- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering"

Transkript

1 BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 12 maj klockan Arbetsordning - Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering 2 Inkomna medborgarförslag 3 Förändrad policy gällande realränteobligationer i pensionsmedelsförvaltningen 4 Ramöverföring investeringsmedel från 2014 till Pensionspolicy 6 Årsavtal 2015 med Borlänge Energi 7 Justering konsumentpris hushållsavfall 8 Ändrat namn för Gemensam nämnd för språktolkverksamhet 9 Utökning av Gemensam nämnd för språktolkverksamhet 10 Nämndtillhörighet för finskt förvaltningsområde samt godkännande av verksamhetsberättelse 11 Ändring i reglemente för miljönämnden 12 Återrapportering av medborgarförslag 13 Återrapportering av motioner 14 Svar på medborgarförslag om överbeläggningen i kollektivtrafiken 15 Svar på motion om bättre medicinering för säkrare vård

2 16 Svar på motion om bättre och rationellare skötsel av skidspåren i Gyllbergen 17 Svar på motion om att utveckla minst en familjecentral i Borlänge 18 Svar på motion om hantering av dagvatten från Norra Backa 19 Interpellationer/frågor 20 Inkomna motioner 21 Valärenden 22 Delgivningar Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida borlange.se och där kan man också ta del av handlingarna cirka 1 vecka innan sammanträdet.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(48) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2013/6 79 Förändrad policy gällande realränteobligationer i pensionsmedelsförvaltningen Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Nya kreditlimiter beslutas enligt förslag. 2. Koncernekonomichefen får mandat att genomföra förändring av realränteportföljen så att matchningen och avkastningen förbättras enligt förslag. 3. Koncernekonomichefen får i uppdrag att under år 2015 revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september I koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. Ärendet Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 miljoner kronor (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90 % av marknadsvärdet på skulden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(48) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen På arbetsutskottet föreslog Elina Broden (MP) ett tilläggsförslag, att det i koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Arbetsutskottet biföll Brodéns förslag. Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet. Beslutsunderlag - Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 24(56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2014/ Förändrad policy gällande realränteobligationer i pensionsmedelsförvaltningen Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Nya kreditlimiter beslutas enligt förslag. 2. Koncernekonomichefen får mandat att genomföra förändring av realränteportföljen så att matchningen och avkastningen förbättras enligt förslag. 3. Koncernekonomichefen får i uppdrag att under år 2015 revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september I koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Ärendet Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 miljoner kronor (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90 % av marknadsvärdet på skulden. Arbetsutskottets beslut är enligt förslag från ekonomikontoret. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 25(56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Förslag till beslut på sammanträdet Elina Brodén (MP) föreslår ett tilläggsförslag, att det i koncernekonomichefens uppdrag att revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 ingår att särskilt utreda möjligheteten att revidera miljöavsnittet gällande fossilfria placeringar. Beslutsgång Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller Brodéns tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Datum Vårt diarienummer Sida XXXX/XXXX 1(1) Er beteckning Vår adress Verksamhetsstöd, ekonomikontoret Borlänge kommun Borlänge Besöksadress Rödavägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson Adress Kommunfullmäktige Hantering av realränteobligationer i Borlänge kommuns förvaltning av pensionsmedel Förslag till beslut 1. Nya kreditlimiter beslutas enligt förslag 2. Koncernekonomichefen får mandat att genomföra förändring av realränteportföljen så att matchningen och avkastningen förbättras enligt förslag 3. Koncernekonomichefen får i uppdrag att under år 2015 revidera Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Sammanfattning av ärendet Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 Mkr (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90% av marknadsvärdet på skulden. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

8 Sida 2 (4) Beslutsunderlag Placeringspolicy, Förvaltning av pensionsmedel, september 2008 Beskrivning av ärendet Bakgrund Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 Mkr (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som liknar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90% av marknadsvärdet på skulden. Ärendebeskrivning Idag utgör realräntor endast 45% av portföljens totala marknadsvärde. Samtidigt är den genomsnittliga löptiden på realobligationerna betydligt kortare än löptiden på de pensionsutbetalningar som ska mötas. Idag är matchningsgraden endast 24%, dvs den samvariation mellan tillgångar och skulder vi får om räntan förändras. Tre åtgärder förslås för att förbättra matchningen: 1. Öka andelen realräntor till ca 55% under år Öka den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. 3. Öka kassaflödesmatchingen genom att öka antalet olika löptider som kapitalet placeras på. Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Ett problem med detta är att avkastningen är låg. Genom att placera i realobligationer med hög kreditvärdighet, men som inte är statsobligationer, bedöms att avkastningen kan ökas med 0,7-1% per år. Detta till en mycket begränsad risk. Utifrån detta föreslås följande: 1. Innehaven i reala statsobligationer byts successivt ut mot icke-statliga alternativ. Detta bedöms ta ca 2-3 år att genomföra fullt ut. 2. För att möjliggöra ovanstående behöver limiterna avseende kreditrisk i placeringspolicyn ändras. Ett exempel på icke statligt alternativ realränteobligation; Europeiska Investeringsbanken (EIB) har gett ut en realobligation i SEK som är en kopia på statsobligation 3104 (med löptid till ). Den är i varje detalj identisk med 3104 men värderas idag på en ränta som är 0,68 % högre. Detta trots att obligationen är garanterad av den svenska staten tillsammans med övriga europeiska stater. Kreditrisken är alltså åtminstone lika hög som för statsobligation Hur kommer sig då detta. Jo, likviditeten i realkrediter är väsentligt sämre än för reala statsobligationer. Att sälja en real statsobligation till rätt marknadspris kan göras inom några minuter. För realkrediter kan det ta ett par veckor att hitta en köpare till ett rimligt pris, och kostnaden (i form av spread på räntan) är högre. För kortsiktiga POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

9 3 (4) investerare är det en risk att inte kunna sälja snabbt till rätt pris. Den risken vill de ha betalt för, därav den högre räntan. För Borlänge kommun spelar däremot likviditetsrisken nästan ingen roll. Det handlar om en mycket långsiktig förvaltning där realobligationerna utgör basen i portföljen. För att möjliggöra placering i realkrediter behöver kreditlimiterna i placeringspolicyn ses över. De är inte anpassade för att hantera detta. De är till att börja med extremt restriktiva, dvs. tillåter väldigt lite kreditrisk framför allt på längre obligationer (vilket vi primärt är intresserade av att placera i). Med dagens placeringspolicy måste Borlänge kommun ha mer eller mindre, minst 50% statsobligationer. Förslag på nya kreditlimiter, tillåtna placeringar av räntebärande värdepapper och strukturerade obligationer, pensionsmedel i Borlänge kommun: Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Direkt i svenska räntebärande värdepapper i SEK. Placeringar i räntebärande värdepapper får inte innebära någon valutarisk. Vid placering i direkt räntebärande värdepapper och strukturerade obligationer gäller nedanstående limiter. Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Summan av exponeringen i emittent- och durationskategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta kategorin i summeringen. Som exempel får summan av exponeringen i området DL:EN aldrig överstiga 60% (ruta DL). Sida Emittent/värdepapper A. Stater, kommuner och landsting eller motsvarighet inom Euro-området, med rating om lägst AAA/Aaa eller av dessa garanterat värdepapper B. Värdepapper med rating om AAA /Aaa C. Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3 D. Värdepapper med rating om lägst A- /A3 E. Värdepapper med rating om lägst BBB- /Baa3 Emittentkategori Emittentkategori Emittentkategori Emittentkategori Max andel per emittent Duration K. 0-1 år L. 1-3 år M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 år) Σ K till N Σ L till N Σ M till N N 100% 100% 100% 100% 100% Σ B till E 100% 100% 90% 80% 30% (45%) Σ C till E 100% 90% 70% 50% 20% (30%) Σ D till E 80% 60% 40% 20% 12% (20%) E 35% 25% 15% 10% 8% (12%) POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

10 Sida 4 (4) Ekonomiska konsekvenser Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Ett problem med detta är att avkastningen är låg. Genom att placera i realobligationer med hög kreditvärdighet, men som inte är statsobligationer, bedöms att avkastningen kan ökas med 0,7-1% per år. Detta till en mycket begränsad risk. Barnperspektivet Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej x Jörg Bassek Sektorschef verksamhetsstöd Håkan Eriksson Budget- och finanssamordnare Bilagor Hantering av realränteobligationer, Söderberg & Partner, POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

11 Hantering av realobligationer Borlänge kommuns förvaltning av pensionsmedel

12 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 2 1 Sammanfattning 1.1 Inledning Borlänge kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den likviditsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Kapitalet ska användas för att kapa toppen på utbetalningsberget. Detta definieras som att fonderingen ska täcka de årliga utbetalningar som överstiger 32,5 Mkr (i dagens penningvärde). För att säkerställa att målet nås ska två principer tillämpas: 1. Tillgångarna i fonderingen ska matchas med skulden (det övergripande förvaltningsmålet). Det innebär att en stor del av kapitalet ska placeras i instrument som har finansiella egenskaper som likar dem för skulden. Matchningen innebär att värdet på tillgångar och skulder samvarierar över tiden. Därmed minskas risken i förhållande till målet. Rent praktiskt innebär detta att kapitalet till stor del placeras i realobligationer. 2. För att ytterligare minska risken i förhållande till målet ska marknadsvärdet på tillgångarna aldrig tillåtas understiga 90% av marknadsvärdet på skulden. Söderberg & Partners anser att denna grundläggande strategi och principer i är rimliga utifrån förvaltningens syfte. Vi bedömer emellertid att stragein i praktiken inte följts särskilt väl de senaste åren, särskilt vad gäller matchningsprincipen. Vi ser också möjligheter att öka avkastningen i realränteportföljen till en mycket begränsad risk. 1.2 Sammanfattning av förslag Idag utgör realräntor endast 45% av portföljens totala marknadsvärde. Samtidigt är den genomsnittliga löptiden på realobligationerna betydligt kortare än löptiden på de pensionsutbetalningar som ska mötas. Enligt Söderberg & Partners sätt att räkna är matchningsgraden endast 24%, dvs den samvariation mellan tillgångar och skulder vi får om räntan förändras. Vi föreslår tre åtgärder för att förbättra matchningen: 1. Öka andelen realräntor till ca 55% under år Öka den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. 3. Öka kassaflödesmatchingen genom att öka antalet olika löptider som kapitalet placeras på. Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Ett problem med detta är att avkastningen är onödigt låg. Genom att placera i realobligationer med hög kreditvärdighet, men som inte är statsobligationer, bedömer Söderberg & Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

13 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 3 Partners att avkastningen kan ökas med 0,7-1% per år. Detta till en mycket begränsad risk. Utifrån detta föreslås följande: 1. Innehaven i reala statsobligationer byts successivt ut mot icke-statliga alternativ. Detta bedöms ta ca 2-3 år att genomföra fullt ut. 2. För att möjliggöra ovanstående behöver limiterna avseende kreditrisk i placeringspolicyn ändras. Söderberg & Partners föreslår att beslut om detta fattas snarast möjligt. 2 Matchning av pensionsutbetalningar Söderberg & Partners anser att den strategi som Borlänge har för att hantera risken i förhållande till de framtida pensionsutbetalningarna är bra. Den grundläggnade principen är att en stor del av kapitalet ska placeras i värdepapper som har finansiella egenskaper som liknar dem i pensionsskulden, den så kallade matchningsprincipen. Genom att göra detta uppnås en samvariation mellan tillgångar och skulder över tiden. Värdet på pensionsskulden är framför allt känsligt för förändring av nivån på långa räntor samt utvecklingen av inflationen. Dessa risker kan hanteras genom att placera i (långa) realobligationer som påverkas på precis samma sätt av dessa faktorer, men med omvänt tecken eftersom det då rör sig om tillgångar. För att uppnå en perfekt matchning ska vi placera i en korg av realobligationer med olika löptider som har samma kassaflödesstruktur och ränterisk (duration 1 ) som de pensionsutbetalningar som ska mötas. Då får vi maximal samvariation mellan tillgångar och skulder och i princip ingen risk alls i förhållande till målet. Genom att frångå detta lite grann kan emellertid den förväntade avkastningen i portföljen höjas. Det enklaste och mest effektiva sättet att göra detta är att minska andelen realobligationer till förmån för aktieplaceringar. Eftersom det även ökar risken i förhållande till målet får vi väga den ökade förväntade avkastningen mot den ökade risken. Risken minskas även genom att tillämpa riskbegränsningen i placeringspolicyn som stipulerar att tillgångarna aldrig får falla så att tillgångarnas marknadsvärde understiger 90% av marknadsvärdet på utbetalningarna. Söderberg & Partners bedömer att det är rimligt att tillåts sig att inte helt matcha tillgångar och skulder för att uppnå en högre förväntad avkastning. I slutändan är det naturligtvis upp till kommunen att göra denna avvägning, men vi skulle rekommendera en realränteandel på 55-65% för att matcha 1 Duration beskriver den genomsnittliga löptiden på ett antal kassaflöden (t.ex. en obligation) där varje kassaflöde viktas med dess nuvärde. Duration uttryckts valigtvis i år och används inom finansiella beräkningar som ett sätt att approximera ränterisk/räntekänslighet. Exempel: en obligation har 5 års duration. Om räntan på obligationen faller 1% stiger värdet på obligationen ca 5% (värdeförändring = duration ränteförändring). Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

14 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 4 pensionsutbetalningarna. Resterande kapital kan placeras i andra tillgångsslag, företrädesvis aktiefonder. En aktieandel på 35-45% förutsätter emellertid att den del av portföljen som är placerad i realobligationer faktiskt är matchad mot utbetalningarna, med en genomsnittlig löptid som helst minst ligger i paritet med den för utbetalningarna. Idag är detta inte fallet. Idag utgör realräntor 45% av portföljens marknadsvärde. Andelen minskades i höstas då delar av den längsta obligationen avyttrades (statsobligation 3104 med en löptid till ). Samtidigt minskades också den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. Durationen i realränteportföljen är nu 6,2 år. Nominellt belopp TILLGÅNGAR Antal andelar Marknads värde Månads - Rating avkas tning Löptid (Moody's S &P ) Vikt Duration NOMINE LLA RÄNTOR DNB S E K S hort B ond A , 1% 22% 0, 6 Totalt nominella räntor , 1% 22% 0, 6 RE ALRÄNTOR S vens ka s taten , 0% , 2% Aaa AAA 22% 5, 4 S vens ka s taten , 5% , 5% Aaa AAA 13% 11, 8 S vens ka s taten , 5% , 0% Aaa AAA 10% 0, 8 Totalt realräntor , 5% 45% 6, 2 Totalt räntor , 0% 67% 4, 3 S VE NS K A AK TIE R S E B S wedis h E thical B eta F und , 4% 10% Totalt direktägda aktier och fonder , 6% 10% Totalt s vens ka aktier inkl. s trukturerade produkter ,6% 10% UTLÄNDS K A AK TIE R S E B E tis k Global Indexfond , 2% 23% Totalt direktägda aktier och fonder , 9% 23% Totalt utländs ka aktier inkl. s trukturerade produkter ,9% 23% Totalt aktier , 3% 33% LIK VIDA ME DE L Likvida medel % Totalt likvida medel % TOTALT , 3% 100% 4, 3 Ins trumenten är indelade efter huvuds aklig exponering. Avkas tningen per ins trument är beräknat utifrån att ins trumentet innehavs oavbrutet från den förs ta dagen i månaden till den s is ta, inklus ive eventuella utdelningar och kuponger. Avkas tningen per delportfölj och totalportföljen är jus terad för eventuella trans aktioner s om har gjorts under perioden, vilket gör att den kan s kilja s ig från genoms nittet av avkas tningen på de ens kilda ins trumenten. Totaldurationen beräknas exklus ive s trukturerade produkter. Tanken med realobligationerna är alltså att matcha pensionsutbetalningarna så att en förändring av ränta och inflation inte påverkar möjligheten att möta framtida utbetalningar, dvs. skapa en samvariation mellan tillgångar och skulder. Vad gäller inflationsutveckling har Borlänge idag en matchningsgrad på 45% (andelen realräntor). Om inflationen (mätt som förändring av konsumentprisindex, KPI) ökar 2% motsvaras detta automatiskt av en värdeutveckling på portföljen om 0,9% på grund av att realobligationerna stiger i värde. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

15 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 5 Matchningsgraden avseende ränterisk är ännu lägre eftersom durationen i realränteportföljen (6,2 år) är bara drygt hälften av durationen på pensionsutbetalningarna (11,5 år). Vi kan räkna ut matchningsgraden som: Matchningsgrad = Andel realräntor Duration realräntor / Duration pensionsutbetalningar Matchningsgrad = 45% 6,2 år / 11,5 år = 24% Dagens portfölj portfölj innebär allstå en låg grad av matchning i förhållande till framtida pensionsutbetalningar. Om räntan faller med 1% stiger marknadsvärdet på pensionsutbetalningarna med ca 11,5%. Samtidigt stiger värdet på tillgångarna i pensionsmedelsförvaltningen bara med 2,8% (allt annat lika). Annorlunda uttryckt: solvensen faller med 8,7%. Som en konsekvensen av den låga matchningsgraden är risken i förhållande till förvaltningsmålet onödigt hög. Idag är riskmarginalerna relativt höga, men det kan snabbt förändras om de finansiella marknaderna skulle utvecklas på ett ogynnsamt sätt (läs fallande räntor och aktiemarknader). En ytterligare konsekvens av den låga matchningsgraden är att ni behöver ha en relativt låg andel aktier för att inte riskera det övergripande förvaltningsmålet. Med en högre matchningsgrad skulle ni kunna ha en högre andel aktier och därmed få en högre förväntad avkastning. Förutom att portföljen har en låg matchningsgrad vad gäller framför allt ränterisk är även matchningen av kassaflöden dålig. De årliga pensionsutbetalningarna matchas idag med tre olika realobligationer, varav den ena förfaller i december kr Matchning av övergripande förvaltningsmål Övergripande förvaltningsmål Realobligationer Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

16 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 6 För att bättre matcha de faktiska pensionsutbetalningarna, eller uttagen från pensionsfonderingen, borde kapitalet spridas på flera olika löptider. Optimalt skulle vi ha förfallande realobligationer varje år, men det är inte möjligt utifrån utbudet av realobligationer. Matchningen försvåras även av att det är mycket ont om realobligationer som har längre löptid än (det finns bara en). Trots detta bör vi kunna åstadkomma en betydligt bättre kassaflödesmatchning än idag. På marginalen försämrar den dåliga kassaflödesmatchningen även machningen av ränterisk då denna slår lite olika beroende på hur mycket räntan förändras på olika löptider. 2.1 Förslag avseende matchning Söderberg & Partners föreslår tre åtgärder för att förbättra matchningen: 1. Öka andelen realräntor från 45% till ca 55% under år Öka den genomsnittliga löptiden i realränteportföljen. 3. Öka kassaflödesmatchingen genom att öka antalet olika löptider som kapitalet placeras på. 3 Förvaltning av realränteportföljen Hittills har Borlänge kommun endast placerat i realobligationer utgivna av den svenska staten (statsobligationer). Det finns ett antal fördelar med det: Svenska statsobligationer har i princip ingen kreditrisk. Det krävs att svenska staten ställer in betalningarna för att vi inte ska få ränta och kapital återbetalat. Detta är ytterst osannolikt. Det är lätt att köpa och sälja alla statliga realobligationer. Det finns ca 250 mdr kr utestående volym. Samtliga storbanker ställer priser i dessa obligationer och vi kan handla stora volymer (500+ Mkr) inom ett par minuter. Ovanstående förutsättningar innebär även en låg likviditetsrisk. Dvs. vi kan när som helst sälja innehaven till gällande marknadspris till en låg spread/transaktionskostnad (0,02-0,03% i marknadsränta). Problemet med statliga realobligationer är att den förväntade avkastningen är låg. Onödigt låg jämfört med alternativen. Idag ger statliga realobligationer en real ränta på ca -0,5% plus framtida inflation. Idag räknar marknadsaktörerna med ca 1% inflation i genomsnitt de närmaste 10 åren (Samtidigt som Riksbanken siktar på 2%). Förutom realobligationer utgivna (emitterade) av den svenska staten (genom Riksgälden) finns det uppskattningsvis mdr kr utgivna av andra emittenter, så kallade realkrediter. I regel är dessa emitterade av företag/organisationer med mycket god kreditvärdighet. Flera är ägda eller garanterade av svenska staten. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

17 ::::::::::::::::::::::: HANTERING AV REALOBLIGATIONER Söderberg & Partners 7 Som placerare får vi mellan 0,5% och 1,3% högre ränta genom att placera i realkrediter jämfört med statsobligationer, beroende på löptid och kreditvärdighet. Eftersom kreditvärdigheten ofta är mycket hög är det snarare fråga om en premie för likviditetsrisk än kreditrisk. Låt oss ta ett exempel. Europeiska Investeringsbanken (EIB) har gett ut en realobligation i SEK som är en kopia på statsobligation 3104 (med löptid till ). Den är i varje detalj identisk med 3104 men vi värderar den idag på en ränta som är 0,68% högre. Detta trots att obligationen är garanterad av den svenska staten tillsammans med övriga europeiska stater. Kreditrisken är alltså åtminstone lika hög som för statsobligation Hur kommer sig då detta. Jo, likviditeten i realkrediter är väsentligt sämre än för reala statsobligationer. Att sälja en real statsobligation till rätt marknadspris kan vi göra inom några minuter. För realkrediter kan det ta ett par veckor att hitta en köpare till ett rimligt pris, och kostnaden (i form av spread på räntan) är högre. För kortsiktiga investerare är det en risk att inte kunna sälja snabbt till rätt pris. Den risken vill de ha betalt för, därav den högre räntan. För Borlänge kommun spelar däremot likviditetsrisken nästan ingen roll. Det handlar om en mycket långsiktig förvaltning där realobligationerna utgör basen i portföljen. Utgångspunkten är att realobligationerna ska hållas tills de förfaller och även om ni skulle vilja sälja så räcker det gott att kunna sälja dem inom ett par veckor. Det handlar snarare om att ha en rimlig framförhållning. Ni får alltså betalt för en risk som egentligen inte är en risk för er. Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår Söderberg & Partners att Borlänge kommun placerar så mycket som möjligt av realränteportföljen i realkrediter i stället för statliga realobligationer. Vi bedömer att avkastningen på sikt kan ökas med 0,7-1% genom att göra detta. Utbudet av realkrediter är emellertid lågt. Vi får räkna med att det tar 2-3 år att helt byta ut alla statliga realobligationer om detta ska göras till ett rimligt pris. Söderberg & Partners kan inom ramen för befintligt rådgivningsuppdrag bistå Borlänge att förvalta realränteportföljen på rådgivande basis. Med det menar vi att vi kontinuerligt bevakar marknaden och lämnar förslag på köp och försäljningar om lämpliga realkrediter dyker upp till rätt pris. Efter att Borlänge godkännt förslagen genomför Söderberg & Partners transaktionerna för Borlänges räkning gentemot motpartsbankerna. Slutligen settlar (administerar) vi transaktionerna mot Borlänges värdepappersdepå i Nordnet Bank. Söderberg & Partners är en av de 5-6 största aktörerna på den svenska realräntemarknaden, bankerna inkluderat. Gällande realkrediter är vi ännu större, både vad gäller våra kunders innehav och omsättning i marknaden. Så fort en bank har realkrediter i sitt lager eller intressen från kunder att sälja så hör de av sig till oss. De senaste åren har vi även genomfört ett relativt stort antal transaktioner i realkrediter direkt mellan våra kunder när en kund har velat sälja och en annan har haft intresse av att köpa. Söderberg & Partners Regeringsgatan 45 Box Stockholm, Sweden

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

Författningssamling 042.4

Författningssamling 042.4 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.4 FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2013-02-15 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx FINANSPOLICY Eda kommun inklusive bolagen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx Innehållsförteckning Finanspolicy Eda kommun...... 3 Övergripande mål för Finansverksamheten... 3 Finansförvaltningens

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4 Policy Finans 1 ALLMÄNT 3 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 3 1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 3 1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 3 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS-

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar

Redovisning av finansiella tillgångar Redovisning av finansiella tillgångar Grundläggande frågor vid redovisningen av finansiella tillgångar i kommuner och landsting Produktion: Åke Sandberg Information AB Tryck: Mixi Print AB, Olofström 11/03

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

2013 Livsmedelsarbetareförbundet. produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03.

2013 Livsmedelsarbetareförbundet. produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03. Ekonomirapport Ekonomirapport 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1302 Innehåll Förord 5 Fackliga verksamhetens

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2012/1672 27 september 2012 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2013 2016 SAMMANFATTNING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 1 Statsskuldens utveckling fram till 2016 2 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 2013 2016

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer