Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel"

Transkript

1 Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Kosterhavet 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen 1. Kosterhavet 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen Länsstyrelsen i Västra Götalands län En sammanställning av pågående arbete, december 2007.

2 1. Kosterhavet Kosterhavets marina nationalpark I inom Strömstads och Tanums kommungränser ligger Kosterhavet. Skärgården runt omkring är ett populärt turistmål för besökare, med eller utan egen båt. Här pågår en process att bilda Sveriges första marina nationalpark, med planerad invigning i september En hållbar turismoch besöksnäring är viktig för Kosters utveckling. Kosterhavet är ett välbesökt område. Under sommarmånaderna befinner sig i genomsnitt turister per dag i området, såväl till land som till havs. Under de mest intensiva veckorna kan det röra sig om mer än det dubbla. Under högsommaren har båttrafiken i vissa områden kommit att bli störande för sälar och fåglar, liksom för dem som söker stillhet. Det stora antalet båtar som ankrar i vikar och sund ökar också risken för skador på särskilt känsliga bottenområden. I den framtida nationalparken kommer den motordrivna båttrafiken sannolikt att begränsas och kanaliseras till vissa områden. På vissa platser kan det bli frågan om ankringsförbud. I den blivande nationalparken kan turismen bidra till samhällsutvecklingen. I lokala projekt undersöker man olika koncept för en naturbaserad besöksnäring, som är såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbar. Undersökningar för att öka antalet gästhamnsplatser på Koster pågår. En översyn av lämpliga naturhamnar ska också göras. Internationellt samarbete Kosterhavet deltar i ett Interreg IIIB-projekt som arbetar med hållbar turismutveckling tillsammans med sju partners. CREST står för Creating Sustainable Tourism Destinations. Målet med projektet är att definiera hållbar turism i Nordsjöregionen och utarbeta riktlinjer och verktyg för hållbar utveckling. Arbetet med kvalitetssäkring pågår. Certifieringssystem som till exempel Naturens bästa, Gröna nyckeln och Blå flagg har kriterier som väl stämmer överens med hållbarhetsaspekterna. För Kosterhavet löper arbetet med CREST parallellt med den fördjupade översiktsplaneringen i Strömstads kommun. Resultatet av CREST kommer efter mars 2008 att delges destinationer som har turism som en viktig näring inom Nordsjöregionen. Målgrupper för projektet är turistorganisationer, näringsliv samt beslutsfattare på såväl lokal nivå som EU-politiker. Besöksinventering Under vår, sommar och höst 2006 genomförde Turismens utredningsinstitut en besöksinventering i Kosterhavet, på uppdrag av Länsstyrelsen. Till stöd för utveckling av naturturismen i Kosterhavet innefattande besöksinventeringen ett antal specifika frågor. En liten del av inventeringen presenteras här.

3 Samtliga besökare ställdes inför påståendet: Jag är intresserad av natur och friluftsliv. Det visade sig att de allra flesta som besökte Koster eller som ägde fritidshus på Koster ansåg sig vara naturintresserade i någon grad. Nära hälften av fritidshusägarna instämde till fullo i påståendet. Med tanke på hur besöksprofilen ser ut för naturintresserade och utifrån undersökningen av intresse för naturbaserade aktiviteter konstateras följande: Besöksprofil naturintresserade Det finns fler likheter mellan gruppen naturintresserade och övriga besökare, än det finns skillnader. De naturintresserade utmärker sig dock på ett par punkter; Naturintresserade är något äldre, 59 procent är över 45 år. Andelen utländska turister som är naturintresserade är högre. Bland naturintresserade svenskar är Stockholmsregionen överrepresenterad. Naturintresserade turister (exkl. fritidshusägare) vistas något längre i Kosterhavet. Naturintresserade besökare återfinns i samtliga gästkategorier, men är överrepresenterade bland båtturister som övernattar i gästhamn och underrepresenterade bland de turister som besöker släkt och vänner. Kännedomen om att Kosterhavet planeras bli nationalpark är högre bland de naturintresserade och de uppger dessutom att deras intresse för att besöka Kosterhavet kommer att öka då. Naturintresserade är generellt mer positiva till Kosterhavet som besöksmål. Naturintresserade är mer aktiva turister i Kosterhavet. De ägnar sig åt fler aktiviteter, såväl gratisaktiviteter som aktiviteter som kostar pengar, och de besöker fler turistattraktioner i Kosterhavet. Detta tyder på att de är mer intresserade av en aktiv semester. De är troligtvis både mer villiga att delta i och betala för naturbaserade aktiviteter. Intresse för naturbaserade aktiviteter Ett syfte med nationalparken är att underlätta för besökare att uppleva Kosterhavet genom att erbjuda olika naturbaserade aktiviteter i området. För att mäta intresset för tänkbara aktiviteter, fick de svarande uppge hur intresserade de var av sex olika aktiviteter. Eftersom Kosterhavet kommer att bli den första marina nationalparken i Sverige, har flera av aktiviteterna anknytning till havet. Såväl gruppaktiviteter som individuella aktiviteter ingick. Intresset för följande sex aktiviteter testades: Guidade båtturer med allmän information Båtturer med undervattenskamera Safari med båt (fiske/hummer/säl) Snorkling och/eller dykning Guidade gruppvandringar på öarna till fots Naturupplevelser på egen hand/i avskildhet

4 Att uppge att man är intresserad av en viss vara eller tjänst är inte synonymt med att man köper varan eller tjänsten. Därför går det inte att säga att de som uppger att de är mycket intresserade av guidade båtturer med allmän information kommer att delta i denna aktivitet vid nästa besökstillfälle i Kosterområdet. Det är många andra faktorer som spelar in, som exempelvis båtturens innehåll och pris. Resultatet kan endast ge en antydan om intresset för de olika aktiviteterna. Det framgick i undersökningen att det verkar finnas ett intresse för samtliga. Om man bortser från naturupplevelser på egen hand, som redan idag är något många ägnar sig åt, så är intresset för båtturer med undervattenskamera stort. De marina aktiviteterna väcker ett större intresse än guidade gruppvandringar på öarna till fots. Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Naturum I de flesta av Sveriges nationalparker finns ett naturum. Naturum är ett informationscenter och en startpunkt för egna eller guidade upptäcktsfärder i området. Här får besökarna ta del av områdets natur- och kulturvärden och tips om intressanta platser, vandringsleder och aktiviteter. I samarbete med de boende på Koster planeras ett naturum för Kosterhavet. Förutom utställningsverksamhet, är det önskvärt att ett naturum kan förmedla båtfärder och guidningar för dem som inte har egen båt. Under våren 2006 togs ett program för Kosterhavets naturum fram. Programmet beskriver dess placering och storlek, vilka verksamheter det ska rymma etc. Programmet utgjorde underlag för en arkitekttävling som utlystes i juni Tävlingen och avgjordes i december 2006 och en lämplig byggnad har nu utsetts. Juryns val föll på förslaget Mareld som arbetats fram av White arkitekter i Göteborg. Under hösten 2007 pågick arbete med innehåll och verksamheter vid naturum; utställningar, aktiviteter, serviceutbud etc. En detaljplan var utställd under december och fullmäktige i Strömstad förväntas ta beslut under februari 2008, varefter bygget kan påbörjas. Kosterhavets naturum planeras stå färdigt för invigning i augusti Mer information om Kosterhavet finns på:

5 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Det planerade biosfärområdet omfattar Vänerkusten och skärgården i Mariestads, Götene och Lidköpings kommuner. Inom området finns bl.a. Kinnekulle, Lugnåsberget, Kållands skärgårdar, Hindens rev samt Mariestads skärgård med Onsö, Torsö, Brommö och Djurö. Geografiskt sträcker sig området från Sjötorp i norr till Kålland i väster. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfärområde har tre huvudsyften: Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap. Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. Biosfärområden utnämns av UNESCO. Biosfärkoordinatorn arbetar bl.a. för att utveckla besöksnäringen i området, att företagen kvalificerar sig för Naturens bästa och att resandet inom området sker på ett hållbart sätt. En ansökan om att bli biosfärområde kommer att skickas på remiss våren Ambitionen är att området ska vara klart för nominering våren LIFE Kinnekulle Kinnekulle är det mest kända av de västgötska platåbergen. Det är känt för sin rika natur och kultur, liksom sin karakteristiska siluett. Hela berget är ett Natura 2000-område, vilket innebär att det ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturområden. På berget finns gott om kvalitativa besöksmål inom korta avstånd från varandra, med ett bra utbud av restauranger och caféer. LIFE Kinnekulle avslutades hösten 2007 efter fem års projektverksamhet i området. LIFE-projektet har bl.a. gett följande konkreta resultat. Nya naturreservat och restaureringar 16 nya naturreservat har bildats på totalt ca ha mark, vilket innebär att det nu finns totalt 18 naturreservat på Kinnekulle. Inför reservatsbildningen satsades stora resurser på att stängsla och restaurera igenväxande marker. Totalt har 600 ha betesmark restaurerats och 74 km stängsel satts upp. För att säkerställa en långsiktig tillgång på betesdjur har tre djurhållare fått bidrag för byggnation av djurstallar. Nya vandringsleder Sedan tidigare finns Kinnekulleleden som är 44 km lång och går runt hela berget. Den används flitigt av båda vandrare och cyklister. Genom LIFEprojektet har nya vandringsleder och alternativa sträckningar på totalt 36 km markerats i reservaten, med anslutningar till Kinnekulleleden. Detta innebär att det nu finns totalt åtta mil markerade vandringsleder på Kinnekulle.

6 Kinnekulleguide och utställning Strax nedanför Högkullen har en permanent utomhusutställning byggts för att ge en samlad information om Kinnekulle. Utställningen beskriver Kinnekulles geologi, kulturhistoria och natur samt ge vägledning till besöksmål. Tankar finns om att även bygga ett naturum för Kinnekulle. En natur- och kulturguide för Kinnekulle har tagits fram kombinerat med en karta som presenterar samtliga naturreservat, ett antal andra besöksmål och nätverket av vandringsleder. Guiden, som finns på svenska, engelska och tyska, säljs på turistbyråerna i området. Utöver detta är en guidemanual framtagen för området. Regional landskapsstrategi Länsstyrelsen har under två år arbetat med en regional landskapsstrategi inom det planerade biosfärområdet. Tanken med en regional landskapsstrategi är att utveckla en helhetssyn och arbeta i samverkan vid planering och nyttjande av landskapet. Strategin består av tre konkreta delprojekt. Natur och människor i Vänerskärgården: Hur bevaras och förbättras naturvärdena i Vänerskärgården samtidigt som ett långsiktigt hållbart friluftsliv möjliggörs? Kållandsö, ett rikt och levande landskap: Hur kan man långsiktigt kombinera bevarande, nyttjade och utveckling i området och nå en gemensam helhetssyn? Hållbar infrastruktur för mjuk besöksnäring: Hur gör vi attraktiva natur- och kulturvärden tillgängliga genom en förbättrad infrastruktur, utan att minska värdena? Helhetssyn på Kållandsö Inom Kållandsöprojektet har en dialog förts med boende och verksamma på ön för att lyfta fram värden, problem och möjligheter i området. Att tillgängliggöra besöksmål som stränder och kulturmiljöer är centrala frågor. Exempel på åtgärder som föreslås är: Avtal med markägare för att få nyttja vägar och anlägga p-platser. Iordningställa fler badplatser. Samordna satsningarna på turism och skapa en helhet i åtgärderna. Ta fram övergripande information och marknadsföra området. Skapa fler övernattningsmöjligheter Kartlägga och utveckla naturhamnar, bryggor och iläggningsplatser för båtar och kanoter. Bygga naturum och bilda naturreservat i Ekens skärgård. Utveckla Stora eken till ett centrum för friluftslivet i skärgården. Konkreta resultat är bland annat: Arbete pågår med att planera vandrings- och cykelleder på ön. Hållbart resande Inom projektet har en dialog förts med trafikplanerare, turistnäringen, Vägverket och Västtrafik med flera, i syfte att förbättra kollektivtrafiken, underlätta för miljövänliga färdsätt som cykling, paddling, vandring och ta fram upplevelsepaket. Exempel på åtgärder som föreslås är:

7 Bättre information på besöksmålens hemsidor om kollektivtrafiken. Intressanta besöksmål finns med på Västtrafiks hemsida. Översyn av tillgänglighet med kollektivtrafiken till besöksmål. Förbättrad standard på särskilda hållplatser, s.k. plushållplatser. Västtrafik utreder om området kan bli ett försöksområde för att förbättra möjligheten att ta med cykel på tåg och buss. Skapa fler cykeluthyrningställen och göra det möjligt att byta cykel hos olika uthyrare. Arbeta med sammanhängande system av vandringsleder, cykelvägar och ridleder samt marknadsföra och paketera dessa. Se över skyltning från hållplatser mm till besöksmål. Stötta produktutveckling. Stärka varumärket och arbeta gemensamt med marknadsföring. Konkreta resultat är bland annat Turistbyråerna i området har en reseportal på sina hemsidor. En konsult tar, i samverkan med turistföretag och myndigheter, fram förslag till upplevelsepaket i området. Naturum vid Läckö Ett naturum för Vänerskärgården och Djurö nationalpark planeras vid Läckö slott på Kållandsö. Naturumet kan komma att fungera som porten till Vänerskärgården och underlätta för fler besökare att komma ut i skärgården. Vid naturumet planeras, förutom utställningar, vandringsleder, och guideverksamhet, även möjlighet att boka båtar och boende, programverksamhet och aktuell information om Vänerområdet. Kanske kan naturumet bli en turistbyrå för friluftslivet i Vänerskärgården. En arkitekttävling kommer att genomföras våren Ambitionen är att naturumet ska stå klart sommaren En dialog med lokala intressenter har startat för att se hur naturumet kan bli ett aktivitetscentrum för föreningar och andra. Tillgänglighet till Vänern Vänerskärgården är en viktig del inom biosfärkandidatområdet. Förutom Djurö nationalpark, finns det flera naturreservat i skärgården. Både naturreservat och nationalpark är iordningsställda för att kunna ta emot besökare med bryggor, information och vandringsleder. På Djurö finns det även övernattningsmöjligheter. Tillgängligheten är dock ett problem för dem som inte har egen båt. Reguljära båtturer finns idag i Kållands skärgård samt mellan Laxvik och Brommö. I övrigt är man hänvisad till att chartra båt. Naturumet vid Läckö kommer att bli en naturlig utgångspunkt för resor i skärgården. På motsvarande sätt skulle Sjötorp, som är en utgångspunkt för cykelturismen längs Göta kanal, kunna utvecklas. Arnturismen Inspelningen av filmerna skedde delvis på Kållandsö och i Råbäcks hamn, där kulisser har placerats ut i landskapet. Västergötlands museum arbetar med marknadsföring av kulturturismen i området. Här finns stora möjligheter för samordna natur- och kulturturism då merparten av inspelningarna har skett i naturreservaten i Skaraborg.

8 Mer information om Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle finns på:

9 3. Hornborgasjön Den turistiska utvecklingen vid Hornborgasjön har under de senaste åren varit ett viktigt inslag i det pågående arbetet med en vision för sjön med omgivning. Arbetet inriktning förankras kontinuerligt i det s.k. Hornborgarådet, där Länsstyrelsen, berörda kommuner, Naturvårdsverket och Västsvenska turistrådet är företrädda. Hornborgasjön utgör tillsammans med Valle och Östenbygden ett väl sammanhållet besöks- och utvecklingsområde. Sjön med omgivning tar varje år emot ett stort antal besökare: uppemot vid Hornborga naturum på Fågeludden och uppemot vid trandansen under vårsäsongen. Ett flertal aktörer är verksamma inom besöksnäringen vid Hornborgasjön och dess närområde, exempelvis mat och boende samt konferens- och kursverksamhet. Det ges också tillfälle att här besöka konstutställningar, åka långfärdsskridskor, bedriva vinterfiske och till en rad andra aktiviteter. Samverkan mellan aktörerna har utvecklats inom bl.a. Interreg-projektet BIRD samt Projekt Fågelvägen. För att belysa särskilda frågeställningar i visionsarbetet har utredningar genomförts om bl.a: Utvecklingsmöjligheter för turismen inkl en möjlig etablering av restaurang vid Hornborga naturum. Förbättringar i infrastrukturen för turismen kring sjön: tillgänglighet via kollektivtrafiken, vägvisning, serviceplatser, cykel- och ridvägar m.m. Åtgärdsplan för utbyggnad av anordningar och anläggningar för friluftslivet: leder, gömslen, grillplatser, infoskyltar m.m. Utveckling av verksamheten kring trandansen. Förutsättningarna för etablering av natur- och kulturskola på Fågeludden. Förslag tilletablering av ett nytt internationellt våtmarkscentrum. Besöksundersökning vid trandansen Trandansen tillhör de turistiskt mest intressanta attraktionerna i Skaraborg. En särskild besöksundersökning genomfördes här år 2005 av Turismens utredningsinstitut. 83 procent av besökarna vid trandansen var turister som beräknades omsätta 36 miljoner kr. Åtta procent av besökarna var utländska turister, främst från Norden och Tyskland. Undersökningen påvisar en potential för att utveckla denna turism med aktiviteter utöver transkådningen, men för det krävs bland annat att basservicen samt informationen om övriga besöksmål i bygden förbättras. Utvecklingsinsatser vid Trandansen Under medverkan av ett flertal intressenter, inte minst lokala entreprenörer inom besöksnäringen, pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för utvecklingsinsatser. Utbildning av turistfunktionärer, utökad

10 turistinformation och -service, etablering av årlig tranfestival och turistisk samverkan med övriga länder längs tranornas flyttningsstråk utgör viktiga inslag i arbetet. Till syftet hör också att utveckla och stärka turismföretagandet genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och marknadsföring inom områdena bo-äta-göra. Samverkan i turismprojekt Som ett långsiktigt utvecklingsprojekt för turismen i området har en särskild samverkan mellan ett centrum för medeltid i Varnhem, ett centrum för våtmark, miljö och fåglar vid Hornborgasjön samt ett nytt centrum för megalitkultur (gånggrifter) på Falbygden föreslagits. Projektet utreds närmare i samverkan mellan berörda kommuner, Västsvenska turistrådet, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Internationellt våtmarkscentrum Även internationellt tilldrar sig sjön och dess restaurering stort intresse; den besöks årligen av grupper från flera olika länder i studiesyfte. För att möta det stora intresset har tankar om att etablera en permanent informationscentral och samlingspunkt kring frågor om restaurering och skötsel av våtmarker funnits länge vid Hornborgasjön. I det nyligen avslutade Interreg-projektet BIRD har dessa planer konkretiserats och utretts närmare. Ett våtmarkscentrum vid Hornborgasjön skulle kunna vara ett forum för erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt om restaurering och skötsel och för information om våtmarker. Dialog och diskussion I Hornborgavisionen har dialog och diskussion med lokalbefolkning, entreprenörer och andra intressenter kring Hornborgasjön utvecklats såväl i det löpande arbetet som i ett särskilt projekt, där landsbygdsutvecklingen i området stått i fokus. I detta projekt, som genomfördes i samarbete mellan Västsvenska turistrådet och Länsstyrelsen, togs personlig kontakt med ett stort antal entreprenörer och nyckelpersoner, vars synpunkter och önskemål i fråga om turismens och besöksnäringens utveckling i området sammanfattats i en särskild projektrapport som underlag för fortsatta diskussioner och åtgärdsplaner. Mer information om Hornborgasjön finns på: aspx

11 4. Naturum i Göteborgsregionen I samarbete med Naturvårdsverket genomförde Länsstyrelsen under en lokaliseringsutredning för ett nytt naturum i Göteborgsregionen. Utredningen föreslår att naturumet, ett Naturens hus för Västra Götaland, etableras centralt i Göteborg, till området Slottsskogen Botaniska trädgården Änggårdsbergen. En tänkbar placering är Linnéplatsen, där naturumet skulle kunna inrymmas i en planerad ny entré till Naturhistoriska museet och Slottsskogen. Placeringen innebär att naturumet förläggs till ett av Göteborgs mest välbesökta rekreationsområden. Naturumet avses också ha som en angelägen uppgift att inspirera till besök i kringliggande naturområden, i första hand naturreservaten. Anläggningen föreslås bli navet i ett nätverk av besöksmål i form av filialer, knutpunkter och andra informationsanläggningar vid välbesökta naturreservat i Västra Götaland. Modellen innebär olika samverkansmöjligheter inom nätverket, alltifrån ett enklare informationsutbyte till att verksamheten i en filial helt eller delvis administreras från huvudanläggningen. Anläggningen föreslås vidare få till uppgift att på olika sätt underlätta storstadsbefolkningens besök i kringliggande naturområden samt medverka till guidningar och andra aktiviteter ute i områdena. Ett system med naturbussar eller liknande utreds vidare. Såsom viktiga komplement till huvudanläggningen bör en utbyggnad ske av anläggningar i följande två av de mest välbesökta och tydliga exponenterna för västsvensk natur: Marstrandsskärgården: ett av landets största skärgårdsreservat. Ett södra Bohuskustens naturum med fokus på skärgårdens natur över och under vattenytan. Vättlefjäll: ett omfattande vildmarksområde i omedelbar närhet av Göteborgs nordöstra stadsdelar. Det är ett centrum för friluftsliv, med friskvård samt integration och mångkultur som profil. I det fortsatta arbetet utreds frågor om huvudmannaskap, styrning och ledning, kostnader för anläggande och drift samt finansiering närmare. Mer information om naturum finns på: A2B2AA0A36E6AE8A/76342/NaturumGbgSlutrapportAug2007.pdf

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Projektplan: Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar

Projektplan: Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar Projektplan: Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar 1. Bakgrund till att projektet uppstått Turismens utveckling och potential Det finns en stor potential i att utveckla

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser.

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser. UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser Rapport 2014:5 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby Biosfärkontoret

Läs mer

Turismplan 2010-2015. Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2010-0517, 72. Kontaktperson: Mikael Lundgren

Turismplan 2010-2015. Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2010-0517, 72. Kontaktperson: Mikael Lundgren Turismplan 2010-2015 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2010-0517, 72 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning sida Inledning... 3 Värdegrund... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Omvärldsanalys...

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem

Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 6 (10) Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem Kinnekulle är det mest kända av de västgötska platåbergen. Den terassformade profilen syns vida

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Lokaliseringsutredning för nytt naturum i Göteborgsregionen

Lokaliseringsutredning för nytt naturum i Göteborgsregionen 1(30) Thorbjörn Schafferer Lokaliseringsutredning för nytt naturum i Göteborgsregionen Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING sidnr. 1. Överenskommelsen om att genomföra en lokaliseringsstudie...

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Cykla runt Lugnåsberget

Cykla runt Lugnåsberget Ta bussen eller tåget till natur och kultur Tur nr 1 (10) Cykla runt Lugnåsberget - Västergötlands minsta platåberg Höga ekar inramar den del av Boos ängar som man idag kallar Klosterängen. Hit kom år

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Paddling i Vänerskärgården

Paddling i Vänerskärgården Paddling i Vänerskärgården Inventering hösten 2010 Biosfärkontoret Ove Ringsby 2011-01 15 1 Inledning: Biosfärföreningen Vänerskärgården med Kinnekulle har i samarbete med berörda kommunen, Länsstyrelsen,

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Destination Onsö Resurs för biosfärupplevelser del 2

Destination Onsö Resurs för biosfärupplevelser del 2 Projektansökan Leader Norra Skaraborg, april 2012 Destination Onsö Resurs för biosfärupplevelser del 2 Projektperiod 18 månader, 1maj 2012 till 31 oktober Bakgrund Vänerskärgården har länge varit en eftertraktad

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland L Bakgrund Dalsland har i ett flertal utredningar genom åren pekats ut som ett landskap med stor potential att utveckla naturturism. Samtliga

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet AB Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen för utgår från samverkansplanen för biosfärområde Blekinge Arkipelag och beskriver vilka aktiviteter som ska prioriteras. BAKGRUND Biosfärområde Blekinge Arkipelag bildades officiellt

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark 1(12) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson (a)naturvardsverket.se REMISS 2014-02-12 Ärendenr: NV-04891-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla Sammanfattning från uppföljande kvällsseminarium 13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla SEMINARIUM 2 13 juni 2013 kl. 18.00-21.00 Sigtuna golfklubb Arrangörer: Seminariet

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

turism fakta Turismen i Fulufjällets nationalpark Forskning om Peter Fredman Lisa Hörnsten

turism fakta Turismen i Fulufjällets nationalpark Forskning om Peter Fredman Lisa Hörnsten fakta turism AKTUELL FORSKNING VID ETOUR Lisa Hörnsten Lisa Hörnsten är programledare för området Natur- och kulturturism på ETOUR och doktor i skogshushållning. Lisas egen forskning fokuserar på naturturism,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2020

HANDLINGSPLAN 2014-2020 HANDLINGSPLAN 2014-2020 TURISMSTRATEGI Kommunstyrelseförvaltningen 2014- INNEHÅLL INLEDNING... 3 MÅL 2020... 4 MÄTBARA INDIKATORER... 4 DISPOSITION... 5 HANDLINGSPLAN 2014-2020... 6 UTVECKLING AV TURISTISKT

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

SKILDRING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS LEADER- PROJEKT 2012-2013 -Utveckling av frivilligarbetet i Biosfärområdet Rapport 2014:3 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Johanna Olsson Biosfärkontoret

Läs mer

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror Biosfärområde för hållbar utveckling Höga naturvärden Rik historia Inom två timmar från Stockholm Genuin och levande bygd Lagom avstånd från större städer Komplett fiskeområde Affärsplan för Nedre Dalälvssamarbetet

Läs mer

* Bevara: Bevara genom brukande, landskap, ekosystem och biologisk mångfald

* Bevara: Bevara genom brukande, landskap, ekosystem och biologisk mångfald KS 2013/5/1 Nedre Dalälven 2012-12-18 Till kommunstyrelsens ordförande Inbjudan till utvecklingsråd för Biosfårområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven Bakgrund 20 Il utsåg Unesco Nedre Dalälven tilllandets

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014)

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Styrkor (för området) Allmänt Kombination av kust, hav och inland gör området attraktivt för både boende och besökare. Området har av nyhetskanalen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Projektarbete Turistisk utvecklingsplan

Projektarbete Turistisk utvecklingsplan Projektarbete Turistisk utvecklingsplan Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Ann-Sofie Andersson Anita Johansson Helen Gustavsson Anita Klasson Hanna Sundblad INLEDNING...2 BIOSFÄROMRÅDE...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för projektet Biosfärkandidat Voxnadalen

Verksamhetsplan 2015 för projektet Biosfärkandidat Voxnadalen Verksamhetsplan 2015 för projektet Biosfärkandidat Voxnadalen Reviderad 2015-03-02 1. Övergripande mål 2015 är projektets andra år och huvudfokus ligger i att kartlägga vad vi redan har och vad som fattas

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer