- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering"

Transkript

1 BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 12 maj klockan Arbetsordning - Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering 2 Inkomna medborgarförslag 3 Förändrad policy gällande realränteobligationer i pensionsmedelsförvaltningen 4 Ramöverföring investeringsmedel från 2014 till Pensionspolicy 6 Årsavtal 2015 med Borlänge Energi 7 Justering konsumentpris hushållsavfall 8 Ändrat namn för Gemensam nämnd för språktolkverksamhet 9 Utökning av Gemensam nämnd för språktolkverksamhet 10 Nämndtillhörighet för finskt förvaltningsområde samt godkännande av verksamhetsberättelse 11 Ändring i reglemente för miljönämnden 12 Återrapportering av medborgarförslag 13 Återrapportering av motioner 14 Svar på medborgarförslag om överbeläggningen i kollektivtrafiken 15 Svar på motion om bättre medicinering för säkrare vård

2 16 Svar på motion om bättre och rationellare skötsel av skidspåren i Gyllbergen 17 Svar på motion om att utveckla minst en familjecentral i Borlänge 18 Svar på motion om hantering av dagvatten från Norra Backa 19 Interpellationer/frågor 20 Inkomna motioner 21 Valärenden 22 Delgivningar Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida borlange.se och där kan man också ta del av handlingarna cirka 1 vecka innan sammanträdet.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(48) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2013/6 79 Förändrad policy gällande realränteobligationer i pensionsmedelsförvaltningen Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Nya kreditlimiter beslutas enligt förslag. 2. Koncernekonomichefen får mandat att genomföra förändring av realränteportföljen så att matchningen och avkastningen förbättras enligt förslag. 3. Koncernekonomichefen får i uppdrag att under år 2015 revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september I koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. Ärendet Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 miljoner kronor (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90 % av marknadsvärdet på skulden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(48) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen På arbetsutskottet föreslog Elina Broden (MP) ett tilläggsförslag, att det i koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Arbetsutskottet biföll Brodéns förslag. Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet. Beslutsunderlag - Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 24(56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2014/ Förändrad policy gällande realränteobligationer i pensionsmedelsförvaltningen Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Nya kreditlimiter beslutas enligt förslag. 2. Koncernekonomichefen får mandat att genomföra förändring av realränteportföljen så att matchningen och avkastningen förbättras enligt förslag. 3. Koncernekonomichefen får i uppdrag att under år 2015 revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september I koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Ärendet Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 miljoner kronor (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90 % av marknadsvärdet på skulden. Arbetsutskottets beslut är enligt förslag från ekonomikontoret. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 25(56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Förslag till beslut på sammanträdet Elina Brodén (MP) föreslår ett tilläggsförslag, att det i koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller Brodéns tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Datum Vårt diarienummer Sida XXXX/XXXX 1(1) Er beteckning Vår adress Verksamhetsstöd, ekonomikontoret Borlänge kommun Borlänge Besöksadress Rödavägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson Adress Kommunfullmäktige Hantering av realränteobligationer i Borlänge kommuns förvaltning av pensionsmedel Förslag till beslut 1. Nya kreditlimiter beslutas enligt förslag 2. Koncernekonomichefen får mandat att genomföra förändring av realränteportföljen så att matchningen och avkastningen förbättras enligt förslag 3. Koncernekonomichefen får i uppdrag att under år 2015 revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Sammanfattning av ärendet Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 Mkr (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90% av marknadsvärdet på skulden. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

8 Sida 2 (4) Beslutsunderlag Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Beskrivning av ärendet Bakgrund Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 Mkr (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90% av marknadsvärdet på skulden. Ärendebeskrivning Idag utgör realräntor endast 45% av portföljens totala marknadsvärde. Samtidigt är den genomsnittliga löptiden på realobligationerna betydligt kortare än löptiden på de pensionsutbetalningar som ska mötas. Idag är matchningsgraden endast 24%, dvs den samvariation mellan tillgångar och skulder vi får om räntan förändras. Tre åtgärder förslås för att förbättra matchningen: 1. Öka andelen realräntor till ca 55% under år Öka den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. 3. Öka kassaflödesmatchingen genom att öka antalet olika löptider som kapitalet placeras på. Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Ett problem med detta är att avkastningen är låg. Genom att placera i realobligationer med hög kreditvärdighet, men som inte är statsobligationer, bedöms att avkastningen kan ökas med 0,7-1% per år. Detta till en mycket begränsad risk. Utifrån detta föreslås följande: 1. Innehaven i reala statsobligationer byts successivt ut mot icke-statliga alternativ. Detta bedöms ta ca 2-3 år att genomföra fullt ut. 2. För att möjliggöra ovanstående behöver limiterna avseende kreditrisk i placeringspolicyn ändras. Ett exempel på icke statligt alternativ realränteobligation; Europeiska Investeringsbanken (EIB) har gett ut en realobligation i SEK som är en kopia på statsobligation 3104 (med löptid till ). Den är i varje detalj identisk med 3104 men värderas idag på en ränta som är 0,68 % högre. Detta trots att obligationen är garanterad av den svenska staten tillsammans med övriga europeiska stater. Kreditrisken är alltså åtminstone lika hög som för statsobligation Hur kommer sig då detta. Jo, likviditeten i realkrediter är väsentligt sämre än för reala statsobligationer. Att sälja en real statsobligation till rätt marknadspris kan göras inom några minuter. För realkrediter kan det ta ett par veckor att hitta en köpare till ett rimligt pris, och kostnaden (i form av spread på räntan) är högre. För kortsiktiga POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

9 3 (4) investerare är det en risk att inte kunna sälja snabbt till rätt pris. Den risken vill de ha betalt för, därav den högre räntan. För Borlänge kommun spelar däremot likviditetsrisken nästan ingen roll. Det handlar om en mycket långsiktig förvaltning där realobligationerna utgör basen i portföljen. För att möjliggöra placering i realkrediter behöver kreditlimiterna i placeringspolicyn ses över. De är inte anpassade för att hantera detta. De är till att börja med extremt restriktiva, dvs. tillåter väldigt lite kreditrisk framför allt på längre obligationer (vilket vi primärt är intresserade av att placera i). Med dagens placeringspolicy måste Borlänge kommun ha mer eller mindre, minst 50% statsobligationer. Förslag på nya kreditlimiter, tillåtna placeringar av räntebärande värdepapper och strukturerade obligationer, pensionsmedel i Borlänge kommun: Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Direkt i svenska räntebärande värdepapper i SEK. Placeringar i räntebärande värdepapper får inte innebära någon valutarisk. Vid placering i direkt räntebärande värdepapper och strukturerade obligationer gäller nedanstående limiter. Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Summan av exponeringen i emittent- och durationskategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta kategorin i summeringen. Som exempel får summan av exponeringen i området DL:EN aldrig överstiga 60% (ruta DL). Sida Emittent/värdepapper A. Stater, kommuner och landsting eller motsvarighet inom Euro-området, med rating om lägst AAA/Aaa eller av dessa garanterat värdepapper B. Värdepapper med rating om AAA /Aaa C. Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3 D. Värdepapper med rating om lägst A- /A3 E. Värdepapper med rating om lägst BBB- /Baa3 Emittentkategori Emittentkategori Emittentkategori Emittentkategori Max andel per emittent Duration K. 0-1 år L. 1-3 år M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 år) Σ K till N Σ L till N Σ M till N N 100% 100% 100% 100% 100% Σ B till E 100% 100% 90% 80% 30% (45%) Σ C till E 100% 90% 70% 50% 20% (30%) Σ D till E 80% 60% 40% 20% 12% (20%) E 35% 25% 15% 10% 8% (12%) POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

10 Sida 4 (4) Ekonomiska konsekvenser Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Ett problem med detta är att avkastningen är låg. Genom att placera i realobligationer med hög kreditvärdighet, men som inte är statsobligationer, bedöms att avkastningen kan ökas med 0,7-1% per år. Detta till en mycket begränsad risk. Barnperspektivet Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej x Jörg Bassek Sektorschef verksamhetsstöd Håkan Eriksson Budget- och finanssamordnare Bilagor Hantering av realränteobligationer, Söderberg & Partner, POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

11 Hantering av realobligationer Borlänge kommuns förvaltning av pensionsmedel

12 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 2 1 Sammanfattning 1.1 Inledning Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 Mkr (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som likar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90% av marknadsvärdet på skulden. Söderberg & Partners anser att denna grundläggande strategi och principer i är rimliga utifrån förvaltningens syfte. Vi bedömer emellertid att stragein i praktiken inte följts särskilt väl de senaste åren, särskilt vad gäller matchningsprincipen. Vi ser också möjligheter att öka avkastningen i realränteportföljen till en mycket begränsad risk. 1.2 Sammanfattning av förslag Idag utgör realräntor endast 45% av portföljens totala marknadsvärde. Samtidigt är den genomsnittliga löptiden på realobligationerna betydligt kortare än löptiden på de pensionsutbetalningar som ska mötas. Enligt Söderberg & Partners sätt att räkna är matchningsgraden endast 24%, dvs den samvariation mellan tillgångar och skulder vi får om räntan förändras. Vi föreslår tre åtgärder för att förbättra matchningen: 1. Öka andelen realräntor till ca 55% under år Öka den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. 3. Öka kassaflödesmatchingen genom att öka antalet olika löptider som kapitalet placeras på. Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Ett problem med detta är att avkastningen är onödigt låg. Genom att placera i realobligationer med hög kreditvärdighet, men som inte är statsobligationer, bedömer Söderberg & Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

13 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 3 Partners att avkastningen kan ökas med 0,7-1% per år. Detta till en mycket begränsad risk. Utifrån detta föreslås följande: 1. Innehaven i reala statsobligationer byts successivt ut mot icke-statliga alternativ. Detta bedöms ta ca 2-3 år att genomföra fullt ut. 2. För att möjliggöra ovanstående behöver limiterna avseende kreditrisk i placeringspolicyn ändras. Söderberg & Partners föreslår att beslut om detta fattas snarast möjligt. 2 Matchning av pensionsutbetalningar Söderberg & Partners anser att den strategi som Borlänge har för att hantera risken i förhållande till de framtida pensionsutbetalningarna är bra. Den grundläggnade principen är att en stor del av kapitalet ska placeras i värdepapper som har finansiella egenskaper som liknar dem i pensionsskulden, den så kallade matchningsprincipen. Genom att göra detta uppnås en samvariation mellan tillgångar och skulder över tiden. Värdet på pensionsskulden är framför allt känsligt för förändring av nivån på långa räntor samt utvecklingen av inflationen. Dessa risker kan hanteras genom att placera i (långa) realobligationer som påverkas på precis samma sätt av dessa faktorer, men med omvänt tecken eftersom det då rör sig om tillgångar. För att uppnå en perfekt matchning ska vi placera i en korg av realobligationer med olika löptider som har samma kassaflödesstruktur och ränterisk (duration 1 ) som de pensionsutbetalningar som ska mötas. Då får vi maximal samvariation mellan tillgångar och skulder och i princip ingen risk alls i förhållande till målet. Genom att frångå detta lite grann kan emellertid den förväntade avkastningen i portföljen höjas. Det enklaste och mest effektiva sättet att göra detta är att minska andelen realobligationer till förmån för aktieplaceringar. Eftersom det även ökar risken i förhållande till målet får vi väga den ökade förväntade avkastningen mot den ökade risken. Risken minskas även genom att tillämpa riskbegränsningen i placeringspolicyn som stipulerar att tillgångarna aldrig får falla så att tillgångarnas marknadsvärde understiger 90% av marknadsvärdet på utbetalningarna. Söderberg & Partners bedömer att det är rimligt att tillåts sig att inte helt matcha tillgångar och skulder för att uppnå en högre förväntad avkastning. I slutändan är det naturligtvis upp till kommunen att göra denna avvägning, men vi skulle rekommendera en realränteandel på 55-65% för att matcha 1 Duration beskriver den genomsnittliga löptiden på ett antal kassaflöden (t.ex. en obligation) där varje kassaflöde viktas med dess nuvärde. Duration uttryckts valigtvis i år och används inom finansiella beräkningar som ett sätt att approximera ränterisk/räntekänslighet. Exempel: en obligation har 5 års duration. Om räntan på obligationen faller 1% stiger värdet på obligationen ca 5% (värdeförändring = duration ränteförändring). Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

14 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 4 pensionsutbetalningarna. Resterande kapital kan placeras i andra tillgångsslag, företrädesvis aktiefonder. En aktieandel på 35-45% förutsätter emellertid att den del av portföljen som är placerad i realobligationer faktiskt är matchad mot utbetalningarna, med en genomsnittlig löptid som helst minst ligger i paritet med den för utbetalningarna. Idag är detta inte fallet. Idag utgör realräntor 45% av portföljens marknadsvärde. Andelen minskades i höstas då delar av den längsta obligationen avyttrades (statsobligation 3104 med en löptid till ). Samtidigt minskades också den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. Durationen i realränteportföljen är nu 6,2 år. Nominellt belopp TILLGÅNGAR Antal andelar Marknads värde Månads - Rating avkas tning Löptid (Moody's S &P ) Vikt Duration NOMINE LLA RÄNTOR DNB S E K S hort B ond A , 1% 22% 0, 6 Totalt nominella räntor , 1% 22% 0, 6 RE ALRÄNTOR S vens ka s taten , 0% , 2% Aaa AAA 22% 5, 4 S vens ka s taten , 5% , 5% Aaa AAA 13% 11, 8 S vens ka s taten , 5% , 0% Aaa AAA 10% 0, 8 Totalt realräntor , 5% 45% 6, 2 Totalt räntor , 0% 67% 4, 3 S VE NS K A AK TIE R S E B S wedis h E thical B eta F und , 4% 10% Totalt direktägda aktier och fonder , 6% 10% Totalt s vens ka aktier inkl. s trukturerade produkter ,6% 10% UTLÄNDS K A AK TIE R S E B E tis k Global Indexfond , 2% 23% Totalt direktägda aktier och fonder , 9% 23% Totalt utländs ka aktier inkl. s trukturerade produkter ,9% 23% Totalt aktier , 3% 33% LIK VIDA ME DE L Likvida medel % Totalt likvida medel % TOTALT , 3% 100% 4, 3 Ins trumenten är indelade efter huvuds aklig exponering. Avkas tningen per ins trument är beräknat utifrån att ins trumentet innehavs oavbrutet från den förs ta dagen i månaden till den s is ta, inklus ive eventuella utdelningar och kuponger. Avkas tningen per delportfölj och totalportföljen är jus terad för eventuella trans aktioner s om har gjorts under perioden, vilket gör att den kan s kilja s ig från genoms nittet av avkas tningen på de ens kilda ins trumenten. Totaldurationen beräknas exklus ive s trukturerade produkter. Tanken med realobligationerna är alltså att matcha pensionsutbetalningarna så att en förändring av ränta och inflation inte påverkar möjligheten att möta framtida utbetalningar, dvs. skapa en samvariation mellan tillgångar och skulder. Vad gäller inflationsutveckling har Borlänge idag en matchningsgrad på 45% (andelen realräntor). Om inflationen (mätt som förändring av konsumentprisindex, KPI) ökar 2% motsvaras detta automatiskt av en värdeutveckling på portföljen om 0,9% på grund av att realobligationerna stiger i värde. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

15 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 5 Matchningsgraden avseende ränterisk är ännu lägre eftersom durationen i realränteportföljen (6,2 år) är bara drygt hälften av durationen på pensionsutbetalningarna (11,5 år). Vi kan räkna ut matchningsgraden som: Matchningsgrad = Andel realräntor Duration realräntor / Duration pensionsutbetalningar Matchningsgrad = 45% 6,2 år / 11,5 år = 24% Dagens portfölj portfölj innebär allstå en låg grad av matchning i förhållande till framtida pensionsutbetalningar. Om räntan faller med 1% stiger marknadsvärdet på pensionsutbetalningarna med ca 11,5%. Samtidigt stiger värdet på tillgångarna i pensionsmedelsförvaltningen bara med 2,8% (allt annat lika). Annorlunda uttryckt: solvensen faller med 8,7%. Som en konsekvensen av den låga matchningsgraden är risken i förhållande till förvaltningsmålet onödigt hög. Idag är riskmarginalerna relativt höga, men det kan snabbt förändras om de finansiella marknaderna skulle utvecklas på ett ogynnsamt sätt (läs fallande räntor och aktiemarknader). En ytterligare konsekvens av den låga matchningsgraden är att ni behöver ha en relativt låg andel aktier för att inte riskera det övergripande förvaltningsmålet. Med en högre matchningsgrad skulle ni kunna ha en högre andel aktier och därmed få en högre förväntad avkastning. Förutom att portföljen har en låg matchningsgrad vad gäller framför allt ränterisk är även matchningen av kassaflöden dålig. De årliga pensionsutbetalningarna matchas idag med tre olika realobligationer, varav den ena förfaller i december kr Matchning av övergripande förvaltningsmål Övergripande förvaltningsmål Realobligationer Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

16 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 6 För att bättre matcha de faktiska pensionsutbetalningarna, eller uttagen från pensionsfonderingen, borde kapitalet spridas på flera olika löptider. Optimalt skulle vi ha förfallande realobligationer varje år, men det är inte möjligt utifrån utbudet av realobligationer. Matchningen försvåras även av att det är mycket ont om realobligationer som har längre löptid än (det finns bara en). Trots detta bör vi kunna åstadkomma en betydligt bättre kassaflödesmatchning än idag. På marginalen försämrar den dåliga kassaflödesmatchningen även machningen av ränterisk då denna slår lite olika beroende på hur mycket räntan förändras på olika löptider. 2.1 Förslag avseende matchning Söderberg & Partners föreslår tre åtgärder för att förbättra matchningen: 1. Öka andelen realräntor från 45% till ca 55% under år Öka den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. 3. Öka kassaflödesmatchingen genom att öka antalet olika löptider som kapitalet placeras på. 3 Förvaltning av realränteportföljen Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Det finns ett antal fördelar med det: Svenska statsobligationer har i princip ingen kreditrisk. Det krävs att svenska staten ställer in betalningarna för att vi inte ska få ränta och kapital återbetalat. Detta är ytterst osannolikt. Det är lätt att köpa och sälja alla statliga realobligationer. Det finns ca 250 mdr kr utestående volym. Samtliga storbanker ställer priser i dessa obligationer och vi kan handla stora volymer (500+ Mkr) inom ett par minuter. Ovanstående förutsättningar innebär även en låg likviditetsrisk. Dvs. vi kan när som helst sälja innehaven till gällande marknadspris till en låg spread/transaktionskostnad (0,02-0,03% i marknadsränta). Problemet med statliga realobligationer är att den förväntade avkastningen är låg. Onödigt låg jämfört med alternativen. Idag ger statliga realobligationer en real ränta på ca -0,5% plus framtida inflation. Idag räknar marknadsaktörerna med ca 1% inflation i genomsnitt de närmaste 10 åren (Samtidigt som Riksbanken siktar på 2%). Förutom realobligationer utgivna (emitterade) av den svenska staten (genom Riksgälden) finns det uppskattningsvis mdr kr utgivna av andra emittenter, så kallade realkrediter. I regel är dessa emitterade av företag/organisationer med mycket god kreditvärdighet. Flera är ägda eller garanterade av svenska staten. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

17 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 7 Som placerare får vi mellan 0,5% och 1,3% högre ränta genom att placera i realkrediter jämfört med statsobligationer, beroende på löptid och kreditvärdighet. Eftersom kreditvärdigheten ofta är mycket hög är det snarare fråga om en premie för likviditetsrisk än kreditrisk. Låt oss ta ett exempel. Europeiska Investeringsbanken (EIB) har gett ut en realobligation i SEK som är en kopia på statsobligation 3104 (med löptid till ). Den är i varje detalj identisk med 3104 men vi värderar den idag på en ränta som är 0,68% högre. Detta trots att obligationen är garanterad av den svenska staten tillsammans med övriga europeiska stater. Kreditrisken är alltså åtminstone lika hög som för statsobligation Hur kommer sig då detta. Jo, likviditeten i realkrediter är väsentligt sämre än för reala statsobligationer. Att sälja en real statsobligation till rätt marknadspris kan vi göra inom några minuter. För realkrediter kan det ta ett par veckor att hitta en köpare till ett rimligt pris, och kostnaden (i form av spread på räntan) är högre. För kortsiktiga investerare är det en risk att inte kunna sälja snabbt till rätt pris. Den risken vill de ha betalt för, därav den högre räntan. För Borlänge kommun spelar däremot likviditetsrisken nästan ingen roll. Det handlar om en mycket långsiktig förvaltning där realobligationerna utgör basen i portföljen. Utgångspunkten är att realobligationerna ska hållas tills de förfaller och även om ni skulle vilja sälja så räcker det gott att kunna sälja dem inom ett par veckor. Det handlar snarare om att ha en rimlig framförhållning. Ni får alltså betalt för en risk som egentligen inte är en risk för er. Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår Söderberg & Partners att Borlänge kommun placerar så mycket som möjligt av realränteportföljen i realkrediter i stället för statliga realobligationer. Vi bedömer att avkastningen på sikt kan ökas med 0,7-1% genom att göra detta. Utbudet av realkrediter är emellertid lågt. Vi får räkna med att det tar 2-3 år att helt byta ut alla statliga realobligationer om detta ska göras till ett rimligt pris. Söderberg & Partners kan inom ramen för befintligt rådgivningsuppdrag bistå Borlänge att förvalta realränteportföljen på rådgivande basis. Med det menar vi att vi kontinuerligt bevakar marknaden och lämnar förslag på köp och försäljningar om lämpliga realkrediter dyker upp till rätt pris. Efter att Borlänge godkännt förslagen genomför Söderberg & Partners transaktionerna för Borlänges räkning gentemot motpartsbankerna. Slutligen settlar (administerar) vi transaktionerna mot Borlänges värdepappersdepå i Nordnet Bank. Söderberg & Partners är en av de 5-6 största aktörerna på den svenska realräntemarknaden, bankerna inkluderat. Gällande realkrediter är vi ännu större, både vad gäller våra kunders innehav och omsättning i marknaden. Så fort en bank har realkrediter i sitt lager eller intressen från kunder att sälja så hör de av sig till oss. De senaste åren har vi även genomfört ett relativt stort antal transaktioner i realkrediter direkt mellan våra kunder när en kund har velat sälja och en annan har haft intresse av att köpa. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

18 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners Kreditlimiter För att möjliggöra placering i realkrediter behöver kreditlimiterna i placeringspolicyn ses över. De är inte anpassade för att hantera detta. De är till att börja med extremt restriktiva, dvs. tillåter väldigt lite kreditrisk framför allt på längre obligationer (vilket vi primärt är intresserade av att placera i). Med dagens placeringspolicy måste ni mer eller mindre ha minst 50% statsobligationer. Tabellen över kreditlimiter är dessutom utformad på ett sätt som gör att det går att kringgå själva intentionen med limiterna, att begränsa kreditrisken. I vissa lägen kan kreditrisken ökas i portföljen trots att ni egentligen är fulla i en kategori. I placeringspolicyn är kreditlimiter uttryckta som andelar av ränteportföljens marknadsvärde. Söderberg & Partners anser att det är mer logiskt att utrycka andelarna som en andel av den totala portföljens marknadsvärde. Då beslutas om en viss maximal kreditrisk i absoluta termer, oavsett andelen ränto kontra aktier. Nuvarande sätt att mäta kan också ställa problem vid omallokeringer (förändring av andelen räntor/aktier i protföljen). Om ränteportföljens andelen av den totala portföljen minskas så ökar respektive innehavs andel av ränteportföljen. Det kan medföra att limiterna för kreditrisk överskrids, trots att den totala kreditrisken egentligen inte har ökat. I bilaga 1 lämnas ett förslag på nya kreditlimiter och en förklaring till hur de fungerar. 3.2 Förslag avseende förvaltning av realränteportföljen Söderberg & Partners föreslår följande avseende förvaltningen av realränteportföljen: 1. Innehaven i reala statsobligationer byts successivt ut mot icke-statliga alternativ. Detta bedöms ta ca 2-3 år att genomföra fullt ut. 2. För att möjliggöra ovanstående behöver limiterna avseende kreditrisk i placeringspolicyn ändras. Söderberg & Partners föreslår att beslut om detta fattas snarast möjligt. 3. Inom ramen för gällande rådgivningsuppdrag bistår Söderberg & Partners Borlänge att förvalta realränteportföljen. Dvs. lämna förslag om köp och försäljningar, genomföra affärstransaktioner mot motpartsbanker samt settla (administrera) transaktionerna. Thomas Wigren Söderberg & Partners Tel: Mobil: Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

19 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 9 Bilaga 1. Förslag på nya kreditlimiter 8.1 Räntebärande värdepapper och strukturerade obligationer Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Direkt i svenska räntebärande värdepapper i SEK. Placeringar i räntebärande värdepapper får inte innebära någon valutarisk. Vid placering i direkt räntebärande värdepapper och strukturerade obligationer gäller nedanstående limiter. Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Summan av exponeringen i emittent- och durationskategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta kategorin i summeringen. Som exempel får summan av exponeringen i området DL:EN aldrig överstiga 60% (ruta DL). Tabell 5 Tillåtna investeringar Emittent/värdepapper Emittentkategori Emittentkategori Emittentkategori Emittentkategori Max andel per emittent Duration K. 0-1 år L. 1-3 år M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 år) K till N L till N M till N N A. Stater, kommuner och landsting eller motsvarighet inom Euro-området, med rating om lägst AAA/Aaa eller av dessa garanterat värdepapper B. Värdepapper med rating om AAA /Aaa C. Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3 D. Värdepapper med rating om lägst A- /A3 E. Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3 100% 100% 100% 100% 100% B till E 100% 100% 90% 80% 30% (45%) C till E 100% 90% 70% 50% 20% (30%) D till E 80% 60% 40% 20% 12% (20%) E 35% 25% 15% 10% 8% (12%) Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

20 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 10 Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kortfristig rating översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under avsnittet definitioner. Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C. Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor s och Moody s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. Placering i värdepapper emitterade av Borlänge kommun eller närstående bolag är inte tillåtet. Förklaring av förslaget till nya kreditlimiterna Den grundläggande tanken med modellen är att begränsa möjligheten att exponera kommunen för kreditrisk. Dvs. risken att utgivaren av ett finansiellt instrument inte kan betala tillbaka kapitalet när instrumentet förfaller. Den faktiska risken beror huvudsakligen på två faktorer. Först och främst själva kreditvärdigheten i sig. Detta mäter vi som den kreditrating (rating-betyg) som utgivaren av instrumentet har tilldelats av Standard & Poor s och/eller Moody s. En rating om lägst BBB-/Baa3 (S&P/Moody s) räknas hög kreditvärdighet (Investment Grade). Kommunen ska placera den absoluta merparten av kapitalet i instrument med denna rating. För översättning av ratingbetyg mellan Standard & Poor s och Moody s se tabell längst bakl i denna bilaga. Den andra faktorn är löptiden på instrumentet. Ju längre löptid desto högre risk, givet samma rating. Logiken är enkel: sannolikheten för att ett bolag ska gå i konkurs på t.ex. 5 års sikt är mycket större än på t.ex. 3 månaders sikt. När vi mäter den totala kreditrisken i portföljen delar vi utifrån detta in alla instrument i 6 olika ratingkategorier och 4 olika löptidskategorier. Utifrån varje instruments rating och kvarvarande löptid (i år) sorteras de in i någon av de 24 rutorna. Där varje vi i varje ruta summerar instrumentens marknadsvärde som andel av total portfölj. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-09-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 53(66) 166 Svar på medborgarförslag om lägre skatt för unga som studerar och jobbar / dnr 2017/231 Beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2016-08-29 117 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen... 4 1.3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-11-05 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-11-05, kl 16:00 Plats: Stadshuset, gruvsalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Justerat Marie Morell Mats Johansson

Justerat Marie Morell Mats Johansson Peder Björn 2013-01-30 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) samt placeringsföreskrifter,

Läs mer

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 2016 :::::::::::::::::::::::::::: Riksförbundet HjärtLung 1 Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 1. MEDELSFÖRVALTNING 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte 2 1.3

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Placeringspolicy för Diabetesfonden

Placeringspolicy för Diabetesfonden Placeringspolicy för Diabetesfonden Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 Reviderad den 20 oktober 2016 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 6 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 126 Ks 161 Au 191 KS/2015-0215 Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14) 1(14) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2016-01-13, 9 Gäller från 2016-02-01 Denna

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17 PLACERINGSPOLICY Beslutad 2013-04-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 1.1 Legala förutsättningar... 1 1.2 Placeringsreglernas syfte och struktur... 1 1.3 Etiska riktlinjer... 1 2 MÅLFORMULERING...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2016-08-29 118 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen... 4 1.3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer