Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel"

Transkript

1 Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Kosterhavet 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen 1. Kosterhavet 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen Länsstyrelsen i Västra Götalands län En sammanställning av pågående arbete, december 2007.

2 1. Kosterhavet Kosterhavets marina nationalpark I inom Strömstads och Tanums kommungränser ligger Kosterhavet. Skärgården runt omkring är ett populärt turistmål för besökare, med eller utan egen båt. Här pågår en process att bilda Sveriges första marina nationalpark, med planerad invigning i september En hållbar turismoch besöksnäring är viktig för Kosters utveckling. Kosterhavet är ett välbesökt område. Under sommarmånaderna befinner sig i genomsnitt turister per dag i området, såväl till land som till havs. Under de mest intensiva veckorna kan det röra sig om mer än det dubbla. Under högsommaren har båttrafiken i vissa områden kommit att bli störande för sälar och fåglar, liksom för dem som söker stillhet. Det stora antalet båtar som ankrar i vikar och sund ökar också risken för skador på särskilt känsliga bottenområden. I den framtida nationalparken kommer den motordrivna båttrafiken sannolikt att begränsas och kanaliseras till vissa områden. På vissa platser kan det bli frågan om ankringsförbud. I den blivande nationalparken kan turismen bidra till samhällsutvecklingen. I lokala projekt undersöker man olika koncept för en naturbaserad besöksnäring, som är såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbar. Undersökningar för att öka antalet gästhamnsplatser på Koster pågår. En översyn av lämpliga naturhamnar ska också göras. Internationellt samarbete Kosterhavet deltar i ett Interreg IIIB-projekt som arbetar med hållbar turismutveckling tillsammans med sju partners. CREST står för Creating Sustainable Tourism Destinations. Målet med projektet är att definiera hållbar turism i Nordsjöregionen och utarbeta riktlinjer och verktyg för hållbar utveckling. Arbetet med kvalitetssäkring pågår. Certifieringssystem som till exempel Naturens bästa, Gröna nyckeln och Blå flagg har kriterier som väl stämmer överens med hållbarhetsaspekterna. För Kosterhavet löper arbetet med CREST parallellt med den fördjupade översiktsplaneringen i Strömstads kommun. Resultatet av CREST kommer efter mars 2008 att delges destinationer som har turism som en viktig näring inom Nordsjöregionen. Målgrupper för projektet är turistorganisationer, näringsliv samt beslutsfattare på såväl lokal nivå som EU-politiker. Besöksinventering Under vår, sommar och höst 2006 genomförde Turismens utredningsinstitut en besöksinventering i Kosterhavet, på uppdrag av Länsstyrelsen. Till stöd för utveckling av naturturismen i Kosterhavet innefattande besöksinventeringen ett antal specifika frågor. En liten del av inventeringen presenteras här.

3 Samtliga besökare ställdes inför påståendet: Jag är intresserad av natur och friluftsliv. Det visade sig att de allra flesta som besökte Koster eller som ägde fritidshus på Koster ansåg sig vara naturintresserade i någon grad. Nära hälften av fritidshusägarna instämde till fullo i påståendet. Med tanke på hur besöksprofilen ser ut för naturintresserade och utifrån undersökningen av intresse för naturbaserade aktiviteter konstateras följande: Besöksprofil naturintresserade Det finns fler likheter mellan gruppen naturintresserade och övriga besökare, än det finns skillnader. De naturintresserade utmärker sig dock på ett par punkter; Naturintresserade är något äldre, 59 procent är över 45 år. Andelen utländska turister som är naturintresserade är högre. Bland naturintresserade svenskar är Stockholmsregionen överrepresenterad. Naturintresserade turister (exkl. fritidshusägare) vistas något längre i Kosterhavet. Naturintresserade besökare återfinns i samtliga gästkategorier, men är överrepresenterade bland båtturister som övernattar i gästhamn och underrepresenterade bland de turister som besöker släkt och vänner. Kännedomen om att Kosterhavet planeras bli nationalpark är högre bland de naturintresserade och de uppger dessutom att deras intresse för att besöka Kosterhavet kommer att öka då. Naturintresserade är generellt mer positiva till Kosterhavet som besöksmål. Naturintresserade är mer aktiva turister i Kosterhavet. De ägnar sig åt fler aktiviteter, såväl gratisaktiviteter som aktiviteter som kostar pengar, och de besöker fler turistattraktioner i Kosterhavet. Detta tyder på att de är mer intresserade av en aktiv semester. De är troligtvis både mer villiga att delta i och betala för naturbaserade aktiviteter. Intresse för naturbaserade aktiviteter Ett syfte med nationalparken är att underlätta för besökare att uppleva Kosterhavet genom att erbjuda olika naturbaserade aktiviteter i området. För att mäta intresset för tänkbara aktiviteter, fick de svarande uppge hur intresserade de var av sex olika aktiviteter. Eftersom Kosterhavet kommer att bli den första marina nationalparken i Sverige, har flera av aktiviteterna anknytning till havet. Såväl gruppaktiviteter som individuella aktiviteter ingick. Intresset för följande sex aktiviteter testades: Guidade båtturer med allmän information Båtturer med undervattenskamera Safari med båt (fiske/hummer/säl) Snorkling och/eller dykning Guidade gruppvandringar på öarna till fots Naturupplevelser på egen hand/i avskildhet

4 Att uppge att man är intresserad av en viss vara eller tjänst är inte synonymt med att man köper varan eller tjänsten. Därför går det inte att säga att de som uppger att de är mycket intresserade av guidade båtturer med allmän information kommer att delta i denna aktivitet vid nästa besökstillfälle i Kosterområdet. Det är många andra faktorer som spelar in, som exempelvis båtturens innehåll och pris. Resultatet kan endast ge en antydan om intresset för de olika aktiviteterna. Det framgick i undersökningen att det verkar finnas ett intresse för samtliga. Om man bortser från naturupplevelser på egen hand, som redan idag är något många ägnar sig åt, så är intresset för båtturer med undervattenskamera stort. De marina aktiviteterna väcker ett större intresse än guidade gruppvandringar på öarna till fots. Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Naturum I de flesta av Sveriges nationalparker finns ett naturum. Naturum är ett informationscenter och en startpunkt för egna eller guidade upptäcktsfärder i området. Här får besökarna ta del av områdets natur- och kulturvärden och tips om intressanta platser, vandringsleder och aktiviteter. I samarbete med de boende på Koster planeras ett naturum för Kosterhavet. Förutom utställningsverksamhet, är det önskvärt att ett naturum kan förmedla båtfärder och guidningar för dem som inte har egen båt. Under våren 2006 togs ett program för Kosterhavets naturum fram. Programmet beskriver dess placering och storlek, vilka verksamheter det ska rymma etc. Programmet utgjorde underlag för en arkitekttävling som utlystes i juni Tävlingen och avgjordes i december 2006 och en lämplig byggnad har nu utsetts. Juryns val föll på förslaget Mareld som arbetats fram av White arkitekter i Göteborg. Under hösten 2007 pågick arbete med innehåll och verksamheter vid naturum; utställningar, aktiviteter, serviceutbud etc. En detaljplan var utställd under december och fullmäktige i Strömstad förväntas ta beslut under februari 2008, varefter bygget kan påbörjas. Kosterhavets naturum planeras stå färdigt för invigning i augusti Mer information om Kosterhavet finns på:

5 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Det planerade biosfärområdet omfattar Vänerkusten och skärgården i Mariestads, Götene och Lidköpings kommuner. Inom området finns bl.a. Kinnekulle, Lugnåsberget, Kållands skärgårdar, Hindens rev samt Mariestads skärgård med Onsö, Torsö, Brommö och Djurö. Geografiskt sträcker sig området från Sjötorp i norr till Kålland i väster. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfärområde har tre huvudsyften: Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap. Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. Biosfärområden utnämns av UNESCO. Biosfärkoordinatorn arbetar bl.a. för att utveckla besöksnäringen i området, att företagen kvalificerar sig för Naturens bästa och att resandet inom området sker på ett hållbart sätt. En ansökan om att bli biosfärområde kommer att skickas på remiss våren Ambitionen är att området ska vara klart för nominering våren LIFE Kinnekulle Kinnekulle är det mest kända av de västgötska platåbergen. Det är känt för sin rika natur och kultur, liksom sin karakteristiska siluett. Hela berget är ett Natura 2000-område, vilket innebär att det ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturområden. På berget finns gott om kvalitativa besöksmål inom korta avstånd från varandra, med ett bra utbud av restauranger och caféer. LIFE Kinnekulle avslutades hösten 2007 efter fem års projektverksamhet i området. LIFE-projektet har bl.a. gett följande konkreta resultat. Nya naturreservat och restaureringar 16 nya naturreservat har bildats på totalt ca ha mark, vilket innebär att det nu finns totalt 18 naturreservat på Kinnekulle. Inför reservatsbildningen satsades stora resurser på att stängsla och restaurera igenväxande marker. Totalt har 600 ha betesmark restaurerats och 74 km stängsel satts upp. För att säkerställa en långsiktig tillgång på betesdjur har tre djurhållare fått bidrag för byggnation av djurstallar. Nya vandringsleder Sedan tidigare finns Kinnekulleleden som är 44 km lång och går runt hela berget. Den används flitigt av båda vandrare och cyklister. Genom LIFEprojektet har nya vandringsleder och alternativa sträckningar på totalt 36 km markerats i reservaten, med anslutningar till Kinnekulleleden. Detta innebär att det nu finns totalt åtta mil markerade vandringsleder på Kinnekulle.

6 Kinnekulleguide och utställning Strax nedanför Högkullen har en permanent utomhusutställning byggts för att ge en samlad information om Kinnekulle. Utställningen beskriver Kinnekulles geologi, kulturhistoria och natur samt ge vägledning till besöksmål. Tankar finns om att även bygga ett naturum för Kinnekulle. En natur- och kulturguide för Kinnekulle har tagits fram kombinerat med en karta som presenterar samtliga naturreservat, ett antal andra besöksmål och nätverket av vandringsleder. Guiden, som finns på svenska, engelska och tyska, säljs på turistbyråerna i området. Utöver detta är en guidemanual framtagen för området. Regional landskapsstrategi Länsstyrelsen har under två år arbetat med en regional landskapsstrategi inom det planerade biosfärområdet. Tanken med en regional landskapsstrategi är att utveckla en helhetssyn och arbeta i samverkan vid planering och nyttjande av landskapet. Strategin består av tre konkreta delprojekt. Natur och människor i Vänerskärgården: Hur bevaras och förbättras naturvärdena i Vänerskärgården samtidigt som ett långsiktigt hållbart friluftsliv möjliggörs? Kållandsö, ett rikt och levande landskap: Hur kan man långsiktigt kombinera bevarande, nyttjade och utveckling i området och nå en gemensam helhetssyn? Hållbar infrastruktur för mjuk besöksnäring: Hur gör vi attraktiva natur- och kulturvärden tillgängliga genom en förbättrad infrastruktur, utan att minska värdena? Helhetssyn på Kållandsö Inom Kållandsöprojektet har en dialog förts med boende och verksamma på ön för att lyfta fram värden, problem och möjligheter i området. Att tillgängliggöra besöksmål som stränder och kulturmiljöer är centrala frågor. Exempel på åtgärder som föreslås är: Avtal med markägare för att få nyttja vägar och anlägga p-platser. Iordningställa fler badplatser. Samordna satsningarna på turism och skapa en helhet i åtgärderna. Ta fram övergripande information och marknadsföra området. Skapa fler övernattningsmöjligheter Kartlägga och utveckla naturhamnar, bryggor och iläggningsplatser för båtar och kanoter. Bygga naturum och bilda naturreservat i Ekens skärgård. Utveckla Stora eken till ett centrum för friluftslivet i skärgården. Konkreta resultat är bland annat: Arbete pågår med att planera vandrings- och cykelleder på ön. Hållbart resande Inom projektet har en dialog förts med trafikplanerare, turistnäringen, Vägverket och Västtrafik med flera, i syfte att förbättra kollektivtrafiken, underlätta för miljövänliga färdsätt som cykling, paddling, vandring och ta fram upplevelsepaket. Exempel på åtgärder som föreslås är:

7 Bättre information på besöksmålens hemsidor om kollektivtrafiken. Intressanta besöksmål finns med på Västtrafiks hemsida. Översyn av tillgänglighet med kollektivtrafiken till besöksmål. Förbättrad standard på särskilda hållplatser, s.k. plushållplatser. Västtrafik utreder om området kan bli ett försöksområde för att förbättra möjligheten att ta med cykel på tåg och buss. Skapa fler cykeluthyrningställen och göra det möjligt att byta cykel hos olika uthyrare. Arbeta med sammanhängande system av vandringsleder, cykelvägar och ridleder samt marknadsföra och paketera dessa. Se över skyltning från hållplatser mm till besöksmål. Stötta produktutveckling. Stärka varumärket och arbeta gemensamt med marknadsföring. Konkreta resultat är bland annat Turistbyråerna i området har en reseportal på sina hemsidor. En konsult tar, i samverkan med turistföretag och myndigheter, fram förslag till upplevelsepaket i området. Naturum vid Läckö Ett naturum för Vänerskärgården och Djurö nationalpark planeras vid Läckö slott på Kållandsö. Naturumet kan komma att fungera som porten till Vänerskärgården och underlätta för fler besökare att komma ut i skärgården. Vid naturumet planeras, förutom utställningar, vandringsleder, och guideverksamhet, även möjlighet att boka båtar och boende, programverksamhet och aktuell information om Vänerområdet. Kanske kan naturumet bli en turistbyrå för friluftslivet i Vänerskärgården. En arkitekttävling kommer att genomföras våren Ambitionen är att naturumet ska stå klart sommaren En dialog med lokala intressenter har startat för att se hur naturumet kan bli ett aktivitetscentrum för föreningar och andra. Tillgänglighet till Vänern Vänerskärgården är en viktig del inom biosfärkandidatområdet. Förutom Djurö nationalpark, finns det flera naturreservat i skärgården. Både naturreservat och nationalpark är iordningsställda för att kunna ta emot besökare med bryggor, information och vandringsleder. På Djurö finns det även övernattningsmöjligheter. Tillgängligheten är dock ett problem för dem som inte har egen båt. Reguljära båtturer finns idag i Kållands skärgård samt mellan Laxvik och Brommö. I övrigt är man hänvisad till att chartra båt. Naturumet vid Läckö kommer att bli en naturlig utgångspunkt för resor i skärgården. På motsvarande sätt skulle Sjötorp, som är en utgångspunkt för cykelturismen längs Göta kanal, kunna utvecklas. Arnturismen Inspelningen av filmerna skedde delvis på Kållandsö och i Råbäcks hamn, där kulisser har placerats ut i landskapet. Västergötlands museum arbetar med marknadsföring av kulturturismen i området. Här finns stora möjligheter för samordna natur- och kulturturism då merparten av inspelningarna har skett i naturreservaten i Skaraborg.

8 Mer information om Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle finns på:

9 3. Hornborgasjön Den turistiska utvecklingen vid Hornborgasjön har under de senaste åren varit ett viktigt inslag i det pågående arbetet med en vision för sjön med omgivning. Arbetet inriktning förankras kontinuerligt i det s.k. Hornborgarådet, där Länsstyrelsen, berörda kommuner, Naturvårdsverket och Västsvenska turistrådet är företrädda. Hornborgasjön utgör tillsammans med Valle och Östenbygden ett väl sammanhållet besöks- och utvecklingsområde. Sjön med omgivning tar varje år emot ett stort antal besökare: uppemot vid Hornborga naturum på Fågeludden och uppemot vid trandansen under vårsäsongen. Ett flertal aktörer är verksamma inom besöksnäringen vid Hornborgasjön och dess närområde, exempelvis mat och boende samt konferens- och kursverksamhet. Det ges också tillfälle att här besöka konstutställningar, åka långfärdsskridskor, bedriva vinterfiske och till en rad andra aktiviteter. Samverkan mellan aktörerna har utvecklats inom bl.a. Interreg-projektet BIRD samt Projekt Fågelvägen. För att belysa särskilda frågeställningar i visionsarbetet har utredningar genomförts om bl.a: Utvecklingsmöjligheter för turismen inkl en möjlig etablering av restaurang vid Hornborga naturum. Förbättringar i infrastrukturen för turismen kring sjön: tillgänglighet via kollektivtrafiken, vägvisning, serviceplatser, cykel- och ridvägar m.m. Åtgärdsplan för utbyggnad av anordningar och anläggningar för friluftslivet: leder, gömslen, grillplatser, infoskyltar m.m. Utveckling av verksamheten kring trandansen. Förutsättningarna för etablering av natur- och kulturskola på Fågeludden. Förslag tilletablering av ett nytt internationellt våtmarkscentrum. Besöksundersökning vid trandansen Trandansen tillhör de turistiskt mest intressanta attraktionerna i Skaraborg. En särskild besöksundersökning genomfördes här år 2005 av Turismens utredningsinstitut. 83 procent av besökarna vid trandansen var turister som beräknades omsätta 36 miljoner kr. Åtta procent av besökarna var utländska turister, främst från Norden och Tyskland. Undersökningen påvisar en potential för att utveckla denna turism med aktiviteter utöver transkådningen, men för det krävs bland annat att basservicen samt informationen om övriga besöksmål i bygden förbättras. Utvecklingsinsatser vid Trandansen Under medverkan av ett flertal intressenter, inte minst lokala entreprenörer inom besöksnäringen, pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för utvecklingsinsatser. Utbildning av turistfunktionärer, utökad

10 turistinformation och -service, etablering av årlig tranfestival och turistisk samverkan med övriga länder längs tranornas flyttningsstråk utgör viktiga inslag i arbetet. Till syftet hör också att utveckla och stärka turismföretagandet genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och marknadsföring inom områdena bo-äta-göra. Samverkan i turismprojekt Som ett långsiktigt utvecklingsprojekt för turismen i området har en särskild samverkan mellan ett centrum för medeltid i Varnhem, ett centrum för våtmark, miljö och fåglar vid Hornborgasjön samt ett nytt centrum för megalitkultur (gånggrifter) på Falbygden föreslagits. Projektet utreds närmare i samverkan mellan berörda kommuner, Västsvenska turistrådet, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Internationellt våtmarkscentrum Även internationellt tilldrar sig sjön och dess restaurering stort intresse; den besöks årligen av grupper från flera olika länder i studiesyfte. För att möta det stora intresset har tankar om att etablera en permanent informationscentral och samlingspunkt kring frågor om restaurering och skötsel av våtmarker funnits länge vid Hornborgasjön. I det nyligen avslutade Interreg-projektet BIRD har dessa planer konkretiserats och utretts närmare. Ett våtmarkscentrum vid Hornborgasjön skulle kunna vara ett forum för erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt om restaurering och skötsel och för information om våtmarker. Dialog och diskussion I Hornborgavisionen har dialog och diskussion med lokalbefolkning, entreprenörer och andra intressenter kring Hornborgasjön utvecklats såväl i det löpande arbetet som i ett särskilt projekt, där landsbygdsutvecklingen i området stått i fokus. I detta projekt, som genomfördes i samarbete mellan Västsvenska turistrådet och Länsstyrelsen, togs personlig kontakt med ett stort antal entreprenörer och nyckelpersoner, vars synpunkter och önskemål i fråga om turismens och besöksnäringens utveckling i området sammanfattats i en särskild projektrapport som underlag för fortsatta diskussioner och åtgärdsplaner. Mer information om Hornborgasjön finns på: aspx

11 4. Naturum i Göteborgsregionen I samarbete med Naturvårdsverket genomförde Länsstyrelsen under en lokaliseringsutredning för ett nytt naturum i Göteborgsregionen. Utredningen föreslår att naturumet, ett Naturens hus för Västra Götaland, etableras centralt i Göteborg, till området Slottsskogen Botaniska trädgården Änggårdsbergen. En tänkbar placering är Linnéplatsen, där naturumet skulle kunna inrymmas i en planerad ny entré till Naturhistoriska museet och Slottsskogen. Placeringen innebär att naturumet förläggs till ett av Göteborgs mest välbesökta rekreationsområden. Naturumet avses också ha som en angelägen uppgift att inspirera till besök i kringliggande naturområden, i första hand naturreservaten. Anläggningen föreslås bli navet i ett nätverk av besöksmål i form av filialer, knutpunkter och andra informationsanläggningar vid välbesökta naturreservat i Västra Götaland. Modellen innebär olika samverkansmöjligheter inom nätverket, alltifrån ett enklare informationsutbyte till att verksamheten i en filial helt eller delvis administreras från huvudanläggningen. Anläggningen föreslås vidare få till uppgift att på olika sätt underlätta storstadsbefolkningens besök i kringliggande naturområden samt medverka till guidningar och andra aktiviteter ute i områdena. Ett system med naturbussar eller liknande utreds vidare. Såsom viktiga komplement till huvudanläggningen bör en utbyggnad ske av anläggningar i följande två av de mest välbesökta och tydliga exponenterna för västsvensk natur: Marstrandsskärgården: ett av landets största skärgårdsreservat. Ett södra Bohuskustens naturum med fokus på skärgårdens natur över och under vattenytan. Vättlefjäll: ett omfattande vildmarksområde i omedelbar närhet av Göteborgs nordöstra stadsdelar. Det är ett centrum för friluftsliv, med friskvård samt integration och mångkultur som profil. I det fortsatta arbetet utreds frågor om huvudmannaskap, styrning och ledning, kostnader för anläggande och drift samt finansiering närmare. Mer information om naturum finns på: A2B2AA0A36E6AE8A/76342/NaturumGbgSlutrapportAug2007.pdf

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Destination Onsö Resurs för biosfärupplevelser del 2

Destination Onsö Resurs för biosfärupplevelser del 2 Projektansökan Leader Norra Skaraborg, april 2012 Destination Onsö Resurs för biosfärupplevelser del 2 Projektperiod 18 månader, 1maj 2012 till 31 oktober Bakgrund Vänerskärgården har länge varit en eftertraktad

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

Fågelturism En möjlighet till utveckling i Örebroregionen

Fågelturism En möjlighet till utveckling i Örebroregionen Rapport 2008:2 Fågelturism En möjlighet till utveckling i Örebroregionen Mars 2008 Juni Mars 2007 2008 Thomas Eriksson 1 1 Sammanfattning Örebro län är ett nav för transporter, människor och varor. Örebro

Läs mer

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn Bronsålderskust Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport 2012 Gärdslösa kyrka Kalmar läns

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN [T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-11-25 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-02 Tid: 13.00 Plats: Kommunhuset, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Visitor Center. Rapport 2012-02- 29

Visitor Center. Rapport 2012-02- 29 Visitor Center Rapport 2012-02- 29 Uppdragsgivare: Bergslaget Kundansvarig: Jonas Dahl Visitor Center Allt högre krav ställs idag på upplevelseindustrin. Människor eftersöker extraordinära upplevelser

Läs mer