Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel"

Transkript

1 Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Kosterhavet 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen 1. Kosterhavet 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen Länsstyrelsen i Västra Götalands län En sammanställning av pågående arbete, december 2007.

2 1. Kosterhavet Kosterhavets marina nationalpark I inom Strömstads och Tanums kommungränser ligger Kosterhavet. Skärgården runt omkring är ett populärt turistmål för besökare, med eller utan egen båt. Här pågår en process att bilda Sveriges första marina nationalpark, med planerad invigning i september En hållbar turismoch besöksnäring är viktig för Kosters utveckling. Kosterhavet är ett välbesökt område. Under sommarmånaderna befinner sig i genomsnitt turister per dag i området, såväl till land som till havs. Under de mest intensiva veckorna kan det röra sig om mer än det dubbla. Under högsommaren har båttrafiken i vissa områden kommit att bli störande för sälar och fåglar, liksom för dem som söker stillhet. Det stora antalet båtar som ankrar i vikar och sund ökar också risken för skador på särskilt känsliga bottenområden. I den framtida nationalparken kommer den motordrivna båttrafiken sannolikt att begränsas och kanaliseras till vissa områden. På vissa platser kan det bli frågan om ankringsförbud. I den blivande nationalparken kan turismen bidra till samhällsutvecklingen. I lokala projekt undersöker man olika koncept för en naturbaserad besöksnäring, som är såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbar. Undersökningar för att öka antalet gästhamnsplatser på Koster pågår. En översyn av lämpliga naturhamnar ska också göras. Internationellt samarbete Kosterhavet deltar i ett Interreg IIIB-projekt som arbetar med hållbar turismutveckling tillsammans med sju partners. CREST står för Creating Sustainable Tourism Destinations. Målet med projektet är att definiera hållbar turism i Nordsjöregionen och utarbeta riktlinjer och verktyg för hållbar utveckling. Arbetet med kvalitetssäkring pågår. Certifieringssystem som till exempel Naturens bästa, Gröna nyckeln och Blå flagg har kriterier som väl stämmer överens med hållbarhetsaspekterna. För Kosterhavet löper arbetet med CREST parallellt med den fördjupade översiktsplaneringen i Strömstads kommun. Resultatet av CREST kommer efter mars 2008 att delges destinationer som har turism som en viktig näring inom Nordsjöregionen. Målgrupper för projektet är turistorganisationer, näringsliv samt beslutsfattare på såväl lokal nivå som EU-politiker. Besöksinventering Under vår, sommar och höst 2006 genomförde Turismens utredningsinstitut en besöksinventering i Kosterhavet, på uppdrag av Länsstyrelsen. Till stöd för utveckling av naturturismen i Kosterhavet innefattande besöksinventeringen ett antal specifika frågor. En liten del av inventeringen presenteras här.

3 Samtliga besökare ställdes inför påståendet: Jag är intresserad av natur och friluftsliv. Det visade sig att de allra flesta som besökte Koster eller som ägde fritidshus på Koster ansåg sig vara naturintresserade i någon grad. Nära hälften av fritidshusägarna instämde till fullo i påståendet. Med tanke på hur besöksprofilen ser ut för naturintresserade och utifrån undersökningen av intresse för naturbaserade aktiviteter konstateras följande: Besöksprofil naturintresserade Det finns fler likheter mellan gruppen naturintresserade och övriga besökare, än det finns skillnader. De naturintresserade utmärker sig dock på ett par punkter; Naturintresserade är något äldre, 59 procent är över 45 år. Andelen utländska turister som är naturintresserade är högre. Bland naturintresserade svenskar är Stockholmsregionen överrepresenterad. Naturintresserade turister (exkl. fritidshusägare) vistas något längre i Kosterhavet. Naturintresserade besökare återfinns i samtliga gästkategorier, men är överrepresenterade bland båtturister som övernattar i gästhamn och underrepresenterade bland de turister som besöker släkt och vänner. Kännedomen om att Kosterhavet planeras bli nationalpark är högre bland de naturintresserade och de uppger dessutom att deras intresse för att besöka Kosterhavet kommer att öka då. Naturintresserade är generellt mer positiva till Kosterhavet som besöksmål. Naturintresserade är mer aktiva turister i Kosterhavet. De ägnar sig åt fler aktiviteter, såväl gratisaktiviteter som aktiviteter som kostar pengar, och de besöker fler turistattraktioner i Kosterhavet. Detta tyder på att de är mer intresserade av en aktiv semester. De är troligtvis både mer villiga att delta i och betala för naturbaserade aktiviteter. Intresse för naturbaserade aktiviteter Ett syfte med nationalparken är att underlätta för besökare att uppleva Kosterhavet genom att erbjuda olika naturbaserade aktiviteter i området. För att mäta intresset för tänkbara aktiviteter, fick de svarande uppge hur intresserade de var av sex olika aktiviteter. Eftersom Kosterhavet kommer att bli den första marina nationalparken i Sverige, har flera av aktiviteterna anknytning till havet. Såväl gruppaktiviteter som individuella aktiviteter ingick. Intresset för följande sex aktiviteter testades: Guidade båtturer med allmän information Båtturer med undervattenskamera Safari med båt (fiske/hummer/säl) Snorkling och/eller dykning Guidade gruppvandringar på öarna till fots Naturupplevelser på egen hand/i avskildhet

4 Att uppge att man är intresserad av en viss vara eller tjänst är inte synonymt med att man köper varan eller tjänsten. Därför går det inte att säga att de som uppger att de är mycket intresserade av guidade båtturer med allmän information kommer att delta i denna aktivitet vid nästa besökstillfälle i Kosterområdet. Det är många andra faktorer som spelar in, som exempelvis båtturens innehåll och pris. Resultatet kan endast ge en antydan om intresset för de olika aktiviteterna. Det framgick i undersökningen att det verkar finnas ett intresse för samtliga. Om man bortser från naturupplevelser på egen hand, som redan idag är något många ägnar sig åt, så är intresset för båtturer med undervattenskamera stort. De marina aktiviteterna väcker ett större intresse än guidade gruppvandringar på öarna till fots. Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Naturum I de flesta av Sveriges nationalparker finns ett naturum. Naturum är ett informationscenter och en startpunkt för egna eller guidade upptäcktsfärder i området. Här får besökarna ta del av områdets natur- och kulturvärden och tips om intressanta platser, vandringsleder och aktiviteter. I samarbete med de boende på Koster planeras ett naturum för Kosterhavet. Förutom utställningsverksamhet, är det önskvärt att ett naturum kan förmedla båtfärder och guidningar för dem som inte har egen båt. Under våren 2006 togs ett program för Kosterhavets naturum fram. Programmet beskriver dess placering och storlek, vilka verksamheter det ska rymma etc. Programmet utgjorde underlag för en arkitekttävling som utlystes i juni Tävlingen och avgjordes i december 2006 och en lämplig byggnad har nu utsetts. Juryns val föll på förslaget Mareld som arbetats fram av White arkitekter i Göteborg. Under hösten 2007 pågick arbete med innehåll och verksamheter vid naturum; utställningar, aktiviteter, serviceutbud etc. En detaljplan var utställd under december och fullmäktige i Strömstad förväntas ta beslut under februari 2008, varefter bygget kan påbörjas. Kosterhavets naturum planeras stå färdigt för invigning i augusti Mer information om Kosterhavet finns på:

5 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Det planerade biosfärområdet omfattar Vänerkusten och skärgården i Mariestads, Götene och Lidköpings kommuner. Inom området finns bl.a. Kinnekulle, Lugnåsberget, Kållands skärgårdar, Hindens rev samt Mariestads skärgård med Onsö, Torsö, Brommö och Djurö. Geografiskt sträcker sig området från Sjötorp i norr till Kålland i väster. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfärområde har tre huvudsyften: Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap. Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. Biosfärområden utnämns av UNESCO. Biosfärkoordinatorn arbetar bl.a. för att utveckla besöksnäringen i området, att företagen kvalificerar sig för Naturens bästa och att resandet inom området sker på ett hållbart sätt. En ansökan om att bli biosfärområde kommer att skickas på remiss våren Ambitionen är att området ska vara klart för nominering våren LIFE Kinnekulle Kinnekulle är det mest kända av de västgötska platåbergen. Det är känt för sin rika natur och kultur, liksom sin karakteristiska siluett. Hela berget är ett Natura 2000-område, vilket innebär att det ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturområden. På berget finns gott om kvalitativa besöksmål inom korta avstånd från varandra, med ett bra utbud av restauranger och caféer. LIFE Kinnekulle avslutades hösten 2007 efter fem års projektverksamhet i området. LIFE-projektet har bl.a. gett följande konkreta resultat. Nya naturreservat och restaureringar 16 nya naturreservat har bildats på totalt ca ha mark, vilket innebär att det nu finns totalt 18 naturreservat på Kinnekulle. Inför reservatsbildningen satsades stora resurser på att stängsla och restaurera igenväxande marker. Totalt har 600 ha betesmark restaurerats och 74 km stängsel satts upp. För att säkerställa en långsiktig tillgång på betesdjur har tre djurhållare fått bidrag för byggnation av djurstallar. Nya vandringsleder Sedan tidigare finns Kinnekulleleden som är 44 km lång och går runt hela berget. Den används flitigt av båda vandrare och cyklister. Genom LIFEprojektet har nya vandringsleder och alternativa sträckningar på totalt 36 km markerats i reservaten, med anslutningar till Kinnekulleleden. Detta innebär att det nu finns totalt åtta mil markerade vandringsleder på Kinnekulle.

6 Kinnekulleguide och utställning Strax nedanför Högkullen har en permanent utomhusutställning byggts för att ge en samlad information om Kinnekulle. Utställningen beskriver Kinnekulles geologi, kulturhistoria och natur samt ge vägledning till besöksmål. Tankar finns om att även bygga ett naturum för Kinnekulle. En natur- och kulturguide för Kinnekulle har tagits fram kombinerat med en karta som presenterar samtliga naturreservat, ett antal andra besöksmål och nätverket av vandringsleder. Guiden, som finns på svenska, engelska och tyska, säljs på turistbyråerna i området. Utöver detta är en guidemanual framtagen för området. Regional landskapsstrategi Länsstyrelsen har under två år arbetat med en regional landskapsstrategi inom det planerade biosfärområdet. Tanken med en regional landskapsstrategi är att utveckla en helhetssyn och arbeta i samverkan vid planering och nyttjande av landskapet. Strategin består av tre konkreta delprojekt. Natur och människor i Vänerskärgården: Hur bevaras och förbättras naturvärdena i Vänerskärgården samtidigt som ett långsiktigt hållbart friluftsliv möjliggörs? Kållandsö, ett rikt och levande landskap: Hur kan man långsiktigt kombinera bevarande, nyttjade och utveckling i området och nå en gemensam helhetssyn? Hållbar infrastruktur för mjuk besöksnäring: Hur gör vi attraktiva natur- och kulturvärden tillgängliga genom en förbättrad infrastruktur, utan att minska värdena? Helhetssyn på Kållandsö Inom Kållandsöprojektet har en dialog förts med boende och verksamma på ön för att lyfta fram värden, problem och möjligheter i området. Att tillgängliggöra besöksmål som stränder och kulturmiljöer är centrala frågor. Exempel på åtgärder som föreslås är: Avtal med markägare för att få nyttja vägar och anlägga p-platser. Iordningställa fler badplatser. Samordna satsningarna på turism och skapa en helhet i åtgärderna. Ta fram övergripande information och marknadsföra området. Skapa fler övernattningsmöjligheter Kartlägga och utveckla naturhamnar, bryggor och iläggningsplatser för båtar och kanoter. Bygga naturum och bilda naturreservat i Ekens skärgård. Utveckla Stora eken till ett centrum för friluftslivet i skärgården. Konkreta resultat är bland annat: Arbete pågår med att planera vandrings- och cykelleder på ön. Hållbart resande Inom projektet har en dialog förts med trafikplanerare, turistnäringen, Vägverket och Västtrafik med flera, i syfte att förbättra kollektivtrafiken, underlätta för miljövänliga färdsätt som cykling, paddling, vandring och ta fram upplevelsepaket. Exempel på åtgärder som föreslås är:

7 Bättre information på besöksmålens hemsidor om kollektivtrafiken. Intressanta besöksmål finns med på Västtrafiks hemsida. Översyn av tillgänglighet med kollektivtrafiken till besöksmål. Förbättrad standard på särskilda hållplatser, s.k. plushållplatser. Västtrafik utreder om området kan bli ett försöksområde för att förbättra möjligheten att ta med cykel på tåg och buss. Skapa fler cykeluthyrningställen och göra det möjligt att byta cykel hos olika uthyrare. Arbeta med sammanhängande system av vandringsleder, cykelvägar och ridleder samt marknadsföra och paketera dessa. Se över skyltning från hållplatser mm till besöksmål. Stötta produktutveckling. Stärka varumärket och arbeta gemensamt med marknadsföring. Konkreta resultat är bland annat Turistbyråerna i området har en reseportal på sina hemsidor. En konsult tar, i samverkan med turistföretag och myndigheter, fram förslag till upplevelsepaket i området. Naturum vid Läckö Ett naturum för Vänerskärgården och Djurö nationalpark planeras vid Läckö slott på Kållandsö. Naturumet kan komma att fungera som porten till Vänerskärgården och underlätta för fler besökare att komma ut i skärgården. Vid naturumet planeras, förutom utställningar, vandringsleder, och guideverksamhet, även möjlighet att boka båtar och boende, programverksamhet och aktuell information om Vänerområdet. Kanske kan naturumet bli en turistbyrå för friluftslivet i Vänerskärgården. En arkitekttävling kommer att genomföras våren Ambitionen är att naturumet ska stå klart sommaren En dialog med lokala intressenter har startat för att se hur naturumet kan bli ett aktivitetscentrum för föreningar och andra. Tillgänglighet till Vänern Vänerskärgården är en viktig del inom biosfärkandidatområdet. Förutom Djurö nationalpark, finns det flera naturreservat i skärgården. Både naturreservat och nationalpark är iordningsställda för att kunna ta emot besökare med bryggor, information och vandringsleder. På Djurö finns det även övernattningsmöjligheter. Tillgängligheten är dock ett problem för dem som inte har egen båt. Reguljära båtturer finns idag i Kållands skärgård samt mellan Laxvik och Brommö. I övrigt är man hänvisad till att chartra båt. Naturumet vid Läckö kommer att bli en naturlig utgångspunkt för resor i skärgården. På motsvarande sätt skulle Sjötorp, som är en utgångspunkt för cykelturismen längs Göta kanal, kunna utvecklas. Arnturismen Inspelningen av filmerna skedde delvis på Kållandsö och i Råbäcks hamn, där kulisser har placerats ut i landskapet. Västergötlands museum arbetar med marknadsföring av kulturturismen i området. Här finns stora möjligheter för samordna natur- och kulturturism då merparten av inspelningarna har skett i naturreservaten i Skaraborg.

8 Mer information om Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle finns på:

9 3. Hornborgasjön Den turistiska utvecklingen vid Hornborgasjön har under de senaste åren varit ett viktigt inslag i det pågående arbetet med en vision för sjön med omgivning. Arbetet inriktning förankras kontinuerligt i det s.k. Hornborgarådet, där Länsstyrelsen, berörda kommuner, Naturvårdsverket och Västsvenska turistrådet är företrädda. Hornborgasjön utgör tillsammans med Valle och Östenbygden ett väl sammanhållet besöks- och utvecklingsområde. Sjön med omgivning tar varje år emot ett stort antal besökare: uppemot vid Hornborga naturum på Fågeludden och uppemot vid trandansen under vårsäsongen. Ett flertal aktörer är verksamma inom besöksnäringen vid Hornborgasjön och dess närområde, exempelvis mat och boende samt konferens- och kursverksamhet. Det ges också tillfälle att här besöka konstutställningar, åka långfärdsskridskor, bedriva vinterfiske och till en rad andra aktiviteter. Samverkan mellan aktörerna har utvecklats inom bl.a. Interreg-projektet BIRD samt Projekt Fågelvägen. För att belysa särskilda frågeställningar i visionsarbetet har utredningar genomförts om bl.a: Utvecklingsmöjligheter för turismen inkl en möjlig etablering av restaurang vid Hornborga naturum. Förbättringar i infrastrukturen för turismen kring sjön: tillgänglighet via kollektivtrafiken, vägvisning, serviceplatser, cykel- och ridvägar m.m. Åtgärdsplan för utbyggnad av anordningar och anläggningar för friluftslivet: leder, gömslen, grillplatser, infoskyltar m.m. Utveckling av verksamheten kring trandansen. Förutsättningarna för etablering av natur- och kulturskola på Fågeludden. Förslag tilletablering av ett nytt internationellt våtmarkscentrum. Besöksundersökning vid trandansen Trandansen tillhör de turistiskt mest intressanta attraktionerna i Skaraborg. En särskild besöksundersökning genomfördes här år 2005 av Turismens utredningsinstitut. 83 procent av besökarna vid trandansen var turister som beräknades omsätta 36 miljoner kr. Åtta procent av besökarna var utländska turister, främst från Norden och Tyskland. Undersökningen påvisar en potential för att utveckla denna turism med aktiviteter utöver transkådningen, men för det krävs bland annat att basservicen samt informationen om övriga besöksmål i bygden förbättras. Utvecklingsinsatser vid Trandansen Under medverkan av ett flertal intressenter, inte minst lokala entreprenörer inom besöksnäringen, pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för utvecklingsinsatser. Utbildning av turistfunktionärer, utökad

10 turistinformation och -service, etablering av årlig tranfestival och turistisk samverkan med övriga länder längs tranornas flyttningsstråk utgör viktiga inslag i arbetet. Till syftet hör också att utveckla och stärka turismföretagandet genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och marknadsföring inom områdena bo-äta-göra. Samverkan i turismprojekt Som ett långsiktigt utvecklingsprojekt för turismen i området har en särskild samverkan mellan ett centrum för medeltid i Varnhem, ett centrum för våtmark, miljö och fåglar vid Hornborgasjön samt ett nytt centrum för megalitkultur (gånggrifter) på Falbygden föreslagits. Projektet utreds närmare i samverkan mellan berörda kommuner, Västsvenska turistrådet, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Internationellt våtmarkscentrum Även internationellt tilldrar sig sjön och dess restaurering stort intresse; den besöks årligen av grupper från flera olika länder i studiesyfte. För att möta det stora intresset har tankar om att etablera en permanent informationscentral och samlingspunkt kring frågor om restaurering och skötsel av våtmarker funnits länge vid Hornborgasjön. I det nyligen avslutade Interreg-projektet BIRD har dessa planer konkretiserats och utretts närmare. Ett våtmarkscentrum vid Hornborgasjön skulle kunna vara ett forum för erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt om restaurering och skötsel och för information om våtmarker. Dialog och diskussion I Hornborgavisionen har dialog och diskussion med lokalbefolkning, entreprenörer och andra intressenter kring Hornborgasjön utvecklats såväl i det löpande arbetet som i ett särskilt projekt, där landsbygdsutvecklingen i området stått i fokus. I detta projekt, som genomfördes i samarbete mellan Västsvenska turistrådet och Länsstyrelsen, togs personlig kontakt med ett stort antal entreprenörer och nyckelpersoner, vars synpunkter och önskemål i fråga om turismens och besöksnäringens utveckling i området sammanfattats i en särskild projektrapport som underlag för fortsatta diskussioner och åtgärdsplaner. Mer information om Hornborgasjön finns på: aspx

11 4. Naturum i Göteborgsregionen I samarbete med Naturvårdsverket genomförde Länsstyrelsen under en lokaliseringsutredning för ett nytt naturum i Göteborgsregionen. Utredningen föreslår att naturumet, ett Naturens hus för Västra Götaland, etableras centralt i Göteborg, till området Slottsskogen Botaniska trädgården Änggårdsbergen. En tänkbar placering är Linnéplatsen, där naturumet skulle kunna inrymmas i en planerad ny entré till Naturhistoriska museet och Slottsskogen. Placeringen innebär att naturumet förläggs till ett av Göteborgs mest välbesökta rekreationsområden. Naturumet avses också ha som en angelägen uppgift att inspirera till besök i kringliggande naturområden, i första hand naturreservaten. Anläggningen föreslås bli navet i ett nätverk av besöksmål i form av filialer, knutpunkter och andra informationsanläggningar vid välbesökta naturreservat i Västra Götaland. Modellen innebär olika samverkansmöjligheter inom nätverket, alltifrån ett enklare informationsutbyte till att verksamheten i en filial helt eller delvis administreras från huvudanläggningen. Anläggningen föreslås vidare få till uppgift att på olika sätt underlätta storstadsbefolkningens besök i kringliggande naturområden samt medverka till guidningar och andra aktiviteter ute i områdena. Ett system med naturbussar eller liknande utreds vidare. Såsom viktiga komplement till huvudanläggningen bör en utbyggnad ske av anläggningar i följande två av de mest välbesökta och tydliga exponenterna för västsvensk natur: Marstrandsskärgården: ett av landets största skärgårdsreservat. Ett södra Bohuskustens naturum med fokus på skärgårdens natur över och under vattenytan. Vättlefjäll: ett omfattande vildmarksområde i omedelbar närhet av Göteborgs nordöstra stadsdelar. Det är ett centrum för friluftsliv, med friskvård samt integration och mångkultur som profil. I det fortsatta arbetet utreds frågor om huvudmannaskap, styrning och ledning, kostnader för anläggande och drift samt finansiering närmare. Mer information om naturum finns på: A2B2AA0A36E6AE8A/76342/NaturumGbgSlutrapportAug2007.pdf

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014

Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Välkomna till Tankesmedjan för friluftsliv 2014 Vägar ut friluftslivets fysiska, rättsliga och känslomässiga förutsättningar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-23 1 Johanna

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

FORTBILDNING OM KOLLEKTIVTRAFIK OCH TURISM Rapport. Foto: Märta Gustavsson. Foto: Maria Thorell. Rapport 2012:1

FORTBILDNING OM KOLLEKTIVTRAFIK OCH TURISM Rapport. Foto: Märta Gustavsson. Foto: Maria Thorell. Rapport 2012:1 FORTBILDNING OM KOLLEKTIVTRAFIK OCH TURISM Rapport Foto: Märta Gustavsson Foto: Maria Thorell Rapport 2012:1 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Maria Thorell, Calluna och David Backelin, Koucky

Läs mer

Projektplan: Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar

Projektplan: Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar Projektplan: Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar 1. Bakgrund till att projektet uppstått Turismens utveckling och potential Det finns en stor potential i att utveckla

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT 1(2) Naturvårds- och Fiskeenheten Götene kommun Bygg- och Miljökontoret Att. Birgitta Gärdefors 533 80 Götene Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PLATÅBERGENS GEOPARK. Seminarium Ålleberg, Falköping, 2015-05-12. Rapport 2015:3

PLATÅBERGENS GEOPARK. Seminarium Ålleberg, Falköping, 2015-05-12. Rapport 2015:3 PLATÅBERGENS GEOPARK Seminarium Ålleberg, Falköping, 2015-05-12 Rapport 2015:3 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby, Biosfärkontoret 2015 Aktiviteten genomfördes i projekt Förstudie

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Upplev Läckö-Spiken. Kortfattad beskrivning av turen. Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 10 (10)

Upplev Läckö-Spiken. Kortfattad beskrivning av turen. Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 10 (10) Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 10 (10) Upplev Läckö-Spiken Läckö Slott är vackert beläget på en udde i Ekens Skärgård i Vänern. Slottets 700-åriga historia och dess unika, bevarade

Läs mer

Skaraborgares attityd till turismsatsningar Västsvenska Turistrådet Pernilla Tilly Maj 2009

Skaraborgares attityd till turismsatsningar Västsvenska Turistrådet Pernilla Tilly Maj 2009 Skaraborgares attityd till turismsatsningar Västsvenska Turistrådet Pernilla Tilly Maj 009 Viktoriagatan 13, Box 068, SE-0 Göteborg, Sweden, Tel +6 31 7 9 000, Fax +6 31 7 9 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö En hållbar natur- och kulturturism Vision, inriktningsmål och strategier Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2009-11-06 Tjörn Möjligheternas ö Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Vision

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna Nyfiken på naturen Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum 1 Dalarna 2 5 Varumärket 6 Vår mission 9 Vår vision 10 Verksamhetsidé 12 Övergripande mål 14 Porten till naturen 17 Våra värdeord 24

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Varför skyddad tätortsnära natur?

Varför skyddad tätortsnära natur? Välkommen till Varför skyddad tätortsnära natur? Münchenbryggeriet, Stockholm 28-29 november Annica Hjerling, kommunalråd Haninge Erik Skärbäck, professor översiktlig planering, SLU Sara Peny, Arkitekt,

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Anteckningar Hornborgarådets möte den 14 oktober 2014

Anteckningar Hornborgarådets möte den 14 oktober 2014 1(5) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 010-22 45 169 0701-805395 Anteckningar Hornborgarådets möte den 14 oktober 2014 Deltagare: Ulf Eriksson, Thomas Hjert och Klara Börjesson Ahlqvist, Falköpings kommun,

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser.

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser. UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser Rapport 2014:5 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby Biosfärkontoret

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Turismplan 2010-2015. Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2010-0517, 72. Kontaktperson: Mikael Lundgren

Turismplan 2010-2015. Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2010-0517, 72. Kontaktperson: Mikael Lundgren Turismplan 2010-2015 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2010-0517, 72 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning sida Inledning... 3 Värdegrund... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Omvärldsanalys...

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

KARTLÄGGNING AV LÅNGFÄRDSLEDER UTANFÖR DET STATLIGA LEDSYSTEMET I FJÄLLEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

KARTLÄGGNING AV LÅNGFÄRDSLEDER UTANFÖR DET STATLIGA LEDSYSTEMET I FJÄLLEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency UTANFÖR DET STATLIGA LEDSYSTEMET I FJÄLLEN Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-12-07 1 RESULTAT AV ENKÄT & SLUTSATSER OCH FRÅGOR MEN FÖRST, VAD MENAR VI EGENTLIGEN MED LÅNGFÄRDSLED?

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER DU ÄR EN DEL AV BIOSFÄREN /Biosfärkontoret Johanna MacTaggart

EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER DU ÄR EN DEL AV BIOSFÄREN /Biosfärkontoret Johanna MacTaggart EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER DU ÄR EN DEL AV BIOSFÄREN 111004/Biosfärkontoret Johanna MacTaggart JOHANNA MACTAGGART Vem är jag? Nationell MAB-koordinator Lokal biosfärkoordinator Ekolog Vänerstipendiat

Läs mer

Stockholms skärgård; yttre delen - karta 1

Stockholms skärgård; yttre delen - karta 1 Stockholms skärgård; yttre delen - karta 1 Stockholms skärgård; yttre delen - karta 2 Stockholms skärgård; yttre delen - karta 3 Stockholms skärgård; yttre delen Kommuner: Haninge 0136 Norrtälje 0188 Nynäshamn

Läs mer

HANDLINGAR Planprogram. Bilagor Fastighetsförteckning dat

HANDLINGAR Planprogram. Bilagor Fastighetsförteckning dat HANDLINGAR Planprogram. Bilagor Fastighetsförteckning dat 2012-01-13 Planprogram - för del av Västerby 1:281 m fl. område vid värmeverket Götene kommun, januari 2012 PLANOMRÅDET PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Vänern som maritimt område den fortsatta processen

Vänern som maritimt område den fortsatta processen Lägesrapport 2010-01-22 Fotograf: Stefan Svensson Vänern som maritimt område den fortsatta processen Vid sitt möte den 22 januari beslutade Styrgruppen för Vänersamarbetet att föreslå sina organisationer

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Planering och Förvaltning av nationalparksområdet Kosterhavet/Ytre Hvaler Nationalparkschef Anders Tysklind, Enheten för Kosterhavet,

Planering och Förvaltning av nationalparksområdet Kosterhavet/Ytre Hvaler Nationalparkschef Anders Tysklind, Enheten för Kosterhavet, Planering och Förvaltning av nationalparksområdet Kosterhavet/Ytre Hvaler Nationalparkschef Anders Tysklind, Enheten för Kosterhavet, Naturavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götalands län En av 29. Invigdes

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Fotograf: Torbjörn Arvidson. Inrätta tätortsnära naturreservat

Fotograf: Torbjörn Arvidson. Inrätta tätortsnära naturreservat Fotograf: Torbjörn Arvidson Inrätta tätortsnära naturreservat Örebro växer Utmaningar Sveriges sjunde stad har >144 000 inv Befolkningsökning 1500-2000 nya Örebroare Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Lokaliseringsutredning för nytt naturum i Göteborgsregionen

Lokaliseringsutredning för nytt naturum i Göteborgsregionen 1(30) Thorbjörn Schafferer Lokaliseringsutredning för nytt naturum i Göteborgsregionen Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING sidnr. 1. Överenskommelsen om att genomföra en lokaliseringsstudie...

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Problemet. Ett mångsidigt verktyg. att i ett tidigt skede få en grepp om helheten

Problemet. Ett mångsidigt verktyg. att i ett tidigt skede få en grepp om helheten 1 Landskapskaraktärsanalys att i ett tidigt skede få en grepp om helheten Landskap i långsiktig planering Ulrika Lundin 2 Problemet Landskapet är den arena där allt sker och det mesta pågår samtidigt;

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

för- och eftersäsong, vilket kommer att inverka positivt på det lokala näringslivet.

för- och eftersäsong, vilket kommer att inverka positivt på det lokala näringslivet. En information om: Planerna inför bildande av en marin nationalpark i Sveriges mest unika havsområde Kosterhavet - en levande marin nationalpark med bevarad kultur och natur En levande nationalpark Skagerrak

Läs mer

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Cykelturismen i Europa Omsätter troligen 80 100 mdr kr per år Mest medel och höginkomsttagare Omsätter 700 1 000 kr

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-10-30 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Avdelningen för Samhällsplanering Kristoffer Levin 044-309 33 30 kristoffer.levin skane.se Datum 2012-10-18 Dnr 1002579 otpå Ih19 kkan E 1 (4) 0 5 Kattegattleden bakgrund och

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Friluftsliv och naturturism i skyddad natur Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Naturpärlor för fler med friluftsliv och naturturism Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

Cykla runt Lugnåsberget

Cykla runt Lugnåsberget Ta bussen eller tåget till natur och kultur Tur nr 1 (10) Cykla runt Lugnåsberget - Västergötlands minsta platåberg Höga ekar inramar den del av Boos ängar som man idag kallar Klosterängen. Hit kom år

Läs mer

Lokalt förankrad världsarvsförvaltning för Laponia en process

Lokalt förankrad världsarvsförvaltning för Laponia en process Mini-PM Laponiaprocessen just nu Skövde 28-29 september 2006 Lokalt förankrad världsarvsförvaltning för Laponia en process Lapplands världsarv Laponia I år är det exakt 10 år sedan som Unesco, FN:s organ

Läs mer

Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem

Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 6 (10) Vandra Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem Kinnekulle är det mest kända av de västgötska platåbergen. Den terassformade profilen syns vida

Läs mer