNKTIONÄRER efter årsmöte 2007: Bilaga 2 REVISORER: Tore Tjärnberg, Hudiksvalls SSS och Lars Lindström, Njutångers BK, suppleant Björn Almqvist Sandarne BK VALBEREDNING: Ordförande Olov Måhlén, Sandarne BK; Stellan Stark, Enångers BS; Per-Arne Åkerström Söderhamns MS. SJÖSÄKERHET/RADIO: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Bengt Wiman, Hudiksvalls SSS FÖRSÄKRINGAR: Rolf Nordmark, Sandarne BK; Åke Stenslind Njutångers BK SÄKERHETSBESIKTNING: G Karl, Enångers BS; Sven Andersson Söderhamns MS GÄSTHAMNAR: Rolf Nordmark, Sandarne BK; Günther Karl Enångers BS TÄVLINGAR: Sven Andersson, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK MILJÖ: Kenth Burvall, Ljusne-Ala MK; Eric Myrlund Enångers BS BÅTMÄRKNING: Rolf Nordmark; Sandarne BK UNGDOMSLEDARE: Hans-Jörgen Alsing Ljusne-Ala MK; vakant på norra delen UTBILDNING: Kjell Nordström, Söderhamns MS; Torsten Ekdahl, Iggesunds MK IT-KOMMITTÉ: IT-ansvarig Ulf Nygårds, Hårte Södra BK; Lars-Göran Broman, Iggesunds MK; Jacques Segbefia Sandarne BK. FÖRTJÄNSTTECKENNÄMND: Ordförande Günther Karl Enångers BS; Olov Måhlén, Sandarne BK; Christer Modd, Bollnäs BK REPRESENTATION I en samarbetskonferens med Dalarnas BF, Gästriklands BF, Hälsinglands BF och Roslagens BF i Grahnudden Gävle den 20 januari deltog Günther Karl Vid SBUs miljökonferens i Göteborg den februari deltog Kenth Burvall och Eric Myrlund Vid SBU: s IT-kurs den 17 februari i Stockholm deltog Ulf Nygårds och Günther Karl. En regions konferens med Dalarnas BF, Gästriklands BF, Hälsinglands BF och Roslagens BF i Gävle den 3.e mars deltog Günther Karl och 14 funktionärer ifrån HBF: s klubbar/sällskap. Vid SBUs säkerhetsbesiktningskonferens den mars deltog Sven Andersson. HBF hade den 17 mars sitt 51: a årsmöte på Njutångersgården. Åtföljd på kvällen av en ett års försenad femtioårsfirande. Ca 70 funktionärer medlemmar inklusive fruar deltog, Bill Hökander med fru representerade SBU. Vid SBUs Båtriksdagen den 31-03och i Göteborg deltog Klas-Göran Persson och G. Karl

7 Den 2: a juni firade Sandarne BK 50 års jubileum. H.-J. Alsing, K. Nordström och Bilaga 2 Günther Karl representerade HBF Vid förbundskonferens i Falun den 30 september deltog Klas-Göran Persson, Lars Ekengren, Berit Brusell och Günther Karl. GÄSTHAMNAR Följande fem klubbar/sällskap har Gästhamn: Hudiksvalls SSS, Enångers BS, Söderhamns MS, Sandarne BK, Ljusne-Ala MK. Inrapporterade gästnätter sammanlagt Hudiksvall och Söderhamns MS Orn är de mest besökta hamnarna. En ökning med 378 gästnätter (26 %) IT - KOMMITTÉ Förbundets webbsajt, används för information till Båtklubbarna. SBU har startat upp en helt ny IT plattform på nätet, Bas-K som är ett administrationsprogram för båtklubbar. Günther och Ulf var på en informationsträff i början på året. Allt fler klubbar använder programmet. På HBFs hemsida har ett forum startats på året. BÅTMÄRKNING Då försäkringsbolagen ej kräver någon obligatorisk märkning av båtarna är efterfrågan på märkning låg. SÄKERHETSBESIKTNING Antalet besiktigade båtar är för södra delen 2 båtar och norra delen 4 båtar. Sven Andersson deltog vid SBUs konferens för förbundets besiktningsansvariga i Älvsjö den mars. MILJÖ Kenth Burvall och Erik Myrlund deltog vid SBU:s miljökonferens i Göteborg den 11 februari. Miljökonferens Göteborg. Lasse Bengtsson, ordförande i Västkustens Båtförbund, tillika skribent i tidningen Båtliv, öppnade konferensen. Han talade om miljön som en förtroendefråga, en personlig fråga. Om myndigheter reagerar utan kunskap kan situationen förvärras. Vi måste fungera som resurs för myndigheterna. Han tog även upp bullerproblemet, stjäl inte tystnad från din medmänniska, som introduktion till nästa ämne som avhandlades, nämligen projektet Tyst Skärgård. Ett av Sveriges 16 miljömål är ett Hav i balans samt levande kust och skärgård, där de nationella delmålen är: Skydd av marina miljöer och kust- och skärgårdsområden (2005/2006/2010) Strategi för kustens och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap (2005) Åtgärder för hotade marina arter och fiskstammar (2005) Minskning av bifångster (2010) Anpassning av uttaget av fisk (2008) Störningar från båttrafiken (2010)

8 Utsläpp från fartyg (2010) Bilaga 2 Årtalen står för när målen skall vara nådda. Inom målen finns buller som ett av problemen i skärgårds-, boende- och fjällmiljö. Eftersom vad som är buller är individuellt uppfattat är det svårt att mäta. Det blir en hänsynsfråga som handlar om respekt för, och attityd mot omgivningen. Förr visade vi hänsyn mot varandra, nu kräver vi hänsyn av andra. Vi ser mera okynneskörning och lek. Regelverket som byggs upp måste ta hänsyn till att fritidsbåtarna utgör en hög belastning, men under en kort tid. Alla kustlänsstyrelser har medverkat till en handlingsplan för inrättande av bullerfria områden i kustskärgården. Den kostnadseffektivaste vägen till hänsyn är information och upplysning, dvs. fått information inte given information. Om detta går att läsa på och Per Nilsson, Tjärnö havsforskningslaboratorium berättade om havsforskning och Marbipp, ett projekt om biologisk mångfald längs med Sveriges kustvatten. Vi har över 6000 arter och bara % av dessa återfinns regelbundet, ca 90 % utgör enstaka fynd. Två nya arter upptäcktes i fjol som antagligen kommit hit via ballastvatten. Skydd av miljöer ger skydd av arter. Hur arbetet framskrider kan man läsa i Olof Cerne, IVL, presenterande resultat från fritidsbåtsprojektet där miljönyttan av olika bränslen i båtmotorer testats och utvärderats. Man försöker utreda hur mycket fritidsbåtarna släpper ut, vilka effekter detta har samt hur alternativen fungerar. Båtparken var 2004= båtar med motor, av dem gamla 2-taktare. Förbrukningen kubikmeter bensin, vilket är 0,5 % av landets bensinförbrukning. Vi släpper ut ca 3000 kubikmeter kolväten. Björn Dahlbäck och Lasse Bengtsson diskuterade båtbottenfärger. En färg med tillsats av kateminer (0,005 %) ger ingen påväxt och skall finnas på hyllan Tillsatsen påverkar havstulpanlarvens nervsignaler så att bakbenen ökar farten och den kan inte fästa vid ytan. Övriga försök med tillsatser har varit pepparextrakt, olika enzymer som påverkar vidhäftningsförmågan, kopior av naturliga substanser och nanotekniska strukturer på ytan. Kenth Burvall Miljöombud södra Hälsingland DM - TÄVLINGAR DM-tävlingar i navigation är vilande tills vidare års Distriktsmästare i skrivbordsnavigering blev Bertil Strand Wallviks MBK, 2: a plats Arne Haugli Iggesunds MK och 3: e plats Günther Karl Enångers BS. 10 medlemmar inom förbundet deltog i tävlingen. Ålandsresa som lottades ut bland deltagarna gick till Torsten Ekdahl.

9 UNGDOMSVERKSAMHET Bilaga 2 I södra delen är det endast Sandarne BK som bedrivit någon ungdomsverksamhet under året och i norr är det Enånger, Njutånger och Hudiksvall som varit aktiva. SBU bjöd in till Barn & ungdomskonferens den 8 december då man presenterade ungdomskommitténs nye ordförande Martin Nordström och lägesrapport om den nya Ungdomsfunktionärshandboken som ska finnas på nätet inom en snar framtid. En funktionärsutbildning är planerad till mars 2008 och det är bara att hoppas att det blir en bra uppslutning och att man finner nya vägar att nå fram till ungdomars sjöintresse. Hans-Jörgen Alsing Hudiksvalls SSS, Njutångers BK, Enångers BS, Sandarne BK rapporterade till förbundet att dom har bedrivet ungdomsverksamhet under SJÖSÄKERHET/RADIO Ingen verksamhet har ägt rum i förbundsregi mindre lokala evenemang har dock förkommit. UTBILDNING Ingen utbildning har skett eller rapporterats in till förbundet EKONOMI Förbundets tillgångar uppgick till kronor ,40 kr. ÖVRIGT Förbundet är medlem i Svenska Båtunionen, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Svenska Sjöräddningssällskapet, Jungfrukustens i Gävleborgs län ekonomisk förening och Arkiv Gävleborg. SLUTORD Styrelsen för Hälsingslands Båtförbund tackar härmed funktionärer, medlemmar, myndigheter, organisationer, företag och andra som på olika sätt bidragit till förbundets verksamhet under år 2007 Enånger i januari 2008 Günther Karl Klas-Göran Persson Ulf Nygårds Ordförande Sekreterare Kassör Lars Ekengren Kerstin Söderberg Kjell Nordström Vice ordförande Vice Sekreterare Ledamot Hans-Jörgen Alsing Ledamot

10 Org.nr Bilaga 2 ÅRSREDOVISNING 2007 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter : :00 Årsmötet 5.000: :00 Räntor 95: :01 Summa intäkter : :01 Kostnader Medlemsavgifter : :00 Administration, möteskostnader : :00 Tävlingar 3.005: Årsmötet, Ordförandekonferens 3.237: :50 Hemsida HBF.NU 4.783: :75 Säkerhetsbesiktning 0: :00 SBU:s möten : :00 Ungdomsverksamhet 7.750: :00 Sjösäkerhet 1.610:00 0:00 Miljö 1.610: :00 Summa kostnader : :25 ÅRETS RESULTAT : :24 BALANSRÄKNING per 31 December TILLGÅNGAR Kassa och bank : :40 Båtlivsfonden 5000: :00 Summa tillgångar : SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 0:00 0:00 Eget kapital : :64 Årets resultat : :24 Summa eget kapital : :40 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL :

11 Bilaga 3 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, valda att granska Hälsinglands Båttrbund s verksamhet för perioden till , får härmed avge följande yttrande. Kontantkassa och kontoutdrag från bank överrensstänimer med huvudbokens saldon. Samtliga transaktioner är försedda med verifikationer. Handhavandet präglas av god ordning och reda. Vi föreslår därflir att mötet fastställer årsredovisningen, och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period granskningen avser. Hudiksvall Tore Tjärnberg Lars Lindström

12 Stadgar för Hälsinglands Båtförbund: s Fond för Ungdomsverksamhet Bilaga 4 1 kap. Namn 1 Fond för Ungdomsverksamhet inom HBF Ovanstående fond bildades och stadgarna antogs, enligt beslut vid förbundets årsmöte den 16 mars kap. Mål och syfte 2 Fonden skall genom ekonomiskt stöd bidra till att stödja och utveckla ungdomsverksamhet inom förbundets klubbar. 3 kap. Område 3 Fonden förvaltas av HBF:s Årsmöte. Denna fond ingår ej i HBF: s räkenskaper, men förvaltas av HBF:s kassör och granskas av HBF:s revisorer. 4 kap. Målgrupp 4 Båtklubb/sällskap med aktiv ungdomsverksamhet lämnar in SBU:s blankett Ansökan om statlig lokalt aktivitetsstöd till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen behandlar ansökan och ger förslag till årsmötet hur bidragen skall fördelas. 5 kap. Finansiering 5 Alla båtklubbar/sällskap i HBF är medlemmar och betalar en avgift per medlem till fonden. Medlemsantalet avser per den 31 december året före det år bidrag sökes. Styrelsen lämnar proposition med förslag på avgift till årsmötet årligen. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet. 6 kap. Grundläggande principer 6 Att all verksamhet ska vara alkohol- och drogfri och utan vinstsyfte. 7 kap. Dokumentation 7 HBF: s sekreterare sköter all dokumentation. 8 kap. Stadgeändring 8 För ändring av fondens stadgar krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som antages med enkel majoritet av årsmöte. 9 kap. Upplösning 9 För att upplösa fonden krävs proposition eller motion till förbundets årsmöte som antages med enkel majoritet två år på rad. Eventuella medel överförs till förbundets kassa.

13 Enånger den 23 mars Günther Karl Ordförande Bilaga 5 Proposition nr Stadgeändring Ta bort paragraf nr 18 ur dagordningen. För tävlingsverksamheten i DM ligger nere på överskådlig tid. Enånger i februari 2008 Günther Karl Ordförande

14 Bilaga 6 BUDGET 2008 reviderat den Intäkter Kostnader Medlemsavgifter kr kr Räntor 750 kr Årsmöte och Ordf. konferens kr kr HBF.NU Ungdomsverksamhet Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Administration, möteskostnader Sjösäkerhet Säkerhetsbesiktning Sjöräddningssällskapet Miljö SBUs möten kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUMMA kr kr Tillgång kr 250 kr Beräknad tillgång kr

15 Medlemsavgiften 2008 Förbundsstyrelsens förslag till årsmötet 2008 Bilaga 7 Medlemsavgiften till Svenska Båtunionen för år 2008 är för enkelanslutna klubbar 51 kronor per medlem och för dubbelanslutna klubbar 46 kronor per medlem, gäller medlem som är 21 år eller äldre. För medlem som är högst 20 år är avgiften 20 kronor. Förbundsstyrelsen föreslår att HBF för år 2008 tar en oförändrad medlemsavgift på 12 kronor för medlem som är 21 år eller äldre och ingen avgift för medlem som är högst 20 år. Den sammanlagda medlemsavgiften för medlem som är 21 år eller äldre blir därmed 63 kronor för enkelanslutna klubbar och 58 kronor för dubbelanslutna klubbar. För medlem som är högst 20 år 20 kronor, oavsett om klubben är dubbelansluten eller ej. Antalet medlemmar respektive angivna åldersgränser avser förhållandet den 31 december 2007 Enånger i februari 2008 Förbundsstyrelsen Günther Karl Ordförande

16 Val av funktionärer årsmöte Bilaga 8 Enligt 16 i dagordningen Sjösäkerhet/Radio S 2 år Kjell Nordström SMS omval Båtorg. Försäkring N 2 år Åke Stenslind NBK omval Säkerhetsbesiktning S 2 år Sven Andersson SMS omval Gästhamnar S 2 år Rolf Nordmark SBK omval Tävlingar N 2 år Torsten Ekdahl NBK omval Miljö N 2 år Erik Myrlund EBS omval Ungdomsledare S Ungdomsledare N 2 år Hans-Jörgen Alsing LAMK omval 1 år Fyllnadsval ingen kandidat Utbildningsledare N 2 år Torsten Ekdahl NBK omval IT-kommitté ordförande 2 år Ulf Nygårds HSBK omval IT-kommitté ledamot S 2 år Per Melin SMS nyval Förtjänstteckennämnd ordf. 1 år Günther Karl EBS omval Förtjänstteckennämnd ledamot 1 år Christer Modd BBK omval Förtjänstteckennämnd ledamot 1 år Olov Måhlén SBK omval

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND Sida 1/16 Sida 2/16 Sida 3/16 Sida 4/16 Deltagare vid HBF`s årsmöte den 2013-03-19 i Sandarne Bilaga 1 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl X Erika Thor X Ulf Nygård

Läs mer

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND Deltagare vid HBF`s årsmöte den 2011-03-13 i Sandarne Bilaga 1 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl 1 Klas-Göran Persson 0 Ulf Nygård 1 Berith Brusell 0 Dick Davidsson

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer